I Интернационални научни скуп
th
1 International Scientific Symposium
АГЕНДА
Бијељина, 30. и 31. мај 2013. године
I Интернационални научни скуп „ЕконБиз 2013“
Бијељина 30. и 31. мај 2013. године
AГЕНДА
30. мај 2013. године / Маy 30, 2013
12:00 – 18:00
Долазак и смјештај учесника
18:30 – 19:30
Сједница Програмског одбора
Хотел „Пирг“ Етно Село „СТАНИШИЋИ“, Бијељина
20:00 – 24:00
Заједничка вечера за све учеснике скупа – Хотел
“Санкт Петербург” Етно Село „СТАНИШИЋИ“, Бијељина
3
I Интернационални научни скуп „ЕконБиз 2013“
Бијељина 30. и 31. мај 2013. године
AГЕНДА
31. мај 2013. године / Маy 31, 2013
09:00 – 10:00
Регистрација учесника
Центар за високо образовање, Бијељина
Registration of participants
Centre for Higer Education, Bijeljina
10:00 – 11:15
Отварање Научног скупа
Поздравна ријеч декана и гостију
Conference opening, the Dean’s welcoming speech and the
Guests’ introductory addresses
11:15 – 12:15
Пленарна секција
Plenary session
12:30 – 14:30
Коктел – Центар за високо образовање, Бијељина
Cocktail party – Centre for Higer Education, Bijeljina
15:00 – 17:30
Паралелне секције
Факултет пословне економије Бијељина
Parallel sessions
Faculty of Business Economics, Bijeljina
17:40 – 18:00
Саопштење закључака
Факултет пословне економије Бијељина
Presentation of conclusions
Faculty of Business Economics, Bijeljina
4
I Интернационални научни скуп „ЕконБиз 2013“
Бијељина 30. и 31. мај 2013. године
Пленарна секција / Plenary Session
Бијељина, Центар за високо образовање, 31. мај 2013.
Bijeljina, Centre for Higher Education, May, 31 2013
01.
10:00 – 11:15
Отварање Научног скупа
Поздравна ријеч декана и гостију
Conference opening
the Dean’s welcoming speech and the Guests’
introductory addresses
11:15 – 12:15
Пленарна секција
Plenary session
11:15 – 11:27
Драгутин Мировић, Универзитет у Источном
Сарајеву, Факултет пословне економије Бијељина,
Бијељина, Република Српска, БиХ
КОНТРОВЕРЗЕ ЕКОНОМСКЕ ТЕОРИЈЕ И ПРОБЛЕМ
ЉУДСКОГ ЗНАЊА
02.
11:27 – 11:39
Јелена Кочовић, Универзитет у Београду, Економски
факултет у Београду, Београд, Србија
Марија Јововић, Универзитет у Београду, Економски
факултет у Београду, Београд, Србија
ИЗВОРИ И ИНВЕСТИРАЊЕ СРЕДСТАВА ОСИГУРАВАЧА
НА СРПСКОМ ТРЖИШТУ ОСИГУРАЊА
5
I Интернационални научни скуп „ЕконБиз 2013“
03.
11:39 – 11:51
Бијељина 30. и 31. мај 2013. године
Ненад Вуњак, Универзитет у Новом Саду, Економски
факултет у Суботици, Суботица, Србија
Вера Мировић, Висока пословна школа струковних
студија Нови Сад, Нови Сад, Србија
СЕКЈУРИТИЗАЦИЈА АКТИВЕ КАО СРЕДСТВО
ФИНАНСИРАЊА КОРПОРАЦИЈА
04.
11:51 – 12:03
Стеван Стевић, Универзитет у Источном Сарајеву,
Економски факултет у Брчком, Дистрикт Брчко, БиХ
АНАЛИЗА СТРУКТУРЕ БРУТО ДОМАЋЕГ ПРОИЗВОДА
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ И СУСЈЕДНИХ ЗЕМАЉА
05.
12:03 – 12:15
Бранко Крсмановић, Универзитет у Источном
Сарајеву, Факултет пословне економије Бијељина,
Бијељина, Република Српска, БиХ
КОНЦЕПТ ДИГИТАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ
6
I Интернационални научни скуп „ЕконБиз 2013“
Бијељина 30. и 31. мај 2013. године
Секција А / Session A (С1)
ТЕОРИЈСКА ЕКОНОМИЈА / THEORETIC ECONOMICS
Бијељина, Факултет пословне економије Бијељина, 31. мај 2013.
