Ukážu ti svoje město
mladí lidé provádí svými městy mladé
Ich zeig Dir meine Stadt
Stadtführungen von jungen Menschen für
junge Menschen
2 | Ich zeig Dir meine Stadt
deutsch
česky
Ukážu ti svoje město | 3
Inhaltsverzeichnis
Obsah
4
Einleitung
4Úvod
6
Stadtführung Dresden
Tour 1 - Das bürgerliche Dresden
6
Prohlídka města Drážďany
Tour 1 - Měštřuská část Drážďan
12
Stadtführung Dresden
Tour 2 - Ein Spaziergang durch
die Dresdner Neustadt
12
Prohlídka města Drážďany
Tour 2 - Procházka po Novém
městě v Drážďanech
18
Stadtführung Dresden
Tour 3 - Dresden bei Nacht
18
Prohlídka města Drážďany
Tour 3 - Drážďany v noci
24
Projektablauf
24
Průběh projektu
28
Kleines Wörterbuch
28
Malý slovník
30
Plakate - Stadtführung Roudnice nad Labem
30
Plakáty - Prohlídka města Roudnice nad Labem
32
Denkmäler
32
Památky Roudnice nad Labem
36
Persönlichkeiten
36
Osobnosti Podřipska
40
Sehenswürdigkeiten
40
Pamětihodnosti Podřipska
44
Geschützte Tiere und Pflanzen
44
Chránění živočichové a rostliny Podřipska
4 | Ich zeig Dir meine Stadt
deutsch
česky
Ukážu ti svoje město | 5
Ich zeig Dir meine Stadt –
Stadtführungen von jungen
Menschen für junge Menschen
Ukážu ti svoje město –
mladí lidé provádí svými
městy mladé
Das Projekt „Ich zeig Dir meine Stadt“ gibt jungen Menschen die Möglichkeit,
zusammen mit Gleichaltrigen aus dem Nachbarland Tschechien ihre professionellen Kompetenzen im Bereich Tourismus auszuprobieren und zu erweitern. Die Förderung des Projektes erfolgt im Rahmen des Kleinprojektefonds
Ziel 3 in der Euroregion Elbe / Labe.
Projekt „Ukážu ti svoje město“ dává mladým lidem možnost vyzkoušet si a
rozvinout odborné kompetence v oblasti cestovního ruchu spolu se svými
vrstevníky z Česka.Projekt byl podpořen v rámci Fondu malých projektů Cíle
3 v Euroregionu Elbe / Labe.
Inhalt des Austausches sind die Erarbeitung und Präsentation thematischer
Führungen in Dresden bzw. Roudnice nad Labem. Die Touren wurden visuell
veranschaulicht und in Form von Ausstellungen in Roudnice und Dresden als
auch auf den Internetseiten der Schulen veröffentlicht.
Ziele des Projektes sind der berufliche Erfahrungsaustausch der Schüler, die
Präsentation der eigenen Region, das Kennenlernen der fremden Region sowie die Vertiefung von Fach-, Sprach- und IT-Kompetenzen. Die Stadtführungen sollen später mit weiteren Zielgruppen durchgeführt werden. Dazu wird
ein übertragbares Konzept entwickelt, welches auch als Modell für weitere
Schulpartnerschaften dienen kann.
Das erste Ausbildungsjahr der „Wirtschaftsassistenten, Fachrichtung Fremdsprachen“ der AFBB bereitete drei thematische Stadtführungen durch
Dresden vor. Zur Unterstützung erhielten sie in vorbereitenden Workshops
Hinweise und praktische Anregungen von erfahrenen Reiseführern. Am
07.03.2012 führten die Schüler der AFBB, auf besonders für junge Leute
entwickelten Touren, die tschechischen Teilnehmer durch Dresden. Im April
zeigten die tschechischen Schüler den Dresdnern die interessanten Sehenswürdigkeiten ihrer Heimatstadt. Die Schüler mit der eindrucksvollsten Tour
wurden ausgezeichnet.
Obsahem vzájemných výměn je zpracování a prezentace tématických turistických tras v Drážďanech i Roudnici nad Labem. Trasy jsou znázorněny
i vizuálně a jsou zveřejněny i ve formě výstavy v Roudnici nad Labem a
Drážďanech a na internetových stránkách.
