Odůvodnění správných odpovědí (A)
Srovnávací testy pro 3. ročník
KALIBRO – 2012/13
Odůvodnění správných odpovědí – testy KALIBRO pro 3. ročníky
(školní rok 2012/13, varianta A)
Správné odpovědi jsou vyznačeny zelenou barvou, nesprávné hnědočervenou. Černou barvu má
text odůvodnění v úlohách, v nichž se odpovídá hodnotou (slovy či výsledkem výpočtu) a úvodní
vysvětlení u některých úloh.
1A Český jazyk
A – Co víme určitě?
1. To znamená, že ucháč má dlouhé vedení, chápe pomalu, mnohé mu dochází se zpožděním.
Vyplývá to z toho, že nikdy neprokoukne, že si hřib kovář dělá legraci. (řádky d, e)
2. To z příběhu nevyplývá. Naopak je to nejspíš tak, že má (v příběhu) velmi jemný sluch – vadí mu
hluk. (řádek f)
3. „Jedna houpá druhou“ (řádek a) znamená, že se (v legraci) snaží jedna druhou napálit. Bez
houpačky.
4. „Každá … trochu zalže, jedna houpá druhou“ (řádek a) – to znamená, že občas trochu lžou.
5. Sloveso „prášit“ znamená v příběhu vymýšlet si, občas zalhat, snažit se někoho napálit.
Prašivky to podle příběhu (řádek b) dělají nejvíc.
6. viz řádek b – jeho druhá polovina
7. viz řádky a, b – houby se snaží napálit jedna druhou, ale dělají to žertem, aby se pobavily
8. Protože vrčí: „Safra, půjdu do kovárny, rozdělám oheň a ukovu pár podkov.“ (řádky d, e)
9. To jen byl žert kuřátek sličných, kterým využily své jméno (řádek c). Jsou to houby, a i kdyby
vyrostly, nebyly by z nich slepičky, ale jen trochu větší houby.
B – Názvy částí houby
Houby mají nohu, prsten a klobouk. Prsten je takový kroužek, který některé druhy hub mívají
obvykle zhruba v polovině nohy. Prsten mají třeba muchomůrky nebo bedly.
C – Koho přijmout?
Kdyby se žáci ve třídě měli chovat JINAK než houby v ukázce, neměli by si odlišnosti dětí
vyjmenovaných v ukázce vůbec všímat. Odlišnost není důvodem pro to, aby žáci ve třídě nepřijali
takové děti mezi sebe a nehráli si s nimi. Všechny položky nabídky jsou správné.
D – Čím se liší?
Uznávali jsme tyto rozdíly: tvar klobouku, vespod „pěna“ vs. vespod „lupeny“, povrch klobouku
(bedla má „strupy“), tvar nohy, prsten (někdy také „sukýnka“), velikost (žáci znají bedlu jako
houbu, která bývá o dost větší), případně další správné rozdíly, které nejsou z obrázku patrné
(například barva). Z vyjádření žáků ovšem muselo být zřejmé, která houba má co.
E – Další dva rozdíly
Na základě zadání jsme neuznávali rozdíly ve vzhledu hub (například zelený klobouk, tvar nohy,
apod.) ani rozdíly, které opakovaly, co je v ukázce (tj. jak jsou cítit – zápach, narození z vajíčka).
Uznávali jsme, pokud se uvedené rozdíly týkaly výskytu (času i místa), jedovatosti vs.
nejedovatosti, případně jedlosti vs. nejedlosti, (nevadilo nám, když žáci jako opak jedlosti uváděli
jedovatost), chuti, využití v kuchyni (koření, smaženice, nakládání, sušení, …), případně dalších
vlastností (například slizkosti).
F – Co víme o houbařích?
1.
2.
3.
4.
5.
Nevěděl, protože se táty zeptal, zda ji má vzít. (řádek b)
To není pravda – měli nože (řádek a)
Řekl synovi, že je to zvláštní houba, která snáší vajíčka. (řádek e)
Naopak tatínka poslechl a po jeho vysvětlení už nechtěl do hadovky kopnout. (řádek f)
O tom se v příběhu nic nepíše.
