ZPRÁVA O ČINNOSTI, STAVU, PROVOZU DOMU
A HOSPODAŘENÍ SPOLEČENSTVÍ
ZA OBDOBÍ 2013-2014
Zpracoval:
Vojtěch Falada, správce
Ing. Alena Hůrová, předsedkyně výboru společenství
Mgr. Lucie Kindlmannová, místopředsedkyně výboru
MgA. František Staněk, člen výboru
Mgr. Barbora Augustová, člen výboru
Milan Ivanič, člen výboru
Ing. Vojtěch Král, člen výboru
V Praze, dne 12. 10. 2014
Obsah
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Úvod
Zpráva o výsledku hospodaření za období 2012
Příspěvek do fondu oprav, stav fondu oprav
Majetek SVJ
Pojištění domu
Škodní události 2013
Bankovní účet
Vyúčtování roku 2013
Pohledávky
Bezpečnost v domě
Recepce, ostraha, úklid
Zabezpečení vchodu
Telefonický portýr
Kamerový systém
Smluvní vztahy vypovězené a trvající
Správce
Účetnictví
Thysenn Krup, výtahy
Pražská teplárenská, Pražské vodovody a kanalizace – dodavatelé médií
SANY GUARD, recepce, ostraha, úklid
Provozní záležitosti, technický stav domu a společného vybavení
STA
Webové stránky, prezentace domu, přenos informací vlastníkům
Interní komunikace
Kolárna
Fitcentrum
Terasa
Vandalismus, krádeže, znečištění společných prostor a vybavení
Společný venkovní prostor – záhony
Pronájmy jednotek „turistům“
Vodoměry, výměna
Oprava zatékání do sklepních prostor
Pronájem společných prostor
Reklamace za SVJ
Závěr
Poděkování
1. Úvod
Vážení majitelé bytových a nebytových prostor v Rezidenci Expo, v souvislosti se Shromážděním SVJ,
pořádaném dne 20. 11. 2014, si vás dovolujeme touto formou informovat o výsledcích práce výboru,
správce, a také vás seznámit více s provozem domu, jakožto i s průběhem některých důležitých, v
této chvíli ještě neuzavřených, záležitostí. Ve výboru našeho SVJ jsou členové různých profesí a
zájmem všech je vést a spravovat náš dům v ryze transparentním podnikatelském duchu, bez
zbytečných ztrát a nákladů, aby náš společný majetek byl v dobrém stavu a trvale se nám
zhodnocoval. Naším velkým přáním je, aby pro vlastníky byla radost v domě bydlet, podnikat, či
dobře a výhodně pronajímat své jednotky, bez obav o bezpečnost a zdraví obyvatel či finanční
újmu. Je nám potěšením konstatovat, že z větší míry dům sdílíme s velmi slušnými, tolerantními a
ohleduplnými sousedy. Věnujte prosím této zprávě pozornost. Domníváme se, že vás přehledně
provede dalším obdobím našeho spoluvlastnictví. Pokud Vám nebude některá oblast zcela jasná,
nebo byste si přáli mít více informací, jsme vám plně k dispozici. Rádi bychom, aby v rámci
Shromáždění byl dostatečný prostor pro projednání a schválení všech bodů programu a neomezili
jsme potřebné úkony na úkor neplodné diskuze. Proto se neváhejte informovat na záležitosti, které
vás zajímají předem, osobně v úředních hodinách správce, nebo dotazem na
[email protected] Případně se dotazujte přímo výboru SVJ prostřednictvím
[email protected], nebo si sjednejte osobní schůzku, každému z vás se budeme ochotně
věnovat.
2. Zpráva o výsledku hospodaření za období 2013
Zpráva o výsledku hospodaření za období 2013 byla zpracovaná účetní společností AUSTIS-REAL,
s.r.o., Nekvasilova 2, 180 00 Praha 8. Tato společnost vykonává služby účetnictví pro naše SVJ od
1.1.2014.
Účetní závěrka 2013
Společenství pro dům Molákova 577, Praha 8 – EXPO
Molákova 577/34, 186 00 Praha 8
IČO: 24744875
Zpráva o výsledku hospodaření za období 2013
Náklady k vyúčtování roku 2013:
teplo 841 942,29 Kč
TUV 1 509 805,70 Kč
voda 575 812,49 Kč
úklid 226 072,00 Kč
recepce 1 028 164,90 Kč
výtah 111 092,50 Kč
elektřina 278 184,41 Kč
odpad 93 408,00 Kč
rozdělovače 96 324,00 Kč
různé 187 005,96 Kč
správa 531 958,00 Kč
celkem: 5 479 770,19 Kč
Vyúčtování nákladů Společenství jednotlivým vlastníkům jednotek:
Náklady k vyúčtování rok 2013: 5 479 770,19 Kč
Z toho zaplacené zálohy v předpisech: 5 247 812,00 Kč
Doplatky z vyúčtování: 231 958,19 Kč
Výnosy roku 2013
Pronájem plochy: /Staněk,Andrussev / 2 300,00 Kč
Úroky z bankovního účtu: 3 708,00 Kč
Celkem výnosy: 6 008,00Kč
FOND OPRAV:
Počáteční stav k 1.1.2013: 1 209 695,00 Kč
Připsáno dle předpisů záloh a pojišťovny, povodeň 1 421 585,00 Kč
Výdaje z FO (odměny členů, opravy po povodni, pojištění) 933 352,00 Kč
Zůstatek fondu oprav k 31.12.2013: 1 697 928,00 Kč
FOND OPRAV pračky a gril:
Počáteční stav k 1.1.2013: 93 543,00 Kč
Příjmy – amortizace za rok 2013: 33 354,00 Kč
Výdaje - opravy nákup nových zařízení: 33 218,00 Kč
Fond oprav pračky rok 2013: 93 679,00 Kč
Závěr:
Společenství pro dům Molákova 577, Praha 8-EXPO v roce 2013 vyúčtovalo veškeré náklady
jednotlivým vlastníkům jednotek. Společenství mělo v roce 2013 příjmy z pronájmu ve výši 2
300,00Kč, dalšími příjmy jsou úroky z běžného účtu ve výši 3 708,00 Kč. Výnosy v celkové výši 6 008
Kč byly v lednu 2014 přeúčtovány na účet 955 002-Fond oprav. Společenství spravuje prostředky
fondu oprav k 31.12.2013 ve výši 1 697 928,00 Kč v rozvaze na účtě 955 002-Fond oprav. Při
vyúčtování praček a grilu jednotlivým vlastníkům dle jejich skutečné spotřeby byl předepsán
amortizační poplatek v celkové výši 33 363,35 Kč zařazený do vyúčtování roku 2013.
