ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
ИНФОРМАТОР
О РАДУ
АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ
1
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
САДРЖАЈ:
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
Основни подаци о Информатору
Основни подаци о Агенцији за приватизацију, опис надлежности, овлашћења и
обавеза и поступање у оквиру надлежности, овлашћења и обавеза
Прописи које Агенција за приватизацију примењује у вршењу овлашћења
Опис функција старешина
Oрганизациона структура
-Опис послова и задужења по центрима, секторима и одељењима
-Схема Агенције за приватизацију
-Број запослених по организационим јединицама
Подаци о финансијским средствима Агенције за приватизацију
-Преглед извршења Финансијског плана Агенције за приватизацију
-Подаци о средствима која Агенција за приватизацију додељује другим лицима
-Подаци о просечној висини плата, односно зарада руководилаца, као и
подаци просечној висини плата, односно зарада појединих категорија
запослених
-Подаци о исплаћеним накнадама и другим примањима
Подаци о средствима рада
Подаци о чувању носача информација
Подаци о јавним набавкама
Подаци о врстама информација које Агенција за приватизацију поседује
Подаци о информацијама којим Агенција за приватизацију омогућава приступ
Најчешће тражене информације
Опис правила у вези са јавношћу рада и Интернет презентација
Опис поступка за подношење захтева и улагања жалби против донетих одлука
Преглед захтева, жалби и других непосредних мера
Поступак приступа информацијама од јавног значаја
Радно време
2
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
I ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ИНФОРМАТОРУ
Информатор Агенције за приватизацију се објављује у складу са чланом 39. Закона о
слободном приступу информацијама од јавог значаја („Службени гласник РС”, бр. 120/04,
54/07, 104/09 и 36/10) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног
органа („Службени гласник РС”, број 68/2010).
Информатор садржи податке који су од значаја за садржину, обим и начин
остваривања права заинтересованих лица на приступ информацијама од јавног значаја.
Сврха објављивања информатора је информисање јавности о документима и
информацијама које поседује или којима располаже Агенција за приватизацију у оквиру
делокруга свога рада.
Информатор се објављује у електронској верзији путем објављивања на интернет
презентацији Агенције за приватизацију www.priv.rs, а на захтев заинтересованог лица може
се бесплатно снимити на медиј заинтересованог лица или одштампати текст информатора уз
накнаду нужних трошкова штампања.
Лица одговорна за тачност и доступност података објављених у Информатору:
- Александар Вучетић, директор Сектора за правне послове;
- Александра Јездовић Игњатовић, директор Сектора за људске ресурсе и опште
послове;
- Снежана Дабовић, директор Сектора за финансије.
Тел:011/ 30 20 800
Факс: 011/ 30 20 828
е-mail: [email protected]
Последње ажурирање података објављених у информатору обављено је 31. марта
године.
3
2015.
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
II ОСНОВНИ ПОДАЦИ О АГЕНЦИЈИ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ
Делокруг рада Агенције за приватизацију утврђен је Законом о Агенцији за
приватизацију („Службени гласник РС”, бр. 38/01, 135/04, 30/10 и 115/14) и Законом о
приватизацији („Службени гласник РС”, број 83/2014).
Агенција за приватизацију послује у складу са прописима о јавним агенцијама.
Агенција има својство правног лица, са правима, обавезама и одговорностима утврђеним
законом и статутом.
Седиште Агенције је у Београду, Теразије број 23.
ПИБ 100065815
МАТИЧНИ БРОЈ: 17322613
Опис надлежности, овлашћења и обавеза
У складу са законом, Агенција спроводи све поступке приватизације у Републици
Србији.
Агенција обавља делатност посредовања у продаји јавног и друштвеног капитала и
имовине у поступку приватизације, као и послове:
1) промоције поступка приватизације;
2) спровођења поступка приватизације;
3) контроле поступка приватизације;
4) продаје јавног капитала исказаног у акцијама или уделима, као и акција, односно
удела Акционарског фонда (у даљем тексту: Фонд), Фонда за развој Републике Србије,
републичког фонда надлежног за пензијско и инвалидско осигурање који су пренети на
основу Закона о својинској трансформацији ("Службени гласник РС", бр. 32/97 и 10/01), када
се продају заједно са акцијама, односно уделима Фонда, продаје акција, односно удела који су
пренети Агенцији после раскида уговора о продаји капитала закљученог између Агенције и
купца, као и послове продаје имовине у предузећима код којих је раскинут уговор о продаји
капитала.
Поред послова из става 2. овог члана Агенција обавља и:
1) послове у име и за рачун Фонда;
2) послове стечајног управника, у складу са законом којим се уређује стечај;
3) послове покретања и контроле поступка ликвидације, у складу са законом којим се
уређује приватизација;
4) послове продаје имовине у име и за рачун продавца;
5) и друге послове у складу са законом.
Агенција подноси предлог за покретање поступка стечаја субјеката приватизације ради
окончања приватизације, у складу са законом којим се уређује приватизација и законом којим
се уређује стечај.
Опис поступања у оквиру надлежности, овлашћења и обавеза
У обављању послова промоције приватизације Агенција:
1) информише јавност о субјектима приватизације;
2) едукује јавност о приватизацији и о преносу и промету акција без накнаде на грађане и
запослене и бивше запослене у складу са законима којима се уређује подела бесплатних
акција грађанима Србије и рад надлежних институција;
4
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
3) даје информације о потенцијалним купцима, капиталу, производима, услугама и радној
снази на домаћем тржишту;
4) обавља и друге послове у складу са законом и статутом.
У обављању послова спровођења приватизације Агенција:
1) предлаже министарству надлежном за послове привреде, модел и метод приватизације, као
и мере за припрему и растерећење обавеза субјекта приватизације;
2) објављује јавни позив за прикупљање писама о заинтересованости;
3) прикупља и обрађује податке о потенцијалним купцима капитала и имовине субјекта
приватизације који су исказали заинтересованост за учешће у поступку приватизације;
4) подноси предлог за покретање поступка стечаја, ако је испуњен један од стечајних разлога
прописан законом којим се уређује приватизација и законом којим се уређује стечај;
5) одређује критеријуме за учествовање у јавном прикупљању понуда са јавним надметањем,
услове продаје као и обавезе купца (инвестиције, социјални програм, континуитет пословања
итд.), уз сагласност министарства надлежног за послове привреде;
6) организује и спроводи поступак продаје капитала и имовине субјекта приватизације, као и
поступак продаје моделом стратешког партнерства, у складу са законом;
7) обавља и друге послове у складу са законом и статутом.
У обављању послова контроле поступка приватизације Агенција проверава:
1) испуњење обавеза купца из уговора о продаји капитала или имовине;
2) испуњење обавеза стратешког инвеститора из уговора о стратешком партнерству;
3) усклађеност програма за продају имовине са прописима о приватизацији;
4) да ли је прилив средстава по основу извршене продаје у складу са уговором о продаји;
5) пренос акција без накнаде запосленима;
6) висину улагања предвиђеног инвестиционим пројектом, у складу са уредбом којом се
уређују услови и начин привлачења директних инвестиција;
7) обавља и друге послове у складу са законом и статутом.
О недостацима утврђеним у поступку контроле из члана 10. овог закона Агенција обавештава
министарство надлежно за послове привреде.
У пословима продаје акција, односно удела, Агенција продаје јавни капитал исказан
у акцијама или уделима, као и акције односно уделе Фонда, Фонда за развој Републике
Србије, републичког фонда надлежног за пензијско и инвалидско осигурање, који су пренети
на основу Закона о својинској трансформацији, када се продају заједно са акцијама, односно
уделима Фонда, као и акције, односно уделе који су пренети Агенцији после раскида уговора
о продаји капитала закљученог између Агенције и купца.
Агенција продаје акције, односно уделе у власништву Фонда у складу са Програмом
Фонда.
Акције из става 1. овог члана продају се на тржишту хартија од вредности у складу са
одредбама закона којим се уређује тржиште хартија од вредности.
Акције Фонда могу се продавати и ван тржишта хартија од вредности методом јавног
прикупљања понуда са јавним надметањем у складу са прописима којима се уређује
приватизација и прихватом понуде за преузимање у складу са законом којим се уређује
преузимање акционарских друштава, као и коришћењем института за продају акција, односно
удела у складу са законом којим се уређује правни положај привредних друштава.
5
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
Одлуку о продаји акција ван тржишта хартија од вредности методом јавног
прикупљања понуда са јавним надметањем и прихватом понуде за преузимање, доноси Савет
Фонда.
Истовремено са понудом за продају акција методом јавног прикупљања понуда са
јавним надметањем, могу се нудити на продају и акције појединачних акционара правног
лица чије се акције нуде на продају, ради продаје већинског пакета акција.
У обављању послова у име и за рачун Фонда, Агенција:
1) се стара о акцијама односно уделима који чине имовину Фонда и новчаним средствима
Фонда;
2) преноси без накнаде акције Фонда на лица која су у складу са прописом којим се уређује
право на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку
приватизације стекла статус носилаца права.
3) продаје акције односно уделе који чине имовину Фонда;
4) врши административне и маркетиншке послове и активности;
5) предлаже Савету Фонда Правила пословања за обављање послова у име и за рачун Фонда и
друге акте значајне за рад Фонда;
6) врши и друге послове за потребе Фонда у складу са законом и актима Фонда.
Правилима пословања суређују се нарочито:
1) услови и начин обављања послова у име и за рачун Фонда;
2) међусобни односи Агенције и Фонда;
3) административне и рачуноводствене процедуре;
4) контролне и сигурносне мере за обраду података и њихово чување;
5) систем интерне контроле;
6) мере за спречавање злоупотребе привилегованих информација;
7) друга питања од значаја за обављање послова у име и за рачун Фонда.
Агенција може поднети предлог за покретање стечајног поступка субјеката
приватизације у случају постојања једног од стечајних разлога утврђених законом којим се
уређује приватизација и законом којим се уређује стечај.
У пословима стечајног управника Агенција спроводи поступак стечаја када је
именована за стечајног управника над правним лицем које је у већинској јавној, односно
друштвеној својини, у складу са законом којим се уређује стечај.
Агенција покреће поступак ликвидације субјекта приватизације у складу са законом
којим се уређује приватизација и законом којим се уређује правни положај привредних
друштава.
Агенција именује, контролише рад и разрешава ликвидационог управника, у складу са
законом којим се уређује приватизација.
У пословима продаје имовине у име и за рачун продавца Агенција продаје имовину
под условима и на начин садржан у овлашћењу за продају те имовине датог од стране
продавца
6
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
III ПРОПИСИ КОЈЕ АГЕНЦИЈА ПРИМЕЊУЈЕ У ВРШЕЊУ ОВЛАШЋЕЊА
У вршењу овлашћења која су јој поверена законом, Агенција за приватизацију примењује
следеће законе:
- Закон о приватизацији („Службени гласник РС”, бр. број 83/2014);
- Закон о Агенцији за приватизацију („Службени гласник РС”, бр. 38/01, 135/04, 30/10 и
115/14);
- Закон о јавним агенцијама („Службени гласник РС”, бр. 18/05 и 81/05);
- Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС”, број 125/04);
- Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14 и
5/15);
- Закон о стечајном поступку („Службени гласник РС”, бр. 84/04 и 85/05);
- Закон о стечају („Службени гласник РС”, број 104/09, 99/11, 71/12 – одлука УС и
83/14);
- Закон о Агенцији за лиценцирање стечајних управника („Службени гласник РС”, бр.
84/04 и 104/09);
- Закон о тржишту капитала („Службени гласник РС”, број 31/2011);
- Закон о општем управном поступку („Службени лист СРЈ”, бр. 33/97, 31/01 и
„Службени гласник РС”, бр. 30/10);
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12);
- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр.119/12, 116/13 и 44/14);
- Закон о предузећима („Службени лист СРЈ”, бр. 29/96, 33/96, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01 и
36/02);
- Закон о задругама („Службени лист СРЈ”, бр. 41/96 и 12/98 и „Службени гласник РС”,
бр. 101/05 и 34/06);
- Закон о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у
поступку приватизације („Службени гласник РС”, бр. 123/07, 30/10 и 115/14);
- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник
РС”, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10);
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС”, број
93/2012);
- Закон о умањењу нето прихода лица у јавном сектору („Службени гласник РС”, број
108/2013).
У вршењу овлашћења која су јој поверена законом, Агенција за приватизацију примењује и
следећа подзаконска акта:
- Уредбу о условима, поступку и начину продаје капитала и имовине методом јавног
прикупљања понуда са јавним надметањем („Службени гласник РС”, број 122/2014);
- Уредбу о стратешком партнерству („Службени гласник РС”, број 129/2014);
- Уредбу о поступку и начину продаје акција и удела у власништву Акционарског фонда
методом јавне аукције („Службени гласник РС”, бр. 72/10);
- Уредбу о поступку и начину евиденције грађана који имају право на новчану накнаду и
на пренос акција без накнаде („Службени гласник Републике Србије”, бр. 3/08 и 31/08);
- Уредбу о поступку евиденције запослених и бивших запослених који имају право на
пренос акција без накнаде („Службени гласник РС”, бр. 3/08 и 31/08);
7
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
Уредбу о евидентирању доспелих неизмирених обавеза друштвених предузећа по
извршним пресудама за потраживања из радних односа („Службени гласник РС”, број
23/2012 и 87/12);
- Уредбу о поступку и начину реструктурирања субјеката приватизације („Службени
гласник РС”, бр. 52/05 , 96/08, 98/09, 44/13, 59/13 и 83/14);
- Правилник о начину изјашњавања Агенције за приватизацију по основу пренетих
акција („Службени гласник РС”, бр. 76/10 и 27/13);
- Правилник о трошковима које сносе трећа лица пред Агенцијом за приватизацију
(„Службени гласник РС”, број 17/2015);
- Правилник о висини и врсти стварних трошкова насталих у спровођењу приватизације
(„Службени гласник РС”, број 17/2015);
- Правилник о висини провизије у поступку продаје акција, односно удела које су у
власништву Агенције за приватизацију и имовине Акционарског фонда („Службени
гласник РС”, број 73/2010).
- Правилник о начину достављања и обрасцу пријаве потраживања доспелих
неизмирених обавеза друштвених предузећа по извршним пресудама за потраживања
из радних односа („Службени гласник РС”, број 57/2012);
- Одлуку о висини основице за обрачун и исплату плата државних службеника,
намештеника, судија, јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца, председника и
судија Уставног суда („Службени гласник РС”, број 42/2014).
(НАПОМЕНА: Даном ступања на снагу Закона о приватизацији („Службени
гласник РС”, број 83/2014), односно 13. августа 2014. године, престали су да важе
прописи донети на основу Закона о приватизацији („Службени гласник РС”, бр. 38/01,
18/03, 45/05, 123/07, 30/10, 93/12, 119/12 и 52/14), осим члана 11. Уредбе о поступку и
начину реструктурирања субјеката приватизације („Службени гласник РС”, бр. 52/05 ,
96/08, 98/09, 44/13, 59/13), који остаје на снази до спровођења поступка продаје субјеката
приватизације који су на дан ступања на снагу Закона били у реструктурирању).
У вршењу овлашћења која су Агенцији за приватизацију поверена законом, примењују
се следећи акти Агенције:
- Статут Агенције за приватизацију („Службени гласник РС”, бр. 48/01, 52/02, 72/05,
37/12 и 17/15);
- Правилник о начину и поступку уновчења вишка имовине која је након закључења
поступка стечаја пренета Агенцији за приватизацију Бр. 10-3941/09 од 10. септембра
2009. године;
- Правилник о основу, критеријумима и мерилима за признавање права на накнаду
стварних трошкова и исплату накнаде за рад лицима која обављају послове у име и за
рачун Агенције за приватизацију као стечајног управника Бр. 14-42/13-1-инт-2498 од 7.
јуна 2013. године;
- Правилник о поступању лица која обављају послове у име и за рачун Агенције за
приватизацију као стечајног управника Бр. 14-43/13-1-инт-2500 од 7. јуна 2013. године;
- Правилник о употреби рачунарско-комуникационих ресурса у рачунарској мрежи
Агенције за приватизацију Бр. 14-30/14 од 7. марта 2014. године;
- Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке Бр. 14-35/14 од 7. марта 2014.
године;
- Правилник о предузимању мера по извршеним контролама уговора о продаји капитала
Бр. 14-46/14 од 7. априла 2014. године;
-
8
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
-
-
-
Правилник о критеријумима и поступку за избор пословних банака код којих се
депонују, односно орочавају новчана средства којима управља, односно располаже
Агенција за приватизацију Бр. 14-51/15-1 од 23. марта 2015. године;
Правилник о поступању лица која обављају послове привременог заступника капитала
у субјектима приватизације Бр. 14-38/15-1 од 9. марта 2015. године;
Правилник о начину поступања Агенције за приватизацију по захтевима за давање
сагласности Бр. 14-25/14 од 24. фебруара 2014. године и Бр. 14-60/14 од 14. маја 2014.
године и Бр. 80/14 од 5. августа 2014. године;
Правилник о утврђивању максималног броја стечајних предмета у којима једно лице
може бити ангажовано као повереник Бр. 14-62/14 од 14. маја 2014. године.
IV ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА
У складу са законом органи агенције су: управни одбор и директор.
Чланове управног одбора именује и разрешава Влада Републике Србије, од којих
најмање једног на предлог органа територијалне аутономије.
Чланови Управног одбора, као и директор именују се на период од пет година.
Управни одбор има председника и четири члана.
Управни одбор:
1) доноси статут Агенције;
2) доноси програм рада;
3) доноси годишњи програм приватизације;
4) усваја финансијски план;
5) усваја извештај о пословању;
6) усваја завршни рачун;
7) доноси Програм за продају имовине у случају када га није донео надлежни орган
субјекта приватизације у складу са законом којим се уређује приватизација;
8) доноси опште акте;
8а) на предлог директора Агенције, одлучује о захтевима који су, у складу са
прописима, Агенцији поднети ради давања сагласности;
9) доноси пословник о раду;
10) обавља и друге послове утврђене законом и статутом.
Одлуке из тач. 1) до 6) доносе се уз сагласност Владе Републике Србије.
Директора Агенције именује и разрешава Влада Републике Србије.
Директор:
1) заступа Агенцију;
2) организује и руководи радом Агенције;
3) предлаже акте које доноси управни одбор;
4) извршава одлуке управног одбора и предузима мере за њихово спровођење;
5) стара се о законитости рада и одговара за законитост рада и коришћење и
располагање имовином Агенције;
6) доноси акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места;
7) предлаже програм рада;
8) врши и друге послове утврђене законом и статутом.
9
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
V ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА
Послови у Агенцији обављају се у оквиру организационих јединица са седиштем у
Београду (Главна организациона јединица) и организационих јединица ван седишта Агенције
(Регионалне канцеларије).
За послове у Агенцији образују се као основне организационе јединице центри,
сектори и одељења.
Центар се оснива ради обављања међусобно повезаних послова који чине једну
предметно, методолошки и процесно ширу заокружену област и подручје рада, уколико се ти
послови могу обављати одвојено од других послова у оквиру Агенције и када њихово
обављање захтева непосредну организациону повезаност и посебност и јединствено
руковођење, координацију и праћење.
Сектор се оснива ради обављања међусобно повезаних послова у оквиру једне
предметно, методолошки и процесно уже заокружене области и подручја рада, уколико се ти
послови могу обављати одвојено од других послова у оквиру Агенције и када њихово
обављање захтева непосредну организациону повезаност и посебност и јединствено
руковођење, координацију и праћење.
Одељење се оснива ради обављања дела послова у оквиру једне заокружене области и
подручја рада који по свом предмету, методолошки и процесно представљају посебну
међусобно сродну групу послова, а који се могу обављати одвојено од других послова у
оквиру центра или сектора и када ти послови захтевају непосредну организациону повезаност
и посебност и јединствено руковођење, координацију и праћење.
Поједине послове у Агенцији могу обављати самостални извршиоци ван
организационих јединица ако то налажу природа и обим послова или то произлази из потреба
сарадње с државним органима, органима локалне самоуправе и покрајинске аутономије,
привредним субјектима, страним државама и међународним организацијама.
У оквиру Агенције се организује Кабинет директора Агенције ради координације рада
директора Агенције, заменика директора и директора центара.
За потребе обављања послова Агенције ван њеног седишта образују се регионалне
канцеларије у складу са законом, статутом и овим правилником.
У регионалним канцеларијама се обављају послови из надлежности Агенције, ако се
тиме обезбеђује њихово рационалније и ефикасније обављање и уколико ти послови не морају
бити непосредно обављени у седишту Агенције у складу са законом којим се уређује
приватизација и статутом Агенције.
Регионалне канцеларије Агенције су:
1. Регионална канцеларија Нови Сад,
2. Регионална канцеларија Краљево,
3. Регионална канцеларија Ниш,
4.Регионална канцеларија Крагујевац
10
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
Опис послова и задужења по центрима, секторима и одељењима
Мр Љубомир Шубара,
директор Агенције за приватизацију
Контакт телефон:
3020 800, локал
801
Директор Агенције заступа Агенцију; организује и руководи радом
Агенције; предлаже акте које доноси управни одбор; извршава одлуке
управног одбора и предузима мере за њихово спровођење; стара се о
законитости рада и одговара за законитост рада и коришћење и располагање
имовином Агенције; доноси акт о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места; предлаже програм рада; врши и друге
послове утврђене законом и статутом.
Послови који се обављају у оквиру организационе јединице
Непосредни
руководилац
Јован Мартиновић,
помоћник
директора
Агенције,
Кабинет директора Агенције обавља послове: координације рада
Тел:
3020
800
локал
директора Агенције, заменика директора и директора центара, односно
803
сектора; организовања састанака којима присуствује директор Агенције;
Кабинет директора Агенције
организовања протокола директора Агенције за приватизацију; припремања
документације за састанке којима присуствује директор Агенције; вођења
записника са наведених састанака; вођења архиве директора Агенције;
контроле реализације налога издатих од стране директора Агенције;
посредовања у контакту са осталим запосленима, министарством Републике
Србије надлежним за послове привреде и приватизације, другим
министарствима, органима и организацијама Републике Србије, као и са
страним и међународним организацијама и представништвима и друге
послове одређене законом којим се уређује приватизација и статутом
Агенције.
У оквиру Кабинета директора организује се Одељење за координацију
са министарством надлежним за послове приватизације, као посебна
организациона јединица.
Центар за стечај
Центар за стечај обавља послове:

стечајног управника у поступцима спровођења стечаја над правним
лицем које је са већинским јавним или друштвеним капиталом, обавља
послове продаје вишка престале имовине након закључења стечајног
поступка и друге послове одређене законима којима се уређује стечајни
11
Биљана Матовић,
шеф кабинета,
Тел: 3020 800 локал
801
Иван Николић
директор Центра
Тел: 3020 800 локал
799
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
поступак и приватизација, и статутом Агенције.

спровођења поступка принудне ликвидације у случајевима у којима је
Агенција за приватизацију одређена за ликвидационог управника, као и друге
послове у складу са законима којима се уређује приватизација, принудна
ликвидација и другим законским и подзаконским прописима и општима
актима, као и статутом Агенције.
У оквиру Центра за стечај организује се Одељење за стечај у Новом
Саду које обавља послове стечајног управника у поступцима спровођења
стечаја над правним лицем које је са већинским јавним или друштвеним
капиталом, а чије је седиште на територији АП Војводине, и друге послове
одређене законима којима се уређује стечајни поступак и приватизација и
статутом Агенције.
Центар за приватизацију
Центар за приватизацију обавља послове:

припреме за приватизацију: испитивање заинтересованости
инвеститора за приватизацију субјеката приватизације; анализирања
могућности спровођења приватизације; предлагање директору Агенције
модела и метода приватизације, мера за припрему и растерећење субјеката
приватизације, који ће бити предложени министарству надлежном за послове
привреде; предлагање директору Агенције измене одлуке о моделу и методу
приватизације; обавештавање субјеката приватизације о покренутој
иницијативи за приватизацију и о одлуци о моделу и методу приватизације;
предлагање директору Агенције доношење одлуке о моделу и методу
приватизације или одлуке о стечају за субјекте приватизације разврстане као
микро правно лице у складу са законима којима се уређује рачуноводство;
предлагање директору Агенције доношење одлуке о методу приватизације за
субјекте приватизације који су издавачи медија у складу са законом којим се
уређује област јавног информисања и медија; сарадње са другим
институцијама које су директно или индиректно везане за спровођење
поступка приватизације;

покретања иницијативе и учествовање у избору финансијских
и/или правних саветника и/или проценитеља (у даљем тексту
(појединачно или заједно): приватизациони саветник) који се ангажују за
поступак спровођења приватизације;

продаје капитала и имовине субјеката приватизације: предлагање
директору Агенције критеријума за учествовање у јавном прикупљању
понуда са јавним надметањем, услова продаје, као и обавеза купца, који ће
бити предложени министарству надлежном за послове привреде; припремање
јавних позива у складу са утврђеним критеријумима; припрема продајне
документације; контрола усклађености садржине програма за продају
имовине са законом којим се уређује приватизација и подзаконским актима;
пружање стручне помоћи Комисији за продају; организовање потписивања
уговора о продаји и друге послове у складу са законом којим се уређује
приватизација и подзаконским актом којим се уређује продаја капитала и
12
Драган Угрчић
директор Центра
Тел: 3020 800 локал
804
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
имовине;

спровођење стратешког партнерства: пружање административнотехничке подршке Комисији за спровођење стратешког партнерства и друге
послове у складу са законом којим се уређује приватизација, подзаконским
актом и актом Владе којим се уређује стратешко партнерство;

координације и административно-техничке подршке ресорним
министарствима у поступцима реализације пројеката покренутих на
иницијативу Владе Републике Србије, који се односе на израду стратегије
приватизације, припрему за приватизацију и спровођење поступка
приватизације: привредних субјеката, јавних предузећа и других правних
лица чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или локална
самоуправа;

именовања и контроле рада привремених заступника капитала:
предлагање директору Агенције лица за именовање за привременог заступника
капитала субјеката приватизације код којих је раскинут уговор о продаји
капитала; праћење рада привременог заступника капитала у складу са општим
актом Агенције којим се уређује поступање лица која обављају послове
привременог заступника капитала у субјектима приватизације; прибављање
извештаја; давање обавезујућих инструкција привременом заступнику капитала
у погледу обављања послова који су му поверени и предузимања мера и радњи
из његове надлежности; прибављање предлога привременог заступника
капитала у вези са даљом приватизацијом тог субјекта, активности на допуни
достављеног предлога привременог заступника капитала и упућивање
комплетираног предлога Комисији ради даљег одлучивања; контрола рада
привремених заступника капитала и информисања директора Агенције о
резултатима те контроле; стављање предлога за разрешење привременог
заступника капитала у случајевима прописаним законом којим се уређује
приватизација, као и општим актом Агенције.

