НАРУЧИЛАЦ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
ЈП “ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРБАНИЗАМ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН” ТЕМЕРИН
Адреса Наручиоца: Ул. Новосадска 300, 21235 Темерин
Web страница: www.direkcijatemerin.rs
e-mail: [email protected]
ПИБ: 101454434
Матични број: 08687048
Тел: 021/842-122; Факс: 021/842-122
ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
-РЕКОНСТРУКЦИЈА ЈАВНЕ РАСВЕТЕЈавна набавка бр. ЈН ОП- 03/2014, деловодни број 7/3-2014
март 2014. године
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.03/2014 1/47
На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у
даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Сл. гласник РС” бр. 29/2013 и 104/2013 ), Одлуке о покретању поступка јавне набавке
број ЈН ОП 03/2014, деловодни број Одлуке 7/3-1-2014 и Решења о образовању
Комисије за јавну набавку број ЈН ОП 03/2014, деловодни број Решења 7/3-2-2014,
припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступку за јавну набавку радова
РЕКОНСТРУКЦИЈА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ
ЈН ОП 03/2014, деловодни број јавне набавке 7/3-2014
Конкурсна документација садржи:
Поглавље
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
Назив поглавља
Страна
Општи подаци о јавној набавци
3
Подаци о предмету јавне набавке
4
Врста, техничке карактеристике, количина и опис радова,
начин спровођења контроле и место извођења радова
4
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76.
12
Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Образац понуде
Модел уговора
Образац структуре ценe са упутством како да се попуни
Образац трошкова припреме понуде
Образац изјаве о независној понуди
Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2.
Закона
15
27
30
39
40
41
42
Образац изјаве понуђача о одговорнoм извођачу
43
XIII
Образац меничног писма-овлашћења за корисника бланко,
соло менице за озбиљност понуде
44
XIV
Образац меничног писма-овлашћења за корисника бланко,
соло менице за добро извршење посла
45
XV
Графички прилози
46
XI
XII
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.03/2014 2/47
I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
ЈП “ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРБАНИЗАМ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН” ТЕМЕРИН
Адреса Наручиоца: Ул. Новосадска 300, 21235 Темерин
Web страница: www.direkcijatemerin.rs
e-mail: [email protected]
ПИБ: 101454434
Матични број: 08687048
Тел: 021/842-122; Факс: 021/842-122
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, Законом о облигационим
односима и Посебним узансама о грађењу.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. ЈН ОП 03/2014 су радови.
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
7. Контакт (лице или служба)
Лице за контакт: Тамаш Варга, дип.инж. електротехнике и рачунарства- мастер и
Адријана Радман дипл.правник
Е - mail адреса:[email protected]
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.03/2014 3/47
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. ЈН ОП 03/2014 су радови–РЕКОНСТРУКЦИЈА ЈАВНЕ
РАСВЕТЕ .
2. Навести назив и ознаку из општег речника набавке
45454000-Радови на реконструкцији.
3. Подаци из финансијског плана и плана набавки наручиоца
-Позиција у Програму пословања Наручиоца за 2014. годину: позиција 231, конто
511292.
- Јавна набавка предвиђена је Планом набавки за 2014. годину
Позиција у Плану набавки: Табела 1, одељак – РАДОВИ, позиција у плану
„Реконструкција јавне расвете ".
Процењена вредност јавне набавке, без обрачунатог пореза на додату вредност
износи: 6.670.000,00 динара што са ПДВ-ом од 20% укупно износи 8.004.000,00
динара.
III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА
• Врста, опис и количина радова дати су у предмеру радова који су саставни део
конкурсне документације.
• При извођењу радова, извођач је дужан да се придржава важећих техничких
прописа и стандарда као и техничке документације и пројеката.
• Наручилац радова ће обезбедити стручни надзор, који ће вршити надзор и
контролу над извођењем радова.
• Извођач је дужан да при извођењу радова користи материјале доброг квалитета
у складу са важећим стандардима.
• Радови на изградњи - Реконструкцији јавне расвете, ће се изводити у складу са
уговором о извођењу радова.
• Рок за извођење радова је 90 календарских дана, почев од дана увођења
извођача у посао.
• Извођач радова је дужан да отпочне са радовима од дана увођења извођача у
посао.
• Радови на изградњи - Реконструкцији јавне расвете вршиће се на
територији насеља Сириг. Све улице у насељу Сириг подељене су у три класе,
сагласно стандарду ЕН 13201 и то:
1. Улица Новосадска класа МЕ 3а
2. Улица ЈНА класа МЕ 4а
3. Све остале улице (Споредне улице) класа МЕ 5.
Саставни део конкурсне документације су и Графички прилози у којима су
приказани карактеристични пресеци улица.
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.03/2014 4/47
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
1. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА СВЕТИЉКЕ
Поз 2.1. СВЕТИЉКA А је предвиђенa за јавно осветљење Улице Новосадска (МЕ
3а). Светиљка треба да има цевасту натријумову сијалицу високог притиска, снаге
150W и мора да задовољи све захтеве наведенe класe улицe, према стандарду ЕN
13201.
Кућиште светиљке мора бити израђено од алуминијумске легуре ливене под
притиском и обојено електростатичким поступком бојом у праху, RAL по жељи
инвеститора.
Огледало светиљке мора да буде високо ефикасно, израђено од алуминијума високе
чистоће, анодно заштићено, специјално оптимизовано за цевасте натријумове
сијалице високог притиска и са могућношћу подешавања у 5 позиција.
Протектор од УВ стабилисаног поликарбоната са отпорношћу на удар IK 09.
Комплетна светиљке мора бити у степену механичке заштите најмање IP65.
Мора бити обезбеђено квалитетно дихтовање, без лепљења за протектор. Неопходно
је да светиљка има систем за «дисање» како не би долазило до кондензовања влаге
унутар светиљке.
Приступ сијалици и предспојним уређајима треба да буде омогућен са обе стране
светиљке, без употребе алата, тако да буде и једноставна замена сијалице.
Предспојни уређај мора да буде тако постављен да се обезбеди једноставна и брза
интервенција на његовим елементима. Степен заштите од струјног удара мора да буде
укласи II.
Светиљка мора да буде предвиђена за хоризонталну монтажу на лиру пречника 48
mm, са једноставним причвршћењем.
Обавезно приложити декларацију о усаглашености и сертификат за доказивање
тражених карактеристика издат од стране овлашћене лабораторије.
Поз 2.3. СВЕТИЉКА Б је предвиђена за јавно осветљење Улице ЈНА (МЕ 4а).
Светиљка треба да буде са ЛЕД изворима светлости, одговарајуће снаге да задовољи
све захтеве наведенe класe улицe, према стандарду ЕN 13201.
Кућиште светиљке мора бити израђено од алуминијумске легуре ливене под
притиском и обојено електростатичким поступком бојом у праху, RAL по жељи
инвеститора.
ЛЕД извор светлости треба да буде неутрално беле боје температуре 4000К. Оптика
светиљке треба да буде вишеслојна, средње усмерена. Трајност ЛЕД извора треба да
буде 50.000 сати, с тим да флукс не опадне на мање од 85% од почетног.
Протектор треба да буде од термички ојачаног стакла, тако конструисана да се замена
протектора може извести једноставно и на лицу места. Отпорност на удар IK08.
