ГРАД ШАБАЦ
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ШАПЦА
Господар Јевремова бр. 6
ЈАВНА НАБАВКА – ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ И ОПРЕМА ЗА ПОМОЋ
ИЗБЕГЛИМ ЛИЦИМА, бр. 07/2014
[октобар] 2014. године
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ
бр.07/14
1/ 51
На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у
даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-38/14-03 и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 404-3-8-2/14-03,
припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности – ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ И ОПРЕМА ЗА
ПОМОЋ ИЗБЕГЛИМ ЛИЦИМА
ЈНМВ бр. 07/2014
Конкурсна документација садржи:
Поглавље
I
II
Назив поглавља
Општи подаци о јавној набавци
Подаци о предмету јавне набавке
Врста, техничке карактеристике, квалитет, гаранција, количина и опис
радова
III
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и
упутство како се доказује испуњеност тих услова
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Образац понуде
Модел уговора
Образац структуре ценe са упутством како да се попуни
Образац трошкова припреме понуде
Образац изјаве о независној понуди
Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона
Образац референт листе
Образац технички капацитет
Образац кадровски капацитет
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ
бр.07/14
2/ 51
I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: ..................................... Град Шабац, Градоначелник града Шапца
Адреса: …........................................Господар Јевремова бр. 6
Интернет страница:.........................www.sabac.org
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 07/2014 je Грађевински материјал и опрема за помоћ
избеглим лицима
4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка
Не спроводи се резервисана јавна набавка
5. Контакт (лице или служба)
Лице (или служба) за контакт:.................................. Александар Мијатовић
Е - mail адреса (или број факса): …......................[email protected]
tel. 015/364-148
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ
бр.07/14
3/ 51
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 07/2014 је Грађевински материјал и опрема за помоћ
избеглим лицима
Ознака из оштег речника набавке:
44110000 – Грађевински материјали
16000000 – Пољопривредне машине
42600000 – Машине алатке
16160000 – Разна баштенска опрема
2. Партије
Набавка је обликована по партијама:
Р.бр.
Назив партије
партије
1.
Грађевински материјал
2.
Пластеници и опрема за наводњавање
3.
Шиваће машине
4.
Алат
5.
Пољопривредне машине
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ
бр.07/14
4/ 51
III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО
ИСПОРУКЕ
Партија 1: Грађевински материјал
Спецификација грађевинског материјала је саставни део конкурсне документације
Партија 2: Пластеници
R.B.
Naziv artikla
Jedinica
mere
Količina
1
OKITEN 1''za navodnjavanje
metar
130
2
Folija za plastenik 8m/150mik,UV stabilna,
antikapajuća
metar
233
3
AT 6/10 traka
metar
500
4
Slavina za QG
kom
200
5
Mreža za zasenu 8m
m2
664
6
Rebrasta slavina 3/4x20
kom
30
7
Obujmica 50x3/4
kom
30
8
Okiten 6/4 za navodnjavanje
metar
100
9
Pedrollo Pumpa 2.2 kw,130 l/min
kom
1
10
Polidrip cev O.D.20/33/4 L
metar
2000
11
Motorna pumpa za vodu WP-35
kom
2
12
Kapajuća traka 11cm 3048(A)1,14
metara
2000
13
Kapajuća traka 11cm 150/11/7,5
metara
500
14
Okrugle crne šavne cevi 8m 21.3/1.8l
kom
183
15
Okiten 5/4'' za navodnjavanje
metar
70
16
Starter sa ventilom za AT-plavi
kom
10
17
Kapajuća traka f16x0.15, R-10cm, P-6l
metara
600
18
Jednor.malc folija debljine 40 mik.širine 100cm metara
800
* Напомена: За све захтеване ставке код којих се позива на робну марку могуће је
понудити одговорајући еквивалент
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ
бр.07/14
5/ 51
Партија 3: Шиваће машине
R.B.
Naziv artikla
Jedinica
mere
Količina
1
Max iberdeck 535 mašina za šivenje или
одговорајуће
Kom.
2
2
Max overlock 777-4 mašina za šivenje или
одговорајуће
Kom.
2
3
MAX 383 mašina za šivenje или одговорајуће Kom.
1
Партија 4: Алат
R.B.
Naziv artikla
Jedinica
mere
Količina
1
Klešta za aluminijumske pop nitne
Kom.
1
2
Klešta sečice 160mm
Kom.
1
3
Klešta špic kriva 200mm
Kom.
1
4
Imbus set 9 kom duži
Gar.
1
5
Polumaska sa filterom A1
Kom.
1
6
Brusilica vibraciona OS 300-115
Kom.
1
7
Stega bravarska rotirajuća 125mm
Kom.
1
8
Ključevi nasadni 94 kom
Gar.
1
9
Brusilica el.pneumatska K-EHD 1500-32
Kom.
1
10
Zavrtač DSSW 360 set 1/2''pneumatski
Kom.
1
11
Brusilica rotaciona FSX 200 Intec
Kom.
1
12
Brusilica ugaona W-WS 2500
Kom.
1
13
Brusilica ugaona W-WS 850
Kom.
1
14
Brusilica vibraciona W-MS 250 3/1
Kom.
1
15
Pištolj za vreli vazduh W-HP 2000
Kom.
1
16
Kompresor W-DK 850V
Kom.
1
17
Alat set 5 kom pneumatski
Gar.
1
18
Pištolj za farbanje LM 3000
Kom.
1
19
Bušilica Pneumatska
Kom.
1
20
Pripremna grupa
Kom.
1
21
Crevo pneumatsko armirano 15m
Kom.
1
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ
бр.07/14
6/ 51
22
Crevo pneumatsko armirano 20m
Kom.
1
23
Dizalica hidraulična 2t krokodilka
Kom.
1
24
Autolimarska oprema za razvlačenje
Kom.
1
25
Polir mašina GP-WP 1200
Kom.
1
26
Aparat za zavarivanje W-MIG 175
Kom.
1
27
Bušilica stubna W-SB 350-570
Kom.
1
28
Stega bravarska 150mm
Kom.
