DIPLOMSKI RAD
Predmet:Finansijski menadžment
RACIO ANALIZA FINANSIJSKIH IZVESTAJA NA PRIMERU
PREDUZECA „PEŠTAN“ DOO ARANDJELOVAC
-DIPLOMSKI RAD-
SADRŽAJ
UVOD ....................................................................................... Error! Bookmark not defined.
1
Opšti podaci o preduzeću.................................................. Error! Bookmark not defined.
2
Analiza finansijske situacije .............................................. Error! Bookmark not defined.
3
Racio analiza finansijskih izveštaja ................................... Error! Bookmark not defined.
4
Bilans stanja i bilans uspeha ............................................. Error! Bookmark not defined.
5
FINANSIJSKI POKAZATELJI PREDUZEĆA „Peštan“ IZ arandjelovcaError! Bookmark not defined.
5.1 Racio analiza likvidnosti ................................................................ Error! Bookmark not defined.
5.1.1
5.1.2
Opšti racio likvidnosti ................................................................... Error! Bookmark not defined.
Rigorozni ili posebni racio likvidnosti............................................. Error! Bookmark not defined.
5.2 Analiza obrtnih sredstava .............................................................. Error! Bookmark not defined.
5.2.1
5.2.2
Neto obrtna sredstva .................................................................... Error! Bookmark not defined.
Dugoročni izvori obrtnih sredstava ................................................ Error! Bookmark not defined.
5.3 Racio brojevi efikasnosti ............................................................... Error! Bookmark not defined.
5.3.1
5.3.2
Koeficijent obrta potraživanja od kupaca ...................................... Error! Bookmark not defined.
Koeficijent obrta zaliha ................................................................. Error! Bookmark not defined.
5.4 Racio brojevi rentabiliteta ............................................................ Error! Bookmark not defined.
5.4.1
6
Racio rentabiliteta ulaganja (imovine) i kapitala ............................ Error! Bookmark not defined.
POKAZATELJI TRŽIŠNE VREDNOSTI .................................... Error! Bookmark not defined.
6.1 Neto dobitak po akciji ................................................................... Error! Bookmark not defined.
6.2 Racio plaćanja dividende ............................................................... Error! Bookmark not defined.
6.3 Knjigovodstvena vrednost po akciji ............................................... Error! Bookmark not defined.
Zaključak .................................................................................. Error! Bookmark not defined.
LITERATURA ............................................................................. Error! Bookmark not defined.
1.
2
-------- CEO RAD MOŽETE PREUZETI NA SAJTU --------
http://www.maturskiradovi.net/eshop/
POGLEDAJTE VIDEO UPUTSTVO SA TE STRANICE I PORUČITE RAD
PUTEM ESHOPA , REGISTRACIJA JE OBAVEZNA.
MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL:
[email protected]
2.
3.
3
Download

Analiza finansijskih izveštaja i racio brojeva na primeru preduzeća