Неопходно је да светиљка има систем за „дисање“ како не би долазило до
кондензовања влаге. Комплетна светиљка треба да буде у степену механичке заштите
IP66. Степен заштите од струјног удара треба да је у класи II.
Светиљка треба да је предвиђена за монтажу хоризонтално - на лиру пречника 48 mm
са могућношћу подешавања угла нагиба и са једноставним причвршћењем.
Обавезно приложити декларацију о усаглашености и сертификат за доказивање
тражених карактеристика издат од стране овлашћене лабораторије.
Поз 2.4. СВЕТИЉКА Б1 је предвиђена за јавно осветљење Улице ЈНА (МЕ 4а) раскрснице. Светиљка треба да буде са ЛЕД изворима светлости, одговарајуће снаге
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.03/2014 5/47
да задовољити све захтеве наведених класа улица, према стандарду ЕN 13201.
Кућиште светиљке мора бити израђено од алунинијумске легуре ливене под притиском
и обојено електростатичким поступком бојом у праху, RAL по жељи инвеститора.
ЛЕД извор светлости треба да буде неутрално беле боје температуре 4000К. Оптика
светиљке треба да буде вишеслојна, средње усмерена. Трајност ЛЕД извора треба да
буде 50.000 сати, с тим да флукс не опадне на мање од 85% од почетног.
Протектор треба да буде од термички ојачаног стакла, тако конструисана да се замена
протектора може извести једноставно и на лицу места. Отпорност на удар IK08.
Неопходно је да светиљка има систем за „дисање“ како не би долазило до
кондензовања влаге. Приступ драјверу је одозго, отварањем поклопца који је
причвршћен затварачем. Комплетна светиљка треба да буде у степену механичке
заштите IP66. Степен заштите од струјног удара треба да је најмање у класи II.
Светиљка мора да садржи конектор за прикључење напојног кабла. Светиљка треба
да је предвиђена за монтажу хоризонтално - на лиру пречника 48 mm са могућношћу
подешавања угла нагиба и са једноставним причвршћењем.
Обавезно приложити декларацију о усаглашености и сертификат за доказивање
тражених карактеристика издат од стране овлашћене лабораторије.
Поз 2.5. СВЕТИЉКА Ц је предвиђена за јавно осветљење Споредних улица (МЕ 5).
Светиљка треба да има цевасту натријумову сијалицу високог притиска, снаге 70 W и
мора да задовољи све захтеве наведене класе улице, према стандарду EN 13201.
Кућиште светиљке мора бити израђено од алуминијумске легуре ливене под
притиском и обојено електростатичким поступком бојом у праху, RAL по избору
инвеститора. Огледало светиљке мора да буде високо ефикасно, израђено од
алуминијума високе чистоће, анодно заштићено, специјално оптимизовано за цевасте
натријумове сијалице високог притиска.
Протектор треба да буде од плитког испупченог, термички и механички ојачаног стакла
са отпорношћу на удар IK 08.
Оптички део светиљке мора бити у степену механичке заштите најмање IP65, а део са
предспојним уређајима мора имати минимум IP43. Мора бити обезбеђено квалитетно
дихтовање, без лепљења за протектор. Неопходно је да светиљка има систем за
«дисање» како не би долазило до кондензовања влаге унутар светиљке.
Приступ сијалици и предспојним уређајима треба да буде омогућен са обе стране
светиљке, без употребе алата, тако да буде једноставна замена сијалице.
Предспојни уређај мора да буде тако постављен да се обезбеди једноставна и брза
интервенција на његовим елементима. Степен заштите од струјног удара мора да буде
у класи I.
Светиљка мора да буде предвиђена за хоризонталну монтажу на лиру пречника 48
mm, са једноставним причвршћењем.
Обавезно приложити декларацију о усаглашености и сертификат за доказивање
тражених карактеристика издат од стране овлашћене лабораторије.
2. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА СИЈАЛИЦЕ
Поз 2.2. Натријумове сијалице високог притиска снаге 150 W, за монтажу у
одговарајуће грло Е 40. Сијалица је цевастог (тубуларног) облика. Температура боје
светлости треба да износи око 2.000К. Светлосни флукс након 20.000 радних сати
треба да буде најмање 94% номиналне вредности, а број сијалица у функцији
минимално 91%. Сијалица треба да има просечан животни век 36.000 сати.
Потребно је да сијалица има што већи номинални светлосни флукс (>= 17.500 lm) и
што краће време поновног паљења.
Обавезан атест за доказивање тражених карактеристика издат од стране овлашћене
лабораторије.
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.03/2014 6/47
Поз 2.6. Натријумове сјалице високог притиска снаге 70W , за монтажу у
одговарајуће грло Е 27. Сијалица је цевастог (тубуларног) облика. Температура боје
светлости треба да износи око 2.000К. Светлосни флукс након 20.000 радних сати
треба да буде најмање 81% номиналне вредности, а број сијалица у функцији
минимално 83%. Сијалица треба да има просечан животни век 30.000 сати.
Потребно је да сијалица има што већи номинални светлосни флукс (>= 6.600 lm) и што
краће време поновног паљења.
Обавезан атест за доказивање тражених карактеристика издат од стране овлашћене
лабораторије.
3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ОСТАЛУ ОПРЕМУ
Поз 2.7. Челичне, цевасте, поцинковане конзоле са прирубницом и вијцима за
причвршћење. Конзоле су назначене дужине и пречника; угао и дужина за свако
појединачно место ће бити дефинисани у пројекту адаптације. Конзоле су различитих
дужина, пречника 48мм. Цинковање вршити према условима из стандарда ЕН ISO
1461.
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.03/2014 7/47
ПРЕДМЕР РАДОВА И МАТЕРИЈАЛА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА МЗ СИРИГ
Свака тачка овог предмета обухвата испоруку главног и набавку и испоруку свог помоћног, потребног материјала,
односно свих потребних радова (и оно што је експлицитно наведено) да би инсталација била урађена у складу са свим
стандардима и прописима и да би несметано функционисала.
Понудом је обухваћено осигурање градилишта (радника, случајних пролазника, материјала) код овлаштеног
осигуравајућег предузећа, као и обезбеђивање градилишта, радника и случајних пролазника – применом одговарајућих
заштитних мера; ограђивањем, сигнализацијом итд.
У гарантном року који није краћи од 2 године, извођач је обавезан заменити сваки део опреме који се покаже
неисправним као и сваку прегорелу сијалицу о свом трошку. Гарантни рок тече даном прикључења на мрежу.
Рок за извођење радова не може бити дужи од 90 календарских дана, а радови се морају изводити сагласно
плану усаглашеним са надзорним органом.
ОПИС
једи коли јединична цена
ница чина
без ПДВ-а
1. Демонтажа постојеће инсталације ЈО
1.1 Демонтажа светиљки са гвоздено решеткастог, бетонског или дрвеног стуба, са висине ccа 7m. Комплет са развезивањем,
демонтажом постојеће светиљке и конзоле и њиховим превозом на складиште које одреди надзорни орган на територији
општине Темерин
ком
1.2 Демонтажа постојеће ваздушне мреже јавног осветљења између стубова (просечно растојање између стубова је 35m).
Постојећа ваздушна мрежа јавног осветљења је изведена проводницима на порцеланским изолаторима или самоносивим
снопом (СКС-ом). 1 сегмент је просечне дужине 35м.