Výdaje z FO na opravy po povodni - pojistná událost byla uzavřena v roce 2014 a na účet SVJ bylo
uhrazeno ze strany pojišťovny pojistné plnění (po odečtení zálohy na opravy a spoluúčasti ).
Spoluúčast činila pouze 1.000,- Kč. Příjem do FO je zohledněn v účetní sestavě roku 2014.
V Praze dne 22. 09. 2014
Zpracovala účetní společnost:
AUSTIS-REAL, s.r.o.
K Austisu 680
Praha 5, 154 00
Lenka Pukančíková, účetní
3. Majetek SVJ
název
VÍŘIVKA
VÝROBNÍK LEDU
SVĚTLO ZÁVĚSNÉ
KŘESLA - 2 kusy
VÁZA bílá plastová
KVĚTINÁČ stříbrný se samorostem
VYBAVENÍ POSILOVNY
MASÁŽNÍ LEHÁTKO
PRAČKY 4 kusy
SUŠIČKY 4 kusy
pořizovací cena v Kč bez DPH
118 250,00
15 600,00
20 662,00
51 264,00
8 564,00
15 500,00
117 381,00
7 085,00
36 132,00
40 650,00
Rok pořízení zařízení, společného vybavení je 2010. Majetek SVJ pouze eviduje, není zahrnut
v účetnictví. Pořizovatelem byl prodejce bytových a nebytových jednotek. Toto vybavení je uvedeno
v kupních smlouvách mezi Pražskou správou nemovitostí, spol. s r.o. a prvním vlastníkem bytové,
nebo nebytové jednotky.
K dnešnímu dni bylo vyřazeno z majetku SVJ z provozu: SUŠIČKY 2 ks
K dnešnímu dni byla zakoupena nová zařízení: SUŠIČKY 2 ks
Zařízení byla pořízena v září 2013, z amortizačního poplatku za používání praček a sušiček.
Mimo provoz je zařízení: gril.
4. Pojištění domu
SVJ je kryto pojistnou smlouvou u České pojišťovny, a.s. Jednáním člena výboru bylo dosaženo slevy
u ročního pojištění oproti původní základní nabídce ČP ve výši 40%. Tato sleva je trvalá. Cena
ročního pojištění domu tak činí cca 68.235,- Kč. Pojištění zahrnuje rovněž výhodnou výši spoluúčasti
v rozsahu od 1 000,- do 5 000,- Kč. V roce 2013 byl po revizi pojištění sjednán dodatek na výtahy
s roční pojistnou částkou ve výši: 3.907,- Kč.
5. Škodní události 2013
Povodeň červen 2013. Náklady na opravu domu byly v roce 2013 vloženy účetně do fondu oprav. Dne
10. 7. 2013 byla SVJ uhrazena záloha Českou pojišťovnou 250.000,- Kč a dne 11. 6. 2014 bylo SVJ
uhrazeno pojistné plnění Českou pojišťovnou 432.506,- Kč (s odpočtem spoluúčasti 1.000,- Kč).
Povodeň
Od 2. 6. 2013 22,00 hod vnikala do suterénu domu masivně voda. Hasiči nevyjížděli. Technici
Vodárny posléze vyloučili prasklou přípojku a jako příčinu určili vnikání vody do domu kolektory
PTAS (voda Vltavy). Bylo vyjednáno s PTAS výkonné čerpadlo. Hasiči atd. neměli k dispozici techniku
k zapůjčení. Byly zaplaveny soukromé sklepní kóje ve sníženém suterénu domu, regulační stanice v
majetku SVJ zajišťující vytápění domu, výměníková stanice PTAS, výtahové šachty. Byl odpojen
suterén od el. energie. Voda a výtah byly odpojeny. Podařilo se zachránit některé věci v majetku
SVJ uložené v regulační stanici, většina archivu, další věci z přízemí byly vyneseny do prvního patra
atd. Téměř týden probíhalo odčerpávání vody ze suterénu, aby nedošlo k odpojení celého domu od
el. energie, což by mohlo značně oddálit termín uvedení celého domu do provozu. Byla přistavena
cisterna s pitnou vodou. Obyvatele domu byli vyzváni, aby v případě, že nemusí, v domě
nesetrvávali. Krizovým štábem byla vyhlášena dobrovolná evakuace. Výtahy nejezdili a obyvatelé
domu byli nuceni vynášet vodu pěšky po schodech mnohdy až do 10. patra. Dům byl několikrát
těsně před nucenou evakuací. Shrnujeme, že se podařilo velmi dobře organizačně i fyzicky
zvládnout stav při vlastní povodni. Zejména v prvních dnech se podařilo zamezit odpojení celého
domu od el. energie, a zamezit tak dalším významným škodám na majetku SVJ i soukromých
vlastníků. Další dny pak byly značně nepříjemné s ohledem na práci se znečištěným materiálem,
zaplavenými předměty při vynášení ze sklepních prostor a vlastní čištění sklepních prostor.
Děkujeme všem dobrovolníkům, správci a části výboru, kteří přišli pomoci a již od začátku, včetně
několika nocí pomáhali. Pojistka domu pokryla většinu škod z této škodní události, i když voda
nevnikla do domu z povrchu (povodeň) ale vnikla do domu v suterénu domu kolektory PTAS
(záplava).
Od společnosti PRE jsme v říjnu 2013 obdrželi slevový poukaz na odběr el. energie – slevu pro
objekty postižené záplavami, ve výši 24.160,- Kč. Sleva pro postižené povodněmi od Pražských
vodáren a kanalizací na vodu SVJ nebyla přiznána.
6. Bankovní účet
Naše SVJ má veden účet u bankovní společnosti UnicreditBank, pobočka Karlín a využívá její
produkt zaměřený na SVJ konto DOMOV, s výhodnými podmínkami. Konkrétně:
- vedení účtu 190,- Kč/měsíc
- příchozí/odchozí platby 0,- Kč
- úročení do 2/2014:
kreditní zůstatek na účtu ve výši do 500 tis. Kč 0,6 %
kreditní zůstatek na účtu ve výši nad 500 tis. Kč 1,1%
kreditní zůstatek na účtu ve výši nad 1 mil. Kč úrok 1,25%
-úročení od 2/2014:
0,10 % p.a. v pásmu 0 - 499 999 Kč
0,60 % p.a. v pásmu nad 500 000 Kč
Upravené podmínky úročení byly předloženy ze strany banky bez možnosti jednání o výjimce se
standardní možností výpovědi v případě nesouhlasu. Správce proto poptal ostatní bankovní domy pro
porovnání výhodnosti budoucího stavu a konkurenčních nabídek jiných bank. Na základě zhodnocení
poptávkového řízení výbor rozhodl o setrvání u stávajícího bankovního ústavu.
