„Uključi se i ti – studentska fokus grupa
na EFSA”
Dragi studenti,
Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu je u procesu revizije postojećih nastavnih
planova i programa (u daljnejm tekstu curriculum) za I i II ciklusu studija. U tu svrhu
formirana je Komisija za reviziju curriculuma sastavljena od Uprave Fakulteta,
rukovodioca katedri, rukovodioca službi podrške, predstavnika studenata i poslovne
zajednice.
Za provedbu ovog procesa neophodna su nam vaša mišljenja kao dodatni pokazatelji i
inputi koji će biti uključeni u proces revizije nastavnog plana i programa.
Primarni cilj rada sa fokus grupom je da se kroz diskusiju sa studentima i kroz evaluaciju
kvaliteta jednog od temeljnih procesa na Ekonomskom fakultetu, Upravi Fakulteta
predstavi percepcija i razmišljanja naših studenata o kvaliteti postojećeg nastavnog
plana i programa, te navedu uočene slabosti na koje se treba fokusirati u revidiranju
istog.
Informacije do kojih dođemo prilikom rada sa fokus grupom, bit će dostupne u vidu
izvještaja Upravi Fakulteta i rukovodiocima katedri.
Moderatori ove fokus grupe su: Prodekanesa za nastavu, Ured za kvalitet, studenti
Ekonomskog fakulteta, volonteri PR odjela.
Molimo sve zainteresirane studente svih ciklusa studija da svoj interes za učešće u ovoj
aktivnosti izraze prijavom na mail [email protected] najkasnije do petka, 10. aprila 2015.
godine.
Nakon uspješnog učestvovanja u fokus grupi, polaznici će dobiti zahvalnicu za
sudjelovanje na radionici/fokus grupi „Uključi se i ti – studentska fokus grupa na EFSA“.
Ove zahvalnice služit će kao dokaz studentima da su i oni participirali i dali svoj doprinos
u procesu revizije nastavnog plana i programa Ekonomskog fakulteta.
Uprava EFSA
Download

„Uključi se i ti – studentska fokus grupa na EFSA”