ком
326
10
Укупно:
2. Набавка светиљки и материјала и извођење свих радова
2.1 Испорука и уградња СВЕТИЉКE А предвиђенe за јавно осветлење Улице Новосадска (МЕ 3а). Светиљка треба да има
цевасту натријумову сијалицу високог притиска, снаге 150 W и мора да задовољи све захтеве наведенe класe улицe, према
стандарду ЕN 13201.
Кућиште светиљке мора бити израђено од алунинијумске легуре ливене под притиском и обојено електростатичким поступком
бојом у праху, RAL по жељи инвеститора.
Огледало светиљке мора да буде високо ефикасно, израђено од алуминијума високе чистоће, анодно заштићено, специјално
оптимизовано за цевасте натријумове сијалице високог притиска и са могућношћу подешавања у 5 позиција.
Протектор од УВ стабилисаног поликарбоната са отпорношћу на удар IK 09. Комплетна светиљке мора бити у степену
механичке заштите најмање IP65.
Мора бити обезбеђено квалитетно дихтовање, без лепљења за протектор. Неопходно је да светиљка има систем за «дисање»
како не би долазило до кондензовања влаге унутар светиљке.
Приступ сијалици и предспојним уређајима треба да буде омогућен са обе стране светиљке, без употребе алата, тако да буде
и једноставна замена сијалице.
Предспојни уређај мора да буде тако постављен да се обезбеди једноставна и брза интервенција на његовим елементима.
Степен заштите од струјног удара мора да буде у класи II.
Светиљка мора да буде предвиђена за хоризонталну монтажу на лиру пречника 48 mm, са једноставним причвршћењем.
Обавезно приложити декларацију о усаглашености и сертификат за доказивање тражених карактеристика издат од стране
овлашћене лабораторије.
ком
Уписати тип понуђене светиљке:
Уписати назив произвођача:
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.03/2014 8/47
80
укупна цена без ПДВ-а
2.2 Испорука и уградња натријумове сијалице високог притиска снаге 150W, за монтажу у одговарајуће грло Е 40. Сијалица је
цевастог (тубуларног) облика. Температура боје светлости треба да износи око 2.000К. Светлосни флукс након 20.000 радних
сати треба да буде најмање 94% номиналне вредности, а број сијалица у функцији минимално 91%. Сијалица треба да има
просечан животни век 36.000 сати.
Потребно је да сијалица има што већи номинални светлосни флукс (>= 17.500 lm) и што краће време поновног паљења.
Обавезан атест за доказивање тражених карактеристика издат од стране овлашћене лабораторије.
ком
80
ком
26
ком
8
Уписати тип понуђене сијалице:
Уписати назив произвођача:
2.3 Испорука и уградња СВЕТИЉКЕ Б предвиђене за јавно осветлење Улице ЈНА (МЕ 4а).Светиљка треба да буде са ЛЕД
изворима светлости, одговарајуће снаге да задовољи све захтеве наведенe класe улицe, према стандарду ЕN 13201.
Кућиште светиљке мора бити израђено од алунинијумске легуре ливене под притиском и обојено електростатичким поступком
бојом у праху, RAL по жељи инвеститора.
ЛЕД извор светлости треба да буде неутрално беле боје температуре 4000К. Оптика светиљке треба да буде вишеслојна,
средње усмерена. Трајност ЛЕД извора треба да буде 50.000 сати, с тим да флукс не опадне на мање од 85% од почетног.
Протектор треба да буде од термички ојачаног стакла, тако конструисан да се замена протектора може извести једноставно и
на лицу места. Отпорност на удар IK08.
Неопходно је да светиљка има систем за „дисање“ како не би долазило до кондензовања влаге. Комплетна светиљка треба да
буде у степену механичке заштите IP66. Степен заштите од струјног удара треба да је у класи II.
Светиљка треба да је предвиђена за монтажу хоризонтално - на лиру пречника 48 mm са могућношћу подешавања угла нагиба
и са једноставним причвршћењем.
Обавезно приложити декларацију о усаглашености и сертификат за доказивање тражених карактеристика издат од стране
овлашћене лабораторије.
Уписати тип понуђене светиљке:
Уписати назив произвођача:
2.4 Испорука и уградња СВЕТИЉКЕ Б1 предвиђена за јавно осветлење Улице ЈНА (МЕ 4а) - раскрснице. Светиљка треба да
буде са ЛЕД изворима светлости, одговарајуће снаге да задовољи све захтеве наведене класе улице, према стандарду ЕN
13201.
Кућиште светиљке мора бити израђено од алуминијумске легуре ливене под притиском и обојено електростатичким поступком
бојом у праху, RAL по жељи инвеститора.
ЛЕД извор светлости треба да буде неутрално беле боје температуре 4000К. Оптика светиљке треба да буде вишеслојна,
средње усмерена. Трајност ЛЕД извора треба да буде 50.000 сати, с тим да флукс не опадне на мање од 85% од почетног.
Протектор треба да буде од термички ојачаног стакла, тако конструисан да се замена протектора може извести једноставно и
на лицу места. Отпорност на удар IK08.
Неопходно је да светиљка има систем за „дисање“ како не би долазило до кондензовања влаге. Приступ драјверу је одозго,
отварањем поклопца који је причвршћен затварачем. Комплетна светиљка треба да буде у степену механичке заштите IP66.
Степен заштите од струјног удара треба да је најмање у класи II.
Светиљка треба да је предвиђена за монтажу хоризонтално - на лиру пречника 48 mm са могућношћу подешавања угла нагиба
и са једноставним причвршћењем.
Обавезно приложити декларацију о усаглашености и сертификат за доказивање тражених карактеристика издат од стране
овлашћене лабораторије.
Уписати тип понуђене светиљке:
Уписати назив произвођача:
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.03/2014 9/47
2.5 Испорука и уградња СВЕТИЉКЕ Ц предвиђене за јавно осветлење Споредних улица (МЕ 5). Светиљка треба да има цевасту
натријумову сијалицу високог притиска, одговарајуће снаге да задовољи све захтеве наведене класе улице, према стандарду
EN 13201.
Кућиште светиљке мора бити израђено од алунинијумске легуре ливене под притиском и обојено електростатичким поступком
бојом у праху, RAL по избору инвеститора. Огледало светиљке мора да буде високо ефикасно, израђено од алуминијума високе
чистоће, анодно заштићено, специјално оптимизовано за цевасте натријумове сијалице високог притиска.
Протектор треба да буде од плитког испупченог, термички и механички ојачаног стакла са отпорношћу на удар IK 08.
Оптички део светиљке мора бити у степену механичке заштите најмање IP65, а део са предспојним уређајима мора имати
минимум IP43. Мора бити обезбеђено квалитетно дихтовање, без лепљења за протектор. Неопходно је да светиљка има
систем за «дисање» како не би долазило до кондензовања влаге унутар светиљке.
Приступ сијалици и предспојним уређајима треба да буде омогућен са обе стране светиљке, без употребе алата, тако да буде
и једноставна замена сијалице без употребе алата.
Предспојни уређај мора да буде тако постављен да се обезбеди једноставна и брза интервенција на његовим елементима.
Степен заштите од струјног удара мора да буде у класи I.
Светиљка мора да буде предвиђена за хоризонталну монтажу на лиру пречника 48 mm, са једноставним причвршћењем.
