Astronomická
konference
2014
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků HUSOVA, Liberec, Husova 142/44
Astronomická konference 2014
IV. ročník
ASTRONOMICKÁ KONFERENCE 2014
Astronomical conference 2014
IV.
Sborník přednášek
4. školní astronomické konference
Proceedings of the
4th School Astronomical Conference
Liberec, V – 2014
ZŠ s RVJ, Liberec, HUSOVA
Stránka 2
Astronomická konference 2014
IV. ročník
Editovali/Editors:
Mgr. Jaroslav Vyskočil, ZŠ s RVJ Liberec, Husova
Mgr. Jan Konfršt, ZŠ s RVJ Liberec, Husova
Recenzovali/Reviewers:
Mgr. Ivana Holasová, ZŠ s RVJ, Liberec, Husova
PhDr. Bořivoj Jodas, Ph.D., Katedra chemie, TUL
Mgr. Ondřej Košek, SOŠaG, Liberec
Ing. Petr Pecha, Národní ústav pro vzdělávání, Praha
Publikace neprošla jazykovou úpravou.
Za obsahovou správnost odpovídají autoři příspěvků.
Proceedings are published without language correction.
Content is on the responsibility of authors of the separate articles.
ZŠ s RVJ, Liberec, HUSOVA
Stránka 3
Astronomická konference 2014
IV. ročník
OBSAH
Úvod
6
Život Arthura Beera, J. Vyskočil
7-8
Neptun, A. Koldrt
9
Černé díry, A. Šedková, A. M. Váňová
10
Galaxie Sombrero, M. Skalák, P. Knop
11
Černé díry, K. Jíchová, K. Holubová, A. Ambrožová
12
Černé díry, A. Karlová
13
Černé díry, D. Ficek
14
Jupiter, D. A. Kayalibay
15
Komety, O. Kalinová, A. Černohousová
16
Merkur, D. Raška, J. Rous
17
Měsíc, J. Jurášek
18
Měsíce Jupitera, A. Vohlídalová, T. Kňobortová
19
Mlhoviny, P. Hanuš, J. Ptáček
20
Jupiter, N. Tužová
21
Největší měsíce Saturnu, E. Šibravová, K. Rozkovcová
22
Odvrácená strana Měsíce, A. Chudoba
23
Naše Galaxie, J. Pekař, D. Stádník
24
Planeta Neptun, B. Veselá, L. Želízková
25
Slunce, H. Stejskalová, K. Raabová
26
Saturn, P. Simonian, V. Škréta
27
Saturn, M. Drapáková
28
Saturn, S. Trávníčková, J. Škrabálek
29
Temná hmota, V. Horák
30
ZŠ s RVJ, Liberec, HUSOVA
Stránka 4
Astronomická konference 2014
IV. ročník
Velký třesk (Big Bang), A. Pražáková
31
Zatmění Slunce, J. Keilová
32
Zhroucené hvězdy aneb černé díry, L. Cyprián
33
Slunce, S. Erdenedavaa
34
Vznik vesmíru, N. Nováková
35
Planeta Saturn, D. Janečková, J. Hozová
36
Venuše, H. Kořínková
37
Měsíc planety Země, L. Kareisová
38
Objevujeme Halleyovu kometu, T. Huberová, K. Hrůzová
39
Mars, Š. Ptáčková, J. Felklová
40
Neptun, A. Pudilová
41
Komety, D. Nosek
42
Prstence plynných planet, M. Grolmusová, B. Hudáková
43
ZŠ s RVJ, Liberec, HUSOVA
Stránka 5
Astronomická konference 2014
IV. ročník
ÚVOD
Letošní rok je pro Astronomickou konferenci 6. ročníků obzvláště zajímavý. A to nejen
proto, že se jedná již o IV. ročník této konference. Letošní rok oslavila naše škola 100. let
budovy. Při plánování oslav se zjistilo, že naši školu navštěvoval významný astronom –
Arthur Beer (1900 – 1980). V roce 1918 na naší škole maturoval a později emigroval do
Anglie, kde se zabýval převážně astrofyzikou hvězd a dvojhvězd. Mimo jiné patřil mezi
velmi významné popularizátory (nejen) astronomie. Z těchto důvodů věnujeme první
stránky sborníku právě astrofyzikovi A. Beerovi. Ostatně, již přední obálka sborníku nám
mohla napovědět, že tento rok bude spjat s významnou osobností.
Minulý školní rok (2012/2013) proběhl III. ročník Astronomické konference 6. ročníků.
Znovu se ukázalo, že mnozí žáci 6. tříd dokáží připravit velice zajímavé a kvalitní
konferenční příspěvky a prezentace, které i perfektně odpřednáší. Tato konference
propojuje více (nejen) přírodovědných předmětů dohromady a umožňuje žákům
vypracovat konkrétní témata detailně a do patřičné hloubky. Jednoznačný je i motivační
prvek, neboť astronomie je mezi žáky oblíbená. Proto se Vám dnes dostává do rukou
konferenční sborník IV. ročníku Astronomické konference. Sborník shrnuje základní
témata současné astronomie a částečně i astrofyziky a kosmologie.
Publikace neprošla hlubší odbornou, ani stylistickou úpravou. Texty žáků jsou
ponechány bez větších odborných a jazykových úprav. Příspěvky tedy odráží
všestrannou úroveň žáků 6. tříd.
V Liberci 8. května 2014.
Jaroslav Vyskočil
ZŠ s RVJ, Liberec, HUSOVA
Stránka 6
Astronomická konference 2014
IV. ročník
Život Arthura Beera (1900 – 1980)
Arthur Beer byl německý astronom narozený v Liberci (Reichnberg) 28. června 1900.
Byl to jediný syn profesora Johana Beer, učitele umění a řemesel a Olgy Pollakové.
Arthur dokončil svá středoškolská studia v roce 1918 na gymnáziu v Liberci. Dnes v této
budově sídlí Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Husova. Tato škola právě letos
oslavila 100. let výročí budovy školy. V této souvislosti žáci vyslali ve stejném okamžiku
několik stovek balónků naplněných heliem k obloze, jako poselství hvězdám
A. Beera. V roce 1924 musel podstoupit operaci kvůli závažné nemoci. Rok na to se žení
s Charlotte Verou Popielarski. I přes zdravotní problémy a rodinné záležitosti ukončuje
v roce 1927 doktorská studia a získává titul Ph.D. za obhájení disertační práce
„Charakterizace spektroskopických dvojhvězd“. Většina hvězd v okolí Slunce je spojena
gravitačně do dvojic, či vícenásobných hvězdných systémů. Mnoho z těchto dvojhvězd
registrujeme v dalekohledu pouze jako jediný objekt. Důvodem je buď jejich velká
vzájemná blízkost, či veliká vzdálenost od Země. Při pozorování spektrálních čar hvězd
docházelo u některých z nich k jejich periodickému rozdvojování. Jedná se o důsledek
Dopplerova posuvu – při oběhu hvězdy se mění radiální rychlost jejího pohybu
a tím dochází k periodické změně vlnové délky světla, které k nám přichází. Poprvé byl
tento jev pozorován mezi léty 1887 až 1889.
Dr. Beer následně pracoval jako asistent na univerzitě ve Wroclawi a to do roku 1928.
V roce 1929 začal pracovat na německé námořní observatoři jako astronom, kde
vytvářel program pro rozhlasové vysílání s názvem „Novinky z přírody a technologií“. Až
do roku 1934 působil v Hamburku v planetáriu, kde vyvíjel nové stálé expozice, pořádal
přednášky pro veřejnost, publikoval odborné články, připravoval rozhlasové populárněvědecké programy vysílané v Německu, Rakousku a Švýcarsku.
Když v roce 1934 začalo pronásledování židovských vědců v nacistickém Německu,
emigroval Arthur Beer do Cambridge. Mezi léty 1934 až 1937 prováděl Beer výzkumy na
Solar Physics Observatory v Cambridge a v letech 1941 až 1945 působil též jako
seismolog v Kew – místo v Richmondu, jižně od Londýna. Poté už od roku 1946 až do své
penze (v roce 1967) pracoval jako pozorovatel na observatoři v Cambridge. V této době
hodně cestoval, navštívil mimo jiné mnohá místa USA a Kanady.
