Curriculum Vitae (CV) - Elvis Ahmetović
()
OPŠTI PODACI
Ime:
Prezime:
Elvis
AHMETOVIĆ
Adresa zaposlenja
i kontakt podaci:
UNIVERZITET U TUZLI, TEHNOLOŠKI FAKULTET
Katedra za Procesno Inženjerstvo
Univerzitetska 8, 75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina (BiH)
Tel: ++387 (0) 35 320 756
Fax: ++387 (0) 35 320 741
E-mail: [email protected]
Web strana fakulteta: www.tf.untz.ba
Web strana predmeta:
www.tf.untz.ba/katedre/KatProcInz/TehOpe/index.htm
UNIVERZITETSKA EDUKACIJA
Doktor tehničkih nauka iz područja procesnog inženjerstva
02/09/05
Tema: Simulacija procesnih struktura za koncentriranje i kristalizaciju prehrambenih sistema
uz isparavanje vode. Katedra za procesno inženjerstvo, Tehnološki fakultet, Univerzitet u
Tuzli
Magistar hemijsko-tehnoloških nauka iz oblasti hemijskog inženjerstva
25/06/02
Tema: Toplinska integracija i rekonstrukcija mreže izmjenjivača topline upotrebom
matematičkog programiranja. Katedra za hemijsko i prehrambeno inženjerstvo, Tehnološki
fakultet, Univerzitet u Tuzli. Dio magistarskog rada je urađen na Univerza v Mariboru,
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo.
Diplomirani inženjer tehnolog
14/07/98
Tema: Matematički model bilansnih jednačina reakcijskog čvora u sintezi malein anhidrida.
Katedra za hemijsko inženjerstvo, Tehnološki fakultet, Univerzitet u Tuzli
ISKUSTVO U MENADŽMENTU
Prodekan za nastavu i studentska pitanja
Tehnološki fakultet, Univerzitet u Tuzla
14/09/09–23/11/09
03/11/07–14/09/08
AKADEMSKO ISKUSTVO
Vanredni profesor za užu naučnu oblast „Procesno
inženjerstvo“
Curriculum Vitae – Elvis Ahmetović
23/03/11- danas
Izvođenje nastave na predmetima: Projektovanje tehnoloških procesa, Procesna integracija,
Racionalno korištenje energije, Hidromehaničke operacije, Toplinske i difuzione operacije,
Katedra za procesno inženjerstvo, Tehnološki fakultet, Univerzitet u Tuzli.
Docent na predmetima Tehnološke operacije I i II
23/03/06–23/03/11
Izvođenje nastave na predmetima: Tehnološke operacije I i II, Termički procesi u procesnom
inženjerstvu, Projektovanje u industriji I, Hidromehaničke operacije, Toplinske i difuzione
operacije, Projektovanje tehnoloških procesa, Racionalno korištenje energije, Procesna
integracija, Katedra za procesno inženjerstvo, Tehnološki fakultet, Univerzitet u Tuzli.
Viši asistent na užoj naučnoj oblasti hemijsko inženjerstvo
02/04/04–23/03/06
Izvođenje teoretskih i eksperimentalnih vježbi na predmetima: Tehnološke operacije, Analiza
i simulacija procesa, Racionalno korištenje energije. Katedra za hemijsko i prehrambeno
inženjerstvo, Tehnološki fakultet, Univerzitet u Tuzli.
Asistent na užoj naučnoj oblasti hemijsko inženjerstvo
12/03/99 –02/04/04
Izvođenje teoretskih i eksperimentalnih vježbi na predmetima: Tehnološke operacije,
Termodinamika i termotehnika, Hemijsko inženjersko računanje, Katedra za hemijsko
inženjerstvo, Tehnološki fakultet, Univerzitet u Tuzli
NAUČNO I STRUČNO USAVRŠAVANJE
Lappeenranta University of Technology, Finland
01/09/12–30/09/12
The EM2-STEM Project. The staff member mobility project related to the chemical engineering
curriculum study, case-base reasoning and water and energy management in process plants.
