RS 352 – 1.2m / akrobatický EPP model
Návod ke stavbì
Pøi stavbì se øiïte obrázky na archu oznaèeném „diagram sheet“.
Pøi lepení laminátových dílù je tøeba lepenou plochu zdrsnit jemným smirkovým papírem.
Obr. A a B
Zatlaète dva ploché uhlíkové pásky (1x5x1000 mm) do záøezù v bocích støední èásti trupu (dále ji budeme nazývat „páteø“). Položte
páteø na rovnou desku, na bok, mírnì na ni zatlaète a ujistìte se, že je naprosto rovná. Uhlíkové pásky zalepte øidkým
kyanokrylátovým lepidlem (dále oznaèujeme jako „CA“) a nechte vytvrdnout.
* Zde doporuèujeme nešetøit lepidlem, ani CA nezamìòovat za lepidla jiná - kvalita spoje má výrazný vliv na celkovou
pevnost trupu v ohybu i v krutu.
Obr. C
Normálním nebo øídkým CA pøilepte obì pùlky køídla natupo k páteøi. Všimnìte si malých výstupkù, které vám pomohou køídlo
správnì usadit. Mírný tlak na nejtlustší místo køídla nejprve pomùže zalepit køídlo se správným úhlem nábìhu.
Dùležité: pokud lepíte køídlo „normálnì“, tedy horní potištìnou stranou nahoru, musí být výøez pro výškovku (v zadní èásti páteøe)
také nahoru. Na obr. C je páteø i køídlo v obrácené poloze, spodní stranou nahoru – výøez pro výškovku je tedy dolù. Toto se snadno
splete a zpùsobí problémy pozdìji.
Obr. D
Najdìte dva 850 mm dlouhé uhlíkové pásky o prùøezu 1x5mm. Do køídla podle obrázku vyøíznìte mìlké záøezy pro tyto uhlíkové díly,
zespoda i shora køídla. Zatlaète uhlíkové díly do tìchto záøezù, køídlo vyrovnejte na rovné podložce, zalepte uhlíky øídkým CA
lepidlem a nechte vytvrdnout. Vyøíznìte mìlké záøezy dle bodu 2. v obrázku „D“ na páteøi pro pozdìjší instalaci tømenù podvozku.
Obr. E
Obdobnì vyøíznìte shora i zespoda záøezy do výškovky a zatlaète do nich dva uhlíkové pásky 1x5x150 mm. Do stabilizátoru
výškovky vyøíznìte zespoda záøez a zatlaète do nìj uhlíkový pásek 1x5x250mm. Výškovku vyrovnejte na rovné podložce a zalepte
uhlíky CA lepidlem.
Obr. F
Støedním nebo øídkým CA pøilepte kabinu (je z èerného EPP) k trupu. Ostrým nožem oddìlte horní a spodní èást trupu, spojovací
sloupky pøeøíznìte zhruba v polovinì.
Obr. G
Položte páteø s køídly na pracovní desku, v obrácené poloze (výøez na výškovku je teï dole a díry pro tømeny podvozku jsou nahoøe).
Slepte desku podvozku se tømeny do tvaru „postýlky“, desku podvozku pøilepte na spodní hranu výøezu ve tømenu dle obrázku.
Støedním, nebo øidkým CA pøilepte celou sestavu k páteøi.
Obr. H
Øídkým CA pøilepte spodní èást trupu k páteøi. Vlepte výškovku/stabilizátor k páteøi øídkým nebo støedním CA (nejprve zkontrolujte
její správné a pøesné usazení).
Obr. I
Podle obrázku vyvrtejte otvory do podvozkových nohou.
Obr. J
Zasuòte podvozkové nohy do tømenù. Vzhledem k výrobní toleranci podvozkových nohou, mohou jít nasunout velmi ztuha, v tom
pøípadì doporuèujeme otvor v tømenu upravit jehlovým pilníkem.Dvìma samoøeznými šroubky 2.9x9mm pøipevnìte podvozek k
laminátovému loži v trupu. Pro pøípadnou demontáž podvozku staèí šrouby pouze povolit, aby nedošlo k jejich ztrátì. Sestavte
podvozek podle obrázku. Pøilepení krytù kol z EPP k upevòovacím ploškám je poslední operace.
