Všeobecná pravidla SMS soutěží vydavatelství ORBIS IN, s.r.o.
1. Účelem tohoto dokumentu je závazné stanovení všeobecných a jasných pravidel pro
SMS soutěže pořádané ve všech publikacích vydavatelství ORBIS IN, s.r.o.. Zkrácené
pravidla jednotlivých SMS soutěží budou zveřejněna vždy v souvislosti s vyhlášením
každé jednotlivé soutěže.
2. Organizátorem sms soutěží je:
ORBIS IN, s.r.o.
Nuselská 499/132
140 00 PRAHA 4 – Michle
IČ 27430537
3. Provozovatelem sms systému soutěží je:
goNET, s.r.o.
Jurečkova 1165/6
702 00 OSTRAVA – Moravská Ostrava
IČ: 26822580
4. Součástí každé SMS soutěže jsou zkrácená pravidla soutěže spolu su vedením termínu
soutěže, místa konání, ceny za SMS zprávu, počtu a druhu výher a výherního
mechanismu.
5. Spotřebitel se účastní soutěže následujícím způsobem: Soutěžícím se může stát pouze
fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky starší 15 let nebo fyzická
osoba s trvalým pobytem na území České republiky, který se zapojí do soutěže odesláním
SMS zprávy na uvedené telefonní číslo v době konání soutěže. Odesláním SMS do
soutěže, potvrzuje soutěžící, že akceptuje pravidla soutěže, přitom na akceptaci pravidel
nemá vliv, zda je SMS odeslána ve správném formátu a zda je platná.
6. V každé SMS soutěži je možné vyhrát pouze jednu výhru na účastníka.
7. Do soutěže budou zařazeni ti soutěžící, kteří bezezbytku splní podmínky stanovené
těmito pravidly. Organizátor soutěže má právo výsledného posouzení splnění
stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími. Osoby nesplňující podmínky
účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud
se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, např. v důsledku nepravdivých
informací, které poskytla, nemá nárok na výhru.
8. Konkrétní výhry, soutěžní mechanika a počty výher pro příslušnou soutěž jsou
uvedeny u každé soutěže.
9. Výherci budou kontaktováni organizátorem soutěže pro domluvení podmínek k
předání výher.
10. Věcné výhry budou výhercům doručeny na poštovní adresu uvedenou v zaslané SMS,
případně budou předány výhercům osobně na místě a dle pokynů k převzetí výhry, které
budou zveřejněny společně se seznamem výherců.
11. Organizátor soutěže neručí za žádné technické problémy související s účastí
soutěžícího v soutěži či uplatněním výher ani za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo
poškození soutěžních zásilek a výher zasílaných prostřednictvím pošty či jiným
způsobem ani za ztrátu, nedoručení, prodlení SMS zpráv zasílaných v souvislosti se
soutěží. V případě ztráty, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry v soutěži zahájí na
písemnou žádost spotřebitele organizátor reklamační řízení se zasílatelem.
12. V případě, že se výherci nepodaří výhru doručit na jím uvedenou poštovní adresu
nebo jinak předat dle předem sjednaných pokynů, a to do 30 dnů od vzniku nároku na
výhru, zaniká nárok výherce na získání této výhry.
13. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je
plně dodržovat.
14. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v
penězích.
15. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla
soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady.
16. Organizátor soutěže je oprávněn s konečnou platností vyloučit takového soutěžícího,
u něhož bude mít podezření, že takový soutěžící dosáhl své výhry v soutěži podvodným
jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy způsobilé ovlivnit výsledky
této soutěže (např. automatické odesílání zpráv, výherní roboti apod.). Toto rozhodnutí
organizátora je konečné, bez možnosti odvolání.
17. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že
organizátor je oprávněn bezplatně uveřejňovat jména a příjmení a dále v souvislosti s
případným osobním předáním výhry pořizovat a uveřejňovat podobizny výherců a
obrazové snímky/záznamy či zvukové záznamy výherců ve sdělovacích prostředcích a v
propagačních materiálech zadavatele po neomezenou dobu po skončení soutěže.
18. Soutěžící, resp. zákonný zástupce soutěžícího uděluje účastí v Soutěži organizátorovi
soutěže i provozovateli SMS systému souhlas se zpracováním svých osobních údajů v
rozsahu jména a příjmení, adresy (místa bydliště či platné korespondenční adresy v rámci
ČR) a čísla mobilního telefonu, a to k účelům předvídaným těmito pravidly soutěže.
Soutěžící resp. zákonný zástupce soutěžícího účastí v soutěži dále souhlasí se zařazením
všech jím vyplněných osobních údajů soutěžícího (dále jen „údaje“) do databáze
společnosti ORBIS IN, s.r.o., IČ: 27430537 se sídlem Nuselská 499/132, 140 00 Praha 4,
jakožto správce (dále jen „Společnost“), a s jejich následným zpracováním
prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely Společnosti, tj. nabízení výrobků a
služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách,
jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona
č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu 10-ti let ode dne
poskytnutí osobních údajů) s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje.
Bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí
údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese Společnosti
odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních
údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě
pochybností o dodržování práv správcem se může na Společnost obrátit a případně se s
podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk.
Sochora 27, Praha 7.
19. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci organizátora a dále zaměstnanci na
SMS soutěžích spolupracujících právnických a fyzických osob, jakož i osoby všem shora
uvedeným blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem
uvedených společností, nebo osoba jim blízká, cena se neodevzdá.
V Praze dne 4 července 2013
...........................................................
Jozef Pastier MBA
Generální ředitel vydavatelství ORBIS IN
Download

Všeobecná pravidla SMS soutěží vydavatelství ORBIS