Mezi cíle projektu patří výměna zkušeností mezi žáky, prezentace svého regionu, poznání cizího regionu, dále i prohloubení odborných, jazykových a IT
kompetencí. Vytvořené prohlídkové trasy budou procházeny i dalšími zainteresovanými skupinami. K tomuto účelu bude vyvinut přenositelný koncept,
který může také sloužit jako model pro další partnerství škol.
První ročník „ekonomických asistentů – zaměření na cizí jazyky“ z AFBB
připravil tři tématické trasy v Drážďanech. Jako podporu získala tato třída
v rámci přípravného workshopu praktické rady, upozornění a důležité
poučky od zkušených průvodců. Prohlídky zaměřené převážně na mladé
se uskutečnily 7.3., kdy žáci AFBB provedli své vrstevníky z Česka. V dubnu
ukázali čeští žáci svým kolegům z Drážďan zajímavé pamětihodnosti svého
rodného města. Žáci s nezajímavějšími trasami byli vyznamenáni.
6 | Ich zeig Dir meine Stadt
deutsch
česky
Ukážu ti svoje město | 7
Das bürgerliche Dresden
Měštřuská část ská ást Drážďan
Bei warmen und sonnigen Wetter startet unsere Tour über das bürgerliche Dresden auf dem Neumarkt an der Frauenkirche. Die Gäste erschienen
pünktlich und gut vorbereitet auf dem langen Führungstag.
Die Frauenkirche ist das Wahrzeichen der Stadt Dresden. Im Kern der Altstadt, umgeben von den ehemaligen Residenzen der Adeligen, wie das Coselpalais, symbolisiert sie die Präsenz des Dresdner Bürgertums in der Stadt
zu jener Zeit. Meike teilte uns einige wichtige Informationen über das Bauwerk, den Innenraum und die Bedeutung des Kuppelkreuzes für die deutschenglische Freundschaft mit. Aufgrund des Interesses der tschechischen Gäste
besichtigten wir auch die Krypta der Frauenkirche, wo sich Zeit für ein kleines
Gruppenfoto fand. Auch im Innenraum wurden Fragen zur Kuppelbemalung
und Orgel gestellt.
Náš výlet po historické části Drážďan začal za teplého a slunečného počasí u
kostela Frauenkirche na náměstí Neumarkt. Hosté přijeli včas a byli připraveni
na dlouhou prohlídku. Kostel Frauenkirche je symbolem Drážďan. Nachází se
v centru starého města a je obklopen bývalými sídly šlechticů (příkladem je
palác hraběnky Cosel-Coselpalais), které dokládají přítomnost drážďanského
měšťanství v tehdejším městě.
Meike nám sdělila zajímavé informace o konstrukci a interiéru kostela a
objasnila význam kříže na kopuli, symbolizující německo-britské přátelství.
Protože čeští hosté měli velký zájem o prohlídku interiéru kostela, šli jsme se
podívat také do krypty, kde jsme udělali několik společných skupinových fotografií. Uvnitř kostela byly zodpovězeny všechny otázky našich kolegů týkající
se výmalby kupole a varhan.
Die Frauenkirche
wurde 1991 bis 2005
wieder aufgebaut.
Altar und Orgel der
Frauenkirche. Die
neue Orgel wurde
mit dem alten Altar
zusammengebaut.
Kostel Frauenkirche
byl znovu vystaven v
letech 1991 až 2005.
Oltář a varhany v
kostele Frauenkirche.
Nové varhany byly
vestaveny do starého
oltáře.
Poté Christina a Meike představily známou „Brühlskou Terrassu“, nazývanou
„Balkonem Evropy“. Na dalších zastávkách trasy, jsme viděli Akademii umění
s kopulí vypadající jako lis na citrón a městský palác Druhorozeného knížecího
syna. Děvčata nám řekla mnoho zajímavých faktů o staré a moderní historii a
legendách, majících vztah k tomuto místu.
8 | Ich zeig Dir meine Stadt
deutsch
Danach stellten uns Christina und Meike die berühmte Brühlsche Terrasse
(den Balkon Europas) vor. An Stationen wie der Kunstakademie mit der „Zitronenpresse“ (die Form der Kuppel erinnert an eine Zitronenpresse) und der
Sekundogenitur (Stadtschloss des zweitgeborenen Fürstensohnes) erzählten
sie Interessantes über die damalige und aktuelle Geschichte und von Legenden, die sich um den Ort ranken. Das Bürgertum machte sich diese adeligen
Paläste mit ihren Gärten zu Eigen und nutzt sie heute für den städtischen
Tourismus.