Arthur Beer byl členem Mezinárodní astronomické unie a Královské astronomické
společnosti. Celý vědecký život pořádal odborné a populární přednášky, psal články do
novin a časopisů, předkládal odborné vědecké práce. Byl jedním ze zakládajících
redaktorů publikace „Výhledy v astronomii“ („Vistas In Astronomy“). Čestný doktorát
mu byl udělen za práce z oblasti historie astronomie. Zemřel 20. října 1980 v Cambridge,
jeho žena zemřela rok po jeho smrti. Oba jsou pochováni na hřbitově Ascension Parish
Burial Ground v Cambridge.
ZŠ s RVJ, Liberec, HUSOVA
Stránka 7
Astronomická konference 2014
IV. ročník
Český astronom Doc. RNDr. Luboš Kohoutek DrSc. pojmenoval jeho jménem objevenou
novou planetku s označením Beer č. 1894 na námořní hvězdárně v Hamburku
- Bergendorfu, kde pracoval několik let jako astronom.
Též majitel privátní astronomické pozorovatelny v Liberci - Ruprechticích - pan Pavel
Vála tuto pozorovatelnu po Arthuru Beerovi Ph.D. pojmenoval, v dubnu 1991. Této
události byli přítomen primátor ing, Jiří Drda z libereckého Magistrátu, syn Peter Beer,
dcera Nova Husbansová a členové Astronomického klubu při Parku kultury a oddechu
v Liberci.
Jaroslav Vyskočil, s přispěním a pomocí Pavla Vály.
ZŠ s RVJ, Liberec, HUSOVA
Stránka 8
Astronomická konference 2014
IV. ročník
Neptun
Adam Koldrt
Vybral jsem si Neptun, protože je nejdál od slunce a je nejchladnější planeta. Vybral jsem
si tuto planetu, protože chci vědět, z čeho se skládá. Tato planeta se mi líbí, protože je
modrá. Neptun je osmá nejvzdálenější planeta v sluneční soustavě a řadí se mezi plynné
obry. Planeta byla objevena v roce 1846 Johannem Gallem. Neptun je značně podobná
Uranu. Planeta dostala své jméno po římském bohovi moří Neptun. Předpoklad je, že
Neptun vznikl před 4,6 až 4,7 miliardami let. Neptun od Slunce velmi vzdálen, v žádné
z fází vzniku měsíců nevystoupila teplota na vysoké hodnoty jako v případě okolí
Jupitera. Vlivem nízkých teplot tak nedošlo k úniku lehce tavitelných látek.
Keywords: Neptune, Planet, winter, farthest, telescope.
Zdroje:
Wikipedie. Wikipedie [online]. 25. 1. 2014. 25. 1. 2014 [cit. 2014-01-26]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Neptun_%28planeta%29
ZŠ s RVJ, Liberec, HUSOVA
Stránka 9
Astronomická konference 2014
IV. ročník
Černé díry
Anežka Šedková a Antonie Marie Váňová
Černá díra je vesmírným tělesem, která ,,polyká“ tělesa, planety a hvězdy pohybující se
v jejím dosahu. Černá díra je objekt natolik hmotný, že jeho gravitační pole je v jisté
oblasti časoprostoru natolik silné, že žádný objekt včetně světla nemůže tuto oblast
opustit. Není možné získat žádnou její část ani odražené světlo vyslané z vnějšího zdroje
či jakoukoli informaci o hmotě, která vstoupila do černé díry, ale z hvězd se čerpat dá.
Představu tělesa tak masivního, že z něho nedokáže uniknout dokonce ani světlo,
gravitace a pojem únikové rychlosti dostatečně známá. I když to nepovažoval za
pravděpodobné, Michell uvažoval o možnosti, že mnoho takových objektů, které není
možné vidět, může ve vesmíru existovat.
Z dobře odůvodněných předpokladů vyplývá, že černé díry nemají žádné pozorovatelné
vlastnosti, které by byly použitelné k objasnění jejich „vzhledu“ uvnitř. Podle obecné
relativity můžeme černé díry úplně charakterizovat třemi parametry: hmota, moment
hybnosti a elektrický náboj.
Keywords: (5 klíčových slov) space-vesmír, Earth-Země, eating-požírat, black-černá,
hole-díra.
Zdroje:
Wikipedie. WIKIPEDIE. Wikipedie [online]. 19. 1. 2014 [cit. 2014-01-27]. Dostupné z:
http://cObservatory. OBSERVATORY. Observatory [online]. [cit. 2014-01-27].
Dostupné z: http://observatory.cz/news-images/old/269blackhole.jpgs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cern%C3%A1_d%C3%ADra
Vtm.
VTM.
Vtm
[online].
[cit.
2014-01-27].
Dostupné
z:
http://vtm.e15.cz/files/imagecache/dust_filerenderer_big/upload/aktuality/_ern__d_ra
_na_laboratorn_m _stole_4bbc3a519d.jpg
ZŠ s RVJ, Liberec, HUSOVA
Stránka 10
Astronomická konference 2014
IV. ročník
Galaxie Sombrero
Marek Skalák, Pavel Knop
Sombrero má označení M 104. Flammarion jí identifikoval jako shodnou s objektem
4594 v New General Catalogue a zařadil i do oficiálního Messierova seznamu pod
číslem 104. Je to jedna z největších spirálních galaxií ve vesmíru. Nachází se
v souhvězdí Panna vzdálená asi 32 milionů světelných let. Podobá se mexickému
klobouku sombreru. Tuto galaxii objevil v roce 1784 William Herschel. Galaxie
Sombrero se stala prvním vesmírným objektem, u kterého byla zjištěna takto velká
hodnota rychlost vzdalování. V roce 1912 na Lowellově observatoři u této galaxie
Vesto Slipher zjistil velkou hodnotu rudého posuvu (rudý posuv je prodloužení vlnové
délky elektromagnetického záření) – více než 1000 km/s. Vesto Slipher také při jejím
pozorování odhalil její rotaci.
Klíčová slova: galaxi, red, spiral, foreign, hat
Zdroje:
Sombrero galaxie. WIKIPEDIE. Wikipedie [online]. 31. 7. 2013 [cit. 2014-01-23].
Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Sombrero
ZŠ s RVJ, Liberec, HUSOVA
Stránka 11
Astronomická konference 2014
IV. ročník
Černé díry
Kateřina Jíchová, Kateřina Holubová, Anna Ambrožová
Černá díra je objekt natolik hmotný, že jeho gravitační pole je v jisté oblasti časoprostoru
natolik silné, že žádný objekt včetně světla nemůže tuto oblast opustit. Hvězdy zakončují
svůj život hned několika způsoby od mohutných výbuchů supernov, v pozvolném
vychladnutí, přeměnou v bílé trpaslíky, ale také přeměnou na nenasytná monstra, jenž
požírají veškerou hmotu ve svém okolí. Monstra, která nejsou běžně viditelná
a změřitelná. Monstra, která dokáží poškozovat i časoprostor a která nesou název černé
díry. V minulém století vydal Albert Einstein svou obecnou teorii relativity, ve které se
mimo jiné zaobíral i myšlenkou gravitačního hroucení velmi hmotných objektů
(veřejnosti známých jako černé díry). Tato teorie se zabývá řešením otázky, jaké
vlastnosti má těleso, jenž podléhá pouze svojí gravitaci (ostatní síly v něm nehrají
žádnou roli).
Keywords: Black Hole, theory of relativity, spacetime, tangible object, universe
Zdroje:
Černá
díra.
VESMIR.
Vesmir
[online].
[cit.
2014-01-20].
Dostupné
z:
http://vesmir.xf.cz/diry.html
Černá díra. WIKIPEDIA. Wikipedia [online]. 19. 1. 2014 [cit. 2014-01-20].
Dostupné z: cs.wikipedia.org/wiki/Černá_díra
ZŠ s RVJ, Liberec, HUSOVA
Stránka 12
Astronomická konference 2014
IV. ročník
Černé díry
Adéla Karlová
Je-li nějaká hvězda mimořádně velká, přechází na konci své existence do oslňující
supernovy. Přitom je její vnější obal vymrštěn daleko do vesmíru. Současně se její nitro
tak silně zhutní, že se toto sluneční jádro stane černou dírou.
Je smrtelně přitažlivá- přitáhne i světlo- kvůli tomu ji nemůžeme spatřit. Je ale jeden
způsob jak jí poznat- na nebi uvidíme volný prostor a okolo volného prostoru hvězdy.
Dnes už považujeme za obecně prokázané, že černé díry se nacházejí v centrech galaxií
i v centrech některých kulových hvězdokup.
