`
NASTAVNO-NAUČNOM VEĆU FIZIČKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Pošto smo na III sednici Nastavno-naučnog veća Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu,
održanoj 29. januara 2014. godine, određeni za članove Komisije za pripremu izveštaja po
raspisanom konkursu za izbor jednog NASTAVNIKA U ZVANJU VANREDNOG
PROFESORA za naučnu oblast FIZIKA KONDENZOVANE MATERIJE na Fizičkom
fakultetu u Beogradu, podnosimo sledeći
RE F E R AT
Na konkurs za izbor jednog VANREDNOG PROFESORA za naučnu oblast FIZIKA
KONDENZOVANE MATERIJE na Fizičkom fakultetu u Beogradu, koji je objavljen u listu
˝DANAS˝ 19. februara 2014. godine, prijavio se jedan kandidat, dr Dušan Popović, docent
Fizičkog fakulteta u Beogradu.
BIOGRAFIJA, NASTAVNA I NAUČNA AKTIVNOST
Dušana Popovića
1. Osnovni biografski podaci
Dr Dušan Popović rođen je u Beogradu 1966. godine. Osnovnu i srednju školu sam završio je
Beogradu. Diplomirao je na Fizičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1993. godine sa
srednjom ocenom 8.89. Magistarski rad ”Dielektrične osobine dvojnih fosfata bakra i
kobalta“ odbranio je 2001. godine na Fizičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Doktorsku tezu ”Uporedna analiza
spektralnih i električnih osobina monokristala
1
`
stroncijum titanata dopiranih 3d- i 4f- jonima“ na Fizičkom fakultetu Univerziteta u
Beogradu odbranio je 2006. godine.
Od 1994. godine zaposlen je na Fizičkom fakultetu u Beogradu u zvanju stručnog saradnika,
asistenta pripravnika, asistenta i docenta.
2. Nastavna aktivnost
Dr Dušan Popović je u periodu od 1994. do 2009. godine radio na Fizičkom fakultetu u
zvanju stručnog saradnika, asistenta pripravnika i asistenta. U tom periodu držao je vežbe iz
sledećih predmeta: Mehanika i termodinamika za studente astrofizike; opšte fizike, smer A;
fizike i osnova tehnike, smer D; fizike i hemije, smer E; meteorologije; fizičke hemije; Opšti
kurs fizike za studente hemije i biohemije; Fizika čvrstog stanja za studente A, B i C smera
(laboratorijske vežbe); Fizika kondenzovanog stanja materije za studente B smera
(računske vežbe); Elektrotehnika i Fizički osnovi elektrotehnike sa studente C i D smera
(računske vežbe); Ispitivanje materijala za studente C smera (laboratorijske vežbe); Fizika I
i Fizika II za studente Hemijskog fakulteta.
Na Farmaceutskom fakultetu (1997/98) i Poljoprivrednom fakultetu (1998/99) Univerziteta u
Beogradu honorarno je držao vežbe iz opštih kurseva fizike za studente prve godine.
Od 2009. godine, u zvanju docenta, na Fizičkom fakultetu držao je predavanja iz predmeta
Elektrotehnika. Osim toga, kao docent je na Hemijskom fakultetu držao
nastavu
iz
predmeta Fizika, a na Fakultetu za fizičku hemiju nastavu iz predmeta Fizika II i Fizika
III.
U periodu od 2005. do 2013. godine
bio je šef Laboratorije za fizičku mehaniku i
termofiziku.
Dr Dušan Popović rukovodio je izradom dva završna rada na Fizičkom fakultetu:
- Kosta Simonović, Diplomski rad, 2010;
- Halima M. Shaban Algamode, Master Thesis, 2012.
2
`
Bio je član većeg broja komisija za odbranu diplomskih i magistarskih radova i jednog
doktorata na Fizičkom fakultetu, kao i po jednog diplomskog rada na Hemijskom i
Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu.
Autor je udžbenika “Odabrana poglavlja Fizike II (za studente Fakulteta za fizičku hemiju)”,
recenzija 24. 1. 2014., 35/1.
Prosečna ocena kojom su ga studenti ocenili u prethodnom periodu je 4.89 (maksimalna
ocena 5).
3. Naučna aktivnost
3.1.
Publikacije
Dr Dušan Popović do sada je objavio 20 radova u međunarodnim časopisima, od čega je 13
radova u časopisima sa impakt faktorom većim od 1. Osim toga ima 14 učešća na
konferencijama (od kojih su devet međunarodne).
3.2.
Učešće na naučnim projektima i međunarodna saradnja
Od 1994. godine kroz rad u Laboratoriji za fiziku kondenzovanog stanja i fiziku materijala
Fizičkog fakulteta dr Dušan Popović učestvovao je u realizaciji sledećih projekata
Ministarstva za nauku Republike Srbije:
- “Magnetne, optičke i dielektrične osobine kristalnih I amorfnih sistema” MNTR, No101996,
šef projekta dr B. Babić-Stojić, Institut Vinča, Beograd
- “Nelinearni dinamički fenomeni u fotorerefraktivnim sredinama, tečnim kristalima, plazmi i
left-handed materijalima”, MNTR, No OI141031, šef projekta Dr D. Jovanovic, Institut za
Fiziku, Zemun
- “Dielektrične, magnetne i optičke osobine polimera i kristalnih sistema“ MNTR, No
141021, šef projekta Dr J. Dojčilović, Fizički fakultet, Beograd
- “Proučavanje uticaja tretiranja na dielektrične, optičke, magnetne i osobine površina
kristalnih polimernih sistema“ MNTR, No 171029.
Međunarodnu saradnju dr Dušan Popović ostvarivao je kroz učešće na projektu “Investigating of
valence exchange process and development of complex oxide compounds synthesis technology
3
`
for new generation relaxators and lasers with tunable wavelength“, international common project,
KNURE, Harkiv, Ukraine and Faculty of Physics, University of Belgrade.
