Výběr článků o politice
aneb o korupci, o svobodě, o vládě a o EU
Jan Stanislav
Obsah
Úvod........................................................................................................................................................ 2
A, Vláda a vládnutí ............................................................................................................................... 3
Zvolení nejsou vyvolení ................................................................................................................... 3
Politika - Vláda rozpočtové zodpovědnosti je co? ....................................................................... 4
Vláda veksláků a brainwashing bulváru ........................................................................................ 6
B, Korupce proti transparentnosti....................................................................................................... 8
Boj s korupcí? - Čekání na Godota a strašáci lezou ze skříně .................................................. 8
Nutné kroky k transparenci a dalším změnám v ČR ................................................................... 8
C, Česká Pirátská Strana (Piráti) ....................................................................................................... 9
Česká pirátská strana - krok stranou a nebo alternativa? .......................................................... 9
Proč volit Piráty v krajských volbách? ......................................................................................... 11
D, Evropská Unie a zahraničí ........................................................................................................... 12
Evropa 2020 - Víte, co to je? ........................................................................................................ 12
Souhrnná zpráva o činnosti Evropské unie 2011 ...................................................................... 15
Tibet - země duchovní svobody ................................................................................................... 16
Úvod
Publikováno: 18.11.2012
Články o politice byly vždy jednoznačně součástí mé blogerské činnosti. Vždy jsem
se snažil ukázat cestu, kterou do teď vidím v myšlenkách Pirátů. Cestu transparence
a svobodného využívání komunikačních médií, především internetu. Je až zarážející,
že subjekty, které se chovají sami netransparentně, neustále vyžadují kontrolu nad
komunikací a činnosti jiných. Jako by jejich paranoia prorostla takovým způsobem
strukturou politických stran a zájmových hnutí, že nalézt nepřítele a zneškodnit ho, je
pro ně již nutností. A to i v situaci, kdy prostě žádný nepřítel není.
Je tu jen občan. Ten co chce spolupracovat, bavit se, sdílet a komunikovat. Prostě žít
bez omezení a zákazů, i když přitom chápe základní mantinely chování dané etikou a
zákonem. Bohužel na občana se pořádají hony jako na čarodějnice. Jednou si
pěstuje sám pro sebe konopí, protože mu prokazatelně prospívá při léčbě jeho
onemocnění, avšak státní mašinerie mu velí jíst prášky s vedlejšími účinky od
farmaceutických gigantů. Po druhé nasdílí hudbu a filmy ostatním a už má za sebou
mafiánské soukromé společnosti typu OSA. Po třetí se dožaduje informací na
úřadech a ve firmách vlastněných státem a jako by byl snad nevítaný parazit, který
chce do všeho jen rýpat.
©2012 Jan Stanislav
automotive.blog.cz
2 z 17
Je tu jen občan, ale také volič. Pouze on může něco změnit a to tím, že má právo
svobodné volby v čemkoliv a kdekoliv. Měl by si toho být vědomý, nestrkat hlavu do
písku pod známým heslem, že se nic nezmění. Měl by být sebevědomý, chtít svá
práva a bojovat za ně. Protože demokracie je neustálý boj zájmových skupin o moc.
Pokud tento boj zůstane pod pokličkou „lobbistů“, na které nebude vidět, stane se
občan štvavou zvěří zájmů, jež nejsou jeho, ale jsou vnucovány jako standard,
kterého by se měl držet. A právě zde by měla přijít transparence (průhlednost) a
tvořivé sdílení dat, aby pokličky zmizely a „lobbisté“ znali přesně svá hřiště.
Výběrem svých článků se pokusím přispět k atmosféře změn, ale změn, které nám
něco přinesou. A to zodpovědnost za naši budoucnost, hlas občana, který bude
slyšen a respektován a svobodu komunikace bez mantinelů soukromých zájmových
skupin.
A, Vláda a vládnutí
Zvolení nejsou vyvolení
Publikováno: 15.3.2012
Při návštěvě úřadů má člověk občas pocit, jako by se vrátil v čase a stal se
nevolníkem. Nevolníkem paragrafů, nevolníkem vrtochů úředníků a nevolníkem
nekompetentnosti. Má pocit, že jeho příběh vůbec stát nezajímá, že je položkou v
seznamu různých statistik. Jakkoliv je to zřejmé, ve státní správě chybí individuální
přístup. Lidé jsou paušalizováni, kategorizováni a v některých případech končí na
ulici s oranžovou vestou a číslem. Právě snad proto by si lidé měli uvědomit, že
nejsou žádnou položkou v seznamu, ale jsou především voliči a daňovými
poplatníky.
Právě z jejich daní je státní správa a politická reprezentace placena. A právě z toho
důvodu by se měl absolutně změnit přístup státní správy k občanovi. Z položky
seznamu by se měl stát klient. Ano, klient. A státní správa by se měla chovat jako
poskytovatel služeb, které si občan platí paušálně ze svých daní. V případě, že se
dostane do situace, kdy potřebuje pomoci od státní správy, měla by se mu věnovat a
nalézt optimální řešení pro něho konkrétně a ne ho zaškatulkovat a odbít
univerzálním řešením paragrafů.
Na druhou stranu je nutno říci, že i úředníci jsou pod stálým tlakem "optimalizace"
státní správy. Hrozí jim vyhazovy, snižování platů, přeskupování pod nové funkční
celky. V těchto podmínkách je těžké najít motivaci hledat cestu k občanovi. Chybí
zde totiž základní právní předpis v moderní podobě, který by měl být prioritně
navrhnut, veřejně diskutován a schválen - služební zákon. Právní norma, která by
dala jistotu a jasný kariérní postup úředníkům. Definovala by jasně jejich kompetence
a ze své podstaty by měla definovat vztah k občanům jako poskytovatel služby
(úředník) a klient (občan).
