NAKLADATELSTVÍ
www.academia.cz
www.academiaknihy.cz
ACADEMIA
Knižní katalog 2010 / 2011
N A K L A D AT E L S T V Í A C A D E M I A
V A Š E S K U T E Č N É N A K L A D AT E L S T V Í
Vážení a milí čtenáři,
jsem velmi rád, že Vás mohu opět pozdravit ze stránek nového edičního
plánu Nakladatelství Academia. Tuto možnost mám především díky dvěma skutečnostem, které se navzdory mnoha proroctvím nestaly. Čtenáři
zachovali svým nakladatelům a knihkupcům i nadále přízeň a jsou ochotni
si knihy nejen půjčovat, ale i kupovat. A zadruhé, český knižní trh přes veškeré chmurné předpovědi stále funguje, opět díky Vám. Pro nakladatele
totiž není většího uznání než spokojení čtenáři, a pokud by neexistoval
knižní trh, neexistovalo by ani Nakladatelství Academia.
Věřím, že nám zachováte přízeň i v tomto roce, a jsem přesvědčen, že novinkami, které najdete na dalších stránkách, Vám uděláme opravdu radost.
Dovolte, abych zde poděkoval všem svým kolegům, autorům, překladatelům, grafikům a dalším spolupracovníkům, bez jejichž často velmi intenzivní práce byste knihy s logem Academia na pultech knihkupectví potkávali jen velmi těžko.
Ještě jednou Vám děkuji, že mám možnost Vám připravovat příjemné
chvíle s knihami z našich edic, přeji Vám co nejvíce času a klidu na četbu
a těším se na další spokojené čtenáře.
Jiří Padevět
W W W. A C A D E M I A k n i h y.C Z
1
OBSAH
Galileo ........................................................................... 3
Průhledy......................................................................... 9
Atlasy a Průvodce ..............................................................10
Paměť ............................................................................14
Europa ...........................................................................20
Historie ..........................................................................24
Stíny..............................................................................29
Judaica ...........................................................................31
Novověk .........................................................................32
21. století ........................................................................35
Šťastné zítřky....................................................................38
Možné světy.....................................................................39
Orient............................................................................40
Umění............................................................................43
Filmová řada ....................................................................45
Mimo edice – společenské vědy..............................................50
Divadlo.......................................................................50
Film...........................................................................50
Historie ......................................................................51
Jazykověda a literární věda ................................................51
Psychologie..................................................................53
Dále pro Vás vydáváme ....................................................53
Mimo edice – přírodní vědy..................................................55
Biologie ......................................................................55
Botanika .....................................................................56
Fyzika ........................................................................57
Geologie .....................................................................58
Matematika..................................................................58
Ornitologie ..................................................................58
Ostatní .......................................................................59
Nobelova cena za literaturu 2000
Světový bestseller čínského disidenta
Gao Xingjian je hostem
20. Festivalu spisovatelů Praha
6.–10. června 2010
www.pwf.cz
2
www.horaduse.cz
W W W. A C A D E M I A .C Z
GALILEO
specifikace edice:
rozměr 130 × 200, vázaná s přebalem
„Edice Galileo, v jejímž rámci již vyšlo či
v nejbližší době vyjde celkem 40 knih,
tvoří vlastně páteř ediční činnosti našeho
nejprestižnějšího vědeckého nakladatelství Academia. Název nebyl volen náhodou – ediční řada přináší knihy renomovaných českých i zahraničních autorů,
týkající se přírodních věd a jejich vlivu
na směřování naší civilizace v nejširším
slova smyslu. Podobně jako někdejší Galileovy objevy otřásly myšlenkovým světem raně novověké Evropy, mají objevy
přírodních věd obecně své společenské
dopady, tu převratné, tu plíživé. Rudý
posuv i sociální život mravenců se velmi
brzy stávají z akademické libůstky čímsi,
co může změnit prisma nazírání na lidský i mimolidský svět, kolem zdánlivých
okrajovostí se mohou rozpoutat rozsáhlé diskuse, emoce i nevole – pomysleme
jen na kardinály, kteří se kdysi odmítali
podívat dalekohledem na Galileem objevené Jupiterovy měsíce. Z tohoto důvodu
se řada knih této edice pohybuje na pomezí věd přírodních a společenských
a tematická šíře se táhne od biologie
a klimatologie přes matematiku, fyziku
až po filozofii, ekologii a medicínu. Svět
i člověk je ostatně jeden a rozdělení jeho
poznání na jednotlivé disciplíny je spíše
věcí konvence a metodologicko-organizačních záležitostí. Je to právě edice
Galileo, která by měla pro naši vzdělanou
veřejnost zprostředkovat tento plastický
pohled na „drama světa“ a dobrodružství
jeho poznání.“
prof. Stanislav Komárek
– významný český biolog, filozof a spisovatel;
působí na Přírodovědecké fakultě UK a Fakultě humanitních studií UK
Fritjof Capra
Věda mistra Leonarda – Pohled do mysli velkého
renesančního génia
Současníci Leonarda da Vinci o jeho průkopnickém vědeckém díle prakticky nevěděli. Fritjof Capra, americký vědec původem z Vídně, autor několika pozoruhodných knih (například Tao fyziky nebo Bod obratu), teď na základě prostudování více než 6000 stran, které se z Leonardových zápisníků dochovaly, přichází
s tvrzením, že právě Leonardo je „otcem moderní vědy“. Svými výzkumy živých
i neživých forem, od architektury a anatomie člověka až k vodním turbulencím
nebo otázkám růstu rostlin, se stal průkopníkem empirického a systematického
přístupu k pozorování přírody, jemuž se dnes říká vědecká metoda. Autor však čtenáři přiblíží nejen Leonarda-vědce, ale seznámí jej také s Leonardovým životním
příběhem od uměleckých začátků ve Florencii až po poslední etapu jeho života
na francouzském královském dvoře.
ISBN 978-80-200-1714-7, EAN 9788020017147, 360 str., 295 Kč
Sean B. Carroll
Nekonečné, nesmírně obdivuhodné a překrásné
– Nová věda evodevo
Klíčem k pochopení formy je vývoj – ontogeneze – proces, jehož prostřednictvím
z jednobuněčného vajíčka vzniká složitý živočich, který sestává z mnoha miliard
buněk. Tohle úžasné divadlo odolávalo jako jedna z velkých nevyřešených záhad
biologie po téměř dvě století. Pokroky v biologii ontogeneze a v evolučně ontogenetické biologii, přezdívané evodevo, odhalují mnohé o neviditelných genech a určitých jednoduchých pravidlech, která konstruují živočišnou formu a evoluci. Mnohé
z toho, co jsme se už dozvěděli, je tak ohromující a neočekávané, že to pronikavě
přetváří náš obraz o tom, jak evoluce funguje. Tato kniha líčí příběh zmíněné nové
revoluce evodevo a jejích vhledů do problematiky, jak se živočišná říše vyvíjí.
ISBN 978-80-200-1800-7, EAN 9788020018007
W W W. A C A D E M I A k n i h y.C Z
3
GALILEO
Martin Cohen
Filozofické příběhy
Možná i k vlastnímu překvapení se stal anglicky píšící spisovatel Martin Cohen
– původně učitel a editor – na počátku 3. tisíciletí autorem bestsellerů o filozofii
a filozofech. Ve Filozofických příbězích (přeložila Zuzana Gabajová) – třiceti kapitolách -esejích věnovaných stejnému počtu významných filozofů počínaje Sokratem
a konče Derridou – se Cohen věnoval hlavně lidské stránce „velikánů“ a jejich charakteru, jejž často sarkasticky konfrontuje s jejich idejemi. Díky hledání souvislostí
mezi učením různých filozofů i mnoha citacím z konkrétních děl jsou Cohenovy
eseje či příběhy i hodnotným průvodcem po dějinách filozofie, byť s přídechem
autorovy nezbytné ironie.
ISBN 978-80-200-1825-0, EAN 9788020018250, 328 str., 330 Kč
Richard Dawkins
Boží blud – Přináší náboženství útěchu, nebo bolest?
Zatím poslední kniha britského evolučního biologa R. Dawkinse odmítá náboženský fundamentalismus a kritizuje všechny ostatní, i umírněné podoby náboženství.
Považuje je za nebezpečný jev, který omezuje svobodné myšlení lidí. Být o něčem
přesvědčen na základě víry je podle Dawkinse v ostrém rozporu s přesvědčením
na základě racionálních argumentů. Náboženský dogmatismus pak stojí v jádru
dalších problémů – od vyučování zjevných nepravd o původu světa a lidstva
až po teroristické útoky. Cílem Dawkinsovy knihy je zvýšit sebevědomí ateistů,
jejichž pozice např. v USA je podle autora na úrovni homosexuálů před 50 lety.
Dále je kniha určena všem, kteří by chtěli odvrhnout náboženství, ale mají obavy,
zda i bez něj je možné žít plnohodnotný, šťastný a mravný život.
ISBN 978-80-200-1698-0, EAN 9788020016980, 480 str., 395 Kč
Douwe Draaisma
Proč život ubíhá rychleji, když stárneme
– O autobiografické paměti
Kniha nizozemského profesora historie a psychologie se zabývá autobiografickou
pamětí, tedy tou částí psychiky, kde jsou uloženy naše vzpomínky. Autor v několika kapitolách seznamuje čtenáře s historií a poznatky experimentální psychologie,
která se právě touto pamětí zabývá. Na příkladu několika mimořádných osobností
ukazuje, že paměť může být téměř bezedná. Ve své knize se rovněž zabývá problémem uvedeným v názvu knihy, tedy proč se nám zdá, že čas ubíhá rychleji, když
stárneme. Na tuto otázku nenabízí jednoznačnou odpověď, protože iluze zrychlování času s věkem se nedá ověřit vědeckým experimentem, ale nechává čtenáře,
aby si vytvořil vlastní názor.
ISBN 978-80-200-1806-9, EAN 9788020018069, 304 str., 295 Kč
Robin Dunbar
Příběh rodu Homo – Nové dějiny evoluce člověka
Poslední desetiletí byla z hlediska vědních oborů zabývajících se evolucí člověka
doslova převratná. Najednou jsme se ocitli uprostřed „rodinného kruhu“ velkých
afrických lidoopů a mnohdy není snadné se s touto skutečností vyrovnat. Avšak
jsou naše pocity, vzorce chování a překážky, s nimiž se v rámci rodičovství či partnerských vztahů potýkáme, skutečně natolik výlučné? Kde vlastně hledat počátky
všeho, co jsme takříkajíc dostali do vínku, a co z nás přes veškerou naši nedostatečnost činí druh tak jedinečný a životaschopný? Do jaké míry je kultura skutečně
hájemstvím člověka a kdy a proč se zrodil zpěv, jazyk a náboženství? Zábavnou,
nanejvýš poutavou a běžnému čtenáři přístupnou formou nám jeden z nejvýznamnějších evolučních psychologů dává nahlédnout do hlubin lidské mysli a snaží
se zodpovědět otázku, co to vlastně znamená být člověkem.
ISBN 978-80-200-1715-4, EAN 9788020017154, 224 str., 225 Kč
4
W W W. A C A D E M I A .C Z
GALILEO
Kitty Fergusonová
Tycho a Kepler
Nesourodá dvojice, jež jednou pro vždy změnila náš pohled na vesmír
Tycho a Kepler je kombinovaný životopis dvou velikánů, kteří nejenže stáli u zrodu
novověkého pohledu na vesmír, ale úrovní tvůrčího myšlení i nároky na kvalitu a přesnost vlastní práce spoluutvářeli sama měřítka moderní vědy. Jejich směřování nebylo
přímočaré – před svým setkáním oba rozvíjeli kosmologické teorie, které se dnes zdají
beznadějně mylné. Nakonec se jejich životní cesty a zájmy ale téměř zázračně protnuly a z krátké, konfliktní spolupráce náladového dánského velmože se skromným
štýrskohradeckým učitelem se zrodil převratně nový popis nebeských jevů.
ISBN 978-80-200-1713-0, EAN 9788020017130, 424 str., 395 Kč
Ann Gibbonsová
První lidé
PŘ I PR AVUJE ME
Ann Gibbonsová, která už více než deset let píše o evoluci člověka pro časopis
Science, je autorkou čtivé a dynamické knihy o hledání „spojovacího článku“ mezi
lidoopy a lidmi. Přední mezinárodní týmy složené z nejlepších paleoantropologů
pátrají v africké poušti po pozůstatcích nejstarších hominidů. Kdo z nich uspěje? Kniha První lidé nabízí pohled do terénu, ale přináší i osobní příběhy „lovců
zkamenělin“, jejichž vysoké vědecké ambice a vzájemná rivalita je ženou k dalším
a dalším novým objevům.
Jill Jonnesová
Říše světla – Tesla, Edison, Westinghouse a závod
o elektrifikaci světa
Kniha se zabývá třemi velikány, kteří se zasloužili o vývoj prvních elektrických
zařízení, zprvu na stejnosměrný proud, a později i o rozvoj proudu střídavého.
Autorka prochází jejich životem, popisuje objevy a vynálezy, na nichž se účastnili,
a zobrazuje dobu, v níž žili a která ovlivňovala jejich práci, ať už to byli finančníci
podporující jejich výzkumy nebo v počátcích nedůvěra lidí v novou věc. Čtenáři
se postupně seznamují s životem T. A. Edisona a jeho snahou elektrifikovat americká města stejnosměrným proudem i s jeho zarputilým bojem proti proudu střídavému, konkurujícímu jeho patentům na stejnosměrné stroje a na objev žárovky,
k čemuž využíval své pověsti ikony americké společnosti. Dále se objevují N. Tesla
a G. Westinghouse s patenty na střídavé stroje, kteří dokázali překonat omezení
přenosu elektřiny na delší vzdálenosti a poprvé levně elektřinu vyrobili v podzemní elektrárně u Niagarských vodopádů. Zlomovou v názoru na elektřinu se ukázala
světová výstava 1893 v Chicagu, kdy Tesla a Westinghouse prokázali úspěšnost
své koncepce.
ISBN 978-80-200-1664-5, EAN 9788020016645, 440 str., 330 Kč
Zdeněk Kratochvíl
Filosofie mezi mýtem a vědou – Od Homéra po Descarta
Kniha představuje dějiny filosofie od archaického Řecka do konce evropské renesance sledované v kontextu dějin vědy, náboženství a kultury jako celku. Na rozdíl
od jiných dějin filosofie je zde kladen důraz na dobový rámec výkladu filosofických
nauk, které proto nejsou zařazovány do uměle vytvořených „-ismů“. Tato rozšířená
(v antické části) a razantně přepracovaná verze knihy Mýtus, filosofie a věda - Filosofie mezi Homérem a Descartem (1993) vznikla na základě zkušeností z práce autora
se studenty Univerzity Karlovy a je vhodná také jako úvod do studia filosofie.
ISBN 978-80-200-1789-5, EAN 9788020017895, 472 str., 395 Kč
W W W. A C A D E M I A k n i h y.C Z
5
GALILEO
Michal Křížek, Lawrence Sommer, Alena Šolcová
Kouzlo čísel – Od velkých objevů k aplikacím
Kniha je určena nejširší matematické veřejnosti − zejména těm, kteří dokáží
ocenit kouzlo abstraktní i aplikované matematiky. Uvidíme, jakými zákonitostmi se celá čísla řídí a seznámíme se s jejich pozoruhodnými vlastnostmi. Dokážeme si některé překvapivé souvislosti mezi teorií čísel a geometrií.
Předpokládáme pouze, že je čtenář seznámen se základními pravidly aritmetiky a že mu nečiní potíže algebraické úpravy. V této knize ale naleznete
některá zcela nová témata. Ukážeme vám například, jak trojúhelníková čísla
souvisí s bicím strojem pražského orloje, o jakou matematiku se opírá tradiční čínský kalendář, jak lze zkonstruovat pravidelný sedmnáctiúhelník pomocí
kružítka a pravítka, jak byla použita základní věta aritmetiky při návrhu poselství mimozemským civilizacím a jak souvisí teorie čísel s chaosem, fraktály
a teorií grafů.
ISBN 978-80-200-1610-2, EAN 9788020016102, 376 str., 295 Kč
Nick Lane
Síla, pohlaví a sebevražda
PŘ I PR AVUJE ME
Nebýt mitochondrií, prý bychom možná ještě byli jednobuněčné bakterie... Každopádně bychom bez nich neměli dvě odlišná pohlaví, stárnutí ani klimakterium.
Fascinující a inspirující kniha Nicka Lanea v sobě spojuje nejnovější výsledky
výzkumu se svěžím, popularizujícím stylem, díky kterému se věda stává lákavým
dobrodružstvím.
Richard A. Lippa
Pohlaví – Příroda a výchova
Nejnovější vědecké poznatky o tom, co mají muži a ženy společného a v čem se liší – ať už jde o osobnost, sociální vztahy, sexualitu nebo schopnosti učení. Kniha
zkoumá vliv vrozených dispozic a výchovy na odlišnosti obou pohlaví z pohledu
genetiky, molekulární a evoluční biologie, sociologie a psychologie. Výsledkem je
vyvážený text nabízející odlišné úhly pohledu na problematiku.
ISBN 978-80-200-1719-2, EAN 9788020017192, 432 str., 395 Kč
Ernst Mayr
Co je evoluce – Aktuální pohled na evoluční biologii
Ernst Mayr byl jako emeritní profesor Harvardovy univerzity po několik desetiletí doyenem světové evoluční biologie. Noviny The New York Times ho nazvaly Darwinem 20. století. Pro mnohé to nebyla nadsázka. Mayr výzkumy v terénu
i teoreticky výrazně přispěl k moderní syntéze, kombinaci mendelovské genetiky
a darwinovské evoluce přírodním výběrem. V knize Co je evoluce přístupně shrnul svůj pohled pro obecného čtenáře. První část věnoval důkazům proměn života
na Zemi. Druhou typům a procesům evoluce. Třetí vzniku biologických druhů
a rozmanitosti života. Čtvrtou a závěrečnou evoluci člověka.
ISBN 978-80-200-1754-3, EAN 9788020017543, 360 str., 330 Kč
6
W W W. A C A D E M I A .C Z
GALILEO
Friedrich Naumann
Dějiny informatiky – Od abaku k internetu
Kniha zpracovává zajímavé a obsáhlé téma, pojednává o dějinách informatiky v širokém kontextu historie přírodních věd. Kromě dějin výpočetní techniky zahrnuje pozoruhodné události z historie matematiky, fyziky, geodezie, elektrotechniky,
elektroniky a dokonce i obchodu a podnikání. Kořeny dnešní informatiky jsou totiž vystopovány až k různým způsobům počítání na prstech a k základům zeměměřictví. Kniha obsahuje relevantní historické informace kvalitativního charakteru
(co, kde, kdo) i přesné kvantitativní údaje (kdy, kolik). Podrobnost kvantitativních
údajů je tak vysoká, že se čtenář může dozvědět přesné údaje, např. o počtu vyrobených počítačů v určitých letech.
ISBN 978-80-200-1730-7, EAN 9788020017307, 424 str., 365 Kč
Maria Ossowska
Měšťanská morálka
PŘ I PR AVUJE ME
Klasické dílo polské sociologie a etiky z r. 1956. Analýzu několika evropských podob
měšťanské morálky autorka otvírá shrnutím nepříliš vybíravé kritiky „měšťáka“, s níž
přišla v 19. a 20. století především levice. Benjamin Franklin jí pak slouží jako ilustrace typického modelu měšťanské morálky. Již tyto první kapitoly předznamenávají přístup ke zpracování tématu: detailním rozborem vybraných osobností anglické,
francouzské, italské a německé společnosti v rozmezí několika staletí nachází hodnoty
a normy skutečných i přisuzovaných rysů měšťanské kultury a morálky a hledá jejich
vzájemné souvislosti. Kniha je ceněna zejména pro inspirativní a originální pohled na
L. B. Albertiho, Volneye či legendárního Robinsona Crusoea z pera Daniela Defoea.
Doslov ke knize napsal prof. Miloslav Petrusek.
Donal O´Shea
Poincarého domněnka – Hledání tvaru vesmíru
Kniha se zabývá příběhem Poincarého domněnky od jejího zformulování
až po pracné ověřování důkazu, který podal ruský matematik Grigorij Perelman.
Setkáte se v ní s Eukleidem a složitou cestou jeho Základů do současné matematiky, především s pátým axiomem – axiomem rovnoběžnosti. Studium tohoto axiomu vedlo ke vzniku nové, tzv. neeukleidovské geometrie. Dále francouzským matematikem Henri Poincarém, který na konci 19. století položil základy topologie
a v jednom ze svých článků formuloval slavné tvrzení o charakterizaci trojrozměrných sfér, tzv. „Poincarého domněnku“, která byla o sto let později zařazena mezi
sedm nejdůležitějších matematických problémů současnosti a na její vyřešení byla
vypsána odměna jednoho milionu dolarů.
ISBN 978-80-200-1658-4, EAN 9788020016584, 308 str., 295 Kč
Jaroslav Peregrin, Vladimír Svoboda
Od jazyka k logice
Kniha nabízí netradiční úvod do světa moderní logiky. Krok za krokem ukazuje,
jak je logika geneticky spjata s přirozeným jazykem a jak se obrysy běžných i méně
běžných logických systémů vynořují z reflexe toho, jak běžně odůvodňujeme svá
tvrzení. Nabízí tak alternativu k rozšířené představě, podle níž je smyslem logiky
zachycení nějakých velice abstraktních a velice fundamentálních zákonů, které vymezují pole působnosti rozumu. Čtenářsky přístupným, ale netriviálním způsobem otevírá cestu k pochopení klíčových pojmů i metod tzv. klasické logiky i nejvýznamnějších systémů neklasických logik. Může tak být užitečná jak pro čtenáře,
kteří se chtějí s logikou seznámit, tak pro ty, kdo už mají toto seznámení za sebou,
ale zajímají je otázky, jež učebnice logiky obvykle bez povšimnutí přecházejí.
ISBN 978-80-200-1740-6, EAN 9788020017406, 428 str., 350 Kč
W W W. A C A D E M I A k n i h y.C Z
7
GALILEO
Peter J. Richerson, Robert Boyd
PŘ I PR AVUJE ME
V genech není všechno – Jak kultura změnila evoluci člověka
Lidstvo je v přírodním světě zvláštním jevem. Zatímco se lidé ve všech směrech
podobají ostatním zvířatům, jejich chování je odlišné. Jejich schopnost adaptovat
se jim umožňuje obsadit téměř všechna místa na světě a používat neuvěřitelné
množství nástrojů a technik. Kniha nabízí radikální pohled na evoluci lidstva a naznačuje, že naše ekologická dominance a sociální systém pramení z psychologie
unikátně uzpůsobené vzniku složité kultury, která je důležitá pro adaptaci lidstva
stejně jako humánní biologie a chůze po dvou. Na základě studia antropologie,
politických věd, sociologie a ekonomie autoři ukazují, že kultura a biologie jsou
složitě propojeny, a naznačují, jak bychom měli přemýšlet o jejich vztazích, abychom lépe porozuměli lidské povaze.
Chandak Sengoopta
Otto Weininger – Sexualita a věda v císařské Vídni
Na Vídeň z přelomu století se vzpomíná jako na estetický, erotický a intelektuální svět: na rodiště Freuda a psychoanalýzy, valčíku a Schnitzlerových románů. Jednotlivé kontexty této kulturní vitality, tvrdí Chandak Sengoopta,
byly ovšem mnohem temnější a komplexnější, než si dokážeme představit.
Tato provokativní, poučná studie zkoumá prostředí, v jakém filosof Otto Weininger (1880-1903) psal svou kontroverzní knihu Geschlecht und Charakter (Pohlaví a charakter). Krátce po jejím vydání, ve věku dvaceti tří let, spáchal Weininger sebevraždu. Jeho kniha, kde prohlašuje, že ženy a Židé jsou
pouze sexuální bytosti, kteří postrádají individualitu, se stala bestselerem.
Weininger, oslavovaný jako génius intelektuály jako Ludwig Wittgenstein a Karl
Kraus, byl obdivován nikoliv pro své předsudky, nýbrž proto, že se zaobíral hlavními problémy své doby – podstatou a významem identity.
ISBN 978-80-200-1753-6, EAN 9788020017536, 324 str., 355 Kč
Michael White
Galileo Antikrist
PŘ I PR AVUJE ME
Galilea Galileiho můžeme právem zařadit po bok takových velikánů vědy, jakými
jsou Newton, Einstein nebo Darwin. Byl to sice zbožný katolík, ale díky své genialitě se dostal do sporu s církví a mnozí lidé jej dnes považují za mučedníka. Kniha
je nejen životopisem tohoto vědce období doznívající renesance, ale přináší také
obraz doby, v níž věda byla až příliš těsně spjata s náboženstvím. Autor v ní sleduje
události, které provázely Galileův život od prvního udání z kacířství až po proces,
jenž s ním inkvizice uspořádala v roce 1633, kriticky pohlíží na církev, která svým
přístupem zbrzdila vývoj vědy, a na základě důkazů objevených ve vatikánských
archivech zpochybňuje po léta opakovaně uváděné důvody, jež vedly ke Galileovu
odsouzení.
8
W W W. A C A D E M I A .C Z
pr ů hled y
specifikace edice:
rozměr 145 × 205, brožovaná s chlopněmi
„Edice Průhledy Nakladatelství Academia
chce být příspěvkem domácí vzdělanosti.