Host research contact: Prof. Andrzej Kraslawski, Lappeenranta University of Technology,
P.O.Box 20, 53851 Lappeenranta, Finland.
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko
03/10/11–03/08/12
tehnologijo, Slovenia
The JoinEU SEE Project, Scholarship scheme for academic exchange between EU and Western
Balkan countries. Postdoktorsko usavršavanje, sticanje novih iskustava i znanja u oblasti
procesnog sistemskog inženjerstva. Istraživanje na projektima: Održivo upravljanje vodom i
energijom u procesnoj industriji i Sinteza toplinsko integriranih procesnih mreža vode.
Mentor: Prof. dr. Zdravko Kravanja, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko
tehnologijo, Smetanova 17, SI-2000 Maribor.
Carnegie Mellon University, Department of Chemical
Engineering, PA, USA
15/09/08 –14/09/09
Fulbright Visiting Scholar Program. Postdoktorsko usavršavanje, sticanje novih iskustava i
znanja u oblasti procesnog sistemskog inženjerstva. Istraživanje na projektima: Energy
Optimization of Bioprocess Systems; General Superstructure and Global Optimization for the
Design of Integrated Process Water Networks. Mentor: Prof. dr. Ignacio E. Grossmann,
Rudolph R. and Florence Dean University Professor, Carnegie Mellon University, Center for
Advanced Process Decision-making, Department of Chemical Engineering, 5000 Forbes
Avenue, Pittsburgh, PA 15213-3890 USA.
Curriculum Vitae – Elvis Ahmetović
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko
tehnologijo, Slovenia
1–20/12/03
1–24/12/02
Postdiplomsko usavršavanje i realizacija aktivnosti na naučno-istraživačkom projektu
uspostavljenom između Slovenije i BiH: Računarsko potpomognuto optimiranje procesa.
Mentor: Prof. dr. Zdravko Kravanja, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko
tehnologijo, Smetanova 17, SI-2000 Maribor.
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
11/06–11/07/01
Slovenia
02/10–11/11/00
Postdiplomsko usavršavanje i izrada magistarskog rada: Toplinska integracija i
rekonstrukcija mreže izmjenjivača topline upotrebom matematičkog programiranja. Mentor:
Prof. dr. Zdravko Kravanja, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo,
Smetanova 17, SI-2000 Maribor.
Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, Spain
07-18/05/01
Studijska posjeta i postdiplomsko usavršavanje u okviru međuuniverzitetske saradnje
između Španije i Bosne i Hercegovine.
Katholieke Hogeschool Sint-Lieven, Gent, Belgium
12-18/09/10
Studijska posjeta u cilju realizacije aktivnosti Tempus projekta Creation of universityenterprise cooperation networks for education on sustainable technologies.
NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI INTERES
Analiza, sinteza i projektovanje procesa. Procesna integracija. Matematičko programiranje i
optimizacija procesa. Racionalno korištenje vode i energije u procesima. Zeleno inženjerstvo
čistija proizvodnja, održivi razvoj, energetska efikasnost.
NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI
Internacionalni projekti
Sinteza održivih mreža vode, otpadne vode, i energije u procesnoj industriji. Zajednički
naučno-istraživački projekat u okviru naučne i tehnološke saradnje između RBiH (Univerzitet
u Tuzli) i R Slovenije (Univerza v Maribor) za 2014/15. godinu.
Sustainable water and energy management in process industry and Synthesis of heatintegrated process water networks. University of Maribor, Faculty of Chemistry and Chemical
Engineering, Slovenia, The JoinEU SEE programme, 2011/12.
Razvoj optimizacijskog modela i njegova primjena u smanjenju potrošnje vode u procesnoj
industriji. Zajednički naučno-istraživački projekat u okviru naučne i tehnološke saradnje
između RBiH (Univerzitet u Tuzli) i R Slovenije (Univerza v Maribor) za 2010/11. godinu.
Energy and Water Optimization of Bioprocess Systems. Carnegie Mellon University, Center for
Advanced Process Decision-making, Department of Chemical Engineering, Pittsburgh, PA,
USA, Fulbright Visiting Scholar Program, 2008/09.