давања мишљења комисији надлежној за одлучивање о захтевима
за давање сагласности о економској оправданости правног посла са аспекта
поступка приватизације у складу са општим актом Агенције којим се уређује
начин поступања Агенције по захтевима за давање сагласности;

достављања извештаја Центру за стечај о статусу субјекта
приватизације у поступку приватизације ради покретања поступка
ликвидације односно стечаја у складу са законом;

обавља и друге послове у складу са законом којим се уређује
приватизација и статутом Агенције.
Центар за тржиште капитала
Центар за тржиште капитала обавља послове:

прикупљања захтева од потенцијалних купаца акција и удела;
анализирања акција конкретних друштава; дефинисања метода продаје
акција; сарадње са учесницима на тржишту капитала; организовања и
спровођења продаје акција или удела који су пренети Акционарском фонду
као и других акција и удела које Агенција продаје у складу са законом, а за
13
Душан Шутановац
директор Центра
Тел: 3020 800 локал
859
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
чију је продају надлежан Центар;

праћења преноса акција и удела у Акционарски фонд; дефинисања
метода продаје акција и удела из портфеља Акционарског фонда, као и акција
и удела које Агенција продаје у складу са законом, а за чију је продају
надлежан Центар; израде уговора о продаји акција и удела и организовања и
спровођења продаје акција и удела у власништву Акционарског фонда на
један од законом регулисаних начина;

припремања предлога аката неопходних за рад Акционарског фонда и
достављање Савету Фонда на усвајање; припремање материјала за седнице
Савета Фонда, организовање седница Савета Фонда, припремања периодичних
извештаја о раду Акционарског фонда, обављање других послова у складу са
законом којим се уређује право на бесплатне акције и новчану накнаду коју
грађани остварују у поступку приватизације;

сарадње са Саветом Фонда и другим надлежним институцијама;
прикупљања документације потребне за израду налога за продају акција или
удела; припремања и издавања налога за продају акција које Агенција продаје
у складу са законом; припремања одлука о методу продаје акција односно
удела које Агенција продаје у складу са законом; израде остале
документације неопходне за спровођење поступка продаје акција и удела које
Агенција продаје у складу са законом, а за чију је продају надлежан Центар;
обављање и других послова у оквиру надлежности, у складу са законом којим
се уређује приватизација, Законом о Агенцији за приватизцију, законом којим
се уређује право на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани
остварују у поступку приватизације, законом којим се уређује положај
привредних друштава и Статутом Агенције;

давање мишљења код доношења одлука о коришћењу права гласа по
основу акција у власништву Акционарског фонда на седницама Скупштине
привредних друштава, у складу са законом и интерним актима Агенције.
У оквиру Центра за тржиште капитала организује се Сектор за
евиденцију акција и акционара, као посебна организациона јединица.
Сектор за евиденцију акција и акционара обавља послове: нумеричке
и логичке контроле расподеле бесплатних акција у процесу приватизације;
вођења базе података акција, акционара и предузећа - емитената у
електронском облику; чувања и архивирања документације на основу које се
врши ажурирање електронских података; достављања података о акцијама и
акционарима из поступка приватизације Централном регистру, депоу и
клирингу хартија од вредности; спровођење контроле испуњености услова за
стицање бесплатних акција (запослених и бивших запослених у државним
предузећима); вођење јединствене базе података о носиоцима права
(грађанима, запосленима и бившим запосленима) и друге послове у оквиру
надлежности у складу са законом којим се уређује приватизација, законом
којим се уређује право на бесплатне акције и Статутом Агенције.
14
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
Центар за контролу извршења уговора
Центар за контролу извшења уговора обједињује послове:
1)Сектора за контролу извршења уговора,
2)Регионалне канцеларија Нови Сад,
3)Регионалне канцеларије Ниш,
4)Регионалне канцеларије Крагујевац и
5)Регионалне канцеларије Краљево.
Сектор за контролу извршења уговора обавља послове: контроле
извршења уговорних обавеза Купаца по закљученим уговорима о продаји
капитала и имовине и уговорима о стратешком партнерству; израде извештаја
о извршеним контролама; предлагања мера комисији за предузимање мера по
извршеним контролама у случају неизвршења уговорних обавеза; обраде
захтева купаца за давање сагласности у складу са закљученим уговорима и
припремање предлога за комисију у вези са истим; сарадње са надлежним
организационим јединицама Агенције у споровима са трећим странама око
извршења обавеза из уговора из поступка приватизације и у припреми
материјала за тужбе; припреме материјала за активирање гаранција и
уговорних казни у корист Агенције; комуникације са купцима; израде анекса
уговора о куповини и продаји капитала, односно имовине; израде решења о
уступању уговора о продаји капитала; израде потврде да је купац извршио
обавезе из уговора о продаји капитала; израдаe решења о стицању сопстевних
акција субјекта приватизације и решења о преносу сопстевих акција на купца
капитала, и друге послове у складу са законом којим се уређује приватизација
и статутом Агенције.
Регионална канцеларија Нови Сад обавља послове: контроле
извршења уговорних обавеза Купаца по закљученим уговорима о продаји
капитала и имовине и уговорима о стратешком партнерству; израде извештаја
о извршеним контролама; предлагања мера комисији за предузимање мера по
извршеним контролама у случају неизвршења уговорних обавеза; одржавања
контаката са субјектима приватизације; сарадње са органима локалне
самоуправе и покрајинске аутономије; промовисања активности Агенције;
административно–техничке послове и послове превоза и друге послове у
складу са законом којим се уређује приватизација и статутом Агенције.
Регионална канцеларија Краљево обавља послове: контроле
извршења уговорних обавеза Купаца по закљученим уговорима о продаји
капитала и имовине и уговорима о стратешком партнерству; израде извештаја
о извршеним контролама; предлагања мера комисији за предузимање мера по
извршеним контролама у случају неизвршења уговорних обавеза; одржавања
контаката са субјектима приватизације; сарадње са органима локалне
самоуправе; промовисања активности Агенције; административно – техничке
послове и послове превоза и друге послове у складу са законом којим се
уређује приватизација и статутом Агенције.
Регионална канцеларија Ниш обавља послове: контроле извршења
уговорних обавеза Купаца по закљученим уговорима о продаји капитала и
15
Јулијана Вучковић
директор Центра
Тел: 3020 800 локал
904
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
имовине и уговорима о стратешком партнерству; израде извештаја о
извршеним контролама; предлагања мера комисији за предузимање мера по
извршеним контролама у случају неизвршења уговорних обавеза; одржавања
контаката са субјектима приватизације; сарадње са органима локалне
самоуправе; промовисања активности Агенције; административно – техничке
послове и послове превоза и друге послове у складу са законом којим се
уређује приватизација и статутом Агенције.
Регионална канцеларија Крагујевац обавља послове: контроле
извршења уговорних обавеза Купаца по закљученим уговорима о продаји
капитала и имовине и уговорима о стратешком партнерству; израде извештаја
о извршеним контролама; предлагања мера комисији за предузимање мера по
извршеним контролама у случају неизвршења уговорних обавеза; одржавања
контаката са субјектима приватизације; сарадње са органима локалне
самоуправе; промовисања активности Агенције; административно – техничке
послове и послове превоза и друге послове у складу са законом којим се
уређује приватизација и статутом Агенције.
Сектор за правне послове
Сектор за правне послове обавља послове:

израде, праћења примене и припреме измена и допуна нормативних
аката из надлежности Сектора за правне послове; припреме нацрта
нормативних аката из надлежности других организационих јединица и
њихове измене и допуне осим аката којима се уређују питања из радних
односа, општих послова и јавних набавки; израде интерних правних
мишљења у погледу примене закона, подзаконских аката и других прописа и
општих аката којима је уређена приватизација, на захтев организационих
јединица Агенције; израде нацрта или предлога измена и допуна прописа
којима је уређена приватизација, односно стечајни поступак; израде
мишљења на нацрте закона, предлоге уредби и друге опште акте Агенције;
поступања по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја; израде
одлука о преносу капитала и преносу сопствених акција након раскида
уговора о продаји; спровођења активности које се односе на рад Управног
одбора Агенције за приватизацију (припремање седнице и достављање
материјала члановима Управног одбора, вођење записника са седница
Управног одбора и активности у вези са спровођењем писане седнице);
израде потврда да привредна друштва нису субјекти приватизације; израде
Информатора о раду Агенције у сарадњи са надлежним организационим
јединицама.

заступања Агенције за приватизацију / Акционарског фонда у поступку
пред судовима и другим државним органима у својству тужиоца, туженог,
умешача или заинтересованог лица, као и у поступку за оцену уставности и
законитости пред Уставним судом, а у одређеним ситуацијама и у кривичном
поступку и поступку за привредни преступ и то у својству оштећеног
(поступци који нису прослеђени ангажованим адвокатима); вођења посебне
рочишне евиденције за поступке које непосредно води Сектор; праћења
16
Александар
Вучетић
директор Сектора
Тел: 3020 800 локал
910
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
судских предмета за које је Агенција / Акционараски фонд ангажовала
адвокатске канцеларије као и организовања консултација са адвокатима који
су ангажовани на текућим предметима.
У оквиру Сектора за правне послове организује се Одељење за давање
сагласности као посебна организациона јединица.
Одељење за давање сагласности обавља послове обраде и разматрања
поднетих захтева за давање сагласности, односно изјашњења на одлуке које
доносе: предузећа која послују већинским друштвеним капиталом (у складу
са чланом 398а Закона о предузећима), субјекти приватизације (у складу са
чланом 11. Уредбе о поступку и начину реструктурирања субјеката
приватизације), задруге које користе имовину која је евидентирана као
друштвена својина, односно као друштвени капитал (у складу са чланом 49а
Закона о задругама), лица која обављају послове привременог заступника
капитала у субјектима приватизације (у складу са правилником којим се
уређује поступање лица која обављају послове привременог заступника
капитала у субјектима приватизације), акционарска друштва (у складу са
Законом о Агенцији за приватизацију), као и послове обраде и разматрања
поднетих захтева за давање сагласности, односно изјашњења на план
реорганизације и унапред припремљени план реорганизације (у складу са
чланом 157. став 5. Закона о стечају); сарадње са подносиоцима захтева за
давање сагласности и државним органима; припремања материјала за седницу
Комисије за давање сагласности; извршавања налога Комисије за давање
сагласности и израда и прослеђивање усвојених одлука и аката; испитивање
правних послова закључених без претходне сагласности Агенције и припрема
и подношење на разматрање Комисији за давање сагласности; поступања по
жалбама на одлуке Агенције, утврђивања благовремености, комплетирања
документације и прослеђивања другостепеном органу списа предмета на даље
надлежно поступање; поступања по захтевима за давање мишљења које
подносе предузећа, задруге, јавно тужилаштво, правобранилаштво, судови,
МУП; припремања извештаја и одговора по захтевима за достављање
података о раније поднетим захтевима и донетим одлукама Агенције.
Сектор сарађује и координира са другим организационим јединицама
Агенције, а у циљу ефикаснијег решавања спорних правних питања; обавља и
друге послове у складу са законом којим се уређује приватизација и статутом
Агенције.
Сектор за финансије
Сектор за финансије обавља послове: праћења стања и промета
новчаних средстава на рачунима у надлежности Агенције; припремања
података и израде финансијског плана и буџета Агенције; обрачуна прихода,
расхода, обавеза и потраживања и новчаних токова по пројектима и
организационим деловима Агенције; сарадње са екстерним институцијама
везаним за материјално-финансијско пословање Агенције и Акционарског
фонда; организовања и усмеравања правилне примене важећих материјалнофинансијских прописа у пословању; кореспонденције са пословним и другим
банкама; евидентирања пријава и записника поверилаца по основу пријаве
17
Снежана Дабовић,
директор Сектора
Тел: 3020 800 локал
802
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
потраживања за субјекте приватизације; обрачуна процента наплате
потраживања и припреме финансијских података за израду уговора о
намирењу као и послове израде Уговора о намирењу; обавља и друге послове
у складу са законом којим се уређује приватизација и статутом Агенције.
У оквиру Сектора за финансије обављају се и послови: вођења
пословних књига Агениције и пословних књига Акционарског фонда; израде
периодичних и годишњих финансијских извештаја - завршних рачуна
Агенције и Акционарског фонда; праћења прописа из области материјалнофинансијског пословања; састављања пореског биланса и других законом
прописаних образаца; евидентирања основних средстава и евидентирања
промена на основним средствима; обрачуна и исплате зарада запослених у
Агенцији и накнада за ангажована лица у Агенцији (за стечајне и
ликвидационе управнике и привремене заступнике капитала); евидентирања,
провере и наплате девизних и динарских банкарских гаранција чији је
Агенција корисник и други послови у складу са законом којим се уређује
рачуноводствено и финансијско пословање Агенције и у складу са законом
којим се уређује приватизација и статутом Агенције.
Сектор за људске ресурсе и опште послове
Сектор за људске ресурсе и опште послове обавља послове: заснивања
и престанка радног односа у Агенцији; вођења персоналних досијеа
запослених; вођења евиденција и статистика из области радних односа,
пензијског, инвалидског и здравственог осигурања за потребе запослених у
Агенцији; израде аката којима се уређују питања из радних односа; праћења,
проучавања и примене прописа из области радних односа и зарада
запослених; припреме и праћења реализације планова кадровских потреба;
израде планова и програма за унапређење управљања људским ресурсима и
унапређења квалитета рада и мотивације запослених; организовања обуке и
стручног усавршавања запослених; припреме и праћења примене метода за
оцењивање рада запослених; безбедности и заштите здравља на раду;
ангажовања лица ван радног односа (по основу уговора о делу, уговора о
привременим и повременим пословима, преко омладинске задруге и другим
основама); кадровске послове који се односе на привремене заступнике
капитала и друге послове у складу са законом којим се уређује приватизација
и статутом Агенције.
У оквиру Сектора за људске ресурсе и опште послове организују се као
посебне организационе јединице Одељење за опште послове и Одељењe
писарнице и архиве.
Одељење за опште послове обавља послове:

обезбеђења основних средстава и потрошног материјала за целу
Агенцију; складиштења (вођења магацина) и издавања основних средстава и
потрошног материјала Агенције; припремања периодичних и годишњих
требовања основних средстава и потрошног материјала на нивоу целе
Агенције; послове противпожарне заштите у складу са важећим прописима;
сарадње са добављачима и праћења реализације уговора, провере
18
Александра
Јездовић
Игњатовић,
директор Сектора
Тел: 3020 800 локал
916
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
исправности и усклађености рачуна (сарадња са пружаоцима услуга
обезбеђења пословних просторија Агенције, сарадњa са пружаоцима услуга
чишћења и одржавања пословних просторија Агенције и др;) уређења и
опремања пословних просторија Агенције; вођења кафе кухиње за Кабинет
директора Агенције; превоза запослених службеним возилима Агенције;
старања и евиденције о телекомуникационим средствима Агенције; израде
аката којима се уређују питања из општих послова и друге послове у складу
са законом којим се уређује приватизација и Статутом Агенције;

припреме годишњег плана набавки добара, радова и услуга које су
финансиране средствима Агенције, као саставног дела финансијског плана,
спровођења процедура набавке добара, радова и услуга које су финансиране
средствима Агенције, а у складу са законским и подзаконским актима
Републике Србије, односно интерним актима Агенције којима је регулисана
област јавних набавки; израде аката којима се уређују питања из јавних
набавки; пружања стручних савета другим организационим јединицама,
комисијама, пројектним тимовима и радним групама Агенције и учествовање
у њиховом раду у области јавних набавки и друге послове у складу са
законом којим се уређује приватизација и Статутом Агенције;
Одељењe писарнице и архиве обавља послове: пријема и
дистрибуирања (интерно и екстерно) документације из делокруга Агенције;
завођења и архивирања документације из делокруга Агенције;
класификовања, организовања, архивирања и уноса података у базу података;
фотокопирања и коричења документације по потреби запослених у Агенцији;
скенирања аката Агенције и вођења електронске базе аката Агенције;
административно – техничке послове за потребе Агенције; курирске послове,
послове селидбе основних средстава, документације и материјала Агенције;
обезбеђивања штампе и друге послове у складу са законом којим се уређује
приватизација и статутом Агенције.
Сектор за информационе технологије
Сектор за информационе технологије обавља послове: подршке раду
целокупног рачунарског система Агенције, а посебно: најсложеније послове
пројектовања база података у складу са потребама Агенције; планирања и
развоја апликација за потребе оптимизације пословних процеса у Агенцији;
заштите интегритета и сигурности база података и јавних сервера;
организовања, постављања, пуштања у рад и омогућавања несметаног рада
рачунарског система и електронске опреме Агенције; пројектовања,
реализације и одржавања Информационог система Агенције; постављања,
пуштања у рад, чувања и организовања набавке и одржавања електронске
опреме Агенције (штампачи, фотокопир апарати, телефони, телефакси,
мобилни телефони и сл.); формирања и вођења, у електронском облику, базе
података предузећа у процесу приватизације и других података од значаја за
рад Агенције; одржавања мреже и Интернет сервиса; обезбеђивања приступа
подацима и чувања на трајним медијима података; старања и евиденције о
телекомуникационим средствима Агенције; обавља и друге послове у складу
19
Ивана Миликић
Директор Сектора
Тел: 3020 800 локал
750
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
са законом којим се уређује приватизација и статутом Агенције.
Сектор за комуникације
Сектор за комуникације обавља послове:

оглашавања субјеката приватизације у средствима јавног информисања;
објављивања огласа о продаји капитала, односно имовине; припреме
информативних материјала за новинаре; креирања маркетиншког наступа у
јавности; обавештавања потенцијалних инвеститора; промовисања активности
Агенције; информисања домаће и иностране јавности о активностима Агенције;
организовања конференција за новинаре и едукативних догађаја; давања
информација потенцијалним купцима о капиталу, производима, услугама и
људским и другим ресурсима;

израде званичних саопштења и вести везаних за делокруг рада Агенције,
објављивање истих у јавности и постављање на интернет презентацију
Агенције; одржавања и ажурирања интернет презентације Агенције из
делокруга рада Сектора, старање о визуелном идентитету исте;