1
29
Stega 300x120mm
Kom.
1
30
Ključ okasto vilasti set 12 kom
Gar.
2
31
Ključ nasadni 62 kom MSS-62-1/2
Gar.
1
32
Ključ nasadni 33 kom MSS-33-1/4
Gar.
1
33
Moment ključ MTW-210 28-210Nm
Kom.
1
34
Bušilica vibraciona GP-SB 710
Kom.
1
35
Bušilica el.pneumatska W-BH 1200
Kom.
1
36
Testera kružna za metal W-GMT 355
Kom.
1
37
Kompresor W-DK 850
Kom.
1
38
Pištolj za farbanje H.V.L.P.
Kom.
1
39
Aparat za zavarivanje W-ISG 160
Kom.
1
40
Kutija za alat 530x200x205
Kom.
1
41
Makaze za grane 800MM BYPASS T-PRO
Kom.
1
42
Turpija za metal 250 mm RAVNA SPEC 1
Kom.
1
43
Klešta kombinovana BN 180mm
Kom.
1
44
Odvijač set 20 kom.
Gar.
1
45
Ključ okasti set 6 kom.
Gar.
1
46
Čekić tesarski 600g ELLIX
Kom.
1
47
Ključevi nasadni 94 kom.
Kom.
1
48
Bušilica vibraciona GP – SB 710
Kom.
1
49
Brusilica ugaona W-WS 500
Kom.
1
50
List testere za ub.test.77mm
Gar.
1
51
Testera ubodna GP-PS 800
Kom.
1
52
Testera kružna GP-HK 1800
Kom.
1
53
Punjač akumulatora W-BL 612-12
Kom.
1
54
Produžni kabel 25m
Kom.
2
55
Crevo pneumatsko armirano 10m
Kom.
1
56
Pegla za plastične cevi W-RSG 63
Gar.
1
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ
бр.07/14
7/ 51
57
Rende GP-EH 710
Kom.
1
58
Odvijači set protopii 5TLG SB/PH+IM
Kom.
1
59
Bušilica vibraciona K-ED-E 850
Kom.
1
60
Komplet nasadnih ključeva 22 kom.
Kom.
1
61
Burgija i dleta SDS-plus 12 kom.
Gar.
1
62
Adapter sa SDS-MAX na SDS+
Kom.
1
63
Sekač 18x75x380 MM SDS-MAX
Gar.
1
64
Špic 3.2x400mm SDS-max
Kom.
1
65
Burgija SDS-MAX 40x520mm
Kom.
1
66
Alat za mehaničare set 90kom
Kom.
1
67
Ključ podesivi 30mm CR-V
Kom.
1
* Напомена: За све захтеване ставке код којих се позива на робну марку могуће је
понудити одговорајући еквивалент
Партија 5: Пољопривредне машине
R.B.
Naziv artikla
Jedinica
mere
Količina
1
Kultivator-VTB 600EKO P
kom
2
2
Benzinska freza HB 585
kom
2
3
Motorna kosa FS 350
kom
1
4
Trimi glava 40-2
kom
1
5
Cirkularni nož
kom
1
6
Motorna testera MS 180
kom
1
7
Motorna testera MS 230
kom
1
8
Motokultivator VOMEKS 500 Honda
kom
1
9
Setvospremač
kom
1
10
Ratarska prskalica 440/65/8
kom
2
11
Grablje Sunce t.ada
kom
1
12
Tanjirača 20diskova
kom
1
13
Prskalica 440/100/8
kom
1
14
Kardan za prskalicu
kom
1
15
Nošena tanjirača 24 diska 510
kom
1
16
Motorna testera MS 290
kom
1
17
Motorna kosa FS 56
kom
1
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ
бр.07/14
8/ 51
18
Električna kosilica XP 35 EL
kom
1
19
Freza kombi Honda gx 160 benzin sa frezom I
tockovima
kom
1
20
Traktorska freza 165 termometal ADA
kom
1
21
Motokultivator Vomex 900 7.5 KS
kom
1
22
Motorna testera Villager VGS-30 P
kom
1
23
Motorna kosačica VILLI VR46 P
kom
1
24
Motorni trimer Villager BC 1250S
kom
1
* Напомена: За све захтеване ставке код којих се позива на робну марку могуће је
понудити одговорајући еквивалент
Рок испоруке за партију 1: максимално 15 дана од дана закључења уговора.
Рок испоруке за партију 2: максимално 15 дана од дана закључења уговора.
Рок испоруке за партију 3: максимално 7 дана од дана закључења уговора.
Рок испоруке за партију 4: максимално 7 дана од дана закључења уговора.
Рок испоруке за партију 5: максимално 7 дана од дана закључења уговора.
Место испоруке: На адреси испоручиоца за сваку партију посебно
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ
бр.07/14
9/ 51
V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке
дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75.
ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази
у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3)
Закона);
4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на
њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да
гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2.
Закона).
1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора
испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане
чл. 76. Закона, и то:
1) располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом;
1.1. Обим финансијског капацитета који се сматра неопходним износи:
остварени пословни приходи - најмање 1.000.000,00 динара (Позиција I Биланса
успеха) у претходне три обрачунске године-збирно.
1.2. Да му у време објављивања јавног позива рачун није у блокади.
1.3. Обим пословног капацитета који се сматра неопходним износи: најмање три
наручилаца предемета јавне набавке по партијама у претходне три године (ако се један
наручилац јавља у све три године, рачуна се као број наручилаца три).
2) располаже довољним техничким и кадровским капацитетом.
2.1. Технички капацитет који се сматра довољним:
понуђач мора имати најмање:
један пословни простор (сопствени или изнајмљени);
један магацински простор (сопствени или изнајмљени);
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ
бр.07/14
10/ 51
једно транспортно возило, мининалне носивости 1 тона;
2.2. Кадровски капацитет који се сматра довољним износи:
најмање једно лице у сталном радном односу
1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80.
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1.
тач. 1) до 4) Закона
1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе
понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)
Закона, а додатне услове испуњавају заједно.
