MÙJ PANKREAS
A VAŠE SLINIVKA
Recepty jídel
MÙJ PANKREAS, VAŠE SLINIVKA A DIETY
DRUHÁ ÈÁST
OBSAHUJE DIETNÍ JÍDLA S RECEPTY PRO NEMOCNOU ÈI OSLABENOU SLINIVKU
OBSAH PRVNÍ ÈÁSTI S ÚVODEM
1/ ÚVODNÍ SLOVA
2/ PØIPOMÍNKY NEMOCNÝCH pøi diskusích na internetu
3/ ZÁSADY STRAVOVÁNÍ S NEMOCNOU ÈI OSLABENOU SLINIVKOU
Všeobecné zásady
a- pøi pøípravì jídla
b- pøi podávání jídla
c- pro kvalitu jídla
d- v závislosti na okolnostech
e- nezávisle na okolnostech
f- související se zdravotním stavem, potížemi nemocného
4/ VÝBÌR POTRAVIN
Co byste mìli mít stále ve své spížce èi lednici
5/ ZAKÁZANÉ POTRAVINY
6/ STÁDIA PANKREATICKÉ DIETY
7/ JÍDELNÍÈEK
8/ VITAMINY, MINERÁLIE, KALORIE, TUKY, BÍLKOVINY, SACHARIDY
9/ LÉKAØ MÉHO SRDCE
10/ O PANKREATU
OBSAH DRUHÉ ÈÁSTI
A/ ÚVODNÍ MYŠLENKA K RECEPTÙM
B/ MOHU - NEMOHU
C/ DIETNÍ JÍDLA S RECEPTY PRO NEMOCNOU ÈI OSLABENOU SLINIVKU
1/ POLÉVKY
2/ JÍDLA S MASEM
3/ BEZMASÁ JÍDLA
4/ KAŠIÈKY, OMÁÈKY,
5/ SLADKÁ JÍDLA
6/ SALÁTY A PØÍLOHY
7/ ŠÁVY
8/ STUDENÁ KUCHYNÌ, DEZERTY
A/ ÚVODNÍ MYŠLENKA K RECEPTÙM
Hodnì jsem pøemýšlel nad tøídìním a výbìrem jídel. Jak sleduji problematiku stravování nemocných, kteøí sdìlují své
pøíbìhy po internetu, tøídìní je pøísnì individuální. Co si jeden dá jako pøíkrm, nebo šávu, druhý v jistých fázích své nemoci je
rád, že mùže pøijímat a bere to za svoje hlavní jídlo dne.
Pak se k tomu pøidružují moje omyly, proto mám dùvod vás nabádat k opatrnosti, když si vybíráte v v receptech. Nejsem
odborník. Jsem pouze sbìratel receptù z receptur ètyø národù, který vás chce inspirovat.
Témìø všechny recepty jsou úlovky z internetu, kde nám rùzní ochotní lidé (jsou zde netøídìnì odborníci i obyèejní nemocní)
sdìlují své problémy èi zkušenosti se zámìrem pomoci ostatním. Z tohoto dùvodu vznikla nezvyklá skladba a také ze stejného
dùvodu si musí každý dvakrát rozmyslet kam až zajít pøi pokusech ve svém stravování.
V dobì, kdy jsem je stahoval pro svoje pouèení, nemyslel jsem na to, že bych je kdekoliv zveøejnil. Proto jsem nepøiložil nikde
zdroj nabytých informací. Zpìtnì dohledávat nezvládám, takže se omlouvám.
Pøi brouzdání v této oblasti po internetu lze obèas vycítit mnoho o pisateli, zejména napøíklad zda má vyšší vìk, èi prožívá své
krušné mládí.
Zkouším mazat rùzné hranice a rozhodl jsem se pro základního spoleèného jmenovatele, a to na mohu-nemohu, kam dávám
podobné pøíspìvky. Na to navazuje moje další sbírka jakoby stabilnìjší. Svoje recepty nevlastním.
B/ MOHU-NEMOHU
výbìr z diskusí na internetu
[1] Nìkdy mohu jen rozmaèkaný, rozmixovaný, rozvaøený rohlík ve vodì.
[2] Když dìlám slanou kaši z ovesných vloèek, vaøím majoránkou, tluèeným kmínem, nebo libeèkem.
[3] Rajskou omáèku dìlám tak, že v osolené vodì se uvaøí rajèata se strouhanou mrkví, majoránkou, libeèkem.
Propasíruje se, zahustí se rýžovou moukou nebo rýžovou krupièkou. Mùže se pøidat trocha Luèiny.
Dobøe se mi tráví omáèka z Luèiny - Povaøí se ve slané vodì rýžová mouka, popø. rýžová krupièka, mletý kmín, libeèek nebo
majoránka, popø. meduòka nebo máta, pak se pøidá trochu Luèiny. (Mùže se rovnìž uvaøit s mrkví.)
Zeleninovou omáèku mohu, když se uvaøí v páøe mrkev, petržel, celer s mletým kmínem a libeèkem, majoránkou atp.,
rozmixuje, zahustí rýžovou moukou, pøidá se Luèina.
[4] Plnìná prsíèka z kuøete mohu a docela mi šmakují, když postupuji takto - Prsíèka bez kosti zbavit tuku, naklepat a osolit,
poklást mrkev, petržel, celer - buï strouhané nahrubo nebo i vcelku, mletý kmín, majoránka - obmìnit se dá libeèek, máta,
meduòka. Zabalí se, sepne a dá se vaøit do páry. Jako pøíloha je rýže nebo kolínka.
Králík "nadivoko" - Maso z králíka bez kosti a tuku dám vaøit se solí, strouhanou mrkví, petrželí a celerem do páry, pøidám
trochu mletého kmínu, libeèek. Po uvaøení se zelenina rozmixuje a zahustí trochou rýžové mouky, pøidá se trochu Luèiny. (Na
zøedìní trocha vody, když je mnì lépe, mohu dát vodu z kastrolku, kde jsem vaøila v páøe.)
Mleté maso s bramborovou kaší - Maso uvaøené v páøe (bez kostí a tuku), se zeleninou, s mletým kmínem, libeèkem.... se
rozmixuje (popø. se mùže rozmixovat i s uvaøenou zeleninou - mrkev, petržel, celer).
Bramborová kaše je bez omastku, øedìná vodou.
[5] Závin s jablky - tažené tìsto mi neubližuje - Tažené tìsto bez omastku: 28 dkg hl. mouky, 100 ml teplé vody, 1 lžièka
citronové šávy nebo octa, 1 velké vejce (nebo dvì menší), špetka soli, cca 10 vìtších jablek.
Náplò - jablka jen s trochou cukru. Potírám vodou.
[6] Syrové ovoce (ani zeleninu) nemohu žádné, jen když je mnì opravdu hodnì dobøe, tak ve velmi malém množství mohu
šávu cca z 5-6 bobulí hroznù (bez jadérek, slupkù, atd.)
Upozoròuji velmi, že píši svoje vlastní zkušenosti, na svoje potíže - a že každý èlovìk mùže mít a urèitì také má
rozdílné potíže a tím i stravování. Ale to si už musí každý uzpùsobit podle svých potøeb.
Chtìla bych øíct, že nemám bìžný zánìt slinivky, ale slinivka mnì postupnì pøestává pracovat. Takže u mì právì
nenastávají období zlepšení stavu - tak jako u bìžného zánìtu slinivky.
[7] V jednom pøíspìvku se píše: Rozhodnì je dobré zajít si do Knihkupectví a koupit knížku od nìjakého lékaøe odborníka,
kde jsou jednak podána vysvìtlení k tomuto onemocnìní a jednak základní recepty. Mohu doporuèit publikaci:
·
Dieta pøi vleklém onemocnìní slinivky bøišní, Autoøi: MUDr. O. Mareèková, CSc., E. Patlejchová, M. Hovorková: (
V této publikaci jsou rovnìž rady a recepty.....)
·
Diety pøi onemocnìní slinivky bøišní, Vydavatelství MAC. spol. s r.o.
Autoøi: doc. MUDr. Lubomír Kužela, Dr.Sc., Tamara Starnovská (Obsahuje cca 60 receptù.)
Já mnoho receptù z nich osobnì používat nemohu, musela jsem si udìlat jídelníèek podle svého, ale vìtšinì pacientù
jídelníèek ve výše uvedených knížkách bude urèitì vyhovovat.
[8] Zeleninu mohu pouze vaøenou mrkev, petržel, celer - nejlépe vaøenou v páøe (popø. vaøím v mikrovlnce jen s trochou
vody), jen se solí, bez omastku. To je moje polévka.
Jestli výše uvedené rozmixuji a pøidám trochu sýru znaèky Luèina, vznikne moje krémová polévka.
Sýr Luèina mùže být pouze obyèejný, ne ve vanièce nebo jinak ochucený.
(Døíve jsem mohla ještì jíst sýr Fit, ale ten se pøestal vyrábìt, místo nìho jsem nenašla žádný podobný, všechny mají
nejménì 30 % tuku a to nemohu.)
C/ DIETNÍ JÍDLA PRO NEMOCNOU ÈI OSLABENOU SLINIVKU
(Každý si musí vyzkoušet, co sám snese.)
1/ POLÉVKY
36 receptù
Vìtšina jídel je urèena pro klidové období a ne na období ihned po zánìtu. Každý si musí vyzkoušet, co sám snese.
1/1 POLÉVKA ŽEMLOVÁ
20g žemle, 10 g mrkve, 2 g zelené petrželky, sùl, 250 ml vody
Žemli nakrájíme na kostky a zalijeme vodou. Pøidáme oèištìnou, jemnì nastrouhanou mrkev, sùl a vaøíme do mìkka.
Hotovou polévku rozmixujeme a dochutíme zelenou petrželkou.
1/2a VÝVAR Z OVESNÝCH VLOÈEK
Tj., scezený bez vloèek. Tato teplá polévka by se mohla jmenovat také øídká kaše.
Jako první stravu si obvykle uvaøím Léèivý vývar z ovesných vloèek, ale scezený, tj. bez vloèek.
Protože se èlovìku, jak zaèíná jíst, zvyšuje apetit, nemá vìtšinou chu stejné jídlo opakovat. První den však neudìlám
chybu, když si tento vývar dám víckrát a po menších dávkách. Mezi jídlem ještì popíjím bylinkové èaje pro zahøátí
1/2b OVESNÝ ODVAR
Pri zápale pankreasu pijeme poèas dòa po dúškoch tento odvar.
Potrebujeme: 100 g ovsa, 1,5 litra vody.
Ako na to: Do hrnca dáme ovos, zalejeme potrebným množstvom vody a na miernom ohni necháme vrie, až kým sa
neodparí asi pol litra. Potom odvar odstavíme, scedíme a prelejeme do termosky. Pijeme vždy teplé. Každý deò si pripravíme
èerstvý odvar.
1/2c POLIEVKA VLOÈKOVÁ
15g ovsených vloèiek, 20g mrkvy, 10g petržlenu, 10g zeleru, 10g kalerábu,
10g oleja, so¾, petržlenovú vòa
Na oleji opražíme oèistenú, umytú, na kocky nakrájanú koreòovú zeleninu, osolíme, zalejeme vodou a necháme vari. Keï je
zelenina polomäkká, pridáme ovsené vloèky a spolu dovaríme do mäkka. Do hotovej polievky pridáme posekanú petržlenovú
vòa.
1/2d LÉÈIVÝ VÝVAR Z OVESNÝCH VLOÈEK
50 g jemných ovesných vloèek, 700 ml vody, špetka moøské soli
Ovesné vloèky nasypeme do kastrolu a zalijeme vodou. Pøivedeme k varu. Vaøíme 3-5 minut, až má olbsah øídkou kašovitou
konzistenci. Vývar pøecedíme pøes hrubší cedník do talíøe, a lehce pøisolíme. Mírnì prochladlý podáváme. Nemáme-li již akutní
potíže, vývar necedíme a vloèky v nìm ponecháme.
1/2e POLÉVKA Z OVESNÝCH VLOÈEK
15 g ovesných vloèek, 15 g mrkve, sùl, 250 ml vody
Oèištìnou a omytou mrkev nastrouháme na jemno. Pøidáme pøebrané a opláchnuté vloèky, zalijeme vodou, osolíme a
vaøíme ,až je vše mìkké. Hotovou polévku rozmixujeme. V pozdìjším stadiu nemoci již mixovat nemusíme.
1/3 JAHELNÁ POLÉVKA
15g jahel, 30g mrkve, sùl, 5g másla
Jáhly spaøíme, zalijeme osolenou vodou, vaøíme do polomìkka. Pøidáme nastrouhanou mrkev, vaøíme domìkka. Polévku
zjemníme máslem.
1/4 - KUØECÍ POLÉVKA SE ZÁZVOREM
500 g kuøecích prsních øízkù, 2 velké mrkve, 1 petržel, 1/4 celeru, 4 kulièky Nového koøení, 2 bobkové listy, 1
zarovnaná lžièka soli, cca 2 cm èerstvého zázvoru, 250 g èínských pøedvaøených bezvajeèných nudlí (mají napø. v
Albertu znaèku Vimixa), trocha pepøe, lžièka sojové omáèky (doporuèuji Tamari nebo Shoyu
Maso omyjeme a dáme do velkého hrnce s vodou, osolíme a pøidáme Nové koøení, vše dáme vaøit. Ihned, jak zaène polévka
vaøit, posbíráme a odstraníme lžící pìnu. Po hodinì vaøení na mírném plameni pøidáme koøenovou zeleninu, bobkové listy a
vaøíme dalších 45 min. Zázvor oškrábeme a najemno nakrájíme. Z vývaru vytáhneme maso se zeleninou, nakrájíme je na malé
kousky a dáme je zpátky. Pøidáme zázvor a nudle (mùžeme je lehce nalámat, aby se polévka lépe jedla), velmi jemnì opepøíme
(pepø podporuje trávení, ale slinivkáøi s ním musí zacházet velmi opatrnì, já jsem ho zaèala používat až po 2 letech po zánìtu) a
vaøíme dalších 10 minut, pøidáme lžièku sojové omáèky a vaøíme dalších 5 minut. Na dozdobení mùžeme pøidat nakrájenou
petrželku.
PS: polévka je velmi hustá a výživná, vhodná na zimní mìsíce na zahøátí, pøi nachlazení apod
1/5a POLÉVKA NA ZPÙSOB RÝŽOVÉHO HLENU
Rýžový hlen se kdysi vyrábìl podomácku takto: omyjeme 80-100 g oèištìné rýže, dusíme ji v tolika vodì, aby byla akurát pod
vodou, poté doplníme horkou vodou na litr, a pomalu dusíme až je úplnì mìkká. Èas k docílení tohoto stavu je rùzný, podle
druhu rýže. Tøikrát propasírujeme jemným sítem, pøièemž nesmíme silnì míchat. Kaši doplníme horkou vodou na jeden litr.
Rýžový hlen zastudena se zhutní ovšem v teplém mléku se rozøedí.
1/5b POLÉVKA NA ZPÙSOB RÝŽOVÉHO HLENU
2 dl poøádnì pøebraná a omytá hnìdá rýže, málo moøské soli
Rýži vaøíme v objemovì dvojnásobném množství vody (pø., hrneèek rýže a 2 hrneèky èisté pramenité vody) tak dlouho,
pokud nebude úplnì mazlavá až hlenovitá konzistence. Jestli vyvøelo hodnì vody, pøidáme vodu, aby byla polévkovitì øídká.
Nepøidávejme koøení ani mastnoty. Má mimoøádnì dobrý vliv na zeslabený organizmus, pøidá energii.
1/5c POLÉVKA NA ZPÙSOB RÝŽOVÉHO HLENU
30 dkg rýže, 4 dl smetany na vaøení, 2 žloutky, 3 dkg másla
Rýži dáme vaøit ve vývaru z kostí. Polévku vaøím až do úplného zmìknutí rýže a pøecedím. Smetanu vyšlehám s vajeèným
žloutkem a pøimíchám k polévce. Takto zahuštìnou polévku dochucuji solí.
