ARF Kat.è./No. 1072ARF
Bellanca Super Decathlon XXL
Dokonèení modelu
Zkontrolujte celý model. Musí být soumìrný a nepokroucený.
Instalace RC soupravy
Nainstalujte do modelu radiovou soupravu. Nainstalujte serva a pøipojte k nim táhla. Zapnìte RC soupravu a
kontrolujte zda se kormidla pohybují správným smìrem. Pokud ne, pøipojte táhlo na druhou stranu páky serva nebo
pøepnìte na vysílaèi revers vypínaè pro požadované servo. Akumulátor umístìte tak, aby se jeho posouváním model
vyvážil. Pøi provozu motoru postupujte podle instrukcí jeho výrobce.
Vyvážení modelu
Dokonèený model vyvážíme. Poloha tìžištì je 155 mm od nábìžné hrany køídla a je nutno ji dodržet. Model
podepøeme v oznaèeném místì. V pøípadì, že se model sklání kupøedu, mùžeme korigovat polohu tìžištì
posouváním baterie smìrem dozadu. Je-li model naopak lehký na pøedek, posuòte baterii více dopøedu. Nikdy
nelétejte s nevyváženým modelem!
Bellanca Super Decathlon XXL
Zalétání
Zkontrolujte velikost a smysl výchylek na všech ovládaných prvcích. Pøed létáním vyzkoušejte chod motoru v rùzných
režimech otáèek a pøesvìdète se zda Vaše RC souprava není rušena. Model položte na zem, dejte plný „plyn“ a model
se musí rozjet rovnì. Po asi 25 metrech model získá vyšší rychlost, mírnì pøitáhnìte výškovku a model se odlepí od
zemì. Po startu stoupejte mírnì, aby model neztratil rychlost.
Pøed prvním zapnutím vysílaèe dbejte na maximální bezpeènost! Pøi létání a jakékoliv manipulaci vždy zapínejte
nejprve vysílaè a potom pøijímaè! Pokud jdete létat na místo, kde již nìkdo jiný létá, zjistìte jakou frekvenci má jeho
vysílaè, ušetøíte si tak velké zklamání z rozbitého modelu.
Final Check
Check the model. It must be symetrical and not twisted.
Radio control set installation
Install the radio control set and servos according to its instruction guide. Accu pack will be used for balancing the Super
Decathlon. Use instruction guide for for operating the motor.
Centre of gravity
Support your model with your fingertips. It should balance, slightly nose down, when your finger tips are 155 mm
behind the leading edge of the wing. Move the battery to balance Super Decathlon properly. Do not try to fly an out-of
balanced model, as it will crash!
Flying
Check each control surface for the correct movement and adjust pushrods. Check running of motor. For taking of you
need a flying field about 250m long without trees around. Put your Super Decathlon on the flying field , put „full gas“.
During 25 metres get the right speed for taking off. Move elevator a little bit up and Super Decathlon will be in the air.
Rychlostavebnice
Almost Ready to Fly
Mnoho štìstí pøi létání s modelem Bellanca Super Decathlon
pøeje Hacker Model Production!
Good luck with the Bellanca Super Decathlon wish you Hacker Model Production!
Technická data/ Technical data
g
Upozornìní! Toto není hraèka!
Warning! This is not a toy!
Made in Czech republic by HACKER MODEL PRODUCTION Inc., Zahradní 465, 270 54 Øevnièov
Tel/Fax: (+420) 313 562229,562258 E-mail: [email protected] Internet: www.hacker-model.com
www.hacker-model.com
5-8
3000 mm
2100 mm
13-15kg 60-100ccm
www.hacker-model.com
Bellanca Super Decathlon XXL
5
88
Model Bellanca Super Decathlon XXL je urèen pro zkušené modeláøe. V žádném pøípadì není urèen pro zaèáteèníky! Návod
ukazuje pouze základní kroky pro instalaci jednotlivých dílù. V návodu je instalace motoru ZDZ 60 ccm s tlumièem výfuku JBM.
