Elektrická masoøezka
Elektrický mlynèek na mäso
Electric Meat Grinder
Ýëåêòðè÷åñêàÿ ìÿñîðóáêà
NÁVOD K OBSLUZE C Z 5-11
NÁVOD NA OBSLUHU S K 12-18
OPERATION INSTRUCTIONS U K 19-25
ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß ÏÎ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ R U 26-33
1
O
A
N
M
L
START
STOP
D
A1
2
3
4
F
F
P
F
G
I
F1
H
P
E
P
B
C
B
B
2A
2B
2C
2
J
5
6
K
D
5a
6a
F
K
K1
Q
H
P
K2
K
R
5A
5B
5C
3
H
7
9
I
F
G
F1
J
F1
8
10
R
11
Q
4
CZ
Elektrická masoøezka
eta
2075 AMBO
NÁVOD K OBSLUZE
I. BEZPEÈNOSTNÍ UPOZORNÌNÍ
– Pøed prvním uvedením do provozu si peèlivì pøeètìte návod k obsluze, prohlédnìte
vyobrazení a návod uschovejte.
– Zkontrolujte, zda údaj na typovém štítku odpovídá napìtí ve Vaší elektrické zásuvce.
– Nikdy spotøebiè nepoužívejte, pokud má poškozený napájecí pøívod nebo vidlici, pokud
nepracuje správnì nebo upadl na zem a poškodil se. V takových pøípadech zaneste
spotøebiè do odborného servisu k provìøení jeho bezpeènosti a správné funkce.
– Vidlici napájecího pøívodu nezasunujte do el. zásuvky a nevytahujte z el. zásuvky
mokrýma rukama a taháním za napájecí pøívod!
– Spotøebiè je urèen pouze pro použití v domácnosti a podobné úèely!
– Spotøebiè není urèen pro používání osobami (vèetnì dìtí), jejichž fyzická, smyslová
nebo mentální neschopnost, èi nedostatek zkušeností a znalostí zabraòuje
v bezpeèném používání spotøebièe, pokud na nì nebude dohlíženo nebo pokud nebyly
instruovány ohlednì použití spotøebièe osobou zodpovìdnou za jejich bezpeènost. Na
dìti by se mìlo dohlížet, aby se zajistilo, že si nebudou se spotøebièem hrát.
– Nepoužívejte tento spotøebiè ve spojení s programátorem, èasovaèem nebo jakýmkoli
jiným zaøízením, které zapíná spotøebiè automaticky.
– Spotøebiè nenechávejte v chodu bez dozoru a kontrolujte ho po celou dobu
pøípravy potravin!
– Pohonnou jednotku nikdy neponoøujte do vody ani nemyjte pod proudem vody!
– Spotøebiè používejte pouze v pracovní poloze na místech, kde nehrozí jeho pøevrhnutí
a v dostateèné vzdálenosti od tepelných zdrojù (napø. kamna, el./plynový sporák
atd.) a vlhkých povrchù (døezy, umyvadla atd.).
– Spotøebiè používejte pouze s pøíslušenstvím urèeným pro tento typ. Použití jiného
pøíslušenství mùže pøedstavovat nebezpeèí pro obsluhu.
– Pøíslušenství nezasouvejte do žádných tìlesných otvorù!
– Nikdy nevsunujte prsty do plnicího otvoru a nepoužívejte též vidlièku, nùž, lžíci
apod. K tomuto úèelu používejte pouze pøiložená pìchovadla.
– Pøed každou výmìnou pøíslušenství, po ukonèení práce a pøed každou údržbou
spotøebiè vždy odpojte od el. sítì.
– Nepøekraèujte maximální dobu nepøetržitého chodu spotøebièe, která je 3 minuty.
– Spotøebiè je vybaven tepelnou bezpeènostní pojistkou, která pøeruší pøívod proudu
v pøípadì pøetížení motoru. Pokud k tomu dojde, spotøebiè odpojte od el. sítì a nechte
vychladnout.
– Spotøebiè je také vybaven mechanickou pojistkou. Plastové ozubené kolo umístìné na
šnekovém podavaèi je sestrojeno tak, aby se v pøípadì, že se do spotøebièe dostanou
kosti nebo kuchyòské náèiní, zlomilo a zabránilo tak poškození motoru. Pokud taková
situace nastane, postupujte dle pokynù v odstavci IV. ÚDRŽBA.
– Nezpracovávejte zmražené potraviny.
– Pokud se zpracovávané potraviny zaènou zachycovat napø. na noži, výmìnných
kotouèích, spotøebiè vypnìte a pøíslušný dílec vyèistìte.
– V pøípadì potøeby použití prodlužovacího pøívodu je nutné, aby nebyl poškozen
a vyhovoval platným bezpeènostním normám
– Napájecí pøívod nesmí být poškozen ostrými nebo horkými pøedmìty, otevøeným
plamenem a nesmí se ponoøit do vody.
5
CZ
–
–
–
Jestliže je napájecí pøívod tohoto spotøebièe poškozen, musí být pøívod nahrazen
výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobnì kvalifikovanou osobou, aby se tak
zabránilo vzniku nebezpeèné situace.
Spotøebiè nikdy nepoužívejte pro žádný jiný úèel, než pro který je urèen a popsán
v tomto návodu!
Výrobce neruèí za škody zpùsobené nesprávným používáním spotøebièe
a pøíslušenství (napø. znehodnocení potravin, poranìní, požár) a není odpovìdný ze
záruky za spotøebiè v pøípadì nedodržení výše uvedených bezpeènostních upozornìní.
II. POPIS SPOTØEBIÈE A PØÍSLUŠENSTVÍ (viz str. 2-4)
Obr. 1 – A – pohonná jednotka
A1 – napájecí pøívod
O – uvolòovací tlaèítko
D – tìlo mlýnku
L – kontrolka provozu
M – zpìtný chod
N – spínaè
Obr. 2 – E
F
F1
P
B
C
– øezací èepel
– šnekový podavaè
– ozubené kolo
– matice
– násypka
– pìchovadlo masoøezky
Obr. 3 – G
H
F
P
– trubièka pro výrobu klobás
– separátor
– šnekový podavaè
– matice
Obr. 4 – I
J
F
P
– kužel
– tvarovaè
– šnekový podavaè
– matice
Obr. 5 – nasazení tìla krájeèe K
Obr. 5a – K – tìlo krájeèe
K1 – matice
K2 – pìchovadlo krájeèe
Obr. 6 – nasazení tìla mlýnku D
Obr. 6a – Q
F
P
R
H
– nástavec na tìsto
– šnekový podavaè
– matice
– tvoøítko
– separátor
6
CZ
Obr. 7 – uložení pøíslušenství (G, H, I, J)
Obr. 8 – uvolòovací páka
Pøíslušenství
2A – destièka na jemné mletí
2B – destièka na støední mletí
2C – destièka na hrubé mletí
5A – nástavec na tenké krájení
5B – nástavec na hrubé krájení
5C – nástavec na jemné krájení
III. PØÍPRAVA A POUŽITÍ
Odstraòte veškerý obalový materiál a vyjmìte masoøezku s pøíslušenstvím. Ze spotøebièe
odstraòte všechny pøípadné adhezní fólie, samolepky nebo papír. Pøed prvním použitím
umyjte všechny èásti, které pøijdou do styku s potravinami, v horké vodì s pøídavkem
saponátu, dùkladnì je opláchnìte èistou vodou a utøete do sucha, pøípadnì je nechte
oschnout.
Masoøezka
Sestavení (obr. 1 a 2)
Vložte šnekový podavaè F do tìla mlýnku D ozubeným kolem F1 napøed.
Nasaïte øezací èepel E na šnekový podavaè F, pøièemž øezací hrany musí být vpøedu.
Nasaïte požadovanou destièku (2A, 2B, 2C) v závislosti na konzistenci mletí, kterou
preferujete na šnekový podavaè F. Ujistìte se, že destièka pasuje do výstupkù hlavy
mlýnku D a utáhnìte matici P na tìle mlýnku.
Zatlaète tìlo mlýnku D pootoèením pod úhlem 45° ve smìru hodinových ruèièek k jednotce
motoru A. Po zatlaèení srovnejte tìlo mlýnku D do svislé polohy až zaklapne aretace, což
je doprovázeno charakteristickým zvukovým efektem (klapnutím).
Umístìte násypku B na horní èást mlýnku D.
Nyní je spotøebiè pøipraven pro používání.
Pøi demontáži postupujte opaèným zpùsobem. K uvolnìní tìla mlýnku je nutné stisknout
tlaèítko O.
Použití
Umožòuje semletí všech druhù mas zbavených kostí, šlach a kùže. Použitím výmìnných
destièek (2A, 2B, 2C) s rùznými otvory mùžete zvolit buï jemné, støední nebo hrubé mletí
masa. Maso si pøedem nakrájejte na proužky cca 10 cm dlouhé a 2 cm široké. Vidlici
napájecího pøívodu A1 zasuòte do el. zásuvky a stisknìte spínaè N (START/STOP).
Kontrolka provozu L bude svítit. Jednotlivé kousky masa vkládejte do plnicího otvoru mísy
mlýnku B a pìchovadlem C lehce tlaète až ke šnekovému podavaèi (strojek nadmìrnì
nepøetìžujte). Umleté maso bude padat do pøipravené nádoby pod mlýnkem. Po ukonèení
zpracování spotøebiè vypnìte spínaèem N (START/STOP).
Doporuèení
Nemelte zmražené maso. Pro snadnìjší èištìní masoøezky semelte nakonec tvrdé peèivo
(napø. rohlík, žemli). Èas zpracování se pohybuje v jednotkách minut a závisí na
množství, druhu a kvalitì použitého masa. Doporuèujeme obèas práci pøerušit, spotøebiè
vypnout a odstranit pøípadné potraviny, které se nalepily, popøípadì ucpaly pøíslušenství.
7
CZ
Pro snazší povolení matice P mùžete použít povolovací páku (obr. 8). Pokud je spotøebiè
zablokován, použijte tlaèítko M (zpìtný chod). Maso, které zùstalo v tìle mlýnku je
nerozemleté a proto nechejte maso znovu rozemlít.
Nástavec na plnìní uzenin (klobásky, párky, jitrnice a pod.)
Sestavení (obr. 1 a 3)
Vložte šnekový podavaè F do tìla mlýnku D ozubeným kolem F1 napøed.
Nasaïte separátor H na tìlo mlýnku D. Ujistìte se, že drážky separátoru pasují do
výstupkù hlavy mlýnku.
Nasaïte trubièku G na tìlo mlýnku D a utáhnìte matici P na tìle mlýnku D.
Pøipevnìte tìlo mlýnku D k pohonné jednotce A (obr. 1). Zatlaète tìlo mlýnku D
pootoèením pod úhlem 45° ve smìru hodinových ruèièek k jednotce motoru A. Po
zatlaèení srovnejte tìlo mlýnku D do svislé polohy až zaklapne aretace, což je
doprovázeno charakteristickým zvukovým efektem (klapnutím). Umístìte násypku mlýnku
B na horní èást tìla mlýnku D.
Nyní je spotøebiè pøipraven pro plnìní uzenin.
Pøi demontáži postupujte opaèným zpùsobem. K uvolnìní tìla mlýnku z pohonné jednotky
je nutné stisknout tlaèítko O.
Použití
Namleté maso vložte na násypku mlýnku B. Použijte pìchovadlo C pro jemné zatlaèení
masa do tìla mlýnku D. Støívko na plnìní nejdøíve nechte máèet v teplé vodì (cca 10 min),
aby se zlepšila jeho elastiènost a poté ho nasuòte jako „harmonièku“ na výstupní otvor. Na
konci støívka nechte volných 5 cm a zavažte nebo zašpejlujte. Vidlici napájecího pøívodu
A1 zasuòte do el. zásuvky a stisknìte spínaè N (START/STOP). Kontrolka provozu L bude
svítit. Do plnicího otvoru vkládejte pøipravenou smìs a pìchovadlem C lehce stlaèujte.
Pøi plnìní postupujte dle zvoleného druhu uzeniny (napø. jitrnice, klobásy, špekáèky atd.).
Po ukonèení zpracování spotøebiè vypnìte spínaèem N (START/STOP).
Doporuèení
Plnìní doporuèujeme provádìt dvìma osobám najednou, tzn. jeden vkládá smìs a druhý
pøidržuje støívko na otvoru. Støívka plòte tak, aby se dovnitø nedostal vzduch. Èas
zpracování se pohybuje v jednotkách minut a závisí na množství použitého masa.
V pøípadì, že dojde k ucpání výstupního otvoru nástavce G, je nutné pohonnou jednotku
vypnout, nástavec demontovat a proèistit. Pro snazší povolení matice P mùžete použít
povolovací páku (obr. 8). Pokud je spotøebiè zablokován, použijte tlaèítko M (zpìtný chod).
Maso, které zùstalo v tìle mlýnku je nerozemleté a proto nechejte maso znovu rozemlít.
Nástavec na pøípravu tìstovin–trubièek
Sestavení (obr. 1 a 4)
Vložte šnekový podavaè F do tìla mlýnku D ozubeným kolem F1 napøed.
Nasaïte tvarovaè J na tìlo mlýnku D. Ujistìte se, že drážky separátoru pasují do výstupkù
hlavy mlýnku a utáhnìte matici P na tìle mlýnku. Pøipevnìte tìlo mlýnku D
k pohonné jednotce A. Zatlaète tìlo mlýnku D pootoèením pod úhlem 45° ve smìru
hodinových ruèièek k jednotce motoru A. Po zatlaèení srovnejte tìlo mlýnku D do svislé
polohy až zaklapne aretace, což je doprovázeno charakteristickým zvukovým efektem
(klapnutím). Nasaïte násypku mlýnku B na horní èást tìla mlýnku D.
Nyní je spotøebiè pøipraven pro pøípravu tìstovin.
Pøi demontáži postupujte opaèným zpùsobem. K uvolnìní tìla mlýnku z pohonné jednotky
je nutné stisknout tlaèítko O.
8
CZ
Použití
Pøipravené tìsto vložte na násypku mlýnku B. V pøípadì potøeby použijte pìchovadlo C
pro zatlaèení tìsta do tìla mlýnku D. Pøístroj bude vytlaèovat duté trubièky, které zaøíznìte
na požadovanou délku. Vidlici napájecího pøívodu A1 zasuòte do el. zásuvky a stisknìte
spínaè N (START/STOP). Kontrolka provozu L bude svítit. Po ukonèení zpracování
spotøebiè vypnìte spínaèem N (START/STOP).
Doporuèení
Èas zpracování se pohybuje v jednotkách minut a závisí na množství, druhu a kvalitì
použitého tìsta.
Tìstoviny by se mìly uvaøit ve vroucí osolené vodì ihned po zhotovení. Zabráníte tak
jejich slepení. Pøípadnì mùžete vytvoøené trubièky naplnit vhodnou smìsí (napø. masovou,
zeleninovou a pod.)
Pro snazší povolení matice P mùžete použít povolovací páku (obr. 8). Pokud je spotøebiè
zablokován, použijte tlaèítko M (zpìtný chod).