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач
доказује достављањем следећих доказа:
• Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:
• Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене
евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази
седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка
страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из
казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у
Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од
кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције,
односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да
законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту
пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и
физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се
може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
• Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Правна лица: Потврде привредног и
прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или
потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ
бр.07/14
11/ 51
му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која
је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда
прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или
потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да
му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која
је на снази у време објаве позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда
прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених
послова.
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;
• Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе
Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе
и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се
понуђач налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
• Услов из члана чл. 75. ст. 2. - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве
(Образац изјаве, дат је у поглављу XII). Изјава мора да буде потписана од
стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси
група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког
понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач
доказује достављањем следећих доказа:
1.1. изводa из биланса стања са мишљењем овлашћеног ревизора (извештај о бонитету
за јавне набавке од Агенције за привредне регистре „BON-JN“) за претходне три
обрачунске године;
1.2. потврда НБС као доказ да рачун није у блокади на дан објављивања јавног позива;
1.3. референт листа за период од претходне три године са износима, датумима и
листама наручилаца – попуњен образац XIII. Ако су наручиоци, субјекти који се у
смислу закона сматрају наручиоцем, доказ мора бити у облику потврде, издате или
потписане од стране надлежног органа, а ако су наручиоци остала правна лица односно
предузетници, потврду издаје или потписује тај наручилац;
2.1.описа техничке опремљености и апаратуре подносиоца пријаве (пописна листа,
уовори о купородаји или закупу пословног и магацинског простора, копије очитаних
саобраћајних дозвола) – попуњен образац XIV
2.2. изјава о кадровском капацитету уз достављање копије радне књижице, копије М
обрасца – попуњен образац XV
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе
достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4).
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем , понуђач је дужан да за
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених
копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од
понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ
бр.07/14
12/ 51
најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих
доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не
морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за
привредне регистре.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој
су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује
електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ
доставља у изворном електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може,
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или
другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и
да је документује на прописани начин.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ
бр.07/14
13/ 51
VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да
се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Град Шабац, Градоначелник града Шапца, ул. Господар
Јевремова 6, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку грађевинског материјала и
опреме за помоћ избеглим лицима, партија ____, ЈН бр.07/2014 - НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца најкасније
30 дана од дана објаве позива и конкурсне документације на Порталу јавних набавки,
до 12 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу
предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и
сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
Понуда мора да садржи:
Поглавље
V
VII
VIII
IX
XI
XII
XIII
XIV
XV
Назив поглавља
Доказе за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона
Образац понуде
Модел уговора
Образац структуре ценe са упутством како да се попуни
Образац изјаве о независној понуди
Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона
Образац референт листе
Образац технички капацитет
Образац кадровски капацитет
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ
бр.07/14
14/ 51
3. ПАРТИЈЕ
Набавка је обликована по партијама:
Р.бр.
Назив партије
партије
1.
Грађевински материјал
2.
Пластеници и опрема за наводњавање
3.
Шиваће машине
4.
Алат
5.
Пољопривредне машине
Понуда се може дати за једну и више партија, као и за целокупну набавку.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: .........[навести назив и
адресу наручиоца], са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку (добра, услуге или радови) – .......... [навести
предмет јавне набавке], ЈН бр...../2014..... [навести редни број јавне набавкe] - НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку (добра, услуге или радови) – .......... [навести
предмет јавне набавке], ЈН бр...../2014..... [навести редни број јавне набавкe] - НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку (добра, услуге или радови) – .......... [навести
предмет јавне набавке], ЈН бр...../2014..... [навести редни број јавне набавкe] - НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку (добра, услуге или радови) – ..........
[навести предмет јавне набавке], ЈН бр...../2014..... [навести редни број јавне набавкe]
- НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ
бр.07/14
15/ 51
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси
понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности
набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној
набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се
доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача,
ради утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6)
Закона и то податке о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду
и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
4) понуђачу који ће издати рачун,
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање,
6) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ
бр.07/14
16/ 51
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени
у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује
испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора
о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ
ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања је 45 дана, од дана испостављања фактуре.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Захтев у погледу рока испоруке
Рок испоруке за партију 1: максимално 15 дана од дана закључења уговора.
Рок испоруке за партију 2: максимално 15 дана од дана закључења уговора.
Рок испоруке за партију 3: максимално 7 дана од дана закључења уговора.
Рок испоруке за партију 4: максимално 7 дана од дана закључења уговора.
Рок испоруке за партију 5: максимално 7 дана од дана закључења уговора.
9.3. Гарантни рок
За партију 1: минимум 6 месеци од дана испоруке
За партију 2: минимум 12 месеци од дана испоруке
За партију 3: минимум 2 године од дана испоруке
За партију 4: минимум 2 године од дана испоруке
За партију 5: минимум 12 месеци од дана испоруке
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи
од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати
понуду.
9.5. Захтев у погледу места испоруке
На адреси испоручиоца за сваку партију појединачно.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке,
с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 17/ 51
бр.07/14
У цену је урачуната цена предмета јавне набавке...].
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај
део одвојено искаже у динарима.
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ
О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ
ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА
ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија и привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству
рада, запошљавања и социјалне политике.
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Изабрани понуђач је дужан да у тренутку закључења уговора поднесе бланко
соло меницу са меничним писмом-овлашћењем за корисника бланко, соло менице на
износ од 10% од вредности уговора, као средство финансијског обезбеђења, којом
понуђач обезбеђује испуњење својих уговорних обавеза и да поднесе картон
депонованих потписа.
Финансијско обезбеђење мора трајати најмање онолико колико траје рок за
испуњење обавезе понуђача која је предмет обезбеђења.
Уколико понуђач у тренутку закључења уговора не поднесе или одбије да
поднесе бланко соло меницу са овлашћењем, наручилац ће уговор доделити следећем
најповољнијем понуђачу.
Уколико предмет јавне набавке није истоврстан предмету за који је понуђач
добио негативну референцу наручилац ће поставити захтев за додатно обезбеђење до
15% од понуђане цене.
