UGOVOR O ZALOZI AKCIJA
Ovaj ugovor o zalozi akcija (ovaj "Ugovor") je zaključen [●] od i između:
(1)
AD IMLEK BEOGRAD – PADINSKA SKELA, akcionarskog društva koje je organizovano i
postoji u skladu sa zakonima Republike Srbije, registrovano kod Agencije za privredne registre
Republike Srbije sa matičnim brojem 07042701 sa registrovanom sedištem na adresi Industrijsko
naselje bb, Belgrade koje na osnovu punomoćja zastupa [●] (“Zalogodavac”); i
(2)
UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD, akcionarskog društva koje je organizovano i
postoji u skladu sa zakonima Republike Srbije, sa registrovanom sedištem na adresi Rajićeva 2729, Beograd, registrovano kod Agencije za privredne registre Republike Srbije sa matičnim
brojem 17324918, koji nastupa kao zajednički agent obezbeđenja i punomoćnik Obezbeđenih
strana (kako je to definisano dole) koje na osnovu punomoćja zastupa [●] ("Založni poverilac");
(Zalogodavac i Založni poverilac se zajednički nazivaju “Ugovorne strane”).
OBZIROM DA:
(A)
su BNP Paribas Fortis SA/NV, Citibank, N.A., London Branch, Raiffeisen Bank International
AG, UniCredit Bank Austria AG kao Aranžeri i Prvobitni zajmodavci, ING Bank N.V.,
London Branch kao Aranžer, UniCredit Bank AG, London Branch kao Agent po kreditu i
Engleski agent obezbeđenja, UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd kao Prvobitni zajmodavac,
Srpski agent obezbeđenja i Agent za plaćanja, ING Bank N.V., Raiffeisen banka a.d. Beograd
kao Prvobitni zajmodavac, Adriatic Midco B.V., kao Društvo i Prvobitni jemac i Adriatic
Bidco B.V., kao Prvobitni zajmoprimac i Prvobitni jemac zaključili ugovor o kreditima na
EUR 375.000.000 dana 20. februara 2015. godine (“Ugovor o kreditima”) na osnovu kojeg su
se Prvobitni zajmodavci saglasili da daju zajmove Zajmoprimcima (kako su tamo definisani)
sa glavnicom u iznosu do EUR 375.000.000 u skladu sa odredbama i uslovima koji su
definisani u Ugovoru o kreditima;
(B)
je Zalogodavac vlasnik 224,368 običnih akcija Koncerna Bambi a.d Požarevac akcionarskog
društva koje je organizovano i postoji u skladu sa zakonima Republike Srbije, upisanog u
Registru privrednih društava Agencije za privredne registre u Beogradu sa matičnim brojem
07162936, i sedištem na adresi Đure Đakovića bb, Požarevac (“Društvo”);
(C)
su Zalogodavac, Clates Holding B.V., Danube Foods Group B.V. i Društvo pristupili Ugovoru
o kreditima kao Dodatni zajmoprimci (kako je to definisano u Ugovoru o kreditima) i/ili
Dodatni jemci (kako je to definisano u Ugovoru o kreditima) na dan ili oko 9. aprila 2015.
godine;
(D)
su Prvobitni zajmodavci (kako je to definisano ispod) izdali punomoćja Založnom poveriocu
kojim su ga ovlastili da postupa kao zajednički agent obezbeđenja i punomoćnik u pogledu
1
zaloge koja se uspostavlja ovim Ugovorom; i
(E)
Prema Ugovoru o kreditima potrebno je da Ugovorne strane zaključe ovaj Ugovor.
1.
DEFINICIJE I TUMAČENJA
1.1
Definicije
“Pomoćni dokument” znači svaki dokument koji će biti zaključen u budućnosti u vezi sa i kao
što je to predvidjeno u Ugovoru o kreditima, od strane, između ostalih, Domaćeg srpskog
zajmodavca po osnovu Ugovora o kreditima (uključujući i Obezbeđenje strane) kao
zajmodavca po osnovu Pomoćnog kredita (kako je to definisano u Ugovoru o kreditima) i
Zalogodavca, Društva ili bilo kog drugog Dužnika kao zajmoprimca po osnovu takvog
Pomoćnog kredita (kako je to definisano u Ugovoru o kreditima) u kome se navodi takav
Pomoćni kredit (kako je to definisano u Ugovoru o kreditima), a što može, u svakom slučaju,
da dovede do budućih obaveza koje će Zalogodavac dugovati.
