И Н Ф О Р М А Т О Р
О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ
СОКОБАЊА
С о к о б а њ а, 2014. год.
2|Страна
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
САДРЖАЈ
1. ПОДАЦИ О ИНФОМАТОРУ И ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ....................................................... 3
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ............................................................................................ 4
3. ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА ........................................................................................ 16
4. ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА ......................................................................... 19
5. СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА .............. 19
6. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОБАВЕЗА И ОВЛАШЋЕЊА ..................................................... 20
7. ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ,ОБАВЕЗА И ОВЛАШЋЕЊА20
8. НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА ......................................................................................................... 20
9 УСЛУГЕ КОЈЕ ПРУЖАЈУ ОРГАНИ ОПШТИНЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА27
10 ПОСТУПАК ЗА РЕШАВАЊЕ ЗАХТЕВА ............................................................................ 29
11 ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА ........................................................ 34
12. ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА ...................................................................... 76
13. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА.................................................................................109
14. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА ....................................... ................................... ..... .115
15. ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА.................................................................................117
16. ПОДАЦИ О ВРСТАМА ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ......................................................117
17. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП
ИНФОРМАЦИЈАМА ............................................................................................................117
3|Страна
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
1. ПОДАЦИ О ИНФОМАТОРУ И ДРЖАВНОМ ОРГАНУ
1.Подаци о информатору
На основу члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја
(„Сл.гласник РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/2010) и Упутства за израду и објављивање
информатора о раду државног органа («Сл.гласнк РС» бр. 68/2010) објављује се
Информатор о раду
Информатор се трећи пут објављује и израђен као заједнички Информатор о раду
органа општине Сокобања и то : Скупштине општине, Председника општине, Општинског
већа и Општинске управе.
Информатор је сачињен на основу података достављених од стране органа Општине
и организационих јединица Општинске управе
Информатор се налази на веб-сајту општине Сокобања : www.opstinasokobanja.com,
а лице oдговорно за тачност и потпуност података је Владимир Ракић.
Контакт лица oдговорног за тачност и потпуност података:
- адреса: ул. Светог Саве бр.23 18230 Сокобања
- телефон: 018/830-173
- email:[email protected]
Лице овлашћено за поступања по захтевима за слободан приступ информацијама од
јавног значаја је Миловановић Славица е-маil:[email protected]
Контакт лица овлашћеног за поступање по захтевима за приступ информацијама од
јавног значаја:
- адреса: ул. Светог Саве бр.23 18230 Сокобања
- телефон: 018/830-173
- email: [email protected]
2. ПОДАЦИ О ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА
Органи Општине Сокобања су:
1.Скупштина општине
2.Председник општине
3.Општинско веће
4.Општинска управа
Седиште свих органа општине Сокобања је у Сокобањи
Адреса органа општине је
-18230 Сокобања, улица Светог Саве бр. 23
-Матични број Општине Сокобања 072029962
-Матични број Општинске управе 07355815
-ПИБ Општине Сокобања 102133023
-ПИБ Општинске управе 100880059
-E-mail: [email protected]
-Телефони
1.Председник Скупштине општине 018/830-155, 830-316
2.Председник општине 018/830-155, 830-316
3.Општинско веће 018/830-155, 830-316
4.Општинска управа 018/830-155, 830-316; 018/830-173
- Фах 018/830-253
3. Радно време органа
Орган ради сваког радног дана од 07-15часова.
4|Страна
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА
2.1. ОПШТИНА
Заменик
Скупштина општине
Председник општине
Јавни правобранилац
ИЗВРШНИ ОРГАНИ
ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И
ТРЕЗОР
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНСКА
УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ
ЗА ФИНАНСИОПШТИНЕ
ЈЕ, НАПЛАТУ ЈАВНИХ
СОКОБАЊА
ПРИХОДА
И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
5|Страна
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
2.1.1. Надлежност
Општина, у вршењу своје надлежности, преко својих органа, у складу са Уставом и
законом:
1)Доноси програме развоја Општине и појединих делатности;
2)Доноси просторни план Општине;
3)Доноси урбанистичке планове;
4)Доноси буџет и усваја завршни рачун;
5)Утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за одређивање висине
локалних такси и накнада;
6)Уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности (пречишћавање и
дистрибуција воде, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, производња
и снабдевање паром и топлом водом, линијски градски и приградски превоз путника у
друмском саобраћају, одржавање чистоће у градовима и насељима, одржавање депонија,
уређивање, одржавање и коришћење пијаца, паркова, зелених, рекреационих и других
јавних површина, јавних паркиралишта, јавна расвета, уређивање и одржавање гробаља и
сахрањивање и др.), као и организационе, материјалне и друге услове за њихово обављање,
оснива јавна предузећа ради обављања комуналних делатности на својој територији;
7)Стара се о одржавању стамбених зграда и безбедности њиховог коришћења и утврђује
висину накнаде за одржавање стамбених зграда;
8)Спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије
у стамбеним зградама;
9)Доноси програме уређења грађевинског земљишта, уређује и обезбеђује вршење послова
уређења и коришћења грађевинског земљишта и утврђује висину накнаде за уређивање и
коришћење грађевинског земљишта;
10)Доноси планове и програме и спроводи пројекте локалног економског развоја, стара се о
унапређењу општег оквира за привређивање у Општини, промовише економске потенцијале
Општине, иницира усклађивање образовних профила у школама са потребама привреде,
олакшава пословање постојећих привредних субјеката и подстиче оснивање нових
привредних субјеката и отварање нових радних места;
11)Уређује и обезбеђује коришћење пословног простора којим управља, утврђује висину
накнаде за коришћење пословног простора и врши надзор над коришћењем пословног
простора;
12)Стара се о заштити животне средине, доноси програме коришћења и заштите природних
вредности и програме заштите животне средине, односно локалне акционе и санационе
планове, у складу са стратешким документима и својим интересима и специфичностима и
утврђује посебну накнаду за заштиту и унапређење животне средине;
13)Уређује и обезбеђује обављање послова који се односе на изградњу, рехабилитацију и
реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање локалним и
некатегорисаним путевима, као и улицама у насељу;
14)Уређује и обезбеђује посебне услове и организацију ауто-такси превоза путника;
15)Уређује и обезбеђује организацију превоза у линијској пловидби, који се врши на
територији Општине, и одређује делове обале и воденог простора на којима се могу градити
хидрограђевински објекти и постављати пловни објекти;
16)Оснива робне резерве и утврђује њихов обим и структуру, уз сагласност надлежног
министарства, ради задовољавања потреба локалног становништва;
17)Оснива установе и организације у области основног образовања, културе, примарне
здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје заштите и туризма, прати и обезбеђује
њихово функционисање, у складу са законом;
18)Оснива установе у области социјалне заштите, прати и обезбеђује њихово
функционисање, даје дозволе за почетак рада установа социјалне заштите које оснивају
друга правна и физичка лица, утврђује испуњеност услова за пружање услуга социјалне
заштите, утврђује нормативе и стандарде за обављање делатности установа чији је оснивач,
доноси прописе о правима у социјалној заштити и обавља послове државног старатеља;
6|Страна
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
19)Организује вршење послова у вези са заштитом културних добара од значаја за Општину,
подстиче развој културног и уметничког стваралаштва, обезбеђује средства за финансирање
и суфинансирање програма и пројеката у области културе од значаја за Општину и ствара
услове за рад музеја и библиотека и других установа културе чији је оснивач;
20)Организује заштиту од елементарних и других већих непогода и заштиту од пожара и
ствара услове за њихово отклањање, односно ублажавање њихових последица;
21)Доноси основе заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта и стара се о
њиховом спровођењу, одређује ерозивна подручја, стара се о коришћењу пашњака и
одлучује о привођењу пашњака другој култури;
22)Уређује и утврђује начин коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и
чесмама, утврђује водопривредне услове, издаје водопривредне сагласности и
водопривредне дозволе за објекте локалног значаја;
23)Стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење и унапређење подручја са
природним лековитим својствима;
24)Подстиче и стара се о развоју туризма на својој територији и утврђује висину боравишне
таксе;
25)Стара се о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине, уређује радно
време, места на којима се могу обављати одређене делатности и друге услове за њихов
рад;
26)Управља имовином Општине и користи средства у државној својини и стара се о
њиховом очувању и увећању;
27)Уређује и организује вршење послова у вези са држањем и заштитом домаћих и
егзотичних животиња;
28)Организује вршење послова правне заштите својих права и интереса;
29)Образује органе, организације и службе за потребе Општине и уређује њихову
организацију и рад;
30)Ствара услове за унапређивање, остваривање и заштиту људских права;
31)Доноси стратегије и усваја посебне мере у циљу отклањања неједнакости и стварања
једнаких могућности остваривања људских и мањинских права, помаже развој различитих
облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама, као и са лицима која
су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима и подстиче активности и пружа
помоћ организацијама инвалида и другим социјално-хуманитарним организацијама на својој
територији;
32)Подстиче и помаже развој задругарства;
33)Организује службу правне помоћи грађанима;
34)Стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских права и индивидуалних и
колективних права припадника националних мањина и етничких група; стара се о
остваривању, заштити и унапређењу равноправности жена и мушкараца, усваја стратегије и
посебне мере усмерене на стварање једнаких могућности остваривања права и отклањање
неравноправности;
35)Стара се о јавном информисању од локалног значаја и обезбеђује услове за јавно
информисање.
36) Прописује прекршаје за повреде општинских прописа;
37)Образује инспекцијске службе и врши инспекцијски надзор над извршењем прописа и
других општих аката из надлежности Општине;
38)Уређује организацију и рад мировних већа;
39)Уређује и обезбеђује употребу имена, грба и другог обележја Општине;
40)Помаже рад организација и удружења грађана;
41)Уређује и ствара услове за бригу о младима, доноси и реализује стратегију и акциони
план политике за младе и ствара услове за омладинско организовање;
42)Уређује и ствара услове за бригу о старима, доноси и реализује стратегију и акциони
план политике за старе и ствара услове за њихово организовање и
43)Обавља и друге послове од непосредног интереса за грађане, у складу с Уставом,
законом и Статутом.
7|Страна
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
2.1.2. Органи
Органи Општине су:
1.Скупштина општине
2.Председник општине
3.Општинско веће
4.Општинска управа
Надлежност скупштине општине
1)Доноси Статут општине и пословник Скупштине општине;
2)Доноси буџет и усваја завршни рачун буџета;
3)Утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за одређивање висине
локалних такси и накнада;
4)Подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или промене територије
Општине;
5)Доноси програм развоја Општине и појединих делатности;
6)Доноси просторни план и урбанистичке планове и уређује коришћење грађевинског
земљишта;
7)Доноси прописе и друге опште акте;
8)Расписује општински референдум и референдум на делу територије Општине, изјашњава
се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о
самодоприносу;
9)Оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом општине и
врши надзор над њиховим радом;
10)Именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних
предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач, по поступку прописаним
општим актом, и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом;
11)Бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине;
12)Поставља и разрешава секретара и заменика секретара Скупштине;
13)Бира и разрешава председника Општине и на предлог председника Општине, бира
заменика председника Општине и чланове Општинског већа;
14)утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који Општини припадају по закону;
15)Утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;
16)Доноси одлуку о јавном задуживању Општине, у складу са законом којим се уређује јавни
дуг;
17)Доноси годишњи програм прибављања непокретности за потребе органа Општине уз
сагласност Владе Републике Србије и покреће поступак отуђења непокретности пред
надлежним органима;
18)) Прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;
19)Даје мишљење о републичком и регионалном просторном плану;
20)Оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности;
21)Даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу;
22)Разматра извештај о раду и даје сагласност на прграм рада корисника буџета;
23)Одлучује о сарадњи и удруживању са градовима и општинама, удружењима, невладиним
организацијама;
24)Информише јавност о свом раду;
25)Покреће поступак за оцену уставности и законитости закона или другог општег акта
Републике Србије којим се повређује право на локалну самоуправу;
26)Даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Општине;
27)Разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других јавих
служби чији је оснивач или већински власник Општина;
28)Усваја Етички кодекс понашања функционера (у даљем тексту: Етички кодекс);
29)Доноси мере и усваја препоруке за унапређење људских и мањинских права;
30)Обавља и друге послове утврђене законом и овим статутом.
8|Страна
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
Састав
Статутом општине прописано је да Скупштина општине има 30 одборника.
Скупштина општине има председника, заменика председника и секретара.
Скупштином општине председава председник Скупштине који организује њен рад,
сазива и председава њеним седницама, остварује сарадњу са председником Општине и
Општинским већем, стара се о остваривању јавности рада, потписује акта која Скупштина
општине доноси и обавља друге послове утврђене законом, Статутом и Пословником.
Председник Скупштине бира се из реда одборника, на предлог најмање једне
трећине одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја
одборника Скупштине општине.
Разрешење се врши на начин и по поступку који је предвиђен за његов избор.
Председник Скупштине има заменика који га замењује у случају његове одсутности
или спречености да обавља своју дужност који се бира и разрешава на исти начин као и
председник Скупштине.
ОДБОРНИЧКЕ ГРУПЕ
1
ДС
2
СНС
7
3
СРБИЈА НА ИСТОКУ
4
4
СПС
6
13
9|Страна
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
Извршни органи Општине су председник Општине и Општинско веће.
Председника Општине бира Скупштина општине, из реда одборника, на време од
четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине
општине.
Председник општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и
спречености да обавља свој дужност.
Надлежност
Председник Општине:
1)Представља и заступа Општину;
2)Предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине;
3)Наредбодавац је за извршење буџета;
4)Оснива општинску службу за инспекцију и ревизију коришћења буџетских средстава;
5)Даје сагласност на опште акте којима се уређују број и структура запослених у установама
које се финансирају из буџета Општине и на број и структуру запослених и других лица која
се ангажују на остваривању програма или дела програма корисника буџета Општине;
6)Одлучује о давању на коришћење, односно у закуп, као и о отказу уговора давању на
коришћење, односно у закуп и стављању хипотеке на непокретности које користе органи
Општине, уз сагласност Дирекције за имовину Републике Србије;
7)Усмерава и усклађује рад Општинске управе;
8)Доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, Статутом или одлуком Скупштине
општине;
9)Информише јавност о свом раду;
10)Подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или радњом
државног органа или органа Општине онемогућава вршење надлежности Општине;
11)Образује стручна саветодавна и друга радна тела за поједине послове из своје
надлежности;
12)Врши и друге послове утврђене Статутом и другим актима Општине.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Надлежност
Општинско веће:
1) Предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина општине;
2) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине
општине;
3) Доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе
буџет пре почетка фискалне године;
4) Врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе
који нису у сагласности са законом, Статутом и другим општим актом или одлуком које
доноси Скупштина општине;
5) Решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа
и установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
6) Стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике;
7) Поставља и разрешава начелника општинске управе;
8) Образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
9) Информише јавност о свом раду;
10) Доноси Пословник о раду на предлог председника Општине;
11) Врши и друге послове које утврди Скупштина општине;
ОПШТИНСКА УПРАВА
За вршење управних послова у оквиру права и дужнсти Општине и одређених стручних
послова за потребе Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа, образује
се општинска управа.
10 | С т р а н а
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
Општинском правом руководи начелник.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Начелник Oпштинскe упрaвe прeдстaвљa Oпштинску упрaву, oргaнизуje и oбeзбeђуje
зaкoнитo и eфикaснo oбaвљaњe пoслoвa и oдлучуje o прaвимa, дужнoстимa и
oдгoвoрнoстимa зaпoслeних.
Општинска управа:
1) Припрема прописе и друге акате које доноси Скупштина општине, Председник општине и
Општинско веће;
2) Извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, председника Општине и Општинског
већа;
3) Решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана,
предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
4) Обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката
Скупштине општине;
5) Извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини;
6) Обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине, председник Општине и
Општинско веће.
7) Доставља звештај о свом раду на извршењу послова из надлежности Општине и
поверених послова председнику Општине, Општинском већу и Скупштине општине по
потреби, а најмање једном у шест месеци.
Општинска управа у свом саставу има следеће организационе јединице:
1. Одељење за општу управу и друштвене делатности;
2. Одељење за урбанизам, стамбено комуналне делатности и грађевинарство ;
3. Одељење за финансије, наплату јавних прихода и имовинско правне послове;
4. Одељење за привреду и локални економски развој;
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ, НАПЛАТУ ЈАВНИХ
ПРИХОДА И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИНИЗАМ, СТАМБЕНОКО- МУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И
ГРАЂЕВИНАРСТВО
ОДСЕК ЗА
УТВРЂИВАЊЕ И
НАПЛАТУ ЈАВНИХ
ПРИХОДА
ОДСЕК ЗА КОМУНАЛНО –ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И
КОМУНАЛНА
ИНСПЕКЦИЈА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА
ОПШТУ УПРАВУ
И ДРУШТВЕНЕ
ДЕЛАТНОСТИ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА
ПРИВРЕДУ И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
ОДСЕК ЗА
ОПШТЕ
ИЗАЈЕДНИЧКЕ
ПОСЛОВЕ
ИЗРАДЕ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА И СТРАТЕШКО
ОДСЕК ЗА ОПШТЕ
РУРАЛНИ РАЗВОЈ
ПЛАНИРАЊЕ
11 | С т р а н а
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ И БЕЗБЕДНОСТ ЗДРАВЉА НА РАДУ
Одељење за општу управу и друштвене делатности
Обавља послове који се однoсе на:
I Област опште управе:
Из области опште управе обавља нормативно правне и скупштинске послове, врши
послове који се односе на стручне и административно-техничке послове за Скупштину
општине и Општинско веће нарочито у вези са припремом и одржавањем њихових седница
и седница сталних и повремених радних тела. Врши обраду материјала са седница,
припремање прописа и других општих и појединачних аката из области локалне самоуправе
и свих других области које нису предвиђене делокругом рада других одељења Општинске
управе. Врши израду радних верзија свих општих и појединачних нормативних аката за чије
је доношење надлежна Скупштина општине, Општинско веће или председник општине.
Решава по захевима за слободан приступ информацијама ид јавног значаја. Врши послове
припреме и објављивања Службеног листа општине Сокобања.
Прати прописе за које је надлежна локална самоуправа и иницира усаглашавање
аката са законским и другим променама. Предлаже и припрема нацрте општих аката које
доноси начелник Општинске управе. Даје правна мишљења председнику општине,
Скупштини општине и Општинском већу у вези правних и других аката која они доносе.
Обавља управне и стручне послове у непосредном спровођењу закона и других
прописа чије је непосредно спровођење поверено општини у области личних стања
грађана, вођење матичних књига и евиденције о држављанству, вођење бирачког списка за
општину Сокобања и оверу потписа, рукописа и преписа.
Обавља стручне и административне послове у поступку спровођења личних
изјашњавања грађана и поступку спровођења избора.
Обављање послова достављања поште, послове пријема захтева, обезбеђује помоћ
12 | С т р а н а
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
странкама код подношења захтева и састављања поднесака, врши послове архиве, послове
радних односа у Општинској управи, стручне и административне послове који се односе на
примену прописа из области јавних набавки.
Обавља послове који се односе на физичко обезбеђивање објеката, редовно
одржавање, чишћење, спремање и загревање просторија, одржавање и руковођење
средствима опреме и средствима везе и одржавање возила за потребе Општинске управe.
Обавља послове економата.
Обавља послове који се односе на стучне и административно-техничке послове за
председника општине и заменика председника општине. Организује и спроводи послове
протокола за потребе председника општине, нарочито у остваривању сарадње са другим
општинама у земљи и иностранству, послове пријема домаћих и страних делегација,
остваривање слободног приступа информацијама, издавању јавних и интерних публикација
у области односа са грађанима. Врши припрему за радне и друге састанке председника
општине и заменика председника општине, прати активности на реализацији утврђених
обавеза, координира активностима на остваривању јавности рада, врши пријем странака
које се непосредно обраћају председнику и заменику председника, врши распоређивање
аката и предмета који се односе на председника и заменика председника општине и сређује
документацију везану за њихов рад. Обавља стручне и административне послове за потребе
помоћника председника општине.
Обавља неопходне стручне, техничке и друге послове за потребе свих одељења и
служби Општинске управе на коришћењу информатичке технологије и експлоатације
рачунарске опреме, послове анализе и развоја инфорамционог система Општинске управе
(посебно електронске управе). Самостално израђује и уводи нова апликативна решења у
циљу спровођења и примене стандардизованих аката Општинске управе, одржава их и
врши измене ради усаглашавања са новим законским прописима и потребама корисника.
Ради на увођењу нових хардверских решења, стара се о раду рачунарске мреже,
оперативних система и врши заштиту података информационог система Општинске управе у
складу са законом и Уредбом о обезбеђивању и заштити информационих система државних
органа. Прати савремена достигнућа из области информатике, предлаже начин стручног
усавршавања и врши обуку корисника. Израђује и одржава WEB презентацију Општинске
управе и општине у целини. Врши послове уноса, контроле, ажурирања и обезбеђивања
података.
Обавља послове на спровођењу мера противпожарне заштите као и оперативне
послове система обавештавања и узбуњивања у складу са законом.
У оквиру овог Одељења из области опште управе
канцеларије:
образују се следеће месне
1) Месна канцеларија Ресник за насељена места Ресник и Поружница;
2) Месна канцеларија Врбовац за насељена места Врбовац, Трубаревац и Рујевица;
3) Месна канцеларија Јошаница за насељена места Јошаница и Жучковац;
4) Месна канцеларија Врмџа за насељена места Врмџа и Трговиште;
5) Месна канцеларија Мужинац за насељена места Мужинац и Шарбановац;
6) Месна канцеларија Сесалац за насељена места Сесалац, Богдинац и Милушинац;
7) Месна канцеларија Читлук за насељена места Читлук, Врело, Левовик и Церовица;
8) Месна канцеларија Језеро за насељена места Језеро, Раденковац и Ново Село;
9) Месна канцеларија Дуго Поље за насељено место Дуго Поље.
II Област друштвених делатности:
13 | С т р а н а
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
Из области друштвених делатности обавља управне и стручне послове у
непосредном спровођењу закона и других прописа који су поверени општини у остваривању
права грађана у области социјалне заштите, друштвене бриге о деци и омладини
предшколског, основног и средњег образовања и васпитања, ученичког и студентског
стандарда, културе, спорта, борачко инвалидске заштите, као и инспекцијске послове из
области образовања.
Обавља стручне послове у вези са статусом избеглих и расељених лица, прати
законитост рада установа у области друштвених делатности чији је основач општина,
техничке, административне и друге послове неопходне за успешно обављање послова из
своје надлежности и друге послове који му се повере.
Обавља послове Општинске управе који се односе на оснивање установа и
организација у области предшколског васпитања и образовања, основног образовања и
васпитања, културу, физичку културу, спорт, дечију и социјалну заштиту, примарну
здравствену заштиту, прати и обезбеђује њихово функционисање, врши надзор над њиховим
радом, организује вршење послова у вези са заштитом културних добара, подстицање
развоја културно-уметничког аматеризма и ствара услове за рад музеја, библиотека и других
установа културе чији је општина Сокобања оснивач. Прати и организује ученичка и
студентска права, прати посебне рачуне и подрачуне у области дечијег додатка,
породиљских одсуства, борачко-инвалидске заштите и друга питања друштвене бриге о
деци, социјалне и здравствене заштите.
Одељење за урбанизам стамбено комуналне делатности и грађевинарство
Одељење за урбанизам стамбено комуналне делатности и грађевинарство врши
стручне управне и друге послове у непосредном спровођењу закона и других прописа чије
је непосредно спровођење поверено општини у области урбанизма, грађевинарства и
комунално стамбеној области. Врши припрему и израду нормативно-правних аката из
надлежности одељења, води потребне евиденције, саставља извештаје и врши и друге
послове из своје надлежности.
I Област урбанизма:
Обавља послове издавања извода из планова и аката којима се дефинише уређење
простора и изградња објеката, уређења саобраћајних јавних простора, изградње
инфраструктуре, даје сагласност на идејне пројекте, даје обавештења о могућностима за
легализацију и врши друге послове који се односе на урбанистичко планирање, а у
надлежности су органа управе.
Припрема нацрте одлука из своје надлежности и стара се о поступку доношења и
спровођења урбанистичких планова.
Утврђује услове, начине и спроводи поступак процене утицаја на животну средину
ради обезбеђивања заштите животне средине, доноси одлуке о стратешкој процени утицаја
на животну средину у поступку доношења планова, утврђује водопривредне услове у
надлежности органа и врши процену ризика радног места на здравље радника.