Vychází pro ty, kdož jsou zvídaví a potřebují mít vlastní názor založený na kriticky zhodnocené materii. Témata, která
Průhledy nazíráme, jsou oborově pestrá,
svou podstatou aktuální a přitažlivá. Jsou
uváděna odborníky, kteří se na rozvoji příslušné vědní oblasti sami podíleli
a prokázali schopnost jejího srozumitelného tlumočení. Dosavadní tituly této
edice vycházející od roku 2004 zachycují
společensky vysoce závažné problémy,
jako například historický pohled na střety
islámu a křesťanství či vyvážené pojednání o nejběžnějším skleníkovém plynu,
oxidu uhličitém, hrozbě i nezbytnosti. Je
mezi nimi ale třeba i výklad objevů biologických hodin rostlin, umožňujících přizpůsobení sezonám roku či seznámení
s exoplanetami, vzdálenými příbuznými
naší sluneční soustavy. Nakonec čtenářské pozvání: zkuste se zadívat na svět
některým z Průhledů.“
Doc. Ing. Jan Krekule, DrSc.
– jeden z nejvýznamnějších představitelů české školy regulace vývoje rostlin
a dlouholetý pracovník Ústavu experimentální botaniky AV ČR
Miloslav Petrusek, Jan Balon
Společnost naší budoucnosti
PŘ I PR AVUJE ME
Studie věnovaná vybraným rysům naší současné společnosti – historickým, sociálním, ekonomickým a kulturním tématům. Nejde o učebnici ani prognostickou
studii – čtenář v knize najde řadu netradičních, či řidčeji se objevujících témat,
která nicméně již dnes mnohé vypovídají o podobě budoucí společnosti (např.
v části věnované proměnám práce či tzv. karnevalové kultuře). Autoři umožňují
čtenáři srovnat svůj pohled s citacemi z prací jiných autorů, aby tak dokumentovali
ani ne tak zdroje svých úvah či rozdíly v přístupu k popisovaným jevům, jako spíše
kontext, ve kterém své poznatky a závěry formulují.
Vladimír Vondrejs
Genové inženýrství
PŘ I PR AVUJE ME
Kniha stručně vymezuje obor genového inženýrství, jeho přínosy a perspektivy
a zaměřuje se především na diskuzi a možná řešení sporů, které kolem něj vznikají.
Pryč jsou doby, kdy veřejnost protestovala proti nakládání s modifikovanými organizmy v uzavřených prostorách. Dnešní spory se točí kolem uvolňování genově
modifikovaných plodin do veřejného prostoru a další posuny budou následovat.
Nové metody na jednu stranu vyvolávají řadu etických, filozofických a legislativních otázek, na druhou stranu mohou pomoci při řešení řady problémů, kterým
čelí zahušťující se lidská populace.
Kateřina Zábrodská
Variace na gender
Téma genderové identity nabývá v sociálních vědách na významu i popularitě.
Kniha Variace na gender čtivou formou představuje a aplikuje poststrukturální,
postmoderní a diskurzivní teorie genderové identity uplatňující se na poli feministické teorie, sociální psychologie a lingvistiky. Publikace diskutuje témata, která
jsou pro současné uvažování o genderové identitě klíčová, jako například kritiku
distinkce pohlaví-gender, teorii performativity Judith Butlerové, poststrukturální
a postmoderní feminismus, třetí feministickou vlnu, diskurzivní teorii Michela
Foucaulta, obrat k diskurzu a mnoho dalších. Autorka se nespokojuje pouze s teoretickou diskusí nejrůznějších „post“ koncepcí a metod, ale v druhé části knihy je
uplatňuje při detailních analýzách konkrétních genderových identit.
ISBN 978-80-200-1752-9, EAN 9788020017529, 200 str., 150 Kč
W W W. A C A D E M I A k n i h y.C Z
9
atlas y a pr ů vodce
specifikace edice:
rozměr 130 × 200 nebo 170 × 240,
vázaná nebo brožovaná
„Žijeme v zemi, která je dost malá, ale také
hodně bohatá místy, horninami, ptáky, lučními květy i tajemnými houbami. Abychom
ji poznali celou, jeden život nestačí. Ale
s krásami a bohatstvím země se to má jako
s vinotékou. Není nutné ji vypít celou, stačí
si občas vybrat jednu dobrou láhev, jednu
dobrou knihu a tou se propít až na dno
k fantastickým křídlům nočních motýlů nebo
do míst, kudy chodil Karel Hynek Mácha.“
RNDr. Václav Cílek, CSc.
– ředitel Geologického ústavu Akademie věd ČR;
známý popularizátor vědy je sám autorem a spoluautorem mnoha publikací
Jiří Adamovič
Atlas pískovcových skalních měst České a Slovenské republiky
– Geologie a geomorfologie
Publikace poskytuje úplný přehled geologických a geomorfologických jevů, s nimiž se lze setkat v českých a slovenských pískovcových krajinách, a podává jejich
vysvětlení, založené na nejnovějších vědeckých poznatcích. Zahrnuje i různé formy lidských zásahů do pískovce. Kromě stovky věcných hesel obsahuje také 80 regionálních hesel s charakteristikou hlavních pískovcových oblastí. Každé heslo je
doprovázeno dvěma až čtyřmi barevnými fotografiemi. Kniha je určena pro všechny zájemce o pískovcové skály, ale také pro cestovatele a milovníky přírody vůbec.
ISBN 978-80-200-1773-4, EAN 9788020017734, 460 str., 550Kč
Helmut Baumann, Siegfried Künkele, Richard Lorenz
Orchideje Evropy a přilehlých oblastí
Český překlad posledního vydání průvodce světem evropských orchidejí,sestaveného proslulými německými orchideology, představuje 219 druhů a 233 poddruhů těchto pozoruhodných rostlin. Každý taxon je uveden jednou až dvěma
barevnými fotografiemi a podrobným popisem. Umožní tak identifikovat nejen
planě rostoucí orchideje střední Evropy, ale i daleko četnější a rozmanitější příslušníky této rostlinné čeledi ze Středozemí včetně severní Afriky a Blízkého východu.
Z němčiny přeložil Jan Čeřovský.
ISBN 978-80-200-1692-8, EAN 9788020016928, 360 str., 435 Kč
10
W W W. A C A D E M I A .C Z
at la s y a p r ů v odce
Petr Dvořáček
PŘ I PR AVUJE ME
Skanzeny ČR a SR
Dosud nejúplnější publikace o skanzenech seznámí čtenáře slovem i fotografiemi
s téměř čtyřicítkou muzeí a objektů lidové architektury na území České a Slovenské republiky. V úplnosti se tak mohou seznámit s nejcennějšími soubory dochovaných památek lidové architektury, jejichž turistickou přitažlivost dnes zvyšuje
ještě oživení ukázkami lidového umění a řemesel. Poprvé jsou české a slovenské
skanzeny prezentovány v jediné publikaci, jak to odpovídá geografické i kulturní
blízkosti obou národů.
ISBN 978-80-200-1760-4, EAN 9788020017604
Magdaléna Chytrá a kol. (eds.)
Botanické zahrady a arboreta České republiky
Publikace je určena všem milovníkům přírody a přináší přehled zařízení a institucí
v naší republice, kde je možné se seznámit s rostlinami a něco se o nich dozvědět.
Čtenář získá přehled o většině botanických zahrad a arboret v České republice,
které lze navštívit. Seznámí se s jejich stručnou charakteristikou, počtem pěstovaných druhů rostlin, přehledem rostlinných sbírek a celou řadou dalších zajímavostí
o rostlinách, sbírkových sklenících i venkovních expozičních plochách a aktivitách
těchto zahrad a arboret. Zahrady jsou zde účelově rozděleny do třech skupin, a to
na klasické botanické zahrady a arboreta, botanické zahrady a arboreta při středních školách a ostatní botanické zahrady a arboreta.
ISBN 978-80-200-1837-3, EAN 9788020018373, 408 str., brož., 269 Kč
ISBN 978-80-200-1771-0, EAN 9788020017710, 408 str., váz., 370 Kč
PŘ I PR AVUJE ME
Martin Janoška
Minerální prameny v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
Publikace se zabývá významnou složkou neživé přírody – minerálními vodami.
Přináší přehledný popis všech hlavních minerálních pramenů na území České republiky včetně bohaté a aktuální fotodokumentace. Jednotlivé prameny jsou v knize představeny z hlediska přírodovědného, kulturně-historického a léčebného,
velký prostor je věnován proslulým lázeňským místům, jako jsou například Karlovy Vary, Mariánské a Františkovy Lázně, Luhačovice, Poděbrady. Srozumitelnou
a odlehčenou formou je v knize popsánao 100 hlavních zřídelních lokalit, kromě
toho čtenář objeví také mnoho geograficky blízkých a příbuzných minerálních
pramenů menšího významu. Kniha poslouží jako průvodce do přírody, inspirace
k výletům a zároveň jako zdroj základních informací k dané lokalitě.
ISBN 978-80-200-1615-7, EAN 9788020016157
W W W. A C A D E M I A k n i h y.C Z
11
at la s y a p r ů v odce
Jan Macek a kol.
PŘ I PR AVUJE ME
Blanokřídlí České republiky I. – Žahadloví
Blanokřídlí představují druhově nejpočetnější skupinu hmyzu, ne-li suchozemských živočichů vůbec. Přestože jejich role v ekosystémech je v mnoha ohledech prvořadá – vzpomeňme si např. na včely jako opylovače rostlin, nepřebernou armádu
drobných vosiček a lumků parazitujících u různého hmyzu a bezpočetných mravenců, jejichž celková biomasa je vyšší než biomasa všech suchozemských obratlovců.
Jejich přítomnost nebo nepřítomnost má často rozhodující vliv na stabilitu a dynamiku ekosystému, přesto tato skupina hmyzu zůstává stále ve stínu atraktivnějších
skupin hmyzu, jako jsou především brouci a motýli. Úkolem plánované dvoudílné
publikace je formou identifikačního atlasu poskytnout čtenáři rámcový přehled
blanokřídlých střední Evropy s důrazem na Českou republiku. Autoři si v žádném
případě nekladou za cíl poskytnout ucelený přehled, protože to nedovoluje nejen
omezený rozsah knihy, ale především dosavadní stále jen neúplné znalosti naší fauny, jak dokazují každoročně publikované nové nálezy druhů na našem území.
ISBN 978-80-200-1772-7, EAN 9788020017727
Judita Matyášová, Jan Jindra
Na cestách s Franzem Kafkou
Autorka sestavila pozoruhodný průvodce po místech spjatých se životem Franze
Kafky. Šest desítek hesel představuje kromě pražských domů, ulic a prostranství
také mnoho měst, obcí a oblastí v Čechách a na Moravě, ale nechybí ani lokality
ve Vídni, v Paříži, v Německu a jinde. Kromě různých zajímavých postřehů a informací o Kafkově životě autorka podává zprávu také o dnešním stavu uvedených
míst. Text provázejí fotografie Jana Jindry.
ISBN 978-80-200-1708-6, EAN 9788020017086, 176 str., 220 Kč
Jiří Padevět
Cesty s Karlem Hynkem Máchou
PŘ I PR AVUJE ME
Největší český básník svou pověstnou chodeckou zdatností a podnikavostí přímo
vybízí k turistickému následování. Autor rozdělil Máchovy četné cesty do několika
oblastí a v jednotlivých heslech postupně pojednává o lokalitách – hradech, zámcích, městech, domech, které básník navštívil, v nichž něco prožil, které si nakreslil.
U každého hesla je uveden současný i historický název objektu či místa, následuje
velmi stručná charakteristika, dále autor objasňuje, kdy a v jaké souvislosti Mácha místo navštívil nebo jak se místo váže k jeho životu. Další informace se týkají
Máchových kreseb. Největší část každého hesla zaujímá historie místa. Součástí
každého hesla jsou také praktické turistické informace, odkaz na číslo mapy Edice
Klubu českých turistů v měřítku 1 : 50 000, souřadnice GPS.
Text provázejí barevné fotografie.
ISBN 978-80-200-1849-6, EAN 9788020018496
Miloslav Studnička
Kapradiny – Atlas domácích a exotických druhů
Cena Nakladatelství Academia 2009
Slovo „Atlas“ vyvolává představu zmapování a zde skutečně jde o dosud nejobsáhlejší přehled kapradin v české literatuře, týkající se jejich systému, rozmnožování,
pěstování, vzhledové různorodosti a podivuhodné ekologie. Bezmála 500 fotografií, pořízených v nepřístupných sbírkách botanických zahrad, po světě a v české
přírodě, udiví snad každého. Kapradiny představují v rámci botaniky obtížné téma
a „tenký led“. Autor je předestírá spíše záživnou formou, a tak třebas poučení o biotopech odbočilo od všech klišé a stalo se sérií pravdivých mikropovídek.
ISBN 978-80-200-1716-1, EAN 9788020017161, 170 × 240, 456 str., 495 Kč
12
W W W. A C A D E M I A .C Z
at la s y a p r ů v odce
Josef Šutara, Michal Mikšík, Václav Janda
Hřibovité houby
Kniha přináší vůbec poprvé ucelený přehled o rozmanitosti hřibovitých hub, uvedeno je však i několik cizích druhů. Nejen v textu, ale i na více než 250 barevných
fotografiích nalezne čtenář detailní informace o více než 100 druzích hřibovitých
hub, včetně jejich forem a variet. Některé druhy budou v naší mykologické literatuře představeny vůbec poprvé, některé z nich byly popsány i jedním z autorů
publikace. Úvodní kapitoly přináší základní informace o ekologii a anatomii této
oblíbené skupiny hub, nemalá část textu je věnována také jejich ochraně, neboť
mnohé druhy, které v atlase čtenář nalezne, jsou vzácné a některé z nich dokonce
chráněné zákonem. Kniha, svým zaměřením jistě velmi atraktivní, je určena nejen
pro mykology, ale i pro všechny milovníky hub a přírody.
ISBN 978-80-200-1717-8, EAN 9788020017178, 296 str., 295 Kč
Petr Zajíček
Jeskyně České republiky
PŘ I PR AVUJE ME
V dalším svazku populární řady Průvodce se čtenář seznámí s rozšířením a pestrostí jeskyní u nás a nahlédne do jejich historie a objevování. Stěžejní část knihy
se zajisté stane podrobným průvodcem po všech veřejnosti zpřístupněných jeskyních v České republice a také po jeskyních, které jsou přístupné volně. Nebudou chybět ani kapitoly o nejvýznamnějších a zajímavých jeskyních pro veřejnost
a turisty nepřístupných. Kniha nebude katalogem všech jeskyní na našem území,
spíše zevrubně a přehledně provede čtenáře krasovým i nekrasovým podzemím.
Cenné informace čtenář nalezne i v seznamu zajímavých odkazů či ve výkladovém
slovníku terminologie specifické pro jeskynní svět.
W W W. A C A D E M I A k n i h y.C Z
13
pam ě ť
specifikace edice:
rozměr 130 × 200 nebo 110 × 153, vázaná
„Lidská paměť je velmi spolehlivá věc.
Uchovává si vzpomínky na události, které jsme prožili, a navléká si je na dlouhou
šňůru našeho vlastního sebepoznání, takže jednou, až zestárneme, budeme moci
s klidným svědomím říci: „Poslouchejte,
děti, tak takhle to vlastně se mnou bylo…“
Má-li směřování našich osudů vůbec nějaký smysl, hlídá nám jej naše paměť…
Lidská paměť je velmi nespolehlivá věc.
I pro ni platí ono známé rčení „sejde z očí,
sejde z mysli“, velmi ráda retušuje obraz minulosti, aby byl pro nás příznivější, a po nějakém čase podléhá mediálním vlivům. Někteří vojáci bojující v druhé světové válce
časem zapomněli na svá vlastní hrdinství
natolik, že po čtyřiceti letech odříkali reportérům jako svůj příběh obsah filmu, který
byl mezitím o nich natočen.
Lidská paměť je velmi milosrdná věc. Jsou
okamžiky, kdy spolehlivě vytěsní všechny
křivdy a utrpení, aby nám ve vzpomínce
nabídla povzbudivý a harmonický obraz
doby, v níž jsme se společně se svými
blízkými těšili pohodě a měli se vzájemně rádi. Nepohoršujme se nad tím; vždyť
idyla našeho dětství je obrazem, z něhož
spolehlivě čerpáme sílu proti zlhostejnění
a nečekaným turbulencím.
Lidská paměť je velmi nemilosrdná věc.
Jsou chvíle, v nichž se i po desetiletích
rozpomene do nejmenších detailů na tváře a skutky vrahů, kterým jsme jen o vlas
unikli, či na nenávistnou slinu, kterou
po nás někdo plivnul. Ano, v jistém smyslu
platí ono lakonické konstatování, že kdo
nezná svou minulost, je odsouzen ji opakovat.
Toho všeho si je vědomo nakladatelství
Academia, když čtenářům nabízí v ediční
řadě Paměť memoárově laděné texty nejen významných českých vědců, ale i dalších zajímavých lidí, jejichž osudy dobře
charakterizují pohnutou dobu 20. století;
řada je zpestřena i životopisnými monografiemi a edicí korespondence. A tak
se nám v ní představují fyzici i historici,
spisovatelé i policisté, civilisté i vojáci,
vězňové nacistických i komunistických
kriminálů, lidé, s nimiž osud zamával už
v raném věku, i lidé, kteří život strávili
v poklidné práci ve své laboratoři. Jejich
knihy je dobré číst, protože jejich paměť
je i naší pamětí.“
PhDr. Antonín Kostlán
– vedoucí Kabinetu dějin vědy; Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
Lukáš Babka, Radka Bzonková (eds.)
Jen jeden osud – Antologie sovětské lágrové prózy
Antologie představuje dvacet textů vzpomínkového a literárního charakteru, které
se vzdor tomu, že je nepsali zavedení autoři, vyznačují vysokou úrovní a podávají
působivý obraz života v sovětském Gulagu od dvacátých do padesátých let 20. století. Autoři zachycují různá prostředí i fáze lágrového života. Antologie je opatřena
úvodními statěmi obou editorů, které se zabývají tematikou Gulagu z hlediska historického a literárněvědného.
Z ruštiny přeložili Radka Bzonková, Libor Dvořák, Jana Kleňhová, Alena Machoninová, Veronika Mistrová a Ivana Ryčlová.
ISBN 978-80-200-1701-7, EAN 9788020017017, 652 str., 295 Kč
14
W W W. A C A D E M I A .C Z
pam ě ť
Maria Czapska
PŘ I PR AVUJE ME
Evropa v rodině
Na pozadí historických událostí konce 19. a začátku 20. století líčí autorka spletité osudy a životní příběhy řady svých předků a příbuzných, vesměs příslušníků
aristokratických rodů pocházejících z Pobaltí, Ruska, Polska i Čech. Mnozí z nich
ve své době plnili významné politické a diplomatické funkce u panovnických dvorů po celé střední i východní Evropě. Své vyprávění doplňuje barvitým popisem
reálií každodenního života na rodovém panství na území dnešního Běloruska.
Část svých vzpomínek věnuje osobnosti svého bratra, známého polského malíře
a katyňského vězně Józefa Czapského. Kniha vychází s předmluvou známého francouzského historika Philippa Arièse.
Pavel Jerie
Pro koho je medicína – Světem za lepšími léky
Když začal MUDr. Pavel Jerie (nar. 1927) – známý český kardiolog psát tyto své
paměti, zřejmě sám netušil, že ho řád jeho mysli nakonec svede z líčení života běhu
k nadosobní kritické úvaze o stavu medicíny a zdravotnictví v naší době. Vzniklo
unikátní dílo, nazvané příznačně Pro koho je medicína? Autor v něm vzpomínky na dětství, rodinu, přátele, studium, na práci v severočeských nemocnicích
Mostě a Ústí nad Labem a později ve švýcarských farmakologických firmách, kde
se účastnil výzkumu nových léků a hodně cestoval, propojil s výklady odborných
témat, jimiž se zabýval jako kardiolog. V závěrečných kapitolách apeluje na politiky, zdravotníky a především lékaře, aby se zamysleli nad dehumanizací medicíny,
v níž nad lidským přístupem převládla „zázračná“ technika, nevedoucí často k výsledku – zdraví pro co nejvíc lidí.
ISBN 978-80-200-1710-9, EAN 9788020017109, 444 str., 395 Kč
Zdeněk Ježek, Irena Jirků
PŘ I PR AVUJE ME
Ve znamení neštovic – Český epidemiolog ve službách WHO
Docent Zdeněk Ježek, přední český epidemiolog, zachytil ve svém autobiografickém díle unikátní dlouholeté zkušenosti lékaře z mnoha oblastí světa. Z pověření
Světové zdravotnické organizace v 60. letech minulého století mapoval epidemiologickou situaci v Mongolsku, jako vedoucí epidemiolog se podílel na programu
eradikace neštovic v Indii a Somálsku, zkoumal virové hemoragické horečky v oblastech tropických pralesů ve střední Africe a účastnil se výzkumu nemoci AIDS.
Jako vedoucí odborné skupiny zdravotníků v 90. letech likvidoval epidemii eboly
v africkém Zairu. V roce 1987 mu byla udělena medaile J. E. Purkyně za úspěšnou
mezinárodní spolupráci při eradikaci neštovic.
Ivan Klíma
Moje šílené století
2. DOTISK
Kniha roku 2009 – Lidové noviny
Ivan Klíma ve svých pamětech nazval minulé století „šíleným“. Učinil v něm zkušenost dvou zhoubných diktatur a byl to úsek dějin, kterému nejsme s to porozumět,
stejně jako nerozumíme šílenému člověku. „Je to podivný svět, kde člověk musí
odpovídat na otázku, proč ho jako dítě nezavraždili,“ píše v reakci na skrytou otázku některých, jak je možné, že se jeho rodina vrátila z Terezína živá. A pak je tu další otázka, tentokrát mnohých: Jak to, že demokrat a po sovětské okupaci disident
komunistického režimu býval komunistou?
První díl Klímových pamětí je proložen řadou esejů. Díky autorovým bohatým
zkušenostem z českého literárního prostředí se čtenář pochopitelně dočte i mnoho zajímavého z minulosti jeho kolegů, rovněž známých spisovatelů. Co by však
bylo marné v těchto memoárech hledat, jsou bohapusté klepy.
ISBN 978-80-200-1697-3, EAN 9788020016973, 536 str., 395 Kč
W W W. A C A D E M I A k n i h y.C Z
15
pam ě ť
Ivan Klíma
Moje šílené století II.
Ve druhém svazku pamětí Ivana Klímy se ocitáme v „horkém létě“ roku 1967. Čtenář právem tuší, že se autorův život, stejně jako život celé země, brzy ocitne v politických turbulencích. Tak jako v prvním díle pamětí i zde Klíma poutavě líčí nejen
peripetie vlastního myšlení a osudů svých a své rodiny, ale i podstatné události
v zemi a jejich reflexi ve světě, okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy,
která ho zastihla v Anglii, první měsíce po vpádu vojsk a hubené naděje na pokračování v tendencích pražského jara za přítomnosti sovětské armády. Patologická atmosféra ve společnosti se vtírá i do intimních životů, rozpadají se rodinné
a milostné vztahy, lámou se charaktery. S iniciativou statečných kolem Charty 77
přichází čas dalších aktivit a rozhodnutí...
ISBN 978-80-200-1854-0, EAN 9788020018540, 388 str., 330Kč
Martin Kučera
Pražský Maigret
Hrdina detektivních románů belgického prozaika Georgese Simenona, komisař
Maigret, se stal legendou. Podobně tomu bylo i v případě nejúspěšnějšího českého
kriminalisty poválečného období Karla Kalivody. Rozsáhlá monografie, kterou mu
věnoval historik Martin Kučera, je zároveň i mimořádně zajímavou a zevrubnou
sondou do dějin české kriminálky po druhé světové válce. Kniha je doplněna Kalivodovými beletrizovanými reflexemi skutečných kriminálních případů.
ISBN 978-80-200-1711-6, EAN 9788020017116, 496 str., 355 Kč
Jiří Lach
Josef Borovička
Monografie věnovaná životu a dílu českého historika a archiváře (1885–1971).
Josef Borovička byl po vzniku samostatné republiky spolutvůrcem (spolu s Kamilem Kroftou) československé archivní sítě. Ve 30. letech byl profesorem obecných
dějin na Komenského univerzitě v Bratislavě, roku 1939 byl jmenován profesorem politických dějin na Masarykově univerzitě v Brně. Po osvobození Borovička v letech 1945–1947 vedl archiv ministerstva vnitra, ale po komunistickém
převratu roku 1948 byl perzekvován a několik let z politických důvodů vězněn.
Autor při svém sledování osudů a především odborné práce Josefa Borovičky podává také výstižný obraz tragických peripetií vývoje v Československu 20. století.
ISBN 978-80-200-1587-7, EAN 9788020015877, 352 str., 395 Kč
Rut Laskierová
Deník – Leden–duben 1943
Deník Rutky Laskierové zachycuje několik měsíců života vnímavé čtrnáctileté
dívky, Židovky, která začínala tušit, že ona i všichni kolem ní brzy zahynou v plynových komorách. Deník si psala v průběhu roku 1943 v malém polském ghettu.
Sledujeme tak nejen její lásky, starost o to, jak vypadá a která z jejích kamarádek
co o kom řekla, ale i to, jak se svět kolem ní nebezpečně zužoval a nezadržitelně
se blížil konec ghetta.