организовања и спровођења директне и телефонске комуникације са
странкама; пружања основних информација заинтересованим странкама о
току процеса приватизације и друге послове у складу са законом којим се
уређује приватизација и статутом Агенције.
Сектор за интерну ревизију
Сектор за интерну ревизију обавља послове: ревизије усаглашености
пословних активности Агенције са законима и другим прописима; ревизије
усаглашености пословних активности Агенције кроз поштовање и
спровођење интерних пословних политика и процедура; ревизије
поузданости, свеобухватности и правовремености финансијских и других
информација које се односе на средства којима располаже Агенција; ревизије
донаторских и кредитних средстава, као и давање стручних мишљења у циљу
заштите финансијских интереса донатора односно кредитора; ревизије
управљања ризицима кроз идентификовање, процену и контролу ризика
којима је изложена Агенција или би могла бити изложена са циљем смањења
могућих ризика; ревизије адекватности и ефикасности процедура, понашања
и мера које су руководиоци обавезни да организују на начин који одговара
природи, сложености и ризику посла са циљем спречавања нерегуларности и
незаконитости деловања Агенције; заштите имовине и информација;
предлагања програма и планова рада из делокруга Сектора; проучавања
стандарда ревизије у складу са међународно признатим стандардима и
праксом; давања препорука за унапређење и побољшање пословања, као и
пружање саветодавних услуга кроз контролу управљачких процеса са сврхом
остваривања циљева Агенције; подршке кроз систематичан приступ који
примењује у оцени и унапређењу ефективности и економичности процеса
управљања ризицима, контролних и управљачких процеса; провере и праћења
активности примене налога, мера и препорука донетих у поступку вршења
20
Зоран Павић
Директор Сектора
Тел: 3020 800 локал
946
Веселин Ђорђевић
Директор Сектора
Тел: 3020 800 локал
408
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
ревизије и извештавања директора и управе; обавља и друге послове у складу
са законом којим се уређује приватизација и статутом Агенције. У оквиру
Сектора за интерну ревизију се обављају и послови интерне ревизије
Акционарског фонда, у складу са прописима који регулишу пословање
Акционарског фонда.
21
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА
ДИРЕКТОР
АГЕНЦИЈЕ
СПЕЦИЈАЛНИ САВЕТНИК
ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА
АГЕНЦИЈЕ
/
ПОСЕБАН САВЕТНИК
ДИРЕКТОРА ЗА СИСТЕМСКО –
ПРАВНА ПИТАЊА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ СА
МИНИСТАРСТВОМ НАДЛЕЖНИМ ЗА
ПОСЛОВЕ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ
ИЗВРШНИ
ДИРЕКТОРИ
ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА АГЕНЦИЈЕ
СЕКТОР ЗА
ЦЕНТАР ЗА
СТЕЧАЈ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА
СТЕЧАЈ У
НОВОМ САДУ
ЦЕНТАР ЗА
ПРИВАТИЗАЦИЈУ
ЦЕНТАР ЗА
ЦЕНТАР ЗА
КОНТРОЛУ
ИЗВРШЕЊА
УГОВОРА
ТРЖИШТЕ
КАПИТАЛА
СЕКТОР ЗА
ЕВИДЕНЦИЈУ
АКЦИЈА И
АКЦИОНАРА
СЕКТОР ЗА КОНТРОЛУ
ИЗВРШЕЊА УГОВОРА
ДИРЕКТОР СЕКТОРА
ПРАВНЕ
ПОСЛОВЕ
СЕКТОР ЗА
ФИНАНСИЈЕ
СЕКТОР ЗА
ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ
И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
ЗА РЕГИОНАЛНЕ
КАНЦЕЛАРИЈЕ
Нови Сад
Краљево
Ниш
22
ОДЕЉЕЊЕ
ЗА
ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
ОДЕЉЕЊЕ
ПИСАРНИЦЕ
АРХИВЕ
СЕКТОР ЗА
ИНФОРМАЦИОНЕ
ТЕХНОЛОГИЈЕ
СЕКТОР ЗА
КОМУНИКАЦИЈЕ
СЕКТОР ЗА ИНТЕРНУ
РЕВИЗИЈУ
Крагујевац
ОДЕЉЕЊЕ ЗА
ДАВАЊЕ
САГЛАСНОСТИ
И
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА
(26. март 2015. године)
РЕДНИ
БРОЈ
НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНЕ
ЈЕДИНИЦЕ
I
1
Директор Агенције
Кабинет директора Агенције
Одељење
за
координацију
са
министарством надлежним за послове
приватизације
Центар за стечај
Одељење за стечај у Новом Саду
Центар за приватизацију
Центар за тржиште капитала
Сектор за евиденцију акција и акционара
Центар за контролу извршења уговора
Сектор за контролу извршења уговора
Регионална канцеларија Нови Сад
Регионална канцеларија Ниш
Регионална канцеларија Крагујевац
Регионална канцеларија Краљево
Сектор за правне послове
Одељење за давање сагласности
Сектор за финансије
Сектор за људске ресурсе и опште
послове
Одељење за опште послове
Одељење писарнице и архиве
Сектор за информационе технологије
Сектор за комуникације
Сектор за интерну ревизију
УКУПНО
1.1.
2
2.1.
3
4
4.1.
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
6
6.1
7
8
8.1
8.2
9
10
11
предвиђен
број
извршилаца
23
број
запослених
на
неодређено
време
запослени на
одређено
време и
лица
ангажована
по другом
основу
16
11
11
2
15
12
3
51
6
59
15
4
6
16
10
4
2
3
14
7
17
46
6
47
15
4
5
16
10
4
1
3
12
7
15
3
0
7
0
0
0
0
0
0
1
0
2
0
1
7
7
0
15
17
9
9
4
306
14
17
6
7
3
268
0
0
2
2
0
24
укупан
број
1
28
55
54
19
40
21
16
38
8
9
3
292
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
VI ПОДАЦИ О ФИНАНСИЈСКИМ СРЕДСТВИМА АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ
На основу члана 5. Закона о Агенцији за приватизацију („Службени гласник РС“, бр.
38/01, 135/04, 30/10 и 115/14), средства за рад Агенције обезбеђују се из:
1) прихода које оствари обављањем послова из своје надлежности;
2) донација, прилога и спонзорства домаћих и страних правних и физичких лица;
2а) провизије од продаје акција, односно удела које Агенција продаје у складу са овим
законом;
3) других извора, у складу са законом.
Висину провизије из тачке 2а) прописује министар надлежан за послове
приватизације.
У складу са чланом 17. Закона о приватизацији („Службени гласник РС“, бр. 83/2014),
средства остварена од продаје капитала субјекта приватизације после измиривања трошкова
приватизације, преносе се на уплатни рачун буџета Репбулике Србије, аутономне покрајине
или јединице локалне самоуправе. У складу са чланом 16. наведеног закона, трошковима
приватизације сматрају се стварни трошкови настали у спровођењу поступка приватизације,
с тим да Агенција има право на накнаду трошкова највише до 5% продајне цене. Врста и
висина стварних трошкова насталих за Агенцију за приватизацију у спровођењу поступка
приватизације прописана је Правилником о висини и врсти стварних трошкова насталих у
спровођењу приватизације („Службени гласник РС”, број 17/2015).
Агенција остварује провизију у износу од 3% од вредности продатих акција, односно
удела који су јој пренети после раскида уговора о продаји капитала, односно имовине, као и
имовине Акционарског фонда, у складу са Правилником о висини провизије у поступку
продаје акција, односно удела које су у власништву Агенције за приватизацију и имовине
Акционарског фонда („Службени гласник РС”, број 73/2010).
Поред наведеног, Агенција обавља и послове стечајног управника, у складу са
законом којим се уређује стечајни поступак. У том смислу, када обавља послове стечајног
управника, Агенција на основу члана 21. Закона о стечајном поступку („Службени гласник
РС”, бр. 84/04 и 85/05) и члана 34. Закона о стечају („Службени гласник РС”, број 104/09,
99/11 - др. Закон, 71/12 - одлука УС и 83/14), има право на награду за свој рад и накнаду
стварних трошкова које је имала у обављању послова.
Такође, Агенција остварује приходе обављањем послова из своје надлежности и на
основу члана 82. Закона о приватизацији, којим је прописано да трошкове приватизације које
сносе трећа лица, односно субјекти приватизације, задруге и купци у поступку
приватизације, као и друга правна и физичка лица, Агенција наплаћује у висини стварних
трошкова. Врста и висина трошкова приватизације које Агенција наплаћује у висини
стварних трошкова прописана је Правилником о трошковима које сносе трећа лица пред
Агенцијом за приватизацију. („Службени гласник РС”, број 17/2015).
Законом о Буџету Републике Србије за 2015. годину („Службени гласник РС“ број
142/2014), у оквиру раздела 20 - МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ, програма 1502 - Уређење и
надзор у области привреде, програмске активности 0003 - Стручна и административна
подршка у области приватизације на апропријацији 424 - Специјализоване услуге планирана
су средства за Агенцију за приватизацију, у износу од 400.000.000,00 динара. Наведена
средства намењена су за покриће дела текућих расхода, које Агенција за приватизацију не
покрива очекиваним планираним сопственим приходима у 2015. години, а ради несметаног
обављања послова из своје надлежности. На Финансијски план Агенције за приватизацију за
24
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
2015. годину, Влада Републике Србије, дала је сагласност дана 12. фебруара 2015. године,
решењем 05 Број: 400-1479/2015-1 („Службени гласник РС“ број 19/15).
У наставку је дат преглед извршења Финансијског плана Агенције за приватизацију за
2014. и 2015. годину
ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕЊА/ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ ЗА 2014. И 2015. ГОДИНУ
2014
Eкономска
Класификација
Опис
Финансијски
план за 2014.г.
Извршење
финансијског
плана са
31.12.2014.г.
Финансијски
план за
2015.г.
Извршење
финансијског
плана са
30.03.2015.г.
855.305.000
867.359.873
1.206.620.000
156.246.492
I ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
855.305.000
867.359.873
1.206.620.000
156.246.492
А. УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ( I + II )
7и8
2015
740
Сопствени приходи
285.305.000
297.361.873
806.620.000
56.247.492
7400
Остали приходи
285.305.000
297.361.873
806.620.000
56.247.492
790
Приходи из буџета
570.000.000
569.998.000
400.000.000
99.999.000
7911
Приходи из буџета
570.000.000
569.998.000
400.000.000
99.999.000
Б. УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ( I + II )
1.338.771.000
942.976.043
1.459.240.000
211.618.403
I ТЕКУЋИ РАСХОДИ
1.316.731.000
942.123.887
1.389.440.000
211.618.403
41
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
655.280.000
580.241.327
611.400.000
108.653.930
411
Плате, додаци и накнаде запослених
518.000.000
469.422.557
472.500.000
87.797.533
4111
Плате, додаци и накнаде запослених
518.000.000
469.422.557
472.500.000
87.797.533
412
111.740.000
101.383.714
114.000.000
15.684.154
4121
Социјални доприноси на терет послодавца
Доприноси за пензијско и инвалидско
осигурање
75.980.000
71.446.842
86.500.000
10.535.704
4122
Допринос за здравствено осигурање
31.860.000
26.438.087
24.000.000
4.493.986
4123
Допринос за незапосленост
3.900.000
3.498.785
3.500.000
654.464
413
Накнаде у натури
2.200.000
0
2.000.000
0
4131
Накнаде у натури
2.200.000
0
2.000.000
0
414
Социјална давања запосленима
Исплате накнаде за време одсуства са посла
на терет фондова
8.300.000
-4.020.094
8.300.000
3.372.740
5.000.000
-6.214.865
3.200.000
3.167.383
2.700.000
1.706.701
4.500.000
53.848
4144
Отпремнине и помоћи
Помоћ у мед. леч. зап. или чл. пор. и др.
помоћи
600.000
488.070
600.000
51.509
4141
4143
415
Накнаде трошкова за запослене
12.540.000
11.009.292
12.600.000
1.899.503
4151
Накнаде трошкова за запослене
12.540.000
11.009.292
12.600.000
1.899.503
416
Награде запосленима
2.500.000
2.445.858
2.000.000
0
4161
Награде запосленима
2.500.000
2.445.858
2.000.000
0
457.036.000
307.522.517
499.920.000
63.676.103
99.906.000
73.688.338
83.600.000
9.838.504
3.340.000
1.430.927
3.100.000
222.418
13.200.000
10.947.826
11.300.000
945.568
42
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА
421
Стални трошкови
4211
Трошкови платног промета и банкарских услуга
4212
Енергетске услуге
25
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
4213
Комуналне услуге
5.560.000
1.349.303
1.100.000
90.812
4214
Услуге комуникације
7.000.000
6.549.339
7.700.000
636.070
4215
Трошкови осигурања
3.400.000
547.933
1.700.000
132.074
4216
Закуп имовине и опреме
67.400.000
52.859.009
58.700.000
7.811.563
4219
Остали трошкови
6.000
4.000
0
0
5.242.202
5.320.000
951.852
422
Трошкови путовања
5.820.000
4221
Трошкови службених путовања у земљи
4.600.000
4.142.437
4.200.000
842.191
4222
Трошкови службених путовања у иностранство
1.200.000
1.097.124
1.100.000
109,506
4229
Остали трошкови транспорта
20.000
2.642
20.000
155
423
Услуге по уговору
321.210.000
208.780.753
387.500.000
52.121.100
4231
Административне услуге
3.850.000
2.815.476
8.000.000
72.006
4232
Компјутерске услуге
1.200.000
1.192.752
1.400.000
92.624
4233
Услуге образовања и усавршавања запослених
1.500.000
827.660
1.000.000
300.354
4234
Услуге информисања
4235
Стручне услуге
4236
Услуге за домаћинство и угоститељство
4237
Репрезентација
4239
Остале опште услуге
425
4251
Текуће поправке и одржавање
Текуће поправке и одржавање зграда и
објеката
4252
Текуће поправке и одржавање опреме
426
Материјал
4261
Административни материјал
Материјал за образовање и усавршавање
запослених
4263
4268
Материјал за саобраћај
Материјал за одржавање хигијене и
угоститељство
4269
Материјал за посебне намене
4264
30.020.000
10.496.072
46.500.000
820.553
267.000.000
176.952.391
310.000.000
49.541.681
100.000
11.420
100.000
0
1.000.000
431.347
500.000
46.726
16.540.000
16.053.636
20.000.000
1.247.157
8.570.000
5.078.543
8.500.000
178.378
400.000
304.566
1.000.000
0
8.170.000
4.773.977
7.500.000
178.378
21.530.000
14.732.680
15.000.000
586.268
6.000.000
3.812.932
5.100.000
208.691
480.000
426.323
480.000
264.280
14.250.000
10.168.676
7.700.000
-17.592
600.000
288.290
1.300.000
45.183
200.000
36.459
420.000
85.706
44
ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ
ЗАДУЖИВАЊА
15.000
7.498
20.000
11
444
Пратећи трошкова задуживања
15.000
7.498
20.000
11
4442
Казне за кашњење
15.000
7.498
20.000
0
46
ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
0
4.416.920
62.000.000
12.380.331
465
Остале дотације и трансфери
0
4.416.920
62.000.000
12.380.331
4651
Остале текуће дотације и трансфери
0
4.416.920
62.000.000
12.380.331
47
СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ
1.900.000
1.476.762
1.700.000
245.894
472
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
1.900.000
1.476.762
1.700.000
245.894
4724
Накнада за незапосленост из буџета
1.900.000
1.476.762
1.700.000
245.894
202.500.000
48.458.863
214.400.000
26.662.134
55.200.000
35.592.206
84.100.000
13.785.598
2.700.000
300.660
1.400.000
48.984
48
ОСТАЛИ РАСХОДИ
482
Порези, обавезне таксе и казне
4821
Остали порези
4822
Обавезне таксе
52.500.000
35.291.546
82.700.000
13.736.614
483
Новчане казне и пенали по решењу судова
147.000.000
12.866.657
130.000.000
12.876.536
4831
Новчане казне и пенали по решењу судова
147.000.000
12.866.657
130.000.000
12.876.536
485
Накнада штете за повреду или штету
300.000
0
300.000
0
26
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
нане.
4851
Накнада штете за повреду или штету нане.
II ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
300.000
0
300.000
0
22.040.000
852.156
69.800.000
0
5
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
22.040.000
852.156
69.800.000
0
51
ОСНОВНА СРЕДСТВА
22.040.000
852.156
69.800.000
0
512
Машине и опрема
22.040.000
852.156
69.800.000
0
5122
Административна опрема
22.040.000
852.156
43.800.000
0
5151
Нематеријална имовина
0
0
26.000.000
0
-483.466.000
-75.616.170
-252.620.000
-55.371.912
22.040.000
852.156
69.800.000
0
461.426.000
74.764.014
182.820.000
55.371.912
В. Буџетски суфицит-дефицит
Г. Средства амортизације
Д. Неутрошена средства Агенције из претходних година,
намењена за покриће трошкова у поступку приватизације
Подаци о средствима која Агенција за приватизацију додељује другим лицима
У складу са чланом 26. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са
инвалидитетом („Службени гласник РС” бр. 36/09 и 32/13), Агенција за приватизацију, је у
обавези, као послодавац на којег се односе одредбе овог закона, а који није запослио инвалиде, да
на сваких 50 запослених учествује у финансирању зарада за по 1 особу са инвалидитетом у
предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање или социјалном предузећу и
организацији, уплатом 50% од просечне зараде у привреди РС, остварене за претходни месец у
односу на месец исплате зарада запосленима у Буџетски фонд за професионалну рехабилитацију и
запошљавање особа са инвалидитетом.
Сходно наведеној обавези, у Буџетски фонд за професионалну рехабилитацију и
запошљавање особа са инвалидитетом, број: 840-745126843-22, са позивом на број: 97-06-018100065815. Агенција за приватизацију је почев од јуна 2010. године уплаћивала средства. У 2014. и
2015. години, уплаћени су следећи износи:
Јануар 2014. године, за 4 особе, по 35.035,50 динара (50% од просека у децембру, од
70.071,00 динара), износ од 140.142,00 динара.
Фебруар 2014. године, за 4 особе, по 26.219,00 динара (50% од просека у јануару, од
52.438,00 динара), износ од 104.876,00 динара.
Март 2014. године, за 4 особе, по 30.422,50 динара (50% од просека у јануару, од 52.438,00
динара), износ од 121.690,00 динара.
Април 2014. године, за 4 особе, по 29.891,00 динара (50% од просека у марту, од 59.782,00
динара), износ од 119.564,00 динара.
Мај 2014. године, за 4 особе, по 31.583,50 динара (50% од просека у априлу, од 63.167,00
динара), износ од 126.334,00 динара.
Јун 2014. године, за 4 особе, по 30.483,00 динара (50% од просека у мају, од 60.966,00
динара), износ од 121.932,00 динара.
Јул 2014. године, за 4 особе, по 30.996,00 динара (50% од просека у јуну, од 61.992,00
динара), износ од 123.984,00 динара.
Август 2014. године, за 4 особе, по 31.190,00 динара (50% од просека у јулу, од 62.380,00
динара), износ од 124.760,00 динара.
Септембар 2014. године, за 4 особе, по 31.496,00 динара (50% од просека у августу, од
62.992,00 динара), износ од 125.984,00 динара.
Октобар 2014. године, за 4 особе, по 30.401,50 динара (50% од просека у септембру, од
27
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
60.803,00 динара), износ од 121.606,00 динара.
Новембар 2014. године, за 4 особе, по 30.981,50 динара (50% од просека у октобру, од
61.963,00 динара), износ од 123.926,00 динара.
Децембар 2014. године, за 4 особе, по 30.491,00 динара (50% од просека у новембру, од
60.982,00 динара), износ од 121.964,00 динара.
Јануар 2015. године, за 4 особе, по 34.369,50 динара (50% од просека у децембру 2014.
године, од 68.739,00 динара), износ од 137.478,00 динара.
Фебруар 2015. године, за 4 особе, по 27.104,00 динара (50% од просека у јануару 2015.
године, од 54.208,00 динара), износ од 108.416,00 динара.
Подаци о просечној висини плата, односно зарада руководилаца, као и подаци о просечној
висини плата, односно зарада појединих категорија запослених, према стању из фебруара
2015. године
РУКОВОДИОЦИ
156.384 динара
ЗАПОСЛЕНИ СА ВСС
104.163 динара
ЗАПОСЛЕНИ СА ВШС
63.135 динара
ЗАПОСЛЕНИ СА ССС
56.985 динара
ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ
30.985 динара
Подаци о исплаћеним накнадама и другим примањима
I ДНEВНИЦЕ ЗА СЛУЖБЕНИ ПУТ
У 2014. години:
- директор
- запослени
У 2015. години (до 30.03.2015. године):
- директор
- запослени
121.395,30 динара
3.062.404,03 динара
6.468,00 динара
594.139,4 динара
II НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ ОДБОРА
У 2014. години:
- председник управног одбора
- четири члана управног одбора по
У 2015. години (до 26.02.2015. године):
28
629.711,64 динара
469.792,00 динара
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
- председник управног одбора
- четири члана управног одбора по
98.330,40 динара
262.209,60 динара
Износ накнада за чланове Управног одбора за 2014. и 2015. годину, планиран је на нивоу
износа накнада утврђених у складу са критеријумима из Закључка Владе 05 Број: 120-4780/2008
од 6. новембра 2008. године.
У складу са чланом 3. став 3. и 4. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и
исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава
(„Службени гласник РС”, бр. 116/14), утврђено је да се другим сталним примањем код корисника
јавних средстава, између осталог, сматра накнада за рад чланова органа управљања и надзора код
корисника јавних средстава, а да је друго стално нето примање, у смислу овог закона, друго
стално примање умањено за порез и припадајуће доприносе за обавезно социјално осигурање. У
складу са чланом 6. став 1. истог Закона друга стална примања у нето износу умањена су за 10%
од исплате за новембар 2014. године.
VII ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА АГЕНЦИЈЕ
Средства која представљају имовину Агенције за приватизацију према стању по
последњем попису на дан 31. децембра 2014. године:
1. КОНТО 011211
Назив: Опрема за копнени саобраћај (20 комада)
Основица: 44.666.842,33
Отпис: 44.666.842,33
Садашња вредност: 0,00
2. КОНТО 011221
Назив: Канцеларијска опрема (1938 комада)
Основица: 18.363.281,98
Отпис: 16.530.920,97
Садашња вредност: 1.832.361,01
3. КОНТО 011222
Назив: Рачунска опрема (886 комада)
Основица: 45.092.579,25
Отпис: 43.335.582,40
Садашња вредност: 1.756.996,85
4. КОНТО 011223
Назив: Комуникациона опрема (603 комада)
Основица: 5.360.524,04
Отпис: 3.852.959,95
Садашња вредност: 1.507.564,09
5. КОНТО 011224
Назив: Електронска и фотографска опрема (232 комада)
29
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
Основица: 17.721.462,80
Отпис: 16.019.710,71
Садашња вредност: 1.701.752,10
6. КОНТО 011321
Назив: Компјутерски софтвер (6 комада)
Основица: 1.088.295,00
Отпис: 1.088.295,00
Садашња вредност: 0,00
7. КОНТО 016121
Назив: Књижевна и уметничка дела (1 комад)
Основица: 21.267,30
Отпис: 0,00
Садашња вредност: 21.267,30
Наведена средства се налазе у Агенцији за приватизацију, Теразије 23, Београд,
Регионалној канцеларији Нови Сад, Регионалној канцеларији Краљево, Регионалној
канцеларији Крагујевац и Регионалној канцеларији Ниш.
Агенција за приватизацију користи по основу уговора о закупу пословни простор на
следећим локацијама:
1.
2.
3.
4.
5.
Агенција за приватизацију, Београд, Теразије 23, (3528,88 квм)
Регионална канцеларија Крагујевац , ул. краља Александра Првог
Карађорђевића 46, Крагујевац (33,66 квм)
Регионална канцеларија Краљево ул. Трг Српских ратника 41/II,
Краљево (115 квм)
Регионална канцеларија Нови Сад, ул. Булевар Михајла Пупина 10, Нови
Сад (308 квм)
Регионална канцеларија Ниш, ул. Добричка 2, Ниш (120 квм)
VIII ПОДАЦИ О ЧУВАЊУ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА
Носачи информација којима располаже Агенција за приватизацију, настали у дневном
раду или у вези са дневним радом чувају се у:
- Архиви са папирним предметима (дужина 5.100 м) са досијеима предузећа
(имовинско-правна документација предузећа која су била или ће бити предмет приватизације
односно стечаја/ликвидације, као и документација са извештајима из контроле извршења
уговорних обавеза купца), консултантски и купопродајни уговори, пријаве и понуде за
учестовање на аукцији/тендеру или у поступку јавне набавке са записницима, и архивом
Акцијског фонда у Архивском депоу Агенције за приватизацију који се налази у згради на
адреси Булевар Краља Александра бр.15, Београд;
- Архиви са папирним предметима (дужина 900 м) са предметима у вези Агенције за
приватизацију и из њеног делокруга рада, досијеима предузећа (захтеви за сагласност,
решења, одлуке, коресподенција) која су била или ће бити предмет приватизације односно
стечаја/ликвидације, као и контрола извршења уговорних обавеза купца, преписка са другим
30
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
државним органима, као и мишљења и тумачења налази се у просторијама Архиве Агенције
за приватизацију на адреси Теразије 23, Београд;
- Архиви са папирним предметима (дужина 2150 м) у вези са уписом у евиденцију
носиоца права бесплатних акција, акција запослених и другом скенираном имовинскоправном документацијом се налази у изнајмљеном Архивском депоу од предузећа Data
Outsorcing на адреси Индустријска зона бб, Нова Пазова;
- Финансијска документа о уплатама и плаћањима за потребе Агенције за
приватизацију, укључујући и документацију о обрачуну и исплати плата, налазе се у Сектору
за финансијске послове Агенције за приватизацију;
- Досијеи запослених налазе се у Сектору за опште послове и људске ресурсе;
Приступ папирним подацима имају запослени унутар Агенције у складу са
овлашћењима која су везана за стистематизацију радних места. Приступи документацији се
бележе.
У складу са значајем посла који обавља Агенција за приватизацију и установљеним
процедурама архива Агенције сву прикупљену документацију чува у оригиналу, а прослеђује
у рад надлежним оргаизационим јединицама копије докумената (и то до 2010. године) а од
2010. године кроз ДМС (Document Management Sistem) електронски документ.
Архива Агенције за приватизацију чува сву примљену документацију насталу у раду
Агенције или у вези са њеном делатношћу (као и преузету документацију Акцијског фонда) и
до сада није вршила предају документације надлежном Архиву или вршила излучивање.
У Агенцији за приватизацију је уведен ДМС који обухвата хардвер, софтвер и
процедуре рада које омогућавају да се документи дигитализују, складиште, индексирају,
претражују и размењују међу учесницима у пословном процесу.
Приступ подацима и електронским документима имају запослени унутар Агенције у
складу са овлашћењима која су везана за стистематизацију радних места. Сваки приступ или
измена података (документа) се бележи у бази података.
Подаци и електронски документи се складиште на више умрежених Аplication, Data и
Storage сервера који чине јединствену базу података Агенције за приватизацију.
- Два пута дневно се врши аутоматизован back up података са сервера на storage НАС
дискове. Дискови са back up копијама података се чувају у металним ормарима у згради на
адреси Булевар Краља Александра бр.15, Београд.
Сервери су смештену у систем салу која је климатизована и под видео надзором је.
На сваком од сервера инсталирани су КАВ антивирус и antispuware алати који
мониторишу скениране фајлове који се постављају на сервер, те периодично раде full scan
свих података на серверу.
Сваки од сервера на самој машини има инсталиран додатни firewall који штити сервер
од потенцијалних напада из заштићене мреже. На овај начин се осигурава да уколико један
сервер буде компромитован, нападач не може угрозити остале сервере у мрежи.
Сваки сервер има инсталиран програм за аутоматско мониторисање лог фајлове.
Програм креира дневне извјештаје и генерише mail аларме за ванредне догађаје.
31
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
IX ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
Редни број
План набавки за 2014. годину
1
2
Процењена вредност
(без ПДВ-а)
Предмет
набавке / ОРН
Планирана средства у
буџету/финансијском плану (без ПДВ-а)
Врста
поступк
а
Спецификација
Укупно
УКУПНО
75.950.000,00
ДОБРА
17.530.000,00
По
година
ма
Оквирни датуми
Износ
Конто
JН мале
вреднос
ти
Закључења
уговора
Извршења
уговора
новембар
децембар
1 месец по
ступању на
снагу
Поклони за
децу запослених
Дечје играчке и
слатки програм
Разлог и
оправданост
набавке, начин
утврђивања
процењене
вредности
У складу са одредбама Правилника о раду послодавац може деци запослених обезбедити поклоне за Нову годину и Божић. Процењена вредност је утврђена на
основу провере цена на тржишту за дечје поклоне, за оквирно 300 поклон пакета, а имајући у виду смањење планираних средстава за 2014 годину.
Канцеларијски
материјал по
спецификацији
Папир, оловке,
фасцикле и други
прибор по
спецификацији
Разлог и
оправданост
набавке, начин
утврђивања
процењене
вредности
Набавка се спроводи ради омогућавања обављања редовних активности запослених у Агенцији. Потрошња канцеларијског материјала, као и процењена вредност,
утврђена је на основу просека у претходне три године. Међутим, имајући у виду смањење планираних средстава за 2014 годину звршено је сразмерно умањење и
усклађивање процењене вредности, с тим да се обезбеди редовно пословање Агенције.
1.800.000,00
2.200.000,00
4131 Накнаде у
натури
Покретања
поступка
Напомена
(централиз
ација,
претходно
обавештењ
е, основ из
ЗЈН...)
1.833.333,33
4261
Административни
материјал
5.000.000,00
32
отворен
и
поступа
к
август
септембар
новембар
12 месеци
по ступању
на снагу
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
3
4
5
5
Тонери за
штампаче
Тонери за HP
штампаче,
Samsung или
еквивалент
Разлог и
оправданост
набавке, начин
утврђивања
процењене
вредности
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности запослених у Агенцији. Потрошња тонера за штампаче, као и процењена вредност, утврђена је на основу
просека у претходне три године. Међутим, имајући у виду смањење буџета извршено је умањење и усклађивање планираних средстава.
Бензин
Гориво за
службене
аутомобиле
Агенције за
приватизацију
Разлог и
оправданост
набавке, начин
утврђивања
процењене
вредности
Набавка горива је неопходна ради обављања редовних пословних активности везаних за реализацију службених путовања. Потрошња бензина, као и процењена
вредност, утврђена је на основу просека у претходне три године за 21 возило у својини Агенције за приватизацију. Mеђутим, имајући у виду смањење буџета
извршено је умањење и усклађивање планираних средстава.
Радне станице
Рачунарска опрема
по спецификацији
Разлог и
оправданост
набавке, начин
утврђивања
процењене
вредности
Процењена вредност је формирана на основу тржишних цена за потребне моделе рачунарских радних станица. Међутим, имајући у виду смањење буџета извршено
је умањење и усклађивање планираних средстава.
Закуп
пословног
простора
(Регионалне
канцеларије)
Пословни простор
ван седишта
Агенције
Разлог и
оправданост
набавке, начин
утврђивања