Úhrady z účtu SVJ probíhají v rámci několikastupňové kontroly. Faktury a doklady přijímá a jejich
správnost kontroluje správce, následně je předkládá k potvrzení oprávněnosti předsedkyni výboru a
jednomu členu výboru. Doklady následně v pravidelných intervalech přejímá účetní SVJ, který je
zavádí do účetnictví a pomocí omezeného přístupu je zanáší do on-line bankovnictví k následné
úhradě předsedkyní. Doklady hrazené z pokladny jsou proplaceny oprávněné osobě. Pokladnu
spravuje předsedkyně výboru. Pravomoc pro přístup a odeslání plateb z účtu má pouze předsedkyně
výboru. Možnost výběru hotovosti z účtu banky za účelem vložení do pokladny má předsedkyně
výboru a jeden člen výboru. SVJ nevyužívá možnosti vydání bankovní platební karty.
Účetní disponuje pasivním přístupem do banky. V rámci svého oprávnění může evidovat příchozí a
odchozí platby, vytvářet a stahovat sestavy z bankovního účtu, které následně kontroluje a podle
nich předkládá správci seznam dlužníků, dále může připravovat příkazy k úhradě. Správce nemá
přístup aktivní ani pasivní na bankovní účet. Zpracovává, kontroluje a předkládá doklady a pracuje s
účetními výstupy. Kontaktuje a urguje dlužníky.
7. Vyúčtování roku 2013
Podrobnosti ke způsobu, průběhu a úhradě přeplatků a nedoplatků a dalších souvisejících informací
byly uvedeny v průvodním dopise Vyúčtování roku 2013.
Pro maximální možné zlevnění distribuce vyúčtování byl opakovaně využit systém osobního předání
oproti podpisu recepcí Rezidence Expo, nebo v úředních hodinách správcem. Bohužel musíme
konstatovat, že někteří vlastníci, byť se v domě zdržují, si nevyzvedli tato vyúčtování v recepci, a
nepřevzali ani doporučený dopis s vyúčtováním. Nevyzvednutá vyúčtování byla zaslána vlastníkům
doporučenou poštou. Nedoplatek z vyúčtování roku 2013 činil 231 958,19 Kč. Došlo tak
k významnému poklesu ve výši nedoplatku, který v minulém roce činil významnou částku a to:
952.777,- Kč. Vyššímu nedoplatku se podařilo předejít zejména opatřením s navýšením předpisů
v nákladových položkách o 15%.
8. Pohledávky
Konstatujeme, že po urgencích k úhradám nedoplatků z vyúčtování nebo z pravidelných měsíčních
záloh za služby se situace ustálila, pohledávky se významně snížily. Dlužníci se bohužel z většiny
rekrutují ze stále stejných vlastníků. Nedoplatky se u některých vlastníků pohybují v průběhu roku
v řádu několika desítek korun, i více než 100 tis. Kč. Je potřeba si uvědomit, že v případě, že by
špatnou platební morálku v úhradách záloh měla většina vlastníků, těžko bychom byli schopni hradit
zálohy na elektřinu, teplo, vodu a služby. Vzhledem k tomu, že se v jednom případě nepodařilo
vymoci pohledávku, bylo SVJ nuceno přistoupit k vymáhání pohledávky soudní cestou.
Jedná se konkrétně o podání žaloby na vlastníka jednotky 217, dlužná částka ke dni 30.9.2014 činí
148.577,- Kč. SVJ uhradilo soudní poplatek ve výši: 5.546,- Kč.
Stanovisko k vymáhání pohledávek limitů a postupu vymáhání.
S ohledem na špatnou platební morálku některých vlastníků zaujal výbor SVJ k problematice
vymáhání následující stanovisko:
1.
2.
3.
Urgence pohledávek ve výši těchto limitů jednotlivě pravidelně měsíčně:
nad 10 tis. Kč
ve výši více než trojnásobek měsíční zálohy jednotky
Dlužníkům bude vyúčtován úrok z prodlení.
Neuhrazené pohledávky budou předány k vymáhání advokátovi. A to po předchozím
projednání schůzí výboru, za následujících pravidel: SVJ obdrží celou výši vymožené
pohledávky. Advokát stanoví odměnu v souladu s platnou legislativou, kterou uplatní u
dlužníka.
4. Neuhrazené pohledávky na základě výzev advokáta budou vymáhány soudně. A to po
předchozím projednání schůzí výboru. Počet pohledávek vymáhaných soudně k dnešnímu
dni: 1.
Dáváme tímto na vědomí vlastníkům stanovisko k vymáhání pohledávek. A žádáme vlastníky o
včasné úhrady předepsaných záloh, stejně jako nedoplatků z vyúčtování. Přispějete tím
k bezproblémovému provozu domu.
9. Bezpečnost v domě
Recepce, ostraha, úklid
V současné době služby denní recepce, ostrahy a úklidu v domě vykonává společnost SANY GUARD.
Odměna společnosti zajišťující služby ostrahy a recepce se skládá z násobku odpracovaných hodin a
hodinové sazby 97,- Kč bez DPH, t.j. 116,40 s DPH. Z této částky společnost odvádí veškeré zákonné
odvody a kryje dovolené a nemocenské zaměstnanců, příplatky ze zákona. SVJ nemá žádné vlastní
zaměstnance a veškeré potřebné záležitosti jsou řešeny smluvně. Úklid domu je prováděn
v současné ve frekvenci 5 dní v týdnu, dle přesného rozpisu místa prací. Na základě jednání
s dodavatelem prací bylo sjednáno snížení odměny za úklid a to na částku 12.000,- Kč bez DPH.
Dodavatel prací zaměstnává osoby se sníženou pracovní schopností apod. Mimořádné úklidy je nutné
ze strany SVJ uhradit jako vícenáklady. V případě, že je určen původce znečištění ostrahou domu,
pracovníkem recepce, je úhrada nákladů za úklid přenesen na původce znečištění. Tento úkon
zajišťuje správce. Primární povinností pracovníků recepce je zajištění provozu recepce, ostrahy
domu, provozu a chodu domu v souladu se schválenými pravidly, provozními řády a domovním
řádem, ochranu společného vybavení a zajištění bezpečnosti v domě. Zajišťují systém zápůjčky
společného vybavení domu.