II Област грађевинарства:
Обавља управне и техничке послове код издавања одобрења за изградњу и
употребу објеката за објекте за које је надлежна општина, организује вршење техничких
прегледа и пријема објеката, одобрења за изградњу помоћних објеката, извођење радова
на инвестиционом одржавању, адаптацији и санацији објеката, промену намене објеката без
извођења грађевинских радова, за припремне радове и издаје потврде за почетак извођења
радова.
Спроводи инспекцијски надзор над изградњом објеката, доноси потребна решења и
закључке и непосредно спроводи поступак рушења и уклањања објеката подигнутих и
постављених без одобрења.
III Област комуналних делатности:
14 | С т р а н а
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
Обавља управни надзор над применом закона и одлука Скупштине у области
комуналног уређења (контрола заузимања јавних површина и уређења осталог земљишта),
заштите животне средине и саобраћаја. Приликом обављања надзора врши контролу
примене одлука, налаже мере за спровођење одлука, врши контролу спровођења донетих
решења, подноси пријаве против странака које не поступају по решењима инспекције.
Сачињава предлоге нормативних аката из своје надлежности и обавља и друге послове из
ове области.
Одељење за финансије, наплату јавних прихода и имовинско правне послове
Обавља послове Општинске управе из области финансија. У обављању послова из
своје надлежности обавља управне, планско-аналитичке, финансијске, књиговодствене,
статистичке и нормативне послове који се односе на израду нацрта одлука из надлежности
одељења.
I Област финансија:
Координира поступак припреме буџета, разрађује смернице за припрему буџета,
припрема нацрт буџета и завршног рачуна буџета, контролише план извршења буџета,
контролише преузете обавезе, даје препоруке и смернице корисницима буџета, Пројектује и
прати приливе на консолидовани рачун трезора и захтеве за плаћање. Дефинише
тромесечне, месечне и дневне квоте преузетих обавеза и плаћања. Управља готовинским
средствима на консолидованом рачуну трезора, контролише расходе и управља дугом.
Обавља
рачуноводствено-књиговодствене послове за индиректне кориснике
буџетских средстава, послове правне помоћи буџетским корисницима, нарочито у припреми
програма и предлога пројеката за коришћење средстава донатора и страних инвеститора за
решавање проблема од интереса за општину. Врши обраду свих финансијских докумената,
води финансијско књиговодство, књиговодство основних средстава и ситног ивентара,
послове благајне, обрачуна накнаде зараде и исплате из области дечје заштите и
инвалидско борачке заштите, обрачуна плата и других примања запослених,
вођења
помоћних евиденција, састављање извештаја, води књиговодствену евиденцију имовине
Републике Србије чији је корисник општина Сокобања.
II Област наплате јавних прихода
Обавља послове који се односе на вођење првостепеног поступка утврђивања
изворних прихода јединице локалне самоуправе пореским решењем, канцеларијску и
теренску контролу као и наплату изворних прихода јединице локалне самоуправе,
покретање и вођење првостепеног пореског поступка за учињене пореске прекршаје из
области изворних прихода,
води књиговодство изворних прихода јединице локалне
самоуправе, припрема извештаје и одржава и развија свој информациони систем.
III Област имовинско правних послова
Обавља управне и стручне послове из имовинско правне области, спроводи поступак
експропријације, одлучује по захтевима за враћање земљишта, води и друге поступке за које
је законом и одлукама Скупштине прописана надлежност органа за имовинско правне
послове, води евиденцију јавног грађевинског земљишта, израђује тапије и врши и друге
послове из ове области.
Одељење за привреду и локални економски развој
Обавља послове Општинске управе из области привреде и привлачења инвестиција,
израђује нормативна и друга акта из ове области и стара се о укупном привредном развоју
општине Сокобања.
Врши управне и стручне послове у области привреде. Подстиче и стара се о развоју
туризма, пољопривреде и осталих привредних грана, врши пслове категоризације соба,
15 | С т р а н а
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
апартмана и кућа за одмор, промену намене пољопривредног у грађевинско земљиште,
израђује годишњи програм давања у закуп пољопривредног земљишта, обавља
административне послове за Агенцију за привредне регистре.
Пружа стручну помоћ правним лицима при реализацији пројеката и кредита. Ради на
стварању базе података, праћењу, анализирању и давању извештаја о стању и кретању
привредних активности на територији општине. Даје пројекције будућих кретања и предлаже
стратегије за даљи развој, успоставља контакте и стара се о привлачењу нових инвеститора
у општину.
Врши стручне, административне, техничке и друге послове на вођењу, координирању
и сервисирању послова из области економског развоја општине на сајмовима и другим
привредним манифестацијама.
Припрема и стара се о реализацији пројеката од значаја за локални економски развој, врши
и друге послове из своје надлежности.
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ – СТРУКТУРА ПО ПОЛУ
МУШКАРЦИ
21
ЖЕНЕ
25
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ – СТРУКТУРА ПО ВРСТИ РАДНОГ ОДНОСА
НЕОДРЕЂЕНО
39
ОДРЕЂЕНО
7
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ – СТРУКТУРА ПО ШКОЛСКОЈ СПРЕМИ
ВСС
17
ВШС
11
ССС
12
ОСТАЛИ
7
БРОЈ ИЗАБРАНИХ ЛИЦА – СТРУКТУРА ПО ПОЛУ
МУШКАРЦИ
2
ЖЕНЕ
1
БРОЈ ИМЕНОВАНИХ ЛИЦА– СТРУКТУРА ПО ШКОЛСКОЈ СПРЕМИ
ВСС
1
ССС
1
БРОЈ ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА – СТРУКТУРА ПО ПОЛУ
МУШКАРЦИ
5
ЖЕНЕ
1
16 | С т р а н а
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
БРОЈ ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА – СТРУКТУРА ПО ШКОЛСКОЈ СПРЕМИ
ВСС
4
ВШС
0
ССС
2
ОСТАЛИ
0
3. ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Председник Скупштине општине
Снежана Радовановић
Економиста 6/1
тел. 018/830-155
тел. 018/830-316
фах 018/830-253,
e-mail:[email protected]
Председник Скупштине организује рад Скупштине општине, сазива и председава
њеним седницама, остварује сарадњу са председником Општине и Општинским већем,
стара се о остваривању јавности рада, потписује акта која Скупштина општине доноси и
обавља друге послове утврђене законом, Статутом и Пословником Скупштине општине.
Секретар Скупштине општине
Александра Милетић
дипломирани правник
тел. 018/830-155,
тел. 018/830-316
фах 018/830-253
e-mail:[email protected]
Секретар Скупштине општине
Скупштина општине има секретара који се стара о обављању стручних послова у вези са
сазивањем и одржавањем седница скупштине и њених радних тела и руководи
административним пословима везаним за њихов рад.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ДИМИТРИЈЕ ЛУКИЋ
Дипл.инж.електронике
тел. 018/830-155
тел. 018/830-316
фах 018/830-253
e-mail:[email protected]
Председник Општине:
1)Представља и заступа Општину;
2)Предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине;
3)Наредбодавац је за извршење буџета;
17 | С т р а н а
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
4)Оснива општинску службу за инспекцију и ревизију коришћења буџетских средстава;
5)Даје сагласност на опште акте којима се уређују број и структура запослених у установама
које се финансирају из буџета Општине и на број и структуру запослених и других лица која
се ангажују на остваривању програма или дела програма корисника буџета Општине;
6)Одлучује о давању на коришћење, односно у закуп, као и о отказу уговора давању на
коришћење, односно у закуп и стављању хипотеке на непокретности које користе органи
Општине, уз сагласност Дирекције за имовину Републике Србије;
7)Усмерава и усклађује рад Општинске управе;
8)Доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, Статутом или одлуком Скупштине
општине;
9)Информише јавност о свом раду;
10)Подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или радњом
државног органа или органа Општине онемогућава вршење надлежности Општине;
11)Образује стручна саветодавна и друга радна тела за поједине послове из своје
надлежности;
12)Врши и друге послове утврђене Статутом и другим актима Општине.
Заменик Председника општине
БОБАН ИЛИЋ
Машински техничар
тел. 018/830-155
тел. 018/830-316
фах 018/830-253
e-mail:[email protected]@opstinasokobanja.com
Председник општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и
спречености да обавља своју дужност.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Чланови Општинског већа
1.
2.
3.
4.
Лукић Димитрије , председник општине Сокобања
Илић Бобан, заменик председника општине Сокобања
Милијић Дејан, радиолошки техничар,Сокобања,
Губеринић Раде,дипл.инг.рударства, Сокобања,
5. Станојевић Љубиша, техничар телекомуникација,Сокобања,
6. Љубисављевић Топлица,техничар куварства, Врмџа,
7. Богосављевић Иван, лекар специјалиста, Сокобања
8. Зоран Шујица, дипломирани правник, Сокобања
9. Милосављевић Драгољуб, угоститељски техничар, Сокобања
10. Стјеповић Станко, пензионер, Сокобања
11. Јовановић Радомир, радиотехничар,поружница
18 | С т р а н а
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
Општинско веће:
1) Предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина општине;
2) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине
општине;
3) Доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе
буџет пре почетка фискалне године;
4) Врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе
који нису у сагласности са законом, Статутом и другим општим актом или одлуком које
доноси Скупштина општине;
5) Решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа
и установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
6) Стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике;
7) Поставља и разрешава начелника општинске управе;
8) Образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
9) Информише јавност о свом раду;
10) Доноси Пословник о раду на предлог председника Општине;
11) Врши и друге послове које утврди Скупштина општине;
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Драгослав Пауновић
дипломирани правник
тел. 018/830-155
тел. 018/830-316
фах 018/830-253
e-mail:[email protected]
Начелник Oпштинскe упрaвe прeдстaвљa Oпштинску упрaву, oргaнизуje и oбeзбeђуje
зaкoнитo и eфикaснo oбaвљaњe пoслoвa и oдлучуje o прaвимa, дужнoстимa и
oдгoвoрнoстимa зaпoслeних.
Начелника Општинске управе може имати заменика који га замењује у случају његове
отсутности и спречености да обавља своју дужност.
Начелник Општинске управе:
1.Представља и заступа Општинску управу,
2.Организује и усмерава рад Општинске управе и одговара за њен рад,
3.Располаже средствима Општинске управе,
4.Доноси акт о унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних задатака
Општинске управе, уз сагласност Општинског већа,
5.У складу са законом доноси опште акте о радним односима, дисциплинској и
материјалној одговорности запослених, плати и другим накнадама запослених,
оцењивању резултата рада запослених и друга акта у складу са законом и Статутом
општине Сокобања,
6.Распоређује и разрешава руководиоце одељења, уз сагласност председника општине,
7.Распоређује и разрешава шефове одсека и служби,
8.Решава о правима и обавезама из радно-правних односа постављених и запослених у
Општинској управи у складу са законом,
9.Решава сукоб надлежности између основних и унутрашњих организационих јединица
Општинске управе,
10.Подноси извештај о раду Општинске управе Скупштини општине, Општинском већу и
председнику општине,
11.Врши и друге послове у складу са законом, Статутом општине Сокобања и другим
општим актима Скупштине општине и председника општине.
19 | С т р а н а
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
НАПОМЕНА: Прописи које у свом раду примењују функционери општине Сокобања
наведени су у делу 8. ПРОПИСИ
4. ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА
Органи општине у свом раду у погледу правила у вези са јавношћу рада примењују поред
законских прописа за поједине области и Статут Општине. Статутом општине је прописано
да је рад органа Општине јаван а да се јавност рада обезбеђује :
- издавањем билтена, информатора, сарадњом са медијима, презентовањем одлука и
других аката јавности и постављањем интернет презентације
- организовањем јавних расправа у складу са законом и Статутом
Органи општине своје опште акте објављују у „Службеном листу општине Сокобања“ који
припрема и издаје Општинска управа и објављује га на веб-сајту општине на адреси:
www.opstinasokobanja.com
Све седнице Скупштине општине, њених радних тела и Општинског већа су јавне.
Скупштина општине може одлучити да седница Скупштине не буде јавна због разлога
безбедности и одбране земље и других посебно оправданих разлога, који се константују пре
утврђивања дневног реда.
Органи општине у поступцима по захтевима грађана за приступ информацијама од јавног
значаја, непосредно примењује Закон о слободном приступу информацијама од јавног
значаја («Сл.гласник РС» бр. 120/04, 54/2007 и 104/2009).
5. СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
Све информације којима располажу органи Општине а које су настале у раду или у
вези са радом органа Општине се стављају на увид тражиоцу информације.
Тражиоцу информације ставља се на увид докуменат који садржи тражену
информацију или копија документа у складу са одредбама Закона.
У извештајном периоду поднето је укупно 13 захтева и исти су решени у року.
Физичка лица 3 захтева ( информација везана за рад општинских органа)
Невладине организације 3 захтева
( информација да ли општина Сокобања има службу
правне помоћи,достава докумената везано за финансирање буџетских
корисника.;информацију како је локална самоуправа регулисала држање и заштиту домаћих
животиња;(све актуелне прописе) програм контроле напуштених животиња.
Политичка партија СНС ( Општински одбор и одборничка група) 5 захтева.
Информацију о закупу пољопривредног земљишта,информацију везаноза фестивал „Прва
хармоника“као и за концерт Јелене Розге у Сокобањи;Информација у вези смене директора
ОТКС;програм унапреџења говедарства као и усаглашавање програма.
Такоџе су тражили да им се достави информација о оствареним приходима буџета по
Уговору са паркинг сервисом;Уговор о поверавању делатности уређења и одржавања јавних
паркиралишта у Сокобањи;
20 | С т р а н а
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
Министарство за регионални развој 1 захтев( тражили Одлуку о буџету,и Одлуку о
ребалансу буџета)
МЗ Шарбановац 1 захтев( тражили информацију о пољопривредном земљишту у државној
својини; закуп по МЗ у општини Сокобања,број лица, висина закупа,перод закупа,површина,
лица која чине Комисију.)
6. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОБАВЕЗА И ОВЛАШЋЕЊА
1.Надлежности Органа Општине
Опис надлежности органа Општине наведени су у одељку
2. ОРГАНИЗАЦИОНА
СТРУКТУРА.
7. ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, ОБАВЕЗА И ОВЛАШЋЕЊА
Сви органи Општине поступају у складу и на основу овлашћења датих у прописима
наведеним у одељку 8. НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА.
Обавезе органи општине извршавају на начин прописан конкретним прописом и то :
доношењем општих аката или појединачним поступањем у поступку о остваривању права
или обавеза грађана или правних лица.
Начин поступања у карактеристичним случајевима наведен је у ОДЕЉКУ 10. ПОСТУПАК
ЗА РЕШАВАЊЕ ЗАХТЕВА.
8. НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА
1.СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Скупштина општине у свом раду поред законских прописа примењује и акте којима се
регулише рад Скупштине општине и то:
Статут општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“ бр: 3/2008)
Пословник о раду Скупштине општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања “
бр: 4/2008)
Одлуку о делокругу и саставу радних тела Скупштине општине („Службени лист
општине Сокобања бр: 4/2008)
2.ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Пословник о раду Општинског већа општине Сокобања („Службени лист општине
Сокобања'' бр: 4/2008)
3.ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Председник општине као овлашћени предлагач аката која се доносе на седницама
Скупштине општине у свом раду примењује све акте које је донела Скупштина општине
21 | С т р а н а
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
4.ОПШТИНСКА УПРАВА
-Закон о агенцији за борбу против корупције ("Сл. гласник РС", бр. 97/2008 и 53/2010)
-Закон о агенцији за приватизацију ("Сл. гласник РС", бр. 38/2001, 135/2004 и 30/2010)
-Закон о агенцији за привредне регистре ("Сл. гласник РС", бр. 55/2004 и 111/2009)
-Закон о амбалажи и амбалажном отпаду ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009)
-Закон о безбедности хране ("Сл. гласник РС", бр. 41/2009)
-Закон о безбедности и здрављу на раду ("Сл. гласник РС", бр. 101/2005)
-Закон о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. гласник РС", бр. 41/2009 и
53/2010)
-Закон о библиотечкој делатности ("Сл. гласник РС", бр. 34/94 и 101/2005 - др. закон)
-Закон о биоцидним производима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009 и 88/2010)
-Закон о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009 и 73/2010)
-Закон о ценама ("Сл. гласник РС", бр. 79/2005)
-Закон о црквама и верским заједницама ("Сл. гласник СР", бр. 36/2006)
-Закон о добробити животиња ("Сл. гласник РС", бр. 41/2009)
-Закон о донацијама и хуманитарној помоћи ("Сл. лист СРЈ", бр. 53/2001, 61/2001 испр. и 36/2002 и "Сл. гласник РС", бр. 101/2005 - др. закон)
-Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање ("Сл. гласник РС", бр.
84/2004, 61/2005, 62/2006 и 5/2009)
-Закон о друштвеној бризи о деци ("Сл. гласник РС", бр. 49/92, 29/93, 53/93, 67/93,
28/94, 47/94, 48/94, 25/96, 29/2001, 16/2002 - др. закон, 62/2003 - др. закон, 64/2003 испр. др. закона, 101/2005 - др. закон и 18/2010 - др. закон)
-Закон о држављанству републике србије ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004 и 90/2007)
-Закон о државним и другим празницима у републици србији ("Сл. гласник РС", бр.
43/2001 и 101/2007)
-Закон о државним службеницима ("Сл. гласник РС", бр. 79/2005, 81/2005 - испр.,
83/2005 - испр., 64/2007, 67/2007 - испр., 116/2008 и 104/2009)
-Закон о државној управи ("Сл. гласник РС", бр. 79/2005 и 101/2007)
-Закон о државном печату републике србије ("Сл. гласник РС", бр. 101/2007)
-Закон о државном премеру и катастру ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009 и 18/2010)
-Закон о експропријацији ("Сл. гласник РС", бр. 53/95 и "Сл. лист СРЈ", бр. 16/2001 одлука СУС и "Сл. гласник РС", бр. 20/2009)
-Закон о електронским комуникацијама ("Сл. гласник РС", бр. 44/2010)
-Закон о електронском документу ("Сл. гласник РС", бр. 51/2009)
-Закон о електронском потпису ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004)
-Закон о енергетици ("Сл. гласник РС", бр. 84/2004)
-Закон о етанолу ("Сл. гласник РС", бр. 41/2009)
-Закон о евиденцијама у области рада ("Сл. лист СРЈ", бр. 46/96 и "Сл. гласник РС",
бр. 101/2005 - др. закон и 36/2009 - др. закон)
-Закон о евиденцијама у области здравства ("Сл. лист СРЈ", бр. 12/98 и 37/2002 и "Сл.
гласник РС", бр. 101/2005 - др. закон)
-Закон о финансијској подршци породици са децом ("Сл. гласник РС", бр. 16/2002,
115/2005 и 107/2009)
-Закон о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006)
-Закон о финансирању политичких странака ("Сл. лист СРЈ", бр. 73/2000 и "Сл.
гласник РС", бр. 72/2003 - др. закон и 75/2003 - испр. др. закона)
-Закон о финансирању политичких странака ("Сл. гласник РС", бр. 72/2003, 75/2003 испр., 60/2009 - одлука УС и 97/2008)
-Закон о финансирању удружења бораца ослободилачких ратова србије ("Сл. гласник
РС", бр. 21/90)
-Закон о флуорисању воде за пиће ("Сл. гласник РС", бр. 35/94, 38/94 - испр., 25/96 и
101/2005 - др. закон)
-Закон о фонду за заштиту животне средине ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009)
-Закон о геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", бр. 44/95 и 101/2005 - др.
закон)
-Закон о гробљима и гробовима бораца у иностранству ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/73 и
22 | С т р а н а
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
29/76 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља)
-Закон о хемикалијама ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009 и 88/2010)
-Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине ("Сл.
гласник РС", бр. 135/2004)
-Закон о избеглицама ("Сл. гласник РС", бр. 18/92, "Сл. лист СРЈ", бр. 42/2002 одлука СУС и "Сл. гласник РС", бр. 30/2010)
-Закон о избору народних посланика ("Сл. гласник РС", бр. 35/2000, 57/2003 - одлука
УСРС, 72/2003 - др. закон, 75/2003 - испр. др. закона, 18/2004, 101/2005 - др. закон,
85/2005 - др. закон и 104/2009 - др. закон)
-Закон о избору председника републике ("Сл. гласник РС", бр. 111/2007 и 104/2009 др. закон)
-Закон о изгледу и употреби грба, заставе и химне републике србије ("Сл. гласник
РС", бр. 36/2009)
-Закон о извршном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 125/2004)
-Закон о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 116/2008)
-Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Сл.
гласник РС", бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005 - испр. и 123/2007 - др. закон)
-Закон о јавним путевима ("Сл. гласник РС", бр. 101/2005 и 123/2007)
-Закон о јавним скијалиштима ("Сл. гласник РС", бр. 46/2006)
-Закон о јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 42/91, 71/94, 79/2005 - др. закон,
81/2005 - испр. др. закона и 83/2005 - испр. др. закона)
-Закон о јединственом бирачком списку ("Сл. гласник РС", бр. 104/2009)
-Закон о јединственом матичном броју грађана ("Сл. гласник СРС", бр. 53/78, 5/83,
24/85 и 6/89 и "Сл. гласник РС", бр. 53/93, 67/93, 48/94 и 101/2005 - др. закон)
-Закон о класификацији делатности ("Сл. гласник РС", бр. 104/2009)
-Закон о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 16/97 и 42/98)
-Закон о култури ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009)
-Закон о културним добрима ("Сл. гласник РС", бр. 71/94)
-Закон о локалним изборима ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007 и 34/2010 - одлука УС)
-Закон о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007)
-Закон о матичним књигама ("Сл. гласник РС", бр. 20/2009)
-Закон о међународном превозу у друмском саобраћају ("Сл. лист СРЈ", бр. 60/98,
5/99 - испр., 44/99, 74/99 и 4/2000 - испр. и "Сл. гласник РС", бр. 101/2005 и 101/2005 др. закон и 18/2010)
-Закон о министарствима ("Сл. гласник РС", бр. 65/2008, 36/2009 - др. закон и 73/2010
- др. закон)
-Закон о националним парковима ("Сл. гласник РС", бр. 39/93, 44/93 - испр., 53/93,
67/93, 48/94, 101/2005 - др. закон и 36/2009 - др. закон)
-Закон о националним саветима националних мањина ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009)
-Закон о начину и условима признавања права и враћању земљишта које је прешло у
друштвену својину по основу пољопривредног земљишног фонда и конфискацијом
због неизвршених обавеза из обавезног откупа пољопривредних производа ("Сл.
гласник РС", бр. 18/91, 20/92 и 42/98)
-Закон о наслеђивању ("Сл. гласник РС", бр. 46/95 и 101/2003 - одлука УСРС)
-Закон о објављивању закона и других прописа и општих аката и о издавању
"Службеног гласника Републике Србије" ("Сл. гласник РС", бр. 72/91, "Сл. лист СРЈ",
бр. 11/93 - одлука СУС и "Сл. гласник РС", бр. 30/2010)
-Закон о облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука
УСЈ и 57/89, "Сл. лист СРЈ", бр. 31/93 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља)
-Закон о одбрани ("Сл. гласник РС", бр. 116/2007, 88/2009, 88/2009 - др. закон и
104/2009 - др. закон)
-Закон о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији ("Сл.
гласник РС", бр. 104/2009)
-Закон о одржавању стамбених зграда ("Сл. гласник РС", бр. 44/95, 46/98, 1/2001 одлука УСРС и 101/2005 - др. закон)
-Закон о оглашавању ("Сл. гласник РС", бр. 79/2005)
-Закон о окупљању грађана ("Сл. гласник РС", бр. 51/92, 53/93, 67/93 и 48/94, "Сл.
23 | С т р а н а
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
лист СРЈ", бр. 21/2001 - одлука СУС и "Сл. гласник РС", бр. 101/2005 - др. закон)
-Закон о општем управном поступку ("Сл. лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/2001 и "Сл.
гласник РС", бр. 30/2010)
-Закон о општој безбедности производа ("Сл. гласник РС", бр. 41/2009)
-Закон о основама безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 50/88,
63/88 - испр., 80/89, 29/90 и 11/91 и "Сл. лист СРЈ", бр. 34/92, 13/93 - одлука СУС,
24/94, 41/94, 28/96 и 3/2002 и "Сл. гласник РС", бр. 101/2005 - др. закон и 41/2009 - др.
закон)
-Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009)
-Закон о основама својинскоправних односа ("Сл. лист СФРЈ", бр. 6/80 и 36/90, "Сл.