© O. Botlík, D. Souček, 2013
1/8
Odůvodnění správných odpovědí (A)
Srovnávací testy pro 3. ročník
KALIBRO – 2012/13
G – Co vystihuje jednání?
1. Toto rčení vyjadřuje, že kdo na někoho nalíčí past, chytí se do ní sám. Případně že toho, kdo
někomu něco zlého přeje, možná právě nějaké takové zlo potká. Něco podobného se stalo
„zlým“ houbám, které naváděly malého houbaře, aby hadovku zničil („Jen do ní kopni.“ – řádky
a, b). Místo toho houbaři zničili zlé houby: uřízli je a dali si je do košíku.
2. Rčení vyjadřuje, že se člověk nemá ztrácet hlavu kvůli něčemu (špatnému) dříve, než to nastane.
Tomu ovšem žádná situace v příběhu neodpovídá.
3. Jejich úkryty jim byly k ničemu – „houbaři je zahlédli a šmik šmik šmik, už je měli v košíku“
(řádky e, f)
4. Rčení chválí píli a pracovitost – v příběhu se však nic netýká ani píle, ani pracovitosti.
H – Názvy hub
Jinakost (že je jiná než ostatní houby) hadovce předtím vyčítali bedla, hříbek a kozák. Tyto tři
houby houbaři uřízli a odnesli si je.
I – Soulad s obrázkem
1.
2.
3.
4.
5.
Hřibovitá houba vůbec nepůsobí křehce, její noha není štíhlá.
Popis lišky odpovídá obrázku.
Popis hadovky odpovídá obrázku.
Ucháč na obrázku těžko může růst v trsech a nemá ani dlouhou tenkou nohu.
Popis kuřátek odpovídá obrázku.
2A Matematika
A – Jednoduché výpočty
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Výsledek je 682.
Výsledek je 216.
Výsledek je 523.
Výsledek je 48.
Výsledek je 7.
Výsledek je 809.
B – Člověče, nezlob se
Světlá figurka postupně skáče na políčka s čísly 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, …
Tmavá figurka postupně skáče na políčka s čísly 4, 8, 12, 16, 20, 24, …
Nejméně bezpečná pro červenou figurku jsou tedy políčka s číslem, které násobkem dvanácti. Na
ně totiž můžou skočit obě zbývající figurky, a červenou figurku tak vyhodit.
© O. Botlík, D. Souček, 2013
2/8
Odůvodnění správných odpovědí (A)
Srovnávací testy pro 3. ročník
KALIBRO – 2012/13
C – Ostrůvky
Obrázek A – příklady několika
ostrůvků vyhovujících zadání.
Takových ostrůvků je ovšem
ještě více než na obrázku.
Obrázek B – takový čtverec je
pouze jeden. (Může být ovšem
v síti umístěn kdekoli.)
Obrázek C – takové obdélníky
jsou pouze dva: ty na obrázku.
D – Tulipány
Nejblíže počtu zobrazených květů je číslo 200. Můžeš například rozdělit fotografii na několik
obdélníkových políček tak, aby v každém bylo přibližně 10 květů. Políček je celkem 16.
Počet květů v každém políčku sice není přesně 10, chyba tohoto odhadu ale určitě není tak velká,
aby nejblíže skutečnému počtu zobrazených květů mohlo být číslo 20, nebo číslo 1 000. Natožpak
číslo 2 000. Můžeš pro kontrolu spočítat, kolik květů je v každém políčku (ty na hranicích započítej
jen jednou) a získané počty sečíst.
E – Roomster
a) Auto na obrázku váží prázdné asi 1 200 kg. Správný odhad je tedy: kolem 1 000 kg.
© O. Botlík, D. Souček, 2013
3/8
Odůvodnění správných odpovědí (A)
Srovnávací testy pro 3. ročník
KALIBRO – 2012/13
b) Auto na obrázku je dlouhé asi 420 centimetrů. Znamená to, že kdyby si podél něj lehli za sebe
dva dospělí muži (každý 185 cm vysoký), bylo by auto ještě o půl metru delší. Uznávali jsme ovšem
všechny odhady od 300 cm do 500 cm včetně.
c) Bez ohledu na to, jak jsi odpověděl(a) na otázku b), musí být číslo uvedené zde jako odpověď
šestkrát větší než číslo uvedené jako odpověď na otázku b). V případě, že jsi jako odpověď b)
uvedl(a) 420 cm, je tedy správná odpověď c) rovna 6 · 420 cm = 2 520 cm = asi 25 metrů.