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА
НА
РАСПОЛАГАЊЕ,
УКЉУЧУЈУЋИ
И
ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ
бр.07/14
18/ 51
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
ИЛИ
ПОЈАШЊЕЊА
У
ВЕЗИ
СА
Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца,
електронске поште на e-mail [email protected] или факсом на број 015364-150] тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор
доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.07/2014”.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом
20. Закона.
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача,
односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА
ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне
набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет
набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу
буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 19/ 51
бр.07/14
банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама:
безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла
издаје се у висини од 15%, (уместо 10% из тачке 12. Упутства понуђачима како да
сачине понуду) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30
(тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време
трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске
гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.
17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ
КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И
МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ
КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума најнижа понуђена
цена
18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ
ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће изабрана
понуда оног понуђача који је понудио нижу цену. У случају исте понуђене цене, као
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке.
У случају да је и овај елемент критеријума исти, као најповољнија биже изабрана
понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају да су сви елементи
критеријума економски најповољније понуде идентични, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је први предао понуду.
19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,
као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве, дат је у
поглављу XII конкурсне документације).
20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ
бр.07/14
20/ 51
21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице,
или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на email [email protected], факсом на број 015-364-150 или препорученом
пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог
поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није
другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све
учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву
на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за
подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења
захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права
је 10 дана од дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац
захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које
је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у
изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања
понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97
50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на
коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет
Републике Србије.
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00
динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од
80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је
додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или
радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора
или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност
јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о
отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 %
процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ
бр.07/14
21/ 51
22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року
од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149.
Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2.
тачка 5) Закона.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ
бр.07/14
22/ 51
VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку грађевинског
материјала и опреме за помоћ избеглим лицима , ЈНМВ број 07/2014
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора
Понуда се даје за:
*заокружити партију на коју се понуда
односи
Партија 1
Партија 2
Партија 3
Партија 4
Партија 5
Целокупну набавку
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ
бр.07/14
23/ 51
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)
Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке
извршити подизвођач:
2)
који
ће
Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког подизвођача.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ
бр.07/14
24/ 51
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)
Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2)
Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3)
Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у
заједничкој понуди.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ
бр.07/14
25/ 51
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ И ОПРЕМА ЗА
ПОМОЋ ИЗБЕГЛИМ ЛИЦИМА
Партија 1: Грађевинскиматеријал
R.
B.
Naziv
1
Грађевински материјал
Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
* Напомена: Понуђач је обавезан да попуни и уз понуду достави спецификацију
грађевинског материјала која је саставни део конкурсне документације
Рок и начин плаћања
Рок важења понуде
Гарантни рок
Место испоруке
Партија 2: Пластеници и опрема за наводњавање
R.B Naziv artikla
.
Jedinic Količina
a mere
1
OKITEN 1''za navodnjavanje
metar
130
2
Folija za plastenik
8m/150mik,UV stabilna,
antikapajuća
metar
233
3
AT 6/10 traka
metar
500
4
Slavina za QG
kom
200
5
Mreža za zasenu 8m
m2
664
6
Rebrasta slavina 3/4x20
kom
30
7
Obujmica 50x3/4
kom
30
8
Okiten 6/4 za navodnjavanje
metar
100
9
Pedrollo Pumpa 2.2 kw,130
kom
1
Jedinična
cena
Ukupno
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ
бр.07/14
26/ 51
l/min
10
Polidrip cev O.D.20/33/4 L
metar
2000
11
Motorna pumpa za vodu WP35
kom
2
12
Kapajuća traka 11cm
3048(A)1,14
metara 2000
13
Kapajuća traka 11cm
150/11/7,5
metara 500
14
Okrugle crne šavne cevi 8m
21.3/1.8l
kom
183
15
Okiten 5/4'' za navodnjavanje
metar
70
16
Starter sa ventilom za AT-plavi kom
17
Kapajuća traka f16x0.15, R10cm, P-6l
metara 600
18
Jednor.malc folija debljine 40
mik.širine 100cm
metara 800
10
Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања
Рок важења понуде
Гарантни рок
Место испоруке
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ
бр.07/14
27/ 51
Партија 3: Шиваће машине
R.B Naziv artikla
.
Jedinic Količina
a mere
1
Max iberdeck 535 mašina za
šivenje или одговорајуће
Kom.
2
2
Max overlock 777-4 mašina za Kom.
šivenje или одговорајуће
2
3
MAX 383 mašina za šivenje
или одговорајуће
1
Kom.
Jedinična
cena
Ukupno
Jedinična
cena
Ukupno
Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања
Рок важења понуде
Гарантни рок
Место испоруке
Партија 4: Алати
R.B Naziv artikla
.
Jedinic Količina
a mere
1
Klešta za aluminijumske pop
nitne
Kom.
1
2
Klešta sečice 160mm
Kom.
1
3
Klešta špic kriva 200mm
Kom.
1
4
Imbus set 9 kom duži
Gar.
1
5
Polumaska sa filterom A1
Kom.
1
6
Brusilica vibraciona OS 300115
Kom.
1
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ
бр.07/14
28/ 51
7
Stega bravarska rotirajuća
125mm
Kom.
1
8
Ključevi nasadni 94 kom
Gar.
1
9
Brusilica el.pneumatska KEHD 1500-32
Kom.
1
10
Zavrtač DSSW 360 set
1/2''pneumatski
Kom.
1
11
Brusilica rotaciona FSX 200
Intec
Kom.
1
12
Brusilica ugaona W-WS 2500
Kom.
1
13
Brusilica ugaona W-WS 850
Kom.
1
14
Brusilica vibraciona W-MS 250 Kom.
3/1
1
15
Pištolj za vreli vazduh W-HP
2000
Kom.
1
16
Kompresor W-DK 850V
Kom.
1
17
Alat set 5 kom pneumatski
Gar.
1
18
Pištolj za farbanje LM 3000
Kom.
1
19
Bušilica Pneumatska
Kom.
