Činnost sdružení
OS Pod Zelenou Horou
2010 - 2012
Preambule sdružení: Ve snaze přiblížit historický a kulturní odkaz jižního
Plzeňska nejen obyvatelům území, ale všem bez rozdílu věku a názorů, ve
snaze pomoci při vzájemné mezigenerační diskuzi o dalším rozvoji kraje,
ve snaze probudit v mladých lidech kladný vztah k rodnému území a
udržet tak v regionu základní prvek budoucího rozvoje, s cílem pečovat o
kulturní a zájmový rozvoj území a jeho propagaci, zakládáme občanské
sdružení „Pod Zelenou Horou“.
Základní cíle sdružení:
a) propagační, popularizační a publikační činnost k tématu regionálního a
kulturního rozvoje a historického odkazu, zvláště na území Nepomucka a
Přešticka (býv. Politický okres Přeštický), b) vzdělávací akce (přednášky,
semináře, exkurze), c) informační a komunikační činnost, d)
administrativní, organizační a poradenská pomoc při rozvoji regionu, e)
propagace obnovy a kultivace venkova, zvláště veřejného prostranství a
drobných sakrálních památek, poradenství a spolupráce v těchto
oblastech, f) spolupráce se sdělovacími prostředky a společenskými
organizacemi, občanskými a podnikatelskými iniciativami vedoucími k
propagaci a obnově venkova.
Adresa: Tojice 22, 335 01 Nepomuk 1
IČO: 228 18 740
Url: www.zelenahora.cz/
E-mail: [email protected]
Tel.: 604 442 409
Č.ú.: 242 926 500/0300
Datum registrace: 1. 2. 2010
Tříčlenný výbor sdružení je ve složení:
1. Pavel Motejzík, DiS.
2. Věra Kokošková
3. Martina Krumpholcová
Předseda: Pavel Motejzík, DiS. (statutární zástupce sdružení)
Maják Plzně
Platformu sdružení OS Pod Zelenou Horou pro okres Plzeň-město tvoří
„Maják Plzně“, neformální skupina mladých Plzeňanů pod vedením Lukáše
Máchy.
Maják dává lidem světlo a jistotu, otevírá jim oči do zákoutí, kam jinak sami
nedohlédnou a snad ani vidět nechtějí. Je naším strážným andělem pokaždé,
když se vydáváme na cestu i když se vracíme domů, dává nám pocit bezpečí a řídí
naše kroky.
I Plzeň má svůj „maják“ v podobě věže Prazdroje, která je věrnou kopií neznámé,
údajně holandské předlohy. Protože plzeňské pivo proslavilo Plzeň jako nikdo
jiný, bereme si „maják“ z místa, kde tento zlatavý mok vzniká, za svůj hlavní
symbol. I my chceme otvírat lidem oči, bdít nad krajinou a udávat směr...
e-mail: [email protected]
www.facebook.com/MajakPlzne
Činnost sdružení v roce 2010
- v červnu 2010 spoluorganizovalo OS Pod Zelenou Horou spolu s obcí
Klášter víkendový program na zámku Zelená Hora (akce Terazky na Zelené
Hoře straší, návštěvnost 4000 lidí).
- v září 2010 se podílelo na zpřístupnění zámku Žinkovy v rámci EHD (Dnů
evropského dědictví) - návštěvnost zhruba 2000 lidí.
- v prosinci 2010 vyšel nový historicko-turistický průvodce Zámek Žinkovy,
perla jižního Plzeňska.
- od svého vzniku aktivně podporovalo kandidaturu Plzně na Evropské
hlavní město kultury 2015. V zásobníku projektů umístěn projekt „Terazky
na Zelené Hoře straší“.
Veškeré tyto aktivity byly prováděny formou dobrovolné práce, bez
nároku na finanční příjem sdružení.
Činnost sdružení v roce 2011
V tomto roce měli všichni jedinečnou možnost nahlédnout do interiérů
běžně nepřístupného zámku Žinkovy, označovaného za perlu jižního
Plzeňska. A zájem byl vskutku enormní, za pouhé dva víkendy se do zámku
vměstnalo více než 7 tisíc lidí. Akce pořádala OBRAPA s.r.o. s OS Pod
Zelenou Horou. Partnerem akcí byla MAS sv. Jana z Nepomuku,
Multimedia-Activity a MEZI KOPCI o.s.