“CRHoV” znači Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti.
“Slučaj izvršenja” znači Slučaj ubrzanja po Ugovoru o kreditima.
“Pismo o naknadi” znači (i) pismo o naknadi za aranžiranje od 20. februara 2015. godine
naslovljeno na i zaključeno od strane Adriatic Midco B.V. i aranžera i ugovarača navedenih u
tom dokumentu i (ii) pismo o naknadama za agenta i agenta obezbeđenja od 20. februara
2015. godine koje su potpisali, između ostalih i Adriatic Midco B.V., UniCredit Bank AG,
London Branch i UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd.
“Ugovori o zaštiti od rizika (hedging)” znači, po izboru Matičnog društva, bilo koji ugovor
koji će zaključiti Dužnik (ili bilo koji Član Grupe koji će postati Dužnik) i druga ugovorna
strana u tom ugovoru u vezi sa aranžmanom o derivatima ili zaštiti od rizika koji je zaključen
(ili koji je bio ili će biti dodeljen):
(a) da zadovolji bilo koji minimum zahteva zaštite od rizika na osnovu Ugovora o kreditima;
i/ili
(b) u bilo koju svrhu koja nije zabranjena odredbama Ugovora o kreditima u vreme kada
odgovarajući budući ugovor bude zaključen.
“Ugovor između poverilaca” znači ugovor između poverilaca od 20. februara 2015. godine
koji je zaključen između ostalog između UniCredit Bank AG, London Branch kao Agenta po
kreditu i Engleskog agenta obezbeđenja, BNP Paribas Fortis S.A./N.V., Citibank, N.A.,
London Branch, ING Bank NV, London Branch, Raiffeisen Bank International AG i UniCredit
Bank Austria AG kao Aranžera, BNP Paribas Fortis S.A./N.V., Citibank, N.A., London
Branch, ING Bank N.V., London Branch, Raiffeisen Bank International AG, UniCredit Bank
Austria AG, UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd i Raiffeisen banka a.d. Beograd kao
Zajmodavaca iz ugovora o kreditima, Zajmodavaca unutar Grupe, UniCredit Bank Srbija a.d.
2
Beograd kao Agenta za plaćanja i Srpskog agenta obezbeđenja, Adriatic Topco B.V. kao
Prvobitnog ulagača, Adriatic Midco B.V. kao Matičnog društva, i kompanija koje koje su na
potpisnim stranama Ugovora između poverilaca navedene kao Dužnici.
“Dužnik” za svrhe ovog Ugovora znači Zalogodavac, Društvo i bilo koje drugo srpsko društvo
koje je jemac za obaveze Zalogodavca i Društva po Dokumentu obezbeđenog duga.
“Prvobitni zajmodavci” znači za svrhe ovog Ugovora, UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd i
Raiffeisen banka a.d. Beograd.
“Revolving kredit” znači revolving kredit koji je dat po Ugovoru o kreditima.
“Dokumenta obezbeđenog duga” znači Ugovor o kreditima, Ugovor između poverilaca,
Pismo o sindiciranju, bilo koje Pismo o naknadi, bilo koji Ugovor o zaštiti od rizika (hedging)
i bilo koji Pomoćni dokument, kao i sve ostale dokumente koji se odnose na ili su zaključeni u
vezi sa Ugovorom o kreditima (u meri u kojoj takva dokumenta stvaraju bilo koju obavezu za
bilo kog Dužnika).
“Obezbeđene obaveze” znači, u vezi sa Zalogodavcem sve obaveze (bilo postojeće ili buduće,
stvarne ili moguće, bilo da se duguju pojedinačno ili solidarno ili u bilo kojem drugom
svojstvu ma kakvom i bilo da ih je prvobitno preuzeo Zalogodavac ili koje drugo lice) koje
Dužnici mogu u bilo koje vreme dugovati Obezbeđenim stranama koje proističu iz, na osnovu
ili u vezi sa bilo kojim i svakim od Dokumenata obezbeđenog duga kao i sve obaveze koje
proističu iz, na osnovu ili u vezi sa bilo kojim jemstvom koje je Zalogodavac dao na osnovu
Dokumenata obezbeđenog duga s tim da se Obezbeđenje uspostavljeno ovim Ugovorom neće
odnositi na ili uključivati bilo koju obavezu ili iznos koji bi, da nije ove odredbe, činio to
Obezbeđenje nezakonitim ili zabranjenim po bilo kom važećem zakonu.