Faculty of Business Economics, Bijeljina May, 31 2013
Предсједништво / Chaired by:
Aлекса Милојевић
Весна Петровић
01.
Алекса Милојевић
ГЛОБАЛИЗАМ, НОВАЦ И БОГАТСТВО
02.
Ђуро Медић
ПРАВЦИ РАЗВОЈА ТЕОРИЈСКЕ ЕКОНОМИЈЕ И ЊЕНИХ
ОДНОСА С ПОЛИТИЧКОМ И ПОСЛОВНОМ ЕКОНОМИЈОМ
03.
Жарко Ристић
Кристијан Ристић
НЕОЛИБЕРАЛНА ОРТОДОКСИЈА КАО КВАЗИ-ИЗАЗОВ
НОВЕ ЕКОНОМИЈЕ
04.
Љубомир Трифуновић
Лазар Радовановић
Славко Матановић
СИСТЕМИ ПОДРШКЕ ОДЛУЧИВАЊУ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ
ТРГОВИНИ НА МАЛО
05.
Раде Станкић
Марко Станкић
МЕРЕЊЕ ЕКОНОМСКОГ И ДРУШТВЕНОГ УТИЦАЈА
ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА
7
I Интернационални научни скуп „ЕконБиз 2013“
Бијељина 30. и 31. мај 2013. године
06.
Миладин Јовичић
Анкица Јовичић
Огњен Зупур
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО И ЈАВНИ ИНТЕРЕС
07.
Зоран Мастило
Ања Рајак
ТРАЖЊА И ЊЕНА ЕЛАСТИЧНОСТ
08.
Никола Глуховић
СТРАТЕШКИ ЗНАЧАЈ ПРОВЈЕРЕ ЛОЈАЛНОСТИ БРЕНДУ У
САВРЕМЕНИМ ТРЖИШНИМ УСЛОВИМА
09.
Лејла Терзић
КОНКУРЕНТНОСТ ПРИВРЕДЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ:
МЈЕРЕЊЕ И РАНГИРАЊЕ ПРЕМА МЕТОДОЛОГИЈИ
СВЈЕТСКОГ ЕКОНОМСКОГ ФОРУМА
10.
Љиљана Танасић
ЛЕАН МЕТОДЕ И ТЕХНИКЕ - РЈЕШЕЊЕ ЗА САВРЕМЕНЕ
УСЛОВЕ ПОСЛОВАЊА
11.
Весна Петровић
ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ: ЕУ ФОНДОВИ, ЕКОНОМСКЕ
ИМПЛИКАЦИЈЕ И ИЗАЗОВИ
12.
Огњен Ерић
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ЗЕМАЉА ЗАПАДНОГ БАЛКАНА
КРОЗ ТРАНЗИЦИОНЕ РЕФОРМЕ И РЕГИОНАЛНУ
САРАДЊУ
13.
Горан Балотић
Предраг Млинаревић
ПРИНЦИПИ НОВЕ ЕКОНОМИЈЕ И ЊИХОВЕ
ИМПЛИКАЦИЈЕ НА ПОДИЗАЊЕ НИВОА
КОНКУРЕНТНОСТИ
8
I Интернационални научни скуп „ЕконБиз 2013“
Бијељина 30. и 31. мај 2013. године
Секција Б / Session B (С2)
ФИНАНСИЈЕ, РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА
FINANCES, ACCOUNTING AND AUDITNIG
Бијељина, Факултет пословне економије Бијељина, 31. мај 2013.
Faculty of Business Economics, Bijeljina May, 31 2013
Предсједништво / Chaired by:
Рајко Радовић
Срђан Лалић
01.
Рајко Радовић
Драган Миловановић
Срђан Лалић
ИМУНИЗАЦИЈА ПОРТФОЛИА ОБВЕЗНИЦА У ФУНКЦИЈИ
ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДЛУЧИВАЊА
02.
Љиљана Дмитровић Шапоња
Саша Граворац
Сунчица Милутиновић
РАЧУНОВОДСТВЕНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ У
ФУНКЦИЈИ УПРАВЉАЊА КОРПОРАЦИЈАМА
03.