Imao je stručne boravke na
-Dublin City University, National Centre for Plasma Science & Technology (NCPST),
maj-jun 2010;
-Sungkyunwan University (SKKU), Department of Energy Science (DOES), Korea, World
Class University (WCU) Program, Postdoctoral Position (2010-2011)
4. Pregled naučnih rezultata
Naučno-istraživački rad dr Dušana Popovića najvećim delom pripada eksperimentalnoj
fizici kondenzovane materije. Ispitivao je strukturne fazne prelaze soli prelaznih metala i
monokristala stroncijum titanata SrTiO3 (čistog, nedopiranog i dopiranog 3d- (Cr, Mn, Fe, Ni)
i 4f- (Nd, Sm, Eu, Tm) jonima), kao i nanokristalne prahove različitih materijala (SiC, Si3N4
itd.). Deo njegovog rada odnosi se na sintezu, analizu parametara sinteze i analizu parametara
sintetisanih nanočestica. Takođe, bavi se istraživanjem termičkih i optičkih svojstava
polimernih sistema
Od 2006. godine bavi se i problematikom neravotežne plazme.
Rezultati njegove dosadašnje naučne aktivnosti detaljnije su opisani u nastavku.
4.1.
Proučavanje uticaja različitih tretmana na osobine monokristala
Y3Al5O12, Al2O3 i SrTiO3 i polikristala BaTiO3 [A1, A7, A8, A14-A18]
U okviru ove teme kandidat je proučavao uticaj tretiranja monokristalnih materijala na
njihove dielektrične i spektroskopske
osobine. Dielektrične osobine su analizirane u
temperaturskom intervalu 30-300К i frekvencijskom intervalu 80kH-30MHz. Istraživao je
uticaj 3d- i 4d- dopiranja na mehanizme polarizovanja monokristala stroncijum titanata
(STO). Rezultati istraživanja potvrdili su važenje Kiri-Vajsovog zakona na temperaturama
višim od 50K. Takođe, utvrđeno je da dopiranje 3d- jonima dovodi do postojanje
antiferodistorzionog faznog prelaza na 105K, koji se u slučaju nedopiranog STO ne zapaža.
Dopiranjem 4f-jonima ovaj prelaz postaje izrazito uočljiv. Spektroskopska merenja na
4
`
monokroistalima STO su vršena u UV-VIS-NIR oblasti na različitim temperaturama.
Infracrvena spektroskopska merenja su pokazala postojanje doprinosa jonske polarizacije u
ukupnoj polarizaciji kristala. Merenja u UV-VIS opsegu su pokazala uticaj dopiranja na
energijski procep kod monokristalnih materijala. Analiza Ramanovih spektara je pokazala da
4f- dopiranje STO bitno menja njegove osobine, naročito u blizini faznih prelaza. Osim
ovoga, kandidat se bavio i ispitivanjem uticaja tribofiizičke aktivacije
na strukturu
polikristalnog barijum titanata (BaTiO3). Analizom IR spektara ustanovljena je promena IR
aktivnih moda. Pokazano je da mehanička aktivacija BaTiO3 ima značaja n uticaj na promenu
strukture čestica.
4.2.
Proučavanje uticaja tretiranja površina monokristala [A4-A6]
U okviru ove problematike kandidat je proučavao modifikaciju površina monokristala
STO i aluminijum oksida (Аl2O3) plazmenim i jonskim snopovima. Proučavanje uticaja
ovakvih tretiranja na površine je vršeno metodama XRD, XRD malog ugla, SEM/EDX i
АFM analizom. U toku hlađenja površina uzoraka tretiranih kompresionim plazma
mlazevima (CPF) zbog velikog temperaturskog gradijenta dolazi do formiranja različitih
površinskih struktura. Na primer, XRD analizom je ustanovljeno da se na površini
monokristala SrTiO3:Sm formirao polikristalni sloj, bez pojave novih jedinjenja. Ovako
dobijene strukture su reda veličine 10-5-10-9m. Postojanje rekristalizacije po dubini tretiranog
uzorka je potvrdjeno pomoću metode XRD malog ugla. Tretiran je monokristal Аl2O3
plazmom do stvaranja periodično orijentisanih struktura na površini uzorka. Ustanovljeno je
da su ove strukture bogatije kiseonikom od ostatka površine tretiranog monokristala, što može
biti osnov za primenu CPF plazme kao sredstva za dobijanje visokouređenih kiseonikom
bogatih struktura na površini monokristala. Takodje, kandidat se bavio i analizom efekata
tretiranja monokristala silicijum dioxida (SiO2)
DC plazmom. Izvršena je analiza tretiranih
površina Ramanovim rasejanjem. Široki ramanski maksimum na oko 2800cm-1 je analiziran,
pri čemu je konstatovano pomeranje ovoga maksimuma kao posledica tretitranja plazmom.
4.3.
Analiza termičkih i optičkih osobina polimernih sistema [A2, A10, A11]
U okviru istraživanja polimernih sistema dr Dušan Popović se prvenstveno bavio
njihovim termičkim i optičkim svojstvima. Proces prenosa toplotne energije kroz vlaknaste
5
`
polimerne sisteme komplikuje se činjenicom da ovi materijali u sebi sadrže veliku količinu
vazduha. Polazeći od činjenice da je vazduh uključen u sve strukturne elemente jednog
vlaknastog polimernog sistema, tj. mikroskopski (morfologija vlakna), mezoskopski
(dvodimenzionalni sistem) i makroskopski (trodimenzionalni sistem), u objavljenim radovima
analiziran je uticaj distribucije pora u polimernim vlaknastim sistemima na njihovo toplotno
ponašanje u ravnotežnim i dinamičkim uslovima. Ispitivan je uticaj geometrije strukturnih
elemenata na mezoskopskom nivou na optička svojstva (UV-VIS oblast) kompleksnih
hijerarhijskih struktura vlaknastih polimernih sistema.
U okviru UV spektroskopskih
istraživanja je vršena UPF (ultaviolet protective factor) analiza polimernih sistema.
Analizirana je korelacija izmedju UPF faktora i drugih parametara ključnih za osobine ovih
materijala.
4.4.
Sinteza, analiza parametara sinteze i analiza parametara nanočestica
[A13, A3]
U okviru ove teme kandidat se bavio analizom UV-VIS spektralnih osobina SiCN i SiC
nanoprahova. Rezultati analize pokazuju da je kod ovih materijala dominantan direktan
međuzonski prelaz. Takođe, ustanovljeno je postojanje plavog pomaka (blue shift) energije
procepa kod nanokristalnog SiC u odnosu na ove vrednosti kod “bulk“ monokristala SiC.