©2012 Jan Stanislav
automotive.blog.cz
3 z 17
Bez této právní normy je reformování státní správy pouze laciné přeskupování, které
nemůže přinést žádný významný výsledek, co se týká efektivnosti a zkvalitnění státní
správy. Státní správa by měla ze svého principu splňovat nejméně požadavky ISO
9001 kvality managementu, tak aby si zachovala tvář a splňovala minimální normu
kvality v poskytování služeb občanům. Právě zde přichází naši zvolení vyvolení, kteří
místo toho, aby intenzivně pracovali na hluboké a funkční reformě státní správy,
střílejí ministerstvo od ministerstva od boku do svých řad pod záštitou "nejsou
peníze". Naši zvolení by si měli uvědomit, že rozhodně nejsou vyvolení a začít se
systematickou celkovou analýzou státní správy, kterou by měli předložit občanům k
veřejné diskuzi.
Otázky do pléna by tedy měly být, kdy už přestane chaos ve střednědobém horizontu
rozvoje ČR? Kdy přestane tajnůstkářství ohledně implementace strategie Evropa
2020 do našeho právního rámce? Kdy se naši zvolení přihlásí k odpovědnosti a
začnou dělat práci, ke které jsou zvoleni?
Politika - Vláda rozpočtové zodpovědnosti je co?
Publikováno: 19. srpna 2010
Dnešní vláda koalice TOP09, ODS a VV se prezentuje jako vláda rozpočtové
zodpovědnosti. Ovšem co to znamená? V součanosti se je dluh ČR okolo 1,3 bilionu
korun. Vláda se zavázala tento dluh trvale snižovat a jejím cílem je ve střednědobém
horizontu dluh splatit. První kroky současné vlády však nevedou k reflexi státní
správy, ale k přenášení dluhu přímo na občany ČR.
Toto přenášení se děje prostřednictvím:
- plánovaného sjednocení (zvýšení) sazby DPH na 20% (týká se především potravin)
- plánovaným zvýšením poplatků ve zdravotnictví (pobyt v nemocnici: 60 Kč/den na
100 Kč/den)
- omezením sociální podpory plošným způsobem bez reflexe společenské
angažovanosti jednotlivých občanů
- omezením benefitů jako např. stavebního spoření
- omezením výdajů ministerstev v investicích
(Za případné nepřesnosti se omlouvám)
Je už s podivem, že koncept "úspor" je navržen a prosazován člověkem, který se na
zadlužování ČR celou svou kariérou podílel - panem Miroslavem Kalouskem. Další
údiv vzbuzuje, že stejně energicky se neprosazují body boje s korupcí a
zefektivněním nákupu ve státní správě. Alespoň nebyl jasně představen jakýkoliv
koncept. Tedy opět to vypadá, že přes rétoriku leaderů vládních stran, zaplatí
©2012 Jan Stanislav
automotive.blog.cz
4 z 17
umořování dluhu občané ČR bez výraznější změny přístupu státní správy k
občanům.
Co by mělo každému občanovi ČR vadit:
Omezování sociální podpory občanům plošně bez ohledu na konkrétní případ
V praxi to např. znamená, že je na tom hůř samoživitelka 3 dětí, která pracuje a o
děti se stará než lidé, kteří nepracují a nechtějí pracovat a děti mají jako "zajímavý
zdroj příjmů". Je tragické, že vláda nijak nerozpracovala koncept individuálního
přístupu k občanovi dle míry jeho společenské zodpovědnosti. Styk úřady, jestliže
lidé podporu opravdu potřebují, se podobá v mnoha případech hororu.
Státní správa není efektivní a nepřistupuje k občanům - plátcům platů úředníků
- jako ke klientům
Neexistuje efektivní systém elektronické komunikace se státní správou, např. systém
datových schránek je zcela správně označován z hlediska IT jako předražená
tragedie.
Pokud se již občan vydá na úřad, musí si vzít dovolenou, aby něco vyřídil, nehledě z
větší části na zcela neprofesionální přístup úředníků.
Úřední hodiny neodpovídají potřebám občanů.
Celkově se dá říct, že státní správa zamrzla, co se týká přístupu k občanům, kteří ji
živí, na úrovni Rakousko - Uherska ( pán - poddaný). Kdo pracoval v soukromé sféře,
tak jistě ví, o čem mluvím. Státní správa je povinna poskytovat občanům služby,
které si občané platí. A to na úrovni konzultant, který se snaží pomoct - klient, který
potřebuje svoji předplacenou službu.
Vláda naprosto nepodporuje růst populace v ČR
Ano, vláda se snaží pouze restrikcí upravovat důchodový systém, tak aby si důchod
člověk naspořil sám nebo na něj nedosáhl. Opět jde o ekonomická opatření, která
vychází z křivky vývoje průměrného věku občanů a poměr produktivních ku
neproduktivním občanům. Průměrně inteligentní člověk by řešil příčinu, tedy
investoval by do populačního růstu společnosti.
Jak je zřejmé již z přístupu k porodnému, které bude pouze na první dítě rodičů,
vláda tohoto není schopna. Každý průměrný školák chápe následující matematiku:
když mají 2 rodiče 2 nebo 1 dítě, tak společnost neroste, neboť další generace se
pouze vyrovnává nebo se snižuje ku původní generaci. Tedy až každé třetí dítě
rodičů zajišťuje růst společnosti, což znamená, že průměrný počet dětí na jednu
matku by měl být větší než 2.