Александар Стојановић
Бобана Чегар
ШАРОЛИКОСТ ЕФЕКТИВНОГ ПОРЕСКОГ ОПТЕРЕЋЕЊА
ИМОВИНЕ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
04.
Валентина Дувњак
АНАЛИЗА УЗРОКА ПОСЛОВНОГ НЕУСПЈЕХА У
ПРЕДУЗЕЋИМА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
9
I Интернационални научни скуп „ЕконБиз 2013“
Бијељина 30. и 31. мај 2013. године
05.
Мирјана Стојановић-Тривановић
Дијана Граховац
Михајло Травар
АЛТМАНОВА ФУНКЦИЈА У УСЛОВИМА ЕКОНОМСКЕ
КРИЗЕ У БХ ПРИВРЕДИ-ПРИМЈЕНА И ИЗАЗОВИ
06.
Борка Поповић
Звјездана Гавриловић
АНАЛИЗА ФИНАНСИЈСКОГ, ИМОВИНСКОГ И ПРИНОСНОГ
ПОЛОЖАЈА ПРЕДУЗЕЋА НА БАЊАЛУЧКОЈ БЕРЗИ
07.
Бојана Вуковић
Мирко Андрић
ФИНАНСИЈСКИ И БИЛАНСНИ АСПЕКТИ ПОСЛОВНИХ
КОМБИНАЦИЈА
08.
Биљана Станивук
РЕФОРМА ФИСКАЛНОГ СИСТЕМА БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ
09.
Сања Васић
МАКСИМИЗИРАЊЕ ПРОФИТА И ЕКОНОМИЈА ОБИМА У
ПРЕДУЗЕЋУ
10
I Интернационални научни скуп „ЕконБиз 2013“
Бијељина 30. и 31. мај 2013. године
Секција В / Session V (С3)
БАНКАРСТВО И ОСИГУРАЊЕ / BANKING AND INSURANCE
Бијељина, Факултет пословне економије Бијељина, 31. мај 2013.
Faculty of Business Economics, Bijeljina May, 31 2013
Предсједништво / Chaired by:
Мирела Митрашевић
Јелена Дамјановић
01.
Синиша Остојић
Зоран Мастило
ИНДЕКСИРАЊЕ ПЕНЗИЈА У ЕКОНОМИЈАМА ЕЦА
РЕГИОНА-АНАЛИЗА СРБИЈЕ И РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
02.
Татјана Ракоњац-Антић
Весна Рајић
ПРАВЦИ РАЗВОЈА ДОБРОВОЉНОГ ПЕНЗИЈСКОГ
ОСИГУРАЊА У СРБИЈИ
03.
Вера Зеленовић
Јована Иванчевић
КАРАКТЕРИСТИКЕ МОБИЛНОГ БАНКАРСТВА СА
ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА БАНКАРСКО ТРЖИШТЕ СРБИЈЕ
04.
Мирела Митрашевић
ЦИКЛУСИ ПРОФИТА НА ТРЖИШТУ НЕЖИВОТНОГ
ОСИГУРАЊА
05.
Милан Радовић
Јелена Витомир
Милан Радаковић
АЛМ КОНЦЕПТ У ФУНКЦИЈИ ЛИКВИДНОСТИ ПОСЛОВНЕ
БАНКЕ
11
I Интернационални научни скуп „ЕконБиз 2013“
Бијељина 30. и 31. мај 2013. године
06.
Јелена Дамјановић
УТИЦАЈ МЕЂУНАРОДНЕ РЕГУЛАТИВЕ ИЗ ОБЛАСТИ
БАНКАРСКОГ СИСТЕМА НА ДОМАЋЕ ПРАВНЕ ПРОПИСЕ
07.
Гордана Васиљевић
МОНИТОРИНГ КРЕДИТНОГ РЕЈТИНГА ДУЖНИКА И
КОЛАТЕРАЛА У ФУНКЦИЈИ УБЛАЖАВАЊА НЕГАТИВНИХ
ЕФЕКАТА ИЗЛОЖЕНОСТИ КРЕДИТНОМ РИЗИКУ БАНКЕ
08.
