PROCENTNI SASTAV RASTVORA
SASTAV RASTVORA SE MOŽE IZRAZITI :
-KVALITATIVNO- KOJE SUPSTANCE ČINE RASTVOR I
-KVANTITATIVNO- KOLIČINSKI ODNOS SUPSTANCI U RASTVORU
PREKO PROCENTNE KONCENTRACIJE RASTVORA.
PROCENTNA KONCENTRACIJA RASTVORA JE BROJ GRAMA
RASTVORENE SUPSTANCE U 100 GRAMA RASTVORA.
IZRAŽAVA SE U PROCENTIMA.
%=mRS/mR · 100
mR = mRS + mRČ
mRS -masa rastvorene supstance
mRČ - masa rastvarača
mR - masa rastvora
RASTVORI KOJE KORISTIMO U SVAKODNEVNOM ŽIVOTU SU TAČNO
ODREĐENOG PROCENTNOG SASTAVA.
NPR.
-FIZIOLOŠKI RASTVOR 0,9% RASTVOR NATRIJUM-HLORIDA,
-MEDICINSKI ALKOHOL 70% ALKOHOLA I 30% VODE,
-ETIL ALKOHOL (ČIST!) 96% ALKOHOLA I 4% VODE,
-SIRĆE- ZAČIN 4% SIRĆETNE KISELINE I 96% VODE,
-ESENCIJA ZA TURŠIJU 80% SIRĆETNE KISELINE I 20% VODE I MNOGI DRUGI
RASTVORI.
PROVEŽBAJ!
1. Kolika je procentna koncentracija rastvora koji sadrži:
a) 10 g rastvorene supstance u 100 g rastvora
10%
b) 5 g rastvorene supstance u 200 g rastvora
m(rastvora)
100%
m(rastvorene supstance)
X = mrs/ mr ∙100%
X%
X = 5/200 ∙100% = 2,5%
2. Koliko je grama natrijum-hlorida i koliko grama vode potrebno za pripremanje 150 g fiziološkog
rastvora u kome je procentna koncentracija natrijum-hlorida 0,9 %?
mr = 150 g
X = 0,9%
150 g
100%
mrs
0,9 %
mrs= 150∙0,9 /100 = 1,35 g natrijum-hlorida
m (vode) = 150-1,35 = 148,65g
3. Kolika je procentna koncentracija rastvora koji u 120g rastvora sadrži 6g rastvorene supstance?
120 g
6g
100%
X
X = 6∙100 / 120 = 5%
4. a) Koliko se grama šećera nalazi u 240 g rastvora koji je 15%?
240 g
X
100%
15%
X = 240∙15 / 100 = 36 g šećera
koliko se grama vode nalazi u čaši?
m (vode) = 240-36 = 204g
5. U 180 g vode rastvoreno je 20g rastvorene supstance. Izračunati procentnu koncentraciju
rastvora.
mr= 180+20 = 200g
200 g
20g
100%
X
X = 20∙100 / 200 = 10%
Download

PROCENTNI SASTAV RASTVORA %=mRS/mR