Nástavec na krájení/strouhání zeleniny a ovoce
Sestavení (obr. 5, 5a)
Zatlaète tìlo krájeèe K pootoèením pod úhlem 45° ve smìru hodinových ruèièek
k jednotce motoru A (obr. 5).
Po zatlaèení srovnejte tìlo krájeèe do svislé polohy až zaklapne aretace, což je
doprovázeno charakteristickým zvukovým efektem (klapnutím).
Pootoèením matice K1 do polohy (symbol otevøený zámek) ji sejmìte.
Do tìla krájeèe K vložte vhodný nástavec (5A, 5B, 5C) dle požadované hrubosti krájení
zeleniny.
Na tìlo krájeèe K nasaïte matici K1 a pootoèením do polohy (symbol uzamèený zámek) ji
upevnìte.
Nyní je spotøebiè pøipraven pro krájení zeleniny.
Pøi zámìnì nástavce postupujte shodný zpùsobem.
Pøi demontáži postupujte opaèným zpùsobem. K uvolnìní tìla krájeèe z pohonné jednotky
je nutné stisknout tlaèítko O.
Použití
Nakrájejte zeleninu na kousky, které jsou vhodné pro vložení do otvoru tìla krájeèe K.
Vložte kousky do tìla krájeèe K a opatrnì pøitlaète pìchovadlem K2.
Upozornìní: nikdy netlaète krájenou zeleninu prsty!
Vidlici napájecího pøívodu A1 zasuòte do el. zásuvky a stisknìte spínaè N (START/STOP).
Kontrolka provozu L bude svítit. Po ukonèení zpracování spotøebiè vypnìte spínaèem N
(START/STOP).
Doporuèení
Citrusové plody zbavte kùry. V pøípadì, že dojde k ucpání tìla krájeèe K, je nutné
pohonnou jednotku vypnout, demontovat tìlo krájeèe a proèistit. Èas zpracování se
pohybuje v jednotkách minut a závisí na množství, druhu a kvalitì použitých plodù. Pro
snazší povolení matice P mùžete použít povolovací páku (obr. 8). Pokud je spotøebiè
zablokován, použijte tlaèítko M (zpìtný chod).
9
CZ
Nástavec na tìsto (cukroví)
Sestavení (obr. 6, 6a)
Vložte šnekový podavaè F do tìla mlýnku D ozubeným kolem F1 napøed.
Nasaïte separátor H na tìlo mlýnku D. Ujistìte se, že drážky separátoru pasují do
výstupkù hlavy mlýnku.
Do matice P vložte nástavec na tìsto Q a utáhnìte.
Do nástavce Q nasuòte tvoøítko R s rùznými tvary profilù tìsta.
Pøipevnìte tìlo mlýnku D k pohonné jednotce A. Po zatlaèení srovnejte tìlo mlýnku D do
svislé polohy až zaklapne aretace, což je doprovázeno charakteristickým zvukovým
efektem (klapnutím).
Nasaïte násypku mlýnku B na horní èást tìla mlýnku D.
Nyní je spotøebiè pøipraven pro pøípravu tvarovaného tìsta.
Pøi demontáži postupujte opaèným zpùsobem. K uvolnìní tìla mlýnku z pohonné jednotky
je nutné stisknout tlaèítko O.
Použití
Pøipravené tìsto vložte na násypku mlýnku B. V pøípadì potøeby použijte pìchovadlo C
pro zatlaèení tìsta do tìla mlýnku D. Pøístroj bude vytlaèovat tìsto v požadovaném
nastaveném tvaru. Vidlici napájecího pøívodu A1 zasuòte do el. zásuvky a stisknìte spínaè
N (START/STOP). Kontrolka provozu L bude svítit. Po ukonèení zpracování spotøebiè
vypnìte spínaèem N (START/STOP).
Doporuèení
Vytlaèované tìsto v požadovaném tvaru doporuèujeme pøidržovat (podpírat) táckem, aby
se netrhalo. Tvar tìsta zaøíznìte v kratších délkách cca 5-7 cm. Èas zpracování se
pohybuje v jednotkách minut a závisí na množství, druhu a kvalitì použitého tìsta. Pro
snazší povolení matice P mùžete použít povolovací páku (obr. 8). Pokud je spotøebiè
zablokován, použijte tlaèítko M (zpìtný chod).
IV. ÚDRŽBA
Pøed kteroukoli manipulací se spotøebièem vytáhnìte vidlici napájecího pøívodu z el.
zásuvky! Nepoužívejte drsné a agresivní èisticí prostøedky! Èištìní pohonné jednotky
provádìjte pouze vlhkým hadøíkem s pøídavkem saponátu. Ostatní pøíslušenství ihned po
použití umyjte v horké vodì s pøídavkem saponátu. Pøi èištìní nože pracujte velmi opatrnì!
Dbejte na to, aby øezné hrany nože nepøišly do styku s tvrdými pøedmìty, které je otupují
a tím snižují jejich úèinnost. Po umytí a osušení dílù doporuèujeme natøít nùž a destièky
stolním olejem. Kovové díly se nesmí mýt v myèce na nádobí, protože èisticí prostøedky
mohou zpùsobit jejich ztmavnutí èi rezivìní. Nìkteré pøísady mohou urèitým zpùsobem
pøíslušenství zabarvit. To však nemá na funkci spotøebièe žádný vliv a toto zabarvení
obvykle za urèitou dobu samo zmizí. Výlisky z plastu nikdy nesušte nad zdrojem tepla
(napø. kamna, el./plynový sporák).
Napájecí pøívod A1 naviòte na držák v podstavci strojku (obr. 10). Spotøebiè skladujte
øádnì oèištìný na suchém, bezprašném místì mimo dosah dìtí a nesvéprávných osob.
Postup pro výmìnu zlomeného ozubeného kola
Vyjmìte šnekový podavaè F. Pomocí vhodného nástroje (napø. šroubováku) uvolnìte
šroub. Vyjmìte ozubené kolo F1 ze šnekového podavaèe. Nové ozubené kolo vložte na
šnekový høídel a øádnì utáhnìte šroubem (obr. 9).
10
CZ
V. EKOLOGIE
Pokud to rozmìry dovolují, jsou na všech kusech vytištìny znaky materiálù použitých na
výrobu balení, komponentù a pøíslušenství, jakož i jejich recyklace. Uvedené symboly na
výrobku nebo v prùvodní dokumentaci znamenají, že použité elektrické nebo elektronické
výrobky nesmí být likvidovány spoleènì s komunálním odpadem. Za úèelem jejich správné
likvidace je odevzdejte na k tomu urèených sbìrných místech, kde budou pøijaty zdarma.
Správnou likvidací tohoto produktu pomùžete zachovat cenné pøírodní zdroje a
napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadù na životní prostøedí a lidské
zdraví, což by mohly být dùsledky nesprávné likvidace odpadù. Další podrobnosti si
vyžádejte od místního úøadu nebo nejbližšího sbìrného místa (viz www.elektrowin.cz). Pøi
nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními pøedpisy
udìleny pokuty.
Pokud má být spotøebiè definitivnì vyøazen z provozu, doporuèuje se po odpojení
napájecího pøívodu od el. sítì pøívod odøíznout, spotøebiè tak bude nepoužitelný.
Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo údržbu, která vyžaduje zásah do vnitøních
èástí spotøebièe, musí provést odborný servis!
Nedodržením pokynù výrobce zaniká právo na záruèní opravu!
Pøípadné další informace o spotøebièi získáte na Infolince 844 444 000 nebo internetové
adrese www.eta.cz.
VI. TECHNICKÉ ÚDAJE
Napìtí (V)
uvedené na typovém štítku
Pøíkon (W)
uveden na typovém štítku
Hmotnost (kg)
cca 4,5
Na výrobek bylo vydáno ES prohlášení o shodì podle zákona è. 22/1997 Sb. v platném
znìní. Výrobek splòuje požadavky níže uvedených naøízení vlády v platném znìní:
– NV è. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zaøízení
nízkého napìtí (odpovídá Smìrnici Rady è. 2006/95/ES v platném znìní).
– NV è. 616/2006 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska
jejich elektromagnetické kompatibility (odpovídá Smìrnici Rady è. 2004/108/ES
v platném znìní).
Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodì podle zákona è. 258/2000 Sb. o ochranì
veøejného zdraví v platném znìní. Výrobek odpovídá svými vlastnostmi požadavkùm
stanoveným vyhláškou MZ è. 38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky urèené
pro styk s potravinami a pokrmy. Výrobek je v souladu s Naøízením Evropského
parlamentu a Rady è. 1935/2004/ES o materiálech a pøedmìtech urèených pro styk
s potravinami.
Nepodstatné odchylky od standardního provedení, které nemají vliv na funkci výrobku, si
výrobce vyhrazuje.
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM
BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR
PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY.
Nebezpeèí udušení. PE sáèek odkládejte mimo dosah dìtí. Sáèek není na hraní.
VÝROBCE: ETA a.s., Polièská 444, 539 16 Hlinsko, Èeská republika.
11
SK
Elektrický mlynèek na mäso
eta
2075 AMBO
NÁVOD NA OBSLUHU
I. BEZPEÈNOSTNÉ UPOZORNENIE
— Pred prvým uvedením do prevádzky si starostlivo preèítajte návod na použitie,
prehliadnite si vyobrazenia a návod si uschovajte.
— Skontrolujte, èi údaj na typovom štítku odpovedá napätiu vo Vašej elektrickej zásuvke.
— Spotrebiè nikdy nepoužívajte, ak má poškodený napájací prívod alebo vidlicu, ak
nepracuje správne alebo spadol na zem a poškodil sa. V takýchto prípadoch zaneste
spotrebiè do odborného servisu k prevereniu jeho bezpeènosti a správnej funkènosti.
— Vidlicu napájacieho prívodu nezasúvajte do el. zásuvky a nevyahujte z el.
zásuvky mokrými rukami a ahaním za napájací prívod!
— Spotrebiè je urèený iba pre použitie v domácnosti a podobné úèely!
— Spotrebiè nie je urèený pre používanie osobami (vrátane detí), ktorých fyzická,
zmyslová alebo mentálna neschopnos, èi nedostatok skúseností a znalostí, zabraòuje
v bezpeènom používaní spotrebièa, pokým nie sú pod doh¾adom alebo pokým neboli
inštruovaní oh¾adom použitia spotrebièa osobou zodpovednou za ich bezpeènos. Na
deti by sa malo obzvl᚝ dozera, aby sa zaistilo, že sa nebudú so spotrebièom hra.
— Tento spotrebiè nepoužívajte v spojení s programátorom, èasovaèom alebo
akýmko¾vek iným zariadením, ktoré zapína spotrebiè automaticky.
— Spotrebiè nenechávajte v prevádzke bez dozoru a kontrolujte ho po celý èas
prípravy potravín!
— Pohonnú jednotku nikdy neponárajte do vody ani neumývajte pod prúdom vody!
— Spotrebiè používajte iba v pracovnej polohe na miestach, kde nehrozí jeho prevrhnutie
a v dostatoènej vzdialenosti od tepelných zdrojov (napr. kachle, el./plynový sporák,
atï.) a vlhkých povrchov (drezy, umývadlá, atï.).
— Spotrebiè používajte iba s príslušenstvom urèeným pre tento typ. Použitie iného
príslušenstva môže predstavova nebezpeèenstvo pre obsluhu.
— Príslušenstvo nezasúvajte do žiadnych telesných otvorov!
— Nikdy nevsúvajte prsty do plniaceho otvoru a nepoužívajte tiež vidlièku, nôž,
lyžicu a pod. Na tento úèel používajte iba priložené zatláèadlá.
— Pred každou výmenou príslušenstva, po ukonèení práce a pred každou údržbou
spotrebiè vždy odpojte od el. siete.
— Neprekraèujte maximálnu dobu nepretržitej prevádzky spotrebièa, ktorá je 3 minúty.
— Spotrebiè je vybavený tepelnou bezpeènostnou poistkou, ktorá preruší prívod prúdu
v prípade preaženia motora. Ak k tomu dôjde, spotrebiè odpojte od el. siete a nechajte
ho vychladnú.
— Spotrebiè je vybavený aj mechanickou poistkou. Plastové ozubené koleso umiestnené
na skrutkovitom podávaèi je zostrojené tak, aby sa v prípade, že sa do spotrebièa
dostanú kosti alebo kuchynské náèinie, zlomilo a zabránilo tak poškodeniu motora.
Ak by nastala takáto situácia, postupujte pod¾a pokynov v odseku IV. ÚDRŽBA.
— Nespracúvajte zmrazené potraviny.
— Ak sa spracúvané potraviny zaènú zachytáva napr. na noži, výmenných kotúèoch,
spotrebiè vypnite a príslušný dielec vyèistite.
— V prípade potreby použitia predlžovacieho prívodu je nevyhnutné, aby nebol
poškodený a vyhovoval platným bezpeènostným normám.
— Napájací prívod nesmie by poškodený ostrými alebo horúcimi predmetmi, otvoreným
plameòom a nesmie sa ponori do vody.
12
SK
— Ak je napájací prívod tohto spotrebièa poškodený, musí by prívodný kábel nahradený
výrobcom, jeho servisným technikom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa tak
zabránilo vzniku nebezpeènej situácie.
— Spotrebiè nikdy nepoužívajte pre žiadny iný úèel než ten, pre ktorý je urèený
a popísaný v tomto návode!
— Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním spotrebièa
a príslušenstva (napr. znehodnotenie potravín, poranenie, požiar) a nie je
zodpovedný zo záruky za spotrebiè v prípade nedodržania vyššie uvedených
bezpeènostných upozornení.
II. POPIS SPOTREBIÈA A PRÍSLUŠENSTVA (viï str. 2–4 )
Obr. 1 — A — pohonná jednotka
A1 — prívodný kábel
O — uvo¾òovacie tlaèidlo
D — telo mlynèeka
L — kontrolka prevádzky
M — spätný chod
N — spínaè
Obr. 2 — E
F
F1
P
B
C
— rezacia èepe¾
— skrutkovitý podávaè
— ozubené koleso
— matica
— násypka
— zatláèadlo mlynèeka na mäso
Obr. 3 — G
H
F
P
— trubièka pre výrobu klobás
— separátor
— skrutkovitý podávaè
— matica
Obr. 4 — I
J
F
P
— kuže¾
— formovaè
— skrutkovitý podávaè
— matica
Obr. 5 — nasadenie tela krájaèa K
Obr. 5a —K — telo krájaèa
K1 — matica
K2 — zatláèadlo krájaèa
Obr. 6 — nasadenie tela mlynèeka D
Obr. 6a —Q
F
P
R
H
— nástavec pre cesto
— skrutkovitý podávaè
— matica
— nástavec pre striekané peèivo
— separátor
13
SK
Obr. 7
— uloženie príslušenstva (G, H, I, J)
Obr. 8
— uvo¾òovacia páka
Príslušenstvo
2A — doštièka pre jemné mletie
2B — doštièka pre stredné mletie
2C — doštièka pre hrubé mletie
5A — nástavec pre tenké krájanie
5B — nástavec pre hrubé krájanie
5C — nástavec pre jemné krájanie
III. PRÍPRAVA A POUŽITIE
Odstráòte všetok obalový materiál a vyberte mlynèek na mäso s príslušenstvom. Zo
spotrebièa odstráòte všetky prípadné adhézne fólie, samolepky alebo papier. Pred prvým
použitím umyte všetky èasti, ktoré prídu do styku s potravinami v horúcej vode s prídavkom
saponátu, dôkladne ich opláchnite èistou vodou a utrite dosucha, prípadne ich nechajte
obschnú.