1/5d POLÉVKA NA ZPÙSOB RÝŽOVÉHO HLENU
3 dkg rýže, 1 dkg mrkve, 1 kávová lžíce petržele, pùl kávové lžièky margarinu, 4-5 kapek citronu, špetka soli, 1
polévková lžíce smetany
Rýži umyjeme a dáme ji vaøit s oèištìnou mrkví a potøebným množstvím vody. Když už vøe, snížíme teplotu na mírný
var a vaøíme tak dlouho, pokud konzistence polévky nenabyde podobu hlenovou. Mrkev vybereme. Ostatní
rozmixujeme. Dochucujeme solí, petrželí a citronovou šávou. Uvedeme do varu a pak smícháme se smetanou. Teplou
polévku podáváme s mrkví nakrájenou na kosteèky.
1/6 POLÉVKA mix z mrkve
Pro zpestøení si dám tøeba podušenou mrkev, kterou uvaøím lehce v soli, s mletým kmínem a pak ji umixuji do podoby øídké
polévky.
1/7 POLIEVKA AKO HRÁŠKOVÝ KRÉM
50g sterilizovaného hrášku, 10g oleja, 20g hladkej múky, 1 dl mlieka, 10g masla, so¾, ½ ks žemle
Na oleji opražíme hladkú múku, zalejeme studenou vodou pridáme scedený hrášok, osolíme a povaríme 20 minút. Polievku
rozmixujeme, pridáme mlieko a necháme prejs varom. Do hotovej polievky na zjemnenie pridáme maslo a na sucho opraženú
žem¾u.
1/8 POLIEVKA GULÁŠOVÁ, DIÉTNA
50g hovädzieho zadného, 10g oleja, 10g hladkej múky, 50g zemiakov, 1 polievková lyžica paradajkového pretlaku, so¾,
rasca, majorán
Na oleji opražíme hladkú múku, pridáme umyté, osušené a na kocky nakrájané hovädzie mäso a paradajkový pretlak.
Zalejeme studenou vodou, osolíme, pridáme rascu a necháme vari. Keï je mäso polomäkké pridáme oèistené, umyté a na
kocky nakrájané zemiaky a varíme do mäkka. Na dochutenie pridáme majorán.
1/9a POLIEVKA CÍCEROVÁ (cizrnová)
50g cíceru, 20g mrkvy, 10g petržlenu, 10g zeleru, 10g kalerábu, 20g cibule,
10g oleja, 10g hladkej múky, 30g párkov, so¾, èierne mleté korenie, èervenú mletú papriku, vegetu
Cícer necháme napuèi vo vode. Na oleji opražíme na jemno nakrájanú cibu¾u, pridáme múku, èervenú mletú papriku a
zalejeme studenou vodou a necháme zovrie. Pridáme cícer a oèistenú umytú a na kocky nakrájanú koreòovú zeleninu,
osolíme a varíme do mäkka. Nakoniec pridáme na kolieska nakrájané párky. Dochutíme vegetou a èiernym mletým korením.
(Prý je velice výživné a syté jídlo. Obsahuje mnoho bílkovin.)
1/9b POLÉVKA CIZRNOVÁ
1 lžièka majoránky, 2 lžice hladké mouky, pùlku cibule, 1 stroužek èesneku, špetka soli,1 litr zeleninového vývaru, 4 hrstì
cizrny, 4 hrstì mražené zeleniny s kukuøicí, 4 kulièky èerného pepøe,
Cizrnu namoèíme pøes noc do vody (alespoò na 10 hodin), poté ji uvaøíme v jiné vodì domìkka (cca 1 hodinu).
Na oleji si osmažíme nadrobno nakrájenou cibulku s prolisovaným èesnekem a zaprášíme hladkou moukou. Pøisypeme
zeleninu, cizrnu a zalijeme teplým vývarem. Polévku dochutíme solí, pepøem a majoránkou. Necháme asi 30 minut vaøit na
mírném ohni.
Poté cizrnovou polévku rozdìlíme na dvì poloviny a jednu z nich rozmixujeme. Smícháme zpìt dohromady.
Takto pøipravenou cizrnovou polévku mùžeme podávat.
Doètete se na internetu, že: cizrna "rímský hrách" je (v èeském jídelníèku zanedbaná) luštìnina, která se svým vzhledem
podobá hrášku. Oproti nìmu má však trochu vìtší velikost a žlutou barvu. Hodí se jako hlavní chod (díky vyváženému obsahu
všech dùležitých živin), dále do polévek, salátù, pomazánek, ale také jako samostatná pøíloha nebo doplnìk brambor èi
tìstovin. Prý má dobrou chu a dokáže nahradit maso. Zatím jsem se nedoèetl, jestli nadýmá.(V receptech také pozor na
èesnek, cibuli pepø. Zkoušejte bez nich.)
1/10 POLÉVKA KUØECÍ S MASEM A TÌSTOVINOU
80g kuøecího masa, 60 g koøenové zeleniny, 40 g tìstovin, sùl, sušná petrželka
Maso bez kostí a bez kùže zbavená viditelného tuku nakrájíme na menší kousky, uvaøíme do mìkka v mírnì osolené vodì.
10 minut pøed dovaøením pøidáme jemnì nastrouhanou zeleninu, po pìti minutách pøidáme polévkové nudle nebo jiné drobné
tìstoviny a vše dovaøíme. Dochutíme špetkou sušené petrželové nati.
1/11 JEMNÁ ZELENINOVÁ POLÉVKA S ÈERVENOU ÈOÈKOU
170 g polévkové zeleniny (mrkev, petržel, celer), 60 g cibule (dle snášenlivosti radìji ménì), 30 g èesneku (dle snášenlivosti
radìji ménì), 80 g èervené èoèky, 1 vrchovatá lžièka sušené majoránky, 3 kulièky nového koøení, pùl lžièky mletého kmínu, 1
rovná lžièka koøení Horalka, 1 litr vody, moøská sùl, trochu panenského oleje (øepkový, sluneènicový, ...), petrželová na
Èervená èoèka nepotøebuje žádné namáèení, a proto ji jen pomyjeme a spoleènì s ostatními pøipravenýmí surovinami
zalijeme v hrnci vodou a dáme vaøit. Od varu vše vaøíme asi 15-20 minut. Poté z vývaru vyjmeme kulièky nového koøení a
prochladlou polévku rozmixujeme na hladký krém. Vrátíme zpìt do hrnce, omastíme a nakonec pøidáme èerstvou petrželovou
na.
1/12 POLÉVKA OBILOVINOVÁ LISOVANÁ
20 g obilovin(vloèek, rýže, krupek), voda, sùl, šáva z mrkve, pøípadnì 5 g Laktonu
Kroupy nebo rýži spaøíme, jiné prohlédneme, vložíme do osolené vody a zcela rozvaøíme. Pak promícháme v mixéru nebo
prolisujeme. Pøidáme mrkvovou šávu.
1/13 POLIEVKA HAŠÉ
30g hovädzieho zadného, 20g mrkvy, 10g petržlenu, 10g zeleru, 10g kalerábu, 20g cibule, ½ ks vajca, so¾, vegetu, celé
èierne korenie, petržlenovú vòa
Hovädzie mäso umyjeme, osušíme, pomelieme a dáme vari do studenej vody, osolíme a pridáme cibu¾u a celé èierne
korenie. Keï je mäso polomäkké, pridáme umytú, nastrúhanú koreòovú zeleninu a varíme do mäkka.Nakoniec pridáme cez
vidlièku rozš¾ahané vajce a dochutíme vegetou a posekanou petržlenovou vòaou.
1/14 POLÉVKA BRAMBOROVÁ LISOVANÁ
40 g brambor, 20 g mrkve, 2 g zelené petrželky, sùl, 250 ml vody
Oloupané, omyté brambory nakrájíme na malé kousky. Zalijeme vodou, pøidáme na hrubo nastrouhanou, oèištìnou mrkev,
osolíme a vaøíme do mìkka. Hotovou polévku rozmixujeme a okoøeníme jemnì sekanou petrželkou.
1/15 KUØECÍ POLÉVKA Z KØÍDEL
500 g kuøecích køídel, 1,5, litr studené vody, 300 g polévkové zeleniny (mrkev, petržel, celer), 5 kulièek nového koøení, 4-5
bobkových listù, 2 rovné lžièky moøské soli, 1 rovná lžièka mletého kmínu, 2 støední cibule (dle snášenlivosti radìji ménì), 2
stroužky èesneku (dle snášenlivosti radìji mìnì), 2 lžièky panenského øepkového oleje BIO, 1 lžíce tekutého polévkového
koøení bez glutamanu, na èerstvé petrželky
Omytá køídla vložíme do hrnce a zalijeme studenou vodou. Pøidáme zeleninu, sùl, koøení, èesnek, a cibuli nakrájíme na
ètrvrtky. Vaøíme chvíli odkryté a až bílkoviny vypìní, var zmírníme a vaøíme pøikryté mírným varem 40 minut. Uvaøenou polévku
scedíme a dochutíme polévkovým koøením bez glutamanu. Kuøecí køídla po prochladnutí vyjmeme, odstraníme kùži a
vybereme z nich libové maso. Zeleninu i cibuli nakrájíme a spoleènì s kousky masa vložíme zpìt do polévky. Uvaøený èesnek
rozetøeme a vrátíme též. Hotovou polévku omastíme panenským olejem a zpestøíme sekanou petrželovou natí.
1/16 JEMNÁ ŠPENÁTOVÁ POLÉVKA
450-500 g èerstvého špenátu i se stonky, 1 l vody, 1 lžíce koøení Horalka, 1 kostka bio zeleninového bujónu, 10 g èesneku, 1-2
lžíce instantní rýžové mouky, 1 lžièka panenského øepkového oleje, moøská sùl. Pøíloha: rýžové buryzony, rýžové chlebíèky.
Celé omyté listy špenátu vložíme do hrnce s vaøcíí vodou. Pøikryjeme. Jakmile se po spaøení listy slehnou, tak je trochu
posolíme a okoøeníme koøením Horalka. Do vody rozdrobíme jednu kostku zeleninového bujónu bez glutaminu. Po pìti
minutách pøidáme nakrájený èesnek a vaøíme ještì dalších 5 minut. Polévku necháme prochladnout a vše rozmixujeme. V
mixéru ji zahustíme instantní rýžovou moukou a omastíme lžièkou panenského øepkového oleje. Na talíøi posypeme rýžovými
burizony.
1/17 - POLÉVKA S MASEM A TÌSTOVINOU
80g libového pøedního hovìzího masa, sùl, 60g koøenové zeleniny (mrkev, petržel, celer). Snítka libeèku, 40g polévkových
nudlí, petrželka
Maso nakrájíme na menší kousky, uvaøíme do mìkka v mírnì osolené vodì. Asi 10min pøed dokonèením pøidáme
nastrouhanou koøenovou zeleninu, libeèek a po 5 minutách podáme polévkové nudle nebo flíèky. Dovaøíme a ozdobíme
petrželkou. Polévka mùže být hustìjší a nahradí hlavní jídlo.
1248kJ, 271kcal, 24g B, 4g T, 35g S
1/18 POLÉVKA KRUPICOVÁ
10 g krupic, 30 g zeleniny, vývar z telecích kostí, zelená petrželka, máslo
Nastrouhanou zeleninu zalijeme vývarem, pak pøidáme krupici nasucho opraženou a spoleènì dovaøíme. Do hotové polévky
pøidáme zelenou petržel, pøípadnì máslo.
1/19 - POLÉVKA KOPØIVOVÁ SE SÝREM
Hrstka mladých kopøiv, 5 g hladké mouky, 50 ml smetanového zákysu, 10 g sýra Eidam 30 % t v suš., 250 ml zeleninového
vývaru, sùl
Mouku opražíme na sucho, zalijeme studeným vývarem, dobøe rozmícháme a povaøíme. Vsypeme omyté, jemnì nasekané
kopøivy, osolíme a vaøíme asi 20 minut. Do hotové polévky zašleháme smetanový zákys. Na talíøi sypeme polévku strouhaným
Eidamem.
1/20 - POLÉVKA KRUPKOVÁ S KOPREM
10 g krupek, 20 g brambor, vývar z hub, kmín, sùl, 250 ml vody, 5 g hladké mouky, 50 ml mléka, 5g rostlinného tuku, citrónová
šáva, kopr
Krupky uvaøíme do mìkka. Oèištìné brambory nakrájíme, uvaøíme se solí a kmínem a pøidáme ke krupkám. Doplníme vaøící
vodou a vývarem z hub, krátce povaøíme. Hladkou mouku rozmícháme v mléce a vlijeme do polévky. Povaøíme, zjemníme
tukem a dochutíme citrónovou šávou a sekaným koprem.
1/21 POLÉVKA RAJÈATOVÁ
100 g rajèat, 5 g protlaku, 2 lžíce mléka, sùl, citrónová šáva cukr (máslo) Zaváøka: 5 g rýže nebo tìstovin
Rajèata dusíme v netuèném vývaru z kostí nebo ve slané vodì a potom prolisujeme. Pøidáme protlak, mouku na sucho
opraženou rozmíchanou v mléce a povaøíme. Podle chuti okyselíme, osladíme a osolíme. Vložíme zaváøku.
1/22 POLÉVKA KVÌTÁKOVÁ
25 g kvìtáku, 15 g dìtské krupièky, pùl bílku, 2 g zelené petrželky, sùl, 250 ml vody
Krupièku opražíme nasucho a zalijeme bílkem, který za stálého míchání necháme srazit. Zalijeme vaøící vodou, pøidáme na
drobné rùžièky rozebraný omytý kvìták, sùl a vaøíme do mìkka. Dochutíme zelenou petrželkou.
1/23 POLÉVKA KMÍNOVÁ
20 g mrkve, 10 g celeru, 10 g petržele, 10 g hladké mouky, 5 g rostlinného tuku, sùl, 250 ml vývaru z kostí a kminu, osolíme a
vaøíme. Když je zelenina mìkká, zahustíme polévku na sucho opraženou moukou. Do povaøené polévky pøidáme rozšlehané
vejce a tuk.
1/24 - FALEŠNÁ ZELENINOVÁ POLÉVKA
4 mrkve, 4 brambory, 1 svazeèek petržele, 4 kávové lžièky ovesné otruby, 1 polévková lžíce oleje, špetka soli
4 ks mrkve a petržel nakrájíme na drobno, osmáhneme na oleji, pøilijeme 2 litry vody, a vaøíme v tom i 4 ks brambor.
Až je to uvaøené, pøidáme 4 kávové lžíce ovesných otrub a vše svaøíme.
1/25 - POLÉVKA Z VEPØOVÉHO MASA
2 kg vepøový høbet s velkým pomìrem masa, 4 ks mrkve, 2 ks petržele, ètvrt celeru, ètvrt kedlubny, 1 ks cibule, 1 stroužek
èesneku, kousek ukrojený zelí, lžíce sušených høíbkù, celý pepø, sùl
Vepøový høbet naporcujeme, omyjeme. Pøipravíme si velký kastrol, vložíme maso a dáme vodu aby maso bylo asi 6-7 cm pod
vodou. Vaøíme pomalu, a stále sbíráme, odstraòujeme pìnu, dbaje na to, aby se tam pìna nezavaøila, protože by polévka nebyla
tak èirá (byla by kalná, šedá). Ztlumíme var a vaøíme ještì cca 20 minut. Opìt sbíráme pìnu, vložíme podél nakrájenou zeleninu
a cibuli vcelku. Solíme. Pøidáme asi 15-20 zrníèek èerného pepøe. Pomalu vaøíme asi 3 hodiny. Až bude hotová, chvíli necháme
usadit a pak scedíme pøes jemné síto. Na stùl dáme zvl᚝ uvaøené polévkové nudle, protože by jinak od nich byla polévka kalná.
Maso dáme do mísy, kolem nìho naaranžujeme zeleninu a mìjme tam i køen s octem èi èesnekovou omáèku.
(Pozn.: To asi nebude úplnì pro pankreas.)
1/26 - KRÉMOVITÁ POLÉVKA SÝROVÁ
25 dkg strouhaného sýru (trapista, eidam, ementál smíchanì), litr vývaru z kostí, 5 dkg másla, 1 vrchovatì nabraná mouka
polévkovou lžicí, sùl, mletý býlý pepø, nastrouhaný muškátový oøíšek.
