Sleva na daních za umístění dítěte v mateřské škole
Novelou zákona č. 586/1992, o dani z příjmu, (§ 35 ba odst. 1 písm. g) může daňový poplatník (zákonný
zástupce dítěte) uplatnit i slevu za umístění dítěte v mateřské škole. Školám tak vyplynula povinnost vydávat
potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole, neboť tuto částku si může nově
daňový poplatník (zákonný zástupce dítěte) uplatnit jako slevu na dani z příjmu fyzických osob. Jedná se o
částku ve výši úplaty za předškolní vzdělávání dle § 123 školského zákona. Tyto změny vešly v platnost v
souvislosti s přijetím zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o
změně souvisejících zákonů. Výklad zákona je zatím takový, že by se sleva mohla uplatnit prakticky u všech
zařízení školkového typu, tedy nejen ve státních, ale i v soukromých školkách či dětských skupinách.
Roční daňová sleva na školku se týká pouze školného, nikoliv stravného či výdajů na dopravu. Podle § 35bb
zákona o daních z příjmů lze za každé vyživované dítě uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy
stanovené pro zaměstnance na začátku roku. Slevu za umístění dítěte bude možno uplatnit v rámci ročního
zúčtování záloh nebo při podání daňového přiznání, a to již za kalendářní rok 2014. Pro rok 2014 je to tedy
do výše 8500 Kč, pro rok 2015 to již bude až do výše 9200 Kč.
Každá škola tak vystaví vlastní potvrzení o výši uhrazené částky školkovného, žádný oficiální formulář na to
není. Pracovníci odboru školství a kultury Krajského úřadu Pardubického kraje doporučují, aby na potvrzení
byl celý název školy v souladu s rejstříkem škol a školských zařízení, tedy např. včetně okresu.
Uplatňuje-li jeden z rodičů daňové zvýhodnění na děti a zároveň má vypočtenou daň nižší než daňové
zvýhodnění, vzniká mu nárok na tzv. daňový bonus. „Bonus zvyšuje čistý disponibilní příjem domácnosti,
protože rodič nezaplatí na dani z příjmu fyzických osob nic a ještě obdrží zmíněný daňový bonus od finančního
úřadu,“ upřesňuje poradce p. Ivanco. Daňovou slevou na školku, která bude rovněž přímo snižovat vypočtenou
daň z příjmu, ale bude možné snížit daň z příjmu maximálně do nuly. V případě, že daňová povinnost rodiče
bude nižší než nárok na slevu, tak rodič nevyužije slevu celou.
„Rodiče by si tedy měli propočítat, kdo z nich daňovou slevu na školku uplatní, aby se maximalizovala její
daňová výhoda. Zpravidla by měl slevu na školku uplatnit rodič s vyššími zdanitelnými příjmy, zatímco daňové
zvýhodnění může uplatnit i rodič s nižšími příjmy, protože mu může vzniknout nárok na daňový bonus,“ radí p.
Ivanco.
Tiskopis potvrzení dle § 38l může mít podobu:
Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole dle § 38l zákona
č. 586/1992, o dani z příjmu
Název právního subjektu vykonávajícího činnost
Základní škola a mateřská škola Srch, okres
mateřské školy
Pardubice
Údaje o dítěti (jméno, příjmení, datum narození)
Celkovou částku výdajů, kterou za něj
v příslušném zdaňovacím období zákonný zástupce
uhradil
Podpis ředitele právního subjektu vykonávajícího
činnost mateřské školy
Metodické doporučení Finančního úřadu pro Pardubický kraj:
Sleva za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy
podle školského zákona poskytovaná v souladu s ustanovením § 35bb zákona č. 586/1992
Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“).
Zařízení péče o děti předškolního věku jsou vymezena zákonem č. 247/2014 Sb., o
poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.
Slevu si mohou uplatnit poplatníci na vyživované dítě či děti (pojem vymezen v § 35c ZDP),
které s ním žijí ve společně hospodařící domácnosti (pojem vymezen v § 21e ZDP). Slevu
nelze uplatnit, pokud se jedná o vlastního vnuka nebo vnuka druhého z manželů. Za
vlastního vnuka nebo vnuka druhého z manželů lze slevu uplatnit pouze, pokud je v péči,
která nahrazuje péči rodičů.
Výše slevy za umístění dítěte odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem
za umístění vyživovaného dítěte poplatníka.
Za každé vyživované dítě lze uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy. Pro rok
2014 se tedy jedná o částku maximálně 8.500,- Kč, pro rok 2015 je stanovena minimální
mzda ve výši 9.200,- Kč (nařízení vlády č. 567/2006 Sb.).
Vyživuje-li dítě v jedné společně hospodařící domácnosti více poplatníků, může slevu za
umístění dítěte uplatnit ve zdaňovacím období jen jeden z nich.
Slevu lze uplatnit již za zdaňovací období roku 2014, jak vyplývá z přechodných ustanovení
§ 31 zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.
Jedná se o slevu na dani, která se odečítá z vypočtené roční daně, jak vyplývá z ustanovení
§ 35ba ZDP, nelze jí odečítat ve výši 1/12 měsíčně.
Sleva bude uplatněna
a) buď v ročním zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, které
provede plátce daně, kdy poplatník v „Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze
závislé činnosti“ číslo formuláře 5457, vzor č. 24, část III. str. 4, tabulka 1b (dále jen
„prohlášení“) uvede výši uplatňované slevy. Přílohou prohlášení bude formulář příloha k
prohlášení číslo 5457/1 – vzor č. 1 doplnění části III. prohlášení.
Nárok na tuto slevu budou poplatníci prokazovat v souladu s ustanovením § 38l odst. 2,
písm. f ZDP, Potvrzením zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle
školského zákona o výši vynaložených výdajů za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v
těchto zařízeních; potvrzení musí obsahovat jméno vyživovaného dítěte poplatníka a
celkovou částku výdajů, kterou za něj v příslušném zdaňovacím období poplatník
uhradil,
b) nebo v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob, kdy ve formuláři platném pro
zdaňovací období roku 2014 číslo 5405 vzor č. 21, je již vložen řádek 69a, kde bude
uvedena výše uplatňované slevy. Přílohou daňového přiznání bude také Potvrzení zařízení
péče o děti předškolního věku včetně mateřské školky podle školského zákona
Download

Sleva na daních za umístění dítěte v mateřské škole