Због потреба редовног пословања потребно је закључити нове уговоре о закупу за организационе јединице ван седишта Агенције у Београду. Процењена вредност је
утврђена на основу тржишних цена пословног простора у градовима: Ниш, Крагујевац, Краљево.
2.000.000,00
11.000.000,00
530.000,00
2.000.000,00
4261
Административни
материјал
5.000.000,00
4264 Материјал за
саобраћај
12.500.000,00
5122
Административна
опрема
3.366.666,67
50.333.333,33
4216 Закуп имовине и
опреме
33
ЈН мале
вреднос
ти
отворен
и
поступа
к
ЈН мале
вреднос
ти
ЈН мале
вреднос
ти по
партија
ма
фебруар
новембар
септембар
фебруар,
новембар
фебруар,
новембар
март
децембар
новембар
март,
децембар
март,
децембар
12 месеци
по ступању
на снагу
12 месеци
по ступању
на снагу
12 месеци
по ступању
на снагу
12 месеци
по ступању
на снагу
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
процењене
вредности
УСЛУГЕ
6
7
8
58.420.000,00
Услуге фиксне
телефоније
300 телефонских
линија у
примарном опсегу
Разлог и
оправданост
набавке, начин
утврђивања
процењене
вредности
У складу са новим Законом о јавним набавканма потребно је уговор о пружању услуга фиксне телефоније доделити у поступку јавне набавке. Процењена вредност је
утврђена на основу потрошње у претходне три године. Међутим, имајући у виду смањење буџета извршено је умањење и усклађивање планираних средстава.
Услуге
интернета
Интернет
саобраћај
Разлог и
оправданост
набавке, начин
утврђивања
процењене
вредности
Обавезно и
каско
осигурање
возила
Разлог и
оправданост
набавке, начин
утврђивања
процењене
вредности
1.800.000,00
1.700.000,00
4214 Услуге
комуникација
5.416.666,67
4214 Услуге
комуникација
5.416.666,67
ЈН мале
вреднос
ти
ЈН мале
вреднос
ти
фебруар
фебруар
март
март
12 месеци
по ступању
на снагу
12 месеци
по ступању
на снагу
У складу са новим Законом о јавним набавканма потребно је уговор о пружању услуга интернета. Процењена вредност је утврђена на основу потрошње у претходне
три године. Међутим, имајући у виду смањење буџета извршено је умањење и усклађивање планираних средстава.
Осигурање 21
возила у својини
Агенције за
приватизацију
2.500.000,00
4215 Трошкови
осигурања
2.833.333,33
ЈН мале
вреднос
ти
фебруар
март
12 месеци
по ступању
на снагу
Обавља се по истеку важеће полисе - важење полисе се продужава уплатом нове да би се возила обезбедила од ризика крађе, хаварије и свих осталих врста штете.
Процењена вредност је утврђена на основу вредности уговора из претходне године као и увидом у актуелне цене различитих понуђача, преко интернета, међутим
имајући у виду смањење буџета извршено је умањење и усклађивање планираних средстава.
34
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
Услуге агенције
за набавку авио
карата
Услуге продаје
авио карата за
реализацију
службених
путовања у
иностранство
Разлог и
оправданост
набавке, начин
утврђивања
процењене
вредности
За потребе реализације службених путовања у иностранство неопходно је обезбедити услуге продаје авио карата од предузећа која се том делатношћу баве.
Процењена вредност је утврђена на основу реализованих путовања у иностранство путем авио превоза у претходним годинама,међутим имајући у виду смањење
буџета извршено је умањење и усклађивање планираних средстава.
Услуге
превођења
Писмено
превођење и овера
овлашћеног
судског тумача
докумената:
енглески, руски,
бугарски,
литвански,
норвешки и друго.
Разлог и
оправданост
набавке, начин
утврђивања
процењене
вредности
Потребна набавка услуге превођења и овере овлашћеног судског тумача из разлога обављања правних послова са иностранством. Процењена вредност је утврђена на
основу очекиваног обима посла, на основу вредности уговора у претходне три године, а на основу тржишних вредности за ту врсту услуга. Међутим, имајући у виду
смањење буџета извршено је умањење и усклађивање планираних средстава.
9
10
11
Антивирус и
антиспам
заштита
Kaspersky Endpoint
Security – Select,
Kaspersky Security
for Mail, Kaspersky
AntiSpam for Linux
1.000.000,00
2.625.000,00
1.500.000,00
920.000,00
4222 Трошкови
службених путовања
у иностранство
4231
Административне
услуге
2.583.333,33
2014,
2015
4232 Компјутерске
услуге
1.000.000,00
35
ЈН мале
вреднос
ти
ЈН мале
вреднос
ти
ЈН мале
вреднос
ти
фебруар
март, април
фебруар,
март
март
април, мај
март, април
12 месеци
по ступању
на снагу
12 месеци
по ступању
на снагу
24 месеца
по ступању
на снагу
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
12
Разлог и
оправданост
набавке, начин
утврђивања
процењене
вредности
Уговор за антивирус и антиспам заштиту истиче, те је неопходно обновити односно набавити нове лиценце. Процењена вредност је формирана на основу тржишних
вредности. Међутим , имајући у виду смањење буџета извршено је умањење и усклађивање планираних средстава.
Услуге прес клипинга
Припрема прес
клипинга
Разлог и
оправданост
набавке, начин
утврђивања
процењене
вредности
Процењена вредност је утврђена на основу тржишних вредности за ту врсту услуга у протеклим годинама. Поменуте услуге АП користи више година ради
правовременог информисања запослених у надлежној организационој јединици за комуникације. Међутим, имајући у виду смањење буџета извршено је умањење и
усклађивање планираних средстава.
Услуге
штампања и
графичке
обраде
кесе, коверте,
фасцикле и остале
материјале са
ЛОГОТИПОМ
Агенције, визит
карте,лифлете,
брошуре и слично
Разлог и
оправданост
набавке, начин
утврђивања
процењене
вредности
Ова ЈН подразумева израду штампаног материјала за потребе АП . ЈН која постоји од основања Агенције, оправданост је очита, међутим имајући у виду смањење
буџета извршено је умањење и усклађивање планираних средстава. Због периодичности ових набавки, предлажемо ЈН која се неће везивати за рок од годину дана,
већ за рок док се не утоше средства планирана за ЈН, што нам се у пракси показало као корисно и практично.
Услуге ревизије
Услуге екстерне
ревизије
финансијског
пословања
Агенције за
приватизацију
Разлог и
оправданост
набавке, начин
утврђивања
процењене
Процењена вредност је утврђена на основу тржишних вредности за ту врсту услуга, међутим имајући у виду смањење буџета извршено је умањење и усклађивање
планираних средстава.
13
14
1.000.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
4234 Услуге
информисања
26.333.333,33
4234 Услуге
информисања
26.333.333,33
180.833.333,33
4235 Стручне услуге
36
ЈН мале
вреднос
ти
ЈН мале
вреднос
ти
ЈН мале
вреднос
ти
мај, јун
март, април
новембар
јун, јул
април, мај
децембар
12 месеци
по ступању
на снагу
12 месеци
по ступању
на снагу
фебруар
2014
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
вредности
15
16
17
Адвокатске
услуге заступање пред
домаћим и
страним
судовима и
арбитражу
Ангажовање више
адвокастких
канцеларија у
земљи и
иностранству
Разлог и
оправданост
набавке, начин
утврђивања
процењене
вредности
Због специфичности и ширине правне материје у правним поступцима, неопходана је набавка адвокатских услуга - заступање пред судовима у земљи и
иностранству, пре свега у парничним и извршним поступцима у којима Агенција учествује као странка у поступку. Потребно је обезбедити и услуге заступања
Агенције пред међународним арбитражама. Процењена вредност је утврђена на основу броја очекиваних нових поступака, истраживања тржишта, прикупљањем
информација путем интернета и трошковима Агенције за ове услуге у протекле три године. Међутим, имајући у виду смањење буџета извршено је сразмерно
умањење и усклађивање планираних средстава.
Сервис
службених
возила
услуге поправке и
замене делова у
овлашћеним ауто
сервисима
Разлог и
оправданост
набавке, начин
утврђивања
процењене
вредности
Набавка је неопходна ради поузданог и безбедног функционисања возног парка. У предвиђене трошкове су урачунате аутомеханичарске услуге и делови,
аутоелектричарске услуге и делови. С обзиром на старост и велику пређену километражу возила возног парка АП, редовни сервиси и поправке, као и отклањање
непланираних кварова су неопходни. набавка ће се реализовати за сваку врсту возила посебно. Прoцењена вредност је формирана на основу уговора из претходне
године и тржишних вредности за те врсте услуга. Међутим, имајући у виду смањење буџета извршено је сразмерно умањење и усклађивање планираних средстава.
Одржавање
фотокопир
апарата
Поправке и замена
делова
Разлог и
оправданост
набавке, начин
утврђивања
процењене
вредности
Због повећане потребе за копирањем великог броја различитих докумената и старости фотокопир апарата, потребне су честе поправке. Процењена вредност је
формирана на основу тржишних вредности за сервис и поправку за моделе фотокопир апарата које потребно сервисирати, међутим имајући у виду смањење буџета
извршено је сразмерно умањење и усклађивање планираних средстава.
40.000.000,00
4.700.000,00
800.000,00
180.833.333,33
6.808.333,33
6.808.333,33
4235 Стручне услуге
4252 Текуће поправке
и одржавање опреме
4252 Текуће поправке
и одржавање опреме
37
отворен
и
поступа
к
отворен
и
поступа
к, по
партија
ма
ЈН мале
вреднос
ти
фебруар новембар
фебруар новембар
фебруар новембар
март децембар
март децембар
март децембар
12 месеци
по ступању
на снагу
12 месеци
по ступању
на снагу
12 месеци
по ступању
на снагу
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
Редни број
План набавки за 2014.годину на које се закон не примењује
Предмет набавке
Процењена
вредност (без
ПДВ-а,
укупно, по
годинама)
Планирана средства
(без ПДВ-а)
Износ
Конто
11.916.666,67
4239 Остале
опште услуге
Основ из
Закона за
изузеће
Оквирни датуми
Напомена
Покретања
поступка
Закључења
уговора
Извршења
Уговора
фебруар
март
12 месеци по
ступању на
снагу
УКУПНО
ДОБРА
Електронски регистар прописа
200.000,00
Члан 39. став
2.
1
Разлог и оправданост набавке, начин
утврђивања процењене вредности
Пиће и кафа за кафе кухињу
кафа 15861000
Неопходно за рад запослених ради активног праћења законских и других прописа и консулатовања са судском праксом и мишљењима
министарстава. Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена.
360.000,00
833.333,33
4237
Репрезентација
Члан 39. став
2.
фебруар новембар
март децембар
12 месеци по
ступању на
снагу
2
Разлог и оправданост набавке, начин
утврђивања процењене вредности
Eеспресо кафа за кафе кухињу
кафа 15861000
Агенција има важећи уговор за набавку пића и кафе чија ће се вредност потрошити у току 2014 године, сходно потрошњи Агенција ће
покренути нову ЈН. Процењена вредност је урађена на основу трошкова за набавку пића и кафе у 2013 години.
100.000,00
833.333,33
4237
Репрезентација
Члан 39. став
2.
фебруар новембар
март децембар
12 месеци по
ступању на
снагу
3
Разлог и оправданост набавке, начин
утврђивања процењене вредности
4
Правни часописи (Службени
гласник и сл.)
Агенција има важећи уговор за набавку еспресо кафе чија ће се вредност потрошити у току 2014 године, сходно потрошњи Агенција ће
покренути нову ЈН. Процењена вредност је урађена на основу трошкова за еспресо кафе у 2013 години.
390.000,00
400.000,00
4263 Материјал за
образовање и
усавршавање
38
Члан 39. став
2.
фебруар
новембар
март
децембар
12 месеци по
ступању на
снагу
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
Разлог и оправданост набавке, начин
утврђивања процењене вредности
Фиксни телефони
Неопходно за рад запослених ради активног праћења законских и других прописа и консулатовања са судском праксом и мишљењима
министарстава. Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена.
50.000,00
3.366.666,67
5122
Административна
опрема
Члан 39. став
2.
фебруар новембар
март децембар
12 месеци по
ступању на
снагу
5
Разлог и оправданост набавке, начин
утврђивања процењене вредности
Убруси и тоалет папир
6
Разлог и оправданост набавке, начин
утврђивања процењене вредности
Преносиви рачунари
30213100
АП тренутно нема на стању фиксне телефонске апарате, у случају потребе предвиђена су средства
4268 Материјал за
одржавање
Члан 39. став
370.000,00
фебруар
март
хигијене и
2.
угоститељство
12 месеци по
ступању на
снагу
Агенција за приватизацију има важећи уговор за набавку убруса и тоалет папира који истиче у фебруару. Вредност набавке је утврђена
према трошковима у 2013 години.
150.000,00
3.366.666,67
5122
Административна
опрема
Члан 39. став
2.
фебруар новембар
март децембар
12 месеци по
ступању на
снагу
7
Разлог и оправданост набавке, начин
утврђивања процењене вредности
Интернет сервер
48825000
Замена постојећих који не задовољава потребе агенције. Вредност утврђена на основу тржишних цена
70.000,00
3.366.666,67
5122
Административна
опрема
Члан 39. став
2.
фебруар новембар
март децембар
12 месеци по
ступању на
снагу
8
Разлог и оправданост набавке, начин
утврђивања процењене вредности
9
Штампачи
30232110
Замена постојећег који не задовољава потребе агенције. Вредност утврђена на основу тржишних цена
220.000,00
3.366.666,67
5122
Административна
опрема
39
Члан 39. став
2.
фебруар новембар
март децембар
12 месеци по
ступању на
снагу
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
Разлог и оправданост набавке, начин
утврђивања процењене вредности
Мрежна опрема
32420000
Због повећане потребе посла и замене постојећих штампача, неопходно је обезбедити наведена добра.
200.000,00
3.366.666,67
5122
Административна
опрема
Члан 39. став
2.
фебруар новембар
март децембар
12 месеци по
ступању на
снагу
март децембар
12 месеци по
ступању на
снагу
март децембар
12 месеци по
ступању на
снагу
10
Разлог и оправданост набавке, начин
утврђивања процењене вредности
Резервни делови за рачунаре
Замена мрежних уређаја у случају отказа. Вредност утврђена на основу тржишних цена
200.000,00
3.366.666,67
11
Разлог и оправданост набавке, начин
утврђивања процењене вредности
Монитори
33195100
5122
Административна
опрема
Члан 39. став
2.
фебруар новембар
Због кварова и отказа појединих компоненти. Процена на основу просечних потреба
80.000,00
3.366.666,67
5122
Административна
опрема
Члан 39. став
2.
фебруар новембар
12
Разлог и оправданост набавке, начин
утврђивања процењене вредности
Скенери
30216110
Замена у случају кварова. Вредност процењена на основу просечних потреба и тржишних цена.
30.000,00
3.366.666,67
5122
Административна
опрема
Члан 39. став
2.
фебруар новембар
март децембар
12 месеци по
ступању на
снагу
13
Разлог и оправданост набавке, начин
утврђивања процењене вредности
Због рада у "Documenт management System (DMS)" у којем се скенирају сва документа Агенције и повећаног обима посла, потребна је
замена постојећих скенера.
УСЛУГЕ
40
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
Сервис клима
250.000,00
6.808.333,33
14
Разлог и оправданост набавке, начин
утврђивања процењене вредности
Осигурање запослених од повреда
на раду
15
Разлог и оправданост набавке, начин
утврђивања процењене вредности
Сервис штампача
Сервисирање рачунара и опреме
380.000,00
2.833.333,33
18
Израда разног рекламног
материјала
април, мај
мај, јун
12 месеци по
ступању на
снагу
4215 Трошкови
осигурања
Члан 39. став
2.
мај
јун
12 месеци по
ступању на
снагу
У складу са Законом о безбедности и здрављу на раду ("Службени гласник РС", број: 101/2005) послодавац је дужан да запослене
осигура од повреда на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом, ради обезбеђивања накнаде штете. Финансијска
средства за осигурање падају на терет послодавца, а одређују се у зависности од нивоа ризика од повређивања, професионалног
обољења или обољења у вези са радом на радном месту и радној околини.
250.000,00
6.808.333,33
4252 Текуће
поправке и
одржавање
опреме
Члан 39. став
2.
фебруар новембар
март децембар
децембар
Редован сервис и поправке штампача. Цена пројектована на основу просечних потеба и цене сервиса.
83.333,33
6.808.333,33
17
Разлог и оправданост набавке, начин
утврђивања процењене вредности
Члан 39. став
2.
Агенција за приватизацију има важећи уговор за сервисирање клима уређаја. Како ће постојећи уговор бити реализован у првој
половини 2014. године биће неопходно обезбедити сервис свих клима уређаја у Агенцији за 2014 годину.
16
Разлог и оправданост набавке, начин
утврђивања процењене вредности
4252 Текуће
поправке и
одржавање
опреме
4252 Текуће
поправке и
одржавање
опреме
Члан 39. став
2.
фебруар новембар
март децембар
децембар
Редован сервис и поправке рачунара и опреме. Цена пројектована на основу просечних потеба и цене сервиса.
390.000,00
26.333.333,33
4234 Услуге
информисања
41
Члан 39. став
2.
новембар децембар
децембар
децембар
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
Разлог и оправданост набавке, начин
утврђивања процењене вредности
Услуге прања возила
19
Разлог и оправданост набавке, начин
утврђивања процењене вредности
Ова набавка подразумева набавку пропагандног и рекламног материјала за Нову Годину (роковници, оловке, итд) У плану за 2013
постојала су средства за ову намену која нису искоришћена.
250.000,00
6.808.333,33
4252 Текуће
поправке и
одржавање
опреме
Члан 39. став
2.
фебруар новембар
март децембар
12 месеци по
ступању на
снагу
Закон о безбедности у саобраћају и Правилник о коришћенју службених возила обавезују Агенцију да службена возила морају бити
чиста. Процењена вредност формирана је на основу трошкова у 2013. години и цена услуга на тржишту.
42
Редни број
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
1
2
3
4
Предмет
набавке / ОРН
УКУПНО
ДОБРА
Поклони за
децу
запослених
Разлог и
оправданост
набавке, начин
утврђивања
процењене
вредности
Спецификација
ИЗМЕНЕ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2014 ГОДИНУ
Планирана средства у
Процењена вредност
буџету/финансијском плану (без
Оквирни датуми
(без ПДВ-а)
ПДВ-а)
Врста
поступка
По
Покретања Закључења Извршења
Укупно
Износ
Конто
годинама
поступка
уговора
уговора
Напомена
(централизаци
ја, претходно
обавештење,
основ из
ЗЈН...)
74.450.000,00
19.530.000,00
Дечје играчке и
слатки програм
1.800.000,00
1.833.333,33
4131 Накнаде у
натури
JН мале
вредности
новембар
децембар
1 месец по
ступању на
снагу
У складу са одредбама Правилника о раду послодавац може деци запослених обезбедити поклоне за Нову годину и Божић. Процењена вредност је утврђена
на основу провере цена на тржишту за дечје поклоне, за оквирно 300 поклон пакета, а имајући у виду смањење планираних средстава за 2014 годину.
Канцеларијски
материјал по
спецификацији
Папир, оловке,
фасцикле и
други прибор по
спецификацији
Разлог и
оправданост
набавке, начин
утврђивања
процењене
вредности
Набавка се спроводи ради омогућавања обављања редовних активности запослених у Агенцији. Потрошња канцеларијског материјала, као и процењена
вредност, утврђена је на основу просека у претходне три године. Међутим, имајући у виду смањење планираних средстава за 2014 годину звршено је
сразмерно умањење и усклађивање процењене вредности, с тим да се обезбеди редовно пословање Агенције.
Тонери за
штампаче
Тонери за HP
штампаче,
Samsung или
еквивалент
Разлог и
оправданост
набавке, начин
утврђивања
процењене
вредности
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности запослених у Агенцији. Потрошња тонера за штампаче, као и процењена вредност, утврђена је на
основу просека у претходне три године. Међутим, имајући у виду смањење буџета извршено је умањење и усклађивање планираних средстава.
Бензин
Гориво за
службене
2.200.000,00
2.000.000,00
11.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
12.500.000,00
4261
Административни
материјал
4261
Административни
материјал
4264 Материјал за
саобраћај
43
ЈН мале
вредности
ЈН мале
вредности
отворени
поступак
август
септембар
фебруар
новембар
септембар
новембар
март
децембар
новембар
12 месеци
по
ступању на
снагу
12 месеци
по
ступању на
снагу
12 месеци
по
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
аутомобиле
Агенције за
приватизацију
5
6
Разлог и
оправданост
набавке, начин
утврђивања
процењене
вредности
Набавка горива је неопходна ради обављања редовних пословних активности везаних за реализацију службених путовања. Потрошња бензина, као и
процењена вредност, утврђена је на основу просека у претходне три године за 21 возило у својини Агенције за приватизацију. Mеђутим, имајући у виду
смањење буџета извршено је умањење и усклађивање планираних средстава.
Радне станице
Рачунарска
опрема по
спецификацији
Разлог и
оправданост
набавке, начин
утврђивања
процењене
вредности
Закуп
пословног
простора
(Регионалне
канцеларије)
Разлог и
оправданост
набавке, начин
утврђивања
процењене
вредности
УСЛУГЕ
Услуге фиксне
телефоније
7
8
ступању на
снагу
Разлог и
оправданост
набавке, начин
утврђивања
процењене
вредности
Услуге
530.000,00
3.366.666,67
5122
Административна
опрема
ЈН мале
вредности
фебруар,
новембар
март,
децембар
12 месеци
по
ступању на
снагу
Процењена вредност је формирана на основу тржишних цена за потребне моделе рачунарских радних станица. Међутим, имајући у виду смањење буџета
извршено је умањење и усклађивање планираних средстава.
Пословни
простор ван
седишта
Агенције
2.000.000,00
50.333.333,33
4216 Закуп
имовине и опреме
ЈН мале
вредности
по
партијама
фебруар,
новембар
март,
децембар
12 месеци
по
ступању на
снагу
Због потреба редовног пословања потребно је закључити нове уговоре о закупу за организационе јединице ван седишта Агенције у Београду. Процењена
вредност је утврђена на основу тржишних цена пословног простора у градовима: Ниш, Крагујевац, Краљево.
54.920.000,00
300 телефонских
линија у
примарном
опсегу
1.800.000,00
5.416.666,67
4214 Услуге
комуникација
ЈН мале
вредности
фебруар
март
12 месеци
по
ступању на
снагу
У складу са новим Законом о јавним набавканма потребно је уговор о пружању услуга фиксне телефоније доделити у поступку јавне набавке. Процењена
вредност је утврђена на основу потрошње у претходне три године. Међутим, имајући у виду смањење буџета извршено је умањење и усклађивање планираних
средстава.
Интернет
1.700.000,00
5.416.666,67
4214 Услуге
44
ЈН мале
фебруар
март
12 месеци
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
интернета
саобраћај
Разлог и
оправданост
набавке, начин
утврђивања
процењене
вредности
У складу са новим Законом о јавним набавканма потребно је уговор о пружању услуга интернета. Процењена вредност је утврђена на основу потрошње у
претходне три године. Међутим, имајући у виду смањење буџета извршено је умањење и усклађивање планираних средстава.
Услуге
превођења
Писмено
превођење и
овера
овлашћеног
судског тумача
докумената:
енглески, руски,
бугарски,
литвански,
норвешки и
друго.
Разлог и
оправданост
набавке, начин
утврђивања
процењене
вредности
Потребна набавка услуге превођења и овере овлашћеног судског тумача из разлога обављања правних послова са иностранством. Процењена вредност је
утврђена на основу очекиваног обима посла, на основу вредности уговора у претходне три године, а на основу тржишних вредности за ту врсту услуга.
Међутим, имајући у виду смањење буџета извршено је умањење и усклађивање планираних средстава.
9
Антивирус и
антиспам
заштита
10
Разлог и
оправданост
набавке, начин
утврђивања
процењене
Kaspersky
Endpoint
Security – Select,
Kaspersky
Security for Mail,
Kaspersky
AntiSpam for
Linux
комуникација
1.500.000,00
920.000,00
2.583.333,33
2014,
2015
1.000.000,00
4231
Административне
услуге
4232
Компјутерске
услуге
вредности
ЈН мале
вредности
ЈН мале
вредности
по
ступању на
снагу
март, април
фебруар,
март
април, мај
март, април
12 месеци
по
ступању на
снагу
24 месеца
по
ступању на
снагу
Уговор за антивирус и антиспам заштиту истиче, те је неопходно обновити односно набавити нове лиценце. Процењена вредност је формирана на основу
тржишних вредности. Међутим , имајући у виду смањење буџета извршено је умањење и усклађивање планираних средстава.
45
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
вредности
11
Припрема прес
клипинга
Разлог и
оправданост
набавке, начин
утврђивања
процењене
вредности
Процењена вредност је утврђена на основу тржишних вредности за ту врсту услуга у протеклим годинама. Поменуте услуге АП користи више година ради
правовременог информисања запослених у надлежној организационој јединици за комуникације. Међутим, имајући у виду смањење буџета извршено је
умањење и усклађивање планираних средстава.
Услуге
штампања и
графичке
обраде
кесе, коверте,
фасцикле и
остале
материјале са
ЛОГОТИПОМ
Агенције, визит
карте,лифлете,
брошуре и
слично
Разлог и
оправданост
набавке, начин
утврђивања
процењене
вредности
Ова ЈН подразумева израду штампаног материјала за потребе АП . ЈН која постоји од основања Агенције, оправданост је очита, међутим имајући у виду
смањење буџета извршено је умањење и усклађивање планираних средстава. Због периодичности ових набавки, предлажемо ЈН која се неће везивати за рок од
годину дана, већ за рок док се не утоше средства планирана за ЈН, што нам се у пракси показало као корисно и практично.
Услуге
ревизије
Услуге екстерне
ревизије
финансијског
пословања
Агенције за
приватизацију
Разлог и
оправданост
набавке, начин
утврђивања
процењене
Процењена вредност је утврђена на основу тржишних вредности за ту врсту услуга, међутим имајући у виду смањење буџета извршено је умањење и
усклађивање планираних средстава.
12
13
1.000.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
26.333.333,33
26.333.333,33
180.833.333,33
4234 Услуге
информисања
4234 Услуге
информисања
4235 Стручне
услуге
46
ЈН мале
вредности
12 месеци
по
ступању на
снагу
Услуге прес клипинга
ЈН мале
вредности
ЈН мале
вредности
мај, јун
март, април
новембар
јун, јул
април, мај
децембар
12 месеци
по
ступању на
снагу
фебруар
2014
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
14
15
16
вредности
Адвокатске
услуге заступање пред
домаћим и
страним
судовима и
арбитражу
Разлог и
оправданост
набавке, начин
утврђивања
процењене
вредности
Ангажовање
више
адвокастких
канцеларија у
земљи и
иностранству
40.000.000,00
180.833.333,33
4235 Стручне
услуге
отворени
поступак
фебруар новембар
март децембар
12 месеци
по
ступању на
снагу
Због специфичности и ширине правне материје у правним поступцима, неопходана је набавка адвокатских услуга - заступање пред судовима у земљи и
иностранству, пре свега у парничним и извршним поступцима у којима Агенција учествује као странка у поступку. Потребно је обезбедити и услуге заступања
Агенције пред међународним арбитражама. Процењена вредност је утврђена на основу броја очекиваних нових поступака, истраживања тржишта,
прикупљањем информација путем интернета и трошковима Агенције за ове услуге у протекле три године. Међутим, имајући у виду смањење буџета
извршено је сразмерно умањење и усклађивање планираних средстава.
Сервис
службених
возила
услуге поправке
и замене делова
у овлашћеним
ауто сервисима
Разлог и
оправданост
набавке, начин
утврђивања
процењене
вредности
Набавка је неопходна ради поузданог и безбедног функционисања возног парка. У предвиђене трошкове су урачунате аутомеханичарске услуге и делови,
аутоелектричарске услуге и делови. С обзиром на старост и велику пређену километражу возила возног парка АП, редовни сервиси и поправке, као и
отклањање непланираних кварова су неопходни. набавка ће се реализовати за сваку врсту возила посебно. Прoцењена вредност је формирана на основу
уговора из претходне године и тржишних вредности за те врсте услуга. Међутим, имајући у виду смањење буџета извршено је сразмерно умањење и
усклађивање планираних средстава.
Одржавање
фотокопир
апарата
Поправке и
замена делова
Разлог и
оправданост
набавке, начин
утврђивања
процењене
вредности
Због повећане потребе за копирањем великог броја различитих докумената и старости фотокопир апарата, потребне су честе поправке. Процењена вредност је
формирана на основу тржишних вредности за сервис и поправку за моделе фотокопир апарата које потребно сервисирати, међутим имајући у виду смањење
буџета извршено је сразмерно умањење и усклађивање планираних средстава.
4.700.000,00
800.000,00
6.808.333,33
6.808.333,33
4252 Текуће
поправке и
одржавање
опреме
4252 Текуће
поправке и
одржавање
опреме
47
отворени
поступак,
по
партијама
ЈН мале
вредности
фебруар новембар
фебруар новембар
март децембар
март децембар
12 месеци
по
ступању на
снагу
12 месеци
по
ступању на
снагу
Редни број
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
Предмет
набавке
УКУПНО
4.703.333,33
ДОБРА
2.420.000,00
Електронски
регистар
прописа
1
2
3
ИЗМЕНЕ ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2014 ГОДИНУ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ
Процењена
Основ
Планирана средства
Оквирни датуми
вредност (без
из
(без ПДВ-а)
ПДВ-а,
Закона
Покретања
Закључења
Извршења
укупно, по
за
Износ
Конто
поступка
уговора
Уговора
годинама)
изузеће
Разлог и
оправданост
набавке, начин
утврђивања
процењене
вредности
Пиће и кафа за
кафе кухињу
кафа 15861000
Разлог и
оправданост
набавке, начин
утврђивања
процењене
вредности
Eеспресо кафа
за кафе кухињу
кафа 15861000
Разлог и
оправданост
набавке, начин
утврђивања
процењене
вредности
200.000,00
11.916.666,67
4239 Остале опште
услуге
Члан 39.
став 2.
фебруар
март
Напомена
12 месеци по
ступању на
снагу
Неопходно за рад запослених ради активног праћења законских и других прописа и консулатовања са судском праксом и мишљењима
министарстава. Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена.
360.000,00
833.333,33
4237 Репрезентација
Члан 39.
став 2.
фебруар новембар
март децембар
12 месеци по
ступању на
снагу
Агенција има важећи уговор за набавку пића и кафе чија ће се вредност потрошити у току 2014 године, сходно потрошњи Агенција ће покренути
нову ЈН. Процењена вредност је урађена на основу трошкова за набавку пића и кафе у 2013 години.