Računarsko potpomognuto optimiranje procesa. Zajednički naučno-istraživački projekat u
okviru naučne i tehnološke saradnje između RBiH (Univerzitet u Tuzli) i R Slovenije (Univerza
v Maribor) za 2002/03. godinu.
Curriculum Vitae – Elvis Ahmetović
Projekti u BiH
Efikasno korištenje vode i energije u procesnoj industriji. Tehnološki fakultet Univerziteta u
Tuzli. Projekat podržan od Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog
kantona, 2010.
Eksploatacioni proračun pogona za proizvodnju soli vakuum-isparavanjem u Solani d.d.
Tuzla. IHI, Tuzla, 2007.
Dimenzioniranje kondenzacionog sistema destilacione kolone. Projekat uspostavljen između
Global Ispad Koksne Industrije Lukavac (GIKIL) i Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli u
2006 godini.
Proračun i provjera funkcionalnosti desorpcione kolone za amonijačne vode u GIKIL-u sa
starog postrojenja spaljivanja amonijaka. Projekat uspostavljen između Global Ispad Koksne
Industrije Lukavac (GIKIL) i Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli u 2005 godini.
POPIS OBJAVLJENIH RADOVA
Naučni radovi u časopisima i proceedings-ima, naučna izlaganja na konferencijama
1. Ahmetović, E., Ibrić, N., Kravanja, Z. (2014). Optimal design for heat-integrated waterusing and wastewater treatment networks. Applied Energy (in press).
http://dx.doi.org/10.1016/j.apenergy.2014.04.063.
2. Ibrić, N., Ahmetović, E., Kravanja, Z., (2014). Simultaneous optimization of water and
energy within integrated water networks. Applied Thermal Engineering (in press).
http://dx.doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2014.03.019.
3. Pintarič, N., Kravanja, Z., Ibrić, N., Ahmetović, E., Grossmann, I. E. (2014). Designing
Optimal Water Networks for the Appropriate Economic Criteria. The 17th Conference on
Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution
Reduction (PRES 2014), August 23-27, 2014, Prague, CZ.
4. Ibrić, N., Ahmetović, E., Kravanja, Z., (2014). Synthesis of Water, Wastewater Treatment
and Heat Exchanger Networks, in: Klemeš, J.J., Varbanov, P.S., Liew, P.Y. (Eds.), 24th
European Symposium on Computer Aided Process Engineering – ESCAPE 24. Elsevier
B.V., Budapest, Hungary.
5. Ibrić, N., Ahmetović, E., Kravanja, Z. (2014). Two-step mathematical programming
synthesis of pinched and threshold heat-integrated water networks. Journal of Cleaner
Production 77, 116-139.
6. Ahmetović, E., Kravanja, Z. (2014). Simultaneous optimization of heat-integrated water
networks involving process-to-process streams for heat integration. Applied Thermal
Engineering 62, 302-317.
7. Ahmetović, E., Kravanja, Z. (2013). Simultaneous synthesis of process water and heat
exchanger networks. Energy 57: 236-250.
8. Ahmetović, E., Kravanja, Z., Ibrić, N. (2013). Simultaneous Optimization Model for the
Synthesis of Heat-Integrated Process Water Networks. SDEWES 2013-The 8th Conference
on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, September 2227, 2013, Dubrovnik, Croatia (Paper accepted for publication in conference proceedings).
9. Ibrić N., Ahmetović E., Kravanja Z. (2013), A two-step solution strategy for the synthesis
of pinched and threshold heat-integrated process water networks. PRES 2013-16th
Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and
Pollution Reduction, September 29-October 2, 2013, Rhodes, Greece. In Chemical
Engineering Transactions, Volume 35, pp 43-48.
Curriculum Vitae – Elvis Ahmetović
10. Ibrić, N., Ahmetović, E., Kravanja, Z. (2013). Synthesis of heat-integrated water networks
including wastewater regeneration, Slovenian Chemical Days, Maribor, Slovenia.