Миливоје Давидовић
Тамара Антонијевић
ИНДИКАТОРИ ПОСЛОВАЊА БАНКАРСКОГ СЕКТОРА
СРБИЈЕ И БиХ У ВРЕМЕНУ ГЛОБАЛНЕ КРИЗЕ
09.
Наташа Бошковић
ОСИГУРАВАЈУЋЕ КОМПАНИЈЕ У УЛОЗИ
ИНСТИТУЦИОНАЛНИХ ИНВЕСТИТОРА У РЕПУБЛИЦИ
СРПСКОЈ
10.
Милош Видовић
Јован Деурић
КОНТРОЛА РИЗИКА КАМАТНЕ СТОПЕ ИНВЕСТИЦИОНОГ
ПОРТФОЛИА БАНАКА
11.
Александар Беговић
Вукашин Стевановић
Александар Бунијевац
СТРУКТУРА И ПЛАСМАН СРЕДСТАВА ТЕХНИЧКИХ
РЕЗЕРВИ
12
I Интернационални научни скуп „ЕконБиз 2013“
Бијељина 30. и 31. мај 2013. године
Секција Г / Session G (С4)
МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА И ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА
MONETARY ECONOMY AND FINANCIAL MARKETS
Бијељина, Факултет пословне економије Бијељина, 31. мај 2013.
Faculty of Business Economics, Bijeljina May, 31 2013
Предсједништво / Chaired by:
Спасоје Тушевљак
Сузана Стевановић
01.
Ново Плакаловић
РЕЛЕВАНТНОСТ WASHINGTON-СКОГ КОНСЕНЗУСА У БиХ
02.
Спасоје Tушевљак
ДОПРИНОСИ ЛИ ОБРАЗОВАЊЕ РАЗВОЈУ У КРИЗИ
03.
Дејан Јакшић
Кристина Мијић
УТИЦАЈ ПРОФИТАБИЛНОСТИ НА НИВО КРЕДИТНЕ
ЗАДУЖЕНОСТИ УЧЕСНИКА НА ФИНАНСИЈСКОМ
ТРЖИШТУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
04.
Ксенија Денчић Михајлов
Дејан Спасић
РЕАЛИЗАЦИЈА ИНИЦИЈАЛНИХ ЈАВНИХ ПОНУДА АКЦИЈА
НА ТРЖИШТИМА У НАСТАЈАЊУ
05.
Аднан Ровчанин
Адна Матараџија
Амра Матараџија
ПРЕДНОСТИ ПРОЦЕСА СЕКЈУРИТИЗАЦИЈЕ НА
ФИНАНСИЈСКИМ ТРЖИШТИМА
13
I Интернационални научни скуп „ЕконБиз 2013“
Бијељина 30. и 31. мај 2013. године
06.
Витомир Старчевић
Слободан Суботић
Горан Митровић
ДИВЕРЗИФИКАЦИЈА КАО ЕФИКАСАН НАЧИН СМАЊЕЊА
РИЗИЧНОСТИ УЛАГАЊА У ХАРТИЈЕ ОД ВРИЈЕДНОСТИ
07.
Весна Пророк
Слађана Пауновић
BLACK-SCHOLES-ОВ МОДЕЛ ВРЕДНОВАЊА CALL ОПЦИЈА
ЕВРОПСКОГ ТИПА
08.
Мартина Крижановић
Зенаида Варупа
СВЈЕТСКА ВАЛУТА-РЕФОРМА МЕЂУНАРОДНОГ
МОНЕТАРНОГ СУСТАВА
09.
Сузана Стевановић
УЧЕШЋЕ ОБВЕЗНИЦА У РАЗВОЈУ ТРЖИШТА КАПИТАЛА У
БиХ
10.
Бојана Вучићевић
Јелена Јокић
ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ КАО ПЕРСПЕКТИВА РАЗВОЈА
ФИНАНСИЈСКИХ ТРЖИШТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
14
I Интернационални научни скуп „ЕконБиз 2013“
Бијељина 30. и 31. мај 2013. године
Секција Д / Session D (С5)
ПРЕДУЗЕТНИШТВО, МАРКЕТИНГ И МЕНАЏМЕНТ
ENTERPRENEURSHIP, MARKETING AND MANAGEMENT
Бијељина, Факултет пословне економије Бијељина, 31. мај 2013.