Mlynèek na mäso
Zostavenie (obr. 1 a 2)
Vložte skrutkovitý podávaè F do tela mlynèeka D ozubeným kolesom F1 napred.
Nasaïte rezaciu èepe¾ E na skrutkovitý podávaè F, prièom rezacie hrany musia by
vpredu.
Nasaïte požadovanú doštièku (2A, 2B, 2C) v závislosti od konzistencie mletia, ktorú
preferujete, na skrutkovitý podávaè F. Ubezpeète sa, že doštièka pasuje do výstupkov
hlavy mlynèeka D a dotiahnite maticu P na tele mlynèeka.
Zatlaète telo mlynèeka D pootoèením pod uhlom 45° v smere hodinových ruèièiek
k jednotke motora A. Po zatlaèení vyrovnajte telo mlynèeka D do zvislej polohy až
zaklapne aretácia, èo je sprevádzané charakteristickým zvukovým efektom (klapnutím).
Umiestnite násypku B na hornú èas mlynèeka D.
Teraz je spotrebiè pripravený na používanie.
Pri demontáži postupujte opaèným spôsobom. Pre uvo¾nenie tela mlynèeka je nutné stlaèi
tlaèidlo O.
Použitie
Umožòuje zomletie všetkých druhov mäsa zbaveného kostí, šliach a kože. Použitím
výmenných doštièiek (2A, 2B, 2C) s rôznymi otvormi môžete zvoli buï jemné, stredné
alebo hrubé mletie mäsa. Mäso si dopredu nakrájajte na prúžky cca 10 cm dlhé a 2 cm
široké. Vidlicu napájacieho prívodného kábla A1 zasuòte do el. zásuvky a stlaète spínaè N
(START/STOP). Kontrolka prevádzky L bude svieti. Jednotlivé kúsky mäsa vkladajte do
plniaceho otvoru misy mlynèeka B a zatláèadlom C z¾ahka tlaète až ku skrutkovitému
podávaèu (strojèek nadmerne nepreažujte). Zomleté mäso bude pada do pripravenej
nádoby pod mlynèekom. Po ukonèení spracovania spotrebiè vypnite spínaèom N
(START/STOP).
Odporuèenie
Neme¾te zmrazené mäso. Pre ¾ahšie èistenie mlynèeka na mäso zome¾te nakoniec tvrdé
peèivo (napr. rožok, žem¾u). Èas spracovania sa pohybuje rádovo v minútach a závisí od
množstva, druhu a kvality použitého mäsa. Odporúèame obèas prácu preruši, spotrebiè
14
SK
vypnú a odstráni prípadné potraviny, ktoré sa nalepili, poprípade upchali príslušenstvo.
Pre ¾ahšie uvo¾nenie matice P môžete použi uvo¾òovaciu pák (obr. 8). Pokia¾ je spotrebiè
zablokovaný, použite tlaèidlo M (spätný chod). Mäso, ktoré zostalo v tele mlynèeka, nie je
rozomleté a preto nechajte mäso znova rozomlie.
Nástavec na plnenie údenín (klobásky, párky, jaternice a pod.)
Zostavenie (obr. 1 a 3)
Vložte skrutkovitý podávaè F do tela mlynèeka D ozubeným kolesom F1 napred.
Nasaïte separátor H na telo mlynèeka D. Uistite sa, že drážky separátora pasujú do
výstupkov hlavy mlynèeka.
Nasaïte trubièku G na telo mlynèeka D a dotiahnite maticu P na tele mlynèeka D.
Pripevnite telo mlynèeka D k pohonnej jednotke A (obr. 1). Zatlaète telo mlynèeka D
pootoèením pod uhlom 45° v smere hodinových ruèièiek k jednotke motora A. Po zatlaèení
vyrovnajte telo mlynèeka D do zvislej polohy až zaklapne aretácia, èo je sprevádzané
charakteristickým zvukovým efektom (klapnutím). Umiestnite násypku mlynèeka B na
hornú èas mlynèeka D.
Teraz je spotrebiè pripravený na plnenie údenín.
Pri demontáži postupujte opaèným spôsobom. Pre uvo¾nenie tela mlynèeka z pohonnej
jednotky je nutné stlaèi tlaèidlo O.
Použitie
Namleté mäso vložte do násypky mlynèeka B. Použite zatláèadlo C pre jemné zatlaèenie
mäsa do tela mlynèeka D. Èrievko na plnenie nechajte najprv máèa sa v teplej vode (cca
10 min), aby sa zlepšila jeho elasticita a potom ho nasuòte ako „harmoniku“ na výstupný
otvor. Na konci èrievka nechajte vo¾ných 5 cm a zaviažte ho alebo ukonèite špajd¾ou.
Vidlicu napájacieho prívodu A1 zasuòte do el. zásuvky a stlaète spínaè N (START/STOP).
Kontrolka prevádzky L bude svieti. Do plniaceho otvoru vkladajte pripravenú zmes a
zatláèadlom C z¾ahka zatláèajte. Pri plnení postupujte pod¾a zvoleného druhu údeniny
(napr. jaternice, klobásy, špekáèky, atï.). Po ukonèení spracovania spotrebiè vypnite
spínaèom N (START/STOP).
Odporuèenie
Plnenie odporúèame vykonáva dvom osobám naraz, tzn. jeden vkladá zmes a druhý
pridržiava èrievko na otvore. Èrievka plòte tak, aby sa dovnútra nedostal vzduch. Èas
spracovania sa pohybuje rádovo v minútach a závisí od množstva použitého mäsa. V
prípade, že dôjde k upchaniu výstupného otvoru nástavca G, je nutné pohonnú jednotku
vypnú, nástavec demontova a preèisti. Pre ¾ahšie uvo¾nenie matice P môžete použi
uvo¾òovaciu páku (obr. 8). Pokia¾ je spotrebiè zablokovaný, použite tlaèidlo M (spätný
chod). Mäso, ktoré zostalo v mlynèeku, je nerozomleté a preto nechajte mäso znova
rozomlie.
Nástavec pre prípravu trubièiek z cesta
Zostavenie (obr. 1 a 4)
Vložte skrutkovitý podávaè F do tela mlynèeka D ozubeným kolesom F1 napred.
Nasaïte formovaè J na telo mlynèeka D. Uistite sa, že drážky separátora pasujú do
výstupkov v hlave mlynèeka a dotiahnite maticu P na tele mlynèeka. Pripevnite telo
mlynèeka D k pohonnej jednotke A. Zatlaète telo mlynèeka D pootoèením pod uhlom 45°
v smere hodinových ruèièiek k jednotke motora A. Po zatlaèení vyrovnajte telo mlynèeka D
do zvislej polohy až zaklapne aretácia, èo je sprevádzané charakteristickým zvukovým
efektom (klapnutím). Nasaïte násypku mlynèeka B na hornú èas mlynèeka D.
15
SK
Teraz je spotrebiè pripravený na používanie.
Pri demontáži postupujte opaèným spôsobom. Pre uvo¾nenie tela mlynèeka z pohonnej
jednotky je nutné stlaèi tlaèidlo O.
Použitie
Pripravené cesto vložte do násypky mlynèeka B. V prípade potreby použite zatláèadlo C
pre zatlaèenie cesta do tela mlynèeka D. Prístroj bude vytláèa duté trubièky, ktoré odrežte
na požadovanú dåžku. Vidlicu napájacieho prívodu A1 zasuòte do el. zásuvky a zatlaète
spínaè N (START/STOP). Kontrolka prevádzky L bude svieti. Po ukonèení spracovania
spotrebiè vypnite spínaèom N (START/STOP).
Odporuèenie
Èas spracovania sa pohybuje rádovo v minútach a závisí od množstva, druhu a kvality
použitého cesta.
Cestoviny by sa mali uvari vo vriacej osolenej vode ihneï po zhotovení. Zabránite tak ich
zlepeniu. Prípadne môžete vytvorené trubièky naplni vhodnou zmesou (napr. mäsovou,
zeleninou a pod.).
Pre ¾ahšie uvo¾nenie matice P môžete použi uvo¾òovaciu páku (obr. 8). Pokia¾ je spotrebiè
zablokovaný, použite tlaèidlo M (spätný chod).
Nástavec pre krájanie/strúhanie zeleniny a ovocia
Zostavenie (obr. 5, 5a)
Zatlaète telo krájaèa K pootoèením pod uhlom 45° v smere hodinových ruèièiek k jednotke
motora A (obr. 5).
Po zatlaèení vyrovnajte telo mlynèeka D do zvislej polohy až zaklapne aretácia, èo je
sprevádzané charakteristickým zvukovým efektom (klapnutím).
Pootoèením matice K1 do polohy (symbol otvorený zámok) ju zložte.
Do tela krájaèa K vložte vhodný nástavce (5A, 5B, 5C) pod¾a požadovanej hrubosti
krájania zeleniny.
Na telo krájaèa K nasaïte maticu K1 a pootoèením do polohy (symbol uzatvorený zámok)
ju upevnite.
Teraz je spotrebiè pripravený na krájanie zeleniny.
Pri zámene nástavca postupujte zhodným spôsobom.
Pri demontáži postupujte opaèným spôsobom. Pre uvo¾nenie tela krájaèa z pohonnej
jednotky je nutné stlaèi tlaèidlo O.
Použitie
Nakrájajte zeleninu na kúsky, ktoré sú vhodné pre vloženie do otvoru tela krájaèa K.
Vložte kúsky do tela krájaè K a opatrne pritlaète zatláèadlom K2.
Upozornenie: nikdy netlaète krájanú zeleninu prstami!
Vidlicu napájacieho prívodu A1 zasuòte do el. zásuvky a zatlaète spínaè N
(START/STOP). Kontrolka prevádzky L bude svieti. Po ukonèení spracovania spotrebiè
vypnite spínaèom N (START/STOP).
Odporuèenie
Citrusové plody zbavte kôry. V prípade, že dôjde k upchaniu tela krájaèa K, je nutné
pohonnú jednotku vypnú, demontova telo krájaèa a preèisti. Èas spracovania sa
pohybuje rádovo v minútach a závisí od množstva, druhu a kvality použitých plodov. Pre
¾ahšie uvo¾nenie matice P môžete použi uvo¾òovaciu páku (obr. 8). Pokia¾ je spotrebiè
zablokovaný, použite tlaèidlo M (spätný chod).
16
SK
Nástavec pre cesto (striekané peèivo)
Zostavenie (obr. 6, 6a)
Vložte skrutkovitý podávaè F do tela mlynèeka D ozubeným kolesom F1 dopredu.
Nasaïte separátor H na telo mlynèeka D. Uistite sa, že drážky separátora pasujú do
výstupkov hlavy mlynèeka.
Do matice P vložte nástavec pre cesto Q a dotiahnite.
Do nástavca Q nasuòte nástavec pre striekané peèivo R s rôznymi tvarmi profilov cesta.
Pripevnite telo mlynèeka D k pohonnej jednotke A. Po zatlaèení vyrovnajte telo mlynèeka
D do zvislej polohy až zaklapne aretácia, èo je sprevádzané charakteristickým zvukovým
efektom (klapnutím).
Nasaïte násypku B na hornú èas tela mlynèeka D.
Teraz je spotrebiè pripravený na prípravu tvarovaného cesta.
Pri demontáži postupujte opaèným spôsobom. Pre uvo¾nenie tela mlynèeka je nutné stlaèi
tlaèidlo O.
Použitie
Pripravené cesto vložte do násypky mlynèeka B. V prípade potreby použite zatláèadlo C
pre zatlaèenie cesta do tela mlynèeka D. Prístroj bude vytláèa cesto v požadovanom
nastavenom tvare. Vidlicu napájacieho prívodu A1 zasuòte do el. zásuvky a stlaète spínaè
N (START/STOP). Kontrolka prevádzky L bude svieti. Po ukonèení spracovania spotrebiè
vypnite spínaèom N (START/STOP).
Odporuèenie
Vytláèané cesto v požadovanom tvare odporúèame pridàža (podopiera) podnosom, aby
sa netrhalo. Tvarované cesto odrezávajte v kratších dåžkach cca 5 – 7 cm. Èas spracovania sa pohybuje rádovo v minútach a závisí od množstva, druhu a kvality použitého
cesta. Pre ¾ahšie uvo¾nenie matice P môžete použi uvo¾òovaciu páku (obr. 8). Pokia¾ je
spotrebiè zablokovaný, použite tlaèidlo M (spätný chod).
IV. ÚDRŽBA
Pred ktorouko¾vek manipuláciou so spotrebièom vytiahnite vidlicu napájacieho
prívodu z el. zásuvky! Nepoužívajte drsné a agresívne èistiace prostriedky! Èistenie
pohonnej jednotky robte iba vlhkou handrièkou s prídavkom saponátu. Ostatné
príslušenstvo ihneï po použití umyte v horúcej vode s prídavkom saponátu. Pri èistení
noža pracujte ve¾mi opatrne! Dbajte na to, aby rezné hrany noža neprišli do styku s tvrdými
predmetmi, ktoré ich otupujú a tým znižujú ich úèinnos. Po umytí a osušení dielcov
odporúèame natrie nôž a doštièky stolovým olejom. Kovové dielce sa nesmú umýva v
umývaèke riadu, pretože èistiace prostriedky môžu spôsobi ich stmavnutie èi hrdzavenie.
Niektoré prísady môžu urèitým spôsobom príslušenstvo zafarbi. To však nemá na
funkènos spotrebièa žiadny vplyv a toto zafarbenie obyèajne za urèitý èas samo zmizne.
Výlisky z plastu nikdy nesušte nad zdrojom tepla (napr. kachle, el./plynový sporák).
Napájací prívod A1 naviòte na držiak v podstavci strojèeka (obr. 10). Spotrebiè skladujte
riadne oèistený na suchom, bezprašnom mieste mimo dosahu detí a nesvojprávnych osôb.
Postup pre výmenu zlomeného ozubeného kolesa
Vyberte skrutkovitý podávaè F. Pomocou vhodného nástroja (napr. skrutkovaèa) uvo¾nite
skrutku. Vyberte ozubené koleso F1 zo skrutkovitého podávaèa. Nové ozubené koleso
vložte na skrutkovitý hriade¾ a poriadne dotiahnite skrutkou (obr. 9).
17
SK
V. EKOLÓGIA
Ak to rozmery umožòujú, na všetkých dieloch sú vytlaèené znaky materiálov, ktoré sú
použité na obalový materiál, komponenty a príslušenstvo, ako aj na ich recyklovanie.
Uvedené symboly na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamenajú, že použité
elektrické alebo elektronické výrobky nesmú by likvidované spoloène s komunálnym
odpadom. Za úèelom správnej likvidácie výrobkov ich odovzdajte na k tomu urèených
zberných miestach, kde budú prijaté zdarma. Správnou likvidáciou tohto produktu
pomôžete zachova cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych
negatívnych dopadov na životné prostredie a ¾udské zdravie, èo by mohli by dôsledky
nesprávnej likvidácie odpadov. Ïalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo
najbližšieho zberného miesta (viï www.envidom.sk). Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu
odpadu môžu by v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.