česky
Ukážu ti svoje město | 9
Měšťanstvo převzalo tyto šlechtické paláce a jejich zahrady se dnes využívají
například jako muzea a kavárny.
Michael zavedl návštěvníky k „Průvodu kněží“ a mluvil o životě a působení
jednotlivých, na zdi zobrazených, vládců v různých epochách dějin. Na
náměstí Theaterplatz nám Christina představila Semperovu operu a jejího
stavitele Gottfrieda Sempera. Řekla nám také, že budova opery byla třikrát
zničena a dvakrát znovu vystavěna. Na její fasádě lze objevit díla slavných
Die berühmte Semperoper, welche am
13. Februar 1985 mit
dem Freischütz, einer
berühmten Oper,
eingeweiht wurde.
Der Fürstenzug mit
Georg dem Bärtigem.
Průvod kněží s obrazem Jiřího zvaného
Vousatý.
Slavná Semperova
opera , která byla
otevřena 13. února
1985 představením
slavné opery
Carostřelec.
Michael führte die Gäste am Fürstenzug entlang und berichtete über das
Leben und Wirken einzelner Herrscher unterschiedlicher Epochen. Auf dem
Theaterplatz präsentierte uns Christina die Semperoper und ihren Baumeister Gottfried Semper. Die Oper wurde insgesamt zwei Mal zerstört und drei
Mal wieder aufgebaut. In der Fassade der Oper sind Werke der berühmten
deutschen Schriftsteller Goethe und Schiller zu finden. Sie ist ebenfalls ein
Veranstaltungsort der Dresdener Musikfestspiele.
Zum Abschluss der Tour stellte Erik das Taschenbergpalais mit der strahlend
schönen Fassade vor und entließ unsere Gäste in ihre wohlverdiente Mittagspause.
německých spisovatelů Goetheho a Schillera. Opera dnes slouží jako místo
konání drážďanských hudebních slavností. Na závěr prohlídky nám Erik ukázal
palác Taschenbergpalais s jeho nádhernou fasádou a dopřál nám zaslouženou
přestávku na oběd. Všechna představená místa měla určitou spojitost – byla
totiž zničena požárem, který vznikl v důsledku bombardování města 13.-14.
února roku 1945 a dotvářejí obraz drážďanského historického centra. Většina
z nich byla v NDR zrekonstruována, jen obnova „Frauenkirche“ byla započata
až po politických změnách v roce 1991.
Se spokojeností se ohlížíme zpátky na průběh naší prohlídky. Naši čeští hosté
se dozvěděli mnoho o historickém centru Drážďan, o jeho nejdůležitějších
částech a o jeho významu v minulosti i v současné době.
10 | Ich zeig Dir meine Stadt
deutsch
Die zuvor besichtigten Sehenswürdigkeiten haben die Gemeinsamkeit, in
Folge des Bombenangriffs vom 13. auf den 14. Februar 1945, abgebrannt
zu sein. Die DDR hat die meisten Gebäude wiederaufgebaut, nur der Wiederaufbau der Frauenkirche begann erst nach der politischen Wende 1991.
Auf den Verlauf unserer Stadtführung blicken wir zufrieden zurück. Unsere
tschechischen Gäste lernten viel über die Dresdner Altstadt, u. a. ihre wichtigsten Sehenswürdigkeiten und ihre Bedeutung in der Geschichte und in der
Gegenwart.
česky
Ukážu ti svoje město | 11
Stadtplan Tour 1 – Das bürgerliche
Dresden
Mapa Tour 1 – Měštřuská èást‘
Drážďan
stus
b
Te
r
ELBE
ien
Terrasse
2
h
3
Sop
ger
in
Zw
Brühlsche
str.
4
sse
nu
fe
Thea
ter- r
platz
Aug
u
ra
5
Postplatz
Neu- 1
markt
La
n
dh
Wilsdru
ffer Str.
1
2
3
4
5
Frauenkirche
Brühlsche Terrasse
Fürstenzug
Theaterplatz / Semperoper
Taschenbergpalais
au
sst
r.
brücke
Carola
Hlavní průčelí paláce
Taschenbergpalais.
rück
e
Hauptfront des
Taschenbergpalais.