Keywords: Black hole, Supernova, Gravity, Stars, Galaxy
Zdroje:
SCHMIDT, Dieter. Atlas vesmíru pro děti. Praha: Fortuna Print, 2003. ISBN 80-7321-0649.
Černá díra. Černá díra [online]. 13. 6 .2011 [cit. 2014-01-23]. Dostupné z: http://magicring.blog.cz/en/1106/cerna-dira
Černá díra Sagittarius A v akci: V roce 2013 uvidíme jedinečný vesmírný úkaz. Černá
díra [online]. 16. 12. 2011 [cit. 2014-01-23]. Dostupné z: http://magazin.e15.cz/veda-atechnika/cerna-dira-sagittarius-a-v-akci-v-roce-2013-uvidime-jedinecny-vesmirnyukaz-726821
ZŠ s RVJ, Liberec, HUSOVA
Stránka 13
Astronomická konference 2014
IV. ročník
Černé díry
David Ficek
V této prezentaci bych se rád zabýval černými dírami. Nejprve si povíme něco o černých
dírách obecně a poté budeme dále rozebírat, jakou mají sílu, co by se s námi stalo,
kdybychom se dostali černým děrám do rukou a tak dále.
Černá díra je objekt natolik hmotný, že jeho gravitační pole je v jisté oblasti časoprostoru
natolik silné, že žádný objekt včetně světla nemůže tuto oblast opustit. Černá díra byla
teoreticky předpovězena v obecné teorii relativity publikované v roce 1915 Albertem
Einsteinem.
Podle mě je to jeden z nejzajímavějších objektů ve vesmíru a proto doufám, že to po mé
prezentaci budete cítit stejně.
Keywords: black holes, big objects, space, strong, time
Zdroje:
Černá díra. NASA. NASA [online]. [cit. 2014-04-10]. Dostupné z:
http://www.nasa.gov/sites/default/files/cygx1_ill.jpg
Černá díra. WIKIPEDIE. Wikipedie [online]. 28. 2. 2014 [cit. 2014-04-10]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cern%C3%A1_d%C3%ADra
Černá díra. DIGITALDECONSTRUCTION. [online]. [cit. 2014-04-10]. Dostupné z:
http://digitaldeconstruction.com/wp-content/uploads/2014/03/black-hole.jpg
ZŠ s RVJ, Liberec, HUSOVA
Stránka 14
Astronomická konference 2014
IV. ročník
Jupiter
Deniz Ali Kayalibay
Jupiter je největší planeta v sluneční soustavě a je pátá od slunce. Sluneční soustava je
někdy popisována jako dvojsystém skládající se ze Slunce a Jupiteru jako hlavních dvou
členů a dalších menších těles. Jupiter, Saturn, Uran a Neptun jsou označovány jako
plynní obři či planety jupiterského typu.
Jupiter má hmotnost přibližně jedné tisíciny Slunce, což je okolo dva a půl krát více než
všechny ostatní planety sluneční soustavy dohromady.
Dosud není přesně známo, jaké vrstvy planetu tvoří, jelikož současné technické
prostředky neumožňují její průzkum do větší hloubky. Předpokládá se, že Jupiter je
složen převážně z vodíku, hélia a organických sloučenin. Je možné, že planeta má tvrdé
kamenné jádro tvořené těžšími prvky.
Charakteristiky atmosféry
Atmosférický tlak
Vodík
Helium
Methan
Vodní páry
Amoniak
Ethan
Fosfin
Sulfan
20–200
~86 %
~14%
~0,1%
~0,02%
~0,02%
~0,0002%
~0,0001%
<0,0001%
Keywords: Jupiter, Solar systém, Earth, Sun, Planets
Zdroje:
Jupiter. WIKIPEDIE. Wikipedie [online]. 30. 12. 2013 [cit. 2014-01-23]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jupiter_%28planeta%29
ZŠ s RVJ, Liberec, HUSOVA
Stránka 15
Astronomická konference 2014
IV. ročník
Komety
Olga Kalinová, Adéla Černohousová
V této prezentaci bychom vám rádi představili komety. Nejprve vám vysvětlíme, co jsou
to komety a jak vznikají. Kometa, zastarale vlasatice, je malý astronomický objekt
podobný planetce.
Také jsme se zaměřili na jádro komety, které je tvořeno špinavým vodním ledem. Potom
vám stručně vysvětlíme, že kometa má obvykle dva hlavní ohony: modrý plynný a bílý
prachový ohon. Ohon komety vždy směřuje od Slunce.
Dále vám představíme kometu Hale-Bopp která byla objevena 23. července v roce 1995
a také Halleyovu Kometu která je ze Země vidět každých 75-76 let. Většinu svého života
tráví kometa ve zmrzlém stavu.
V naší prezentaci se nachází barevné obrázky, citace a informace o kometách.
Keywords:comet, core, tail,astronomy, future, space
Zdroje:
Komety. Google [online]. [cit. 2014-04-24]. Dostupné
z: http://www.ta3.sk/public_relation/60SP50AsU/3/3_html_m5942e031.jpg
Komety. Google [online]. [cit. 2014-04-24]. Dostupné
z: http://komety.janmarek.net/foto/west.jpg
ZŠ s RVJ, Liberec, HUSOVA
Stránka 16
Astronomická konference 2014
IV. ročník
Merkur
Raška David, Rous Jan
Merkur je Slunci nejbližší a současně i nejmenší planetou sluneční soustavy, dosahuje
pouze o 40 % větší velikosti než pozemský Měsíc a je tak menší než Jupiterův měsíc
Ganymed a Saturnův Titan. Jeho oběžná dráha je ze všech planet nejblíže ke slunci
a jeden oběh kolem Slunce trvá pouze 87,969 dne. Dráha Merkuru má největší
výstřednost dráhy ze všech planet sluneční soustavy a nejmenší sklon rotační osy.
Během dvou oběhů kolem Slunce dojde ke třem otočením kolem rotační osy. Perihelium
jeho dráhy se stáčí ke Slunci o 43 vteřin za století; fenomén, který ve 20. století vysvětlil
Albert Einstein obecnou teorií relativity. Při pohledu ze Země dosahuje Merkur jasnosti
mezi -2,0 až 5,5m, takže je viditelný i pouhým okem, ale jelikož se nevzdaluje od Slunce
nikdy dále než na 28,3° je velice těžko pozorovatelný. Nejlepší podmínky tak nastávají
při soumraku či úsvitu než vyjde Slunce nad horizont. V roce 2008 dorazila k planetě
další sonda MESSENGER, která provedla tři průlety kolem Merkuru a v roce 2011 byla
definitivně úspěšně navedena na oběžnou dráhu kolem planety. Na polokouli přivrácené
ke Slunci může teplota vystoupit na téměř 430 °C. Na polokouli odvrácené panuje mráz
až −180 °C.
Keywords: Mercury, space, solar systém, hot, orbit
Zdroje:
Merkur. WIKIPEDIE. Wikipedie [online]. 25. 1. 2014 [cit. 2014-01-27]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Merkur_(planeta)
ZŠ s RVJ, Liberec, HUSOVA
Stránka 17
Astronomická konference 2014
IV. ročník
Měsíc
Jan Jurášek
Měsíc je jediná družice Země. Latinsky se řekne Měsíc Luna. Vzdálenost Měsíce od Země
je přibližně 384 403 km. Měsíc oběhne Zemi za 30 dnů, když to zaokrouhlíme. Gravitace
na Měsíci je 0, 1654 g. Před více než 4,5 miliardami let pokrýval povrch Měsíce tekutý
oceán Magmatu. Roku 1969 přistáli Neil Armstrong a Edwin Aldrin v rámci projektu
Apollo jako první lidé na Měsíci. Měsíc je v synchronní rotaci se Zemí, což znamená, že
jedna strana Měsíce přivrácená strana je stále obrácená k Zemi. Sklon měsíční dráhy činí
dost nepravděpodobnou možnost, že by se Měsíc vytvořil spolu se Zemí, nebo že by byl
zachycen později. Jeho původ je předmětem mnoha vědeckých debat. Měsíc je pokryt
desítkami tisíc kráterů o průměru větším než 1 kilometr. Většina je stará stovky miliónů
nebo miliardy let. Ač jde vskutku jen o shodu okolností, úhlové průměry Měsíce a Slunce
viděné ze Země jsou v rámci svých změn schopny se navzájem překrývat, takže je možné
jak úplné tak i prstencové zatmění Slunce
Zdroje:
Měsíc. Wikipedie [online]. 16. 1. 2014 [cit.