11. Ahmetović, E., Kravanja, Z. (2012). Effects of the Different Stages of Superstructure
Development On the Efficiencies and Designs of Heat-Integrated Process-Water
Networks. The AIChE 2012 Annual meeting, October 28-November 2, 2012, Pittsburgh PA,
USA.
12. Ahmetović, E., Kravanja, Z. (2012). Solution Strategies for the Synthesis of HeatIntegrated Process Water Networks. PRES 2012-15th Conference on Process Integration,
Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction, August 25-29,
2012, Prague, CZ. In Chemical Engineering Transactions, Volume 29, pp 1015-1020.
13. Ahmetović, E., Kravanja, Z. (2012). Simultaneous Optimization Modes for the Synthesis of
Heat-Integrated Process Water Networks. SDEWES 2012-The 7th Conference on
Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, July 1-7, 2012, Ohrid,
Macedonia.
14. Ibrić, N., Ahmetović, E., Kravanja, Z. (2012). A sequential approach for the synthesis of
heat-integrated water networks. The 18th Slovenian Chemical Days 2012, September 1214, Portorož, Slovenia.
15. Suljkanović, M., Jotanović, M., Ahmetović, E., Tadić, G., Ibrić, N. (2012). Formalizovana
metodologija za separaciju trokomponentnih elektrolitičkih sistema. Parcijalna separacija
sistema. Hemijska industrija, DOI:10.2298/HEMIND120808099S.
16. Ibrić, N., Ahmetović, E., Suljkanović, M. (2012). Optimizacijski model za projektovanje
mreža distributivnog tretmana otpadne vode. Hemijska industrija 66 (2) 263–275.
17. Ahmetović, E., Grossmann, I. E. (2011). Global superstructure optimization for the design
of integrated process water networks. AIChE Journal, 57, (2), 434-457.
18. Martin M., Ahmetović, E., Grossmann, I. E. (2011). Optimization of Water Consumption in
Second Generation Bioethanol Plants. Ind. Eng. Chem. Res. 50 (7), pp 3705-3721.
19. Ahmetović, E., Ibrić, N. (2011). Sinteza i projektovanje ekološko održivih tehnoloških
procesa. Prvi međunarodni naučni skup „Obnovljivi izvori energije i održivi razvoj“,
Panevropski univerzitet ''Apeiron'' Banja Luka.
20. Ahmetović, E., Martin, M., Grossmann, I. E. (2010). Optimization of energy and water
consumption in corn-based ethanol plants. Ind. Eng. Chem. Res., 49 (17), pp 7972–7982.
21. Suljkanović, M., Jotanović, M., Ahmetović, E., Ibrić, M. (2010). Viševarijantni simulator
procesa hlađenja trokomponentnog elektrolitičkog sistema u vakuumu. Hemijska
industrija, 64 (4), 21-33.
22. Ahmetović, E., Grossmann, I. E. (2010). Optimization of water consumption in process
industry. ”The 16th Slovenian Chemical Days”, 23-24 September, 2010, Maribor, Slovenia.
23. Ahmetović, E., Grossmann, I. E. (2010). Strategies for the global optimization of
integrated process water networks. ”European Symposium on Computer Aided Process
Engineering (ESCAPE-20), 6-9 June, 2010, Ischia, Naples, Italy. Printed in Computer-Aided
Chemical Engineering 28, 901-906, Elsevier.
24. Ahmetović, E., Grossmann, I. E., (2010). Integrated Process Water Networks Design
Problem, Available from Cyber-Infrastructure for MINLP A collaboration of CMU and IBM
Research at http://www.minlp.org/library/problem/index.php?i=101.
25. Martin M., Ahmetović, E., Grossmann, I. E. (2010). Optimization of water consumption in
Bioethanol plants. The AIChE 2010 Annual meeting, November 7-12, 2010, Salt Lake City,
UT (USA).
26. Ahmetović, E., Suljkanović, M., Ibrić, N. i Jaganjac, A. (2010). Procesno inženjerska
edukacija za održivi razvoj. EnE10 Šesta regionalna konferencija, Životna sredina ka
Curriculum Vitae – Elvis Ahmetović
Evropi, Beograd, 7-8. juni 2010.