F – Hodiny
Tam, kde digitální hodiny ukazují 15:00, nebo 8:20, ukazují hodiny s ručičkami stejně. U času
10:10 na digitálních hodinách ukazují hodiny s ručičkami čas 10:05, u času 19:50 na digitálních
hodinách ukazují hodiny s ručičkami čas 18:50.
G – Vzájemná poloha
1.
2.
3.
4.
kružnice je NAD obdélníkem
kružnice je VNĚ trojúhelníku – nikoli uvnitř něho
správná odpověď
trojúhelník není MEZI kružnicí a obdélníkem
H – Doprava do školy
a) Jde o počet dívek ve druhém a čtvrtém řádku tabulky: 3 dívky + 4 dívky = 7 dívek.
b) Pěšky šlo do školy 10 dětí (první řádek), autobusem jelo 7 dětí (čtvrtý řádek): bylo jich o 3 více.
c) To znamená, že toho dne žádné dítě nejelo do školy vlakem.
d) Není žádný důvod, aby tabulka za čtvrtek vypadala stejně jako tabulka za středu. Děti se
především nemusejí dopravovat do školy každý den stejně. Ve středu také mohl chybět jiný počet
dětí než ve čtvrtek.
3A Prvouka
A – Věstonická venuše
Pravěcí lidé mohli vytvářet všechny uvedené druhy umění s výjimkou šperků z plastů, malby na
plátně a zapsaných příběhů. Plasty a plátno lidstvo v té době ještě neumělo vyrobit. Lidstvo v té
době také ještě neznalo písmo – nemohlo tedy příběhy zapisovat.
B – Použití vlajky
Za správné odpovědi jsme pokládali pohřeb/úmrtí (významné) osoby (vlajka na půl žerdi i
jakkoli), (významný) svátek (třeba státní), volby, označení reprezentantů ČR (sportovních i
jiných, zahájení olympiády, atd.), sportovní vítězství, projev prezidenta či jiná akce v jeho
přítomnosti a označení, že je něco české (v češtině) – třeba na internetu. Pokud se výjimečně
objevila jiná správná možnost, uznali jsme ji také. Neuznávali jsme ovšem vlajku v sále při složení
prezidentského slibu (jde opakování vzoru) a vlajku jako ukazatel (ne)přítomnosti prezidenta na
Hradě (tuto funkci neplní vlajka, ale standarta prezidenta republiky).
C – Kulturní památky
Všechny položky nabídky s výjimkou významného panovníka či vědce mohou být památkami, které
si zaslouží ochranu. Důležité je, zda jde o památky přírodní, nebo kulturní.
1. obojí je výtvorem lidí – nikoli přírody
2. jde o výtvor přírody – nikoli lidí
3. je výtvorem lidí a rozhoduje jeho kulturní hodnota, nikoli jeho stáří
4. jde o výtvor přírody – nikoli lidí
5. kulturní památkou může být jedině to, co tito lidé vytvořili – nikoli oni sami, i kdyby byli
sebevýznamnější
6. obojí je výtvorem lidí – nikoli přírody; obojí také může mít velkou kulturní hodnotu
7. takové knihy často bývají kulturní památkou – jsou to hodnotné výtvory lidí
8. je výtvorem lidí, který znamenal počátek významných změn v životě lidí a kultury jejich životů
© O. Botlík, D. Souček, 2013
4/8
Odůvodnění správných odpovědí (A)
Srovnávací testy pro 3. ročník
KALIBRO – 2012/13
D – Ochrana horské louky
Ochrana horské louky může vadit stavitelům a kruhům s nimi spojeným (například dodavatelům
stavebnin – nemůžou tam stavět), turistům (nemůžou chodit, kudy chtějí), zemědělcům,
zahradníkům (nemůžou tam pást krávy ani odtud odnášet rostliny) a dalším (např. veřejnosti –
lidé si tam nemůžou natrhat květiny).