ISBN 978-80-200-1706-2, EAN 9788020017062, 110 × 153, 96 str., 145 Kč
16
W W W. A C A D E M I A .C Z
pam ě ť
Rosetta Loy
Moji židovští sousedé
PŘ I PR AVUJE ME
Autorka popisuje ve své knize osudy italských židů za 2. světové války. Při vyprávění příběhů ze svého dětství konfrontuje dětské vidění událostí s dospělým
postojem, opírajícím se o životní zkušenosti a dokumenty doby. Spojením těchto
dvou rovin tak individuální příběhy získávají zobecňující přesah. Rasistické myšlení nenašlo v Itálii mnoho příznivců, neboť narazilo na individuální odpovědnost
a svědomí, na samostatné rozhodování a živé kulturní povědomí většiny Italů, kteří
bez ohledu na přízeň nebo nepřízeň doby pomáhali ohroženým lidem.
ISBN 978-80-200-1855-7, EAN 9788020018557
Sándor Márai
DOTISK
Deníky I., II.
Magnesia litera 2009
Spisovatel Sándor Márai se deníkovým zápiskům věnoval po celou druhou polovinu svého života. V prvním svazku Deníků zachytil autor atmosféru válečných let
1943–1944; své názory a myšlenky vztahující se na tehdejší dění vyslovuje s nemilosrdnou upřímností. Válka jen posílila jeho přesvědčení, že staré Evropě byla
zasazena smrtelná rána, a je nutno si klást otázku, jak velkou část tradičních hodnot
hodlá nová budoucnost akceptovat. Máraiho Deníky jsou od počátku koncipovány
jako texty určené k vydání a tvoří jakési románové pásmo bez předem stanoveného
konce, mozaiku bezprostředních zážitků komentovaných jakoby nezúčastněným
pozorovatelem.
ISBN 978-80-200-1563-1, EAN 9788020015631, 536 str., 650 Kč
Milada Marešová
Waldheimská idyla
Milada Marešová (1901 – 1987) byla nadaná a úspěšná prvorepubliková malířka
a ilustrátorka. Po mnichovské anexi začala spolupracovat s ilegálním časopisem
V boj. V roce 1940 byla za toto angažmá v odboji zatčena gestapem a odsouzena
ke dvanácti letům káznice a deseti letům ztráty cti. Dobu svého pobytu v ženské
káznici sugestivním způsobem popsala ihned po válce a vydala jako knihu vzpomínek v Dělnickém nakladatelství. Z Waldheimu pochází rovněž řada autorčiných
strhujících kreseb zachycujících smutné, ale i groteskní zážitky ze života mezi čtyřmi zdmi káznice, monotónní pracovní dril, pravidelné procházky po vězeňském
dvoře a psychologicky prokreslené portréty bachařek i spoluvězeňkyň.
ISBN 978-80-200-1785-7, EAN 9788020017857, 216 str., 235 Kč
Ctirad Mašín, Josef Mašín, Milan Paumer
Petr Blažek, Olga Bezděková (eds.)
PŘ I PR AVUJE ME
Cesta na severozápad – Útěk z ČSR
Na konci padesátých let bratři Mašínové a Milan Paumer popsali svou dramatickou cestu do Západního Berlína, kterou na podzim 1953 podnikli společně se
svými dvěma přáteli. Teprve po padesáti letech se čtenáři mohou sami seznámit
s autentickými vzpomínkami osob, jejichž jména se stala symbolem ozbrojeného
odporu proti komunistickému režimu v Československu. Vydaný rukopis je nejen
jejich cenným svědectvím, ale rovněž strhujícím literárním dílem i pozoruhodným
dobovým dokumentem. Je doplněn historickou studií o postavení skupiny bratří
Mašínů v rámci protikomunistického odboje v Československu a stručným doslovem, v němž je popsán právní kontext její činnosti. Součástí publikace je rozsáhlá
obrazová příloha.
ISBN 978-80-200-1830-4, EAN 9788020018304
W W W. A C A D E M I A k n i h y.C Z
17
pam ě ť
Miklós Nyiszli
DOTISK
Byl jsem Mengeleho asistentem
Autor, lékař z oblasti Sedmihradska, byl jako maďarský Žid deportován v roce
1944 do Osvětimi, kde strávil osm měsíců. Díky své odbornosti a znalosti němčiny
byl při selekci vybrán Josefem Mengelem, aby prováděl pitvy obětí jeho zrůdných
experimentů. Jako prominentní vězeň poznal zblízka nelidské praktiky „anděla
smrti“ při pseudovědeckém výzkumu dvojčat i nepopsatelné peklo, které představovala práce tzv. sonderkomand v krematoriích. Hned po válce (1946), možná jako jeden z prvních, vydal Nyiszli své svědectví knižně. Nejde o literární zpracování
v pravém slova smyslu, spíš o šokující, naléhavý deník psaný s jediným záměrem:
podat zprávu světu. Kniha byla přeložena do mnoha světových jazyků a rovněž zfilmována (Šedá zóna, 2001).
ISBN 978-80-200-1757-4, EAN 9788020017574, 196 str., 245 Kč
Josef Pikl
Paměti jihočeského odbojáře
Když Josefa Pikla (1908–1991), učitele ve Vyskytné na Pelhřimovsku, v roce 1971
jeho přátelé přemlouvali, aby sepsal své vzpomínky, nemohl se k tomu dle vlastních slov odhodlat z obavy, aby jej snad někdo „nepovažoval za povídálka, který
si vymýšlí hrůzné příběhy, aby učinil své vyprávění poutavějším“. Líčení v rozpětí let 1939–1975 je tak neocenitelnou zprávou o „malém“ českém člověku, jehož
niterná velikost ve skutečnosti přesahuje horizont obou krutovlád, které se zemí
přehnaly.
ISBN 978-80-200-1813-7, EAN 9788020018137, 488 str., 395 Kč
Jindřich Pokorný
Parsifal
Skupina Parsifal byla založena již v roce 1938 brzy po Mnichovu a představovala
součást demokratického protinacistického odboje. Od počátku zprostředkovali
její členové styk důvěryhodných domácích kruhů se zárodky naší pozdější exilové
vlády a především se podíleli na zpravodajských službách vojenského charakteru,
jež „se často vyrovnaly hodnotou několika vítězným bitvám na polích válečných“
(například údaje o tajných útočných plánech wehrmachtu, o raketové základně
v Peenemünde atd.).
ISBN 978-80-200-1606-5, EAN 9788020016065, 584 str., 540 Kč
Joseph Roth
Filiálka pekla na zemi
PŘ I PR AVUJE ME
Filiálkou pekla na zemi nazval rakouský spisovatel a berlínský žurnalista Joseph
Roth (1894–1939) třetí říši. Původem Žid, vyznáním katolík a v psaní přesný kritik nacismu odešel z Německa v roce 1933 do exilu v Paříži. Výbor z tehdejších Rothových dopisů Stefanu Zweigovi, některých nezveřejněných rukopisů a zejména
článků, jež vycházely v pařížských, ale i pražských novinách v letech 1933 až 1939,
spojuje pronikavý styl. Autor jím odkrývá nacistické praktiky na poli kulturním
a duchovním, vysmívá se nacistické mytologii a jazyku, jasně pojmenovává jejich
smyl a předpovídá budoucí vývoj.
18
W W W. A C A D E M I A .C Z
pam ě ť
Zdenek Slouka
Jdi po skryté stopě
Kniha pamětí politologa a publicisty Zdenka Slouky (*1923) v mnoha ohledech
překračuje žánr, který na první pohled reprezentuje. Je to dáno především bohatstvím životních osudů autora – brněnský rodák pracoval po válce jako novinář
v Peroutkově Svobodných (Lidových) novinách, na konci roku 1948 utekl spolu
se svou ženou do Rakouska, roku 1952 se vrátil do Evropy a pracoval pro americkou armádu jako politický analytik v Západním Německu, byl přeložen do USA
a pokračoval v Pentagonu, nastoupil jako redaktor Rádia Svobodná Evropa v New
Yorku, studoval politologii na New York University, složil doktorát na Columbia
University, kde poté vyučoval jako profesor mezinárodní politologie a zažil mimo
jiné i revoluční rok 1968. Nicméně hned po roce 1989 se začal vracet do České
republiky a podílel se na obnově akademického a univerzitního života ve svobodných poměrech.
ISBN 978-80-200-1799-4, EAN 9788020017994, 803 str., 525 Kč
Pavel Spunar
Vlny vzpomínek
Knihy vzpomínek, mozaiky individuálních lidských osudů, obohacují naše představy o jakékoli historické etapě svou bezprostředností i konkrétními prožitky. Pavel Spunar (*1928) vyrostl v pražské intelektuální rodině s bohatými kulturními
kořeny i zázemím, kde ještě doznívaly tradice měšťanské kultury konce 19. století.
Autor přiblížil své dětství i gymnaziální studia za války a vykreslil prostředí pražské
Filozofické fakulty Karlovy univerzity v přelomových letech 1947 – 1952. Většinu
svých vzpomínek však věnoval svému působení v ústavech Československé a České akademie věd. Vzpomínky svědčí o autorově hlubokém vztahu k Akademii věd
a připomínají, že mladá poválečná generace nebyla zdaleka tak omámena dobovými komunistickými hesly, jak se někdy mylně předpokládá.
ISBN 978-80-200-1812-0, EAN 9788020018120, 332 str., 295 Kč
W W W. A C A D E M I A k n i h y.C Z
19
E U R O PA
specifikace edice:
rozměr 130 × 200 nebo 110 × 153, vázaná s přebalem
„Europa je co do významu jednou z klíčových edic Nakladatelství Academia, alespoň z mého pohledu, tj. z pohledu historika
a člověka, který je více než čtvrtstoletí osudově svázán s akademickým prostředím.
Esejistická, filozofická, odborná i beletristická díla, sepsaná od časů renesance
či, chcete-li, raného novověku, až po dvacáté století, jež v ní doposud vyšla, i ta,
jež se k vydání teprve připravují, zásadním
způsobem ovlivnila duchovní klima starého kontinentu v době svého vzniku; stejně
intenzivně však promlouvají i k hektickému
dnešku. Spisovatelé jako Giordano Bruno,
Jan Amos Komenský, Charles Darwin, Fjodor Michajlovič Dostojevskij, Karl Jaspers,
Elias Canetti a další jsou přímo esenciálně spjati s tím, co bývá – v nejrůznějším
slova smyslu – spojováno se slovy Evropa,
evropský... Jejich práce navíc byly a jsou
po právu pokládány za kontroverzní, provokativní a v jistém slova smyslu, s větší
či menší nadsázkou řečeno, revoluční, vyvolávající, před mnoha lety i nyní, prudké
spory. To je také jeden z hlavních důvodů,
proč mají co říci i čtenářům na počátku
třetího milénia a proč je v některých částech světa k vydání některých z nich třeba
více nakladatelské odvahy než v době jejich vzniku. Čtěme jejich slova opakovaně
a velmi, velmi pozorně, protože si to zaslouží jako málokterá jiná.“
doc. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.
– ředitel Ústavu světových dějin FF UK
Theodor W. Adorno
Minima Moralia
Jen na první pohled se soubor Adornových fragmentů, poněkud možná matoucích
svým tematickým záběrem – čteme v nich o Proustovi, Baudelairovi, Ibsenových
dramatech a kulturním průmyslu, o předválečné němčině, fašismu i odborovém
hnutí, o ženské otázce a milostném citu, o americké krajině i touze po domově –,
může čtenáři jevit chaotický, zejména bude-li knihou Minima Moralia zprvu jen
listovat. Ale i to je způsob, jak se přiblížit Adornovu myšlení. Kniha vznikla v době
těsně poválečné a její podoba nemůže nereagovat na události druhé světové války
a zkušenost (jakkoli zprostředkovanou, neboť Adorno válku prožil v emigraci) masového vyvražďování Židů; psát s touto zkušeností „v nervech“ metodicky úhledná
pojednání o etických problémech by kromě jiného bylo, ač to autor nikde výslovně
neříká, urážkou všech jejích obětí. Avšak i z hlediska „produktivnosti“ myšlení je
zdánlivě roztěkaná forma fragmentů adekvátnější autorově úsilí po porozumění
skrytým i očividnějším hrůzám tehdejšího (dnešního?) světa.
ISBN 978-80-200-1759-8, EAN 9788020017598, 252 str., 265 Kč
Dante Alighieri
Božská komedie
Kompletní vydání Božské komedie v novém překladu
Kniha roku 2009 – Lidové noviny
Cena Nakladatelství Academia 2009
Dante Alighieri (1265–1321), básník a učenec shrnul ve svém nejvýznamnějším,
neobyčejně důmyslně komponovaném díle veškeré vědění své doby. Báseň je postavena na základním principu čísla tři: skládá se ze tří částí – Pekla, Očistce a Ráje,
je napsána v sugestivních terciích. Na pouti záhrobní říší, která je symbolickým obrazem lidského života, od prvotního hříchu až po spasení a probuzení k věčnému
životu, a očistcem autora provází římský básník Vergilius. ve třetím dílu, věnovaném ráji, se potom k básníkovi připojí milovaná Beatrice. Od 19. století se Dantovo dílo stalo výzvou pro nejlepší české překladatele ( J. Vrchlického, O. F. Bablera
a další). Do této řady patří i nejnovější překlad Vladimíra Mikeše.
ISBN 978-80-200-1762-8, EAN 9788020017628, 640 str., 495 Kč
20
W W W. A C A D E M I A .C Z
E U R O PA
Theodor Herzl
Židovský stát – Pokus o moderní řešení židovské otázky
Spisem Židovský stát z roku 1896 se vídeňský novinář Theodor Herzl (1860 až
1904) pokusil nalézt jasnou odpověď na tzv. židovskou otázku, která byla jednou
z mnoha palčivých „otázek“ konce 19. století. Přímým popudem pro hledání „moderního řešení“ mu byla Dreyfusova aféra i neúnosná situace Židů v tehdejším
světě a obzvlášť v Rusku. Židy v diaspoře pojímá jako jeden národ a jediné řešení
vidí ve zřízení národního, moderního státu budoucnosti, ať už by byl v Palestině
či Argentině. Ve jménu racionality předkládá svou střízlivou vizi ustavení státu
i plán, jak k tomuto cíli dospět. Kniha Židovský stát představuje zásadní dokument
sionistického hnutí, který má svou platnost nejenom v kontextu „národních otázek“ předcházejících minulému století, ale dodnes neztrácí na plasticitě, zvlášť tím,
že se čtenáři při rozvíjení Herzlova smělého a detailního plánu nutně vybaví, jakými cestami se historie Židů ubírala v době před samotným založením státu Izrael
v roce 1948.
ISBN 978-80-200-1712-3, EAN 9788020017123, 110 × 153, 140 str., 180 Kč
Homér
PŘ I PR AVUJE ME
Ilias
Přeložil Vladimír Šrámek
O autorovi (podle některých teorií i autorech) Odysseie a Iliady nic nevíme, a přesto zůstává jméno Homér ve světové literatuře jedním z nejznámějších a příběhy jeho dvou eposů inspirovaly a stále inspirují nespočetnou řadu literátů a umělců. Ilias líčí závěr trójské války. Poté co uražený Achilleus odmítá účastnit se dalších bojů, se zdá, že Řekové, obléhající již desátý rok hradby mocné Tróje, utrpí porážku.
Když ale padne Achilleův přítel Patroklos, nejslavnější hrdina antické mytologie
se vrací do boje a s jeho pomocí je o pádu Tróje definitivně rozhodnuto. Narozdíl
od Otmara Vaňorného a Rudolfa Mertlíka – autorů dvou kompletních překladů
Iliady – použil Vladimír Šrámek volného verše. Klasičtí filologové měli k tomuto
přístupu výhrady, ale přesto oceňovali básnickou krásu jeho překladu.
ISBN 978-80-200-1839-7, EAN 9788020018397
Geoffrey Chaucer
Canterburské povídky
PŘ I PR AVUJE ME
Canterburské povídky náleží již více než šest set let ke světové literární klasice.
Hlavním důvodem, proč jsou stále živou četbou, je skutečnost, že Geoffrey Chaucer, královský panoš, celní úředník, příležitostný diplomat a básník, nenapsal intelektuální dílo z uzavřeného dvorského prostředí, typické pro tehdejší literaturu, ale
plnokrevné příběhy o životě ve všech jeho podobách; jeho povídky jsou strhujícím
obrazem velké země na sklonku středověku a jejích obyvatel, urozených i neurozených, movitých i chudých, laskavých i vypočítavých, inteligentních i přihlouplých,
tedy lidí se všemi jejich přednostmi a nectnostmi.
ISBN 978-80-200-1737-6, EAN 9788020017376
Karl Jaspers
DOTISK
Otázka viny
Jaspersova knížka o německé vině, ale také o vině vůbec a o jejích základních rovinách, vyšla poprvé v Německu v roce 1946. Němci její vydání – pouhý rok po své
strašlivé válečné porážce, v situaci rozvratu a okupace své země – nijak nevítali. Zato americký důstojník, dohlížející na univerzitu, prý za ni Jaspersovi děkoval s tím,
že není napsána jen pro Němce, nýbrž pro svědomí vítězných spojenců. Český
překlad této knihy byl poprvé vydán v roce 1969 a ani dnes neztrácí nic ze své aktuálnosti. Není to totiž ani zdaleka pouhý historický dokument, dokreslující dávno
minulou situaci poválečného Německa. Jádro knihy tkví v poznání, že my všichni
jsme odpovědni za minulost, ale také za budoucnost a zejména před budoucností.
ISBN 978-80-200-1455-9, EAN 9788020014559, 110 × 153, 144 str., 165 Kč
W W W. A C A D E M I A k n i h y.C Z
21
E U R O PA
J. A. Komenský
Předehra pansofie
PŘ I PR AVUJE ME
Objasnění pansofických pokusů
Kniha obsahuje dva rané Komenského spisy s pansofickým zaměřením. První,
Předchůdce pansofie je programový spis, původem vlastně předmluva k větší
pansofické práci, již Komenský chystal. Tuto nehotovou předmluvu zaslal
autor k posouzení příteli Samuelu Hartlibovi do Anglie, kde spisek bez
Komenského vědomí vyšel tiskem oxfordské akademie (r. 1637). Rozpoutal tak
evropskou bouři souhlasných i odmítavých názorů nejrůznějších učenců. Doma
v polském Lešně pak Komenský zažil nepříjemnosti největší, neboť jeden z jeho
souvěrců napadl jeho spis velmi ostrým způsobem: věc skončila až před
synodou Jednoty bratrské. Objasnění pansofických pokusů, druhý spis v této
knížce, je pak vlastně obranou prvního díla, již Komenský sepsal (r. 1638),
aby obhájil svou věc, sám sebe a snad i svou pozici na lešenském gymnáziu před
svými souvěrci.
Marcel Proust
Jean Santeuil
Marcel Proust (1871–1922), známý především jako autor rozsáhlého cyklu
Hledání ztraceného času, psal román s přestávkami mezi lety 1895 a 1901. Rukopis byl objeven až několik desítek let po autorově smrti a uspořádán a vydán
poprvé v roce 1952. Mladý Proust toto dílo opustil, aniž by je dokončil, a některé části později použil jako základ určitých pasáží svého několikasvazkového
arcidíla. Kniha je tedy nejenom skvělým líčením zrání mladého hrdiny s autobiografickými rysy, ale poskytuje i zajímavý pohled na literární zrání autorovo.
Česky vychází román poprvé. Přeložil a doslov napsal Michal Novotný.
ISBN 978-80-200-1801-4, EAN 9788020018014, 728 str., 595 Kč
Oswald Spengler
PŘ I PR AVUJE ME
Zánik Západu
Od doby svého prvního vydání ve dvou svazcích v letech 1918 a 1923 je Zánik
Západu považován za jednu z nejpozoruhodnějších knih 20. století. Ve své strhující a zároveň vyhroceně kontroverzní filozofii dějin popisuje německý učenec
způsob, jakým probíhají jednotlivé fáze světových dějin, chápané nikoli lineárně,
ale cyklicky jako procesy vzestupů a pádů, aby podle těchto železných zákonitostí
předpověděl konec západní evropské civilizace. Spenglerova extrémní kritičnost
a pesimismus našly v historii 20. století velkou odezvu a Zánik Západu dodnes
představuje klíčový text pro chápání dějin naší civilizace. Kniha je doplněna obsáhlou předmluvou Martina C. Putny.
Max Stirner
Jediný a jeho vlastnictví
Mladohegelovec Max Stirner, nesmiřitelný kritik tehdejší filozofie, náboženství,
kultury i společenského uspořádání, je pokládán za představitele a průkopníka
filozofických předpokladů a zdrojů anarchismu, jehož kořeny tkví právě ve Stirnerově době. Stirnerův spis, jedno ze základních filozofických děl německých myšlenkových proudů 19. století, zahajuje obrat od zkoumání obecného metafyzického pojmu člověka k analýzám konkrétního člověka, „jedinečného individua“, jeho
individuálním antropologickým a existenciálním zážitkům.
ISBN 978-80-200-1790-1, EAN 9788020017901, 368 str., 395 Kč
22
W W W. A C A D E M I A .C Z
E U R O PA
Templáři, křižáci a kacíři ve starých francouzských kronikách
Kniha Templáři, křižáci a kacíři ve starých francouzských kronikách je druhým vydáním původní antologie starofrancouzských historických a memoárových textů,
které před téměř půlstoletím vybral, přeložil a pečlivě okomentoval přední český
romanista a literární historik Václav Černý (prvně vyšla pod názvem Staré francouzské kroniky roku 1962). Výběrem ukázek (od autorů jako Wace, Nogent,
Villehardouin, Joinville, Froissart, La Marche, Chastellain aj.) a dokumentů (např.
z procesu s templáři, dopis Jany z Arku českým husitům) zmapoval téměř pět století dějepisné a memoárové literatury staré Francie až do počátků renesance. Nové
vydání antologie významně obohacuje předmluva-esej od současného medievisty
a vysokoškolského pedagoga Martina Nejedlého.
ISBN 978-80-200-1705-5, EAN 9788020017055, 420 str., 395 Kč
KNIHKUPECTVÍ ACADEMIA
PRAHA
Václavské nám. 34
Národní 7
Na Florenci 3
Brno
Nám. Svobody 13
N abízíme :
široký sortiment / prodej vstupenek přes Ticketpro
slevy na karty ISIC / dárkové knižní poukazy
odběrní místo knih z e-shopu Academia
www.academiaknihy.cz
Academia – Vaše skutečné knihkupectví
Každý měsíc Vám představujeme vybrané edice nebo autory.
Přijďte se podívat a využít možnosti nakoupit kvalitní knihy
za výhodné ceny.
W W W. A C A D E M I A k n i h y.C Z
23
HISTOR IE
specifikace edice:
rozměr 160 × 240 nebo 130 × 200, vázaná s přebalem
„Ediční řada Historie, již vydává Nakladatelství Academia, je koncipována neobyčejně
široce. Jedním dechem dodávám, že to
není nikterak ke škodě věci. Obsahuje totiž
jak díla klasická, jejichž badatelský přínos
prověřil čas, tak aktuální práce současných historiků, zahraničních i domácích.
Mezi publikace prvního typu patří například
slavná kniha Josefa Pekaře Valdštejn, přepracovaná sice v roce 1934, avšak dosud
zůstávající jedním ze stěžejních příspěvků
ke klíčové otázce třicetileté války, či rozměrné dílo již zesnulého třebíčského rodáka
Bertholda Waldsteina-Wartenberga Řád johanitů ve středověku, plasticky zachycující
každodennost rytířského řeholního společenství. Je logické, že doslovy renomovaných současných vědců (v prvním případě
Antonína Kostlána, v druhém pak Libora
Jana) upozorňují na již zastaralé poznatky
či překonané interpretace. Svým způsobem
se mezi klasiky řadí též knížka proslulého
francouzského medievisty Jeana-Clauda
Schmitta Svatý chrt, skvělá ukázka využití
interdisciplinárního přístupu k zajímavé, byť
zdánlivě okrajové látce. Naproti tomu spíše
sociologicko-politicky laděná analýza Logika terorismu z pera španělského autora
Luise da la Corte Ibañeze zkoumá závažný a bolestný fenomén naší současnosti.
Při pohledu na dosud vydané i plánované
tituly zájemce snadno zjistí, že edice klade
důraz na biografie velkých a rozporuplných
osobností ze světa politiky i umění (Alexandr Makedonský, Kateřina Medicejská, Olga Čechovová, Claus Schenk von
Stauffenberg, Václav Talich), nevyhýbá
se však ani vzpomínkám (opětovné vydání
Pamětí Edvarda Beneše) i stále diskutovaným a ožehavým otázkám (česko-německé
soužití). Její hlavní přínos vedle zpřístupňování pozapomenuté historické klasiky spatřuji nicméně v prezentaci textů špičkových
zahraničních historiků. Mezi ně nesporně
patří i provokující a provokativní Niall Ferguson (Válka světa).“
Prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc.
– přední český historik
Peter Ackroyd
Newton
PŘ I PR AVUJE ME
Útlá knížka přináší stručný životopis slavného anglického matematika, fyzika a astronoma přelomu 17. a 18. století. Sleduje ho od prvních do posledních dnů života, a to
jako chlapce, studenta, profesora, vědce a veřejně činného člověka, spjatého hlavně
s univerzitou, londýnskou mincovnou a Královskou společností. Autor využil nejen
řadu současných pramenů o jeho životě, ale používá i mnoho citátů Newtonových
současníků a zprostředkovává tak autentický pohled nejen na vznik jeho objevů
a prací a utváření dodnes platných zásad vědecké práce a profilu vědce. Seznamuje
nás i s některými méně známými skutečnostmi z Newtonova života, i s jeho vztahem
k lidem, náboženství a alchymii. Především nám umožňuje poznat Newtona jako člověka a pochopit tak plně charakter i jednání jeho rozporuplné a složité osobnosti.