Obr. K
Teï je vhodná chvíle instalovat serva køidélek. Rozmyslete si už v této fázi stavby rozložení RC a vezmìte v úvahu délku kablíkù od
serv, pøípadnì zvažte použití prodlužovacích kabelù. My považujeme za ideální umístit serva v 1/3 až 1 rozpìtí køídla. Zabráníte tím
kroucení køidélka pøi jeho zatížení. Vyøíznìte otvory pro serva do spodního povrchu køídla ostrým nožem. Budou-li otvory o nìco
menší, serva v nich budou lépe držet. Tavným lepidlem nebo hustým CA vlepte serva do otvorù. Pøed zalepením je vhodné serva
olepit izolepou, omezíte tím riziko vniknutí lepidla do pøevodù a snadnìjší bude též oèištìní pøi pøípadné demontáži. Zaøíznìte a
vlepte páky køidélek do køidélek. Jejich tvar Vám pomùže s pøesným usazením – viz obr.
Ubezpeète se, že jsou vaše serva v neutrálu (s neutrálním trimem). Páka serva musí být v tomto pøípadì otoèená o cca 13° dozadu,
smìrem ke køidélku. Vìtšinou pomùže pøesazení páky o jeden zub na tisícihranu.
Táhlo køidélek zhotovíme ze dvou kulových vidlièek a uhlíkové tyèky prùm 2x50mm. Kulové vidlièky se k servu i k páce køidélek
pøišroubují pomocí šroubù M1,6x4. (vše v sáèku s pøíslušenstvím) Uhlíkovou tyèku upravte na délku tak, aby do každé vidlièky byla
nasunuta cca 5mm. Znovu zkontrolujte polohu páky serva i polohu køidélka a spoj mezi vidlièkou a uhlíkovou tyèkou zajistìte øidkým
CA.
Obr. L
Øídkým nebo støedním CA pøilepte horní èást trupu k páteøi.
Obr. M
Dle obrázku sestavte ostruhové koleèko a slepte ho se spodním pantem SOP (šíøe 12mm se záøezy pro ostruhu). Vezmìte druhou èást
pantu SOP (šíøe 16mm) a šroubkem M2x5 sešroubujte pant k sobì. V pantech není závit, prùmìr díry je však pøipraven natolik
pøesnì, že po mírném tlaku si šroub závit „vyválcuje“, což je velice dùležité pro dlouhodobou bezproblémovou funkci. Podobnì
postupujte s horním pantem, který je souèástí páky pro lankový náhon SOP. Obì sestavy následnì zaøíznìte a zalepte tøedním CA
do SOP dle obr.
Vytvoøte vhodné záøezy do zadní èásti trupu a nasuòte panty Sop. Pøesvìdète se, že jsou výchylky dostateèné a závìsy zalepte
øídkým CA do trupu.
Obr. O
Do trupu vlepte dle obrázku støedním CA lepidlem 4ks ukotvení motorové pøepážky tak, aby vnitøní hrana lícovala s výøezem v
trupu a pøední hrana aby pøesahovala o cca 3mm. Po zaschnutí lepidla zkusmo nasaïte motorovou pøepážku. Pøípadné
nerovnosti vyrovnejte jehlovým pilníkem. Motorová pøepážka musí dosednout celou plochou na EPP výøezy! Je tím definováno
vyosení motoru. Pakliže jste spokojeni, pøilepte støedním CA lepidlem motorovou pøepážku k trupu. Pøesahující èást ukotvení
motorové pøepážky mùžete následnì odbrousit, nebo naopak do rohù nanést CA lepidlo a vytvoøit tak "koutový spoj" pro
pevnìjší spojení. Obì varianty vyhovují pevnostním nárokùm støednì pokroèilého pilota.
Obr. P
Ovládání VOP- servo výškovky je z boku páteøe, hned pod uhlíkovou výztuží za køidélkem. Ostrým nožem vyøíznìte potøebný
otvor, nezapomeòte pøi tom na délku kabelu k pøijímaèi. Servo vlepte hustým CA nebo tavným lepidlem do páteøe. Najdìte
uhlíkovou trubièku 2/1x500mm – budoucí táhlo VOP.