Takođe, kandidat je učestvovao u eksperimentima vezanim za sintezu, analizu parametara
sinteze i analizu parametara sintetisanih nanočestica na bazi silicijuma sintetisanih metodom
LPL (laser ablation in liquid). Kao meta je korišćen monokristal silicijuma koji se nalazio u
dejonizovanoj vodi. Korišćen je 10.6um nanosekundni TEA laser. Analiziran je uticaj
energije i vremena izmedju uzastopnih pulseva lasera na proces produkcije nanočestica.
Pokazano je da povećanje energije lasera dovodi do prodikcije veličine čestica. Uticaj
vremena između uzastopnih pulseva lasera na LAL proces je doveden u vezu sa temperaturom
površine mete.
4.5.
Dijagnostika plazme [A9, A12]
U okviru rada na dijagnostici plazme kandidat se bavio metodom za određivanje
elektronske gustine u pulsnoj plazmi pomoću hairpin resonance sonde. Ustanovljeno je da
6
`
se elektronska koncentracija naglo povećava tokom faze stvaranja plazme, pri čemu se ovaj
porast smanjuje sa povećanjem
rastojanja od ose konstrikcionog kanala (constricted
channel). Takođe, razvijen je i metod za određivanje prisustva atomskog i molekulskog
kiseonično-azotnoj DC plazmi. Ovo je vršeno poređenjem inteziteta spektralne
azota u
linije atomskog azota na 821.6nm i čela spektralne trake (bandhead) molekularnog azota na
337.1 nm sa spektralnom
linijom atomskog kiseonika na 844.7 nm. Optički spektri su
snimani za različite vrednosti napona i pritiska gasne smeše, pri čemu je najveći DC napon
bio 2200V, a najveći pritisak u komori 266Pa.
4.6.
Proučavanje soli prelaznih metala [A19, A20]
U okviru proučavanja soli prelaznih metala kandidat se bavio strukturnim faznim
prelazima, korišćenjem rezultata dielektričnih analiza polikristalnih soli prelaznih metala
BaNi2(AsO4)2 i ScCoPO4. U radovima je razmatran uticaj prve koordinacione zone 3d-jona
korišćenjem rezultata UV-VIS spektroskopskih analiza (korišćenjem analiza KubelkaMunkovih funkcija).
5. SPISAK PUBLIKACIJA
A. Radovi u međunarodnim časopisima
Radovi u vodećim međunarodnim časopisima (impakt faktor veći od 1)
[A1] S. Maletic, D. Maletic, I. Petronijevic, J. Dojcilovic, and D. M. Popovic, ”Dielectric
measurements, Raman scattering and surface studies of Sm-doped SrTiO3 single crystal,
Dielectric and infrared properties of SrTiO3 single crystal doped by 3d (V, Mn, Fe, Ni) and 4f
(Nd, Sm, Er) ions”, Chin. Phys. B, Vol. 23, No. 2 (2014) [IF 2012 1.148]
[A2] S. S. Pavlović, S. B. Stankovic, D. M. Popovic, G. B. Poparic, "Transient thermal
response of textile fabrics made of natural and regenerated cellulose fibers.", Polymer
Testing (2013).
[IF 2012 1.646]
[A3] D. M. Popovic, J. S. Chai, A A Zekic, M. Trtica, M. Momcilovic and S. Maletic,
”Synthesis of silicon-based nanoparticles by 10.6 μm nanosecond CO2 laser ablation in
liquid”, Laser Physics Letters 10 (2), 2013. [IF2012 7.714]
7
`
[A4] S. Maletic, D.M. Popovic, V. Cubrovic, A.A. Zekic, J. Dojcilovic , ”Surface and
crystalline analysis of aluminum oxide single crystal treated by quasistationary compression
plasma flow ”, Materials Research Bulletin, Vol. 47, Issue 4, 2012. [IF1.913]
[A5] D. M. Popovic, V. Milosavljevic, A. Zekic, N. Romcevic, S. M. Daniels, ”Raman
scattering analysis of silicon dioxide single crystal treated by direct current plasma
discharge”, Applied Physics Letters, Vol. 98, Issue5, 2011. [IF 3.844]
[A6] S. Maletic, D. Popovic and J. Dojcilovic, ”Dielectric measurements, Raman scattering
and surface studies of Sm-doped SrTiO3 single crystal”, Journal of Alloys and Compounds,
Vol. 496, Issues 1-2, 2010. [IF 2.138 ]
[A7] V.P. Pavlovic , D. Popovic, J. Krstic, J. Dojcilovic, B. Babic, V.B. Pavlovic, ”Influence
of mechanical activation on the structure of ultrafine BaTiO3 powders”, Journal of Alloys and
Compounds, Vol. 486, Issue 1-2, 2009. [IF 2.135]
[A8] D. Popovic , N. Romcevic, S. Spasovic , J. Dojcilovic, A. Golubovic, S. Nikolic,
“Dielectric, spectral and Raman scattering studies of Nd-doped SrTiO3 single crystal”,
Journal of Alloys and Compounds, 425, 1-2, 50-53, 2006. [IF1.250]
[A9] V. Milosavljevic, D. Popovic, A.R.Ellingboe, “Method for estimation of electron
density in a pulse plasma source”, Journal of the Physical Society of Japan, Vol. 78, No. 8,
August, 2009. [IF 2.572]
[A10] S. B. Stankovic, D. Popovic, G. Popovic, M. Bizjak, “Ultraviolet Protection Factor of
Grey-State Plain Cotton Knitted Fabrics“, Textile Research Journal, Volume 79, 2009. [IF
1.096]
[A11] S. B. Stankovic, D. Popovic, G. B. Poparic, "Thermal properties of textile fabrics made
of natural and regenerated cellulose fibres", Polymer Testing, Vol 27/1 pp. 41-48, 2008. [IF 1.