ISBN 978-80-200-1843-4, EAN 9788020018434
Karen Armstrongová
Velká transformace
PŘ I PR AVUJE ME
Velká transformace je globálním záznamem doby, během níž se rodila náboženská
víra. Je to jedna z nejoriginálnějších dějepravných knih, které byly kdy napsány.
Mezi roky 800-300 př. n. l. zažil svět doslova explozi nových náboženských koncepcí. Ale proč se právě Sokrates, Buddha, Konfucius, Jeremiáš a Lao-c´ – mezi jinými
– objevili v rozpětí těchto pěti staletí? A proč si ve svých úvahách o lidstvu byli tolik
podobní? Karen Armstrongová v knize Velká transformace zkoumá toto fenomenální období i různá pojítka mezi tehdejší rozmanitou skupinkou filozofů, mystiků
a teologů. Její pozoruhodná kniha v daném tématu proniká do opravdové hloubky.
24
W W W. A C A D E M I A .C Z
H I ST O R I E
Chris Bellamy
PŘ I PR AVUJE ME
Absolutní válka – Sovětský svaz za druhé světové války
Ve své vynikající práci líčí Chris Bellamy v jednom svazku dějiny největšího a nejstrašnějšího konfliktu jak na souši, tak ve vzduchu v dějinách. Druhou světovou
válku lze označit za absolutní, protože obě strany usilovaly o naprosté vyhlazení
svého protivníka a o likvidaci jeho politické existence. Obě hodily za hlavu téměř
všechny běžné zábrany, tradičně působící v konfliktech mezi takzvanými civilizovanými národy. Bellamy s mimořádným úsilím vypráví příběh jak ze sovětské, tak
německé strany a nevynechává ani dlouhé období od srpna 1939 do června 1941,
kdy byly Německo a Sovětský svaz spojenci. Autor čerpá z bohatého pramenného
fondu, jenž se objevil po zhroucení Sovětského svazu. Kniha získala ve Velké Británii v roce 2008 Westminsterskou cenu RUSI (The Royal United Services Institute)
za vojenskou literaturu.
ISBN 978-80-200-1821-2, EAN 9788020018212
Paul Cartledge
PŘ I PR AVUJE ME
Sparta
Autor, profesor univerzity v Cambridge, líčí historii jednoho z nejvýznamnějších
městských států antického Řecka, od jeho vzniku na konci 7. století př. Kr. do začátku našeho letopočtu. Dějiny spartské společnosti, jejíž uspořádání nemělo ve
starověkém Řecku obdoby, představují dramatickou dráhu, od prudkého vzestupu
přes vrcholné období v 5. století, kdy Sparta stála v čele všech Řeků při hrdinné
obraně proti Peršanům (zvláště v bitvách u Thermopyl a Plataj), až po postupný
ústup ze slávy.
Robert Conquest
PŘ I PR AVUJE ME
Velký teror
Dvacáté století bohužel velmi pronikavě odhalilo, čeho je člověk schopen – a také, kolik toho někdy dokáže vydržet. Toto smutné poznání nám „zajistily“ dva
totalitní systémy, vedle Hitlerova nacistického Německa to byl Stalinův Sovětský
svaz. Robert Conquest se ve své knize věnuje právě paranoidnímu Stalinovi, který vládl velkému státu na východě. Státu, kde byly přeplněné věznice, ale ti, kteří
se něčím provinili, tam byli výjimkami. Státu, kde byli schopni odsoudit člověka
za to, že zavraždil sebe sama. Státu, kde ti, co mučili, byli později mučeni, kde ti,
kteří zabíjeli, byli později také zabiti – aniž by to ovšem znamenalo spravedlivý
trest či odplatu.
Alena Míšková, Martin Franc (eds.)
Bohemia docta
PŘ I PR AVUJE ME
Publikace Bohemia docta mapuje celkový vývoj české mimouniverzitní vědy od
počátků v humanistických učených společnostech až po transformaci Československé akademie věd na Akademii věd ČR. Tým zkušených autorů přibližuje –
poutavě a zasvěceně – dějiny takových významných vědeckých institucí, jako byla
např. Královská česká společnost nauk, Česká akademie věd a umění, Masarykova
akademie práce a v poválečném období dominantní Československá akademie
věd. Čtenáři se tak nabízí možnost poznat zajímavé i dramatické peripetie jedinečného příběhu české vědy, která musela tolikrát zápasit o svoji pozici a uznání.
Součástí bohatě ilustrované publikace jsou také biografické medailony osobností,
které českou vědu v minulosti ovlivnily nejvýrazněji.
ISBN 978-80-200-1809-0, EAN 9788020018090
W W W. A C A D E M I A k n i h y.C Z
25
H I ST O R I E
Paul Gerhard, Klaus-Michael Mallmann (eds.)
Gestapo ve druhé světové válce
PŘ I PR AVUJE ME
Domácí fronta a okupovaná Evropa
Tajná státní policie (Geheime Staatpolizei, Gestapo) je považována za represivní
orgán par excellence a zkratkové slovo Gestapo se po celém světě dávno stalo synonymem teroristických tajných policií vůbec. Přesto trvalo téměř padesát let, než se
tato instituce stala předmětem širšího historického výzkumu. V centru pozornosti
celkem 27 příspěvků stojí teror Bezpečnostní policie jak na „domácí frontě“, tak
v okupované Evropě. Tyto otázky jsou zkoumány ve čtyřech tématických blocích.
ISBN 978-80-200-1856-4, EAN 9788020018564
Claude Habibová
Francouzská galantnost
V šesti kapitolách autorka čtenáře seznamuje s významem i historickým, literárním,
společenským a obecně kulturním vývojem galantnosti, tj. pojmu reprezentujícího
určitý vztah mezi muži a ženami. I když bývá galantnost tradičně spojována s Francií
– kde se skutečně, vlivem krále Ludvíka XIV., rozvinula a stala nepsanou normou pro
život nejprve dvorské a postupně veškeré aristokracie a společenských elit především
v druhé polovině 17. a v 18. století –, její význam a vliv přesahují časové i geografické
omezení. Navzdory tomu, že v dnešních „a-sexuovaných“, individualistických a konzumních společnostech může galantnost působit „vyčpěle“ či staromódně, se autorka
pokouší – po kritickém zhodnocení – i o její nadčasovou obhajobu: galantnost je
možná jednou i jedinou z metod obnovení vzájemného respektu mužů a žen, regulace odlišných projevů sexuální touhy, řešení individuálních problémů sexuální identity, ale i cestou osobního štěstí, společné tvořivosti a tedy „politického“ významu.
ISBN 978-80-200-1782-6, EAN 9788020017826, 344 str., 395 Kč
Aleš Haman, Radim Kopáč (eds.)
Mácha redivivus 1810–2010
PŘ I PR AVUJE ME
Sborník připomíná významné výročí české literatury a kultury: dvě stě let od narození básníka Karla Hynka Máchy (16. listopadu 1810 – 6. listopadu 1836). Povaha
publikace, sestavené editory Alešem Hamanem a Radimem Kopáčem, je výrazně jiná než tituly, které byly v souvislosti s máchovskými výročími editovány v minulém
století (Karel Hynek Mácha, osobnost, dílo, ohlas, 1937; Torzo a tajemství Máchova
díla, 1938; Realita slova Máchova, 1966; Prostor Máchova díla, 1986 aj.). Specifikum
sborníku Mácha redivivus 1810–2010 spočívá v jeho různorodosti, a sice různorodosti autorských pohledů a přístupů, různorodosti tematické i generační aj. Z takové rozmanitosti přístupů vyvstává mozaikově pestrá, konkrétní podoba básníka
a jeho díla zbavující jeho odkaz kanonické ztuhlosti a abstraktní formulkovosti.
Martin Hilský
Shakespeare a jeviště svět
PŘ I PR AVUJE ME
Kniha vznikala postupně v průběhu dvaceti pěti let a je pokusem nahlédnout na
Shakespearovo dílo v jeho úplnosti a v kontextu anglické renesance. Všechny studie a eseje v knize obsažené se rodily souběžně s překlady Shakespearových her
a básní. Svou celkovou skladbou kniha volně navazuje na první souborné vydání
Shakespearových her, pořízené v roce 1623 jeho divadelními kolegy. Toto první
foliové vydání založilo Shakespearův věhlas a právem bývá – a to nejen v Anglii –
pokládáno za knihu tisíciletí. Kniha je členěna podle žánrů. Ke komediím, historickým hrám a tragédiím dodává žánr romancí. Žánrové rozlišení je důsledkem
pozdějšího vývoje a označuje Shakespearovy pozdní hry, které v prvním foliu byly
zařazeny mezi komedie (Zimní pohádka, Bouře ) a tragédie (Cymbelín). Dvě další
hry, rovněž dnes pokládané za romance (Perikles, Dva vznešení příbuzní) do prvního folia zařazeny nebyly. Dnes však tvoří součást shakespearovského kánonu,
a proto o nich pojednává i tato kniha.
ISBN 978-80-200-1857-1, EAN 9788020018571
26
W W W. A C A D E M I A .C Z
H I ST O R I E
Petr Hoffmann
Claus Schenk von Stauffenberg
PŘ I PR AVUJE ME
Peter Hoffmann, považovaný za největšího znalce dějin německého vojenského
odporu proti nacionálnímu socialismu za Třetí říše, rozvíjí na širokých a zároveň
hlubokých základech příběh hraběte Clause von Stauffenberga, šlechtice, důstojníka a pachatele atentátu na Vůdce. Podává podrobný obraz vývoje a proměn
duše jedince, propojené s dějinami Německa a Evropy první poloviny 20. století.
Claus i jeho bratři, potomci starého šlechtického rodu, po staletí sloužícího králům, náleželi do kruhu mladých přátel básníka Stefana Georgeho a byli stoupenci
Tajného Německa. Rysy tohoto Tajného Německa byl Claus zpočátku ochoten
spatřovat v hitlerovském režimu, a přece se stal nakonec atentátníkem.
ISBN 978-80-200-1795-6, EAN 9788020017956
Luis de la Corte Ibáñez
Logika terorismu
Terorismus vyvolává řadu intelektuálních i morálních otázek. Řada lidí pro něj
hledá nějaké ospravedlnění, zatímco mnozí další vidí kořeny jeho krutosti v šílenství, fanatismu, bezpráví, střetech kultur atd. Tato kniha reaguje na potřebu vnést
světlo do kriminálního jevu, jehož škodlivý vliv od konce devatenáctého století bez
ustání narůstá. Proto zkoumá terorismus ze všech úhlů pohledu, rozebírá výslechy
hlavních současných teroristických skupin a přezkoumává mnohé podnětné vysvětlující hypotézy i důkazy získané během několika desetiletí výzkumu.
ISBN 978-80-200-1724-6, EAN 9788020017246, 322 str., 335 Kč
Milan Kuna
Václav Talich – Šťastný i hořký úděl dirigenta
Obsáhlá monografie věnovaná jedné z největších osobností české hudby, dirigentu
Václavu Talichovi (1883–1961). S Talichem je spojen paradox, který bohužel není
v české kultuře tak výjimečný: třebaže byl Talich nejvýznamnějším českým dirigentem, jenž dosáhl značné proslulosti i na světových koncertních pódiích a operních scénách, dostává se mu takto důkladně zpracované monografie až nyní, téměř
půlstoletí po jeho smrti. Důvodem byl nevraživý postoj komunistického režimu,
který neumožňoval psát o Talichovi svobodně a otevřeně. Václav Talich byl v letech 1919–1941 šéfdirigentem České filharmonie, přivedl toto těleso na mimořádnou úroveň a dosahoval s ním skvělých úspěchů.
ISBN 978-80-200-1793-2, EAN 9788020017932, 1.208 str., 595 Kč
Magdaléna Pokorná
Josef Němec – Neobyčejný muž neobyčejné ženy
Cena Nakladatelství Academia 2009
Josef Němec zůstal v paměti budoucích generací jako manžel slavné ženy. Mnohé
z Němcova života a jeho soužití s Boženou Němcovou bylo dávno zpřístupněno
a různě vykládáno; nezřídka na něm ulpíval až nespravedlivý stín, aby mohla v o to
větší záři stát ona. Zase někdy až zbytečně, protože Božena Němcová obstojí jako
žena výjimečného literárního talentu i jako neobyčejná osobnost v širokém slova smyslu bez ohledu na to, zda její životní partner bude odstrkován či dokonce pošpiněn. Josef Němec nebyl flegmatický, ani lhostejný, nevzdával se, dokázal
se stejně dobře rozčílit a v prchlivosti snad i ublížit, jako s mimořádnou citlivostí
a vnímavostí přiznat své city k manželce, obětavě pomáhat dětem či se věnovat
svým vnoučatům …a i proto se snad o něm bude dobře číst.
ISBN 978-80-200-1780-2, EAN 9788020017802, 130 × 200, 352 str., 330 Kč
W W W. A C A D E M I A k n i h y.C Z
27
H I ST O R I E
Jean-Claude Schmitt
PŘ I PR AVUJE ME
Konverze Hermanna Žida – Autobiografie, historie a fikce
Kniha známého francouzského medievalisty Jeana-Clauda Schmitta se zabývá interpretací pozoruhodného dokumentu z 12. století, v němž je v první osobě líčen
proces obrácení na křesťanskou víru židovského mladíka Hermanna (a jehož překlad je součástí knihy). Rozsahem nijak obsáhlý spis se Schmittovi stává textem,
nad nímž může rozvinou mnohem obecnější úvahy o funkci biografie a autobiografie ve středověku, o mechanismech reprezentace, způsobech polemiky, užití obrazů, křesťansko-židovském soužití aj. Na jedinečné památce tak staví filologicky
minuciózní a přesto velkorysý pohled na evropskou společnost 12. století a v neposlední řadě ovšem i pohled na metodologické cesty moderní historiografie.
Virginia Smithová
Dějiny čistoty a osobní hygieny
PŘ I PR AVUJE ME
Britská historička podává ve své knize celistvý pohled na vývoj hygieny a péče
o zdraví v dějinách, od starověku až do současnosti. Zabývá se nejenom prostředky
a zařízeními, jichž lidé užívali a které samozřejmě procházely dlouhým technickým vývojem, ale především postojem, jaký lidé k hygieně a péči o čistotu a zdraví
v různých historických obdobích zaujímali, které okolnosti tento postoj – a hlavně
jeho proměny – ovlivňovaly a jak se chápání hygieny a péče o čistotu projevovalo
i v dalších oblastech života společnosti i jednotlivých lidí.
Miroslav Vaněk (ed.)
Obyčejní lidé…?!
3 svazky
Publikace pracovníků a spolupracovníků Centra orální historie Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., se na základě analýzy a interpretace více než stovky
rozhovorů s příslušníky dělnických profesí i profesí tzv. pracující inteligence
zabývá klíčovou otázkou, jak prožívali a vnímali dobu před rokem 1989 „obyčejní
lidé“ žijící v tehdejším Československu. Interdisciplinární badatelský tým složený
ze zástupců několika generací se z různých pohledů zabývá mj. otázkami dějin
reprezentací, studiem života jednotlivých profesních skupin či sociálních struktur,
problematikou všedního dne a každodennosti, regionálními dějinami nebo tématy ze soudobé historické sémiotiky. Dvanáct interpretačních studií je doplněno
souborem čtyř desítek redigovaných rozhovorů a v neposlední řadě také kolekcí
jedinečných dokumentárních snímků sovineckého fotografa Jindřicha Štreita.
ISBN 978-80-200-1791-8, EAN 9788020017918, 1.876 str., 750 Kč
PŘ I PR AVUJE ME
Hana Vymazalová, Eugen Strouhal, Břetislav Vachala
Lékařství starých Egypťanů – I. Případy chirurgické, péče
o matku a dítě
První ze tří svazků pojednávajících o staroegyptské medicíně. Obsahuje první
ucelené české překlady staroegyptských lékařských textů. Do tohoto svazku byly
vybrány texty chirurgické a texty věnované gynekologii, porodnictví a pediatrii.
Překlady jsou doplněny podrobnými lékařskými komentáři a obecným vyhodnocením lékařských metod egyptského starověku. Nechybějí konkrétní příklady
onemocnění a úrazů odhalené při vyšetřování staroegyptských mumií a kosterních pozůstatků.
28
W W W. A C A D E M I A .C Z
stín y
specifikace edice:
rozměr 130 × 200, vázaná s přebalem
„Tato knižní řada nám systematicky připomíná dvě stránky naší existence: Na jedné
straně skutečnost, jak píše Jehuda Bauer
v Úvahách o holocaustu, že všichni lidé
jsou jediný druh savců, který v sobě skrývá
potenciální schopnost zničit vlastní druh.
Je tedy výzvou k neustálé bdělosti před
jakýmkoliv národoveckým romantismem,
kterým šoa vždy začíná. Na druhé straně,
a to vidíme nejzřetelněji v Deníku varšavského ghetta Abrahama Lewina, všichni
lidé, i ti kteří jsou sužování nemocemi, hladem, brutalitou a denně jsou konfrontováni
se smrtí, neztrácejí nikdy naději, a to i když
vědí, že brzy zemřou: chtějí alespoň o sobě podat zprávu, protože věří, že se z ní
přeživší mohou poučit. I své smrti dávají
znamení naděje. Podle kabaly má člověk dvě duše: Jednu animální, společnou
se zvířaty, a jednu božskou, která ho činí
člověkem a nutí ho se ptát, jako edice Stíny: Proč?“
Karel Hvížďala
– novinář, autor více než dvaceti knih rozhovorů, pěti próz, řady rozhlasových her
a dvou knih o médiích; nyní připravuje k vydání knihu esejů
Jehuda Bauer
Úvahy o holokaustu
Lze vůbec hrůzy systematické genocidy většiny evropských Židů za druhé světové
války popsat „objektivně“? Pražský rodák Jehuda Bauer, profesor Hebrejské univerzity a vědecký poradce jeruzalémského památníku Jad Vašem si jako světově
uznávaný historik v knize Úvahy o holokaustu klade i jiné otázky: Jak lze vysvětlit,
že k něčemu takovému vůbec došlo? Lze holokaust srovnávat s jinými genocidami? Jak se stalo, že v některých evropských zemích se podařilo většinu židovských
spoluobčanů zachránit? Autor o tématech přemýšlí v jiné, celistvější perspektivě,
než bývá zvykem – jednotlivé kapitoly se místy blíží filozofickým esejům, podloženým ovšem mimořádnou znalostí historických faktů. V závěru autor vyjadřuje
přesvědčení, že chceme-li zabránit jakékoli příští genocidě, musíme všichni přemýšlet o tom, co se tehdy stalo.
ISBN 978-80-200-1739-0, EAN 9788020017390, 324 str., 330 Kč
Niklas Frank
Můj otec – Účtování
Hans Frank, autorův otec, byl povoláním právník, nadaný člověk, jenž se velmi
záhy ocitl na scestí: stal se jednou z nejmocnějších veličin třetí říše a po celou dobu
druhé světové války vykonával funkci nejvyššího civilního správce v Generálním
gouvernementu, v části okupovaného Polska nepřipojeného přímo k říši. Rozmařilost jeho královsky vedeného života na krakovském Wawelu, jeho bezmezná hrabivost a korupční aféry, jeho krutost (byl odpovědný za smrt milionů lidí, v Polsku
byl přezdíván „polský řezník“) a bezohlednost přesahovaly i míru běžnou mezi
nacisty. Když byl na základě rozsudku z norimberského procesu oběšen, bylo jeho
synu Niklasovi sedm let a matka ho vychovávala v duchu pietní vzpomínky na kultivovaného otce. Kniha, kterou o svém otci napsal čtyřicet let po jeho popravě, je
jediným proudem expresivně vyjádřeného zhnusení, rozhořčení a obžalob.
ISBN 978-80-200-1853-3, EAN 9788020018533
W W W. A C A D E M I A k n i h y.C Z
29
ST Í NY
Michal Mareš
Přicházím z periferie republiky
Život pozapomenutého spisovatele a zejména novináře Michala Mareše by mohl být ukázkovým příkladem osudu českého levicového intelektuála ve zvratech
20. století. Tedy levicového intelektuála, který si ve všech těch zvratech uchovává
pevný mravní postoj a věrnost ideálu. I když to nakonec znamená rozchod se stranou, která boj za tento ideál vždycky reprezentovala. V roce 1909 byl Michal Mareš
pro politickou činnost vyloučen ze studií na obchodní akademii. Živil se jako úředník, účetní v bance, spisovatel a novinář, při toulkách po Evropě a severní Africe
vystřídal řadu příležitostných zaměstnání.
ISBN 978-80-200-1786-4, EAN 9788020017864, 600 str., 450 Kč
Joseph Poprzeczny
Hitlerův kat na východě – Odilo Globocnik
Spolupracovník Adolfa Hitlera a Heinricha Himmlera, Odilo Globocnik, nese odpovědnost za smrt alespoň 1,5 milionů lidí ve třech nacistických táborech
v okupovaném Polsku: Treblince, Sobibóru a Bełzecu. Zradil svou vlast spiknutím
s Hitlerem, aby zničili nezávislost Rakouska, sehrál klíčovou roli v Operaci Reinhardt, jeho týmy, provádějící etnické čistky za pomoci ukrajinských policejních
jednotek, vyháněly také polské rolníky z oblasti Zamoşći. O Globocnikovi se toho
napsalo velmi málo, zejména o jeho čtyřletém působení v Lublinu. Tato význačná
biografie, opírající se o vyčerpávající výzkum, rozhovory a primární dokumenty,
líčí každý aspekt jeho života. Text doplňují vzácné fotografie, mnoho z nich ze sbírky Globocnikovy milenky Irmgard Rickheimové.
ISBN 978-80-200-1768-0, EAN 9788020017680, 480 str., 495 Kč
Robert N. Proctor
Rasová hygiena – Lékařství v době nacismu
Kniha přehledně nastiňuje podíl německých lékařů na tvorbě zákonů o sterilizaci
a kastraci, zákonů potírajících manželství mezi Židy a ne-Židy, jejich roli v programu
ničení „životů nehodných žití“, stejně jako v konečném řešení „židovského otázky“
jakožto „lékařského problému“. Proctor nicméně ukazuje, že podobné úvahy nebyly ryze německou záležitostí. Sociální darwinismus pozdního 19. století v Americe
a Evropě dal vzniknout teoriím rasové hygieny, jež byly nadšeně přijaty v řadě zemí jakožto základ pro budování lepší, zdravější a silnější rasy. To Proctor klade též
do souvislosti se zdravotními hnutími, které rovněž kvetly v době nacismu a vedly
k boji proti kouření, pití alkoholu a za zdravou výživu. Vlastní kapitolu ovšem tvoří
také popis vzniku hnutí odporu mezi lékaři ze Svazu socialistických lékařů a poválečný odkaz celého konceptu rasové hygieny včetně jeho vztahu k rozvoji genetiky.
ISBN 978-80-200-1763-5, EAN 9788020017635, 432 str., 455 Kč
Alexander Solženicyn
Souostroví Gulag
PŘ I PR AVUJE ME
První české úplné vydání autorova stěžejního díla, odhalujícího a popisujícího
poměry v sovětských komunistických koncentračních táborech, které se stalo synonymem politické a lidské obžaloby stalinismu. Solženicyn čerpá jak z vlastních
zkušeností politického vězně, který prošel hrůzami Gulagu, tak z dobových dokumentů a mnoha autentických svědectví. Osud jednoho vězně, sledovaný a popisovaný od zatčení po vyšetřování, soud a transport do tábora, i další příběhy
jednotlivých vězňů pak vedou autora k úvahám o nesmyslné krutosti a absurditě
sovětského zákonodárství a poměrů ve Stalinově éře.
ISBN 978-80-200-1663-8, EAN 9788020016638
30
W W W. A C A D E M I A .C Z
ST Í NY / J U D A I C A
Lev Davidovič Trockij
Můj život
PŘ I PR AVUJE ME
„Spisovatel-revolucionář“ – tak jednou Trockij vyplnil ve formuláři kolonku profese a takový přívlastek se mu dá přiřadit i jako autorovi knihy Můj život. Trockij
ve „Svém životě“ neaspiruje na objektivitu, neboť ta snad dle jeho slov ani není ve
vztahu k vlastnímu životu možná. Pilný a snaživý židovský žáček z ukrajinského
venkova vyrůstá v bojovného a obdivovaného i nenáviděného revolucionáře, vrcholného politika, ale také přísného otce i trpitele osudu, proti němuž se všichni
spikli. Poslední řádky knihy „zneuznaného“ a zhrzeného bolševika se vztahují k začátku roku 1929 a Konstantinopoli. Vlast mu navždy zůstane uzavřena…
V ediční řadě Judaica vycházejí odborné
tituly týkající se židovského myšlení od
starověku po současnost. Jsou to jednak
komentované překlady původních prací,
z hebrejštiny, judeo-arabštiny, ale případně
i řečtiny, angličtiny nebo francouzštiny,
například díla Moše ben Majmona
(Maimonida), Judy Haleviho nebo Josefa
Solovějčika. Dále se v ediční řadě připravují
profily význačných židovských učenců,
jakými byli Šelomo Jicchaki (Raši) nebo
Moše ben Nachman (Nachmanides).
Maimonides
Výběr z korespondence
Založením nové edice Judaica nachází
česká judaistika jako svébytná disciplína
prostor, v němž může vejít v dialog
s dalšími obory, lingvistikou, historií,
literární vědou, filosofií, religionistikou
nebo sociologií. Připravované publikace
přispívají k poznání specifik tradice,
která výrazně ovlivnila i nežidovskou
kulturu, a jsou dokladem originálního
přístupu nové generace českých
judaistů, religionistů a filosofů k dějinám
židovského myšlení.
Dita Rukriglová, Ph.D.