Ak má by spotrebiè definitívne vyradený z èinnosti, odporúèa sa po jeho odpojení od
elektrickej siete odreza napájací prívod. Spotrebiè tak bude nepoužite¾ný.
Údržbu rozsiahlejšieho charakteru alebo údržbu, ktorá vyžaduje zásah do
vnútorných èastí spotrebièa, musí vykona iba špecializovaný servis!
Nedodržaním pokynov výrobcu zaniká právo na záruènú opravu!
Prípadné ïalšie informácie o spotrebièi získate na internetovej adrese www.eta.sk.
VI. TECHNICKÉ ÚDAJE
Napätie (V)
uvedené na typovom štítku
Príkon (W)
uveden na typovom štítku
Hmotnos asi (kg)
cca 4,5
Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebièa je 80 dB, èo predstavuje hladinu „A”
akustického výkonu vzh¾adom na referenèný akustický výkon 1 pW.
Na výrobok bolo vydané ES vyhlásenie o zhode pod¾a zákona è. 264/1999 Z.z. v platnom
znení. Výrobok spåòa požiadavky nižšie uvedených nariadení vlády v platnom znení:
— NV è. 308/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách
a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v
urèitom rozsahu napätia (zodpovedá Smernici Rady è. 2006/95/ES v platnom znení).
— NV è. 245/2004 Z.z. o podrobnostiach o technických požiadavkách na výrobky z
h¾adiska elektromagnetickej kompatibility (zodpovedá Smernici Rady è. 2004/108/ES
v platnom znení).
Na výrobok bolo vydané vyhlásenie o zhode pod¾a zákona è. 272/1994 Z.z. o ochrane
zdravia ¾udí v platnom znení. Výrobok je v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu
a Rady è. 1935/2004/ES o materiáloch a predmetoch urèených pre styk s potravinami.
Výrobca si vyhradzuje nepodstatné zmeny štandardného vyhotovenia, ktoré nemajú vplyv
na funkciu výrobku.
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM
BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR
PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY.
Nebezpeèenstvo udusenia. PE vrecko odkladajte mimo dosahu detí. Vrecko nie je na
hranie.
VÝROBCA: ETA a.s., Polièská 444, 539 16 Hlinsko, Èeská republika.
VÝHRADNÝ DOVOZCA PRE SR: ETA – Slovakia, spol. s r.o., Stará Vajnorská 17, 831 04
Bratislava 3
18
Electric Meat Grinder
eta
UK
2075 AMBO
OPERATION INSTRUCTIONS
I. SAFETY PRECAUTIONS
– Read carefully the Operation Instructions before first putting into operation, see the
illustrations, and store the Operation Instructions.
– Check if the value on the type placard is in accordance with the voltage in your electric
socket.
– Never use the appliance in case the power cable or socket plug is damaged, or if the
appliance does not work properly, or if it has hit the ground and has been damaged. In
such cases, forward the appliance to authorized service station to check its safety and
proper function.
– Do not plug the power cable to socket or unplug the power cable from socket by
wet hands or by pulling the power cable!
– The appliance is intended for home use only or for similar purposes!
– The appliance is not intended for use by the persons (children inclusive) whose
physical, sensual and mental disability or lack of experiences or knowledge prevents
safe use of the appliance, unless they will be supervised or instructed on safe use of
the appliance by a person responsible for their safety. The children should be
supervised to ensure that they will not play with the appliance.
– Do not use this appliance connected with control unit, timer, or any other device which
switches the appliance automatically.
– Do not leave the appliance in operation unattended, and watch it during the
whole time of food preparation!
– Never plunge the drive unit into water, nor wash it under water stream.
– Use the appliance in working position only on places where its overturning does not
threaten and in sufficient distance from heat sources (e.g. stove, electric cooker, gas
cooker) and from wet surfaces (e.g. kitchen sink, wash-basin).
– Use the appliance only with the accessories intended for this type. Use of another
accessories can be dangerous for an operator.
– Do not insert the accessories into any body opening.
– Never insert fingers into the filling opening, nor use a fork, a knife or a spoon.
Use only enclosed rammer for this purpose.
– Always unplug the appliance before each accessory replacement, after the work is
finished and before each maintenance.
– Do not exceed maximum time of continuous appliance operation which is 3 minutes.
– The appliance is equipped with thermal safety fuse which disconnects current supply in
case of engine overloading. If it occurs, unplug the appliance and let the appliance get
cooled.
– The appliance is equipped with mechanical fuse, too. Plastic tooth wheel located on the
spiral feeder is designed to be broken in case some bones or kitchen utensils get into
the appliance, to prevent a damage of the engine. If such situation occurs, proceed
according to instructions stated in the paragraph IV. MAINTENANCE
– Do not process frozen food.
– Switch the appliance off in case processed food begins be caught for example on the
knife or exchangeable discs, and clean a pertinent part.
– In case of use of extension cable, it is necessary that this cable must not be damaged
and must comply with valid safety regulations.
– Supply cable must not be damaged by keen or hot objects, open flame, and must not
be plunged into water.
19
UK
–
–
–
If the supply cable of this appliance is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its service technician, or qualified person, to prevent a dangerous
situation.
Do not use this appliance for any other purpose than for which is intended and
described in these instructions!
The manufacturer is not responsible for damages caused by improper use of the
appliance and accessories (e.g. food deterioration, injure, fire), and is not responsible
for warranty claims on the appliance in case above mentioned precautions have not
been kept up.
II. DESCRIPTION OF THE APPLIANCE AND ACCESSORIES (see page 2-4)
Fig. 1 – A – drive unit
A1 – supply cable
O – release button
D – grinder body
L – operation indicator lamp
M – reverse run
N – switch
Fig. 2 –
E
F
F1
P
B
C
– cutting blade
– spiral feeder
– tooth wheel
– nut
– filling hopper
– grinder rammer
Fig. 3 –
G
H
F
P
– tube for production of sausages
– separator
– spiral feeder
– nut
Fig. 4 -
I
J
F
P
– cone
– former
– spiral feeder
– nut
Fig. 5 –
setting of great slicer body K
Fig. 5a – K – slicer body
K1 – nut
K2 – slicer rammer
Fig. 6 –
setting of grinder body D
Fig. 6a – Q
F
P
R
H
– dough adapter
– spiral feeder
– nut
– hoop
– separator
20
UK
Fig. 7
– accessories storage (G, H, I, J)
Fig. 8
– release lever
Accessories
2A – plate for fine grinding
2B – plate for medium grinding
2C – plate for rough grinding
5A – adapter for fine slicing
5B – adapter for medium slicing
5C – adapter for rough slicing
III. PREPARATION AND USE
Remove all packing material and take the grinder with accessories out. Remove all foils,
self-adhesive tapes and papers. Wash all parts which will be in contact with the food in hot
water with detergent, thoroughly flush with clean water and dry it up, or let it get dry.
Meat Grinder
Assembly (Fig. 1 and 2)
Insert spiral feeder F into the grinder body D, with tooth wheel F1 ahead.
Fit the cutting blade E on the spiral feeder F, the cutting edges must be ahead.
Fit required plate (2A, 2B, 2C) in accordance with grinding consistency which you prefer)
on the spiral feeder F. Be sure that the plate fits on the lugs of the grinder head D and
tighten the nut on the grinder body.
Push the grinder body D turning it by 45° clockwise to the drive unit A. After pushing, adjust
the grinder body D to vertical position till it locks, which is followed by characteristic sound
effect (knack).
Locate the filling hopper B on upper part of the grinder D.
Now the appliance is prepared for use.
At disassembly, proceed in the contrary way. To release the grinder body, it is necessary to
push the button O.
Use
The appliance enables grinding of all meat kinds void of bones, sinew and skin. By using
exchangeable plates (2A, 2B, 2C) with different openings, you can choose fine, medium,
or rough meat grinding. Slice the meat to strips approximately 10 cm long and 2 cm wide in
advance. Plug the supply cable A1 to socket and push the switch N (START/STOP). The
operation indicator lamp L will light. Insert single meat pieces into filling hopper B and push
it slightly by grinder rammer C to the spiral feeder F (do not overload the appliance).
Grinded meat will fall into prepared dish under the grinder. After finishing the preparation,
switch the appliance off by the switch N (START/STOP).
Recommendation
Do not grind frozen meat. For easier cleaning of the grinder, grind hard baked goods (e.g.
croissant, roll). Time of preparation can take several minutes and depends on quantity,
kind and quality of used meat. We recommend to interrupt the work occasionally, switch
the appliance off and, if necessary, remove the food which have stuck or blocked the
accessories. For easier releasing the nut P, you can use the release lever (Fig. 8). Please
use the button M (reverse run) if the appliance is blocked. The meat which stayed in the
grinder body is not grinded, therefore grind it again.
21
UK
Adapter for filling smoked-meat products (sausages, frankfurters, hash-and-crumbs
sausages, etc.)
Assembly (Fig. 1 and 3)
Insert spiral feeder F into the grinder body D, with tooth wheel F1 ahead.
Fit separator H on the grinder body D. Be sure that separator scoring fits on the lugs of the
grinder head.
Fit the tube G on the grinder body D and tighten the nut P on the grinder body D.
Attach the grinder body D to the drive unit A (Fig. 1) Push the grinder body D turning it by
45° clockwise to the drive unit A. After pushing, adjust the grinder body D to vertical
position till it locks, which is followed by characteristic sound effect (knack). Locate the
filling hopper B on upper part of the grinder D.
Now the appliance is prepared for use.
At disassembly, proceed in the contrary way. To release the grinder body, it is necessary to
push the button O.
Use
Insert grinded meat to the filling hopper B. Use grinder rammer C for slight pushing the
meat into the grinder body D. First, let the casing for filling macerate in warm water for
approximately 10 minutes, to improve its elasticity, and then set it like a harmonica on
outlet opening. Let free 5 cm on the end of the casing and tie it up or skewer it. Plug the
supply cable A1 to socket and push the switch N (START/STOP). The operation indicator
lamp L will light. Insert prepared mixture into filling opening and push it slightly by grinder
rammer C. At filling, proceed according to chosen kind of smoked-meat products (e.g.
hash-and-crumbs sausages, sausages, pork sausages, etc.). After finishing the
preparation, switch the appliance off by the switch N (START/STOP).
Recommendation
We recommend to perform a filling by two persons contemporaneously, i.e. one person
inserts the mixture and the second holds the casing on the opening. Fill the casings so as
not to let the air to get inwards. Time of preparation can take several minutes and depends
on quantity of used meat. In case that outlet opening of the adapter G becomes blocked, it
is necessary to switch the appliance off, remove the adapter and clean it. For easier
releasing the nut P, you can use the release lever (Fig. 8). Please use the button M
(reverse run) if the appliance is blocked. The meat which stayed in the grinder body is not
grinded, therefore grind it again.
Adapter for preparation of dough products (cream horns)
Assembly (Fig. 1 and 4)
Insert spiral feeder F into the grinder body D, with tooth wheel F1 ahead.
Fit former J on the grinder body D. Be sure that former scoring fits on the lugs of the
grinder head and tighten the nut P on the grinder body D.
Attach the grinder body D to the drive unit A. Push the grinder body D turning it by 45°
clockwise to the drive unit A. After pushing, adjust the grinder body D to vertical position till
it locks, which is followed by characteristic sound effect (knack). Set the filling hopper B on
upper part of the grinder D.
Now the appliance is prepared for preparation of dough products.
At disassembly, proceed in the contrary way. To release the grinder body, it is necessary to
push the button O.
22
UK
Use
Insert prepared dough to the filling hopper B. If necessary, use grinder rammer C for slight
pushing the dough into the grinder body D. The appliance will extrude hollow tube which
shall be cut to required length.
Plug the supply cable A1 to socket and push the switch N (START/STOP). The operation
indicator lamp L will light. After finishing the preparation, switch the appliance off by the
switch N (START/STOP).
Recommendation
Time of preparation can take several minutes and depends on quantity, kind and quality of
used dough.
Dough products should be boiled immediately after producing in boiling salted water. This
way you will prevent sticking of dough products. You can fill produced horns with
appropriate mixture (e.g. meat mixture, vegetable mixture, etc.)
For easier releasing the nut P, you can use the release lever (Fig. 8). Please use the
button M (reverse run) if the appliance is blocked.
Adapter for slicing / grating of vegetables and fruits
Assembly (Fig. 5 and 5a)
Push the slicer body K turning it by 45° clockwise to the drive unit A (Fig. 5). After pushing,
adjust the slicer body to vertical position till it locks, which is followed by characteristic
sound effect (knack).
Remove the nut K1 by turning it to the position (pictogram lock opened).
Insert required adapter (5A, 5B, 5C) in accordance with slicing fineness which you prefer
into the slicer body K.
Set the nut K1 on the slicer body K and tighten it by turning to the position (pictogram lock
closed).
Now the appliance is prepared for slicing of vegetables.
Proceed in the same way when replacing an adapter.
At disassembly, proceed in the contrary way. To release the slider body, it is necessary to
push the button O.
Use
Slice vegetables into pieces appropriate for inserting into the opening of the slicer body K.
Insert the pieces into the slicer body K and carefully push by the slicer rammer K2.
Warning: Never push sliced vegetables by fingers!
Plug the supply cable to socket using the socket plug A1 and push the switch N
(START/STOP). The operation indicator lamp L will light. After finishing the preparation,
switch the appliance off by the switch N (START/STOP).
Recommendation
Remove skin from citrus fruits. In case that the slicer body K becomes blocked, it is
necessary to switch off the drive unit, remove the slicer body and clean it.
Time of preparation can take several minutes and depends on quantity, kind and quality of
used fruitage.
For easier releasing the nut P, you can use the release lever (Fig. 8). Please use the
button M (reverse run) if the appliance is blocked.
23
UK
Adapter for a dough (biscuits)
Assembly (Fig. 6 and 6a)
Insert spiral feeder F into the grinder body D, with tooth wheel F1 ahead.
Fit separator H on the grinder body D. Be sure that separator scoring fits on the lugs of the
grinder head.
Insert the dough adapter Q into the nut P and tighten it.
Push the hoop R with different shapes of dough profiles on the adapter Q.
Attach the grinder body D to the drive unit A. After pushing, adjust the grinder body D to
vertical position till it locks, which is followed by characteristic sound effect (knack).
Set the filling hopper B on upper part of the grinder D.
Now the appliance is prepared for preparation of formed dough.
At disassembly, proceed in the contrary way. To release the grinder body, it is necessary to
push the button O.
Use
Insert prepared dough to the filling hopper B. If necessary, use grinder rammer C for slight
pushing the dough into the grinder body D. The appliance will extrude the dough of
required set-up shape.
Plug the supply cable to socket using the socket plug A1 and push the switch N
(START/STOP). The operation indicator lamp L will light. After finishing the preparation,
switch the appliance off by the switch N (START/STOP).
Recommendation
We recommend to hold (support) extruded dough of required shape by a salver to prevent
tearing the dough. Formed dough shall be cut to shorter length of approximately 5 to 7 cm.
Time of preparation can take several minutes and depends on quantity, kind and quality of
used fruitage.
