Zápis z ustavující členské schůze
občanského sdružení
Jihočeská krajská asociace ČSOS (JčAOS)
Datum: 16. prosince 2011
Místo: České Vrbné 2207, 370 11 České Budějovice
Účast:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ACB
CST
KRE
KTA
OCB
PCB
TCB
TJH
VCB
ABK České Budějovice – Šumava - Pavel Novák
oddíl orientačního běhu TJ ČZ Strakonice – Josef Pich
TJ Sokol Křemže – Pavel Zimmermann, Petr Klimeš
SK Kotnov Tábor – Jiří Vébr
Orienteering Club České Budějovice o.s. – Václav Bouček
SKP České Budějovice – Filip Hulec
SK Technik České Budějovice – David Princ, Alena Soudková
TJ OK Tolar Jindřichův Hradec – Martin Tichý
TJ OB České Budějovice – Josef Rychtecký, Lubomír Hošek
Členskou schůzi svolali členové přípravného výboru ve složení
Lubomír Hošek
nar. xx.x.1961
České Vrbné 2207, 370 11 České Budějovice
Josef Hejzlar
nar. xx.x.1956
Vitín 37, 37 363 Ševětín
Martin Tichý
nar. xx.x.1964
Jablonského 583, 379 01 Třeboň
Úvod:
Zahájení, prezentace, určení zapisovatele, registrace členů
Jednání ustavující schůze zahájil člen přípravného výboru Lubomír Hošek, který oznámil, že dne
24.11.2011 bylo pod č.j. VS/1-1/86556/11-R ministerstvem vnitra ČR zaregistrováno občanské
sdružení „Jihočeská krajská asociace ČSOS“ se schválenou zkratkou JčAOS, a bylo mu přiděleno
IČ: 22764798.
Dále bylo konstatováno, že zakládajícími členy sdružení jsou:
ƒ ACB ABK České Budějovice – Šumava
ƒ API OK Andante Písek
ƒ CST oddíl orientačního běhu TJ ČZ Strakonice
ƒ KRE TJ Sokol Křemže
ƒ KTA SK Kotnov Tábor
ƒ MIL Klub orientačního běhu DJ TESIL Milevsko
ƒ OCB Orienteering Club České Budějovice o.s.
ƒ PCB SKP České Budějovice
ƒ TCB SK Technik České Budějovice
ƒ TJH TJ OK Tolar Jindřichův Hradec
ƒ VCB TJ OB České Budějovice
Tento dokument je z důvodu uveřejnění na internetu proti originálu upraven (nahrazeny podpisy, znečitelněny některé osobní údaje, …) Bylo konstatováno, že v souladu s článkem VI. bod 2. stanov občanského sdružení mají přítomní
členové ke dni 16.12.2011 tyto hlasy:
ACB - 1 hlas; CST - 1 hlas; KRE – 2 hlasy; KTA – 2 hlasy; OCB – 1 hlas; PCB – 1 hlas;
TCB - 1hlas; TJH – 1 hlas; VCB – 2 hlasy;
Dále bylo konstatováno, že shromáždění je usnášeníschopné.
Zapisovatelem této schůze byl ustaven Lubomír Hošek, ověřovatelem Pavel Zimmermann.
1) Schválení názvu sdružení
Název občanského sdružení: Jihočeská krajská asociace ČSOS (zkratka JčAOS)
USNESENÍ
PRO 12-PROTI 0-ZDRŽEL SE 0
Název sdružení byl schválen ve znění:
Jihočeská krajská asociace ČSOS
(zkratka JčAOS)
2) Schválení stanov sdružení
Byly představeny stanovy sdružení
USNESENÍ
PRO 12-PROTI 0-ZDRŽEL SE 0
Stanovy sdružení byly schváleny ve znění stanov registrovaných u MVČR.