“Obezbeđena strana” za svrhe ovog Ugovora znači svaki od: (i) Prvobitnih zajmodavaca (
kako su ovde definisani); (ii) bilo koja druga strana koja pristupi Ugovoru o kreditima kao
Domaći srpski zajmodavac i koja izda punomoćje Založnom poveriocu kojim ovlašćuje
Založnog poverioca da nastupa kao zajednički agent obezbeđenja i njen punomoćnik u
pogledu zaloge koja je predmet ovog Ugovora; (iii) UniCredit Bank Srbija a.d Beograd kao
Srpskog agenta obezbeđenja i Agenta za plaćanje; (iv) bilo koju drugu stranu kojoj bilo koje
od lica koja su napred navedena prenesu i ustupe svoja prava na osnovu Ugovora o kreditima i
koja izda punomoćje Založnom poveriocu kojim ga ovlašćuje da postupa kao zajednički agent
obezbeđenja i njegov punomoćnik u pogledu zaloge koja je predmet ovog Ugovora.1
“Pravila poslovanja CRHoV” znači Pravila poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa
hartija od vrednosti.
Pismo o sindiciranju” znači pismo o sindiciranju od 20. februara 2015. godine potisano od
strane između ostalih, Adrtatic Midco B.V., BNP Paribas Fortis SA/NV, Citibank N.A.,
1
Napomena: Svi domaći srpski zajmodavci Imleka I Bambija po Ugovoru o kreditima na dan potpisivanja ovog
ugovora će biti uključeni u definiciju Obezbeđenih strana.
3
London Branch, Raiffeisen Bank International AG, UniCredit Bank Austria AG, ING Bank
N.V., London Branch kao Aranžera i Ugovarača i UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd i
Raiffeisen banka a.d Beograd kao Ugovarača.
1.2
Tumačenje
U ovom Ugovoru:
(a)
pojmovi određeni u ili čija interpretacija ili tumačenje je dato u Ugovoru između poverilaca
(uključujući i pozivanjem na pojmove određene u ili čija interpretacija ili tumačenje je dato u
bilo kom drugom Dokumentu obezbeđenog duga) će imati isto značenje kada se koriste u
ovom Ugovoru osim ukoliko nisu posebno određeni ili tumačeni u ovom Ugovoru;
(b)
bilo koje pozivanje na pojmove “Založni poverilac” ili “Zalogodavac” će se tumačiti tako da
uključuje njegove ili njihove (i sve naredne) sledbenike ili dopuštene prijemnike njihovih
odnosnih interesa;
(c)
pozivanja u ovom Ugovoru na bilo koji Član ili Prilog će biti pozivanje na član ili prilog ovog
Ugovora;
(d)
pozivanje na ovaj Ugovor, Ugovor o kreditima, Ugovor između poverilaca, bilo koji drugi
Dokument obezbeđenog duga, ili bilo koji drugi ugovor je pozivanje na taj dokument ili
ugovor kako je izmenjen, dopunjen ili noviran (ma kako suštinski) i uključuje svako uvećanje,
proširenje ili zamenu ili kakvu izmenu bilo kog kredita, ili kako je primenljivo, bilo kog
finansiranja ili drugog finansijskog aranžmana koji je omogućen na osnovu bilo kog od takvih
dokumenata ili ugovora; i
(e)
reči koje označavaju jedninu uključuju i množinu i obratno.
2.
OPŠTE ODREDBE I USLOVI ZALOGE
2.1
Uspostavljanje Zaloge
Ovaj Ugovor je sačinjen u korist Založnog poverioca (koji postupa kao zajednički agent
obezbeđenja i punomoćnik Obezbeđenih strana) i Obezbeđenih strana kako bi se obezbedila
pravovremena i potpuna isplata svih Obezbeđenih obaveza.