Pan Radek John nám ovšem vysvětlil, že porodné (symbolicky vzato podporu státu)
si zaslouží pouze první dítě, ostatní ať si rodiče živí sami, když je zplodili.
©2012 Jan Stanislav
automotive.blog.cz
5 z 17
Zajímala by mě žaloba na vládu z řad druho- a více- rozených kojenců u Ústavního
soudu, proč dostanou porodné rodiče jen pro jejich prvorozené sourozence a ne i pro
ně? Odlišují se snad nějak od nich? Vláda říká, že ano, neboť jejich rodičům dá
podporu pouze na jejich prvorozeného sourozence. Jedná se samozřejmě o jasnou
diskriminaci lidí - dětí, které se nemohou bránit.
Lidé by měli důrazně požadovat, aby vláda neprodleně začala podporovat růst
populace, neboť pouze ten může přinést stabilitu a rozvoj jak důchodovému systému,
tak hlavně společnosti.
Neprůhledná výběrová řízení
Je nepochopitelné, že vláda nepoužívá systém elektronických aukcí na každou státní
zakázku.
Jakákoliv poptávka musí být nabízená skrz transparentní systém, do kterého může
každý nahlédnout a potenciální dodavatelé do něj mohou vstoupit až po kompletním
prověření o bezdlužnosti a dohledatelnosti vlastníků - dostanou registraci.
Systém by měl být 2 kolový - v první kole vítězí nejlepší tři nabídky. Po té musí
komise jmenným veřejným hlasováním vybrat dodavatele dle kritérií - nejlepší cena, dodavatel je schopen zakázku realizovat. Pokud správní soud rozhodne, že jejich
volba byla zjevně nevýhodná, dopouštějí se členové, kteří dodavatele vybrali,
trestného činu podvodu a rozdíl mezi nevýhodnou cenou a běžnou cenou musí
rovným dílem uhradit.
Velice podobný systém běžně využívá třeba VW (přístup do systému a
zodpovědnosti jsou samozřejmě řešeny jinak). Systém schválených dodavatelům
opět používá kde kdo.
Smyslem této úvahy je vyvolat diskuzi nad těmito tématy, která jsou dle mého názoru
nejkřiklavější. Samozřejmě respektuji, že jich bude daleko víc. Je třeba si uvědomit,
že o vládě rozhodují občané ve volbách, pokud tedy 60% lidí zůstane doma a pak
nadává, může nadávat leda tak sobě.
Vláda veksláků a brainwashing bulváru
Publikováno: 12.6.2011
Když se v roce 1989 lámal chleba a desetitisíce lidí se zapojili do Sametové revoluce
zřejmě netušili a nemohli tušit, co bude následovat. Pana Havla zvolilo leninskomarxistické (ne komunistické jako se úmyslně nesprávně píše) Federální
shromáždění, vláda se dostala do rukou jeho "kamarádů" a partičky z prognostického
ústavu. Ideje svobody a pravdy se vypařily v oparu privatizace "Divokého Východu"
bez právního rámce. A právě nepozorovaně a s drzou jistotou odešli veksláci od
Tuzexů a z podloubí do davu demonstrantů a začali nám vládnout a konečně
©2012 Jan Stanislav
automotive.blog.cz
6 z 17
"vydělávat" velké peníze. Legálně a za podpory vlády. Pomníky jejich činnosti vidíme
čas od času ještě dnes v rozpadlých hotelích, domech na náměstích. Ano, úvěry,
které nikdo nechtěl splácet. Na druhou stranu pak z tribun tiše zmizeli socialističtí
pohlaváři do nově nabytých vil a za tučnými konty z rozkradených majetků
komunistických organizací. (Zkuste se někde dopátrat, kde je majetek SSM a co dělá
Vasil Mohorita? Budete asi překvapeni ... )
Tito lidé z šedé ekonomiky socialismu se obalili penězi tam, kde se jiní nestačili
rozkoukat. Tito lidé tak učinili, rozebrali to, co se rozebrat dalo a stali se z nich lidé,
kteří mají peníze. Nová elita. Nová elita, která měla zájem, aby právní stát v ČR nikdy
nebyl, stále není a nebude. Tito lidé se infiltrovali do politických hnutí a stali se
kmotry nově vzniklých politických stran, které začali přerozdělovat zbytky ze stolu
velké a malé privatizace - veřejné zakázky.
Ve své rozmanitosti a české hravosti se tak politická scéna propojila s
organizovaným zločinem z peněz nás všech. Z politických hesel se smyl odér
revoluce a zbyly na odiv jen hodnoty: brácha na bráchu, egoizmus moci a
nadřazenost peněz. Občanská společnost odešla od exilu a manipulace pase stádo
lidí ve výkalech bulváru. Bulváru, který přináší stejnou směs polopravd a lží, kterou
dostáváme v kapačkách slov té části politiků, kteří se jsou vykonavateli
přerozdělování peněz tím správným směrem. Idiotizace společnosti dogmatem toho,
že se stejně nedá nic změnit a že současný stav je normální. Ano, nová normalizace.
Normalizace z časopisů, novin, televizních obrazovek a každodennosti beznaděje v
kontaktu se státní správou.