12 | Ich zeig Dir meine Stadt
deutsch
česky
Ukážu ti svoje město | 13
Ein Spaziergang durch die
Dresdner Neustadt
Procházka po Novém
mésté v Drážďanech
Der Albertplatz als heutiger zentraler Dreh- und Angelpunkt der Neustadt
bildete den Start unserer Nachmittagstour. Unsere Gäste lernten dort einiges
über den Dresdner Autor Erich Kästner („Pünktchen und Anton“, „Emil und
die Detektive“), das erste Hochhaus Dresdens und den artesischen Brunnen
- dessen Trinkwasser auch sofort live verkostet wurde, kennen. Dort wurde
erfreut festgestellt, dass es auch in Roudnice einen ähnlichen Brunnen gibt.
Naši odpolední prohlídku jsme začali na náměstí Albertplatz, které je pomyslným centrem drážďanské čtvrti Nové Město. Tam se naši hosté seznámili s drážďanským spisovatelem Erichem Kästnerem (autorem knížek pro
děti – „Kulička a Toník“ či „Emil a detektivové“), dále s první drážďanskou
výškovou budovou a artézským pramenem, jehož vodu měli možnost ochutnat. Zde jsme se od našich kolegů z Roudnice dozvěděli, že se podobný pramen nachází také v jejich městě.
Der artesische Brunnen am Albertplatz
Blaue Fassade mit
Regenrohren im „Hof
der Elemente“ stellt
das Element Wasser
dar.
Artézská studna na
náměstí Albertplatz
Modrá fasáda se
svody na dešťovou
vodu ve „Dvoře živlů“
představuje vodní
element
Weiter ging es zur Zahnpastafabrik, dem Chlorodontwerk, welches alle schon
von weitem riechen konnten. Vor diesem unscheinbaren Gebäude wurden
die bekanntesten Dresdner Erfindungen wie der BH, die Filterzigarette und
der Teebeutel gezeigt sowie die Geschichte der Dresdner Zahnpasta erzählt.
Vorbei an Dönerläden, Kneipen und Boutiquen ging es weiter zur Kulturscheune, wo die tschechischen Austauschschüler einige Basisinformationen
zur Neustadt und ihrer Bewohner erhielten und alles über das alljährliche
Stadtteilfestival, die „Bunte Republik Neustadt“ lernten.
14 | Ich zeig Dir meine Stadt
deutsch
Der bunte Regenschirm als Erkennungszeichen der Tour führte sie danach
zur Kunsthofpassage, einem unbestrittenen Highlight des Rundgangs. Dort
wurden die verschiedenen fantasievollen bunt gestalteten Hinterhöfe erkundet und viele, viele Fotos geschossen. Nach einer kleinen Shoppingpause
erwanderten wir schließlich das „Panama“,einen Streichelzoo und Abenteuerspielplatz.
Ein Streichelzoo
mitten in der Stadt
Minizoo domácích
zvířat uprostřed
města
česky
Ukážu ti svoje město | 15
Další zastávkou byla továrna na výrobu zubní pasty (Chlorodontwerk), jejíž
vůni jsme cítili už z dálky. Před touto nenápadnou budovou byly představeny
nejznámější drážďanské vynálezy jako například podprsenka, cigarety s filtrem a čajový pytlík a dále bylo řečeno něco o historii drážďanské zubní
pasty. Poté jsme již šli kolem celé řady barů, hospůdek a obchodů s kebaby
a přesunuli jsme se tak postupně k budově „Kulturscheune“. Zde se naši čeští
studenti dozvěděli základní informace nejen o drážďanské čtvrti Neustadt
(Nové město) a jeho obyvatelích, ale také o každoročně pořádaném festivalu
„Bunte Republik Neustadt“.
Hier sehen sie eine
bunt gestaltete
Wand. Diese Art der
Gestaltung ist für
die Neustadt sehr
typisch.
Pestrobarevná zeď.
Tento styl je pro
Nové Město typický.