Обавезно приложити декларацију о усаглашености и сертификат за доказивање тражених карактеристика издат од стране
овлашћене лабораторије.
ком
237
ком
237
ком
ком
ком
10
307
34
Уписати тип понуђене светиљке:
Уписати назив произвођача:
2.6 Испорука и уградња натријумове сијалице високог притиска снаге 70 W, за монтажу у одговарајуће грло напона 230V-240V.
Сијалица је цевастог (тубуларног) облика. Температура боје светлости треба да износи око 2.000К. Светлосни флукс након
20.000 радних сати треба да буде најмање 81% номиналне вредности, а број сијалица у функцији минимално 83%. Сијалица
треба да има просечан животни век 30.000 сати.
Потребно је да сијалица има што већи номинални светлосни флукс (>= 6.600 lm) и што краће време поновног паљења.
Обавезан атест за доказивање тражених карактеристика издат од стране овлашћене лабораторије.
Уписати тип понуђене светиљке:
Уписати назив произвођача:
2.7 Израда, испорука и монтажа косе (угао 5-10º) челичне, цевасте, поцинковане конзоле са прирубницом и вијцима за
причвршћење. Конзоле су назначене дужине и пречника; угао и дужина за свако појединачно место ће бити дефинисани у
пројекту адаптације. Цинковање вршити према условима из стандарда ЕН ISO 1461. Конзоле су:
- дужине 0,5-1,0 m, пречника 48 mm
- дужине 1,5-2 m пречника 48 mm
- дужине 2,5 m пречника 48 mm
2.8 Испорука материјала са повезивањем нових светиљки на мрежу каблом PP00-Y 3x1,5mm, просечне дужине 7 m и Al/Cu ком
клемама.
2.9 Исправљање
евентуално накривљених бетонских или дрвених стубова са инсталацијом јавног осветљења.
ком
2.10 Испорука комплета резервних делова који се састоји од: за светиљку А 2 предспојна уређаја и 3 сијалице, за светиљку Ц 2
предспојна уређаја и 3 сијалице, за светиљку Б 2 драјвера и 2 ЛЕД модула и за светиљку Б1 2 драјвера и 2 ЛЕД модула.
кпт
2.11 Изласци дистрибуције на укључења – искључења, парцијалне прегледе итд. комплет за све радове.
пауш
2.12 Израда пројекта изведеног стања – који треба да садржи спецификацију по стубовима уграђених светиљки, сијалица, конзола,
технички опис изведених радова, предмер и предрачун по окончаној ситуацији, грађевинску ситуацију са прецизно означеним
стубовима и светиљкама (односно катастар изведеног стања нове инсталације и опреме са подацима за сваку тачку ЈО
понаособ – локација стуба, тип светиљке, тип и снага сијалице, место напајања у мрежи и сл.). Пројекат се испоручује укоричен
у 5 примерака и једном на ЦД-у.
кпт
2.13 Испитивање каблова, других проводника и веза у инсталацији. Прибављање верификационих извештаја од надлежне установе,
посебно о квалитету изолације, заштите од опасних напона додира, фотометријска мерења, интерни технички пријем,
припремно-завршни радови. Пробни рад и предаја објекта.
кпт
351
10
1
1
1
Укупно:
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.03/2014 10/47
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
1. Демонтажа постојеће инсталације ЈО
2. Набавка опреме и материјала и извођење свих радовa
Укупна цена без ПДВ-а
ПДВ 20%
УКУПНА цена са ПДВ
Понуђач:
M.П.
______________________________
(Потпис овлашћеног лица)
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.03/2014 11/47
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРБАНИЗАМ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН" -
ТЕМЕРИН
IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА
1.1.
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке
дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл.
75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на
снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1.
тач. 3) Закона);
4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на
њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да
гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2.
Закона).
1.2.
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора
испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,
дефинисане чл. 76. Закона, и то:
1.) Извођач мора да има сертификате из области управљања
квалитетом (ISO 9001), Управљање заштитом животне средине (ISО
14001).
2.) Произвођач опреме (светиљки) мора да има сертификате из
области управљања квалитетом (ISO 9001), Управљање заштитом
животне средине (ISО 14001).
3.) У погледу техничког капацитета, понуђач мора да задовољи све
захтеве наручиоца наведенe у Техничкој спецификацији конкурсне
документације.
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.03/2014 12/47
4) Да планирани одговорни извођач радова, који ће решењем бити
именован за извођење радова у предметној јавној набавци, поседује
личну лиценцу 450 и да је у сталном радном односу код понуђача.
1.3.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80.
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став
1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део
набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
1.4.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача,
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона,
а додатне услове испуњавају заједно.
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
понуђач доказује достављањем следећих доказа:
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене
евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази
седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка
страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из
казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у
Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од
кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције,
односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да
законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту
пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и
физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се
може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Правна лица: Потврде привредног
и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности,
или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није
регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране
обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење
понуда; Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера
забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да
код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.03/2014 13/47
мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за
подношење понуда Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није
изречена мера забране обављања одређених послова.
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;
4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе
Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе
и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за
приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
5) Услов из члана чл. 75. ст. 2. закона - Доказ: Потписана и печатом оверена
Изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и којом
гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач
доказује достављањем следећих доказа:
1.) Сертификат ISO 9001, Сертификат ISO 14001;
2.) Сертификат ISO 9001; Сертификат ISO 14001;
3.) - Резултата фотометриског прорачуна овереног од стране одговорног пројектанта са
лиценцом број 350, за предложене светиљке, сходно њиховим карактеристикама, уз
обавезујући услов да морају задовољити све захтеве наведених класа улица, према
стандарду ЕН 13201;
-Економску анализу ефеката енергетске ефикасности уградњом предложених
светиљки;
-Технички опис светиљки;
- Каталог или оверену фотокопију Извода из каталога (могу бити дати и на страном
језику, с тим што је понуђач у обавези да у понуди поред ових докумената достави и
превод на српском језику од стране судског преводиоца, и то оних делова који се
односе на испуњење услова који су захтевани техничком спецификацијом Наручиоца)
-по 2 узоркa понуђених светиљки;
-доставити радионички цртеж конзоле и прибора за ношење.
4.) Фотокопија личне лиценце број 450 са потврдом Инжењерске коморе Србије да је
наведени носилац лиценце, члан Инжињерске коморе Србије уз изјаву понуђача о
одговорном извођачу, који ће решењем бити именован за извођење радова у
предметној јавној набавци; Потврда не старија од 1 године на дан објављивања позива
на Порталу управе за јавне набавке. Фотокопија лиценце мора бити потписана и
оверена оригинал печатом од стране власника исте;
Да је носилац лиценце број 450 у сталном радном односу код понуђача доказује се фотокопијом радне књижице и МЗА образацем.
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе
достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4).
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.03/2014 14/47
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)
Закона.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених
копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од
понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као
најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих
доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре,
који је доступан на интернет страници, приликом подношења понуде, не морају да
доставе доказ о испуњености обавезних услова из члана 75. Закона.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој
су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. (односи се на испуњеност
обавезних услова из члана 75. Закона) .
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може,
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или
другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци
и да је документује на прописани начин.