E – Vlastnosti zvířete
Uznávali jsme všechny otázky, které se opravdu týkaly Dášina zvířátka a nebyly opakováním nebo
přeformulování otázek uvedených v zadání.
F – Pozvánka na oslavu
Uznávali jsme tyto druhy informací: čeho se akce týká (oslava narozenin), kdo zve, kde se akce
koná, který den se akce koná, v kolik hodin se akce koná, zda mají přinést dárek, jaký bude
program (vč. občerstvení), další organizační pokyny (masky, převlek, …), další vhodné informace
(například kdo všechno je pozván).
G – Chování v kostele
Na obrázku je vnitřek jednoho německého katolického kostela.
1. Boty se zouvají před vstupem do některých mešit (staveb, v nichž muslimové uctívají Alláha). Na
katolické kostely se takové pravidlo nevztahuje.
2. Před vstupem do kostela se smeká.
3. Kostel je určen k uctívání Boha a věřící se v něm mohou modlit i mimo hromadnou
bohoslužbu, při které jsou prohlídky kostela nevhodné. Hlasitý hovor by i mimo hromadnou
bohoslužbu rušil rozjímající věřící.
4. Zvonění mobilu by mohlo rušit rozjímající či modlící se věřící.
5. Turista by se měl najíst a napít před vstupem do kostela – nikoli uvnitř.
6. Lavice jsou určeny k tomu, aby se v nich sedělo. I nevěřící turista si v nich může odpočinout,
prohlížet si z nich výzdobu kostela nebo si číst v turistickém průvodci informace o kostele, které
ho zajímají.
H – Otvírací doba
1.
2.
3.
4.
5.
6.
viz Út, So: 8.00–14.00
viz Út, So: 8.00–14.00
viz St, Čt, Pá: 10.00–18.00
například v sobotu dopoledne – viz Út, So: 8.00–14.00
kromě pondělí v poledne otevřeno každý všední den
ve středu v 19.00 už je zavřeno – viz St, Čt, Pá: 10.00–18.00
I – Počty zvířat
a) Psů měli žáci doma celkem 9 (= 4 · 2 + 1).
b) Ano, může. Například mohou mít dva žáci doma po dvou hadech a jeden může mít doma
jednoho: 2 · 2 + 1 = 5.
c) Přesný počet žáků se z obrázku zjistit nedá, protože z obrázku nelze například zjistit, kolik žáků
má doma více zvířat (jakých a kolik). Nedá se zjistit ani to, kolik žáků nemá doma žádné zvíře.
J – Význam značky
Je to angličtina.
4A Přírodovědný základ
A – Užitek pro ptáky
Za správné odpovědi jsme pokládali například: úkryt před nepřítelem, zdroj potravy (bobule,
hmyz), místo odpočinku, místo setkávání s ostatními ptáky, stín (v horkých dnech), má odtud
dobrý výhled, hnízdění, snášení vajec, výchova mláďat, úkryt zásob potravy.
© O. Botlík, D. Souček, 2013
5/8
Odůvodnění správných odpovědí (A)
Srovnávací testy pro 3. ročník
KALIBRO – 2012/13
B – Užitek pro lidi
Za správné odpovědi jsme pokládali například: zdroj kyslíku, potrava (jedlé části stromů a keřů i to
pod nimi – například houby), zdroj stavebního materiálu, zdroj topiva, surovina pro výrobu
papíru, les, park pro odpočinek a rekreaci, okrasa, estetický zážitek, v lesích žije zvěř, léčivé
byliny, koření.
C – Liška
V podstatě bylo možné uvést jako správnou odpověď jakoukoli část liščího těla, pokud bylo
odůvodnění rozumné. Například „svaly – pomáhají lišce při rychlém běhu“. Částí těla ovšem
nejsou smysly (tj. sluch, čich, …) – bez zdůvodnění, ani s ním.
D – Včela
a) Včela hledá na květu nektar (šťávu, sladkou šťávu, pití apod.). Nehledá na něm med, pyl ani
něco jiného.
b) Švestka z toho má opylení květů. Uznávali jsme za správnou odpověď i další formulace (včetně
toho, že vyrostou švestky).