736]
[A12] D. Popovic, V. Milosavljevic, S. Daniels, “Practical sensor for nitrogen in direct
current glow discharges”, Journal of Applied Physics, 102, 103303, 2007. [IF 2.171]
[A13] Z.D. Dohcevic-Mitrovic , A. Milutinovic, D. Popovic, D. Vasiljevic-Radovic and
Z.V. Popovic, “Variable energy gap of SiCN nanopowders“, Applied Physics A: Materials
Science & Processing, 84, 197–202, 2006. [IF 1.990]
Radovi u ostalim međunarodnim časopisima
[A14]* N. Kulagin, J. Dojcilovic, D. Popovic, “Valence state stability in SrTiO3 doped with
ME/RE ions”, in book “Physics of Laser Crystals” ed. J.C.Krupa, N.A.Kulagin,
NATO Science Series II. Mathematics, Physics and Chemistry - Vol. 126, Cluwer Academic
Publisher, Brussels, 2003, pp.166-193.
[A15] Spasovic S., Paunovic N., Popovic D., Dojcilovic J., “Infrared and Dielectrical
Properties of SrTiO3:Nd“, Materials Science Forum, 518, 471.-476., 2006.
[A16] Dojcilovic J., Kulagin N., Popovic D. and Spasovic S., “Temperature Dependence of
8
`
Dielectric Parameters of Nonstoichiometric SrTiO3 Single Crystals“, Crystallography
Reports, Vol. 49, No.3, (2004) 469-475. (Translated from Kristallografiya, Vol. 49, No. 3,
2004, pp. 534-540.)
[A17] Kulagin N., Dojcilovic J., Popovic D., “Low-temperature dielectric properties of
doped SrTiO3 single crystals and valency of ions”, Cryogenics, 41 (10): 745-750, 2001.
[A18] Popovic D., Sarvan M., Dojcilovic J. and Kulagin N., “Dielectric properties of Doped
SrTiO3 Monocrystals ”, Solid State Phenomena, Vols. 61-62 ,1998., pp. 183-188.
[A19] Dojcilovic J., Napijalo M. M., Napijalo M. LJ., Novakovic L. and Popovic
D.,”Investigationsof Properties of Double Arsenate of Barium and Nickel BaNi2(AsO4)2”,
Solid State Phenomena, Vols. 61-62, 1998., pp. 171-176
[A20] Napijalo M. LJ., Dojcilovic J., Napijalo M. M., Novakovic L. and Popovic D.,
”Investigations of Physical Properties of Double Phosphate of Cesium and Cobalt ScCoPO4”,
Solid State Phenomena, Vols. 61-62 ,1998., pp. 177-182.
B Udžbenici
[B1] Dušan Popović, “Odabrana poglavlja Fizike II (za studente Fakulteta za fizičku
hemiju)”, recenzirana skripta (recenzija 24. 1. 2014., 35/1)
C Radovi u zbornicima međunarodnih konferencija
Usmena izlaganja
[CO-1] Dojcilovic, D.Popovic, S.Spasovic,
"Low and high temperature dielectrical properties of SrTiO3 crystals doped by dor/and f-ions", International Conference on Physics of Laser Crystals (ICPLC
2002), Kharkiv-Stary Saltov, 26.08.-02.09.2002. Abstract book SC4.
[CO-2] D.Popovic, J.Dojcilovic, N.Kulagin, S.Spasovic, B.Babic-Stojic,
“Spectroscopic and dielectrical properties of perovskite crystals doped by Me- and
RE- ions", International Conference on Physics of Laser Crystals (ICPLC 2002),
Kharkiv - Stary Saltov, 26.08.-02.09.2002. Abstract book SC23.
[CO-3] S. Spasovic, D. Popovic, J. Dojcilovic,
"Infrared Properties of SrTiO3 Doped by Mn and Nd ions Determined by Reflectance
Spectroscopy", 2nd International Conference on Physics of Laser Crystals (ICPLC
2005), Alusta, Crimea, Ukraine, September 25 - 30, 2005.
[CO-4] D.Popović, S.Spasović, J. Dojčilović,
“Spectral zone structure investigation of strontium titanate single crystal doped by3d
and 4f- ions”, 3rd International Conference on Physics of Electronic Materials
PHYEM’08, Kaluga, Russia, October 2008.
9
`
Poster prezentacije
[CP-1] S. Maletić, N. Paunović, D. Popović, and J. Dojčilović
“Effects of Mn and Nd Doping on Polarization Mechanisms of SrTiO3 Single Crystal” ,
BPU7, 7-th Internatiol Conference of the Balkan Physical Union, Alexandropolis,
Greece, 9-13. September 2009. Proceedings, (2009) p.267.
[CP-2] V. Čubrović, S. Maletić, D. Popović and J. Dojčilović
“Effect of chemical etching on the surface morphology of SrTiO3:Nd single crystal”,
The Fourth Central European Symposium on Plasma Chemistry, August 21-25,
2011, Zlatibor, Serbia, Book of abstract, p.67.
G. Radovi u zbornicima domaćih konferencija
[GP -1] D.Popovic, N. Romcevic, S.Spasovic, J.Dojcilovic,
“Dielectric, spectral and Raman scattering studies of Nd-doped SrTiO3 single
crystal”, 6. YUCOMAT 2004, Herceg Novi, September 13-17, (2004) 36.
[GP -2] D. Popović, S. Spasović i J. Dojčilović,
“Dielektrične i optičke osobine SrTiO :Fe i SrTiO3:Ni“
Kongres fizičara Srbije i Crne Gore, Petrovac na moru, 3-5. jun 2004. 133-136.
[GP -3] D.Popovic, J.Dojcilovic, S.Spasovic,
“Low temperature dielectric properties of SrTiO3 Crystals doped by d- or/and f- ions",
BPU-5: Fifth General Conference of the Balkan Physical Union, Vrnjačka Banja,
August 25-29, 2003 Proceedings, (2003) 885-890.
[GP -4] D. Popovic, S.Spasovic and J.Dojcilovic,
"Influence of thermal treatment at spectroscopic and dielectrical properties of
strontium titanate single crystals", BPU-5: Fifth General Conference of the Balkan
Physical Union, Vrnjačka Banja, August 25-29, 2003 Book of Abstracts, SP06-226,
181.
[GP -5] D.Popovic, S.Spasovic, N.Kulagin, J.Dojcilovic,
"Polarisation mechanism and IC spectra of single monocrystals SrTiO3 : Re",
SFIN, A1 (2002) 153.