1
20
Pripremna grupa
Kom.
1
21
Crevo pneumatsko armirano
15m
Kom.
1
22
Crevo pneumatsko armirano
20m
Kom.
1
23
Dizalica hidraulična 2t
krokodilka
Kom.
1
24
Autolimarska oprema za
razvlačenje
Kom.
1
25
Polir mašina GP-WP 1200
Kom.
1
26
Aparat za zavarivanje W-MIG
175
Kom.
1
27
Bušilica stubna W-SB 350-570 Kom.
1
28
Stega bravarska 150mm
Kom.
1
29
Stega 300x120mm
Kom.
1
30
Ključ okasto vilasti set 12 kom Gar.
2
31
Ključ nasadni 62 kom MSS-62- Gar.
1/2
1
32
Ključ nasadni 33 kom MSS-33- Gar.
1
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ
бр.07/14
29/ 51
1/4
33
Moment ključ MTW-210 28210Nm
Kom.
1
34
Bušilica vibraciona GP-SB 710 Kom.
1
35
Bušilica el.pneumatska W-BH
1200
Kom.
1
36
Testera kružna za metal WGMT 355
Kom.
1
37
Kompresor W-DK 850
Kom.
1
38
Pištolj za farbanje H.V.L.P.
Kom.
1
39
Aparat za zavarivanje W-ISG
160
Kom.
1
40
Kutija za alat 530x200x205
Kom.
1
41
Makaze za grane 800MM
BYPASS T-PRO
Kom.
1
42
Turpija za metal 250 mm
RAVNA SPEC 1
Kom.
1
43
Klešta kombinovana BN
180mm
Kom.
1
44
Odvijač set 20 kom.
Gar.
1
45
Ključ okasti set 6 kom.
Gar.
1
46
Čekić tesarski 600g ELLIX
Kom.
1
47
Ključevi nasadni 94 kom.
Kom.
1
48
Bušilica vibraciona GP – SB
710
Kom.
1
49
Brusilica ugaona W-WS 500
Kom.
1
50
List testere za ub.test.77mm
Gar.
1
51
Testera ubodna GP-PS 800
Kom.
1
52
Testera kružna GP-HK 1800
Kom.
1
53
Punjač akumulatora W-BL
612-12
Kom.
1
54
Produžni kabel 25m
Kom.
2
55
Crevo pneumatsko armirano
10m
Kom.
1
56
Pegla za plastične cevi W-RSG Gar.
63
1
57
Rende GP-EH 710
Kom.
1
58
Odvijači set protopii 5TLG
Kom.
1
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ
бр.07/14
30/ 51
SB/PH+IM
59
Bušilica vibraciona K-ED-E
850
Kom.
1
60
Komplet nasadnih ključeva 22
kom.
Kom.
1
61
Burgija i dleta SDS-plus 12
kom.
Gar.
1
62
Adapter sa SDS-MAX na
SDS+
Kom.
1
63
Sekač 18x75x380 MM SDSMAX
Gar.
1
64
Špic 3.2x400mm SDS-max
Kom.
1
65
Burgija SDS-MAX 40x520mm Kom.
1
66
Alat za mehaničare set 90kom
Kom.
1
67
Ključ podesivi 30mm CR-V
Kom.
1
Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања
Рок важења понуде
Гарантни рок
Место испоруке
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ
бр.07/14
31/ 51
Партија 5: Пољопривредне машне
R.B Naziv artikla
.
Jedinic Količina
a mere
1
Kultivator-VTB 600EKO P
kom
2
2
Benzinska freza HB 585
kom
2
3
Motorna kosa FS 350
kom
1
4
Trimi glava 40-2
kom
1
5
Cirkularni nož
kom
1
6
Motorna testera MS 180
kom
1
7
Motorna testera MS 230
kom
1
8
Motokultivator VOMEKS 500 kom
Honda
1
9
Setvospremač
kom
1
10
Ratarska prskalica 440/65/8
kom
2
11
Grablje Sunce t.ada
kom
1
12
Tanjirača 20diskova
kom
1
13
Prskalica 440/100/8
kom
1
14
Kardan za prskalicu
kom
1
15
Nošena tanjirača 24 diska 510 kom
1
16
Motorna testera MS 290
kom
1
17
Motorna kosa FS 56
kom
1
18
Električna kosilica XP 35 EL
kom
1
19
Freza kombi Honda gx 160
benzin sa frezom I tockovima
kom
1
20
Traktorska freza 165
termometal ADA
kom
1
21
Motokultivator Vomex 900 7.5 kom
KS
1
22
Motorna testera Villager VGS- kom
30 P
1
23
Motorna kosačica VILLI VR46 kom
P
1
24
Motorni trimer Villager BC
1250S
1
kom
Jedinična
cena
Ukupno
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ
бр.07/14
32/ 51
Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања
Рок важења понуде
Гарантни рок
Место испоруке
Датум
Понуђач
М. П.
_____________________________
________________________________
Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац
понуде.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ
бр.07/14
33/ 51
VIII МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О
ИСПОРУЦИ ОПРЕМЕ ЗА ПОМОЋ ИЗБЕГЛИМ ЛИЦИМА
ПАРТИЈА 1
Закључен између:
Града Шапца
са седиштем у Шапцу, улица Господар Јевремова бр. 6, ПИБ: 100084635 Матични
број: 07170033
Број рачуна: 840-10640-24 код Управе за трезор,
Телефон:015-364-148 Телефакс:015-364-150
кога заступа градоначелник Небојша Зеленовић
(у даљем тексту: Наручилац)
и
................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица ..........................................,
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: закуподавац),
Основ уговора:
ЈНМВ Број:...................................................
Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................
Члан 1.
Предмет уговора је грађевински материјал ради помоћ избеглим лицима у 2014.
години у свему према понуди испоручиоца број ______ од _______ 2014. године која је
саставни део овог уговора.
Члан 2.
Испоручилац добара се обавезује да за потребе наручиоца изврши испоруку
грађевинског материјала у свему под условима из конкурсне документације и
прихваћене понуде.
Члан 3.