Zabezpečení vchodu
Dle stávajících pravidel jsou do domu vpuštěni členové SVJ, vlastníci a osoby nahlášené členy SVJ
k pobytu v Rezidenci Expo, osoby, které vlastní klíč od vchodových dveří. Z venkovního telefonního
panelu je možné volat do jednotlivých jednotek a z jednotky lze otevřít příchozí návštěvě dálkově
domovním telefonem. V listopadu 2012 byl v Rezidenci Expo instalován telefonický portýr.
Pracovníci recepce komunikují s obyvateli jednotek prostřednictvím portýra. Zároveň portýr
umožňuje obyvatelům domu komunikovat s recepcí prostřednictvím domovního telefonu umístěného
v jednotce. Na přístroji jsou 2 tlačítka, jedno slouží pro otevření vstupních dveří v přízemí, druhé
slouží pro kontakt s recepcí. Nadále zůstává v platnosti mobilní telefon recepce, pro denní i noční
službu totožné, a to nonstop: 725 027 338.
Kamerový systém
Kamerový systém umožňuje souběžné monitorování všech zabraných prostor pracovníkem recepce,
za účelem zamezení vzniku škod na společném majetku, zvýšení bezpečnosti v domě, zamezení
znečišťování společných prostor, vandalismu a krádeží. A slouží především jako preventivní prvek
ochrany majetku a bezpečnosti v domě. Záznam z kamer nelze z pozice pracovníka recepce nijak
ukládat, stahovat, případně je přehrávat. Pracovník recepce má tak k náhledu pouze reálný,
momentální stav monitorovaných prostor. Záznam z kamer je nahráván do zařízení, které je
uzamčeno, starý záznam je přehráván po zaplnění kapacity nahrávacího zařízení. Klíče k zařízení
jsou zapečetěny. Přístup k zařízení má v odůvodněných případech správce domu, za přítomnosti
min. 2 členů výboru. Stažení dat v odůvodněných případech byla provedena na základě požadavku
Městské policie a Policie ČR.
10. Smluvní vztahy vypovězené a trvající
Správce
Pan Vojtěch Falada, vykonává činnost správce budovy, s účinností od 1. 4. 2011 za odměnu ve výši
140,- Kč/jednotka. Stávající činnost správce je výborem hodnocena jako velmi dobrá. Správce
vykonává tzv. aktivní a technickou správu, řeší veškeré potřebné záležitosti týkající se bytového
domu, jedná na úřadech a se smluvními partnery. Provádí kontrolní a školící činnost. Zejména v
rámci recepce, úklidu, jednání ve věci reklamačního řízení a v neposlední řadě i řešení odstranění
následků povodně z června roku 2013, je tato činnost značně časově náročná. Obsah a podmínky
smlouvy plní v plném rozsahu až nadstandardně. Pro pohodlí obyvatel domu jsou zřízeny v provozní
místnosti v přízemí Rezidence Expo úřední hodiny správce, a to v pondělí a ve středu od 18,00 do
20,00 hod. Kontakt na správce, který hovoří anglicky, prosíme, předejte i nájemníkům cizincům,
aby se na něj mohli v případě potřeby obrátit (mr. Vojtech Falada, cell.: +420 721 441 643,
[email protected]). Jako velmi výhodná se i v tomto roce projevila zejména tato
následující smluvní ujednání: držení úředních hodin přímo v Rezidenci Expo, údržba domu v délce 2
x 2 hodiny týdně. Opravy a práce v domě řeší správce v rámci svých možností přednostně sám, mimo
činnosti s nutností zvláštního osvědčení, či odbornost (revize, elektropráce apod.). Teprve pokud
tuto činnost není z jeho strany možné provést, zpracovává a vyhodnocuje poptávková řízení a
předkládá a doporučuje výboru ke schválení nejvýhodnější nabídku. Úspora se výrazně projevuje i
nadále při časově náročnějších činnostech jako jsou např. 2x ročně čištění koberců (500m2), úprava
prostoru a odvoz sutí ve venkovním prostoru – oprava zatékání suterén, nátěry a ošetření střešní
terasy (400 m2), údržba praček, sušiček, výrobníku ledu atd. SVJ hradí čistící a desinfekční
prostředky. Domníváme se, že především s ohledem na tuto údržbu jsou stále všechna zařízení
v provozu (mimo vířivku, která je řešena v rámci reklamačního řízení). K vyřazení 2 ks sušiček došlo
v roce 2013, tj. po celkem cca 3 letech provozu. Ostatní zařízení jsou téměř v nepřetržitém
provozu. Pračkám a sušičkám uplynula dvouletá záruka v dubnu roku 2012. Správce v rámci svých
činností převzal obsluhu regulační stanice. Zrušením původního smluvního vztahu se společností
Termonta vznikla SVJ úspora ve výši 3 600,- Kč s DPH/měsíc. Správce řeší dílčí nedostatky vytápění
samostatně. Topení bylo, přes řadu komplikací, po letošních povodních, kdy byla zcela zničena
regulační stanice zajišťující vytápění, obnoveno v plném rozsahu. V součinnosti s oprávněnými
osobami zajišťuje pravidelné revize hromosvodu, hydrantů, hasících přístrojů, požárních uzávěrů,
tzn. protipožárních dělících konstrukcí (stěny, okna, dveře, požární klapky), požárního odvětrávání
a záložního zdroje. Správce vede Seznam osob přihlášených k pobytu v domě členy SVJ na základě
podaných formulářů. Správce v rámci příprav podkladů pro tuto zprávu, podílením se na její tvorbě
a distribucí vyúčtování roku 2013 vlastníkům, splnil povinnost vyplývající ze Stanov SVJ, a to
konkrétně povinnost předložit jednou ročně Shromáždění zprávu o činnosti správce, zejména o
finančním hospodaření, o stavu finančních prostředků každého vlastníka jednotky a o stavu
společných částí domu, jakož i o jiných významných skutečnostech. Přináší úspory SVJ tím, že
přednostně řeší potřeby domu vlastními silami, bez nutnosti využívat služeb externích dodavatelů.