[GP -6] D.Popovic, S.Spasovic, J.Dojcilovic, N.Kulagin,
"Low temperature spectroscopic and dielectric properties of perovskite crystals doped
by d- or f- ions", YUCOMAT 2003, Herceg Novi, September 15-19, 2003, The Book
of Abstracts P.S.B13, 87.
[GP -7] S. Maletić, D. Popović, J. Dojčilović, “Effects of Different Treatments on the
Structural and Spectral Properties Single Crystal SrTiO3“, SFKM, Beograd, 2011.
10
`
[GP -8] D.D.Cerovic, J.R.Dojcilovic, D.M.Popovic, S.B.Spasovic, K.A.Asanovic,
T.A.Mihajlidi, "Investigation of dielectric properties and electric resistance of some
textile materials", BPU-5: Fifth General Conference of the Balkan Physical Union,
Vrnjačka Banja, August 25-29, 2003 Proceedings, (2003), 1691-1694, Book of
Abstracts, SP15-032, 335
Е. Magistarski i doktorski rad
[Е-1] Magistarski rad ”Dielektrične osobine dvojnih fosfata bakra i kobalta“ , Fizički fakultet
Univerziteta u Beogradu. 2001.
[Е-2] Doktorska teza ”Uporedna analiza spektralnih i električnih osobina monokristala
stroncijum titanata dopiranih 3d- i 4f- jonima“, Fizički fakultet Univerziteta u Beogradu.
2006.
6. CITATI (bez autocitata I citata koautora)
[A3] D. M. Popovic, J. S. Chai, A A Zekic, M. Trtica, M. Momcilovic and S. Maletic,
”Synthesis of silicon-based nanoparticles by 10.6 μm nanosecond CO2 laser ablation in
liquid”, Laser Physics Letters 10 (2), 2013. [IF2012 7.714]
1. K Bagga, A Barchanski, R Intartaglia, S Dante, R Marotta, A Diaspro, C L
Sajti and F Brandi, Laser-assisted synthesis of Staphylococcus aureus proteincapped silicon quantum dots as bio-functional nanoprobes, Laser Physics
Letters 10(6)
2. Vaccaro, L., et al. "Luminescent Silicon nanocrystals produced by nearinfrared nanosecond pulsed laser ablation in water." Applied Surface Science
(2014).
3. Intartaglia, Romuald, Komal Bagga, and Fernando Brandi. "Study on the
productivity of silicon nanoparticles by picosecond laser ablation in water:
towards gram per hour yield." Optics Express 22.3 (2014): 3117-3127.
4. Latif, A., et al. "Surface and structural investigations on laser irradiated Ptype silicon." Radiation Effects and Defects in Solids ahead-of-print (2014): 17.
[A4] S. Maletic, D.M. Popovic, V. Cubrovic, A.A. Zekic, J. Dojcilovic , ”Surface and
crystalline analysis of aluminum oxide single crystal treated by quasistationary compression
plasma flow ”, Materials Research Bulletin, Vol. 47, Issue 4, 2012. [IF1.913]
11
`
1. Zhang, Dan, You Wang, and Yang Gan. "Characterization of critically
cleaned sapphire single-crystal substrates by atomic force microscopy, XPS
and contact angle measurements." Applied Surface Science (2013).
[A5] D. M. Popovic, V. Milosavljevic, A. Zekic, N. Romcevic, S. M. Daniels, ”Raman
scattering analysis of silicon dioxide single crystal treated by direct current plasma
discharge”, Applied Physics Letters, Vol. 98, Issue5, 2011. [IF 3.844]
1. Deng, Chunhua, et al. "Using Raman Microspectroscopy to Determine
Chemical Composition and Mixing State of Airborne Marine Aerosols over the
Pacific Ocean." Aerosol Science and Technology just-accepted (2013).
[A6] S. Maletic, D. Popovic and J. Dojcilovic, ”Dielectric measurements, Raman scattering
and surface studies of Sm-doped SrTiO3 single crystal”, Journal of Alloys and Compounds,
Vol. 496, Issues 1-2, 2010. [IF 2.138 ]
1. Marcia Rejane Santos de Silva, Obtencão de Pós e Filmes Finos do Sistema
SrTiO3:Nd , PhD Thesis, Universidade Federal da Paraiba Brazil, December
2010.
2. RS Silva, M., et al. "Influence of Nd Doping on the Properties of SrTiO3
thin Films Synthesized by PLD on Different Substrates." Current Physical
Chemistry 3.4 (2013): 392-399.
3. Wei, L. J., Guo, J. X., Ge, D. Y., Dai, X. H., Guan, L., Wang, Y. L., & Liu,
B. T. Investigation of initial epitaxial growth of (Ba, Sr) TiO3 thin film on
(001) SrTiO3 substrate using first-principles calculations, Journal of Alloys
and Compounds, Volume 559, (2013)
[A7] V.P. Pavlovic , D. Popovic, J. Krstic, J. Dojcilovic, B. Babic, V.B. Pavlovic, ”Influence
of mechanical activation on the structure of ultrafine BaTiO3 powders”, Journal of Alloys and
Compounds, Vol. 486, Issue 1-2, 2009. [IF 2.135]
1. Atuchin, V. V., et al. "Electronic structure of layered ferroelectric high-< i>
k</i> titanate Pr< sub> 2</sub> Ti< sub> 2</sub> O< sub> 7</sub>." Journal
of Solid State Chemistry 195 (2012): 125-131.
2. Jha, A. K., and Prasun Ganguly. "Enhancement of Dielectric Properties by
Optimization of Sintering Condition in Ba5SmTi3Nb7O30 Prepared by
Mechanical Activation Process." Ferroelectrics 420.1 (2011): 71-79.
3. Razavi, Mansour, et al. "Synthesis of Fe–TiC–Al< sub> 2</sub> O< sub>
3</sub> hybrid nanocomposite via carbothermal reduction enhanced by
mechanical activation." Ceramics International 37.2 (2011): 443-449.
4. Monteiro, J. F., et al. "Thermodynamic restrictions on mechanosynthesis of
strontium titanate." Journal of Solid State Chemistry 185 (2012): 143-149.