Zalogodavac ovim zalaže 224,368 običnih akcija Društva, ISIN broj RSBAMBE25298, CFI
kod ESVUFR, nominalne vrednosti RSD 4.100 po akciji, registrovanih kod CRHoV na
vlasničkom računu Zalogodavca broj 80200-919-4560000-39 koji se vodi kod M&V
Investments a.d. Beograd (“Založene akcije”) u korist Založnog poverioca (koji postupa kao
zajednički agent obezbeđenja i punomoćnik Obezbeđenih strana) kao obezbeđenje za uredno i
4
pravovremeno plaćanje Obezbeđenih obaveza.
2.2
Obezbeđene obveze
Bez ikakvog ograničavanja definicije Obezbeđenih obaveza, Obezbeđene obaveze će
uključivati, između ostalog, obaveze plaćanja koje sada ili bilo kada u budućnosti Dužnici
mogu dugovati na osnovu Dokumenata obezbeđenog duga kao što sledi:
(a)
sve iznose glavnice koje Dužnici duguju na osnovu Dokumenata obezbeđenog duga
uključujući, bez ograničenja (i) iznos glavnice od EUR [105,300,000.00]2 koji duguje
Zalogodavac Obezbeđenim stranama u skladu sa odredbama Ugovora o kreditima (ii)
iznos glavnice od EUR [7,200,000.00]3 koji duguje Društvo Obezbeđenim stranama u
skladu sa odredbama Ugovora o kreditima, i (iii) sve iznose glavnice po bilo kom
Revolving kreditu odobrenom Zalogodavcu i/ili Društvu, s tim da ukupni iznos glavnica
takvih Revolving kredita (kako je definisano u Ugovoru o kreditima) odobrenih
Zalogodavcu i/ili Društvu neće preći iznos od EUR 40.000.000;
(b) sve iznose ugovorene i zatezne kamate koja je plativa od strane Dužnika su skladu sa
odredbama Dokumenata obezbeđenog duga;
(c)
sve troškove, provizije i naknade koje su plative od strane Dužnika po osnovu
Dokumenata obezbeđenog duga; i
(d) sve druge iznose uključujući bez ograničenja iznose plative po osnovu obeštećenja od
strane Dužnika na osnovu ili u vezi sa Dokumentima obezbeđenog duga.
Ugovorne strane priznaju i prihvataju činjenicu da, na dan zaključenja ovog Ugovora,
nije moguće utvrditi tačan iznos koji može biti plativ na osnovu Dokumenata
obezbeđenog duga, kao i da ta činjenica neće ni na koji način uticati da bilo koji
takav iznos predstavlja deo Obezbeđenih obaveza.
2.3
Punovažnost Zaloge
Ugovorne strane su saglasne da zaloga na Založenim akcijama bude upisana na ime Založnog
poverioca (koji postupa kao zajednički agent obezbeđenja i punomoćnik Obezbeđenih strana)
u korist Obezbeđenih strana na pod-računu vlasničkog računa Zalogodavca koji je naveden u
Članu 2.1 iznad, a Zalogodavac se odriče bilo kog prava da osporava uspostavljanje ili
punovažnost zaloge uspostavljene ovim Ugovorom na Založenim akcijama iz razloga što je
zaloga nad Založenim akcijama upisana na ime Založnog poverioca (koji postupa kao
zajednički agent obezbeđenja i punomoćnik Obezbeđenih strana).
2
3
Napomena: Ovde su dati maksimalni iznos. Tačni iznosi će biti uneti na dan potpisivanja ovog Ugovora.
Napomena: Ovde su dati maksimalni iznos. Tačni iznosi će biti uneti na dan potpisivanja ovog Ugovora.
5
Zaloga uspostavljena ovim Ugovorom će postati važeća nakon: (i) potpisivanja ovog Ugovora
i (ii) upisa zaloge u CRHoV u skladu sa Pravilima poslovanja CRHoV.