Z jedné strany do ni nasuòte „Z“ koncovku z nerezové struny prùm. 1mm tak, aby vystupovala z trubièky cca 10-15mm a
zajistìte ji øidkým CA. Na „Z“ koncovku nasuòte páku VOP a dle obrázku ji nainstalujte do výškovky a zalepte øidkým CA. Na
táhlo VOP nasuòte podpìru táhla (oranžová trubièka 3/2x15mm). Zkontrolujte, jestli je servo v neutrálu (s neutrálním trimem).
Páka serva je v tomto pøípadì otoèená nahoru a je kolmá na osu trupu. Na páku serva nasuòte „Z“ koncovku. Upravte délku táhla
tak, aby „Z“ koncovka pøeènívala o cca 10-15mm a nasuòte do táhla. Zkontrolujte polohu serva a VOP a spoj pojistìte øidkým
CA. Vyzkoušejte funkci Vop.
Pakliže budou výchylky malé, použijte prodloužení páky serva VOP. Jestli jste spokojeni s funkcí i s velikostí výchylek pøilepte
støedním CA podpìru táhla (oranžová trubièka 3/2x15mm, kterou jste nezapomìli :o) nasunout), zhruba v polovinì délky táhla k
páteøi.
Obr. Q
Ovládání SOP - dle obrázku vyøíznìte ostrým nožem potøebný otvor do trupu. Páku serva nasuòte do prodloužení páky serva
SOP, zajistìte ji nìkolika závity nitì a zalepte øidkým CA, nebo použijte dva malé šrouby (není souèástí stavebnice) Do koncù
prodloužení páky našroubujte pøiložené šrouby M2x5, podobnì jako u pantu SOP, avšak pouze do poloviny. Jijich utahování
bude pozdìji sloužit k napínání lanek pro SOP. Ujistìte se, že servo je v neutrálu, nasuòte páku na servo, zajistìte støedovým
šroubkem a servo zalepte do trupu. Na šroubky pøivažte kevlarové lanko a pojistìte ho CA. Omotejte šroubek ještì dvìma závity
lanka a natáhnìte ho k páce Sop, která je již zalepená a pøivažte ho do otvorù páky. Spoj zajistìte CA (to ochrání lanko pøed
pøeøíznutím ostrým okrajem otvoru) - viz obrázek.
Koneèné nastavení a zalétání
Pøedpokládáme, že víte, jak propojit pøijímaè s regulátorem a servy, regulátor s motorem atd. Pokud ne, použijte pøíslušné
návody, nebo se zeptejte zkušenìjšího kolegy.
Pro maximální obratnost modelu využijte maximální výchylky kormidel, které jsou mechanicky možné. Výchylky køidélek by
mìly být stejné nahoru a dolù.
Pro první lety a pokud nejste tak zkušenými piloty, zmenšete si všechny výchylky na 60 % maximálních. Exponenciály si
nastavte v rozmezí 30 – 50%.
Pro první starty by vaše tìžištì mìlo být 125 mm od nábìžné hrany køídla (u trupu). Pohonnou baterii pøipevnìte k boku trupu,
nad páteøí, samolepicí Velcro páskou – to vám umožní jejím posouváním snadno najít to pro vás správné tìžištì.
Pro trimování si vyberte klidný, bezvìtrný den. Nejdøíve vytrimujte všechna kormidla nahrubo, aby model letìl pokud možno
rovnì sám. Netruální polohu smìrovky najdeme kolmým støemhlavým letem, kdy by model nemìl vybírat ani na jednu stranu.
Trim køidélek by mìl být stejný pøi letu normálnì i na zádech. Pokud je potøeba jiný, možná máte problém s pøíèným vyvážením
modelu. Zkuste pøesunout baterii na druhou stranu trupu nebo dovážit konec jednoho køídla.
Pak byste mìli jemnì doladit vyosení motoru, nejlépe ve visu. Model by z visu nemìl systematicky “táhnout” na nìjakou stranu,
na kabinu nebo na podvozek. Vyosení motoru se dá doladit tenkými podložkami na šroubech mezi motorovou pøepážkou a
motorem.