5. Ghosh, Jiten, and Sujata Mazumder. "Structural phase transitions during
high-energy ball milling of BaTiO3." Phase Transitions 85.8 (2012): 694-707.
12
`
6. Ganguly, Prasun, and A. K. Jha. "Enhanced characteristics of Ba< sub>
5</sub> SmTi< sub> 3</sub> Nb< sub> 7</sub> O< sub> 30</sub>
ferroelectric nanocrystalline ceramic prepared by mechanical activation
process: A comparative study." Materials Research Bulletin 46.5 (2011): 692697.
7. Халамейда, С. В. "Особенности синтеза нанодисперсного титаната
бария и исследование его свойств." Хімія, фізика та технологія поверхні
(2010).
Scientific journal "CHEMISTRY, PHYSICS AND TECHNOLOGY OF
SURFACE" ISSN 2079-1704
[A8] D. Popovic , N. Romcevic, S. Spasovic , J. Dojcilovic, A. Golubovic, S. Nikolic,
“Dielectric, spectral and Raman scattering studies of Nd-doped SrTiO3 single crystal”,
Journal of Alloys and Compounds, 425, 1-2, 50-53, 2006. [IF1.250]
1. Fakhroueian, Z., F. Farzaneh, and N. Afrookhteh. "Oxidative coupling of
methane catalyzed by Li, Na and Mg doped BaSrTiO< sub> 3</sub>." Fuel
87.12 (2008): 2512-2516.
2. Liu, Jing, et al. "Visible and infrared transparency in lead-free bulk BaTiO3
and SrTiO3 nanoceramics." Nanotechnology 21.7 (2010): 075706.
3. Zhao, K. L., D. Chen, and D. X. Li. "Electronic structure and optical
properties of In doped SrTiO< sub> 3</sub>/MgO (001)." Journal of Alloys
and Compounds 485.1 (2009): 598-603.
4. Zhang, Zhenlong, Guangsheng Liu, and Yanli Mao. "Improved separation
efficiency of photogenerated carriers for Fe< sub> 2</sub> O< sub>
3</sub>/SrTiO< sub> 3</sub> heterojunction semiconductor." International
Journal of Hydrogen Energy (2013).
5. Zhang, Zhenlong, et al. "Contributions of Conduction Band Offset to the
Enhanced Separation Efficiency of Photoinduced Charges for SrTiO< sub>
3</sub>/Bi< sub> 2</sub> O< sub> 3</sub> Heterojunction Semiconductor."
Journal of Solid State Chemistry (2014).
6. Marcia Rejane Santos de Silva, “Obtencão de Pós e Filmes Finos do Sistema
SrTiO3:Nd“, PhD Thesis, Universidade Federal da Paraiba, Brazil, December
2010.
[A10] S. B. Stankovic, D. Popovic, G. Popovic, M. Bizjak, “Ultraviolet Protection Factor of
Grey-State Plain Cotton Knitted Fabrics“, Textile Research Journal, Volume 79 Issue 11,
2009. [IF 1.096]
1. Shahidi, S., "Novel method for ultraviolet protection and flame retardancy
of cotton fabrics by low-temperature plasma." Cellulose 21.1 (2014): 757768.
13
`
2. Akgun, Mine, Behcet Becerir, and Halil Rifat Alpay. "Ultraviolet (UV)
protection of textiles: A review." Acta Facultatis Medicae Naissensis 27.4
(2010).
3. Kan, Chi-wai, Sun-pui NG, and H. U. Hong. "The Relationship between
Ultraviolet Protection Factor and Fibre Content." Journal of Textile
Engineering 59.4 (2013).
4. Čuden, Alenka Pavko, and Raša Urbas. "Impact of Elastane Addition on UV
Protective Properties of Viscose and Polyacrylonitrile Knits." Acta Chimica
Slovenica 58.4 (2011).
5. Singh, Annika. "Ultraviolet Protection by Fabric Engineering." Journal of
Textiles 2013 (2013).
6. Wong, Wai-yin, et al. "Influence of knitted fabric construction on the
ultraviolet protection factor of greige and bleached cotton fabrics." Textile
Research Journal 83.7 (2013): 683-699.
7. Kan, C. W., and C. H. Au. "Effect of biopolishing and UV absorber
treatment on the UV protection properties of cotton knitted fabrics."
Carbohydrate polymers 101 (2014): 451-456.
8. Kan, Chi-wai, Lim-yung Yam, and Sun-pui Ng. "The Effect of Stretching on
Ultraviolet Protection of Cotton and Cotton/Coolmax-Blended Weft Knitted
Fabric in a Dry State." Materials 6.11 (2013): 4985-4999.
9. Yam, E.L.-Y., Kan, C.-W., Lam, J.K.-C., Ng, S.-P., Hu, H., Yuen, C.-W.M.,
The relationship between ultraviolet protection factor and fibre content,
Journal of Textile Engineering 59 (4) (2013) pp. 83-86.
10. Pavko-Cuden, A., Protective knits, Knitting International (7) (2013) pp. 3335.
11. Sakthivel, J.C., Anbumani, N., Effect of yarn twist and loop length on the
dimensional characteristics of plain weft knitted fabrics made from spun
viscose ring spun yarns, Industria Textila 62 (6) (2011) pp. 296-299.
[A11] S. B. Stankovic, D. Popovic, G. B. Poparic, "Thermal properties of textile fabrics made
of natural and regenerated cellulose fibres", Polymer Testing, Vol 27/1 pp. 41-48, 2008. [IF 1.
736]
1. Majumdar, Abhijit, Samrat Mukhopadhyay, and Ravindra Yadav. "Thermal
properties of knitted fabrics made from cotton and regenerated bamboo
cellulosic fibres." International Journal of Thermal Sciences 49.10 (2010):
2042-2048.
2. Ogulata, R. Tugrul, and Serin Mavruz. "Investigation of porosity and air
permeability values of plain knitted fabrics." Fibres & Textiles in Eastern
Europe 18.5 (2010): 82.
3. Majumdar, Abhijit. "Modelling of thermal conductivity of knitted fabrics
14
`
made of cotton–bamboo yarns using artificial neural network." Journal of The
Textile Institute 102.9 (2011): 752-762.