Ano, po každé, když jdete kolem poslanecké sněmovny, vzpomeňte si, nechcete
bony? Bony? Jen místo Tuzexu máme poslaneckou sněmovnu, krajská a místní
zastupitelstva a jejich porcování medvědů. Žijeme v postrealitě vytvořené šedou
ekonomikou socialismu a je čas si uvědomit, že to není "socialismus s lidskou tváří",
ale "hra na demokracii s tváří veksláka" kupujícího v Krupce hlasy, kupujícího
pozemek místem, kde má vést dálnice, prodávajícího městský majetek "pod pultem",
rozdávajícího dotace na luxusní bordel někde na Hradecku a kupujícího si lék na
méněcennost na právech v Plzni. "Velké postavy revoluce" jsou ti, kteří Veksláka
stvořili a teď s ním nechtějí mít nic společného, ale žijí z jeho peněz.
Stejně jako za socialismu však Vekslák nestojí na přímém Slunci, to přenechává
hrdinům jeho bulváru, silikonovým pětkám, ožralům, práskačům, vyvoleným
podvodníkům a přeběhlíkům politických stran. Jak však na Veksláka? Tam, kde je
vidět, tam kde se nedá kšeftovat v zákulisí, jeho moc končí. Pouze právní stát,
transparence, vyšší míra přímé demokracie, angažovanost lidí v občanských hnutích
ho může vyhnat ven... Avšak žádný univerzální lék není, protože ruku na srdce, kdo
by nechtěl bony?
©2012 Jan Stanislav
automotive.blog.cz
7 z 17
B, Korupce proti transparentnosti
Boj s korupcí? - Čekání na Godota a strašáci lezou ze skříně
Publikováno: 31.1.2010
Dívám se a poslouchám politické debaty. Škrty. Úspory. Vysvětlování na co vše není
a nebude. Ale kde je jedno z hlavních předvolebních témat? Kde jsou ti slušní a
poctiví? Kam se ztratilo téma korupce?
Proč neslyšíme stejně silně i debatu o korupci a o navrhovaných opatřeních? Nevím.
Lidé stále čekají na Godota. Ten nepřichází, možná přijde v roce 2012. Godot
jménem Služební zákon. Není to jisté, neboť prý má dostat nový kabát od nové
vlády. A není jisté, zda to krejčí stihnou a nebo mu ušijí kabát pro někoho jiného.
Kdo je však neustále mezi námi jsou strašáci ze skříní. Dokonce jsou už tak otrlí, že ji
opustili a chodí mezi námi a smějí se nám. Jednoho z nich vzpomněl Ivan Hašek v
Hyde Parku, jmenuje se "Akcie na adresáta". Skoro jen u nás je možné vlastnit a
nevlastnit Viamont, Slávii Praha nebo možná Karlův most (??) ? Tento strašák dává
možnost lidem vlastnit akciové společnosti takovým způsobem, aby nebyla známa
jejich totožnost. Nu dobrá, co je zvláštní, je, že takové společnosti jsou pro státní
správu a další organizace plnohodnotným partnerem. On totiž chodí strašák "Akcie
na adresáta" ruku v ruce se strašákem "Malá domů". A Ivan Hašek ví, že malá domů
má ve fotbale už dlouho stop.
A tak i já čekám na Godota a potkávám strašáky, kteří lezou ze skříní státní správy.
Zkusme pojmenovat všechny strašáky a zavřít ne zpět do skříní, ale tam kam patří.
Možná přijde Godot a možná nám pomůže ...
Nutné kroky k transparenci a dalším změnám v ČR
Publikováno: 3.4.2012

Zavedení elektronického podpisu a datové schránky při vydání občanského
průkazu

Koncepce státní správy založená na online komunikaci a kontaktních center
státní správy s terminály s bezplatným přístupem na internet ( podobný model
jako knihovny a i jejich využití)

Schválení zákona o referendu, které by počítalo i s volbou po internetu nebo
přes datové schránky. Volba by byla otevřená po celé schvalovací období.
Jakmile by zamítlo zákon 100.000 lidí jakoukoliv formou (petice, online
hlasovaní po internetu,…) automaticky by se vypisovalo referendum
celostátní.
©2012 Jan Stanislav
automotive.blog.cz
8 z 17

Celostátní referendum by se automaticky vyhlašovalo k ústavním zákonům,
mezistátním smlouvám a zákonu o rozpočtu na daný rok.

Zavedení transparentních účtů a transparentního účetnictví u státní správy,
místních samospráv, soudů, veřejnoprávních institucí a společnostech
vlastněných státem. (týkalo např. i společností DIAMO, Lesy České Republiky,
…)

Vysvětlení koncepce Evropa 2020, veřejná diskuze a schválení na všech
úrovních včetně celostátního referenda

Maximální podpora malých a středních podniků v zemědělství a dalším
zpracujícím průmyslu (např. cukrovary, chov domácích zvířat, včelařství, …).
Čerpání evropských fondů s cílem 100% využití, státem garantované půjčky,
dotace a pobídky Czechinvestu.

Převedením nemocnic z akciových společností na neziskové společnosti.

Zpracování a po té zveřejnění s veřejnou diskuzí na nejméně rok Střednědobé
strategie rozvoje ČR. Její schválení jako ústavní zákon vytyčující vztah k
prioritám ČR ( jaderná energetika a energetika vůbec, prodej půdy, anonymní
akcie na doručitele, … )
zavedení online aukcí na všechny veřejné zakázky včetně možnosti online je
sledovat.

C, Česká Pirátská Strana (Piráti)
Česká pirátská strana - krok stranou a nebo alternativa?