V kastrolu na polévku udìláme svìtlou jíšku z másla a mouky. Stáhneme ze sporáku a pøilijeme za stálého míchání horký
vývar z kostí a pøivedeme do varu. Za stálého míchání vsypáváme sýr, až se rozpustí. Je-li tøeba, doladíme koøením (bílý pepø a
muškátový oøíšek). Necháme ještì jednou pøejít varem a je hotové. Podáváme horký s nadrobenými rohlíky, posypeme
strouhaným sýrem a nasekanou petrželí.
1/27 - KAŠOVITÁ POLÉVKA ZE ZELENÉHO HRÁŠKU
80 g zeleného hrášku, 5 dkg másla, 2 mrkve, 2 petržele, 1 dl mléka, 2 žloutky, saturejku, estragon
Hrách vyloupeme, omyjeme. Mrkev oèistíme, rozkrájíme. Z petržele, estragonu a saturejky si udìláme svazeèek a omyjeme.
Hrášek a mrkev povaøíme v jednom litru slané vody. Chu potøbnou dodáme pøidáním svazeèku. Z polévky vyjmeme cca na 2
lžice množství zeleniny. Odstraníme svazeèek koøení, pøidáme deci mléka a rozmixujeme. Žloutky vykvedláme s mìkkým
máslem, pøidáváme do polévky a za stálého míchání mírnì zahušujeme. Podáváme s odloženou zeleninou na talíøi èi lépe v
hrníèkách.
1/28 - KRÉMOVITÁ POLÉVKA Z BROSKVÍ
10 dkg broskví, cca 1 cm široký pásek citrónové kùry, špetku skoøice, 1 ks høebíèku, 1 kávová lžièka vanilkového
cukru, tøetina žloutku, 1 kávová lžièka cukru èi sladidla, 1 polévková lžice smetany, 1 kávová lžice mléèného prášku lajt,
èili ne mastného, tøiètvrtì kávové lžièky mouky, 1 kávová lžièka citronové šávy
Broskve omyjeme, oloupeme, jádra odstraníme, promícháme v citronové šávì, a dáme vaøit ve 2 deci vodì.
Dochucujeme, citronovou kùrou, høebíèkem, skoøicí, vanilkovým cukrem a obyèejným cukrem. Zmìklé broskve
vybereme z vody, pøepasírujeme pøes síto, anebo rozmixujeme. Vrátíme zpìt do své vody, èili polévky kde se vaøily. Ze
žloutku, mléèného prášku, ze smetany mouky a postupným pøidáváním šávy, ve které se vaøilo, udìláme zahušující
smìs tak, že za stálého míchání dávkujeme do polévky. Na mírném ohni za stálého míchání vše svaøíme, dochucujeme
podle potøeby citronovou šávou, vanilkovým cukrem. Podáváme ve vychladlém stavu.
1/29 POLÉVKA MERLÍKOVÁ (slovensky mrlíková) Chenopodium album
Pisatel píše: "Je dobré znát konzumovatelné rostliny z volné pøírody. Hlavnì nyní v èervenci, kdy jsem nedostal ani plat, ani
podporu v nemoci takže se mi hodí, že mám zarostlou zahradu, ...... díky které mohu zmíròovat svoje výdaje na stravu. Mám
mezi plevely 6-7 rostlin, které jsou k jídlu. Napøíklad kvìt pampelišky, když se dá na teplý rohlík, vlivem tepla ztrácí svou hoøkost a
nabyde øedkvièkové chuti. Øeknìme, napøíklad øedkvièka peèená zase bude chutnat jako houba, ovšem houba i po tepelném
zpracování zachová svou chu. Musím na podobných vìcech ještì pracovat."
(Pozn.: Recept na polévku nenapsal. Ten níže jsem našel jinde. Pøiznám se, tìžko jsem hledal recept na polévku. Je tam
èastìji cosi jako karbanátky. Postupoval bych jednodušeji než je níže popsaná, a to jako napøíklad u špenátové, šovíkové a
podobnì.)
Takže recept na polévku merlíkovou
merlík, šovík polní, sléz, ptaèinec, šovík luèní, jitrocel, tavolník, orach
Listy všech tìch bylin na hrubo nakrájíme (pomìr: merlíku pùl kilo, ostatní po jednom dekagramu) vaøíme je pùl hodinu v
menším množství vody. Pøecedíme, propasírujeme. Udeláme si svìtlou jíšku, kterou mírnì zøedíme vodou z bylin a vzniklou
hustou masu pøidáme zpìt do polévky. Vaøíme, dokoøeníme a odstraníme se sporáku. Pøed podáváním pøimícháme do polévky
žloutek.
Neumìl jsem pøeložit s èím se jí. Vypadá to na halušky.
(Pozn.: V lotyšské kuchyni se vaøí na jaøe merlíkové, kopøivové, pøeslièkové, šovíkové polévky. Indie je také velkým
konzumentem merlíku. Jinak, lze vytušit, že tyto úvahy napsal nìkdo na svém blogu. Prozradím, že ne na èeském, ne na
lotyšském èi indickém, nýbrž jen truchu vzdálenì na východ od nás. Pøeložil jsem zde víc receptù z této krajiny. Pisatel jasnì
uvedl dùvod, že ho k merlíku dohání i chudoba.
Další dùvody, proè uvádím zde rostlinu s názvem merlík.
První dùvod je ten, že své úvahy napsal èlovìk mající zkušenosti a trpící pankreatidou.
Pak jsem brouzdal po internetu a našel zde další informace. <doufám dobøe pochopené> Merlík prý posiluje a obèerstvuje
soustavu slinivkovou. Má dobrý vliv na játra a žluèník. Má v sobì vápník èili kalcium, saponin, bílek, enzim, C vitamin, B vitamin,
železo, fosfor, minerální soli. Používá se jako náhrada za špenát. Zhotovují se z toho omáèky, saláty. Zprcovává se i v páøe.
Pak prý merlík je cenìn hlavnì díky vysoké nutrièní hodnotì. OSN ho dokonce klasifikovala jako jednu z plodin obsahující
velmi vysoké procento bílkovin. NASA jej zaøadila jako vhodnou plodinu do výzkumného programu, jehož výsledky by umožnily
podporovat a udržet lidský život bìhem dlouhých vesmírných letù øízených èlovìkem
Dále øíká jeden muž z Bolívie - "nikdy jsem nebyl nemocný, protože jím kvinou (merlík), kterou nám odkázali naši pøedkové,"
prohlašuje Agustín Flores, jehož rodina pìstuje merlík chilský (Chenopodium quinoa) už po tøi generace na vysokohorských
planinách jižní Bolívie. Pro nìj je to dùkaz toho, co dietetici v jiných zemích teprve objevují. Tento jihoamerický stát je nejvìtším
producentem merlíku na svìtì.
Na obrázku, který jsem vidìl na internetu, kvinou jsou semínka a na první pohled vypadající jako nìco mezi èoèkou, prosem,
èirokem.
Asi jsem udìlal reklamu na merlíky, èili známe již dva druhy. Ale co když právì na to èekali nemocní u nás?)
Pøi té pøíležitosti jsem našel opìt odkaz další konkrétní osoby, co všechno on pojídá (nemýlím-li se, i v syrovém stavu již od
svého dìtství) jako bìžnou stravu tohoto kraje. Nechce se mi podrobnì psát, proto uvedu jen latinské názvy rostlin.
(Amaranthus retroflexus, Stellaria media, Capsella bursa-pastoris, Thlapsi arvense, Malva neglecta, Portulaca oleracea,
Lactuca serriola, Sonchus oleraceus, Oxalis corniculata, Rumex crispus, Typha latifolia) Zajímejte se o nì a buïte opatrní jako
vždy.
Nakonec od nìho nìkolik vìt o merlíku - Chenopodium album . Øíká: "Kdyby bývala nebyla tato rostlina, naše rodina by
dávno vyhynula bìhem druhé svìtové války. Tehdy nebylo co jíst, vyjma toho, co rostlo v pøíkopech, kanálech kolem cest. Moje
matka merlík dala do kastrolu, zalila horkou vodou, kterou hned slila. Ale i v syrovém stavu mi chutnal merlík stejnì jako takto
spaøený. Do svých letních salátù pokaždé pøidávám merlík. Má pøesnì takovou chu jako špenát. Nìmci vypìstovali mnoho
obmìn merlíku."
(Pozn.: Tolik snad staèí.)
Nestaèí. Mnì nestaèí, protože jsem nevìdìl co obnáší orach.
Pomohl jsem si z internetu takto: "možno ho poznáte pod názvom èervený špenát, Red Orach alebo francúzsky špenát. Jeho
presný botanický názov je loboda záhradná <To bude asi lebeda. Tu bych znal.> (Atriplex hortensis) a môžete ho pestova v
okrasných záhonoch a aj na úžitkových hriadkách.
Ako s ním naloži? Rovnako ako s klasickým špenátom. Mladé lesklé listy sú ideálne do šalátov, ktorý spestria a zároveò mu
dodajú nezvyèajný vzh¾ad. Ak však nestihnete spracova mladé lístky lobody záhradnej, staršie môžete použi pri príprave
vareného jedla. Môže by z nej nezvyèajne sfarbená polievka alebo pyré. Pekne vynikne v mäsovej roláde alebo nakrájaná
spolu s inou varenou zeleninou. "
2/ JÍDLA S MASEM
23 receptù
2/1 - MUSAKA
20g masa (hovìzí, drùbeží, králík), 40g Šmakouna, sùl, 140g brambor, 20g koøenové zeleniny, 40g drcených rajèat bez
konzervaèních èinidel, 40g strouhaného sýra, petrželka.
Maso a Šmakouna nakrájíme na malé kousky a osolíme. Brambory oèistíme a nakrájíme na koleèka. Do zapékací misky
dáme vrstvu brambor, na nì smìs masa a Šmakouna, další vrstvu brambor, pak rajèata a mraženou zeleninu, osolíme, opìt
brambory a tak dále. Poslední vrstvou jsou brambory. Pøekryjeme alobalem a zvolna zapékáme v troubì cca 40-50minut.
Nakonec odkryjeme alobal, povrch posypeme strouhaným sýrem a krátce zapeèeme. Mùžeme ozdobit snítkou petrželky.
1407kJ, 335kcal, 27g B, 8g T, 39g S.
2/2 - LASAGNE
80g lasagní, 80g kuøecího masa, 20g hladké mouky, sùl, 20g sýra Eidamu, sušená petrželka, drcená rajèata bez
konzervaèních èinidel.
Lasagne uvaøíme „al dente“ (do mìkka, nerozvaøené). Maso umeleme, osolíme, a podusíme do polomìkka. Chlebíèkovou
formu vyložíme alobalem nebo peèícím papírem a pokládáme postupnì vrstvy: lasagne, mleté maso, posypeme lehce
petrželkou a jako poslední vrstvu dáme plátek Eidamu. Pøelijeme smìsí drcených rajèat s moukou a zapeèeme.
2036kJ, 509kcal, 36g B, 7g T, 79g S.
2/3 - HOVÌZÍ ZÁVITEK
200 g hovìzího masa z kýty, 40 g šunky, 40 g mrkve, 1 bílek, petrželka, 20 g hladké mouky, 20 g másla
Omyté maso nakrájíme na plátky a lehce naklepeme. Šunku nadrobno nakrájenou smícháme s bílkem a na teflonové pánvi
necháme srazit, vmícháme sekanou petrželku a hotovou smìsí potøeme plátky masa. Poklademe kousky mrkve, zabalíme,
osolíme a opeèeme nasucho. Podlijeme vodou a dusíme domìkka. Maso vyjmeme, šávu zahustíme nasucho opraženou
moukou rozmíchanou ve studené vodì a provaøíme. Pøidáme máslo a podle chuti dosolíme. Maso vrátíme zpìt a necháme
prohøát. Podáváme s karlovarskými nebo houskovými knedlíky, tìstovinami èi rýží.
2/4 - BRAMBOROVÝ GULÁŠ SE ŠUNKOU
500 g brambor, 150 g šunky, 30 g rajèatového protlaku, 20 g hladké mouky, 20 g olivového oleje, voda, majoránka
Omyté, oloupané brambory nakrájíme na kostièky, zalijeme vodou, osolíme, mírnì povaøíme. Pøidáme na kostièky
nakrájenou šunku, rajèatový protlak, majoránku a uvaøíme domìkka. Omáèku zahustíme nasucho opraženou moukou
rozmíchanou ve vodì a dobøe provaøíme. Pøidáme olej, podle chuti dosolíme. Podáváme s bílým peèivem.
2/5 - MILÁNSKÉ RIZOTO S KUØECÍM MASEM
200 g kuøecích prsou, 20 g rajèatového protlaku, 200 g rýže, 40 g mrkve, 30 g hrášku, sùl, pažitka, 20 g másla,
Omyté maso nakrájíme na kostièky, opeèeme nasucho, pøidáme rajèatový protlak, osolíme, podlijeme vodou a dusíme do
polomìkka. Pøidáme na kostièky nakrájenou mrkev, propláchnutou rýži, hrášek, máslo, zalijeme vodou, zamícháme a dusíme.
Pøed podáváním posypeme sekanou pažitkou.
2/6 - KUØECÍ MASO S KOØENOVOU ZELENINOU
500 g kuøecích prsních øízkù, 2 mrkve, 2 petržele, 1/4 celeru, sùl, 1/2 lžièky Solèanky
Kuøecí prsa omyjeme, vysušíme, nakrájíme na malé kousky a osolíme. Koøenovou zeleninu oèistíme a nastrouháme
najemno. Pánvièku lehce vytøeme olivovým olejem, rozpálíme a maso prudce orestujeme. Pak dáme spolu s koøenovou
zeleninou do hrnce, pøidáme Solèanku, podlijeme vodou a dusíme na mírném plameni domìkka (cca 30 minut).
P.S.: místo kuøecích prsních øízkù mùžeme samozøejmì použít krùtí
PS: Jídlo vhodné i pro období po akutním zánìtu - v období diety 40 g tukù na den - dieta pankreatická - 4B, po toleranci
vaøeného kuøecího masa. V tomto období radìji Solèanku vynecháme a nebo jí dáme jen špetku.
2/7 - OMELETA SE ŠUNKOU, SÝREM A RAJÈATY
1 vejce + 1 bílek, cca 40 g šunky, 30% eidam - cihla, 1 rajèe, sùl, bazalka
Jedno vejce rozklepneme, rozkvedláme, z druhého odstraníme žloutek (slinivkáøi mohou jen jeden žloutek v pokrmu dennì),
pøidáme šunku nakrájenou nadrobno, sýr nastrouhaný najemno, a nadrobno nakrájené rajèe (které pøedem oloupeme a
odstraníme zrníèka), lehce osolíme a okoøeníme bazalkou a vše zamícháme. Pánvièku zlehka vytøeme olivovým olejem a
omeletu osmahneme z obou stran dozlatova.Podáváme s peèivem.
PS: Nìkdy ji jím i jako hlavní jídlo s bramborovou kaší. Omeletu jsem si zaèala dìlat až 4 mìsíce po akutním záchvatu a ze
zaèátku jsem ji dìlala pouze z bílkù. Až po 7 mìsících jsem ji zaèala dìlat i s jedním žloutkem.
2/8 - ZÁVITKY Z RÝŽOVÝCH PLÁTÙ
Vaøené maso v páøe s trochou mletého kmínu, trochou libeèku, majoránky atp. (králík nebo kuøecí prsíèka - vše bez kosti a
kùže, bez tuku-okrájet) se rozmixuje, trocha rozmixovaného masa se promíchá s trochou vaøené rýže, bílkem z 1 vejce (když je
mnì hodnì dobøe, tak celé vejce).
Náplò mùže také být bez masa, jen rýže a zelenina - nebo maso + zelenina atd.
Rýžové pláty se namoèí do vøelé vody, když zmìknou (pár vteøin), potøou se výše uvedenou nádivkou. Utvoøí se závitek,
který se obalí v trojobalu - jako øízek a opéká se nasucho na teflonové pánvi.
Popø. se obalí jenom v mouce nebo vùbec se neobalí a jen se opeèou nasucho.
