Lesson Six
6. lekce
What are the Browns doing?
1 45
It’s seven o’clock in the morning. Mrs
Brown’s in bed. Mr Brown’s bringing
her an early morning cup of tea.
It’s eight o’clock. Mr Brown’s leaving
home. He’s going to work. He’s going
to the City.
Mr Brown is a bank clerk. He’s in his
office now. He isn’t working just now.
He’s drinking coffee. It’s the coffee
break.
What’s Mrs Brown doing now? She’s
at home today. She’s sitting in the garden and reading a fashion magazine
and, of course, she’s drinking tea.
lesson 6
Angličtina (nejen) pro samouky - učebnice (2011).indd 68
68
12.7.2011 14:35:23
Their son Chris is at school. He’s sitting
at his desk and writing French words
in his vocabulary book. He’s learning
French.
What’s the time now? It’s seven o’clock
in the evening. Mr and Mrs Brown are
in the kitchen. Mr Brown’s washing up
and Mrs Brown’s making tea.
It’s eight o’clock. Mr Brown’s reading his newspaper. Mrs Brown’s knitting
a pullover. Chris is watching television. They’re all drinking tea.
Výslovnost vlastních jmen: the Browns [braunz] Brownovi; the City [siti]
nejstarší část Londýna, nyní obchodní a finanční centrum města Londýna; Chris
[kris] zkr. od Christopher [kristəfə] Kryštof
69
Angličtina (nejen) pro samouky - učebnice (2011).indd 69
lesson 6
12.7.2011 14:35:26
bed [bed] postel
be in bed ležet v posteli
break [breik] přestávka
clerk [kla:k] úředník
bank clerk bankovní úředník
clock [klok] hodiny; 7 o’clock 7 hodin
cup [kap] šálek
do [du:] dělat
early [ə:li] časný, raný; brzy, časně
eight [eit] osm
fashion [fæšn] móda; módní
French [frenč] francouzština;
francouzský; francouzsky
go [gəu] jít, jet
home [həum] domov; domů
just [džast] právě, zrovna
kitchen [kičən] kuchyně
knit [nit] (tt) plést (svetr)
learn [lə:n] učit se
leave [li:v] odejít, odjet, opustit, nechat
make [meik] dělat, vyrábět
newspaper [|nju:s|peipə] noviny
nine [nain] devět
of [əv] předložka odpovídající českému
2. pádu
cup of tea šálek čaje
office [ofis] kancelář
paper [peipə] papír; hov. noviny
pullover [|pul|əuvə] pulovr, svetr
read [ri:d] číst
seven [sevn] sedm
six [siks] šest
still [stil] ještě (stále)
tea [ti:] čaj
television [|teli|vižn], TV [|ti: |vi:] televize
ten [ten] deset
time [taim] čas
to [tə, tu] do, k, ke
today [tə|dei] dnes
vocabulary [və|kæbjuləri] book
slovníček
wash [woš] mýt (se); prát (prádlo)
wash up [woš |ap] mýt nádobí
watch [woč] pozorovat, dívat se na (něco)
work [wə:k] pracovat, fungovat; práce
write [rait] psát
writer [raitə] spisovatel(ka)
DŮLEŽITÉ FRÁZE A PŘEDLOŽKOVÉ VAZBY
What’s the time, please?
It’s five o’clock.
What time must you leave?
I must leave at six.
I haven’t got time now.
Leave it here, please.
John’s in bed.
Jane’s at work.
The boys are at school.
Peter’s at home.
Are you going home?
We’re going to the cinema.
They’re going to England.
They’re watching television.
lesson 6
Angličtina (nejen) pro samouky - učebnice (2011).indd 70
Kolik je hodin, prosím vás?
Je pět hodin.
V kolik hodin musíte odejít?
Musím odejít v šest hodin.
Nemám teď čas.
Nechte to tady, prosím vás.
Jan leží (doslova: je v posteli).
Jana je v práci.
Chlapci jsou ve škole.
Petr je doma.
Jdete domů?
Jdeme do kina.
Jedou do Anglie.
Dívají se na televizi.