100.000,00
833.333,33
4237 Репрезентација
Члан 39.
став 2.
фебруар новембар
март децембар
12 месеци по
ступању на
снагу
Агенција има важећи уговор за набавку еспресо кафе чија ће се вредност потрошити у току 2014 године, сходно потрошњи Агенција ће покренути
нову ЈН. Процењена вредност је урађена на основу трошкова за еспресо кафе у 2013 години.
48
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
4
Правни
часописи
(Службени
гласник и сл.)
Разлог и
оправданост
набавке, начин
утврђивања
процењене
вредности
Фиксни
телефони
5
Разлог и
оправданост
набавке, начин
утврђивања
процењене
вредности
Убруси и
тоалет папир
6
7
8
Разлог и
оправданост
набавке, начин
утврђивања
процењене
вредности
Преносиви
рачунари
30213100
Разлог и
оправданост
набавке, начин
утврђивања
процењене
вредности
Интернет
сервер
48825000
390.000,00
400.000,00
4263 Материјал за
образовање и
усавршавање
Члан 39.
став 2.
фебруар
новембар
март
децембар
12 месеци по
ступању на
снагу
Неопходно за рад запослених ради активног праћења законских и других прописа и консулатовања са судском праксом и мишљењима
министарстава. Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена.
50.000,00
3.366.666,67
5122
Административна
опрема
Члан 39.
став 2.
фебруар новембар
март децембар
12 месеци по
ступању на
снагу
АП тренутно нема на стању фиксне телефонске апарате, у случају потребе предвиђена су средства
4268 Материјал за
одржавање хигијене
и угоститељство
370.000,00
Члан 39.
став 2.
фебруар
март
12 месеци по
ступању на
снагу
Агенција за приватизацију има важећи уговор за набавку убруса и тоалет папира који истиче у фебруару. Вредност набавке је утврђена према
трошковима у 2013 години.
150.000,00
3.366.666,67
5122
Административна
опрема
Члан 39.
став 2.
фебруар новембар
март децембар
12 месеци по
ступању на
снагу
Замена постојећих који не задовољава потребе агенције. Вредност утврђена на основу тржишних цена
70.000,00
3.366.666,67
5122
Административна
опрема
Члан 39.
став 2.
49
фебруар новембар
март децембар
12 месеци по
ступању на
снагу
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
Разлог и
оправданост
набавке, начин
утврђивања
процењене
вредности
Штампачи
30232110
9
10
11
12
Разлог и
оправданост
набавке, начин
утврђивања
процењене
вредности
Мрежна
опрема
32420000
Разлог и
оправданост
набавке, начин
утврђивања
процењене
вредности
Резервни
делови за
рачунаре
Разлог и
оправданост
набавке, начин
утврђивања
процењене
вредности
Монитори
33195100
Замена постојећег који не задовољава потребе агенције. Вредност утврђена на основу тржишних цена
220.000,00
3.366.666,67
5122
Административна
опрема
Члан 39.
став 2.
фебруар новембар
март децембар
12 месеци по
ступању на
снагу
Због повећане потребе посла и замене постојећих штампача, неопходно је обезбедити наведена добра.
200.000,00
3.366.666,67
5122
Административна
опрема
Члан 39.
став 2.
фебруар новембар
март децембар
12 месеци по
ступању на
снагу
март децембар
12 месеци по
ступању на
снагу
март децембар
12 месеци по
ступању на
снагу
Замена мрежних уређаја у случају отказа. Вредност утврђена на основу тржишних цена
200.000,00
3.366.666,67
5122
Административна
опрема
Члан 39.
став 2.
фебруар новембар
Због кварова и отказа појединих компоненти. Процена на основу просечних потреба
80.000,00
3.366.666,67
5122
Административна
опрема
Члан 39.
став 2.
50
фебруар новембар
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
Разлог и
оправданост
набавке, начин
утврђивања
процењене
вредности
Скенери
30216110
13
Разлог и
оправданост
набавке, начин
утврђивања
процењене
вредности
УСЛУГЕ
Сервис клима
14
15
16
Разлог и
оправданост
набавке, начин
утврђивања
процењене
вредности
Осигурање
запослених од
повреда на
раду
Разлог и
оправданост
набавке, начин
утврђивања
процењене
вредности
Сервис
штампача
Замена у случају кварова. Вредност процењена на основу просечних потреба и тржишних цена.
30.000,00
3.366.666,67
5122
Административна
опрема
Члан 39.
став 2.
фебруар новембар
март децембар
12 месеци по
ступању на
снагу
Због рада у "Documenт management System (DMS)" у којем се скенирају сва документа Агенције и повећаног обима посла, потребна је замена
постојећих скенера.
2.283.333,33
250.000,00
6.808.333,33
4252 Текуће
поправке и
одржавање опреме
Члан 39.
став 2.
април, мај
мај, јун
12 месеци по
ступању на
снагу
Агенција за приватизацију има важећи уговор за сервисирање клима уређаја. Како ће постојећи уговор бити реализован у првој половини 2014.
године биће неопходно обезбедити сервис свих клима уређаја у Агенцији за 2014 годину.
380.000,00
2.833.333,33
4215 Трошкови
осигурања
Члан 39.
став 2.
мај
јун
12 месеци по
ступању на
снагу
У складу са Законом о безбедности и здрављу на раду ("Службени гласник РС", број: 101/2005) послодавац је дужан да запослене осигура од
повреда на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом, ради обезбеђивања накнаде штете. Финансијска средства за осигурање
падају на терет послодавца, а одређују се у зависности од нивоа ризика од повређивања, професионалног обољења или обољења у вези са радом на
радном месту и радној околини.
250.000,00
6.808.333,33
4252 Текуће
поправке и
одржавање опреме
Члан 39.
став 2.
51
фебруар новембар
март децембар
децембар
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
17
Разлог и
оправданост
набавке, начин
утврђивања
процењене
вредности
Сервисирање
рачунара и
опреме
Разлог и
оправданост
набавке, начин
утврђивања
процењене
вредности
Израда разног
рекламног
материјала
18
Разлог и
оправданост
набавке, начин
утврђивања
процењене
вредности
Услуге прања
возила
19
20
Разлог и
оправданост
набавке, начин
утврђивања
процењене
вредности
Обавезно
осигурање
возила
Редован сервис и поправке штампача. Цена пројектована на основу просечних потеба и цене сервиса.
83.333,33
6.808.333,33
4252 Текуће
поправке и
одржавање опреме
Члан 39.
став 2.
фебруар новембар
март децембар
децембар
Редован сервис и поправке рачунара и опреме. Цена пројектована на основу просечних потеба и цене сервиса.
390.000,00
26.333.333,33
4234 Услуге
информисања
Члан 39.
став 2.
новембар децембар
децембар
децембар
Ова набавка подразумева набавку пропагандног и рекламног материјала за Нову Годину (роковници, оловке, итд) У плану за 2013 постојала су
средства за ову намену која нису искоришћена.
250.000,00
6.808.333,33
4252 Текуће
поправке и
одржавање опреме
Члан 39.
став 2.
фебруар новембар
март децембар
12 месеци по
ступању на
снагу
Закон о безбедности у саобраћају и Правилник о коришћенју службених возила обавезују Агенцију да службена возила морају бити чиста.
Процењена вредност формирана је на основу трошкова у 2013. години и цена услуга на тржишту.
300.000,00
2.833.333,33
4215 Трошкови
осигурања
Члан 39.
став 2.
52
март
април
12 месеци по
ступању на
снагу
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
21
Разлог и
оправданост
набавке, начин
утврђивања
процењене
вредности
Услуге
агенције за
набавку авио
карата
Разлог и
оправданост
набавке, начин
утврђивања
процењене
вредности
На основу Закона о безбедности у саобраћају у обавези смо да приликом регистрације поседујемо полису обавезног осигурања oд аутоодговорности.
Агенција у својини има 21 возило. Процењена вредност је одређена на основу досадашњег искуства и цена које се крећу на тржишту.
380.000,00
1.000.000,00
4222 Трошкови
службених путовања
у иностранство
Члан 39.
став 2.
април
мај
12 месеци по
ступању на
снагу
За потребе реализације службених путовања у иностранство неопходно је обезбедити услуге продаје авио карата од предузећа која се том
делатношћу баве. Процењена вредност је утврђена на основу реализованих путовања у иностранство путем авио превоза у претходним
годинама,међутим имајући у виду смањење буџета извршено је умањење и усклађивање планираних средстава.
53
Редни број
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
1
Предмет
набавке / ОРН
УКУПНО
ДОБРА
Поклони за
децу
запослених
Разлог и
оправданост
набавке, начин
утврђивања
процењене
вредности
Напомена
(централи
зација,
претходно
обавеште
ње, основ
из ЗЈН...)
76.493.000,00
19.583.000,00
Дечје играчке
и слатки
програм
1.800.000,00
1.833.333,33
4131
Накнаде у
натури
JН мале
вредности
новембар
децембар
1 месец по
ступању на
снагу
У складу са одредбама Правилника о раду послодавац може деци запослених обезбедити поклоне за Нову годину и Божић. Процењена
вредност је утврђена на основу провере цена на тржишту за дечје поклоне, за оквирно 300 поклон пакета, а имајући у виду смањење
планираних средстава за 2014 годину.
Канцеларијски
материјал по
спецификацији
Папир,
оловке,
фасцикле и
други прибор
по
спецификациј
и
Разлог и
оправданост
набавке, начин
утврђивања
процењене
вредности
Набавка се спроводи ради омогућавања обављања редовних активности запослених у Агенцији. Потрошња канцеларијског материјала, као и
процењена вредност, утврђена је на основу просека у претходне три године. Међутим, имајући у виду смањење планираних средстава за
2014 годину звршено је сразмерно умањење и усклађивање процењене вредности, с тим да се обезбеди редовно пословање Агенције.
Тонери за
штампаче
Тонери за HP
штампаче,
Samsung или
еквивалент
2
3
Спецификац
ија
ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2014. ГОДИНУ
ТАБЕЛА 1. ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2014 ГОДИНУ
Планирана средства у
Процењена вредност
буџету/финансијском
Оквирни датуми
(без ПДВ-а)
плану (без ПДВ-а)
Врста
поступка
По
Покретања Закључењ Извршења
Укупно
година
Износ
Конто
поступка
а уговора
уговора
ма
2.200.000,00
2.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
4261
Администр
ативни
материјал
4261
Администр
ативни
материјал
54
ЈН мале
вредности
ЈН мале
вредности
август
септембар
фебруар
новембар
новембар
март
децембар
12 месеци по
ступању на
снагу
12 месеци по
ступању на
снагу
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
4
5
6
Разлог и
оправданост
набавке, начин
утврђивања
процењене
вредности
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности запослених у Агенцији. Потрошња тонера за штампаче, као и процењена
вредност, утврђена је на основу просека у претходне три године. Међутим, имајући у виду смањење буџета извршено је умањење и
усклађивање планираних средстава.
Бензин
Гориво за
службене
аутомобиле
Агенције за
приватизациј
у
Разлог и
оправданост
набавке, начин
утврђивања
процењене
вредности
Набавка горива је неопходна ради обављања редовних пословних активности везаних за реализацију службених путовања. Потрошња
бензина, као и процењена вредност, утврђена је на основу просека у претходне три године за 21 возило у својини Агенције за приватизацију.
Mеђутим, имајући у виду смањење буџета извршено је умањење и усклађивање планираних средстава.
Радне станице
Рачунарска
опрема по
спецификациј
и
Разлог и
оправданост
набавке, начин
утврђивања
процењене
вредности
Закуп
пословног
простора
(Регионалне
канцеларије)
Разлог и
оправданост
набавке, начин
утврђивања
11.000.000,00
583.000,00
4264
Материјал
за саобраћај
12.500.000,0
0
5122
Администр
ативна
опрема
3.366.666,67
отворени
поступак
ЈН мале
вредности
септемба
р
фебруар,
новембар
новембар
март,
децембар
12 месеци
по
ступању
на снагу
12 месеци
по ступању
на снагу
Процењена вредност је формирана на основу тржишних цена за потребне моделе рачунарских радних станица. Међутим, имајући у виду
смањење буџета извршено је умањење и усклађивање планираних средстава. Како је у међувремену дошло до непредвиђеног повећања
посла, првобитано планирана средства су повећана за 10 %
Пословни
простор ван
седишта
Агенције
2.000.000,00
50.333.333,33
4216
Закуп
имовине и
опреме
ЈН мале
вредности
по
партијама
фебруар,
новембар
март,
децембар
12 месеци
по ступању
на снагу
Због потреба редовног пословања потребно је закључити нове уговоре о закупу за организационе јединице ван седишта Агенције у
Београду. Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена пословног простора у градовима: Ниш, Крагујевац, Краљево.
55
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
процењене
вредности
УСЛУГЕ
7
8
9
56.910.000,00
Услуге фиксне
телефоније
300
телефонских
линија у
примарном
опсегу
Разлог и
оправданост
набавке, начин
утврђивања
процењене
вредности
У складу са новим Законом о јавним набавканма потребно је уговор о пружању услуга фиксне телефоније доделити у поступку јавне
набавке. Процењена вредност је утврђена на основу потрошње у претходне три године. Међутим, имајући у виду смањење буџета извршено
је умањење и усклађивање планираних средстава.
Услуге
интернета
Интернет
саобраћај
Разлог и
оправданост
набавке, начин
утврђивања
процењене
вредности
У складу са новим Законом о јавним набавканма потребно је уговор о пружању услуга интернета. Процењена вредност је утврђена на
основу потрошње у претходне три године. Међутим, имајући у виду смањење буџета извршено је умањење и усклађивање планираних
средстава.
Услуге
превођења
Разлог и
оправданост
1.800.000,00
1.700.000,00
5.416.666,67
5.416.666,67
4214 Услуге
комуникација
4214 Услуге
комуникација
ЈН мале
вредности
ЈН мале
вредности
фебруар
фебруар
март
март
12 месеци
по ступању
на снагу
12 месеци по
ступању на
снагу
Писмено
превођење и
овера
овлашћеног
судског тумача
4231
12 месеци по
докумената:
1.500.000,0
Администр
ЈН мале
март,
2.583.333,33
април, мај
ступању на
енглески,
0
ативне
вредности
април
снагу
руски,
услуге
бугарски,
литвански,
норвешки и
друго.
Потребна набавка услуге превођења и овере овлашћеног судског тумача из разлога обављања правних послова са иностранством.
Процењена вредност је утврђена на основу очекиваног обима посла, на основу вредности уговора у претходне три године, а на основу
56
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
набавке, начин
утврђивања
процењене
вредности
Антивирус и
антиспам
заштита
10
11
12
тржишних вредности за ту врсту услуга. Међутим, имајући у виду смањење буџета извршено је умањење и усклађивање планираних
средстава.
Kaspersky
Endpoint
Security –
Select,
Kaspersky
Security for
Mail,
Kaspersky
AntiSpam for
Linux
920.000,00
2014,
2015
4232
Компјутерск
е услуге
1.000.000,00
ЈН мале
вредности
фебруар,
март
март,
април
24 месеца
по ступању
на снагу
Разлог и
оправданост
набавке, начин
утврђивања
процењене
вредности
Уговор за антивирус и антиспам заштиту истиче, те је неопходно обновити односно набавити нове лиценце. Процењена вредност је
формирана на основу тржишних вредности. Међутим , имајући у виду смањење буџета извршено је умањење и усклађивање планираних
средстава.
Услуге прес клипинга
Припрема
прес
клипинга
Разлог и
оправданост
набавке, начин
утврђивања
процењене
вредности
Процењена вредност је утврђена на основу тржишних вредности за ту врсту услуга у протеклим годинама. Поменуте услуге АП користи
више година ради правовременог информисања запослених у надлежној организационој јединици за комуникације. Међутим, имајући у
виду смањење буџета извршено је умањење и усклађивање планираних средстава.
Услуге ревизије
Услуге
екстерне
ревизије
финансијског
пословања
1.000.000,00
1.500.000,00
4234 Услуге
информисања
26.333.333,33
180.833.333,33
57
4235
Стручне
услуге
ЈН мале
вредности
ЈН мале
вреднос
ти
мај,
јун
новембар
јун, јул
децембар
12 месеци
по ступању
на снагу
фебруар
2014
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
Агенције за
приватизациј
у
13
Разлог и
оправданост
набавке, начин
утврђивања
процењене
вредности
Адвокатске
услуге заступање пред
домаћим и
страним
судовима и
арбитражу
Разлог и
оправданост
набавке, начин
утврђивања
процењене
вредности
Сервис
службених
возила
14
15
Разлог и
оправданост
набавке, начин
утврђивања
процењене
вредности
Одржавање
фотокопир
апарата
Процењена вредност је утврђена на основу тржишних вредности за ту врсту услуга, међутим имајући у виду смањење буџета извршено је
умањење и усклађивање планираних средстава.
Ангажовање
више
адвокастких
канцеларија у
земљи и
иностранству
40.000.000,00
4235
Стручне
услуге
180.833.333,33
отворени
поступак
фебруар новембар
март децембар
12 месеци по
ступању на
снагу
Због специфичности и ширине правне материје у правним поступцима, неопходана је набавка адвокатских услуга - заступање пред
судовима у земљи и иностранству, пре свега у парничним и извршним поступцима у којима Агенција учествује као странка у поступку.
Потребно је обезбедити и услуге заступања Агенције пред међународним арбитражама. Процењена вредност је утврђена на основу броја
очекиваних нових поступака, истраживања тржишта, прикупљањем информација путем интернета и трошковима Агенције за ове услуге у
протекле три године. Међутим, имајући у виду смањење буџета извршено је сразмерно умањење и усклађивање планираних средстава.
услуге
поправке и
замене делова
у
овлашћеним
ауто
сервисима
4.700.000,00
6.808.333,33
4252 Текуће
поправке и
одржавање
опреме
отворени
поступак,
по
партијама
фебруар
новембар
март децембар
12 месеци
по ступању
на снагу
Набавка је неопходна ради поузданог и безбедног функционисања возног парка. У предвиђене трошкове су урачунате аутомеханичарске
услуге и делови, аутоелектричарске услуге и делови. С обзиром на старост и велику пређену километражу возила возног парка АП, редовни
сервиси и поправке, као и отклањање непланираних кварова су неопходни. набавка ће се реализовати за сваку врсту возила посебно.
Прoцењена вредност је формирана на основу уговора из претходне године и тржишних вредности за те врсте услуга. Међутим, имајући у
виду смањење буџета извршено је сразмерно умањење и усклађивање планираних средстава.
Поправке и
замена делова
800.000,00
6.808.333,33
4252 Текуће
поправке и
одржавање
58
ЈН мале
вредности
фебруар
новембар
март децембар
12 месеци
по ступању
на снагу
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
опреме
16
Разлог и
оправданост
набавке, начин
утврђивања
процењене
вредности
Због повећане потребе за копирањем великог броја различитих докумената и старости фотокопир апарата, потребне су честе поправке.
Процењена вредност је формирана на основу тржишних вредности за сервис и поправку за моделе фотокопир апарата које потребно
сервисирати, међутим имајући у виду смањење буџета извршено је сразмерно умањење и усклађивање планираних средстава.
Услуге
чишћења и
одржавања
услуге
чишћења и
одржавања
пословног
простора
Разлог и
оправданост
набавке, начин
утврђивања
процењене
вредности
Раскид важећег уговора због немогућности испуњења уговорних обавеза oд стране актуелног добављача. Набавка је неопходна за
одржавање хигијене у пословном простору у Београду и у регионалним канцеларијама. Процењена вредност је утврђена на основу
истраживања тржишта, интернета и контаката специјализованих фирми. Међутим, имајући у виду ограничење у ФП, извршено је сразмерно
умањење и усклађивање планираних средстава.
2.990.000,00
4239
Остале
опште
услуге
11.916.666,67
59
ЈН мале
вредности
август
септембар
октобар
новембар
12 месеци
по ступању
на снагу
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
Редни број
ТАБЕЛА 2. ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2014 ГОДИНУ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ
Предмет набавке
УКУПНО
5.019.933,33
ДОБРА
2.536.600,00
Електронски регистар
прописа
1
2
3
4
Процењена
вредност (без
ПДВ-а, укупно,
по годинама)
Разлог и оправданост
набавке, начин утврђивања
процењене вредности
Пиће и кафа за кафе
кухињу
кафа 15861000
Разлог и оправданост
набавке, начин утврђивања
процењене вредности
Eеспресо кафа за кафе
кухињу
кафа 15861000
Разлог и оправданост
набавке, начин утврђивања
процењене вредности
Правни часописи
(Службени гласник и сл.)
200.000,00
Планирана средства
(без ПДВ-а)
Износ
Конто
11.916.666,67
4239 Остале
опште услуге
Основ из
Закона за
изузеће
Члан 39.
став 2.
Оквирни датуми
Напомена
Покретања
поступка
Закључења
уговора
Извршења
Уговора
фебруар
март
12 месеци
по ступању
на снагу
Неопходно за рад запослених ради активног праћења законских и других прописа и консулатовања са судском праксом и
мишљењима министарстава. Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена.
360.000,00
833.333,33
4237
Репрезентација
Члан 39.
став 2.
фебруар новембар
март децембар
12 месеци
по ступању
на снагу
Агенција има важећи уговор за набавку пића и кафе чија ће се вредност потрошити у току 2014 године, сходно потрошњи
Агенција ће покренути нову ЈН. Процењена вредност је урађена на основу трошкова за набавку пића и кафе у 2013 години.
100.000,00
833.333,33
4237
Репрезентација
Члан 39.
став 2.
фебруар новембар
март децембар
12 месеци
по ступању
на снагу
Агенција има важећи уговор за набавку еспресо кафе чија ће се вредност потрошити у току 2014 године, сходно потрошњи
Агенција ће покренути нову ЈН. Процењена вредност је урађена на основу трошкова за еспресо кафе у 2013 години.
390.000,00
400.000,00
4263 Материјал
за образовање и
усавршавање
60
Члан 39.
став 2.
фебруар
новембар
март
децембар
12 месеци
по ступању
на снагу
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
Разлог и оправданост
набавке, начин утврђивања
процењене вредности
Фиксни телефони
5
Разлог и оправданост
набавке, начин утврђивања
процењене вредности
Убруси и тоалет папир
Неопходно за рад запослених ради активног праћења законских и других прописа и консулатовања са судском праксом и
мишљењима министарстава. Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена.
50.000,00
3.366.666,67
Преносиви рачунари
30213100
7
8
Разлог и оправданост
набавке, начин утврђивања
процењене вредности
Интернет сервер
48825000
Разлог и оправданост
набавке, начин утврђивања
процењене вредности
9
Штампачи
30232110
Члан 39.
став 2.
фебруар новембар
март децембар
12 месеци
по ступању
на снагу
АП тренутно нема на стању фиксне телефонске апарате, у случају потребе предвиђена су средства
399.600,00
500.000,00
6
Разлог и оправданост
набавке, начин утврђивања
процењене вредности
5122
Административна
опрема
4268 Материјал
за одржавање
хигијене и
угоститељство
Члан 39.
став 2.
фебруар
март
12 месеци
по ступању
на снагу
Вредност набавке је утврђена према трошковима у 2013 години. У међувремену је раскинут уговор због немогућности
испуњења уговорних обавеза, првобитно планирана вредност повећана за 8%
5122
12 месеци
Члан 39.
фебруар март Административна
по ступању
став 2.
новембар
децембар
опрема
на снагу
Замена постојеће опреме која не задовољава потребе Агенције. Вредност утврђена на основу тржишних цена. Првобитано
планирана средства су повећана за 10 % што ће омогућити већу замену делова и опреме, посебно критичних делова већ
застареле ИТ опреме
165.000,00
3.366.666,67
5122
12 месеци
Члан 39.
фебруар март Административна
по ступању
став 2.
новембар
децембар
опрема
на снагу
Замена постојеће опреме која не задовољава потребе Агенције. Вредност утврђена на основу тржишних цена. Првобитано
планирана средства су повећана за 10 % што ће омогућити већу замену делова и опреме, посебно критичних делова већ
застареле ИТ опреме
77.000,00
3.366.666,67
242.000,00
3.366.666,67
5122
Административна
опрема
61
Члан 39.
став 2.
фебруар новембар
март децембар
12 месеци
по ступању
на снагу
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
Разлог и оправданост
набавке, начин утврђивања
процењене вредности
Мрежна опрема
32420000
10
Разлог и оправданост
набавке, начин утврђивања
процењене вредности
Резервни делови за
рачунаре
11
Разлог и оправданост
набавке, начин утврђивања
процењене вредности
Монитори
33195100
12
Разлог и оправданост
набавке, начин утврђивања
процењене вредности
Скенери
30216110
13
Разлог и оправданост
набавке, начин утврђивања
процењене вредности
УСЛУГЕ
Замена постојећих који не задовољава потребе агенције. Вредност утврђена на основу тржишних цена. Првобитано
планирана средства су повећана за 10 % што ће омогућити већу замену делова и опреме, посебно критичних делова већ
застареле ИТ опреме
5122
12 месеци
Члан 39.
фебруар март Административна
по ступању
став 2.
новембар
децембар
опрема
на снагу
Замена постојећих који не задовољава потребе агенције. Вредност утврђена на основу тржишних цена. Првобитано
планирана средства су повећана за 10 % што ће омогућити већу замену делова и опреме, посебно критичних делова већ
застареле ИТ опреме
220.000,00
3.366.666,67
220.000,00
3.366.666,67
5122
Административна
опрема
Члан 39.
став 2.
фебруар новембар
март децембар
12 месеци
по ступању
на снагу
Због кварова и отказа појединих компоненти. Процена на основу просечних потреба. Првобитано планирана средства су
повећана за 10 %.
80.000,00
3.366.666,67
5122
Административна
опрема
Члан 39.
став 2.
фебруар новембар
март децембар
12 месеци
по ступању
на снагу
Замена у случају кварова. Вредност процењена на основу просечних потреба и тржишних цена.
33.000,00
3.366.666,67
5122
Административна
опрема
Члан 39.
став 2.
фебруар новембар
март децембар
12 месеци
по ступању
на снагу
Због рада у "Documenт management System (DMS)" у којем се скенирају сва документа Агенције и повећаног обима посла,
потребна је замена постојећих скенера. Првобитано планирана средства су повећана за 10 %.
2.483.333,33
62
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
Сервис клима
250.000,00
6.808.333,33
14
Разлог и оправданост
набавке, начин утврђивања
процењене вредности
Осигурање запослених од
повреда на раду
15
Разлог и оправданост
набавке, начин утврђивања
процењене вредности
Сервис штампача
Сервисирање рачунара и
опреме
380.000,00
2.833.333,33
18
Израда разног рекламног
материјала
април, мај
мај, јун
12 месеци
по ступању
на снагу
4215 Трошкови
осигурања
Члан 39.
став 2.
мај
јун
12 месеци
по ступању
на снагу
У складу са Законом о безбедности и здрављу на раду ("Службени гласник РС", број: 101/2005) послодавац је дужан да
запослене осигура од повреда на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом, ради обезбеђивања накнаде
штете. Финансијска средства за осигурање падају на терет послодавца, а одређују се у зависности од нивоа ризика од
повређивања, професионалног обољења или обољења у вези са радом на радном месту и радној околини.
250.000,00
6.808.333,33
4252 Текуће
поправке и
одржавање
опреме
Члан 39.
став 2.
фебруар новембар
март децембар
децембар
Редован сервис и поправке штампача. Цена пројектована на основу просечних потеба и цене сервиса.
83.333,33
6.808.333,33
17
Разлог и оправданост
набавке, начин утврђивања
процењене вредности
Члан 39.
став 2.
Агенција за приватизацију има важећи уговор за сервисирање клима уређаја. Како ће постојећи уговор бити реализован у
првој половини 2014. године биће неопходно обезбедити сервис свих клима уређаја у Агенцији за 2014 годину.
16
Разлог и оправданост
набавке, начин утврђивања
процењене вредности
4252 Текуће
поправке и
одржавање
опреме
4252 Текуће
поправке и
одржавање
опреме
Члан 39.
став 2.
фебруар новембар
март децембар
децембар
Редован сервис и поправке рачунара и опреме. Цена пројектована на основу просечних потеба и цене сервиса.
390.000,00
26.333.333,33
4234 Услуге
информисања
63
Члан 39.
став 2.
новембар децембар
децембар
децембар
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
Разлог и оправданост
набавке, начин утврђивања
процењене вредности
Услуге прања возила
Ова набавка подразумева набавку пропагандног и рекламног материјала за Нову Годину (роковници, оловке, итд) У плану
за 2013 постојала су средства за ову намену која нису искоришћена.
250.000,00
6.808.333,33
19
Разлог и оправданост
набавке, начин утврђивања
процењене вредности
Обавезно осигурање возила
20
Разлог и оправданост
набавке, начин утврђивања
процењене вредности
Услуге агенције за набавку
авио карата
21
Разлог и оправданост
набавке, начин утврђивања
процењене вредности
Противпожарна заштита
22
Разлог и оправданост
набавке, начин утврђивања
процењене вредности
4252 Текуће
поправке и
одржавање
опреме
Члан 39.
став 2.
фебруар новембар
март децембар
12 месеци
по ступању
на снагу
Закон о безбедности у саобраћају и Правилник о коришћењу службених возила обавезују Агенцију да службена возила
морају бити чиста. Процењена вредност формирана је на основу трошкова у 2013. години и цена услуга на тржишту.
300.000,00
2.833.333,33
4215 Трошкови
осигурања
Члан 39.
став 2.
март
април
12 месеци
по ступању
на снагу
На основу Закона о безбедности у саобраћају у обавези смо да приликом регистрације поседујемо полису обавезног
осигурања oд аутоодговорности. Агенција у својини има 21 возило. Процењена вредност је одређена на основу досадашњег
искуства и цена које се крећу на тржишту.
380.000,00
1.000.000,00
4222 Трошкови
службених
путовања у
иностранство
Члан 39.
став 2.
април
мај
12 месеци
по ступању
на снагу
За потребе реализације службених путовања у иностранство неопходно је обезбедити услуге продаје авио карата од
предузећа која се том делатношћу баве. Процењена вредност је утврђена на основу реализованих путовања у иностранство
путем авио превоза у претходним годинама,међутим имајући у виду смањење буџета извршено је умањење и усклађивање
планираних средстава. Услуге продаје авио карата за реализацију службених путовања у иностранство
200.000,00
1.250.000,00
4233 Услуге
образовања и
усавршавања
запослених
Члан 39.
став 2.
октобар
новембар
до краја
календарске
године
Законски основ - у складу са Законом о заштити од пожара неопходна је провера знања запослених једном у 3 године.
Процењена вредност је утврђена на основу интернета, тржишних вредности и контаката специјализованих фирми.
64
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2014. ГОДИНУ
Редни број