лист СРЈ", бр. 29/96 и "Сл. гласник РС", бр. 115/2005 - др. закон)
-Закон о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца ("Сл.
лист СРЈ", бр. 24/98, 29/98 - испр. и 25/2000 - одлука СУС и "Сл. гласник РС", бр.
101/2005 - др. закон и 111/2009 - др. закон)
-Закон о основној школи ("Сл. гласник РС", бр. 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 66/94 одлука УСРС, 22/2002, 62/2003 - др. закон, 64/2003 - испр. др. закона, 101/2005 - др.
закон и 72/2009 - др. закон)
-Закон о оверавању потписа, рукописа и преписа ("Сл. гласник РС", бр. 39/93)
-Закон о парничном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 125/2004 и 111/2009)
-Закон о печату државних и других органа ("Сл. гласник РС", бр. 101/2007)
-Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр. и
64/2010 - одлука УС)
-Закон о платама државних службеника и намештеника ("Сл. гласник РС", бр.
62/2006, 63/2006 - испр., 115/2006 - испр. и 101/2007)
-Закон о платама у државним органима и јавним службама ("Сл. гласник РС", бр.
34/2001, 62/2006 - др. закон, 63/2006 - испр. др. закона и 116/2008 - др. закони)
-Закон о платном промету ("Сл. лист СРЈ", бр. 3/2002 и 5/2003 и "Сл. гласник РС", бр.
43/2004, 62/2006 и 111/2009 - др. закон)
-Закон о подстицању грађевинске индустрије републике србије у условима економске
кризе ("Сл. гласник РС", бр. 45/2010)
-Закон о политичким странкама ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009)
-Закон о пољопривреди и руралном развоју ("Сл. гласник РС", бр. 41/2009)
-Закон о пољопривредном земљишту ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 65/2008 – др.
закон и 41/2009)
-Закон о попису пољопривреде 2011. године ("Сл. гласник РС", бр. 104/2009)
-Закон о попису становништва, домаћинстава и станова 2011. године ("Сл. гласник
РС", бр. 104/2009)
-Закон о пореском поступку и пореској администрацији ("Сл. гласник РС", бр. 80/2002,
84/2002 - испр., 23/2003 - испр., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - др. закон,
62/2006 - др. закон, 63/2006 - испр. др. закона, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - др. закон и
53/2010)
-Закон о порезима на имовину ("Сл. гласник РС", бр. 26/2001, "Сл. лист СРЈ", бр.
42/2002 - одлука СУС и "Сл. гласник РС", бр. 80/2002, 80/2002 - др. закон, 135/2004,
61/2007 и 5/2009)
-Закон о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица ("Сл. гласник
СРС", бр. 54/89 и "Сл. гласник РС", бр. 137/2004)
-Закон о правима цивилних инвалида рата ("Сл. гласник РС", бр. 52/96)
-Закон о пребивалишту и боравишту грађана ("Сл. гласник СРС", бр. 42/77 пречишћен текст, 24/85, 6/89 и 25/89 и "Сл. гласник РС", бр. 53/93, 67/93, 48/94 и
101/2005 - др. закон)
-Закон о предшколском васпитању и образовању ("Сл. гласник РС", бр. 18/2010)
-Закон о предузећима ("Сл. лист СРЈ", бр. 29/96, 33/96 - испр., 29/97, 59/98, 74/99,
9/2001 - одлука СУС и 36/2002 и "Сл. гласник РС", бр. 125/2004 - др. закон)
-Закон о прекршајима ("Сл. гласник РС", бр. 101/2005, 116/2008 и 111/2009)
-Закон о претварању друштвене својине на пољопривредном земљишту у друге
облике својине ("Сл. гласник РС", бр. 49/92, 54/96 и 62/2006 - др. закон)
-Закон о превозу опасних материја ("Сл. лист СФРЈ", бр. 27/90 и 45/90 - испр., "Сл.
24 | С т р а н а
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
лист СРЈ", бр. 24/94, 28/96 - др. закон и 68/2002 и "Сл. гласник РС", бр. 36/2009 - др.
закон)
-Закон о превозу у друмском саобраћају ("Сл. гласник РС", бр. 46/95, 66/2001,
61/2005, 91/2005 и 62/2006)
-Закон о приватним предузетницима ("Сл. гласник СРС", бр. 54/89 и 9/90 и "Сл.
гласник РС", бр. 19/91, 46/91, 31/93 - одлука УСРС, 39/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95,
35/2002, 101/2005 - др. закон, 55/2004 - др. закон и 61/2005 - др. закон)
-Закон о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 125/2004)
-Закон о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004 и
36/2009)
-Закон о промету непокретности ("Сл. гласник РС", бр. 42/98 и 111/2009)
-Закон о просторном плану републике србије од 2010. до 2020. године ("Сл. гласник
РС", бр. 88/2010)
-Закон о рачуноводству и ревизији ("Сл. гласник РС", бр. 46/2006 и 111/2009)
-Закон о радним односима у државним органима ("Сл. гласник РС", бр. 48/91, 66/91,
44/98 - др. закон*, 49/99 - др. закон**, 34/2001 - др. закон***, 39/2002, 49/2005 - одлука
УСРС, 79/2005 - др. закон, 81/2005 - испр. др. закона и 83/2005 - испр. др. закона)
-Закон о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005 и 54/2009)
-Закон о равноправности полова ("Сл. гласник РС", бр. 104/2009)
-Закон о референдуму и народној иницијативи ("Сл. гласник РС", бр. 48/94 и 11/98)
-Закон о регионалном развоју ("Сл. гласник РС", бр. 51/2009 и 30/2010)
-Закон о регистрацији привредних субјеката ("Сл. гласник РС", бр. 55/2004, 61/2005 и
111/2009 - др. закони)
-Закон о републичким административним таксама ("Сл. гласник РС", бр. 43/2003,
51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 - др. закон, 5/2009 и 54/2009)
-Закон о решавању сукоба закона и надлежности у статусним, породичним и
наследним односима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 9/79 и 20/90, "Сл. лист СРЈ", бр. 46/96 и
"Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља)
-Закон о робним резервама ("Сл. гласник РС", бр. 18/92)
-Закон о рударству ("Сл. гласник РС", бр. 44/95, 101/2005 - др. закон, 85/2005 - др.
закон, 34/2006 и 104/2009)
-Закон о сахрањивању и гробљима ("Сл. гласник СРС", бр. 20/77, 24/85 и 6/89 и "Сл.
гласник РС", бр. 53/93, 67/93, 48/94 и 101/2005 - др. закон)
-Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Сл. гласник РС", бр.
120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010)
-Закон о службеној употреби језика и писама ("Сл. гласник РС", бр. 45/91, 53/93,
67/93, 48/94, 101/2005 - др. закон и 30/2010)
-Закон о социјалном становању ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009)
-Закон о спорту ("Сл. гласник РС", бр. 52/96 и 101/2005 - др. закон)
-Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом ("Сл. гласник РС", бр.
33/2006)
-Закон о спречавању злостављања на раду ("Сл. гласник РС", бр. 36/2010)
-Закон о средњој школи ("Сл. гласник РС", бр. 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 24/96,
23/2002, 25/2002 - испр., 62/2003 - др. закон, 64/2003 - испр. др. закона и 101/2005 др. закон и 72/2009 - др. закон)
-Закон о средствима у својини републике србије ("Сл. гласник РС", бр. 53/95, 3/96 испр., 54/96, 32/97 и 101/2005 - др. закон)
-Закон о становању ("Сл. гласник РС", бр. 50/92, 76/92, 84/92 - испр., 33/93, 53/93,
67/93, 46/94, 47/94 - испр., 48/94, 44/95 - др. закон, 49/95, 16/97, 46/98, 26/2001 и
101/2005 - др. закон)
-Закон о странцима ("Сл. гласник РС", бр. 97/2008)
-Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр.
135/2004 и 88/2010)
-Закон о штрајку ("Сл. лист СРЈ", бр. 29/96 и "Сл. гласник РС", бр. 101/2005 - др.
закон)
-Закон о шумама ("Сл. гласник РС", бр. 30/2010)
-Закон о тајности података ("Сл. гласник РС", бр. 104/2009)
25 | С т р а н а
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
-Закон о телекомуникацијама ("Сл. гласник РС", бр. 44/2003, 36/2006, 50/2009 - одлука
УС и 44/2010 - др. закон)
-Закон о територијалној организацији републике србије ("Сл. гласник РС", бр.
129/2007)
-Закон о транспорту опасног терета ("Сл. гласник РС", бр. 88/2010)
-Закон о туризму ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009 и 88/2010)
-Закон о ученичком и студентском стандарду ("Сл. гласник РС", бр. 18/2010)
-Закон о удружењима ("Сл. гласник РС", бр. 51/2009)
-Закон о удруживању грађана у удружења, друштвене организације и политичке
организације које се оснивају за територију социјалистичке федеративне републике
југославије ("Сл. лист СФРЈ", бр. 42/90, "Сл. лист СРЈ", бр. 16/93, 31/93, 41/93, 50/93,
24/94, 28/96 и 73/2000 - др. закон и "Сл. гласник РС", бр. 36/2009 - др. закон и 51/2009
- др. закон)
-Закон о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009 и 88/2010)
-Закон о управним споровима ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009)
-Закон о уређењу и одржавању гробља бораца ("Сл. гласник СРС", бр. 22/64, 51/71 и
11/76)
-Закон о ванпарничном поступку ("Сл. гласник СРС", бр. 25/82 и 48/88 и "Сл. гласник
РС", бр. 46/95 - др. закон и 18/2005 - др. закон)
-Закон о ванредним ситуацијама ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009)
-Закон о водама ("Сл. гласник РС", бр. 30/2010)
-Закон о водама ("Сл. гласник РС", бр. 46/91, 53/93, 67/93, 48/94, 54/96, 101/2005 - др.
закон и 30/2010 - др. закон)
-Закон о враћању (реституцији) имовине црквама и верским заједницама ("Сл.
гласник РС", бр. 46/2006)
-Закон о враћању утрина и пашњака селима на коришћење ("Сл. гласник РС", бр.
16/92)
-Закон о забрани дискриминације ("Сл. гласник РС", бр. 22/2009)
-Закон о задругама ("Сл. гласник СРС", бр. 57/89 и "Сл. гласник РС", бр. 67/93, 46/95 и
101/2005 - др. закон)
-Закон о задужбинама и фондацијама ("Сл. гласник РС", бр. 88/2010)
-Закон о задужбинама, фондацијама и фондовима ("Сл. гласник СРС", бр. 59/89 и
"Сл. гласник РС", бр. 88/2010 - др. закон)
-Закон о заштити од буке у животној средини ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009 и 88/2010)
-Закон о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности ("Сл. гласник РС",
бр. 36/2009)
-Закон о заштити од нејонизујућих зрачења ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009)
-Закон о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009)
-Закон о заштити података о личности ("Сл. гласник РС", бр. 97/2008 и 104/2009 - др.
закон)
-Закон о заштити природе ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010 и 91/2010 - испр.)
-Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму ("Сл. гласник РС",
бр. 30/2010)
-Закон о заштити ваздуха ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009)
-Закон о заштити животне средине ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 др. закон и 72/2009 - др. закон)
-Закон о здравственој заштити животиња ("Сл. гласник РС", бр. 37/91, 50/92, 33/93,
52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 52/96, 25/2000, 91/2005 - др. закон и 101/2005 - др.
закон)
-Закон о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без
грађевинске дозволе („Сл. гласник РС“ бр.25/2013)
-Закон о легализацији објеката („Сл. гласник РС“ бр.95/2013)
-Закон о ефикасном коришћењу енергије („Сл.гласник РС“, бр.25/2013)
Поред напред наведених законских прописа сви органи Општине у свом раду примењују
и подзаконске прописе донете на основу истих.
Скупштина општине доноси прописе којима уређује поступање осталих органа општине у
26 | С т р а н а
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
појединим областима.
Одлука о буџету општине Сокобања за 2013. годину („Сл.лист општине Сокобања“
бр. 10/11);
Одлука о јавним паркиралиштима („Сл.лист општине Сокобања“ бр. 2/10);
Одлука о мерама безбедности у друмском саобраћају на територији оштине
Сокобања („Сл.лист општине Сокобања“ бр. 4/07, 4/10);
Одлука о грађевинском земљишту („Сл.лист општине Сокобања“ бр. 4/10);
Oдлука о постављању мањих монтажних објеката на јавним површинама на
територији општине Сокобања („Сл.лист општине Сокобања“ бр. 4/10);
Одлука о локалним административним таксама („Сл.лист општине Сокобања“ бр.
10/11);
Одлука о локалним комуналним таксама („Сл.лист општине Сокобања“ бр. 10/11);
Одлука о вредности бода за обрачун накнаде грађевинског земљишта у 2011. години
(„Сл.лист општине Сокобања“ бр. 10/11);
Одлука о висини накнаде за уређивање грађевинског земљишта („Сл.лист општине
Сокобања“ бр.4/10, 11/10,4/11);
Одлука о посебној накнади за унапређење и заштиту животне средине („Сл.лист
општине Сокобања“ бр. 3/10,10/11);
Одлука о порезу на имовину („Сл.лист општине Сокобања“ бр. 20/09, 1/11);
- Одлука о одређивању матичног подручја (''Службени гласник РС'', бр.91/10);
Одлука о мерама за заштиту од буке на територији општине Сокобања („Сл.лист
општина“ бр. 13/02, 5/06);
Одлука о радном времену предузећа и радњи у одређеним делатностима на
територији општине Сокобања („Сл.лист општина“ бр. 13/02,5/06;
Одлука о санитарно техничким условима за испуштање отпадних вода у јавну
канализацију („Сл.лист општина“ бр. 17б/07);
Одлука о условима за изградњу, искоришћавање и одржавање сеоских водовода
(„Сл.лист општина“ бр. 4/94);
Одлука о утврђивању на једном месту назива улица и тргова у насељу Сокобања
(„Сл.лист општина“ бр. 12/05);
Одлука о мерама за заштиту од пожара на територији општине Сокобања („Сл.лист
општина“ број 11/07;
Одлука о месним заједницама на територији општине Сокобања („Сл.лист општине
Сокобања“ бр. 10/10);
Одлука о спровођењу референдума и грађанске иницијативе („Сл.лист општине
Сокобања“ бр. 10/10);
Одлука о јавном превозу путника на територији општине Сокобања („Сл.лист
општина“ бр. 8/98);
Одлука о одређивању аутобуских стајалишта на територији општине Сокобања
(„Сл.лист општина“ бр. 2/96);
Одлука о траси регионалних путева кроз насеља у општини Сокобања („Сл.лист
општина“ бр. 11/05);
27 | С т р а н а
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
Одлука о локалним и некатегорисаним путевима на територији општине Сокобања
(„Сл.лист општина“ бр 17/96, 20/02);
Одлука о мрежи дечијих установа на територији општине Сокобања („Сл.лист
општине Сокобања“ бр. 10/11);
Одлука о боравишној такси („Сл.лист општине Сокобања“ бр. 06/08,19/09,10/11);
Одлука о комуналном уређењу („Сл.лист општине Сокобања“ бр. 10/09);
Одлука о одре и начину поверавања комуналних делатности („Сл.лист општине
Сокобања“ бр. 2/11);
Одлука о комуналним делатностима на територији општине Сокобања („Сл.лист
општина“ бр 5/03. 12/03,8/05, 17а/07);
Одлука о продаји робе на пијацама и другим јавним површинама („Сл.лист општина“
бр. 8/97);
Одчлука о награђивању ученика и студената („Сл.лист општине Сокобања“ бр. 10/11);
Одлука о правима грађана из области социјалне заштите на територији општине
Сокобања („Сл.лист општине Сокобања“ бр. 4/08);
Одлука о утврђивању висине једнократних новчаних помоћи за новорођену
децу(„Сл.лист општине Сокобања“ бр. 10/11);
Одлука о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању („Сл.лист општине
Сокобања“ бр. 13/109);
Одлука о организацији Општинске управе општине Сокобања („Сл.лист општине
Сокобања“ бр. 4/08, 11/09);
Одлука о организацији и раду Општинског јавног правобранилаштва у Сокобањи
(„Сл.лист општине Сокобања“ бр. 11/09);
Одлука о условима и начину поверавања права коришћења природног лековитог
фактора („Сл.лист општине Сокобања“ бр. 3/10) – пречишћени текст;
Одлука о одређивању јавног грађевинског земљишта („Сл.лист општина“ бр.
5/05,2/96);
Одлука о отпису камате на доспеле обавезе по основу изворних локалних јавних
прихода („Сл.лист општине Сокобања“ бр. 9/11, 9/11);
Одлука о буџетском фонду за заштиту животне средине општине Сокобања („Сл.лист
општине Сокобања“ бр. 2/11);
Одлука о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације („Сл.лист општине
Сокобања“ бр. 10/10, 2/11);
Одлука о о условима и начину плаћања трошкова прибављања прописане
документације у поступку накнадног издавања грађевинске дозволе („Сл.лист
општине Сокобања“ бр. 4/11);
УСВОЈЕНЕ СТРАТЕГИЈЕ У ОПШТИНИ СОКОБАЊА
Мастер план туристичке дестинације Сокобања ( „Службени
гласник општина“, број 17а/2007),
2.
Стратешки план за социјалну политику општине Сокобања 20082013 („Службени гласник општина“, број 17а/2007),
3.
Стратегија привредног развоја општине Сокобања 2010-2014
(„Службени лист општине Сокобања“, број 19/09) и
4.
Стратегија руралног развоја општине Сокобања (Службени лист
општине Сокобања“, број 8/2010).
1.
28 | С т р а н а
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
Сви општи акти које је донела Скупштина општине , Општинско веће, Председник
општине објављују се у СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА у коме се објављују сви
општи акти донети од стране органа општине Сокобања.
Службени лист општине Сокобања објављује се на званичном сајту општине
www.opstinasokobanja.com
9.
УСЛУГЕ КОЈЕ ПРУЖАЈУ ОРГАНИ ОПШТИНЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ
ЛИЦИМА
Органи општине према Закону о локалној самоуправи
-Скупштина општине у вршењу своје надлежности доноси прописе самостално, у
складу са својим правима и дужностима утврђеним Уставном, законима и другим
прописима и Статутом
-Председник општине, као извршни орган Општине, поред осталих надлежности
представља и заступа општину
-Општинско веће, као извршни орган Општине, поред осталог се непосредно стара о
извршавању одлука и других аката Скупштине општине
-Општинска управа као јединствени орган припрема нацрте аката које доносе други
органи Општине, решава у управном поступку у првом степену и обавља друге
послове на које је овлашћена појединачним законским прописима.
Овлашћења органа Општине ближе су описана у делу 2. Организациона структура
29 | С т р а н а
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
10. ПОСТУПАК ЗА РЕШАВАЊЕ ЗАХТЕВА
10.1. Поступак подношења захтева
Сваки грађанин или правно лице обраћа се захтевом надлежном органу Општине за
решавање захтева у писаној форми а захтев се може поднети и усмено на записник пред
надлежним органом.
Захтев се предаје непосредно на писарници Општинске управе а може се упутити и преко
Поште.
Као дан подношења захтева рачуна се дан предаје писарници Општинске управе односно
дан када је захтев приспео у писарницу (код захтева упућених обичном поштом) или дан
предаје пошти (код препоручених пошиљки).
Захтев се предаје на обрасцу који је припремљен али се може предати и у слободној форми
с тим што мора да садржи: означење органа коме се упућује, предмет на који се односи,
захтев односно предлог, име презиме и адресу или фирму и седиште подносиоца.
Након завођења захтева исти се упућује у рад код надлежног органа односно надлежног
одељења Општинске управе.
10.2 Поступак решавања по захтеву
Имајући у виду да органи Општине решавају о многобројним и разноврсним захтевима у
наредном описивању поступка решавања по захтеву наведени су најчешћи поступци из
сваког одељења Општинске управе и из надлежности сваког органа Општине.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
Одељење за урбанизам стамбено комуналне делатности и грађевинарство
ПРЕДМЕТ: ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКЕ ДОЗВОЛЕ
Планирани радови и врста објекта:
(изградња, реконструкција, доградња или
надзиђивање стамбеног, пословног или
другог објекта)
Адреса објекта :
(насеље, улица и број)
Број катастарске парцеле:
Катастарска општина:
Уз захтев прилажем:
1.Копију плана са дециметарском мрежом и координатом једне тачке те мреже парцеле, не
старију од шест месеци ( издаје Служба за катастар непокретности Сокобања);
2.Извод из катастра подземних инсталација не старији од шест месеци (издаје Служба за
катастар непокретности Сокобања);
3.Податке о објекту који ће се градити, а нарочито о: планираној диспозицији, врсти и
намени објекта, техничке карактеристике и слично;
4.Доказ о праву својине у складу са чланом 135. Закона о планирању и изградњи;
30 | С т р а н а
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
5.Доказ о извршеној уплати таксе;
Напомена:
-Уколико грађевинска парцела није формирана, пре подношења захтева за издавање
локацијске дозволе потребно је формирати грађевинску парцелу осим у случајевима
предвиђеним чл.69 ст.1, 3,5 и 6 овог закона
-Уколико на катастарској парцели није извршена промена намене из пољопривредног
земљишта у грађевинско, пре издавања локацијске дозволе власник катастарске парцеле је
дужан да достави доказ о плаћању промене намене пољопривредног земљишта у
грађевинско земљиште;
Подносилац захтева:
(име и презиме)
Адреса становања:
(насеље, улица и број)
Контакт телефон:
Својеручни потпис:
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
Одељење за урбанизам стамбено комуналне делатности и грађевинарство
ПРЕДМЕТ: Захтев за накнадно издавање грађевинске и употребне дозволе
Молим да ми издате накнадно грађевинску дозволу за објекат, односно делове објекта
изграђеног односно реконструисаног без грађевинске дозволе:
Врста објекта:
Адреса објекта :
(насеље, улица и број)
Број катастарске парцеле:
Катастарска општина:
Уз захтев прилажем у зависности од врсте објекта:
1.У два примерка:
а) Пројекат изведеног објекта
б) Технички извештај
ц) Записник о вештачењу о техничкој исправности и испуњености услова
д) Фотографије објекта- помоћни
2.Доказ о праву својине, односно закупа на грађевинском земљишту, односно праву својине на
објекту;
3.Записник- обавештење урбанистичке службе о испуњености услова за легализацију;
4.Оверена копија плана са снимљеним објектом и исказаном бруто површином објекта који се
легализује( добија се у РГЗ-Служби за катастар непокретности Сокобања);
5.Уговор о накнади за уређивање грађевинског земљишта закључен са Дирекцијом за урбанизам
31 | С т р а н а
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
и изградњу Сокобања;
6.Оверена писмена сагласност сувласника или сукорисника на парцели или суседа (уколико је
дато у обавештењу о легализацији објекта) ;
7.Доказ о промени намене пољопривредног земљишта;
8.Доказ о уплати накнаде ЈП за склоништа;
9.Осталу потребну документацију (у зависности од врсте објекта).
10.Доказ о извршеној уплати aдминистративне таксе;
11.Стручни налаз о мерењу отпора уземљивача- уколико се једним решењем издаје и употребна
дозвола ( издаје предузеће или предузетник регистрован и лиценциран за ове послове);
НАПОМЕНА: Уговор о накнади за уређивање грађевинског земљишта закључује се и
прилаже се у поступку издавања грађевинске дозволе, након провере да су испуњени
услови дати у обавештењу о легализацији који се односе на сагласности сувласника,
сукорисника или суседа и обезбеђење приступног пута објекту
Подносилац захтева:
(име и презиме)
Адреса становања:
(место, насеље, улица и број)
Контакт телефон:
Својеручни потпис:
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне делатности и грађевинарство
СОКОБАЊА, Светог Саве бр. 23.