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bs%C3%ADc
ZŠ s RVJ, Liberec, HUSOVA
2014-01-20].
Dostupné
z:
Stránka 18
Astronomická konference 2014
IV. ročník
Měsíce Jupitera
Anna Vohlídalová, Tereza Kňobortová
Pro naši prezentaci jsme si vybraly Měsíce Jupitera a tímto bychom chtěly říct pár slov
na úvod. Představíme vám 5 měsíců.
Mezi první patří Io - je to 4 největší měsíc ve sluneční soustavě. Na jeho povrchu se
nachází více jak 400 aktivních sopek. Mezi další patří Europa. Je 6 největší měsíc ve
sluneční soustavě. Okolo Europy se vyskytuje slabá atmosféra z kyslíku. Callisto - je 3
největší měsíc ve sluneční soustavě. Měsíc je tvořen z hornin a ledu. Ganymed - je to
největší Jupiterův měsíc a také i největší ve sluneční soustavě. Amalthea - je hustě pokryt
krátery. Byl pojmenován po víle Amaltheie. Má tmavý načervenalý povrch.
Keywords: Moons, Jupiter, volcanoes, gases, lifeless
Zdroje:
Io. Wikipedie [online]. 30. 10. 2013 [cit. 2014-01-23].
http://cs.wikipedia.org/wiki/Io_%28m%C4%9Bs%C3%ADc%29
Dostupné
z:
Callisto. Wikipedie [online]. 23. 10.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Callisto
Dostupné
z:
ZŠ s RVJ, Liberec, HUSOVA
2013
[cit.
2014-01-23].
Stránka 19
Astronomická konference 2014
IV. ročník
Mlhoviny
Pavel Hanuš, Jakub Ptáček
Mlhovina je mezihvězdný oblak prachových částic a plynů. Původně bylo slovo mlhovina
obecným označením pro jakýkoliv rozměrný astronomický objekt. Tento název pochází
z latinského mrak, mlha, pára nebo kouř. Poměr prachu a plynu v mlhovinách není vždy
stejný a podle toho se mlhoviny také mnohdy rozdělují.
Mlhoviny můžeme rozlišovat podle nejrůznějších hledisek. Následující dělení patří mezi
nejpoužívanější a dělí mlhoviny podle typu pozorovaného spektra. Mlhoviny tedy dělíme
na: jasné mlhoviny, které dále dělíme na: mlhoviny emisní (plynné) – záření způsobuje
zahřátý plyn. Tyto pak dále rozdělujeme na: planetární mlhoviny – mlhoviny s bílým
trpaslíkem v centru.
Keywords:nebula, universe, astronomy, instellarcloud ,bulky astronomical object, cler
nebula
Zdroje:
http://objekty.astro.cz/mlhoviny/2192-mlhoviny
https://www.google.cz/search?q=mlhoviny&safe=active&hl=cs&site=imghp&source=ln
ms&sa=X&ei=VgbdUvGRHcaqyAOOw4GYCA&ved=0CAgQ_AUoAA&biw=1347&bih=978
&dpr=0.95
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mlhovina
ZŠ s RVJ, Liberec, HUSOVA
Stránka 20
Astronomická konference 2014
IV. ročník
Jupiter
Natálie Tužová
Tato prezentace se týká planety Jupiter. Na začátku Vám popíšu vnitřní stavbu planety,
měsíce, stavbu a Velkou rudou skvrnu.
Stavba vnitřní planety je husté planetární jádro obklopené vrstvou tekutého kovového
vodíku s héliem a atmosférou. Jupiter má 63 měsíců a mezi ně patří 4 největší a
nejjasnější měsíce takzvané Galileovské. Stavba: ve vnějších oblastech, kde je teplota
110°C je vodík a helium plynném stavu. Okolo planety se nachází slabé prstence. Jupiter
je třetí nejjasnější objekt na noční obloze po Měsíci a Venuši. Jupiter je třetí největší
planeta sluneční soustavy. Nejznámější bouří na Jupiterovi je takzvaná Velká rudá
skvrna. Velká rudá skvrna je atmosférický jev, který mění svojí velikost, tvar i barvu.
Dnešní rudá skvrna je někdy nazývána jako Rudá skvrna Junior.
Keywords: Jupiter, Der Große Rote Fleck, Monate, interne Struktur des Planeten, Bau
Zdroje:
Jupiter (planeta). WIKIPEDIE. Wikipedie [online]. 25. 1. 2014 [cit. 2014-01-27].
Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jupiter_%28planeta%29
ZŠ s RVJ, Liberec, HUSOVA
Stránka 21
Astronomická konference 2014
IV. ročník
Největší měsíce Saturnu
Eliška Šibravová, Karolína Rozkovcová
Saturn druhá největší planeta ve sluneční soustavě, dosud má 62 známých měsíců a čtyři
největší se jmenují Titan, Rhea, Iapetus a Dione. Největší je Titan s průměrem 5150km,
byl objeven v roce 1655 Christiaanem Huygensem a pojmenován byl po Titánech. Je to
druhý největší měsíc v planetární soustavě a je dokonce větší než Merkur. Zajímavé na
něm je, že má jako jediný z měsíců ve sluneční soustavě hustou atmosféru. Druhý
největší měsíc je Rhea s průměrem 1530km. Byl objeven v roce 1671 Giovannem
Domenicem Cossinem. Rhea má slabou atmosféru tvořenou z 70% kyslíkem a z 30%
oxidem uhličitým. Třetí největší měsíc je Iapetus. Jeho průměr činí 1436km. Byl objeven
opět Giovannem Domenicem Cossinem. Podél rovníku se táhne pohoří dlouhé 1300km a
vysoké 20km. Čtvrtý největší měsíc je Dione s průměrem 1118km. Byl objeven v roce
1684 Giovanniem Domenicem Cossinem. Povrch je poset krátery, které mohou být až
35km velké.
Keywords: Saturn, Moons, Solar system, Primer, Objected
Zdroje: Titan. WIKIPEDIE. Wikipedie [online]. 25. 1. 2014 [cit. 2014-01-27]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Titan_%28m%C4%9Bs%C3%ADc%29
Zdroje:
Titan. WIKIPEDIE. Wikipedie [online]. 25. 1. 2014 [cit. 2014-01-27]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Titan_%28m%C4%9Bs%C3%ADc%29
ZŠ s RVJ, Liberec, HUSOVA
Stránka 22
Astronomická konference 2014
IV. ročník
Odvrácená strana Měsíce
Alex Chudoba
Má prezentace bude pojednávat o Odvrácené straně Měsíce. Mluvit budu o první
dokumentaci, o rozdílech obou stran, o horninách, povrchu a na konec o přesnosti
termínu Temná strana. Škoda je, že odvrácená strana se k Zemi nikdy neotočí, protože
odhalit tajemství na odvrácené straně by znamenalo, že lidstvo udělá další krok vpřed.
Odvrácenou stranu ještě nikdo nenavštívil z naší lidské populace. Prezentaci jsem chtěl
udělat stručnou a zároveň aby v ní byly všechny důležité informace. Bohužel jsem
některé slidy napsal a vymyslel v rychlosti. Někteří lidé a nějaké prameny uvádějí
informace, že na odvrácené straně mají nebo žijí mimozemšťané. Dokonce se na
odvrácené straně naměřila teplota blížící se absolutní nule. Odvrácená strana Měsíce je
méně pokryta měsíčními moři než přivrácená strana. Doufám, že se vám bude líbit
prezentace, kterou jsem vyrobil ve škole.
Keywords: Moon, Dark side of the moon, planet, space, Solar system
Zdroje:
Prameny:
Měsíc
[online].
[cit.
2014-04-10].
Dostupné
http://bcache.jxs.cz/~nd04/jxs/cz~/414/448/67340e1521_71057157_o2.jpg?1
z:
Známka odvr. str. Měsíce [online]. [cit. 2014-04-10]. Dostupné z: https://encryptedtbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSDePv8i7rDcEPu8XYU4CCudyIjZv_4XMFM5yH0PS9oVsCvElJ
ZŠ s RVJ, Liberec, HUSOVA
Stránka 23
Astronomická konference 2014
IV. ročník
Naše Galaxie
Jakub Pekař, Daniel Stádník
Téma naší práce je o naší Galaxii. Galaxie je obrovský systém hvězd, mezihvězdného
prachu, mezihvězdného plynu a nezářivé hmoty. Od starověku se lidé domnívali, že
středem vesmíru je Země.