2/9 - KUØECÍ PRSA S ANANASEM A RÝŽÍ
500 g kuøecích prsních øízkù, 1 plechovka ananasu, 3-4 sáèky rýže, sùl
Jednoduché, ale výborné: Kuøecí prsa omyjeme, nakrájíme na nudlièky a lehce osolíme. Pánvièku lehce vytøeme olivovým
olejem, rozpálíme a kuøecí nudlièky prudce orestujeme. Pak dáme spolu s ananasem do hrnce, podlijeme vodou a dusíme na
mírném plameni domìkka (cca 30 minut). Podáváme tøeba s rýží.
PS: Jídlo vhodné i pro období po akutním zánìtu - v období diety 40 g tukù na den - dieta pankreatická - 4B, po toleranci
vaøeného kuøecího masa.
2/10 - HOVÌZÍ MASO NA RAJÈATECH
80g hovìzího masa, sùl, 5g hladké mouky, 30g rajèete, 15g mrkve, citrónová šáva, 3g cukru
Maso naklepeme, osolíme a opeèeme na sucho, podlijeme horkou vodou a dusíme. Pøidáme oèištìnou, jemnì
nastrouhanou mrkev a dusíme. Rajèe oloupeme, nakrájíme, zbavíme jeder, pøidáme k polomìkkému masu a spoleènì dusíme
do mìkka. Maso vyjmeme a šávu se zeleninou rozmixujeme. Omáèku zahustíme na sucho opraženou moukou rozmíchanou v
trošce studené vody a necháme rozvaøit. Podle chuti pøidáme citronovou šávu a cukr.
E 672 kJ, B 17,8g, T 5,4g, S 9,6g
2/11 - KUØECÍ PRSA S MEDEM A S JABLKY
500 g kuøecích prsních øízkù, 4 jablka, 3-4 sáèky rýže, 3 lžièky medu, sùl, olivový olej vhodný ke smažení
Jablka oloupeme a nakrájíme na tlustší plátky (bez jádøince - slinivkáøi dávají pozor na jadérka). Kuøecí prsa omyjeme,
nakrájíme na nudlièky. Pánvièku vytøeme olivovým olejem (jen lehounce kapkou oleje na ubrousku, kvalitní pánvièka to zvládne
i bez oleje), rozpálíme a kuøecí nudlièky prudce orestujeme. Pak dáme spolu s jablky do hrnce, podlijeme vodou, pøidáme 3
lžièky medu a dusíme na mírném plameni asi 25 minut. Podáváme s rýží.
PS: Jídlo vhodné i pro období po akutním zánìtu - v období diety 40 g tukù na den - dieta pankreatická - 4B, po toleranci
vaøeného kuøecího masa.
2/12 - KRÙTÍ PRSA S BROSKVEMI A VODOVOU BRAMBOROVOU KAŠÍ
500 g krùtích prsních øízkù, 1 plechovka broskví nebo 2 èerstvé broskve, brambory, sùl, mletý kmín
Krùtí prsa omyjeme, vysušíme, naklepeme a lehce osolíme. Pánvièku lehce vytøeme olivovým olejem, rozpálíme a maso
prudce orestujeme. Pak dáme spolu s broskvemi do hrnce, podlijeme vodou a dusíme na mírném plameni domìkka (cca 30
minut). Brambory oloupeme, dáme do hrnce s vodou, osolíme, pøidáme kmín, vaøíme cca 20 minut. Pak pomaèkáme s trochou
vody, ve které jsme vaøili brambory.
Na maso položíme broskve a pøidáme kaši.
PS: Jídlo vhodné i pro období po akutním zánìtu - v období diety 40 g tukù na den - dieta pankreatická - 4B, po toleranci
vaøeného kuøecího masa.
2/13 - DIETNÍ PEÈENÉ FILETY S VODOVOU BRAMBOROVOU KAŠÍ
rybí filé nebo filety (kvalitní z nìjaké ne moc tuèné moøské ryby), brambory, sùl, mletý kmín, citrón nebo citronka
Filety nerozmrazujeme, omyjeme, vysušíme, osolíme, posypeme drceným kmínem a pokapeme citrónem. Zabalíme do
alobalu, dáme na plech a v troubì pøedehøáté na 225 stupòù peèeme asi 20 minut. Brambory oloupeme, dáme do hrnce s
vodou, osolíme, pøidáme kmín, vaøíme cca 20 minut. Pak pomaèkáme s trochou vody, ve které jsme vaøili brambory.
PS: Jídlo pro období po akutním zánìtu - v období diety 40 g tukù na den - dieta pankreatická - 4B. Zaøazuji po jídle se
šmakounem, na kterém zkouším tolerování bílkovin; nebo kdykoliv, když cítíte podráždìní a potøebujete odlehèit stravu..
2/14 - MÄSOVÝ PUDING
50g bravèového stehna, 50g hovädzieho zadného, ½ ks vajca, ½ ks peèiva, 15g masla, ½ dl mlieka, so¾, strúhanka na
vysypanie formy
Žåtok vymiešame so so¾ou, pridáme maslo a udusené pomleté mäso, v mlieku navlhèené peèivo, z bielka uš¾ahaný sneh a
všetko z¾ahka zamiešame. Mäso dáme do vymastenej, strúhankou vysypanej formy a varíme vo vodnom kúpeli asi ¾ hodiny.
2/15 - MÄSOVÉ GU¼KY V KÔPROVEJ OMÁÈKE :
50g bravèového stehna, 50g hovädzie zadného, ½ ks vajca, ½ ks peèva, 20g ryþe, 15g hladkej múky, 10g oleja, 1 ½ dl
mlieka, ½ dl smotany, kôpor, so¾, kryštálový cukor, citrónová šava
Pomleté mäso, udusenú ryžu, vajce, v mlieku namoèené peèivo a so¾ dobre vymiešame. Z tejto masy tvarujeme gu¾ky, ktoré
poukladáme na pekáè podlejeme vodou a udusíme do mäkka. Na oleji opražíme múku zalejeme studeným mliekom osolíme a
varíme asi 20 minút Nakoniec pridáme smotanu a kôpor, dochutíme cukrom a citrónovou šavou.
2/16 - HAŠÉ OMÁÈKA:
100g hovädzieho zadného, 15g hladkej múky, 10g oleja, 1 ½ dl mlieka, ½ dl smotany, bobkový list, so¾
Umyté mäso vložíme do osolenej vody pridáme bobkový list a varíme do mäkka. Po uvarení mäso pomelieme. Na oleji
opraženú múku zalejeme studeným mliekom, osolíme a povaríme asi 20 minút. Potom pridáme smotanu a pomleté mäso.
2/17 - MASLOVÝ REZEÒ :
50g bravèového stehna, 50g hovädzieho zadného, ½ ks vajca, 20g masla, so¾
Umyjeme a pomelieme mäso, pridáme vajce, so¾ a premiešame. Z masy vyformujeme obdåžnikové rezne, ktoré poukladáme
na plech, podlejeme vodou a na každý rezeò uložíme plátok masla, dusíme do mäkka.
2/18 - KUØECÍ ØÍZKY V ZELENINOVÉ OMÁÈCE
600 g kuøecích prsních øízkù, 250 g cibule, 500 g zeleniny (petržel, celer, mrkev), sójová omáèka Tamari, umeocet, koøení
Horalka, saturejka, mletý bobkový list a koøení mleté, panenský olivový olej, moøská sùl
Omyté kuøecí øízky naložíme do marinády z olivového oleje, umeocta, soli, koøení Horalka, saturejky a mletého bobkového
listu. Necháme naležet 6 hodin. Pekáè vymastíme olivovým olejem, poklademe nahrubo pokrájenou cibulí a zeleninou. Zeleninu
posypeme mletým novým koøením a bobkovým listem. Navrch poklademe marinované kuøecí øízky i s marinádou. Podlijeme
vodou tak, aby zelenina byla pnoøena a maso napùl. Pøikryjeme alobalem a peèeme pøi 250-300 C° zhruba jednu hodinu.
Kontrolujeme a podléváme dle potøeby vodou. Na závìr peèem 15 minut odkryté a vodu zèásti odpaøíme. Upeèené maso
vyjmeme, zeleninu se šávou rozmixujeme na omáèku. Nezahušujeme. Kuøecí øízky vložíme zpìt do omáèky a podáváme buï
samostatnì nebo s rýží.
2/19 - BRAVÈOVÝ ZÁHRADNÍCKY REZEÒ :
100g bravèového stehna, 10g oleja, 10g hladkej múky, 20g cibule, 30g
mrkvy, 30g petržlenu, 30g kalerábu, 30g zeleru, 30g hrášku, 30g kar?olu, so¾, èervenú mletú papriku, èierne mleté korenie,
vegetu
Mäso umyjeme, nakrájame na plátky, naklepeme, osolíme, okoreníme a na oleji opeèieme z oboch strán, potom mäso
vyberieme. V mäsovom výpeku opražíme na drobno nakrájanú cibu¾u, múku, pridáme èervenú mletú papriku, podlejeme vodou,
pridáme mäso a podusíme. Keï je mäso polomäkké pridáme oèistenú, umytú, na kocky nakrájanú zeleninu, necháme dusi.
Hotové jedlo dochutíme vegetou.
2/20 - BRATISLAVSKÁ ROŠTÌNKA
80 g hovìzího masa, 25 g mrkve, 5g celeru, 10 g mladé kedlubny, 15 g hladké mouky, citrónová šáva, sùl
Plátek masa osolíme, opeèeme na sucho, podlijeme a dáme dusit. Oèištìnou a omytou zeleninu nastrouháme na jemno,
pøidáme maso a spoleènì dusíme do mìkka. Maso a èást zeleniny vyjmeme a uchováme v teple. Zbylou zeleninu se šávou
rozmixujeme, zahustíme na sucho opraženou moukou a necháme provaøit. Dochutíme citrónovou šávou. Pøi podávání
klademe zeleninu na plátek masa a podlijeme šávou.
E 775 Kj, B 19,1 g, T 5,5, g, S 14,3 g
2/21 - HOVÌZÍ MASO V ZELENINÌ
80 g hovìzího masa, 30 g mrkve, 20 g mladé kedlubny, 5g hladké mouky, sùl
Maso nakrájíme na kostky, osolíme, opeèeme na sucho, podlijeme vodou a dusíme. K polomìkkému masu pøidáme
oèištìnou jemnì nastrouhanou mrkev a mladou kedlubnu. Když je vše mìkké, zahustíme zálivkou z na sucho opražené hladké
mouky a studené vody. Necháme dobøe provaøit.
E 625 kJ, B 17,8 g, T 5,3 g, S 6,5 g
2/22 - KRÁLÍK NA KMÍNU
180 g králíka, sùl, kmín, 10 g hladké mouky
Maso nakrájíme na vìtší kostky, dáme do nádoby, pøidáme kmín, osolíme, podlijeme vodou. Dusíme v melém množství vody.
Mouku rozmícháme ve vodì, maso vyndáme na talíø a do šávy vlijeme rozmíchanou mouku. Uvaøíme do zhoustnutí, pøidáme
maso a necháme krátce pøevaøit.
1365 kJ, 325 kcal, B 39g, T 14g, S 7g
2/23 - BRAVÈOVÉ ZAMAGURSKÉ
PRÍKLAD SPRÁVNEJ TECHNOLOGICKEJ ÚPRAVY
Opracované mäso (bravcové stehno) opecieme nasucho, osolíme, podlejeme vodou a dusíme. Neskôr pridáme
pokrájanú diétnu jemnú salámu, zeleninu (mrkvu, zeler, petržlen) a dodusíme. Štavu zahustíme mliekom, v ktorom
je rozrobená múka. Povaríme a nakoniec zjemníme malým množstvom masla. Dochutíme cukrom a citrónovou
štavou.
TYP:
Závitky z telecího masa typ k jídelníèku pro dietu è.4 s omezením tuku
80g telecí maso, sùl, 10g šunka, 1/4 ks bílek, 10g strouhaná mrkev, 10g hl. Mouka, 10g máslo, 10g cibule,
Dušené karbanátky typ k jídelníèku pro dietu è.4 s omezením tuku
40g hovìzí maso, 40g vepøové maso, 1/6 ks vejce, 60g strouhanka dle potø., Vývar, 60g máslo,
Vaøená kuøecí prsa s vodovou bramborovou kaší a s mrkví
500 g kuøecích prsních øízkù, 1 mrkev, 1 petržel, 1/4 celeru, 1,5 litru vody, 4 kulièky Nového koøení, 1 zarovnaná lžièka soli, 1/2
lžièky Solèanky brambory, sùl, mletý kmín
3 BEZMASÁ JÍDLA
31 receptù
3/1 - TÌSTOVINOVÝ NÁKYP SE ZELENINOU A SÝREM
20g tìstovin, sùl, 1 vejce, 20g baby karotky, 20g brokolice, 10g kukuøièných zrn, 30g strouhaného sýra Eidam 30%.
Tìstoviny uvaøíme v osolené vodì do mìkka. Pøidáme mraženou zeleninu (z brokolice jen jemné rùžièky bez stonkù),
nastrouhaný sýr a vejce rozšlehané se solí, v pøípadì potøeby doplníme nízkotuèným mlékem. Naplníme do 2/3 do
porcelánových misek zakryjeme alobalem a uvaøíme na vodní lázni (asi do 1/3 ponoøené).
1999kJ, 477kcal, 26g B, 12g T, 65g S.
3/2 - PALAÈINKY
15 dkg hl. mouky, ¼ l mléka, 1 vejce, špetka soli - když budou sladké, mùže se pøidat trochu nastrouhané citrónové kùry. Dìlá
se nasucho na teflonové pánvi.
3/3 - OMELETY ZE STROUHANKY
3 lžíce jemné domácí strouhanky, 1 vejce, mléko - lépe je voda v množství, aby vznikla hustá kaše (mùže se po chvíli ještì
zøedit, strouhanka tekutinu vsákne), špetka soli. Dìlá se nasucho na teflonové pánvi.
Náplnì do palaèinek a omelet
a) slaná náplò:
o špenát jalový, mražený - dušený jen bez jakýchkoliv pøídavkù, mùže se zahustit rýžovou krupièkou nebo moukou
o v páøe uvaøená zelenina (viz výše), rozmixovaná
o zeleninu nìkdy promíchám s troškou sýru Luèina
b) sladká náplò:
o domácí jableèná marmeláda (po kupované je mnì špatnì)
3/4 - PALAÈINKY ZELENINOVÉ
Uvaøit zeleninu - jako na polévku, ale husté. Rozmixovat. Pak do vychladlého pøidat 1 vejce na ¼ l , trochu hladké mouky tak,
aby vzniklo tìsto jak na palaèinky. Dìlat nasucho na teflonové pánvi.
3/5 - VAJEÈNÁ OMELETA SE SÝREM A ŠPENÁTEM
3 vejce, 100 g listového špenátu, mléko, sùl, kapka olivového oleje, 30% eidam
Listový špenát je velmi bohatý na vitamíny a minerální látky. Pokud ho krátce podusíte, aby trošku zmìkl, pak o nì nepøijdete.
Lehce tedy špenát poduste v páøe a mezitím si pøipravte vejce. Rozklepnìte je do misky, pøidejte špetku soli, mléko podle
potøeby záleží na tom, kolik porcí budete pøipravovat, a vyšlehejte. Nastrouhejte si sýr na jemno a pøidejte k vejci s mlékem.
Na pánev dejte kapku oleje a krátce osmahnìte špenátové listy. Když se lehce zatáhnou, tak pøilijte vejce s mlékem a sýrem
a nechte smažit tak dlouho, dokud nebude omeleta hotová.
Omeleta je pomìrnì sytá, a pokud ji budete pøipravovat pro jednu osobu, pak klidnì mùžete dát jen polovièní dávku.
3/6 - TÌSTOVINY
Dle mého názoru, není nad to, dát si mouku hrubou na vál, pøidat vodu a uhnìtat vhodnou hmotu. Rozválet ji na sílu cca 0,5
mm a nakrájet si na nudle, ètvereèky, obdélníèky, trojhránky, jak je mi libo. Jde to rychle a je zaruèená kvalita. Ostatnì, mohu si to
rozmyslet nad prací a z èásti udìlat tašèièky s marmeládou, atp., vymýšlet náplnì.
Když ne, tak si koupit nìco ovìøeného v obchodì a držet se návodu na obalu. Použít je možné veškeré druhy z tvrdé pšenice,
vèetnì barevných, jsou-li obarveny zeleninou. Nevhodné jsou všechny druhy s náplní (sýrovou i masovou).