V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да
се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.03/2014 15/47
Понуду доставити на адресу: ЈП “ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРБАНИЗАМ
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН” ТЕМЕРИН, Новосадска 300, 21235 Темерин, са назнаком:
,,Понуда за јавну набавку радова – РЕКОНСТРУКЦИЈА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ бр. ЈН ОП
03/2014 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од
стране наручиоца до 07. априла 2014. године до 11 часова.
Почетак и ток рокова не спречавају недеља и дани државних празника. Ако
последњи дан рока пада у недељу или на дан државног празника, или у неки
други дан када наручилац не ради, рок истиче првог наредног радног дана (нпр.
уколико последњи дан рока за подношење понуда пада у суботу, када наручилац
не ради, рок у тој ситуацији истиче првог наредног радног дана, односно у
понедељак, уколико понедељак није нерадан дан - нпр. државни празник).
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће
понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести
датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
Понуда мора да садржи:
• опште податке о понуђачу, односно сваком понуђачу из групе понуђача, као и
подизвођачима;
• рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда;
• предмет, цену и остале податке релевантне за закључење уговора;
• податке о проценту укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,
као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈП “ДИРЕКЦИЈА ЗА
ИЗГРАДЊУ И УРБАНИЗАМ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН” ТЕМЕРИН, Новосадска 300, 21235
Темерин, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку радова –РЕКОНСТРУКЦИЈА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ, бр. ЈН
ОП 03/2014 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку радова – РЕКОНСТРУКЦИЈА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ, бр.
ЈН ОП 03/2014 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку радова – РЕКОНСТРУКЦИЈА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ, бр. ЈН
ОП 03/2014 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – РЕКОНСТРУКЦИЈА ЈАВНЕ
РАСВЕТЕ, бр. ЈН ОП 03/2014 - НЕ ОТВАРАТИ”.
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.03/2014 16/47
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси
понуду са подизвођачем.
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности
набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној
набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се
доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача,
ради утврђивања испуњености тражених услова.
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до
6) Закона и то податке о:
• члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
• понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
• понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
• понуђачу који ће издати рачун,
• рачуну на који ће бити извршено плаћање,
• обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.03/2014 17/47
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени
у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује
испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања је 45 календарских дана од дана пријема сваке појединачне оверене
ситуације о изведеним радовима.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
8.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Гаранција за изведене радове за Реконструкцију јавне расвете, не може бити краћа од
2 године од дана завршетка радова.
8.3. Захтев у погледу рока извођења радова
Рок извођења радова је 90 календарских дана почев од дана увођења извођача у
посао.
Место извођења радова је насеље Сириг. Све улице у насељу Сириг подељене су у
три класе, сагласно стандарду ЕН 13201 и то:
1. Улица Новосадска класа МЕ 3а
2. Улица ЈНА класа МЕ 4а
3. Све остале улице (Споредне улице) класа МЕ 5.
8.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде је 40 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати
понуду.
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату
вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.
10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ
ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.03/2014 18/47
СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ
ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ,
УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ
НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија и привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству
рада, запошљавања и социјалне политике.
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА,
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
ВИСИНИ И
Понуђач је дужан да у понуди достави Средство финансијског обезбеђења за
озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у
Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена
печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити
достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним
износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу, поред оригинал
Потврде о регистрацији менице, понуђач мора
доставити и копију картона
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у
меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице за озбиљност понуде је 40 дана од
дана отварања понуда.
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за
подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен
уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен
уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са
захтевима из конкурсне документације.
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по
закључењу уговора са изабраним понуђачем.
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Изабрани понуђач је дужан да на дан потписивања уговора достави средство
финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то бланко сопствену
меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке
Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног
за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично
овлашћење –писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без
ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је
издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу–писму.
Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно испуњење
уговорних обавезе понуђача која су предмет обезбеђења.
Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде
извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
Понуђач је дужан да у понуди достави Писмо о намерама банке за издавање
банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року у износу од 5%
од вредности уговора и са роком важења 5 дана дужим од уговореног гарантног
рока – у корист Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и урбанизам општине
Темерин“ Темерин, Новосадска број 300.
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.03/2014 19/47
Банкарска гаранција за отклањање грешака
Наручиоцу у тренутку примопредаје радова.
у гарантном
року
предаје
се
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца,
електронске поште на e-mail или факсом на број телефона, тражити од наручиоца
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5
дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор
доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације за ЈН ОП 03/2014”.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити
да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом
20. Закона.
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача,
односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.03/2014 20/47
15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „ЕКОНОМСКИ
НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА” а елементи критеријума су:
1. Понуђена цена (Ц)
2. Унифицираност опреме у светиљци (УО)
3. Дужина гарантног периода (ГП)
80 пондера
10 пондера
10 пондера
1.1. Понуђена цена (Ц)
Број пондера за понуђену цену добија се по формули:
Ц=Ц мин . 80
Ц пон
Ц – број остварених пондера на основу елемента критеријума “понуђена цена”
Ц мин - најнижа понуђена цена
Ц пон – цена понуђача
1.2. Унифицираност опреме у светиљци (УО)
1. Број пондера елемената светиљке А:
1.
2.
3.
4.
5.
Делови светиљке
Кућиште
Пригушница
Упаљач
Кондензатор
Сијалица
Број пондера
2
2
2
1
3
Ознака
Укућиште
Упригушница
Уупаљач
Укондензатор
Усијалица
Укупан број парцијалних пондера код светиљке А је Укн1 = 10, ако су сви елементи од
истог произвођача. У случају да су сви елементи од различитог произвођача Укн1
једнак је броју пондера за компоненту самог произвођача светиљке.
2. Број пондера елемената светиљке Б:
1.
2.
3.
Делови светиљке
Кућиште
Драјвер
ЛЕД модул
Број пондера
2
3
5
Ознака
Укућиште
Удрајвер
Уледмодул
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.03/2014 21/47
Укупан број парцијалних пондера код светиљке Б је Укм2 = 10, ако су сви елементи од
истог произвођача. У случају да су сви елементи од различитог произвођача Укм2
једнак је броју пондера за компоненту самог произвођача светиљке.
3. Број пондера елемената светиљке Б1:
1.
2.
3.
Делови светиљке
Кућиште
Драјвер
ЛЕД модул
Број пондера
2
3
5
Ознака
Укућиште
Удрајвер
Уледмодул
Укупан број парцијалних пондера код светиљке Б1 је Укм3 = 10, ако су сви елементи
од истог произвођача. У случају да су сви елементи од различитог произвођача Укм3
једнак је броју пондера за компоненту самог произвођача светиљке.
4. Број пондера елемената светиљке Ц:
1.
2.
3.
4.
5.
Делови светиљке
Кућиште
Пригушница
Упаљач
Кондензатор
Сијалица
Број пондера
2
2
2
1
3
Ознака
Укућиште
Упригушница
Уупаљач
Укондензатор
Усијалица
Укупан број пондера код светиљке Ц је Укн4 = 10, ако су сви елементи од истог
произвођача. У случају да су сви елементи од различитог произвођача Укн4 једнак је
броју пондера за компоненту самог произвођача светиљке.
