НAСТAВНО-НAУЧНОМ ВЕЋУ ФИЗИЧКОГ
ФAКУЛТЕТA УНИВЕРЗИТЕТA У ВЕОГРAДУ
Пошто смо на V седници Изборног већа Физичког факултета Универзитета у Београду,
одржаној 27. фебруара 2013. године, одређени за чланове Комисије за припрему извештаја по
расписаном конкурсу за избор једног ДОЦЕНТА за ужу научну област ФИЗИКА
КОНДЕЗОВАНЕ МАТЕРИЈЕ на Физичком факултету у Београду, подносимо следећи
РЕФЕРАТ
На конкурс за избор једног ДОЦЕНТА за ужу научну област ФИЗИКА
КОНДЕЗОВАНЕ МАТЕРИЈЕ на Физичком факултету у Београду, који је објављен у додатку
дневног листа "ДАНАС", ПОСЛОВИ 510, од 27. марта 2013. године, пријавила су се два
кандидата : др Славица Малетић и др Бојан Миљевић.
БИОГРАФИЈА, НАСТАВНА И НАУЧНА АКТИВНОСТ
кандидата др Славице малетић
1. Основни биографски подаци
Славица (рођена Спасовић) Малетић, је рођена 18. 07. 1973. године у Пријепољу, Р.
Србија. Основну школу и Гимназију је завршила у Чачку. Дана 28. јуна, 1999. године је
дипломирала
на Физичком факултету, Универзитета у Београду на студијској групи
Теоријска физика са општим успехом 9.55 (девет и 55/100) у току студија и и оценом 10
(десет) на дипломском испиту.
Дипломски рад са називом „ Принципи рада
фоторефрактивних осцилатора“ је из области Нелинеарна оптика и урађен је под
руководством др Миливоја Белића у Институту за физику у Земуну. Последипломске студије
je уписала на смеру Експериментална физика кондезованог стања материје на Физичком
факултету. Магистарска теза: „Утицај допирања и термичког третмана на механизме
поларизовања стронцијум титаната“ одбрањена је 31.03. 2005. године, ментор проф. др
Јаблан Дојчиловић. Докторирала је је 28.01.2011 (тема: “Проучавање утицаја различитих
третмана на спектралне и структурне особине ласерских кристала YAG, Al2O3 и SrTiO3“,
ментор, проф. др Јаблан Дојчиловић.)
Запослена је као асистент-приправник на Физичком факултету Универзитета у Београду од
01. априла 2000. године. Изабрана је за асистента на Физичком факултету 22.06.2005. У
звање научног сарадника је изабрана 2012. године.
2. Наставна активност
Др Славица Малетић је као асистент-приправник, потом као асистент на Физичком
факултету била анганжована за експерименталне вежбе на предметима: Физика чврстог
стања и Савремена физика 2 за студенте физике, Физика I за студенте хемије ( студијске
групе: Биохемија, Дипломирани хемичар и Професори хемије) и Физика I за студенте
Биолошког факултета као и теоријске вежбе на предметима: Физика I за студенте хемијског
факултета као и Теоријска механика за студенте физике.
Од почетка школске 2009/2010. год. је шеф у Лабораторији за општи курс физике и
тренутно је шеф Лабораторије за кондезовано стање и испитивање материјала.
Унапредила вежбе у Лабораторији за Физику кондезованог стања материје допуњавањем
вежбама из области Диелектрици ( „Одређивање фреквентне зависности диелектричне
пропустљивости на основу рефлексионог спектра узорка“) и из Инфрацрвене спектроскопије
( „Снимање и анализа инфрацрвених трансмисионих спектара различитих полимерних
узорака“).
Активно је учествовала у експерименталној изради, помагала у реализацији и била члан
комисија бројних дипломских и мастер радова који су реализовани у Лабораторији за
Физику чврстог стања. Радила је на популаризацији физике код основаца и средњошколаца.
Била је аутор задатака за такмичења из физике за ученике средњих школа и више година
била члан комисија за ова такмичења. Ангажовала се у оквиру припрема средњошколаца
који одлазе на олимпијаду из Физике. У периоду од 2003-2005. године била је члан редакције
часописа за популаризацију физике «Млади физичар» који издаје Друштво физичара Србије.
Према званичном Индивидуалнпм статистичкпм извештају п вреднпваоу педагпшкпг
рада наставника Физичкпг факултета оцењена је просечним оценама:
4.8 (2009/2010) и 4.9 (20010/11).
3. Научна активност
Област научноистраживачког рада је Физика кондезованог стања материје.
Научна истраживања и резултати истих су приказани у 10 радова који су публиковани у
међународним часописима (7 М21 и 3 М23), од тога 7 са импакт фактором већим од 1.
Коаутор је 16 радова на међународним и домаћим конференцијама од тога коаутор је 4
предавања на међународним конференцијама.