3) Volba předsednictva sdružení
Po úvodu byla provedena volba předsednictva sdružení s těmito výsledky:
Statutární zástupce sdružení - Předseda:
Ing. Lubomír Hošek
USNESENÍ
PRO 12-PROTI 0-ZDRŽEL SE 0
Předsedou byl zvolen
Ing. Lubomír Hošek
Datum narození: xx.x.1961
Kontaktní údaje: adresa: České Vrbné 2207, 370 11 České Budějovice
telefon: +420 773 633 782
e-mail: lubos.obzavináčcentrum.cz
……………………………………………………………………………………………
Statutární zástupce sdružení – člen předsednictva: Ing. Jiří Vébr
USNESENÍ
PRO 12-PROTI 0-ZDRŽEL SE 0
Předsedou byl zvolen
Ing. Jiří Vébr
Datum narození: xx.x.1969
Kontaktní údaje: adresa: Ústrašická 287, 391 11 Planá nad Lužnicí
telefon: +420 721 720 643
e-mail: jiveobzavináčcentrum.cz
……………………………………………………………………………………………
Tento dokument je z důvodu uveřejnění na internetu proti originálu upraven (nahrazeny podpisy, znečitelněny některé osobní údaje, …) Člen předsednictva:
Ing. Martin Tichý
USNESENÍ
PRO 12-PROTI 0-ZDRŽEL SE 0
Předsedou byl zvolen
Ing. Martin Tichý
Datum narození: xx.x.1964
Kontaktní údaje: adresa: Jablonského 583, 379 01 Třeboň
telefon: +420 608 157 537
e-mail: tichymzavináčalga.cz
4) Schválení založení účtu
Bylo navrženo založení bankovního účtu, který založí předseda sdružení Ing. Lubomír
Hošek.
USNESENÍ
PRO 12-PROTI 0-ZDRŽEL SE 0
Byl schválen návrh na zřízení bankovního účtu sdružení, který založí předseda sdružení
Ing. Lubomír Hošek.
5) Schválení úkolů pro předsednictvo sdružení
Bylo navrženo uložit předsednictvu sdružení neprodleně registrovat JčAOS na Finančním
úřadě, převést všechny finanční prostředky, vedené na účtu u JčKS ČSTV na nově zřízený
účet JčAOS, zajistit zrušení veškerých závazků jihočeské oblasti OS či JčAOS vůči JčKS
ČSTV, doplnit všechny nezbytné doklady k podané žádosti o poskytnutí grantu
Jihočeského kraje na rok 2012, JčAOS. Nejpozději do 31. 3. 2012, připravit rozpočet
JčAOS pro rok 2012, dopracovat Soutěžní řád JčAOS, dopracovat Pravidla soutěží
JčAOS.
USNESENÍ
PRO 12-PROTI 0-ZDRŽEL SE 0
Shromáždění JčAOS ukládá předsednictvu JčAOS neprodleně:
•
•
•
•
Registrovat JčAOS na Finančním úřadě
Převést všechny finanční prostředky, vedené na účtu u JčKS ČSTV na nově
zřízený účet JčAOS
Zajistit zrušení veškerých závazků jihočeské oblasti OS či JčAOS vůči JčKS
ČSTV
Doplnit všechny nezbytné doklady k podané žádosti o poskytnutí grantu
Jihočeského kraje na rok 2012.
Tento dokument je z důvodu uveřejnění na internetu proti originálu upraven (nahrazeny podpisy, znečitelněny některé osobní údaje, …) Shromáždění JčAOS ukládá předsednictvu JčAOS nejpozději do 31. 3. 2012:
•
•
•
Připravit rozpočet JčAOS pro rok 2012
Dopracovat Soutěžní řád JčAOS
Dopracovat Pravidla soutěží JčAOS
6) Schválení povinností členům sdružení
Bylo navrženo uložit členům sdružení předkládat předsednictvu, nejpozději do
30. 6. 2012, žádosti o pořádání přeborových (mistrovských) závodů JčAOS pro rok 2013
a projednat s předsednictvem, nejpozději do 30. 9. 2012, návrhy na termíny pořádání
závodů JčŽ pro rok 2013.