ТАБЕЛА 1. ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2014 ГОДИНУ
Предмет
набавке /
ОРН
2
Спецификац
ија
Укупно
УКУПНО
167.754.666,67
ДОБРА
67.719.666,67
Поклони за
децу
запослених
1
Процењена вредност (без
ПДВ-а)
Разлог и
оправданост
набавке,
начин
утврђивања
процењене
вредности
Канцеларијс
ки
материјал
по
спецификац
ији
Разлог и
оправданост
набавке,
начин
утврђивања
процењене
вредности
Дечје играчке
и слатки
програм
1.800.000,00
По
годи
нама
Планирана средства у
буџету/финансијском
плану (без ПДВ-а)
Износ
1.833.333,33
Оквирни датуми
Врста
поступка
Конто
4131
Накнаде у
натури
JН мале
вредности
Покретања
поступка
Закључења
уговора
Извршења
уговора
новембар
децембар
1 месец по
ступању на
снагу
Напомена
(централизац
ија,
претходно
обавештење,
основ из
ЗЈН...)
У складу са одредбама Правилника о раду послодавац може деци запослених обезбедити поклоне за Нову годину и Божић. Процењена вредност је утврђена
на основу провере цена на тржишту за дечје поклоне, за оквирно 300 поклон пакета, а имајући у виду смањење планираних средстава за 2014 годину.
Папир, оловке,
фасцикле и
други прибор по
спецификацији
2.200.000,00
5.000.000,00
4261
Администр
ативни
материјал
ЈН мале
вредности
август
септембар
новембар
12 месеци по
ступању на
снагу
Набавка се спроводи ради омогућавања обављања редовних активности запослених у Агенцији. Потрошња канцеларијског материјала, као и процењена
вредност, утврђена је на основу просека у претходне три године. Међутим, имајући у виду смањење планираних средстава за 2014 годину звршено је
сразмерно умањење и усклађивање процењене вредности, с тим да се обезбеди редовно пословање Агенције.
65
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
3
4
5
Тонери за
штампаче
Тонери за HP
штампаче,
Samsung или
еквивалент
Разлог и
оправданост
набавке,
начин
утврђивања
процењене
вредности
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности запослених у Агенцији. Потрошња тонера за штампаче, као и процењена вредност, утврђена је на
основу просека у претходне три године. Међутим, имајући у виду смањење буџета извршено је умањење и усклађивање планираних средстава.
Бензин
Гориво за
службене
аутомобиле
Агенције за
приватизацију
Разлог и
оправданост
набавке,
начин
утврђивања
процењене
вредности
Набавка горива је неопходна ради обављања редовних пословних активности везаних за реализацију службених путовања. Потрошња бензина, као и
процењена вредност, утврђена је на основу просека у претходне три године за 21 возило у својини Агенције за приватизацију. Mеђутим, имајући у виду
смањење буџета извршено је умањење и усклађивање планираних средстава.
Радне
станице
Рачунарска
опрема по
спецификацији
Разлог и
оправданост
набавке,
начин
утврђивања
процењене
вредности
2.000.000,00
11.000.000,00
8.500.666,67
5.000.000,00
11.875.000,00
18.366.666,67
4261
Администр
ативни
материјал
4264
Материјал
за саобраћај
5122
Админист
ративна
опрема
ЈН мале
вредности
отворени
поступак
отворени
поступак
фебруар
новембар
септембар
новембар
март
децембар
новембар
12 месеци
по ступању
на снагу
12 месеци
по ступању
на снагу
12 месеци
по ступању
на снагу
Набавка ради замене застарелих радних станица. Процењена вредност утврђена на основу тржишних цена за моделе који задовољавају потребе Агенције.
66
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
6
Закуп
пословног
простора
(Регионалне
канцеларије
)
Разлог и
оправданост
набавке,
начин
утврђивања
процењене
вредности
Сервери и
серверска
опрема
7
8
9
Разлог и
оправданост
набавке,
начин
утврђивања
процењене
вредности
Пословни
простор ван
седишта
Агенције
2.000.000,00
56.166.666,67
4216
Закуп
имовине и
опреме
ЈН мале
вредности по
партијама
фебруар,
новембар
март,
децембар
12 месеци
по ступању
на снагу
Због потреба редовног пословања потребно је закључити нове уговоре о закупу за организационе јединице ван седишта Агенције у Београду. Процењена
вредност је утврђена на основу тржишних цена пословног простора у градовима: Ниш, Крагујевац, Краљево.
Рачунарска
опрема по
спецификацији
6.424.000,00
18.366.666,67
5122
Админист
ративна
опрема
отворени
поступак
новембар
12 месеци
по ступању
на снагу
Набавка опреме ради замене застереле, постојеће опреме. Процењена вредност утврђена на основу тржишних цена.
5122
Админист
ративна
опрема
Мрежна
опрема
Рачунарска
опрема по
спецификацији
Разлог и
оправданост
набавке,
начин
утврђивања
процењене
вредности
Набавка опреме ради замене застереле, постојеће опреме. Процењена вредност утврђена на основу тржишних цена.
Резервни
делови за
рачунаре
Рачунарска
опрема по
спецификацији
2.320.000,00
475.000,00
18.366.666,67
18.366.666,67
5122
Админист
ративна
опрема
67
ЈН мале
вредности
ЈН мале
вредности
новембар
новембар
12 месеци
по ступању
на снагу
12 месеци по
ступању на
снагу
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
Разлог и
оправданост
набавке,
начин
утврђивања
процењене
вредности
10
Набавка делова ради повећања капацитета старе опреме која се неће заменити. Процењена вредност утврђена на основу потреба, одобрених средстава и
тржишних цена.
12
4216
Закуп
имовине и
опреме
отворени
поступак
36 месеци по
ступању на
снагу
лиценце
Разлог и
оправданост
набавке,
начин
утврђивања
процењене
вредности
Због потребе имплементације софтвера у Агенцији (Microsoft, Oracle, Adobe, Corel). Процењена вредност утврђена на основу истраживања тржишта.
УСЛУГЕ
11
9.000.000
11.000.000
11.000.000
Закуп
лиценци
31.000.000,00
56.166.6
66,67
новембар
100.035.000,00
Услуге
фиксне
телефоније
300
телефонских
линија у
примарном
опсегу
Разлог и
оправданост
набавке,
начин
утврђивања
процењене
вредности
У складу са новим Законом о јавним набавканма потребно је уговор о пружању услуга фиксне телефоније доделити у поступку јавне набавке. Процењена
вредност је утврђена на основу потрошње у претходне три године. Међутим, имајући у виду смањење буџета извршено је умањење и усклађивање
планираних средстава.
Услуге
интернета
Интернет
саобраћај
Разлог и
оправданост
набавке,
начин
утврђивања
У складу са новим Законом о јавним набавканма потребно је уговор о пружању услуга интернета. Процењена вредност је утврђена на основу потрошње у
претходне три године. Међутим, имајући у виду смањење буџета извршено је умањење и усклађивање планираних средстава.
1.800.000,00
1.700.000,00
5.833.333,33
5.833.333,33
4214
Услуге
комуникац
ија
4214
Услуге
комуника
ција
68
ЈН мале
вредности
ЈН мале
вредности
фебруар
фебруар
март
март
12 месеци по
ступању на
снагу
12 месеци по
ступању на
снагу
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
процењене
вредности
Услуге
превођења
Писмено
превођење и
овера
овлашћеног
судског тумача
докумената:
енглески, руски,
бугарски,
литвански,
норвешки и
друго.
Разлог и
оправданост
набавке,
начин
утврђивања
процењене
вредности
Потребна набавка услуге превођења и овере овлашћеног судског тумача из разлога обављања правних послова са иностранством. Процењена вредност је
утврђена на основу очекиваног обима посла, на основу вредности уговора у претходне три године, а на основу тржишних вредности за ту врсту услуга.
Међутим, имајући у виду смањење буџета извршено је умањење и усклађивање планираних средстава.
13
Антивирус
и антиспам
заштита
Kaspersky
Endpoint Security
– Select,
Kaspersky
Security for Mail,
Kaspersky
AntiSpam for
Linux
1.500.000,00
920.000,00
3.208.333,33
2014,
2015
1.000.000,00
4231
Админист
ративне
услуге
4232
Компјутер
ске услуге
ЈН мале
вредности
ЈН мале
вредности
март, април
фебруар,
март
април, мај
март, април
12 месеци по
ступању на
снагу
24 месеца
по
ступању
на снагу
14
Разлог и
оправданост
набавке,
начин
утврђивања
процењене
вредности
Уговор за антивирус и антиспам заштиту истиче, те је неопходно обновити односно набавити нове лиценце. Процењена вредност је формирана на основу
тржишних вредности. Међутим , имајући у виду смањење буџета извршено је умањење и усклађивање планираних средстава.
69
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
15
16
17
4234
Услуге
информис
ања
Припрема прес
клипинга
Разлог и
оправданост
набавке,
начин
утврђивања
процењене
вредности
Процењена вредност је утврђена на основу тржишних вредности за ту врсту услуга у протеклим годинама. Поменуте услуге АП користи више година ради
правовременог информисања запослених у надлежној организационој јединици за комуникације. Међутим, имајући у виду смањење буџета извршено је
умањење и усклађивање планираних средстава.
Услуге
ревизије
Услуге екстерне
ревизије
финансијског
пословања
Агенције за
приватизацију
Разлог и
оправданост
набавке,
начин
утврђивања
процењене
вредности
Адвокатске
услуге заступање
пред
домаћим и
страним
судовима и
арбитражу
Разлог и
оправданост
набавке,
начин
утврђивања
процењене
вредности
1.000.000,00
1.500.000,00
25.016.666,67
222.500.000,00
4235
Стручне
услуге
ЈН мале
вредности
12 месеци по
ступању на
снагу
Услуге прес
- клипинга
ЈН мале
вредности
мај, јун
новембар
јун, јул
децембар
фебруар
2014
Процењена вредност је утврђена на основу тржишних вредности за ту врсту услуга, међутим имајући у виду смањење буџета извршено је умањење и
усклађивање планираних средстава.
Ангажовање
више
адвокастких
канцеларија у
земљи и
иностранству
40.000.000,00
222.500.000,00
4235
Стручне
услуге
отворени
поступак
фебруар новембар
март децембар
12 месеци по
ступању на
снагу
Због специфичности и ширине правне материје у правним поступцима, неопходана је набавка адвокатских услуга - заступање пред судовима у земљи и
иностранству, пре свега у парничним и извршним поступцима у којима Агенција учествује као странка у поступку. Потребно је обезбедити и услуге
заступања Агенције пред међународним арбитражама. Процењена вредност је утврђена на основу броја очекиваних нових поступака, истраживања тржишта,
прикупљањем информација путем интернета и трошковима Агенције за ове услуге у протекле три године. Међутим, имајући у виду смањење буџета
извршено је сразмерно умањење и усклађивање планираних средстава.
70
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
18
19
20
4252
Текуће
поправке и
одржавање
опреме
Сервис
службених
возила
услуге поправке
и замене делова
у овлашћеним
ауто сервисима
Разлог и
оправданост
набавке,
начин
утврђивања
процењене
вредности
Набавка је неопходна ради поузданог и безбедног функционисања возног парка. У предвиђене трошкове су урачунате аутомеханичарске услуге и делови,
аутоелектричарске услуге и делови. С обзиром на старост и велику пређену километражу возила возног парка АП, редовни сервиси и поправке, као и
отклањање непланираних кварова су неопходни. набавка ће се реализовати за сваку врсту возила посебно. Прoцењена вредност је формирана на основу
уговора из претходне године и тржишних вредности за те врсте услуга. Међутим, имајући у виду смањење буџета извршено је сразмерно умањење и
усклађивање планираних средстава.
Одржавање
фотокопир
апарата
Поправке и
замена делова
Разлог и
оправданост
набавке,
начин
утврђивања
процењене
вредности
Због повећане потребе за копирањем великог броја различитих докумената и старости фотокопир апарата, потребне су честе поправке. Процењена вредност
је формирана на основу тржишних вредности за сервис и поправку за моделе фотокопир апарата које потребно сервисирати, међутим имајући у виду
смањење буџета извршено је сразмерно умањење и усклађивање планираних средстава.
Услуге
чишћења и
одржавања
услуге чишћења
и одржавања
пословног
простора
Разлог и
оправданост
набавке,
начин
утврђивања
процењене
вредности
Раскид важећег уговора због немогућности испуњења уговорних обавеза oд стране актуелног добављача. Набавка је неопходна за одржавање хигијене у
пословном простору у Београду и у регионалним канцеларијама. Процењена вредност је утврђена на основу истраживања тржишта, интернета и контаката
специјализованих фирми. Међутим, имајући у виду ограничење у ФП, извршено је сразмерно умањење и усклађивање планираних средстава.
4.700.000,00
800.000,00
2.990.000,00
6.808.333,33
6.808.333,33
13.783.333,33
4252 Текуће
поправке и
одржавање
опреме
4239 Остале
опште услуге
71
отворени
поступак, по
партијама
ЈН мале
вредности
ЈН мале
вредности
фебруар новембар
фебруар новембар
август
септембар
март децембар
март децембар
октобар
новембар
12 месеци
по ступању
на снагу
12 месеци
по
ступању
на снагу
12 месеци
по
ступању
на снагу
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
21
Стручне
услуге
пружања
консултантс
ких услуга у
процесу
приватизац
ије
стручне услуге
Разлог и
оправданост
набавке,
начин
утврђивања
процењене
вредности
Неопходно је ангажовање приватизационих саветника који ће предложити финална решења ради успешног окончања приватизације великог броја субјеката
који се налазе у постпку приватизације
43.125.000,00
222.500.000,00
4235
стручне
услуге
72
отворени
поступак
новембар
12 месеци по
ступању на
снагу
Редни број
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
Предмет набавке
Процењена
вредност (без
ПДВ-а, укупно,
по годинама)
УКУПНО
4.819.933,33
ДОБРА
2.336.600,00
Електронски регистар прописа
200.000,00
Планирана средства
(без ПДВ-а)
Износ
13.783.333,33
Конто
4239 Остале
опште услуге
Основ из
Закона за
изузеће
Члан 39. став
2.
Оквирни датуми
Напомена
Покретања
поступка
Закључења
уговора
Извршења
Уговора
фебруар
март
12 месеци по
ступању на
снагу
1
Разлог и оправданост набавке,
начин утврђивања процењене
вредности
Пиће и кафа за кафе кухињу
кафа 15861000
2
Разлог и оправданост набавке,
начин утврђивања процењене
вредности
Eеспресо кафа за кафе кухињу
кафа 15861000
3
Разлог и оправданост набавке,
начин утврђивања процењене
вредности
Правни часописи (Службени
гласник и сл.)
4
Разлог и оправданост набавке,
начин утврђивања процењене
вредности
Неопходно за рад запослених ради активног праћења законских и других прописа и консулатовања са судском праксом и мишљењима
министарстава. Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена.
360.000,00
833.333,33
4237
Репрезентација
Члан 39. став
2.
фебруар новембар
март децембар
12 месеци
по ступању
на снагу
Агенција има важећи уговор за набавку пића и кафе чија ће се вредност потрошити у току 2014 године, сходно потрошњи Агенција ће
покренути нову ЈН. Процењена вредност је урађена на основу трошкова за набавку пића и кафе у 2013 години.
100.000,00
833.333,33
4237
Репрезентација
Члан 39. став
2.
фебруар новембар
март децембар
12 месеци
по ступању
на снагу
Агенција има важећи уговор за набавку еспресо кафе чија ће се вредност потрошити у току 2014 године, сходно потрошњи Агенција ће
покренути нову ЈН. Процењена вредност је урађена на основу трошкова за еспресо кафе у 2013 години.
390.000,00
400.000,00
4263 Материјал за
образовање и
усавршавање
Члан 39. став
2.
фебруар
новембар
март
децембар
12 месеци
по ступању
на снагу
Неопходно за рад запослених ради активног праћења законских и других прописа и консулатовања са судском праксом и мишљењима
министарстава. Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена.
73
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
Фиксни телефони
5
Разлог и оправданост набавке,
начин утврђивања процењене
вредности
Убруси и тоалет папир
50.000,00
18.366.666,67
Преносиви рачунари
30213100
7
8
Разлог и оправданост набавке,
начин утврђивања процењене
вредности
Интернет сервер
48825000
Разлог и оправданост набавке,
начин утврђивања процењене
вредности
Штампачи
30232110
9
Разлог и оправданост набавке,
начин утврђивања процењене
вредности
Члан 39. став
2.
фебруар новембар
март децембар
12 месеци
по ступању
на снагу
март
12 месеци
по ступању
на снагу
АП тренутно нема на стању фиксне телефонске апарате, у случају потребе предвиђена су средства
399.600,00
500.000,00
6
Разлог и оправданост набавке,
начин утврђивања процењене
вредности
5122
Административна
опрема
4268 Материјал за
одржавање
хигијене и
угоститељство
Члан 39. став
2.
фебруар
Вредност набавке је утврђена према трошковима у 2013 години. У међувремену је раскинут уговор због немогућности испуњења
уговорних обавеза, првобитно планирана вредност повећана за 8%
165.000,00
18.366.666,67
5122
Административна
опрема
Члан 39. став
2.
фебруар новембар
март децембар
12 месеци
по ступању
на снагу
Замена постојеће опреме која не задовољава потребе Агенције. Вредност утврђена на основу тржишних цена. Првобитано планирана
средства су повећана за 10 % што ће омогућити већу замену делова и опреме, посебно критичних делова већ застареле ИТ опреме
77.000,00
18.366.666,67
5122
Административна
опрема
Члан 39. став
2.
фебруар новембар
март децембар
12 месеци
по ступању
на снагу
Замена постојеће опреме која не задовољава потребе Агенције. Вредност утврђена на основу тржишних цена. Првобитано планирана
средства су повећана за 10 % што ће омогућити већу замену делова и опреме, посебно критичних делова већ застареле ИТ опреме
242.000,00
18.366.666,67
5122
Административна
опрема
Члан 39. став
2.
фебруар новембар
март децембар
12 месеци
по ступању
на снагу
Замена постојећих који не задовољава потребе агенције. Вредност утврђена на основу тржишних цена. Првобитано планирана средства су
повећана за 10 % што ће омогућити већу замену делова и опреме, посебно критичних делова већ застареле ИТ опреме омогућити већу
замену делова и опреме, нарочито критичних делова већ застарелог ИТ окружења Агенције за приватизацију
74
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
Монитори
33195100
80.000,00
18.366.666,67
5122
Административна
опрема
Члан 39. став
2.
фебруар новембар
март децембар
12 месеци
по ступању
на снагу
март децембар
12 месеци
по ступању
на снагу
10
Разлог и оправданост набавке,
начин утврђивања процењене
вредности
Скенери
30216110
11
Разлог и оправданост набавке,
начин утврђивања процењене
вредности
Закуп сервера
12
Разлог и оправданост набавке,
начин утврђивања процењене
вредности
Закуп сале за новогодишњу
представу и представа
13
Разлог и оправданост набавке,
начин утврђивања процењене
вредности
УСЛУГЕ
Сервис клима
14
Разлог и оправданост набавке,
начин утврђивања процењене
вредности
Замена у случају кварова. Вредност процењена на основу просечних потреба и тржишних цена.
33.000,00
18.366.666,67
5122
Административна
опрема
Члан 39. став
2.
фебруар новембар
Због рада у "Documenт management System (DMS)" у којем се скенирају сва документа Агенције и повећаног обима посла, потребна је
замена постојећих скенера. Првобитано планирана средства су повећана за 10 %.
40.000,00
56.166.666,67
4216 закуп
имовине и опреме
Члан 39. став
2.
новембар
децембар
12 месеци
по ступању
на снагу
Закуп је неопходан до набавке нове опреме, ради квалитетног пружања web сервиса Агенције. Цена је утврђена на основу истраживања
тржишта.
200.000,00
56.166.666,67
4216 закуп
имовине и опреме
Члан 39. став
2.
новембар
децембар
до краја
календарске
године
април, мај
мај, јун
12 месеци
по ступању
на снагу
Закуп сале и представе потребан за доделу новогодишњих пакетића.
2.483.333,33
250.000,00
6.808.333,33
4252 Текуће
поправке и
одржавање опреме
Члан 39. став
2.
Агенција за приватизацију има важећи уговор за сервисирање клима уређаја. Како ће постојећи уговор бити реализован у првој половини
2014. године биће неопходно обезбедити сервис свих клима уређаја у Агенцији за 2014 годину.
75
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
Осигурање запослених од
повреда на раду
15
Разлог и оправданост набавке,
начин утврђивања процењене
вредности
Сервис штампача
16
Разлог и оправданост набавке,
начин утврђивања процењене
вредности
Сервисирање рачунара и опреме
17
Разлог и оправданост набавке,
начин утврђивања процењене
вредности
Израда разног рекламног
материјала
380.000,00
2.833.333,33
4215 Трошкови
осигурања
Члан 39. став
2.
мај
јун
12 месеци
по ступању
на снагу
У складу са Законом о безбедности и здрављу на раду ("Службени гласник РС", број: 101/2005) послодавац је дужан да запослене осигура
од повреда на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом, ради обезбеђивања накнаде штете. Финансијска средства за
осигурање падају на терет послодавца, а одређују се у зависности од нивоа ризика од повређивања, професионалног обољења или
обољења у вези са радом на радном месту и радној околини.
250.000,00
6.808.333,33
4252 Текуће
поправке и
одржавање опреме
Члан 39. став
2.
фебруар новембар
март децембар
децембар
Редован сервис и поправке штампача. Цена пројектована на основу просечних потеба и цене сервиса.
83.333,33
6.808.333,33
4252 Текуће
поправке и
одржавање опреме
Члан 39. став
2.
фебруар новембар
март децембар
децембар
Редован сервис и поправке рачунара и опреме. Цена пројектована на основу просечних потеба и цене сервиса.
390.000,00
25.016.666,67
4234 Услуге
информисања
Члан 39. став
2.
новембар децембар
децембар
децембар
18
Разлог и оправданост набавке,
начин утврђивања процењене
вредности
19
Услуге прања возила
Ова набавка подразумева набавку пропагандног и рекламног материјала за Нову Годину (роковници, оловке, итд) У плану за 2013
постојала су средства за ову намену која нису искоришћена.
250.000,00
6.808.333,33
4252 Текуће
поправке и
одржавање опреме
76
Члан 39. став
2.
фебруар новембар
март децембар
12 месеци
по ступању
на снагу
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
Разлог и оправданост набавке,
начин утврђивања процењене
вредности
Обавезно осигурање возила
Закон о безбедности у саобраћају и Правилник о коришћењу службених возила обавезују Агенцију да службена возила морају бити чиста.
Процењена вредност формирана је на основу трошкова у 2013. години и цена услуга на тржишту.
300.000,00
2.833.333,33
4215 Трошкови
осигурања
Члан 39. став
2.
март
април
12 месеци
по ступању
на снагу
20
Разлог и оправданост набавке,
начин утврђивања процењене
вредности
Услуге агенције за набавку авио
карата
21
Разлог и оправданост набавке,
начин утврђивања процењене
вредности
Противпожарна заштита
22
Разлог и оправданост набавке,
начин утврђивања процењене
вредности
На основу Закона о безбедности у саобраћају у обавези смо да приликом регистрације поседујемо полису обавезног осигурања oд
аутоодговорности. Агенција у својини има 21 возило. Процењена вредност је одређена на основу досадашњег искуства и цена које се
крећу на тржишту.
380.000,00
1.000.000,00
4222 Трошкови
службених
путовања у
иностранство
Члан 39. став
2.
април
мај
12 месеци
по ступању
на снагу
За потребе реализације службених путовања у иностранство неопходно је обезбедити услуге продаје авио карата од предузећа која се том
делатношћу баве. Процењена вредност је утврђена на основу реализованих путовања у иностранство путем авио превоза у претходним
годинама,међутим имајући у виду смањење буџета извршено је умањење и усклађивање планираних средстава. Услуге продаје авио карата
за реализацију службених путовања у иностранство
200.000,00
1.250.000,00
4233 Услуге
образовања и
усавршавања
запослених
Члан 39. став
2.
октобар
новембар
до краја
календарске
године
Законски основ - у складу са Законом о заштити од пожара неопходна је провера знања запослених једном у 3 године. Процењена
вредност је утврђена на основу интернета, тржишних вредности и контаката специјализованих фирми.
77
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
Ре
д
н
и
бр
ој
ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2015. ГОДИНУ
ТАБЕЛА 1. ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2015 ГОДИНУ
Планирана средства у
Напомена
Процењена вредност (без
буџету/финансијском
Оквирни датуми
(централизација,
ПДВ-а)
Предмет набавке
Врста
плану (без ПДВ-а)
Спецификација
претходно
/ ОРН
поступка
Покретања Закључења Извршења
обавештење,
По
Укупно
Износ
Конто
поступка
уговора
уговора
основ из ЗЈН...)
годинама
УКУПНО
243,249,000.00
ДОБРА
57,750,000.00
новогодишњи
пакетићи за 200
1 месец по
Поклони за децу
4131 Накнаде у JН мале
деце- 9.000,00
1,600,000.00
1,666,666.67
новембар
децембар ступању на
запослених
натури
вредности
динара јединична
снагу
цена пакетића
1 Разлог и
оправданост
набавке, начин
Јединична цена је највиша неопорезива 8.000,00 динара, број пакетића процењен на 200
утврђивања
процењене
вредности
Папир, оловке,
4261
Канцеларијски
12 месеци
фасцикле и други
Административни ЈН мале
материјал по
2,500,000.00
4,250,000.00
март
мај
по ступању
прибор по
материјал
вредности
спецификацији
на снагу
спецификацији
2 Разлог и
оправданост
набавке, начин
Набавка се спроводи ради омогућавања редовних активности запослених у Агенцији. Потрошња и вредност канцеларијског материјала утврђена је на
утврђивања
основу просека у последње две године.
процењене
вредности
Тонери за HP
4261
24 месеци
Тонери за
штампаче,
ЈН мале
2,000,000.00
1,000,000.00 4,250,000.00 Административни
март
април
по ступању
штампаче
Samsung или
вредности
материјал
на снагу
еквивалент
Разлог и
3
оправданост
набавке, начин
Набавка се спроводи ради обављања редовних активности запослених у Агенцији. Процена количина је утврђена на основу потрошње у претходном
утврђивања
периоду.
процењене
вредности
78
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
Бензин
4 Разлог и
оправданост
набавке, начин
утврђивања
процењене
вредности
Радне станице
Разлог и
оправданост
набавке, начин
утврђивања
процењене
вредности
Закуп пословног
простора
(Регионалне
канцеларије)
6 Разлог и
оправданост
набавке, начин
утврђивања
процењене
вредности
Сервери и
серверска
опрема
Разлог и
7
оправданост
набавке, начин
утврђивања
процењене
вредности
Гориво за
службене
аутомобиле
Агенције за
приватизацију
6,000,000.00
6,416,666.67
4264 Материјал отворени
за саобраћај
поступак
новембар
децембар
12 месеци
по ступању
на снагу
Набавка горива је неопходна ради обављања редовних активности везаних за реализацију службених путовања. Потрошња и вредност утврђена је на
основу просека у последњих годину дана.
Рачунарска
опрема по
спецификацији
4,000,000.00
5122
отворени
36,500,000.00 Административна поступак
опрема
август
октобар
12 месеци
по ступању
на снагу
5
Застарелпст рачунара. Надпградоа није исплатива. Прпцеоена вреднпст је фпрмирана на пснпву тржишних цена.
Пословни простор
ван седишта
Агенције
1,000,000.00
48,916,666.67
4216 Закуп
имовине и
опреме
ЈН мале
вредности
по
партијама
мај
јун
12 месеци
по ступању
на снагу
Због потреба пословања потребно је закључити нове уговоре о закупу за организационе јединице ван седишта у Београду. Процењена вредност је
утврђена на основу тржишних цена пословног простора
Рачунарска
опрема по
спецификацији
5,100,000.00
5122
отворени
36,500,000.00 Административна поступак
опрема
март
мај
12 месеци
по ступању
на снагу
Обнова застарелих сервера, набавка сториџ система са смештање виртуалних машина и бекапа података. Цена утврђена на основу потреба и тржишхих
цена.
79
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
Мрежна опрема
8
Разлог и оправданост
набавке, начин
утврђивања процењене
вредности
Штампачи
9
Ласерски црно
бели и
штампачи у
боји
Sheet-feed и А4
flat скенери
13
Набавка фотокопир
апарата
јун
12 месеци по
ступању на
снагу
458,333.00
36,500,000.00
5122
јн мале
Административна вредности
опрема
април
јун
12 месеци по
ступању на
снагу
458,333.00
5122
јн мале
12 месеци по
36,500,000.00 Административна вредности септембар новембар ступању на
опрема
снагу
Застарелост скенера. Процењена вредност је формирана на основу тржишних цена.
Разлог и оправданост
набавке, начин
утврђивања процењене
вредности
Разлог и оправданост
набавке, начин
утврђивања процењене
вредности
април
Застарелост штампача. Процењена вредност је формирана на основу тржишних цена.
Разлог и оправданост
набавке, начин
утврђивања процењене
вредности
Лиценцирање
софтвера
5122
отворени
36,500,000.00 Административна поступак
опрема
Набавка опреме ради замене застереле, постојеће опреме. Процењена вредност утврђена на основу тржишних цена.
Заштита од
прекида и
Уређаји
за
варијација у
непрекидно напајање
напонској
мрежи
11
12
8,300,000.00
Разлог и оправданост
набавке, начин
утврђивања процењене
вредности
Скенери
10
Свичеви,
фајервол и
VPN уређаји
666,667.00
5122
Административна
12 месеци по
јн мале
36,500,000.00
опрема
септембар новембар ступању на
вредности
снагу
Обнова застарелих уређаја за непрекидно напајање. Цена утврђена на основу потреба и тржишхих цена.
Легализација
коришћених
софтвера
21,666,667.00
5151
отворени
21,666,666.67 Нематеријална поступак
имовина
јун
август
12 месеци по
ступању на
снагу
Набавка лиценци за оперативне системе радних станица,МS Office пакет, оперативни системи сервера, Adobe, Corel, Visual studio, Oracle Baza
podataka дугих. Цена утвђена на основу истраживања тржишта.
набавка
фотокопир
1,000,000.00
5122
јн мале
36,500,000.00 административна вредности
80
март
април
12 месеци по
ступању на
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
апарата за
архиву
Разлог и оправданост
набавке, начин
утврђивања процењене
вредности
Набавка клима
уређаја
14 Разлог и оправданост
набавке, начин
утврђивања процењене
вредности
Набавка тоалет
листића, убруса и
ролни
15
Разлог и оправданост
набавке, начин
утврђивања процењене
вредности
Резервни делови за
рачунаре
16
Разлог и оправданост
набавке, начин
утврђивања процењене
вредности
Канцеларијски
намештај
17
Разлог и оправданост
набавке, начин
утврђивања процењене
вредности
опрема
снагу
Због застарелих модела фотокопир апарата које користе у одељењу писарнице и архиве, и велике количине документације која се копира,
Агенција има потребе за набавком 1 апарата.
набавка клима
уређаја
500,000.00
5122
ЈН мале
36,500,000.00 Административна вредности
опрема
мај
јун
