Soutěž s časopisem Redway
Pravidla soutěže
•
„Soutěž o tablet a cestovní průvodce do kapsy s časopisem Redway “ (dále jen „soutěž“) pořádá
společnost STUDENT AGENCY k. s., se sídlem nám. Svobody 17, 602 00 Brno IČO: 25317075 (dále
jen „STUDENT AGENCY“).
•
Soutěže se může zúčastnit každý občan, který v období od 15. 12. 2014 do 15. 1. 2015 odpoví na
soutěžní otázku, která je uvedena v časopise Redway, který vychází v prosinci roku 2014.
•
Účastníci soutěže mladší 18 let se účastní této soutěže s výslovným souhlasem svých zákonných
zástupců a jsou povinni informovat zákonné zástupce o úplných pravidlech této soutěže. Otázka
typu a, b, c má jen jednu správnou odpověď.
•
Správnou odpověď soutěžící musí odeslat na email [email protected] Do předmětu emailu
musí uvést Redway. Do textu emailu uvede své jméno, e-mail a telefon. Zasláním odpovědi soutěžící
souhlasí s pravidly soutěže. Soutěžící bere odpovědnost za správnost kontaktních údajů (zejména emailu).
•
Z jedné e-mailové adresy je možné odeslat pouze jednu odpověď. Emaily budou uloženy a seřazeny
v pořadí, v jakém byly doručeny.
•
Správná odpověď na soutěžní otázku společně se jménem výherce budou uveřejněna na stránkách
www.studentagency.cz v pondělí 19. ledna 2014.
•
Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci STUDENT AGENCY a jejich rodinní příslušníci. Do
soutěže budou zařazeni ti soutěžící, kteří plně splní stanovené podmínky. Organizátor soutěže má
právo výsledného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.
Osoby, které nesplní podmínky účasti v soutěži, nebo které budou jednat v rozporu s pravidly,
nebudou do soutěže zařazeny. Ukáže-li se, že tato osoba se i přes výše uvedené stala výhercem,
např. v důsledku nepravdivých informací, jež poskytla, nemá nárok na výhru.
•
TABLET získává soutěžící, který správně odpoví na soutěžní otázku, a jehož email bude doručen jako
50. v pořadí z emailů se správnou odpovědí. PRŮVODCE DO KAPSY získává soutěžící, který správně
odpoví na soutěžní otázku, a jehož email bude doručen jako 20., 40., 60., 80., 100., 120., 140., 160.,
180. a 200. v pořadí. Soutěžící, který vyhraje průvodce do kapsy, dostane na výběr ze seznamu
dostupných průvodců.
•
•
Výherce hlavní ceny získá TABLET TEXET TM-7867.
•
•
Účast v soutěži ani výhru není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit finančně.
Výherci budou společností STUDENT AGENCY kontaktováni na e-mailové adrese, z které zaslali svou
odpověď. Pokud výherce nepotvrdí výherní e-mail do 14 dní od obdržení oznamujícího emailu,
nárok na výhru zaniká a výhra propadá ve prospěch společnosti STUDENT AGENCY.
Soutěžící účastí v soutěži souhlasí dále se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů
soutěžícího (dále jen „údaje“) do databáze společnosti STUDENT AGENCY jakožto správce (dále jen
„Společnost“), a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové
účely Společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích,
produktech a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických
prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu 10
let) s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Bere na vědomí, že má práva dle §
11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může
bezplatně kdykoliv na adrese Společnosti odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo
na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd.
•
STUDENT AGENCY nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při odesílání nebo
zpracování e-mailů s odpovědí na otázky a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech
soutěže včetně jejího ukončení. STUDENT AGENCY je oprávněna kdykoliv změnit tato pravidla,
skladbu cen nebo jejich hodnotu, či soutěž úplně zrušit bez udání důvodu a stanovení náhrady, a to
zveřejněním změny na stránkách STUDENT AGENCY.
•
•
Tato pravidla jsou platná a účinná od 15. 12. 2014
Download

Soutěž s časopisem Redway