Научно истраживачка активност др Славице Малетић се заснива на проучавању
механизама поларизовања ласерских кристала Y3Al5O12, Al2O3 i SrTiO3. Предмет проучавања
су температурска и фреквентна зависност диелектричне пропустљивости, диелектрични
губици, фазни прелази, спектрална својства у IR_NIR_VIS_UV режиму и вибрационе моде.
Затим утицај различитих третмана на особине материјала као што су: допирање јонима групе
гвођжа (3d) и јонима ретких земаља (4f), утицај термичког третмана, озрачивање -зрацима
као и модификовање површине монокристала различитим плазма млазевима и јонским
сноповима.
Проучавање микроструктуре и морфологије површинских структура
монокристала различитим метода (XRD, SEM, АFM анализом). Поред монокристала, предмет
проучавањем кандидата су температуре фазних прелаза различитих полимерних материјала,
одређивање енергије активације као и промене диелектричних својстава услед различитих
третмана.
Учесник је на пројектима Министарства за науку републике Србије од 2000. године.
Истраживач на пројекту у области основних истраживања Министарства за науку и животну
средину за период 2006 – 2010, под називом “Диелектричне, оптичке и магнетне особине
полимерних и кристалних система” (број пројекта 141021). Тренутно је научни сарадник на
пројекту Министарства за науку бр. 171029 за период 2011-2014 под називом „Проучавање
утицаја третирања на диелектричне, оптичке, магнетне и особине површина кристалних и
полимерних система“.
Успешну сарадњу остварује и са колегама из других Лабораторија и из других
институција у интересу проширивања истраживачке делатности. Учествовала је на трећем
курсу о диелектричним спектроскопским мерењима «Laboratory Course on Dielectric
Spectroscopy », који је одржан у Центру за Материјале, u Сан Себастиjанy у Шпанији, 2012.
године.
На конференцији YUCOMAT 2004, презентовала је Постер P.S.B.14: Д. Поповић,
Н.Ромчевић, С.Спасовић, Ј.Дојчиловић, „Dielectric, Spectral and Raman Scattering Studies of NdDoped SrTiO3 Single Crystal“ који је проглашен је за најбољу постер презентацију
Конференције YUCOMAT 2004 узимајући у обзир научни допринос, графички дизајн и
квалитет презентовања.
4. Преглед научних резултата
Научно истраживачка активност др Славице Малетић се заснива на:
Н1 Проучавању утицаја различитих третмана на спектроскопске особине ласерских кристала
Y3Al5O12, Al2O3 i SrTiO3.
Н2 Проучавању утицаја различитих третирања на површине монокристала
Н3 Проучавањима фазних прелаза различитих полимерних материјала, одређивање енергије
активације као и промене диелектричних својстава услед различитих третмана.
4.1 Н1 [A1, A2, A8, A10]
У овим радовима су проучавани утицаји различитих третмана на спектроскопске
особине монокристалних узорака. Предмет проучавања су температурска и фреквентна
зависност
диелектричне пропустљивости и
диелектричних губитака у
широком
температурском и фреквентном интервалу. Диелектрична својства су проучавана у интервалу
температура 30-300К и опсегу фреквенција 80kHz - 30МHz у Лабораторији за физику
чврстог стања. Истраживан је утицај допирања 3d- јонима и јонима ретких земаља - 4f (Sm,
Nd, Er) на механизме поларизовања SrTiO3 материјала [A1,A2]. У овим радовима се
проучавају спектроскопске карактеристике монокристалних узорака недопираног SrTiO3 и
допираног јонима 3d- и 4f-. Потврђено је важење Кири-Вајсовог закона за температуре више
од 50К. Поред тога, постојање антиферодисторзионог фазног прелаза на 105К који се не
уочава код недопираног монокристала SrTiO3 у температурској зависности диелектричне
пропустљивости, постаје приметан код 3d допираних узорака и изразито уочљив код узорака
допирани ретким земљама. Уочене разлике су дискутоване на основу израчунатих
парцијалних толеранс фактора јона који се уграђују у одговарајуће место перовскитне
решетке. Спектроскопска мерења су вршена у инфрацрвеној, видљивој и ултраљубичастој
области на различитим температурама. Резултати у инфрацрвеној области су показала
значајан допринос јонске поларизације укупној поларизацији диелектрика, поготову утицај
фононског мода најниже енергије [A10]. Резултати у UV_VIS региону показали су утицај
допирања на енегијски геп диелектрика. Анализирани су Раманови спектри који су снимљени
на више различитих температура испод собне и у фреквентном опсегу 40-8000cm-1. Анализа
је показала да допирање јонима из групе ретких земаља значајније мења особине SrTiO3
посебно на температурама у близини фазних прелаза. Коришћена је метода валентног помака
(VSXRL), која је омогућила да се процени концентрација Ti 3+ јона у овим узорцима.