Ако се записнички утврди да добра која је испоручилац добара испоручио
наручиоцу имају недостатке у квалитету и очигледне грешке, испоручилац добара ће
исте отклонити у року од 7 (седам) дана од дана сачињавања рекламационог записника.
Члан 4.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ
бр.07/14
34/ 51
Испоручилац добара се обавезује да испоручи грађевински материјал које у
свему одговара стандардима квалитета и утврђеним техничким прописима.
Рок испоруке грађевинског материјала је: _______ дана од дана склапања
уговора.
Грађевински материјал се испоручује на адреси испоручиоца.
Члан 5.
Вредност јавне набавке из члана 1. овог уговора је ___________ динара без
пореза на додату вредност.
Вредност јавне набавке из члана 1. овог уговора јe ___________ динара са
порезом на додату вредност.
Члан 6.
Плаћање ће се вршити: ________________________________________________
Члан 7.
Испоручилац добара је обавезан да наручиоцу достави бланко соло меницу, са
меничним писмом-овлашћењем за корисника бланко соло менице на износ од 10% од
вредности уговора, коју наручилац може употребити у случају неиспуњења уговорених
обавеза од стране испоручиоца.
Члан 8.
Овај уговор закључује се за 2014. годину, а за све што није наведено у овом
Уговору примењиваће се одредбе Закона о јавним набавкама и осталих позитивних
прописа.
Члан 9.
Спорове настале по основу овог уговора решаваће надлежни Привредни суд у
Ваљеву.
Члан 10.
Уговор је сачињен у шест примерака од којих по три за сваку уговорну страну.
У Шапцу, _________________
УГОВАРАЧИ
ЗА НАРУЧИОЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ШАПЦА
Небојша Зеленовић
ЗА ИСПОРУЧИОЦА ДОБАРА
Директор
_____________________
Напомена:
овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са
изабраним понуђачем, па ће ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога
одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен,
Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу
о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне
набавке.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ
бр.07/14
35/ 51
УГОВОР О
ИСПОРУЦИ ОПРЕМЕ ЗА ПОМОЋ ИЗБЕГЛИМ ЛИЦИМА
ПАРТИЈА 2
Закључен између:
Града Шапца
са седиштем у Шапцу, улица Господар Јевремова бр. 6, ПИБ: 100084635 Матични
број: 07170033
Број рачуна: 840-10640-24 код Управе за трезор,
Телефон:015-364-148 Телефакс:015-364-150
кога заступа градоначелник Небојша Зеленовић
(у даљем тексту: Наручилац)
и
................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица ..........................................,
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: закуподавац),
Основ уговора:
ЈНМВ Број:...................................................
Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................
Члан 1.
Предмет уговора су пластеници и опрема за наводњавање ради помоћ избеглим
лицима у 2014. години у свему према понуди испоручиоца број ______ од _______
2014. године која је саставни део овог уговора.
Члан 2.
Испоручилац добара се обавезује да за потребе наручиоца изврши испоруку
пластеника и опреме за наводњавање у свему под условима из конкурсне
документације и прихваћене понуде.
Члан 3.
Ако се записнички утврди да добра која је испоручилац добара испоручио
наручиоцу имају недостатке у квалитету и очигледне грешке, испоручилац добара ће
исте отклонити у року од 7 (седам) дана од дана сачињавања рекламационог записника.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ
бр.07/14
36/ 51
Члан 4.
Испоручилац добара се обавезује да испоручи пластенике и опрему за
наводњавање које у свему одговара стандардима квалитета и утврђеним техничким
прописима.
Рок испоруке пластеника и опреме за наводњавање је: _______ дана од дана
склапања уговора.
Пластеници и опрема за наводњавање се испоручују на адреси испоручиоца.
Члан 5.
Вредност јавне набавке из члана 1. овог уговора је ___________ динара без
пореза на додату вредност.
Вредност јавне набавке из члана 1. овог уговора јe ___________ динара са
порезом на додату вредност.
Члан 6.
Плаћање ће се вршити: ________________________________________________
Члан 7.
Испоручилац добара је обавезан да наручиоцу достави бланко соло меницу, са
меничним писмом-овлашћењем за корисника бланко соло менице на износ од 10% од
вредности уговора, коју наручилац може употребити у случају неиспуњења уговорених
обавеза од стране испоручиоца.
Члан 8.
Овај уговор закључује се за 2014. годину, а за све што није наведено у овом
Уговору примењиваће се одредбе Закона о јавним набавкама и осталих позитивних
прописа.
Члан 9.
Спорове настале по основу овог уговора решаваће надлежни Привредни суд у
Ваљеву.
Члан 10.
Уговор је сачињен у шест примерака од којих по три за сваку уговорну страну.
У Шапцу, _________________
УГОВАРАЧИ
ЗА НАРУЧИОЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ШАПЦА
Небојша Зеленовић
ЗА ИСПОРУЧИОЦА ДОБАРА
Директор
_____________________
Напомена:
овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са
изабраним понуђачем, па ће ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога
одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен,
Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу
о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне
набавке.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ
бр.07/14
37/ 51
УГОВОР О
ИСПОРУЦИ ОПРЕМЕ ЗА ПОМОЋ ИЗБЕГЛИМ ЛИЦИМА
ПАРТИЈА 3
Закључен између:
Града Шапца
са седиштем у Шапцу, улица Господар Јевремова бр. 6, ПИБ: 100084635 Матични
број: 07170033
Број рачуна: 840-10640-24 код Управе за трезор,
Телефон:015-364-148 Телефакс:015-364-150
кога заступа градоначелник Небојша Зеленовић
(у даљем тексту: Наручилац)
и
................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица ..........................................,
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: закуподавац),
Основ уговора:
ЈНМВ Број:...................................................
Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................
Члан 1.
Предмет уговора је испорука шиваћих машина ради помоћи избеглим лицима у
2014. години у свему према понуди испоручиоца број ______ од _______ 2014. године
која је саставни део овог уговора.
Члан 2.
