CURRICULUM VITAE
Dr Vlastimir Vuković
Zvanje
Kabinet
Telefon
E-mail
Viši naučni saradnik
202
+381 11 2629-950
[email protected]
Oblast naučnoistraživačkog rada:
– Bankarstvo
– Monetarna ekonomja
– Privredni ciklusi
– Tržišne strukture i formiranje cena
Biografija
Rođen je 1954. Studirao je Ekonomski fakultet u Beogradu – smer Finansije. Diplomirao je 1976.,
radom iz predmeta Bankarstvo. Završio poslediplomske studije 1981. na istom fakultetu – smer
Monetarna ekonomija, odbranivši magistarski rad Sektorska struktura akumulacije i investicija u
Jugoslaviji 70-ih godina. Doktorsku disertaciju Akumulativnost jugoslovenske privrede odbranio je
1988. na Pravnom fakultetu u Beogradu.
Prvo naučnoistraživačko zvanje - naučni saradnik stekao je 1990. Naučnoistraživačkim radom bavio
se u Centru za ekonomska istraživanja Udružene Beogradske banke, Institutu za spoljnu trgovinu i
Institutu ekonomskih nauka, a saradjivao je i sa Institutom za ekonomiku industrije (Ekonomski insitut)
i Republičkim zavodom za razvoj.
Objavio je preko 50 radova u zemlji i inostranstvu, koji su publikovani u naučnim časopisima i
tematskim zbornicima. Radove je objavljivao u časopisima Finansije, Jugoslovensko bankarstvo,
Ekonomski anali, Poslovna politika, Ekonomski vidici, Računovodstvo, Ekonomika udruženog rada,
Pravni život, Ekonomska politika, Ekonomika, Medjunarodni problemi, Ekonomist i Biznis&finansije,
kao i dnevnim listovima Privredni pregled i Danas.Redaktor je dva zbornika radova sa međunarodnih
naučnih skupova. Autor je odeljka Razvoj efikasnog finansijskog sistema – Bankarstvo, Finansijska
tržišta, Osiguranje, Lizing i Fondovi u okviru Nacionalne strategije privrednog razvoja Srbije od 2006.
do 2012. godine (Republički zavod za razvoj). Napisao je monografiju Strukturne promene i
performanse bankarstva Srbije: 2002-2008 (IEN, 2009).
U bankarstvu je prošao sve faze – od stipendiste i bankarskog pripravnika (1976.), do potpredsednika
i predsednika banke. Bankarski stručni ispit položio je 1977. pred Komisijom Udruženja banaka.
Angažovan je u izvođenju nastave na ekonomskim studijama. Biran je u nastavna zvanja za predmete
Osnovi ekonomije, Bankarstvo i Monetarna ekonomija.
Važniji radovi
1. Vuković, Vlastimir (1985), “Prilog istraživanju štednje stanovništva”, Finansije, br. 3-4, 1985,
str. 187-200, (YU ISSN 0015- 2145).
2. Vuković, Vlastimir (1989), “Razvoj sistema akumulacije u Jugoslaviji”, Jugoslovensko
bankarstvo, br. 6, 1989, str. 51-56, (YU ISSN 0350- 4077).
3. Vuković, Vlastimir (2005), “Dometi i ograničenja tržišta kapitala u nastajanju”, Tematski
zbornik Ekonomska politika u 2006. godini, str. 457-461, Ekonomski fakultet u Beogradu i
Naučno društvo ekonomista (COBISS.SR-ID 513256866).
4. Vuković, Vlastimir (2006), “Tržišna koncentracija domaćih banaka”, Finansije, br. 1-6, 2006,
str. 5-17, (YU ISSN 0015- 2145).
5. Vuković, Vlastimir (2006), “Spoljna likvidnost i solventnost Srbije”, Međunarodni problemi, br.
3, 2006, str. 347-363, (COBISS.SR-ID 6012674).
6. Vuković, Vlastimir (2006), “Zaštita konkurencije u bankarskom sektoru Srbije”, Pravni život, br.
11/2006, str. 743-753, (YU ISSN 0350-0500).
7. Vuković, Vlastimir (2006), “Restrukturiranje bankarskog sektora Srbije – dometi i perspektive”,
Računovodstvo, br. 11-12, 2006, str. 119-125, (COBISS.SR-ID 13973999).
8. Vuković, Vlastimir (2006), Razvoj efikasnog finansijskog sistema – Bankarstvo, Finanisjka
tržišta, Osiguranje, Lizing i Fondovi, u: Nacionalna strategija privrednog razvoja Srbije od
2006. do 2012. Godine, str. 161-168 (Ministarstvo privrede i RZZR).