27. Ahmetović, E., Grossmann, I. E. (2009). General Superstructure and Global optimization
Model for the Design of Integrated Process Water Networks. The AIChE 2009 Annual
meeting, November 8-13, Nashville, TN (USA).
28. Ahmetović, E., Grossmann, I. E. (2009). Optimal Design of Integrated Process Water
Networks and their application to Biofuel Plants. CAPD - Annual Review Meeting, March
13, Pittsburgh, PA (USA).
29. Suljkanović, M., Ahmetović, E. (2008). Verifikacija struktura za utilizovanje otpadnih
višekomponentnih elektrolitskih sistema. Hemijska industrija 62 (1), 4-12.
30. Ahmetović, E., Suljkanović M. (2007). Synthesis of superstructure and simulation of
process of concentration with evaporation of water. Computer Aided Process Engineering
(CAPE) Forum, Faculty of Chemistry and Chemical Engineering, Maribor (Slovenia).
31. Suljkanović, M., Ahmetović, E. (2007). Verification of process structures created from
used process equipment. Computer Aided Process Engineering (CAPE) Forum, Faculty of
Chemistry and Chemical Engineering, Maribor (Slovenia).
32. Suljkanović, M., Ahmetović, E. (2006). Razvoj metodologije utvrđivanja kapaciteta
sistema za koncentrisanje mlijeka komponovanog od korištene procesne opreme.
Prehrambena industrija, 17, 3-4, 28-32.
33. Ahmetović, E., Suljkanović, E. (2005). Kompjutersko potpomognuti alat za analizu
višestepenog isparivačkog sistema sa termičkom rekompresijom pare. Prehrambena
industrija, vol. 16, 1-2, str. 15-23.
34. Suljkanović, M., Fazlić, A., Ahmetović, E. (2004). Simulacija procesnih struktura
koncentriranja mliječnih proizvoda sa integralnom rekuperacijom toplinske energije.
Prehrambena industrija, 15, 1-2, 35-45.
35. Suljkanović, M., Ahmetović, E., Kravanja, Z. (2004). Simulacija procesnih struktura
višestepenog isparavanja kombiniranog sa mehaničkom rekompresijom sekundarne pare.
Jubilejni 10. „Slovenski kemijski dnevi 2004“, Fakultet za hemiju i hemijsku tehnologiju,
Maribor (Slovenia).
36. Suljkanović, M., Ahmetović E., Kravanja, Z. (2003). Procesni simulator alternativnih
procesnih struktura frakcione kristalizacije iz sistema NaCl-Na2SO4-H2O. „Slovenski
kemijski dnevi 2003“, Fakultet za hemiju i hemijsku tehnologiju, Maribor (Slovenia).
37. Suljkanović, M., Ahmetović, E., Kravanja, Z. (2003). Analiza procesne strukture za
dehidrataciju kristalohidrata. „Slovenski kemijski dnevi 2003“, Fakultet za hemiju i
hemijsku tehnologiju, Maribor (Slovenia).
38. Suljkanović, M., Ahmetović, E., Bašić, M. (2003). Procesni simulator termičkog
koncentriranja mlijeka. Prehrambena industrija, 14, 1-2, 82-89.
Sažetci naučnih izlaganja na konferencijama
39. Ahmetović, E., Kravanja, Z., Ibrić, N. (2014). Application of systematic methods for
improving the energy and water efficiencies within the process industries. 3rd Scientific
symposium with international participation "environmental resources, sustainable
development and food production. University of Tuzla, Faculty of Technology, November
14-15, 2013. Tuzla (B&H).
40. Ibrić, N., Ahmetović, E., Kravanja, Z. (2014). The development of superstructure and
model for the synthesis of heat-integrated water networks. 3rd Scientific symposium
with international participation "environmental resources, sustainable development and
food production. University of Tuzla, Faculty of Technology, November 14-15, 2013.
Tuzla (B&H).
Curriculum Vitae – Elvis Ahmetović
41. Ibrić, N., Ahmetović, E. (2011). Efikasno korištenje vode u procesnoj industriji. Knjiga
sažetaka, "XXII. Hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera", Zagreb (Hrvatska).