Naše galaxie Mléčná dráha či Galaxie je galaxie, v níž se nachází Slunce spolu se sluneční
soustavou. Naše Galaxie je jedna z galaxií, pouze ji vidíme z vnitřku – od Slunce.
V teleskopu uvidíme, že jí tvoří mnoho milionů jednotlivých hvězd. Ze Země není nic
vidět, co není v naší Galaxii. Náš sluneční systém se nachází ve vnějších oblastech
Galaxie, zhruba 14 světelných let. V srdci Galaxie je tajemný zdroj nesmírné energie. Září
jako sto milionů Sluncí, ale svou velikostí by se vešel do oběžné dráhy Jupitera. Jeho
celková hmotnost je asi milionkrát větší než sluneční. Tato hmota je téměř určitě černá
díra, která „požírá“ mezihvězdný plyn a prach.
Mléčná Dráha: průměr – 100 000 světelných let, počet hvězd – 200 miliard.
Keywords: Galaxy, Sun, Planets, Stars, Milky way
Zdroje:
Galaxie.
[online].
2010
[cit.
2014-01-23].
http://astronomia.zcu.cz/objekty/galaxie/1966-galaxie
ZŠ s RVJ, Liberec, HUSOVA
Dostupné
z:
Stránka 24
Astronomická konference 2014
IV. ročník
Planeta Neptun
Barbora Veselá, Lucie Želízková
Planeta Neptun byla objevena 23. září 1846 astronomem Johannem Gottfridem Gallem a
studentem astronomie Louisem d'Arrestem. Studený a větrný Neptun je 8. z planet
sluneční soustavy. Jeho poloha byla vypočtena ještě předtím, než byl objeven. Neptunův
průměr na rovníku je téměř 50 000 kilometrů. Oproti Uranu byly v jeho atmosféře
zaznamenány zřetelné struktury. Neptun krouží kolem Slunce ve vzdálenosti 4,5
000 000 000 kilometrů. Jeho hmotnost je 17krát větší než hmotnost Země. Jeho jádro
obklopuje vodík, amoniak a metan. Nejvyšší naměřená rychlost větru na Neptunu činí
2 200 kilometrů za hodinu.
Neptunovy měsíce
Neptun má 13 přirozených měsíců. Čtyři z nich se nalézají uvnitř prstence. Největší
z nich je Triton. Triton obíhá Neptun ve vzdálenosti 335 000 kilometrů. Je to jediný velký
měsíc, který obíhá planetu v obráceném směru.
Keywords: Moons, Neptun, Suface, Dimensions, Locatio
Zdroje:
Neptun. WIKIPEDIE. Wikipedie [online]. 25. 1. 2014 [cit. 25. 1. 2014].
Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Neptun_%28planeta%29
ZŠ s RVJ, Liberec, HUSOVA
Stránka 25
Astronomická konference 2014
IV. ročník
Slunce
Hana Stejskalová, Klaudie Raabová
Tato prezentace se týká hvězdy Slunce. Popíšeme Vám povrch a složení Slunce.
Vysvětlíme Vám, co jsou to sluneční erupce, sluneční skvrny a co je to samo o sobě
Slunce.
Slunce je největší hvězda v naší sluneční soustavě. Je složena z vodíku, helia a ostatních
látek. Teplota v jádru je 15 milionů °C a na povrchu slunce je teplota 5 500°C.
Sluneční skvrny vypadají jako tmavá místa, protože mají teplotu nižší asi o 1500 °C než
okolí. Když Slunce zrovna nevybuchuje na některém místě tam se utvoří sluneční skvrna.
Sluneční erupce vybuchují na Slunci hlavně v době, kdy je na jeho povrchu hodně
slunečních skvrn.
Keywords: The sun, sunspot, solar flares, solar composition,star
Zdroje:
Slunce. WIKIPEDIE. Wikipedie [online]. 25. 1. 2014 [cit. 2014-01-27]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slunce
ZŠ s RVJ, Liberec, HUSOVA
Stránka 26
Astronomická konference 2014
IV. ročník
Saturn
Pavel Simonian, Vojtěch Škréta
Tato prezentace se týká planety Saturn. Saturn je známý hlavně svými prstenci, o které
se tato prezentace bude také zajímat. Saturn patří mezi velké plynné obry, je druhý
největší hned po Jupiteru. Je pojmenován podle boha Saturna, římského boha rolnictví.
Atmosféra Saturnu je tvořena převážně lehkými plyny, a to hlavně vodíkem, který tvoří
96.3% jejího objemu. Při pozorování Saturnu z dálky je planeta světle žlutá, což
způsobuje vrstva mraků. Jeden oběh okolo Slunce vykoná Saturn za 29,46 pozemského
roku. Na noční obloze je snadno pozorovatelný pouhým okem jako nažloutlý neblikavý
objekt, jasností srovnatelný s nejjasnějšími hvězdami. Od ekliptiky se nikdy nevzdálí na
větší úhlovou vzdálenost než 2,5°. Přechod jedním znamením zvěrokruhu trvá více než 2
roky. Saturn je znám svou mohutnou soustavou planetárních prstenců, které jsou
viditelné ze Země i malým dalekohledem. Vedle prstenců, které se značí velkými
písmeny latinské abecedy, obíhá kolem planety také početná rodina měsíců, jichž je k
roku 2009 potvrzeno 62. Největší z nich je Titan, který má jako jediný měsíc ve sluneční
soustavě hustou atmosféru.
Atmosféra
Atmosféra Saturnu se skládá téměř výhradně z vodíku a hélia. Největší zastoupení má
molekulární vodík (96,3 %), který je následován héliem (3,25 %). Malý obsah hélia se
vysvětluje tím, že těžší hélium klesá přes vodíkovou vrstvu blíže k jádru, kde se hromadí.
V horních vrstvách atmosféry se vyskytuje také krystalický amoniak.
Keywords: Saturn, Atmosphere, Saturn´s rings, evolution of Saturn, Saturn’s moon
Zdroje:
Saturn. WIKIPEDIE. Wikipedie [online]. 25. 1. 2014 [cit. 2014-01-27]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Saturn_(planeta)
ZŠ s RVJ, Liberec, HUSOVA
Stránka 27
Astronomická konference 2014
IV. ročník
Saturn
Miriam Drapáková
Saturn je v pořadí planet šestý. Jinak velikostně je druhá největší planeta v sluneční
soustavě. Byl pojmenován po římském bohovi Saturnovi. Patří mezi plynné obry, kteří
nemají pevný povrch, ale mají místo toho hustou atmosféru. Je tvořena lehkými plyny a
to hlavně vodíkem je tam 90% vodíku v atmosféře. Jeho objem je větší 800krát než
Země. Je tvořen z hélia může v oceánu plavat jako balón- je lehký.
Titan
Je největší z měsíců Saturnu. Je druhý největší měsíc ve sluneční soustavě. Má hustou
atmosféru, což žádný ve sluneční soustavě nemá.
Keywords: Planet, Solar Systém, Saturn, Titan, atmosphere
Zdroje:
Saturn. WIKIPEDIE. Wikipedie [online]. 8. 12. 2013 [cit. 2014-01-20]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Saturn_%28planeta%29
Titan. WIKIPEDIE. Wikipedie [online]. 4. 10. 2013 [cit. 2014-01-20]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Titan_%28m%C4%9Bs%C3%ADc%29
ZŠ s RVJ, Liberec, HUSOVA
Stránka 28
Astronomická konference 2014
IV. ročník
Saturn
Sára Trávníčková, Jan Škrabálek
Tato prezentace se týká Saturnu. Saturn je v pořadí planet na šestém místě. Druhá
největší planeta ve Sluneční soustavě. Patří mezi čtyři velké plynné obry – Jupiter,
Saturn, Uran, Neptun. Atmosféra se skládá hlavně z vodíku. Má 764x větší objem než
Země. Byl pozorován již starověkými astronomy. Je snadno viditelný pouhým okem jako
nažloutlý neblikavý objekt. Jeden oběh okolo slunce vykoná za 29,46 pozemského roku.
Je jasností srovnatelný s nejjasnějšími hvězdami. Je známo 61 měsíců planety. Je
pojmenován po starém bohu rolnictví, který je později ztotožňován s řeckým bohem
Kronem, bohem času. V astrologii je Saturn pokládán za nepříznivou planetu, kvůli
nejpomalejšímu pohybu z planet. Saturn se stal jako další planety Sluneční soustavy
námětem sci-fi knížek. Přechod jedním znamením zvěrokruhu trvá více než 2 roky.