Показало се да је највећи прелазак из стања Ti 4+ у стање Ti 3+ код узорака који су допирани
јонима ретких земаља (Sm, Nd) [A8].
4.2 Н2 [A2, A5, A7]
Модификовање површине монокристала различитим плазма млазевима и јонским
сноповима. Проучавање микроструктуре и морфологије површинских структура
монокристала коришћењем различитих метода (XRD метода и XRD метода малог угла,
SEM/EDX, АFM анализом). Ова проучавања су значајна са становишта модификовања
особина наведених система под различитим спољашњим условима. Из све интезивније
употребе ових оксида као супстрата јавио се интерес за проучавање површина , па је у том
смислу посебна пажња посвећена структурама које се добијају на површини под различитим
условима. У зависности од услова третирања, на површини узорака третираним
квазистационарним компресионим плазма млазевима (CPF), због великог температурског
градијента, у току хлађења на површини се формирају различите периoдичне структуре. XRD
анализом монокристала SrTiO3:Sm је утврђено да се на површини формирао поликристални
слој, без нових једињења. Мерења су показала да је ред величина формираних структура на
површини је 10-5-10-9m . XRD анализа малог угла дала је више информација о површинској
структури и указала да се рекристализација дешава по дубини узорка [A2]. SEM/EDX, АFM
анализом су проучаване промене у морфологији површине услед одгревања и после плазма
третмана. У раду [A5] проучавани су ефекти третирања плазмом монокристала алуминијум
оксида (Аl2O3). Уочено је постојање периодичних оријентисаних структура на површини
третираних узорака. Формиране структуре чије су димензије попречног пресека око 10 μm су
изграђене од структура мањих димензија 200nm. Повећан садржај кисеоника у уоченим
структурама у односу на садржај на површини третираног монокристала може представљати
основ за примену CPF плазме као средства за добијање високо уређених, кисеоником богатих
структура на површини монокристала. У раду [A7] монокристал силицијума је озрачиван
пулсним CO2 ласером и анализирани су услови формирања наночестицa на бази силицијума.
4.3 Н3 [A3, A4, A6, A9]
Обухвата проучавање диалектричних релаксација у полимерним, кополимерним и
текстилним материјалима. Ови материјали имају све већу примену па самим тим и њихово
проучавање постаје све значајније. Различитим третирањем могу да се контролишу
постојећи механизми поларизовања, што даље омогућава добијање материјала са одређеним
траженим особинама. Диелектрични фактор губитака и диелектрична пропустљивост
анализирани су у широком интервалу температура (од 120 K до 355 K) и фреквенција (од
90 kHz до 30 MHz). Температурске зависности диелектричне пропустљивости моделоване су
одговарајућим функцијама. У радовима [А4, А6] добијене вредности су анализиране у
функцији сировинског састава и структурних карактеристика испитиваних узорака (на бази
памука, полиетилентерефталата и мешавине памук-полиетилентерефталат).
Енергија
активације прелаза је нижа код узорака памука у односу на енергију активације код
полиетилентерефталата. Код свих ових узорака снимљен је диелектрични β-прелаз.У раду
[А3] проучавани су узорци fluorinated ethylene propylene (FEP) и tetrafluoroethylene–
perfluoro(alkoxy vinyl ether) (PFA) су филмови озрачени у вакууму jonima C4+ и N4+ дозама
60 keV флукса од 1.0×1012 до 5.0×1015 cm−2. Промене у диелектричним својствима су
анализиране
спектроскопском елипсометријом и диелектричном
релаксационом
спектроскопијом. Значајне промене у β и γ диелектричним релаксацијама су уочене код
узорака FEP и PFA који су озрачени јонима N4+. Ови резултати указују на значајне промене
у структури услед озрачивања и посебно указује на велику осетљивост материјала PFA на
примену ове технике за модификацију узорка.
5. СПИСАК ПУБЛИКАЦИЈА
А. Радови у међународним часописима
Радови у водећим међународним часописима (ИМПАКТ ФАКТОР > 1)
[A1] D. Popovic, N. Romcevic, S. Spasovic, J. Dojcilovic, A. Golubovic, S. Nikolic,
Dielectric, spectral and Raman scattering studies of Nd-doped SrTiO3 single crystal,
Journal of Alloys and Compounds, 425, 1-2, (2006) 50-53.
[IF 1.562]
[A2] S. Maletic, D.Popovic, J. Dojcilovic,
Dielectric measurements, Raman scattering and surface studies of Sm-doped SrTiO3 single
crystal, Journal of Alloys and Compounds, Volume 496, Issues 1-2, (2010) 388-392.