Správce spravuje webové stránky společenství, zajišťuje jejich prostřednictvím rychlý přenos
informací členům SVJ a obyvatelům domu. Ze strany vlastníků i nájemníků máme velmi dobrou
zpětnou vazbu na sekci inzerce na webových stránkách SVJ. Výbor zejména oceňuje nadstandardní
čas a úsilí, které správce dosud věnoval řešení reklamace vad společných vad budovy, sběru
podkladů, osobním jednáním, opakovaným kontrolám oprav vad, vyjádřením, zajištěním posudků a
vyjádřením a také času, který věnoval spolupráci s advokátem, panem Mgr. Zvěřinou při řešení
reklamace. Zejména pak čas, který věnoval a věnuje řešení odstranění následků povodně v červnu
2013, kdy byl nepřetržitě přítomen v domě cca 14 dní, v rámci prvních 2 dnů nonstop. V rámci
povodní tak nedošlo k odpojení celého domu od el. energie, což mohlo mít negativní dopad na
možnost rychlého zprovoznění domu a uvedení do obyvatelného stavu.
Účetnictví
AUSTIS-REAL, s.r.o., účetnictví
SVJ obdrželo výpověď smlouvy od firmy Správa domy, s.r.o. Od ledna 2014 vykonává služby
účetnictví společnost AUSTIS-REAL, s.r.o. za cenu 73,- Kč/jednotka*měsíc. V roce 2013 činila
odměna za účetní služby 100,- Kč/jednotka*měsíc. U této služby došlo tedy ke snížení ceny.
Thysenn Krup, výtahy
V rámci ceny za služby společnosti Thyssen Krup nebyl prostor pro úpravu či omezení služeb.
Povinnost zajištění servisních služeb je v souladu s platnou legislativou a ceny jsou stanoveny dle
ceníku společnosti. Správce jednal a jedná za účelem maximálně možné úspory za opravy výtahů.
Nicméně sazby za práci, výjezd apod. jsou poměrně vysoké. Probíhá poptávkové řízení na služby
servis výtahů.
Pražská teplárenská, Pražské vodovody a kanalizace – dodavatelé médií
Smlouvy s výše uvedenými subjekty zůstaly beze změn. U těchto subjektů není žádný prostor pro
úpravu, slevu z ceníkových cen. Na základě dalších osobních jednání výboru a správce se podařilo
zajistit u Pražské teplárenské a.s. úhradu za zabrání plochy výměníkové stanice a to i zpětně od r.
2010. Konkrétně z uznaných faktur – investičního charakteru, úklid apod. bude ze strany Pražské
teplárenské uznáno spolupodílení se na nákladech ve výši odpovídající „spoluvlastnickému podílu,
tzn. s ohledem na přepočet zabraných 90m2.“ Poplatek stanovený a přijatý z tohoto přepočtu bude
příjmem do fondu oprav. Jedná o postup v rámci platné legislativy a platných předpisů společnosti
Pražské teplárenské. V této souvislosti je nevýhodou, že dům byl opraven ze strany Pražské správy
nemovitostí, nákladové fa ze strany SVJ jsou nízké.
SANY GUARD, s.r.o., recepce, ostraha, úklid
Odměna společnosti zajišťující služby ostrahy a recepce se skládá z násobku odpracovaných hodin a
hodinové sazby 97,- Kč bez DPH, t.j. 116,40 s DPH. Z této částky společnost odvádí veškeré zákonné
odvody a kryje dovolené a nemocenské zaměstnanců, příplatky ze zákona. SVJ nemá žádné vlastní
zaměstnance a veškeré potřebné záležitosti jsou řešeny smluvně. Úklid domu je prováděn
v současné době, 5 dní v týdnu, dle přesného rozpisu místa prací. Mimořádné úklidy je nutné ze
strany SVJ uhradit jako vícenáklady. V případě, že je určen původce znečištění ostrahou domu,
pracovníkem recepce, je úhrada nákladů za úklid přenesen na původce znečištění. Tento úkon
zajišťuje správce. Služby úklidu byly na základě poptávkového řízení zlevněny na 12 tis. Kč bez
DPH/měsíc, včetně čistících prostředků a prostředků a pomůcek na zajištění úklidu. Od října tohoto
roku bude úklid vykonáván zaměstnancem se sníženou pracovní schopností.
11. Provozní záležitosti, technický stav domu a společného vybavení
S technickým stavem domu, vad domu atd. se mohou vlastníci seznámit v úředních hodinách
správce v rámci zpráv, posudků a stanovisek zpracovaných Ing. Filipem Fritscherem a dalšími znalci
a odbornými osobami. Tyto podklady byly zadány a zpracovány v rámci „reklamačního postupu vůči
prodejci jednotek“. Veškeré podklady jsou uloženy u správce domu a jsou připraveny pro vlastníky k
nahlédnutí. V současné době probíhá projekt oprav zatékání a vzlínání vlhkosti suterénní prostory 1.
etapa, dále proběhla dílčí oprava fasády. V blízké budoucnosti bude nutné přistoupit dle důležitosti
k jednotlivým opravám vad, jejich soupis zhotovil pan Ing. Filip Fritscher. Finančně nejnáročnější
pak bude oprava fasády.
Průkaz energetické náročnosti budovy
PENB byl zpracován společností DEKPROJEKT s.r.o. v září 2014. Do dokumentu je možné nahlédnout
v úředních hodinách správce, případný opis je k dispozici po předchozí domluvě oproti úhradě
nákladů na kopírování.
STA
V září 2014 proběhla modernizace systému společné televizní antény, která nyní umožňuje
příjem neomezeného množství kanálů vysílaného v DVB-T.
Podrobný seznam kanálů a stanic nově:
Kanál 37:
ČT1 HD, ČT2 HD, ČT sport HD, ČT :D / ČT art, Retro Music TV, Pohoda - Rebel, Kino
Svět
Kanál 41:
NOVA, NOVA Cinema, Prima, Prima COOL, TV Barrandov
Kanál 42:
NOVA Cinema, Fanda, Smíchov, Telka, inzert TV, pohoda
Kanál 46:
TV Regina, Praha TV, NOE, Retro Music TV, Kino Svět, Regionální televize CZ, Fajnrock
TV, Harmonie TV
Kanál 47:
Óčko Expres, Prima Cool HD, Prima HD
Kanál 51:
NOE, Sport 5, SSTV1
Kanál 53:
ČT1, ČT 2, ČT 24, ČT 4 Sport
Kanál 59:
Prima Love, Prima ZOOM, Óčko, Óčko GOLD, Šlágr TV, Active TV, ČT :D/ČT art
Doporučujeme provést ruční ladění kanálů, v případě automatického ladění může dojít k zachycení
signálu vzdálenějšího vysílače, a následně příjmu nekvalitního signálu.
V případě dotazů se obracejte na správce.