Zdroje:
Wikipedia. WIKIPEDIE. Wikipedie [online]. 8. 12. 2013. [cit. 2014-01-23]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Saturn_(planeta)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b4/Saturn_%28planet%2
9_large.jpg/480px-Saturn_%28planet%29_large.jpg
http://hqwalls.org/walls/saturn_constellation_wallpaper_hd-wide.jpg
ZŠ s RVJ, Liberec, HUSOVA
Stránka 29
Astronomická konference 2014
IV. ročník
Temná hmota
Vilém Horák
Temná hmota je označení hypotetické formy hmoty. Její existence by vysvětlovala
nesrovnalosti mezi některými skutečně pozorovanými a vypočítanými hodnotami.
O povaze temné hmoty existuje množství teorií, většina z nich se shoduje na faktu, že
temnou hmotu lze ve vesmíru pozorovat jen díky jejímu gravitačnímu vlivu na okolní
objekty tvořené běžnou „svítící“ hmotou.
O existenci temné hmoty poprvé referoval už v roce 1933 švýcarsko-americký astronom
Fritz Zwicky, který narazil na nesrovnalosti při studiu rotací galaxií. Na rozdíl od temné
energie není temná hmota rozložena v prostoru rovnoměrně. Díky gravitaci tvoří shluky
podobně jako viditelná hmota, která je k těmto shlukům také přitahována.
Horká temná hmota má větší klidovou hmotnost, u teplé temné hmoty se částice
pohybují relativisticky a chladná temná hmota se pohybuje nerelativisticky. Historické
pozorování Fritze Zwickyho. Fritz Zwicky změřil rotační rychlosti jednotlivých galaxií v
kupě galaxií. Z této znalosti a předpokládané celkové hmotnosti, aby byla kupa stabilní,
odhadnul hmotnost této kupy. Když tuto hmotnost porovnal s předpokládanou
hmotností, tak výsledek byl 400x rozdílný. Právě tento nesoulad ho přivedl k myšlence
existence nějaké jiné formy hmoty, než jsme schopni pozorovat.
Keywords: dark matter, gravitational influence, hypothetical form of matter, particle,
discrepancies
Zdroje:
Temná hmota. WIKIPEDIA. Wikipedia [online]. 3. 12. 2013 [cit. 2014-01-20]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Temn%C3%A1_hmota
Apod: Video temna hmota. Česká astronomická společnost [online]. 3. 10. 2011 [cit. 201401-20]. Dostupné z: http://www.astro.cz/apod/ap111003.html
Na
tomto
odkazu
najdete
http://www.astro.cz/apod/ap111003.html
ZŠ s RVJ, Liberec, HUSOVA
animaci
temné
hmoty:
Stránka 30
Astronomická konference 2014
IV. ročník
Velký třesk (Big Bang)
Adéla Pražáková
Na počátku byla ohnivá koule. Vesmír vznikl před zhruba 13,7 miliardy let. Mohutné
exploze vymrštil do kosmu obrovské tímto tzv. ,,velkým třeskem“. Vznikly také prostor a
čas. Čím více se ohnivá koule roztahovala, tím více se ochlazovala. Oblaka plynu a prachu
se hnala vesmírem, vytvářela mohutné víry a shlukovala se do menších útvar. V průběhu
milionů let se popel z velkého třesku na mnoha místech zhutňoval do světelných
plynných oblaků.
Dokonce ještě i dnes doznívá účinek velkého třesku. Zjistilo se, že se všechny galaxie od
sebe velkou rychlostí vzdalují. Tím se zároveň roztahuje i vesmír.
Keywords: Space, Big, Big Bang, beginning, speed.
Zdroje:
SCHMIDT, Dieter. Atlas vesmíru pro děti. Praha: Fortuna Print, 2003. ISBN 80-7321-0649.
VELIKÉ OHNIVÉ KOULE. Expresní astronomické informace [online]. 3. 11. 1998 [cit. 23.1.
2014]. Dostupné z: http://astro.sci.muni.cz/pub/hst1998/prc98-38.html
O černých dírách a velkém třesku, singularitě a nekonečnu. IDnes.cz [online]. 6. 5. 2012.
2012 [cit. 2014-01-23]. Dostupné z: http://bajnar.blog.idnes.cz/c/263123/O-cernychdirach-a-velkem-tresku-singularite-a-nekonecnu.html
ZŠ s RVJ, Liberec, HUSOVA
Stránka 31
Astronomická konference 2014
IV. ročník
Zatmění Slunce
Jana Keilová
Zatmění Slunce neboli solar eclipse je jednou z nejkrásnějších a nejvýznamnějších
událostí astronomie. Mnoho astronomů doufá, že ho alespoň jednou uvidí.
Zatmění slunce vznikne, když se Země neboli country, Slunce a měsíc neboli moon
dostanou do jedné linie. Měsíc musí být v novu. Měsíc stíní slunci, tomuto hlavnímu stínu
se říká umbra. Ale pak je tu i polostín penumbra.
Jsou tři typy zatmění slunce: kruhové, úplné, částečné.
Bezpečnost při zatmění slunce
Je velice důležité si při pozorování slunce chránit zrak. Nejlépe UV filtry vyrobené na
pozorování slunce. Bez filtru či dobrého chrániče očí může dojít k poškození očí až
k úplnému oslepnutí.
Keywords: umbra, penumbra, solar eclipse, country, moon
Zdroje:
SOUMAROVÁ, Lenka. Úplné zatmění slunce [online]. [cit. 2014-03-04].
První letošní zatmění slunce [online]. [cit. 2014-03-04].
Wikipedia: zatmění slunce [online]. 5. 2. 2014 [cit. 2014-03-04].
ZŠ s RVJ, Liberec, HUSOVA
Stránka 32
Astronomická konference 2014
IV. ročník
Zhroucené hvězdy aneb černé díry
Lukáš Cyprián
Tato prezentace se týká černých děr. Černé díry jsou jedny z největších těles ve vesmíru.
Nachází se v celém vesmíru. Jejich gravitační pole je tak silné že z ní neunikne ani světlo.
Kdyby se k ní přiblížila země byla by rozcupována. Tvoří se zhroucením hvězd. Čím větší
hvězda tím větší černá díra. Hvězda se zhroutí v důsledku silné gravitace nebo
nedostatek jaderného paliva . Je tvořena plyny, kameny a železem. Malá černá díra by
vás natahovala jako špagetu dokud by vás neroztrhala. Za to velká černá díra by vás
usmažila. Největší černá díra se nazývá se Black destruction je od nás vzdálena cca 270
miliónů světelných let a je 20 hmotnější než slunce a tvoří většinu části galaxie ve které
se nachází. Většina lidí si myslí že by mohly být černé díry bránou do jiného
časoprostoru, dimenze nebo jiné části vesmíru. Skoro každá velká galaxie má ve svém
středu nezvaného hosta a to galaxii.
Keywords: Black hole, Gravitation, Collapsed star, Matter, Space
Zdroje:
Černá
díra.
Černé
díry
[online].
[cit.
2014-04-10].
http://nd01.jxs.cz/562/034/7832c8262c_41325355_o2.jpg
Dostupné
z:
Černá díra. Černá monstra [online]. [cit. 2014-04-10].
http://www.aldebaran.cz/bulletin/2004_32/heic0409a_maly.jpg
Dostupné
z:
Wikipedia.
Wikipedia
[online].
https://www.wikipedia.org/
ZŠ s RVJ, Liberec, HUSOVA
[cit.
2014-04-10].
Dostupné
z:
Stránka 33
Astronomická konference 2014
IV. ročník
Slunce
Sukhkhuyag Erdenedavaa
Obíhá okolo středu Mléčné dráhy= ve vzdálenosti 25 000-28 000 světelných let. Oběh
trvá přibližně 226 milionu let. Od země je vzdálená přibližně 150 milionu km. Hmotnost
je 330 000 krát větší než země. Slunce je staré 4,6 miliard let (střední věk).
Objem Slunce je asi 1,3 milionkrát větší než objem země. Slunce se otáčí jinou rychlostí u
pólů a na rovníku. Slunce je koule žhavého plazmatu, neustále produkuje ohromné
množství energie. Bude svítit ještě asi 5 až 7 miliard let. Uprostřed Slunce se nachází
jádro, kde dochází k uvolňování energie. Slunce je hlavním tělesem sluneční soustavy,
které má 745× větší hmotnost než všechny planety soustavy.