[IF 2.138]
[A3]
M. Šiljegović, Z.M. Kačarević-Popović, N. Bibić, Y.M. Jovanović, S. Maletić,
M.Stchakovskz, A.N. Krklješ,
Optical and dielectric properties of fluorinated ethylene propylene and tetrafluoroethyleneperfluoro (akoxy vinyl ether) copolymer films modified by low energz N 4+ and C 4+ ion beams,
Radiation Physics and Chemistry 80, (2011) 1378-1385.
[IF 1.227]
[A4] D.D. Cerovic, J.R. Dojcilovic, S.B. Maletic,
Dielectric response of fibrous polyethyleneterephtalate,
European Polymer Journal 48, (2012) 850–856 .
[A5] S. Maletic, D. M. Popovic, V. Cubrović, A.Zekic, J. Dojcilovic,
[IF 2.739]
Surface and crystalline analysis of aluminum oxide single crystal treated by quasistationary
compression plasma flow,
Materials Research Bulletin 47 (4), (2012) 963-966.
[IF 2.146]
[A6] D.Cerovic, S.Maletic, K.Asanovic, J.Dojcilovic,
Comparative study of the electrical and structural properties of woven fabrics, Composites:
Part B 49, (2013) 65-67 .
[IF1.721]
[A7 ] D. M. Popovic, J. S. Chai, A. A. Zekic, M. Trtica, M .Momcilovic and S. Maletic,
Synthesis of silicon-based nanoparticles by 10.6 μm nanosecond CO2 laser ablation in liquid,
Laser Phys. Lett. 10 (2) (2013) doi:10.1088/1612-2011/10/2/026001
[IF 9.970]
Радови у осталим међународним часописима
[A8] Dojcilovic J., Kulagin N., Popovic D. and Spasovic S.,
Temperature Dependence of Dielectric Parameters of Nonstoichiometric SrTiO3 Single
Crystals, Crystallography Reports, Vol. 49, No.3, (2004) 469-475. (Translated from
Kristallografiya, Vol. 49, No. 3, 2004, pp. 534-540.)
[A9] D. Miličević, E. Suljuvrujić, D. Kostoski, S. Spasović and L. Novaković.
The Effect of Polar Aluminium Trihydrate Molecules on the Dielectric Relaxations of LowDensity Polyethylene. Mater Sci Forum: Prog Adv Mater Process Vol. 453-454 (2004) 505508.
[A10] Spasovic S., Paunovic N., Popovic D., Dojcilovic J.,
Infrared and Dielectrical Properties of SrTiO3:Nd,
Materials Science Forum, 518, (2006) 471 -476.
В. Радови у зборницима међународних конференција
Усмена излагања
[ВO-1] Dojcilovic, D.Popovic, S.Spasovic,
"Low and high temperature dielectrical properties of SrTiO3 crystals doped by d- or/and fions", International Conference on Physics of Laser Crystals (ICPLC 2002), Kharkiv-Stary
Saltov, 26.08.-02.09.2002. Abstract book SC4.
[ВO-2] D.Popovic, J.Dojcilovic, N.Kulagin, S.Spasovic, B.Babic-Stojic,
“Spectroscopic and dielectrical properties of perovskite crystals doped by Me- and
RE- ions", International Conference on Physics of Laser Crystals (ICPLC 2002),
Kharkiv - Stary Saltov, 26.08.-02.09.2002. Abstract book SC23.
[ВO-3] S. Spasovic, D. Popovic, J. Dojcilovic,
"Infrared Properties of SrTiO3 Doped by Mn and Nd ions Determined by Reflectance
Spectroscopy", 2nd International Conference on Physics of Laser Crystals (ICPLC 2005),
Alusta, Crimea, Ukraine, September 25 - 30, 2005.
[ВO-4]D.Popović, S.Spasović, J. Dojčilović,
“Spectral zone structure investigation of strontium titanate single crystal doped by3d and 4fions”, 3rd International Conference on Physics of Electronic Materials PHYEM’08, Kaluga,
Russia, October 2008.
Постер презентације
[ВП-1] S. Maletić, N. Paunović, D. Popović, and J. Dojčilović
“Effects of Mn and Nd Doping on Polarization Mechanisms of SrTiO3 Single Crystal” ,
BPU7, 7-th Internatiol Conference of the Balkan Physical Union, Alexandropolis,
Greece, 9-13. September 2009. Proceedings, (2009) p.267.
[ВП-2] V. Čubrović, S. Maletić, D. Popović and J. Dojčilović
“Effect of chemical etching on the surface morphology of SrTiO3:Nd single crystal”, The
Fourth Central European Symposium on Plasma Chemistry, August 21-25, 2011, Zlatibor,
Serbia, Book of abstract, p.67.
Г. Радови у зборницима домаћих конференција
Постер презентације
[ГП-1] D.Popovic, N. Romcevic, S.Spasovic, J.Dojcilovic,
“Dielectric, spectral and Raman scattering studies of Nd-doped SrTiO3 single crystal”, 6.
YUCOMAT 2004, Herceg Novi, September 13-17, (2004) 36.