Doména. Webové stránky, prezentace domu
Jsme majiteli domény www.rezidenceexpo.eu. Na webových stránkách našeho domu naleznete
veškeré potřebné provozní informace, aktuality, a také kontaktní údaje na výbor SVJ a správce. Na
stránkách najdete v sekci Provozní záležitosti platný Domovní řád, vč. Provozních řádů jednotlivých
společných prostor a zařízení, a také formulář pro přihlášení vašich nájemníků k pobytu v domě.
Věříme, že stránky jsou také cenným zdrojem informací o našem domě, aktuálním dění, včetně jeho
zajímavé historie, i zajímavostí z nejbližšího okolí domu. Nabízíme vám na webových stránkách
zdarma využití sekce Inzerce. Inzeráty zasílejte správci na e-mail [email protected]
Věnujte prosím těmto stránkám pravidelně pozornost, a prosíme, předejte informaci o jejich
existenci i svým nájemníkům. Přispějete tak ke klidnému soužití v našem domě a tím i udržení
vysokého standardu bydlení.
Interní komunikace
Veškeré vaše podněty a požadavky budou vyřízeny na e-mailu [email protected], případně
můžete kontaktovat přímo výbor prostřednictvím e-mailu [email protected] Novinky a
aktuální dění související s chodem a provozem domu naleznete na již zmíněných webových
stránkách.
Pračky a sušičky
Systém zápůjčky zůstává v původním stavu.
K dnešnímu dni bylo vyřazeno z majetku SVJ z provozu: SUŠIČKY 2 ks
K dnešnímu dni byla zakoupena nová zařízení: SUŠIČKY 2 ks. Zařízení byla pořízena v září 2013.
Zařízení byla pořízena z amortizačního poplatku za používání praček a sušiček. Amortizační poplatek
z roku 2011 činil: 46.289,41 Kč, z roku 2012: 47.3254,- Kč. V současné době je mimo provoz 1 ks
sušičky. Nákup proběhne do konce roku 2014.
Kolárna
Konstatujeme, že prostor kolárny je vzhledem k malé šířce nevhodný pro uskladnění více kusů kol a
technicky nelze tuto situaci vhodně řešit. Na základě četných dotazů obyvatel domu sdělujeme, že
SVJ nevlastní žádné další prostory pro uskladnění kol, kočárků apod. Pro tyto účely není možné
s ohledem na požární předpisy využívat společné prostory, chodby, schodiště apod.
Fitcentrum
Menší vybavení Fitcentra je nadále vydáváno recepčním oproti podpisu uživatelům – osobám řádně
přihlášeným vlastníkem jednotky k pobytu v domě v seznamu, a to prostřednictvím předepsaného
formuláře, pro prevenci krádeže. V září 2013 proběhla větší revize stavu vybavení fitcentra.
Proběhlo seřízení zařízení odbornou formou. Zařízení není v dobrém stavu, zejména se jedná o
rotoped, který již nelze servisovat (velké vůle v uložení prvků), a čalounění jednotlivých laviček
strojů. Ceny profesionálních rotopedů se pohybují od 25.000,- Kč výše.
Terasa
V roce 2013 byla na základě intenzivních jednání zprovozněna terasa a zahradní nábytek opravovaný
společností Pražské správy nemovitostí na základě reklamace vad. Bohužel po sezóně lze již
konstatovat, že terasa a zahradní nábytek je opět ve stavu jako při reklamaci. Provoz terasy byl
obnoven na jaře 2013. V průběhu roku proběhla údržba pochozí vrstvy střešní terasy, ošetření
plochy je finančně poměrně náročné, částka se pohybuje dle aktuální ceny materiálu okolo 40.000,Kč bez práce, kterou prováděl správce v rámci času určenému k údržbě domu.
Vandalismus – ztráty, krádeže
• zcizení jízdního kola umístěného na chodbě u bytové jednotky
• zcizení dvou kočárků umístěných na chodbách u bytových jednotek
• sprejerství
• znečištění domu, chodeb, výtahů: výkaly, injekční stříkačky, výmaleb apod.
• deformace opláštění plochy záhonů zřejmě chůzí po prostoru s kačírkem
• znečištění domu, záhonů a okolí domu nedopalky a odpadky
Za dobu působení společnosti SANY GUARD (ostraha, recepce), tj. od roku 2010 nebylo v domě
evidováno vloupání do bytu, ke kterým v okolních domech dochází. Do domu se opakovaně pokoušejí
vstoupit osoby, které nemají oprávnění ke vstupu. Z tohoto důvodu je i trvale uzamčen zadní vchod
do parku, odkud se opakovaně pokouší vstoupit do domu neoprávněné osoby (bezdomovci apod.).
Pro případ potřeby využití zadního vchodu jako nouzového východu je u dveří umístěn klíč pod
sklíčkem.
V domě je volně, ve společných prostorách, uložena řada předmětů vysoké finanční hodnoty.
V případě, že by případný pachatel, nepoužil násilí při krádeži (např. rozbité vchodové dveře, okno
apod.) náhradu po pojišťovně bychom nemohli žádat. Konstatujeme, že přítomnost pracovníků
recepce v nonstop režimu je s ohledem na zkušenosti předchozího období jednoznačně potřebná.
Společný venkovní prostor - záhony
Pravidelnou zálivku 1 x denně a plení záhonů vykonává společnost SANY GUARD s.r.o. v rámci
smlouvy o poskytnutí recepčních a úklidových prací a to pouze v sezóně. Ze zdrojů SVJ jsou dále
hrazeny sazenice rostlin. Všechnu ostatní celoroční údržbu záhonů provádí zdarma předsedkyně paní
Alena Hůrová a správce budovy pan Vojtěch Falada (výsadba, údržba, zazimování, ořezy, apod.).
SVJ nevyužívá služeb zahradnické firmy.
Pronájmy jednotek turistům
Dovolujeme si požádat vlastníky o zamezení pronájmu jednotek turistům. Dochází k rušení nočního
klidu, užívání společného vybavení a prostor za účelem výdělečné, podnikatelské činnosti, k
nadměrnému opotřebování společného majetku SVJ, společného vybavení, jako jsou výtahy, pračky,
sušičky, fit centrum, střešní terasa včetně zázemí, pokusy využívání služeb recepce jako hotelové
recepce apod. Zajistěte prosím, aby vaše jednotky byly užívány v souladu s kolaudačním
rozhodnutím, a to k bytovým účelům, zajistěte prosím dodržování platných Stanov SVJ a Domovního
řádu nájemníky jednotek.