Pokud použijete jiný motor, musíte instalaci pøispùsobit použitému motoru. Podle motoru zvolte i odpovídající nádrž. Instalaci
serva pro ovládání otáèek motoru musíte provést podle použitého motoru. Stavebnice obsahuje lože pro servo plynu, ale jeho
umístìní je pouze názorné. Baterie pro zapalování motoru a zapalování musí být co nejdál od pøijímaèe a baterií prijímaèe.
2
www.hacker-model.com
63
84B
77 84E
74
Na trupu je držák vzpìr 84E pøišroubován
šroubem ostruhy 77 imbus M4x20.
The holder 84E is hold with M4x20 screw 77.
84B
84E
název
gumové kroužky 80/ Rubber rings 80
šroub M3x20/ Screw M3x20
šroub M5x50 pro kužel/Screw M5x50 for spinner
šroub inbus M5x35 / Inbus screw M5x35
šroub inbus M6x100/Inbus screw M6x100
matice M6/Nut M6
podložka 6,3/ Plain washer 6.3
podložka 5,3/ Plain washer 5.3
kužel dural/Dural spinner
èelo kuželu/Al plate
plast trubka 12x130/ pipe 12x130
plast trubka 12x150/ pipe 10x150
výplò balza 14x17x85/ Balsa filler 14x17x85
pøechod SOP/Traverse of vertical stabilizer
pøekližka 3x26/13x180/ Ply 3x26/13x180
pøekližka úkos 3/1x45x363 / Ply 3/1
drát 2,4x405/ Wire 2,4x405
drát 2,4x365/ Wire 2,4x365
pojistná matice/ lock nut M5
držáky vzpìr 15 -pár/Wing strut holder 15-pair
držáky vzpìr 12 -pár/Wing strut holder 12-pair
držák vzpìr trup-pár/Strut bearing -pair
V držák vzpìr-pár / V strut holder-pair
podvozek/Landing gear
stavìcí šroub M5x20/Adjust. screw M 5x20
páka ostruhy / Lever of spur
drát ostruhy/ Wire of spur
kolo polopneu 35 mm/ Wheel 35 mm
ostruha/ Spur
prùchodka/ Bushing
stavìcí kroužek 3,2/Adjusting ring 3,2mm
šroub inbus M4x20/ Inbus screw M4x20
stavìcí šroub M3x12 /Adjust. screw M 3x12
stavìcí šroub M3x3/Adjust. screw M 3x3
matice M5/ Nut M5
matice zapichovací M4/ Blind nut M4
háèek se závitem 25/Threaded hook 25mm
pøekližka 5x15x20/Ply 5x15x20
ložisko/ Bearing
ložisko závìsu/ Bearing
samolepky /Decals
vrut 3,5x16/ Tapping screw 3,5x16
vrut 3,5x19/ Tapping screw 3,5x19
šroub M3x25/ Screw M3x25
šroub M3x30/ Screw M3x30
šroub inbus M5 x 25/Inbus screw M5x25
1
84A
Seznam dílù/Part list
èíslo dílu
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84A-E
85
86
87
88
89
90
91
63
3
84D
84C
Items needed to complete (not included):
5 channel RC set with 5 strong servos (6kg) and 3standard servos, engine 60-100 ccm, propeller, fuel tank, 5minute epoxy,
Cyanoacrylate glue.
kusù
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2
2
1
1
1
12
14
19
10
1
1
1
1
1
2
4
2
29
7
7
7
4
2
1
9
1
4
1
2
2
2
1
6
2
1
1
5
1
84E
5
Instruction guide:
The Bellanca Super Decathlon XXL is a special model for experienced modellers. It´s not for beginners! The instruction guide
shows only the basic steps of completing the model. There are ZDZ 60 ccm engine and JMB silencer. In case you will use
another engine, you must customize the installation according to to your motor.