[ГП-2] D. Popović, S. Spasović i J. Dojčilović,
“Dielektrične i optičke osobine SrTiO :Fe i SrTiO3:Ni“
Kongres fizičara Srbije i Crne Gore, Petrovac na moru, 3-5. jun 2004. 133-136.
[ГП-3] L. Novaković, J. Dojčilović, S. Spasović, A. S. Nikolić, “ Structural Phase Transitions
Studies of K3H(SO4)2 in the High-temperature Region“, XVI National Simpozium of
Condesed Matter Physics, Sokobanja 2004.
[ГП-4] L. Novaković, J. Dojčilović, S. Spasović, A. S. Nikolić
“Visokotemperaturski fazni prelazi u (NH4)3(SO4)2“,
Kongres fizičara Srbije i Crne Gore, Petrovac na moru, 3-5. jun 2004.
[ГП-5] D.Popovic, J.Dojcilovic, S.Spasovic,
“Low temperature dielectric properties of SrTiO3 Crystals doped by d- or/and f- ions",
BPU-5: Fifth General Conference of the Balkan Physical Union, Vrnjačka Banja,
August 25-29, 2003 Proceedings, (2003) 885-890.
[ГП-6] D.D.Cerovic, J.R.Dojcilovic, D.M.Popovic, S.B.Spasovic, K.A.Asanovic, T.A.Mihajlidi,
"Investigation of dielectric properties and electric resistance of some textile materials", BPU5: Fifth General Conference of the Balkan Physical Union, Vrnjačka Banja, August 25-29,
Proceedings, (2003), 1691-1694.
[ГП-7] D. Popovic, S.Spasovic and J.Dojcilovic,
"Influence of thermal treatment at spectroscopic and dielectrical properties of strontium
titanate single crystals", BPU-5: Fifth General Conference of the Balkan Physical Union,
Vrnjačka Banja, August 25-29, 2003 Book of Abstracts, SP06-226, 181.
[ГП-8] D.Popovic, S.Spasovic, N.Kulagin, J.Dojcilovic,
"Polarisation mechanism and IC spectra of single monocrystals SrTiO3 : Re",
SFIN, A1 (2002) 153.
[ГП-9] D.Popovic, S.Spasovic, J.Dojcilovic, N.Kulagin,
"Low temperature spectroscopic and dielectric properties of perovskite crystals doped by dor f- ions", YUCOMAT 2003, Herceg Novi, September 15-19, 2003, The Book of Abstracts
P.S.B13, 87.
[ГП-10] S. Maletić, D. Popović, J. Dojčilović
“Effects of Different Treatments on the Structural and Spectral Properties Single Crystal
SrTiO3“, SFKM, Beograd, 2011.
Д. Радови у домаћим часописима
Е. Магистарски и докторски рад
[Е-1] (магистарска теза): С. Спасовић, Утицај допирања и термичког третмана на
механизме поларизовања стронцијум титаната, 2005., Физички факултет, Универзитет
у Београду, Београд (2005).
[Е-2] (докторска дисертација) C. Малетић, Проучавање утицаја различитих третмана на
спектралне и структурне особине ласерских кристала YAG, Al2O3 и SrTiO3, Физички
факултет, Универзитет у Београду, Београд (2011).
6
ЦИТАТИ
[A1] D. Popovic, N. Romcevic, S. Spasovic, J. Dojcilovic, A. Golubovic, S. Nikolic,“Dielectric,
spectral and Raman scattering studies of Nd-doped SrTiO3 single crystal”, Journal of Alloys
and Compounds, 425, 1-2, (2006) 50-53.
1. Fakhroueian, Z., Farzaneh, F., Afrookhteh N., “Oxidative coupling of methane catalyzed by Li, Na
and Mg doped BaSrTiO3 ”, Fuel 87 (12) (2008) 2512-2516.
2. Zhao KL, Chen D, Li DX, “Electronic structure and optical properties of In doped
SrTiO3/MgO(001”, Journal of Alloys and Compounds Volume 485 Issue 1-2 (2009) 598-603.
3. Jing Liu et al.,“Visible and infrared transparency in lead-free bulk BaTiO3 and SrTiO3 nanoceramics“,
Nanotechnology 21 (2010) 075706 (5pp).
4. Marcia Rejane Santos de Silva, “Obtencão de Pós e Filmes Finos do Sistema SrTiO3:Nd“, PhD
Thesis, Universidade Federal da Paraiba, Brazil, December 2010.
5. Zheng Y.T., Zhang Z.L., Mao Y.L. ,” Photovoltaic response enhancement of SrTiO3/TiO2
composite”, Journal of Alloys and Compounds, Volume 554, 25 (2013) 204-207.