Dort gab es kein Halten mehr und es wurde eine Tierstreichelpause eingelegt. Unsere Gäste waren begeistert, Tiere wie Pferde, Schafe und Ziegen
mitten in einem dicht bebauten Stadtgebiet zu sehen. Schließlich ging es zur
Martin-Luther-Kirche, an der die Gründerzeitarchitektur der Neustadt kurz
erläutert wurde. Als letzten Stopp der Tour erreichten wir die „Pfunds Molkerei“, in deren Hinterhof es interessante Fakten zu diesem schönsten Milchladen Dresdens gab.
Unsere tschechischen Gäste waren begeistert, diesen jungen und
alternativen Stadtteil Dresdens mit allen Sinnen erforschen zu können
und das Viertel, in dem sie wohnten, näher kennenzulernen.
16 | Ich zeig Dir meine Stadt
deutsch
r.
litze
tr.
r St
Zelená fasáda s
balkóny z vrbového
proutí se nachází ve
„Dvoře zvířat“.
tr.
MartinLutherplatz
Kam
e
nze
he S
Roth
enb
urge
r
un
Ala
Grün gestaltete
Fassade mit Weidengeflecht umspannten
Balkonen im “Hof der
Tiere“.
nitz
er S
5
misc
r Str.
Albertplatz
str.
Böh
Bautzne
r St
r.
3
str.
Katharin
enstr.
2
sen-
Hned poté nás barevný deštník (symbol naší prohlídky), zavedl k pasáži
„Kunsthofpassage“, výtvarnému projektu, který byl nepochybně vrcholem
prohlídkové trasy. Na tomto místě jsme mohli vidět umělecky ztvárněné a
vzájemně propojené dvory, které jsme si mohli také vyfotografovat. Po krátké přestávce, kterou jsme strávili nakupováním upomínkových předmětů,
jsme přišli k Panamě, hřišti plném dobrodružství a zároveň minizoologické
zahradě domácích zvířat, kde má každý možnost chvíli se zdržet a pomazlit
se se zvířaty. Naši hosté byli nadšeni, když přímo v centru hustě obydlené
městské čtvrti viděli koně, ovce a kozy.
Seb
Gör
Ala
un
str.
ans
tr.
Ukážu ti svoje město | 17
Alaunpark
4
Str.
rüc
Kön
igs
b
Königsbrücker Str.
hof
swe
g
Jord
Loui
1
Bisc
För
ster
eist
r.
ker
Str.
Stadtplan Tour 2 – Ein Spaziergang
durch die Dresdner Neustadt
Mapa Tour 2 – Procházka po Novém
mìstì v Drážïanech
česky
6
7
st
cis
Gla
r.
1
2
3
4
5
6
7
Albertplatz
Zahnpastafabrik
Scheune
Kunsthofpassage
Panama
Martin-Luther-Kirche
Pfunds Molkerei
ELBE
Na konec skupina dorazila ke kostelu Martina Luthera, kde průvodci
představili posluchačům architekturu Gründerzeitarchitektur.
Poslední zastávka naší cesty byla mlékárna Pfunds Molkerei. Na jejím zadním dvoře jsme se dozvěděli řadu zajímavostí o této nejkrásnější mlékárně
v Drážďanech.
Naši čeští hosté byli moc rádi, že prozkoumali tuto mladou a alternativní část
města se všemi jejími zákoutími a poznali tak místo, kde byli rovněž ubytováni.
18 | Ich zeig Dir meine Stadt
deutsch
česky
Ukážu ti svoje město | 19
Dresden bei Nacht
Drážďany v noci
Unsere Tour unter dem Motto „Dresden bei Nacht“, wurde am 07. März 2012
um 18.00 Uhr mit dem Start am Goldenen Reiter durchgeführt. Begonnen
wurde die Tour von Christoph Burmeister mit einem Einblick in die Geschichte des Goldenen Reiters und August des Starken, den berühmten sächsischen
Kurfürsten und polnischen König. Dieser ist durch seine zahlreichen Mätressen als ein „Lustmolch“ bekannt und gab mit seinen prunkvollen Bauten der
Stadt Dresden einen besonderen Glanz.
Naše prohlídka se konala pod heslem ,,Drážďany v noci‘‘ a začala 7. března
2012 v šest hodin večer u sochy Zlatého jezdce.
Christoph Burmeister zahájil prohlídku pohledem do historie sochy Zlatého
jezdce a Augusta Silného, známého saského šlechtice a polského krále. August byl proslulý nejen svým kladným vztahem k ženám, ale především díky
jeho nádherným stavbám získalo město Drážďany zvláštní kouzlo.