Vodoměry, výměna
Na základě rozhodnutí předchozího shromáždění proběhla v souladu s platnou legislativou a
předloženým návrhem výměna všech vodoměrů v domě.
Současně byl zakoupen software
umožňující dálkový odečet vodoměrů.
Oprava zatékání do sklepních prostor
Téma bylo předmětem jednání předchozích dvou shromáždění. Jednáním shromáždění byly
odsouhlaseny opravy v etapách. Byla schválena investice do projektu atd. a samotná investice do
první etapy opravy „zatékání“ (odstranění příčin zatékání do suterénu domu, odstranění vlhkosti ve
sklepních prostorách a vzlínání vlhkosti po soklu budovy a venkovních omítkách). Byla schválena
cenová nabídka na projekt a návrh řešení společností ProjektyZeman.cz - Projektová a konstrukční
kancelář, s.r.o. Ing. Miroslav Zeman, Ph.D. ve spolupráci s ateliérem Ing. Michaela Balíka, CSc.
K vlastní realizaci již schválené investice do 1. etapy oprav nedošlo a to z toho důvodu, že
Společenství dosud neobdrželo stavební povolení na tuto opravu, viz. vyjádření projekční kanceláře,
Ing. Zemana: „Podávám Vám zprávu, že jsme dnes (20. 8. 2014) od SÚ Praha 8 obdrželi usnesení.
Přesto, že jsme projekt před podáním na SÚ osobně konzultovali a dohodli se na postupu ve věci
(ohlášení stavby) a rozsahu dokladové části přímo s vedoucím stavebního odboru panem
Lindourkem. V dalším jsme si pro jistotu v lednu 2014 zažádali o územně plánovací informaci, na
kterou nám dodnes nepřišla žádná odpověď….. Dokumentaci jsme tedy zpracovali a předložili v
rozsahu, který předepisuje prováděcí vyhláška a v rozsahu dohodnutém při osobní návštěvě SÚ P8.
Stávající usnesení naši žádost automaticky překlápí do klasického stavebního povolení s požadavkem
na doplnění dokumentace viz. níže (především z důvodů vodoprávního řízení v záplavovém území).
…Vyzývá stavebníka podle § 107 odst. 2 stavebního zákona k doplnění žádosti v rozsahu:
1. Souhlas podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. vodního zákona vydaný odborem výstavby, oddělením
vodoprávním ÚMČ Praha 8 ( a doplnění podmínek vyplývající z tohoto souhlasu.
2. Posudek (popř. projektovou dokumentaci) hydrogeologa ze kterého bude vyplývat, že navržené
vsakovací těleso má dostatečnou kapacitu.
3. Souhlas vlastníka pozemků parc.č. 693/163 a 693/186 k.ú. Karlín (umístění drenáže a vsakovacího
tělesa a odvětrání).
4. Doklad o zaplacení správního poplatku ve výši 1000,- Kč
Tímto úkonem SÚ, narůstá objem našich prací a nutnost zajistit průzkumy pro doplnění projektových
prací.
Po konzultaci s referentkou SÚ (pí Beránková) jsme se dohodli na postupu ve věci stavebního řízení
(požaduje doplnění dle usnesení). Dnešním dnem jsme tedy zahájili práce na doplnění dokumentace
dle požadavku výše. Po zaslání identifikačních údajů úřadem prosím uhraďte správní poplatek. „
Závěr: z výše uvedených důvodů je tedy bezpředmětné jednat v rámci shromáždění vlastníků o další
etapě oprav – sanace domu. Další etapa se odkládá k jednání následujícího shromáždění.
Zároveň s ohledem na dlouhodobý horizont reálného začátku prací na 1. etapě oprav domu,
bylo přikročeno, před zimním obdobím k zakrytí výkopu, který byl předpřipraven k zahájení
oprav. A to z technických, estetických i bezpečnostních důvodů.
Pronájem společných prostor
Správcem a výborem byl zpracován záměr pronájmu společných vnitřních a venkovních prostor za
úplatu. V roce 2013 činil příjem do FO z pronájmů 2.300,- Kč. Naše možnosti pronájmu jsou
omezené, přesto se domníváme, že i malý příjem z pronájmu je vítaným přispěním do fondu oprav.
Podmínky pronájmu plochy pro reklamu:
Pravidla a podmínky pronájmu ploch
Osobou pověřenou Společenstvím pro dům Molákova 577, Praha 8 – Expo (dále jen SVJ nebo
pronajímatel) jednáním ve věci pronájmu ploch a společných prostor budovy Molákova 577/34,
Praha 8 za účelem reklamy atd. je: správce budovy, pan Vojtěch Falada, tel.: 721 441 643,
[email protected]
I. Všeobecné podmínky pronájmu: naleznete na: http://www.rezidenceexpo.eu/pronajmy
II. Místa určená k pronájmu plochy:
A. 1 x nákladový výtah
rám na vnitřní zadní pohledové stěně výtahu o rozměru 94x94 cm
B. 2 x osobní výtahy
displej/fotorámeček umístěný uvnitř kabiny osobního výtahu, vedle dveří

cyklus výměny jednotlivých reklam: cca 5 vteřin

maximální počet přijatých reklam pro jeden displej/fotorámeček: 10 ks.

Rozlišení: 480 x 234px WQVGA

Maximální velikost zdroje: 10MB

Požadovaný formát pro nahrání: PNG, JPG
C. Zábor společného pozemku, plochy, prostor budovy Molákova 577/34, Praha 8. Konkrétní
umístění plochy k pronájmu určuje pronajímatel, tzn. nelze pronajmout jakýkoliv společný
prostor, pozemek, plochu. V případě, že se jedná např. o reklamní poutač, který je
nepoměrně větší reklamní plochou oproti své základně, tzn. skutečnému záboru pozemku,
určuje cenu takového druhu reklamy individuálně pronajímatel. V tomto případě nesmí být
cena za pronájem tohoto a podobného druhu reklamy nižší než odpovídající 1m 2.
Pronajímatel pronajímá společný pozemek, plochu, prostory pouze přímo nájemci, bez
zprostředkovatele. Doporučené volné plochy pronajímatelem jsou uvedeny na webových
stránkách společenství www.rezidenceexpo.eu, v sekci Provozní záležitosti a Aktuality.
Ostatní prostory a plochy podléhají schválení správcem, případně výborem SVJ.