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.03/2014 22/47
Формула за одређивање броја парцијалних пондера код светиљке А и светиљке Ц:
Формула за одређивање броја парцијалних пондера код светиљке Б и Б1:
Укупан број пондера УО:
ЛЕГЕНДА ОЗНАКА:
и – број различитих типова светиљки ( и = 1, 2, 3, 4)
н – број компоненти светиљке А и светиљке Ц ( н = 5 )
м – број компоненти светиљке Б и светиљке Б1 ( м = 3 )
БС – број светиљки истог типа (А, Б, Б1 или Ц)
СС – укупан број светиљки
Заокруживање се врши на четврту децималу.
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.03/2014 23/47
Табела 1.2. Карактеристике, тип и произвођач компоненти светиљки
ОЗНАКА
ТИП
ПРОИЗВОЂАЧ
НАПОМЕНА
ОЗНАКА
ТИП
ПРОИЗВОЂАЧ
НАПОМЕНА
ОЗНАКА
ТИП
ПРОИЗВОЂАЧ
НАПОМЕНА
ОЗНАКА
ТИП
ПРОИЗВОЂАЧ
НАПОМЕНА
СВЕТИЉКА
А
Кућиште
Пригушница
Упаљач
Кондензатор
Сијалица
СВЕТИЉКА
Б
Кућиште
Драјвер
ЛЕД модул
СВЕТИЉКА
Б1
Кућиште
Драјвер
ЛЕД модул
СВЕТИЉКА
Ц
Кућиште
Пригушница
Упаљач
Кондензатор
Сијалица
Оцењује се унифицираност појединих компоненти произвођача светиљки.
Понуђачи су дужни да попуне табелу 1.2. Карактеристике, тип и произвођач
компоненти светиљки.
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.03/2014 24/47
1.3. Дужина гарантног периода (ГП)
Понуђачу који понуди гарантни период у трајању од 5 година додељује се 10 пондера
Понуђачу који понуди гарантни период у трајању од 4 године додељује се 7 пондера
Понуђачу који понуди гарантни период у трајању од 3 године додељује се 5 пондера
Понуђачу који понуди гарантни период у трајању од 2 година додељује се 3 пондера.
Број пондера за дужину гарантног периода за изведене радове добија се на основу
дате гаранције понуђача.
Укупан број пондера добија се по формули:
УП = Ц + УО + ГП
16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА
ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА
Уколико две или више понуда имају исти највећи број пондера, наручилац ће дати
предност понуђачу који је понудио дужи гарантни рок.
17. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано
лице, или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на
e-mail [email protected], факсом на број 021/842-122 или препорученом
пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог
поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није
другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све
учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву
на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека
рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају
подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту
права је 10 дана од дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац
захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.03/2014 25/47
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења
претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у
изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре
отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив
на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне
набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник:
буџет Републике Србије.
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00
динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од
80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је
додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или
радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора
или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност
јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о
отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 %
процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у
року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана
149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2.
тачка 5) Закона.
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.03/2014 26/47
V I ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр. ________________ од __________________
РЕКОНСТРУКЦИЈА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ бр. ЈН ОП 03/2014.
за
јавну
набавку
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.03/2014 27/47
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)
Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке
извршити подизвођач:
2)
који
ће
Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни
и достави за сваког подизвођача.
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)
Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2)
Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.03/2014 28/47
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3)
Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у
заједничкој понуди.
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - РЕКОНСТРУКЦИЈА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ
Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок за извођење радова
45 календарских дана од дана пријема
сваке појединачне оверене ситуације о
изведеним радовима
90 календарских дана, почев од дана
увођења извођача у посао
Рок важења понуде
40 дана од дана отварања понуда
Рок и начин плаћања
Гарантни период за радове
(не краћи од 2 године)
Датум
Понуђач
М. П.
_____________________________
________________________________
Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац
понуде.
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.03/2014 29/47
VII МОДЕЛ УГОВОРА
РЕКОНСТРУКЦИЈА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ
1. ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ‘‘Дирекција за изградњу и урбанизам општине Темерин’’,
Темерин, Новосадска, број 300, Пиб: 101454434, матични број 08687048, рачун бр.
840-522641-16, отворен код Управе за трезор Темерин (у даљем тексту: Наручилац),
кога заступа директор, Зоран Свитић, дипл. инж. с једне стране и
2. Привредно друштво/ предузетник __________________________________________,
са седиштем у _____________________, ул. ____________________бр. _______,
ПИБ _______________, матични број ________________________, рачун бр.
_______________, отворен код
пословне банке
__________________________, које заступа директор
_______________________________________, у даљем тексту Извођач ( уколико
наступа самостално или са подизвођачем).
ИЛИ
Ако наступа у заједничкој понуди
Привредно друштво/овлашћени члан групе
_____________________________________,
са седиштем у ______________________, улица: ____________________, број
__________,
ПИБ _________________, матични број ________________, рачун број
__________________
отворен код пословне банке_____________________________________________,
Члан групе ( назив привредног друштва
___________________________________________,
са седиштем у ______________________, улица: ____________________, број
__________,
ПИБ _________________, матични број ________________, рачун број
__________________
отворен код пословне банке_____________________________________________
Члан групе ( назив привредног друштва
___________________________________________,
са седиштем у ______________________, улица: ____________________, број
__________,
ПИБ _________________, матични број ________________, рачун број
__________________
отворен код пословне банке_____________________________________________
Члан групе ( назив привредног друштва
___________________________________________,
са седиштем у ______________________, улица: ____________________, број
__________,
ПИБ _________________, матични број ________________, рачун број
__________________
отворен код пословне банке_____________________________________________,
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.03/2014 30/47
које заступа директор ________________________________________.
Основ уговора Број: ЈН ОП 03/2014
Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................
Члан 1.
Наручилац је у спроведеном поступку јавне набавке бр.ЈН ОП 03/2014 по позиву
број:7/3-3-2014, објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници
Наручиоца, изабрао извођача као најповољнијег понуђача за извођење радова на
РЕКОНСТРУКЦИЈИ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ.
Члан 2.
Предмет овог Уговора ближе је одређен усвојеном понудом Извођача број
_________од ____________2014. године, која је саставни део овог уговора, по којој се
изводе радови.
Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да
обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске,
грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за
потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.
Члан 3.
Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 2. Уговора износи
укупно
_______________________________ динара без ПДВ-а,
_________________________односно динара са ПДВ-ом од 20 %, а добијена је на
основу
јединичних цена и количина из понуде Извођача бр. _______________ од,
___________2014. године.
Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања
цене елемената на основу којих је одређена.
Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена
обухвата и трошкове организације градилишта, припремних радова, помоћних
материјала и опреме, испорука опреме и монтажа као и све остале неопходне
трошкове извођача.
Члан 4.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин:
По испостављеним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на
основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде
Извођача бр. _______ од _________2014., и потписаним од стране стручног
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.03/2014 31/47
надзора у року од најдуже 45 календарских дана од дана пријема сваке појединачне
оверене ситуације о изведеним радовима.
Комплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове
грађевинске књиге и грађевинског дневника, одговарајуће атесте за уграђени
материјал и другу документацију Извођач доставља стручном надзору који ту
документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће
извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без права приговора.
Члан 5.
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од 90
календраских дана, рачунајући од дана увођења у посао.