70
12.7.2011 14:35:30
A
VÝSLOVNOST A PRAVOPIS
1. Výslovnost stažených tvarů přítomného času průběhového
1. Dbejte především na to, abyste u tvaru na -ing nevyslovovali na konci [k] 1 46
nebo [g]:
speaking – I’m speaking – I’m speaking English. – doing – you’re doing –
You’re doing French. – coming – he’s coming – Who’s coming? – Jane’s
coming. – working – Is the lift working? – It isn’t working. – going – Where
are you going? – We’re going to the cinema. – They’re going home. – They
aren’t coming with us. – watching – watching television – We’re watching
television.
lift [lift] výtah
2. Opakování výslovnosti [ə:]
Opakujte si výslovnost přízvučné dlouhé samohlásky [ə:], která se v češtině 1 47
nevyskytuje:
[ə:] early – It’s early. – early in the morning – work – his work – working – he’s
working – learn – learning – I’m learning – I’m learning English. – word –
an English word – It’s an English word. – Czech words – Czech words and
English words – first – my first job – my first English textbook
3. Dvojí výslovnost staženého tvaru is
Předchází-li neznělá souhláska [p, t, k, f], vyslovujeme ’s jako
1 48
[s] it’s – It’s good. – that’s – That’s bad. – what’s – What’s this? – What’s that? –
Kate’s busy. – The bank’s full. – The map’s here. – The desk’s in my room. –
The student’s my friend.
Předchází-li znělá souhláska nebo samohláska, vyslovujeme ’s jako
[z] he’s – He’s young. – she’s – She’s old. – The boy’s big. – The girl’s very
young. – David’s untidy. – This job’s good. – John’s here. – Peter’s tall. –
Tom’s late. – Joe’s nice. – The garden’s large.
4. Výslovnost [w] a [v]
1. Rozlišujte pečlivě výslovnost [w] a [v]. Při vyslovování [w] nezapomínejte 1 49
hodně zaokrouhlit (vyšpulit) rty:
[w] work – working – I’m working. – wine – drinking wine – We’re drinking wine. – watch – watching – I’m watching – I’m watching television. –
71
Angličtina (nejen) pro samouky - učebnice (2011).indd 71
lesson 6
12.7.2011 14:35:30
wash – washing – washing up – She’s washing up. – He’s washing his car.
– why – Why are you working here?
1 50 2. Rozlišujte [w] a [v]:
What? – What’s this? – It’s wine. – We have good wine. – It’s very good. – we’re
having – We’re having visitors today. – Are you well? – I’m very well. – Have
a cup of tea. – Have a sandwich. – Only one, please. – One sandwich.
B
MLUVNICE A CVIČENÍ
1. Přítomný čas průběhový
I am learning
English.
Učím se
anglicky.
Přítomný čas průběhový se tvoří pomocí přítomného času pomocného slovesa to
be být a přítomného příčestí významového slovesa. Přítomné příčestí utvoříme
z infinitivu slovesa (bez to) přidáním přípony -ing [iŋ]:
learn +
read +
look +
ing
ing
ing
learning
reading
looking
(doslova: učící se)
(čtoucí)
(dívající se)
Je-li sloveso zakončené na němé -e, toto -e před příponou -ing odpadá:
come +
give +
make +
ing
ing
ing
coming
giving
making
Koncová souhláska se zdvojuje, jestliže před jednoduchou koncovou souhláskou
stojí krátká, přízvučná a jednoduchá (tj. psaná pouze jedním písmenem) samohláska:
sit
put
knit
+
+
+
ing
ing
ing
lesson 6
Angličtina (nejen) pro samouky - učebnice (2011).indd 72
sitting
putting
knitting
72
12.7.2011 14:35:31
Přítomný čas průběhový
1.
2.
3.
1.
2.
3.
I
you
he
she
it
we
you
they
am
are
is
is
is
are
are
are
working
reading
speaking
knitting
working
sitting
writing
coming
pracuji
čteš
mluví
plete
funguje to
sedíme
píšete
přicházejí
Zápor se tvoří přidáním NOT za pomocné sloveso:
I
You
He
We
They
am
are
is
are
are
not
not
not
not
not
working now.
looking.
speaking.
using it.
coming with us.
Teď nepracuji.
Ty se nedíváš.
Nemluví.
Nepoužíváme to.
Nejdou s námi.
Otázku tvoříme přehozením podmětu a pomocného slovesa:
Are
Is
Is
Are
you
John
the lift
they
working?
speaking English to her?
working?
playing?
Pracuješ?
Mluví s ní Jan anglicky?*
Funguje výtah?
Hrají si?
Stažené tvary
I’m
You’re
He’s
She’s
It’s
We’re
They’re
reading.
playing tennis.
playing well.
watching him.
working.
coming.
going home.
Čtu.
Hraješ tenis.
Hraje dobře.
Pozoruje ho.
Funguje to.
Už jdeme.
Jdou domů.
* Poznámka: Jde-li o znalost jazyka, použijeme přítomný čas prostý: Do you speak English?