USNESENÍ
PRO 12-PROTI 0-ZDRŽEL SE 0
Shromáždění JčAOS ukládá členům:
•
•
předkládat předsednictvu, nejpozději do 30. 6. 2012, žádosti o pořádání
přeborových (mistrovských) závodů JčAOS pro rok 2013
projednat s předsednictvem, nejpozději do 30. 9. 2012, návrhy na termíny pořádání
závodů JčŽ pro rok 2013
7) Schválení převzetí funkce dosavadní Jihočeské oblasti
Bylo navrženo, aby sdružení (JčAOS) v plném rozsahu převzalo funkci dosavadní
Jihočeské oblasti ČSOS.
USNESENÍ
PRO 12-PROTI 0-ZDRŽEL SE 0
Shromáždění JčAOS schválilo převzetí funkce dosavadní Jihočeské oblasti ČSOS
v plném rozsahu.
8) Schválení kalendáře závodů 2012
Bylo navrženo schválení kalendáře závodů pořádaných JčAOS pro rok 2012.
USNESENÍ
PRO 12-PROTI 0-ZDRŽEL SE 0
Shromáždění JčAOS schválilo kalendář závodů pořádaných JčAOS pro rok 2012.
Tento dokument je z důvodu uveřejnění na internetu proti originálu upraven (nahrazeny podpisy, znečitelněny některé osobní údaje, …) 9) Různé
Shromáždění JčAOS vzalo na vědomí informaci delegáta (Jiří Vébr) o závěrech jednání
ze Shromáždění sekce OB a Valné hromady ČSOS z 10.12.2011 (viz Usnesení sekce OB,
Pravidla pro činnost oblastí sekce orientačního běhu ČSOS, Usnesení Valné hromady
Českého svazu orientačních sportů).
Shromáždění JčAOS vzalo na vědomí zprávu předsedy o činnosti jihočeské oblasti OS za
rok 2011.
Shromáždění JčAOS vzalo na vědomí zprávu předsedy o čerpání rozpočtu jihočeské
oblasti OS v roce 2011.
Shromáždění JčAOS vzalo na vědomí informaci předsedy JčAOS o zveřejňování všech
důležitých dokumentů a informaci JčAOS na webových stránkách JčAOS
http://obcb.logici.net/ .
10) Diskuse a závěr
V diskuzi se projednávaly možnosti financování činnosti sdružení. Dále bylo předsedou
sdružení oznámeno, že příští shromáždění sdružení proběhne do 31.3.2012.
Zapsal:
Lubomír Hošek
…………… Hošek
…….………….
V Českých Budějovicích, 21. 12. 2011
Zápis ověřil: Ověřil Pavel Zimmermann …………… Zimmermann …………….
V Křemži, 22. 12. 2011
Přílohy:
Prezenční listina
Tento dokument je z důvodu uveřejnění na internetu proti originálu upraven (nahrazeny podpisy, znečitelněny některé osobní údaje, …) PRESENČNÍ LISTINA
SCHŮZE
OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ
Jihočeská krajská asociace ČSOS
Datum: 16.12.2011
Přítomni:
podpisy
ACB ABK České Budějovice – Šumava - Pavel Novák
……………..… Novák…
CST
……………..…Pich………
oddíl orientačního běhu TJ ČZ Strakonice – Josef Pich
KRE TJ Sokol Křemže – Pavel Zimmermann, Petr Klimeš
Zimmermann … Klimeš …
KTA SK Kotnov Tábor – Jiří Vébr
……………..… Vébr ………
OCB Orienteering Club České Budějovice o.s. – Václav Bouček ……………..… Boucek ……
PCB
SKP České Budějovice – Filip Hulec
……………..… Hulec ……
TCB
SK Technik České Budějovice – David Princ, Alena Soudková
TJH
TJ OK Tolar Jindřichův Hradec – Martin Tichý
Princ ... Soudková …
……………..…Tichý ……
VCB TJ OB České Budějovice – Josef Rychtecký, Lubomír Hošek
…Rychtecký …Hošek
Tento dokument je z důvodu uveřejnění na internetu proti originálu upraven (nahrazeny podpisy, znečitelněny některé osobní údaje, …) 
Download

Zápis z ustavující členské schůze