ПРЕДМЕТ:
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ
(члан 135. Закона и члан 3. Правилника о садржини и начину издавања грађевинске
дозволе (“Сл.гл. РС број” 4/2010)
________________________________________________________________________________
(назив, име и презиме инвеститора)
Подносим захтев за издавање грађевинске дозволе за изградњу: ____________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(врста објекта, адреса, парцела и катастарска општина)
Уз захтев прилажем:


локацијску дозволу,
главни пројекат у три примерка са извештајем о извршеној техничкој контроли, са
изјавом одговорног пројектанта и вршиоца техничке контроле, којом се потврђује да је
32 | С т р а н а







ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
главни пројекат урађен у складу са локацијском дозволом и правилима струке,
доказ о праву својине, извод из јавне књиге о евиденцији непокретности и правима на
њима (катастар непокретности Сокобања),
уговор о градњи између инвеститора и извођача радова – оверен, и рок завршетка
грађења,
доказ о уређивању односа у погледу плаћања накнаде за уређивање грађевинског
земљишта,
потврда о измирењу обавеза према ЈП за склоништа,
сагласност надлежног органа управе за унутрашње послове на техничку документацију у
погледу мера заштите од пожара за: објекте органа и организација, пословне просторије,
објекте за јавне намене, хидро и термо електране, трафо постројења изнад 1.000 КВА, кућне
котларнице изнад 63 КW , стамбене зграде преко четири спрата и све инсталације и уређаје у
овим објектима,
доказ о уплати локалне комуналне таксе,
доказ о уплати административне таксе.
За изградњу линијских инфраструктурних објеката, као доказ служи коначно решење о
експропријацији и доказ да је крајњи корисник експропријације обезбедио новчана средства
у висини тржишне вредности непокретности, односно уговор о установљавању права
службености са власником послужног добра.
За изградњу или извођење радова на грађевинском земљишту или објекту који је у
власништву више лица, уз захтев се прилаже и оверена сагласност тих лица, а ако се радови
изводе на припајању или претварању заједничких просторија у стан, односно пословни
простор у стамбеним зградама, односно надзиђивању стамбене зграде, прилаже се и уговор
закључен у складу са посебним законом.
За изградњу енергетских објеката, уз захтев се прилаже и енергетска дозвола у складу са
посебним законом.
Сокобања,
Дана: ______________
ИНВЕСТИТОР
____________________________________
(назив, име и презиме)
____________________________________
(место, улица и број)
Молимо вас, погледајте и другу страну обрасца.
Републичка такса: 210,00 за захтев и 560,00 за решење
Жиро рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 10 - 094
Сврха: такса
Прималац: Република Србија
Место предаје документације: Општински услужни центар – шалтер број 3
Место решавања предмета: Канцеларија број 19.
Радно време са странкама: 08.00 – 14.00
Телефон за информације: 018/830-173 лок. 119.
Напомена:
Документација која се подноси општинском услужном центру – шалтер број 3 (пријем
33 | С т р а н а
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
захтева), може се поднети сваког радног дана од 7.00 – 15.00 сати.
Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне делатности и грађевинарство, општинске
Управе општине Сокобања, решавајући по захтеву ** из ** за издавање грађевинске дозволе
за изградњу породичне стамбене зграде, на основу члана 134. став 2. члана 135, 136. Закона
о планитању и изградњи („Сл. Гласник РС“ број 72/2009) члана 3. Правилника о садржини и
начину издавања грађевинске дозволе (“Сл.гл. РС број” 4/2010) и члана 192. и 196. Закона о
општем управном поступку („Сл. Лист СРЈ“ број 33/97), доноси
РЕШЕЊЕ
О ГРАЂЕВИНСКОЈ ДОЗВОЛИ
I – ДОЗВОЉАВА СЕ инвеститору ** из ** са станом у улици** број **, изградња
стамбеног објекта габарита ** х **. спратности - **. укупне површине **. предрачунске
вредности **. на локацији у Сокобањи, у улици ** број ** . на кат парцели број ** у КО
Сокобања..
II – НАЛАЖЕ СЕ именованом, да пре почетка грађења, изврши рушење постојећег
стамбеног објекта габарита ** х **, грађен од слабог грађевинског материјала, спратности –
приземље, а налази се на истој кат парцели на којој се предвиђа изградња новог.
III – Инвеститор је дужан да органу који је издао грађевинску дозволу и надлежном
грађевинском инспектору пријави почетак грађења објекта, осам дана пре почетка извођења
радова.
IV – Ова грађевинска дозвола престаје да важи, ако се не отпочне са грађењем објекта,
односно извођењем радова, у року од две године од дана правноснажности овог решења.
V - Рок завршетка грађења је до ** год.
VI - Обавезује се инвеститор, да по завршетку градње објекта, односно извођења
радова, поднесе захтев за технички преглед објекта ради издавања употребне дозволе.
VII – Ова грађевинска дозвола се издаје на основу локацијске дозволе број ** од ** и
главног пројекта број ** урађеног од стране ** чији је одговорни пројектант ** из ** дипл.
грађ. инг. са лиценцом број ** Инжењерска Комора Србије.
VIII - Саставни део овог рашања је главни пројекат и локацијска дозвола.
Образложење
Инвеститор ** из ** са станом у улици ** број **. поднео је захтев под бројем ** од **
године, за издавање грађевинске дозволе за изградњу породичног стамбеног објекта, ближе
описаног у диспозитиву овог рашања.
Уз захтев за издавање грађевинске дозволе, инвеститор ја приложио:
локацијску дозволу,
главни пројекат у три примерка са извештајем о извршеној техничкој контроли, са
изјавом одговорног пројектанта и вршиоца техничке контроле, којом се потврђује да је
главни пројекат урађен у складу са локацијском дозволом и правилима струке,
 доказ о праву својине, извод из јавне књиге о евиденцији непокретности и правима
на њима (катастар непокретности Сокобања),
уговор о градњи између инвеститора и извођача радова – оверен, и рок завршетка
грађења,
 доказ о уређивању односа у погледу плаћања накнаде за уређивање грађевинског
земљишта,
потврда о измирењу обавеза према ЈП за склоништа,
сагласност надлежног органа управе за унутрашње послове на техничку документацију у
34 | С т р а н а
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
погледу мера заштите од пожара за: објекте органа и организација, пословне просторије
површине преко 150,00 м2, објекте за јавне намене, хидро и термо електране, трафо постројења
изнад 1.000 КВА, кућне котларнице изнад 63 КW , стамбене зграде преко четири спрата и све
инсталације и уређаје у овим објектима,
Сагласности на главни пројекат од стране
ЈКП „Напредак“
и
„Електродистрибуције“ из Сокобање.
Доказ о уплати накнаде за пренамену пољопривредног у грађевинско земљиште,
доказ о уплати локалне комуналне таксе,
доказ о уплати административне таксе.
Како је инвеститор уз захтев за издавање грађевинске дозволе поднео сву потребну
документацију из члана 135. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број
72 /2009) и члана 3. Правилника о садржини и начину издавања грађевинске дозволе (“Сл.гл.
РС број” 4/2010) то је решено као у диспозитиву.
Такса на ово решење, наплаћена је у износу од ** динара, на основу Закона о
административним таксама.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба
Министарству животне средине и просторног планирања Републике Србије, зајечарски
Управни округ у Зајечару, у року од 8(осам) дана од дана пријема истог, која се таксирана са
300,00 дин. адм. таксе уплаћује на жиро рачун 840-742251843-73 са позивом на број 97 10094 и подноси преко овог органа.
Решено у Одељењу за урбанизам, стамбено-комуналне делатности и
грађевинарство, општинске Управе општине Сокобања, дана **.године, под бројем **.
Обрадио:
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Решење доставити:
Инвеститору
Грађевинској инспекцији
Архиви
11.
ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Делокруг рада Одељења за општу управу и друштвене делатности одређен је Одлуком о
организацији Општинске управе општине Сокобања, Статутом општине Сокобања и
маретијалним прописима законским и подзаконским.
У оквиру Одељења обављају се нормативно-правни послови, скупштински послови, послови
радних односа радника Општинске управе, послови вођења бирачких спискова, послови
пријемне канцеларије, писарнице и архиве, матични послови, послови личних стања грађана,
послови збрињавања избеглица, послови одбране, послови образовања, културе, физичке
културе, здравствене и социјалне заштите из надлежности општине, послови друштвене
бриге о деци, управни послови из области породољких боловања, посебне неге детета,
једнократне помоћи за новорођену децу, послови из области инвалидско борачке заштите,
35 | С т р а н а
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
послови јавних набавки, пратећи и услужни послови за Општинску управу, Општинско веће
општине Сокобања, Председника општине и Скупштину општине Сокобања.
Нормативно правни послови:
Ове послова обавља руководилац Одељења У оквиру нормативно правних послова обављани
су и други послови који нису посебно систематизовани.
Израђени нацрти следећих одлука и правилника: Одлуке о измени Одлуке о буџетском фонду
за заштиту животне средине на територији општине Сокобања; Одлуке о изменама и
допунама Одлуке о новчаној помоћи за новорођену децу; Одлуке о вантелесној оплодњи;
Одлуке о утврђивању висине једнократних новчаних помоћи за новорођену децу; Одлуке о
оснивању ЈКП „Напредак“, Сокобања; Одлуке о оснивању Дирекције за изградњу-Сокобања;
Одлуке о измени Одлуке о оснивању Дирекције за изградњу-Сокобања; пречишћен текст
Одлуке о оснивању Дирекције за изградњу-Сокобања; Одлуке о давању на коришћење
термане воде са ИЕБХ бунара; Одлуке за доделу средстава удружењима грађана; Одлуке о
финансијској помоћи пензионерима; Одлуке о искључењу воде; Одлуке о одређивању
координатора за безбедност; Наредбе о штедњи воде; Одлуке о радном времену
угоститељских, трговинских и занатских објеката на територији општине Сокобања; Одлуке
о укидању фонда за противпожарну заштиту; Одлуке о изменама и допунама Одлуке о
образовању Општинског штаба за ванредне ситуације; Решење о измени Решења о
постављењу заменика команданта, начелника и чланова Општинског штаба за ванредне
ситуације; Одлуке о финансијској помоћи пензионерима; Одлуке за давање на коришћење
просторија одборничким групама; Одлуке о давања у закуп објекта Конак „Парк“; Одлуке о
комуналним делатностима; Одлуке о комуналном уређењу; Одлуке о управљању отпадом;
Одлуке о укидању фонда за солидарну стамбену изградњу, Правилника о помоћи у кући за
стара и инвалидна лица; Правилника о изменама и допунама Правилника о зарадама,
накнадама зарада и другим примањима запослених у Општинској управи општине Сокобања.
Правилника за коришћење службених возила, Правилника за коришћење службених
мобилних телефона, Правилника за путне трошкове за именована, изабрана и постављена
лица, Правилника o коришћењу средстава за репрезентацију. Израђени нацрти Одлуке о
финансирању удружења грађана и Одлуке о финансирању спорта са свом пратећом
документацијом за спровођење тих одлука. Изграђени нацрти 10 одлука и то 6 из области
пореза на имовину, 4 о осталим јавним приходима,
Утврђен нацрт текста Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини
општине Сокобања, Израђена 4 решења о именовању комисија за спровођење избора
корисника за доделу помоћи по уговорима са Комесаријатом за избеглице, Израђени нацрти
4 правилника за доделу помоћи за избегла и расељена лица, и 4 огласа за доделу те помоћи.
Израђени нацрти за три програма за коришћење наменских средстава; Програма за
коришћење средстава прикупљених од термалних вода, Програма за коришћење средстава
прикупљених од боравишне таксе и Програма за коришћење средстава прикупљених од
накнаде за за заштиту животне средине.
Припремана различита документација за потребе ревизије. Израђено извештаја и табела за
ДРИ (укупно 11), копирано и достављено комплетних предмета јавних набавки - 11 и 8
дописа за ДРИ,
Састављена 2 извештаја о раду за Општинску управу општине Сокобања за потребе
управног инспектора.
Припремљени и достављени позиви за упис у припремни
предшколски програм. Израђен плана уписа ученика Средње школе. Покренута су 3
прекршајна поступака против родитеља деце која одсуствују са наставе. Израђено 7
другостепених решења за Општинско веће по жалбама. Рад у интерресорној комисији у
својству координатора у четири предмета. Активности на спровођењу избора за Савете
месних заједница у својству координатора за спровођење избора и пружање правне помоћи
36 | С т р а н а
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
мсеним заједницама.
Израђени нацрти појединачних аката и дописа за потребе наченика Управе и председника
Општине укупно 24 и 17 различитих извештаја и упитника. Пружана правна помоћ другим
одељењима и службама, обављани различити послови у оквиру више комисија (за доделу
средстава удружењима грађана, за давање у закуп локација, за доделу награда ученицима и
студентима за шест захтева, за ПЛФ, примопредају радова, увођење у посао и сл.)
Скупштински послови:
Стручно-технички послови за потребе Скупштине општине Сокобања, Општинског већа
општине Сокобања, радних тела Скупштине општине Сокобања и Председника општине
Сокобања обављају се у оквиру ових послова
У извештајном периоду Служба за скупштинске послове (Стручна служба) је припремила и
обрадила:
-10 редовних седница Скупштине општине са укупно 173 тачке дневног реда;
-17 редовних седница Општинског већа са укупно 199 тачака дневног реда;
-22 седница комисија и других радних тела Скупштине општине Сокобања са укупно 43
тачке дневног реда;
За све седнице припремњен је и послат материјал, урађени записници и обрађен материјал
након седница.
Поред овога Служба је пратила и друге активности које су вођене од стране Скупштине
општине, Општинског већа и председника општине, припремала и копирала материјал за
потребе вршења ревизије и друге послове а које не могу бројчано да се прикажу.
Послови матичне службе,
У извештајном периоду урађено је:
1. Основнигх уписа у МКУ ....................................................................341
2. Основних уписа у МКВ....................................................................... .74
3. Основних уписа у МКР...................................................................... ...39
4. Издато извода из МКР...................................................................... 1610
5. Издато извода из МКВ........................................................................ 609
6. Издато извода из МКУ..........................................................................610
7. Издато међународних извода ..............................................................184
8. Издато уверења из КД........................................................................1500
9. Извршено промена у МК................................................................... .636
10. Записнка о венчању...............................................................................55
11. Достављено извештаја за промене у матичним књигама и КД........374
12. Достављено извештаја о смрти ........................................................337
13. Достављено извештаја за бир. списак................................................ 365
14. Достављено извештаја за ПИО........................................................... 322
15. Достављено извештаја МО за брисање војних обвезника .................33
16. Издато потврда о сахрани.....................................................................195
17. Извршено овера потврде о животу кор. пензије...................................55
18. Извршено архивирање мат. грађе , ковертирање и одашиљање поште,
19. Написано и достављено статистичких листића...................................453
20. Унето основних уписа у елек. Систем..................................................461
21. Извршена уношење промена у елек. Систем ......................................553
У известајном периоду унето је укупно података из матичних књига и то:
1.из матичне књиге умрлих 4324 уписа
37 | С т р а н а
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
2.из матичне књиге венчаних 12192 уписа
Управни поступак: примљено 46 захтева, и свих 46 решени у року.
У оквиру матичних послова један запослени обавља и послове издавања потврда о
енергетски заштићеним купцима и доставља извештаје надлежним електродистрибуцијама.
Из ове области од марта до краја извештаљјног периода поднето је 47 захтева а издато 45
уверења енергетски заштићеног купца, За два захтева нису издата уверења ЕЗК због
неодговарајуће документације или прекорачења мате-ијалног цензуса.
Од шестог децембра након доношења нове Уредбе Владе РС за ЕЗК од 14.10.2013. год. свим
досадашњим корисницима ЕЗК послато је обавештење.На основу овог обавештења
примљено је 28 захтева за издавање уверења ЕЗК за 2014 годину. Сви захтеви су позитивно
решени.Сва уверења преузета су лично или послата поштом.
Једном у току месеца доставља се извештај дистрибуцијама у Алексинцу и Сокобањи мејлом
а Сокобањи и списак и је достављен извештај о поднетим захтевима са освртом на проблеме
које смо имали приликом издава-ња уверења о стицању енергетски заштићеног купца.
Послови дечје заштите
Служба дечије заштите примењује Закон о финансијској подршци породици са децом и у смислу овог
Закона обухваћена су следећа права:
-1. Остваривање права на дечији додатак
-2. Оставривање права на родитељски додатак мајке, односно оца
3.Остваривање права на једнократну новчану пормоћ новорођеног детета (Општинска одлука);
4. Остваривање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге
детета;
5. Остваривање права на накнаду зараде за време посебне неге детета
6. Захтеви за комисију за оцену психофизичке ометености деце
-Остваривање права на дечији додатак
1.Донето 312 решења позитивних и прослеђено ресорном Министарству ради исплате.
2.Донето 26 решња негативна.
3.Донето 12 закључка
4.Извршено 29 провера на терену
5.
Сва решења која су донета раде се на основу цензуса који доставља ресорно министарство.У текућем
месцу доносе се решења на поднете захтеве из претходног месеца јер је увек такав цензус и
достављен служби а код прињених непотпуних захтева обрада се врши из претходних месеци.
Обрада захтева и формирање досијеа односи се на новопримљене захтеве.
Оставривање права на родитељски додатак
6.Донето 138 решење позитивно.
-Остваривање права на једнократну новчану пормоћ новорођеног детета
1.Донето 164 решења позитивних.
-Остваривање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради
неге детета
1.Донето 98 решења позитивних.
2.Донето 8 решења за посебну негу тетета позитивних
Обрада и финасијског дела документације и обрачун код захтева ради оставривања права.
Стално праћење финансијског дела (исплате) права на дечији додатак, права на родитељски додатак и
38 | С т р а н а
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
рад са странкама , поштанском штедионицом и информационим системом министарства.
Све прописе из права на финансијску подршку породци са децом пратим и примењујем самостално а
такође и контакт са ресорним Министарством.
Послови пријемне канцеларије и писарнице
Примљено, заведено и преко интерних књига достављено - 7378 поднесака, оверено преписа
и рукописа - 4733, потврда о животу – 167, припремљени поднети предмети за архивирање и
други послови.
Запаковано, уписани у књигу поште 5947 пошиљки, за доставу преко курирске књиге
заведено 2804 пошиљки.
Из области дечје заштите поднети су поднесци са пратећом документацијом за остваривање
права на дечији додатак или обнову истог, поднеска са пратећом документацијом за
остваривање права на једнократну новчану помоћ, поднеска са пратећом документацијом за
остваривање права на родитељски додатак, поднеска са пратећом документацијом за
остваривање права на накнаду зараде за време породиљског боловања и одсуства са рада
ради неге детета укупно 418 захтева са поднесцима, а након тога и допуне за око 200 захтева
и вршено архивирање предмета.
Запослени су ангажовани и на пословима пописа средстава и инвентара у власништву
Општинске управе Сокобања, пренос канцелариског намештаја, пренос разне документације,
поправке ситнијих кварова у згради општинске управе и сличним пословима, овере потписа
за кандидатуре за чланове савета месних заједница и другим пословима.
Достава поште
У извештајном периоду доставу су вршила у просеку 2 запослена радника и доставила
укупно 14152 поднеска.
У овај број нису урачунати позиви за седнице органа и комисија, дописи у вези јавних
набавки, као и достава за круг општине.
Послови архива против пожарне заштите, одбране и предузетништва
Послове на сређивању архивске грађе, вођењу архивске књиге, сређивању и прегледавању
архивског материјала пре архивирања рад на пословима административно техничке
природе,
Послови Противпожарне заштите обухватају контролу техничког прегледа ватрогасних
апарата, едукација запослених у Општинској управи са мерама и опасностима од пожара
и поступком у случају пожара,предлаже попуну техничком опремом и средствима за
гашење пожара,
Послови из области приватног предузетништва, мале привреде послове у области рада и
радних односа, пријема и обраде захтева Агенцији за привредене регистре Београд,
Послови из области МО рад на прикупљању докумената за израду Плана Одбране,
учествовање у изради Плана Одбране, послови ажурирања усклађивања и обједињавања
са Планом Одбране Републике Србије као и послови по налогу руководиоца.
Послови архиве
Укупан број обрађених и архивираних предмета у извештајном периоду је 989.
Укупан број формираних регистратурских јединица је 65.
Послови изналажења предмета – аката из архивског депоа, на захтев службених лица и по
захтеву странака издато је 111 предмета, а од тога је враћено 82.
Укупно поднето захтева странака за увид у предмете из архиве, као и издате фотокопије
39 | С т р а н а
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
истих износи 124 и сви су решени.
Послови противпожарне заштите
У извештајном периоду редовно је вршена контрола исправности ручних ватрогасних
апарата а по програму одржавања истих као и распоређивање на видна места предвиђена за
држање истих, какао би се у случају пожара омогућило ефикасно почетно гашење, а складу
са Правилником о заштити од пожара Општинске управе Општине Сокобања.
На основу члана 27, 28,40 и 53 Закона о заштити од пожара (Сл.гласник РС бр.111/09)у вези
израде Плана заштите од пожара са путевима евакуације, пролазима, прилазима излазима и
оперативном картом гашења пожара дат је предлог Начелнику општинске управе Сокобања
из понуде понуђача из Књажевца у виду службене белешке како би се што хитиније
поступило по истој.
Приватно предузетништво
Послови у области приватног предузетништва обављају се на основу Закона о приватним
предузетницима као и на основу других прописа који регулишу обављање делатности
приватних предузетника.
У извештајном периоду за Агенцију за привредне регистре примљено је захтева за:
- оснивање...................................................83
- промене...................................................142
- брисање.....................................................41
- изводи........................................................11
- потврде........................................................3
УКУПНО:.................................280
Издато уверења по чл.161.ЗУП-а:
-из области занатства.................................14
-из области трговине....................................5
-из области превоза......................................4
-из области угоститељства и туризма......../
УКУПНО:....................................22
У области рада и радних односа издато је 211 радних књижица.
Послови одбране
У овој области у извештајном периоду наставило се на прикупљању докумената за дораду
Плана Одбране учествовање у изради Плана Одбране, послови ажурирања усклађивања и
обједињавања са Планом Одбране Републике Србије.
Рад по допису Регионалног центра МО Ниш стр.пов.број 18-6 а у вези са интрукцијама о
рaтним локацијама и то:
- ажурирање картона из Плана попуне Радне Обавезе општинске управе општине Сокобања;
- израда Плана попуне обвезницима радне обавезе као и захтев за попуну стварима из
пописа;
- доношење раешења о распоређивању и попуне по основу радне обавезе укупно 55.
Припрема за израду Извода процене војних и невојних изазова ризика и претњи по
безбедност локалне самоуправе општине Сокобања.
Израда сопствене процене угрожености од војних и невојних изазова ризика и претњи по
40 | С т р а н а
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
безбедност.
Послови инвалидско борачке заштите
Служба за борачко-инвалидску заштиту општине Сокобања, према савезном закону,
надлежна је за послове и то за:
- признавање својства ратног и мирнодопског инвалида и права на личну инвалиднину,
- признавање права на породичну инвалиднину,
- признавање права на борачки додатак,
- признавање права на здравствену заштиту војном инвалиду, односно уживаоцу породичне
инвалиднине,
- признавање права на ортопедски додатак, ортопедска и друга помагала,
- признавање права на бесплатну и повлашћену вожњу,
- признавање права на путничко моторно возило војном инвалиду,
- признавање права на додатак за негу и помоћ,
- признавање права на једнократну помоћ у случају смрти војног инвалида.
Према републичком закону ова служба је надлежна за остваривање права на месечно новчано
примање, додатак за негу, породични додатак, накнаду погребних трошкова у случају смрти,
итд.
Број корисника:
-- лична инвалиднина................................................27
-- породична инвалиднина........................................36
-- МНП........................................................................25
- корисници додатка за негу и помоћ.......................1
- корисници ортопедског додатка.............................2
- борачки додатак.......................................................4
У области личне инвалиднине извшено је две одјава корисника личне инвалиднине, донето
решењо о престанку права на личну инвлаидину и МНП, као решење о признавању права на
заостала потраживања на основу решења о наслеђивању.
- поднето је три захтева за повећање процента инвалидидта и предмет прослеђен
лекарској комисији;
- донето два решење о одбијању захтева за повећање процента инвалидитета;
- донето је једно решење о признавању повећања војног инвалидитета;
- издато је укупно 4 књижица за повлашћену вожњу војних инвалида;
- издато је 3 потврде о оствареним приходима на захтев странака;
- достава података Министарству за лица која су сотварила право по овом закону у
Републици Србији и Републици Српској;
У области породичне инвалиднине извшено је 5 одјава корисника породичне инвалиднине,
донето је исто толико решењо о престанку права на личну инвлаидину и МНП, као решење о
признавању права на заостала потраживања на основу решења о наслеђивању.
- донето је два решење о прознавању права на помоћ у случају смрти;
У протеклом периоду такође:
- донето је укупно 5 решења о признавању права на погребне трошпкове;
У области месечног новчаног примања извршено је превођење права на месечно новачно
примање за све кориснике укупно 25 Решења су послата на ревизију у министарство и на
њих је дата сагласност. Том приликом изласком на терен извршена је провера ских
корисника.
