Mezi ohrožující faktory patří i přirozené zazemňování
a postupné obnovení již zaniklých a vytváření míst
a následné zarůstání menších vodních ploch, vedoucí
k rozmnožování, zejména budováním tůní.
postupně k zániku rozmnožiště.
Nezbytné je rovněž na území evropsky významné lo-
Ochrana a využití území
kality sledovat v rámci pravidelného monitoringu po-
Evropsky významná lokalita Heřmanický rybník je
součástí evropské soustavy Natura 2000. Dosavadní aktivity v tomto území, které nenarušují předmět
ochrany, nejsou tímto nijak omezeny. K případným
novým záměrům, které mohou ovlivnit příznivý
stav předmětu ochrany, je nutné stanovisko orgánu
ochrany přírody. V současné době je populace čolka
velkého v rámci EVL Heřmanický rybník v příznivém
Heřmanický rybník
stavu. Početnost druhu je odhadována na stovky
četnost čolka velkého a stav jeho životního prostředí.
Tyto údaje pak budou sloužit k efektivnímu plánování péče o toto území a vyhodnocení provedených
opatření.
Autor textu: Ivona Kneblová
Fotografie: Roman Barták, fotolia.com
Vydal: Hájenka o. s. ve spolupráci s Moravskoslezským krajem
Tento leták byl vytištěn v rámci projektu Jednotný informační
a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko. Projekt je realizován Moravskoslezským krajem s přispěním
finančního nástroje Evropské unie LIFE+.
Pohled na typický biotop čolka velkého v EVL
jedinců. Další vývoj je však silně závislý na vhodné
údržbě biotopu. Nástrojem k zachování životaschopné populace tohoto obojživelníka je eliminace ohrožujících vlivů, udržování stávajících biotopů v příznivém stavu z pohledu nároků druhu na prostředí
Evropsky významná lokalita
Heřmanický rybník
Základní informace
než 100 ha vodní a mokřadní plochy tvoří rákosina,
na souši ukrytý nejčastěji ve skulinách v zemi, mezi
která je významným hnízdištěm ptáků. Celá evrop-
kameny či kořeny stromů. Nezřídka mu přijdou vhod
Rozloha: 477 ha
sky významná lokalita tvoří jedno z jádrových území
i opuštěné nory hlodavců.
Nadmořská výška: 201 – 239 m n. m.
Ptačí oblasti Heřmanský stav – Odra – Poolší v rámci
Předmět ochrany: čolek velký (Triturus cristatus)
soustavy Natura 2000.
Ohrožení
Čolek velký je jedním z nejvíce ohrožených čolků
Evropsky významná lokalita leží na hranicích tří obcí:
u nás. Příčinami ohrožení tohoto druhu jsou zejmé-
Ostrava, Bohumín a Rychvald, v nivě řeky Odry. Tvo-
na odvodňování mokřadů, likvidace drobných nádrží,
ří ji pět rybníků – Heřmanický rybník, Lesník, Figura,
intenzivní chov ryb v rybnících, ale i nadměrné pou-
Nový stav a Záblatský rybník, doprovázených řadou
žívání biocidů na polích v blízkosti vodních ploch a ná-
rozmanitých mokřadních ploch. Celé území je silně
sledné jejich splachy do vodního prostředí.
ovlivněno důlní činností Ostravsko-karvinských dolů.
V současné době je čolek v této lokalitě ohrožován
vypouštěním ryb mimo plochy určené k rybářskému
Bukáček malý – předmět ochrany Ptačí oblasti
Heřmanský stav – Odra – Poolší
Kvalitní mokřadní biotopy poskytují také vhodné prostředí pro trvalý výskyt obojživelníků. Nejvýznamnějším z nich je čolek velký. Samice tohoto obojživelníka mohou dorůstat až do 20cm délky těla. Samci se
Čolek velký – dospělý samec
zase v době rozmnožování pyšní členitým vysokým
Heřmanický rybník slouží od roku 1972 jako dávkova-
hřbetním lemem a perleťově zbarveným pruhem na
Larva čolka velkého
cí nádrž slaných důlních vod, které doprovázejí uhel-
ocase. Svým vývojem je vázán na hlubší tůně a okra-
hospodaření. Nadměrné množství ryb pak zhoršuje či
ná ložiska v okolí Ostravy. Tyto vody jsou silně mine-
je rybníků s bohatou mokřadní vegetací. Ponořené
úplně likviduje vhodné prostředí pro rozmnožování,
ralizovány vysokým obsahem jódu a bromu.
rostliny jsou nezbytné pro kladení vajíček. Každé va-
dravé ryby pak přímo požírají vyvíjející se larvy.
jíčko je zvlášť pečlivě uschováno do „kapsičky“ vytvo-
Poloha v okrajových částech městských aglomerací
řené z listu. Po dvou týdnech se z vajíčka líhne larva,
Ostravy a Bohumína a dostupnost lokality bohužel
Území Heřmanického rybníka a jeho okolí tvoří jednu
která se po tříměsíčním vývoji ve vodním prostředí
láká k zakládání četných černých skládek, které mo-
z nejvýznamnějších ornitologických lokalit v ČR. Více
mění v dospělého čolka. Ten pak přečká období zimy
hou mít neblahý vliv na kvalitu vody v tůních.
Biota
Download

Evropsky významná lokalita Heřmanický rybník