Filozofická fakulta UK
PŘ I PR AVUJE ME
Z židovské arabštiny a hebrejštiny přeložili, k vydání připravili a úvodní studie napsali Daniel Boušek a Dita Rukriglová
Publikace je reprezentativním výběrem jedenácti dopisů židovského rabína, lékaře
a filozofa Mošeho ben Majmūna – Maimonida (1138 Córdoba – 1204 Fustāt).
Nejvíce jsou zastoupeny texty s nábožensko-právní tematikou (dopis o pronásledování, dopis do Jemenu, dopisy soudcům Jefetovi a Pinhasovi), dále kratší filozofické traktáty (pojednání o zmrtvýchvstání, dopis o rozhodnutí hvězd) a také
osobní korespondence (z dopisů Josefovi ben Jehudovi a Šmu’elu ibn Tibonovi).
Česky vycházejí Maimonidovy dopisy poprvé.
ISBN 978-80-200-1848-9, EAN 9788020018489
Milan Lyčka
PŘ I PR AVUJE ME
Filosofie náboženství Josefa Solovějčika
Práce se zabývá filosofickými aspekty díla jednoho z nejvýznamnějších židovských
myslitelů současnosti, v němž se spojuje hluboká znalost židovské náboženské tradice a moderního vědeckého a filosofického myšlení. Nejde ovšem o nějakou lacinou
apologetickou syntézu západního modernismu a židovského tradicionalismu, ale
o vyjádření bytostné shody principů židovského náboženství s moderním vědeckým
racionalismem. Autor postihuje jednak vlivy, které se uplatňovaly při krystalizaci Solovějčikova filosofického myšlení, jednak východiska a směry Solovějčikova vlastního filosofování. Klíčovým slovem Solovějčikovy filosofie je tradiční pojem halacha,
který Solovějčik povyšuje na univerzální hermeneutický klíč, otevírající nečekané
možnosti zakoušení světa, a tedy i cestu k pochopení smyslu lidské existence.
W W W. A C A D E M I A k n i h y.C Z
31
NOVOVĚK
specifikace edice:
rozměr 130 × 200, vázaná s přebalem
„Když před zhruba půltisíciletím vznikl pojem novověk či nová doba, jeho autorům,
renesančním humanistům, se vše zdálo
jasné: byla to právě jejich prožívaná doba,
tak odlišná od domněle temného středověku a od vzdáleného, ale stále oslnivého antického starověku. Později se však obsah
novověku zkomplikoval. Pro jedny posuzovatele představoval dějiny počínající rozšířením obzoru evropského lidstva o nové
kontinenty, pro jiné dobu, v níž se prosadil
osvícenský rozum nebo v níž převládla
hromadná průmyslová produkce. Novověk
se postupně rozpínal na několik staletí, což
vytvářelo potřebu vytvářet nové pojmy –
raný novověk, industriální a postindustriální
éra, soudobé dějiny či dokonce světověk…
Do tohoto periodizačního chaosu, který je
navíc rozmanitě nazírán v různých koutech
světa, vstoupila edice Novověk a přihlásila
se k triadickému pohledu na dějiny. Zdaleka ne jen s ohledem na tradici. Při svém
založení vycházela z metodologie historických věd, v jejichž rámci se jako poměrně
samostatné obory vyčlenily vědy o antickém starověku a medievistika jako bádání
o středověku, zatímco období od přelomu
15. a 16. století až do současnosti zůstalo věrné historiografii bez přívlastků. Je to
doba bouřlivých proměn, v níž lze zkoumat, popisovat a vykládat dějiny světa jako
jednoho celku, nikoli již jen jako vývoj jednotlivých, navzájem téměř neprovázaných
makroregionů. Od propojení kontinentů
přes světový obchod a světovou komunikaci až po světové války a nedílnou odpovědnost lidstva za naši planetu. Novověk
je dlouhý úsek dějin lidstva, v němž euroamerická civilizace prožila vzestupy a pády
a v němž také poznala, že tu není sama, ale
že se musí o místo na slunci dělit s ostat-
ními civilizacemi. Novověk je doba, kterou
prožíváme i my a kterou utvářelo nějakých
patnáct až dvacet generací před námi. Obsáhnout tak obrovskou látku není v silách
jediné knižní řady. Taková edice jako Novověk se však může pokusit o to, aby přiblížila
alespoň některé stěžejní problémy a události, které tuto dlouhou periodu charakterizují. Může tak činit ve světovém, kontinentálním, národním nebo regionálním měřítku.
Může sáhnout po pracích domácích historiků či po překladech, aby českému čtenáři
nastavila zrcadlo, v němž nás vidí zahraniční odborníci. Žánrově si může zvolit
díla syntetická či analytické monografie.
Čtyři dosud vydané svazky již částečně
naznačily tematický a žánrový záběr edice
Novověk. Hned první (Helsinský efekt Daniela C. Thomase) osvětlil souvislost mezi
prosazováním lidských práv v mezinárodních vztazích a rozpadem komunistického totalitního systému. Další dva svazky
(Hitlerova odložená válka za zničení ČSR
Václava Kurala a Františka Vaška i Soumrak a úsvit československé diplomacie
Jana Němečka) se soustředily na tragédii
malého státu uprostřed Evropy v bezohledné hře velmocí. A konečně americký
pohled přes Atlantik (Češi a země Koruny
české Hugha LeCain Agnewa) ukázal, jak
se v této perspektivě jeví osudy, iluze a naděje dávných i současných Středoevropanů.
Dosavadní převaha politických dějin a tematiky 20. století zatím jen částečně odráží zaměření historického výzkumu u nás
i v zahraničí. Edice Novověk je však v nemenší míře otevřena problematice kulturních, sociálních, intelektuálních a náboženských dějin od 16. věku do přelomu
20. a 21. století. Dalšími knihami hodlá tato
tematická pole postupně pokrývat.“
prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., dr. h. c.
– místopředseda AV ČR a přední český historik
32
W W W. A C A D E M I A .C Z
N O V O VĚK
Benjamin Frommer
PŘ I PR AVUJE ME
Národní očista – Retribuce v poválečném Československu
Kniha osvětluje stíhaní více než jednoho sta tisíc podezřelých válečných zločinců
a kolaborantů prostřednictvím českých soudů a trestních komisí po 2. světové válce.
Pro českého čtenáře může být pro svůj pohled na československou cestu od nacistické okupace ke stalinistické diktatuře v mnohých směrech překvapením. Na rozdíl od
publikací, které vykreslují retribuci spíše jako politickou spravedlnost prosazovanou
komunisty, autorova práce, oproštěná od jakýchkoliv politických vlivů anebo stále se
opakujících tradičních zkreslujících výkladů, je dokladem, že až do Února 1948 existovala u soudů a příslušných komisí upřímná snaha o objektivní posouzení viny. Potrestání kolaborantů a válečných zločinců představovalo opravdový, i když problematický pokus vyrovnat se se zločiny minulosti, včetně těch, které spáchali sami Češi.
Jaroslav Med
Literární život ve stínu Mnichova
PŘ I PR AVUJE ME
Kniha významného českého literárního historika Jaroslava Meda se zabývá českou literaturou v pohnutých měsících druhé republiky, tj. v době mezi zářím 1938
a březnem 1939. Med ovšem zasazuje dobovou literární produkci a s ní spojenou
publicistiku – různým způsobem reagující na „národní katastrofu“ po Mnichovské
dohodě – do širšího časového a ideologického rámce, ukazuje, jakým způsobem se
v ní odráží a svým způsobem vrcholí kritické tendence v podstatě celé prvorepublikové doby. V hlubokých sondách se tak zabývá obecnými principy kritiky demokracie a liberalismu, reflexe národní tradice a autorit, sociální otázkou, antisemitismem, jakož i proměnami estetického názoru, vztahem k avantgardě a podobně.
ISBN 978-80-200-1823-6, EAN 9788020018236
Zdeněk Müller
Islám a islamismus
PŘ I PR AVUJE ME
Náboženství nebo politická ideologie násilí a zotročení? Islám nebo islamismus?
Dilema znepokojující svět, kde žijí muslimové, dnešní Evropu a Západ nevyjímaje. Představa, že islám se vzdal politických ambicí a skončí jako individuálně žitá
zbožnost, se v minulém století zařadila k optimistickým vizím lineárního pokroku
lidstva. Modernizace v podobě tureckého sekulárního republikánství a následně
arabský nacionalismus posílaly na okraj dějin sny o obnově vítězící a svět dobývající odevzdanosti Alláhově vůli zprostředkované Koránem a příkladem proroka
Muhammada. Karta se obrátila a muslimský svět zachvátila krize jeho identity.
Selhávání shora diktované sekularizace a modernizace, nezvládnutá dekolonizace,
návrat náboženství do moderní doby, íránská revoluce, kterou si přivlastnilo a islamizovalo šíitské duchovenstvo, to vše oživuje iluze o islámu schopném řídit svět.
ISBN 978-80-200-1818-2, EAN 9788020018182
Libor Prudký
Inventura hodnot
Výzkumný tým Centra pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd
Univerzity Karlovy v Praze shromáždil, uspořádal, zpracoval a v základních otázkách interpretoval empirické sociologické výzkumy, které se na souborech reprezentativních za celou společnost České republiky zabývaly zkoumáním hodnot.
Výzkumy prezentují hodnoty jako to, co existuje – bez ohledu, zda to odpovídá
nějakému kodexu hodnot. V tomto směru jde skutečně o inventuru hodnot v této
zemi, od sedmdesátých let minulého století až do současnosti. Publikace je určena
pro výuku sociálních věd, jako východisko pro výzkum navazující na řadu témat
v ní uvedených, pro práci odborníků z jiných oblastí, včetně publicistiky, mediální
práce, marketingových analýz, vzdělávání, výchovy, politiky či vládnutí.
ISBN 978-80-200-1751-2, EAN 9788020017512, 344 str., 295 Kč
W W W. A C A D E M I A k n i h y.C Z
33
N O V O VĚK
Francis D. Raška
Opuštění bojovníci – Historie Rady svobodného
Československa 1949–1961
Kniha pojednává o nejvýznamnější československé exilové organizaci ve Spojených státech amerických po komunistickém převratu v Československu v roce 1948. Navzdory dlouhému a traumatickému období zrodu byla
tato organizace prvním ústředním politickým orgánem vytvořeným politickými uprchlíky z evropských zemí, které byly v područí Sovětského svazu.
Tato práce se zaměřuje na vznik Rady a na prvních patnáct let její činnosti, včetně
krizí ohrožujících její existenci, stejně jako na úsilí o dosažení její obnovy a znovusjednocení. Rada pomohla desetitisícům uprchlíků z komunistického Československa začít v cizině nový život. Její členové také hráli důležitou roli při rozhlasovém vysílání do Československa, zvláště pro Rádio Svobodná Evropa.
ISBN 978-80-200-1798-7, EAN 9788020017987, 296 str., 330 Kč
Miroslav Verner
VYCHÁZÍ V KVĚTNU
Chrám světa
Svatyně, kulty a mysteria starého Egypta
Už dvě století probíhají v Egyptě archeologické výzkumy, které přinášejí nové
a stále podrobnější informace o staroegyptských památkách. Týká se to i staroegyptských chrámů, jejich architektury, výzdobného programu a náboženských textů. Výsledky bádání publikované v desítkách odborných monografií
a stovkách článků však dosud nebyly včas a vhodným způsobem zprostředkovány širší veřejnosti. Pokusy o popularizaci této složité a navzájem provázané
problematiky mají spíše encyklopedický ráz a omezují se většinou na stručný rozbor architektury a vývoje pokud možno co největšího počtu chrámů,
doplněný jednoduchými plánky, několika velmi zběžnými údaji o tom, které
božstvo bylo v chrámu uctíváno, kdo chrám postavil a případně ho v moderní
době zkoumal.
34
W W W. A C A D E M I A .C Z
21. STOLETÍ
specifikace edice:
rozměr 145 × 180, vázaná s přebalem
„Kdyby vám někdo řekl, že středem vesmíru
je naše země, asi byste se podivili, usoudili
byste, že ten člověk žije v šestnáctém století. A zjistíte-li, že knihu, jejíž autor právě
tuto tezi hlásá, zařadilo nakladatelství Academia do edice 21. století, podivíte se patrně ještě víc. Ona ta teze ale není tak naivní,
jak se na první pohled může zdát: americký
historik John Lukacs své tvrzení vykládá humanisticky, nikoli astronomicky. A upozorňuje nás na něco, co se často pomíjí: že věda
může být (a bývá) omylná, a že čistě vědecký přístup ke světu odlidšťuje naše poznání.
Věk, ve kterém jsme žili a ve kterém jsme
se naučili myslet, končí, nebo už možná
skončil, říká. Musíme se kriticky zamyslet
nad světem, v němž se nacházíme, a znovu uvažovat, jak se k němu stavět. Podobně
neotřelý a kritický pohled mají i další autoři,
jejichž díla v edici 21. století vycházejí. Co
je to vzdělání? Proč usilujeme o vzdělání?
Abychom se lépe uplatnili ve světě a vydělali víc peněz? To jsou otázky, které klade
rakouský myslitel Konrád Paul Liessman.
Zygmunt Bauman
Odpovědi jsou překvapivé a velmi kritické k dnešnímu akademickému prostředí.
Politika, globalizace, společenský řád
a jeho rozvrat nebo přechod k informační
společnosti – to jsou hlavní témata dalších
svazků z této edice. A všichni autoři zkoumají svět kriticky, s jistými obavami a nadějemi, ale vždy s varováním: budeme-li
nové jevy měřit starým metrem, můžeme
se snadno dostat na scestí. Nepochopíme-li
včas obrovské změny, kterými bychom
mohli symbolizovat jedenadvacáté století,
a nenajdeme-li na ně přiměřenou reakci,
mohl by nás nový svět zcela odlidštit a rozdrtit. Lék tito myslitelé často paradoxně
nacházejí v myšlenkách, které by měly být
– a bývaly – samozřejmé, ale které jako by
dvacáté století se svými krutými válkami
a nástup věku bezbřehého konzumu odsunulo jako bezcennou veteš. Jenže nevrátíme-li se k nim, varují autoři knih z edice
21. století, může se bezcenná, konzumující a bezmyšlenkovitě vraždící veteš stát
z nás...“
Petruška Šustrová
– novinářka a překladatelka
PŘ I PR AVUJE ME
Umění života
Nová kniha Zygmunta Baumana – jednoho z nejpůvodnějších a nejvlivnějších sociologů dneška – není katalog umění života ani návod, jak si ho osvojit: za konstrukci životního plánu, za způsob, jakým je život veden, i za jeho výsledek je zodpovědný výhradně a pouze jedinec. Je to znamenitý popis podmínek, za nichž si vybíráme své životní
plány, překážek, jež tento výběr mohou omezovat, a vzájemné souhry plánů, náhod
a povahy, které ovlivňují jejich realizaci. V neposlední řadě to je také studie způsobů,
jimiž naše společnost – tekutá moderní, individualizovaná společnost konzumentů –
ovlivňuje (ale neurčuje) způsob, jakým si budujeme a komentujeme své životní cesty.
Ian Buruma
Vražda v Amsterdamu
PŘ I PR AVUJE ME
Byl to demonstrativní zločin. Jednoho listopadového dne zavraždil mladý rozhněvaný muslim výstřelem z pistole holandského filmového režiséra Theo van Gogha
za to, že se spolu s černou imigrantkou a političkou Aján Hirsí Alíovou odvážil
natočit ostrý protiislámský snímek promítnutý v nizozemské televizi. Zavraždění
známého kulturního provokatéra z ideově-náboženských důvodů rukou marockého přistěhovalce otřásla poklidným a tradičně tolerantním Holandskem a vyvolala
vlnu hněvivých protestů po celém světě. Ian Buruma, profesor americké university,
se vrací do rodného Holandska, aby řadou rozhovorů s muslimy, kulturními a veřejnými činiteli pátral po okolnostech a motivech, jež vedou zejména mladé Maročany (resp. jiné přistěhovalce) k odmítání evropské kultury, jejích demokratických
hodnot, proč podléhají vábení a návodům fundamentalistických džihádistů, kteří
vedou „svatou válku“ proti liberálnímu Západu.
W W W. A C A D E M I A k n i h y.C Z
35
2 1 . ST O L E T Í
William Easterly
Břímě bílého muže – Proč pomoc Západu třetímu světu selhává?
William Easterly, profesor ekonomie na New York University, patří mezi přední
světové odborníky na problematiku hospodářského růstu a rozvojové pomoci
a spolupráce. Jeho přístup k problematice je neschematický a často i velmi kritický
k největším světovým institucím, které pomoc rozvojovým zemím zprostředkovávají. Vychází přitom z vlastních bohatých zkušeností, načerpaných zejména v Africe, Latinské Americe a Rusku, kde všude pobýval jako specialista i jako badatel.
Jeho kniha nese v anglickém originálu výstižný podtitul „Proč usilování Západu
pomoci ostatnímu světu přineslo tolik zla a tak málo dobrého“, který nenechává
nikoho na pochybách, že Easterly podrobil tradiční schémata západní politiky pomoci rozvojovým zemím tvrdé kritice.
ISBN 978-80-200-1776-5, EAN 9788020017765, 456 str., 495 Kč
Thomas L. Friedman
Horký, zploštělý a přelidněný
PŘ I PR AVUJE ME
Kniha držitele Pulitzerovy ceny přinášející nový pohled na krizi vyvolanou klimatickými změnami, dramatickým růstem populace a stále větším soupeřením
o zdroje energie. Oslovuje všechny, jimž záleží na budoucnosti Ameriky a tvrdí, že
ambiciózní zelená strategie je potřebná nejen k záchraně planety před přehřátím,
ale i k tomu, aby byla Amerika zdravější, bohatší, produktivnější a bezpečnější.
Eric Hobsbawm
Globalizace, demokracie a terorismus
Proslulý britský historik Eric Hobsbawm se ve své dosud nejnovější knize zabývá tématy, která jsou v současném světě vnímána jako navýsost palčivá a určující
hlavní směry současné politiky jak vnitřní, tak mezinárodní. Hobsbawm se obrací k otázkám, jako je role války, působení impérií, povaha nacionalismu, vyhlídky
liberální demokracie a dopady politického násilí a terorismu, přičemž všechny
tyto fenomény primárně nahlíží s úmyslem pochopit stav světa na počátku třetího tisíciletí. Společným jmenovatelem uvedených témat pak je důraz, který Eric
Hobsbawm klade na dvojtvářnost globalizace, již chápe jako základní rámec dnešního dění: zatímco globalizace proměňuje prakticky všechny oblasti lidského života, v jediné z nich – ve sféře politiky – se v podstatě neprojevuje a svět tak jen
obtížně reflektuje probíhající změny.
ISBN 978-80-200-1725-3, EAN 9788020017253, 136 str., 225 Kč
Konrad Paul Liessmann
Teorie nevzdělanosti
2. DOTISK
Absolutní vítěz Cen Nakladatelství Academia 2009
Pojmy vědění a vzdělání hýbou lidmi stejně jako trhy. Tvrdí se, že jsou nejdůležitějším zdrojem Evropy, chudé na suroviny, a ten, kdo investuje do vzdělání a rozvíjí
své vědění, investuje do budoucnosti. Na první pohled to vypadá, že sen osvícenců
o vzdělaném člověku se v současné společnosti konečně naplňuje. Ovšem při detailnějším pohledu rychle vystřízlivíme. V knize Teorie nevzdělanosti autor systematicky
dovozuje, že mnohé z toho, co se propaguje pod názvem „společnost vědění“, jsou
jen rétorické fráze. Ve skutečnosti nejde o ideu vzdělání a vědění, ale o silné politické
a ekonomické zájmy. Čím víc se přísahá na hodnotu vědění, tím rychleji ztrácí vědění
a vzdělání hodnotu, a jak uzavírá autor, „kapitalizace ducha“ ústí v nevzdělanost. Rakouský filozof, esejista a publicista, profesor vídeňské univerzity Konrad Paul Liessmann (1953) byl v Rakousku v lednu 2007 vyznamenán titulem „Vědec roku 2006“.
ISBN 978-80-200-1677-5, EAN 9788020016775, 127 str., 225 Kč
36
W W W. A C A D E M I A .C Z
2 1 . ST O L E T Í
John Lukacs
Na konci věku
V České republice téměř neznámý, ale ve světovém kontextu významný americký
historik maďarského původu John Lukacs se narodil v roce 1924, ze své rodné země emigroval v roce 1945. V rozsáhlém eseji Na konci věku (2002) shrnuje tři své
předcházející práce a rozvíjí myšlenku, že novověk, který začal před přibližně pěti
sty lety, v současné době rychle spěje ke svému závěru, nebo již možná začal věk
nový. Projevy této změny jsou v současném vývoji světa již patrné, ale zatím si je
plně neuvědomujeme.
ISBN 978-80-200-1781-9, EAN 9788020017819, 152 str., 215 Kč
Fareed Zakaria
PŘ I PR AVUJE ME
Postamerický svět
Po úspěšné knize Budoucnost svobody (Academia 2005) předkládáme čtenáři další
brilantní knihu amerického politologa. Jak píše v úvodu: „Tématem této knihy není
úpadek Spojených států amerických, ale vzestup zbytku světa.“ Zakaria popisuje
svět, v němž již USA nehraje dominantní roli v globální ekonomii, neovládá geopolitiku a kulturu. Jaký postoj by měly Spojené státy zaujmout tváří v tvář rychle
rostoucím a stále suverénnějším státům, jako jsou Čína, Indie, Brazílie či Rusko?
Co to znamená žít ve skutečně globalizované epoše? Na všechny tyto otázky nabízí Zakaria jasné a promyšlené odpovědi. Kniha je doplněna doslovem politologa
Pavla Barši, který klade Zakariovu knihu do širších politologických souvislostí.
ISBN 978-80-200-1852-6, EAN 9788020018526
W W W. A C A D E M I A k n i h y.C Z
37
Š Ťastné zítřk y
specifikace edice:
rozměr 130 × 200, vázaná
Edice Šťastné zítřky analyzuje prostřednictvím textů vzniklých jednak během
komunistického režimu, jednak po roce
1989 vliv totalitní ideologie na kulturu,
vědu a na život celé společnosti. Knihy
vycházející v edici Šťastné zítřky ukazují na tu na první pohled vlídnější, ale
o to zrůdnější a nebezpečnější tvář totalitního režimu, totiž tvář režimní každodennosti.
Jiří Padevět, ředitel Nakladatelství Academia
Petr Šámal
Soustružníci lidských duší
Lidové knihovny a jejich cenzura na počátku padesátých let 20. století
(s edicí seznamů zakázaných knih)
Kniha mapuje pokus o ovládnutí, radikální proměnu a mocenské využití
veřejných knihoven, k němuž došlo v Československu v období stalinismu.
Úvodní výklad zachycuje hlavní formu následné cenzury v komunistickém
Československu: popisuje cenzuru lidových knihoven, zabývá se tím, jaké typy literatury byly z knihoven vyřazovány, a hledá příčiny tohoto zákazu. Další
část pak sleduje pokusy knihovníků ovlivňovat či řídit soudobé čtenářství,
a tak vychovávat nového čtenáře.
ISBN 978-80-200-1709-3, EAN 9788020017093, 616 str., 495 Kč
Miroslav Vaněk
PŘ I PR AVUJE ME
Byl to jen rock´n´roll? – Hudební alternativa
v komunistickém Československu 1956 – 1989.
Publikace přináší poprvé pohled na rockovou hudbu z historické perspektivy
(dosud převládaly spíše práce muzikologické a sociologické). Autor si všímá,
jak populární hudba ovlivnila téměř tři generace československé společnosti.
Mapuje vývoj rockové hudby od roku 1956 (kdy se u nás poprvé objevilo
slovo rock´n´roll) až do roku 1989, kdy skončila éra vlády komunistické strany. Autor se snaží čtenáře seznámit se všemi snahami autoritativního režimu
o likvidaci této tzv. „buržoazní a úpadkové“ hudby, která měla podle bývalých
komunistických autorit nebezpečný potenciál „ideologické diverze“ ovlivňující mládež v celém bývalém východním bloku.
Filip Pospíšil – Petr Blažek
PŘ I PR AVUJE ME
„Vraťte nám vlasy!“ Máničky, vlasatci a hippies
v komunistickém Československu
Studie a edice dokumentů
Na konci srpna 1966 vyhlásil ÚV KSČ celostátní kampaň proti „pronikání nevkusu do
úpravy účesů u chlapců a mladých mužů“. V této době v Československu podobně jako
v dalších zemích vzrůstal počet mladých lidí, kteří začali dávat najevo, že jsou jim cizí
oficiálně deklarované hodnoty, cíle i kulturní normy jejich rodičů. Tento kulturní konflikt nebo vzdor se projevoval na Východě i Západě příklonem k novému druhu hudby,
volbou specifického způsobu oblékání či úpravy zevnějšku, zaváděním nových tanců,
způsobů trávení volného času či odlišným postojem k sexualitě. Do kampaně proti vlasatcům se zapojila řada státních a společenských institucí. Hlavní represivní roli sehrála
Veřejná bezpečnost, která na konci srpna 1966 vyhlásila celostátní akci „Vlasatci“, v jejímž rámci bylo během několika týdnů evidováno a různým způsobem postiženo okolo
čtyři tisíce osob. Kniha je vybavena rozsáhlou obrazovou dokumentací.