D. Ceník pronájmů
Ceník pronájmů
1 displej (jeden osobní výtah)
2 displeje (dva osobní výtahy)
2 displeje (dva osobní výtahy)
+ 1 rám (nákladní výtah)
rám (nákladní výtah)
sdílený
unikátní
250 Kč / měsíc
2.000 Kč / rok
400 Kč / měsíc
4.000 Kč / rok
1.200 Kč / měsíc
12.000 Kč / rok
150 Kč / měsíc A4
500 Kč / měsíc
5.000 Kč / rok
800 Kč / měsíc
8.000 Kč / rok
1.600 Kč / měsíc
16.000 Kč / rok
800 Kč / měsíc 94x94 cm
1.500 Kč / rok A4
8.000 Kč / rok 94x94 cm
zábor
společného
plochy, prostor (1m2)
pozemku,
500 Kč /měs.
5.000 Kč/rok
pronájem poštovní schránky
S1 a S2 (recepce Expo)
100 Kč/měsíc
C. Venkovní plocha, v majetku SVJ, v blízkosti budovy Molákova 577/34, chodníky, schodiště,
venkovní terasa vedle fitcentra, venkovní vodorovné konstrukce apod.
Maximální velikost pronajaté reklamní plochy v jednom období max. 10 m2 pozemku. Minimální
velikost je 1m2. Konkrétní umístění určuje správce budovy. V případě, že se jedná např. o reklamní
poutač, který je nepoměrně větší reklamní plochou oproti své základně, tzn. skutečnému záboru
pozemku, určuje cenu takového druhu reklamy individuálně správce. Cena za pronájem tohoto a
podobného druhu reklamy nesmí být nižší než za 1 m2.
4. Plnění pronájmu reklamní plochy
Součástí pronájmu reklamní plochy je instalace/montáž dodaného reklamního materiálu případně
jejich reinstalace v případě poškození. Realizace (tisk) není součástí pronájmu reklamní plochy.
5. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za obsah reklamních sdělení.
6. Cena pronájmu reklamních ploch se řídí platným ceníkem reklamních ploch schváleným výborem
a uvedeným na www.rezidenceexpo.eu v sekci Provozní záležitosti.
BONUS: reklama na webových stránkách www.rezidenceexpo.eu zdarma pro všechny nájemce.
12. Reklamace za SVJ
Vzhledem k nedostatečnému vyjádření a nečinnosti v řešení reklamace vad společných prostor PSN
s.r.o. byla výborem schválena spolupráce s advokátní kanceláří a využití advokátních služeb.
Vlastníci byli kompletně ohledně této problematiky na posledním shromáždění informováni
advokátem Mgr. Markem Zvěřinou. Včetně doporučení jednotlivým vlastníkům, kteří řádně a včas a
správně u PSN uplatnili reklamaci, přejít k podání žaloby. Vlastníci, kteří projevili zájem, podali
žalobu na začátku roku 2014.
13. Závěr
Výborem nebyly nárokovány v předešlém období žádné náklady související s výkonem jejich činnosti
(jízdné, náklady na telefon apod.). Byly vypláceny pouze odměny za výkon činnosti v souladu s
rozhodnutím Shromáždění ze dne 13. 9. 2010. Jednali jsme za naše společenství s maximální snahou
o získání nadstandardně výhodných podmínek. Jednotlivé investice či sjednání smluvních vztahů
proběhlo zpravidla na základě provedených poptávkových řízení správcem a následným schválením
výborem. Za předchozí období se uskutečnila řada schůzí výboru, které téměř vždy trvají minimálně
3 hodiny a další čas zabere příprava podkladů pro jednotlivé schůze, kontrolní činnost, jednání na
úřadech, či se smluvními partnery, kterých se někdy spoluúčastníme se správcem. Konkrétně např. s
Cizineckou policií, Městskou policií, Státní policií, MěÚ odborem životního prostředí, Správou
nemovitého majetku, Stavebním úřadem, Správou komunikací, Odborem dopravy, Katastrálním
úřadem, Památkovým úřadem a s dodavatelskými firmami a jinými dotčenými úřady, odborníky za
účelem vyhotovení posudků a odborných stanovisek pro potřeby řešení reklamace, nbo např.
s projektantem za účelem konzultací postupů ve věci oprav suterénu. Věříme, že úsilí, které jsme
naší společné záležitosti věnovali, bylo dobrou investicí a zúročí se nám všem ve vysokém standardu
bydlení.
Poděkování
Zvláštní poděkování bychom chtěli věnovat těmto členům SVJ a správci, kteří darovali našemu
společenství nadstandardně svůj volný čas, vědomosti, znalosti, zprostředkovali své osobní, lety
vybudované kontakty, či případně přispěli i potřebnou věcí a zejména osobám, kteří aktivně
pomohli při povodni. Bohužel musíme konstatovat, že dobrovolníků bylo žalostně málo, o to více
pomohli:
Mgr. Monice Vláčilové
- právní poradenství a pomoc v řešení řady záležitostí SVJ – ZDARMA
Mgr. Lucie Kindlmannové
- právní poradenství a pomoc v řešení řady záležitostí SVJ – ZDARMA, pomoc při povodni
Ing. Aleně Hůrové
- nadstandardní přístup v péči o dům a při správě společného majetku, pomoc při povodni, za
občanskou aktivitu ve věci řešení Zástavby sídliště Invalidovna
p. Milanu Ivaniči a paní Ivaničové
- nadstandardní přístup v péči o dům a při správě společného majetku, pomoc při povodni, pomoc
při odstraňování sutě a odpadu v prostorech oprav suterénu
MgA. Františku Staňkovi
- nadstandardní přístup v péči o dům a při správě společného majetku, pomoc při povodni
Mgr. Barboře Augustové
- nadstandardní přístup v péči o dům a při správě společného majetku, pomoc při povodni
Správci, Vojtěchu Faladovi
- nadstandardní přístup a nasazení ve věci řešení provozu našeho domu nad rámec svých povinností
- pomoc při povodni, občanská aktivita ve věci Zástavby sídliště Invalidovna
Za pomoc při povodni: Ing. Kopcové, Ing. Melduškovi, manželům Havranovým, p. Hrubé, p.
Novákovi, p. Strakovi, Ing. Salamonovi, p. Hanekovi, p. Ivaniči, sl. Kuchyňkové a p. Dostálovi
Za pomoc při povodni: paní Evě Geistové, za zprostředkování pomoci, prostředků a pomůcek ze
zdroje krizového štábu zdarma
Za občanskou aktivitu ve věci Zástavby sídliště Invalidovna: Ing. Kopcové, Ing. Melduškovi, Ing.
Akrmanové, p. Svobodovi
Download

ZPRÁVA O ČINNOSTI, STAVU, PROVOZU DOMU