název
trup/Fuselage
kryt motoru horní/Cowl top
VOP/Horizontal stabilizer
SOP/Vertical stabilizer
výškovka/Elevator
smìrovka/Rudder
levé køídlo/Wing left
pravé køídlo/Wing right
køidélko /Aileron
vztlaková klapka/Flaperon
kryty kol /Wheel pants
lože motoru - laminát/Engine mount
Al trubka 30x720/Al pipe 30x720
Al trubka 14x33/Al pipe 14x33
šroub inbus M5 x 20/Inbus screw M5x20
matice zapichovací M5/ Blind nut M5
pøekližka 5x20x20/Ply 5x20x20
vrut 3,5x10/Tapping screw 3,5x10
horní okno/Upper window
rám horního okna/Upper window frame
èelní okno/Front window
boèní okna pøední/Front side windows
boèní okna zadní/Rear side windows
kolo 150mm/Wheel 150mm
stavìcí kroužek 6.1m/Adjusting ring 6.1
šroub do plechu 2,9x16/ Self-tapping screw
závìs kormidla/ Hinge of rudder
páka kormidla/ Lever of rudder
vidlièka velká M3/ Clevis M3
kulový èep M3/ Ball link M3
závitová tyè M3x80/ Threaded rod M3x80
závitová tyè M3x120/ Threaded rod M3x120
závitová tyè M3x150/ Threaded rod M3x150
pøekližka 5x15x40/Ply 5x15x40
chladièe-pár/Coolers-pair
lože serv / Servo mount
kryt podvozku/ Landing gear cowl
gumové kroužky slabé/ Tthin rubber ring
vzpìra 15x716/ Brace 15x716
vzpìra 12x762/ Brace 12x762
koncový oblouk pravý/ Right wing tip
koncový oblouk levý/ Left wing tip
šroub inbus M5x30 / Inbus screw M5x30
drát 2x40/10 / Wire 2x40/10
výztuha podvozku 5x242x122 /Ply 5x242x122
3
84A
Budete potøebovat:
5 kanálovou RC soupravu s 5 silnými (6kg) a 3 standardními servy, motor 60-100 ccm, vrtuli, nádrž podle použitého motoru,
táhla pro servo plynu a sytiè, 5 minutové epoxy, vteøinové lepidlo.
èíslo dílu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
62
kusù
10
9
1
2
2
4
4
3
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
6
2
2
2
2
1
4
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
3
1
6
1
1
6
3
4
8
4
Umístìte samolepky podle obrázku:
Èerné pruhy 77mm - spodní strana køídel.
Èerné pruhy 50mm - spodní strana VOP a
výškovek.
Èerné pruhy 18 mm - trup
Velké hvìzdy (levá, pravá) - køídla
Malé hvìzdy (levá, pravá) - smìrovka
Nápis “SE-GEZ” - trup
Nápis “Bellanca” - trup
Nápis “Super Decathlon” - trup
Place decals as shown:
Black stripes 77mm - bottom of the wings.
Black stripes 50mm - bottom of the horizontal
stabilizer a elevators.
Black stripes 18 mm - fuselage
Big stars (left, right) - top side of the wings
Little stars (left, right) - rudder
Sign “SE-GEZ” - fuselage
Sign “Bellanca” - fuselage
Sign “Super Decathlon” - fuselage
K umístìní samolepících nápisù použijte
pøenášecí folii.
For to apply the sign decals use the transfer
foil.
Balance point
Tìžištì
155
www.hacker-model.com
7
61
59
16
4
1 59 3
34
1
30
60
3
Plastový kryt 59 upravte do tvaru a pøilepte k
ocasním plochám.
Cut the plastic mould 59 around the edge and
glue in place as shown.
4
1
85
60
59
61 53 49
57
16
1
1
17
Na høídel motoru nasaïte zadní èelo kuželu 55 a
pøišroubujte vrtuli. Do kuželu 54 vyfrézujte otvory
podle použité vrtule.