9. Vuković, Vlastimir (2007), “Nestandardne mere i kredibilnost monetarne politike NBS”,
Tematski zbornik Izazovi ekonomske politike u 2007. godini, str. 33-44, Ekonomski fakultet u
Beogradu i Naučno društvo ekonomista (COBISS.SR-ID 137806348).
10. Vuković, Vlastimir (2007), “Regionalni razvoj: determinante uticaja kreditnih institucija”,
Ekonomski vidici, br. 1, 2007, str. 199-207, (ISSN 0354-9135).
11. Vuković, Vlastimir (2007), “Anahrona struktura i razvoj domaćeg osiguranja”, Zbornik radova
Tržište osiguranja u Srbiji – stanje i perspective, str. 65-77, Beogradska bankarska akademija
i Institut ekonomskih nauka – Beograd (COBISS.SR-ID 142092044).
12. Vuković, Vlastimir (2007), “Osiguranje depozita u Srbiji”, Pravni život, br. 12/2007, str. 689701, (YU ISSN 0350-0500).
13. Vuković, Vlastimir (2008), “Konkurencija na kreditnom tržištu Srbije”, Zbornik Tržišne strukture
i zaštita konkurencije: iskustva zemalja u tranziciji, 2008, str. 133-150, Institut ekonomskih
nauka – Beograd i Beogradska bankarska akademija (COBISS.SR-ID 142092044).
14. Vuković, Vlastimir (2008), “Strani krediti – ekspanzija i implikacije”, Finansije, br. 1-6, 2008,
str. 204-222, (YU ISSN 0015- 2145).
15. Vuković, Vlastimir (2008), “Razvoj distribucionih kanala maloprodajnog bankarstva u Srbiji”,
Zbornik Tržište bankarskih proizvoda i usluga u Srbiji i zemljama u okruženju, 2008, str. 297309, Beogradska bankarska akademija i Institut ekonomskih nauka – Beograd (COBISS.SRID 153841932).
16. Vuković, Vlastimir (2008), “Sistemska neravnopravnost domaćih i stranih banaka na
finansijskom tržištu Srbije” u Kuda ide Srbija: ostvarenja i dometi reformi, 2008, str. 255-268,
Naučno društvo ekonomista sa Akademijom ekonomskih nauka i Ekonomski fakultet u
Beogradu (COBISS.SR-ID 149588492).
17. Vuković, Vlastimir (2008), “Structural Characteristics and Profitability of Banking in Selected
Transition Economies” u Financial Systems Integration of Balkan Countries in the European
Financial System, 2008, str. 222-230, Institute of Economic Sciences Belgrade & Universite
Nice – Sophia Antipolis (COBISS.SR-ID 155628044).
18. Vuković, Vlastimir (2009), “Izloženost stranih banaka prema evropskim tranzicionim
ekonomijama”, Pravni život, br. 13/2009, str. 51-63, (YU ISSN 0350-0500).
19. Vuković, Vlastimir (2009), “Paradoksalna profitabilnost bankarskog sektora Srbije u kriznoj
2008. godini”, Tematski zbornik Ekonomska politika Srbije u 2010. godini, str. 335-347,
Naučno društvo ekonomista sa Akademijom ekonomskih nauka i Ekonomski fakultet u
Beogradu (COBISS.SR-ID 173549068).
20. Vuković Vlastimir i Kostić Dušan (2009), “Italian Banks in Serbia: Market Performances” u
Business Opportunities in Serbia: The Case of the Italian Business sector and the Role of
Management Education, 2009, str. 285-291, Belgrade Banking Academy and Instiute of
Economic Sciences - Belgrade (COBISS.SR-ID 168911884).
21. Vuković, Vlastimir (2009), Strukturne promene i performance bankarstva Srbije: 2002-2008,
str. 219, izdavač Institut ekonomskih nauka, (COBISS.SR-ID 171501068).
22. Vuković Vlastimir, Kožetinac Gradimir i Kostić Dušan (2009), “Impact of Global Financial Crisis
on Banking Profitability: The Case of Serbia”, u Financial Systems Integration of Balkan
Countries in the European Financial System: Impact of Global Financial Crisis, 2009, Chapter
18, str. 155-162, Universite Nice – Sophia Antipolis & Institute of Economic Sciences Belgrade (EAN 9782746612907).
23. Vuković, Vlastimir (2010), “Subsidized loans for economic recovery: a ship in the shallow
water of the recession” u Economic growth and development of Serbia: New model, 2010,
Chapter 24, str. 348-358, Belgrade Banking Academy and Instiute of Economic Sciences Belgrade (COBISS.SR-ID 177342476).
24. Vuković Vlastimir i Kožetinac Gradimir (2010), “Otpornost bankarskog sektora Srbije na udare
finansijske krize i recesije”, Računovodstvo, br. 11-12, 2010, str. 83-90, (COBISS.SR-ID
13973999).
Download

CURRICULUM VITAE - Institut Ekonomskih Nauka