Испоручилац добара се обавезује да за потребе наручиоца изврши испоруку
шиваћих машина у свему под условима из конкурсне документације и прихваћене
понуде.
Члан 3.
Ако се записнички утврди да добра која је испоручилац добара испоручио
наручиоцу имају недостатке у квалитету и очигледне грешке, испоручилац добара ће
исте отклонити у року од 7 (седам) дана од дана сачињавања рекламационог записника.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ
бр.07/14
38/ 51
Члан 4.
Испоручилац добара се обавезује да испоручи шиваће машине које у свему
одговара стандардима квалитета и утврђеним техничким прописима.
Рок испоруке шиваћих машина је: _______ дана од дана склапања уговора.
Шиваће машине се испоручују на адреси испоручиоца.
Члан 5.
Вредност јавне набавке из члана 1. овог уговора је ___________ динара без
пореза на додату вредност.
Вредност јавне набавке из члана 1. овог уговора јe ___________ динара са
порезом на додату вредност.
Члан 6.
Плаћање ће се вршити: ________________________________________________
Члан 7.
Испоручилац добара је обавезан да наручиоцу достави бланко соло меницу, са
меничним писмом-овлашћењем за корисника бланко соло менице на износ од 10% од
вредности уговора, коју наручилац може употребити у случају неиспуњења уговорених
обавеза од стране испоручиоца.
Члан 8.
Овај уговор закључује се за 2014. годину, а за све што није наведено у овом
Уговору примењиваће се одредбе Закона о јавним набавкама и осталих позитивних
прописа.
Члан 9.
Спорове настале по основу овог уговора решаваће надлежни Привредни суд у
Ваљеву.
Члан 10.
Уговор је сачињен у шест примерака од којих по три за сваку уговорну страну.
У Шапцу, _________________
УГОВАРАЧИ
ЗА НАРУЧИОЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ШАПЦА
Небојша Зеленовић
ЗА ИСПОРУЧИОЦА ДОБАРА
Директор
_____________________
Напомена:
овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са
изабраним понуђачем, па ће ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога
одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен,
Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу
о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне
набавке.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ
бр.07/14
39/ 51
УГОВОР О
ИСПОРУЦИ ОПРЕМЕ ЗА ПОМОЋ ИЗБЕГЛИМ ЛИЦИМА
ПАРТИЈА 4
Закључен између:
Града Шапца
са седиштем у Шапцу, улица Господар Јевремова бр. 6, ПИБ: 100084635 Матични
број: 07170033
Број рачуна: 840-10640-24 код Управе за трезор,
Телефон:015-364-148 Телефакс:015-364-150
кога заступа градоначелник Небојша Зеленовић
(у даљем тексту: Наручилац)
и
................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица ..........................................,
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: закуподавац),
Основ уговора:
ЈНМВ Број:...................................................
Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................
Члан 1.
Предмет уговора су алати ради помоћи избеглим лицима у 2014. години у свему
према понуди испоручиоца број ______ од _______ 2014. године која је саставни део
овог уговора.
Члан 2.
Испоручилац добара се обавезује да за потребе наручиоца изврши испоруку
алата у свему под условима из конкурсне документације и прихваћене понуде.
Члан 3.
Ако се записнички утврди да добра која је испоручилац добара испоручио
наручиоцу имају недостатке у квалитету и очигледне грешке, испоручилац добара ће
исте отклонити у року од 7 (седам) дана од дана сачињавања рекламационог записника.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ
бр.07/14
40/ 51
Члан 4.
Испоручилац добара се обавезује да испоручи алате које у свему одговара
стандардима квалитета и утврђеним техничким прописима.
Рок испоруке алата је: _______ дана од дана склапања уговора.
Алати се испоручују на адреси испоручиоца.
Члан 5.
Вредност јавне набавке из члана 1. овог уговора је ___________ динара без
пореза на додату вредност.
Вредност јавне набавке из члана 1. овог уговора јe ___________ динара са
порезом на додату вредност.
Члан 6.
Плаћање ће се вршити: ________________________________________________
Члан 7.
Испоручилац добара је обавезан да наручиоцу достави бланко соло меницу, са
меничним писмом-овлашћењем за корисника бланко соло менице на износ од 10% од
вредности уговора, коју наручилац може употребити у случају неиспуњења уговорених
обавеза од стране испоручиоца.
Члан 8.
Овај уговор закључује се за 2013. годину, а за све што није наведено у овом
Уговору примењиваће се одредбе Закона о јавним набавкама и осталих позитивних
прописа.
Члан 9.
Спорове настале по основу овог уговора решаваће надлежни Привредни суд у
Ваљеву.
Члан 10.
Уговор је сачињен у шест примерака од којих по три за сваку уговорну страну.
У Шапцу, _________________
УГОВАРАЧИ
ЗА НАРУЧИОЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ШАПЦА
Небојша Зеленовић
ЗА ИСПОРУЧИОЦА ДОБАРА
Директор
_____________________
Напомена:
овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са
изабраним понуђачем, па ће ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога
одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен,
Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу
о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне
набавке.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ
бр.07/14
41/ 51
УГОВОР О
ИСПОРУЦИ ОПРЕМЕ ЗА ПОМОЋ ИЗБЕГЛИМ ЛИЦИМА
ПАРТИЈА 5
Закључен између:
Града Шапца
са седиштем у Шапцу, улица Господар Јевремова бр. 6, ПИБ: 100084635 Матични
број: 07170033
Број рачуна: 840-10640-24 код Управе за трезор,
Телефон:015-364-148 Телефакс:015-364-150
кога заступа градоначелник Небојша Зеленовић
(у даљем тексту: Наручилац)
и
................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица ..........................................,
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: закуподавац),
Основ уговора:
ЈНМВ Број:...................................................
Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................
Члан 1.
Предмет уговора су пољопривредне машине ради помоћ избеглим лицима у
2014. години у свему према понуди испоручиоца број ______ од _______ 2014. године
која је саставни део овог уговора.
Члан 2.
Испоручилац добара се обавезује да за потребе наручиоца изврши испоруку
пољопривредних машина у свему под условима из конкурсне документације и
прихваћене понуде.