[A2] S. Maletic, D. Popovic, J. Dojcilovic, “Dielectric measurements, Raman scattering and
surface studies of Sm-doped SrTiO3 single crystal”, Journal of Alloys and Compounds,
Volume 496, Issues 1-2, ( 2010) 388-392.
1. Marcia Rejane Santos de Silva, Obtencão de Pós e Filmes Finos do Sistema SrTiO3:Nd , PhD
Thesis, Universidade Federal da Paraiba Brazil, December 2010.
2. Wei, L. J., Guo, J. X., Ge, D. Y., Dai, X. H., Guan, L., Wang, Y. L., & Liu, B. T. (2013).
Investigation of initial epitaxial growth of (Ba, Sr) TiO3 thin film on (001) SrTiO3 substrate using
first-principles calculations, Journal of Alloys and Compounds, Volume 559, (2013) 11-15.
[A3] M. Šiljegović, Z.M. Kačarević-Popović, N. Bibić, Y.M. Jovanović, S. Maletić,
M.Stchakovskz, A.N. Krklješ, Optical and dielectric properties of fluorinated ethylene
propylene and tetrafluoroethylene-perfluoro (akoxy vinyl ether) copolymer films modified by
low energz N 4+ and C 4+ ion beams, Radiation Physics and Chemistry 80, (2011) 1378-1385.
1. Abdul-Kader A.M., “The optical band gap and surface free energy of polyethylene modified by
electron beam irradiations”, Journal of Nuclear Materials 435 (1-3), (2013) 231-235.
[A5] S. Maletic, D. M. Popovic, V. Cubrović, A.Zekic, J. Dojcilovic, “Surface and crystalline
analysis of aluminum oxide single crystal treated by quasistationary compression plasma
flow”, Materials Research Bulletin 47 (4) (2012) 963-966.
1. D Zhang, Y. Wang, Y. Gan, Applied Surface Science, Available online 5 January 2013 In Press,
http://dx.doi.org/10.1016/j.apsusc.2012.12.143
[A8] J. Dojcilovic, N. Kulagin, D.Popovic and S. Spasovic, ”Temperature Dependence of Dielectric
Parameters of Nonstoichiometric SrTiO3 Single Crystals”, Crystallography Reports Vol. 49,
No.3, (2004) 469-475.
1. Marcia Rejane Santos de Silva, Obtencão de Pós e Filmes Finos do Sistema SrTiO3:Nd , PhD
Thesis, Universidade Federal da Paraiba Brazil, December 2010.
[A9] D. Miličević, E. Suljuvrujić, D. Kostoski, S. Spasović and L. Novaković.
“The Effect of Polar Aluminium Trihydrate Molecules on the Dielectric Relaxations of LowDensity Polyethylene”. Mater Sci Forum: Prog Adv Mater Process Vol. 453-454 (2004) 505508.
1. Bee, Soo-Tueen, A. Hassan et al. "Investigation of enhancing effect of nano-montmorillonite on
fire-retardant added low-density polyethylene–ethylene vinyl acetate hybrid system." Journal of
Thermoplastic Composite Materials (2013).
doi: 10.1177/0892705712474978.
[A10]
Spasovic S., Paunovic N., Popovic D., Dojcilovic J.,
"Infrared and Dielectrical Properties of SrTiO3:Nd",
Materials Science Forum, 518, (2006) 471- 476.
1. Nik A. Rejab ,M. Othman ,W. Fahmin Faiz Wan Ahmad ,Mohd Fadzil Ain, Zainal Arifin Ahmad ,
“(Ba0.93Nd 0.07)TiO3 thin films prepared by sol–gel method as a potential dielectric resonator
antenna application”, Ј-Sol Gel Sci Technol Vol 57, (2010) 172-177 .
2. A. Fryer. H. Frenchd. A. Bonnell,
“Optical properties and electronic structure of oxidized and reduced single-crystal
strontium
titanate”, Zeitschrift fur Metallkunde, Vol. 94 (3 ) (2009).
3. Sukhoruko Y, Telegin A.V., et al. “Magnetorefractive Effect in
La2/3Ca1/3MnO3/La2/3Sr1/3MnO3 Heterostructures,” Journal of Spintronics and Magnetic
Nanomaterials 1(2), (2012) 139-146.
[ГП-5] D.D.Cerovic, J.R.Dojcilovic, D.M.Popovic, S.B.Spasovic, K.A.Asanovic, T.A.Mihajlidi,
"Investigation of dielectric properties and electric resistance of some textile materials",
BPU-5: Fifth General Conference of the Balkan Physical Union, Vrnjačka Banja, August 2529, 2003 Proceedings, (2003), 1691-1694, Book of Abstracts, SP15-032, 335
1. Bal, Kausik Kothari,V K, “Measurement of dielectric properties of textile materials and their
applications”, Indian Journal of Fibre & Textile Research (IJFTR), Vol 34 (2009) 191-199.