For easier releasing the nut P, you can use the release lever (Fig. 8). Please use the
button M (reverse run) if the appliance is blocked.
IV. MAINTENANCE
Unplug the power cable from socket before any handling with the appliance! Do not
use rough and aggressive cleaning agents! Perform any cleaning of the drive unit only
with wet rag with detergent. Wash other accessories immediately after use in hot water
with detergent. Work very carefully when cleaning the knife! Note that cutting edges of the
knife shall not come into contact with hard objects which blunt them and decrease their
efficiency. After washing and drying the parts, we recommend to lubricate the knife and
plates with table oil. Metal parts must not be washed in the dishwasher because cleaning
agents can cause their darkening or rusting. Some agents can tinge the accessories in
some way. However, this has no influence on function of the appliance and this tint usually
disappears by itself after some time. Never dry plastic mouldings above heat sources (e.g.
stove, electric cooker, gas cooker).
Wind up the power cable A1 on the holder in the base of the appliance. Store the appliance
on dry and dust-free place out of reach of children and incapable persons.
Procedure for replacement of broken tooth wheel
Remove the spiral feeder F. Loosen the bolt using an appropriate tool (screw driver).
Remove the tooth wheel F1 from the spiral feeder. Put new tooth wheel on the axe of the
spiral feeder and tighten it properly with the bolt. (Fig. 9).
24
UK
V. ECOLOGY
If the size of the appliance allows, all the parts contain marking of the materials used for
production packaging, components and accessories as well as for recycling. The symbols
on the product or in the accompanying documentation mean that the electrical or electronic
product used must not be liquidated together with communal waste. To ensure the
appropriate liquidation take the used appliance to a collection point where it will be
accepted free of charge. Correct liquidation of the product helps to protect valuable natural
resources and helps to prevent a potential negative impact on the environment and human
health which can be the outcome of inappropriate liquidation of waste. More details can be
obtained from your local authorities or the closest collection point.
Inappropriate manipulation of such waste can result in a fine according to the national
legislation.
Maintenance of a serious nature or maintenance which requires interference with
the internal parts of the appliance must be carried out by a professional service
centre! By failing to follow the instructions issued by the manufacturer, the right to
the warranty service will be invalidated!
VI. TECHNICAL DATA
Voltage (V)
Stated on the product label
Wattage (W)
Stated on the product label
Weight approx (kg)
4,5
The product has received ES declaration of conformity according to Act as amended. The
product matches the requirements of the below statutory order as amended.
– Committee Regulation No. 2006/95/ES as amended, setting the technical requirements
of the electrical appliance as low.
– Committee Regulation No. 2004/108/ES as amended, setting the technical
requirements of products in terms of their electromagnetic compatibility
The product is in conformity with the European Parliament and European Committee
Regulation No. 1935/2004/ES re. Materials and objects designed for contact with food.
The manufacturer reserves the right for any insignificant deviations from the standard
finished product which do not have any effect on the functioning of the product.
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM
BABIES AND CHILDREN DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR
PLAYPENS THIS BAG IS NOT A TOY.
MANUFACTURER: ETA a.s., service, Polièská 444, 539 16 Hlinsko, Czech Republic
25
RU
Ýëåêòðè÷åñêàÿ ìÿñîðóáêà
eta 2075 AMBO
ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß ÏÎ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ
I. ÓÊÀÇÀÍÈß ÏÎ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
– Ïåðåä ïåðâîé ýêñïëóàòàöèåé ïðèáîðà òùàòåëüíî è âíèìàòåëüíî ïðî÷òèòå
èíñòðóêöèè ïî ýêñïëóàòàöèè, îñìîòðèòå ðèñóíêè è ñîõðàíèòå èíñòðóêöèþ.
– Ïðîâåðüòå, îòâå÷àþò ëè äàííûå íà íîìåíêëàòóðíîì ÿðëûêå íàïðÿæåíèþ â Âàøåé
ýëåêòðè÷åñêîé ðîçåòêå.
– Íèêîãäà íå èñïîëüçóéòå ïðèáîð, åñëè ïîäâîä íàïðÿæåíèÿ èëè âèëî÷íîãî çàõâàòà
ïîâðåæäåíû; åñëè ïðèáîð íå ðàáîòàåò ïðàâèëüíî, åñëè ïðèáîð êòî-íèáóäü óðîíèë
íà çåìëþ è îí ïîâðåäèëñÿ.  òàêèõ ñëó÷àÿõ îòíåñèòå ïðèáîð â àâòîðèçîâàííûé
ïðîèçâîäèòåëåì ñåðâèñ äëÿ êîíòðîëÿ åãî áåçîïàñíîñòè è ïðàâèëüíîãî õîäà.
– Âèëî÷íûé çàõâàò ïîäâîäà íàïðÿæåíèÿ íå çàñîâûâàéòå â ýëåêòðè÷åñêóþ
ðîçåòêó è íå âûòàñêèâàéòå èç ðîçåòêè ìîêðûìè ðóêàìè è âîëî÷åíèåì çà
ïîäâîä ïèòàþùåãî íàïðÿæåíèÿ!
– Ïðèáîð óñòàíîâëåí ëèøü äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â äîìîõîçÿéñòâå è äëÿ
ñîîòâåòñòâóþùèõ öåëåé!
– Ïðèáîð íå ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ïîëüçîâàíèÿ ëèöàìè (â òîì ÷èñëå è äåòüìè)
ñ ôèçè÷åñêèì, ñìûñëîâûì èëè ìåíòàëüíûì ïîíèæåíèåì, èëè ñ íåäîñòàòî÷íûì
îïûòîì è çíàíèÿìè, òàê êàê ýòî ïðåïÿòñòâóåò áåçîïàñíîìó èñïîëüçîâàíèþ
ïðèáîðà, çà èñêëþ÷åíèåì, êîãäà çà íèìè âíèìàòåëüíî ñëåäÿò, èëè îíè îáó÷åíû
îòíîñèòåëüíî ïðèìåíåíèÿ ïðèáîðà ëèöîì, îòâå÷àþùèì çà èõ áåçîïàñíîñòü.
Ñëåäóåò ñëåäèòü çà äåòüìè, ÷òîáû óäîñòîâåðèòüñÿ, ÷òî îíè íå áóäóò èãðàòüñ
ïðèáîðîì.
– Íå ïîëüçóéòåñü ïðèáîðîì â ñîåäèíåíèè ñ óñòðîéñòâîì äàëüíåãî ðàäèóñà,
ïðîãðàììàòîðîì, òàéìåðîì èëè ëþáûì óñòðîéñòâîì, êîòîðîå âêëþ÷àåò ïðèáîð
àâòîìàòè÷åñêè!
– Íå îñòàâëÿéòå ïðèáîð ðàáîòàü áåç ïðèñìîòðà è êîíòðîëèðóéòå åãî â òå÷åíèå
âñåé ïîäãîòîâêè ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ!
– Ìîòîðíóþ åäèíèöó íèêîãäà íå îïóñêàéòå â âîäó, äàæå íå ìîéòå ïîä âîäíûì
ïîòîêîì!
– Ïîëüçóéòåñü ïðèáîðîì òîëüêî â ðàáî÷åé ïîçèöèè è íà ìåñòàõ, ãäå íå óãðîæàåò
îïàñíîñòü åãî ïåðåâåðíóòüÿ è â äîñòàòî÷íîì ðàññòîÿíèè îò èñòî÷íèêîâ òåïëà
(íàïð., ýëåêòðè÷åñêîé, ãàçîâîé ïëèòû è ò.ï.) è âëàæíûõ ïîâåðõíîñòåé (íàïð.,
ìîéêè, óìûâàëüíèêà è ò.ï.).
– Ïðèáîð èñïîëüçóéòå òîëüêî ñ ïðèíàäëåæíîñòÿìè, îïðåäåëåííûìè äëÿ äàííîé
ìîäåëè ïðèáîðà. Èñïîëüçîâàíèå äðóãèõ ïðèíàäëåæíîñòåé ìîæåò ïðåäñòàâëÿòü
îïàñíîñòü äëÿ îáñëóæèâàíèÿ.
– Ïðèíàäëåæíîñòè íå çàñîâûâàéòå íè â êàêèå ôèçè÷åñêèå ïðîõîäû!
– Íèêîãäà íå çàñîâûâàéòå ïàëüöû â çàïðàâî÷íîå îòâåðñòèå è íå èïîëüçóéòå
âèëêó, íîæ, ëîæêó è ò.ï. Âñåãäà èñïîëüçóéòå äëÿ ýòîé öåëè òîëüêî ïðèëîæåííûé
òîëêàòåëü.
– Ïåðåä êàæäîé çàìåíîé ïðèíàäëåæíîñòåé, ïîñëå îêîí÷àíèÿ ðàáîòû è ïåðåä
êàæäûì óõîäîì çà ïðèáîðîì âñåãäà åãî âûêëþ÷èòå èç ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè.
– Íå ïåðåøàãèâàéòå ìàêñèìàëüíîå âðåìÿ íåïðåðûâíîãî õîäà ïðèáîðà, êîòîðîå
ïðåäñòàâëÿåò 3 ìèíóòû.
26
RU
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Ïðèáîð îñíàùåí òåïëîâûì ïðåäîõðàíèòåëåì, êîòîðûé ïðåêðàòèò ïîäâîä
íàïðÿæåíèÿ â ñëó÷àå ïåðåãðóæåííîñòè äâèãàòåëÿ. Åñëè ýòî ïðîèçîéäåò, ïðèáîð
âûêëþ÷èòå èç ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè è îñòàâüòå äî îõëàæäåíèÿ.
Ïðèáîð îñíàùåí òàêæå ìåõàíè÷åñêèì ïðåäîõðàíèòåëåì. Çóá÷àòîå êîëåñî èç
ïëàñòìàññû, ïîìåùåííîå íà âèíòîâîì ïèòàòåëå, ïîñòðîåíî òàê, ÷òîáû â ñëó÷àå
ïîïàäåíèÿ êîñòè èëè êóõîííûõ èíñòðóìåíòîâ, ñîãíóëîñü è ïðåäîòâðàòèëî
ïîâðåæäåíèå äâèãàòåëÿ. Åñëè òàêàÿ ñèòóàöèÿ ïðîèçîéäåò, ðóêîâîäñòâóéòåñü
ïîñòàíîâëåíèÿìè ïàðàãðàôà IV. ×ÈÑÒÊÀ È ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÎÍÍÛÉ ÓÕÎÄ.
Íå îáðàáàòûâàéòå ìîðîæåííûå ïèùåâûå ïðîäóêòû.
Åñëè îáðàáàòûâàåìûå ïèùåâûå ïðîäóêòû íà÷íóò ñîáèðàòüñÿ, íàïð. íà íîæó,
îáìåííûõ êîëüöàõ, ïðèáîð âûêëþ÷èòå è íàäëåæàùèé ýëåìåíò î÷èñòèòå.
 ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè èñïîëüçîâàíèÿ óäëèíèòåëÿ îáðàòèòå âíèìàíèå íà òî,
÷òîáû îí íå áûë ïîâðåæäåí è óäîâëåòâîðÿë äåéñòâóþùèì ïðàâèëàì ïî
áåçîïàñíîñòè.
Ïèòàþùèé êàáåëü íå ìîæåò áûòü ïîâðåæäåííûì òâåðäûìè èëè ãîðÿ÷èìè
ïðåäìåòàìè, oòêðûòûì ïëàìíåì è íå ñìååò áûòü îïóùåí â âîäó.
 ñëó÷àå ïîâðåæäåíèÿ ïîäâîäà íàïðÿæåíèÿ íàñòîÿùåãî ïðèáîðà ïîäâîä äîëæåí
áûòü çàìåíåí ïðîèçâîäèòåëåì, åãî àâòîðèçîâàííûì ñåðâèñíûì ëèáî ëèöîì,
îòâå÷àþùèì îáðàçîì êâàëèôèöèðîâàííûì, ÷òîáû ïðåäîòâðàòèòü âîçíèêíîâåíèå
îïàñíîé ñèòóàöèè.
Ïðèáîð íèêîãäà íå ïðèìåíÿéòå â äðóãèõ öåëÿõ, òîëüêî â òàêèõ, ê êîòîðûì îí
óñòàíîâëåí è êîòîðûå îïèñàíû â íàñòîÿùåé èíñòðóêöèè!
Ïðîèçâîäèòåëü íå îòâå÷àåò çà óùåðá, íàíåñåííûé íåïðàâèëüíûì ïðèìåíèåì
ïðèáîðà è ïðèíàäëåæíîñòåé (íàïð. îáåñöåíåíèå ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ, ðàíåíèå,
ïîæàð) è íå îòâå÷àåò èç ãàðàíòèè çà ïðèáîð â ñëó÷àå íåñîáëþäåíèÿ
âûøåóêàçàííûõ ïðåäóïðåæäåíèé ïî áåçîïàñíîñòè.
II. ÎÏÈÑÀÍÈÅ ÏÐÈÁÎÐÀ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÅÉ (ñì. ñòð. 2-4)
Ðèñ. 1 – A – Áëîê äâèãàòåëÿ
A1 – Ñåòåâîé øíóð
O – Îòïóñêíàÿ êíîïêà
D – Êîðïóñ (ãîëîâêà) ìÿñîðóáêè ñ íàïîëíÿþùèì âàëîì
L – Êîíòðîëüíûé ñâåò
M – Ïåðåêëþ÷àòåëü îáðàòíîãî õîäà (ðåâåðñ)
N – Êíîïêà âêëþ÷åíèÿ / âûêëþ÷åíèÿ
Ðèñ. 2 – E
F
F1
P
B
C
– Ðåæóùèé íîæ
– Øíåê
– Çóá÷àòîå êîëåñî
– Ãàéêà
– Ëîòîê
– Êðóãëûé òîëêàòåëü
Ðèñ. 3 – G
H
F
P
– Êîëáàñíûé øïðèö
– Ôîðìèðîâàòåëü
– Øíåê
– Âèíò
27
RU
Ðèñ. 4 – I
J
F
P
– Êîíóñ
– Ôîðìîâî÷íûé äèñê
– Øíåê
– Âèíò
Ðèñ. 5 – âñòàâëåíèå êîðïóñà ìÿñîðóáêè K
Ðèñ. 5a – K – Äåðæàòåëü ðåæóùåãî íîæà
K1 – Âèíò
K2 – Òîëêàòåëü
Ðèñ. 6 – âñòàâëåíèå êîðïóñà ìÿñîðóáêè D
Ðèñ. 6a – Q
F
P
R
H
– Íàñàäêà äëÿ ôîðìèðîâêè òåñòà
– Øíåê
– Âèíò
– Ôîðìèðîâêà òåñòà
– Ôîðìèðîâàòåëü
Ðèñ. 7 – Îòñåê äëÿ õðàíåíèÿ ðåøåòîê è íàñàäîê (G, H, I, J)
Ðèñ. 8 – Êëþ÷ äëÿ îòâîðà÷èâàíèÿ êðåïåæíîé ãàéêè ãîëîâêè ìÿñîðóáêè
Ïðèíàäëåæíîñòè
2A – Ìåëêàÿ ðåøåòêà ìÿñîðóáêè
2B – Ñðåäíÿÿ ðåøåòêà ìÿñîðóáêè
2C – Ãðóáàÿ ðåøåòêà ìÿñîðóáêè
5A – Ìåëêèé èçìåëü÷èòåëü
5B – Ãðóáûé èçìåëü÷èòåëü
5C – Ñðåäíèé èçìåëü÷èòåëü
III. ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ È ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈß
Óäàëèòå âñÿêèé óïàêîâî÷íûé ìàòåðèàë è âûíüòå ìÿñîðóáêó è ïðèíàäëåæíîñòè èç
êîðîáêè. Îñâîáîäèòå ïðèáîð îò ýâåíòóàëüíîé ïðåäîõðàíèòåëüíîé ôîëüãè, ýòèêåòîê
ñ êëååì èëè áóìàãîé. .Ïåðåä ïåðâûì èñïîëüçîâàíèåì âûìîéòå âñå êîìïîíåíòû,
êîòîðûå âîéäóò â êîíòàêò ñ ïèùåâûìè ïðîäóêòàìè â ãîðÿ÷åé âîäå ñ äîáàâêîé
ñèíòåòè÷åñêîãî ïîâåðõíîñòíî-àêòèâíîãî âåùåñòâà, òùàòåëüíî îïîëàñêàéòå ÷èñòîé
âîäîé è âûòðèòå äî áåçâîäüÿ, èëè îñòàâüòå îáñîõíóòü.