Škoda by se divil! 25. - 26. 6. 2011
S tímto podtitulem se v červnu uskutečnily mimořádné prohlídky s
výkladem, doplněné řadou překvapení, které si nenechalo ujít na 4.500
návštěvníků. Zpřístupnění zámku v tomto rozsahu se uskutečnilo poprvé
od roku 1993. Nahlédnout šlo do bývalého divadelního sálu, zámecké
kaple, společenských salonků či kdysi luxusních Škodových apartmánů
včetně koupelny paní baronky s dobovou klimatizací. Prohlídky byly navíc
doplněny o tematická divadelní vystoupení. Na nádvoří se rozprostřel
dobový trh a řemesla.
Návraty klenotů 10. - 11. 9. 2011
Druhá akce se v Žinkovech uskutečnila v rámci EHD (Dnů Evropského
dědictví). K vidění byly pouze na jeden víkend lovecké trofeje bývalých
majitelů zámku, vzácné dokumenty a listiny, poprvé bylo vystaveno torzo
madony, která do roku 1949 stála na hrázi žinkovského rybníku a byla
teprve nedávno vyzdvižena z jeho dna.
Na návštěvníky čekala celá řada dalších unikátních překvapení, např.
velkoformátové fotografie z 11. září od A. J. Haunera s vysokou
autentickou a emocionální výpovědí, které nebyly dosud nikde na světě
publikovány. K vidění byly i artefakty ze spáleniště Ground Zero, tedy z
místa, kde do 11. 9. 2001 stály věže Světového obchodního centra .
Vzdělávací semináře pro rozvoj jižního Plzeňska
Sdružení působilo coby vzdělávací subjekt v rámci projektu MEZI KOPCI
o.s. s názvem: Vzdělávací semináře pro rozvoj jižního Plzeňska,
podpořeného u MAS sv. Jana z Nepomuku v rámci V. Výzvy. Hlavním
záměrem projektu bylo celkem pět praktických kurzů a workshopů,
zaměřených jednak na tradiční drobná řemesla, za druhé pak na drobné
sakrální a funebrální stavby území MAS.
Účast na všech kurzech byla pro účastníky zdarma, všichni zúčastnění
obdrželi také Osvědčení o absolvování kurzů. K semináři vznikly ještě
praktická DVD i internetové stránky http://vzdelavani.nepomucko.cz,
aby byli uspokojeni i další zájemci o daná témata, příp. danou
problematiku.
OS Pod Zelenou Horou se stalo partnerem projektu Rokoko nejen pro
oko
Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk byla úspěšná jako žadatel
v VI. výzvě Místní akční skupiny sv. Jana z Nepomuku se svým projektem
„Rokoko nejen pro oko – záchrana milečských varhan“.
Na opravu historického nástroje v obci Mileč u Nepomuku získala 494 tisíc
korun. Program je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím
Evropského zemědělského intervenčního fondu. Přislíbená dotace je
zadostiučiněním všem dobrovolníkům, kteří po sedm let formou příspěvků
vybrali na obnovu poničených rokokových varhan částku přesahující 215
tisíc korun.
Varhany, které jsou dílem významného plzeňského varhanáře Jana
Leopolda Rausche, jsou zapsány jako movitá kulturní památka vysoké
řemeslné i hudební hodnoty. Úsilí a zkušenosti Milečských mohou být
vhodnou inspirací a vzorem pro ostatní nadšence i mimo území
působnosti místní akční skupiny.
OS Pod Zelenou Horou partnerem Křesadla Plzeňského kraje 2011
Cílem udělování ceny Křesadlo je ocenit dobrovolníky, zviditelnit
dobrovolnictví a neziskový sektor, vzbudit v lidech zájem o dobrovolnou
činnost i respekt k těm, kteří ji vykonávají.
