ISPITNA PITANJA IZ PREDMETA OSNOVI AGROMENADŽMENTA
(SPECIJALISTIČKE STUDIJE)
Dr Boško Vojnović
1. Pojam i uloga menadžmenta
2. Naučno upravljanje
3. Klasična teorija organizacije (Clasical Organizational Theory)
4. Pristup međuljudskih odnosa
5. Pristup razvoja sistema
6. Diferenciranje (nivoi) upravljanja i potrebne veštine
7. Rizik u poslovanju preduzeća
8. Planiranje kao funkcija menadžmenta
9. Metodologija izrade poslovnog plana
10. Tehnike planiranja
11. Organizovanje kao funkcija menadžmenta
12. Funkcionalna organizacija
13. Divizionalni model organizacione strukture
14. Matrična organizacija
15. Inovativni model organizacione strukture
16. Životni ciklus preduzeća
17. Sredina i menadžment
18. Vođenje kao funkcija menadžmenta
19. Motivacija, moć, i konflikti u organizaciji
20. Teorije motivacije
21. Stilovi upravljanja
22. Definisanje sopstvenog menadžment stila
23. Moć u organizaciji
24. Upravljanje konfliktima i osnovni načini rešavanja konflikata
25. Fatalne greške menadžera
26. Kontrola kao funkcija menadžmenta
27. Osnovni sadržaj menadžmenta u poljoprivredi
28. Pojam i značaj menadžmenta u poljoprivredi
29. Specifičnosti menadžmenta u poljoprivredi
30. Funkcije menadžmenta u poljoprivredi i vrste
31. Osnovni principi menadžmenta u poljoprivredi
32. Uloga agrobiznis menadžmenta na makronivou
33. Osnovna sadržina menadžment funkcija u poljoprivrednim preduzećima
34. Makro nivo agrarnog menadžmenta
35. Strategijski menadžment i razvoj poljoprivrede
36. Ekonomske mere agrarne politike
37. Zemljišna politika
38. Tehničko tehnološke mere agrarne politike
39. Makro nivo agrarnog menadžmenta
40. Organizaciono institucionalne mere
41. Politika integralnog ruralnog razvoja
42. Menadžment agroindustrijskim resursima
43. Upravljanje prirodnim resursima u funkciji održivog razvoja poljoprivrede
44. Agrarni inputi
45. Menadžment ljudskih resursa u poljoprivredi
46. Pojam i značaj ljudskih resursa u poljoprivredi
47. Uloga menadžera u poslovnom odlučivanju
48. Motivacija zaposlenih u poljoprivredi
49. Organizaciona struktura i MSP u agrobiznisu
50. Višefunkcionalnost i seosko preduzetništvo
51. Organizaciona struktura agrobiznis sistema
52. MSP u agrobiznisu
53. Poslovni inkubatori i klasteri kao podrška razvoju MSP u poljoprivredi
54. Faktori tražnje prehranbenih proizvoda
55. Upravljanje inovacijama u agrobiznisu
56. Važnost tehnološkog progresa za poljoprivredu
57. Biotehnologija i genetička tehnologija
58. Upotreba novih vidova energije u proizvodnji hrane
59. Upravljanje kvalitetom u prehrambenoj proizvodnji
60. Karakteristike sistema kvaliteta prehrambenih proizvoda
61. Menadžment kvaliteta prehrambenih proizvoda FQM
62. Međunarodni standardi za kvalitet u proizvodnji poljoprivredno prehrambenih
proizvoda
63. Regulisanje proizvodnje i prometa organskih poljoprivrednih proizvoda
64. Izvori finansiranja u poljoprivredi
65. Značaj agrarnog budžeta za razvoj poljoprivrede
66. Finansiranje i kreditna sposobnost proizvodnih subjekata u agraru
Literatura
1. Vujičić M., Ristić L., Menadžment u agrobiznisu, Ekonomski fakultet,
Kragujevac, 2006.
2. Vojnović B., Osnovi upravljanja, NBS, Beograd, 2011.
3. Wrеn, А.D., Voich D., Jr. Menadžment – proces, struktura i ponašanje, Grmeč,
Beograd. 2001.
4. Radović I., Furundžič M., Principi i metode organizacije i ekonomike
poljoprivredne proizvodnje, GrafoArt, Beograd, 1997.
5. Sajfert Z., Poslovna organizacija, Gorograf, Beograd, 2002.
6. Izvodi sa predavanja
Download

Основи агроменаџмента – специјалистичке студије