Slunce má silné magnetické pole. Sluneční těleso spolu s atmosférou zvanou heliosféra
se dělí na několik vrstev.
Keywords: star, hot, Solar systém, Important, gigant object
Zdroje:
Slunce [online]. 1997 [cit. 2014-04-10]. Dostupné z:
http://www.aldebaran.cz/astrofyzika/sunsystem/slunce.html
Slunce [online]. 2010 [cit. 2014-04-10]. Dostupné z: http://www.novinky.cz/vedaskoly/208690-fyzikove-vedi-proc-slunce-zustalo-v-utlumu.html
Slunce [online]. 2014 [cit. 2014-04-10]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slunce#J.C3.A1dro
ZŠ s RVJ, Liberec, HUSOVA
Stránka 34
Astronomická konference 2014
IV. ročník
Vznik Vesmíru
Nikol Nováková
Vybrala jsem si téma Vznik Vesmíru. V mé prezentaci se budeme zabývat Velkým
třeskem a Vesmírem stvořeným Bohem.
Jak vlastně vznikl Vesmír? Ví to vůbec někdo? Na tyto otázky nelze odpovědět. Existuje
ale spousta teorií jak mohl Vesmír vzniknout. Nejznámější je Velký třesk (Big Bang), ale
není jedinou teorií. Spousta lidí také věří v to, že Vesmír a vše ostatní(galaxie, planety,
hvězdy) stvořil Bůh.
Velký třesk:
1. veškerá hmota byla smrštěna do velmi malého a extrémně žhavého bodu s velkou
hustotou
2. vymrštění veškeré hmoty do časoprostoru
3. Vesmír se neustále rozpíná a tím se oddalují předměty v něm
Keywords: Big Bang, space, god, mass, spacetime
Zdroje:
VTM [online]. [cit. 2014-02-18]. Dostupné z:
http://vtm.e15.cz/files/imagecache/dust_filerenderer_big/upload/aktuality/velk__t_es
k_4aa4d068bc.jpg
Wikimadia [online]. [cit. 2014-02-18]. Dostupné z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b0/Schnorr_von_Carolsfeld_Bibel_
in_Bildern_1860_001.png
Wikipedia. [online]. [cit. 2014-02-18]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C3%BD_t%C5%99esk
ZŠ s RVJ, Liberec, HUSOVA
Stránka 35
Astronomická konference 2014
IV. ročník
Planeta Saturn
Denisa Janečková a Julie Hozová
Tato prezentace se týká planety Saturn. Čím se liší Saturn od ostatních planet? Má
prstence, 62 měsíců a patří mezi plynové obry.
Největší Saturnův Měsíc se nazývá Titan. Saturn oběhne Slunce za 29 pozemských let.
Prstence mají průměr přes 300 000 km, jsou tak velké, že je možné je vidět i obyčejným
dalekohledem.
Jeden den na Saturnu trvá přibližně 10 hodin a 45 minut. Planeta Saturn je druhá
největší planeta naší Sluneční soustavy. Saturn je pojmenován po římském bohu
Saturnovi.
Na Saturnu je též velká rudá skvrna, podobná té Jupiterově, o průměru 6000 km.
Prstenec se skládá z většího množství menších prstenců objevil až Giovanni Domenico
Cassini v roce 1660. Prstence jsou široké 420 000 km, ale jejich tloušťka je jen několik
set metrů. Naše prezentace také obsahuje Animaci mezi snímky.
Keywords: Planet, Moons, ring, gas, solar System
Zdroje:
Saturn. Saturn [online]. 17.2. [cit. 2014-04-24]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Saturn_(planeta)
Saturn obrázek. Saturn obrázek [online]. 2014 [cit. 2014-04-24]. Dostupné z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/Saturn_%28planet%29_large.j
pg
Prstence Saturnu. Prstence Saturnu [online]. 2011 [cit. 2014-04-24]. Dostupné z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/Saturn%27s_ring_plane.jpg
ZŠ s RVJ, Liberec, HUSOVA
Stránka 36
Astronomická konference 2014
IV. ročník
Venuše
Hana Kořínková
Vybrala jsem si Venuši protože mě moc zaujala svou historii. Je hezká a je
pojmenovánapodle římské bohyně lásky a krásy . Moje prezentace se bude týkat její
historie a toho jak vypadá . Prezentace by měla být poučná a aby jste se o Venuši
dozvěděli něco více. Prezentace mám mít účel aby se ostatní dozvěděli něco více o
tématu co jste si vybrali.
Venuše je druhá planeta od Slunce ve sluneční soustavě jedná se o planetu ve sluneční
soustavě která je pojmenována podle ženy. Co do velikosti a velmi hrubé stavby je
podobná Zemi . někdy se proto nazývá sesterskou planetou Země. Okolo Slunce oběhne
jednou za 224,7 pozemského dne. Venuše je někdy označována jako jitřenka či večernice
. Na obloze je tedy po Slunci a Měsíci nejjasnějším zdrojem . Výjimečně je možno
zahlédnout Venuši spatřit pouhým okem i ve dne .Venuše je zcela zakryta hustou
oblačností , která nedovoluje spatřit její povrch. Venuše má nejhustší atmosféru. Existují
teorie o tom že měla jako Země oceány a kapalné vody. Venuše byla známa již starými
babyloňany kolem roku 1600 př.n.l. Byla však pozorována dlouho před tím
v prehistorických dobách díky své jasné viditelnosti.
Keywords: plane,Venus,history,country,Sun
Zdroje:
Wikipedia. WIKIPEDIA. Wikipedia [online]. 10. 12. 2013 [cit. 2014-01-20]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Venu%C5%A1e_(planeta)
http://www.aldebaran.cz/astro Astro. ASTRO. Astro [online]. [cit. 2014-01-20].
Dostupné z: http://www.astro.cz/_data/images/news/2007/12/07/venus_earth.jpg
fyzika/sunsystem/images/venuse/magellan_1.jpg
ZŠ s RVJ, Liberec, HUSOVA
Stránka 37
Astronomická konference 2014
IV. ročník
Měsíc planety Země
Ludmila Kareisová
Měsíc je jediná přirozená družice Země. Nazývá se také Luna, nebo Seléné, podle
starořecké bohyně měsíce. Nejjasnější je v noci, ale občas ho lze spatřit i ve dne. Oproti
Zemi má Měsíc velmi slabé magnetické pole. Je vzdálen od Země zhruba 380 000 km.
Rotuje proti směru hodinových ručiček. Před více než 4,5 mld let pokrýval povrch
Měsíce tekutý oceán magmatu. Roku 1969 přistáli Neil Armstrong a Edwine Aldrine jako
první lidé na Měsíci.
Měsíc je v synchronní rotaci se Zemí, to znamená, že jedna strana Měsíce (přivrácená
strana) je stále obrácená k Zemi. A druhou stranu (odvrácenou) z větší části nelze ze
Země spatřit. Měsíc oběhne Zemi jednou za 29,5 dne. Ovlivňuje Zemi gravitační
přitažlivostí. Důsledkem jsou slapové jevy, které jsou pozorovatelné na střídání
mořského přílivu a odlivu. Kromě mořského přílivu a odlivu, dochází také k vzdmutí
a poklesu litosférických desek.
Původ Měsíce je předmětem mnoha vědeckých debat. Jsou dvě teorie vzniku Měsíce.
První teorie – teorie odtržení – předpokládá, že se Měsíc odtrhl ze zemské kůry a vlivem
odstředivé síly za sebou zanechal dnešní oceánské dno jako jizvu. Druhá teorie – teorie
zachycení – předpokládá, že Měsíc vznikl jinde a byl zachycen na nynější oběžnou dráhu.
Keywords: moon, lunar bark, gravitational attraction, theory, orbital track
Zdroje:
Http://cs.wikipedia.org
[online].
[cit.
2014-05-19].
Dostupné
z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bs%C3%ADc, Astro.cz [online]. [cit. 2014-0519].
Dostupné
z:
http://www.astro.cz/_data/images/news/2012/08/27/henk_bril_neil_armstrong_1345
933301.jpg
ZŠ s RVJ, Liberec, HUSOVA
Stránka 38
Astronomická konference 2014
IV. ročník
Objevujeme Halleyovu kometu
Tereza Huberová, Kateřina Hrůzová
Naše prezentace je o Halleyově kometě. Na začátku vás seznámíme se základními údaji Kdo a kdy ji našel atd…
Na Halleyově kometě je zajímavá její oběžná dráha, která má eliptický tvar =oválný tvar.