4. Karaca, E., Kahraman, N., Omeroglu, S., Becerir, B., Effects of fiber cross
sectional shape and weave pattern on thermal comfort properties of polyester
woven fabrics, Fibres and Textiles in Eastern Europe 92 (3) (2012) pp. 67-72.
5. Briga-Sá, Ana, et al. "Textile waste as an alternative thermal insulation
building material solution." Construction and Building Materials 38 (2013):
155-160.
6. Mikedi, K., Stavrakakis, P., Agapiou, A., Moirogiorgou, K., Karma, S.,
Pallis, G.C., Pappa, A., (...), Zervakis, M., Chemical, acoustic and optical
response profiling for analysing burning patterns, Sensors and Actuators, B:
Chemical 176 (2013)
7. Prakash, Chidambaram, and Govindan Ramakrishnan. "Effect of Blend
Ratio, Loop Length, and Yarn Linear Density on Thermal Comfort Properties
of Single Jersey Knitted Fabrics." International Journal of Thermophysics 34.1
(2013): 113-121.
8. Gelde, L., M. I. Vázquez, and J. Benavente. "Temperature effect on
transport parameters and structure of regenerated cellulose membranes."
Polymer Testing 30.5 (2011): 457-462.
9. Crina, Buhai, et al. "COMFORT PROPERTIES OF FUNCTIONAL WEFT
KNITTED SPACER FABRICS." Journal of Textile & Apparel/Tekstil ve
Konfeksiyon 23.3 (2013).
10. Romeli, D., et al. "High sensitivity measurements of thermal properties of
textile fabrics." Polymer Testing (2013).
11. Abbas, A., Zhao, Y., Wang, X., Lin, T., Cooling effect of MWCNTcontaining composite coatings on cotton fabrics, Journal of the Textile Institute
104 (8) (2013)
12. Matusiak, Małgorzata. "Modelling the thermal resistance of woven
fabrics." Journal of The Textile Institute 104.4 (2013): 426-437.
13. Thomson, I. S I. Hamza Alibi, Faten Fayala, Abdelmajid Jemni and Xianyi
Zeng. Journal of Applied Sciences, 2012, 12.22: 2283-2294.
14. Abbas, Amir, et al. "Improving thermal conductivity of cotton fabrics using
composite coatings containing graphene, multiwall carbon nanotube or boron
nitride fine particles." Fibers and Polymers 14.10 (2013): 1641-1649.
15. Song, Wenfang, Albert PC Chan, and Weidong Yu. "Experimental and
theoretical study on heat-insulating properties of fibrous assemblies in natural
state using a new apparatus." Journal of Thermal Analysis and Calorimetry: 111., DOI 10.1007/s10973-013-3418-3, Print ISSN 1388-6150, 2013.
15
`
16. Prakash, Chidambaram, and Govindan Ramakrishnan. "Study of Thermal
Properties of Bamboo/Cotton Blended Single Jersey Knitted Fabrics." Arabian
Journal for Science and Engineering (2013): 1-6.
17. Alibi, H., Fayala, F., Jemni, A., Zeng, X., Modeling of thermal
conductivity of stretch knitted fabrics using an optimal neural networks
system, Journal of Applied Sciences 12 (22) (2012) pp. 2283-2294.
18. Choudhuri, P.K., Majumdar, P.K., Sarkar, B., Thermal behaviour of
textiles: A review, Man-Made Textiles in India 41 (3) (2013) pp. 93-96.
19. Ghane, M., Ramazanpour, M., Sheikhzadeh, M., Thermal retardant
properties of textiles impregnated with ceramic powder, Materials Technology
27 (4) (2012) pp. 315-319.
20. Choi, G.-H., Kim, S.-S., Kim, J., Joo, D.-S., Lee, J., Pyrolysis
characteristics of hemp by-products (stem, root and bast), Applied Chemistry
for Engineering 22 (5) (2011) pp. 508-513.
21. Das, A., Alagirusamy, R., Science in clothing comfort, Woodhead
Publishing, Cambridge, 2010.
22. Eren, Ö. N. E. R., and O. K. U. R. Ayşe. "MATERYAL, ÜRETİM
TEKNOLOJİSİ VE KUMAŞ YAPISININ TERMAL KONFORA
ETKİLERİ." Tekstil ve Mühendis 17.80 (2010).
23. Tang, Bin, et al. "In-situ synthesis of gold nanoparticles for
multifunctionalization of silk fabrics." Dyes and Pigments (2013).
[A12] D. Popovic, V. Milosavljevic, S. Daniels, “Practical sensor for nitrogen in direct
current glow discharges”, Journal of Applied Physics, 102, 103303, 2007. [IF 2.171]
1. Wolfbeis, Otto S. "Fiber-optic chemical sensors and biosensors." Analytical
Chemistry 80.12 (2008): 4269-4283.
2. Yang, Chih-Kai. "Magnetic molecules made of nitrogen or boron-doped
fullerenes." Applied Physics Letters 92.3 (2008): 033103-033103.
3. Bogdanowicz, Robert, et al. "Nucleation and growth of CVD diamond on
fused silica optical fibres with titanium dioxide interlayer." Physica status
solidi (a) 210.10 (2013): 1991-1997.
[A13] Z.D. Dohcevic-Mitrovic , A. Milutinovic, D. Popovic, D. Vasiljevic-Radovic and
Z.V. Popovic, “Variable energy gap of SiCN nanopowders“, Applied Physics A: Materials
Science & Processing, 84, 197–202, 2006. [IF 1.990]
1. Gao, Yanting, Yaquan Wang, and Yuxiao Wang. "Photocatalytic hydrogen
16
`
evolution from water on SiC under visible light irradiation." Reaction Kinetics
and Catalysis Letters 91.1 (2007): 13-19.
2. Botas, Juan A., et al. "Effect of Zn/Co ratio in MOF-74 type materials
containing exposed metal sites on their hydrogen adsorption behaviour and on
their band gap energy." International Journal of Hydrogen Energy 36.17
(2011): 10834-10844.
3. Gelamo, R. V., "“Modificações Induzidas por Íons de Alta Energia em
Filmes Finos de Organosilicones Sintetizados por PECVD”, Universidade
Estadual de Campinas, Instituto de Física “Gleb Wataghin”, 2007.