За све кориснике затражени су подаци од:
41 | С т р а н а
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
-ПИО пољопривредне и самосталне делатности Београд;
-ПИО фонда Зајечар;
-Службе за катастар непокретности;
-Пореске управе;
-Националне службе за запошљавање;
У протеклом периоду унешени су у електронском облику подаци о свим корисницима и
свим правима корисника као нов начин вођења борачко инвалидске заштите ради програма
исплате корисницима борачко инвалиске заштите преко Министарста рада и социјалне
политике.
Послови вођења бирачких спискова и радни односи
Бирачки списак
У периоду од 01.01.2013. до 31.12.2013. години донето је по захтеву странака и по
службеној дужности укупно 976 решења за ажурирање бирачког списка и то:
-150 решења о упису у бирачки списак по основу пријаве пребивалишта;
-156 решења о упису у бирачки списак по основу пунолетства:
-320 решења о брисању из бирачког списка по основу смрти;
-126 решења о промени адресе становања;
- 53 решења о промени личног имена;
-164 решење о брисању из бирачког списка по основу одјаве пребивалишта;
-3 решења о брисању из бирачког списка по основу отпуста из држављанства РС;
-0 решења о брисању из бирачког списка по основу лишавања пословне способности;
-4 решења о брисању боравишта расељених лица
Укупно су донета 189 решења o променама у ЈБС . Поред тога, рађено је на ажурирању
старог бирачког списка и то: урађено је брисање по основу смрти 675 бирача и упис по
основу пунолетства за 318 бирача; издате су 134 потврде о изборном праву за савете месних
заједница и 98 потврда о изборном праву по захтеву политичке странке Заједно за Србију
која је у поступку оснивања.
Радни осноси
Из области радних односа донета су решења о распоређивању радника у складу са
Правилником о унутрашљој организацији и систематизацији радних места у општинској
управи општине Сокобања, решења за коришћење годишњег одмора за 2013 годину, решења
о пријему у радни однос на одређено време, решења за остваривање права на солидарну
помоћ, решења о одобрењу плаћеног одсуства, решења за ноћни рад ложача, укупно из
радног односа 175 решења, издавана су уверења из ове области, вођена евиденција радника
и други послови по налогу руководиоца: Сви послови су обављани одмах а најкасније у року
од 3 дана.
Послови повереништва за избеглице и послови набавке
Обављани послови на реализацији пројекта за економско оснаживање породица избеглих и
расељених лица у сарадњи са НВО ЕНЕЦА из Ниша. Општина Сокобања је уплатила учешће
по уговору за овај пројекат.
Завршен је избор корисника за помоћ у грађевинском материјалу за породице расељених
лица и у току је уградња добијеног материјала.
Израђен нацрт Одлуке о стамбеном збрињавању избеглих породица.
Утоку овог периода извршено је правдање, Комесаријату, за све врсте помоћи које су
42 | С т р а н а
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
добијене у предходном периоду осим помоћи у грађевинском материјалу и доходовних
активности..
У извештајном периоду повереништво је извршило и евидентирање свих расељених лица,
позивање и пријављивање за упис у бирачке спискове за предстојеће локалне изборе на
Косову по налогу Комесаријата.
По јавном позиву Комесаријата за потребе породица избеглих, бивших избеглих и
расељених лица подељена је једнократна новчана помоћ за најугроженије породице избеглих
и расељених лица, помоћ за куповину огревног дрвета за пет породица, осам пакета са
храном за најугроженије породице избеглих и расељених лица,грађевински материјал за
расељена лица а за побољшање услова становања,помоћ за економско оснаживање породица
интерно расељених лица. Спроводе се активности на програму помоћ за економски
оснаживање породица избеглих лица и програму за куповину сеоских кућа са окућницом за
породице избеглих лица.Укупна вредност свих ових помоћи је 3.365.000дин.
Рад са странкама по свим овим питањима односно објашњење странкама којима је потребна
било каква помоћ као и издавање потврда на лични захтев о статусу избеглих и интерно
расељених лица а која им је потребна за регулисање личних докумената.
Други послови који су рађени по инструкцијама Комесаријата за избеглице.
Послови економата
Набавка канцеларијског материјала и свакодневна испорука службама у општинској управи
Сокобања.Организација и набавка за прославу дана општине и општинске славе св.Тројице.
Набавка за потребе кафе кухиње и испорука, као и задужење.
Набавка средстава за чишћење и одржавање хигијене као и набавка потрошног материјала за
потребу Општинске управе и котларнице.
Ситне поправке, односно одржавање апарата у просторијама општине.
Послови администратора и комуникација
Предмет рада администратора је старање о безбедности података који сачињавају базу
података, техничко одржавање рачунара и рачунарске мреже, дефинисање корисника мреже,
одржавање постојећих апликација, подршка корисницима и други послови по налогу
руководиоца.
У извештајном периоду администратор je биo ангажован на следећим редовним пословима:
Текуће одржавање рачунара.
-Редовна израда BACKUP-а података.
-Редовне и ванредне промене верзија постојећих програма.
-Стручна помоћ у решавању софтверских и хардверских проблема код буџетских корисника
-Електронско књижење извода за кроз ЛПА систем (за рачуне 716111, 713121, 713122,
711147, 714562 и 713611).
-Ажурирање реализације буџета на интернет презентацији општинске управе. (израда
посебног pdf извештаја за сваки радни дан и постављање на www.opstinasokobanja.com)
-Aжурирања Централног система за вођење другог примерка матичних књига.
1. Ажурирање реализације буџета на интернет презентацији општинске управе. (израда
посебног pdf извештаја за сваки радни дан и постављање на www.opstinasokobanja.com)
- Синхронизовање локалне и централне базе програма ДДЛА (родитељски и дечији
додатак).
-Остале техничке активности (помоћ у обављању посла пружену готово свим службама и
ревизорима у виду израда табела, обраде докумената, анализе података и других послова
обављених на рачунару)
-Рачунар који има функцију сервера рачуноводства је због квара узроковао нужно
преинсталиранје програма и премештање података на други рачунар. У ову сврху сам
искористио један од већ постојећих рачунара у рачуноводству.
43 | С т р а н а
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
-Набављен је нови сервер и стављен у функцију. Инсталиран је активни директоријум, SQL
сервер, подешен домен и имплементиран је информациони систем „Хермес“ (мега).
Потребно је постепено прикључивати клијентске рачунаре новом домену и након тога
инсталирати DHCP, након чега се може искључити стари сервер. Овај цео процес траје дуже
од очекиваног због некомпатибилности старог и новог система.
Послови јавних набавки
Прикупљени подаци у циљу израде плана набавки за 2013 годину и припремљен План јавних
набавки за 2013 годину за Општинску управу општине Сокобања и Општину Сокобања
извршено усаглашавање достављених спецификација за планиране и спроведене набавке.
Достављена 4 квартална извештаја Управи за јавне набавке за два наручиоца.
Израђивани нацрти одлука о покретању поступака, решења о образовању комисије за јавне
набавке, израђивана документација, достављано потенцијалним понуђачима, вршено
отварање понуда, сачињавани извештаји о стручној оцени понуда, израђивани нацрти одлука
о избору најповољније понуде, односно о додели уговора, сачињавани нацрти уговора за
набавке, објављивани огласи о јавним набавкама на Порталу јавних набавки, интернет
страници наручиоца и у „Службеном гласнику РС“, односно Порталу службених гласила и
бази прописа, израђивани нацрти одлука о покретању поступка наруџбеницом и позиви за
подношење понуда, прикупљане понуде, сачињавани извештаји о спроведеној набавци
издавању наруџбенице. Израђене две допуна плана набавки.
Спроведене јавне набавке у извештајном периоду и то:
1. Јавна набавка мале вредности добара гориво и мазива за потребе Општинске управе
општине Сокобања број ЈНМВ 01/13. Закључен је уговор;
Јавна набавка мале вредности добара канцеларијски материјал за потребе Општинске
управе општине Сокобања број ЈНМВ 03/13. Закључен је уговор;
Јавна набавка мале вредности набавка добара средства за кафе кухињу број ЈНМВ
04/13. Закључен је уговор;
Јавна набавка мале вредности услуга смештаја и исхране за потребе Општинске управе
општине Сокобања, обликоване по партијама, број ЈНМВ 06/13. Закључени су
уговори за обе партије;
Набавка добара – софтвера за потребе Општинске управе општине Сокобања, број
ЈНМВ 07/13. Поступак јавне набавке обустављен;
Набавка услуге- преношење на терен пројеката парцелације за потребе Општинске
управе општине Сокобања, број ЈНМВ 10/13. Закључен је уговор;
Набавка радова- замена олука и санација стрехе крова на згради
општине Сокобања, број ЈНМВ 11/13. Закључен је уговор;
Општинске управе
Набавка добара – софтвера за потребе Општинске управе општине Сокобања, број
ЈНМВ 12/13. Закључен је уговор;
Набавка услуге- превоз ученика и наставног особља основне школе „Митрополит
Михаило“ за школску 2013/2014 годину за потребе Општинске управе општине
Сокобања, број ЈНВВ 14/13. Закључени су уговори за све три партије;
Набавка добара – Грађевински материјал за побољшање услова становања расељених
лица ЈНМВ 15/13. Поступак је обустављен;
Набавка услуге – Рушење дела бесправно изграђеног објекта ЈНМВ 16/13. Поступк
обустављен;
44 | С т р а н а
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
Набавка добара - Грађевински материјал за побољшање услова становања интерно
расељених лица - поновљени поступак, ЈНМВ 17/13. Закључен је уговор;
Набавка услуге – Рушење дела бесправно изграђеног објекта на кп.бр. 5654/2 у КО
Сокобања- поновљени посрупак, ЈНМВ 18/13. Закључен је уговор;
Набавка услуге- Израда идејног решења са елементима претходне студије оправданости
и главног пројекта бунара ИБ-3 и ИБ-4 у Сокобањи, ЈНМВ 19/13. Закључен је уговор;
Набавка добара - Угаљ за потребе Општинске управе општине Сокобања, ЈНМВ 20/13.
Закључен је уговор;
Набавка добара - Ужине за децу са сметњама у развоју и социјално угрожену децу
ЈНМВ 21/13. Уговор закључен;
Набавка добара – Моторно возило за техничко опремање јединице саобраћајне
полиције, ЈНМВ 24/13. Закључен је уговор;
Набавка услуга – испитивање бунара ИБ 4 у Сокобањи. број набавке 29/13. Закључен
уговор;
Набавка радова – израда расвете на спортским теренима у Сокобањи. број набавке
30/13. Поступак покренут;
Набавка добара – средства за хигијену за потребе Општинске управе општине
Сокобања, број набавке 02/13. Издата је наруџбеница;
Набавка услуге одржавања фотокопир апарата и штампача за потребе Општинске
управе, број набавке 05/13. Издата је наруџбеница;
Набавка услуге осигурања возила Општинске управе општине Сокобања,број набавке
08/13. Издата је науџбеница;
Набавка добара- вентила сигурности и манометара, број набавке 09/13.
наруџбеница;
Издата је
Набавка добара- рачунарска опрема, број набавке 13/13. Издата је наруџбеница;
Набавка добара- огревно дрво, број набавке 22/13. Издата је наруџбеница;
Набавка улуге- превоза угља, број набавке 23/13. Издата је наруџбеница;
Набавка добара- рачунарска опрема за техничко опремање јединице саобраћајне
полиције, број набавке 25/13. Издата је наруџбеница;
Набавка добара- фотокопир апарата за техничко опремање јединице саобраћајне
полиције, број набавке 26/13. Издата је наруџбеница;
Набавка добара- специјалистичка опрема за техничко опремање јединице саобраћајне
полиције, број набавке 27/13. Издата је наруџбеница;
Набавка добара- флуоресцентних прслука за техничко опремање јединице саобраћајне
полиције, број набавке 28/13. Издата је наруџбеница;
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ
ГРАЂЕВИНАРСТВО
СТАМБЕНО
КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ
ПОСЛОВИ УРБАНИЗМА
Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне делатности и грађевинарство обавља послове у складу
са Одлуком о Општинској управи и Статутом општине Сокобања.
И
45 | С т р а н а
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
У оквиру одeљења обављају се стручни и управно-правни послови који се односе на планирање и
уређење простора, изградњу објеката, вршењe надзора над применом закона и прописа у области
грађевинарства, становања, комуналних делатности и друмског саобраћаја.
На основу Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС” број 72/09 и 81/09/исправка, 64-УС,
24/11) у оквиру послова за урбанизам обављају се послови издавања информација о локацији,
локацијских дозвола, услова за парцелацију и препарцелацију, потврђивање урбанистичких и
пројеката парцелације и препарцелације, овера пројеката, издавање извода и обавештења на основу
планова и аката о намени, уређењу простора и изградњи објеката, уређењу саобраћајних јавних
простора, изградњи инфраструктуре и сви други послови који се односе на урбанистичко планирање,
а у надлежности су овог органа.
У оквиру планирања прати се поступак доношења планских докумената, припремају се и тумаче
нацрти одлука који се достављају надлежном органу на доношење.
У овој години је спровођена процедура доношења Плана генералне регулације, при чему је покренут
поступак прибављања сагласности код Министарства грађевинарства и урбанизма.
1. РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА - Драган Арсић
У извештајном периоду обављани су следећи послови:
- Решавање предмета из области грађевинарства (грађевинске дозволе, уверења о времену
изградње, реконструкције, употребна дозвола, ивестициона одржавања, потврда пријаве
почетка грађења)
- Решавање предмета упућених руководиоцу одељења од стране председника, начелника,
општинског правобранилаштва, грађана и других подносиоца;
- Провера документације и давање одговора по усменом захтеву начелника, председника и
заменика председника општине, као и председника и секретара скупштине
- Свакодневна провера и потписивање аката из надлежности Одељења, а која се односе на
област урбанизма и изградње објеката, затим из област комуналног уређења, саобраћаја,
заштите животне средине... (решења, грађевинске дозволе, уверења, статистика..)
- Израда Извештаја о раду руководиоца Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне
делатности и грађевинарство, обједињавање и достава извештаја радника; Достава
статистички података из области грађевинарства на месечном нивоу.
- Други свакодневни послови који се не могу евидентирати, а односе се на пружање
информација председнику, начелнику и другим службама, одељењу за економски
развој, имовинско-правној служби, правобраниоцу и другима. Присуство седницама
Општинског већа, Скупштине општине, колегијумима, састанцима иницираним од
стране председника, заменика и других представника општине
- Учествовање у раду комисија за запремање мермерног шеталишта и комисије за
примопредају тзв.канализационог прелаза преко реке Моравице, као и других
комисија
Напомена: у извештајном периоду обављани су послови издавања грађевинске
дозволе у оквиру послова руководиоца одељења. Инспекцијским надзором
извршеним од стране републичке управне инспекције наложено је да наведени
46 | С т р а н а
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
реферати (послови). морају бити раздвојени, са посебним извршиоцима. Из разлога
повећаног обима послова у оквиру два реферата са једним извршиоцем, дошло је до
смањења ефикасности у обради предмета. Евидентан је недостатак извршиоца на
одређеним пословима у оквиру одељења, нарочиото на пословима урбанизма и
легализације, као и у оквиру инспекцијских служби-грађевински и комунални
инспектор, где је увек повећан обим послова, а недостатак је највише изражен у
периоду одсуства наведених референата (годишњи одмор, боловање, и слично) јер
нема других овлашћених лица која би заменила одсутна.
Издавање грађевинских и употребних дозвола
У оквиру овог реферата радило се на решавању предмета на основу Закона о планирању и изградњи
(„Сл.гласник РС“ бр.72/09 и 81/09), Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, број
33/97 и 31/01), Закона о становању („Сл.гласник РС“50/92,76/02, 84/92, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94,
48/94,44/95, 49/95, 16/97, 46/98, 26/01 ), Закона о званичној статистици („Сл. гласник РС“ бр.104/09) и
Одлуке о постављању мањих монтажних објектата на јавним површинама на територији општине
Сокобања („Сл.лист општине Сокобања“ бр 4/10) у овом извештајном периоду обрађено је следеће:
Р.Б.
НАЗИВ
ПРИМЉЕНО
РЕШЕНО
НЕРЕШЕНО
1
Захтев за накнадно издавање
грађевинске дозволе
(легализација)
11
10
1
2
Грађевинске дозволе
10
9
1
3
Инвестиционо одржавање и
остало у складу са чл.144. и
145. Закона о планирању
2
1
1
4
Уверење о времену градње
објекта
18
13
5
5
Реконструкција
15
12
3
6
Захтев за доставу обавештења,
података, извештаја,
информација
36
36
0
7
Одобрења за постављање
ограда
2
2
0
8
Употребна дозвола
14
11
3
9
Захтев за рушење објекта
1
1
0
10
Пријава почетка грађења
10
9
1
11
Потврда за темеље
1
1
0
12
Измена грађевинске дозволе
5
3
2
147
131
16
УКУПНО
47 | С т р а н а
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
Послови на обради допуне и обавештења у вези предмета
Свакодневни рад са странкама у вези предмета и упућивања на одговарајућу процедуру
Руководилац одељења:
Драган Арсић, дипл.инж.грађ.
2. ПОСЛОВИ УРБАНИЗМА
У оквиру овог реферата радило се на решавању предмета и то: захтева за издавање информација о
локацији, локацијских дозвола, услова за израду пројеката парцелације и препарцелације, услова за
урбанистичке пројекте, решавало се по захтевима за легализацију бесправно изграђених објеката,
достављање фотокопија списа предмета и обавештења по захтеву РГЗ СКН Сокобања на основу
Закона о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без грађевинске дозволе.
На овим пословима је један извршилац.
У току наведеног периода службено лице је добило и обрадило следеће:
РЕДНИ БРОЈ
НАЗИВ
ПРИМЉЕНО
РЕШЕНО
НЕРЕШЕНО
1
Подаци из плана за
израду
урбанистичког
пројекта
3
3
/
2
Подаци из плана за
израду пројекта
парцелације и
препарцелације
8
8
/
3
Извод из
урбанистичког плана
4
4
/
4
Потврда пројекта
парцелације и
препарцелације
3
2
1
5
Потврда
урбанистичког
пројекта са
архитектонским
решењем
3
1
2
6
Локацијска дозвола
11
11
/
7
Информација о
локацији
22
22
/
8
Достава података
10
10
/
48 | С т р а н а
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
Уверења
9
10
16
Остало
(обавештења,мишљења,извештаји)
УКУПНО:
11
16
/
124
92
32
204
169
35
Легализација
9
Укупно архивираних предмета у току 2013 године је 148.
Укупно извршене примопредаје копија поднетих захтева за легализацију катастру
непокретности у току 2013 године је 1197.
3. КОМУНАЛНО-САОБРАЋАЈНИ ИНСПЕКТОР
У поменутом извештајном периоду комунална инспекција је обављала послове у оквиру својих
надлежности и овлашћења користећи следеће прописе: Закон o комуналним делатностима, Закон о
општем управном поступку, Одлуку о комуналном уређењу на територији општине Сокобања,
Одлуку о комуналним делатностима на територији општине Сокобања, Одлуку о oпштинским
административним таксама, Одлуку о локалним конуналним таксама за територију општине
Сокобања, Одлуку о постављању мањих монтажних објектима на јавним површинама на територији
општине Сокобања као и послове органа. На овим пословима је један извршилац.
ЗАПИСНИЦИ (по службеној дужности):
Заузимање јавне површине
6
Остављање такси возила на јавној површини
2
Остављање хаварисаних возила на јавном путу
1
Прекопавање јавних површина
3
Одлагање смећа из пословних просторија у уличне канте за смеће
3
Уклањање аутодрома са јавне површине
1
Уклањање импровизованих тезги са јавне површине
3
Уклањање огревног дрвета са јавне површине
1
Дечији парк „Соколићи“ - продаја робе
1
Хоризонтална сигнализација (оштећење семафора)
2
Оштећење банкине
1
49 | С т р а н а
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
Продаја робе испред зелене пијаце
3
Постављање и држање рекламних табли без одобрења
12
Заузимање јавне површине – летње баште (мермерно шеталиште)
7
Заузимање јавне површине – испред пословног простора
6
Постављање и држање рекламних табли
12
Преглед ауто такси возила
6
Саслушање странака у предмету одлагања смећа у уличним кантама за смеће
2
Саслушање странке у предмету заузеће јавне повр. испред пословног простора
1
Саслушање странке у предмету изливање отпадних вода
2
Саслушање странака у предмету уједа пса
2
Саслушање странке у предмету одлагања смећа
1
Саслушање странке у предмету држања домаћих животиња
3
Заузимање јавне површине – (мермерно шеталиште –средства за игру)
1
Постављање луна парка
1
Контрола извршења решења
53
Постављање рекламне табле без одобрења
1
Заузимање јавне зелене површине - аутомобили
1
Закључак о дозволи извршења
8
УКУПНО:
146
ЗАПИСНИЦИ (по захтеву странака):
Еутаназија
7
Изливање отпадних вода
3
Држање домаћих животиња
2
50 | С т р а н а
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
Водоснабдевање
1
Обављање такси делатности
6
Ујед паса
1
Коришћење такси возила
1
Контрола стања сеоских путева
2
Утврђивање испуњености услова за обављање такси превоза
2
Одлагање смећа ван депоније
1
Уређење дворишта
4
Заузимање јавне површине испред сопственог пословног простора
1
Уређење – заузимање простора око стамбених зграда
1
УКУПНО:
32
РЕШЕЊА :
Изливање отпадних вода
3
Прекопавање јавних површина
4
Држање рекламних табли
1
Обављање такси делатности – испуњеност услова
3
Уклањање аутодрома
1
Држање домаћих животиња - паса
3
Држање домаћих животиња
5
Продаја робе испред зелене пијаце
2
Решење Дирекцији – уређење крошње стабала, одрони на путу, банкина
3
Уређење шахте у приватном дворишту
2
Санирање општинских путева
1
Уређење путног земљишта
1
Уређење дворишта
3
Уређење дечијег парка „Соколићи“
1
Решење о уклаљању и забрани коришћења зелених површина у Градском парку
4
Поправка вертикалне сигнализације (семафор)
2
51 | С т р а н а
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
Одобрење јавне поршине са лицитације – покретне тезге
20
Одобрење за коришћење јавне површине
11
Одобрење за коришћење јавне површине – дрвени штандови на мермеру
2
Одобрење за коришћење јавне површине са лицитације
3
Одобрење коришћења јавне површине испред пословног простора
15
Одлагање смећа из пословног простора у уличним канатама за смеће
3
Одобрење за коришћење градског грађевинског земљишта
1
Одобење за коришћење по Уговорима за закуп јавне повшине
7
Одобрење – основна школа дечији фестивал
1
Одобрење коришћења јавне површине – 8. март.
6
Одобрење мермерно шеталиште ( друштво пчелара)
1
Одобрење јавне површине (лубенице и диње)
10
Одобрење са лицитације – допуна решења
1
Одобрење ОТКС – мермерно шеталиште
3
Одлагање комуналног отпада ван депоније
1
Коришћење такси возила без одобрења
1
Заузеће јавне површине испред пословног простора
1
Рекламне табле - уклањање
7
Одбијање захтева за коришћење јавне површине (летње баште)
8
Одбијање захтева за коришћење јавне површине испред посл.простора
1
Одбијање захтева странака
3
Решење о уклањању летње баште
10
Одбијање захтева – изливање атмосферских вода
1
Обављање ауто такси делатности - одобрење
9
Уклањање покретних тезги са јавне површине
6
Уклањање хаварисаних аутомобила са јавне површине
2
Утврђивање испуњености услова за обављање такси превоза
2
Решење о обављању такси превоза путника
2
52 | С т р а н а
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
Решење задужење – летње баште
31
Решење задужење – покретне тезге
8
Решење задужење – забавна средства
14
Решење задужење – испред сопственог посл.простора
7
Уклањање огревног дрвета са јавне површине
2
Решења за ненаменску потрошњу воде
21
УКУПНО:
259
УГОВОРИ:
Заузимање јавне површине – покретне тезге
28
УКУПНО:
28
ОСТАЛО:
Допис Дирекцији за урбанизам – по захтевима стрнака
2
Допис ЈКП Напредак – пси луталице
6
Допис секретару СО Сокобања по предметима странака
1
Допис ПС Сокобања – захтев за пружањем помоћи
2
Саслушање странака
6
Обавештења – коришћење јавне површине (летње баште, испред посл.простора)
21
Израда Плана парк „Бањица“ и башта „Озрен“
Обележавање летњих башти на мермерном шеталишту
Поступак пред судом – пси луталице
Обележавање летњих башти на мермерном шеталишту (Милошев конак)
Израда предлога Програма запремања мермерног шеталишта за 2013. годину
Јавна расправа поводом пред. Програма запремања мер. шеталишта за 2013. год.