Publikováno: 24.10.2010
Česká pirátská strana. V dnešní době univerzálních řešení, velkých slov, šetření a
strašení existuje alternativa, která lidem neříká, že všechno zvládne. Nekřičí, že vám
zaručí důchod. Neříká, že vám dá práci. Nechce šetřit tam, kde nic není a tudíž ani
smrt nebere.
Nabízí informace, svobodný přístup k informacím. Žádné potupné dohadování na
úřadech, žádné doprošování těch, kteří státní správu platí. Žádné velké protikorupční
sliby. Z povzdálí každodenních analýz a dohadování čí recept je ten pravý, nechává
prostor pro člověka, aby se rozhodnul. Bez manipulací a dodatků.
Nabízí transparenci nebo-li průhlednost. Povinné zveřejňování smluv státu a
nemožnost tajných dodatků, Transparentní bankovní účty (tedy online sledovatelné)
©2012 Jan Stanislav
automotive.blog.cz
9 z 17
státních institucí i státem zřizovaných společností. Ptá se po služebním zákonu a
osobních zodpovědnostech úředníků.
Dále se pozastavuje nad prorůstáním soukromých subjektů v oblasti autorského
práva do života každého z nás. Proč nám soukromé organizace diktují, kde si smíme
pustit rádio? Kde si smíme stáhnout, to co nás zajímá? Kde je veřejná kontrola těchto
institucí?
Dívá se na patenty a duševní vlastnictví z pohledu společnosti. Každý má právo na
duševní vlastnictví, ale to by mělo podněcovat rozvoj společnosti a ne konzervovat
stav, kdy je pomocí patentu vytvořen monopol na využití informací určitou skupinou
lidí, jejíž zájmy jsou ve zneužívání společnosti k osobnímu prospěchu. Otvírá diskuzi
na téma, jak duševní vlastnictví hájit a zároveň rozvíjet společnost. Nenabízí
univerzální řešení, ale chce diskutovat.
Česká pirátská strana není spolek ITků ani legalizátorů konopí. Snaží se nejdříve
otevřít lidem oči a zpřístupnit informace. Potom až zmizí jednoocí, kteří jsou slepým
králem. Až potom můžeme dojít k řešení, které může být překvapivě jednoduché a
možná mnohem více bezbolestné než si všichni myslíme.
Záleží na každém z nás, jestli chce být slepý a nechat jednooké vládnout. Nemusíte
"piráty" podporovat, ale ptejte se:
1, Proč nejsou všechny smlouvy státní správy zveřejňované k diskuzi všem, kterých
se týkají?
Např. proč mám mít za domem supermarket a nikdo se mě na nic neptal ani nedal
vědět?
2, Proč není schválen služební zákon, jak se ČR zavázala při vstupu do EU? Proč
úředníci nemají osobní zodpovědnost za to, co dělají?
Např. Proč mám penále stavební firmě platit já ze svých daní, když má radnice
odbory, které smlouvy připravovaly?
3, Proč je obsah internetu monitorován? Proč nemám možnost se rychle a bez
obstrukcí dozvědět, zda jsem monitorován také? Proč cenzuru internetu vykonávají
soukromé společnosti, provideři internetového připojení? A jak je s těmito daty
nakládáno?
Např. Je normální, aby na večírku o půl třetí ráno někdo napsal do Googlu dětské
porno a já jsem se ocitl v očistci filtrů bez mého vědomí? Neexistují efektivnější
způsoby, jak monitorovat trestnou činnost než plošně skenovat celou společnost?
Ptejte se, neboť vy jste veřejný zájem, který je, jak to vypadá, veřejnosti upírán ...
©2012 Jan Stanislav
automotive.blog.cz
10 z 17
Proč volit Piráty v krajských volbách?
Publikováno: 28.8.2012
Krajské volby v České Republice se blíží, konají 12. - 13. října 2012. Kraj jako vyšší
územně správní celek je důležitým správcem veřejného majetku a svými
pravomocemi významně ovlivňuje život občanů v České Republice ve všech
oblastech, ať již ve zdravotnictví (organizuje a je zřizovatelem nemocnic), v dopravě
(garantuje a zajišťuje dopravní dostupnost lokalit v rámci kraje, ať již formou
dotované dopravy nebo smlouvami s jednotlivými dopravci), ve školství (zřizuje
střední a vyšší školy a odborná učiliště), v dopravní infrastruktuře (silnice II. a III. tříd)
a v dalších oblastech dle zákona č. 129/2000 Sb. Pro by občané měli mít jasnou
představu, jaké kroky chce kraj realizovat, jak kraj s veřejnými prostředky daňových
poplatníků (tedy nás všech) hospodaří a zda přispívá k zlepšení životní úrovně
občanů.
Občané by neměli mít pocit, že jejich hlas nic nezmění, že nemá smysl ani chodit
volit, na tož se účastnit aktivně rozhodování krajských orgánů. Tento pocit, který je ve
společnosti zřetelný vůči všem stupňům státní správy a územních samospráv, právě
vede k odtržení zastupitelů od "reality" a k projektům, které jsou nečitelné nebo
neprůhledné a v mnohých případech jsou vnímány jako obohacování zájmových
skupin.
Právě Piráti vyrážejí do předvolebního boje s jasným heslem: "Vypustíme kaprům
rybník!", kterých chtějí jasně říct, že rybník veřejných zakázek s kapry politiků, které
chodí krmit zájmové skupiny, je potřeba vypustit. Tedy maximálně zprůhlednit
zadávání veřejných zakázek a přinést kterémukoliv občanovi větší pravomoci při
rozhodování o nich. K tématu můžete shlédnout následující klip. Další informace,
kandidátní listiny a rozpracované programy pro jednotlivé kraje jsou k dispozici na
stránkách Pirátů věnovaných Krajským volbám.