Insert back plate of the spinner 55 and propeller
and tighteen. Cut openings for a propeller into
the spinner 54 and complete as shown.
Umístìte na kryt motoru chladicí žebra 35.
Place the coolers 35 on the cowl top.
Na trup 1 pøišroubujte motorové lože 12
imbusovými šrouby 15.
Screw in place engine mount 12 as shown. Use
the screws 15 and the blind nuts 16.
62
84A
12
2
19
54
20
6
60
85
25mm
44
56 1
Do zadní èásti trupu 1 zalepte plastové trubky 57
a 56. Tìmito trubkami prostrèíte šrouby 49 pro
pøišroubování výškovky.
Glue into fuselage tubes 57 and 56. They will help
you to screw in place horizontal stabilizer with
screws 49.
6
1
30
36
153mm
34
16
32
1
1
2
35
84C
25mm
Servo na ovládání plynu nainstalujte podle
vašeho motoru.
Install throttle servo as necessary.
2
12
3
28 29
Na trup 1 pøišroubujte motorový kryt 2 sedmi
vruty 18.
Screw in place the cowl 2. Use the seven tapping
screws 18 to hold the cowl.
55
15
47
1
1
Motorové lože 12 svrtejte s trupem - vrták 5mm.
Zevnitø trupu zalepte zesílení 17. V trupu díry
pøevrtejte na 6mm a nasaïte zapichovací
matice 16.
Insert engine mount 12 and drill 5mm holes for
the screws 15. Glue in place the formers 17.
Enlarge the holes in the fuselage for 6mm and
insert blind nuts 16 as shown.
5
Nasaïte drát 44 do ložisko závìsu 85 a
vyzkoušejte správný pohyb smìrovky. Potom
drát zalepte øídkým CA lepidlem.
The wire 44 must fit into bearing 85. Check the
right movement of the rudder. Glue wire 44 in
place using thin CA glue.
12
1
Pro každou polovinu výškovky 5 je jedno servo.
There are one servo for each half of the elevator
5.
SOP 4 srovnejte s koncem trupu 1. Vyøíznìte
drážku pro pøekližkovou výztuhu 34. Potom SOP
4 pøilepte dùkladnì k VOP 3. V místì lepení
odstraòte folii. SOP musí být kolmá k VOP a
rovnobìžná s osou trupu.
Cut the slot into the vertical fin 4 as shown. Glue
the vertical fin in place as shown. Check that it is
parallel to the line of the fuselage. Use 5
min.epoxy. Remove the covering foil in the place
of glueing.
3
44
Modeláøským nožem vyøíznìte vybrání do
smìrovky 6 pro závìs 85.
Cut the slot into rudder 6 for the bearing 85.
3
4
36
Na serva pøipojte táhla 32,33 k výškovce a
smìrovce. Táhla vždy dùkladnì zajistìte proti
uvolnìní.
Connect the pushrods 32,33 to the servo arms.
V zadní èásti trupu 1 vyfrézujte díru pro ložisko
závìsu smìrovky 85.
Cut the slot into fuselage 1 for the bearing 85.
58
28
47
30
32 33 29
61
2
5
Pøekližkové výztuhy 61, 60, 34 Pøilepte k VOP. V
místì lepení opatrnì odstraòte folii. VOP
srovnejte symetricky s trupem a køídlem, oznaète
si polohu dìr a vyvrtejte díry 5 mm. Díry zvìtšete
na 6mm a nasaïte zapichovací matice 16. VOP 3
pøišroubujte k trupu dvìma Imbusovými šrouby
85.
Glue in place formers 61, 60, 34. Remove the
covering foil in the place of glueing.As shown.Put
the horizontal stabilizer in its saddle and check
that it is parallel to the line of the wing. Mark
position for the screws. Drill 5 mm holes where
the screws are located. Enlarge the holes for 6
mm. Insert blind nuts 16. Use the screws 85 to
hold the horizontal stabilizer in place.
