METROLOGIJA I MERNI RAČUNARSKI SISTEMI
1. Opisati značenje merne nesigurnosti u širem smislu. Navesti formalnu definiciju merne nesigurnosti u smislu
kvantifikovanja kvaliteta rezultata merenja.
2. Merena veličina i rezultat merenja. Objasniti zašto se vrednost merene veličine nikada ne može tačno znati.
3. Zašto je "greška merenja" nesaznatljiva veličina? U kom slučaju ova greška može da bude velika, iako je merna
nesigurnost pridružena rezultatu merenja mala?
4. Realizovana veličina i korigovan rezultat merenja. Objasniti zašto se vrednost realizovane veličine nikada ne može
tačno znati.
5. Slučajni i sistematski efekti koji utiču na merenje. Koje efekte nije moguće obuhvatiti mernom nesigurnošću?
6. Tipovi merne nesigurnosti. Da li je neki tip merne nesigurnosti pouzdaniji i koji? U kakvoj su vezi klasifikacija
efekata koji utiču na merenje i tipovi merne nesigurnosti?
7. a) Standardna kombinovana merna nesigurnost.
b) Prokomentarisati slučaj izrazite nelinearnosti funkcije kojom se opisuje zavisnost izlazne merene veličine od
ulaznih uticajnih veličina.
c) Izvesti izraz za standardnu kombinovanu mernu nesigurnost u slučaju korelisanih ulaznih uticajnih veličina.
8. Pri izračunavanju merne nesigurnosti tipa B neke uticajne veličine Xi poznato je samo da se njena vrednost sigurno
nalazi unutar opsega [a−, a+].
a) Iz kog razloga bi moglo biti opravdano da se ovoj veličini pridruži trapezna raspodela?
b) Nacrtati grafik gustine verovatnoće te trapezne raspodele. Na grafiku označiti parametre koji opisuju funkciju
gustine.
c) Na osnovu definicionog izraza za standardno odstupanje slučajne promenljive sa poznatom gustinom
verovatnoće, izvesti izraz za tip B merne nesigurnosti veličine Xi, za koju je usvojena trapezna raspodela, u
zavisnosti od parametara uvedenih na grafiku u tački b).
d) U kom kontekstu se usvajanje trapezne raspodele može opisati kao "nesigurnost nesigurnosti"?
9. Digitalnim voltmetrom rezolucije 1 μV merenje ustaljenog napona između dveju tačaka ponovljeno je 15 puta. Na
osnovu dobijenog uzorka određena je srednja vrednost napona 1,003210 V i standardno odstupanje srednje
vrednosti 6 μV. Iz izveštaja o pregledu instrumenta u metrološkoj instituciji dobijen je podatak da je proširena
nesigurnost merenja voltmetra na korišćenom opsegu 21 μV na "tri sigma" nivou, kao i da je broj stepeni slobode
kombinovane merne nesigurnosti iz koje je dobijena navedena proširena nesigurnost 12. Odrediti standardnu
kombinovanu mernu nesigurnost izmerenog napona. Usvajajući da izmereni napon ima Studentovu raspodelu,
odrediti proširenu kombinovanu mernu nesigurnost koja odgovara intervalu pokrivanja sa nivoom poverenja od
95%.
10. Northbridge/southbridge arhitektura računara.
11. Hub arhitektura računara.
12. Koje zahtevi moraju da budu ispunjeni da bi bilo omogućeno Plug and Play (PnP) povezivanje akvizicione kartice
ili mernog uređaja na magistralu? Navesti primer dve magistrale sa mogućnošću PnP priključenja.
13. Koje su prednosti povezivanja merne instrumentacije preko standardnih interfejsa?
14. Prednosti PCIe (PCI-Express) nad standardnom PCI magistralom.
15. Navesti uređaje koji se po pravilu povezuju na ATA magistralu. Kojom novijom magistralom je paralelna ATA
magistrala zamenjena u računarima novije generacije?
16. Šta su hot-swappable portovi? Koju oznaku nosi standardni serijski port?
17. Koja magistrala se često koristi za akviziciju mernih podataka u eksperimentima nuklearne fizike i fizike čestica?
18. Univerzalna serijska magistrala (USB).
19. Fieldbus komunikacioni protokol.
20. HART komunikacioni protokol.
Download

METROLOGIJA I MERNI RAČUNARSKI SISTEMI 1. Opisati