4. Low-temperature dielectric properties of doped SrTiO3 single crystals and
valency of ions
Pascanut, Claudia Decorse. Systèmes magnétiques dilués à base d'oxydes. Diss.
Laboratoire de Physico-Chimie de l’Etat Solide, ICMMO, Université Paris XI,
Orsay, 2006,
[A15] Spasovic S., Paunovic N., Popovic D., Dojcilovic J., “Infrared and Dielectrical
Properties of SrTiO3:Nd“, Materials Science Forum, 518, 471.-476., 2006.
1. Nik A. Rejab ,M. Othman ,W. Fahmin Faiz Wan Ahmad ,Mohd Fadzil Ain,
Zainal Arifin Ahmad , “(Ba0.93Nd 0.07)TiO3 thin films prepared by sol–gel
method as a potential dielectric resonator antenna application”, Ј-Sol Gel Sci
Technol Vol 57, (2010) 172-177 .
2. Sukhoruko Y, Telegin A.V., et al. “Magnetorefractive Effect in
La2/3Ca1/3MnO3/La2/3Sr1/3MnO3 Heterostructures,” Journal of Spintronics
and Magnetic Nanomaterials 1(2), (2012)
3. A. Fryer. H. Frenchd. A. Bonnell,
“Optical properties and electronic structure of oxidized and reduced singlecrystal strontium titanate”, Zeitschrift fur Metallkunde, Vol. 94 (3 ) (2009).
[A16] Dojcilovic J., Kulagin N., Popovic D. and Spasovic S., “Temperature Dependence of
Dielectric Parameters of Nonstoichiometric SrTiO3 Single Crystals“, Crystallography
Reports, Vol. 49, No.3, (2004) 469-475. (Translated from Kristallografiya, Vol. 49, No. 3,
2004, pp. 534-540.)
1. Burachas, S. F., et al. "Influence of cluster defects of variable composition
on the optical and radiative characteristics of oxide crystals." Crystallography
Reports 52.6 (2007): 1088-1093.
2. Van Minh, Nguyen, and Doan Thi Thuy Phuong. "SrTi1− x Fe x O3
nanoparticle: a study of structural, optical, impedance and magnetic
properties." Journal of Experimental Nanoscience 6.3 (2011): 226-237.
3. Kuzminov, Yu S. "Specific features of growth of single crystals of complex
oxides with an oxygen deficit." Crystallography Reports 51.3 (2006): 500-507.
4. Marcia Rejane Santos de Silva, Obtencão de Pós e Filmes Finos do Sistema
17
`
SrTiO3:Nd , PhD Thesis, Universidade Federal da Paraiba Brazil, December
2010.
[A17] Kulagin N., Dojcilovic J., Popovic D., “Low-temperature dielectric properties of
doped SrTiO3 single crystals and valency of ions”, Cryogenics, 41 (10): 745-750, 2001.
1. Burachas, S. F., et al. "Influence of cluster defects of variable composition
on the optical and radiative characteristics of oxide crystals." Crystallography
Reports 52.6 (2007): 1088-1093.
2. Van Minh, Nguyen, and Doan Thi Thuy Phuong. "SrTi1− x Fe x O3
nanoparticle: a study of structural, optical, impedance and magnetic
properties." Journal of Experimental Nanoscience 6.3 (2011): 226-237.
3. Kuzminov, Yu S. "Specific features of growth of single crystals of complex
oxides with an oxygen deficit." Crystallography Reports 51.3 (2006): 500-507.
4. Marcia Rejane Santos de Silva, Obtencão de Pós e Filmes Finos do Sistema
SrTiO3:Nd , PhD Thesis, Universidade Federal da Paraiba Brazil, December
2010.
[GP -8] D.D.Cerovic, J.R.Dojcilovic, D.M.Popovic, S.B.Spasovic, K.A.Asanovic,
T.A.Mihajlidi, "Investigation of dielectric properties and electric resistance of some
textile materials", BPU-5: Fifth General Conference of the Balkan Physical Union,
Vrnjačka Banja, August 25-29, 2003 Proceedings, (2003), 1691-1694, Book of
Abstracts, SP15-032, 335
1. Bal, Kausik Kothari,V K, “Measurement of dielectric properties of textile
materials and their applications”, Indian Journal of Fibre & Textile Research
(IJFTR), Vol 34 (2009) 191-199.
18
`
Z A K LJ U Č A K
Na osnovu analize podataka o naučnom i nastavnom radu kandidata, izloženih u ovom
referatu, komisija smatra da dr Dušan Popović ispunjava sve potrebne uslove za izbor u
zvanje vanrednog profesora za naučnu oblast Fizika kondenzovane materije: ima naučni
stepen doktora fizičkih nauka, objavio je 20 naučnih radova u međunarodnim časopisima, od
kojih je 13 u časopisima sa impakt faktorom većim od jedan, koji su citirani 75 puta (ne
računajući autocitate i citate koautora). Trenutno je, sa punim radnim vremenom, zaposlen
kao docent na Fizičkom fakultetu u Beogradu, gde je uspešno angažovan u nastavi na
predmetima Elektrotehnika na Fizičkom fakultetu, Fizika na Hemijskom fakultetu i Fizika II i
Fizika III na Fakultetu za fizičku hemiju. Sve svoje nastavne i pedagoške obaveze obavlja
savesno, za jedan od predmeta koje drži je napisao udžbenik, a od strane studenata je na
anonimnim anketama ocenjen visokim ocenama.
Na osnovu svega izloženog smatramo da kandidat dr Dušan Popović ispunjava sve uslove
propisane Zakonom o Univerzitetu i Statutom Fizičkog fakulteta za izbor u zvanje vanrednog
profesora. Zato predlažemo Nastavno-naučnom veću Fizičkog fakulteta da dr Dušana
Popovića izabere u zvanje vanrednog profesora za naučnu oblast FIZIKA
KONDENZOVANE MATERIJE, na Fizičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Beograd, 15. april 2014.
Komisija,
dr Ljubiša Zeković,
redovni profesor Fizičkog fakulteta
dr Sunčica Elezović-Hadžić,
redovni profesor Fizičkog fakulteta
dr Nebojša Romčević,
naučni savetnik Instituta za fiziku
19
Download

R E F E R A T - University of Belgrade