Odborný časopis pro průmysl skla, keramik y a bižuterie
7–8 / 20 1 1
Traditional European Producer since 1837
Czech Grand
Design Awards
2010
www.kavalier.cz
www.czech-glass-society.cz
KAVA1107-210x236_FIN.indd 1
7/11/11 4:23 PM
Obsah čísla
Studie
61.
7–8 / 2011
155
Novotný František – Zrnitost surovin pro tavení skla
155
Buryan Petr, Bárta Stanislav – Nová metoda recyklace odprašků
při výrobě křišťálových výrobků
159
Langhamer Antonín – Ladislav Přenosil a železnobrodské ryté sklo
162
Okno do světa
Zborowski Janusz – Characteristic of Refractories Applied in Glass Tanks
Trendy a aktuality
167
167
172
Deset let společného projektu v oblasti výzkumu a vývoje 172
Rodí se nové označení českého skla
173
Krátké zprávy
174
Z domova
176
Maturity 2011 (SUPŠS Železný Brod, SUPŠS Valašské Meziříčí)
176
Tomšů František – XVII. mezinárodní konference
o žárovzdorných materiálech
181
Cincibusová Petra – 11th International Seminar on Furnace Design
185
– Operation & Process Simulation, 3rd Glass Forming Simulation Workshop
Krátké zprávy
Výstavy a soutěže
186
187
Langhamer Antonín – Aukce českého designu a uměleckého skla 187
Skleněné městečko Železný Brod – 5. ročník
188
Mistr křišťálu 2011 aneb Inspirace historií
188
Sklo (ne)tradičně
189
Mezinárodní trienále JABLONEC 2011, Oděv a jeho doplněk
189
Cena Galérie NOVA: Sklo 2011
189
Krátké zprávy
190
Tipy na aktuální výstavy
191
Společenská kronika
192
Doc. Ing. Vladimír Klebsa, CSc. oslavil 75. narozeniny
192
Antonín Langhamer – 75 let
192
Doc. Ing. František Novotný, CSc. oslavil 60. narozeniny
194
Profesor Marek Liška šedesátiletý
195
Letošní jubilantka Jaroslava Votrubová
196
Ing. Jaroslav Hozda – 80 let
198
Smuteční oznámení (Vladimír Hanykýř, František Vízner)
198
Pravoslav Rada († 23. 4. 2011) – ze života a díla
199
Česká sklářská společnost blahopřeje svým členům
194
Nové knihy
200
Barvení skla 200
Transparency Nation – Atelier skla VŠUP Praha
201
Glastechnik 2: Hohlglas
202
L´Aventura del vetro
202
Připravované akce
Ročník
203
Slovenská a česká konferencia o skle, Trenčianske Teplice 203
POWTECH 2011: světová přehlídka nejnovějšího vývoje
v oblasti mechanických technologií
204
Editorial
I v letošním čtvrtém dvojčísle vašeho časopisu jsme se v redakci snažili přijít s novinkou, která by nebyla inovací pro módnost
tohoto slova, ale užitečnou službou. Zatímco
v minulém čísle se poprvé objevily například
krátké zprávy o probíhajících nebo teprve
nedávno skončených výstavách a soutěžích, nyní to je původní práce v jiném nežli
českém jazyce v rubrice nazvané „Okno do
světa“. Jsem přesvědčen, že je to další drobný
krůček k tomu, aby Sklář a keramik dokázal
i v budoucnu obhájit pozici odborného časopisu pro obory skla, keramiky a bižuterie,
jak má ostatně v záhlaví.
Jsme si dobře vědomi, že časopis odebírají
nejen odborníci, ale i laici, nejen technici
a technologové, ale i výtvarníci nebo teoretici umění, učitelé i studenti, podnikatelé i zaměstnanci. Již řecký filozof Aristoteles přesvědčivě trval na tom, že zlatá
je střední cesta a přílišný příklon na jednu nebo druhou stranu je ke škodě věci.
Jiným slovy – smyslem cesty je spojovat
a nikoliv rozdělovat.
Věřím, že je s každým novým číslem Skláře a keramika patrnější, jakou střední cestu jsme si vybrali my. Nechceme v žádném
případě opomíjet žádný typ čtenáře, ale
ani se mu podbízet. Nabízíme interdisciplinární paletu informací z oboru a věříme, že si z jejích barev každý vždy najde
tu, jež mu bude užitečná.
A barev i jejich odstínů je zatím dost a dost.
Přestože sklo, bižuterii nebo porcelán řada
novinových titulů, časopisů i médií tzv. veřejné služby s oblibou často pateticky pohřbívá, je každé číslo Skláře a keramika dokladem toho, že se jedná o obory v celkovém
náhledu životné, živoucí a – což je nad jiné
důležité – perspektivní.
Skláři a keramici, prosím,
podporujte svůj časopis!