Hlavními body pirátského programu pro krajské volby tedy jsou Otevřené
hospodaření. Jak si můžete ověřit, Piráti mají jak transparentní bankovní účet. Ve
kterém se každý, kdo chce, může do detailu podívat na příjmy a výdaje strany online,
pokud se mu nějaká věc nelíbí, může se obrátit na kontrolní komisi nebo na finanční
odbor strany. Piráti vedou a pracují s transparentním účetnictvím, které umožňuje
komukoliv, kdo má zájem, dohledat jakoukoliv transakci, podívat se, kdo ji schválil a
jak tedy bylo s prostředky Pirátů zacházeno. Tyto přístupy, transparentní účetnictví,
transparentní účty spolu se zveřejňováním všech smluv kraje, před nabytím platnosti
tak, aby mohly být smysluplně a účinně připomínkovány ze strany občanů, jsou
hlavními tezemi jejich programu v oblasti Otevřeného hospodaření, které chtějí
prosadit u krajských institucí a také u společností, které kraje většinově vlastní.
Dalším důležitým bodem je Zapojení občanů. Zde Piráti prosazují zveřejňování všech
smluv kraje, audiovizuální záznamy všech jednání zastupitelstva včetně publikace
zápisů. Dále prosazují krajská referenda při důležitých otázkách, které má kraj
©2012 Jan Stanislav
automotive.blog.cz
11 z 17
rozhodnout. Nedílnou součástí programu Pirátů je i prosazení elektronický systému,
který bude od občanů, neziskového sektoru a firem shromažďovat zpětnou vazbu a
který umožní veřejnou diskusi.
Dalším bodem, který má maximálně zpříjemnit a zjednodušit komunikaci občanů a
kraje, je programový bod Digitální kraj. Zde Piráti prosazují zavádění Svobodného
softwaru, který přinese výrazné úspory v IT oblasti a maximálně znemožní úniky
financí v IT zakázkách. Proto, aby občan nemusel s každou věcí na úřad a mohl ji
řešit z pohodlí domova, Piráti prosazují zavedení bezplatných elektronických
podpisů, které umožní a umožňují elektronickou identifikaci občana.
Nedílnou součástí či červenou nití programu Pirátů, na kterou jen těžko narazíte u
ostatních politických stran, je i snaha o propopulační politiku. Tedy důraz na to, že
činnost a rozhodování kraje má výrazný vliv na budoucí generace a je potřeba či
spíše je nutností podporovat rodinu, matky s dětmi a ukázat, že kraj stojí o nové
občánky, vnímá propopulační politiku jako prioritu a chce se demograficky rozvíjet a
ne stárnout. Mezi body, kterými to Piráti dávají najevo, jsou: Prosazování
vyrovnaného rozpočtu kraje, Rozvoj veřejné hromadné dopravy, Podpora zachování
škol a jejich případné citlivé slučování, Budování a podpora mateřských školek,
Podpora výstavby a obnova stávajících dětských hřišť.
Volba České pirtáské strany nebo-li Pirátů v krajských volbách a jejich možný úspěch
v podobě účasti v zastupitelstvu může po létech přinést svěží vítr do neprůhledného
zadávání veřejných zakázek v podobě radikální změny přístupu občanů k informacím
( zveřejňování všech smluv před nabytím platnosti z pozice zastupitelů, krajská
referenda a občanské iniciativy, transparentní účetnictví a účty krajských institucí a
společností vlastněných krajem ), do přístupu krajských úřadů k občanovi a konečně
k fungující elektronické komunikaci s úřady a do možnosti každého z nás
rozhodování kraje ovlivňovat.
D, Evropská Unie a zahraničí
Evropa 2020 - Víte, co to je?
Publikováno: 8.10.2011
Asi každý člověk si občas položí otázku, kam to všechno spěje? Zda existuje nějaká
střednědobá vize (doufejme) rozvoje společnosti v rámci naší republiky a v širším
kontextu v rámci Evropské unie. Zda jsou nějaké cíle, kterých bychom chtěli
dosáhnout. Jestliže existují, které to jsou. Z většiny masových médií máme s trochou
nadsázky detailní přehled o tom, kde kdo odložil pejska, kde hořelo, že překvapivě a
bohužel jako každý rok v říjnu skončilo babí léto, s kým se rozešel Paroubek, koho
zase urazil nebo zbil Kalousek či jak je to s regulací hazardu ...
Ale dostávají se k nám nějakou větší měrou informace o tom, co se děje v Bruselu?
Víme, co se tam děje a jak nás ovlivňuje a bude ovlivňovat? A zajímá nás to vůbec?
©2012 Jan Stanislav
automotive.blog.cz
12 z 17
Asi nejlepší odpověď nám dá náš eurokomisař Štefan Füle, pokud byste to nevěděli,
je zodpovědný za politiku rozšíření a evropskou politiku sousedství, který se ani
neobtěžuje přeložit českou mutaci své prezentace na oficiálních stránkách Evropské
komise z větší části do češtiny... viz http://ec.europa.eu/commission_20102014/fule/index_cs.htm
Snad správně tuší, že jeho práce doma nikoho nezajímá a pokud někoho zajímá,
určitě bude umět anglicky. Na tož, aby se svou práci českým občanům, kteří ho do
Bruselu vyslali, nějak výrazně snažil v ČR prezentovat.