3/7 - TARHOÒA
280 g tarhoòa, 25 g olej olivový, sùl
Tarhoòu mírnì opeèeme nasucho v teflonovém nebo titanovém hrnci, pøidáme vodu (asi tolik, když dìláme dušenou rýži),
osolíme a necháme dusit na mírné teplotì do té doby až se voda vypaøí a až je tarhoòa mìkká. Potom pøidáme olej a tarhoòu
promícháme.
3/8 - VAJEÈNÁ OMELETA SE ŠPENÁTEM A SÝREM
2 vejce, 1 a 1/2 špalíèku mraženého listového špenátu, 30% eidam, trocha mléka, sùl, olivový olej
Mražený špenát podusíme v kastrùlku do zmìknutí. Vejce rozkvedláme s troškou soli, mléka a nastrouhaného sýra. Vejce
nalijeme na pánev vytøenou olivovým olejem a posypeme pøipraveným špenátem, bìhem smažení omeletu jednou otoèíme.
PS: pokud pøidáte 2 bílky (slinivkáøi) nebo 2 vejce (všichni bez problémù s trávením), pùlku špalíèku špenátu a vaøené
brambory, máte lehký, rychlý a levný obìd...
3/9 - RYBACÍ KARBONÁTOK
150g rybieho ?lé, ½ ks vajca, ½ ks peèiva, ½ dl mlieka, 20 g strúhanky,
so¾, 10g oleja
Rybie ?lé umyjeme, pomelieme, pridáme vajce, v mlieku namoèené peèivo, strúhanku, osolíme a všetko dobre premiešame.
Z masy formujeme karbonátky, ktoré ukladáme na vymastený plech. Na každý karbonátok uložíme plátok masla, podlejeme
vodou a dusíme do mäkka. Hotové karbonátky pokvapkáme citrónovou šavou.
3/10 - ZELENINOVÝ PUDING:
50g mrkvy, 50g zeleru, 50g kar?olu, 30g mrazeného hrášku, ½ ks vajca,
15g masla, 15g hladkej múky,2 dl mlieka, so¾, strúhanka na vysypanie formy
Zeleninu oèistíme, umyjeme, a dáme vari do osolenej vody. Po uvarení zeleninu pomelieme, pridáme vajce a bešamel, ktorý
pripravíme : na masle opražíme múku a zalejeme studeným mliekom varíme na hustú kašu.
Všetko spolu vymiešame a dáme do formy, ktorú sme si vysypali strúhankou. Formu vložíme do vodného kúpe¾a a varíme asi
20 minút.
3/11 - VAJCOVÁ SADLINA:
2 ks vajec, 1 dl mlieka, 10g masla, strúhanka na vysypanie formy, so¾, petržlenová vòa
V mlieku rozš¾aháme vajcia s petržlenovou vòaou, osolíme a vlejeme do vymastenej a strúhankou vysypanej formy.Formu
vložíme do vodného kúpe¾a a varíme asi 20 minút.
3/12 - REZANCE S KRUPICOU NA SLANO :
120g širokých rezancov, 20g krupice, 20g masla, so¾
Rezance uvaríme v slanej vode, po uvarení scedíme a pokvapkáme s polovicou masla. Krupicu opražíme na sucho,
podlejeme vodou, pridáme zvyšok masla a udusíme. Nakoniec rezance spojíme s krupicou s osolíme.
3/13 - ŽEM¼OVÁ KNED¼A :
2 ks žemle, 20g krupice, ½ ks vajca, ½ dl mlieka, so¾, petržlenová vòa
Žemle pokrájame na kocky, zvlhèíme v mlieku, v ktorom sme rozš¾ahali žåtky, osolíme a pridáme petržlenovú vòa.
Primiešame krupicu a z bielkov uš¾ahaný sneh. Masu sformujeme do valèeka, zabalíme do navlhèenej gázy (utierky) a varíme v
osolenej vode asi 20 minút.
3/14 VÍDEÒSKÝ KNEDLÍK
200g housky, 10g tuku, 1 žloutek (staèí ½ vejce), sníh, 15g hrubé mouky, asi ¼ l mléka, sùl.
Housku nakrájíme a pøípadnì pokropíme vlahým tukem (máslem nebo margarínem). Pak polijeme mlékem se žloutkem a
necháme odpoèinout až houska zvlhne. Zlehka vmícháme sníh a mouku. Vaøíme v namoèeném ubrousku asi 25 minut.
3/15 OVOCNÉ ODPALOVANÉ KNEDLÍKY
140g hrubé mouky, ½ vejce, sùl, osmina litru vody, ovoce (jablka, broskve, meruòky)
Osolíme vodu, pøivedeme ji k varu a za stálého míchání do ní postupnì vsypeme mouku. Stále mícháme, až se vzniklé tìsto
nechytá na stìny nádoby. Odstavíme a necháme schladnout. Pak vmícháme vejce a vzniklé tìsto vytvarujeme do váleèku, z
nìhož nakrájíme menší kousky, do kterých balíme ovoce a tvarujeme knedlíky. Vkládáme do vaøící vody a uvaøíme.
3/16 BRAMBOROVÝ KNEDLÍK
160g brambor, 20g krupice, pùl vejce, sùl, 1 rohlík
Brambory uvaøíme v osolené vodì ve slupce, oloupeme a rozmaèkáme èi prolisujeme. Zasypeme krupicí, osolíme a
necháme zchladnout. Vmícháme pùl rozšlehaného vejce a do vzniklého tìsta vmícháme na malé kostièky nakrájený rohlík. Z
tìsta vytvarujeme knedlík, šišku zabalíme do vlhkého látkového ubrousku, kraje uvážeme provázkem a uvaøíme v osolené
vodì. Hotový knedlík vybalíme a nakrájíme na koleèka.
3/17 BRAMBOROVÝ KNEDLÍK JEMNÝ DIABETICKÝ
180g brambor (èisté váhy), 30g krupice, 15g hrubé mouky, ½ vejce, sùl
Tìsto na knedlík je lépe spojit v míse, je lehèí a øidší. Není tøeba tøít nebo vymíchávat, jenom souèástky spojit. Vaøíme v
namoèeném ubrousku asi 20 minut.
3/18 - TVAROHOVÉ GU¼KY SO STRÚHANKOU A DŽEMOM:
250g tvarohu, 20g krupice, ½ ks vajca, 30g práškového cukru, 20g masla, 30g džemu, so¾
Prelisovaný tvaroh zmiešame s vajcom, pridáme krupicu a trošku cukru. Z masy tvarujeme gu¾ky, ktoré vyvárame v slanej
vode kým nevyplávajú na povrch. Uvarené scedíme a obalíme v opraženej strúhanke, posypeme cukrom a polejeme
roztopeným maslom. Podávame s džemom.
3/19 NOKY Z KRUPICE
50g dìtské krupièky, 1 vejce, sùl
Vejce rozšleháme se solí a postupnì vešleháme krupici. Hotová hmota by mìla být nadýchaná, konzistence hustší kaše.
Lžièkou èi polévkovou lžící vykrajujeme noky, které vkládáme do vaøící osolené vody. Jakmile vyplavou, ještì krátce je necháme
vaøit (cca 1 munutu) a vyndáme. Pokud dìláme malé noèky (kávovou lžièkou), jsou hotové jakmile vyplavou.
3/20 NOKY Z RÝŽE
80g rýže, 1 vejce, sùl, voda
Rýži rozvaøíme v osolené vodì na hustou kaši. Do vychladlé kaše vmícháme 1 malé vejce a z hmoty vykrajujeme lžièkou èi
lžící noky. Vaøíme je v osolené vodì nebo v páøe.
3/21- SÝROVÉ NOÈKY
30g strouhanky, 30g strouhaného Eidamu 20%, sùl, 1 vejce, sušená petrželka.
Vejce rozšleháme se solí a postupnì pøidáme na jemno nastrouhaný tvrdý sýr a špetku sušené petrželové natì. Podle
potøeby zahustíme strouhankou. Výsledná hmota by mìla být konzistence hustší kaše. Kávovou lžièkou vykrajujeme malé
noèky, které uvaøíme v osolené vodì.
1046k J, 249kcal, 18g B, 9g T, 25g S.
3/22 PRACHARANDA
200g jablek
Jablka omyjeme, oloupeme a vykrájíme jadøinec. Nakrájíme na tenké plátky a v sušièce úplnì usušíme. Poté rozmixujeme
na hrubší prášek.
3/23 STROUHANKA NA NOKY I OVOCNÉ KNEDLÍKY
60g strouhanky, 30g mouèkového cukru
Strouhanku krátce opeèeme na sucho, odstavíme a smícháme s cukrem. Noky posypeme a podáváme.
3/24 OVOCNÁ OMÁÈKA NA NOKY I KNEDLÍKY NA SLADKO
200g ovocné pøesnídávky, 1 vanilkový cukr, 50g ovocné šávy (100%)
Ovocnou pøesnídávku smícháme s cukrem, pøípadnì naøedíme ovocnou šávou. V mikrovlnné troubì nebo ve vodní lázni
nahøejeme ale nevaøíme. Noky pøelijeme omáèkou a podáváme.
3/25 TVAROHOVÝ KRÉM NA NOKY
100 g mìkkého tvarohu bez tuku, 50g ovocné pøesnídávky, 1 vanilkový cukr
Tvaroh rozmícháme s ovocnou pøesnídávkou a vanilkovým cukrem a tímto krémem pøekryjeme noky.
3/26 - CESTOVINA S PARADAJKOU, BROKOLICOU A SYROVOU OMÁÈKOU
100g cestoviny (vrúty, mašlièky, špirály...), 10g olivového oleja, 1 ks paradajky, 50g brokolice, 50g syru bambino, 1 ½ dl
mlieka, ½ dl smotany, 10g masla, so¾, bazalka, cesnak
Cestovinu vyvaríme v osolenej vode, scedíme a pokvapkáme olivovým olejom. Paradajku umyjeme, nakrájame na kocky a
pridáme k cestovine. Brokolicu uvaríme v osolenej vode, scedíme a pridáme tiež k cestovine. Všetko spolu dobre zmiešame a
podávame so syrovou omáèkou, ktorú si pripravíme tak, že na masle rozpustíme bambino, zalejeme mliekom a smotanou,
osolíme, pridáme bazalku, oèistený pretlaèený cesnak a necháme prejs varom.
3/27 - KUKURICOVÝ KARBONÁTOK
150g mrazenej kukurice, 1 ks vajca, 1 ks peèiva, ½ dl mlieka, 40g strúhanky, 30g oleja, so¾, cesnak, èierne mleté korenie
Uvarenú kukuricu pomelieme, pridáme v mlieku navlhèené peèivo, vajce, strúhanku, osolíme, okoreníme a ochutíme
oèisteným a pretlaèeným cesnakom. Všetko spolu dobre premiešame a z masy tvarujeme karbonátky, ktoré obalíme vo vajíèku
a strúhanke. Nakoniec karbonátky vypražíme z oboch strán do zlatista.
3/28 - PEÈENÁ JABLKA
2 jablka, 4 lžièky meruòkového nebo broskvového džemu (nebo jakéhokoliv bez zrníèek), 4 piškoty, javorový sirup
Jablka omyjeme, rozkrojíme, zbavíme jádøince, dáme do zapékací mísy, mírnì podlijeme vodou a peèeme na cca 200
stupòù asi 30 minut. Pøi peèení radìji kontrolujeme, protože rùzné druhy jablek se peèou rùznì dlouho. Pokud jablka zaènou
vytékat ven, vypneme. Džem smícháme s piškoty nakrájenými nadrobno a smìsí naplníme otvory po jádøincích. Zalijeme
javorovým sirupem a vyjíme lžièkou - slinivkáøi nejí slupku.
PS: dezert je vhodný i pro období po akutním zánìtu - v období diety 20 g tukù na den - dieta pøísná pankreatická - 4A; v tomto
období radìji vynecháme javorový sirup
3/29 - V MLÉKU UVAØENÁ RÝŽE S JABLKY
15 dkg rýže, 3 polévkové lžíce cukru, 2 dl mléka (1,5%), 2 ks jablek, kùrka citronu èi pomeranèe
Umytou rýži dáme vaøit ve vodou zøedìném mléku. Mezitím podusíme jablka a dochucujeme je citrónovou èi pomeranèovou
kùrou strouhanou. Po vrstvách klademe jablka a rýži a mírnì peèeme v troubì.
3/30 - BRAMBOROVÉ PRSTY
50 dkg brambor, 2 polévkové lžíce margarinu, sùl, kmín
Umyté, oloupané brambory nakrájíme na tlustší nudlièky, prsty. Dáme je do teflonové nádoby, dochucujeme kmínem a solí.
Upeèeme je v troubì do èervena. Víckrát zamícháme obraceèkou. Pøed podáváním dáme margarin.
3/31 - BRAMBOROVÁ KAŠE S HOUBAMI
6 ks brambor, pùl kilo hub, 20 dkg sýru, margarin, sùl
Z brambor, margarínu, soli udìláme kaši. Hoby oèistíme, nakrájíme a podusíme na minimu oleji. Mezitím solíme a pepøíme.
Když už se vypaøila šáva, stáhneme. Pak dáme do máslem vytøeného pekáèe bramborovou kaši, na to klademe houby a na
konec strouhaný sýr. V troubì peèeme do zlatova.
4/ KAŠIÈKY, OMÁÈKY,
8 receptù
4/1 - OVESNÁ KAŠE S MEDEM, OVOCEM A SKOØICÍ
3/4 hrníèku hrubých ovesných vloèek, 4 sušené nesíøené meruòky, 1/2 banánu, 1/2 støednì velkého jablka, skoøice, lžíce
medu
Vloèky pøebereme, vybereme èerné kusy a slupky. 3 x je propláchneme v hrnci s vodou (zbylé neèistoty vyplavou na
povrch), vodu po každém opláchnutí slijeme. Vloèky necháme v hrnci a zalijeme studenou vodou, tak aby voda pøesahovala cca
0,5 cm nad povrch vloèek. Jablko omyjeme, oloupeme a nakrájíme na malé kousky. Banán nakrájíme na koleèka, meruòky
omyjeme a nakrájíme na malé kousky. Ovoce dáme do hrnce s vloèkami, zlehka posypeme skoøicí a dáme vaøit. Pøi vaøení na
plynu doporuèuji použít rozptylovací møížku. Ihned jak kaše pøijde k varu, stáhneme plamen na mírný a zadìláme poklièkou,
nemícháme. Kaše má jen mírnì probublávat, jinak se pøipálí - obèas zkontrolujeme. Vaøíme 20 minut, pak odstavíme, oddìláme
poklièku a necháme 5 minut stát. Poté do kaše zamícháme lžíci medu a mùžeme konzumovat.
PS: Jídlo vhodné i pro období po akutním zánìtu - v období diety 40 g tukù na den - dieta pankreatická - 4B, v období po
zánìtu radìji skoøici vynecháme.
4/2 - KAŠE Z OVESNÝCH VLOÈEK
Mùže být sladká - osladím trochou cukru nebo medu, nebo mùže být slaná - pak vaøím s mletým kmínem, libeèkem nebo
majoránkou.... .
4/3 - KOPROVÁ OMÁÈKA
1 balení luèiny nebo smetanového Almette, cca 5 dkg smetany 12% na vaøení, 1 lžíce nasekaného kopru, sù
4/4 - RYŽOVÁ KAŠA S ÈOKOLÁDOU
100g ryže, 2 dl mlieka, 20g kryštálového cukru, 10 g práškového cukru,
20g masla, so¾, 10g èokolády
Ryžu preberieme, umyjeme a dáme vari do osolenej vody. Neskôr pridáme mlieko, cukor a dovaríme do mäkka. Hotovú
kašu podávame s maslom, posypeme práškovým cukrom a postrúhanou èokoládou.
4/5 - Š¼AHANÝ TVAROHOVÝ KRÉM
150g tvarohu, 20g cukru, ½ ks vanilkového cukru, ½ dl mlieka, 30g džemu
V mixéri vyš¾aháme tvaroh, cukor, vanilkový cukor, mlieko a džem na hladký krém. Hotový krém môžeme podáva s
piškótami.