Srdce obce Tojice bude znovu bít - Nadace VIA
Projekt, jehož předkladatelem bylo OS Pod Zelenou Horou, byl podpořen v
září roku 2011 u Nadace VIA v grantovém programu Fond místních
iniciativ, jehož cílem je podpora nových či rodících se myšlenek a nápadů v
oblasti komunitního rozvoje obcí, měst a regionů a podpora realizace
malých projektů. Program je určen pro lidi, kteří chtějí změnit něco ve
svém okolí a nebojí se do práce zapojit sebe a své sousedy. Ač bylo
přihlášeno rekordních 142 žádostí a celková suma požadovaných
prostředků dosáhla hranice 8.249.035,- Kč, mohlo být podpořeno jen 13
nejlepších projektů. Mezi nimi - jediný v Plzeňském kraji a tentokrát se
šťastným číslem 13 - i projekt „Srdce obce Tojice bude znovu bít“, na jehož
realizaci byla přiznána max. možná dotace 70.000,- Kč.
Kaplička svatého Vavřince představuje v Tojicích jedinou výraznější
památku. V roce 2011 byla za podpory Plzeňského kraje opravena a
dostala novou, malebnou bílo-modrou fasádu. Srdce obce, tojický zvon,
kvůli kterému byla kaple zřízena, byl stále tichý, nebylo zvoněno ranní,
polední ani večerní klekání, úcta mrtvým byla prováděna prostřednictvím
„CD nosiče a rozhlasu“ z obecního úřadu, čas mohli všichni obyvatelé
vnímat jen a pouze na svých hodinách a hodinkách. A přesto malá obec na
jihu Plzeňska dýchala a žila, tak jako je tomu dnes, o čemž svědčí nespočet
aktivit v průběhu celého roku. Smyslem projektu bylo dát obyvatelům
obce nový impuls k tomu, že když spojí své síly napříč generacemi,
dokážou rozeznít nejen svá srdce, ale i jedno srdce kovové.
V rámci projektu bylo zřízeno nejen automatické zvonění v kapličce, ale
zároveň vydána propagační publikace zaměřená na historii i současnost
obce tak, aby se o projektu dozvěděli i lidé z širšího okolí. „Zachytíme
vzpomínky poslední generace babiček z románu Boženy Němcové, která
ještě může vyprávět o šlechticích a princeznách prohánějících se krajem v
kočárech či na koních, o vesnickém životě bez elektrické energie, tedy bez
chladniček, praček, rádií a televizí, o automobilech ani nemluvě,“ slíbili
jsme v žádosti o dotaci a pevně věříme, že se nám slib podařilo splnit.
Slavnostní rozeznění zvonu a prezentace knihy: 7. 4. 2012 od 16:30 u
tojické kapličky.
Partneři projektu: Obec Tojice, OBRETA, s.r.o., FK VRATA, Restaurace U
Karlů, MAS sv. Jana z Nepomuku a MEZI KOPCI o.s.
Více informací na www.zelenahora.cz/zvoneni.pdf
Besedy, přednášky v roce 2011:
- Proč se staví májka a létají čarodějnice (podpora projektu Tojické ženy,
cesta za pokladem) - 30. 4. 2011
- Beseda Zelená Hora a Žinkovy - Klub českých turistů Praha, Nový rybník
6. 5. 2011
- Žinkovy za Škodů - Žinkovy (Nepomuk 9. 9. 2011 a Žinkovy 24. 11. 2011)
Činnost sdružení v roce 2012 (plán)
Garant projektu Dýchejme za park na Lochotíně
Lochotínský park má za sebou historii dlouhou téměř 180 let. Jeho vznik
ve třicátých letech 19. století souvisel s plánem vybudovat v Plzni lázně s
velkým parkem. Byly postaveny lázeňské domy, upraveno koryto potoka,
postavily se můstky a vznikla poustevna vytesaná do skály. O něco později
byl nad poustevnou vystavěn dřevěný altán, z něhož se otevíral krásný
pohled na centrum Plzně. V roce 1883 byl altán pojmenován Chotkovo
sedátko po hraběti Karlu Chotkovi, na jehož popud vznikaly v řadě měst
včetně Plzně okrašlovací spolky.