42. Ibrić, N, Džanić, D., Banović, S., Ahmetović, E. (2011). Optimizacija sistema za
prečišćavanje otpadne vode u procesnoj industriji. Knjiga sažetaka, "XXII. Hrvatski skup
kemičara i kemijskih inženjera", Zagreb (Hrvatska).
43. Avdihodžić, E. (Mentor: Ahmetović, E.) (2008). Simulacija procesa klasičnog
višestepenog isparavanja i isparavanja uz primjenu termičke rekompresije pare. Knjiga
sažetaka „VII susret mladih kemijskih inženjera“, Zagreb (Hrvatska).
44. Ahmetović, E., Suljkanović, M. (2005). Procesni simulator koncentriranja i kristalizacije
limunske kiseline, „XIX Hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera“. Knjiga sažetaka,
324, Opatija (Hrvatska).
45. Suljkanović M., Fazlić, A. Ahmetović, E. (2005). Struktura sistemskih parametara
procesne strukture koncentriranja s mehaničkom rekompresijom sekundarne pare. „XIX
Hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera“, Knjiga sažetaka, 327, Opatija (Hrvatska).
46. Suljkanović, M., Ahmetović, E., Osmanović, Z. (2004). Viševarijantni simulator vakuum
kristalizatora. Knjiga sažetaka, P-13, „11. Ružičkini dani“, Vukovar (Hrvatska).
47. Suljkanović, M., Ahmetović, E., Osmanović Z. (2004). Pocesni simulator kontaktnog
grijača/hladnjaka. Knjiga sažetaka, P-14, „11. Ružičkini dani“, Vukovar (Hrvatska).
48. Suljkanović, M., Ahmetović, E., Burgić, M. (2003). Sinteza procesnih struktura za
koncentriranje i kristalizaciju limunske kiseline. Sažetci, 221, „XVIII Hrvatski skup
kemičara i kemijskih inženjera“, Zagreb (Hrvatska).
49. Suljkanović, M., Bašić, M., Ahmetović, E. (2003). Procesni simulator isparivača mlijeka sa
rekompresijom sekundarne pare. Sažetci, str. 222, „XVIII Hrvatski skup kemičara i
kemijskih inženjera“, Zagreb (Hrvatska).
50. Ahmetović, E., Osmanović, Z. (2002). Integracija sistema za razdvajanje binarnih smjesa
uz upotrebu toplinske mlazne pumpe. Knjiga sažetaka, 27, „IV susret mladih kemijskih
inženjera“, Zagreb (Hrvatska).
51. Osmanović, Z., Ahmetović, E. (2001). Formiranje matematskog modela superstrukture
isparivača kristalizera. Sažetci, str. 193, „XVII Hrvatski skup kemičara i kemijskih
inženjera“, Osijek (Hrvatska).
Radovi u zbornicima
52. Ahmetović, E., Suljkanović, M., Fazlić A. (2007). Bilansni simulator sušnice sa
recirkulacijom dijela izrađenog zraka. „Zbornik radova agroTECH 2007“, 47-61,
Tehnološki fakultet Tuzla.
53. Perdija, S., Ahmetović, E. (2000). Matematičko modeliranje procesa hlađenja plina iz
kalcinacije. Zbornik radova Tehnološkog fakulteta, 15-24, Tehnološki fakultet Tuzla.
KNJIGE I MONOGRAFIJE
1. Ahmetović, E. (2010). Toplinske operacije u procesnom inženjerstvu, Tuzla.
2. Suljkanović, M., Ahmetović, E. (2007). Analiza i simulacija hemijskih procesa-situacioni
pristup, IHI, Tuzla.
3. Suljkanović, M., Ahmetović, E. (2006). Kompjuterska simulacija industrijskih procesa
kristalizacije-elektrolitski sistemi, IHI, Tuzla (Monografija).