4/6 - JABLKOVÁ KAŠA
150g jabåk, 20g cukru,1/2 ks vanilkového cukru, ½ ks citrónu
Jablká umyjeme, oèistíme, nakrájame na štvrtiny a dáme vari do vody, pridáme cukor, vanilkový cukor, šavu z citróna a
varíme do mäkka. Po uvarení jablká scedíme, rozmixujeme na hladkú kašu. Môžeme podáva s piškótami.
4/7 - POHANKOVÁ KAŠE Z LÁMANKY
70 g pohanky lámanky + 300 ml vody, 15-20 g datlí, 20 g sušeného sójového nápoje, troška mleté skoøice, javorový sirup
Pohanku prohlédneme, odstraníme pøípadné zbytky slupek a propláchneme vodou. Pak ji zalijeme 300 ml vody, pøidáme
krájené datle a vše pøivedeme k varu. Vaøící pohanku pøikryjeme, odstavíme, hrnec zabalíme do útìrky a vložíme do peøin na 3040 minut dojít, èímž zachováme vìtší množství vitmínù. Až zrno lámanky vstøebá vodu, jenom pøimícháme sušené sojové mléko
a pøidáme skoøici. Na talíøi lze pøisladit javorovým sirupem.
4/8 - JAHELNÁ KAŠE
75 g jáhel + 500 ml vody, 20-30 g sušeného sójového nápoje s pøíchutí smetany, med, javorový sirup, pùl lžièky mleté skoøice
v bio kvalitì
Pøebrané jáhly nasypeme na sítko. Prolijeme je 2-3x vaøící vodou abychom odstrnili pøípadnou hoøkost, která je v povrchu
zrníèek. Po spaøení je vyklepneme do hrnce, zalijeme odmìøeným množstvím vody a trošku osolíme. Vaøíme 20-25 minut do
mìkka. Pak vmícháme sójové mléko a skoøici. Pøímo v hrnci mùžeme ještì lehce osladit medem nebo javorovým sirupem. Není
nutné. Kaše je mírnì sladká pøidaným sušeným sirupem.
5/ SLADKÁ JÍDLA
18 receptù
5/1 - JABLEÈNÝ MOUÈNÍK
250g jablek, 20g cukru, 50g dìtských piškotù, 1/2 vanilkového pudinku.
Jablka umyjeme, oloupeme, vykrojíme jádøince a nastrouháme. Rozdusíme v malém množství vody na kaši. Vlijeme do ní
vanilkový pudink rozmíchaný v malém množství vody, osladíme a povaøíme. Horkou hmotu vlijeme do kompotových misek
vyložených piškoty a necháme vychladnout a ztuhnout.
1856kJ, 464kcal, 5g B, 2g T, 112g S.
5/2 - OVOCNÉ ODPALOVANÉ KNEDLÍKY
140g hrubé mouky, 1/2 vejce, sùl, 1/8 l vody, ovoce (jablka, broskve, meruòky)
Osolíme vodu, pøivedeme ji k varu a za stálého míchání do ní postupnì vsypeme mouku. Stále mícháme až se vzniklé tìsto
nechytá na stìny nádoby. Odstavíme a necháme zchladnout. Pak vmícháme vejce a vzniklé tìsto vytvarujeme do váleèku z
nìhož nakrájíme menší kousky do nichž balíme ovoce a tvarujeme knedlíky. Vaøíme ve vaøící vodì.
2107kJ, 502 kcal, 15g B, 4g T, 101g S.
5/3 - KOLÁÈ S JABLKY
½ vejce, 50 g bílého netuèného jogurtu, 60 g polohrubé mouky, 30 g cukru krupice, 10 g másla, Kypøící prášek, 120 g jablek
Vejce rozmícháme s jogurtem, vlijeme vychladlé rozpuštìné máslo, pøidáme mouku se špetkou kypøícího prášku a cukr,
podle potøeby pøidáme vodu. Tìsto rozetøeme na peèicí papír nebo olejem vymazaný a moukou vysypaný plech. Poklademe
plátky oloupaných jablek. Peèeme ve vyhøáté troubì asi 20 minut. Krájíme až po vychladnutí
5/4 - RÝŽOVÝ PUDINK S OVOCNOU ŠÁVOU
160 g rýže, 500 ml nízkotuèného mléka, 2 bílky, 30 g cukru,
Na formu: 10 g másla, 10 g hrubé mouky
Rýži propláchneme horkou vodou, zalijeme mlékem, pøidáme špetku soli a uvaøíme hustou kaši. Vmícháme cukr. Do
prochladlé kaše zlehka zamícháme z bílkù ušlehaný sníh a plníme do vymazané a moukou vysypané formy. Peèeme ve vodní
lázni asi 20 30 minut. Podáváme polité ovocnou šávou.
5/5 - TVAROHOVÝ KRÉM NA PIŠKOT
1 porce = 6 g bílkovin, 7 g tuku, 22 g sacharidù, 0 g vlákniny
100 g jemného netuèného tvarohu, 40 g mouèkového cukru, 15 g másla, 50 ml mléka
Prolisovaný tvaroh smícháme s cukrem, máslem a podle potøeby naøedíme mlékem a našleháme
5/6 - BANÁNOVÁ BUCHTA
2 hrnky polohrubé mouky, 1 hrnek cukru, 2žloutky, kysaná smetana èi šlehaèka, pùl prášku do peèiva, 3-4 banány, ze dvou
bílkù sníh, mléko dle potøeby, smícháme mouku, cukr, prášek do peèiva, pøimícháme smetanu a žloutky, potom zamícháme
vidlièkou rozmaèkané banány, a mléka tolik, aby šlo tìsto nalít do formy (asi na konzistenci medu). Úplnì na konec zamícháme
do tìsta opatrnì sníh. Nalijeme do vymazané a vysypané (hrubou moukou) formy.
5/7 - LEHKÝ DORT
na internetu lze najít recepty na dietní korpus, vždy je tøeba doržovat zásadu - co nejménì tuku a ubrat trochu cukru. Navrch
dáme banány èi kompotované ovoce, zajime želé.
5/8 - DIETNÍ VÁNOÈKA - 2 DÁVKY
1 kg polohrubé mouky, 1 kostka kvasnic, 16 dkg práškového cukru, 2 dkg Hery, 1 žloutek, 2 èajové lžièky soli, z 1 citronu kùra,
550 ml mléka, 2 lžièky peèicího prášku, 1 vejce na potøení (pøi rozdráždìné slinivce se potøe jen bílkem).
Je nutné tìsto hodnì vypracovat a dobøe nechat vykynout, po upletení vánoèky rovnìž nechat velmi dobøe vykynout, aby pøi
peèení nepraskala a nestrhala se.
Já u mé trouby peèu: 5 minut na 250°C, pak pøikryji papírem a peèu 50-60 minut na 220°C. Je lepší si toto množství rozdìlit
na dvì vánoèky, lépe se peèe.
5/9 - DIETNÍ KEKSY
60 dkg hladké mouky, 4 dkg Hery, 20 dkg cukru, 2 celá vejce, 1/8 l mléka (mùže se pøidat trošku víc - podle tuhosti tìsta,
protože v pùvodním receptu je 10 dkg másla) , 1 celý prášek do peèiva, citrónová kùra.
Vyválí se placka nejménì 2-3 mm tlustá a vykrajují se rùzné tvary - menší. Peèe se na cca 220°C - cca 10-15 min.
Tìsto nesmí být vyválené na moc tenko, keksy by pøi peèení nenaskoèily a vysušily by se. Správnì jsou z keksù až témìø
polokoulièky - jsou tak "naskoèené".
Dávám si je po vychladnutí do zásobníku s víèkem a mohu je po malých dávkách jíst - jsou mìkké a chutné. Mohou se i
pomazat marmeládou a tøeba spojit dva dohromady - fantazii se meze nekladou.
Marmeláda - z jablek, hrušek, rynglí, banánù, broskví, pomeranèe.... - vše ale bez slupek!!
Ovoce rozvaøím, rozmixuji a dìlám pøesnì podle návodu Gelfix super pomìr 3:1 - všude dávám co nejménì cukru.
Dávám do malých sklenek. Když nejsou jablka dost šavnatá, tak k nim pøidám trochu vody - pøi vaøení.
5/10 - TVAROHOVÁ BÁBOVKA
2žloutky, 70g cukru, 20g vanilkového cukru, 40g másla, 8 lžic mléka, 250 g netuèného tvarohu, 100g polohrubé mouky, 10g
prášku do peèiva, 4 bílky, máslo a kokos na formu
Cukr, žloutky, vanilkový cukr ušleháme do pìny, pøidáme tvaroh, mléko, máslo. Z bílkù sníh, spolu s prosátou moukou
pøimícháme do tvarohu. Tìsto vlijeme do vymzané formy vysypané kokosem (zjemní chu).
5/11 - SLANÉ DOMÁCÍ VDOLKY KYNUTÉ S KMÍNEM
§ 1 kostka kvasnic § 1200 dkg hladké mouky § 1 litr mléka § 2-3 èajové lžièky práškového cukru (popø. nemusí být cukr vùbec
žádný nebo ménì) § 1 vejce § cca ½ polévkové lžíce kmínu: mlýnkem na koøení si namelu kmín - není to prášek, jsou to
rozdrcené cca pùlky jednotlivých kmínkù § cca 2 èajové lžièky soli - já asi dávám víc, záleží na chuti a také na druhu soli, je
potøeba to tìsto ochutnat, musí chutnat stejnì jako už hotové vdolky § 3 dkg Hery
Do mísy dám kostku kvasnic a práškový cukr. Rozetøu vaøejkou na kašièku. Mezi tím si dám ohøát mléko, musí být jenom
vlažné, nesmí být moc horké. Trochu mléka naliji na kvasnice a pøidám trochu mouky tak, aby vzniklo velmi øídké tìstíèko. To
dám kynout na teplo. Do zbylého mléka pøidám omastek a nechám rozpustit - pohlídám, aby mléko nevøelo, nesmí být moc
vøelé. (Postupnì ještì musí mírnì vychladnout, než je dám do mísy.)
Po vykynutí kvásku pøidám zbytek mouky, na mouku dám sùl - ta nesmí pøijít na kvasnice!!! , pak pøidám vajíèko a zbytek
mléka. Namelu ten kmín.
Pak vše velmi dobøe vypracuji, až je tìsto úplnì hladké a dìlají se puchýøky. Tìsto nesmí být ani moc husté, ani moc øídké.
Musí být tak akorát, aby se z nìho daly tvoøit vdolky.
Po vypracování dám tìsto kynout. Je docela dobré, když jednou vykyne, srazit je krátkým propracováním a nechat kynout
ještì jednou. Ale není to nutné.
Popráším trochu víc vál moukou a vykrajuji z mísy lžící kousky, pokud možno stejnì velké. Pokládám si je na vál. Dávám si
jich 5 na délku a 4 na šíøku - to je celkem 20 vdolkù na plech. Na plech si dám papír na peèení. Každý kousek tìsta na vále jakoby
poskládám dovnitø a otoèím spodkem nahoru - tím hladkým. Tím vzniknou krásné vdoleèky. Poskládám je na plech a nechám
kynout. To je moc dùležité!!! Souèasnì zapnu troubu na cca 250 °C. Po vykynutí - cca po ¼ hodinì - je vyhøátá i trouba,
peroutkou namoèenou v omastku (pøi podráždìné slinivce jen vlažnou vodou) potøu každý vdoleèek zvl᚝ (zlehka, abych
vykynutí nesrazila!) a dám plech do trouby. Peèe se cca 15-20 minut - dle potøeby, vdoleèky ještì vykynou, zakulatí se na úplné
koulièky a až jsou úplnì zlaté, vyndají se. Mùže to být i za delší dobu, ale zase ne moc, aby nebyly vysušené. Musí se každý øídit
podle toho, jakou má troubu, tak zvolit stupeò a délku peèení. Když je vyndám z trouby, znovu každý vdoleèek potøu peroutkou
namoèenou v omastku (nebo vlažné vodì). Pak je nechám na plechu vystydnout.
(Mohou se nakombinovat rùznì - mùže se namíchat mouka tak, že se pøidá trochu žitné mouky nebo trochu grahamové
mouky. Mohou se pøidat rùzná semínka - sezamové atd. Taky by se dal pøidat mák. Popø. se mohou posypat solí. - To ovšem
jedinì pøi zdravé slinivce!!!)
5/12 - JABLEÈNÝ ZÁVIN KYNUTÝ
Z téhož tìsta se dìlá jableèný závin, jenom se do tìsta pøidá trochu víc cukru. Rozválené tìsto na tenký plát se posype
jemnou strouhankou, na to se nastrouhají jablka, pocukrují se, (žádná skoøice!!) tìsto se zavine, nechá vykynout na plechu a
vloží do trouby k peèení - postup jako u vdolkù.
Obojí se dá po vychladnutí a závin po rozkrájení - tøeba až druhý den - dát do mražáku a pak po malém množství konzumovat.
Kynuté tìsto dìlám vždycky výše popsaným zpùsobem. Peèu na peèicím papíøe.
5/13 - TVAROHOVÝ PUDING
250g tvarohu, 20g strúhanky, ½ ks vajca, 20g masla, 30g práškového cukru, ½ ks vanilkového cukru, hrozienka, citrónová
kôra, sirup
Maslo, vajce a cukor vymiešame, pridáme tvaroh, hrozienka a ochutíme citrónovou kôrou. Ak je masa riedka, na zahustenie
pridáme strúhanku. Masu vlejeme do vymastenej a strúhankou vysypanej formy, ktorú vložíme do vodného kúpe¾a a varíme asi
20 minút. Po uvarení puding vyklopíme z formy a posypeme vanilkovým cukrom a polejeme sirupom.
5/14 - PEÈENÉ JABLKO
1 ks jablka, 20g práškového cukru, ½ ks škoricového cukru
Jablko umyjeme, dáme na plech, podlejeme troškou vody a peèieme do mäkka. Upeèené jablko posypeme práškovým a
škoricovým cukrom
5/15 - JABLKO V ŽUPANE
1 ks jablka, 130g hladkej múky, 1 dl mlieka, ½ ks vajca, 10g kryštálového cukru, 20g práškového cukru, ½ ks vanilkového
cukru, 30g oleja.
Jablko umyjeme, ošúpeme, zbavíme jaderníka a nakrájame na kolieska. Kolieska obalíme v liatom ceste, ktoré pripravíme
tak, že vyš¾aháme mlieko, vajce, hladkú múku a kryštálový cukor. Obalené jablká vkladáme do rozpáleného oleja a vypražíme z
oboch strán do zlatista. Hotové jablká posypeme práškovým a vanilkovým cukrom.
5/16 - KRUPICOVÉ FLAMERY
2 ½ dl mlieka, 20g krupice, ½ ks vajca, 30g kryštálového cukru, ½ ks vanilkového cukru, 10g masla, sirup alebo kompót, so¾
Z osoleného mlieka, krupice, kryštálového cukru, vanilkového cukru a masla uvaríme kašu. Primiešame žåtky a z bielkov
uš¾ahaný sneh a necháme prejs varom. Nalievame do kompótových misiek a podávame s kompótom alebo polejeme sirupom.
5/17 - JABLKOVÝ KYSE¼
1 ks jablka, 1 dl vody, 2 polievkové lyžice maizeny, 30g kryštálového cukru, šava z ½ ks citrónu
Jablko umyjeme, oèistíme, zbavíme jaderníka, nakrájame na štvrtiny a dáme vari. Pridáme cukor, šavu z citróna a
povaríme. Uvarené jablká rozmixujeme na kašu a zahustíme maizenou, necháme prejs varom. Môžeme podáva s piškótami.
5/18 - VTÁÈIE MLIEKO:
2 dl mlieka, 20g maizeny, 30g kryštálového cukru, ½ ks vanilkového cukru, 1 ks vajca
Do mlieka rozš¾aháme žåtok, maizenu, kryštálový a vanilkový cukor a za stáleho miešania varíme do zhustnutia.
Z bielka vyš¾aháme tuhý sneh, ktorý po lyžièkách vkladáme do vriacej vody necháme prejs varom. Hotový uvarený sneh
vkladáme do pudingu.
