SMLOUVA O DÍLO
podle § 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodního zákoníku
Smluvní strany:
Název společnosti:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
E-mail:
Telefon:
…............................................................
…............................................................
…............................................................
…............................................................
…............................................................
…............................................................
zastoupená jednatelem:
Jméno a příjmení:
Bydliště:
RČ:
e-mail:
tel.:
…............................................................
…............................................................
…............................................................
…............................................................
…............................................................
(dále „objednatel“)
a
Název společnosti:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
E-mail:
tel.:
Web Planet s.r.o
Na roudné 80, Plzeň 30100
29119219
CZ29119219
[email protected]
+420 777 295 291
zastoupená jednatelem:
Jméno a příjmení:
Bydliště:
RČ:
e-mail:
tel.:
Vladyslav Magera
Havířska 3, 30100 Plzeň
890226/3656
[email protected]
777 295 291
(dále jen ”zhotovitel”)
uzavřely dnešního dne, měsíce a roku podle § 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodního
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o dílo.
Článek I.
Předmět plnění
1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje realizovat zakázku „vytvoření a implementace
prezentačního webu“ pro objednatele (dále jen „dílo“), která bude dodána v rozsahu
schváleného dokumentu: Funkční specifikace, jenž tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje zpracovat dílo a předat jej objednateli v konečné podobě bez
zjevných vad a nedostatků nejpozději do …............. pracovních dnů od písemného
odsouhlasení grafického návrhu díla objednatelem. Dílo bude dodáno uložením dat
na serveru označeném objednatelem s tím, že zdrojové kódy a veškerá související
dokumentace, včetně všech použitých programů, databází a souborů, bude ve stejné
lhůtě předána na nesmazatelném hmotném médiu (např. CD-ROM, DVD-ROM).
3. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu
dohodnutou v této smlouvě.
Článek II.
Dodací podmínky
1. Ujednává se, že zhotovitel bude své závazky vyplývající z této smlouvy plnit s využitím
vlastní technologie, respektive technologie, kterou si zhotovitel zajistí vlastním jménem a
na vlastní odpovědnost.
2. Objednatel je povinen vykonat vyžádanou součinnost spočívající především v tom,
že zhotoviteli umožní provedení díla a poskytne mu veškeré požadované informace
v souladu s harmonogramem (zejména odsouhlasení nebo korekturu díla v určitém
stupni provedení). Pokud se objednatel dostane do prodlení s vykonáním součinnosti,
zejména s odsouhlasením určitého stupně provedení díla, anebo pokud si objednatel
dodatečně vyžádá změny, tak platí, že lhůta k dodání díla se prodlužuje o dobu prodlení
objednatele. Ustanovení § 539 obchodního zákoníku se nepoužije.
3. Zhotovitel je povinen ověřit funkčnost díla nejméně na prohlížečích Internet Explorer 9,
Mozilla Firefox 3.6.17, Gogole Chrome 12 a Opera 10.
Článek III.
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Objednatel se zavazuje, za účelem posouzení postupu prací na díle, svolávat kontrolní
dny v dostatečném rozsahu, jejichž termín konání oznámí zhotoviteli nejméně 4 dny
předem telefonicky a následně písemně potvrdí. Závěry z kontrolních dnů budou sepsány
a podepsány zástupci obou smluvních stran.
2. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel realizuje dílo v rozporu s předmětem smlouvy a jeho
dalšími povinnostmi, je oprávněn vyzvat zhotovitele písemně k odstranění vad a
požadovat, aby dílo vytvářel řádně. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v dodatečně
poskytnuté lhůtě 15 dnů, může objednatel odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení
smluvních povinností ze strany zhotovitele.
Článek IV.
Cena a platební podmínky
1. Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako pevná a činí
….................... Kč (slovy ….................................................................. korun českých) bez
DPH.
2. Cena dohodnutá za dílo je splatná dnem podpisu předávacího protokolu.
3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zálohu ve výši 50% z ceny díla, tj.
…............................Kč (slovy …................................................... korun českých).
4. Datem zdanitelného plnění je den podpisu předávacího protokolu.
Článek V.
Předání a převzetí díla
1. Závazek zhotovitele dodat dílo je splněn jeho řádným ukončením a předáním objednateli
na základě závěrečného protokolu o předání a převzetí. Dílo se pokládá za ukončené,
jestliže bude mít při předání jen takové vady a nedodělky, které samy o sobě ani
ve spojení s jinými neztěžují užívání díla objednatelem ani nebrání jeho užívání. Dílo
se pokládá za řádně ukončené až po odstranění všech případných vad a nedodělků.
2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele nejméně tři dny předem k předání díla. Dílo je
předáno podepsáním protokolu o předání a převzetí oprávněnými zástupci obou
smluvních stran. Protokol o předání a převzetí obsahuje zejména:
a. identifikační údaje o díle i jeho části
b. prohlášení objednatele, že předávané dílo převzal
c. soupis příloh
d. soupis provedených změn a odchylek od projektové dokumentace
e. soupis vad a nedodělků
3. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou
svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. V případě,
že objednatel odmítne dílo převzít i při náhradním termínu předání, aniž by předal
zhotoviteli písemně výhrady vůči dílu, pokládá se dílo za převzaté v den tohoto
náhradního termínu.
Článek VI.
Smluvní sankce
1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním potvrzeného termínu plnění díla, nedojde-li
k němu z příčin na straně objednatele, se ujednává, že zhotovitel zaplatí objednateli úrok
z prodlení ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.
2. V případě prodlení se zaplacením řádně a právem vystavené faktury se objednatel
zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den
prodlení.
3. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na trvání závazků ze smlouvy vyplývajících, ani
na povinnosti nahradit škodu prokazatelně způsobenou druhé smluvní straně.
Článek VII.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami.
2. Změny této smlouvy lze činit pouze formou písemných číslovaných dodatků, které budou
podepsány oběma smluvními stranami.
3. Ve věcech neupravených touto smlouvou se právní vztah mezi smluvními stranami této
smlouvy řídí zejména zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), a dále
zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v účinných zněních.
4. Tato smlouva je vypracována ve 2 vyhotoveních, každé s jednou přílohou, ze kterých 1 si
ponechá zhotovitel a 1 objednatel.
Zástupci smluvních stran po přečtení textu smlouvy prohlašují, že mu rozumějí, že smlouva
byla sepsána v souladu s jejich svobodnou vůlí a cítí se jí vázáni. Zároveň prohlašují, že jsou
k podpisu této smlouvy oprávněni. Na důkaz všeho připojují své podpisy.
Objednatel:
V ............, dne …........... 2013
Zhotovitel:
V ............, dne …........... 2013
_____________________________
_____________________________
Vladyslav Magera
Příloha 1 – Technická specifikace díla