БИОГРАФИЈА, НАСТАВНА И НАУЧНА АКТИВНОСТ
кандидата др Бојана Миљевића
1. Основни биографски подаци
Бојан Миљевић је рођен 3.01.1977. у Загребу, Р. Хрватска. Ожењен, отац четворо деце.
Дипломирао је 13. 4. 2007. на Универзитету у Новом Саду, Департман за Физику са темом
„Дијагностика водонично-аргонске плазме произведене у Т-цеви“, ментор др Зоран
Мијатовић, редовни професор. Докторске студије је завршио у Karlsruhe Institute of
Technology, Faculty of Physics, Karlsruhe – Germany 20.04.2012. године, назив рада
„Characterization of growth and real structure of nitride based semiconductor devices by use of
synchrotron radiation“ , ментор Prof. Dr. Gerd Tilo Baumbach. У периоду 15. 9. 2007. – 31. 12.
2011. боравио је као научни асистент, потом као докторант у Институту за технологију,
Institute for Photon Science and Synchrotron Radiation у Немачкој.
Има искуства у тимском раду, поседује способност за организацију. Преко 20 година
активног чланства у извиђачком покрету (бивши начелник у Савезу извиђача Војводине),
Волонтер у “Човекољубљу“. Поседује знање у раду са следећим програмима: Windows OS,
Linux OS MatLab, Mathematica, Origin, Leptos, Fityk, TableCurve, SigmaPlot, PeakFit MS Office,
LaTeX, CorelDraw.
2. Наставна активност
Кандидат др Бојан Миљевић је у периоду 1. 7. 2001. – 30. 8. 2007. био ангажован као
стручни сарадник за Експерименталне вежбе из Физике јонизованих гасова, Атомске и
молекуларне физике, Електронике, Дигиталне електронике, Мерно-инструменталних
техника. Био је ангажован на изради експерименталних поставки за неколико научних
пројеката у спектроскопији плазме и мониторингу сунчевог ултраљубичастог зрачења на
Департману за физику, Природно-математичког факултета , Универзитета у Новом Саду.
Поред тога радио као приватни професор Физике, математике, Линеарне Алгебре и Анализе
3. Научна активност
Област научног истраживања кандидата др Бојана Миљевића је Физика кондезоване
материје. Научна истраживања и резултати истих су приказани у 2 радова који су
публиковани у међународним часописима М21 са импакт фактором већим од 1 и један рад
који је субмитован у часопис J. Appl. Phys у јануару 2013.
Истраживањасу карактеризација танких филмова и наноструктура (квантне тачке и слојеви)
помоћу метода расејања X-зрачења; X-ray reflectivity (XRR), High-resolution X-ray diffraction
HRXRD, Grazing incidence diffraction (GID), Grazing incidence small angle X-ray scattering
(GISAXS);
Карактеризација танких филмова и наноструктура помоћу микроскопа атомских сила (AFM);
Има искуство у извођењу експеримената дифракције X-зрака на разним поставкама
(синхротрони: ANKA, ESRF; лабораторијски дифрактометри) зависно од специфичности
испитиваних материјала;обрада података, фитовање и моделовање. Рад у условима ултрависоког вакуума и под условима раста кристалних филмова; Израда експерименталних
поставки за студије расејања X-зрачења.
Руководио међународним научним пројектом German Helmholtz society project - Virtual
Institute „Pinch Photonics” (сарадња: KIT-Karlsruhe, Uni-Bremen, Uni-Ulm, UNIPRESS-Polish
Academy of Sciences, Charles Universty in Prague, University of California-Santa Barbara).
Учесник је бројних стручних школа:
 7th Autumn School on X-ray scattering from surfaces and thin layers. Smolenice, Slovakia,
4. 10. - 6. 10. 2007






XTOP 2008,Linz , Austria
University of Bremen, 1. – 10. 4. 2008, thin films crystal growth and characterization
X-ray scattering from thin films and nanostructures, 10 days practice at german national
synchrotron ANKA, Faculty of Physics, University of Karlsruhe, 2008
X-ray scattering from thin films and nanostructures, 10 days practice at german national
synchrotron ANKA, Faculty of Physics, University of Karlsruhe, 2009
X-ray scattering from thin films and nanostructures, 10 days practice at german national
synchrotron ANKA, Karlsruhe Institute of Technology, 2010
Authorizated Safety Aspects of Working in Chemical and Physical Laboratories,
4. Преглед научних резултата
5. СПИСАК ПУБЛИКАЦИЈА
А. Радови у међународним часописима
[А1] M. Barchuk, V. Holý, B. Miljević, B. Krause and T. Baumbach,
Grazing-incidence x-ray diffraction from GaN epitaxial layers with threading dislocations,
Appl. Phys. Lett. 98, 021912, (2011); doi:10.1063/1.3543842.