73
Angličtina (nejen) pro samouky - učebnice (2011).indd 73
lesson 6
12.7.2011 14:35:32
Záporné stažené tvary
I’m not
You aren’t
He isn’t
It isn’t
They aren’t
[aim not]
[a:nt]
[iznt]
[iznt]
[a:nt]
coming with you.
looking.
phoning now.
working.
drinking tea.
Stručné odpovědi:
Are you coming?
Is John going home?
Nejdu s tebou.
Nedíváš se.
Teď netelefonuje.
Nefunguje to.
Nepijí čaj.
Yes, I am.
No, he isn’t.
Užití přítomného času průběhového
a) Užívá se k vyjádření děje, který právě probíhá.
I’m sitting and learning English. Sedím a učím se angličtinu.
What are you doing?
Co děláš?
I’m reading a newspaper.
Čtu noviny.
What is John doing?
Co dělá Jan?
He’s playing tennis with Kate.
Hraje s Káťou tenis.
Where are you going?
Kam jdeš?
I’m going to work.
Jdu do práce.
Who’s coming?
Kdo to přichází?
The Browns are coming.
Přicházejí Brownovi.
Peter’s reading it just now.
Petr to právě teď čte.
b) Vyjadřuje děj, který probíhá v přítomné době (dnes, tento týden, v letošním roce, v současné době apod.), tj. chápe se jako dočasný děj v kontrastu
k minulosti nebo budoucnosti.
Mr Brown is working in the City. Pan Brown pracuje v City. (loni
pracoval v Leedsu)
I’m working at home today.
Dnes pracuji doma. (výjimečně)
My brother is doing French
Můj bratr dělá letos ve škole
at school this year.
francouzštinu. (oproti např.
loňskému roku)
I’m reading a book about
Čtu knihu o Londýně. (v těchto
London.
dnech)
c) V angličtině se užívá též pro vyjádření děje, který se odehraje v blízké
budoucnosti a má charakter naplánované akce. Určení času je třeba uvést.
What’re you doing tomorrow?
Co děláš zítra?
lesson 6
Angličtina (nejen) pro samouky - učebnice (2011).indd 74
74
12.7.2011 14:35:33
ALE: What’re you doing?
Co děláš (teď, dnes)?
I’m working in the morning
and in the evening I’m playing
tennis with John.
Are they coming today?
We’re going to the cinema
tomorrow evening.
Dopoledne pracuji a večer hraji
s Janem tenis.
Přijdou dnes?
Zítra večer jdeme do kina.
CVIČENÍ
1. Brownovi čekají návštěvu. Doplňte do textu správné tvary sloves to have,
to come, to do, to help, to make, to put, to sit, to play, to work:
1. The Browns
visitors today. 2. Mrs Brown
sandwiches and tea. 3. Chris and Kate
her. 4. What
Chris
?
5. He
the cups on the table. 6. Mr Brown in the garden. 7. His brother
in the garden. 8. Little Tina
with
the dog. 9. Oh, the visitors
!
2. Odpovídejte na otázky celou větou:
Příklad: Are you learning French or English now?
I’m learning English.
1. Are you learning French or English now? 2. Are you speaking Czech or English now? 3. Are you sitting in the kitchen or in your room? 4. Are you doing
an exercise or are you reading the text? 5. Are you writing or reading the exercise? 6. Is your friend or your brother / sister helping you? 7. What lesson are
you doing?
3. Právě jste potkali pana Browna. Zeptejte se ho:
1. Kam jdete? 2. Co děláte zítra? 3. Kde pracujete? 4. Co čtete?
2. Tvoření slov v angličtině
A Pomocí přípony -er
V angličtině lze tvořit nová slova pomocí přípon, podobně jako v češtině, např.
učit – učitel = to teach – the teacher. Přípona -er vytvoří jméno označující
osobu, která provádí činnost vyjádřenou slovesem.
Příklady:
to teach
to play
to use
učit
hrát
užívat
teacher
player
user
učitel(ka)
hráč(ka)
uživatel(ka)
75
Angličtina (nejen) pro samouky - učebnice (2011).indd 75
lesson 6
12.7.2011 14:35:34
to write
to learn
to work
ALE: to visit
psát
učit se
pracovat
navštívit
writer
learner
worker
visitor
spisovatel(ka)
žák(yně), student(ka)
pracovník
host
B Beze změny tvaru
Nová slova mohou též vznikat beze změny tvaru, např. ze slovesa vznikne podstatné jméno a naopak: help pomáhat, help pomoc. Podstatné jméno se může stát
přídavným jménem, stojí-li před jiným podstatným jménem, např. bank banka,
a bank clerk bankovní úředník.
