ZBRANĚ, STŘELIVO A VÝSTROJ
Pistolový drill je možné absolvovat s jakoukoliv pistolí nebo revolverem, ovšem je zaměřen primárně
na samonabíjecí pistole. Na celý drill Vám postačí 140 ks nábojů a dva zásobníky.
Zbraň i výstroj (pouzdra, zásobníky, apod.) nejsou nijak definovány. Pistole musí být po celou dobu
uložena pevně v pouzdře, stehením, opaskovém nebo jiném.
Střelivo lze používat pouze takové, které je povolené platnou právní úpravou pro daný druh zbraně a
jehož ráže a provedení je zároveň povolené používat na dané střelnici.
BEZPEČNOST
Ochrana zraku a sluchu je pouze doporučená, vstup na střelnici pouze s vybitou zbraní uloženou v
pouzdře. Vybití zbraně, pouze na ústní povel pořadatele a to kontrolovaně vyjmutí zásobníku, závěr
do zadní polohy, náboj do dlaně, rána jistoty, zbraň do pouzdra. Nabití zbraně, střelec si připraví dle
toho „jak kdo nosí“, tedy buď s nábojem v komoře nebo mimo komoru.
Za nebezpečnou manipulaci se zbraní bude střelec peněžně pokutován zvýšením startovného o 100
Kč na další drill, dále fyzicky trestán (např. 100 kliků atp.) nebo vyloučen ze cvičení. Pří opakované
nebo záměrné nebezpečné manipulaci mohou pořadatelé dle svého uvážení okamžitě vyloučit střelce
z drillu a dotyčný je povinen okamžitě odejít ze střelnice!!!
Za nebezpečnou manipulaci se zbraní se považuje manipulace se zbraní bez povelu rozhodčího,
náhodný výstřel, upuštění nebo vypadnutí nabité zbraně, ohrožování sebe nebo jiné osoby, prst na
spoušti mimo vlastní střelbu a míření zbraní mimo bezpečný úhel s ohledem na bezpečnostní a
prostorové podmínky střelnice stanoví pořadatelé tzv. bezpečný úhel, se kterým musí být střelec vždy
seznámen před začátkem drillu.
ŘEŠENÍ TERČŮ A KRYTÍ ATP.
Terče se řeší v pořadí a způsobem podle předepsaného postupu řešení drill/položky.
Svislé krytí – při střelbě nesmí chodidla nohou opustit prostor ohraničený pomyslnou spojnicí středu
neřešených terčů a svislé hrany krytu. Pokud má kryt vyznačené přešlapové linie, nesmí při střelbě
chodidla nohou opustit prostor ohraničený těmito liniemi. Krytí střelbou za pohybu – za pohyb se
považuje více než jeden krok!!!
PÁSKOVÁNÍ ZÁSOBNÍKŮ A NABITÍ ZBRANĚ
Střelec má u sebe dva zásobníky s tím, že neví kolik má v nich nábojů, v začátku drill/položky si
napáskuje do jednoho 6 nábojů, do druhého 8 nábojů, pořadatel mu těsně před drill/položkou
náhodně vybere zásobníky a vloží do zbraně a druhý do sumky tak, aby střelec nevěděl kolik má ve
zbrani nábojů, během řešení položky tedy střelce překvapí vynucené přebití které musí provést s
výšlapem a zásobník odhodit mimo jeho „bojový prostor“ nebo přebije v krytu takticky – více bude
vysvětleno na drillu.
PŘEBITÍ ZBRANĚ
Vynucené přebití zbraně – po vyprázdnění zbraně během střelby, závěr otevřený, na záchytu (u
revolverů dle domluvy před drillem) co nejrychlejší opětovné nabití zbraně a uvedení zbraně do
střelbyschopného stavu, prázdný zásobník vyjmutý ze zbraně může být upuštěný na zem.
Taktické přebití zbraně – doplnění kapacity zbraně během přestávky ve střelbě (zpravidla v krytu).
Nevystřelené náboje a zásobníky vyjmuté ze zbraně nesmí být upuštěny na zem, zůstávají až do
ukončení situace stále pod kontrolou střelce (může je držet v ruce, nebo je uložit do pouzdra, apod.).
TERČE A BODOVÉ HODNOCENÍ DRILLU
Střelba v celém drillu je vedena na torzo postavy takzvaný IPSC terč kde jsou tři hlavní zóny, ale může
být i kombinováno s popery nebo torzy z kovu. Terče jsou umístěny tak, že nejvyšší okraj terče je ve
výšce 155 cm od země, torza a popery dle aktuálního rozmístění .
Měří se čas od startovního signálu po poslední výstřel na terč, k naměřenému času se připočítávají
procedury (P1) za špatné provedení a to plus 5 vteřiny k naměřenému času za každou proceduru.
Za nevyřešený terč (terč bez zásahu) je střelec pokutován procedurou (P2) a to plus 10 vteřin k
naměřenému času za každý nevyřešený terč. Za řešený terč je považován terč s minimálně 1
zásahem, za vyřešený terč je považován terč s minimálně 2 zásahy, vyhodnocují se 2 nejlepší zásahy z
celkového počtu zásahů na terči dle drill/položky.
Do scoresheetu se budou zapisovat všechny zásahy a budeme je hodnotit podle následujícího
schématu: A (alfa) 10 bodů, C (charlie) 7 body, D (delta) 2 body, počet ran je omezený na každou
drill/položku – kapacita dvou zásobníků. Zásahové zóny Alfa, Charlie a Delta zobrazují zásahové
oblasti s různou pravděpodobností „vyřazení“ útočníka z boje!
Hodnoceni je zaměřené na taktické zvládnutí střelecké situace, přesnost je hodnocena dvojnásobkem
bodů oproti dosaženému času. Hodnocení provádíme podle našeho zcela originálního „MRAK“
hodnotícího systému.
Výsledek významně ovlivní procedury, kterými se postihuje nevyřešení terče (bez zásahu) a špatné
technické provedení střelby jako je odhled, kontrola okolí, základní bezpečnost, manipulace se
zbraní.
Za umístění ve výsledkové tabulce nezískáte krom dobrého pocitu vůbec nic.
Download

ZBRANĚ, STŘELIVO A VÝSTROJ Pistolový drill je možné