TYP:
obrácený koláè typ k jídelníèku pro dietu è.4 s omezením tuku
3 ks vejce, 90g cukr, 180g polohr. Mouka, 50g olej, 50g piškoty, 400g jablka,1 0g cukr, 10g vanil. Cukr, 10g máslo plech,
6/ SALÁTY A PØÍLOHY
22 receptù
K pøípravì salátù volíme dovolené druhy ovoce a zeleniny. Listnaté, jako hlávkový salát, polníèek, èínské zelí, štìrbák,
øeøišnice, dále jarní karotka, a vhodné druhy ovoce se používají za syrova. Ostatní druhy po pøedchozím ovaøení.
Chuová úprava se provádí sladkokyselými marinádami a citrónem; pro zmìnu s pøídavkem nìkterého ovocného sirupu,
napøíklad citrónového.
Rovnìž lze pøipravit nálev s jogurtem.
Nìkteré vhodné kombinace
·
Mrkvové saláty mrkev a jablko; mrkev a køen; mrkev, køen a jablko; mrkev a meruòkový kompot; mrkev a tøetinová
dávka z jarní brukve a køen.
·
Èervená øepa vaøená strouhaná a jablko nebo jablkový kompot s citrónem.
·
Chøestové hlavièky.
·
Zelená fazolka vaøená, nakrájená na úzké šikmé pruhy a citrónová marináda.
·
Rajèata - loupaná vložíme na chvilku do vaøící vody a pak oloupáme.
·
Ovocné saláty z jednoho druhu nebo smìsí chuovì vhodnì kombinovaných zalijeme krémem z pudinkového
prášku, chuovì upravíme citrónem - - nebo ovoce loupané, krájené pokapeme citrónem a osladíme. Na ozdobení lze
použít bílé pìny (bílkové).
6/1 NÁLEV S JOGURTEM VHODNÝ NA SALÁTY
1 lžíce jogurtu, 1 malá lžièka oleje, sùl, cukr, podle chuti citrónová šáva
Vše promícháme.
6/2 - SALÁT Z MRKVE S JABLKY
100g vaøené mrkve (karotky), 100g jablek, 20g cukru, citronová šáva, sùl.
Mrkev omyjeme, oškrábeme a uvaøíme do mìkka v nepatrnì osolené vodì. Vychladlou mrkev rozmixujeme a pøidáme jemnì
nastrouhaná jablka (oloupaná a bez jádøincù). Zakapeme citronovou šávou a osladíme.
700kJ, 175 kcal, 1g B, 1g T, 44g S
6/3 - MRKVOVÁ PØÍLOHA
5 0 0 g è e r s t v á m r k e v, 3 0 0 g j a b l k a , š  á v a z j e d n o h o c i t r o n u , 1 0 0 g c u k r m l e t ý , v o d a
Mrkev oèistíme, oškrabeme a nastrouháme na jemném struhadle. Jablka zbavíme jadøincù a podle potøeby odstraníme
neèistoty na slupce, omyjeme a nastrouháme na jemném struhadle. Nastrouhanou mrkev smícháme s nastrouhanými jablky,
zalijeme vodou a ochutíme citrónovou šávou a cukrem, zamícháme a necháme vychladit v lednici. Podáváme k nejrùznìjším
pokrmùm.
Nejsme všichni stejní a proto èti 1. pøipomínku, kde nemocný má jinou zkušenost.
6/4 - SALÁT Z VAØENÉ ÈERVENÉ ØEPY
300 g èervené øepy, 6 g olivového oleje, Citrónová šáva, 20 g cukru, Sùl, Fenykl, Voda,
Omytou øepu domìkka uvaøíme. Studenou oloupeme a nahrubo nastrouháme. Z fenyklu a vody si pøipravíme odvar, který
necháme zchladit. Nastrouhanou øepu zalijeme zálivkou z odvaru z fenyklu, cukru, oleje, soli a citrónové šávy. Opatrnì
promícháme
6/5 - SALÁT Z ØEPY
øepa, šáva z citronu, trochu cukru, ještì ménì oleje :-), sùl, bylinky
6/6 - SALÁT Z ÈERVENÉ ØEPY V UMEOCTU
600 g èervené øepy, pùl lžièky moøské soli, 1 lžièka celého kmínu, 1 lžièka fenyklu, 3 bobkové listy, 4 lžíce umeocta, popøípadì
1 lžièka strouhaného køenu (jen v pøípadì snášenlivosti)
Celé, dobøe omyté a neoloupané bulvy vložíme do osolené vaøící vody, pøidáme koøení a øepu uvaøíme do mìkka. Doba varu
záleží na její velikosti. Poèítejme jednu až dvì hodiny. Uvaøenou øepu vyjmeme, oloupeme, a ještì teplou ji nakrájíme na
kosteèky. V misce ji zalijeme èistou vaøící vodou tak, aby byla právì potopena. Okyselíme umeoctem a promícháme. Nesolíme.
Pikantní a též vhodná varianta je s pøídavkem èerstvého strouhaného køenu. Salát vychladíme. Mùžeme též dát do sklenièek a
sterilovat.
6/7 - VANILKOVÝ PUDING S PIŠKOTY A S OVOCEM
1 vanilkový puding (používám Dr. Oetker), piškoty, 500 ml sojového mléka, 2 lžíce hnìdého cukru, 1 konzerva ovoce
(mandarinky, meruòky nebo broskve v konzervì - pokud èertvé, tak odstranit slupky) nebo 1-2 banány, kakao
Puding pøipravíme dle návodu - Obsah sáèku rozmícháme s cukrem v 1/3 pøipraveného mléka. Zbytek mléka pøivedeme k
varu, poté pøidáme pøipravenou smìs s pudingem a za stálého míchání vaøíme asi 1 minutu. Pøipravujeme do misek èi velkých
sklenièek. Jako spodní vrstvu dáme piškoty, zalijeme pudingem, dáme vrstvu ovoce, zalijeme, pak piškoty atd. Pak lehce
posypeme kakaem a jíme teplé nebo studené, jak je libo
6/8 - ZELENINOVÝ SALÁT SE ŠUNKOU, VEJCI A SÝREM
200 g kvalitní šunky (napø. Berger - http://www.berger-schinken.at/) , 200 g 30% eidamu, 4 vejce, extra lehká zakysaná
smetana (napø. Yoplait, 8% tuku), 2 salátové okurky, 4 rajèata, 4 velké listy ledového salátu, cca 15 oliv, cca 8 vìtších lístkù
èerstvé bazalky, sùl, bazalka
Vejce vaøíme 10 minut ve vroucí osolené vodì, oloupeme a nakrájíme na menší kousky. Šunku nakrájíme, sýr nastrouháme
najemno. Salátové okurky oloupeme, rajèata zbavíme slupky a zrníèek a vše i se salátem, olivami a bazalkou nakrájíme na
menší kousky. Vše zamícháme dohromady, osolíme dle chuti, pøidáme zakysanou smetanu a špetku sušené bazalky. Ideální
lehký letní obìd.
6/9 - MRKVOVÝ SALÁT
Omyjeme 100g mrkve, oèistíme a vaøíme do mìkka v lehce osolené vodì. Vychladlou mrkev rozmixujeme a pøidáme 100g
omytých, oloupaných a nastrouhaných jablek. Zakapeme citrónovou šávou z pùl citrónu a pøidáme 20g cukru. Vše
promícháme.
6/10 - SALÁT Z ÈÍNSKÉHO ZELÍ
èínsnké zelí, cukr, olej, citron, sùl
6/11 - SALÁT PORKOVÝ/MRKVOVÝ
porek/mrkev, olej, citron, sùl
6/12 - VAJEÈNÁ OMELETA SE SÝREM A ŠPENÁTEM
3 vejce, 100 g listového špenátu, mléko, sùl, kapka olivového oleje, 30% eidam
Listový špenát je velmi bohatý na vitamíny a minerální látky. Pokud ho krátce podusíte, aby trošku zmìkl, pak o nì nepøijdete.
Lehce tedy špenát poduste v páøe a mezitím si pøipravte vejce. Rozklepnìte je do misky, pøidejte špetku soli, mléko podle
potøeby záleží na tom, kolik porcí budete pøipravovat, a vyšlehejte. Nastrouhejte si sýr na jemno a pøidejte k vejci s mlékem.
Na pánev dejte kapku oleje a krátce osmahnìte špenátové listy. Když se lehce zatáhnou, tak pøilijte vejce s mlékem a sýrem
a nechte smažit tak dlouho, dokud nebude omeleta hotová.
Omeleta je pomìrnì sytá, a pokud ji budete pøipravovat pro jednu osobu, pak klidnì mùžete dát jen polovièní dávku.
6/13 - DIETNÍ BRAMBOROVÝ SALÁT
Pokud ani vám nedìlá majonéza v bramborovém salátu dobøe, pak je na èase, abyste se nauèili ten dietní. Zajisté zachutná i
milovníkùm tìžkého bramborového salátu s majonézou.
Ingredience:
1 kg vaøených brambor, 1 mrkev, 1 salátová okurka, 1 svazek øedkvièek, 2 rajèata, 1 bílý jogurt, 2 vejce natvrdo, 2 papriky
(žlutá a èervená), sùl, pepø, olivový olej
Pøíprava salátu je velmi jednoduchá. Budete v zásadìpostupovat obdobnì, jako kdybyste pøipravovali salát klasický,
tøeba ten štìdroveèerní. Jen s jinými potravinami.
Brambory si oloupejte a nakrájejte na menší kousky. Všechnu zeleninu oloupejte, opláchnìte a mrkev lehce osmahnìte na
olivovém oleji, dokud nezmìkne. Nakrájejte všechnu zeleninu a pøidejte ji k nakrájeným bramborám. Nakonec posolte, pøidejte
pepø a zalijte jogurtem.
Uvidíte, že tento dietní bramborový salát zachutná každému bez výjimek!
6/14 - PØESNÍDÁVKA TROCHU JINAK
dìtská výživa, trochu cukru, polovièní množství solamylu
-výživu naøedíme vodou, dáme cukr, pøivedem k varu. Zahustíme solamylem smíchaným s vodou.
6/15 - DIETNÍ PRACKY
200 g hladké mouky, 50 g másla, 50 g sorbitu, 1 vejce, 100 g mandlí, kakao
Mandle si nastrouhejte a smíchejte s moukou, vejcem, sorbitem a zmìklým máslem. Vše spoleènì promíchejte na husté
tìsto a plòte s ním formièky na vánoèní pracky. Nakonec dejte péct a obalujte v kakau.
6/16 - LEHKÉ KOKOSOVÉ KULIÈKY
200 g kokosu, 1 lžíce citrónové šávy a kùry, 4 bílky, 40 g piškotù, 6 lžic sorbitu
Piškoty si nastrouhejte a smíchejte spoleènì s citrónovou kùrou a šávou, sorbitem, kokosem (pouze s jednou polovinou),
vyšlehanými bílky. Všechno spoleènì promíchejte a propracujte na hustou hmotu, ze které lze následnìtvarovat kulièky. Z
kokosové hmoty tvoøte menší kulièky, které budete obalovat v nastrouhaném kokosu. Nechte v chladu nìkolik hodin
zatuhnout.
6/17 KOMPOT - JABLEÈNÝ, HRUŠKOVÝ, TØEŠÒOVÝ, BROSKVOVÝ
Zralé ovoce oloupu (tøešnì a broskve ne - broskve pak loupu než je konzumuji - slupky nikdy nejím - z žádného ovoce) , podle
velikosti pùlím nebo ètvrtím, naskládám do malých sklenek (je lepší otvírat kompoty vždy k jídlu èerstvé), na jednu sklenku dám
jednu menší polévkovou lžíci cukru písku, zaleji vodou, zavíèkuji a dám sterilovat. Když mnì bylo hodnì špatnì, nedávala jsem
cukr žádný.
6/18 - HLÁVKOVÝ SALÁT
s pøídavkem šávy z citronu, cukru a soli
6/19 - OVOCNÝ ŠALÁT S ORECHMI
½ ks jablka, ½ ks banánu, ½ ks pomaranèa, ½ ks kiwi, 50g hrozna, ½ ks citróna, 30g vlaðských orechov
Ovocie umyjeme pod teèúcou studenou vodou, ošúpeme, nakrájame, dochutíme citrónovou šavou a premiešame.
Nakoniec posypeme posekanými orechmi. Môžeme prida semienka slneènicové, sezamové, lanové. (Pozn.: kiwi, oøechy,
hrozno s peckami, všelijaká semínka. No, nevím - jak pro koho. Šastní lidé, kteøí ani nemusí vìdìt, kde mají v tìle slinivku.
Zjišuji, že sem zaøazuji i høebíky do rakve. Ve zprávách se nikdy nezmiòuje o tom, jak provádìjí sebevraždu slinivkáøi. A pøitom
je to tak prosté!)
6/20 - FAZU¼OVÝ ŠALÁT SO ZELENINOU
80g ve¾kej strakatej fazule, 30g bielej hlávkovej kapusty, 30g èervenej hlávkovej kapusty, 30g mrkvy, 20g sterilizovanej
kukurice, 20g sterilizovaného hrášku, ½ ks zelenej papriky, 1 ks paradajky, 20g cibule, 1 polievková lyžica olivového oleja, so¾,
kryštálový cukor, ocot, èierne mleté korenie
Fazu¾u uvaríme do mäkka, po uvarení scedíme a necháme vychladnú. Kapustu a mrkvu oèistíme, umyjeme a nastrúhame.
Papriku, paradajku umyjeme, nakrájame na kocky pridáme oèistenú na jemne nasekanú cibu¾u, kukuricu, hrášok a fazu¾u.
Pokvapkáme olejom a zalejeme sladko-kyslým nálevom. Na koniec všetko spolu dobre premiešame. (Tak na to, prosím, pozor!
Tu bych doporuèil radìji pro nìjaký vojenský útvar.)
6/21 - SÓJOVÝ ŠALÁT
150g suchej sóje, 1 ks papriky, 1 ks paradajky, 1 polievková lyžica olivového oleja, 20g cibule, so¾, kryštálový cukor, ocot,
èierne mleté korenie
Sóju uvaríme do mäkka, scedíme a necháme vychladnú. Papriku a paradajku umyjeme, nakrájame a pridáme oèistenú na
jemno nasekanú cibu¾u a sóju. Pokvapkáme olejom a zalejeme sladko kyslým nálevom. Nakoniec všetko spolu dobre
premiešame. (Pozn.: Zkuste nemít problematickou slinivku a dejte se do toho. Napøíklad nìkdo, kdo má zdravou, by vám mohl
darovat svou.)
6/22 - ŠOŠOVICOVÝ ŠALÁT
130g šošovice, 80g èínskej kapusty, 1ks paradajky, 1 polievková lyžica olivového oleja, ½ ks citróna, so¾, kryštálový cukor,
èierne mleté korenie
Šošovicu uvaríme do mäkka scedíme a necháme vychladnú. Kapustu a paradajku umyjeme pod teèúcou studenou vodou,
nakrájame a pridáme šošovicu. Pokvapkáme olejom a zalejeme sladko kyslým nálevom. Nakoniec všetko spolu dobre
premiešame. (Pozn.: S krajní opatrností. Nemusí dobøe dopadnout.)
7/ ŠÁVY
6 receptù
Nedoporuèuje se
alkohol (destiláty, pivo, víno, atd., všechny alkoholické nápoje), který toto onemocnìní výraznì zhoršuje a mùže být pøíèinou
jeho rychlé recidivy. Nejsou vhodné ledové a sycené nápoje, (patøí sem i zmrzlina, mražené krémy, atd. ) limonády, káva, silný
ruský èaj, nápoje s kakaem, nápoje s èokoládou,
Doporuèené nápoje
·
doporuèuje se vìtší množství ovocných šáv, svìtlý èaj (tj. Asi èaj uvaøený tak, aby nebyl tmavý, nebyl dlouho v horké
vodì. Jinde se vyjadøuje tak, že se doporuèuje slabý ruský èaj.) Nápoje s bohatým obsahem vitaminù. Konzumovat šávu ze
zelenin.