Blick von den Elbwiesen auf die Altstadt
zum Georgentor
(mitte) und zur Hofkirche (rechts).
Goldener Reiter in
der Neustadt. Das
Reiterstandbild zeigt
August den Starken
mit Blickrichtung
nach Polen
Pohled od břehu
Labe na Staré Město
až k Georgentor
(uprostřed) a k Hofkirche (vpravo).
Zlatý jezdec v Novém
Městě. Jezdecká
socha zobrazuje
Augusta Silného hledícího do Polska.
Anschließend führte uns Franziska Hickisch auf die Augustusbrücke (Hauptverbindung von der Neustadt zum Residenzschloss) in der Altstadt. Dieser
Weg führte durch eine Unterführung, vorbei an Dresdens alten, in Stein geschlagenen Reliefs der Stadt. Diese stellen den historischen Stadtkern mit
der Festungsmauer dar. Auf der Brücke angekommen, gab sie Informationen
über die Entstehung und wirtschaftliche Bedeutung der wichtigsten Brücken
(Augustus-, Marien-, Carola-, Albertbrücke und Blaues Wunder). Auch die
„Sächsische Dampfschifffahrt“, welche die älteste Schaufelraddampferflotte
der Welt ist, wurde erwähnt.
Poté nás Franziska Hickisch vedla na most Augusta Silného (hlavní spojení
mezi Novým Městem a Starým Městem). Cesta vedla mimo jiné podchodem,
kde je možné vidět staré mapy města, které jsou vyryty do kamene a ukazují historii vnitřního města a zdi pevnosti Drážďan. Na samotném mostě
jsme se dozvěděli něco málo o historii vzniku a ekonomickém významu
nejdůležitějších mostů města (Augustova, Marien, Carola a Albertově mostě
a Modrém zázraku). Naše průvodkyně nám také vyprávěla o nejstarším saském parníku na světě, který je stále součástí parní flotily.
Další průvodce Denis nám krátce vysvětlil, jak významný je vztah mezi
městem a řekou. Mimo jiné se zmínil i o oblíbených filmových festivalech, kde
20 | Ich zeig Dir meine Stadt
deutsch
Es folgte Dennis Hanschmann mit einem kurzen Einblick in das Stadt-FlussVerhältnis. Unter anderem spielten dabei die Filmfestspiele und die Entstehung des Elbtals eine Rolle. Im Anschluss erläuterte er uns auf dem Schlossplatz die Geschichte des Georgentors und griff auf, wie Georg der Bärtige zu
seinem Namen kam. Anschließend ging es mit einem kurzen Abstecher über
den romantischen Stallhof in den überdachten Innenhof des Residenzschlosses. In diesem gab Michael Voronkov einen Überblick über die Geschichte
des Schlosses sowie den einzelnen Museen, in welchen sich die Schätze der
Stadt befinden, so zum Beispiel das Grüne Gewölbe, die Türkische Kammer
česky
Ukážu ti svoje město | 21
hraje řeka také důležitou roli. Na konec nám vyprávěl příběh, jak Georg der
Bartige (Georg s dlouhým vousem) dostal své jméno. Dále jsme pokračovali
na kryté vnitřní nádvoří Residenzschloss a cestou jsme se krátce zastavili u
velmi romantické ,,Stallhof‘‘.
Na nádvoří nám Michael Voronkov představil historii paláce a zmínil se také o
muzeích, které ukrývají takové poklady města, jako je například Zelená klenba, Turecká komora a Mincovna.
Weg entlang des
Stallhofs zum
Schloss. Dennis zeigt
den Bereich, an
welchem jedes Jahr
einer der schönsten
mittelalterlichen
Weihnachtsmärkte
Deutschlands stattfindet
Romantischer Blick
bei Nacht auf die
Hofkirche vom
Theaterplatz in der
Altstadt.
Noční romantický
pohled na Hofkirche
z Divadelního
náměstí ve Starém
městě.
Cesta pokračovala
podél Stallhof do paláce. Dennis ukazuje
místo, kde se koná
každoročně jeden
z nejkrásnějších
středověkých
vánočních trhů v
Německu.