12 месеци по
ступању на
снагу
Агенција има потребу за набавком клима. Вредност утврђена испитивањем тржишта.
набавка
убруса,
тоалет ролни
тоалет листића
750,000.00
1,083,333.33
4268 Материјал
12 месеци по
ЈН мале
за одржавање
октобар новембар ступању на
вредности
хигијене
снагу
Ради одржавања хигијене простора Агенција има потребу за набавком тоалет листића ролни и убруса. Процењена вредност на основу
прошлогодишње потрошње.
Компоненете
за радне
станице и
сервере
750,000.00
36,500,000.00
5122
ЈН мале
12 месеци по
Административна вредности
ступању на
септембар новембар
опрема
снагу
Набавка делова ради повећања капацитета старе опреме која се неће заменити, затим набавка тврдих дискова и других компоненти. Вредност
утврђена на основу потреба и тржишних цена.
набавка
канцеларијског
намештаја
столица
столова
фотеља
1,000,000.00
5122
ЈН мале
36,500,000.00 административна
вредности
опрема
април
мај
12 месеци по
ступању на
снагу
Због дотрајалости намештаја постоји потреба за набавком новог. Вредност пороцењена на основу испитивања тржишта.
81
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
УСЛУГЕ
185,499,000.00
1xPRI (један
примарни
приступ у
24 месеци по
Услуге фиксне
4214 Услуге
отворени
6,000,000.00
3,000,000.00 6,416,666.67
јул
септембар ступању на
опсегу од 300
телефоније
комуникација поступак
снагу
бројева) за БГ
18
и регионалне
канцеларије
Разлог и оправданост
У складу са новим Законом о јавним набавканма потребно је уговор о пружању услуга фиксне телефоније доделити у поступку јавне набавке.
набавке, начин
Процењена вредност је утврђена на основу потрошње у претходне три године. Међутим, имајући у виду смањење буџета извршено је умањење и
утврђивања процењене
усклађивање планираних средстава.
вредности
4214 Услуге
ЈН мале
24 месеци по
Приступ
Услуге интернета
1,200,000.00
600,000.00 6,416,666.67
комуникација вредности септембар октобар ступању на
интернету
снагу
19 Разлог и оправданост
набавке, начин
Наставак пружања услуга. Цена утврђена на основу тржишних цена.
утврђивања процењене
вредности
Писмено
превођење и
овера
овлашћеног
судског
4231
12 месеци по
тумача
ЈН мале
Услуге превођења докумената:
3,000,000.00
6,666,666.67 административне
март
мај
ступању на
вредности
услуге
снагу
енглески,
20
руски,
бугарски,
литвански,
норвешки и
друго.
Разлог и оправданост
Обзиром да је планирано спровођење извршења пресуда у иностранству, а имајући у виду и чињеницу да су у току судски поступци у Русији и
набавке, начин
Бугарској, планирано је и ангажовање преводилаца за потребе судских поступака и овера овлашћеног судског тумача. Процењена вредност је
утврђивања процењене утврђена на основу очекиваног обима посла, на основу трошкова за услуге превођења
вредности
21
Услуге штампања и
графичке обраде
1,000,000.00
38,750,000.00
82
4234 Услуге
ЈН мале
информисања вредности
март
април
12 месеци по
ступању на
снагу
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
Разлог и оправданост
набавке, начин
утврђивања процењене
вредности
Услуге прес клипинга
22 Разлог и оправданост
набавке, начин
утврђивања процењене
вредности
Услуге ревизије
23
Разлог и оправданост
набавке, начин
утврђивања процењене
вредности
Адвокатске услуге заступање пред
домаћим
и
страним
судовима
и
арбитражу
24
Ова ЈН подразумева израду штампаног материјала за потребе АП (кесе, коверте, фасцикле и остале материјале са ЛОГОТИПОМ Агенције, визит
карте, лифлете, брошуре и слично). ЈН која постоји од основања Агенције, оправданост је очита. Због периодичности ових набавки, предлажемо
ЈН која се неће везивати за рок од годину дана, већ за рок док се не утроше средства планирана за ЈН, што нам се у пракси показало као корисно
и практично.
Припрема
1,000,000.00
38,750,000.00
4234 Услуге
ЈН мале
март
мај
12 месеци по
прес клипинга
информисања вредности
ступању на
снагу
Процењена вредност је утврђена на основу тржишних вредности за ту врсту услуга у протеклим годинама. Поменуте услуге АП користи више
година ради правовременог информисања запослених у надлежној организационој јединици за комуникације.
Услуге
екстерне
ревизије
финансијског
пословања
Агенције за
приватизацију
1,000,000.00
258,333,333.33
4235 Стручне
услуге
ЈН мале
октобар
вредности
новембар
март 2016
Процењена вредност је утврђена на основу тржишних вредности за ту врсту услуга.
Ангажовање
више
12 месеци по
адвокастких
4235 стручне
отворени фебруар 40,000,000.00
258,333,333.33
април-мај ступању на
канцеларија у
услуге
поступак
март
снагу
земљи и
иностранству
У 2015. години планирано је, због специфичности и ширине правне материје у правним поступцима, неопходна је набавка адвокатских услуга Разлог и оправданост
заступање пред судовима у земљи и иностранству, пре свега у парничним и извршним поступцима у којима Агенција учествује као странка у
набавке, начин
поступку. Потребно је обезбедити и услуге заступања пред међународним арбитражама. Такође, уколико јавне набавке покренуте у 2014. години
утврђивања процењене
за набавку адвокатских услуга у Литванији, Румунији и Словенији буду неуспешне,исте ће бити поновљене у 2015. години. Процењена вредност
вредности
је утврђена на основу очекиваног обима посла, на основу трошкова у 2013. и 2014. години.
Сервис службених
возила
25
услуге поправке и
сервисног
одржавања за
возила Застава и
Ауди
1,400,000.00
6,250,000.00
4252 Текуће
поправке и
одржавање
опреме
отворени
поступак,
по
партијама
април
мај
12 месеци по
ступању на
снагу
Разлог и оправданост
набавке, начин
Агенцији је потребна набавка сервисирање и одржавање службених возила. Процењена вредност утврђена испитивањем тржишта.
утврђивања процењене
вредности
83
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
Одржавање
фотокопир апарата
26
поправка и
замена делова и
сервис
4252 Текуће
12 месеци по
поправке и
ЈН мале
6,250,000.00
септембар новембар ступању на
одржавање вредности
снагу
опреме
1,000,000.00
Разлог и оправданост
набавке, начин
Због повећане потребе за копирањем документације већег броја различитих документа и старости фотокопир апарата потребне су честе
утврђивања процењене поправке.
вредности
Услуге чишћења и
одржавања
27
услуге одржавања
пословног
простора у
Београду и
осталим
рег.канцеларијама
2,990,000.00
16,666,666.67
12 месеци по
4239 Остале ЈН мале
септембар новембар ступању на
опште услуге вредности
снагу
Разлог и оправданост
набавке, начин
Ради одржавања хигијене простора, цена формирана на основу истраживања тржишта.
утврђивања процењене
вредности
Стручне услуге
пружања
4235 стручне отворени мартII/III
стручне услуге
258,333,333.33
консултантских
24,000,000.00
мај-јун
услуге
поступак април
квартал
услуга у процесу
28 приватизације
Разлог и оправданост
набавке, начин
Ради спровођења поступка приватизације у складу са законски утврђеним роковима Агенција за приватизацију ће у току 2015. године извршити
утврђивања процењене јавну набавку консултантских услуга разврстаних по величини - средње предузеће.
вредности
Сервис штампача
29
поправке
ласерских и
матричних
штампача ван
гарантног рока
Разлог и оправданост
набавке, начин
утврђивања процењене
вредности
систематски
преглед за 300
Систематски преглед
30
запослених
запослених
10.000,00 динара
по запосленом
670,000.00
335,000.00
6,250,000.00
4252 текуће
поправке и ЈН мале
одржавање вредности
опреме
август
октобар
24 месеци по
ступању на
снагу
Редован сервис и поправке штампача. Цена формирана на основу просечних потреба и цене сервиса.
2,999,000.00
16,666,666.67
84
4239 остале ЈН мале
опште услуге вредности
Мај
јун
до краја
године
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
Разлог и оправданост
Запослени у АП суод 2008. године имали годишње систематске прегледе. У 2014. години систематски прегледи нису були у плану јавних набавки.
набавке, начин
Уколико има могућности, а обзиром на чињеницу да су се систематски прегледи показали као добри у превенцији обољења, било би добро ове
утврђивања процењене године организовати исте.
вредности
Апгрејд и одржавање
Oracle базе података
и ИСАП апликације
31
750,000.00
48,916,666.67
4216 Закуп
опреме
ЈН мале
вредности
мај
јул
12 месеци по
ступању на
снагу
Разлог и оправданост Прелазак на нову верзију базе података и апликативног софтвера, ради повећања безбедности, стабилности, перформанси, ефикасности у раду и
набавке, начин
увођења и коришћења нових функционалноти. Цена утврђена на основу испитивања тржишта.
утврђивања процењене
вредности
Обавезно и каско
осигурање возила
32
Oracle база
података
осигурање 9
службених возила
1,000,000.00
1,416,666.67
4215
трошкови
осигурања
ЈН мале
вредности
март
април
12 месеци по
ступању на
снагу
Разлог и оправданост
набавке, начин
Обавља се по истеку важеће полисе, важење се полисе се продужава уплатом нове да би се возила обезбедила од ризика крађе, хаварије и
утврђивања процењене сталих штета. Процењена вредност утврђена испитивањем тржишта.
вредности
обавеза
сервиса клима
уређаја у
Сервис клима и климе канцеларијама
у сервер сали
и сервис и
поправка
33
климе у
сервер сали
Разлог и оправданост
набавке, начин
утврђивања процењене
вредности
Услуге обезбеђења
34
Разлог и оправданост
набавке, начин
утврђивања процењене
вредности
1,000,000.00
4252 Текуће
ЈН мале
поправке и
6,250,000.00
одржавање вредности
опреме
април
мај
12 месеци по
ступању на
снагу
Агенција за приватизацију има важећи уговор за сервисирање клима уређаја у канцеларијама који ускоро истиче. Агенција је у обавези да
обавља сервис клима како у канцеларијама тако и климе у сервер сали.
услуге
обезбеђења
пословног
простора у
Београду
2,990,000.00
16,666,666.67
4239 Остале отворени
опште услуге поступак
април
јун
12 месеци по
ступању на
снагу
Због већег броја странака који долазе у Агенцију, као и површине пословног простора у Београду преко 3.000 м2 Агенција има потребе за
услугама обезбеђења. Цена формирана испитивањем тржишта.
85
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
Услуге складиштења Услуге
документације
складиштења
35 Разлог и оправданост
набавке, начин
утврђивања процењене
вредности
48,916,666.67
4216 Закуп
имовине и
опреме
отворени
поступак
март
мај
12 месеци по
ступању на
снагу
Агенција нема довољно простора за складиштење документације, процењена вредност утврђена испитивањем тржишта.
Aнгажовање
Услуге
повереника стечајног стечајних
управника
управника
36 Разлог и оправданост
набавке, начин
утврђивања процењене
вредности
3,500,000.00
90,000,000.00
258,333,333.33
4235 Стручне отворени
услуге
поступак
јун
октобар
24 месеца по
Претходно
ступању на обавештење члан
снагу
59.
Агенција за приватизацију има потребу за ангажовањем лиценцираних стечајних управника које би ангажовала као поверенике Агенције у
новоотвореним стечајним поступцима, а имајући у виду да закључени оквирни споразуми истичу 01.10.2015. године. Процењена вредност јавне
набавке не може бити поуздано утврђена. Повереници се награђују са 10,00.% до 75,00% од решењем стечајног судије утврђене награде у
стечајном поступку.Јасно је да се не може унапред утврдити како ће радити повереник. Сем тога не може се унапред утврдити ни колики ће бити
износ награде који ће стечајни судија одобрити стечајном управнику Агенцији за приватизацију. Не зна се о којим стечајеним дужницима се
ради, колику имовину имају а ни колика ће бити стечајан маса. Под оваквим околностима извршена је процена на основу досадашњег искуства.
86
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
Ре
дн
и
бр
ој
Предмет набавке
УКУПНО
ДОБРА
Електронски регистар прописа
1
2
Разлог и оправданост набавке,
начин утврђивања процењене
вредности
Пиће и кафа и еспресо кафа
за кафе кухињу
Разлог и оправданост набавке,
начин утврђивања процењене
вредности
Службени гласник и сл.
3
Разлог и оправданост набавке,
начин утврђивања процењене
вредности
Стручна литература
4
Разлог и оправданост набавке,
начин утврђивања процењене
вредности
Фиксни телефони
5
Разлог и оправданост набавке,
начин утврђивања процењене
вредности
6 Итисони
ТАБЕЛА 2. ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2015 ГОДИНУ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ
Планирана средства
Оквирни датуми
Процењена
(без ПДВ-а)
Основ из
вредност
Закона за Покретања Закључења Извршења
(без ПДВ-а, укупно,
изузеће
Износ
Конто
поступка
уговора
Уговора
по годинама)
Напомена
10,306,832.33
3,943,833.33
12 месеци
по ступању
на снагу
Предмет уговора су услуге коришћења пословног и правног информационог система - прописи, судска пракса,мишљења
министарства,модели акакта,стручни текстови који су неопходни за рад правника.Процењена вредност утврђена испитивањем
тржишта.
Члан 39.
12 месеци
220,000.00
416,666.67 4237 Репрезентација
став 2.
август
септембар по ступању
на снагу
100,000.00
16,666,666.67
4239 Остале опште
услуге
Члан 39.
став 2.
мај
мај
Агенција има потребу за набавком пића и кафе за кафе кухињу.Процењена вредност набавке је урађена на основу трошкова у
2014. години.
4234 Услуге
Члан 39.
12 месеци
390,000.00 38,750,000.00
информисања
став 2.
март
децембар
по ступању
на снагу
Неопходно за рад запослених ради активног праћења законских и других прописа и консулатовања са судском праксом и
мишљењима министарстава. Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена.
4263 Материјал за
Члан 39.
до краја
образовање и
став 2.
године
усавршавање
Због потреба посла постоји потреба за набавком стручне литературе (часописи - Сл.гласник, ИПЦ, Привредни саветник, Форум
медија и сл, Стручне публикације, материјал за безбедност на раду). Процењена вредност утврђена испитивањем тржишта.
399,000.00
400,000.00
100,000.00
36,500,000.00
5122
Административна
опрема
Члан 39.
став 2.
август
септембар
12 месеци
по ступању
на снагу
Агенција за приватизацију у последње две године није покретала ЈН за набавку фиксних телефонских апарата. У 2015 години
Агенција има потребе за набавком апарата. Процењена вредност утврђена испитивањем тржишта.
4269 Материјал за
Члан 39.
12 месеци
100,000.00
350,000.00
посебне намене
став 2.
април
мај
по ступању
на снагу
87
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
Разлог и оправданост набавке,
начин утврђивања процењене
вредности
Шредери
7
Разлог и оправданост набавке,
начин утврђивања процењене
вредности
Дневна и недељна штампа
8
Разлог и оправданост набавке,
начин утврђивања процењене
вредности
Факс апарати
9
Разлог и оправданост набавке,
начин утврђивања процењене
вредности
Резервни делови за сервере
10
Разлог и оправданост набавке,
начин утврђивања процењене
вредности
Средства за хемију
11
12
Разлог и оправданост набавке,
начин утврђивања процењене
вредности
Набавка антифриза, течности
за стакла,моторно уље,
метлице, патоснице
Разлог и оправданост набавке,
начин утврђивања процењене
вредности
Агенција има потребу за набавком.Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена.
50,000.00
36,500,000.00
5122
Административна
опрема
Члан 39.
став 2.
април
мај
12 месеци
по ступању
на снагу
Агенција има потребу за набавком.Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена.
250,000.00
38,750,000.00
4234 Услуге
информисања
Члан 39.
став 2.
јули
август
12 месеци
по ступању
на снагу
Агенција има потребу за испоруком дневне и недељне штампе. Цене формиране на основу тржишних цена.
250,000.00
36,500,000.00
5122
Административна
опрема
Члан 39.
став 2.
април
мај
12 месеци
по ступању
на снагу
Агенција има потребу за набавком.Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена.
270,833.33
36,500,000.00
5122
Административна
опрема
Члан 39.
став 2.
април
јун
12 месеци
по ступању
на снагу
Набавка делова ради повећања капацитета старе опреме која се неће заменити, затим набавка тврдих дискова и других
компоненти. Вредност утврђена на основу потреба и тржишних цена.
100,000.00
4268 Материјал за
1,083,333.33 одржавање хигијене
Члан 39.
став 2.
март
април
12 месеци
по ступању
на снагу
Агенција има потребу за набавком средстава за хемију.Процењена вредност је утврђена на основу тржишних цена.
200,000.00
4268 Материјал за
1,083,333.33 одржавање хигијене
Члан 39.
став 2.
април
мај
Агенција има потребу за набавком наведених артикала. Цена формирана испитивањем тржишта.
88
12 месеци
по ступању
на снагу
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
Ситни инвентар, алат и слично
13
Разлог и оправданост набавке,
начин утврђивања процењене
вредности
Тракасте завесе и
венецијанери
14
Разлог и оправданост набавке,
начин утврђивања процењене
вредности
Плочице за врата и сл
15
Разлог и оправданост набавке,
начин утврђивања процењене
вредности
Монитори
16
Разлог и оправданост набавке,
начин утврђивања процењене
вредности
Закуп лиценци
17
Разлог и оправданост набавке,
начин утврђивања процењене
вредности
Закуп гаражног места за
службена возила
18 Разлог и оправданост набавке,
начин утврђивања процењене
вредности
Закуп сале за новогодишњу
19 представу и представа
100,000.00
350,000.00
4269 Материјал за
посебне намене
Члан 39.
став 2.
април
мај
12 месеци
по ступању
на снагу
Агенција има потребу за набавком наведених артикала. Цена формирана испитивањем тржишта.
150,000.00
350,000.00
4269 Материјал за
посебне намене
Члан 39.
став 2.
мај
јун
12 месеци
по ступању
на снагу
Агенција има потребу за набавком наведених артикала. Цена формирана испитивањем тржишта.
100,000.00
38,750,000.00
4234 Услуге
информисања
Члан 39.
став 2.
март
април
12 месеци
по ступању
на снагу
јун
12 месеци
по ступању
на снагу
Агенција има потребе за набавком ове врсте робе. Цена формирана испитивањем тржишта.
100,000.00
36,500,000.00
5122
Административна
опрема
Члан 39.
став 2.
април
Замена у случају кварова. Вредност процењена на основу просечних потреба и тржишних цена.
334,000.00
48,916,666.67
4216 закуп имовине и
опреме
Члан 39.
став 2.
јун
август
април
мај
12 месеци
по ступању
на снагу
Закуп лиценци за софтвер јер не постоји могућност куповине истих.
200,000.00 48,916,666.67
4216 закуп имовине и
опреме
Агенција има потребу за закупом паркинг места, цена формирана на основу испитаивања тржишта.
150,000.00
48,916,666.67
4216 закуп имовине и
опреме
89
Члан 39.
став 2.
новембар
децембар
до краја
календарске
године
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
Разлог и оправданост набавке,
начин утврђивања процењене
вредности
Преносиви рачунари
20
Разлог и оправданост набавке,
начин утврђивања процењене
вредности
УСЛУГЕ
Осигурање запослених од
повреда на раду
21
Разлог и оправданост набавке,
начин утврђивања процењене
вредности
Сервисирање рачунара и
опреме
22
Разлог и оправданост набавке,
начин утврђивања процењене
вредности
Сервисирање факс апарата
23
24
380,000.00
36,500,000.00
5122
Административна
опрема
мај
јул
Разлог и оправданост набавке,
начин утврђивања процењене
вредности
Разлог и оправданост набавке,
начин утврђивања процењене
вредности
12 месеци по
ступању на
снагу
Замена постојеће опреме која не задовољава потребе Агенције. Вредност утврђена на основу тржишних цена.
5,352,999.00
4215 Трошкови
осигурања
12 месеци по
ступању на
снагу
Крајем јуна истиче уговор о осигурању запослених од последица несрећног случаја. уговор се закључује на годину дана. ап је у
обавези да на овај начин осигура запослене. Процењена вредност формирана испитивањем тржишта.
399,000.00
1,416,666.67
334,000.00
4252 Текуће поправке
6,250,000.00 и одржавање опреме
Члан 39.
став 2.
јун
јун
Члан 39.
став 2.
август
септембар
24 месеци по
ступању на
снагу
Редован сервис и поправке рачунара и опреме. Цена пројектована на основу просечних потеба и цене сервиса.
50,000.00
4252 Текуће поправке
6,250,000.00 и одржавање опреме
Члан 39.
став 2.
април
мај
Разлог и оправданост набавке,
начин утврђивања процењене
вредности
Агенција има потребе за сервисирањем факс апарата. Цена формирана испитивањем тржишта
Сервис и поправка апарата за
4252 Текуће поправке Члан 39.
прање судова
80,000.00
6,250,000.00 и одржавање опреме
став 2.
март
април
Услуге сервиса и поправке
ледомата
25
Сала за доделу новогодишњих пакетића са позоришном представом и фотографисањем деце се изнајмљује како би се реализовала
додела новогодишњих пакетића за децу запослених. Процењена вредност формирна на основу прошлогодишњих цена.
24 месеци по
ступању на
снагу
12 месеци по
ступању на
снагу
Агенција има потребу за наведеним поправкама, цене формиране испитивањем тржишта.
70,000.00
6,250,000.00
4252 Текуће поправке
и одржавање опреме
Члан 39.
став 2.
април
Агенција има потребу за наведеним поправкама, цене формиране испитивањем тржишта.
90
мај
12 месеци по
ступању на
снагу
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
Израда разног рекламног
материјала
26
Разлог и оправданост набавке,
начин утврђивања процењене
вредности
Услуге прања возила и
вулканизерске услуге
27
Разлог и оправданост набавке,
начин утврђивања процењене
вредности
Рентирање возила
28
Разлог и оправданост набавке,
начин утврђивања процењене
вредности
Услуге шлеповања возила
29
Разлог и оправданост набавке,
начин утврђивања процењене
вредности
Услуге паркинг сервиса
30
Разлог и оправданост набавке,
начин утврђивања процењене
вредности
Сервис и одржавање телефона
и телефонске централе
31
Разлог и оправданост набавке,
начин утврђивања процењене
вредности
Поштанске услуге - брза
32 пошта у унутрашњем
саобраћају
390,000.00
38,750,000.00
4234 Услуге
информисања
Члан 39.
став 2.
новембар децембар
децембар
децембар
Ова набавка подразумева набавку пропагандног и рекламног материјала за Нову Годину (роковници, оловке, календари, итд), и
набавку промотивног материјала у случају промоција новог Закона и његовог спровођења.
200,000.00
6,250,000.00
4252 Текуће поправке
и одржавање опреме
Члан 39.
став 2.
јули
август
12 месеци
по ступању
на снагу
Агенција има потребу за предметним услугама. Процењена вредност формирана испитивањем тржишта.
100,000.00
48,916,666.67
4216 закуп имовине и
опреме
Члан 39.
став 2.
мај
јул
12 месеци
по ступању
на снагу
Због потребе посла, неопходна је набавка услуге рентирања возила. Процењена вредност утврђена на основу цена на тржишту.
100,000.00
16,666,666.67
4239 Остале опште
услуге
Члан 39.
став 2.
април
мај
12 месеци
по ступању
на снагу
јун
12 месеци
по ступању
на снагу
Агенција има потребе за овим услугама, цена формирана испитивањем тржишта.
2,000,000.00
48,916,666.67
Члан
4216 Закуп имовине и
став
опреме
1. тач.1
7.
Набавка услуга од Паркинг сервиса изузета од примене ЗЈН
399,999.00
6,250,000.00
4252 Текуће поправке
и одржавање опреме
Члан 39.
став 2.
април
Сервисирање телефона и телефонске централе у случају квара и одржавање телефонске централе на софтверском нивоу у случају
измена конфигурације. Цена утврђена на основу потеба и испитивања тржишта.
150,000.00
6,416,666.67
4214 Услуге
комуникација
91
Члан 39.
став 2.
март
април
12 месеци
по ступању
на снагу
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
Разлог и оправданост набавке,
начин утврђивања процењене
вредности
Поштанске услуге - брза
пошта у спољном саобраћају
33
Разлог и оправданост набавке,
начин утврђивања процењене
вредности
Услуге образовања и
усавршавања запослених
саветовање правника,
економиста и други семинари
34 и обуке
Разлог и оправданост набавке,
начин утврђивања процењене
вредности
Услуге образовања и
усавршавања
запосленихлиценце за
35 стечајне управнике
Разлог и оправданост набавке,
начин утврђивања процењене
вредности
Услуге образовања и
усавршавања запослених за
школарине
Због потребе посла а имајући у виду одредбе ЗЈН потребно спровести поступак
250,000.00
РАДОВИ
37 Молерски и фарбарски радови
4214 Услуге
комуникација
Члан 39.
став 2.
март
април
12 месеци
по ступању
на снагу
Због потребе посла а имајући у виду одредбе ЗЈН потребно спровести поступак
294,000.00
833,333.33
4233 Услуге
образовања и
усавршавања
запослених
Члан 39.
став 2.
до краја
године
У току године постоји потреба за семинарима и другим обукама запослених.
336,000.00
833,333.33
4233 Услуге
образовања и
усавршавања
запослених
Члан 39.
став 2.
до краја
године
У току године могуће је постојање потребе за 8 лиценци за обављање послова стечајног управника - јединична цена је 42.000,00
динара.
200,000.00
36
Разлог и оправданост набавке,
начин утврђивања процењене
вредности
6,416,666.67
833,333.33
4233 Услуге
образовања и
усавршавања
запослених
Члан 39.
став 2.
до краја
године
У току године могуће је постојање потребе за финасирање школарине запослених
1,010,000.00
135,000.00
4251 текуће поправке
833,333.33 и одржавање зграда
и објеката
92
Члан 39.
став 2.
април
јун
12 месеци по
ступању на
снагу
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
Разлог и оправданост набавке,
начин утврђивања процењене
вредности
Стакларски радови
38
Разлог и оправданост набавке,
начин утврђивања процењене
вредности
Водоинсталерски и
канализациони радови
39
Разлог и оправданост набавке,
начин утврђивања процењене
вредности
Електроинсталациони радови
40
Разлог и оправданост набавке,
начин утврђивања процењене
вредности
Столарско паркетарски радови
41
Разлог и оправданост набавке,
начин утврђивања процењене
вредности
Зидарски радови
42
Разлог и оправданост набавке,
начин утврђивања процењене
вредности
Модернизација Веб сајта
43
Разлог и оправданост набавке,
начин утврђивања процењене
вредности
Агенција има потребе за овин радовима.Цена формирана испитивањем тржишта.
135,000.00
4251 текуће поправке
833,333.33 и одржавање зграда
и објеката
Члан 39.
став 2.
април
јун
12 месеци по
ступању на
снагу
јун
12 месеци по
ступању на
снагу
јун
12 месеци по
ступању на
снагу
јун
12 месеци по
ступању на
снагу
јун
12 месеци по
ступању на
снагу
јун
12 месеци по
ступању на
снагу
Агенција има потребе за овим радовима.Цена формирана испитивањем тржишта.
135,000.00
833,333.33
4251 текуће поправке
и одржавање зграда
и објеката
Члан 39.
став 2.
април
Агенција има потребе за овим радовима.Цена формирана испитивањем тржишта.
135,000.00
833,333.33
4251 текуће поправке
и одржавање зграда
и објеката
Члан 39.
став 2.
април
Агенција има потребе за овим радовима.Цена формирана испитивањем тржишта.
135,000.00
833,333.33
4251 текуће поправке
и одржавање зграда
и објеката
Члан 39.
став 2.
април
Агенција има потребе за овим радовима.Цена формирана испитивањем тржишта.
135,000.00
833,333.33
4251 текуће поправке
и одржавање зграда
и објеката
Члан 39.
став 2.
април
Агенција има потребе за овим радовима.Цена формирана испитивањем тржишта.
200,000.00 38,750,000.00
4234 Услуге
информисања
Члан 39.
став 2.
април
Модернизација Веб сајта агенције: промена дизајна, реорганизација навигације и линкова, прилагођавање прегледа за мобилне
телефоне, таблете
93
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
94
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
95
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
96
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
97
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
98
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
99
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
100
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
101
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
102
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
103
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
104
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
105
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
106
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
107
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
108
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
109
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
110
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
111
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
112
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
113
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
114
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
115
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
116
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
117
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
118
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
119
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
120
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
121
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
122
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
123
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
124
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
125
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
126
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
127
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
128
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
129
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
130
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
131
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
132
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
133
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
134
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
135
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
136
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
137
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
138
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
X ПОДАЦИ О ВРСТАМА ИНФОРМАЦИЈА КОЈЕ АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ
ПОСЕДУЈЕ
Агенција за приватизацију поседује информације о субјектима приватизације, и то:


