1
15
6
36
153mm
1
V trupu vyøíznìte otvory pro serva. Desky 36
pøilepte zevnitø trupu 1 a serva pøišroubujte.
Cut the opening for the servos into fuselage. Glue
the formers 36 from the inside of the fuselage
using Epoxy. Install the servos as shown.
www.hacker-model.com
Vyvrtejte díry 7,3 mm pro držáky vzpìr 84A-D .
Držáky nasaïte do dìr a sešroubujte
dohromady vruty 3,5 x 19. Držáky zalepte
øídkým CA lepidlem (pokud budete mít ocasní
plochy odnímací, nalepte držáky pouze na SOP
a horní stranì VOP). Duralové dráty nasuòte do
držákù 84A-E - dráty nesmí být prohnuté a
zalepte je øídkým CA lepidlem.
Dril holes 7.3mm for plastic holders 84A-D.
Insert holders into holes and glue it using thin
type of CA glue. (If rudder will be removable,
glue holders only to vertical stabilizer and top
side of horizontal stabilizer). The wires insert
into holders 84A-E and glue it using thin type of
CA glue. The wires mustn't be bent.
48
1
Motor pøišroubujte pøímo na lože motoru 12 nebo
použijte vhodné lože podle typu motoru. Šrouby
je vždy nutné pojistit proti uvolnìní!
Install engine directly to the engine mount 12 or
use engine mount. Installation depend at type of
engine.
21
23
22
Kužel pøitáhnìte šroubem 48 se závitem M5.
Do motorového krytu vyøíznìte otvory pro vstup a
výstup chladícího vzduchu.
There are M5 thread on the screw 48. The
spinner is hold in place with this screw.
Cut openings into cowl 2 for intake and outlet of
cold air.
www.hacker-model.com
Horní okno 19 orámujte èervenou samolepicí
fólií 20. Stejnou folií pøilepte okno vzadu ke
trupu.
Glue the window frame 19 using selfadhesive
red tape. On the back side use foil also like
hinge.
Pøední a boèní okna ostøíhejte podle rysek a
pøilepte k trupu. Okna zalepte až po úplné
montáži všech vnitøních dílù.
Cut the front and side windows according to
marks and glue it to the fuselage. Glue the
windows after complete assebly of all inner
parts.
3
91
34
37
1
7
24
69 11
42
9
2
Podvozek 69 nasaïte do trupu 1 a vyvrtejte ètyøi
díry 5 mm pro šrouby 91 inbus M5x25.
Insert the landing gear 69 into slot as shown and
drill four 5mm holes for screws 91.
Kryt podvozku 37 upravte do tvaru tak, aby lícoval
s trupem. Kryt pøilepte k trupu lepenkou
Cut the landing gear cowl 37 around the edge. It
must fit to the fuselage. The cowl is hold in place
with selfadhesive tape.
69
86
7
28
65
10
1
19
45 17
Podvozek10 pøišroubujte k trupu šrouby 18.
Screw in place landing gear 10 using screws 18.
24
11
69
77 74
75
1
76
72
Okno 19 otevøete a pøilepte folii ve dvou
vrstvách zespodu. Folie 20 slouží jako ohebný
závìs.
Open the top window 19 and apply the foil 20
from the other side in two layers like hinge.
25
79
52
80
20
V trupu 1 zalepte zesílení 45 a 17 a pøevrtejte díry
na 6 mm. Nasaïte zapichovací matice 16.
Glue the formers 45 and 17 in place, enlarge the
holes for 6 mm and insert blind nuts 16.
86
42
7
9
66
10
45
Pøišroubujte ostruhu 72 dvìma imbusovými
šrouby 77 M4x20.
Complete the tail wheel bracket 77 as shown.
1
65
Cut the openings into the fuselage for the wing struts holders 67 Insert
wing strut holders in place. They are hold in place with tapping screws 87
And CA glue. Complete the airplane. Insert the wing struts into the plastic
holders and glue it with CA glue.