Noční prohlídku ukončila Janett Glotz, která nám přednesla historii areálu
Zwinger. V souvislosti s tím se zmínila i o zvonkohře, která je vyrobena ze
slavného míšeňského porcelánu a také odhalila rozsáhlá fakta o ,,Kronentor‘‘,
jejíž kopule byla na vrcholu zdobena třemi polskými orly. Dnes je Zwinger
muzejní komplex, který obsahuje zbrojnici, královský matematicko-fyzikální
kabinet, obrazárnu starých mistrů a drážďanskou sbírku porcelánu.
deutsch
und das Münzkabinet. Bevor unser Weg in den Zwinger führte, gab uns Michael auf dem Theaterplatz noch einige Informationen über die katholische
Hofkirche und ihre Geschichte.
česky
Ukážu ti svoje město | 23
Stadtplan Tour 3 – Dresden bei Nacht
Mapa Tour 3 – Drážďany v noci
tr.
rS
ne
eiß
M
Im Zwinger angekommen erklärte uns Janett Götz den historischen Aufbau
des Zwingerbereiches. In diesem Zusammenhang ging sie auf das Glockenspiel ein. Zudem gab sie auch weitreichende Fakten zum Kronentor preis,
dessen Kuppel durch die drei polnischen Adler gekrönt wird. Heute ist der
Zwinger ein Museumskomplex, welcher die Rüstkammer, den Mathematisch-Physikalischen Salon, die Alten Meister sowie die Porzellansammlung
beinhaltet.
Ha
up
tst
r.
22 | Ich zeig Dir meine Stadt
Neustädter
Markt
2 Köpckestr.
Am
ra
Franziska ukazuje
českým studentům
kámen ve zdi
opevnění, do něhož
je vyrytý starý plán
města Drážďan.
ustu
Te
r
eic
ert
ing
Zw
ss
en
uf
er
Theaterplatz
5
Aug
h
sbrü
cke
Franziska zeigt den
tschechischen Austauschschülern die in
Stein geschlagenen
Reliefs der Stadt mit
der Festungsmauer
Dresdens.
1
ELBE
3
Brühlsche
Terrassenufer
Terrasse
nst
r.
6
Sop
hie
Postplatz
4
Neumarkt La
n
dh
Wilsdru
ffer Str
.
1
2
3
4
5
6
Goldener Reiter
Stadtpläne
Schlossplatz
Innenhof Schloss
Theaterplatz
Zwinger
au
sst
r.
24 | Ich zeig Dir meine Stadt
deutsch
česky
Ukážu ti svoje město | 25
Projektablauf
Průběh projektu
Einleitung
An die Klasse WAS11 wurde herangetreten, um ein Projekt zu übernehmen.
Es handelte sich dabei um „Ich zeig dir meine Stadt“. In diesem stellten jeweils zwei Schülergruppen aus zwei unterschiedlichen Ländern, ihre Heimatstädte vor.
Zahájení
Třídě WAS11 bylo na nabídnuto zúčastnit se nového projektu. Tématem tohoto projektu je „Ukážu ti svoje město“. Dvě skupiny žáků z odlišných kultur
prezentovali svá vlastní města.
Vorbereitung
In Anbetracht dessen, dass unser Stundenplan gefüllt war, war es notwendig, dass wir das Projekt an zusätzlichen Samstagen ausüben mussten. Das
Pensum war mit 4 Samstagen á 6 Unterrichtsstunden angesetzt. An diesen
wurden 3 Gruppen gebildet, welche sich in unterschiedlichen Schwerpunkten an Dresden heranwagten, Informationen sammelten, ausformulierten,
übersetzten und organisatorisches besprachen.
Umsetzung
Nach Ankunft unserer Gäste ging es sofort an die Umsetzung des Projektes.
Die Schulen haben sich gegenseitig vorgestellt und es gab ein interaktives
Kennenlernen. Der zweite Tag war mit den 3 Touren gefüllt und abends gab
es gemütliches Beisammen sein im Bärenzwinger.
Auswertung
Die tschechischen Gäste sollten nun die einzelnen Gruppen bewerten. Da
es keinen eindeutigen Sieger gab, wurden die Prämien auf alle 3 Gruppen
verteilt. Zum Abschluss gab es noch ein Zertifikat für die deutschen Schüler.