Co však nějak zaniklo a nebylo v médiích dostatečně prezentováno, je, že taková
střednědobá koncepce rozvoje, minimálně hospodářského rozvoje, existuje. Jmenuje
se Evropa 2020. V té si komise EU vytyčila hlavní cíle, kterých chce do roku 2020
dosáhnout. Jednotlivé členské státy potom rozvíjejí tyto cíle dát s ohledem na jejich
dosažení v rámci svých území.
Cíle koncepce Evropa 2020:
1. Zaměstnanost
Zaměstnat 75 % osob ve věkové kategorii od 20 do 64 let
2. Výzkum, vývoj a inovace
Investovat 3 % HDP Evropské unie (kombinace veřejných a soukromých zdrojů) do
výzkumu, vývoje a inovací
3. Změna klimatu a energetika
Snížit emise skleníkových plynů o 20 % (nebo dokonce o 30 %, pokud k tomu budou
vytvořeny podmínky) ve srovnání se stavem v roce 1990
Zvýšit podíl energie z obnovitelných zdrojů na 20 %
Zvýšit energetickou účinnost o 20 %
4. Vzdělávání
Snížit míru nedokončení studia pod 10 %
Dosáhnout ve věkové kategorii od 30 do 34 let alespoň 40% podílu vysokoškolsky
vzdělaného obyvatelstva
5. Chudoba a sociální vyloučení
Snížit alespoň o 20 milionů počet lidí, kteří žijí v chudobě a sociálním vyloučení nebo
jsou na pokraji chudoby a hrozí jim sociální vyloučení
(Zdroj: http://ec.europa.eu/europe2020/targets/eu-targets/index_cs.htm)
©2012 Jan Stanislav
automotive.blog.cz
13 z 17
ČR po té přijala následující implementaci pro své území:
Pro jistotu bez nějaké větší otevřené celospolečenské diskuze (nebo lépe řečeno bez
široce mediálně prezentované koncepce Evropa 2020 a jejího dopadu / přínosu pro
ČR)
I. Zaměstnanost
Vláda ČR předloží EK národní cíl celkové míry zaměstnanosti ve výši 75%.
Národní dílčí cíl míry zaměstnanosti žen: 65 %.
Národní dílčí cíl míry zaměstnanosti starších pracovníků: 55 %.
Národní dílčí cíl "snížení míry nezaměstnanosti mladých osob" (15-24 let): snížení o
třetinu oproti roku 2010.
Národní dílčí cíl "snížení míry nezaměstnanosti osob s nízkou kvalifikací": snížení o
čtvrtinu ve srovnání s rokem 2010.
Národní dílčí cíl snížení administrativní zátěže podnikatelů oproti r. 2005: 30 %.
Národní dílčí cíl zvýšení produktivity práce oproti r. 2010: 20 %.
II. Investice do výzkumu a vývoje
Vláda ČR předloží EK národní cíl investic do výzkumu a vývoje ve výši 2,7 % HDP.
II. Zvyšování energetické účinnosti
Vláda ČR prozatím nepředloží EK národní cíl úspory spotřeby primárních
energetických zdrojů.
IV. Vzdělání
Vláda ČR předloží EK národní cíl poměru vysokoškolsky vzdělaných lidí ve věku 3034 let ve výši 32 %.
Vláda ČR předloží EK národní cíl poměru žáků předčasně opouštějících vzdělávací
zařízení ve výši 5,5 %.
V. Sociální začleňování s snižování chudoby
Vláda ČR předloží EK cíl udržet hranici počtu osob ohrožených chudobou materiální
deprivací nebo žijících v domácnostech bez zaměstnané osoby do roku 2020 oproti
roku 2008. ČR však současně vyvine úsilí vedoucí ke snížení počtu osob ohrožených
chudobou, materiální deprivací nebo žijících v domácnostech bez zaměstnané osoby
o 30000 osob. Tato hodnota odpovídá snížení počtu těchto lidí na úroveň pod 15
procent oproti současnému stavu (15,3 %).
©2012 Jan Stanislav
automotive.blog.cz
14 z 17
(Zdroj: http://www.vlada.cz/cz/evropske-zalezitosti/evropske-politiky/strategie-evropa2020/cr/eu-2020-a-cr-78696/)
Mimo jiné se dozvíte zajímavou věc, kterou zřejmě vláda nerada prezentuje a není o
ní širší povědomí, v ČR je 15,3% obyvatel, kteří jsou ohroženi ohroženi chudobou,
materiální deprivací nebo žijících v domácnostech bez zaměstnané osoby. Pokud
bychom vzali, že ČR má přibližně 10.000.000 obyvatel, dostaneme se k číslu
1.530.000 lidí. Stránky vlády ČR neuvádí z čeho jsou % počítána, pokud z opravdu z
celkového počtu obyvatel, tak je to trochu děsivé ... A moc nechápu, jak s dosažením
cíle V. souvisí zvednutí DPH na potraviny a léky ...
Pokud by vás zajímalo, co pro nás EU a vláda ČR plánuje, využijte prosím
následujích odkazů:
Přehled parametrů plnění cílů jednotlivých členských států naleznate zde:
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/targets_cs.pdf
Detailní koncepci vlády ČR v souvislosti s koncepcí Evropa 2020 zde:
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nrp/nrp_czech_cs.pdf
Detailní rozpracování z hlediska ministerstva financí zde:
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nrp/cp_czech_cs.pdf
Evropa 2020 vymezuje hlavní cíle, ke kterým by měl vývoj EU směřovat. Zkuste si
položit otázku, zda to jsou opravdu hlavní cíle. A jestliže ne, které by to měly být?