Lázně ale úspěšné příliš nebyly a tak jednotlivé budovy začaly postupně
chátrat. Doba úpadku nejstaršího plzeňského parku přišla po druhé
světové válce. V letech 1960 až 1964 zasáhla jeho střed stavba velkého
kamenného amfiteátru. Velkou ránu parku zasadila na konci
sedmdesátých let minulého století stavba Karlovarské třídy. Kvůli ní byly
odstraněny lázeňské budovy, restaurace i skleník. Město má už nekolik let
naplánovanou obnovu Lochotínského parku, ale zatím je odložena na
neurčito.
S ideou toho, že naše sny nemusí nutně zapadnout jen do kategorie snění,
a že mladá generace dokáže změnit to, na co ostatní již dávno rezignovali,
uspěla neformální skupina mladých Plzeňanů, sdružená pod platformou
Maják Plzně, v lednu letošního roku s projektem Dýchejme za park na
Lochotíně v grantovém programu Vpohybu Nadace Vodafone a získala tak
na obnovu parku 105.000,-Kč. Postupně tak bude obnoven altán Chotkovo
sedátko a ve spolupráci s týmem Plzeň: Evropské hlavní město kultury
2015 a Agenturou Rylan uspořádano několik kulturních a společenských
akcí k oživení parku, jednou z nich bude kulturní odpoledne nazvané
Chotek a Lochota a jejich ochota (9. září 2012) při slavnostním otevření
Chotkova sedátka. Plánuje se vydání brožurky Lochotínský park, jak ho
možná neznáte. OS Pod Zelenou Horou je garantem tohoto projektu.
Dalšími partnery jsou město Plzeň, tým Plzeň 2015, Agentura 68, ANNO Pk
a Agentura Rylan.
OS Pod Zelenou Horou partnerem Křesadla Plzeňského kraje 2012
Cílem udělování ceny Křesadlo je ocenit dobrovolníky, zviditelnit
dobrovolnictví a neziskový sektor, vzbudit v lidech zájem o dobrovolnou
činnost i respekt k těm, kteří ji vykonávají. Letos se předávání cen koná na
jižním Plzeňsku - ve Spáleném Poříčí. OS Pod Zelenou Horou opět tuto akci
podpoří coby jeden z partnerů.
Partner projektu Oživme společně pověsti a památky z míst tajemných i
kouzelných
Tento projekt realizuje MAS sv. Jana z Nepomuku, MAS Aktivios a MAS
Pošumaví s dalšími partnery, jedním z nich je také OS Pod Zelenou Horou.
Tematicky je projekt směřován prostřednictvím dosud nepublikovaných
pověstí k našim kořenům. Historie je v projektu oživována v knižní i
dramatické podobě, či rekonstrukcí vybraných objektů dědictví regionu.
Zanedbatelné nejsou ani „vedlejší“ efekty projektu v podobě podpory
souznění obyvatel s místem, ve kterém žijí, podpory dětí a mládeže
k četbě, oživování ochotnického divadelnictví, rozvoje místního
cestovního ruchu atd. Protože ten nejcennější kout země, který nazýváme
domovem, nevnímáme z oken letadel či sedadel automobilů,
nevzpomínáme na něj prostřednictvím fotografií, ten nejcennější kout si
nosíme ve svém srdci.
Součástí projektu je restaurování nedochované barokní skulptury z 18.
stol. z dílny L. Widemanna, která byla součástí souboru sochařské výzdoby
z ohradní zdi kostela v Žinkovech. Nedochovaná socha putti byla pro
místní i přespolní vždy významným symbolem místa. Andělíček shlížel
svým pohledem z kostelní zdi přímo doprostřed žinkovského náměstí, lidé
se u něho zastavovali i modlili, když se vydávali na cestu nebo se vraceli
domů, byl to jejich andělíček pro štěstí.