ISBN 978-80-200-1853-3, EAN 9788020018533
38
W W W. A C A D E M I A .C Z
MOŽNÉ S VĚT Y
specifikace edice:
rozměr 130 × 200, brožovaná s chlopněmi
„Teorie možných světů vznikla na poli logiky a filozofie a záhy se etablovala v prostředí literární sémantiky, kde se přetavila
do podoby teorie fikčních světů. Jedná
se o přístup, který zkoumá pravidla konstrukce na rovině sémiotiky, ale i pragmatiky systémů. Z hlediska tohoto přístupu je
například náš svět, který aktuálně žijeme,
jen jedním z možných světů. Z takové pozice se stává legitimním zkoumat ony možné
alternativy, které nám mohou odhalit podstatné skutečnosti nejenom o ontologickém statusu světa, jenž tu máme aktuálně
k dispozici, ale i o mechanismech a pra-
vidlech, jimiž se možné světy konstituují.
V dosahu zájmu teorie se proto kupříkladu
ocitají i otázky pravdivosti, autonomie, ontologického ustanovení světa a další aspekty identity jeho významu. Pragmatická
orientace uvádí znovu do hry i účastníky
komunikačních procesů, a to ne jako pasivní pozorovatele konstrukce světů, ale jako
výzvu moderní sémantice k ošetření pojetí subjektu a jeho role v systémech. Teorie možných světů představuje v současné době široce založený interdisciplinární
obor, a jako takový jej bude prezentovat
i edice Knihovna možných světů.“
doc. PhDr. Tomáš Kubíček, PhD.
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Dorrit Cohnová
Co dělá fikci fikcí
Kniha představuje jeden z nejpodstatnějších příspěvků německé naratologie světové literární teorii. Základní metodou badatelky je teorie vyprávění, tedy teorie,
která má v Německu hluboké kořeny a s jejíž pomocí se Cohnová pokouší odpovědět na jednu z nejprimárnějších otázek literární teorie: Co odlišuje fikční vyprávění
(tedy epické umělecké dílo) od běžného vyprávěcího aktu? Lze na rovině diskurzu
najít znaky, které by nám bezpečně a s definitivní platností pomohly přičlenit text
k jednomu z těchto dvou, ontologicky zcela odlišných forem výstavby a verifikace
významu? A jak vlastně upevnit systematiku literární teorie povážlivě rozkolísanou
právě v oblasti, kde se jedná o její nejvlastnější předmět bádání, tedy v oblasti statusu fikce. Autorka, která působí jako profesorka na Harvardově univerzitě, patří
k nejuznávanějším odborníkům v moderní literární teorii.
ISBN 978-80-200-1718-5, EAN 9788020017185, 264 str., 195 Kč
PŘ I PR AVUJE ME
Umberto Eco
Lector in fabula: Role čtenáře
Kniha Umberta Eca (1932) Lector in fabula vyšla poprvé italsky v roce 1979. Pochází z Ecova vědecky nejproduktivnějšího období, kdy rozvíjí jak obecnou sémiotiku, tak i problematiku interpretace textu a s ní souvisící otázku rolí, kompetencí a ohraničení čtenářovy aktivity v rámci rozumění textu. Zatímco v předchozí
stěžejní práci, Teorii sémiotiky (1975), se pokusil vytvořit teoreticko-analytický
model obecného fungování sémiotiky jakožto nauky o významu, v knize Lector
in fabula se věnuje domýšlení sémiotických pravidel na konkrétních, především
literárních textech. Jde tedy o knihu „praktičtější“, byť psanou opět s ambicí dobrat
se co nejuniverzálnějších řešení. Proto se tato kniha stala nejen repertoárem podnětů, jež byly v dalších desetiletích literární vědou domýšleny a rozvíjeny, ale stala
se – a dodnes je – i klíčovým textem pro výuku interpretace textu.
ISBN 978-80-200-1828-1, EAN 9788020018281
W W W. A C A D E M I A k n i h y.C Z
39
ORIENT
specifikace edice:
rozměr 156 × 232 nebo 130 × 200, vázaná
„Orient není ani zdaleka jedinou celistvou,
homogenní oblastí. Skládá se z množství
svébytných kulturních okruhů, s nimiž
se Evropa seznamovala postupně, v závislosti na jejich vzdálenosti v prostoru
a čase. Toto seznamování a poznávání probíhalo pozvolna a uskutečňovalo se odedávna násilnou i pokojnou cestou prakticky
od doby tažení Alexandra Makedonského
do Asie přes křížové války, misionářské
výpravy, obchodní cesty, zámořské objevy až po novověkou evropskou koloniální
expanzi. S vojáky, obchodníky, misionáři a správními úředníky však přicházeli
i cestovatelé, objevitelé a vědci, kteří zpět
do Evropy přinášeli zprávy o vzdálených
krajích, jež z počátečního líčení exotických
kuriozit vyspěly v seriózní vědecké práce
zabývající se dějinami, kulturami a jazyky
zkoumaných oblastí. Evropa si počala uvědomovat, že není středem světa, že nejstarší zemědělské civilizace, první státní
útvary, nejstarší říše vznikly právě v Orientě; bylo tu vynalezeno nejstarší písmo,
zaznamenány první písemné památky,
první literární skladby, dosaženo prvních
úspěchů v technologii zpracování keramiky, kovů a skla, odhaleny první poznatky
v přírodních vědách, lékařství, matematice, astronomii, geografii. Vznikly a existovaly tu svébytné a úctyhodné náboženské,
filozofické a etické systémy. A konečně
i nejhlubší kořeny naší křesťanské evropské civilizace tkví právě v půdě Orientu. To
vše stojí za to poznávat i dnes prostřednictvím překladů autentických literárních
památek Orientu i fundovaných, nepředpojatých a zasvěcených studií starších
i současných badatelů, orientalistů, kteří
mají svým čtenářům mnoho co říci. České
kulturní prostředí se může právem chlubit
stále narůstajícím bohatstvím překladů
z orientálních jazyků; stačí vzpomenout
díla přeložená z arabštiny, hebrejštiny,
perštiny, turečtiny, jazyků starověkého Blízkého východu, indických jazyků, překlady
z čínštiny, tibetštiny, japonštiny, korejštiny
a mnoha dalších. Seznamovat čtenáře
právě s takovými knihami je cílem edice
Orient.“
PhDr. Jiří Prosecký, CSc.
– vedoucí oddělení Afriky a Předního východu Orientální ústavu AV ČR;
je autorem a překladatelem mnoha publikací a odborných článků
Josef Kolmaš
Gurbum aneb Sto tisíc písní tibetského jógina Milaräpy
Ústně tradované lyrické a mystické básně a písně poustevníka Milaräpy žijícího
v 11. století, čelného představitele kagjüpovské tradice tibetského buddhismu,
sestavil do sbírky Gurbum pokračovatel jeho duchovní linie Sanggjä Gjalcchän
v 15. století. Milaräpa vedl skromný a jednoduchý život askety a k buddhovství, tj.
k svatosti, směřoval cestou prostého nazírání věcí a pokorné praxe (v tom ohledu
má svůj evropský protějšek ve sv. Františkovi z Assisi). Pro svou nekonvenčnost
a jednoduchost představuje jeho duchovní poselství kvintesenci prakticky žitého
buddhismu. Po anglickém a italském vydání je český překlad třetím překladem z tibetského originálu do cizího jazyka.
ISBN 978-80-200-1681-2, EAN 9788020016812, 156 × 232, 640 str., 495 Kč
40
W W W. A C A D E M I A .C Z
O R I E NT
Usáma Ibn Munkiz
Kniha zkušeností arabského bojovníka s křižáky
Usáma Ibn Munkiz (4. 7. 1096 – 16. 11. 1188), arabský emír ze severní Sýrie, válečník, politik, dvořan, spisovatel. Narodil se dva roky před vpádem prvních křižáků do Sýrie a zemřel rok po bitvě u Hittínu, kde byli křižáci poraženi vojskem
Saladina. Usáma žil na dvorech a v armádách seldžukovských a fátimovských vládců, v Káhiře a v Damašku i mezi křižáky v Jeruzalémě, a to, co zažil, viděl a slyšel,
vypráví v této své nejpozoruhodnější knize z pohledu stárnoucího muže, který
se rozhodl zanechat potomkům obrazy křehkosti a osudovosti lidského života. Jeho kniha je v arabské literatuře jedinečná tím, že se v ní autor snaží vytěžit hlubší
smysl z vlastních zážitků, čímž nastavuje zrcadlo sobě a své době.
ISBN 978-80-200-1814-4, EAN 9788020018144, 130 × 200, 348 str., 355 Kč
Lucie Olivová (ed.)
Zvířecí mýty a mytická zvířata
Kniha je sborníkem příspěvků ze stejnojmenné konference, která se zabývala mytickou zvířenou v tradicích východní Asie ( Japonska, Koreje, Tibetu, Indie, Číny,
Tchaj-wanu). Toto téma je nahlíženo badateli z různých oborů: orientální filologie,
historie, obecné lingvistiky, etnologie, religionistiky i zoologie. Představuje mytickou a nadpřirozenou zvířenu nejen v zrcadle historie, ale i přítomnosti.
ISBN 978-80-200-1815-1, EAN 9788020018151, 130 × 200, 236 str., 225 Kč
Jiří Prosecký
Slova do hlíny vepsaná
PŘ I PR AVUJE ME
Mýty a legendy Babylónu
Nový překlad mezopotamské mytologie pořízený z akkadských a sumerských originálů naším předním znalcem dějin starověké Mezopotámie. Autor shromáždil
téměř všechny doposud známé akkadské (babylónsko-asyrské) a dvojjazyčné (sumersko-akkadské) mýty a legendy vyprávějící o stvoření světa a člověka, životě
a skutcích bohů a činech pradávných panovníků a hrdinů, které byly tradovány
v mezopotamské Babylónii, Asýrii a přilehlých regionech starověkého Předního
východu v období 2. a 1. tisíciletí př. Kr. komentáře pak přibližují kulturně historické okolnosti vzniku a působení oněch narativních skladeb a případně i jejich
dalšího přežívání v pozdější antické, biblické a orientální tradici.
Marc Van De Mieroop
PŘ I PR AVUJE ME
Dějiny starověkého Blízkého východu
Kniha je jasnou a přehlednou historií neobyčejně multikulturní oblasti táhnoucí
se přibližně od egejského pobřeží Turecka po Írán a od Anatólie po Rudé moře
včetně Egypta, nad níž ovšem dominuje Mezopotámie. Začíná kolem roku 3000
př. n. l. v době prvních písemných záznamů, popisuje vznik městských států, uruckou revoluci, vzestup a pád velkých říší Babylonie a Chetitie až po Asýrii a Persii
a končí proměnou starověkého Blízkého východu způsobenou tažením Alexandra
Velikého. Přístupný a jasně strukturovaný text je doplněn řadou map, bohatým výběrem starověkých textů, genealogiemi vládnoucích dynastií a v neposlední řadě
i českou literaturou k tématu.
W W W. A C A D E M I A k n i h y.C Z
41
O R I E NT
ISBN 978-80-200-1832-8, EAN 9788020018328
Jaromír Vochala
Konfucius v zrcadle Sebraných výroků
Kniha nabízí pohled na Konfucia, starověkého čínského myslitele doby 500 př. n. l.,
a jeho dílo prostřednictvím nového překladu Sebraných výroků (Lun Yu), základního kánonu konfuciánského učení, doplněného o první český překlad dalších
dvou ze čtyř konfuciánských kánonů – Velikého učení (Da Xue) a Střední míry
(Zhoní Yong). Konfuciovo učení bylo postaveno zejména na výkladu etických norem a jejich uplatnění v životě společnosti. Rozborem a popisem klíčových pojmů
tohoto učení na základě kontrastivních postupů hledá autor překladu jejich optimální ekvivalentní vyjádření v češtině, jako nezbytného předpokladu věrohodné obsahové interpretace základních myšlenkových východisek konfucianismu
ve zcela odlišném historickém a kulturním prostředí.
ISBN 978-80-200-1695-9, EAN 9788020016959, 130 × 200, 536 str., 395 Kč
Lukáš Zádrapa, Michaela Pejčochová
Čínské písmo
Slovník roku 2009
Populárně naučná příručka uvádějící čtenáře do problematiky čínského znakového písma. Spíše než na praktické návody je zaměřena na povahu této písemné soustavy a především na širší společenský kontext, v němž se vyvinula a byla a je užívána. Obsahuje tři díly. První se zabývá čínskými znaky samotnými, jejich stavbou
a funkcí, nicméně také stručně připomíná dějiny jejich poznávání v evropském
vzdělaneckém prostředí. Druhý představuje dějiny čínského písma od počátků
do přelomu letopočtu a jeho reformy ve 20. století. Třetí pojednává o kaligrafii
coby o svébytném druhu umění, který má v čínské kultuře významné postavení,
a navazuje časově na díl předcházející. Kniha je opatřena jmenným a věcným rejstříkem a bibliografií k tématu. Jejím cílem je nabídnout nikoli učebnici čínských
znaků, nýbrž má představovat „knížku o znacích“ pro zájemce o východní kulturu
obecně.
ISBN 978-80-200-1755-0, EAN 9788020017550, 156 × 232, 324 str., 395 Kč
Získejte kartu Klubu Academia
a nakupujte knihy
až s 20 % slevou
v knihkupectví
Academia
více na W W W . A C A D E M I A . C Z
42
W W W. A C A D E M I A .C Z
UMĚNÍ
„Široký oborový záběr nakladatelství Academia by sotva byl dostačující, pokud by
se v jeho produkci neobjevily publikace
z výtvarného umění a architektury. Malířství, sochařství, ale i architektura či užité
umění jsou citlivou matricí, která reflektuje
a zachycuje proměny společnosti, její preference, tužby, otázky a ideály. Současné
výtvarné a vizuální umění si přes veškerou globalizaci a komunikační propojenost
světa udržuje schopnost kritického a často
nezávislého přístupu ke skutečnosti a k aktuálním otázkám sociálním, ekologickým,
politickým či existenciálním. Výtvarné umění a architektura tak před námi nestojí jen
jako objekt krásy, umu a zručnosti, ale také
jako zašifrované poselství z minulosti, které
se ale také obrací do budoucnosti. Jeho významnou esencí je tajemství. Řada Umění
je platformou různých přístupů k výtvarnému umění, od tolik očekávaného dokončení
syntézy Dějin českého výtvarného umění
přes monografické publikace významných
uměleckých osobností až ke knihám, soustředícím se na teorii umění a na nové
přístupy zkoumání výtvarného umění a jeho smyslu. Academia vydává v této řadě
reprezentativní obrazové publikace, jak
to ostatně odpovídá nárokům knižní prezentace výtvarného umění, často spojené
s výstavním projektem. Jsou a budou překládány teoreticky inovativní práce z oblasti teorie výtvarného umění a architektury
od významných zahraničních autorů.“
Prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc.
Kateřina Horníčková, Michal Šroněk (eds.)
PŘ I PR AVUJE ME
Umění reformace v Čechách 1380–1620
Monografie, která vznikla při přípravě stejnojmenné výstavy v Císařské konírně na
Pražském hradě 2009/2010, je věnována tématu, které české dějiny umění dosud
poněkud přehlížely. Soubor studií několika historiků umění a historiků se podrobně zabývá uměleckou tvorbou spjatou s protestantským vyznáním od počátků reformního hnutí v závěru 14. století do porážky českých stavů na Bílé hoře. Cenným
přínosem publikace je revize všeobecně rozšířeného názoru o negativním vztahu
protestantů k výtvarnému umění. Autoři sledují, jak umění plnilo funkci konfesijní
sebeidentifikace. Publikace se zabývá všemi oblastmi umění – architekturou, malířstvím, sochařstvím, uměleckými řemesly.
Jiří Hrůza
PŘ I PR AVUJE ME
Svět měst
Kniha známého historika a teoretika architektury podává syntetický výklad o vývoji měst, od měst velkých starověkých civilizací až do současnosti. Dílo je rozčleněno do oddílů vycházejících z vývojově a geograficky na sebe navazujících kulturních okruhů. Sleduje jak celý vývoj lidských sídel, doprovázející archetypální urbanistické principy a architektonické komponenty, tak i specifické znaky a vlastnosti
jednotlivých měst. V popředí autorovy pozornosti je samozřejmě vývoj měst na
území České republiky v souvislostech střední Evropy a následně vývoj evropských
měst, ale samostatné oddíly jsou věnovány i kulturám mimoevropským, zvláště
v Asii a v předkolumbovské Americe. Ve dvou závěrečných oddílech autor podává
ucelený výklad o celosvětovém vývoji moderních měst a velkoměst od 19. století
do začátku 21. století a zamýšlí se nad perspektivami nejbližší budoucnosti.
ISBN 978-80-200-1808-3, EAN 9788020018083
W W W. A C A D E M I A k n i h y.C Z
43
U M ĚN Í
Pavel Kalina
Benedikt Ried a počátky záalpské renesance
Monografie historika umění a architektury Pavla Kaliny je věnována architektovi, jehož jméno je spjato s prvními projevy renesančního slohu u nás. Autor zasazuje Benedikta Rieda (Rejta) do kontextu středoevropské architektury
a rozvoje stavební technologie 15. století, sleduje pronikání renesance do zemí na sever od Alp a dostatečný prostor věnuje rozboru jednotlivých Riedových staveb (na Pražském hradě, v Kutné Hoře, v Lounech, v Annabergu aj.).
Kniha ja založena na výsledcích archivních a stavebně historických průzkumů konaných během posledních desetiletí; poslední (a pravděpodobně jediná) monografie Riedovi věnovaná vyšla bezmála před padesáti lety (autor Götz Fehr, 1961).
ISBN 978-80-200-1744-4, EAN 9788020017444, 170 × 240, 300 str., 395 Kč
Taťána Petrasová, Roman Prahl (eds.)
PŘ I PR AVUJE ME
Mezi Mnichovem a Prahou: umění 19. století
Práce Mezi Mnichovem a Prahou: umění 19. století, která je dílem kolektivu autorů
vedených Taťánou Petrasovou a Romanem Prahlem, se zabývá jednou z evropských metropolí, které v 19. století formovaly české umění. Po silném vlivu Vídně,
vedle Říma a před zásadním příklonem k Paříži oslnil Prahu příklad rychle se rozvíjejícího Mnichova, hlavního města Napoleonem I. založeného bavorského království. Kulturní politika rozsáhlé podpory umění získala Mnichovu označení „město
umění“. Tuto koncepci všestranné podpory současného umění se snažila přenést
Společnost vlasteneckých přátel umění, zakladatelka naší první veřejné obrazárny,
na Prahu jako staré rezidenční město českého království. V devíti kapitolách je tedy podána historie uměleckých styků Prahy a Mnichova od počátků 19. století do
prosazení secese na pražských výstavách spolku Mánes v letech 1897–1902.
Nikolaj Savický
PŘ I PR AVUJE ME
Francouzské moderní umění a česká politika
v letech 1900–1939
Jak a proč se do českých veřejných uměleckých sbírek už od roku 1902 dostávala
slavná díla francouzského moderního umění? Proč československý stát nakoupil
v roce 1923 vynikající kolekci francouzského malířství a sochařství? Za jakých
okolností získala Moderní galerie v Praze v roce 1937 legendární Gauguinův obraz
Bonjour, Monsieur Gauguin? Na tyto a další podobné otázky odpovídá na základě
důkladného studia archivních pramenů a obsáhlého výběru z dobové publicistiky tato kniha. Autor detailně, i v politických souvislostech popisuje složité osudy
proslulých uměleckých děl české sbírky moderního francouzského umění, od příznivých dvacátých a třicátých let až po smutný osud této sbírky od podzimu roku
1938.
44
W W W. A C A D E M I A .C Z
F I L M O VÁ Ř A D A
specifikace edice:
rozměr 130 × 200, brožovaná
„Vztah filmu a literatury je stejně dlouhý jako
historie filmu samotného. Literatura podobně jako divadlo inspirovala film od jeho počátků, dlouho ale nebylo jasné, jak se tento
vztah bude vyvíjet. Zprvu to dokonce vypadalo, že film zůstane jen zábavou a technickou novinkou a nebude schopen zobrazit
finesy literárních světů. Jak se ale technicky
vyvíjel a stával se stále vlivnějším vypravěčem příběhů, stal se také samostatným
médiem, které literaturu svébytně ztvárňuje
a adaptuje. Tento proces ovšem trval dlouho. Ještě po roce 1910 se za skutečného
autora filmu často nepovažoval režisér, ale
autor námětu či předlohy, a první skutečně
pozoruhodné adaptace se objevily nejdříve
o další desetiletí později, kdy literatura ve filmu stále ještě bojovala s absencí zvuku.
Dodnes má pro mnohé film v porovnání s literaturou přídech „nižšího“ umění a filmové
adaptace jsou občas považovány za pouhé
deriváty. Na druhé straně ale v dnešní době
stále častěji konzumujeme literární díla nejprve skrze jejich adaptace. Edice Filmová
řada nám dovoluje vrátit se k prameni, srovnat literární a audiovizuální svět a přemýšlet o jejich možném prolnutí či míjení. Cílem
této edice tak není napomoci při rozhodování, zda je lepší kniha nebo film, ale pozvat
čtenáře do fascinujícího prostoru dotýkání,
transmutací a variací, který se nachází mezi těmito médii.“
PhDr. Petra Hanáková, Ph.D.
– katedra filmových studií FF UK
Karen Blixenová
Vzpomínky na Afriku
DOTISK
Autorka pocházející z aristokratického prostředí se v roce 1914 vydala s manželem
do tehdejší britské kolonie Keni. Namísto sladkého života mezi zdejší společenskou smetánkou a bohatých zisků z kávové plantáže ji čekala řada větších i menších
katastrof. Kniha zachycující její vzpomínky na černý kontinent vyvolala zájem v literárním světě (Ernest Hemingway o ní prohlásil, že je to nejlepší kniha o Africe,
jakou kdy četl) i mezi filmaři. Film s Meryl Streepovou a Robertem Redfordem
v hlavních rolích byl oceněn sedmi Oscary.
ISBN 978-80-200-1548-8, EAN 9788020015488, 320 str., 99 Kč
Lewis Carroll
Alenka v kraji divů a za zrcadlem
Nejznámější dílo matematika, logika a učence Lewise Carrolla vypráví příběh zvídavé dívky Alenky, která se rozhodla pronásledovat neobyčejného Králíka s hodinkami. Skokem do králičí nory se začne rozvíjet příběh plný podivuhodností a fantazijních zápletek, jimž není konce díky obyvatelům podzemní říše. Alenka se zde
setká se šklebivou Kočkou, dostane se do potrhlé Čajové společnosti, zahraje si
kroket se Srdcovým Králem a Královnou, a prožije spoustu dalších neuvěřitelných
dobrodružství. Nejnovější film inspirovaný tímto příběhem natočil Tim Burton
a do hlavních rolí obsadil Miu Wasikowskou, Johnyho Deppa a další.
ISBN 978-80-200-1847-2, EAN 9788020018472, 204 str., 99 Kč
W W W. A C A D E M I A k n i h y.C Z
45
F I L M O VÁ Ř A D A
Charles Dickens
Oliver Twist
Slavný příběh chlapce, kterému po narození umírá matka a který se dostává do obecního sirotčince. odtud jeho cesty vedou do učení k hrobníkovi Soverberymu, který
se ho ujme. Oliver však uteče do Londýna a přidá se ke skupině kapesních zlodějů.
Při pokusu o vyloupení domu je postřelen, ujímá se ho však paní Maylieová, která
zde bydlí. Oliverovi se tak dostane vzdělání a vyroste z něj navzdory těžkému osudu
slušný člověk.
ISBN 978-80-200-1802-1, EAN 9788020018021, 464 str., 129 Kč
Ladislav Grosman
Obchod na korze
Obchod na korze se odehrává během druhé světové války v malém městečku
Sabinov na Slovensku. Základním motivem novely je dilema hlavního hrdiny,
truhláře Tóny Brtka (ve filmu jej ztvárnil Jozef Kroner), zda dokáže odporovat
zlu ztělesněnému protižidovskými zákony a jejich vykonavateli – hlinkovskými
fašisty – a odolá výhodné šanci, která se mu nabízí: získat postavení a majetek
na úkor druhého člověka, hluché majitelky galanterie, Židovky Rozalie Lautmannové (ve filmu ji ztvárnila Ida Kaminská). Tóno Brtko pod nátlakem své ženy
a vysoce postaveného švagra získává arizační dekret na obchod a majetek právě
paní Lautmannové. V obchodě i přes jeho nevýnosnost zůstává a nepřestává věřit v tradiční hodnoty – úctu ke stáří a k práci. Starou paní chrání před ostatním
světem a nacistickým nebezpečím. Brzy však přijde den, kdy všichni Židé obdrží
předvolání do transportu…
ISBN 978-80-200-1778-9, EAN 9788020017789, 142 str., 99 Kč
Heinrich Harrer
PŘ I PR AVUJE ME
Sedm let v Tibetu
Příběh, založený na skutečné události, vypráví o dobrodružné cestě rakouského
horolezce Heinricha Harrera, který chtěl se svým partnerem Peterem Aufschnaiterem pokořit jednu z nejtěžších osmitisícovek světa – Nangu Parbat. Během cesty
Himalájemi se však výprava dostane do britského zajetí – začala totiž Druhá světová válka. Po útěku ze zajateckého tábora čeká hlavního hrdinu putování v krutých
mrazech na nejvyšší pohoří světa. Život zde ohrožuje nejen nedostatek potravy
a loupežné bandy, ale i beznaděj a zoufalství. Po tomto utrpení Harrer se svým
společníkem doputuje do tajemného světa Tibetu, kde v posvátném městě Lhasa
sídlí politický i světský vůdce Tibeťanů – Dalajláma.