E – Délka úhlopříčky
Krátkým pravítkem se špatně přesně míří po úhlopříčce (to je ta šipka na obrázku) z rohu do rohu.
Tuto obtíž mohl žák překonat třeba tak, že otevřený dvojlist přeložil co nejpřesněji po úhlopříčce.
Potom už na překladu postupně odměřoval úseky, jaké mu jeho pravítko dovolilo. Skutečná
vzdálenost od levého horního rohu dvojlistu k jeho pravému dolnímu rohu je asi 51 cm a 5 mm.
F – Vlastní domov
Většina úkolů má více správných odpovědí. Zde jsou některé příklady:
a): pták, kuna, veverka, včela, vosa
b): liška, had, krtek, sysel
c): člověk – jako ocenění originálního uvažování jsme uznávali také čápa, i když ten si postavil jen
hnízdo, nikoli celý komín
d): ptáci (hnízdo)
G – Mytí rukou
Při posuzování odpovědí jsme byli velkorysí. Příklady správných odpovědí:
a) když přijdu domů, po jídle, večer před spaním, než začnu jíst, než si začnu připravovat jídlo
apod.
b) ochrana sebe, ochrana druhých, něco neušpinit, neonemocnět žloutenkou apod.
H – Co zdůraznit?
Možností správných odpovědí je mnoho. Několik příkladů: Když to jde, umyj si je v teplé vodě.
Vyhrň si rukávy, aby sis mohl umýt i předloktí. Umývej si je mýdlem. Tekoucí voda je lepší. Umyj
si prsty pořádně i ze strany. Když máš ruce hodně špinavé, po prvním umytí je opláchni a namydli
je ještě jednou.
Neuznávali jsme odpovědi, které nebyly radou dítěti: Nejdřív bych je seřval.
I – Doba mezi úplňky
Od úplňku k příštímu úplňku uplyne 1 měsíc. Je to přibližně doba, za kterou Měsíc oběhne kolem
Země. Úplněk nastává, když sluneční paprsky osvětlují celou plochu Měsíce přivrácenou k Zemi.
Osvětlená část Měsíce má vždycky tvar kruhu, my ji ovšem vidíme celou právě jen za úplňku. Když
z osvětlené části nevidíme nic, říkáme, že Měsíc je v novu.
J – Jak dlouho to trvá?
1.
2.
3.
4.
Musí každé stéblo odněkud přinést a unese nanejvýš dvě či tři.
Ano – netrvá to u všech dětí stejně, ale rok je přiměřená doba.
Čerstvě vylíhnutá mláďata ještě řadu dní zůstávají v hnízdě a rodiče jim přinášejí potravu.
Štěňata se rodí slepá a hluchá a nemají ani čich. Slabě vidět začnou až zhruba za 14 dní po
© O. Botlík, D. Souček, 2013
6/8
Odůvodnění správných odpovědí (A)
Srovnávací testy pro 3. ročník
KALIBRO – 2012/13
narození.
5. Krtinec vznikne tím, že se krtek prohrabe na povrch. Vlastní prohrabávání, které může
pozorovat, nemusí trvat déle než několik minut.
6. Jabloně kvetou na jaře a kromě letních odrůd dozrávají na podzim. Vždy to ale trvá déle než
jeden měsíc.
K – Které jsou keře?
Keřem je ptačí zob, rybíz a šeřík. Ptačí zob často tvoří živé ploty, rybíz tvoří malé nízké keříky (jeho
plody se nejpohodlněji sklízejí vsedě na stoličce). Šeřík může být vysoký i několik metrů, ale ani on
nemá jeden zřetelný kmen: ze země obvykle vyrůstá několik „prutů“ nebo silnějších větví.
L – Prudké ochlazení
Pokles teploty je číslo, které odpovídá počtu dílků mezi dvěma čárkami na obrázku stupnice
teploměru. Čárka odpovídající –16 °C je první vlevo od čárky pro –15 °C , čárka odpovídající 12 °C
je tam, kde na obrázku končí rtuťový sloupec. Mezi oběma čárkami je celkem 28 dílků – teplota tedy
poklesla o 28 °C.