Letí opačným směrem než planety rychlostí až 70,56 km/s.
Ve druhé části vás seznámíme, z čeho se skládá Halleyova kometa. Halleyova kometa se
skládá z ledu a prachu.
Nyní se dostáváme k části se zajímavostmi. Nejbližší přiblížení ke slunci je 88 000 000
km. Nejlépe byla zpozorována v roce 1910 sondou ESA.
Keywords: Edmund Halley, comet, ESA, orbit, cosmos
Zdroje:
Kometa. IDNES. IDnes [online]. 1990 [cit. 2014-04-10]. Dostupné z:
http://www.tyden.cz/obrazek/201005/4c037b9adb2d0/kometa-4c037bfc23625.jpg
Kometa: kometa. IDNES. IDnes [online]. 1995 [cit. 2014-04-10]. Dostupné z:
http://leccos.com/pics/pic/halleyova_kometa-_draha_.jpg
ZŠ s RVJ, Liberec, HUSOVA
Stránka 39
Astronomická konference 2014
IV. ročník
MARS
Štěpánka Ptáčková, Jana Felklová
Naše prezentace se týká planety Mars. Vybraly jsme si jí, protože podmínkami se podobá
planetě Zemi. Také je velmi zajímavá.
Mars je čtvrtá planeta sluneční soustavy, druhá nejmenší planeta soustavy po Merkuru.
Je pojmenována po římském bohu války Martovi. Má pevný horninový povrch pokrytý
krátery, vysokými sopkami, hlubokými kaňony a dalšími útvary. Má dva měsíce
nepravidelného tvaru pojmenované Phobos a Deimos. V současné době jsou na oběžné
dráze kolem Marsu tři funkční sondy a na povrchu planety se pohybují dvě vozítka z
nichž jedno spadá do mise Mars Exploration Rover a druhé do mise Mars Science
Laboratory. Díky sondám se povedlo zmapovat větší část povrchu, definovat základní
historická období či porozumět základním jevům odehrávajícím se na planetě. Všechny
starověké civilizace, Egypťané, Babylóňané a Řekové, znaly tuto „putující hvězdu“ a měly
pro ni svá pojmenování. Kvůli jejímu načervenalému nádechu, způsobenému červenou
barvou zoxidované půdy na jejím povrchu, považovaly staré národy Mars většinou za
symbol ohně, krve a zániku.
Zdroje:
http://cs Mars. Wikipedie [online]. 10. 12. 2013 [cit. 2014-01-20]. Dostupné
z:.wikipedia.org/wiki/Mars_%28planeta%29
http://www.npr.org/blogs/thetwo-way/2013/05/02/180532424/send-your-haiku-tomars-nasa-seeks-poets
http://www.techbrick.com/Lego/Lego2012/Events/events20120822/index.html
ZŠ s RVJ, Liberec, HUSOVA
Stránka 40
Astronomická konference 2014
IV. ročník
NEPTUN
Adéla Pudilová
Neptun je osmá od Slunce nejvzdálenější planeta sluneční soustavy. Patří mezi plynné a
ledové obry. Má charakteristicky modrou barvu, která je zapříčiněna přítomnosti
většího množství metanu v atmosféře. Planeta byla objevena v roce1846 Johannem
Gallem a studentem astronomie Louisem d´Arrestem jako vůbec jediná na základě
Newtonových zákonů.
Předpokládá se, že Neptun vznikl z protoplanetárního disku před 4,6 až 4,7 miliardami
let. Existují dvě hlavní teorie, jak mohly velké plynné planety vzniknout a zformovat se
do současné podoby. Jedná se o teorii akrece a o teorii gravitačního kolapsu.
Jádro Neptunu se skládá z kamenného jádra ve středu, ledu a tekutého čpavku
s metanem.
Název planety je odvozen od starořímského boha Neptuna, proto se stal
symbolem planety trojzubec.
Keywords: planet, gaseous planet, ice giant, core, god neptune
Zdroje:
Neptun. WIKIPEDIE. Wikipedie [online]. 17. 10. 2013 [cit. 2014-01-23]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Neptun_%28planeta%29
Neptun. GOOGLE IMAGES. Google images [online]. 17. 10. 2013 [cit. 2014-01-23]. Dostupné
https://www.google.cz/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=921&q=neptun&o
q=neptun&gs_l=img.1.0.0l10.4020.20224.0.22138.6.4.0.2.2.0.110.391.3j1.4.0....0...1ac.1.32.img..0
.6.403.FGKxuXx1J-E#facrc=_&imgdii=_&imgrc=C0rQL
l Neptun. GOOGLE IMAGES. Google images [online]. 17. 10. 2013 [cit. 2014-01-23]. Dostupné z:
https://www.google.cz/search?site=&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=921&q=neptun&o
q=n
ZŠ s RVJ, Liberec, HUSOVA
Stránka 41
Astronomická konference 2014
IV. ročník
Komety
Dominik Nosek
Kometa, zastarale vlasatice, je malý astronomický objekt podobný planetce složený
především z ledu a prachu a obíhající většinou po velice výstředné (excentrické)
eliptické trajektorii kolem Slunce. Komety jsou známé pro své nápadné ohony. Většina
komet se po většinu času zdržuje za oběžnou dráhou Pluta, odkud občas nějaká přilétne
do vnitřních částí sluneční soustavy. Velmi často jsou popisované jako „špinavé sněhové
koule“ a z velké části je tvoří zmrzlý oxid uhličitý, metan a voda smíchaná s prachem a
různými nerostnými látkami.
V závislosti na gravitační interakci komety s planetami se dráha komet může změnit na
hyperbolickou (a definitivně opustit sluneční soustavu) nebo na méně výstřednou.
Například Jupiter je známý tím, že mění dráhy komet a zachycuje je na krátkých
oběžných dráhách. Proto existují i komety, které se ke Slunci vrací pravidelně a často.
Solar Systém, Comet, core , Tail, Hiperbolic, Trajecorie
Zdroje
Kometa. WIKIPEDIE. Wikipedie [online]. 17. 2. 2014 [cit. 2014-05-29]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kometa
ZŠ s RVJ, Liberec, HUSOVA
Stránka 42
Astronomická konference 2014
IV. ročník
Prstence plynných planet
Martina Grolmusová, Barbora Hudáková
Toto téma jsme si vybraly, protože si myslíme, že je zajímavé a už jsme o něm něco málo
věděly. Možná jste si všimli, že naše se nazývá PRSTENCE PLYNNÝCH PLANET a potom
se vám zdálo zvláštní, že zmiňujeme pouze Jupiterovy a Saturnovy prstence.
Saturnovy prstence: průměr - 420 000 km
stavba: ledové úlomky, prach….
Jupiterovy prstence: nejistý původ
stavba: částice podobné kouři, atd.
Objeveno: v roce 1979
Zbarvení: Načervenalé
Mnozí z vás si jistě všimli, že Jupiterovi prstence nejsou moc vidět.
Keywords: planet, ring, rock, Jupiter, Saturn
Citace: Prstence plynných planet. Prstence plynných planet [online]. 2014 [cit. 2014-0410]. Dostupné z: http://www.helpforenglish.cz/files/20-1262022042-solar22.jpg
Prstence plynných planet. Prstence plynných planet [online]. 2014 [cit. 2014-04-10].
Dostupné
z:
http://www.enterprisemission.com/_articles/06-302004_Cassini/images/Saturninside_rings.jpg
ZŠ s RVJ, Liberec, HUSOVA
Stránka 43
Astronomická konference 2014
IV. ročník
Název/Title: Astronomická konference 2014/Astronomical Conference 2014
Rok a místo vydání/Year and place of public: 2014, Liberec
Vydání/Edition: první/the first
Počítačová sazba/Computer processing: Jaroslav Vyskočil
Finální korektura/Final correction: Jaroslav Vyskočil
Vydáno na ZŠ s RVJ, Liberec, Husova kabinet přírodních věd jako svou 3. publikaci.
Printed by ZŠ s RVJ, Husova Liberec, section natura of science, as its 3rd publication.
ZŠ s RVJ, Liberec, HUSOVA
Stránka 44
Download

Sborník AK 2014 - Základní škola s rozšířenou výukou jazyků