ISBN 978-80-200-1655-3, EAN 9788020016553
Victor Hugo
PŘ I PR AVUJE ME
Bídníci
K romantickému příběhu o bývalém galejníkovi, který zbohatne a pomáhá svým
přátelům, se vracejí nové a nové generace čtenářů, kteří spolu s Hugovými hrdiny prožívají jeden z nejkrásnějších příběhů o utrpení a lásce, jaký kdy byl napsán.
Sledujme tedy po letech znovu dobrodružství Jeana Valjeana a jeho věčného stínu
Javerta, osudem pronásledované Fantiny a její malé Cossety, ušlechtilého Maria
a vykutáleného Thénardiera. Ke kouzlu románu přispívá i to, že děj se odehrává
v romantické scenérii staré Paříže třicátých let devatenáctého století, v zákoutí
úzkých uliček, za tajuplnými zdmi kláštěrů a hřbitovů a dokonce i v podzemních
stokách Paříže.
46
W W W. A C A D E M I A .C Z
F I L M O VÁ Ř A D A
Victor Hugo
Chrám Matky Boží v Paříži
Slavný román Victora Huga se odehrává ve středověké Paříži v době vlády francouzského krále Ludvíka XI. Dominantou je pařížská katedrála Notre Dame
(Chrám Matky Boží), s níž jsou spojeny životní osudy hlavních postav, hrbatého
zvoníka Quasimoda, cikánské tanečnice Esmeraldy a kněze Frolla. V roce 1956
natočil filmové zpracování tohoto slavného příběhu Jean Dellanoy s Ginou Lollobrigidou a Anthonym Quinnem v hlavních rolích.
ISBN 978-80-200-1764-2, EAN 9788020017642, 488 str., 119 Kč
Imre Kertész
Člověk bez osudu
Stěžejní dílo významného maďarského spisovatele, jemuž byla udělena v roce
2002 Nobelova cena za literaturu. V Kertészově díle je zobrazen koncentrační tábor z pohledu patnáctiletého chlapce a líčen stylem téměř nezúčastněného věcného kronikáře. Název odkazuje na stav kolektivního osudu, v němž je člověk zbaven
možnosti individuální volby. Z maďarštiny přeložila Kateřina Pošová.
ISBN 978-80-200-1758-1, EAN 9788020017581, 209 str., 99 Kč
Stanislav Lem
Solaris
Vrcholné dílo jednoho z mála neanglicky píšících spisovatelů, kteří se dostali
na absolutní špičku pomyslného žebříčku autorů science fiction. Příběh se odehrává na vzdálené planetě Solaris osídlené živým, inteligentním oceánem. Jakékoliv
pokusy o navázání kontaktu však vedou k naprosto nečekaným důsledkům. Oceán
totiž dokáže zhmotnit nejskrytější lidské myšlenky, vytvořit kopie dávno zemřelých lidí,... To ovšem psychika těch, kteří se o kontakt pokoušejí, nedokáže unést.
ISBN 978-80-200-1722-2, EAN 9788020017222, 248 str., 109 Kč
Ira Levin
Rosemary má děťátko
V dramatu Rosemary má děťátko autor sugestivně líčí příběh mladé ženy žijící
až doposud klidným životem. Rosemary a její nový manžel Guy se stěhují do nového apartmánu v New Yorku ve slavné Park Avenue, kde se spřátelí se starším párem
v sousedství a žijí spokojený život. Po čase se Guy s Rosemary rozhodnou mít dítě
a mladá Rosemary prožívá běžné radosti a starosti nastávající maminky. Do světa
Rosemary však záhy zasahují události, které se zdají narušovat její duševní rovnováhu. Zpočátku nevinné, zdánlivě bezvýznamné náhody a shody okolností se v její
mysli začínají skládat v děsivý obraz, jemuž po dlouhou dobu nechce uvěřit. Objevuje se i nový problém – ochránit dítě, které čeká. Možná to ale nebude dítě,
jenž bude potřebovat ochránit. Její obavy jsou tím intenzivnější, čím více se blíží
narození dlouho očekávaného dítěte.
ISBN 978-80-200-1797-0, EAN 9788020017970, 212 str., 99 Kč
W W W. A C A D E M I A k n i h y.C Z
47
F I L M O VÁ Ř A D A
Alberto Moravia
Pohrdání
PŘ I PR AVUJE ME
Román z prostředí Itálie, který realisticky zobrazuje sociální problémy padesátých
let. Nekompromisní umělec Riccardo přijme navzdory svému přesvědčení lépe
placenou práci scenáristy filmů, za které by se dříve styděl, přestože se touží věnovat psaní dramat. To vše dělá proto, aby své manželce Emilii splnil sen a pořídil
jí vlastní domácnost. Od chvíle, kdy Riccardo práci přijme, se mu Emilie začne
odcizovat, až nakonec úplně ztratí její respekt. Ze strany své ženy cítí hluboké pohrdání, které si však vůbec nedokáže vysvětlit, a stále si klade otázku proč?
ISBN 978-80-200-1851-9, EAN 9788020018519
Alberto Moravia
Římanka
Asi nejslavnější román italského spisovatele Alberta Moravii z roku 1947 vypráví
příběh krásné mladé římské dívky Adriany, kterou okolnosti přiměly k tomu stát
se prostitutkou, aniž by ovšem zlomily její ryzí charakter a osobnost. Přes tlak zkaženého, zištného a vypočítavého okolí, které reprezentuje její rodina, přátelé i milenci, přes úzkosti, zoufalství, pochyby i strach, které s sebou nese její zaměstnání
a muži, s nimiž se takto setkává, zůstává vnitřně silnou a pevnou v odhodlání žít
dál svůj život. To vrcholí v okamžiku ztráty milovaného Giacoma a rozhodnutí zajistit svému nenarozenému dítěti šťastnou budoucnost. Římanka byla v roce 1954
úspěšně zfilmována, Adrianu ztvárnila herečka Gina Lollobrigida.
ISBN 978-80-200-1727-7, EAN 9788020017277, 332 str., 119 Kč
Jan Procházka
Kočár do Vídně
Podle námětu a scénáře Jana Procházky natočil v roce 1966 Karel Kachyňa komorní příběh odehrávající se v posledních dnech druhé světové války. Hlavní hrdinkou
je zoufalá selka Krista, které němečtí vojáci bez zvláštní příčiny oběsili muže. Jeho
smrt se rozhodne pomstít, a to vraždou mladého vojáka, který k ní přichází do statku a žádá ji, aby ho odvezla do Vídně. Celé drama se odehrává v hlubokém lese,
v němž koňský povoz se ženou a mladým vojákem míří k rakouským hranicím.
Krista stále čeká na příležitost pomstít smrt svého muže, když však nastane vhodná
chvíle, zabít nedokáže… Kristu ve filmu ztvárnila Iva Janžurová, mladého vojáka
Jaromír Hanzlík.
ISBN 978-80-200-1738-3, EAN 9788020017383, 104 str., 99 Kč
William Shakespeare
Hamlet
Hlavnímu hrdinovi se ve snu zjeví duch jeho otce, dánského krále otráveného
vlastním bratrem Klaudiem, a žádá, aby pomstil jeho vraždu. Hamlet na hradě zinscenuje hru, která přesně popisuje smrt jeho otce. Klaudius se sám usvědčí a nařkne Hamleta, že je blázen. Slavná tragédie popisuje osud Hamleta a končí jeho
smrtí v souboji.
ISBN 978-80-200-1819-9, EAN 9788020018199, 152 str., 99 Kč
48
W W W. A C A D E M I A .C Z
F I L M O VÁ Ř A D A
William Shakespeare
Jindřich V.
Příběh mladého anglického krále, který se na radu arcibiskupa z Cantenbury rozhodne bojovat za své právo na francouzský trůn, byl poprvé zfilmován již v roce
1944 s Lawrencem Olivierem v hlavní roli.
ISBN 978-80-200-1807-6, EAN 9788020018076, 128 str., 99 Kč
Stendhal
Kartouza parmská
Slavný román francouzského spisovatele Stendhala rozehrává složitý děj zasazený do doby po Napoleonských válkách, v níž mladý šlechtic Fabrizzio del Dongo
čelí nekonečným intrikám, lstem a pokrytectví, jež ho vláčejí mezi evropskými
městy, šlechtickými sídly, bojišti, církevní dráhou, tragickými náručemi žen a vězením, aby nakonec skončil jako poustevník v kartuziánském klášteře v Parmě,
podle kterého je celý román pojmenován. Román Kartouza parmská představuje jedno z vrcholných děl francouzské tvorby 19. století, v němž se mísí realistická kritičnost s romantickou ironií, a pevně patří do kánonu evropské literatury.
Filmové zpracování z roku 1948 je adaptací části románu. Hlavního hrdinu ve filmu ztvárnil Gérard Philippe.
ISBN 978-80-200-1741-3, EAN 9788020017413, 476 str., 119 Kč
W. M. Thackeray
Paměti Barryho Lyndona
PŘ I PR AVUJE ME
Fiktivní biografie zchudlého a bezvýznamného šlechtice Barry-Lyndona nás zavádí do Anglie a Irska druhé poloviny 18. století. Barry-Lyndon se protlouká od
svého mládí jak se dá a vede dobrodružný život, při kterém si vyzkouší mnoho různých identit. Nechá se najmout do armády, stane se pruským vojákem, špionem
a karbaníkem. Průměrnému šlechtici nechybí sebevědomí a na své cestě životem
se neštítí ničeho. Má jedinou touhu, chce, aby ho ostatní respektovali a společensky uznávali.
PŘ I PR AVUJE ME
W. M. Thackeray
Jarmark marnosti
Román, který je satirickou kritikou anglické společnosti první poloviny 19. století,
vycházel na pokračování v letech 1847-1848. Hlavní postavou je Becky, dcera francouzské tanečnice a neúspěšného malíře, vynikající inteligencí a schopnostmi, jež
ji pomohou ve společenském postupu, a právě na její postavě Thackeray ukazuje,
jak fungovala chamtivá a požitkářská anglická společnost doby napoleonských válek. V roce 2004 byl slavný román zfilmován s Reese Witherspoon v hlavní roli.
ISBN 978-80-200-1745-1, EAN 9788020017451, 712 str.
W W W. A C A D E M I A k n i h y.C Z
49
mimo edice
D ivadlo
PŘ I PR AVUJE ME
Vladimír Just
Divadlo v totalitním systému (1945–1989)
Přehled dějin českého divadelnictví od konce války do pádu komunismu, jedinečná
práce předního českého teatrologa v přepracovaném a doplněném vydání nahrazuje
již dávno rozebranou publikaci Česká divadelní kultura v datech a souvislostech
1945–1989 z roku 1995. Je členěna do čtyř kapitol: Divadlo a revoluce, Divadlo
a stalinismus, Divadlo a „zlatá šedesátá“, Divadlo a normalizace. Koncepčně je
kniha založena na souvztažnosti divadla a společenského systému, což ostatně
odpovídá samotnému postavení divadla v totalitním státě.
ISBN 978-80-200-1720-8, EAN 9788020017208
F ilm
Jerzy Płażewski
Dějiny filmu (1895–2005)
Dějiny filmu 1895–2005 jsou dějinami nejrozšířenějšího druhu umění
z pohledu nestora polské filmové kritiky, Jerzyho Płażewského. Napsal
je s jedinou myšlenkou – aby byly opravdu čteny a aby se informace s jeho
komentářem dostaly k co největšímu počtu především mladých čtenářů,
kteří o slavné éře moderního evropského filmu vědí jen z doslechu. A to
se mu skutečně povedlo: jeho kniha s bohatým fotografickým materiálem
se v Polsku dočkala šesti vydání! Čeští čtenáři budou jistě překvapeni faktem,
že tato rozsáhlá populárně-naučná práce neobsahuje jen historické přehledy
a suchá shrnutí, ale oplývá také množstvím obrazných příměrů, vtipných glos
a odkazů k jiným druhům umění. Kromě této stylistické obratnosti vykazuje
autor rozsáhlé znalosti jak západoevropského a amerického filmu, ale také
filmu severských zemí (zejména Švédska, ale také Dánska a Finska), Ruska,
Turecka, Dálného východu, Indonésie, Číny, Japonska, jihoamerických států,
filmů z Egypta či Íránu.
ISBN 978-80-200-1689-8, EAN 9788020016898, 170 × 240, váz., 904 str., 1095 Kč
195,-
220,-
95,-
Příručky, které by měly být v každé knihovně
50
W W W. A C A D E M I A .C Z
s p ole č e n s k é v ě d y
H istorie
Taťána Petrasová, Pavla Machalíková (eds.)
Tělo a tělesnost v české kultuře 19. století
Sborník 32 příspěvků z 29. ročníku plzeňského sympozia k problematice 19.
století obsahuje práce historiků umění i historiků obecných, literárních vědců,
muzikologů a odborníků dalších společenskovědních disciplín (filozofie, právo,
sport, tanec, etnografie) k problematice chápání lidského těla. Téma tělesnosti
poměřuje v evropské kultuře 19. století postup modernizace společnosti, ať už
jde o právní kodex, vztah těla mrtvého a živého při prosazování nových zásad
pohřbívání, zavedení lékařské pitvy do oficiální školní výuky umělců nebo příklon
k Darwinově teorii o původu živočišných druhů. Publikace je rozdělena do pěti
oddílů, které naznačují základní okruhy otázek: Tělo a tělesnost, Tělo doby, Idea
těla, Umělecký problém tělesnosti a Limity tělesnosti.
ISBN 978-80-200-1833-5, EAN 9788020018335, 145 × 205, brož., 380 str., 345 Kč
Alexandr Putík (ed.)
Cesta života
Path of life
Publikaci vydalo Nakladatelství Academia ve spolupráci s Židovským muzeem
v Praze u příležitosti stejnojmenné výstavy, je rozdělena do dvou částí. První z nich
obsahuje odborné studie zaměřené k jednotlivým otázkám života, díla a odkazu
rabbiho Löwa – Maharala, druhou představuje katalog vystavovaných exponátů.
Kolektiv autorů se ve svých statích v první části publikace věnuje fenoménu
postavy rabbiho Löwa v kulturních, historických, filozofických i literárněvědných
souvislostech; jejich tématy jsou genealogie rodiny této osobnosti, pražští židovští
učenci rudolfínského věku, postava Golema ve filmovém a dramatickém umění,
postava rabbiho Löwa v české literatuře, pověsti Židovského města a další.
ISBN 978-80-200-1742-0, EAN 9788020017420, 230 × 300, váz., 1.590 Kč, č. j.
ISBN 978-80-200-1775-8, EAN 9788020017758, 230 × 300, váz., 1.790 Kč, a. j.
J az y kov ě da a L iterární v ě da
Jan Balhar
Český jazykový atlas, dodatky
PŘ I PR AVUJE ME
Český jazykový atlas je jedním z dlouhodobých úkolů Ústavu pro jazyk český AV
ČR. Připravovali jej pracovníci dialektologického oddělení v Brně. Atlas podává
všestranný a prohloubený pohled na územní rozrůznění českých nářečí a běžné
mluvy, postihuje hlavní tendence jejich vývoje a představuje tak významný soubor
údajů ke studiu českého národního jazyka. Dosah atlasu je však mnohem širší.
Bude mít význam i pro další oblasti společenských věd a zároveň bude moci sloužit
široké kulturní veřejnosti.
Václav Černý
Soustavný přehled obecných dějin literatury naší vzdělanosti IV. –
Pseudoklasicismus, preromantismus, romantismus a realismus
Čtvrtý díl univerzitních přednášek prof. dr. Václava Černého je věnován
pseudoklasicismu, preromantismu, romantismu a realismu, tedy období zhruba
od poloviny 18. století do devadesátých let 19. století. Podstatná část textů
se zabývá literaturou, v níž se zejména období preromantismu a romantismu těšilo
intenzivnímu a soustředěnému zájmu předního literárního komparatisty.
ISBN 978-80-200-1655-3, EAN 9788020016553, váz., 130 × 200, 584 str., 455 Kč
W W W. A C A D E M I A k n i h y.C Z
51
mimo edice
Božena Homolková, Irina Amelung
Němčina pro samouky
Druhé upravené vydání jedné z nejúspěšnějších učebnic němčiny pro samouky
posledního desetiletí bylo aktualizováno tak, aby odpovídalo změněným reáliím
v naší společnosti. Kniha je určena jednak těm, kteří se sami chtějí naučit jazyk
a nemají možnost navštěvovat jazykové kurzy, a jednak těm, kteří se jazyk
v minulosti již učili a chtějí si rychle zopakovat a oživit dřívější znalosti.
ISBN 978-80-200-1811-3, EAN 9788020018113, brož., 230 × 340, 336 str., 240 Kč
Miloslava Knappová (5. vydání)
Jak se bude Vaše dítě jmenovat?
PŘ I PR AVUJE ME
Již 5. vydání úspěšné knihy bylo aktualizováno, revidováno a doplněno v souhlase
s jazykovým, společenským i legislativním vývojem. Prezentuje např. nové
poznatky ze současných tendencí ve výběru jmen i aktuální frekvenční údaje
o oblibě jmen. Slovníková část publikace byla obohacena o více než dva tisíce
převážně cizojazyčných jmen pocházejících mj. z registru obyvatel ČR, takže
kniha ve výsledku uvádí přes 13000 jmen oficiálně zapsatelných do matriky ČR.
Igor Němec
Práce z historické jazykovědy
Publikace obsahuje výbor z časopiseckých studií a článků Igora Němce (1924 až
2005), předního badatele v oboru historické jazykovědy, významného českého
lexikologa druhé poloviny 20. století, hlavního tvůrce ojedinělé koncepce
velkého Staročeského slovníku. Kniha přináší Němcovy zásadní práce, které
se zabývají obecnými principy historické lexikologie a lexikografie, zkoumají
vztahy mezi slovní zásobou na jedné a slovotvorbou a gramatikou na druhé straně,
obohacují dosavadní etymologické poznatky a v neposlední řadě nabízejí výklady
konkrétních slov opřené o dobové společenské a kulturní souvislosti. Připojen je
soupis Němcových prací a životopisný medailon.
ISBN 978-80-200-1820-5, EAN 9788020018205, váz., 175 × 205, 512 str., 295 Kč
Vladimír Papoušek
PŘ I PR AVUJE ME
Dějiny nové moderny (Česká literatura 1905–1923)
Autoři se v tomto svazku pokoušejí představit literární dějiny netradičním
způsobem. Jádrem jejich přístupu je pokus vyprávět příběhy literárních textů
v jednotlivých letech sledované periody tak, aby vynikly jejich vzájemné vazby
a střety. Sledují zároveň proměny dobové literární řeči a imaginace, pronikání
jazyka moderny do tradičních diskurzů, jejich kontrapunktičnost i různé způsoby
koexistence. Publikace obsahuje „mapu doby“ a podrobné informace o časově
konsekventních dílech euroamerického kontextu. Představuje první svazek
projektu, který by tímto novým způsobem měl zachytit literární dějiny celého
dvacátého století. Je určena všem zájemcům o českou literaturu, studentům
bohemistických oborů, učitelům, stejně jako široké čtenářské veřejnosti.
ISBN 978-80-200-1792-5, EAN 9788020017925
52
W W W. A C A D E M I A .C Z
s p ole č e n s k é v ě d y
P s y chologie
Ivo Čermák, Ida Kodrlová
Sebevražedná triáda
Tři autorky (Virginia Woolfová, Sylvia Plathová, Sarah Kaneová) a jejich dílo jsou
předmětem psychologické analýzy, jejímž cílem je zdokumentovat sebevražedný
proces. Důraz je kladen na zachycení psychologických fenoménů přímo
souvisejících se sebevraždou a projevujících se jak v díle, tak v životech autorek,
které jsou z této perspektivy srovnány. Autoři knihy se pokoušejí porozumět
vztahu mezi sebevražedným a kreativním procesem.
ISBN 978-80-200-1524-2, EAN 9788020015242, 140 × 210, brož., 268 str., 260 Kč
Tomáš Kohoutek, Ivo Čermák (eds.)
Psychologie katastrofické události
Záplavy, které v roce 2002 zasáhly značnou část České republiky a celého
středoevropského regionu, byly jednou z největších ničivých pohrom posledního
desetiletí. Jádrem publikace je původní výzkum, koncipovaný a koordinovaný
v letech po povodni pracovníky Psychologického ústavu AV ČR v součinnosti
s klinickými psychology a pomáhajícími pracovníky z Charity ČR. Zaměřuje
se na prožívání mimořádné zátěže a traumatizujících událostí, zkušenosti
postižených osob, jejich prožitky, potřeby i názory na poskytovanou pomoc, ale
i na zkušenosti pomáhajících z řad humanitárních pracovníků.
ISBN 978-80-200-1816-8, EAN 9788020018168, 140 × 210, brož., 372 str., 230 Kč
D ále pro Vás v y dáváme …
Sylva Daníčková
Skrytá poselství vědy
Kniha představuje osobitý souhrn rozhovorů s představiteli české vědecké obce,
který nabízí široké čtenářské veřejnosti pohled na vědecké bádání (jak v oblasti
humanitních, tak i přírodovědných či sociálních vědních disciplín). Rozhovory
vznikaly v průběhu let 2000–2009 a vycházely v Akademickém bulletinu.
ISBN 978-80-200-1826-7, EAN 9788020018267, 148 × 205, váz., 360 str., 295 Kč
Gao Xingjian
Hora duše
Nobelova cena za literaturu za rok 2000
Kniha čínského autora (v českém přepisu čínštiny Kao Sing-ťien, nar. 1940) z 80.
let 20. století, nyní žijícího ve Francii, byla v roce 2000 vyznamenána Nobelovou
cenou za literaturu a stala se světovým bestsellerem. Román, vycházející nejen
z nejlepších tradic čínské literatury a vzdělanecké kultury, ale též ze specifické
recepce moderní evropské literatury, rozvíjí složitě komponovaný příběh
hledání cesty vlastním životem. Ve dvou základních, stále se ovšem prolínajících
vyprávěcích rovinách sledujeme jednak iniciační cestu mladého intelektuála po
odlehlém čínském venkově, lesích a horách, především jihozápadní Číny, kde se
v době postupných dílčích reforem po smrti Mao Zedonga setkává s pozůstatky
původní, nezkažené, „ne-konfuciánské“ čínské tradice. Druhou rovinou je až jakési
archetypální pásmo dialogu mezi ty a ona, mezi mužem a ženou, odhalující bolest
vycházející z jejich věčného potýkání.
ISBN 978-80-200-1844-1, EAN 9788020018441, 130 × 200, váz., 512 str.
W W W. A C A D E M I A k n i h y.C Z
53
mimo edice
Pavel Kohout
Hvězdná hodina vrahů
Příběh začíná v únoru 1945, kdy mladý pražský kriminální adjunkt Jan Morava
dostane případ sadistického vraha vdov. Jednou z obětí je i vdova po německém
generálovi a případem se začne zabývat i pražské gestapo, které jmenuje jako svého
dohlížitele Erwina Bubacka, vrchního kriminálního radu narozeného v Praze.
Kauza se zároveň stává příležitostí pro zmapování podzemních činností pražské
policie, která tvoří jedinou ozbrojenou složku v Protektorátu.
ISBN 978-80-200-1731-4, EAN 9788020017314, váz., 130 × 200, 415 str., 350 Kč
Ivan Kraus
Muž na vlastní křižovatce
Pokud vás zajímá, jak bez následků absolvovat francouzský oběd, co stojí
poslanec, jak projevit solidaritu se spoluobčany a neriskovat život, jak se ubránit
depresi po sjezdu abiturientů, jak přežít nežádoucí účinky léků, toužíte po pravdě
o následcích předčasného vstávání, netušíte, jak lze poznat ideálního manžela,
nejste si jisti, kým jste byli v minulém životě, nevíte, ve které zemi se žena už může
vdát sama se sebou, potřebujete tip, jak vyzrát na triky lstivých obchodníků, nebo
informaci o finančních nákladech na milenku v Paříži a v Praze… a hlavně – pokud
se domníváte, že nelze brát vážně vše, co se tvrdí, tiskne a vysílá, pak, milí čtenáři,
můžete bez rizika sáhnout po této knize.
ISBN 978-80-200-1736-9, EAN 9788020017369, 130 × 200, 172 str., 175 Kč
Sándor Márai
Svíce dohořívají
Po druhé světové válce emigroval Sándor Márai (1900–1989) do USA, odkud
nesmiřitelně komentoval události ve své vlasti a v celém komunistickém
táboře. I proto jeho prozaické dílo možná vždy vzbuzovalo větší pozornost
svým politickým pozadím než literárními hodnotami. V novele Svíce
dohořívají z roku 1942 jako by autor koncentroval vše dobré a krásné, co kdy
literatura Rakouska-Uherska evropské kultuře dala, a především vše, co lze
říci o přátelství, stáří, lásce, vztahu k životu a ke světu. Nové vydání této knihy
po šedesáti letech se stalo velkou událostí v řadě evropských zemí a novela
Svíce dohořívají se stala i předlohou nejnovějšího filmového scénáře režiséra
Miloše Formana.
ISBN 978-80-200-1761-1, EAN 9788020017611, váz., 130 × 200, 168 str., 195 Kč
Petr Pithart (2. vydání)
Devětaosmdesátý
Kniha roku 2009 – Lidové noviny
Po prvním svazku Obrana politiky, vydává Nakladatelství Academia druhý svazek
sebraných spisů Petra Pitharta s názvem Devětaosmdesátý. Autor vysvětluje cíle
Sametové revoluce roku 1989, jako byla otevřená společnost, pluralistické poměry,
svobodná soutěž politických stran a další důležitá témata.