2.4
Trajno obezbeđenje
Zaloga na Založenim akcijama uspostavljena ovim Ugovorom ostaje u celosti na snazi kao
obezbeđenje za Obezbeđene obaveze osim ukoliko i kada Obezbeđene obaveze budu isplaćene
u celosti i predstavljaće i biti trajno obezbeđenje, bez obzira na bilo koje delimično izmirenje
duga ili smanjenje ili delimičnu otplatu bilo kog iznosa koji se u tom trenutku duguje po
osnovu bilo koje Obezbeđene obaveze, i na nju neće ni na koji način uticati niti će je isključiti
nijedan drugi kolateral ili sredstvo obezbeđenja koje je Zalogodavac i/ili bilo koje drugo lice
uspostavilo u korist Založnog poverioca ili bilo koje druge Obezbeđene strane u skladu sa
Dokumentima obezbeđenog duga.
2.5
Trajanje Zaloge
Zaloga uspostavljena na osnovu ovog Ugovora će važiti do 3. avgusta 2021. godine.
Radi izbegavanja sumnje, Ugovorne strane prihvataju da je datum koji se navodi u prethodnom
stavu određen samo u svrhu upisivanja zaloge koja je predmet ovog Ugovora u CRHoV i da
takvo ograničenje važenja zaloge na Založenim akcijama neće uticati na stvarno važenje
zaloge na Založenim akcijama koje će ostati na snazi u potpunosti sve dok ne ista ne prestane u
skladu sa Članom 2.6 ovog Ugovora.
2.6
Prestanak
Zaloga na Založenim akcijama uspostavljena ovim Ugovorom ostaje u celosti na snazi sve dok
Obezbeđene obaveze ne budu u potpunosti isplaćene. Po takvom prestanku zaloge,
Zalogodavac i Založni poverilac će (o trošku Zalogodavca) bez odlaganja potpisati sva
dokumenta i druge dokaze koje su Zalogodavcu potrebne kako bi izdejstvovao brisanje i
prestanak zaloge koja je uspostavljena ovim Ugovorom.
3.
PRAVA I OVLAŠĆENJA UGOVORNIH STRANA U VEZI SA ZALOŽENIM
AKCIJAMA
3.1
Prava Založnog poverioca
Prava poverena Založnom poveriocu (koji postupa kao zajednički agent obezbeđenja i
zastupnik Obezbeđenih strana) ovim Ugovorom su u isključivu korist Založnog poverioca
(koji postupa kao zajednički agent obezbeđenja i punomoćnik Obezbeđenih strana), a
Obezbeđene strane neće nametnuti bilo kakvu dužnost ostvarivanja bilo kog od tih prava
Založnom poveriocu (koji postupa kao zajednički agent obezbeđenja i zastupnik Obezbeđenih
strana) ili drugim Obezbeđenim stranama. Prava Založnog poverioca (koji postupa kao
6
zajednički agent obezbeđenja i zastupnik Obezbeđenih strana) i Obezbeđenih strana na osnovu
ovog Ugovora su dodatak zaštiti, izuzimanjima, obeštećenjima i koristima i pravima koja im
pripadaju na osnovu bilo kog primenljivog zakona ili koja su utvrđena u Dokumentima
obezbeđenog duga.
3.2
Izvršenje na Založenim akcijama
Ugovorne strane prihvataju da, ukoliko nastupi Slučaj izvršenja koji traje, Založni poverilac
(koji postupa kao zajednički agent obezbeđenja i punomoćnik Obezbeđenih ugovornih strana)
može, u skladu sa Ugovorom između poverilaca, da dostavi Zalogodavcu obaveštenje u
pisanom obliku da namerava da naplati dospele i plative Obezbeđene obaveze prodajom
Založenih akcija (“Obaveštenje o izvršenju”) a koje obaveštenje će biti uručeno u skladu sa
Pravilima poslovanja CRHoV.
Ukoliko Obezbeđene obaveze ne budu izmirene u roku od (8) dana od dostavljanja
Obaveštenja o izvršenju, tada će Založni poverilac (koji postupa kao zajednički agent
obezbeđenja i punomoćnik Obezbeđenih strana), u skladu sa Ugovorom između poverilaca,
imati pravo da pristupi prodaji Založenih akcija po tržišnoj ceni na način dopušten važećim
srpskim zakonom u odgovarajuće vreme u svrhu naplate Obezbeđenih obaveza,
3.3
Upotreba novčanih sredstava
Sva novčana sredstva dobijena prodajom Založenih akcija na osnovu ovog Ugovora Založni
poverilac (koji postupa kao zajednički agent obezbeđenja i punomoćnik Obezbeđenih strana)
će upotrebiti u svrhu namirenja Obezbeđenih obaveze u skladu sa odgovarajućim odredbama
Ugovora između poverilaca. U slučaju da sredstva naplaćena prodajom Založenih akcija na
osnovu ovog Ugovora budu veća od iznosa Obezbeđenih obaveza, višak sredstava će biti
vraćen na novčani račun Zalogodavca od strane člana CRHoV koji administrira založni račun
Zalogodavca.