Faculty of Business Economics, Bijeljina May, 31 2013
Предсједништво / Chaired by:
Пајо Панић
Звјездана Гавриловић
01.
Пајо Панић
Биљана Ковачевић
Драгана Андрић
НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ДИРЕКТНИХ СТРАНИХ
ИНВЕСТИЦИЈА НА ЗЕМЉУ ДОМАЋИНА
02.
Никола Вукмировић
КРЕИРАЊА ИНОВАТИВНИХ РЕСУРСА У САВРЕМЕНОМ
ПРЕДУЗЕТНИШТВУ
03.
Перо Петровић
Александар Живковић
НЕЗАВИСНОСТ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА У
КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЉАЊУ ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА
04.
Момчило Пољић
ИНТЕРНЕТ И МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА
05.
Марко Шарчевић
Тихомир Спремо
ТЕОРИЈСКИ ОСНОВИ БИЗНИС ПЛАНА
15
I Интернационални научни скуп „ЕконБиз 2013“
Бијељина 30. и 31. мај 2013. године
06.
Тихомир Спремо
Марко Шарчевић
САВРЕМЕНИ ПРИСТУП РАЗВОЈУ МАЛОГ БИЗНИСА: НОВА
ИЗВОЗНА ОРИЈЕНТАЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
07.
Ненад Лалић
Љубиша Владушић
КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ У ФУНКЦИЈИ
ПОБОЉШАЊА ПОСЛОВНОГ РЕЗУЛТАТА ПРЕДУЗЕЋА
08.
Владан Настић
ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР ЗА ПОДСТИЦАЈ ИЗВОЗА У
БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ И ЊЕГОВА УЛОГА У КРЕИРАЊУ
И РЕАЛИЗАЦИЈИ ИЗВОЗНЕ МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈЕ
09.
Драган Булатовић
Ана Булатовић
НОВИ ТРЕНДОВИ У ТУРИЗМУ И ЊИХОВ УТИЦАЈ НА
ДЕСТИНАЦИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ
10.
Звјездана Гавриловић
КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЈА ИНТЕГРИСАНЕ МАРКЕТИНГ
КОМУНИКАЦИЈЕ
11.
Драган Плакаловић
Ново Плакаловић
Никола Глуховић
УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ УНИВЕРЗИТЕТОМ У ЦИЉУ
ПРОГРЕСА
12.
Немања Сапардић
МОДЕЛИ WEB ПОРТАЛА ЗА УСПЈЕШНО ПОСЛОВАЊЕ
ПОСЛОВНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
16
I Интернационални научни скуп „ЕконБиз 2013“
Бијељина 30. и 31. мај 2013. године
13.
Дамјан Даниловић
КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ У ДРЖАВНИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА У СВЈЕТЛУ СМЈЕРНИЦА ОЕЦД
14.
Нено Себастијановић
КОНЦЕПТ ХАОСА СТРАТЕШКИ ОКВИР ЗА УПРАВЉАЊЕ
ОПАСНОСТИМА И ПРИЛИКАМА
15.
Тамара Врањевац
ЖЕНСКО ПРЕДУЗЕТНИШТВО У БиХ
17
I Интернационални научни скуп „ЕконБиз 2013“
Бијељина 30. и 31. мај 2013. године
БИЉЕШКЕ
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
18
I Интернационални научни скуп „ЕконБиз 2013“
Бијељина 30. и 31. мај 2013. године
БИЉЕШКЕ
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
19
I Интернационални научни скуп „ЕконБиз 2013“
Бијељина 30. и 31. мај 2013. године
БИЉЕШКЕ
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
20
I Интернационални научни скуп „ЕконБиз 2013“
Бијељина 30. и 31. мај 2013. године
БИЉЕШКЕ
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
21
I Интернационални научни скуп „ЕконБиз 2013“
Бијељина 30. и 31. мај 2013. године
БИЉЕШКЕ
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
22
УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
ФАКУЛТЕТ ПОСЛОВНЕ ЕКОНОМИЈЕ БИЈЕЉИНА
UNIVERSITY OF EASTERN SARAJEVO
FACULTY OF BUSINESS ECONOMICS
www.ekonbiz.info
Download

Preuzmite dokument - Универзитет у Источном Сарајеву