MENTROSTVO
DISERTACIJE
PRI
IZRADI
Curriculum Vitae – Elvis Ahmetović
MAGISTARSKOG
RADA
I
DOKTORSKE
Ibrić, N. (2010). Razvoj optimizacijskog modela za projektovanje integralnog sistema vode u
procesnoj industriji. Magistarski rad. Tehnološki fakulteta, Univerziteta u Tuzli. (Mentor:
Dr.sc. Elvis Ahmetović, docent)
Ibrić, N. (2011- ). Sinteza procesnih mreža vode. Doktorska disertacija. Tehnološki fakulteta,
Univerziteta u Tuzli. (Mentor: Dr.sc. Elvis Ahmetović, vanredni profesor)
METODOLOŠKI PRIRUČNICI
1. Suljkanović, M., Ahmetović, E. (2004), Metodološko upustvo za izradu ispitnih projekata iz
predmeta „Analiza i simulacija procesa“, TF, Tuzla.
2. Suljkanović, M., Ahmetović, E. (2004), Algoritmizacija simulacijskih problema iz „Analize i
simulacije procesa“, TF, Tuzla.
3. Ahmetović, E., Suljkanović, M. (2007), Toplinske operacije-toplinske osobine hrane,
izmjenjivači topline i isparivači, TF, Tuzla.
INTERNI MATERIJALI/SKRIPTE
1. Ahmetović , E. (2007), Interna skripta-Autorizirana predavanja, TF, Tuzla.
2. Ahmetović, E., Suljkanović, E. (2007), Toplinske operacije-toplinske osobine hrane,
izmjenjivači topline i isparivači, TF, Tuzla.
3. Ahmetović, E., Suljkanović, M. (1998-2008), Interna skripta-Riješeni zadaci iz
Tehnoloških operacija, TF, Tuzla.
KOMPJUTERSKE VJEŠTINE
GAMS (General Algebraic Modeling System) i drugi profesionalni softver, Windows, Office
(Word, Excel, Power Point, Front Page), Corel,
POZNAVANJE STRANIH JEZIKA
Engleski
Upper-Intermediate Level, Škola stranih jezika „Svjetionik“ Tuzla, 2000/03; 2005/06
Upper-Intermediate course, Oxford House College, Oxford (England), 2007.
Ruski i Slovenski (pasivno)
NEKE OD DODATNIH AKTIVNOSTI U OKVIRU FAKULTETA
Član Komisije za cjelovito preispitivanje postojećih nastavnih planova i programa i kreiranje
novih u skladu sa Bolonjskim procesom i preporukama Evropske Federacije za Hemijsko
Inženjerstvo na postojećim odsjecima na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli,
2006/07.
Član tima za osiguranje kvaliteta studija na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli,
2006/08.
Član Komisije za tima za nabavku Inženjerske edukacijsko-istraživačke opreme za Procesno
inženjerstvo i prehrambenu tehnologiju na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli,
2006/07.
Kreiranje i ažuriranje WEB strane Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, 2006/08.
Član organizacionog i tehničkog odbora „II Savjetovanja o proizvodnji i preradi hrane sa
međunarodnim učešćem“ agroTECH 2007.
Kreiranje i ažuriranje WEB strane „II Savjetovanja o proizvodnji i preradi hrane sa
međunarodnim učešćem“ agroTECH 2007.
Curriculum Vitae – Elvis Ahmetović
Urednik „Knjige sažetaka/Book of Abstracts“ II Savjetovanja o proizvodnji i preradi hrane sa
međunarodnim učešćem“ agroTECH 2007.
Kreiranje prospektnih materijala za predstavljanje Tehnološkog fakulteta, 2005/07.
Prevod materijala, EFCE Recommendations for Chemical Engineering Education in a Bologna
Two Cycle Degree System, na Bosanski jezik za potrebe Hemijsko-tehnološkog odsjeka
Tehnološkog fakulteta u Tuzli, 2007.
PREDAVANJA I SEMINARI
Lecture: EM2-STEM mobility experience at the Lappeenranta University of Technology, EM2STEM Feedback and Employability Workshop, University of Novi Sad, October 14-15, 2013.
CEEPUS Lecture: Synthesis of Heat-Integrated Water Networks. Faculty of Chemistry and
Chemical Engineering, University of Maribor, Maribor, June 2013.