статусу предузећа у процесу приватизације;
поступку аукцијске приватизације;
поступку тендерске приватизације;
поступку реструктурирања предузећа;
поступку стечаја у којем је Агенција за приватизацију именована за стечајног
управника;
поступку принудне ликвидације субјеката приватизације;
објављивању проспекта предузећа у дневној штампи и на интернет страници Агенције;
објављивању јавног позива за аукцијску или тендерску продају;
објављивању огласа за продају стечајних дужника;
информације из јавног позива – почетна цена, износ депозита и друго;
информације из огласа – почетна цена, износ депозита и друго;
цени за откуп документације и рокови;
статусу контроле извршења уговорених обавеза;
објављивању позива за пријаву потраживања;
податке о закљученим уговорима о продаји капитала, односно имовине у поступку
приватизације, стечајном поступку и поступку принудне ликвидације;
одлуке донете по захтевима за давање сагласности: предузећа на одлуке из члана 398а
Закона о предузећима; задруга на одлуке из члана 49а Закона о задругама; предузећа у
реструктурирању на одлуке из члана 11. Уредбе о поступку и начину реструктурирања
субјеката приватизације; подносилаца плана реорганизације који се Агенцији подноси
у складу са чланом 157. став 9. Закона о стечају; подносиоца унапред припремљеног
плана реорганизације у смислу Закона о стечају; привременог заступника капитала на
одлуке из члана 11. Правилника о поступању лица која обављају послове привременог
заступника капитала у субјектима приватизације; надлежног органа акционарског
друштва за изјашњење о коришћењу права гласа на седници Скупштине акционара по
основу акција у власништву Акционарског фонда приликом доношења одлука из члана
11б Закона о Агенцији за приватизацију;
податке о остваривању права на бесплатне акције и новчану накнаду у складу са
одредбама Закона о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани
остварују у поступку приватизације;
друге информације.
139
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
XI ПОДАЦИ О ИНФОРМАЦИЈАМА КОЈИМ АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ
ОМОГУЋАВА ПРИСТУП
Агенција за приватизацију омогућава приступ свим информацијама које поседује, а
које су настале у раду или у вези са радом Агенције, осим ако би се тиме:
1) угрозио живот, здравље, сигурност или које друго важно добро неког лица;
2) угрозило, омело или отежало спречавање или откривање спречавање или
откривање кривичног дела, оптужење за кривично дело, вођење преткривичног
поступка, вођење судског поступка, извршење пресуде или спровођење казне, или
који други правно уређен поступак или фер поступање и правично суђење;
3) озбиљно угрозила одбрана земље, национална или јавна безбедност, или
међународни односи;
4) битно умањила способност државе да управља економским процесима у земљи,
или битно отежало остварење оправданих економских интереса;
5) учинила доступним информација или документ за који је прописима или
службеним актом заснованом на закону одређено да се чува као државна,
службена, пословна или друга тајна, односно који је доступан само одређеном
кругу лица, а због чијег би одавања могле наступити тешке правне или друге
последице по интересе заштићене законом који претежу над интересом за приступ
информацији;
6) злоупотребило право на приступ информацијама од јавног значаја, а нарочито ако
је тражење неразумно, често, када се понавља захтев за истим или већ добијеним
информацијама, кад се тражи превелики број информација;
7) повредило право на приватност, право на углед или које друго право лица на које
се тражена информација лично односи (осим у случајевима одређеним законом).
Тражиоцу се не мора могућити остваривање права на приступ информацијама од
јавног значаја ако се ради о информацији која је већ објављена и доступна у земљи или на
интернету.
XII НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
Најчешће тражене информације односе се на контролу извршења уговора о продаји,
поступак стечаја, информације о имовини субјекта приватизације, права запослених
предвиђена уговором о продаји, купце у поступку приватизације и консултантске уговоре.
Најчешћа питања су:
1. да ли су поднета писма о заинтересованости за субјекте приватизације у складу са
објављеним јавним позивом и ко су подносиоци тих писама;
2. да ли је донета одлука о моделу и методу приватизације;
3. којом имовином располажу субјекти приватизације и на коју вредност је та имовина
процењена;
4. у којој мери купац капитала субјекта приватизације поштује обавезе из уговора о
продаји друштвеног капитала;
140
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
5. каква су права запослених по основу Социјалног програма из Уговора о продаји
капитала и у којој мери су испуњене обавезе из Социјалног програма;
6. у којој фази поступка приватизације се налази предузеће;
7. којом имовином располаже стечајни дужник и да ли су измирена потраживања у
стечајном поступку;
8. да ли је субјект приватизације добио потребну сагласност Агенције за приватизацију за
располагање имовином.
У групу најчешћих питања спадају и питања која се односе на постигнуте резултате
процеса приватизације, питања везана за рокове за окончање поступка приватизације, као и
динамику и планиране активности Агенције за приватизацију, у складу са дефинисаним
роковима.
XIII ОПИС ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА И ИНТЕРНЕТ
ПРЕЗЕНТАЦИЈА АГЕНЦИЈE ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ
Јавност рада Агенције прописана је одредбом члана 47. Закона о јавним агенцијама
(„Службени гласник РС“, бр. 18/05 и 81/05-исправка), којом је утврђено да је Агенција дужна
да на примерен начин, пре свега у просторијама у којима послује са корисницима, обавештава
кориснике о њиховим правима, обавезама, поступку остваривања права и обавеза, о своме
раду и делокругу, министарствима која надзиру њен рад и начину контакта са њима и о
другим подацима битним за јавност њеног рада и односе са корисницима.
У том смислу Агенција обезбеђује да се на интернет страни www.priv.rs објављују
подаци o раду Агенције, али и релевантни прописи, обрасци, упутства и све друге
информације, као што су физичка и електронска адреса и контакт телефони.
Релевантне информације могу се добити и путем телефона, на основу писаног захтева,
као и доласком у просторије Агенције.
У раду Агенције се примењују општа правила и поступци који се односе на искључење и
ограничење јавности рада свих државних органа, а то су случајеви прописани Законом о
слободном приступу информацијама од јавног значаја и Законом о заштити података о
личности.
Поред поступања по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја, Агенција
обезбеђује јавност свог рада и путем Интернет презентације Агенцијe за приватизацију, на
адреси www.priv.rs, која је корисницима на располагању на српском и на енглеском језику.
Агенција за приватизацију свакодневно ажурира податке на интернету, чиме је допринела
креирању великог броја посетилаца који презентацији приступају на дневној бази. На
интернет презентацији налазe се следеће секције:
- ПРИВАТИЗАЦИЈА
- СТЕЧАЈ
- АКЦИОНАРСКИ ФОНД
- БЕСПЛАТНЕ АКЦИЈЕ
- КОНТРОЛА
- АРХИВА
141
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
Од 15. августа 2014. године доступна је и додатна секција ЈАВНИ ПОЗИВ у којој је се
налази целокупан текст Јавног позива за прикупљање писама о заинтересованости за субјекте
приватизације из портфеља Агенције за приватизацију, са свим потребним информацијама о
начину слања писама заинтересованости, као и преглед предузећа обухваћених јавним
позивом, која су подељена по делатностима.
ПРИВАТИЗАЦИЈА – ова секција садржи преглед свих предузећа из портфеља
Агенције за приватизацију, са профилима предузећа. Профил предузећа подразумева
проспект предузећа са основним подацима о субјекту приватизације, рокове приватизације,
билансе предузећа (према подацима Народне банке Србије и других институција),
евентуално профил компаније (ако постоји урађени комерцијални профил компаније који
ради финансијски консултант), ГПС локације, галерија слика, историја приватизације, итд.
Ова секција подељена је на подсекције Предузећа у приватизацији, Предузећа у поступку
контроле и Архива.
СТЕЧАЈ – у оквиру ове секције налази се преглед свих предузећа у поступку стечаја у
надлежности Агенције за приватизацију. У прегледу сваког предузећа налазе се: основни
подаци, најважнија имовина и галерија слика, финансијки извештаји, рокови, огласи и
историја приватизације.
АКЦИОНАРСКИ ФОНД – У оквиру ове секције налази се и формулар за подношење
иницијативе за куповину акција одређеног предузећа.
БЕСПЛАТНЕ АКЦИЈЕ – У овом делу сајта налазе се све потребне информације у вези
са бесплатним акцијама. Корисници сајта имају могућност коришћења два претраживача:
ПРОВЕРА СТАТУСА НАЛОГА (уколико корисник има издат налог за трговање бесплатним
акцијама) са подацима који се преузимају из базе Поштанске штедионице и ПРОВЕРА
СТАТУСА НОСИЛАЦА ПРАВА БЕСПЛАТНИХ АКЦИЈА где је уносом података у
претраживач корисницима омогућено да провере да ли су остварили право на бесплатне
акције и новчану накнаду, као и број бесплатних акција који им је пренет на власничке рачуне
у Централном регистру хартија од вредности. Додатно, ова секција садржи и ПРАВНИ
ОКВИР са свим законима, уредбама и одлукама које се односе на ову област, затим преглед
ВЕСТИ у вези са бесплатним акцијама, као и рубрику ПИТАЊА И ОДГОВОРИ у којој су
дате информације у вези са питањима која грађани најчешће постављају. За све додатне
информације, омогућено је и слање упита путем контакт форме или директно мејлом на
адресу [email protected], односно позивањем Кол центра Агенције за приватизацију на број
телефона 011/3020-800, а дате су и опције за контактирање Поште. Такође, у оквиру ове
секције могуће је видети вредност акција јавних предузећа на Београдској берзи, као и списак
1272 поште које ће вршити пријем налога за прву продају бесплатних акција.
КОНТРОЛА – у оквиру ове секције налази се преглед свих предузећа у поступку
контроле у надлежности Агенције за приватизацију. У прегледу сваког предузећа налазе се:
основни подаци, производња и капацитети, галерија слика, финансијки извештаји,
реализација, SWOT анализа, огласи и уговори.
АРХИВА – у оквиру ове секције налази се преглед свих предузећа која више нису у
надлежности Агенције за приватизацију. У прегледу сваког предузећа налазе се: основни
подаци, производња и капацитети, галерија слика, финансијки извештаји, реализација, SWOT
анализа, огласи и уговори.
142
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
Поред горе наведених главних секција, сајт садржи и следеће рубрике: О Агенцији,
Правни оквир, Документа, Прес центар, Вести и Контакт.
О АГЕНЦИЈИ - Секција која садржи информације о концепту приватизације,
делокругу и начину рада и финансирању Агенције, као и надлежности институција у
спровођењу процеса приватизације у целини.
ПРАВНИ ОКВИР – Секција у којој се налазе закони, подзаконски акти (уредбе,
правилници, упутства, кодекси и одлуке), акти Агенције и архива прописа.
ДОКУМЕНТА – Корисницима су на располагању обрасци (формулари) пријаве
потраживања ради отпуста дуга према субјекту приватизације, записника о утврђеном
потраживању, образац захтева за приступ информацијама од јавног значаја, образац жалбе
због одбијања или одбацивања захтева, односно због непоступања по захтеву у законском
року, обрасци захтева за издавање потврда о статусу субјекта у поступку приватизације и
исплати купопродајне цене, као и обрасци којима се олакшава спровођење процеса
приватизације у самом предузећу. Формуларе више није потребно подизати лично, нити се
они наплаћују. Поред тога, у секцији се налази и формулар за слање писма о
заинтересованости који је усмерен ка потенцијалним инвеститорима. У циљу веће
транспарентности, Агенција у подсекцији ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ објављује
резултате приватизације, завршни рачун и финансијски план. Додатно, у овој секцији
омогућено је пријавити нерегуларност у приватизацији или у раду државних службеника
путем једноставне контакт форме.
ПРЕС ЦЕНТАР – У оквиру ове секције налазе се подсекције: ВЕСТИ где се обављају
све текуће вести из домена рада Агенције и која се ажурира према динамици објављивања
саопштења, односно истовремено са термином објављивања информација у дневној штампи,
ВИДЕО где се налазе ТВ изјаве представника Агенције за приватизацију и репортаже које
преносе важне информације, односно обавештења из Агенције за приватизацију, као и видео
записи последњих неколико аукција Агенције.
Сектор за комуникације, као организациона једниница Агенције одговорна за
креирање и ажурирање интернет презентације www.priv.rs, велики значај посвећује
комуникацији путем интернета и доступности информација свим посетиоцима. Од тренутка
постављања презентације (крајем 2002. године) до данас, постоји висок степен
интерактивности са посетиоцима у смислу уважавања конструктивних савета, сугестија и
критика на рад интернет презентације. Пажљиво се посматра посећеност презентације, на
дневном и месечном нивоу у циљу повећања ефикасности и ефикасности рада презентације.
У циљу задовољења интереса јавности, запослених у субјектима приватизације,
потенцијалних купаца и свих других лица, у Агенцији за приватизацију је у 2002. години
формиран Инфо-центар.
143
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
Задатак Инфо-центра је пружање свих информација о поступку и субјектима
приватизације предузећа у Републици Србији. Инфо-центар састоји се од дела задуженог за
директну комуникацију и дела задуженог за телефонску комуникацију.
XIV ОПИС ПОСТУПКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА И УЛАГАЊА ЖАЛБИ ПРОТИВ
ДОНЕТИХ ОДЛУКА
У зависности од поступка или фазе приватизације предузећа, разликује се процедура
поступка за подношење захтева, опис поступања по добијеном захтеву, опис поступка за
улагање жалби против донетих одлука или радњи.
Поступци су уређени законским и подзаконским актима којима је уређен делокруг
рада Агенције.
Решења у управном поступку доноси директор Агенције или лице које он овласти.
У складу са чланом 44. став 1. Закона о јавним Агенцијама, којим је прописано да
надзор над радом јавне агенције у повереним пословима државне управе врши министарство
у чијем су делокругу послови јавне агенције, о жалби на решења Агенције за приватизацију,
против којих је жалба дозвољена, решава Министарство привреде.
Жалба се подноси у року од 15 дана од дана достављања решења, ако законом није
друкчије одређено.
У жалби се мора навести решење Агенције које се жалбом побија, као и број и датум
решења.
Жалба се непосредно предаје или шаље поштом Агенцији за приватизацију, која је, без
одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема жалбе доставља Министарству
привреде.
XV ПРЕГЛЕД ЗАХТЕВА, ЖАЛБИ И ДРУГИХ НЕПОСРЕДНИХ МЕРА
Од самог оснивања, Агенција је суочена са великим интересом јавности за ток и
поступак процеса приватизације. Последично, број писаних и усмених упита свих
заинтересованих страна који се односи на информације о предузећима у поступку
приватизације је у сталном порасту.
У складу са једним од основних начела Закона о приватизацији, начелом јавности,
Агенција се труди да на сваки примљени допис одговори писаним путем.
Током 2014. године, Агенцији је достављен 177 захтев, у којима се тражиоци
информација позивају на одредбе Закона о слободном приступу информацијама од јавног
значаја и 19 жалби. Од укупног броја поднетих захтева за остваривање права на приступ
информацијама од јавног значаја, усвојено је или делимично усвојено 155 захтева.
У наставку следи табеларни приказ радњи и мера предузетих на примени Закона о
слободном приступу информацијама од јавног значаја у 2013. години.
144
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
Табела 1. - Табеларни приказ радњи и мера предузетих на примени Закона о слободном
приступу информацијама од јавног значаја у 2014. години
1) Захтеви:
Ред.бр.
Тражилац
информације
1.
2.
3.
Грађани
Медији
Невладине
орган и др.
Удружења
грађана
Политичке
странке
Државни и
др. органи
Остали
Укупно
4.
5.
6.
7.
Број поднетих
захтева
Број усвојенихделимично
усвојених
захтева
71
20
22
84
21
26
Број одбачених
захтева
Број одбијених захтева
5
0
1
8
1
3
0
0
0
0
3
3
0
0
43
177
39
155
1
7
3
15
2) Жалбе:
Ред.бр.
Тражилац
информације
Укупан број
изјављених
жалби
Број жалби
због
непоступања
по захтеву
Број жалби
због одбијања
захтева
Број жалби
на
закључак о
одбацивању
захтева
1.
2.
3.
Грађани
Медији
Невладине
орган. идр.
Удружења
грађана
Политичке
странке
Државни и
др. органи
Остали
Укупно
14
0
4
8
0
1
4
0
3
2
0
0
4.
5.
6.
7.
0
0
0
0
0
0
0
0
1
19
1
10
0
7
0
2
145
Садржина жалбе:
нпр. због
непоступ. у проп.
року, одб.
захтева,
условљавања
уплатом већог
износа од нужних
трошкова
Због непоступања
/делимичног
непоступања по
захтеву
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
XVI ПОСТУПАК ПРИСТУПА ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
1. Захтеви за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја се могу
доставити у писаној форми, као и електронским путем. Да би се по захтеву поступало
потребно је да буду испуњени услови прописани чланом 15. став 2. Закона о слободном
приступу информацијама од јавног значаја, односно морају да садрже основне податке о
тражиоцу информације, адресу односно седиште, контакт телефон, контакт особу, јасан опис
информације која се тражи.
Захтев може садржати и друге податке који олакшавају проналажење тражене
информације. Тражилац не мора навести разлоге за захтев.
Ако захтев не садржи, име и презиме подносиоца захтева, као и прецизан опис
информације која се тражи, односно ако захтев није уредан, овлашћено лице Агенције дужно
је да, без надокнаде, поучи тражиоца како да те недостатке отклони, односно да достави
тражиоцу упутство о допуни.
Ако тражилац не отклони недостатке у одређеном року, односно у року од 15 дана о
дана пријема упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не може поступати,
Агенција ће донети закључак о одбацивању захтева као неуредног.
Агенција је дужна да омогући приступ информацијама и на основу усменог захтева
тражиоца који се саопштава у записник, при чему се такав захтев евидентира у Архиви
Агенције и примењују се рокови као да је захтев поднет писмено.
Агенција је прописала образац за подношење захтева (у прилогу), али ће размотрити и
захтев који није сачињен на том обрасцу.
2. Агенција је дужна да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема
захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који
садржи тражену информацију, односно изда му или упути копију тог документа.
Копија документа је упућена тражиоцу даном напуштања писарнице Агенције
Ако Агенција није у могућности, из оправданих разлога, да у року од 15 дана од дана
пријема захтева, тражиоца да обавести о поседовању инфромације, стави му на увид документ
који садржи тражену информацију, односно изда му или упути копију траженог документа,
дужна је да о томе одмах обавести тражиоца и одреди накнадни рок који не може бити дужи
од 40 дана од дана пријема захтева, у коме ће тражиоца обавестити о поседовању
информације, ставити му на увид документ који садржи тражену информацију или издати
копију документа који садржи тражену информацију.
3. Ако Агенција не одговори на захтев у року, тражилац може уложити жалбу
Поверенику, у случајевима утврђеним чланом 22. Закона о слободном приступу
информацијама од јавног значаја.
Агенција ће заједно са обавештењем о томе да ће тражиоцу ставити на увид документ
који садржи тражену информацију, односно издати му копију тог документа, саопштити
тражиоцу време, место и начин на који ће му информација бити стављена на увид, износ
нужних трошкова израде копије документа, а у случају да не располаже техничким
средствима за израду копије, упознаће тражиоца са могућношћу да употребом своје опреме
изради копију
Увид у документ који садржи тражену информацију, врши се у службеним
просторијама Агенције.
146
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
Лицу које није у стању да без пратиоца изврши увид у документ који садржи тражену
информацију, омогућиће се да то учини уз помоћ пратиоца.
Ако удовољи захтеву, Агенција неће издати посебно решење, него ће о томе сачинити
службену белешку.
Ако Агенција одбије да у целини или делимично обавести тражиоца о поседовању
инфромације, да му стави на увид документ који садржи тражену инфромацију, да му изда,
односно упути копију тог документа, дужна је да донесе решење о одбијању захтева и да то
решење писмено образложи као и да у решењу упути тражиоца на правна средства која може
изјавити против таквог решења.
Закључак о одбацивању захтева и решење о одбијању захтева доноси овлашћено лице
Агенције за приватизацију.
Увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан.
Копија документа који садржи тражену информацију издаје се уз обавезу тражиоца да
плати накнаду нужних трошкова израде те копије, а у случају упућивања и трошкове
упућивања.
Копија стране формата А4 наплаћује се 3,00 динара, а формата А3 наплаћује се 6,00
динара по страни.
На поступак пред Агенцијом се примењују одредбе закона којим се уређује општи
управни поступак, а које се односе на решавање првостепеног органа.
4. Када Агенција не поседује документ који садржи тражену информацију, проследиће
захтев Поверенику и обавестиће Повереника и тражиоца о томе, у чијем се поседу, по њеном
знању документ налази.
Заинтересована лица се могу обратити Агенцији за приватизацију, сваким радним
даном од 07.30 – 15.30 часова: директним контактом, односно доласком на адресу Агенције –
Теразије 23, 11000 Београд, 3.спрат - Инфо-центар, писаним путем, на истој адреси, и
електронским путем, на електронској адреси [email protected]
Лице овлашћено за поступање по захтевима је Александар Вучетић, директор Сектора
за правне послове.
XVII РАДНО ВРЕМЕ, АДРЕСА И КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ
Просторије Агенције за приватизацију се налазе на адреси:
Теразије 23, Београд
РАДНО ВРЕМЕ запослених у Агенцији за приватизацију траје осам часова дневно, и у
складу са Одлуком Владе Републике Србије о новом радном времену у јавном сектору од 01.
маја 2014. године и Одлуке о распореду радног времена бр.10-1383/14 од 14. јула 2014.
године, почиње у 07.30 и завршава се у 15.30 часова.
РАДНО ВРЕМЕ Одељење писарнице и архиве обавља пријем поште у периоду од
08.00 до 14.30 часова, у складу са Одлуком о распореду радног времена Одељења писарнице и
архиве у Агенцији за приватизацију бр. 10-969/14-инт. - 432 од 19. маја 2014. године.
ТЕЛЕФОНСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ: 07.30 – 15.30 – радним даном
ТЕЛЕФОН: 011/3020 800
147
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
Веб сајт Агенције: www.priv.rs
Електронска адреса Агенције: [email protected]
Контакт телефони лица овлашћених за сарадњу са новинарима и јавним гласилима:
011/3029 946
011/3020 880
Агенција за приватизацију тренутно нема могућности да обезбеди већу приступачност
организационих јединица лицима са посебним потребама.
148
ИНФОРМАТОР О РАДУ
Датум ажурирања март 2015. године
ЗАХТЕВ
за приступ информацији од јавног значаја
На основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја
(„Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), од Агенције за приватизацију
захтевам:*
 обавештење да ли поседује тражену информацију;
 увид у документ који садржи тражену информацију;
 копију документа који садржи тражену информацију;
 достављање копије документа који садржи тражену информацију:**
 поштом
 електронском поштом
 факсом
 на други начин:***_________________________________________
Овај захтев се односи на следеће информације:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________
(навести што прецизнији опис информације која се тражи као и друге податке који
олакшавају проналажење тражене информације)
____________________________________
Тражилац информације/Име и презиме
У ________________,
адреса
____________________________________
дана______201__ године
____________________________________
други подаци за контакт
___________________________________
Потпис
__________________________________________
* У кућици означити која законска права на приступ информацијама желите да остварите.
** У кућици означити начин достављања копије докумената.
*** Када захтевате други начин достављања обавезно уписати који начин достављања
захтевате.
149
Download

Informator o radu AP - mart 2015. godine