PhDr. Petr Nový
Vedoucí vydavatelství a editor
Table of contents
Studies
7–8 / 2011
155
Novotný František – The grain texture of raw materials for glass melting
155
Buryan Petr, Bárta Stanislav – New Method of Recycling Dust Rests
from Crystal Glass Production
159
Langhamer Antonín
– Ladislav Přenosil and engraved glass from Železný Brod
162
Window to the World
Zborowski Janusz – Characteristic of Refractories Applied in Glass Tanks
Trends and Actualities
167
167
172
Ten years of joint project on the field of research and development 172
New marking of the Czech glass arises
173
Short news
174
Home news
176
Graduations (SUPŠS Železný Brod, SUPŠS Valašské Meziříčí)
176
Tomšů František – XVIIth International Conference on Refractory Materials
181
Cincibusová Petra - 11th International Seminar on Furnace Design
185
– Operation & Process Simulation, 3rd Glass Forming Simulation Workshop
Short news
Exhibitions and competitions
Vydává / Publisher
Vydavatelství České sklářské
společnosti, s.r.o., U Zámku 1929/4,
415 01 Teplice, IČ: 28696778
Vedoucí vydavatelství a editor
Editor in chief
PhDr. Petr Nový
Redaktorka a jednatelka společnosti
Executive – editor
Ing. Miroslava Kohlíčková
Recenzenti / Reviewers
prof. Ing. Josef Matoušek, DrSc.
Ing. Jiří Koucký, CSc.
Redakční kruh / Editorial board
doc. Ing. Vladimír Hanykýř, DrSc. (†)
doc. Ing. Stanislav Kasa, CSc.
Ing. Jiří Koucký, CSc.
Antonín Langhamer
prof. Ing. Marek Liška, DrSc.
Ing. Greta Nováková
Ing. Josef Smrček, CSc.
Redakční rada / Editorial staff
Ing. Ivan Berka
Ing. Miloslav Bělohradský
Ing. Luboš Dietz
Rudolf Hais
prof. Ing. Josef Matoušek, DrSc.
prof. Ing. Lubomír Němec, DrSc.
doc. Ing. František Novotný, CSc.
Ing. Karel Pavlík
Ing. Magda Purkrábková
Ing. Sylvie Sázavová, CSc.
Ing. Jaroslav Stoklasa, Ph.D.
Ing. Aleš Svítil, předseda
Ing. Jiří Zajíc
187
187
Glass town Železný Brod – 5th year
188
Crystal master 2011 or Inspired by history
188
(Non)traditional glass
189
International Triennial JABLONEC 2011, Clothing and accessories
189
Gallery NOVA Award: Glass 2011
189
Short news
190
Current exhibitions
191
Social events
192
Doc. Ing. Vladimír Klebsa, CSc. celebrated 75 years
192
Antonín Langhamer – 75 years
192
Doc. Ing. František Novotný, CSc. celebrated 60 years
194
Professor Marek Liška 60 years 195
This year´s jubilee Jaroslava Votrubová
196
Ing. Jaroslav Hozda – 80 years
198
Obituaries (Vladimír Hanykýř, František Vízner)
198
Pravoslav Rada († 23. 4. 2011) – from his life and work
199
The Czech Glass Society congratulates its members
194
200
Glass colouring 200
Transparency Nation – Glass atelier VŠUP Praha
201
Glastechnik 2: Hohlglas
202
L´Aventura del vetro
202
Forthcoming events
Odborný časopis pro průmysl skla,
keramiky a bižuterie – ISSN 0037-637X
Vychází 6x ročně (dvojčísla)
Evid. č. MK ČR E 2919
186
Langhamer Antonín – Auction of Czech design and art glass New books
Sklář a keramik 7–8 / 2011 – roč./vol. 61
203
Slovak and Czech Conference on Glass, Trenčianske Teplice 203
POWTECH 2011: World exhibition of newest development
in mechanical technologies
204
Fotografie / Photos
© Sklář a keramik – není-li uvedeno jinak
© Sklář a keramik – unless otherwise stated
Grafika a sazba / Graphic arrangement
© David Matura / www.sputnik.cz
Tisk / Printed by
Macek a Kusala, U Rybníka 11, Jablonec n. N.
Redakce / Editor´s Office
SNP 21, 466 01 Jablonec nad Nisou
Tel.: +420 724 397 365
E-mail: [email protected]
Administrace a předplatné
Aministration and subscription
Ing. Miroslava Kohlíčková
Středová 1767/17, 415 01 Teplice
Tel.: +420 417 576 236
E-mail: [email protected]
č. ú. 0892311399/0800 ČS Teplice
Inzertní agentura / Advertisement agency
Ing. Greta Nováková
Johančina 3251, 415 01 Teplice
Tel./Fax: +420 417 576 155
Mobil: +420 603 223 768
E-mail: [email protected]
Media partner
SILIKAconsulting
Nevyžádané rukopisy se nevracejí.
Otiskování článků jen se svolením redakce
při zachování autorských práv.
Uzávěrka 7–8
Do tisku
Uzávěrka 9–10
22. 7.
18. 8.
23. 9.
Download

Obsah v pdf - Sklář a keramik