Tìžištì: nejradìji máme, když takovýto model letí normálnì i na zádech prakticky bez potøeby tlaèit nebo tahat za výškovku,
nebo jen zcela nepatrnì. Nastavte tìžištì i výškovì (posouváním baterie nahoru nebo dolù) tak, aby model nemìl v nožovém letu
tendenci k samovolnému výkrutu. Po nalezení správného tìžištì, vyøízneme do trupu otvor o cca 2mm na každé stranì menší a
baterii nasuneme do správné polohy
Èisté, osové výkruty, bez vyboèování modelu, dosáhnete nastavením správné diferenciace výchylek køidélek (rùzná výchylka
nahoru a dolù).
Užijte si létání s RS 352!
Tým RC Factory
Charakteristiky modelu:
Rozpìtí
Délka
Letová hmotnost
Motor
Serva
Pohonná sada
1200 mm
1252 mm
600 – 800g
200 – 300W obìžného typu cca 70-120g
4 ks 12 – 20g kvalitních serv
Lithium Polymer 1600 – 2500 mAh 3S
RS 352 - 1,2m
Stavebnice obsahuje:
*trup
*páteø
*kabinu
*VOP
*SOP
*køídla
*podvozek
*sadu uhlíkù
*baèkùrky
*návod ke stavbì
*sáèek s pøíslušenstvím
Sáèek s pøíslušenstvím obsahuje:
spojovací materiál - vše z nerez oceli:
4x šroub M1,6x4 ... kulové vidlièky
2x šroub M2x5 ... pant SOP
2x šroub M2x5 ... napínáky lanek SOP
1x šroub M2x8 ... høídel ostruhového kola
2x matice M2 ... høídel ostruhy
2x imbus. šroub M3x14 ... høídel podvozku
4x podložka 3 ... podvozek-dle nákresu
2x matice M3 ... podvozek-dle nákresu
2x matice uzavøená M3 ... podvozek-dle nákresu
2x šroub TX 2,9x9mm ... zajištìní nohy podvozku
2x imbus. šroub M2,5x6 ... pro motor se závitem 2,5mm
2x imbus. šroub M3x6 ... pro motor se závitem 3mm
2x “Z” koncovka ... táhlo Vop
1x sada pák - rámeèek
2x držák baèkùrek
1x deska podvozku
2x tømen podvozku
1x motorová pøepážka
4x ukotvení motorové pøepážky
4x párátko - výztuha mot. pøepážky
4x kloubová vidlièka
2x kolo prùm. 50mm
1x kolo prùm 25mm
1x 3/2x15mm - vedení táhla Vop
2x uhlík 1x5x150mm - výztuha Vop
2x uhlík prùm. 1.8x50mm - táhlo køidélek
1,5m kevlarové nitì - náhon Sop
Sada pák - rozpis dílù:
1. pant Sop - èást do trupu (2ks)
2. spodní pant Sop
3. prodloužení páky serva Vop
4. páky køidélek (2ks)
5. páka Sop
6. prodloužení páky serva Sop
7. noha ostruhového koleèka
8. páka Vop
Dále budete potøebovat:
* imbus. klíè è.2
* køížový šroubovák
* plochý šroubovák
* CA lepidlo+aktivátor
* skalpel
* plochý pilník
* smirkový papír 100-500
* vrták prùm. 3mm
* trochu trpìlivosti a cca 5h
2.
7.
4.
1.
5.
6.
3.
8.
1.
4.
Diagram sheet 1/2:
B
A
CA
CA
carb
o
1x1
n 3x
000
mm
1.
Køídlo spodní stranou nahoru!
výøez pro výškovku dolù!
2.
CA
D
C
CA
3.
carbon 1x5x850 mm
1.
F
E
3.
CA
carbon
1x5x250 mm
1ks
carbon 1x5x150 mm
2ks
2.
H
CA
CA
CA
CA
G
I
3mm
Diagram sheet 2/2:
podložka 3mm
imbus M3x16mm
13°
Samoøezný šroub Tx 2.9x9mm
J
matice M3
CA
CA
L
M
CA
M2x5
CA
CA
M2x8
M2x5
CA
CA
O
4x
P
125mm
Q
M2x5
CA
K
Download

RS 352 – 1.2m / akrobatický EPP model