Позиви за странке
14
Допис ПС Сокобања
3
Допис општинско правобранилаштво
3
Обав. МЗ у вези одржавања сеоских путева и улица у насељу из надлеж. МЗ
25
53 | С т р а н а
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
Обавештење јавне површине (летње баште), покретне тезге
16
Пријаве за лицитацију
10
Архивирање предмета
28
Захтев за подацима пореском Одељењу
2
Достава жалбе Општинском већу
2
Обавештење јавне површине (мањи монтажни објекти)
8
Саслушање странке – држање домаћих животиња
2
Архивирање предмета
16
Захтев за подацима пореском Одељењу
5
Достава жалбе Општинском већу
7
ЗАХТЕВ ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПРЕКРШАЈНОГ ПОСТУПКА:
Прекршајне пријаве
8
УКУПНО:
8
4. ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
У поменутом извештајном периоду инспекција за заштиту животне средине је обављала послове у
оквиру својих надлежности и овлашћења користећи следеће прописе: Закон o комуналним
делатностима, Закон о заштити природе, Закон о управљању отпадом, Закон о заштити од буке, Закон
о заштити ваздуха, Закон о заштити од нејонизирајућег зрачења, Закон о заштити животне средине,
Одлуку о комуналном уређењу на територији општине Сокобања, Одлуку о комуналним
делатностима, Одлуку о уређењу и одржавању гробаља и сахрањивању, Одлуку о радном времену,
Одлуку о мерама за заштиту од пожара, Одлуку о санитарно техничким условима за испуштање
отпадних вода у јавну канализацију, Одлуку о мерама за заштиту од буке на територији општине као
и послове органа и то:
Напомена: У 2013.години обрађивани сам предмети службе за заштиту животне средине, које је
потисивало друго одељење (због сукоба интереса). Спровођење процедуре: стратешка процена
утицаја и студије о процени утицаја на животну средину.
- решења ..................................................................................................................................... 8
- закључак ................................................................................................................................... 3
Заштита животне средине
решења.......................................................................................... .......................... ............. 15
записника .............................................................................................................................. 22
54 | С т р а н а
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
контрола извршења решења ................................................................................................ 6
Комунални предмети
решења ................................................................................................................................... 15
записника................................................................................................................................ 30
контрола извршења решења ................................................................................................ 10
Водопривреда
- решења .................................................................................................................................... 8
записника.................................................................................................................................. 11
обавештења ............................................................................................................................... 2
Остале активности
израда плана и програма ЗЖС за 2013. годину
- израда плана и програма за безбедност саобраћ за 2013. год.
- израда плана одбране од поплава за воде другог реда за 2013. год.
- рад у радним групама : - Регионална депонија
- ГИЗ
Радна група за ванредне ситуације
5. ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА
Предмет рада грађевинске инспекције је праћење укупног процеса изградње објеката, од издавања
одобрења за градњу до издавања употребне дозволе, као и надлежност у односу на већ изграђене
објекте, бесправне објекте и објекте у поступку легализације, a сходно Закону о планирању и
изградњи („Сл. Гласник РС“ број 72/2009, 81/2009, 64/2013, 24/2011) и контрола постављања мањих
монтажних објеката на јавним површинама (Сл. лист општине Сокобања“ број 4/2010). На овим
пословима је један извршилац.
Из области инспекцијског надзора, сагласно важећим прописима, води се управни поступак и
предузимају управне радње.
За овај извештајни период постоји:
1 – Записника са лица места.......................................................................................106
2 – Записника о усменој изјави..................................................................................54
3 – Решења о обустави радова....................................................................................8
4 – Решења о рушењу..................................................................................................32
5 – Закључака о дозволи извршења...........................................................................10
6 – Закључака – претходно питање-почек-одлагање адм. извршења.....................5
7 – Закључака о обустави поступка............................................................................8
8 – Решења о реконструкцији, санацији и адаптацији.............................................4
9 – Решења о одбијанју захтева..................................................................................6
10 – Решења о забрани коришћења.............................................................................1
11 – Решење о затварању градилишта.......................................................................12
12 – Снимљено темеља …...........................................................................................2
55 | С т р а н а
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
13 – пријава градилишта..............................................................................................17
14 – Принудних рушења објеката...............................................................................1
15 – Кривичних пријава...............................................................................................11
16 – Прекршајних пријава............................................................................................/
17 – Поднетих жалби на решења................................................................................25
18 – Обавештења и службених белешки....................................................................86
19- Захтев......................................................................................................................51
По кривичним пријавама, инвеститори се кажњавају новчано и условно, али ова инспекција нема
увид о износу новчаних казни и условних осуда.
Грађевински инспектор је радио и у комисији за помоћ расељеним и избеглим лицима у
грађевинском матријалу за побољшање услова живота и извршен је преглед објеката, урађен предмер
и предрачун за потребно извођење радова.
6. ПОСЛОВИ ПРАЋЕЊА СТАЊА ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА, ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА И
КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ
У поменутом извештајном периоду саобраћајна инспекција је обављала послове у оквиру својих
надлежности и овлашћења користећи следеће прописе: Закон о превозу у друмском саобраћају ,
Законо о јавним путевима , Закон о општем управном поступку, Одлуку о комуналном уређењу на
територији општине Сокобања , Одлуку о комуналним делатностима на територији општине
Сокобања, Одлуку о категоризацији општинских путева и улица на територији општине Сокобања,
Одлуку о јавном превозу путника у друмском саобраћају на територији општине Сокобања, Одлуку о
одређивању аутобуских стајалишта на територији општине Сокобања, Одлуку о мерама безбедности
у друмском саобраћају на територији општине Сокобања, Одлуку о јавним паркиралиштима, Одлуку
о локалним административним таксама, Одлуку о локалним комуналним таксама за територију
општине Сокобања, Општи услови превоза у међумесном и међурепубличком друмском превозу
путника, Правилник о ближим саобраћајно – техничким и другим условима за изградњу, одржавање
и експлоатацију аутобуских станица и аутобуских стајалишта, Правилник о садржини, издавању и
вођењу путног налога и евиденцији о идатим путним налозима, Правилник о садржини и начину
истицања туристичке сигнализације, Правилник о саобраћајној сигнализацији као и послове органа и
у управном поступку донела следеће акте и то:
Одобрење за улаз и заустављање возила за снабдевање објеката робом............ 12 решења
Одобрење за прекопавање јавне саобрћајно ком. површине ( решења) ............. 4 решења
Уклањаље возила, тезги, грађевинског и др. материјала са јавне саобраћајно комуналне
површине ............................................................................................................. 6 решења
Решења Дирекцији - отклањање недостатака у вези одржавања локалних путева и улица у
насељу ......................................................................................................................... 6 решења
Одобрења за коришћење јавне површине …........................................................... 4 решења
Решење ЈКП – отклањање недостатака ................................................................... 6 решење
Решења о одбацивању захтева странака ........................................................... 2 решења
Уверење Општинске управе за обављање делатности ауто- такси превоза......... . 9
По захтеву странака извршен је преглед возила, уређаја и опреме за обављање
ауто-такси превоза и донето ........................................................................................ 8 решења
Решење о привременој обустави саобраћаја ............................................................. 3 решења
56 | С т р а н а
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
Решења о коришћењу јавне површине на такси стајалишту ................................ 15 решења
Решења инвалидима за бесплатно коришћење јавене површине на обележеним паркинг
местима ......................................................................................................................... 6 решења
Одобрење Општинске управе за обављање делатности ауто такси превоза путника решења
......................................................................................................................... 7
Прекршајном суду у Зајечару Одељењу у Сокобањи поднета су ….................... 3 захтева за
покретање прекршајног поступка
У наведеном периоду ова инспекција учествовала је у акцијама и радњама које је спроводила и друге
инспекције Општинске управе општине Сокобања.
Предмети из ранијих година припремани су за архивирање и архивирани су.
Пружане су информације странкама у вези такси превоза, превоза робе у друмском саобраћају, као и
одржавање путева, улица и др.
7. ПОСЛОВИ ПРИЈЕМА ЗАХТЕВА И СТАМБЕНИ ПОСЛОВИ
У ОВОМ ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ БИЛО ЈЕ:
ЗАВЕДЕНИХ ПРЕДМЕТА, ДОПУНА, ПРИЛОГА:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------351 – ГРАЂЕВИНАРСТВО: 402
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------350; 351; 353 – УРБАНИЗАМ: 380
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------360; 361 – СТАМБЕНИ ПОСЛОВИ: 11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Укупно заведених предмета, допуна и прилога у извештајном периоду било је: 804
са информисањем инвеститора о потребној документацији и могућностима градње.
РАД ПО ПРЕДМЕТИМА
ГРАЂЕВИНАРСТВО:
У ОВОМ ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ БИЛО ЈЕ:
ПОТВРДЕ – УВЕРЕЊА
ПРИМЉЕНИХ предмета - 140
РЕШЕНИХ предмета - 139
НЕ РЕШЕНИХ предмета – 1
ПОТВРДА – правноснажност ............................................................................................. 129
ПОТВРДА – умањење накнаде – радни стаж .................................................................... 4
УВЕРЕЊЕ – посебни делови објекта ................................................................................ /
УВЕРЕЊЕ – о издатој грађевинској дозволи .................................................................... 2
57 | С т р а н а
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
УВЕРЕЊЕ – за чланове породичног домаћинства ............................................................ /
ПРОМЕНА НАМЕНЕ
ПРИМЉЕНИХ предмета - 4
РЕШЕНИХ предмета - 4
НЕ РЕШЕНИХ предмета – нема
ПРОМЕНА НАМЕНЕ без извођења грађевинских радова – донето решења .............. 4
РЕГИСТРИ
Грађевинских дозвола - издато решења ........................................................................ 8
Одобрења за изградњу – реконструкција (члан 145.) - издато решења ...................... 11
Употребних дозвола - издато решења ........................................................................... 5
Легализација - издато решења ........................................................................................ 5
Исправност темеља – издато потврда ............................................................................. 1
- Донето закључака о одбијању и одбацивању захтева ......................................................./
Донето закључака о прекиду поступка-претходно питање ............................................ 1
- Уручене опомене за употпуњавање захтева .......................................................................2
- саслушање странака - записника о усменој изјави ......................................................... 34
- Сачињено Обавештења, Извештаја, информација ............................................................. 6
- Сачињавање месечног извештаја за руководиоца одељења . ДЕЦЕМБАР . 2013. 12
- Попис аката у предмету ...................................................................................................... 143
- Попуњавање доставница и слање писмена ....................................................................... 153
- Архивирање предмета у МЕГА .......................................................................................... 139
СТАМБЕНИ ПОСЛОВИ
У ОВОМ ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ БИЛО ЈЕ:
РЕГИСТРОВАЊЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
ПРИМЉЕНИХ предмета - 1
РЕШЕНИХ предмета - 1
НЕ РЕШЕНИХ предмета - нема
Уверења о регистровању стамбене зграде ......................................................................... 1
Регистровано стамбених зграда ........................................................................................... 1
ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
58 | С т р а н а
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРИМЉЕНИХ предмета - **
РЕШЕНИХ предмета - **
НЕ РЕШЕНИХ предмета - **
записника са лица места ...................................................................................................... /
саслушање странака - записника о усменој изјави .......................................................... /
решења – налог за извођење радова .................................................................................... /
ИСЕЉЕЊА
ПРИМЉЕНИХ предмета - 3
РЕШЕНИХ предмета - 2
НЕ РЕШЕНИХ предмета - 1 – одложено до даљег
- донето решења о исељењу ....................................................................................................... 3
доношење закључака о дозволи извршења ........................................................................... 4
саслушање странака - записника о усменој изјави ............................................................... 4
опомена за допуну захтева ..................................................................................................... 3
службених белешки ................................................................................................................ 2
обавештења, информације, извештаји ................................................................................... 4
донето закључака о обустави поступка ................................................................................. 2
донето закључака о одлагању исељења ............................ ................................................... 1
донето закључака о прекиду поступка-претходно питање .................................................. /
донето закључака о привођењу ............................................................................................. 2
асистенцију тражи од полиције .............................................................................................. 3
сачињено записника о исељењу ............................................................................................. 3
попис аката у предмету .......................................................................................................... 5
попуњавање доставница и слање писмена ......................................................................... 58
архивирање у мега ................................................................................................................... 4
РЕГИСТРИ
број регистрованих стамбених зграда .................................................................................. 1
број исељења из станова ........................................................................................................ 2
8. КОМУНАЛНИ РЕДАР И ПОСЛОВИ УКЛАЊАЊА ОБЈЕКТА
На овим пословима је један извршилац, с тим што је у од 1.1. до 14.2.2013.године те послове
обављала Б.Ђорђевић, а после тога Ј.Стојановић.
записник грађевинског инспектора …...................................................................... 63
контрола извршења решења..................................................................................... 23
излазак са рад грађевинском инспекцијом на лице места ................................... 42
59 | С т р а н а
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
контрола динамике рушења објеката …................................................................. 5
сачињавање службених белешки-извршење ...................................................... 8
затварање градилишта ….......................................................................................... 2
рад са комуналном инспекцијом (записници) ….................................................... 58
допис ОЈП ….............................................................................................................. 2
одлазак на суд …......................................................................................................... 6
аутаназија …................................................................................................................ 3
ујед паса изјаве …....................................................................................................... 5
вођење предмета у електронском облику …........................................................... 146
набавка за чајну кухињу …........................................................................................ 18
рад у синдикату.
УКУПАН БРОЈ РАДНИКА који је обавља све послове је 8 радника, а одређен је Правилником о
систематизацији радних места.
60 | С т р а н а
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Одељење за привреду и локални економски развој врши управне и стручне послове у области
привреде, туризма, пољопривреде у складу са овлашжћењима Општине.
Врши управне послове приватног предузетништва који се односе на задовољавање одређених
потреба грађана у области занатства, угоститељства, трговине, туризма, саобраћаја и другим
привредним областима од интереса за општину, послове закључивања и евидентирања
уговора о раду предузетника.
Пружа стручну помоћ правним лицима (приватним предузетницима, малим и средњим
предузећима) при отварању, реализацији пројеката и кредита. Ради на стварању базе
података, праћењу анализирању и давању извештаја о стању и кретању привредних
активности на територији општине. Даје пројекције будућих кретања и предлаже стратегије
за даљи развој, успоставља контакте и стара се о привлачењу нових инвеститора у општину
Врши стручне административне, техничке и друге послове на вођењу, координирању и
сервисирању послова из области локалног економског развоја. Обавља послове маркетинга,
врши припрему материјала у циљу промовисања економског развоја општине на сајмовима и
другим привредним манифестацијама. Припрема и стара се о реализацији пројеката од
значаја за локални економски развој. Учествује у реализацији програма обуке и
преквалификације незапослених лица у циљу смањења незапослености, а у складу са
потребама економског развоја општине.
ТУРИЗАМ
Према Закону о туризму (``Сл. Гласник РС`` 36/09 ) и Закону о општем управном поступку
(``Сл. Лист СРЈ`` 33/97, 31/01 и Сл. Гласник РС 30/2010) Одељење за привреду и локални
економски развој води управни поступак и врши категоризацију смештајних капацитета и то:
пансиона, апартмана, кућа и соба. Приликом подношења Захтева за одређивање категорије
угоститељског објекта потребно је доставити следећу документацију:
1. Читко попуњен образац захтева у зависности од врсте угоститељског објекта (образац
можете преузети са сајта www.opstinasokobanja.com, или лично у Услужном центру);
Саставни део захтева је изјава о испуњености минимално - техничких и санитарнохигијенских услова, као и изјава са подацима о испуњености стандарда прописаних за
одређену врсту и категорију угоститељског објекта. Услови за испуњавање минимално техничких и санитарно-хигијенских услова садржани су у Правилнику о минималним
техничким и санитарно-хигијенским условима за уређење и опремање угоститељских
објеката ("Службени Гласник РС", број 41/10). Услови за додељивање тражене категорије
заснивају се на остваривању утврђеног минималног броја бодова по основу изборних
елемената. Методологија бодовања односно елементи и критеријуми за категоризацију
угоститељских објеката садржани су у Правилнику о стандардима за категоризацију
угоститељских објеката за смештај ("Службени Гласник РС", број 41/10).
2. Доказ о власништву над објектом (Решење о наслеђивању, извод из Катастра
непокретности, грађевинска дозвола)
3. Фотокопија Решења о регистрацији привредног субјекта;
4. Фотокопија личне карте;
5. Доказ о уплати административне таксе;
Административна такса у износу од 550,00 динара по објекту уплаћује се у корист
буџета Републике Србије на уплатни рачун број: 840 -742221843 - 57, позив на број: 97,
контролни број (10), шифра општине (094).
Захтев се подноси Одељењу за привреду и локални економски развој, Општине
~ 60 ~
61 | С т р а н а
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
Сокобања преко писарнице Општине.
Након тога Комисија за категоризацију смештаја обилази објекат и врши бодовање на
основу наведених елемената у Изјави о стандардима.
Према Правилнику ознаку категорије пансиона, куће, апартмана и собе издаје надлежни
орган јединице локалне самоуправе. Трошкове издавања ознаке сноси подносилац захтева за
одређивање категорије објекта.
Према Закону о туризму (``Сл. Гласник РС`` 36/09 ) Чл.75. став 2, станодавац је у обавези да
уредно води Књигу евиденције гостију која се према Правилнику о облику, садржини и
начину вођења евиденције гостију у домаћој радиности (``Сл. Гласник РС`` 36/09 ) може
водити и у електронској форми ( фордмулар преузиети са сајта www.opstinasokobanja.com).
Одељење за привреду и локални економски развој према Закону о туризму (``Сл. Гласник
РС`` 36/09 ).
доноси решење којим се угоститељски објекат разврстава у категорију (Чл.68.)
доноси решење о престанку важења решења о категоризацији (Чл. 71)
води евиденцију категорисаних кућа, апартмана и соба као поверени посао (Чл.74)
евидентира уговоре између физичких лица и туристичких агенција (Чл.74)
Према Правилнику о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за
смештај Чл. 25. врши издавање ознака категорије пансиона, куће, апартмана и собе и
решење о категоризацији према Чл.28. доставља министарству и Агенцији за
привредне регистре
израђује Програм развоја туризма (Чл. 12.) и учествује у изради Стратегије
привредног развоја општине
Осим ових послова Одељење за привареду и локални економски развој, сектор туризам :
обавља послове праћења и проучавања стања у области развоја туризма
пружа сву потребну стручну односно административно-техничку помоћ
инвеститорима
припрема промотивни материјал
сарађује са институцијама на локалном, регионалном и националном нивоу
учествује у припреми, прати и анализира спровођење туристичких манифестација на
нивоу општине, прати и анализира резултате туристичког промета.
Категоризација смештајних капацитета
У 2013. години 95 лица је категорисало своје смештајне капацитете, док 3 лица нису
продужила категоризацију. У Сокобањи је тренутно категорисано укупно 4672 кревета код
632 станодавца.
Послови категоризације раде се комисијски током целе године.
Према новом Закону о туризму из 2009. локалне самоуправе су у обавези да воде Регистар
туризма. У оквиру овог Регистра евидентира се категорисан и некатегорисан смештај и
бележи свака промена у структури категорисаних соба, а затим једном месечно листа
категорисаног смештаја доставља Министарству економије и регионалног развоја ради
потреба туристичке инспекције.Програм је још увек у фази тестирања и отклањања
техничких недостатака.
~ 61 ~
62 | С т р а н а
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПОЉОПРИВРЕДА
Закон о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, број 41/2009)
Одредбама члана 25. Закона о пољопривредном земљишту прописано је да, у случају
почетка радова
на обрадивом пољопривредном земљишту, односно обрадивом
пољопривредном земљишту које је проглашено грађевинским , а користи се као
пољопривредно, којима се то земљиште трајно или привремено преводи другој намени,
инвеститор плаћа једнократну надокнаду. Висину накнаде за промену намене обрадивог
пољопривредног, односно испуњеност услова за ослобађање плаћања накнаде решењем
утврђује Одељење за привреду и локални економски развој. Промена намене обрадивог
пољопривредног земљишта се врши на одређено и неодређено време, а на основу
чињеница утврђених у управном поступку. Наведено решење Одељење доноси на захтев
инвеститора.
Уз захтев се подноси:
-Копија плана катастарске парцеле
-Власнички лист за предметну парцелу
-Извод из одговарајућег урбанистичког плана да се на тој парцели може градити објекат,или
одобрење надлежног органа Општинске управе Сокобања за изградњу објекта на предметној
парцели, тј. обавештење о моћућности легализације постојећег објекта на парцели
- Потврда о уплаћеној административној републичкој такси
Након доношења решења, подносилац захтева га преузима, уз предходно достављање
признанице о уплати накнаде утврђене решењем Одељења за привреду и локални економски
развој.
Одељење за привреду и локални економски развој може по о захтеву инвеститора донети и
Решење о ослобађању плаћања накнаде за промену намене пољопривредног, у истоветно
горе описаном поступку
и то у случајевима предвиђеним чланом 26. Закона о
пољопривредном земљишту. Поред предходно наведене документације , подносилац захтева (
инвеститор) је обавезан да уз захтев приложи и доказ да он као власник и чланови његовог
домаћинства обављају пољопривредну делатност.
Против решења може се изјавити жалба Министарству пољопривреде, шумарства
водопривреде у Београду , у року од 15 дана од дана пријема Решења, а преко Одељења
привреду и локални економски развој
У 2012.години Општинској управи општине Сокобања упућенo је 4 (четири) захтевa
промену намене обрадивог земљишта у необрадиво грађевинско земљиште.Одељење
привреду и локални економски развој је разматрало упућене захтеве и све захтеве решило.
и
за
за
за
Одељење за привреду и локални економски развој се такође стара о :
а) Заштити пољопривредног земљишта ( члан 29.)
б) Комасацији пољопривредног земљишта ( члан 31.)
в) Коришћењу пољопривредног земљишта ( члан 59.)
г) Коришћењу пољопривредног земљишта у државној својини ( члан 60.)
д) Издавању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини ( члан 64)
Одељење за привреду и локални економски развој спроводи активности у циљу анимирања,
информисања и пружања техничке подршке у вези за регистрацијом пољопривредних
газдинстава, коришћењем подстицајних средстава из републичких и других Фондова,
~ 62 ~
63 | С т р а н а
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
едукације пољопривредника а на основу Стратегије руралног развоја општине Сокобања.
Прати и проучава стање у области руралног развоја и учествује у изради и спровођењу
развојних пројеката у области руралног и пољопривредног развоја.
Одељење за привреду и локални економски развој обавља и стручно-техничке послове за
потребе Фонда за развој пољопривреде иопштине Сокобања.
Фонд је основан Одлуком Скупштине општине Сокобања од 18.12.2008.године ради
стварања услова за подстицање, очување, унапређење и развој пољопривреде општине
Сокобања.
Средства фонда, користе се и за едукацију пољопривредника, промоцију пољопривреде
општине Сокобања, подршку у организовању манифестација и субвенционисању
пољопривредне производње.
Средствима фонда је током 2013.године директно подржано 51 газдинство и то: 49
газдинстава у оквиру мере Унапређења говедарства на територији општине Сокобања и два
газдинства у оквиру мере Унапређење воћарства на територији општине Сокобања.
Основни акти Фонда су :
-Одлука о оснивању Фонда за развој пољопривреде општине Сокобања
-Статут Фонда за развој пољопривреде општине Сокобања
-План и програм рада Фонда
Подршка руралном развоју
Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у
Урађен Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у
државној својини за 2013.годину. Програмом је обухваћен читав низ потребних активности
везаних за повећање плодности и унапређеља квалитета пољопривредног земљишта у
државној својини.
1. Регистрација пољопривредних газдинстава
Пружена је стручна помоћ око регистрације и обнове регистрације пољопривредних
газдинстава.Од 01-31.3.2013.године Регистровано је 33 нових газдинстава, и обновљено 608
преко канцеларије за ЛЕР.
4. Потстицајна средства Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде
РС
( МПШВ)
Сви захтеви су реализовани.Упућено је 108 захтева за подстицајна средства за
висококвалитетна уматичена грла говеда.
Ка МПШВ је упућено 168 захтева за подстицајна средства за унапређење ратарства
5. Едукације пољопривредника
У оквиру редовне зимске обуке пољопривредника, одржана су бројна предавања из
области сточарства, ратарства, воћарства и заштите биља. Предавања су одржана у сарадњи
са Пољопривредном стручном службом из Зајечара. Обуку је успешно завршило двадесети
шест пољопривредних произвођача.