Датум увођења у посао, стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се
да је увођење у посао извршено даном кумулативног стицања следећих услова:
-да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту,
-да је Извођач доставио средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла
и то бланко сопствену меницу.
Извођач радова је дужан да отпочне са радовима од дана увођења извођача у посао.
Даном успешно завршених радова, сматра се дан кад извођач радова уписом у
грађевински дневник извести наручиоца да су предметни радови завршени и надзорни
орган потписом потврди упис извођача.
Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.
Члан 6.
Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача:
-у случају прекида радова који траје дуже од 5 дана, а није изазван кривицом
Извођача,
-у случају елементарних непогода и дејства више силе,
-у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран
Извођач.
Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној
форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу у року од два
дана од сазнања за околност, а најкасније 15 дана пре истека коначног рока за
завршетак радова.
Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми анекса овог уговора о томе
постигну писмени споразум.
Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење
уговореног рока због околности које су настале у време доцње.
Члан 7.
Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року,
дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,5% од укупно уговорене
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.03/2014 32/47
вредности за сваки дан закашњења, стим што укупан износ казне не може бити већи
од 10% од вредности укупно уговорених радова.
Уколико Извођач не поступи у складу са чланом 10. став.2. Уговора, дужан је да плати
Наручиоцу уговорену казну у висини 0,5% од укупно уговорене вредности за сваки дан
закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 10% од вредности
укупно уговорених радова.
Наплату уговорене казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача,
умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.
Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова као и
неиспуњења обавеза Извођача из члана 10. став 2., претрпео штету која је већа од
износа уговорене казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорене
казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете
Наручилац мора да докаже.
Члан 8.
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог Уговора изведе у складу са
важећим прописима, техничким прописима, инвестиционо-техничком документацијом и
овим Уговором и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу.
Извођач се обавезује:
-да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача
радова,
-да достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то
бланко сопствену меницу даном закључења уговора,
-да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима
за ту врсту посла и у уговореном року,
-да обезбеди довољни радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног
материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова,
-да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без
права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава
предвиђену динамику,
-да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење
складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих
одговорности према државним органим а, што се тиче безбедности, прописа о заштити
животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења
радова до предаје радова и Наручиоцу,
-да је одговоран за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица од
момента почетка извођења радова на датој локацији до момента завршетка радова на
тој локацији,
-у случајевима где се радови изводе на месту где се одвија саобраћај, извођач је
дужан да осигура и изведе све радове потребне за безбедно одвијање јавног
саобраћаја,
-да се строго придржава мера заштите на раду као и противпожарне заштите,
-да омогући вршење стручног надзора на објекту,
-да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије
који регулишу ову област,
-да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу
извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом
трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.03/2014 33/47
набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања
извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења
радова,
-да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је
спреман за њихов пријем, да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем
радова уколико се утврде неправилности и недостаци,
-да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене
опреме, с тим да отклањању недостатака у гарантном року за изведене радове
Извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писменог позива од стране
Наручиоца.
-да у тренутку примопредаје радова преда Наручиоцу Банкарску гаранцију за
отклањање грешака у гарантном року.
Члан 9.
Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин
одређен чланом 4. овог Уговора и да од Извођача, по завршетку радова, прими
наведене радове заједно са Наручиоцем.
Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних
обавеза Извођача.
Наручилац се обавезује да уведе Извођача у посао обезбеђујући му несметан прилаз
градилишту.
Наручилац се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни
обрачун са Наручиоцем, стручним надзором и Извођачем.
Члан 10.
Извођач се обавезује да на дан потписивања уговора достави средство финансијског
обезбеђења за добро извршење посла - бланко сопствену меницу, са назначеним
износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а и роком важења 30 (тридесет)
дана дужим од истека рока за коначно испуњење уговорних обавезе понуђача која су
предмет обезбеђења.
Члан 11.
Гарантни рок за изведене радове износи ___________године (не краћи од 2 године)
рачунајући од дана примопредаје радова.
Извођач је обавезан да у гарaнтном року замени сваки део опреме који се покаже
неисправним као и сваку прегорелу сијалицу о свом трошку.
Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који предмет овог
уговора, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале,
као и упуства за руковање.
Члан 12.
Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив наручиоца отклони о
свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених
радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом,
као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.03/2014 34/47
Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана
по пријему писменог позива од стране Наручиоца, Наручилац ће за отклањање
недостатака ангажовати друго правно или физичко лице, на терет Извођача.
Члан 13.
За укупан уграђени материјал и опрему Извођач мора да има сертификате квалитета
или атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте.
Уколико Наручилац утврди да уграђени материјал или опрема не одговара
стандардима и техничким прописима, он га одбија и забрањује његову употребу. У
случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.
Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и
контролу квалитета опреме. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал
који не одговара квалитету.
У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност
објекта,Наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о
свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним
одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да
ангажује другог извођача искључиво на трошак Извођача по овом уговору.
Члан 14.
Извођач ће део радова који су предмет овог уговора извршити преко подизвођача:
привредног друштва/предузетника
_____________________________________________, са седиштем
_________________________________________________________________,
ПИБ _________________________, матични број
_________________________________.
Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за
радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео.
Члан 15.
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова
радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести
стручни надзор и Наручиоца.
По добијању писмене сагласности Наручиоца, Извођач ће извести вишак радова.
Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде Извођача бр.
______ од ________ за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и
непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на
продужетак рока завршетка радова.
Члан 16.
Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног
надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.03/2014 35/47
стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом
воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли
предвидети предмером радова.
Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1.
овог члана, о томе обавесте Наручиоца.
Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити
знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача.
Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове.
У случају да, током реализације овог уговора, стручни надзор констатује да је
потребно извођење додатних радова, у смислу Закона о јавним набавкама, са
Извођачем се може спровести преговарачки поступак без објављивања позива.
Члан 17.
Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава Наручиоца,
и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.
Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 дана од завршетка
радова.
Комисију за примопредају радова чине одговорно лице Наручиоца, стручни надзор и
одговорно лице Извођача.
Комисија сачињава записник о примопредаји радова.
Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда наручиоцу, попуњене
одговарајуће табеле свих уграђених материјала у 3 (три) извода са приложеним
атестима.
Грешке, односно
недостатке које утврди Наручилац у току извођења или
приликом преузимања и предаје радова, извођач мора да отклони без одлагања.
Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од 5 дана по пријему
позива од стране Наручиоца и ако их не отклони у споразумно утврђеном року,
Наручилац ће радове поверити другом извођачу на рачун Извођача.
Евентуално уступање отклањања недостатака другом извођачу Наручилац ће учинити
по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.
Наручилац ће у моменту примопредаје радова од стране Извођача, предати на
коришћење радове који су предмет овог уговора.
Члан 18.
Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно
изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и
усвојених јединачних цена из понуде које су фиксне и непромењљиве.
Коначни обрачун се испоставља истовремено са Записником о примопредаји радова.
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.03/2014 36/47
Члан 19.
Наручилац има право на једнострани раскид Уговора, у следећим случајевима:
-ако Извођач на дан потписивања уговора не достави средство финансијског
обезбеђења за добро извршење посла - бланко сопствену меницу, у ком случају
Наручилац има право на активирање бланко, сопствене менице за озбиљност понуде,
-уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана, као и ако
Извођач не изводи радове у складу са предмером радова или из неоправданих
разлога прекине са извођењем радова,
-уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту
посла и квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио по
примедбама стручног надзора,
-у случају недостатака средстава за његову реализацију.