ISBN 978-80-200-1817-5, EAN 9788020018175, 145 × 205, 288 str., 300 Kč
54
W W W. A C A D E M I A .C Z
PŘÍRODNÍ vědy
B iologie
Jaroslav Flegr
Evoluční biologie
Učebnice pokrývá ve 28 kapitolách veškerou problematiku oboru. Věnuje
se mikroevolučním i makroevolučním dějům a obsahuje také dvě všeobecně
zaměřené kapitoly. Hlavním posláním knihy je přesvědčit čtenáře, že evoluční
biologie je moderní biologickou disciplínou, která v posledních 30 letech prodělala
neobyčejně bouřlivý a nesmírně zajímavý vývoj, který nakonec vyústil v zásadní
změny v samotných základech oboru.
ISBN 978-80-200-1767-3, EAN 9788020017673, brož., 205 × 260, 572 str., 600 Kč
Jiří Moravec
Procházka amazonským pralesem
V knize autor shrnuje výsledky svých výzkumných výprav do oblasti bolivijské,
peruánské a přilehlé brazilské Amazonie. Nechává čtenáře nahlédnout
do přírodních i společenských poměrů panujících v současné západní
a jihozápadní Amazonii. Popisuje různé formy zaplavovaných i nezaplavovaných
lesů a představuje jejich typické živočišné obyvatele. Současně vede čtenáře
i na návštěvu k prostým amazonským osadníkům, lovcům a sběračům para
ořechů, aby ukázal, co dnešní život v pralese vlastně obnáší. Líčení různých
dobrodružnějších příhod potom naznačuje, že ani nyní není cestování a bádání
v Amazonii úplně snadné. V odborněji laděných kapitolách se pak zájemce
může dočíst více o charakteristikách jednotlivých typů nížinného deštného lesa
a o vybraných skupinách živočichů.
ISBN 978-80-200-1651-5, EAN 9788020016515, váz. s přeb., 156 × 232, 410 str., 495 Kč
W W W. A C A D E M I A k n i h y.C Z
55
mimo edice
Václav Smrčka, Vítězslav Kuželka, Ctibor Povýšil
Atlas chorob na kostních preparátech – Horní a dolní končetiny
Kniha zpracovává první část Jedličkovy sbírky v Národním muzeu. Ta zahrnuje
zachované klinické preparáty s nálezy na kostře z let 1830–1950, které jsou
cenné tím, že mají i klinickou dokumentaci. Obsahuje jedinečné nálezy s projevy
zánětlivých chorob na kostře z období před objevem antibiotik a reprezentativní
ukázky vrozených vad a jiných chorob, které byly moderní zdravotní péčí
z populace téměř eliminovány. Významně tedy vypovídá o zdravotním stavu
populace a úrovni lékařské péče v 19. a 1. pol. 20. století. Je využitelná jako
srovnávací materiál pro řadu vědních oborů, např. paleopatologii, ortopedii,
chirurgii, anatomii a patologii.
ISBN 978-80-200-1765-9, EAN 9788020017659, váz., 235 × 280, 616 str., 850 Kč
B otanika
Chytrý M. (ed.)
Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní
a suťová vegetace
Publikace popisuje floristickou skladbu, ekologii, dynamiku, rozšíření a hospodářský význam ve strukturovaném textu, který je bohatě doplněn barevnými fotografiemi porostů, mapami rozšíření, grafy a srovnávacími tabulkami druhového složení. Současně navrhuje kriticky revidovanou klasifikaci rostlinných společenstev,
která vznikla na základě analýzy několik desítek tisíc fytocenologických snímků
obsažených v České národní fytocenologické databázi. První díl monografie vyšel v roce 2007 a byl věnován travinné a keříčkové vegetaci. Druhý díl je věnován
převážně vegetaci člověkem vytvořených a silně ovlivněných stanovišť, jako jsou
polní kultury, intravilány měst a vesnic nebo okolí komunikací. Současně tento díl
přináší charakteristiku vegetace skal, zdí a sutí.
ISBN 978-80-200-1769-7, EAN 9788020017697, váz., 524 str., 565 Kč
Tomáš Vrška a kol.
Dynamika vývoje
pralesovitých
rezervací III
56
Tomáš Vrška a kol.
PŘ I PR AVUJE ME
Dynamika vývoje pralesovitých rezervací III
Přirozené lesy Šumavy a Českého lesa (Rezervace Boubínský prales,
Rezervace Diana, Malešický prales, Stožec – Medvědice)
Stejně jako předchozí 2 svazky i třetí díl předpokládané sedmidílné řady o českých
a moravských pralesovitých rezervacích přináší výsledky opakovaného zkoumání
dřevinného i bylinného patra a půdních poměrů, tentokrát v rezervacích Šumavy
a Českého lesa. Souhrnné výsledky výzkumů objasňují historický vývoj rezervací
i současnou dynamiku vývoje zkoumaného ekosystému. V práci jsou též
odvozeny zásady managementu v různě ovlivněných rezervacích na srovnatelných
stanovištích budoucna. Doplněno množstvím tabulek, grafů, fotografií a map.
W W W. A C A D E M I A .C Z
PŘÍRODNÍ vědy
Viktor Sýkora, Věra Hroudová
Tajemství rostlin
Nečekaný a fascinující náhled do světa rostlin vám zprostředkuje unikátní soubor
více než 100 velkoformátových mikrofotografií. Především semena, plody, ale
i další části rostlin odhalují své tajemství na barevných snímcích, které vznikly
díky spojení fotografie, světelného a skenovacího elektronového mikroskopu. Kde
hledat hranice mezi vědou a uměním? Mezi realitou a fantazií? Na tyto a podobné
otázky lze najít odpovědi na stránkách této knihy. Anebo si můžete jen listovat
a nechat se unést vlastními představami…
ISBN 978-80-200-1770-3, EAN 9788020017703, váz. s přeb., 200 × 260, 240 str., 495 Kč
PŘ I PR AVUJE ME
Hlavní editor: Štěpánková Jitka
Editoři svazku: Chrtek Jindřich, Kaplan Zdeněk, Štěpánková Jitka
Květena České republiky 8
Mezi základními díly české botanické literatury představuje devítisvazková Květena
České republiky dosud nejrozsáhlejší encyklopedicky pojaté dílo hodnotící flóru
tohoto území. Je to komplexní kriticky taxonomické a chorologické zpracování
s karyologickou, ekologickou a cenologickou charakteristikou jednotlivých
druhů. Osmý svazek Květeny zahrnuje pro území České republiky první
monografické zpracování rodu Taraxacum (se 179 druhy) a dále je zahrnuto
27 čeledí jednoděložných se 75 rody a 199 číslovanými druhy. Z rozsáhlejších
čeledí jsou zastoupeny např. Potamogetonaceae, Liliaceae, Orchidaceae, Iridaceae,
Convallariaceae a Hyacinthaceae. Autorsky se na svazku podílelo 29 autorů, text je
doplněn 104 celostránkovými tabulemi.
F y zika
Ivan Pelant, Jan Valenta
PŘ I PR AVUJE ME
Luminiscenční spektroskopie – II. Nanostruktury,
elektroluminiscence, stimulovaná emise
Kniha navazuje na předcházející první díl Luminiscenční spektroskopie I.
Objemové krystalické polovodiče (Academia, Praha 2006) a přehledně zpracovává
celosvětový dynamický vývoj v oboru nanotechnologií z hlediska unikátních
optických vlastností polovodičových nízkodimenzionálních struktur: kvantových
jam, drátků a kvantových teček – nanokrystalů.
W W W. A C A D E M I A k n i h y.C Z
57
mimo edice
G eologie
Zuzana Vařilová
Kniha o Pravčické bráně
PŘ I PR AVUJE ME
K desátému výročí založení Národního parku České Švýcarsko vychází monografie
o jedinečném přírodním skvostu a zároveň symbolu této oblasti. Kniha je pestrou
mozaikou různorodých pohledů na skalní monument v proměnách času. Popisuje
bránu od úpatí až po vrchol, od jejího vzniku až po současnost, jako zdroj inspirace
pro umělce, oblíbený cíl turistů atd… K vytvoření publikace přispěli nejen
zaměstnanci Správy národního parku, ale též mnoho externistů z různých oborů
i samotní návštěvníci tohoto nevšedního místa.
M atematika
Ladislav Bican
Lineární algebra a geometrie (upr. vydání)
Základní učebnice lineární algebry a geometrie, určená pro odborné studium
matematiky na vysokých školách univerzitního typu. Rozsah látky vychází
z osnovy stejnojmenné přednášky pro 1. ročník MFF UK. Výběrově lze učebnici
použít i na některých jiných zaměřeních. Učebnice zahrnuje výklad základních
pojmů a jejich nejdůležitějších vlastností, základy teorie vektorových prostorů,
matice, teorii soustav lineárních rovnic, permutace a determinanty, skalární
součin, afinní, euklidovský a projektivní prostor, lineární, bilineární a kvadratické
formy, kuželosečky a kvadriky. Závěr je věnován principu duality a komplexnímu
rozšíření vektorových (a dalších) prostorů nad tělesem reálných čísel.
ISBN 978-80-200-1707-9, EAN 9788020017079, 156 × 232, brož., 304 str., 320 Kč
František Kuřina kol.
Matematika a porozumění světu
Publikace je určena pro širokou laickou veřejnost. Autoři chtějí čtenáře přesvědčit,
že matematika může přispívat porozumění světu, že je užitečným nástrojem
orientace člověka v realitě a že tato disciplína může být i zajímavá. Čtenář má
příležitost osvěžit si matematiku základní školy a měl by se přesvědčit, že žáci
základní školy se neučí matematiku zbytečně: měli by ji umět na příslušné úrovni
používat. Nejen to: rodiče by měli poznat, že studium matematiky přispívá růstu
duševního potenciálu dětí.
ISBN 978-80-200-1743-7, EAN 9788020017437, 156 × 232, váz., 336 str., 360 Kč
O rnitologie
Karel Šťastný, Karel Hudec a kol.
Fauna ČR – Ptáci 3/I a 3/II
PŘ I PR AVUJE ME
Fauna ČR – Ptáci je reedicí svazků o ptácích z řady Fauna ČSSR, které vyšly
v nakladatelství Academia v letech 1972–1983. Současná reedice již zahrnuje
poznatky jen z území ČR. III. díl je věnován řádům pěvců. Přináší charakteristiku
nižších taxonů (podřádů a čeledí), klíče k určení druhů a systematické zpracování
všech ptačích druhů zastižených na našem území do r. 2005. Vychází ve 2 svazcích.
58
W W W. A C A D E M I A .C Z
PŘÍRODNÍ vědy
O statní
Jan Evangelista Purkyně
PŘ I PR AVUJE ME
Útržky ze zápisníku zemřelého přírodovědce
Tomáš Hermann, Václav Cílek (eds.)
O duši Země a romantické vědě
Kniha poprvé vyšla v roce 1910 a nyní vychází v nově upraveném a úplném
překladu, s poznámkami ze tří století. Ilustrace Kateřiny Piňosové podtrhují
nadčasový rozměr textu. Připojený soubor esejů a statí filozofujících přírodovědců
a historiků z vícero stran přibližuje Purkyňův text ať z hlediska souvislostí doby
jeho vzniku, nebo inspirací pro dobu naši. Dá se číst jako pohled na evoluci před
Darwinem i jako filozofický či poetický doplněk díla K. H. Máchy či B. Němcové,
se kterými souzní. Je to také nejfilozofičtější dílo, vyznání a syntéza životních
názorů nejvýznamnějšího českého přírodovědce 19. století. Purkyňův spis je
zároveň součástí úvah, jakými se Evropa i Amerika zabývaly kolem bouřlivého
a revolučního roku 1848, aby v proudu změn pochopily své místo.
ISBN 978-80-200-1794-9, EAN 9788020017949
W W W. A C A D E M I A k n i h y.C Z
59
R E J ST Ř Í K
Rejstřík autorů a editorů
Ackroyd, Peter 24
Adamovič, Jiří 10
Adorno, Theodor W. 20
Alighieri, Dante 20
Amelung, Irina 52
Armstrongová, Karen 24
Babka, Lukáš 14
Balhar, Jan 51
Balon, Jan 9
Bauer, Jehuda 29
Bauman, Zygmunt 35
Baumann, Helmut 10
Bellamy, Chris 25
Bezděková, Olga 17
Bican, Ladislav 58
Blažek, Petr 17
Blixenová, Karen 45
Boyd, Robert 8
Buruma, Ian 35
Bzonková, Radka 15
Capra, Fritjof 3
Carroll, Sean 3
Carroll, Lewis 45
Cartledge, Paul 25
Cílek, Václav 59
Cohen, Martin 4
Cohnová, Dorrit 39
Conquest Robert 25
Corte Ibáñez, Luis de la 27
Czapska, Maria 15
Čermák, Ivo 53
Černý, Václav 51
Daníčková, Sylva 53
Dawkins, Richard 4
Dickens, Charles 46
Draaisma, Douwe 4
Dunbar, Robin 4
Dvořáček, Petr 11
Easterly, William 36
Eco, Umberto 39
Fergusonová, Kitty 5
Flegr, Jaroslav 55
Franc, Martin 25
Frank, Niklas 29
Friedman, Thomas L. 36
Frommer, Benjamin 33
60
Gao, Xingjian 53
Gerhard, Paul 26
Gibbonsová, Ann 5
Grosman Ladislav 46
Habibová, Claude 26
Haman, Aleš 26
Harrer, Heinrich 46
Hermann, Tomáš 59
Herzl, Theodor 21
Hilský, Martin 26
Hoffmann, Petr 27
Homér 21
Homolková, Božena 52
Horníčková, Kateřina 43
Hosbawm, Eric 36
Hroudová, Věra 57
Hrůza, Jiří 43
Hudec, Karel 58
Hugo, Victor 46, 47
Chaucer, Geoffrey 21
Chrtek, Jindřich 57
Chytrá, Magdaléna 11
Chytrý, M. 56
Janda, Václav 13
Janoška, Martin 11
Jaspers, Karl 21
Jerie, Pavel 15
Ježek, Zdeněk 15
Jindra, Jan 12
Jirků, Irena 15
Jonnesová, Jill 5
Just, Vladimír 50
Kalina, Pavel 44
Kaplan Zdeněk 57
Kertész, Imre 47
Klíma, Ivan 15, 16
Knapová, Miloslava 52
Kodrlová, Ida 53
Kohout, Pavel 54
Kohoutek, Tomáš 53
Kolmaš, Josef 40
Komenský, J. A. 22
Kopáč, Radim 26
Kratochvíl, Zdeněk 5
Kraus, Ivan 54
Křížek, Michal 6
Kučera, Martin 16
Kuna, Milan 27
W W W. A C A D E M I A .C Z
Künkele, Siegfried 10
Kuřina, František 58
Kuželka, Vítězslav 56
Lach, Jiří 16
Lane, Nick 6
Laskierová, Rut 16
Lem, Stanislav 47
Levin, Ira 47
Liessmann, Konrad Paul 36
Lippa, Richard A. 6
Lorenz, Richard 10
Loy, Rosetta 17
Lukacs, John 37
Lyčka, Milan 31
Macek, Jan 12
Machalíková, Pavla 51
Maimonides 31
Mallmann, Paul 26
Márai, Sándor 17, 54
Mareš, Michal 30
Marešová, Milada 17
Mašín, Ctirad 17
Mašín, Josef 17
Matyášová, Judita 12
Mayr, Ernst 6
Med, Jaroslav 33
Mieroop, Marc Van De 41
Mikšík, Michal 13
Moravec, Jiří 55
Moravia, Alberto 48
Müller, Zdeněk 33
Munkiz, Usáma Ibn Munkiz
41
Naumann, Friedrich 7
Němec, Igor 52
Nyiszli, Miklós 18
O´Shea, Donal 7
Olivová, Lucie 41
Ossowska, Maria 7
Padevět, Jiří 12
Papoušek, Vladimír 52
Paumer, Milan 17
Pejčochová, Michaela 42
Pelant, Ivan 57
Peregrin, Jaroslav 7
Petrasová, Taťána 44
Petrasová, Taťána 51
R E J ST Ř Í K
Petrusek, Miloslav 9
Pikl, Josef 18
Pithart, Petr 54
Plażewski, Jerzy 50
Pokorná, Magdaléna 27
Pokorný, Jindřich 18
Poprzeczny, Joseph 30
Povýšil, Ctibor 56
Prahl, Roman 44
Procházka, Jan 48
Prosecký, Jiří 41
Prostor, Robert N. 30
Proust, Marcel 22
Prudký, Libor 33
Purkyně, Jan Evangelista 59
Putík, Alexandr 51
Sengoopta, Chandak 8
Shakespeare, William 48, 49
Schmitt, Jean-Claude 28
Slouka, Zdenek 19
Smithová, Virginia 28
Smrčka, Václav 56
Solženicyn, Alexander 30
Sommer, Lawrence 6
Spengler, Oswald 22
Spunar, Pavel 19
Stendhal 49
Stirner, Max 22
Strouhal, Evžen 28
Studnička, Miroslav 12
Svoboda, Vladimír 7
Sýkora, Viktor 57
Raška, Francis D. 34
Richerson, Peter J. 8
Roth, Joseph 18
Savický, Nikolaj 44
Šámal, Petr 38
Šolcová, Alena 6
Šroněk, Michal 43
Šťastný, Karel 58
Štěpánková, Jitka 57
Šutara, Josef 13
Thackeray, W. M. 49
Trockij, Lev Davidovič 31
Vachala, Břetislav 28
Valenta, Jan 57
Vaněk, Miroslav 28
Vaněk, Miroslav 38
Vařilová, Zuzana 58
Vochala, Jaromír 42
Vondrejs, Vladimír 9
Vrška, Tomáš 56
Vymazalová, Hana 28
White, Michael 8
Zábrodská, Kateřina 9
Zádrapa, Lukáš 42
Zajíček, Petr 13
Rejstřík titulů
Absolutní válka – Sovětský svaz za druhé
světové války 25
Alenka v kraji divů a za zrcadlem 45
Atlas chorob na kostních preparátech – Horní
a dolní končetiny 56
Benedikt Ried a počátky záalpské renesance 44
Bídníci 46
Blanokřídlí České republiky I. – žahadloví 12
Bohemia docta 25
Botanické zahrady a arboreta České republiky 11
Boží blud – Přináší náboženství útěchu, nebo
bolest? 4
Božská komedie 20
Břímě bílého muže 36
Byl jsem Mengeleho asistentem 18
Byl to jen Rock´n´roll? – Hudební alternativa
v komunistickém Československu 1956 –
1989. 38
Canterburské povídky 21
Cesta na severozápad - Útěk z ČSR 17
Cesta života
Path of life 51
Cesty s Máchou 12
Claus Schenk von Stauffenberg 27
Co dělá fikci fikcí 39
Co je evoluce – Aktuální pohled na evoluční
biologii 6
Český jazykový atlas, dodatky 51
Čínské písmo 42
Člověk bez osudu 46
Dějiny čistoty a osobní hygieny 28
Dějiny filmu 50
Dějiny informatiky – Od abaku k internetu 7
Dějiny nové moderny (Česká literatura 1905
– 1923) 52
Dějiny starověkého Blízkého východu 41
Deník – Leden-duben 1943 16
Deníky I., II. 17
Devětaosmdesátý 54
Divadlo v totalitním systému (1945 – 89) 50
Dynamika vývoje pralesovitých rezervací III 56
Evoluční biologie 55
Evropa v rodině 15
Fauna ČR – Ptáci 3/I a 3/II 58
Filiálka pekla na zemi 18
Filosofie mezi mýtem a vědou – Od Homéra
po Descarta 5
Filosofie náboženství Josefa Solovějčika 31
Filozofické příběhy 4
W W W. A C A D E M I A k n i h y.C Z
61
R E J ST Ř Í K
Francouzská galantnost 26
Francouzské moderní umění a česká politika
v letech 1900–1939 44
Luminiscenční spektroskopie II. – Nanostruktury, elektroluminiscence, stimulovaná
emise 57
Galileo Antikrist 8
Genové inženýrství 9
Gestapo ve druhé světové válce 26
Globalizace, demokracie a terorismus 36
Gurbum aneb Sto tisíc písní tibetského jógina
Milaräpy 40
Mácha redivivus 1810–2010 26
Matematika a porozumění světu 58
Měšťanská morálka 7
Mezi Mnichovem a Prahou: umění 19. století 44
Minerální prameny v Čechách, na Moravě a ve
Slezsku 11
Minima moralia 20
Moje šílené století 15
Moje šílené století II. 16
Moji židovští sousedé 17
Můj život 31
Muž na vlastní křižovatce 54
Hamlet 48
Hitlerův kat na východě – Odilo Globocnik 30
Hora duše 53
Horký, zploštělý a přelidněný 36
Hřibovité houby 13
Hvězdná hodina vrahů 54
Chrám Matky Boží v Paříži 46
Ílias 21
Inventura hodnot 33
Islám a islamismus 33
Jak se bude Vaše dítě jmenovat? 52
Jarmark marnosti 49
Jdi po skryté stopě 19
Jean Santeuil 22
Jediný a jeho vlastnictví 22
Jen jeden osud – Antologie sovětské lágrové
prózy 14
Jeskyně České republiky 13
Jindřich V. 49
Josef Borovička 16
Josef Němec – Neobyčejný muž neobyčejné
ženy 27
Kapradiny – Atlas domácích a exotických
druhů 12
Kartouza parmská 49
Kniha o Pravčické bráně 58
Kniha zkušeností arabského bojovníka s křižáky 41
Kočár do Vídně 48
Konfucius v zrcadle Sebraných výroků 42
Konverze Hermanna Žida – Autobiografie,
historie a fikce 28
Kouzlo čísel – Od velkých objevů k aplikacím 6
Květena České republiky 8 57
Lector in fabula: Role čtenáře 39
Lékařství starých Egypťanů – I. Případy chirurgické, péče o matku a dítě 28
Lineární algebra a geometrie (upr. vydání) 58
Literární život ve stínu Mnichova 33
Logika terorismu 27
62
Na cestách s Franzem Kafkou 12
Na konci věku 37
Národní očista – Retribuce v poválečném
Československu 33
Nekonečné, nesmírně obdivuhodné a překrásné
– Nová věda evodevo 3
Němčina pro samouky 52
Newton 24
O duši Země a romantické vědě 59
Obchod na Korze 46
Obyčejní lidé…?! 3 svazky 28
Od jazyka k logice 7
Opuštění bojovníci – Historie Rady svobodného
Československa 1949–1961 34
Orchideje Evropy a přilehlých oblastí 10
Otázka viny 21
Otec 29
Otto Weininger – Sexualita a věda v císařské
Vídni 8
Paměti Barryho Lyndona 49
Paměti jihočeského odbojáře 18
Parsifal 18
Pískovcová skalní města České a Slovenské
republiky 10
Pohlaví – Příroda a výchova 6
Pohrdání 47
Pohrdání 48
Poincarého domněnka – Hledání tvaru vesmíru 7
Postamerický svět 37
Práce z historické jazykovědy 52
Pražský Maigret 16
Pro koho je medicína – Světem za lepšími léky 15
Proč život ubíhá rychleji, když stárneme
– O autobiografické paměti 4
Procházka amazonským pralesem 55
W W W. A C A D E M I A .C Z
R E J ST Ř Í K
První lidé 5
Předehra pansofie 22
Příběh rodu Homo – Nové dějiny evoluce
člověka 4
Přicházím z periferie republiky 30
Psychologie katastrofické události 53
Rasová hygiena – Lékařství v době nacismu 30
Rosemary má děťátko 47
Římanka 48
Říše světla – Tesla, Edison, Westinghouse
a závod o elektrifikaci světa 5
Sebevražedná triáda 53
Sedm let v Tibetu 47
Shakespeare a jeviště svět 26
Síla, pohlaví a sebevražda 6
Skanzeny ČR a SR 11
Skrytá poselství vědy 53
Slova do hlíny vepsaná
Mýty a legendy Babylónu 41
Solaris 47
Souostroví Gulag 30
Soustavný přehled obecných dějin literatury naší
vzdělanosti IV. – Pseudoklasicismus, preromantismus, romantismus a realismus 51
Soustružníci lidských duší 38
Sparta 25
Společnost naší budoucnosti 9
Svět měst 43
Svíce dohořívají 54
Tajemství rostlin 57
Tělo a tělesnost v české kultuře 19. století 51
Templáři, rytíři a kacíři ve starých francouz-
ských kronikách 23
Teorie nevzdělanosti 36
Tycho a Kepler 5
Umění reformace v Čechách 1380–1620 43
Umění života 35
Útržky ze zápisníku zemřelého přírodovědce 59
Úvahy o holocaustu 29
V genech není všechno – Jak kultura změnila
evoluci člověka 8
Václav Talich – Šťastný i hořký úděl dirigenta 27
Variace na gender 9
Ve znamení neštovic – Český epidemiolog ve
službách WHO 15
Věda mistra Leonarda – Pohled do mysli velkého renesančního génia 3
Vegetace České republiky 2. Plevelová, ruderální, skalní a suťová vegetace 56
Velká transformace 24
Velký teror 25
Victor Hugo 46
Vlny vzpomínek 19
Vražda v A msterdamu 35
Výběr z korespondence 31
Vzpomínky na Afriku 45
Waldheimská idyla 17
Zánik Západu 22
Zvířecí mýty a mytická zvířata 41
Židovský stát
Pokus o moderní řešení židovské otázky 21
W W W. A C A D E M I A k n i h y.C Z
63
Zakaria, Faríd 37
64
W W W. A C A D E M I A .C Z
NAKLADATELSTVÍ
www.academia.cz
www.academiaknihy.cz
ACADEMIA
Knižní katalog 2010 / 2011
Download

Katalog ke stažení