Přešticko a Nepomucko dějištěm vlastivědné konference
V roce 2012 si vlastivědný sborník jižního Plzeňska „Pod Zelenou Horou“
připomíná hned dvojité výročí. A to 80 let od svého založení a 15 let od
polistopadového obnovení. Zatímco původní podoba sborníku, vydávaného jako
školní časopis učitelskou obcí bývalého politického okresu Přeštického, vycházela
v rozmezí let 1932 – 1943, až do úředního zastavení německými okupanty,
současný čtvrtletník svého předchůdce délkou existence již předběhl. Je to
zásluhou všech, kteří se na jeho tvorbě a vydávání spolupodílejí. Ale bez přízně a
podpory těch, kteří „Zelenou Horu“ čtou, využívají, nebo jí prostě jen udělají
radost svým blízkým, by to nedávalo žádný smysl.
U příležitosti významných jubileí bývá dobrým zvykem ohlédnout trochu zpátky a
bilancovat. Ale je nutné zadívat se současně i do budoucna, jak přizpůsobovat
zaměření časopisu nárokům a úrovni jeho dnešních čtenářů. Oba tyto póly se
snažila svým programem naplnit konference „Regionální periodika - pramen
poznání místní historie a kultury“, která proběhla ve dnech 27. - 28. března 2012
v Přešticích. Připravili ji společně Kulturní a komunitní centrum Přeštice a
Kulturní informační centrum Nepomuk ve spolupráci s oběma vydavateli
sborníku Městy Nepomuk a Přeštice a občanskými sdruženími Aktivios a Pod
Zelenou Horou. Nad celou akci převzal záštitu člen Rady Plzeňského kraje pro
oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Koubík.
Celkem bylo nachystáno 25 přednášejících s referáty či diskusními příspěvky, z
nich lze pro zajímavost uvést témata jako „Historická bibliografie a regionální
periodika v éře digitalizace“, „Jaroslav Bradáč, osobnost regionální hudební
folkloristiky“, „Po čem kráčíme, aneb o čem vypráví podzemní archív“, „Oživme
společně památky a pověsti z míst tajemných i kouzelných“, „Rekonstrukce
rodného domu Augustina Němejce v Nepomuku“ či náš projekt „Srdce obce
Tojice bude znovu bít“. Konference se zúčastnili vydavatelé podobně laděných
periodik, historici, archiváři, muzejní pracovníci, regionální profesionální i
amatérští badatelé, kronikáři, učitelé, studenti místních škol a další.
Zajímavá exkurze zavedla účastníky jednak do chrámu Nanebevzetí P. Marie
v Přešticích, na zámek Lužany, kde úvodní proslov pronesl prof. JUDr. Václav
Pavlíček, CSc., předseda správní rady a prezidia Nadace „Nadání, Josefa, Marie a
Zdeňky Hlávkových“, následovala prohlídka samotného zámku a přejezd do
Nepomuku, konkrétně do rodného domu Aug. Němejce a také na neméně
zajímavou Starou zelenohorskou poštu s expozicí motoveteránů a zemědělské
techniky.
Jedním z výstupů konference by mělo být vydání odborného sborníku
s jednotlivými příspěvky, který bude v elektronické podobě zdarma ke stažení od
podzimu letošního roku na stránce http://kzprestice.cz/.
Iniciátor myšlenky „Lidice budou žít“ - 11. 6. 2012
V souvislosti s obnovou pomníčku Lidic a růžového sadu v centrálním parku na
Lochotíně a související vzpomínkovou akcí pod záštitou pana primátora Mgr.
Martina Baxy, za účasti sólistky státní opery v Buenos Aires paní Lídice Robinson
a několika přeživších lidických žen, které s sebou přivezou dárek pro Plzeň: růže
z lidického sadu. Ve spolupráci s městem Plzní, ÚMO Plzeň 1 a Památníkem
Lidice.
23. - 24. 6. 2012 - Zámek Žinkovy
I v roce 2012 se mimořádně otevřou brány perly jižního Plzeňska: zámku
Žinkovy, tentokrát v tomto termínu. OS Pod Zelenou Horou bude opět
spoluorganizátorem zámeckého programu v rámci tohoto víkendu.
Vydalo OS Pod Zelenou Horou 31. 3. 2012
Download

Činnost sdružení OS Pod Zelenou Horou