Члан 20.
У случају једностраног раскида уговора Наручилац има право да за радове који су
предмет овог уговора ангажује другог извођача и активира бланко сопствену меницу за
добро извршење посла.
Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која
представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова
новог извођача за те радове.
Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и
са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи
основ за раскид уговора.
У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од
пропадања, да Наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник комисије о
стварно изведеним радовима до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна
страна која је одговорна за раскид уговора.
Члан 21.
За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе
Закона о облигационим односима као и одредбе Посебних узанси о грађењу.
Члан 22.
Прилози и саставни делови овог уговора су:
понуда Извођача бр. _________________од ____________ 2014. године са предмером
и предрачуном радова.
Члан 23.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.
Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Новом Саду.
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.03/2014 37/47
Члан 24.
Овај уговор ступа на снагу даном потписа свих уговорних страна.
Члан 25.
Овај Уговор сачињен је у 8 (осам ) истоветних примерака од којих Наручилац задржава
6 (шест ) примерака а Извођач 2 (два) примерка.
ЗА НАРУЧИОЦА :
Директор
___________________________
Зоран Свитић, дипл.инж.
ЗА ИЗВОЂАЧА
Директор
_____________________________
НАПОМЕНА: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен
са изабраним понуђачем. Наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије
да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне
набавке доставити доказ негативне рефенце, односно исправу о реализованом
средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.03/2014 38/47
VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
ред.
број
Предмет ЈН
Укупно
Процентуална структура
цене за поједину групу
радова - %
Процентуална
структура цене за
поједину групу радова
-%
РАД
МАТЕРИЈАЛ
1
1
2
3
4
РЕКОНСТРУКЦИЈА
ЈАВНЕ РАСВЕТЕ
Укупна цена без ПДВ-а ___________________________________, ПДВ________________________
Укупна цена са ПДВ-ом ______________________
Дана:______________
Понуђач
м.п.
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
У колону бр. 3,4 потребно је уписати процентуално учешће у укупној понуђеној цени.
У колони 2 „Укупно“ унети збир колона 3,4.
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.03/2014 39/47
__________________
IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ___________________________
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања
понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА
УКУПАН
ПОНУДЕ
ИЗНОС
ТРОШКОВА
ИЗНОС ТРОШКА У РСД
ПРИПРЕМАЊА
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити
од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако
су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове
прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих
трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.
Датум:
М.П.
Потпис понуђача
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.03/2014 40/47
X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке - РЕКОНСТРУКЦИЈА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ, бр. ЈН ОП 03/2014,
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Датум:
М.П.
Потпис понуђача
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу,
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне
набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило
конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита
конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две
године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82.
став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.03/2014 41/47
XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач...................................................................................[навести назив понуђача]
у поступку јавне набавке РЕКОНСТРУКЦИЈА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ, бр. ЈН ОП 03/2014,
поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је
ималац права интелектуалне својине.
Датум
________________
Понуђач
М.П.
__________________
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.03/2014 42/47
X I I ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ОДГОВОРНОМ ИЗВОЂАЧУ, КОЈИ ЋЕ
РЕШЕЊЕМ
БИТИ ИМЕНОВАН ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА
У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ бр. ЈН ОП 03/2014- извођење радова на РЕКОНСТРУКЦИЈИ
ЈАВНЕ РАСВЕТЕ.
Број
Име и презиме
Број
лиценце
назив радног места
код понуђача
Основ ангажовања:
- Запослен код
понуђача
да/не
1.
2.
3.
Датум:
Потпис овлашћеног лица
______________________
М.П.
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално
или са подизвођачима. Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава
овлашћено лице групе понуђача.
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.03/2014 43/47
XIII ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА-ОВЛАШЋЕЊА
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ
На основу Закона о меници и тачке 1., 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину
коришћења јединствених инструмената платног промета
ДУЖНИК:_________________________________________________________
Матични број: _____________________
ПИБ: ____________________________
Број текућег рачуна: ________________________________________________
Назив банке: ______________________________________________________
Издаје:
МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ
КОРИСНИК:
(Поверилац) ЈП “Дирекција за изградњу и урбанизам општине Темерин” Темерин,
Новосадска 300, ПИБ: 101454434, Матични број: 08687048.
Предајемо Вам бланко, соло меницу серије: _____________ и овлашћујемо ЈП
“Дирекција за изградњу и урбанизам општине Темерин” Темерин, Новосадска
300, ПИБ: 101454434, Матични број: 08687048 као Повериоца, да предату меницу
може попунити на износ до = ___________________ динара (тј. 10% од укупне
вредности понуде без ПДВ-а) и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова,
вансудски иницира наплату- издавањем налога за наплату на терет Дужника, а у
корист рачуна Повериоца, са свих рачуна дужника, а на име гаранције за озбиљност
понуде са роком важности 40 дана од дана отварања понуде у поступку јавне набавке
број ЈН ОП 03/2014.
Предмет: ___________________________________________________________
Јавна набавка број: ________, деловодни број: ________________.
Изричито и безусловно Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату изврше
на терет рачуна Дужника код тих Банака.
Меница је важећа и у случају да у току трајања или након доспећа наплате дође до
промена лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника,
статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника
и др.
Датум издавања овлашћења
____________________
Дужник - издавалац менице
__________________________
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.03/2014 44/47
XIV ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА-ОВЛАШЋЕЊА
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ
На основу Закона о меници и тачке 1., 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину
коришћења јединствених инструмената платног промета
ДУЖНИК:_________________________________________________________
Матични број: _____________________
ПИБ: ____________________________
Број текућег рачуна: ________________________________________________
Назив банке: ______________________________________________________
Издаје:
МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ
КОРИСНИК:
(Поверилац) ЈП “Дирекција за изградњу и урбанизам општине Темерин” Темерин,
Новосадска 300, ПИБ: 101454434, Матични број: 08687048.
Предајемо Вам бланко, соло меницу серије: _____________ и овлашћујемо ЈП
“Дирекција за изградњу и урбанизам општине Темерин” Темерин, Новосадска
300, ПИБ: 101454434, Матични број: 08687048 као Повериоца, да предату меницу
може попунити на износ до = ___________________ динара (тј. 10% од укупне
вредности понуде без ПДВ-а) и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова,
вансудски иницира наплату- издавањем налога за наплату на терет Дужника, а у
корист рачуна Повериоца, са свих рачуна дужника, а на име гаранције за добро
извршење посла са роком важности 30 (тридесет) дана дужим од истека рока за
коначно испуњење уговорних обавезе у поступку јавне набавке број ЈН ОП 03/2014.
Предмет: ___________________________________________________________
Јавна набавка број: ________, деловодни број: ________________.
Изричито и безусловно Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату изврше
на терет рачуна Дужника код тих Банака.
Меница је важећа и у случају да у току трајања или након доспећа наплате дође до
промена лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника,
статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника
и др.
Датум издавања овлашћења
____________________
Дужник - издавалац менице
__________________________
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.03/2014 45/47
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.03/2014 46/47
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.03/2014 47/47
Download

Конкурсна документација