DODATEK Č. 1 ke
SMLOUVĚ O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK č......./2014
POSTUPITEL :
název společnosti/jméno.................................................................................................
se sídlem/ trvale bytem .................................................................................................
IČ/RČ: ...........................................................................................................................
zastoupena .....................................................................................................................
bankovní spojení............................................................................................................
tel:..................................................e-mail: .....................................................................
(dále jako „Postupitel“ na straně jedné)
a
POSTUPNÍK :
AMM holding, a.s., IČ 26484188, DIČ CZ26484188, se sídlem Brno, Špitálka 70/16,
společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5894,
Bankovní spojení čú.: Raiffeisen Bank č.ú. 7644013001/5500
Ředitelství: Slovákova 8, 602 00 Brno, tel: 543 216 269, 601 392 862
Zastoupená: generálním ředitelem Michalem Farbiakem
(dále jako „Postupník“ na straně druhé)
(Postupitel a Postupník dále také jako „Smluvní strany“)
uzavřeli spolu dnešního dne Smlouvu o postoupení pohledávek č. ....../2013, kterou Postupitel na Postupníka
převádí pohledávky za Dlužníkem : _______________________ (dále jen „Smlouva“)
Vzápětí po uzavření této smlouvy se strany dohodly tak, jak dále v tomto dodatku následuje:
I.
Strany sjednaly, že postupník může odstoupit od smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že postupitel uvedl
v omyl postupníka a to zejména (nikoli však výlučně) tím, že zamlčel nebo nastala jakákoli skutečnost (porušení
garance) dané čl. V. Smlouvy, tedy zejména skutečnost, že pohledávka byla zpochybněna, již splacena, je
neoprávněná, nebo i v případě, že postupitel obdržel od dlužníka i částečnou úhradu postupující pohledávky,
nebo bylo vůči postupiteli zahájeno či probíhá exekuční či insolvenční řízení. V případě, že takováto skutečnost
vyjde najevo postupitel je postupníkovi oprávěn účtovat smluvní pokutu ve výši provize, minimálně však
50 000,- Kč, která je splatná do 7 dnů ode dne kdy postupník písemně vyzve postupitele k úhradě smluvní
pokuty.
V případě odstoupení od smlouvy postupník vrátí postupiteli již od něho získanou dokumentaci
pohledávky, jakož i doklady spojené s eventuálními úhradami třetí strany. Smluvní strany se dohodly, že
postupník je oprávněn pohledávku započíst s jinou pohledávkou, zatížit právem jakékoli osoby / zejména
zástavní právo/ popřípadě činit úkony, které by mohli vést k vymožení pohledávky od dlužníka.
II.
Smluvní strany se dohodly, že celková úplata za postoupení Pohledávek bude uhrazena nejpozději do 15 ti
dnů ode dne, kdy postupníkovi bude připsaná na účet celková výše postoupené pohledávky od dlužníka,
nedojde-li mezi účastníky k jiné dohodě. Smluvní strany se dohodly, že okamžikem zaplacení Úplaty se rozumí
připsání finanční částky na bankovní účet Postupitele.
V případě, že v meziobdobí do odstoupení od smlouvy budou postoupené pohledávky uhrazeny částečně,
smlouva o postoupení pohledávek se ruší odstoupením pouze v té části, kde nedošlo k úhradě za postoupení
(smlouva se ruší s účinky ex nunc). Výslovně se pro tento případ ujednává, že nejprve jsou hrazeny pohledávky
nejstarší a v případě částečné úhrady se k datu odstoupení od smlouvy ruší smlouva jen a pouze v části
pohledávek dosud postupníkem postupiteli neuhrazených.
NA DŮKAZ ČEHOŽ připojují Smluvní strany své vlastnoruční podpisy následovně:
V ______________ dne _____________
za AMM holding, a.s.
Podpis: _____________________
Podpis: _____________________
Download

dodatek ke smlouvě o postoupení pohledávek