Litanie ke sv. Paní Zdislavě
( text: dominikánská liturgie)
& b ªª
? b ªª
&b
?b
&b
?b
&b
?b
se.
j Ïj Ïj j
ÏÏ
Ï Ï ÏÏ
Ï
Ïú ª
Ï
Pa - ne, smi - luj
W
W
W
W
Bože,
Bože
Bože
Bože
W
W
W
W
W
se.
j
j
j
ªª Ï Ï ÏÏ Ï Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
ªª Ïú ª
Kris - tej smi - luj
j j
ÏÏ Ï
Ï Ï
Ï
Ï
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
náš nebeský Otče,
Synu vykupiteli světa,
Duchu Svatý,
v Trojici jediný.
ÏÏ
ÏÏ
Ï
Ï
ÏÏ
ÏÏ
ªª
ªª
se.
j
j
j
ªª Ï Ï Ï j Ï
Ï
Ï Ï Ï
Ï
ÏÏ
ªª Ï Ï ÏÏ
W
W
W
W
j j
ÏÏ Ï ÏÏ Ï ÏÏ
ÏÏ Ï ÏÏ ÏÏ
Pa - ne, smi - luj
j j sej
ÏÏ ÏÏ ÏÏ
Ϫ
Ϫ
smi - luj
o - ro - duj
j
ÏÏ ª Ïj
Ϫ
ÏÏ ª Ï
Svatá
Maria,
Svatá Boží Rodičko,
Svatá Panno panen,
Svatá Matko Matek.
Svatý
Josefe.
j j
ÏÏ ÏÏ ÏÏ
ú
ú
hudba: Petr Chaloupský OP (*1964)
j
Ï
Ï
nad
j ná
j - mi.
Ï
úú
ú
za nás.
ÏÏ
ÏÏ
o - ro - duj za
j j j j
ÏϪ Ï Ï ÏÏJ
ÏÏ ª Ï Ï Ïª
ÏÏ ª
ª
Ϫ
1. Zdislavo, matko svatého života,
2. Zdislavo, plná Ducha svatého,
3. Zdislavo, příklade dětské poslušnosti a ušlechtilého dospívání,
4. Zdislavo, vzore mladých lidí,
5. Zdislavo, přímluvkyně snoubenců,
6. Zdislavo, věrná a milující manželko,
7. Zdislavo, obětavá a laskavá matko,
8. Zdislavo, moudrá vychovatelko svých dětí
8. Zdislavo, denně posvěcující svou rodinu,
9. Zdislavo, štědrá pomocnice chudých a potřebných,
10. Zdislavo, obětavá ošetřovatelko nemocných,
11. Zdislavo, zastánkyně utlačovaných a ponížených.
12. Zdislavo, starostlivá osvoboditelko vězňů,
13. Zdislavo, pomocnice pronásledovaných,
14. Zdislavo, láskyplná hostitelko cizinců,
.
ÏÏ ÏÏ
Ï
ÏÏ
ÏÏ
Ï
nás.
ÏÏ
ªª
ªª
2
&b
?b
&b
?b
j j
ÏÏ ÏÏ ÏÏ W
W
W
úú
W
15. Zdislavo,
16. Zdislavo,
17. Zdislavo,
18. Zdislavo,
19. Zdislavo,
20. Zdislavo,
21. Zdislavo,
. j j
j
ÏϪ Ïj Ïj
Ϫ
ÏÏ ª
ª
j
ÏÏ Ïj ÏÏÏ ÏÏ
ÏÏ Ï Ï
horlivá spolupracovnice kněží,
budovatelko chrámů a útulků pro nemocné,
pokorného smýšlení a radostné sebekázně,
proniknutá láskou ke Kristu a jeho Matce,
s láskou rozjímající utrpení našeho Pána Ježíše,
šiřitelko pravého pokoje a Kristova míru,
vždy pohotová k sebezáporu a oběti,
j
ÏÏ Ïj Ï Ï ÏÏ
Ï
ÏÏ ÏÏ ÏÏ W
W
ú
ú
o - ro - duj
bW
W
Ï nÏ Ï
Ï Ï Ï
nás.
za
ÏÏÏ Ï ÏÏÏ
Ï
Ï
o - ro - duj za nás.
j
Ï Ïj Ïj Ï Ï ÏÏ
Ϫ
Ï
Ï Ï Ï ÏÏ Ï
Ï
Ϫ
22. Zdislavo, věrná dcero Církve,
23. Zdislavo, duchovní dcero svatého Dominika,
24. Zdislavo, chloubo své rodné Moravy,
25. Zdislavo, ochránkyně severních Čech,
26. Zdislavo, perlo české šlechty,
27. Zdislavo, slávo a ozdobo řádu kazatelského,
28. Zdislavo, slávo a záštito města Jablonného,
29. Zdislavo, nebeská přímluvkyně národa české ho,
30. Zdislavo, blažená občanko Jeruzaléma nebeského,
31. Zdislavo, přemocná naše prosebnice a pomocnice u Božské Trojice.
32. Ochránkyně rodin, jejíž hrob Bůh stále vyznamenává mnohými milostmi a zázraky.
.
& b ªª ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï ÏÏ
ª
ÏÏÏ ÏÏ
? b ªª ÏÏÏ ªª
Bej - ránj - kuj Bo - ží,
j j
Ïú Ï Ïj Ïj Ïj Ïj ÏÏ Ï ÏÏ
Ï
Ï
kte - rý sní - máš hří -chy svě - ta.
úú
ú
ÏÏ
Ï
K: Pros za nás , svatá Zdislavo, L: a za naše rodiny.
K: modleme se:
Ï
Ï
Ï
Ï
j j
ÏÏ ÏÏ ÏÏj ÏÏj ÏÏ Ï Ï
Ï
ú
Ïú Ï
ú
ú
smi- luj se nad ná - mi.
ªª
ªª
Bože, svaté Zdislavě jsi dal milost, že se myslí stále povznášela k tobě a ustavičně o tobě rozjímala
a svědomitě pečovala o bližního. Na její přímluvu učiň, ať se i my horlivě snažíme o nadpřirozené hodnoty a
projevujeme lásku dobrými skutky. Skrze Krista našeho Pána. L: Amen.
Pane, tvá služebnice Zdislava osvědčovala lásku k tobě v každodenních starostech a v péči o svou rodinu i trpící bližní.
Veď nás tak, abychom podle jejího příkladu i my využívaly čas věrným plněním tvé vůle. Skrze Krista našeho Pána. L: Amen.
Bože, tys naučil svatou Zdislavu kráčet cestou dokonalosti plněním úkolů manželského života a konání skutků lásky.
Pomoz nám, aby její přímluvou se křesťanské rodiny stále obnovovaly a rozkvétali svědectvím svatých mravů. Skrze Krista našeho Pána. L: Amen.
© 2007 / 2012 www.chaloupsky.op.cz
Download

PDF_organo - Petr Chaloupský