Buddhismus
 vznik v Indii v 6. až 4. století př. n. 1.
 založen na učení Siddhárthy Gautamy zvaného Buddha, tzn. „Probuzený, Osvícený“
 základem buddhistické nauky (dharmy) je učení o utrpení (dukkha), které buddhismus chápe jako vlastní podstatu
života. Cílem je překonat toto utrpení a dosáhnout tzv. nirvány, tj. stavu věčné blaženosti, spokojenosti, klidu, kdy
končí koloběh životů převtělováním (reinkarnací).
 Buddhovo učení bylo nejprve tradováno ústně, teprve v 1. století př.n.l. vznikl
soubor buddhistických posvátných knih zvaný Tipitaka
 patero přikázání:
1. nezabíjet jakékoli bytosti (vše živé) a neubližovat jim,
2. nekrást,
3. zákaz sexuálních vztahů mimo manželství,
4. nelhat
5. neužívat alkohol ani jiné drogy, zatemňují mysl
 rozšířen v jihovýchodní, jižní a střední Asii.
Hinduismus
 náboženství, filozofie a společenský systém - vznikl v Indii v druhém tisíciletí




př.n.1.. Základem je staroindické učení o odvěkých zákonitostech světa a
přirozeném charakteru věcí, jež tento řád tvoří (dharma), zákonu odplaty za minulé
činy (karma), o nenásilí (ahinsa) a konečné duchovní osvobození z hmotného
otroctví (mókša)
védy uvádějí 33 božstev, která jsou v podstavě personifikované přírodní síly a jevy
v čele hinduistického božstva stojí Brahma (stvořitel, počátek všech věcí), Višnu
(udržovatel života a světa) a Šiva (bůh plodnosti, smrti a zničení)
základní náboženské spisy představují védy a další posvátné knihy a texty
bráhmanismu – např. Upanišády, báseň Bhagavadgíta. Kultovním jazykem je
sanskrt.
negativní stránkou hinduismu je členění společnosti na kasty. Tím vzniká rasová a
společenská nerovnost lidí.
 každý, kdo žije v souladu s předpisy své kasty, převtělí se znovu do kasty vyšší; kdo tyto předpisy porušuje, znovu se
rodí do kasty nižší či do zvířete, rostliny. Cílem je vymanit se z reinkarnace.
 hinduismus je rozšířen převážně v Indii a Nepálu, menšinově v Bangladéši, Pákistánu a na Srí Lance.
Islám
 monoteistické náboženství založené v poč. 7. stol v Arábii Mohamedem,
prorokem, „bohem osloveným" obchodníkem z Mekky.
 jeho podstatou je víra v Alláha (jediného Boha), v božské poslání jeho proroka
Mohameda, v nesmrtelnost lidské duše, poslední soud a posmrtnou odměnu v ráji.
 základní knihou islámu je korán, Boží slovo zjevené proroku Muhammadovi
 velký význam mají i tradice o životě, výrocích a skutcích Muhammady a o prvotní
muslimské obci. Tradice (hadísy) byly později sepsány – tvoří Sunnu.
 z Koránu a Sunny vychází islámské právo – šarí´a
 pět sloupů víry:
1. Není božstva kromě Boha a Muhammad je posel Boží.
2. motlitba,
3. dobročinnost,
4. půst v měsíci ramadánu,
5. pouť do Mekky
 Islám je rozšířen na Blízkém východě, v S Africe a části J a JV Asie. Po křesťanství představuje druhé nejrozšířenější
náboženství s více než 1 miliardou věřících.
