Dochází ke sloučení dvou
klíčových norem týkajících se
bezpečnosti strojních zařízení.
Co to znamená pro výrobce
strojů a zařízení?
Derek Jones – manažer rozvoje obchodu (technik pro funkční bezpečnost – TÜV Rheinland)
Na rok 2016 je naplánováno sloučení dvou bezpečnostních norem týkajících se
řízení strojů EN ISO 13849 a IEC 62061 do jedné globální normy. Pokud se
dodavatelé strojních a dalších zařízení (OEM) na tuto skutečnost připraví již nyní,
pomůže jim to využívat s výhodou pokročilých technologií a eliminovat obchodní
bariéry.
Kolik času máte na přípravu na sloučení norem EN ISO 13849 a IEC 62061? Tyto dvě
bezpečnostní normy týkající se řízení strojů se podle plánu mají sloučit do jedné globální normy
IEC/ISO 17305 k roku 2016. Připravit se na tuto skutečnost již nyní je pro výrobce strojů
a zařízení snadnější, než si mohou myslet. Pomůže jim to konstruovat bezpečnější, výkonnější
a mezinárodně konkurenceschopná strojní zařízení a současně snížit náklady na proces
dosažení shody s bezpečnostními požadavky v různých zemích.
Nastavený cíl pro přijetí normy na rok 2016 povoluje další dvouleté přechodné období do roku
2018, i když normotvorné organizace mohou pro dokončení normy IEC/ISO 17305 potřebovat
další čas navíc. Aktuální cílové datum dokončení považují někteří za příliš optimistické, přičemž
jako reálnější se jeví rok 2018.
Někteří výrobci strojů a zařízení, zvláště ti sídlící mimo Evropskou unii (EU), se mohou tázat po
nutnosti a relevanci tohoto sloučení. Mnozí výrobci strojů a zařízení by si pochopitelně skutečně
rádi chtěli potvrdit, že potenciální zisky z daného sloučení ospravedlní náročnost přechodu,
jenž se může jevit jako další překážka v bezbřehém oceánu norem a předpisů. Tyto zisky mohou
například zahrnovat využití pokročilých technologií a eliminaci technických bariér v rámci
globálního obchodu.
Kombinace toho nejlepšího z obou
Výrobci strojů a zařízení by však měli být optimističtí. Sloučení, které ve výsledku vytvoří normu
IEC/ISO 17305, značí vrchol ve smyslu úkolů vztahujících se ke globálním normám ohledně
bezpečnostního řízení strojních zařízení.
2 | Sloučení (EN) ISO 13849 a IEC 62061 – co to znamená pro výrobce strojů a zařízení
Základní metodologie a zásadní požadavky představené v normách ISO 13849 a IEC 62061 by
neměly vyžadovat podstatnější úpravy. Jejich sjednocení by mělo jednoduše zkombinovat to
nejlepší, čeho oba tyto předpisy dosáhly, čímž dojde k zjednodušení a vytvoří se jediná
a snadněji využitelná norma. Mohlo by rovněž vyřešit některé ze známých problémů
a nejednoznačných aspektů, na které se přišlo během posledních šesti let, kdy se používaly obě
stávající normy.
Sloučení
EN ISO 13849-1
a IEC 62061 na
IEC/ISO 17305 může
nabídnout své výhody,
ale může přinést
také zmatky?
Výrobci strojů a zařízení pravděpodobně zjistí, že předchozí
přechod v oblasti bezpečnostních norem byla velmi užitečná
příprava na přijetí IEC/ISO 17305. Díky zkušenosti s přechodem
z EN 954-1 na EN ISO 13849-1 budou výrobci považovat další
přechod za proveditelnější krok. Mohou s výhodou využít vše, co
se naučili ze souvislého využívání stávajících norem ISO a IEC, pro
usnadnění cesty ke shodě s požadavky IEC/ISO 17305.
Výrobci přecházející z jednoduché kategorizace bezpečnostních
otázek v EN 954-1 na podstatně komplexnější normy ISO 13849
nebo IEC 62061 nevítali tento přechod s jednoznačným nadšením.
Současně však nastala shoda v tom, že stále sofistikovanější
technologie bezpečnostní automatizace zcela jasně vyžadovala
souběžná a důsledná zlepšení bezpečnostních norem.
Stále intenzivnější celosvětové přijímání norem ISO a IEC, které nahradily EN 954-1 na konci
roku 2011, tuto předpověď potvrzuje. Nová generace komplexních technologií elektronické
a programovatelné bezpečnostní automatizace překračuje schopnost relativně jednoduché
a částečně preskriptivní normy EN 954-1, která v podstatě poskytovala základní pokyny ohledně
struktury řídicích systémů.
Nové, obsáhlejší normy týkající se funkční bezpečnosti umožňují jisté využívání nových
technologií díky tomu, že po konstruktérech vyžadují vyhodnocovat veškeré aspekty vztahující se
k dlouhodobé spolehlivosti bezpečnostních součástí.