Guest Lecture: Process Integration: Water and Energy Optimization in Process Industry,
Lappeenranta University of Technology, Lappeenranta, Finland, September 21, 2012.
Pozivno predavanje. Sinteza mreža vode u procesnoj industriji. IX. Susret mladih kemijskih
inženjera, "Nove tehnologije i transfer znanja", Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije,
Sveučilište u Zagrebu, Februar 16-17, 2012.
Seminar "Fulbright Visiting Scholar Program 2008-2009" povodom obilježavanja 50. godina
postojanja i rada Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Tehnološki fakultet, Tuzla,
23.10.2009. godine.
Process Systems Engineering Seminar: General superstructure and global optimization for
the design of integrated process water networks. Carnegie Mellon University, Department of
Chemical Engineering. Pitsburgh, PA, USA. August 28, 2009.
Gostujući predavač na Poljoprivredno-Prehrambenom fakultetu, Univeziteta u Sarajevu.
Nastavni predmet: Tehnološke operacije u prehrambenoj industriji. Teme: Uvod u tehnološke
operacije, toplinske osobine hrane, izmjenjivači topline i isparivači, Maj, 2005.
NAGRADE I STIPENDIJE
Best paper award, SDEWES 2012 Conference.
The EM2-STEM Scholarship, 2012.
The JoinEU SEE Scholarship, 2011/2012
DAAD Scholarship, 2011.
The Fulbright Visiting Scholar Program Scholarship, 2008/2009.
Novčana nagrada, Rektora Univerziteta u Tuzli, za izuzetne rezultate rada, 2007.
Stipendija Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona za doktorski
studij, 2005.
Stipendija za postdiplomsko usavršavanje u okviru međunarodne saradnje između Rovira i
Virgili univerziteta i Univerziteta u Tuzli, 2001.
Stipendija Ministarstva nauke i tehnologije Republike Slovenije za postdiplomsko
usavršavanje, 2000/2001.
Postgraduate Student Grants (Supported by Austrian Federal Chancellery), 2000.
RECENZENT INTERNACIONALNIH ČASOPISA
AIChE Journal
Industrial & Engineering Chemistry Research (I&ECR) Journal
Applied Energy
Chemical Engineering Research and Design
Latin American Applied Research - An International Journal
Curriculum Vitae – Elvis Ahmetović
Croatian Journal of Food Science and Technology
ČLANSTVO U NAUČNIM I STRUČNIM ORGANIZACIJAMA I ODBORIMA
Member of Scientific Advisory Board, Conference on Sustainable
Development of Energy, Water and Environment Systems (SDEWES)
American Institute of Chemical Engineers (AIChE)
Hrvatsko društvo kemičara i tehnologa (Hrvatska)
2012–to date
2009–danas
2002–danas
PREPORUKE OD STRANE PROFESORA
Titula
Ime
Prezime
Pozicija
Prof. dr.
Midhat
Suljkanović
Full Professor
Prof. dr.
Zdravko
Kravanja
Full Professor, Vice Dean
Država
Institucija
BOSNIA AND HERZEGOVINA
University of Tuzla,
Faculty of Technology,
Department for Process
Engineering
SLOVENIA
University of Maribor,
Faculty of Chemistry and
Chemical Engineering
Adresa
Univerzitetska 8
75000 Tuzla
Tuzla
++ 387 35 320 749
++ 387 35 320 741
[email protected]
Smetanova 17
SI-2000 Maribor
Maribor
+ 386 2 2294 481
+ 386 2 252 7774
[email protected]
Telefon
Fax
E-mail
Curriculum Vitae – Elvis Ahmetović
Prof. dr.
Ignacio
Grossmann
Rudolph R. and
Florence Dean
University Professor
PENNSYLVANIA
Carnegie Mellon
University,
Department of
Chemical
Engineering
5000 Forbes Avenue
PA 15213-3890 USA
Pittsburgh
(412) 268-3642
(412) 268-7139
[email protected]
Download

Curriculum Vitae (CV) - Elvis Ahmetović