78
51
74
50
76
Do krytù kol 11 vyvrtejte v oznaèených místech
díry 6 mm pro osu kola 50. Sestavte podvozek
podle obrázku.
Drill 6 mm holes into wheel pants 11 where the
screws 50 are located . Assemble the landing
gear as shown.
Na pøední stranì provrtejte 3 díry pro vruty 18
Do trupu 1 zalepte zesílení z pøekližky 17 Pro
vruty okna.
Drill 3 holes for screws 18 in the front side. Glue
former 17 into fuselage 1. It is for screws of the
window.
30
82
38
71
79
72
73
O
+ 20
- 17
4
O
Výškovky
Elevators
+ 30
- 30
O
O
www.hacker-model.com
31
29
65
40
68
39
66
28 89
40
67
- 45
O
43
90
39
68
69
Nasaïte køídlo 7, 8 na trup 1. Oznaète
si polohu pro umístìní háèku 25,
zašroubujte ho do køídla 7, 8 a køídla
nasuòte na trup a zajistìte gumièkami
46 na háèkách 82.
7
+ 45
67
1
68
Sestavení ostruhy 74 a jejího ovládání je patrné
z obrázku.
Assembled tail bracket.
Smìrovka
Rudder
39
65
68
Maximální výchylky kormidel.
Maximum movements of the control surfaces.
Køidélka
Ailerons
Nalepte na horní stranu k øídla samolepky 86 s hvìzdami a na spodní stranu
køídla èerné pruhy.
Apply decals 86 with stars to the top side of the wing. Apply decals 86 with
black stripes to the bottom side of the wing.
Zalepte dùkladnì 5 minutovým epoxy závìsy kormidla 27 do køídla 7, 8,
køidélek 9 a vztlakových klapek 10.
Glue hinges 27 into wings 7, 8, ailerons 9and flaperons 10 with 5 minute.
epoxy.
Koncové oblouky 41, 42 pøilepte ke køídlùm.
Glue the wing tips 41, 42 to the wing as shown.
7
6
1
43 67
Do trupu vyfrézujte otvory pro držáky vzpìr 67 Držáky zasuòte do trupu,
pøilepte a pøišroubujte k výztuze 45 v trupu. Sestavte model. Nasuòte
vzpìry do držákù a zalepte CA lepidlem.
Do pøedvrtaných dìr v køídle zašroubujte a zalepte inbus stavìcí šrouby 70
M4x20. Pøišroubujte koncovky vzpìr 65, 66 na køídlo.
Na spodní stranì køídla mezi lištami odstraòte folii. Servo køidélka a vztlakové
klapky umístìte do otvoru v køídle. Pøišroubujte páky, nainstalujte táhla,
upravte jejich délky a našroubujte vidlièky. Kabel serva protáhnìte
pøedvrtanými otvory v žebrech.
Glue all hinges on place as shown.
Find the holes on the bottom of the wing. Screw in the imbus screws M4x20.
Secure the screws with CA glue. Insert the wing struts plastic ends 65, 66.
They are hold in place with M4 nuts.
Take out the foil on the bottom side of the wing for instalation of the servos.
Install servos in place as shown. Install the control horns and connect the
pushrods as shown.
1
17
70
39
1
16
68
81
1
Zevnitø trupu zalepte zesílení 34 vyvrtejte díry
5mm pro uchycení ostruhy 39. Namáèknìte
zapichovací matice 81.
Glue in place former 34. Drill holes 5mm and
insert the blind nuts 81. Screw into place the tail
wheel bracket 39 as shown using the screws 77.
37
1
1
87
64
10
82
Insert the wings 7, 8 as shown. The
wings must fit to the fuselage with no
gaps. Drill holes for the threaded
hooks 82 and screw them in place as
shown. Insert wings 7, 8 onto fuselage.
The wings are hold in place by rubber
rings 46 between hooks 82.
O
www.hacker-model.com
5
Download

Bellanca Super Decathlon XXL