Klasické navigační menu – základní orientační prvek na stránce, můžete přidávat nové
položky v menu nebo odebírat staré, můžete měnit pořadí těchto položek (= tlačítek)

Textové stránky – možnost neomezeně přidávat textové stránky dle potřeby,
neomezeně si můžete rozšiřovat menu o další podmenu.

Novinky (Akce) – slouží pro akce na zboží, či novinky o firmě (např.: Otevřeli jsme další
pobočku, Letní akce atd.). Hlavní náplň této funkce je, aby jste mohli zveřejnit
jednorázové nebo speciální nabídky, samozřejmě i s obrázkem.

Kontakt – vypsané kontakty dle Vašeho zadání včetně vložení google mapy a
kontaktního formuláře. Pomocí redakčního systému můžete editovat a zadávat kontaktní
e-mail
(e-mailovou
adresu,
na
kterou
budou
chodit
zprávy
z kontaktního formuláře).

Google Analytics - služba od společnosti Google na sledování statistik Vašeho webu –
poskytne Vám informace o návštěvnosti, jak dlouho na Vašem webu návštěvníci
setrvají, přes jakou stránku se k Vám vaši návštěvníci dostali atd., včetně google site
map.

Propojení s Facebookem – Kompletní propojení s vaší Facebook firemní stránkou. Váš
web může obsahovat tlačítka „To se mi líbí“, návštěvníci budou moci sdílet veškeré akce
na své facebook zdi, atd.

Základní
modul
pro
správu
obsahu
(=
redakční
systém).
Editování/mazání/přidávání
položek
v menu,
změna
textů,
vyhledávání
s našeptávačem, užitečné funkce pro zjednodušení správy webu, aktualizace a další
nové funkce.

Moderní

Naplňování webu - Váš nový web naplníme domluvenými texty.

Základní SEO balíček:
grafický design
– grafický design na základě Vašich požadavků
◦ uživatelsky přátelské URL adresy, např.:
orvest.cz/skolni_potreby/nuzky/nuzky_school
◦ dopsání důležitých informací do hlavičky html stránek (meta tagy) –důležité pro
vyhledávače a vaše umístění na nich
◦ měsíční statistika návštěvnosti zasílaná na mail – neustále sledujeme Váš
projekt
◦ SEO text a SEO link = text nebo odkazy v dolní části stránky, důležité pro
vyhledávače a vaše umístění na nich
◦ Vytvoření site_map.xml – důležitý soubor pro pohyb vyhledávacích robotů na
Vašem webu
◦ Školení odpovědných pracovníků na téma SEO optimalizace – obsahem je
seznámit
administrátory
webu
se
základními
zásadami
při přidávání obsahu na webovou stránku (min. 1h školení)
Všechny tyto výše popsané funkčnosti jsou zahrnuté v ceně díla.
Rozšiřující funkčnosti Vašeho webu:
Název funkčnosti
Web Hosting
Cena
1000 Kč / rok
Vyhledávaní na webu
1000 Kč
FAQ – správa otázek a odpovědí
1 400 Kč
Multijazyčnost (neomezeně)
5 000 Kč
Multijazyčnost (1 jazyk)
1 700 Kč
Fotogalerie
1 500 Kč
Komentáře a diskuze u článků či služeb
1 500 Kč
Dodavatelé (partneři) – katalog partnerů
1 300 Kč
Anketa pro zákazníky
1 150 Kč
Základní modul pro zákazníky – přihlašování, registrace
4 950 Kč
SMS info
2 500 Kč
Newsletter
1 200 Kč
On-line poradna na stránkách
2 650 Kč
Bannerový systém
2 500 Kč
Modernizace logotypu
1 000 Kč
Tvorba nového logotypu
3 000 Kč
Grafický návrh vizitky
500 Kč
CI (vizitka, logo, hl.papír, obálka, desky, leták)
4 000 Kč
Tvorba videa
3 500 Kč
Proměnná hlavička
1 500 Kč
Cena základního balíčku:
CENA CELKEM :
Ano/Ne
Download

Smlouva o dílo - Web planet s.r.o.