6. Уверење за мировање ПИО осигурања
У складу са закључцима Владе Републике Србије од 17.07.2003.године, за пужање
помоћи у санирању штете настале на суши, а на основу процене општинске комисијеза
настале штете у канцеларији за ЛЕР издато је у 2012.години 92 уверења за мировање
ПИО
7. Противградна заштита
~ 63 ~
64 | С т р а н а
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
У сарадњи са РХЗ на територији општине Сокобања активирано је 13 протиградних
станица. Одржан је семинар на коме је извршена обука стрелаца. Праћен је њихов рад,
обезбеђеност противградних станица ракетама, а као и стање на усевима. Током 2013. године
све активиране противградне станице су оправдале своје постојање и није било штете од
града.
.
СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРИПРЕМА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
12.Закон о локалној самоуправи ( „Сл. гласник РС“, број 129/2007)
13.Стратегија привредног развоја општине Сокобања 2010-2014 („Сл. лист општине
Сокобања“, број 19/09)
Одељење за локални економски развој из области стратешког планирања и припрему и
подношење пројектне документације обавља:
стручне студијско – аналитичке послове везане за истраживање потреба, праћење
конкурса, припрему и подношење пројектне документације у области ЛЕР-а,
регионалне и међународне привредне сарадње;
сарађује са донаторима, националним институцијама и локалним партнерима који
подржавају или спроводе пројекте ЛЕР-а, регионалне и међународне сарадње;
 стара се о имплементацији пројеката и кординира рад учесника у спровођењу
пројеката;
врши мониторинг и евалуацију спровођења пројеката и припрема извештаје о
пројектима ЛЕР-а, регионалне и међународне сарадње за руководиоца Одељења,
начелника Општинске управе, општинско руководство и Савет за привредни развој
Општине;
 пружа стручну помоћ у току реализације пројеката осталим партнерима;
 иницира, припрема и учествује у изради годишњих планова имплементације
пројеката из Стратешког плана и стратешких планова привредног развоја;
координира израду и реализацију годишњих планова рада релевантних јавних
институција који се финансирају из буџета Општине у циљу успешне реализације
пројеката из Стратешког плана;
учествује у праћењу и оцењивању ефеката реализованих пројеката, и изради
извештаја о пројектима;
ради анализу услова на тржишту и могућности покретања нових локалних развојних
пројеката, систематски и детаљно прати националне и међународне развојне програме
и конкурсе за доделу средстава за локални и или економски развој уопште;
истражује могућности сопственог учешћа у финансирању и реализацији пројеката и
предлаже пројектне тимове за реализацију пројеката, учешће у припреми, реализацији
и праћењу спровођења пројеката локалног економског развоја и пројеката у сарадњи
са националним, регионалним и међународним институцијама и организацијама;
остварује сталну комуникацију са Саветом за привредни развој Општине;
пружа стручну и административно-техничку помоћ Савету.
Одељење за локални економски развој у поступку припреме пројектне документације прати
конкурсе, прикупља неопходну техничку документацију, прибавља услове надлежних органа
и организација и сарађује са јавним предузећима на територији општине Сокобања и
службама у Општинској управи општине Сокобања.
~ 64 ~
65 | С т р а н а
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
Обавља послове Општинске управе из области привреде и привлачења инвестиција,
израђује нормативна и друга акта из ове области и стара се о укупном привредном
развоју општине Сокобања.
Врши управне и стручне послове у области привреде. Подстиче и стара се о развоју
туризма, пољопривреде и осталих привредних грана, врши пслове категоризације соба,
апартмана и кућа за одмор, промену намене пољопривредног у грађевинско земљиште,
израђује годишњи програм давања у закуп пољопривредног земљишта, обавља
административне послове за Агенцију за привредне регистре.
Пружа стручну помоћ правним лицима при реализацији пројеката и кредита. Ради на
стварању базе података, праћењу, анализирању и давању извештаја о стању и кретању
привредних активности на територији општине. Даје пројекције будућих кретања и
предлаже стратегије за даљи развој, успоставља контакте и стара се о привлачењу
нових инвеститора у општину.
Врши стручне, административне, техничке и друге послове на вођењу, координирању
и сервисирању послова из области економског развоја општине на сајмовима и
другим привредним манифестацијама.
Припрема и стара се о реализацији пројеката од значаја за локални економски развој,
врши и друге послове из своје надлежности
Одељење има пет (5) систематизованих радних места по Правилнику о
унутрашњој организацији и систематизацији радних места у ОУ Сокобања, и то:
Руководилац одељења
Стручни сарадник на пословима из области туризма
Стручни сарадник на пословима из области пољопривреде
Стручни сарадник на пословима из области израде и имплементације пројеката и
стратешко планирање ( ½ )
Референт на пословима израде и одржавање базе података, маркетинга и послови
техничког уређивања Службеног листа општине Сокобања
Годишњи план рада Одељења био је конципиран у неколико стратешких
приоритета:
Подршка развоју туризма
Подршка руралном развоју
Маркетинг – унапређење општинског маркетинга
Припрема и одржавање базе података
Подршка процесу стратешког планирања
Привлачење инвестиција
Подршка пословној заједници
Унапређење интерних и екстерних људских ресурса
Унапређење односа са централним и регионалним институцијама
Током 2013.године реализовани су или започети следећи пројекти:
I Маркетинг
Припрема и наступ на сајамским манифестацијама и јавним презентацијама
Квалитетна припрема и адекватан наступ на сајамским манифестацијама битан су чинилац маркетиншких
~ 65 ~
66 | С т р а н а
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
активности у циљу промоције општине Сокобања као “bussines-friendly” окружења за прихват и реализацију
инвестиција из области туризма. Такође, на овим манифестацијама je Сокобања је представљана и као развијена
туристичка дестинација са великим бројем туристичких производа. Такође, у току године у више наврата
извршене су презентације инвестиционих потенцијала за циљне групе (инвеститори, туристичке агенције) на
различитим форумима и састанцима.
1. 34. Међународни сајам туризма у Београду, 21-24.02.2013. године
Наступ на највећој туристичкој манифестацији у региону организовао је промотивни тим Организације за
туризам и културу општине Сокобања. Канцеларија је обезбедила промотивни материјал везан за привлачење
инвестиција креиран у оквиру ЕУ финансираног пројекта „Сокобања-здраво место за здраве инвестиције“.
2. Регионална конференција у управљању отпадом, Врање, 05.06.2013. године
Регионална конференција о упраљању отпадом организована је у оквиру пројекта „Рециплет – Рециклирај баш,
уради шта знаш“ невладине организације Октопус из Београда. Том приликом је презентован значај очувања и
заштите животне средине за локални економски развој општине Сокобања кроз презентацију „Изазови општине
Сокобања у очувању животне средине и њихов утицај на очување туристичког производа дестинације“.
3. Наступ на инвестиционом форуму у Софији, 19-20.11.2013. године
Инвестициони форум у Софији организован је у оквиру пројекта „Иницијатива за развој и привлачење
инвестиција у туризму ТИДА“, реф.бр. 2007CB16IPO006-2011-2-07 Регионалне агенције за развиј источне
Србије – РАРИС. Форум је одржан у презентационој сали Привредне коморе Бугарске у Софији за укупно 20
инвеститора. Инвестицони форум је у потпуности финансиран средствима ЕУ. На Форуму су представљене две
инвестиционе локације у Сокобањи, Спортско-рекреациони комплекс Подина и Ловачки дом - Врело, које су
детаљно разрађене и припремљене кроз горе наведени пројекат.
4. Сајам локалних самоуправа, 27.- 29.11.2013.године, Београд
На овој сајамској манифестацији општина Сокобања је наступала на самосталном штанду. На сајму су
презентовани инвестициони и туристички потенцијали општине Сокобања. На сајму је подељена већа количина
промотивног материјала: Водича за инвеститоре и Каталога инвестиционих локација у штампаном и
електронском облику.
Одељење такође сарађује и са другим јавним предузећима, бизнис и невладиним сектором у припреми других
сајамских манифестација, припремом брошура, консталтингом везаним за наступ у изглед штанда и слично.
Припрема и израда промотивног материјала
Одељење за привреду и локални економски развој општине Сокобања је у 2013. години учествовало у изради
(осмишљавање концепта, дизајна, припрема текстова и сл.) следећег промотивног материјала општине
Сокобања:
- Израда промотивних фасцикли и оловака – ЕУ финансирано – Техничка документација Сокобања-Рила
– ЕУ финансирано
- Информациона брошура пројекта „Техничка документација Сокобања-Рила“ – „Сокобања
Инфраструктура за будућност“
- Тизер за привлачење инвестиција за локације Спортско-рекреациони комплекс Подина и Ловачки дом Врело
Напомена: за реализацију горе наведених активности средства су већином обезбеђена из донаторских
програма.
Aжурирање интернет презентације за промоцију инвестиционих потенцијала општине
Сокобања – www.invest-sokobanja.com
У складу са препорукама Министарства за информатичко друштво и новим графичким стандардима, уз
коришћење модерних ЦМС решења (Content Management System) и омогућавање интерактивности корисника, у
сарадњи са консултанском кућом ДЦГ из Београда, реализован је интернет портал за промоцију инвестиционих
потенцијала општине Сокобања Инвест Сокобања.
Креирано је преко 50 страница са адекватним садржајем, више од 50 слика и пар десетина ПДФ докумената.
Сајт садржи све релевантне информације које потенцијалном инвеститору могу олакшати одлуку за покретање
инвестиционог процеса у нашој општини: од описа инвестиционих локација, општинских одлука И олакшица,
локалног И државног пореског система до до бројних статистиких И аналитичких посатака везаних за општину
Сокобања. Што се интерактивности тиче, реализоване су анкете као и формулари за тражење додатних
информација. Постоји могућност да власници парцела или објеката из Сокобање понуде своје локације на овом
сајту.
У 2013. Години акценат је стављен секцију ВЕСТИ тако да је иста ажурирана одговарајућим информацијама
везаним за активности канцеларије као и активности реализоване кроз актуелне пројекте.
Ажурирање интернет презентације општине Сокобања – www.opstinasokobanja.com
Општински сајт представља официјелни електронски информатор о раду Скупштине, општинских званичника
и општинске Управе општине Сокобања. Такодје, на њему се налазе бројне сервисне информације које
~ 66 ~
67 | С т р а н а
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
грађанима помажу да остваре своја права и испуне своје обавезе везане за надлежности локалне самоуправе
општине Сокобања.
У току 2013. године на сајту је постављено преко 20 новиг страница, преко 100 ПДФ докумената (Одлуке,
Службени лист општине Сокобања, извештаји о утрошеним средствима Буџета општине Сокобања и сл.) као и
одговарајући број вести, ауторских текстова, јавних позива и фотографија.
Информисање јавности о активностима Одељења за ЛЕР путем саопштења,
конференција за штампу, регионалних и локалних радио и ТВ станица
Информисаност јавности о активностима и значају Одељења за ЛЕР општине Сокобања од изузетног су значаја
за сарадњу са локалним друштвеним и привредним субјектима. Транспарентним радом Одељења постиже се
шири друштвени консензус везан за кључна питања даљег економског развоја Сокобање. Информисање у 2013.
години је покривало следеће области:
• Извештаји о активностима на креирању стратешкиг докумената и акционих планова
• Извештаји са сајамских манифестација
• Извештаји о постигнутим резултатима и реализованим пројектима
• Извештаји о активностима председника општине везаним за локални економски развој
II Базе података
У 2013. Години настављен је рад на сакупљању, обради и систематизовању релевантних података зе потребе
израде стратешких докумената и акционих планова, пројектних образаца, инвестиционих документа и пакета.
Унапређена је и допуњена мрежна верзија електронске базе података ЛЕДИС, пре свега база регистрованих
станодаваца, привредних субјеката и пољопривредних газдинстава на територији општине Сокобања
Овако припремљени подаци, зависно од потреба и пројеката, слати су следећим организацијама : СКГО,
НАЛЕД, ГТЗ, РАРИС, Привредна Комора као и бројним министарствима и државним институцијама.
У 2013. Години настављено је одржавњае и ажурирање EU PADOR базе општине Сокобања, чија је
ажурираност и тачност услов за предлагање и прихватање свих пројеката које финансира ЕУ.
IV Припрема, израда и имплеметација пројеката
Одељење за привреду и локални економски развој, у складу са стратешким документима и дефинисаним
правцима развоја општине Сокобања, припрема, израђује и имплементира низ пројеката из различитих области.
Као члан пројектног тима Одељења, у 2013. години учествовао сам у припреми и имплементацији следећих
пројеката:
- Пројекат „Помоћ у кући“ који је реализован средствима општине Сокобања и Министарства рада,
запошљавања – Унапређење социјалних услугау Сокобањи
- Имплентација пројектних активности пројекта IPA CBC Bulgaria-Serbia „Sport for everything, everything for
sport SEES“ (Финансирање: ЕУ, Општина Рила и Сокобања)
- Имплентација пројектних активности пројекта IPA CBC Bulgaria-Serbia „Technical documentation
Sokobanja-Rila TDSR“ (Финансирање: ЕУ, Општина Рила и Сокобања)
- MISP IPA 2010 – „Заштита вода у сливу Бованског језера“ - Израда студије изводљивости по ЕУ
стандардима за ново постројење за прераду отпадних вода у Сокобањи и решавање проблема у
водоснабдевању насеља Сокобања
- ГИЗ „IMPACT“
- „Рециплет – Рециклирај баш, уради шта знаш“
Активности на имплементацији горе наведених пројеката су: спровођење јавних набавки, организација
сајамских манифестација, семинара, састанака и студијских путовања, комуникација са пројектним партнерима,
редовно наративно и финансијско извештавање , припрема и израда „Interim“ и финалних извештаја за донаторе
као и припрема података неопходних за израду промотивних материјала.
Одељење је у току 2013 године је припремило и послало следеће пројектне пријаве за конкурсе домаћих и
страних институција и организација:
- Конкурс НСЗ – Суфинансирање програма или мера активне политике запошљавања у 2013. години
- Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе РС, Програм унапређења локалне и
регионалне инфраструктуре „Градимо заједно“ – Пројекат „Изградња рециклажног центра у
Сокобањи“
~ 67 ~
68 | С т р а н а
-
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе РС, Програм унапређења локалне и
регионалне инфраструктуре „Градимо заједно“ – Пројекат „Спорт за све, свако за спорт“
Пријава на конкурс НСЗ – Програм стручна пракса
Пријава на конкурс НСЗ – Програм јавних радова
Пријава на конкурс Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе РС, Програм подршке
месним заједницама, Пројекат „Унапређење рада КУД Душан Јовић-Ресник“
Пројектна апликација за Exchange 4 –Пројекат „Efficient and Transparent Property Management: Paving the
Way to Increased Own Revenues“ пројекат на резервној листи Програма
Пријава за техничку помоћ у реализацији локалних стратегија - Exchange 4 – ревизија ЛЕАП-а
V Подршка осталим активностима општине Сокобања, ИТ подршка, рад
са документима и остале активности
У току 2012. Године, организациона и ИТ подршка сарадницима у одељењу као и запосленим у општинској
управи, председнику, заменику председника, скупштинској служби и осталим јавним предузећима огледала се у
следећим областима:
Подешавање хардвера и софтвера на радним станицама (у ситуацијама када администратор није био у
могућности да интервенише)
Одржавање мрежног антивирус система у сарадњи са администратором
Форматирање и графичка обрада докумената: текстова, ексел табела и презентација, пдф докумената
(Стратегије, одлуке, саопштења, дописи, јавни увиди планова и сл.)
Активно учешће у изради презентација и презентовању општинских пројеката и активности у
различитим приликама (Дан општине, посете инвеститора, републичких званичника и сл)
Функција техничког организатора манифестације Challenge Day 2013. (комуникација са организаторима
манифестације, координација са локалним спортским и иудружењима грађана укљученим у
манифестацију, прикупљање фото материјала и писање финалног узвештаја)
Као лице овлашћено за Бизнет мрежу константна комуникација са Телеком менаџером, рачунање
обуставе за раднике општинске управе и сл.
Други послови по налозима руководилаца
VI Службени лист општине Сокобања
У 2013. Години обрађено је и публиковано 26 бројева Службеног листа општине Сокобања са укупно 157
Одлука, Решења и Закључака, у тиражу од по 30 штампаних примерака. Сви службени листови су у
електронској форми објављени и на званичном сајту локалне самоуправе општине Сокобања.
VII КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ:
Акциони план за развој омладинског предузетништва: Канцеларија за младе општине
Сокобања у склопу УСАИД Програма за јачање економске сигурности у партнерству
са гарни хотелом Соко Терме спровести јавно приватно партнесртво у коме ће млади
(10) добити свој први посао. Званично је пројекат завршен 15.2.2013. године. Сви који
су били пријављени (52) је прошло обуке преко консалтинг агенција Кромер група и
Агенција Веза обе из Београда.
Канцеларија за младе је издвојила средства из буџета ЛАП за младе за израду веб
сајта. Израда сајта служиће бољој видљивости и Канцеларије за младе и самих младих
, која ће пласирати информације од значаја за младе, и који ће пре свега представити
Канцеларију као место које афирмише младе.
Након успешно спроведеног АП за развој омладинског предузетништва УСАИД који
је и носилац пројекта организовао је напредну обуку у Врњачкој бањи за координаторе
~ 68 ~
69 | С т р а н а
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
КЗМ-а. Канцеларији за младе између осталог припала је част да на обуци
координаторима широм Србије представи свој пројекат везан за развој омладинског
предузетништва.
Финална конференција УСАИД програма за јачање економске сигурности одржала се
у марту у Београду на коме је Канцеларија за младе добила позив да пред високим
званичницима представи програм који је спроведен у Сокобањи.
Период јануар – март 2013 био је резервисан за курс напредног енглеског језика за
ученике основне и средње школе. Курс је саставни део ЛАП за младе општине
Сокобања.
У склопу програма Националног демократског института одрађене су активности у
Канцеларији за младе које су се тицале изградње капацитета најактивнијих учесника.
НВО Јазас из Зајечара је у партнерству са Канцеларијом за младе општине Сокобања
спровео шест пројектних активности у периону јун – октобар. Активности које је
спроводила КЗМ су следеће: млади су уметност, млади су музика, еко млади, млади су
акција, лето за младе и млади су толеранција.
Каријерни инфо кутак: Све активности везане за КИК спроводиле су се од марта 2013
па до наредне године. КИК је део пројекта Професионална оријентација коју спроводи
немачка међународна организација ГИЗ. Овај пројекат се такође спроводи и у
партнерству између Министарства омладине и спорта и Министарства науке
Републике Србије. Овим пројектом обучени су млади за рад са вршњацима.
КЗМ Сокобања је учествовао и на два програма Тимочког клуба из Књажевца:
„Градски агент“ и „Кликлни на климатске промене СТАРТ“. Оба пројекта су пре свега
од изузетног значаја за становнике општине Сокобања јер се овим пројектина добија
стварни изглед локалне заједнице. У пројекту „Градски агент“ грађану се изјашњавали
о проблемима које имају у локалној средини и на које могу да утичи и да контролишу
рад пружаоца услуга. Другим пројектом општина ће добити ситуациону мапу о
утицају климатских промена на животну средину.
ОДЕЉЕЊE ЗА ФИНАНСИЈЕ, НАПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА
~ 69 ~
70 | С т р а н а
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Ово одељење обавља послове Општинске управе из области финансија.
У обављању послова из своје надлежности обавља управне, планско-аналитичке,
финансијске, књиговодствене ,статистичке и нормативне послове који се односе на
израду нацрта одлука из надлежности одељења.
ФИНАНСИЈСКА СЛУЖБА
Финансијска служба у свом раду примењује Закон о буџетском систему , Уредбу о
буџетском рачуноводству, Правилник о организацији буџетског рачуноводства, Закон
о јавном дугу. Ова служба обухвата послове буџета, трезора и ликвидатуре ,
послове књиговодства и послове обрачуна и плаћања,послове благајне,обрачуна
зарада и рачуноводствене послове месне заједнице .
Послови буџета, трезора и ликвидатуре обухватају:
- припрему буџета (координише поступак припреме буџета, разрађује
смерницу за припрему буџета, анализира захтеве за финансирање директних
и индиректних корисника буџетских средстава и предлаже износе
апропријација који се уносе у нацрт буџета и припрему нацрта буџета ),
- извршење буџета ( контролише план извршења буџета директних и
индиректних корисника буџетских средстава, врши евентуалне корекције и
прослеђује кориговани план трезору, контролише преузете обавезе ради
усклађивања усклађености са донетим буџетом и прати примања и издатке
буџета ),
- финансијско планирање које обухвата пројекцију и праћење прилива на
консолидованом рачуну трезора локалне власти и захтеве за извршавање
издатака и дефинисање тромесечних квота преузетих обавеза и плаћања,
- управљање средствима на консолидованом рачуну трезора на који се
уплаћују примања и са којег се врше плаћања из буџета које обухвата
управљање ликвидношћу и управљање финансијским средствима,
- управљање дугом који обухвата управљање преговорима о задуживању,
вођење евиденције о дугу, управљање примањима од задуживања,
- финансијско извештавање - припрему и израду свих извештаја ( месечних:
ПЛ извештај, П/Р извештај, извештај о пласманима, тромесечних:
консолидација извештаја о извршењу буџета директних и индиректних
корисника, шестомесечних: извештај о задуживању, извештај о приходима,
расходима и збирни преглед, годишњих:консолидација завршних рачуна),
- контрола расхода која обухвата управљање процесима преузимања обавеза
и одобравање плаћања на терет буџетских средстава,
- праћење кретања масе зарада и контрола цена у локалним јавним
предузећима (ЈКП Напредак и Дирекција за урбанизам и изградњу) и месечно
достављање извештаја надлежним министарствима и Управи за трезор
Зајечар. Ови послови обухватају и пружање помоћи при изради годишњих
програма пословања ових предузећа.
~ 70 ~
71 | С т р а н а
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
- пријем и завођење рачуна,припрему захтева за плаћање за Општинску
управу,пренос средстава по захтеву,развођење извода,вођење помоћних
евиденција,сравњење са главним књигама ,
- вођење аналитичке евиденције, рад са државном ревизорском институцијом.
Послови књиговодства и послови обрачуна и плаћања обухватају:
- материјално-финансијске послове рачуноводства,
- послове књижења у главној књизи трезора,сравњење са помоћним књигама
(купци,добављачи,основна средства,ситан инвентар),
- састављање завршног рачуна за општину,
- обрачун и плаћања по свим уговорима за општину и Општинску управу,
- обрачун и плаћања за Комисије, рад са државном ревизорском институцијом.
Послови благајне, обрачуна зарада и рачуноводствени послови обухватају:
У извештајном периоду у оквиру радног места урађени су следећи послови:
На крају Јануара месеца урађена је годишња пријава о примањима на обрасцу ППП
и у Јуну месецу одрађени послови везано предају пријаве пензијског стажа М-4К а од
послова који се циклично понављају сваког месеца урађено је следеће:
Благајничко пословање:
Извршена је исплата трошкова запосленима у Општинској Управи који живе ван
Сокобање за долазак и одлазак с посла са обрачуном припадајућег пореза и
сачињавањем адекватне пореске пријаве ПП ОПЈ- 1 и плаћање пореза на део који
прелази неопорезиви лимит за 8 месеца а за осталих 5 месеци вирмански извршен
пренос средстава на рачуне запослених.
Вршене су исплате готовине за jeднократне помоћи социјалним случајевима, и
дневнице за службена путовања запослених .Урађено је 32 Благајничка Извештаја
са припадајућом-пратећом документацијом: 146 налога Исплатите и Наплатите и 50
Признаница,69 Налога за исплату за разне намене као што су Дневнице за службена
путовања,помоћ за школовање деце,трошкови одборника,превоза
радника,једнократне помоћи,рачуне за трошкове материјала,солидарне помоћи за
раднике све закључно 12 са априлом када је и престало готовинско пословање.Осим
тога урађена је још једна Благајна за расељена и избегла лица.
Путни налози: За службена путовања запослених написано је 483 путна налога и
заведено у књигу за евиденцију путних налога. По повратку са службеног пута
извршена исплата већине њих,сем петнаестак који нису стекли услов за дневницу
,исписани налози за пренос на Текуће рачуне запослених као и Захтеви за пренос
средстава и одмах извршена књижења дневница у књизи за службена путовања
појединачно,по радницима.
Обрачун зарада: У изврштајном периоду извршен је обрачун Зарада за дванаест
месеци.