Souhrnná zpráva o činnosti Evropské unie 2011
Publikováno: 2.3.2012
Všem, co se zajímají o dění kolem sebe, bych v zápalu boje proti A.C.T.A.,
Dobešově představě o vysokém školství, útoku národních vlád pod záštitou "dostat
cyberzločin pod kontrolu" na svobodu internetu, doporučil nahlédnout do následující
publikace, která shrnuje činnost Evropské Unie za poslední rok 2011 a nastiňuje
kroky pro rok 2012 a další následující léta. Jmenuje se Souhrnná zpráva o činnosti
Evropské unie 2011.
V této knize se jasně rýsují plány doktríny Evropa 2020, utáhnutí opasků finančním i
státním organizacím a státům (zatím hlavně v eurozóně) v rozhodovacích
pravomocech, urychlení vybudovaní ESM (trvalého nástroje pomoci nesolventním
státům), který doplňuje a nahrazuje nyní existující záchranné fondy. Dále rozvíjí tzv.
balíček "six-pack", co jsou doporučení Evropské Komise k rozpočtové ukázněnosti
členských států, které jsou již schváleny a uvedeny v platnost pro všechny státy Unie.
©2012 Jan Stanislav
automotive.blog.cz
15 z 17
Záleží na pohledu každého z nás na roli Evropské Unie, ovšem je zcela zřejmé, že ať
jsme nebo nejsme v eurozóně, tak kroky naší vlády podléhají schvalovaným
direktivám Evropské Komise a pouze je rozvíjejí na našem území bez nějaké širší
společenské debaty, ať již jde např. o prodlužování věku odchodu důchodu,
důchodové reformy či synchronizace poplatků za převody mezi finančními institucemi
(tzv. globální daň, která má přijít od ledna 2014).
Evropská Unie však všechny informace veřejně publikuje, je možné je připomínkovat
v rámci Zelených knih a o svých krocích vydává volně dostupné publikace. Je tedy
pouze na nás, zda se o dění v Evropské Unii, tedy i u nás, začneme zajímat a
aktivně z pozice jednotlivců či nevládních sdružení do jejího dění vstupovat nebo se
spokojíme z kusými informacemi z medií a euro skepticismem pana prezidenta...
Tibet - země duchovní svobody
Publikováno: 10.3.2012
Musím říct, že Tibet a na něj navazující systém buddhismu je pro mě symbol
duchovní svobody. Tak jako Tibeťané se nikdy agresivně nepotlouká po ulicích,
nestojí v koutech nádraží a obchodních center a nevnucuje se v bombastických
pohřebních show jako křesťanské církve a imbecilní sektářské odnože. Buddhismus
chápu jako více filozofii než náboženství, avšak filozofii s duchovním obsahem.
Filozofii, která lidem ukazuje cestu k duchovním hodnotám obecně a proto ji v
obchodních centrech ani na piedestalech konzumu nenajdeme. Ale přeci o něm
všichni ví, protože každý člověk tíhne duchovním hodnotám, které buddhismus
představuje. Tedy Cestu, která převyšuje sama sebe a která nám ukazuje, že existují
hodnoty nezávisle na nás a které sdílíme, ať chceme nebo ne. Tu největší hodnotu,
kterou buddhismus přináší, je naděje v každé životní situaci, která se může přihodit.
O to víc je tristní, že manifestace a symbol buddhismu - Tibet - je již více půlstoletí
okupován Čínskou Lidovou Republikou a probíhá zde genocida původního
obyvatelstva a násilné osídlování novým čínským obyvatelstvem za tichého souhlasu
všech světových mocností a světové populace. Tristní je především to, že ač
buddhismus dává naději všem lidem na světe, tak v Tibetu umírají lidé v naprosté
beznaději, když se dívají jak "Velký Bratr" ničí jejich zemi. Tibet požírá paradoxně
protiklad toho, co představuje o sám, duchovní tradici a duchovnímu uvědomění si
opravdových hodnot se staví karikatura kapitalistického vydírání lidí prázdnými a
bezobsažnými hesly maoismu. Dnešní Čína je fackou ve tváři, jak samotného Maa,
tak Marxe a Engelse, kteří by se v hrobě obrátili, kdyby viděli kam tzv. "komunismus"
v Číně dospěl.
O to víc působí zoufale v dnešní době samo upalování lidí z Tibetu, kteří už nevidí
žádné východisko, ale přeci každý člověk na planetě Zemi má proti Číně zbraň. Je to
právo výběru, které lidé v Číně a v Tibetu nemají. Ať si půjdete koupit tričko, mp3
přehrávač či elektrospotřebič řekněte: NE z Číny!. Pokud lidé celého světa přestanou
©2012 Jan Stanislav
automotive.blog.cz
16 z 17
nakupovat věci z Číny a distancují se tím od systému zneužívajícího práce dětí a
vedoucího genocidu vůči poklidnému tibetskému národu, pouze potom porazí tisíce
malých Davidů obrovského Goliáše. Porazí ho tím, co představuje - zahnívající
mrtvolu prázdných hesel Maoismu, naplněných touhou pomoci a bezidejností.
Proto než si koupíte tričko z Číny, než si zapnete svou novu plazmu ze Shanghaje,
uvědomte si, že zrovna v tomto momentě se upaluje člověk z Tibetu a nebo na něj
míří zbraň za vaše peníze. I vy jste totiž za genocidu v Tibetu svým způsobem spolu
zodpovědní ...
©2012 Jan Stanislav
automotive.blog.cz
17 z 17
Download

Výběr článků o politice z automotive.blog.cz