ÌßÑÎÐÓÁÊÀ
ñáîðêà ìÿñîðóáêè (ðèñ. 1 a 2)
Âñòàâüòå øíåê F â êîðïóñ ãîëîâêè ìÿñîðóáêè D çóá÷àòûì êîëåñîì F1 âïåðåä.
Óñòàíîâüòå ðåæóùèé íîæ E íà øíåê F òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû åãî îñòðûå ñòîðîíû áûëè
îáðàùåíû âïåðåä ê äèñêó.
Âñòàâüòå æåëàåìóþ ðåøåòêó (2A, 2B, 2C) â çàâèñèìîñòè îò ïðåäïî÷èòàåìîé ãóñòîòû
ðóáêè íà îñü øíåêà F. Óáåäèòåñü â òîì, ÷òî èìåþùèéñÿ íà ðåøåòêå ïðîðåç
ñîâìåñòèëñÿ ñ âûñòóïîì íà êîðïóñå ãîëîâêè ìÿñîðóáêè D, çàòåì ïðèêðóòèòå âèíò P
ê êîðïóñó ìÿñîðóáêè.
28
RU
Ïðèæìèòå êîðïóñ ãîëîâêè ìÿñîðóáêè D è ðàñïîëîæèòå ïîä óãëîì 45 ãðàäóñîâ ïî
÷àñîâîé ñòðåëêå ê áëîêó äâèãàòåëÿ À. Ïîñëå òîãî âðàùàéòå êîðïóñ ìÿñîðóáêè D
â îòâåñíîå ïîëîæåíèå äî òåõ ïîð, ïîêà íå çàùåëêíåòñÿ àððåòàöèè, ÷òî
ñîïðîâîæäàåòñÿ õàðàêòåðíûì çâóêîâûì ýôôåêòîì (ùåëêíóòüå).
Âñòàâüòå ëîòîê B â âåðõíþþ ÷àñòü ìÿñîðóáêè D.
Òåïåðü ïðèáîð ïîãäîòîâëåí äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ.
Ïðè äåìîíòàæå äåéñòâóéòå â ïðîòèâîïîëîæíîì íàïðàâëåíèè. Äëÿ îòïóùåíèÿ êîðïóñà
ìÿñîðóáêè íàäî íàæàòü íà êíîïêó O.
Ýêñïëóàòàöèÿ
Ïðèáîð ïîçâîëÿåò ðóáêó âñåõ âèäîâ ìÿñà áåç êîñòåé, ñóõîæèëèÿ è êîæóð.
Èñïîëüçîâàíèå òðåõ âñòàâíûõ ðåøåòîê (2A, 2B, 2C) ñ îòâåðñòèÿìè ðàçíîãî ðàçìåðà,
ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ðàçëè÷íûõ ñïîñîáîâ ðóáêè: ìåëêîé, ñðåäíåé è ãðóáîé. Ìÿñî
çàðàíåå íàðåæüòå íà ïîëîñà ðàçìåðîì ïðèáëèçèòåëüíî 10 ñì â äëèíó è 2 ñì
â øèðèíó. Âèëêó ïîäâîäà íàïðÿæåíèÿ A1 âñòàâüòå â ðîçåòêó è íàæìèòå íà êíîïêó N
(START/STOP). Êîíòðîëüíûé ñâåò ïî ýêñïëóàòàöèè L áóäåò ñâåòèòü. Îòäåëüíûå êóñêè
ìÿñà ïîëîæèòå íà ëîòîê B è ïðè ïîìîùè òîëêàòåëÿ C ñëåãêà ïðîòàëêèâàéòå â øíåê
(ïðèáîð ÷ðåçìåðíî íå íàãðóæàéòå). Ôàðøèðîâàííîå ìÿñî áóäåò ïàäàòü
â ïîãîòîâëåííóþ ïîñóäó ïîä âûïóñêíûì îòâåðñòèåì ìÿñîðóáêè. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ
ðóáêè ìÿñà ïðèáîð âûêëþ÷èòå êíîïêîé N (START/STOP).
Ðåêîìåíäàöèÿ
Íå ðóáèòå ìîðîæåííîå ìÿñî. Èç-çà áîëåå ïðîñòîé î÷èñòêè ìÿñîðóáêè óïîòðåáèòå
íàêîíåö ñâåæåå áóëî÷íûå èçäåëèÿ (íàïð. ðîãàëèê, áóëêó). Âðåìÿ íåïðåðûâíîé
ðàáîòû ïðèáîðà çàâèñèò îò êîëè÷åñòâà, âèäà è êà÷åñòâà èñïîëüçîâàííîãî ìÿñà, îíî
íå äîëæíî ïðåâûøàòü íåñêîëüêî ìèíóò. Ðåêîìåíäóåòñÿ âðåìÿ îò âðåìåíè ðàáîòó
ïðåêðàòèòü, âûêëþ÷èòü ïðèáîð è óñòðàíèòü ïðèêðåïëåííûå ïèùåâûå ïðîäóêòû,
êîòîðûå çàñîðèëè ïðèíàäëåæíîñòè ïðèáîðà. ×òîáû ëåã÷å îòâåðíóòü âèíò P, âû
ìîæåòå èñïîëüçîâàòü êëþ÷ äëÿ îòâîðà÷èâàíèÿ êðåïåæíîé ãàéêè ãîëîâêè ìÿñîðóáêè
(ðèñ. 8). Åñëè ïðèáîð çàìîðîæåí èñïîëüçîâàòü êíîïêó M (Ïåðåêëþ÷àòåëü îáðàòíîãî
õîäà ðåâåðñ). Åñëè ìÿñî, îñòàâøåå â êîðïóñå ìÿñîðóáêè, íå ôàðøèðîâàíî, íàäî åãî
ñíîâà ïðîðóáèòü.
Êîëáàñíàÿ íàñàäêà äëÿ íàáèâêè êîï÷åíîñòåé (êîëáàñêè, ñîñèñêè,
éàòåðíèö è ò.ï.)
Ñáîðêà (ðèñ. 1 a 3)
Âñòàâüòå øíåê F â êîðïóñ ãîëîâêè ìÿñîðóáêè D çóá÷àòûì êîëåñîì âïåðåä F1.
Âñòàâüòå ôîðìèðîâàòåëü H â êîðïóñ ãîëîâêè ìÿñîðóáêè D. Óáåäèòåñü â òîì, ÷òî
èìåþùèåéñÿ âûðåçû íà îòäåëèòåëå ñîâìåñòèëèñü ñ âûñòóïàìè íà êîðïóñå ãîëîâêè
ìÿñîðóáêè.
Âñòàâüòå êîëáàñíûé øïðèö G íà êîðïóñ ìÿñîðóáêè D è ïðèêðóòèòå âèíò P ê êîðïóñó
ìÿñîðóáêè D.
Ïðèêðåïèòå êîðïóñ ìÿñîðóáêè D ê áëîêó äâèãàòåëÿ A (ðèñ.1). Ïðèæìèòå êîðïóñ
ãîëîâêè ìÿñîðóáêè D è ðàñïîëîæèòå ïîä óãëîì 45 ãðàäóñîâ ïî ÷àñîâîé ñòðåëêå
ê áëîêó äâèãàòåëÿ À.
Ïîñëå òîãî âðàùàéòå êîðïóñ ìÿñîðóáêè D â îòâåñíîå ïîëîæåíèå äî òåõ ïîð, ïîêà íå
çàùåëêíåòñÿ àððåòàöèè, ÷òî ñîïðîâîæäàåòñÿ õàðàêòåðíûì çâóêîâûì ýôôåêòîì
(ùåëêíóòüå). Âñòàâüòå ëîòîê B â âåðõíþþ ÷àñòü ìÿñîðóáêè D.
Òåïåðü ïðèáîð ïîãäîòîâëåí äëÿ ïîëíåíèÿ êîëáàñ.
Ïðè äåìîíòàæå äåéñòâóéòå â ïðîòèâîïîëîæíîì íàïðàâëåíèè. Äëÿ îòïóùåíèÿ êîðïóñà
ìÿñîðóáêè íàäî íàæàòü íà êíîïêó O.
29
RU
Ýêñïëóàòàöèÿ
Ôàðøèðîâàííîå ìÿñî ïîëîæèòå íà ëîòîê ìÿñîðóáêè B. Èñïîëüçóéòå òîëêàòåëü C äëÿ
ìåëêîãî âäàâëèâàíèÿ ìÿñà â êîðïóñ ìÿñîðóáêè D. Êîëáàñíóþ îáîëî÷êó äàéòå ïåðåä
ïðèìåíåíèåì îòìîêíóòü â òåïëîé âîäå (ïðèìåðíî 10 ìèí), ÷òîáû óëó÷øèòü åå
ýëàñòè÷íîñòü, à çàòåì åå íàòÿíèòå â âèäå "ãàðìîøêè" íà ïîâåðõ êîëáàñíîãî øïðèöà.
 êîíöå îáîëî÷êè îñòàâüòå 5 ñì è çàâÿæèòå èëè èñïîëüçóéòå ñîëîìêó. Âèëêó ïîäâîäà
íàïðÿæåíèÿ A1 âñòàâüòå â ðîçåòêó è íàæìèòå íà êíîïêó N (START/STOP).
Êîíòðîëüíûé ñâåò ïî ýêñïëóàòàöèè L áóäåò ñâåòèòü. Â ïèòàòåëüíîå îòâåðñòèå
çàêëàäûâàéòå ïîäãîòîâëåííóþ êîëáàñíóþ ñìåñü è ïðè ïîìîùè òîëêàòåëÿ C ñëåãêà
ïðîòàëêèâàéòå. Ïðè íàïîëíåíèè äåéñòâóéòå â çàâèñèìîñòè îò ñîðòà ìÿñà (íàïð.,
éèòðíèöå - ýòî êîëáàñà èç ðóáëåíîé ñâèíèíû è ëèâåðà, êîëáàñèêè, øïèêà÷êè è ò.ï.).
Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ðóáêè ìÿñà ïðèáîð âûêëþ÷èòå êíîïêîé N (START/STOP).
Ðåêîìåíäàöèÿ
Ðåêîìåíäóåòñÿ ïðîâîäèòü íàïîëíåíèå îáîëî÷êè êîëáàñ îäíîâðåìåííî äâóìÿ ëèöàìè,
ò.å. îäíî ëèöî çàêëàäûâàåò êîëáàñíóþ ñìåñü è âòîðîå ïðèäåðæèâàåò êîëáàñíóþ
îáîëî÷êó ïðè îòâåðñòèè. Îáîëî÷êè íàïîëíÿéòå òàê, ÷òîáû âîçäóõ íå ïðîíèêàë âíóòðü.
Âðåìÿ îáðàáîòêè êîëáàñ êîëåáëåòñÿ â çàâèñèìîñòè îò êîëè÷åñòâà èñïîëüçîâàííîãî
ìÿñà.
 ñëó÷àå çàáèâêè âûïóñêíîãî îòâåðñòèÿ íàäáàâêè G, íàäî áëîê äâèãàòåëÿje
âûêëþ÷èòü, ñíÿòü íàäáàâêó è ïðî÷èñòèòü. ×òîáû ëåã÷å îòâåðíóòü âèíò P, âû ìîæåòå
èñïîëüçîâàòü êëþ÷ äëÿ îòâîðà÷èâàíèÿ êðåïåæíîé ãàéêè ãîëîâêè ìÿñîðóáêè (ðèñ. 8).
Åñëè ïðèáîð çàìîðîæåí èñïîëüçîâàòü êíîïêó M (Ïåðåêëþ÷àòåëü îáðàòíîãî õîäà –
ðåâåðñ). Ìÿñî, îñòàâøåå â êîðïóñå ìÿñîðóáêè íåôàðøèðîâàííûì, íàäî åãî ñíîâà
ïðîðóáèòü.
Íàñàäêè äëÿ ïðîôèëèðîâàíèÿ ìàêàðîíîâ, ñïàãåòòè, äîìàøíåé ëàïøè
è ïîëó÷åíèÿ èç òåñòà òðóáî÷åê
Ñáîðêà (ðèñ. 1 a 4)
Âñòàâüòå øíåê F â êîðïóñ ãîëîâêè ìÿñîðóáêè D çóá÷àòûì êîëåñîì âïåðåä F1.
Âñòàâüòå ôîðìèðîâàòåëü J â êîðïóñ ãîëîâêè ìÿñîðóáêè D. Óáåäèòåñü â òîì, ÷òî
èìåþùèåéñÿ âûðåçû íà îòäåëèòåëå ñîâìåñòèëèñü ñ âûñòóïàìè íà êîðïóñå ãîëîâêè
ìÿñîðóáêè À è ïðèêðóòèòå âèíò P ê êîðïóñó ìÿñîðóáêè. Ïðèêðåïèòå êîðïóñ ãîëîâêè
ìÿñîðóáêè D ê áëîêó äâèãàòåëÿ. Ïðèæìèòå êîðïóñ ãîëîâêè ìÿñîðóáêè D ïîâîðîòîì
ïîä óãëîì 45 ãðàäóñîâ ïî ÷àñîâîé ñòðåëêå ê áëîêó äâèãàòåëÿ À. Ïîñëå òîãî âðàùàéòå
êîðïóñ ìÿñîðóáêè D â îòâåñíîå ïîëîæåíèå äî òåõ ïîð, ïîêà íå çàùåëêíåòñÿ
àððåòàöèè, ÷òî ñîïðîâîæäàåòñÿ õàðàêòåðíûì çâóêîâûì ýôôåêòîì (ùåëêíóòüå).
Âñòàâüòå ëîòîê B â âåðõíþþ ÷àñòü ìÿñîðóáêè D.
Òåïåðü ïðèáîð ïîãäîòîâëåí äëÿ ïîëíåíèÿ òåñòà.
Ïðè äåìîíòàæå äåéñòâóéòå â ïðîòèâîïîëîæíîì íàïðàâëåíèè. Äëÿ îòïóùåíèÿ êîðïóñà
ìÿñîðóáêè íàäî íàæàòü íà êíîïêó O.