Složitost je dále zvyšována přísnějšími požadavky na dokumentaci v kombinaci s kvantitativními
výpočty k vyhodnocení spolehlivosti. Tyto typy změn však ve výsledku vyplynuly do podoby
metodologického přístupu, který výrobcům strojů a zařízení napomáhá k vývoji bezpečnějších
výrobků – při využití norem, které umožňují používat současné technologie a které mohou být
využity k prokázání shody v rámci celosvětových trhů – s předvídatelnější funkční způsobilostí,
vyšší spolehlivostí a provozní dostupností a s lepší návratností investic.
Všechny ukazatele velí „start“
Pro výrobce je stále těžší nacházet důvody k přijetí vyčkávací pozice v souvislosti IEC/ISO
17305. Nejzřetelnějším ukazatelem toho, že vznikne sjednocená norma, je nastávající konec
aktivit za účelem dalšího vývoje ISO 13849 a IEC 62061 jako samostatných norem. Předběžný
proces plánování IEC/ISO 17305 již započal a kompilace prvního návrhu začne ještě během
letošního roku. Další nejpodstatnější ukazatele značící vznik jediné globální bezpečnostní normy
zahrnují:
ISO a IEC jsou relevantní pro konstrukci strojů a zařízení v USA.
K tomuto tématu existuje jeden zvláště významný, obecně známý precedent: ISO 12100 je
základní principiální normou týkající se strojní bezpečnosti, jež poskytuje rámcové nejlepší
technické postupy pro odhalení rizik a vyloučení nebezpečí během fáze návrhu zařízení. Je
vyjádřením toho, že to, co bylo vždy považováno za „evropské normy“, je ve skutečnosti
mezinárodně platné. Nejenže je norma ISO 12100 konsensuální normou ve Spojených státech
3 | Sloučení (EN) ISO 13849 a IEC 62061 – co to znamená pro výrobce strojů a zařízení
amerických, ale některé z jejích zásadních vlivů jsou ustanoveny americkými výrobci strojů
a zařízení, uživateli strojních zařízení a výrobci bezpečnostních zařízení.
Mnohé národní normy již obsahují ustanovení shodná s ekvivalentními verzemi norem
ISO a IEC.
Stále větší počet regionů po celém světě přijímá normy ISO a IEC jako národní normy.
Představte si amerického výrobce prodávajícího své výrobky do Číny a Evropské unie nebo
společnost sídlící v Číně a vyvážející zboží do Spojených států amerických. Různé normy, které
přicházejí do hry – od UL a ANSI po EN a GB – se mohou projevit tak, že budou vytvářet
množství pokynů, jež komplikují život globálním vývozcům stejně tak jako dovozcům. Současné
normy jsou však často vzájemně podobné – někdy až z 90 % shodné od jedné k následující.
Co jsou nejčastější společné prvky? Jak lze předpokládat, sdílejí podstatné součásti s normami
ISO a IEC.
Na základě komplexity a požadavků na data nepřichází do úvahy „cesta zpět“.
Bezpečnostní funkce v současnosti často neznamená jednoduché vypnutí napájení.
Bezpečnostní logika umožňující inteligentní bezpečnostní postupy je jedním z příkladů flexibilní,
pokročilé funkce vyžadující důslednější opatření proti možným omylům a chybám. Větší
komplexita a požadavky na výpočty spolehlivosti měly za následek jistou pochopitelnou frustraci,
která v neposlední řadě vyplývá z nedostatku dat. V mnoha případech však již došlo k vyřešení
tohoto problému. Odkládat a doufat, že se komplexita časem ztratí, nepřináší žádné výhody.
Komplexita setrvá. Porozumění stávajícím normám ISO 13849 a IEC 62061 zcela jistě umožní
snadnější přechod na IEC/ISO 17305.
Shrnutí: Vyjasnění a zjednodušení
Rozhodující faktor: Globální obchod znamená globální normy. Vydání normy IEC/ISO 17305
je plánováno na rok 2016. Nejlepším strávením času od nynějšího okamžiku do uvedené
doby je seznamování se se základy norem ISO 13849 a IEC 62061. Společnosti s důvěrnou
znalostí těchto dvou norem později pohodlně přijmou i výslednou sjednocenou normu.
Proces slučování nepřinese žádné podstatně odlišné požadavky. Dojde k vyjasnění a zjednodušení.
Průmysl jednoduše nabírá kurz směrem k optimalizované, globálně využitelné normě, která výrobcům
strojů a zařízení pomůže konstruovat bezpečnější a konkurenceschopnější strojní zařízení.
Číslo publikace: SAFETY-WP020A-CS-P
Copyright ©2014 Rockwell Automation, Inc. Všechna práva vyhrazena.
Download

Stáhnout bílou knihu pro dodavatele strojů