„Kompetent, erfrischend, begeistert von ihrer Stadt Dresden, dabei
gleichzeitig aufmerksam die Bedürfnisse der Gäste einbeziehend.“
Martina Zellmer und Walfriede Hartmann waren professionelle
Gästeführerinnen und unsere Qualitätskontrolle
Průvodci byli kompetentní, svěží a nadšení pro své město Drážďany,
přičemž současně brali ohled na požadavky svých hostů. Martina
Zellmer a Walfriede Hartmann jsou profesionální průvodkyně a byly
našimi „kontrolory kvality“.
Příprava
Vzhledem k tomu, že byl náš rozvrh plný, bylo nezbytné pracovat na projektu i
v sobotu. Práce byla naplánována na čtyři soboty po šesti hodinách. Vytvořily
se tři skupiny, které sbíraly informace o Drážďanech, formulovaly, překládaly
a diskutovaly o samotné organizaci projektu.
Realizace
Po příjezdu našich hostů mohla začít samotná realizace projektu. Nejdříve
prezentovaly školy samy sebe a poté jsme se poznávali navzájem v rámci seznamovacích aktivit. Druhý den se konaly tři prohlídkové trasy a také příjemné
posezení ve studentském klubu „Bärenzwinger“.
Vyhodnocení
Čeští hosté měli zhodnotit jednotlivé skupiny průvodců. Vzhledem k tomu, že
nebyl určen jasný vítěz, byly dárkové poukazy rozděleny do všech tří skupin.
Na konec obdrželi němečtí studenti certifikáty o účasti v projektu.
26 | Ich zeig Dir meine Stadt
deutsch
česky
Ukážu ti svoje město | 27
Anastasia, Anita, Peter, Sibel
Gruppe 2
„Ein Spaziergang durch die
Dresdner Neustadt“
Skupina 2
„Procházka čtvrtí Neustadt –
Nové Město“
Herr Dietze gab uns hilfreiche Tipps.
Pan Dietze nám dává pomocné tipy.
Dennis, Christoph,
Michael V., Franziska, Janett
Gruppe 3
„Dresden bei Nacht“
Skupina 3
„Drážïany v noci“
Michael L., Christina, Meike, Erik
Gruppe 1 „Das bürgerliche Dresden“
Skupina 1 „Měšťanská část Drážďan“
28 | Ich zeig Dir meine Stadt
Ukážu ti svoje město | 29
Kleines Wörterbuch
Malý slovník
deutsch
česky
deutsch
česky
Hallo!
Ahoj!
vier
čtyři
Guten Tag!
Dobrý den!
fünf
pět
Tschüss!
Ahoj!
sechs
šest
Auf Wiedersehen!
Na shledanou!
sieben
sedm
Ja
Ano
acht
osm
Nein
Ne
neun
devět
Danke!
Děkuji!
zehn
deset
Bitte!
Prosím!
Prost!
Na zdraví!
Montag
Pondělí (Po)
Entschuldigung
Promiňte,...
Dienstag
Úterý (Út)
Hilfe!
Pomoc!
Mittwoch
Středa (St)
Toilette
Toaleta
Donnerstag
Čtvrtek (Čt)
Ich heiße ...
Jmenuji se ...
Freitag
Pátek (Pá)
Ich hätte gerne ...
Rád bych měl ...
Samstag
Sobota (So)
Was kostet ...?
Co stojí ...?
Sonntag
Neděle (Ne)
Zahlen bitte!
Zaplatíme!
Ich spreche kein Tschechisch.
Nemluvím česky.
Eingang
Vstup
Ausgang
Východ
eins
jeden
zwei
dva
drei
tři
30 | Ich zeig Dir meine Stadt
Ukážu ti svoje město | 31
32 | Ich zeig Dir meine Stadt
Ukážu ti svoje město | 33
34 | Ich zeig Dir meine Stadt
Ukážu ti svoje město | 35
36 | Ich zeig Dir meine Stadt
Ukážu ti svoje město | 37
38 | Ich zeig Dir meine Stadt
Ukážu ti svoje město | 39
40 | Ich zeig Dir meine Stadt
Ukážu ti svoje město | 41
42 | Ich zeig Dir meine Stadt
Ukážu ti svoje město | 43
44 | Ich zeig Dir meine Stadt
Ukážu ti svoje město | 45
46 | Ich zeig Dir meine Stadt
Ukážu ti svoje město | 47
Download

Ukážu ti svoje město Ich zeig Dir meine Stadt - Ausbildung