·
Další nápoje šípkový èaj, ovocný èaj, melta káva, bílá káva, nízkotuèné mléko (pøi snášenlivosti), acidofilní
mléko, kefírové mléko (též individuálnì), ovocné džúsy, minerální vody s nižším obsahem CO2
·
Èaj uvaøený na svìtlou barvu lze dochutit medem a citronovou šávou
·
Èaj s mlékem. Èaj uvaøený aby zùstal svìtlý (2dl), 1 dl mléka (1,5 %), 1,5 polévkové lžíce cukru
·
Káva s mlékem (bílá káva) 3 kávové lžièky melty nebo mleté kávy bez kofeinu 1 dl mléka(1,5%), 1,5 polévkové
lžice cukru, 2 dl vody
·
šáva z rajèat 25 dkg èerstvých rajèat, 2-3 polévkové lžíce cukru nebo medu, citronová šáva. Umytá rajèata
pøepasírujeme, pøecedíme.
·
Mrkvová šáva 25 dkg mrkve, 2-3 polévkové lžíce cukru èi medu, citronová šáva. Umytou mrkev oèistíme,
nastrouháme a v odstøedivce k tomu urèené vytlaèíme šávu.
·
Šáva z jablek 25 dkg jablek, 2-3 polévkové lžíce cukru èi medu. Umytá a oloupaná jablka nastrouháme.
Vylisujeme šávu nìèím, co k tomu máme v domácnosti.
7/1 - BANÁNOVÝ KOKTAIL
2 dl mléka, 1 ks banánu, ½ ks vanilkového cukru, 10 g krystal cukru
Suroviny rozmixujeme v mixeru.
7/2 - ÈAJ NA ZÁNÌT SLINIVKY
1 díl na èekanky, 1 díl koøen pampelišky, 1 díl kvìt mìsíèku
Pøipravíme si výluh a popíjíme 3x dennì. Tento èaj se mùže stát i souèástí pitného režimu.
7/3 - ÈAJ PØI POTÍŽÍCH, KTERÉ ZPÙSOBÍ STRAVOVACÍ VYBOÈENÍ
Koøen puškvorce
Jako záchranná brzda po stravovacím vyboèení, nebo v jeho pøedtuše, dobøe slouží výluh z koøene puškvorce.
7/4 - ÈAJ PØI CHRONICKÝCH TRÁCÍCÍCH POTÍŽÍCH
Trpíme-li chronickými trávícími potížemi, je vhodné koøen puškvorce pøelít studenou vodou, nechat vyluhovat alespoò 8
hodin a popíjet po malých doušcích, popøípadì mírnì pøihøát ale ne vaøit.
7/5 - ÈAJ PÙSOBÍCÍ NA CELÝ ZAŽÍVACÍ TRAKT ŽALUDEK, STØEVA I SLINIVKU
1 váhový díl (dále jen vd) majoránka, 1 vd šalvìj, 1 vd máta peprná, 1 vd kvìt levandule
Výluh z této smìsi se popíjí 1-3x dennì a k pøípravì se má použít i 1 polévková lžíce na 1 hrnek vody.
Malý zádrhel u tohotu receptu je, že se neudává množství vody, èili síla výluhu a pak i velikost hrnce si musíme pøedstavit.
Potìšující je, že to píše èlovìk se slinivkou jako vyzkoušený, dobøe zabírající èaj. Prý velmi dobøe povzbuzuje tøávení a k
tomu je i chutný.
7/6 - PRO SILNÉ PORUCHY TRÁVENÍ
1 díl koøen puškvorce, 1 díl na pelyòku
Když byliny spaøíme jen krátce, je tato "hoøèina" i k pití.
Nìco k bylinkám
Bylinky støídáme a nesoustøedíme se na jeden druh. Pijeme neslazené. Jakékoliv slazení, by alternativními sladidly, by
mohlo vyvolat trávící problémy a bylinky by ztratily svoji léèivou moc.
Co dodat? Bylinek a receptur je kopa. Lze se doèíst hodnì v atlasech, v literatuøe pro zdraví, atd.
Jednotlivé bylinky pro podporu slinivky na èekanky, koøen smetánky lékaøské, tøezalka, meduòka, máta peprná,
lopuch, koøen puškvorce, pelynìk
Pøi mém prvním vážném setkání se slinivkou, jsem spìchal do obchodu s potravinami a koupil si èajovou smìs bylin na
žluèník a slinivku. Jsou na obalu uvedeny tyto byliny.
Složení ve 100 gramech smìsy: smetanka lékaøská koøen (Radix teraxaci) 1,5 g, mìsíèek lékaøský kvìt (Flos calendulae)
15 g, tøezalka teèkovaná na (Herba hyperici) 15 g, kopøiva dvoudomá na (Herba urticae), èekanka obecná na (Herba
cichorii) 10 g, svízel syøišový na (Herba galii veri) 10 g, øebøíèek obecný na (Herba millefolii) ,5 g, puškvorec lékaøský koøen
(Radix calami), smil píseèný na (Herba stoechados), zemìžluè lékaøská na (Herba cantaurii),
Dále na obalu je upozornìní, že není urèeno jako náhrada pestré stravy a také, že se musí dodržovat všechny pokyny vèetnì
dávkováni.
Heømánek dobøe poslouží pøi zánìtu slinivky. Je v lidovém léèitelství využíván i na problémy žaludku.
Smetanka pøíznivì ovlivòuje procesy metabolismu a napomáhá dobrému trávení, podporuje funkci jater a tvorbu trávících
šáv.
Mìsíèek - pomáhá ochraòovat játra.
[1] - Pøíspìvek - V sedmdesátých letech v našem podniku pracovala žena jako uklízeèka se zvláštním osudem. Toto mi
vyprávìla: "Nelekejte se svých potíží. Pomohou vám brambory. Já jsem se zotavila pøed rokem a cítím se v plné síle. Když jsem
byla nemocná, došlo to až tak daleko, že jednoho dne mi lékaøi v nemocnici øekli, že mi nedávají nadìji na pøežití. Nezbývá mi
ani mìsíc života. Øekl jsem jim, že mám syna na vojnì na základní vojenské službì, nikoho jiného nemám. Okamžitì vystavili
potvrzení pro uvolnìní mého syna ze služby, aby mi mohl nastrojit pohøeb.
Mìli jsme starého trabanta a syn pøijel pro mne do nemocnice. Byla jsem jen kost a kùže. Naložil mì do auta a nevezl mì
domù, ale k léèitelovi do hor, kam chodilo mnoho lidí. Øíkali o nìm, že je zázraèný léèitel. Sotva mì uvidìl, øekl :<neumøete. Máte
ještì dojst sil abyste mohla zaèít svou léèbu. Nastrouhejte si syrové oloupané brambory, vymaèkejte šávu z brambor a pijte ji
víckrát dennì. Postupem èasu, jak se budete cítit silnìjší, dávejte si i syrové strouhané brambory. Dají vám to co vám schází a
budete zdravá.> Vyšlo to."
Já k tomu mohu dodat jen to, že mùj dvanácterník a žaludeèní vøedy, které mì tehdy zlobily, jsem pak zaèal takto zkoušet
léèit a také jsem se uzdravil. Vylepšil jsem to tak, že jsem uvaøil èasto ovesné vloèky, propasíroval je pøes síto a do vlažných
vloèek jsem dával šávu ze syrových brambor. Jindy jsem pøidával pro zpestøení stravy polévku drùbeží èi zeleninovou, med,
kompoty a marmelády. Vloèky ovesné se nemusí vaøit jen ve vodì. Místo vody mohou být bilinné èaje, èaj s mlékem, zbytky
všelijakých polévek a šáv. Musel jsem také udìlat markantní zmìny ve svém životì, èili žít i duševnì pøijatelnìji.
Spousta žaludeèních problémù má pùvod nejen v nesprávném stravování, ale velkou mìrou v psychice èlovìka. Je tøeba
nìco zmìnit na tom, jakým tempem, jakými nervy, stresy, konflikty žijeme. Léèba vyžaduje za každou cenu klid, vnitøní
vyrovnanost. Naše nezamìstnanost, tragické události kolem nás, které se nás dotýkají, velké starosty, úzkost, nepøátelské
okolí velice ztìžuje èi znemožní mít úspìch v léèbì. Nakonec mohly být tyto stavy pramenem, pùvdcem naší nemoci. Každý
správný lékaø øekne, že se má léèit pøedevším pùvodce problému, a až pak samotný problém. A jsme u prevencí, neboli u umìní
pøedcházet nemocem.
8/ STUDENÁ KUCHYNÌ, DEZERTY, POMAZÁNKY
15 receptù
8/1 - RYBÍ POMAZÁNKA
150 g dušeného filé z tresky, 30 g celeru, 30 g jablka, 40 g mrkve, 20 g másla, 20 g hladké mouky, 100 ml nízkotuèného
mléka, Zelená petrželka, Sùl, Citrónová šáva
Do rozehøátého másla vsypeme mouku, zahøejeme a zalijeme studeným mlékem. Za stálého míchání uvaøíme hladkou kaši,
kterou dobøe provaøíme a dochutíme solí. Po vychladnutí vmícháme uvaøené umleté filé, pøidáme strouhaný oloupaný omytý
celer, mrkev, jablko a dobøe rozmícháme, pøidáme sekanou petrželku, dochutíme citrónovou šávou, podle chutí dosolíme.
8/2 - TUÒÁKOVÁ POMAZÁNKA S CELEREM
3 konzervy tuòáka (80 g), 3 lžíce zakysaného lehkého mléèného výrobku Yoplait (8% tuku), lžièka jemné hoøcice Bornier
(mají v Albertu), 5 lžic najemno nastrouhaného celeru, pár kapek pøírodní citrónové šávy Real Lemon
Vše pouze zamícháme, pøevzato a upraveno dle tohoto receptu na úžasném blogu Výpeèky.
8/3 - LUÈINOVO-RAJÈATOVÁ POMAZÁNKA
3 Luèiny nadýchané smetanové 125 g, 3 vetší rajèata, 2 lžíce Máslové Ramy, cca 5 vìtších lístkù èerstvé bazalky, sùl, drcený
kmín, Solèanka
Rajèata zbavíme slupky a zrníèek (doporuèuji rajèata naøíznout do køíže na obou stranách, pak zalít vaøící vodou a v té vodì
chvíli ponechat), nakrájíme je nadrobno. Pøidáme Luèinu, Ramu, lístky bazalky nasekané nadrobno, špetku soli, kmínu a
Solèanky a poøádnì promícháme. Pomazánka je trochu tekutìjší, ale dobrá
8/4 - VAJEÈNÁ POMAZÁNKA
4 uvaøené bílky, 2 uvaøené žloutky, 5 lžíc máslové Ramy, 4 kostky nízkotuèného taveného sýra (napø. Veselá kráva, Apetito
linie), 100 g kvalitní šunky, polovina Lahùdky Tofu (Sunfood Dobruška), zelená petrželka, sùl
Vejce vaøíme cca 10 minut ve vroucí osolené vodì. Necháme vychladnout, bílky oddìlíme od žloutkù. Všechny bílky
nasekáme nadrobno. Pøidáme 2 žloutky, Ramu, sýr, šunku a petrželku nakrájenou nadrobno, Lahùdku Tofu a špetku soli.
Poøádnì zamícháme.
P.S: slinivkáøi a žluèníkáøi mohou snít dennì jen polovinu této porce! jsou v ní 2 žloutky!
8/5 - MRKVOVO-CELEROVÁ POMAZÁNKA
2 støednì velké mrkve, celer, 250 g nízkotuèného tvarohu s jogurtovou kulturou (napø. Ehrmann - 0,2% tuku), cca 100 g sýru
eidam cihla 30%, cca 3 kostky nízkotuèného taveného sýra, sùl, drcený kmín, citrónová šáva
Oèistíme mrkev a nastrouháme ji najemno do misky. Pøidáme tvaroh, tavený sýr a eidam nastrouhaný také najemno. Lehce
osolíme, pøidáme špetku drceného kmínu a pokapeme citrónovou šávou. Pak oèistíme a strouháme celer a pøidáváme do
pomazánky dle chuti - celer má dost výraznou chu, takže postupnì ochutnáváme, a to nepøeženeme.
8/6 - TVARÙŽKOVO-RAJÈATOVÁ POMAZÁNKA
1 balíèek tvarùžkù, cca 4 lžíce máslové Ramy nebo másla (podle toho, co lépe snášíte), cca 5 kostek nízkotuèného taveného
sýra, 1 velké rajèe, sùl, drcený kmín
Máslo utøeme s taveným sýrem, pøidáme nadrobno nakrájené nebo nastrouhané tvarùžky, nadrobno nakrájené rajèe
(zbavené slupky a zrníèek), osolíme, pøidáme špetku drceného kmínu a smìs dobøe promícháme. Ochutnáme, pøípadnì
dochutíme, podáváme na peèivu.
P.S.: Tvarùžky jsou sice nízkotuèné, ale vyzkoušela jsem je až 7 mìsícù po akutním zánìtu slinivky, døíve nedoporuèuji. A i
teï je jím jen obèas, maximálnì 2 x do mìsíce a ještì dopoledne, kdy tìlo nejlépe tráví. Takže nejdøív vyzkoušejte v malém
množství, zda jste schopni je strávit.
8/7 - TUÒÁKOVÁ POMAZÁNKA
1 konzerva tuòáka ve vlastní šávì (slinivkáøi a žluèníkáøi v žádném pøípadì ne v oleji), 1-2 lžíce máslové Ramy, 2 kostky sýra
Apetito linie nebo jiného nízkotuèného taveného sýra, polovina Lahùdky Tofu
Z tuòáka odlijeme šávu, aby pomazánka nebyla vodová. Pøidáme ostatní ingredience, všechno dohromady dobøe
zamícháme. Lahùdku Tofu používám na dochucení místo hoøèice, kterou nemùžu.
P.S.: Tuòáka ve vlastní šávì jsem si troufla vyzkoušet až 7 mìsícù po akutním zánìtu slinivky, døíve nedoporuèuji.
Lahùdka tofu je výborná i samotná s peèivem, koupíte ve zdravé výživì.
8/8 - JABLKOVÝ DEZERT
Omyjeme, oloupeme a nastrouháme 250g jablek. Ty pak podusíme v malém množství vody na kaši. V malém množství vody
rozmícháme 1 vanilkového pudinku, pøidáme 20g cukru a vlijeme do jableèné smìsi a necháme lehce povaøit. Pøipravíme 2
misky vyložené piškoty (asi 50g dìtských piškotù) a nalijeme do nich hotový dezert. Necháme vychladnout a ztuhnout.
8/9 - ŠUNKOVÁ PENA :
50g šunky, 20g rastlinného tuku (rama, ?óra...)
Šunku spolu s rastlinný tukom vymiešame na penu.
8/10 - TVAROHOVÁ NÁTIERKA :
50g tvarohu, 20g rastlinného tuku (rama, ?óra...), rasca alebo pažítka
Tvaroh spolu s rastlinný tukom vymiešame na penu a na dochutenie pridáme rascu alebo na drobno nakrájanú pažítku.
8/11 - SARDINKOVÁ NÁTIERKA
1/2ks konzervy sardiniek, 20g rastlinné tuku (rama, ?óra...), 20g cibule, 1 lyžièku horèice
Sardinky spolu s rastlinný tukom a horèicou vymiešame do peny a pridáme na jemne posekanú cibu¾u
8/13 PAŠTIKA Z MASA
10 dkg peèeného èi vaøeného masa libového se rozemele na mlýnku jednou èi dvakrát dle stavu nemocného pøidá se
máslo, sùl, jemnì sekaná petržel.
8/14 - PAŠTIKA Z MASA S VEJCI
20 dkg peèeného èi vaøeného masa se rozemele na mlýnku. Pøimíchá se 1 vejce. Z 1 dkg mouky a másla se udìlá svìtlá jíška
a nechá se vychladnout. Jíška a maso zamíchané s vejci se dá do 1 dl mléka a poøádnì se promíchá. Dáme do vymazané
nádoby a peèeme v troubì 15 minut. Jíme studené.
V èerstvém teplém stavu má hodnotu dobré veèeøe.
8/15 PAŠTIKA S VAØENÝMI VEJCI
20 dkg peèeného èi vaøeného masa se rozemele na mlýnku. Pøimíchá se jedno na tvrdo uvaøené a rozmaèkané vejce.
Nakonec se pøidá 4 dkg rozpìnìného másla. Dochucuje se solí, petrželí, hoøèicí.
Download

slinivka