Sloveso a podstatné jméno mají stejný tvar:
to help
pomáhat
help
to work
pracovat
work
to use [ju:z] používat
use [ju:s]
to need
potřebovat
need
to play
hrát
play
pomoc
práce
použití
potřeba
hra
Podstatné jméno a přídavné jméno mají stejný tvar:
garden
zahrada
garden chair
kitchen
kuchyně
kitchen table
television
televize
television play
London
Londýn
London banks
zahradní židle
kuchyňský stůl
televizní hra
londýnské banky
CVIČENÍ
1. Tvořte jména osob pomocí přípony -er a uveďte český překlad:
Příklad: to design – navrhovat
the designer – návrhář
1. to read 2. to help 3. to write 4. to speak 5. to use 6. to think 7. to work 8. to drink
9. to watch
2. Tvořte vhodná slovní spojení:
Příklad: flower – the flower garden květinová zahrada
A.
B.
A.
B.
flower
cup
evening
offices
kitchen
glass
London
cinemas
tea
garden
morning
schools
wine
party
Prague
newspapers
coffee
table
banks
lesson 6
Angličtina (nejen) pro samouky - učebnice (2011).indd 76
76
12.7.2011 14:35:34
3. Číslovky 1–10
1
2
3
4
5
one
two
three
four
five
[wan]
[tu:]
[θri:]
[fo:]
[faiv]
6
7
8
9
10
six
seven
eight
nine
ten
[siks]
[sevn]
[eit]
[nain]
[ten]
Zapamatujte si důležité pravidlo! Je-li v anglické větě podmět v množném čísle,
musí být také sloveso v množném čísle. (V češtině platí toto pravidlo jen pro číslovky dvě, tři, čtyři, např. Dvě (tři, čtyři) knihy jsou na stole, ale pět (šest, …)
knih je tady.)
Příklady:
Six chairs are in the garden,
five chairs are in the hall.
Seven magazines are here,
ten magazines are in my room.
Šest židlí je na zahradě,
pět židlí je v hale.
Sedm časopisů je tady,
deset časopisů je v mém pokoji.
CVIČENÍ
1. Počítejte po dvou do deseti a zpět:
two, …
2. Počítejte po dvou od jedné do deseti a zpět:
one, …
3. Říkejte, kde jsou:
Příklad: 2 tea cups – 4 cups
Two tea cups are on the kitchen table, four cups are in your room.
2 chairs – 4 chairs, 1 wine glass – 5 glasses, 10 CDs – 3 CDs, 1 box – 8 boxes,
1 bag – 4 bags, 10 sandwiches – 5 sandwiches, 9 magazines – 7 magazines
77
Angličtina (nejen) pro samouky - učebnice (2011).indd 77
lesson 6
12.7.2011 14:35:35
C
SOUHRNNÁ CVIČENÍ
1 51 1. Nejprve si vyslechněte rozhovor Káti s matkou. Potom si ho pouštějte po
větách a do závorky napište plný tvar staženého slovesa:
Kate:
(
)
Mother:
(
)
Kate:
(
) . (
)
Mother:
(
) . (
) . (
)
Kate:
(
)
Mother:
(
) . (
) . (
) (
Kate:
(
)
Mother:
(
)
Kate:
(
)
Mother:
(
) . (
)
)
there [ðeə] tam; leave for Paris odjet do Paříže
2. Uveďte deset jmen osob (nikoliv členů rodiny):
1. visitor 2. …
3. Odpovídejte záporně:
Příklad: Must you go to work now? – No, I needn’t.
1. Must you go to work now? 2. Are you learning French now? 3. Are you writing an exercise? 4. Are you doing lesson seven? 5. Are you reading a newspaper? 6. Must you wash up today? 7. Must you help mother? 8. Can you speak
French? 9. Is your friend speaking English to your mother? 10. Can you speak
Russian? 11. Are the Browns coming to Prague tomorrow? 12. Must you speak
to Mr Brown? 13. Can Mr Brown speak Czech? 14. Is Peter watching television
now?
Russian [rašn] ruština; rusky
4. Paní Brooková telefonuje domů z práce, aby zjistila, co kdo dělá. Syn
David jí odpovídá. Předveďte jejich dialog.
Příklad: What’re you doing, David? – I’m doing my lessons.
What’s father doing? – He’s …
lesson 6
Angličtina (nejen) pro samouky - učebnice (2011).indd 78
78
12.7.2011 14:35:36
Download

Angličtina (nejen) pro samouky