Judaismus (židovství)
 vytvořen během 2. tisíciletí př.n.1. izraelskými kmeny, je nejstarší monoteistickou
vírou na světě
 posvátným spisem judaismu je Písmo svaté neboli hebrejská Bible, Tenach či
Tanach; z hebrejské Bible vychází nejen judaismus, ale má v ní kořeny i křesťanství
a islám
 nejrozsáhlejším souborem židovského náboženství je písemnictví Talmud –
písemné shrnutí ústního zákona s pozdějšími vysvětlivkami a výklady
 základem je víra v jediného Boha, hebrejské jméno Boží zní Jahve
 podle judaismu byli všichni lidé stvoření svobodní a schopní volit mezi dobrem a
zlem, aniž by byli zatížení dědičným hříchem (křesťanství – Adam a Eva zhřešili –
dědičný hřích – všichni jsme hříšníci)
 je založen na desateru božích přikázáních, která Bůh předal Mojžíšovi (13. stol. př
n.1.) na hoře Sinaj; úplný mojžíšský Zákon se skládá ze 613 přikázání, která se týkají každodenního chování
 vyvrcholením židovského týdne je sobota (šabat), jakožto sváteční den odpočinku – platí přísný zákaz jakékoli práce
 židovské svátky souvisí s nábožensko-dějinnými událostmi – např. Chanuka = svátek světel (vzpomíná se
znovuzasvěcení jeruzalémského chrámu), Pesach = Velikonoce (památka osvobození Izraelitů z egyptského zajetí)
 náboženské obyčeje – obřízka chlapců osmý den po narození, bar micva (slavnost náboženské dospělosti chlapců
v 13 letech), jídelní a stravovací předpisy (rituální čistota – košer – pokrmů), rituální očista v lázni (mikve) a pokrývka
hlavy u mužů
Křesťanství
 náboženství založené na učení Ježíše Krista, vzešlé v 1. stol. n. 1. z judaismu,
původně jako sekta v rámci judaismu
 nejrozšířenější náboženství světa, které tvoří řada církví a sekt, z nichž hlavními
jsou církve římskokatolická, protestantská a pravoslavná
 zásady víry jsou obsaženy v Bibli, která je na rozdíl od židovské Bible tvořena
nejen Starým zákonem, ale též Novým zákonem (Písmo svaté Starého a
Nového zákona)
 nejdůležitější část Nového zákona – Evangelia (podle Jana, Marka, Lukáše,
Matouše) - vypravují o životě, působení, smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista
 ústředním dogmatem křesťanství je víra v jednoho Boha existujícího ve třech
božských osobách, jimiž jsou Otec, Syn a Duch svatý, tedy víra v Boží trojici
 trojjediný Bůh je chápán jako stvořitel vesmíru a člověka – je charakterizován věčností, nekonečností,
všudypřítomností, vševědoucností, moudrostí, spravedlností, milosrdenstvím, láskou
 křesťané věří v posmrtnou existenci lidské duše. Na konci věků nastane všeobecné vzkříšení zemřelých, druhý
příchod Kristův na svět a poslední soud. Bůh bude prostřednictvím Krista soudit veškeré činy (dobré i zlé) a rozhodne
o konečné odplatě – buď o spasení nebo zatracení lidí
 klasický text křesťanské etiky je Desatero přikázání; stěžejním principem je Ježíšovo dvojí přikázání lásky – k Bohu a
k bližnímu
 svátečním dnem je neděle, hlavní svátky zpřítomňují život a spasitelské působení Ježíše Krista – Vánoce (narození),
Velikonoce (umučení a vzkříšení) – předchází jim půst
Desatero přikázání:
1. Já jsem Hospodin Bůh tvůj, nebudeš míti jiných bohů přede mnou!
2. Nevezmeš jméno Boží nadarmo!
3. Pomni abys den sváteční světil!
4. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho žil a dobře se ti vedlo na zemi!
5. Nezabiješ!
6. Nepokradeš!
7. Nesesmilníš!
8. Nepromluvíš křivě proti bližnímu svému!
9. Nepožádáš manželky bližního svého!
10. Nepožádáš statku bližního svého!
Download

Buddhismus • vznik v Indii v 6. až 4. století př. n. 1. • založen na