13
–20
–15
–10
–5
0
5
10
15
5A Anglický jazyk
Kvůli zjednodušení předpokládáme v následujících českých odůvodněních, že kdykoli je někdo
oslovován you, pak mu mluvčí „tyká“. Například otázku How are you? tedy překládáme jako Jak se
máš?, i když úplně stejná anglická otázka může v češtině znamenat také Jak se máte?, a to s tím, že
se mluvčí obrací buď na jednotlivce, kterému „vyká“, anebo dokonce na skupinu osob – bez ohledu
na to, zda jim tyká nebo vyká. Podobné zjednodušení volíme též při překladech vět, v nichž se
vyskytují výrazy your, yours apod.
A – Vlastnosti současně
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Naše kočka je mladá a stará.
Moje košile je teplá a modrá.
To auto je černé a pomalé.
Diane je nemocná a zdravá.
Peter je vysoký a malý.
Mléko je studené a bílé.
B – Rýmy – dvojice
Přepis výslovnosti některých hlásek není úplně přesný. Toto vysvětlení je určeno také žákům a oni
nemusejí znát značky určené k přepisu odstínů výslovnosti například samohlásky „a“.
1. [daz – gouz]
2. [rajt – rajt]
3. [ket – fet] (nechceme přepis výslovnosti komplikovat tím, že nejde přesně o „e“ – důležitá je zde
stejná výslovnost hlásek „e“ a „t“ v obou slovech)
4. [maj – wej]
5. [hed – ded] (nejde přesně o „e“, ale hláska „e“ v obou slovech se vyslovuje stejně)
6. [gud – hot]
7. [dog – dak]
8. [sit – ríd]
© O. Botlík, D. Souček, 2013
7/8
Odůvodnění správných odpovědí (A)
Srovnávací testy pro 3. ročník
KALIBRO – 2012/13
C – Ilustrace Quick
1.
2.
3.
4.
5.
6.
houpe se (Q. likes to swing.)
skáče na míč, s kterým si hrají fotbalisté
nemá čtvrté, ale třetí narozeniny (Q. has his third birthday.)
blahopřeje mu dívka – ne chlapec Tom (Tom congratulates him.)
balancuje s míčem (udržuje ho na čumáku v rovnováze – Q. can also balance a ball.)
na obrázku je kočka
D – Počet dětí
V učebně bylo 24 dětí a žádný učitel. 12 dětí odešlo. Potom přišel učitel a s ním 6 chlapců a 3 dívky.
Když byl v učebně učitel, bylo tam s ním 21 dětí.
E – Doplňování do věty
________________________________ auta parkují v naší ulici. (případně je zaparkováno)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Jedno (nemůže být spojeno s množným číslem „cars“)
Žádná velká auta neparkují…
Mnoho aut parkuje...
Čtyři auta parkují...
Muselo by být třeba „The cars will be parked in our street tomorrow“.
Dvě černá auta parkují...
F – Celý rok denně
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Čistím si zuby.
Chodím na záchod.
Spím a vstávám.
Nosím lyžařské boty.
Snídám.
Zavírám oči.
Vařím v restauraci.
S někým mluvím.
Letím do New Yorku (města).
G – Co vidíš na obrázku?
1.
2.
3.
4.
sedmdesát ptáků
tři jablka
dva chlapce na lyžích
dva sněhuláky
H – Pořád se zmenšují
1.
2.
3.
4.
14 → 6 → 7
21 → 18 → 15
80 → 40 → 28
18 → 12 → 16
5.
6.
7.
8.
psa
čtyři lidi
slunce
sníh
5.
6.
7.
8.
26 → 11 → 22
8→4→2
90 → 80 → 70
30 → 13 → 19
I – Jak vyjádřit radost?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Tim říká, že film je lepší.
Jú, já mám čokoládu tak ráda.
Ten příběh už znám.
Ilustrace jsou nádherné.
Je mi to líto, ale neumím číst.
Dahl je můj oblíbený spisovatel.
to je anglická reakce na poděkování (česky prosím): Děkuji ti za to a to. – Prosím.
Jaké krásné překvapení!
© O. Botlík, D. Souček, 2013
8/8
Download

Odůvodnění správných odpovědí – testy KALIBRO pro 3. ročníky 1A