Члан 3.
Ако се записнички утврди да добра која је испоручилац добара испоручио
наручиоцу имају недостатке у квалитету и очигледне грешке, испоручилац добара ће
исте отклонити у року од 7 (седам) дана од дана сачињавања рекламационог записника.
Члан 4.
Испоручилац добара се обавезује да испоручи пољопривредне машине које у
свему одговарају стандардима квалитета и утврђеним техничким прописима.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ
бр.07/14
42/ 51
Рок испоруке пољопривредних машина је: _______ дана од дана склапања
уговора.
Пољопривредне машине се испоручују на адреси испоручиоца.
Члан 5.
Вредност јавне набавке из члана 1. овог уговора је ___________ динара без
пореза на додату вредност.
Вредност јавне набавке из члана 1. овог уговора јe ___________ динара са
порезом на додату вредност.
Члан 6.
Плаћање ће се вршити: ________________________________________________
Члан 7.
Испоручилац добара је обавезан да наручиоцу достави бланко соло меницу, са
меничним писмом-овлашћењем за корисника бланко соло менице на износ од 10% од
вредности уговора, коју наручилац може употребити у случају неиспуњења уговорених
обавеза од стране испоручиоца.
Члан 8.
Овај уговор закључује се за 2014. годину, а за све што није наведено у овом
Уговору примењиваће се одредбе Закона о јавним набавкама и осталих позитивних
прописа.
Члан 9.
Спорове настале по основу овог уговора решаваће надлежни Привредни суд у
Ваљеву.
Члан 10.
Уговор је сачињен у шест примерака од којих по три за сваку уговорну страну.
У Шапцу, _________________
УГОВАРАЧИ
ЗА НАРУЧИОЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ШАПЦА
Небојша Зеленовић
ЗА ИСПОРУЧИОЦА ДОБАРА
Директор
_____________________
Напомена:
овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са
изабраним понуђачем, па ће ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога
одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен,
Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу
о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне
набавке.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ
бр.07/14
43/ 51
IX ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
1. ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ И ОПРЕМА ЗА ПОМОЋ ИЗБЕГЛИМ
ЛИЦИМА
Партија бр. ____
Предмет
ЈН
Количина
1
2
Јединична
цена без
ПДВ-а
3
Јединична
цена са
ПДВ-ом
4
Укупна
цена без
ПДВ-а
5 (2x3)
Укупна цена
са ПДВ-ом
6 (2x4)
УКУПНО:
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
- у колони 1. уписати тачан назив позиције према предмеру радова
1) у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки
тражени предмет јавне набавке;
2) у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки
тражени предмет јавне набавке;
3) у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет
јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а
(наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у
колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
4) у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки
тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну
цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су
наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са
ПДВ-ом.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 44/ 51
бр.07/14
5) Понуђач може продужити табелу како би се уписали сви неопходни
подаци.
6) Понуђач може копирати табелу у више примерака уколико подноси
понуду за више партија, јер се табела попуњава посебно за сваку партију
Датум:
М.П.
Потпис понуђача
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ
бр.07/14
45/ 51
X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив
понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како
следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА
ИЗНОС ТРОШКА У РСД
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити
од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој
понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.
Датум:
М.П.
Потпис понуђача
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ
бр.07/14
46/ 51
XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке грађевинског материјала и опреме за помоћ избеглим лицима,
бр. 07/2014, поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.
Датум:
М.П.
Потпис понуђача
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу,
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке
ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у
поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2.
Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ
бр.07/14
47/ 51
XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач................................................................
у
поступку
јавне
набавке
грађевинског материјала и опреме за помоћ избеглим лицима , бр.ЈН 07/2014,
поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац
права интелектуалне својине.
Датум
________________
Понуђач
М.П.
__________________
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ
бр.07/14
48/ 51
XIII ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТ ЛИСТЕ
________________________
(Назив понуђача)
________________________
(Седиште и адреса)
________________________
(Датум )
СПИСАК НАЈВАЖНИЈИХ
ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА
(за претходне три године)
Назив радова
Износ
Датум
Наручилац
Уз списак доставити тражене потврде. Доказ може бити копија и не мора бити оверена
да је верна оригиналу.
Уколико понуђач не достави тражени доказ, понуда ће се сматрати неприхватљивом.
(м.п.)
_______________________
(Одговорно лице понуђача)
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ
бр.07/14
49/ 51
XIV ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ
_______________
(Назив понуђача)
________________________
(Седиште и адреса)
________________________
(Датум )
ОПИС ПОНУЂАЧЕВЕ
ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ
И АПАРАТУРЕ
Опрема
Број
(количина)
* Понуђач је дужан да достави инвентарску листу (пописну листу) или други доказ
(уговор о изнајмљивању опреме, простора и сл.) којим доказује наводе у табели. Доказ
може бити копија и не мора бити оверена да је верна оригиналу.
Уколико понуђач не достави тражени доказ, понуда ће се сматрати неприхватљивом.
(м.п.)
_______________________
(Одговорно лице понуђача)
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ
бр.07/14
50/ 51
XV ОБРАЗАЦ КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
________________________
(Назив понуђача)
________________________
(Седиште и адреса)
________________________
(Датум )
ИЗЈАВА
О
КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ И ДРУГИМ ЕКСПЕРТИМА
КОЈИ РАДЕ ЗА ПОНУЂАЧА
КОЈИ ЋЕ БИТИ ОДГОВОРНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА
Изјављујемо да ће за извршење уговора бити одговорно следеће техничко
особље и други експерти:
Техничко особље
и други експерти
(име и презиме)
Посао који обавља и
стручна спрема
*Понуђач је дужан да достави за запослено односно ангажовано лице наведено у
табели копију радне књижице или уговор о раду, или уговор о обављању привремених
и повремених послова и сл. Докази не морају бити оверени да су верни оригиналу.
Уколико понуђач не достави тражене доказе, понуда ће се сматрати неприхватљивом.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ
бр.07/14
51/ 51
Download

Konkursna dokumentacija