Ýêñïëóàòàöèÿ
Ïîäãîòîâëåííîå òåñòî ïîëîæèòå íà ëîòîê ìÿñîðóáêè B. Åñëè ýòî íåîáõîäèìî,
èñïîëüçóéòå òîëêàòåëü C äëÿ ìåëêîãî âäàâëèâàíèÿ òåñòà â êîðïóñ ìÿñîðóáêè D.
Ïðèáîð áóäåò îòæèìàòü ïóñòûå òðóáî÷êè, êîòîðûå ñðåæèòå äî òðåáóåìîé äëèíû.
Âèëêó ïîäâîäà íàïðÿæåíèÿ A1 âñòàâüòå â ðîçåòêó è íàæìèòå íà êíîïêó N
(START/STOP). Êîíòðîëüíûé ñâåò ïî ýêñïëóàòàöèè L áóäåò ñâåòèòü. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ
îáðàáîòêè òåñòà ïðèáîð âûêëþ÷èòå êíîïêîé N (START/STOP).
30
RU
Ðåêîìåíäàöèÿ
Âðåìÿ îáðàáîòêè òåñòà êîëåáëåòñÿ â çàâèñèìîñòè îò êîëè÷åñòâà, ñîðòà è êà÷åñòâà
èñïîëüçîâàííîãî òåñòà.
Ñäåëàííûå ìàêàðîíû, ñïàãåòòè è äîìàøíþþ ëàïøó ëóùøå ñâàðèòü â ñîëåíîì
êèïÿòêå ñðàçó ïîñëå èõ ïîëó÷åíèÿ. Òàêèì îáðàçîì ïîìåøàåòå èõ ñëèïàíèþ. Ïî
êðàéíåé ìåðå âû ìîæåòå ïîëó÷åííûå òðóáî÷êè íàïîëíèòü ëþáîé íà÷èíêîé (íàïð.,
ìÿñíîé, îâîùíîé è ò.ï.).
×òîáû ëåã÷å îòâåðíóòü âèíò P, âû ìîæåòå èñïîëüçîâàòü êëþ÷ äëÿ îòâîðà÷èâàíèÿ
êðåïåæíîé ãàéêè ãîëîâêè ìÿñîðóáêè (ðèñ. 8). Åñëè ïðèáîð çàìîðîæåí, ïðîñèì
èñïîëüçîâàòü êíîïêó M (Ïåðåêëþ÷àòåëü îáðàòíîãî õîäà – ðåâåðñ).
Íàñàäêà äëÿ íàðåçêè è òåðêè îâîùåé è ôðóêòîâ
Ñáîðêà (ðèñ. 5, 5a)
Ïðèæìèòå ðåæóùèé íîæ K è ðàñïîëîæèòå ïîâîðîòîì ïîä óãëîì 45 ãðàäóñîâ ïî
÷àñîâîé ñòðåëêå ê áëîêó äâèãàòåëÿ À (ðèñ. 5).
Ïîñëå âäàâëåíèÿ âðàùàéòå êîðïóñ ðåæóùèé íîæ â îòâåñíîå ïîëîæåíèå äî òåõ ïîð,
ïîêà íå çàùåëêíåòñÿ àððåòàöèè, ÷òî ñîïðîâîæäàåòñÿ õàðàêòåðíûì çâóêîâûì
ýôôåêòîì (ùåëêíóòüå).
Ïîâîðîòîì âèíòà K1 íà ïîçèöèþ (ñèìâîë îòêðûòûé çàìîê) ñíèìèòå âèíò.
 ðåæóùèé íîæ K âñòàâüòå ïîäõîäÿùóþ íàñàäêó (5A, 5B, 5C) â çàâèñèìîñòè îò
òðåáóåìîé òîëùèíû ðàñêðîÿ îâîùåé.
Íà êîðïóñ äåðæàòåëÿ ðåæóùåãî íîæà K âñòàâüòå âèíò K1 è ïîâîðîòîì íà ïîçèöèþ
(ñèìâîë îòêðûòûé çàìîê) åãî ïðèêðåïèòå.
Òåïåðü ïðèáîð ïîãäîòîâëåí äëÿ íàðåçêè îâîùåé.
Ïðè çàìåíå íàñàäêè äåéñòâóéòå îäèíàêîâûì ñïîñîáîì.
Ïðè äåìîíòàæå äåéñòâóéòå â ïðîòèâîïîëîæíîì íàïðàâëåíèè. Äëÿ îòïóùåíèÿ
ðåæóùèé íîæ íàäî íàæàòü íà êíîïêó O.
Ýêñïëóàòàöèÿ
Íàðåæüòå îâîùè íà êóñî÷êè, êîòîðûå ìîæíî âñòàâèòü â îòâåðñòèå êîðïóñà äåðæàòåëÿ
ðåæóùåãî íîæà K.
Âñòàâüòå êóñî÷êè â êîðïóñ äåðæàòåëÿ ðåæóùåãî íîæà K è ñëåãêà ïðèæèìàéòå
òîëêàòåëåì K2.
Âíèìàíèå: íèêîãäà ïðîòîëêèâàéòå íàðåçàííîå îâîùè ïàëüöàìè!
Âèëêó ïîäâîäà íàïðÿæåíèÿ A1 âñòàâüòå â ðîçåòêó è íàæìèòå êíîïêó N (START/STOP).
Êîíòðîëüíûé ñâåò ïî ýêñïëóàòàöèè L áóäåò ñâåòèòü. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ îáðàáîòêè
òåñòà ïðèáîð âûêëþ÷èòå êíîïêîé N (START/STOP).
Ðåêîìåíäàöèÿ
Öèòðóñîâûå ôðóêòû íàäî î÷èñòèòü îò êîæóðû.  ñëó÷àå çàáèâêè êîðïóñà äåðæàòåëÿ
ðåæóùåãî íîæà K íàäî âûêëþ÷èòü áëîê äâèãàòåëÿ, äåìîíòèðîâàòü êîðïóñ äåðæàòåëÿ
ðåæóùåãî íîæà è ïðî÷èñòèòü. Âðåìÿ îáðàáîòêè ôðóêòîâ êîëåáëåòñÿ â çàâèñèìîñòè îò
êîëè÷åñòâà, âèäà è êà÷åñòâà èñïîëüçîâàííûõ ïëîäîâ.
×òîáû ëåã÷å îòâåðíóòü âèíò P, âû ìîæåòå èñïîëüçîâàòü êëþ÷ äëÿ îòâîðà÷èâàíèÿ
êðåïåæíîé ãàéêè ãîëîâêè ìÿñîðóáêè (ðèñ. 8). Åñëè ïðèáîð çàìîðîæåí, ïðîñèì
èñïîëüçîâàòü êíîïêó M (Ïåðåêëþ÷àòåëü îáðàòíîãî õîäà – ðåâåðñ).
31
RU
Íàñàäêà äëÿ òåñòà (ïå÷åíèÿ)
Ñáîðêà (ðèñ. 6, 6a)
Âñòàâüòå øíåê F â êîðïóñ ìÿñîðóáêè D çóá÷àòûì êîëåñîì F1 âïåðåä.
Âñòàâüòå ôîðìèðîâàòåëü H â êîðïóñ ãîëîâêè ìÿñîðóáêè D. Óáåäèòåñü â òîì, ÷òî
èìåþùèåéñÿ âûðåçû íà îòäåëèòåëå ñîâìåñòèëèñü ñ âûñòóïàìè íà êîðïóñå ãîëîâêè
ìÿñîðóáêè.
Âñòàâüòå íàñàäêó íà òåñòî Q â âèíò P çàòÿíèòå.
 íàñàäêó Q âñòàâüòå ôîðìèðîâêó òåñòà R ñ ðàçíûìè ôîðìàìè ïðîôèëÿ òåñòà.
Ïðèêðåïèòå êîðïóñ (ãîëîâêó) ìÿñîðóáêè ñ íàïîëíÿþùèì âàëîì D ê áëîêó äâèãàòåëÿ A.
Ïðèæìèòå êîðïóñ ãîëîâêè ìÿñîðóáêè D è ðàñïîëîæèòå ïîâîðîòîì ïîä óãëîì 45
ãðàäóñîâ ïî ÷àñîâîé ñòðåëêå ê áëîêó äâèãàòåëÿ À. Ïîñëå òîãî âðàùàéòå êîðïóñ
ìÿñîðóáêè D â îòâåñíîå ïîëîæåíèå äî òåõ ïîð, ïîêà íå çàùåëêíåòñÿ àððåòàöèè, ÷òî
ñîïðîâîæäàåòñÿ õàðàêòåðíûì çâóêîâûì ýôôåêòîì (ùåëêíóòüå).
Âñòàâüòå ëîòîê B â âåðõíþþ ÷àñòü ìÿñîðóáêè D.
Òåïåðü ïðèáîð ïîãäîòîâëåí äëÿ ôîðìèðîâêè òåñòà.
Ïðè äåìîíòàæå äåéñòâóéòå â ïðîòèâîïîëîæíîì íàïðàâëåíèè. Äëÿ îòïóùåíèÿ êîðïóñà
ìÿñîðóáêè íàäî íàæàòü íà êíîïêó O.
Ýêñïëóàòàöèÿ
Ïîäãîòîâëåííîå òåñòî ïîëîæèòå íà ëîòîê ìÿñîðóáêè B. Åñëè ýòî íåîáõîäèìî,
èñïîëüçóéòå òîëêàòåëü C äëÿ ìåëêîãî âäàâëèâàíèÿ òåñòà â êîðïóñ ìÿñîðóáêè D.
Ïðèáîð áóäåò âûòåñíÿòü òåñòî â òðåáóåìîé ôîðìå, êîòîðóþ âû óñòàíîâèëè. Âèëêó
ïîäâîäà íàïðÿæåíèÿ A1 âñòàâüòå â ðîçåòêó è íàæìèòå íà êíîïêó N (START/STOP).
Êîíòðîëüíûé ñâåò ïî ýêñïëóàòàöèè L áóäåò ñâåòèòü. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ îáðàáîòêè
òåñòà ïðèáîð âûêëþ÷èòå êíîïêîé N (START/STOP).
Ðåêîìåíäàöèÿ
Ðåêîìåíäóåòñÿ âäàâëèâàåìîå òåñòî â òðåáóåìîé ôîðìå ïðèäåðæèâàòü ïîäíîñîì,
÷òîáû îíî íå ðâàëîñü. Òåñòî ñðåæüòå â ðàçìåðå ïðèìåðíî 5-7 ñì. Âðåìÿ îáðàáîòêè
ôðóêòîâ êîëåáëåòñÿ â çàâèñèìîñòè îò êîëè÷åñòâà, âèäà è êà÷åñòâà èñïîëüçîâàííîãî
òåñòà.
×òîáû ëåã÷å îòâåðíóòü âèíò P, âû ìîæåòå èñïîëüçîâàòü êëþ÷ äëÿ îòâîðà÷èâàíèÿ
êðåïåæíîé ãàéêè ãîëîâêè ìÿñîðóáêè (ðèñ. 8). Åñëè ïðèáîð çàìîðîæåí èñïîëüçîâàòü
êíîïêó M (Ïåðåêëþ÷àòåëü îáðàòíîãî õîäà – ðåâåðñ).
IV. Î×ÈÑÒÊÀ È ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÎÍÍÛÉ ÓÕÎÄ
Ïåðåä êàæäîé ìàíèïóëÿöèåé ñ ïðèáîðîì âûíüòå øòåïñåëü èç ðîçåòêè!
Íå ïîëüçóéòåñü àãðåññèâíûìè èëè àáðàçèâíûìè ìîþùèìè ñðåäñòâàìè! Äëÿ
î÷èñòêè áëîêà äâèãàòåëÿ èñïîëüçóéòå òîëüêî âëàæíóþ òêàíü, îáìî÷åííóþ â âîäå
ñ ñèíòåòè÷åñêèì ïîâåðõíîñòíî-àêòèâíûì âåùåñòâîì. Îñòàëüíûå ïðèíàäëåæíîñòè
ñðàçó ïîñëå èõ èñïîëüçîâàíèÿ âûìîéòå â òåïëîé âîäå ñ äîáàâêîé ñèíòåòè÷åñêîãî
ïîâåðõíîñòíî-àêòèâíîãî âåùåñòâà.
Ïðè î÷èñòêå íîæåé áóäüòå î÷åíü îñòîðîæíû!
Ïîñòàðàéòåñü, ÷òîáû ðåæóùèå ñòîðîíû íîæà íå âîøëè â êîíòàêò ñ îñòðûìè
ïðåäìåòàìè, êîòîðûå èõ ïðèòóïèâàþò è òåì ïîíèæàþò èõ äåéñòâåííîñòü. Ïîñëå
ìûòüÿ è âûñóøåíèÿ ÷àñòåé ðåêîìåíäóåòñÿ íàòåðåòü íîæ a ïëèòêè ìàñëîì.
Ìåòàëëè÷åñêèå ÷àñòè íåëüçÿ ìûòü â ïîñóäîìîå÷íîé ìàøèíå, ïîòîìó ÷òî ìîþùèå
ñðåäñòâà ìîãóò ïðè÷èíèòü èõ áîëåå òåìíûé öâåò èëè ðæàâëåíèå. Íåêîòîðûå äîáàâêè
ìîãóò îïðåäåëåííûì îáðàçîì îêðàñèòü ïðèíàäëåæíîñòè. Îäíàêî ýòî íå èìååò
íèêàêîãî âëèÿíèÿ íà ôóíêöèþ ïðèáîðà è îáûêíîâåííî îêðàñêà ÷åðåç íåêîòîðîå
32
RU
âðåìÿ ñàìî èñ÷åçàåò Âûæèìêè èç ïëàñòìàññû íèêîãäà íå ñóøèòå íàä èñòî÷íèêîì
òåïëà (íàïð., ïëèòà, ýëåêòðè÷åñêàÿ / ãàçîâàÿ ïëèòà).
Ñåòåâîé øíóð A1 íàìîòàéòå íà ðó÷êó â ïîäñòàâêå ïðèáîðà (ðèñ. 10). Ïðèáîð õðàíèòå
÷èñòûì íà ñóõîì, áåñïûëüíîì ìåñòå ìèìî äåòåé è íåäååñïîñáíûõ ëþäåé.
Ïîðÿäîê ïðè çàìåíå ñëîìàííîãî çóá÷àòîãî êîëåñà
Èçâëåüòå øíåê F. Ñ ïîìîùüþ ïîäõîäÿùåãî îðóäèÿ (íàïð. îòâåðòêè) óâîëèòå áîëò.
Èçâëå÷üòå çóá÷àòîå êîëåñî F1 èç øíåêà. Íîâîå çóá÷àòîå êîëåñî âñòàâüòå íà øíåê
è íàäëåæàùèì ñïîñîáîì çàòÿíèòå áîëòîì (ðèñ. 9).