4.
OSTALE OBAVEZE ZALOGODAVCA
4.1
Registracija Zaloge
Odmah , ali u svakom slučaju u roku od 5 (pet) Radnih dana nakon Dana prvog korišćenja
(kako je to određeno u Ugovoru o kreditima), Zalogodavac će CRHoV-u podneti zahtev za
upis zaloge na Založenim akcijama na osnovu ovog Ugovora.
4.2
Dalja obezbeđenja
Zalogodavac se obavezuje da preduzme sve radnje (uključujući podnošenje svih prijava i
zahteva za registraciju) i potpiše sva dokumenta (uključujući i sva obaveštenja i instrukcije koje
7
su neophodne po srpskom pravu i Pravilima poslovanja CRHoV kako bi se omogućilo: (i)
oslobađanje i brisanje svih zaloga višeg reda na delu ili svim Založenim akcijama koje postoje
na dan zaključenja ovog Ugovora i koje su uredno predočene Založnom poveriocu od strane
Zalogodavca pre potpisivanja ovog Ugovora odmah/čim to razumno bude moguće ali svakom
slučaju najkasnije u roku od 30 dana nakon što obaveze koje su obezbeđene tim zalogama višeg
reda budu otplaćene iz sredstava koja su povučena na osnovu Ugovora o kreditima; (ii) upis u
CRHoV zaloge na Založenim akcijama koja je predviđena ovim Ugovorom kao zaloge prvog
reda čim to bude moguće nakon okončanja postuka oslobađanja i brisanje zaloga prvenstvenog
reda koje su navedene u tački (i) ovog člana 4.2.
5.
OSTALE ODREDBE
5.1
Merodavno pravo
Na ovaj Ugovor primenjuje se i biće tumačen u skladu sa zakonima Republike Srbije.
Svi sporovi, tužbe, ili postupci po osnovu ovog Ugovora ili u vezi sa njim biće rešeni od strane
Privrednog suda u Beogradu.
5.2
Jezik/Primerci
Ovaj Ugovor je sačinjen u 3 (tri) istovetna dvojezična primerka na srpskom i engleskom jeziku
(pri čemu, u slučaju nesaglasnosti, prevagu ima tekst na srpskom jeziku), od čega po 1 (jedan)
za svaku Ugovornu stranu i 1 (jedan) u svrhu upisa zaloge koja je ustanovljena ovim
Ugovorom u CRHoV.
5.3
Važenje odredbi
Ukoliko, u bilo kom trenutku, bio koja odredba ovog Ugovora postane nezakonita, nevažeća ili
nesprovodiva u bio kom pogledu na osnovu zakona bilo koje nadležnosti, zakonitost, važenje
ili sprovodivost ostalih odredbi kao i zakonitost, važenje ili sprovodivost te odredbe na osnovu
zakona bio koje druge nadležnosti neće ni u kom slučaju biti ometeni ili ograničeni.
5.4
Sledbenici i prijemnici
Ovaj Ugovor je obavezujući za i u korist je odgovarajućih pravnih sledbenika i dozvoljenih
prijemnika Ugovornih strana.
5.5
Obaveštenja
Osim komunikacije koja shodno obavezujućim odredbama srpskog prava mora da bude na
srpskom jeziku i dostavljena na poseban način kako se to zahteva srpskim zakonima na snazi u
odgovarajuće vreme, sva komunikacija koja na osnovu ovog Ugovora će biti na engleskom
jeziku i biće dostavljana u skladu sa Članom 30 (Obaveštenja i Poverljivost) Ugovora o
8
kreditima.
Zalogodavac:
_______________________
Založni poverilac:
______________________________
9
Download

Prilog 5 – Nacrt Ugovora o zalozi akcija