[А2] M. Barchuk, V. Holý, B. Miljević, B. Krause, T. Baumbach, J. Hertkorn and F. Scholz, X-ray
diffuse scattering from threading dislocations in epitaxial GaN layers,
J. Appl. Phys. 108, 043521, (2010); doi:10.1063/1.3460803
B. Miljević, B. Krause, T. Aschenbrenner, E. Piskorska-Hommel, C. Tessarek, M.
Barchuk, G. Buth, T. Cornelius, R. Donfeu Tchana, S. Figge, D. Hänschke, T. Laurus,
А. Wolska, D. Hommel, J. Falta, V. Holý and T. Baumbach,
Influence of a low-temperature capping on the crystalline structure and morphology of InGaN
quantum dot structures,
submitted to the J. Appl. Phys. (January, 2013)
В. Радови у зборницима међународних конференција
Постер презентације
4. M. Barchuk, V. Holý, B. Miljević, B. Krause and T. Baumbach, poster at XTOP 10th
Biennial Conference on High Resolution X-Ray Diffraction and Imaging, Warwick, 2010
5. B. Miljević, B. Krause, Ch. Tessarek, M. Barchuk, R. Hildebrand, S. Figge, V. Holý, D.
Hommel and T. Baumbach, poster at SNI2010 conference, Berlin, 2010
6. B. Miljević, B. Krause, M.S.D. Darma, M. Barchuk, V. Holý, J. Hertkorn, F. Scholz and
T. Baumbach, poster with an extended abstract at European Workshop on MOVPE, Ulm, 2009
7. M. Barchuk, V. Holý, B. Miljević, B. Krause, X-ray scattering on GaN thin films, Monte
Carlo simulations, talk at Krystalografická společnost, Regionální komitét IUCr pořádají
kolokvium, Struktura 2009, Hluboká nad Vltavou, Czech Republic
8. Miljević, B. et al. Poster at ANKA Users’ Meetenig 2011, Karlsruhe
9. Miljević, B. et al. Poster at ANKA Users’ Meetenig 2010, Karlsruhe
10. Miljević, B. et al. Poster at ANKA Users’ Meetenig 2009, Karlsruhe
11. Miljević, B. et al. Poster at ANKA Users’ Meetenig 2008, Karlsruhe
12. B. Krause, S. Stankov, S. Darma, B. Miljevic, UHV analysis cluster, in ANKA Annual Report
2010, Karlsruhe Institute of Technology
Д. Радови у домаћим часописима
Немамо података о овим публикацијама
Е. Магистарски и докторски рад
[Е-2] (докторска дисертација) B. Миљевић, Characterization of growth and real structure of
nitride based semiconductor devices by use of synchrotron radiation (PhD thesis), Karlsruhe Institute
of Technology, Faculty of Physics, Karlsruhe – Germany, (2012).
6. ЦИТАТИ
Немамо податке о цитираности објављених радова кандидата В.Миљевића
ЗАКЉУЧАК
На основу достављеног материјала кандидата и анализе истих може се рећи да један од два
пријављена кандидата испуњава критеријуме и услове дефинисане Законом о високом образовању,
статутом Универзитета у Београду, статутом и правилником за изборе у звања наставника и сарадника
Физичког факултета за избор у доцента. То је др Славица Малетић. Дипломирала је, магистрирала и
докторирала на Физичком факултету. Има примерену наставну делатност као асистент за
експерименталне и рачунске вежбе на више предмета. Од стране студената оцењена је веома високом
оценом 4,8 и 4,9. Објавила је 10 радова у међународним часописима, од тога 7 радова има IF већи од
један (укупни IF за ове радове је 21,503). Учесник је на пројектима Министарства за науку
Србије од 2000. године. Изабрана је за научног сарадника 2012. године.
Други кандидат др Бојан Миљевић не испуњава минималне услове за избор у доцента према
Правилнику за избор наставника и сарадника Физичког факултета пошто има само два рада са IF
већим од један. Он је дипломирао на ПМФ-у у Новом Саду 2007. године, докторске студије и одбрану
докторске тезе завршио је у Karlsruhe Institute of Technology, Faculty of Physics, Karlsruhe – Germany
2012. године. Наставну делатност је имао у Департману за физику на ПМФ као стручни сарадник на
експерименталним вежбама из више предмета. Тренутно нема ангажман у некој образовној или
научнo-истраживачкoј установи код нас.
На основу свега изложеног предлажемо Изборном већу Физичког факултета да изабере
др Славицу Малетић за доцента за ужу научну област физика кондензоване материје.
Београд, 25.04.2013.
Комисија:
др Зоран Радовић, редовни професор
Универзитет у Београду Физички факултет
др Јаблан Дојчиловић, редовни професор
Универзитет у Београду Физички факултет
др Зоран Поповић
Научни саветник Института за физику
Download

нaстaвно-нaучном већу физичког фaкултетa универзитетa у