V. ÎÕÐÀÍÀ ÎÊÐÓÆÀÞÙÅÉ ÑÐÅÄÛ
Íà âñåõ ÷àñòÿõ ïîñòàâëÿåìîão èçäåëèÿ, ðàçìåðû êîòîðûõ ýòî äîïóñêàþò, óêàçàíî
îáîçíà÷åíèå ìàòåðèàëà, èñïîëüçîâàííîãî äëÿ èçãîòîâëåíèÿ óïàêîâêè, êîìïîíåíòîâ
è ïðèíàäëåæíîñòåé ñ óêàçàíèåì ñïîñîáà èõ ïåðåðàáîòêè.  ñëó÷àå, åñëè
ýëåêòðè÷åñêèé ïðèáoð áoëüøå íå ôóíêöèoíèðóåò, åão ñëåäóåò óòèëèçèðoâàòü
ñ íàéìåíüøèì óùåðáoì äëÿ oêðóæàþùåé ñðåäû, â ñooòâåòñòâèè ñ íoðìàòèâíûìè
àêòàìè oðãàíoâ Âàøåão ìåñòíoão ñàìoóïðàâëåíèÿ.  áoëüøèíñòâå ñëó÷àåâ
Âû ìoæåòå ñäàòü ïðèáoð â ìåñòíoì ïóíêòå ïðèåìà âòoðè÷íoão ñûðüÿ.
Äëÿ ïîëíîãî âûâoäà ïðèáoðà èç ýêñïëóàòàöèè ðåêoìåíäóåòñÿ ïoñëå oòêëþ÷åíèÿ
ïðèáoðà èç ðoçåòêè ýëåêòðè÷åñêoé ñåòè oòðåçàòü êàáåëü ïèòàíèÿ. Ïoñëå ýòoão
ïðèáoðoì íåëüçÿ ïoëüçoâàòüñÿ.
Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå ïðèáîðà êàïèòàëüíîãî õàðàêòåðà èëè òðåáóþùåå
âìåøàòåëüñòâî â åãî âíóòðåííèå ÷àñòè ìîæåò ïðîâîäèòü òîëüêî
ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ ðåìîíòíàÿ ìàñòåðñêàÿ!
Íåñîáëþäåíèå óêàçàíèé ïðîèçâîäèòåëÿ ëèøàåò ïîòðåáèòåëÿ ïðàâà ãàðàíòèéíîãî
ðåìîíòà!
VI. ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÄÀÍÍÛÅ
Íàïðÿæåíèå (B)
Óêàçàíî íà òèïoâoì ùèòêå èçäåëèÿ
Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü (Bò)
Óêàçàíî íà òèïoâoì ùèòêå èçäåëèÿ
Ìàññà (êã)
4,5
Ñ òî÷êè çðåíèÿ ýëåêòðîìàãíèòíîé ñîâìåñòèìîñòè èçäåëèå óäîâëåòâîðÿåò
òðåáîâàíèÿì Äèðåêòèâû ¹ 2004/108/ÅÑ.
Èçäåëèå ñooòâåòñòâóåò òåõíè÷åñêèì òðåáoâàíèÿì íà ýëåêòðè÷åñêoå oáoðóäoâàíèå
íèçêoão íàïðÿæåíèÿ ñoãëàñío Äèðåêòèâå Ñoâåòà ¹ 2006/95/ÅÑ.
Èçäåëèå ñooòâåòñòâóåò Óêàçó Åâðoïåéñêoão ïàðëàìåíòà è Ñoâåòà ¹ 1935/2004/ÅÑ
oá ìàòåðèàëàõ è ïðåäìåòàõ ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ êoíòàêòà ñ ïðoäóêòàìè.
Çàâoä - èçãoòoâèòåëü oñòàâëÿåò çà ñoáoé ïðàâo âíoñèòü â êoíñòðóêöèþ èçäåëèÿ
ñooòâåòñòâóþùèå èçìåíåíèÿ, íå âëèÿþùèå íà åão ðàáoòó.
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM
BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR
PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY.
Îïàñíoñòü óäóøåíèÿ. Íå äàâàéòå äåòÿì, âîçìîæíîñòü äoñòóïà
ê ïoëèýòèëåííoâîìó ïàêåòó. Ïàêåò íå ïðåäíàçíà÷åí äëÿ èãðû.
ETA a.s., Polièská 444, 539 16 Hlinsko, Czech Republic
33
V Èeské republice opravy v záruèní i pozáruèní dobì u spotøebièù osobnì doruèených provádí:
Praha 8 - ETA a.s., Køižíkova 75, 186 00, tel.: 224 815 906, e-mail: [email protected]
Opravy v záruèní i pozáruèní dobì u spotøebièù osobnì doruèených i zaslaných poštou provádí:
Hlinsko - ETA a.s., Polièská 444, 539 16, tel.: 469 802 493, 469 802 176, e-mail: [email protected]
Blatná - ELEKTRO Jankovský s.r.o., Námìstí Míru 204, 388 01, tel.: 383 422 554, e-mail: [email protected]
Brno - PERFEKT SERVIS, Václavská 1, 603 00, tel.: 543 215 059, 777 768 202, e-mail: [email protected]
Èeské Budìjovice - ELMOT v.o.s., Blahoslavova 1A, 370 04, tel.: 387 438 911, e-mail: [email protected]
Havíøov - Pavel Universal-Elektro, Junácká 1, 736 01, tel.: 596 410 413, e-mail: [email protected]
- sbìrna oprav - Karviná - Nové Mìsto, Osvobození 1722, 735 06, tel.: 596 322 438
Hradec Králové - ELEKTROSERVIS Šperk, Chelèického 279, 500 02, tel.: 495 537 521,
e-mail: [email protected]
Karlovy Vary - KV elektroservis, Nám. E. Destinové 10, 360 09, tel.: 353 228 021, 605 906 932,
e-mail: [email protected]
Krnov - HROTA, Bartultovická 1, 794 01, tel.: 554 611 756, e-mail: [email protected]
- sbìrna oprav - Krnov, Albrechtická 39, 794 01, tel.: 554 617 600
- sbìrna oprav - Bruntál - Elektrocentrum Chlachula, Revoluèní 18, 792 01, tel.: 554 717 942
- sbìrna oprav - Opava, H. Kvapilové 19, 746 01, tel.: 553 653 153
Liberec - VEKO-ELEKTRONIK, Rumjancevova 127/22, 460 01, tel.: 485 101 488, e-mail: [email protected]
Mladá Boleslav - Elektroservis Mulaè s.r.o., Staromìstské nám. 9, 293 01, tel.: 326 324 721,
e-mail: [email protected]
Olomouc - ELEKTRO SERVIS ŠTÌPÁNEK, Hodolanská 41, 772 00, tel.: 585 313 685, 604 983 006,
e-mail: [email protected]
Ostrava - Mar. Hory - V. ELEKTRONIK, Sušilova 3, 709 00, tel.: 596 627 790, e-mail: [email protected]
Ostrov n. Ohøí - S+M elektroservis, Nejda 29, 363 01, tel.: 353 844 514, 603 584 243,
e-mail: [email protected]
Planá nad Lužnicí - ELEKTROSERVIS, Prùmyslová 458, 391 11, tel.: 381 261 831, e-mail: [email protected]
- sbìrna oprav - Sezimovo Ústí - ELEKTROSERVIS, Lipová 602, 391 02, tel.: 775 598 885
Plzeò (Roudná) - SERVIS Feiferlík, Plánská 2, 301 64, tel.: 377 522 240, 377 542 300,
e-mail: [email protected]
Tøebíè - ELEKTROSERVIS, Smila Osovského 21, 674 01, tel.: 568 843 453, e-mail: [email protected]
Ústí n. L. - ERCÉ-ELEKTROINSTALA, Masarykova 153, 400 01, tel.: 472 743 635, e-mail: [email protected]
Zlín - Louky - KOFR-ELSPO, U Dráhy 144, 763 02, tel.: 577 102 424, e-mail: [email protected]
Odjinud zasílejte všechny opravy na adresu: ETA a.s., servis, Polièská 444, 539 16 Hlinsko.
Informace o aktuální servisní síti získáte na Infolince 844 444 000 nebo na internetové adrese www.eta.cz.
V Slovenskej republike opravy v záruènej lehote vykonávajú tieto servisné firmy:
Banská Bystrica — ELSPO - Viliam Šlank, Spojová 19, 974 01, tel.: 048/4135 535, email: [email protected]
Martin — X–TECH, Gorkého 2, 036 01, tel.: 043/4288 211, e-mail: [email protected]
Námestovo — ZMJ - elektroservis, Vavreèka 240, 029 01, tel.: 0905/148 121, e-mail: [email protected]
– zberòa opráv – Námestovo — ZMJ - elektroservis, Hatalova 341, 029 01, tel.: 0905/148 121,
e-mail: [email protected]
Nitra — ABC SERVIS, Štefánikova 50, 949 03, tel.: 037/6526 063, e-mail: [email protected]
Prešov – ¼ubotice — DJ Servis, Kalinèiakova 2, 080 01, tel.: 051/7767 666, email: [email protected]
Rimavská Sobota — J.R.A., s.r.o., Povstania 10, 979 01, tel.: 047/5811 416, e-mail: [email protected]
Spišská Nová Ves — VILLA MARKET, s.r.o., Duklianska 6, 052 01, tel.: 053/4421 857,
e-mail: [email protected]
– zberòa opráv – Košice – VILLA MARKET, s.r.o., Komenského 39, 040 01, tel.: 0907/950 758
Tomášov — Viva servis, 1. Mája 19, 900 44, tel.: 0905/722 111, e-mail: [email protected]
– zberòa opráv – Bratislava — Viva servis, Mýtna 17, 810 05, tel.: 02/5249 1419,
e-mail: [email protected]
Trenèín — ESON, s.r.o., Nám. Sv. Anny 20, 911 01, tel.: 032/6586 385, e-mail:[email protected]
Žilina — SERVIS elektrospotrebièov, Dolný Val 132, 010 01, tel.: 041/5643 188,
e-mail:[email protected]
Všetky opravy v záruènej lehote z iných miest zasielajte na záruèný servis (viï zoznam vyše), ktorý sa nachádza
vo vašom okolí, alebo spotrebiè zaneste do predajne, kde ste ho zakúpili.
Opravy po záruènej lehote zverte špecializovaným servisným firmám.
Informácie o aktuálnej servisnej sieti získate na èísle 02/5249 1419 alebo na internetovej adrese www.eta.sk.
Postup pøi reklamaci
Pøi reklamaci v záruèní dobì se obracejte na servisy podle adres v návodu k obsluze. Výrobek odešlete
nebo pøedejte osobnì vždy s návodem k obsluze, jehož nedílnou souèástí je záruèní list.
Na dodateènì zaslané nebo osobnì pøedané návody se záruèním listem nelze brát zøetel. K odeslanému
výrobku pøipojte prùvodní dopis s udáním dùvodu reklamace a SVOJI PØESNOU ADRESU.
Pøi reklamaci v záruèní dobì se lze obrátit na prodejnu, kde byl výrobek zakoupen. Výrobek vyèistìte
a zabalte tak, aby nedošlo k jeho poškození pøi pøepravì. Z hygienických dùvodù nepøijímáme zneèištìné
výrobky do opravy.
Postup pri reklamácii
Pri reklamácii v záruènej lehote sa obracajte na opravovne pod¾a adries uvedených v návode na obsluhu.
Výrobok odosielajte poštou, alebo odovzdajte osobne vždy s návodom na obsluhu, ktorého
neoddelite¾nou súèasou je záruèný list. Dodatoène zaslané alebo odovzdané návody so záruèným
listom nebudú akceptované. K odoslanému výrobku priložte sprievodný list s udaním dôvodu reklamácie
a SVOJU PRESNÚ ADRESU. Pri reklamácii v záruènej lehote sa môžete obráti na predajòu, v ktorej ste
výrobok zakúpili. Výrobok oèistite a zaba¾te tak, aby sa pri preprave nepoškodil. Z hygienických dôvodov
neprijímame do opravy zneèistené výrobky.
Záznamy o záruèních opravách • Záznamy o záruèných opravách
Výrobek byl v záruèní opravì
Výrobok bol v záruènej oprave
Výrobek byl v záruèní opravì
Výrobok bol v záruènej oprave
Výrobek byl v záruèní opravì
Výrobok bol v záruènej oprave
od
do
od
do
od
do
Zakázka èíslo
Zákazka èíslo
Zakázka èíslo
Zákazka èíslo
Zakázka èíslo
Zákazka èíslo
Razítko a podpis opravny
Peèiatka a podpis pracovníka
Razítko a podpis opravny
Peèiatka a podpis pracovníka
Razítko a podpis opravny
Peèiatka a podpis pracovníka
Kupon è. 3
Kupon è. 2
Kupon è. 1
ZÁRUÈNÍ LIST • ZÁRUÈNÝ LIST
Záruèní doba
Záruèná lehota
Typ
Typ
mìsícù ode dne prodeje spotøebiteli
mesiacov odo dòa predaja spotrebite¾ovi
24
Série (výrobní èíslo)
Séria (výrobné èíslo)
2075
~230 V
Napìtí • Napätie
Datum a TK závodu
Dátum a TK závodu
Lc = 80 dB (A)
Datum prodeje
Dátum predaja
Razítko prodejce a podpis
Peèiatka predajcu a podpis
Kupující byl seznámem s funkcí a se zacházením s výrobkem.
Kupujúci bol oboznámený s funkènosou a s obsluhou výrobku.
Výrobek byl pøed odesláním ze závodu pøezkoušen. Výrobce ruèí za to, že výrobek bude
mít po celou dobu záruky vlastnosti stanovené pøíslušnými technickými normami za
toho pøedpokladu, že ho bude spotøebitel užívat zpùsobem, který je popsán v návodu.
Na vady zpùsobené nesprávným používáním výrobku se záruka nevztahuje. Adresy záruèních
opraven jsou uvedeny v návodu k obsluze. Poskytovaná záruka se prodlužuje o dobu, po
kterou byl výrobek v záruèní opravì. Pro pøípad výmìny výrobku nebo zrušení kupní smlouvy
platí ustanovení obèanského zákoníku. Tento záruèní list je zároveò „Osvìdèením
o kompletnosti a jakosti výrobku“.
Výrobok bol pred odoslaním zo závodu preskúšaný. Výrobca ruèí za to, že výrobok bude
ma po celú záruènú lehotu vlastnosti stanovené príslušnými technickými normami za
predpokladu, že ho bude spotrebite¾ používa spôsobom, ktorý je opísaný v návode na
obsluhu. Na chyby spôsobené nesprávnym používaním výrobku sa záruka nevzahuje.
Adresy záruèných opravovní sú uvedené v návode na obsluhu. Poskytovaná záruka sa
predlžuje o èas, poèas ktorého bol výrobok v záruènej oprave. V prípade výmeny výrobku
alebo zrušenia kúpnej zmluvy platia ustanovenia obèianskeho zákonníka. Tento záruèný list je
zároveò „Osvedèením o kompletnosti a akosti výrobku”.
Kupon è. 1
Typ
2075
Kupon è. 2
Typ
2075
Kupon è. 3
Typ
2075
Série
Série
Série
Zakázka èíslo
Zakázka èíslo
Zakázka èíslo
Datum
Razítko a podpis
Datum
Razítko a podpis
Datum
Razítko a podpis
© GATE 6/8/2008
è.v. 2075 90 000, ETA 48/2008
Guarantee certificate is valid only for Czech Republic and Slovak Republic.
Download

Produktový manuál