~ 71 ~
72 | С т р а н а
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
Сваки обрачун подразумева и израду пратећих пореских пријава и образаца ПП ОД
и ПП ОПЈ, и предају Пореској Управи до 5. у месецу за предходни месец што је и
урађено.
У оквиру зарада издате су Потврде за задуживање код трговинских радњи преко 100
комада, Административне забране за пословне банке око 70 комада,Уверења о
примањима за разне намене за запослене око 19 комада.
Такође је обухваћен и широк спектар обавеза у склопу зарада,сваки пут Извештаји и
Рекапитулације за књиговодство и Добављаче као и телефонски контакти и
сравњења с поверицима-Добављачима,банкама.
У сколопу обрачуна зарада приликом 2. исплате обрачунавана је Породиљска
наканада за запослене раднице у Управи којих тренутно имамо четири и чије
обрачуне ручно слажем и обрасце за Пореску Управу.
Такође и исплатила боловање преко 30 дана за 2 месеца, преко завода за
Здравствено осигурање.
Јавни радови: За требивање средстава за материјалне трошкове и опрему урађено
је око 13 Затева за националну службу запошљавања са пратећом документацијом и
пропратним дописима, урађено 6 Обрачуна Зарада ручно као и обрасци за Пореску
Управу за Доприносе и Порез,урађени Анекси Уговора,извршена телефонска
позивања, дотичних радника и вршени многи прерачуни и комуникације са
Националном службом запошњавања у вези измене зарада због измењених
Законских прописа у односу на време када је Уговор закључиван.
Једнократне помоћи за новорођенчад: За ове намене написано је 24 требовања
за Поштанске Упутнице за укупно 97 беба и исписано 210 вирмана за уплату по
Упутницама.
Предшколски програм: За Предшколску Установу БУЦКО примљена су средства
сваког месеца од стране Министарства и пребачена истој Установи и о томе
сачињен извештај Министарству сваког 10. у месецу, 12 извештаја.
Обрачин породиљског боловања за власнице самосталних радњи: Урађено је
40 обрачуна за приватне предузетнице-власнице радњи и пренета средства са око
320 вирманских налога, и ручно урађени припадајући обрасци за Пореску Управу ПП
ОД-1 и ПП ОПЈ и предате у законском року.
Породиљака накнада запосленим у предузећима,радњама и установама на
нивоу града:
У извештајном периоду исплаћене су накнаде за дванаест месеци.За ове запослене
породиље примили смо преко 365 обрачуна за које извршен пријем нешто мањег
броја странака сем малог броја који предају на писарници ,извршена контрола
обрачуна,извршен повраћај оверених образаца корисницима
средстава.Специфицирани обрачуни,урађени извештаји за министарство о
утрошеним средствима прошлог месеца и извештај о потребним средствима за
текући месец.По приливу средстава извршен пренос са преко 280 вирмана.
Породиљска накнада предузетницама, за власнице самосталних радњи које
немају запослене урађено је 40 обрачуна ,за њих од две до седам сваког месеца и
иста требована и исплаћена.
Обачун из области борачко инвалидск е заштите: У протеклом периоду сваког
месеца урађен је обрачун за инвалиде кориснике редовних месечних примања , око
270 урађени пропратни акти за Поштанску Штедионицу и Извештај за требовање
средстава Министарству са пропратним актима редовно,почетком сваког месеца.
~ 72 ~
73 | С т р а н а
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
Заостала и нередовна примања из области Борачко Инвалидске заштите: Из
ове области за заостала месечна примања и погребне трошкове за наследнике
преминулих инвалида сачињени су извештаји министарству и требована и
исплаћена средства 10 пута.
Борачки Додатак борцима најновијих ратова: У извештајном периду из ове
области извршени су телефонски контакти и преписке с Министарством
Рада,Запошњаваља и Социјалне Политике и извршен обрачун за девет месеци за
четворо корисника што додатка,што накнаде за боловање јер је двојица месецима
на боловању дужем од 30 дана.Укупно је урађено око 35 обрачуна за Борачки
додатак и накнаду Борачког додатка за време проведено на боловању.
Статистички извештај о исплаћеним зарадама: Извештај РАД-1 сачињаван је до
5. у сваком месецу, значи 9 извештаја о запосленима,зарадама,часовима
проведеним на раду и остали подаци из садржине тог извештаја и достављен
Републичком Заводу за Статистику Зајечар.
Рачуноводствени послови МЗ и књиговодствени послови за Фонд за развој
пољопривреде обухватају:
- рачуноводствене послове месних заједница (књижење,писање налога за пренос
средстава и комуникацију са трезором и са овлашћеним лицима свих 25 месних
заједница,припрему и израду завршних рачуна за све месне заједнице,достављање
извештаја о извршењу буџета надлежном директном кориснику и слагање
књиговодственог стања са књиг.стањем директног корисника,спровођење поступка
преноса неутрошених средстава из 2011.године) и друге послове по налогу
руководиоца.
СЛУЖБА НАПЛАТЕ ЈАВНИХ ПРИХОДА
Служба за наплату јавних прихода у складу са чланом 60. Закона о финансирању
локалне самоуправе самостално утврђује, наплаћује и контролише локалне јавне
приходе.
У 2013 год.примљене су и обрађене 308 пореске пријаве за физичка лица ППИ-2 и
унето
је 150 нових обвезника , 73 пореске пријаве за правна лица ППИ-1 и 33 пријаве за
локалну комуналну таксу за истицање фирме, након чега је извршен обрачун и
донета решења.
У програму за коришћење грађевинског земљишта - МЕГА урађене су 95 промене
влаништва а затим и припрема решења за штампу.
Упит стања за накнаду за коришћење г.з.-1900
- за накнаду за заштиту живот.средине - 1960
- за порез на имовину - 4.830
Утврђена су следећа задужења
1. порез на имовину у статици
-правна лица -73 решења
-физичка лица- 4991 решења
2. коминална такса за истицање фирме на пословном простору-33 решења
3. накнада за коришћење грађевинског земљишта- за правна лица- 121 решење
~ 73 ~
74 | С т р а н а
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
4. накнада за коришћења грађевинског земљишта-за физичка лица-4.181
решења
5. накнада за заштиту и унапређење животне средине физичких лица-7058
решења
6. накнада за заштиту и унапређење животне средине правних лица-72 решења
7. накнада за уређење грађевинског земљшта -10 уговор за накнаду за уређење
из Дирекције за урбанизам за ревалоризоване вредности.
8. Закуп монтажних објеката - уговора и 5 решења
9. Закуп грађевинског земљишта-15 уговора о закупу
10. Закуп грађевинског земљишта-15 решења о закупу
Књижење исправних и неисправних извода:
- Унос датума уручења и књижење задужења и припајање доставница порез на
имовину
физичка лица-5099 ком.
-252 извода за накнаду за коришћење грађевинског земљишта ,
1. прекњижење 63 решења,
2. решења о одлагању дуга-10
- налози за књижење -21
- дописи/ привредни суд,општине,/-13
- записници канцеларијске контроле-12
- достава података -14
- решења о одлагању дуга- 10
- захтеви за доставу података/пореска управа,катастаре/ 15
- записник о усаглашеном стању-16
- пријава потраживања за фирме у стечају-2
- достава података правобранилаштву-9
- прекршајне пријаве 2
Књижење/упит стања/ за отпис камате на доспеле обавезе по основу изворних
локалних јавних прихода
Доношење опомена за претходно наведене локалне јавне приходе-143 опомене
- 30 решења за принудну наплату-од тога 10 блокада рачуна.
Позивање странака за канцеларијску контролу -5
Доношење записника о канцеларијској контроли , саслушању странака и
усаглашавању дуга-16 .
Поступак по жалбама на првостепена решења -12 жалбa.
Уверења из пореске евиденције по захтевима пореских обвезника -378.
Израда завршног рачуна за 2013 годину.
Рад са странкама, попуњавање пореских пријава и писање уплатница.
~ 74 ~
75 | С т р а н а
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
Учествовање на семинарима и конференцијама које организује Стална
конференција градова и општина у вези рада локалне пореске администације.
СЛУЖБА ЗА ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
У општинској управи општине Сокобања имовинско правна служба је саставни део
Одељења за финансије наплату јавних прихода и имовинско правне послове.
У извештајном периоду имовинско правна служба радила је са странкама, давала
савете.Управни поступак за конверзију права коришћења у право својине, земљиште
за редовну у потребу, поступање по примедбама другостепеног органа у предметима
по жалбама, као и решавање нових предмета.
Примљена су 7 предмета од чега је решено 6 предмета.Два предмета из претходне
године решена у првостепеном поступку.У поступцима за конверзију послата 6
захтева за допуном захтева, 1 закључак којим се обуставља поступак.
Орган је примио 4 захтева за издавање фотокопије решења о национализацији, за
поступак враћања одузете имовине, сви решени.Агенција за реституцију упутила је
органу 15 захтева за доставу одређених документа, сви решени.
3 предмета решена правоснажно, два из претходне године и 1 из текуће године.
Служба је започела попис целокупне имовине општине Сокобања, тако да
свакодневно ради на томе, пописије, сортира, излазак на терен ради утврђивања
општинске имовине.
Послата су 4 премета по жалби другостеном органу, 1 по тужби.
Примљена 10 предмета за слободан приступ информацијама од јавног значаја
Решен блок 21, насеље Царина, донета 35 решења.
ПОПИС ИМОВИНЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
Од септембра месеца, имовинско правна служба интезивирала је рад на попису
имовине Општине Сокобања.То је укључило проучавање целокупне документције у
вези општинске имовине, попис, издвајање података из евиденције Службе за
катастар непокрентости, обилазак на терену свих објеката у власништву општине
Сокобања.
Имовинско правна служба је учествовала у доношењу скупштинских акта у вези
располагања јавне својин општине Сокобања.
Стални рад са странкама, са геометрима излазак на терен ради индетификације
парцела.
12.ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА
Планирани и остварени приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Сокобања
~ 75 ~
76 | С т р а н а
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
у текућој, првој предходној, односно наредној години приказани су у табели која следи:
OPSTINSKA
UPRAVA
SOKOBANJA
01.02.2012
PLAN I
IZVRŠENJE
RASHODA
Za period:
01.01.2011 31.12.2011
OPSTINA
SOKO
BANJA
01
Funkcio-
Broj
nalna
pozicije
Analitika
Ekonom-
klasifikacija
Struktura
Izvr{eno
ska
Opis rashoda
u
Sredstva
klasifi-
%
kacija
Razdeo
1
SKUPSTINA
OPSTINE
Glava
1.01
SKUPSTINA
OPSTINE
Funkc.kl.
110
110
0
411000
110
0
412000
110
0
414000
110
0
416000
110
0
417000
110
0
421000
110
0
422000
110
0
423000
110
0
426000
110
0
481000
110
0
482000
110
Ukupno za
funkc.kl.
0
512000
PLATE I DODACI
ZAPOSLENIH
SOCIJALNI
DOPRINOSI NA
TERET
POSLODAVCA
SOCIJALNA
DAVANJA
ZAPOSLENIMA
NAGRADE
ZAPOSLENIMA I
OSTALI POSEBNI
RASHODI
POSLANI^KI
DODATAK
STALNI TRO[KOVI
TRO[KOVI
PUTOVANJA
USLUGE PO
UGOVORU
MATERIJAL
DONACIJE
POLITICKIM
STRANKAMA
POREZI,
OBAVEZNE TAKSE
I KAZNE
MA[INE I OPREMA
110
Izvr{eno
Procenat
Sredstva
izvr{enja
iz
Izvr{eno
Sredstva
iz
sopstvenih
bud`eta
izvora
transfera
iz
Ostatak
za
izvr{enje
1.798.000,00
0,51
1.796.963,55
0,00
0,00
99,94
1.036,45
323.000,00
0,09
321.698,00
0,00
0,00
99,60
1.302,00
30.000,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350.000,00
0,10
206.900,00
0,00
0,00
59,11
143.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,01
3.400,00
0,00
0,00
11,33
26.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
350.000,00
0,10
288.223,23
0,00
0,00
82,35
61.776,77
50.000,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
1.700.000,00
0,48
1.472.297,41
0,00
0,00
86,61
227.702,59
4.681.000,00
1,32
4.089.482,19
0,00
0,00
87,36
591.517,81
Ukupno za
glavu
1.01
SKUPSTINA
OPSTINE
4.681.000,00
1,32
4.089.482,19
0,00
0,00
87,36
591.517,81
Ukupno za
razdeo
1
SKUPSTINA
OPSTINE
4.681.000,00
1,32
4.089.482,19
0,00
0,00
87,36
591.517,81
Razdeo
2
PREDSEDNIK
OPSTINE I
OPSTINSKO VECE
Glava
2.02
PREDSEDNIK
OPSTINE I
OPSTINSKO VECE
Funkc.kl.
110
2.335.000,00
0,66
2.495.358,87
0,00
0,00
106,87
-160.358,87
474.000,00
0,13
446.671,00
0,00
0,00
94,23
27.329,00
110
0
411000
110
0
412000
PLATE I DODACI
ZAPOSLENIH
SOCIJALNI
DOPRINOSI NA
TERET
POSLODAVCA
~ 76 ~
77 | С т р а н а
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
110
0
414000
110
0
416000
110
0
417000
110
0
421000
110
0
422000
110
0
423000
110
0
423000
110
0
426000
110
0
472000
110
0
484000
110
0
426000
110
0
424000
SOCIJALNA
DAVANJA
ZAPOSLENIMA
NAGRADE
ZAPOSLENIMA I
OSTALI POSEBNI
RASHODI
POSLANI^KI
DODATAK
STALNI TRO[KOVI
TRO[KOVI
PUTOVANJA
REPREZENTACIJA
USLUGE PO
UGOVORU
MATERIJAL
NAGRADE
NAKNADA [TETEELEMENT.
NEPOGODE
MATERIJALELEMENTARNE
NEPOGODE
SPEC.USLUGEELEMENTARNE
NEPOGODE
30.000,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,01
29.150,00
0,00
0,00
72,88
10.850,00
50.000,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
150.000,00
0,04
71.730,00
0,00
0,00
47,82
78.270,00
300.000,00
0,08
77.558,00
0,00
0,00
25,85
222.442,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,03
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.529.000,00
1,00
3.120.467,87
0,00
0,00
88,42
408.532,13
Ukupno za
funkc.kl.
110
Ukupno za
glavu
2.02
PREDSEDNIK
OPSTINE I
OPSTINSKO VECE
3.529.000,00
1,00
3.120.467,87
0,00
0,00
88,42
408.532,13
Ukupno za
razdeo
2
PREDSEDNIK
OPSTINE I
OPSTINSKO VECE
3.529.000,00
1,00
3.120.467,87
0,00
0,00
88,42
408.532,13
Razdeo
3
OPSTINSKA
UPRAVA
Glava
3.01
OPSTINSKA
UPRAVA
Funkc.kl.
410
25.840.000,00
7,31
25.787.088,36
0,00
0,00
99,80
52.911,64
4.640.000,00
1,31
4.614.882,00
0,00
0,00
99,46
25.118,00
25.000,00
0,01
20.887,60
0,00
0,00
83,55
4.112,40
800.000,00
0,23
837.226,06
0,00
0,00
104,65
-37.226,06
750.000,00
0,21
596.889,00
0,00
0,00
79,59
153.111,00
400.000,00
0,11
402.919,00
0,00
0,00
100,73
-2.919,00
7.825.460,03
2,21
9.284.458,84
0,00
0,00
118,64
-1.458.998,81
550.000,00
0,16
476.382,45
0,00
0,00
86,61
73.617,55
10.000.000,00
2,83
10.267.904,44
0,00
0,00
102,68
-267.904,44
62.060,08
0,02
62.060,08
0,00
0,00
100,00
0,00
1.000.000,00
0,28
1.446.068,39
0,00
0,00
144,61
-446.068,39
526.484,39
0,15
540.318,94
0,00
0,00
102,63
-13.834,55
2.020.000,00
0,57
1.861.960,94
0,00
0,00
92,18
158.039,06
4.461.000,00
1,26
4.495.217,09
0,00
0,00
100,77
-34.217,09
14.019.000,00
3,97
14.020.552,16
0,00
0,00
100,01
-1.552,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180.000,00
0,05
183.232,06
0,00
0,00
101,80
-3.232,06
950.000,00
0,27
1.037.392,19
0,00
0,00
109,20
-87.392,19
212.376,00
0,06
368.544,00
0,00
0,00
173,53
-156.168,00
74.261.380,50
21,02
76.303.983,60
0,00
0,00
102,75
-2.042.603,10
74.261.380,50
21,02
76.303.983,60
0,00
0,00
102,75
-2.042.603,10
410
0
411000
410
0
412000
410
0
413000
410
0
414000
410
0
415000
410
0
416000
410
0
421000
410
0
422000
410
0
423000
410
1
423000
410
0
423000
410
0
423000
410
0
441000
410
0
444000
410
0
611000
410
0
621000
410
0
482000
410
0
483000
410
1
465000
Ukupno za
funkc.kl.
410
Ukupno za
glavu
3.01
Glava
OPSTINSKA
UPRAVA
3.02
PLATE I DODACI
ZAPOSLENIH
SOCIJALNI
DOPRINOSI NA
TERET
POSLODAVCA
NAKNADE U
NATURI
SOCIJALNA
DAVANJA
ZAPOSLENIMA
NAKNADE
TRO[KOVA ZA
ZAPOSLENE
NAGRADE
ZAPOSLENIMA I
OSTALI POSEBNI
RASHODI
STALNI TRO[KOVI
TRO[KOVI
PUTOVANJA
USLUGE PO
UGOVORU
IKT kapaciteti
REPREZENTACIJA
TROSKOVI
PROSLAVA
OTPLATA
DOMA]IH
KAMATA
PRATE]I TRO[KOVI
[email protected]
OTPLATA
GLAVNICE
DOMA]IM
KREDITORIMA
OSNIVACKI ULOGfond za gradjevinsko
zemljiste
POREZI,
OBAVEZNE TAKSE
I KAZNE
NOV^ANE KAZNE I
PENALI PO
RE[ENJU SUDOVA
OSTALE TEKUCE
DONACIJE PO
ZAKONU
OPSTINSKA
UPRAVA
~ 77 ~
78 | С т р а н а
Funkc.kl.
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
110
110
0
481000
110
0
481000
110
0
463000
DONACIJE
NEVLADINIM
ORGANIZACIJAMA
DONACIJE
VERSKIM
ZAJEDNICAMA
ISTORIJSKI ARHIV
110
0
499110
Stalna rezerva
0
499120
Teku}a rezerva
110
Ukupno za
funkc.kl.
110
Ukupno za
glavu
3.02
Glava
3.03
Funkc.kl.
130
OPSTINSKA
UPRAVA
0
424000
130
0
424000
130
0
424000
130
0
424000
130
0
424000
130
0
424000
130
0
423000
130
0
425000
130
0
425000
130
0
426000
130
0
511000
130
0
512000
130
1
512000
130
0
512000
130
0
513000
130
0
515000
1
515000
IZRADA I
SPROVODJ.
PLANOVA
REGULACIJE
PROTIVGRADNA
ZASTITA
TROSKOVI
UTVRDJIVANJA
SMRTI
ODVODNJAVANJE
SPECIJALIZOVANE
USLUGE
KANCELARIJA ZA
MLADE
USLUGE PO
UGOVORUKANCELARIJA ZA
MLADE
POPRAVKE I
[email protected]
AUTOMOBILA SOe
TEKU]E
POPRAVKE I
[email protected]
MATERIJAL
ZGRADE I
GRADJEVINSKI
OBJEKTI
MA[INE I OPREMA
Unapredjenje IKT
kapaciteta
GIS
OSTALE
NEKRETNINE I
OPREMA
NEMATERIJALNA
IMOVINA
IKT kapaciteti
130
Ukupno za
glavu
3.03
Glava
3.04
OPST.UPRAVAFond za podrsku
aktivnom
zaposljavanju
Funkc.kl.
050
050
0
050
Ukupno za
glavu
3.04
3.05
Funkc.kl.
020
OPSTINSKA
UPRAVA
423000
Ukupno za
funkc.kl.
Glava
USLUGE PO
UGOVORU
OPST.UPRAVAFond za podrsku
aktivnom
zaposljavanju
2.848.188,63
0,00
0,00
102,64
-73.188,63
500.000,00
0,14
230.000,00
0,00
0,00
46,00
270.000,00
100.000,00
0,03
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
300.000,00
0,08
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
2.909.599,83
0,82
0,00
0,00
0,00
0,00
2.909.599,83
6.584.599,83
1,86
3.078.188,63
0,00
0,00
46,75
3.506.411,20
6.584.599,83
1,86
3.078.188,63
0,00
0,00
46,75
3.506.411,20
500.000,00
0,14
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
1.400.000,00
0,40
1.245.851,00
0,00
0,00
88,99
154.149,00
500.000,00
0,14
286.740,00
0,00
0,00
57,35
213.260,00
1.000.000,00
0,28
450.000,00
0,00
0,00
45,00
550.000,00
5.900.000,00
1,67
5.708.930,61
0,00
0,00
96,76
191.069,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
470.000,00
0,13
428.550,20
0,00
0,00
91,18
41.449,80
550.000,00
0,16
442.382,58
0,00
0,00
80,43
107.617,42
400.000,00
0,11
359.362,14
0,00
0,00
89,84
40.637,86
2.700.000,00
0,76
2.856.283,00
0,00
0,00
105,79
-156.283,00
40.369.680,00
11,43
21.003.680,00
0,00
0,00
52,03
19.366.000,00
300.497,14
0,09
318.149,94
0,00
0,00
105,87
-17.652,80
1.141.642,92
0,32
1.141.642,92
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,03
5.580,00
0,00
0,00
5,58
94.420,00
100.000,00
0,03
169.920,00
0,00
0,00
169,92
-69.920,00
474.537,00
0,13
474.537,00
0,00
0,00
100,00
0,00
55.906.357,06
15,82
34.891.609,39
0,00
0,00
62,41
21.014.747,67
55.906.357,06
15,82
34.891.609,39
0,00
0,00
62,41
21.014.747,67
1.730.000,00
0,49
1.711.284,00
0,00
0,00
98,92
18.716,00
1.730.000,00
0,49
1.711.284,00
0,00
0,00
98,92
18.716,00
1.730.000,00
0,49
1.711.284,00
0,00
0,00
98,92
18.716,00
150.000,00
0,04
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
25.000,00
0,01
13.253,76
0,00
0,00
53,02
11.746,24
250.000,00
0,07
249.178,24
0,00
0,00
99,67
821,76
145.000,00
0,04
44.800,00
0,00
0,00
30,90
100.200,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
580.000,00
0,16
307.232,00
0,00
0,00
52,97
272.768,00
OPSTINSKA
UPRAVA-Centar za
stare
020
0
423000
020
1
426000
020
0
511000
020
0
512000
USLUGE PO
UGOVORU
MATERIJAL
ZGRADE I
GRADJEVINSKI
OBJEKTI
MA[INE I OPREMA
0
421000
STALNI TRO[KOVI
020
Ukupno za
funkc.kl.
0,79
OPSTINSKA
UPRAVA
130
130
Ukupno za
funkc.kl.
2.775.000,00
020
~ 78 ~
79 | С т р а н а
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
Ukupno za
glavu
3.05
Glava
3.06
REGIONALNA
AGENCIJA-DMO
istocna srbija
Funkc.kl.
473
OPSTINSKA
UPRAVA-Centar za
stare
580.000,00
0,16
307.232,00
0,00
0,00
52,97
272.768,00
3.500.000,00
0,99
2.958.080,00
0,00
0,00
84,52
541.920,00
5.000.000,00
1,42
3.769.661,02
0,00
0,00
75,39
1.230.338,98
50.000,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
53.405,00
473
0
423000
473
0
424000
473
0
425000
473
0
426000
USLUGE PO
UGOVORU
SPECIJALIZOVANE
USLUGE
TEKU]E
POPRAVKE I
[email protected]
MATERIJAL
100.000,00
0,03
46.595,00
0,00
0,00
46,60
473
0
512000
MA[INE I OPREMA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
473
0
421000
90.000,00
0,03
47.315,33
0,00
0,00
52,57
42.684,67
473
0
422000
230.000,00
0,07
158.246,00
0,00
0,00
68,80
71.754,00
473
1
482000
STALNI TRO[KOVI
TRO[KOVI
PUTOVANJA
POREZI,
OBAVEZNE TAKSE
I KAZNE
1.750,00
0,00
1.750,00
0,00
0,00
100,00
0,00
8.971.750,00
2,54
6.981.647,35
0,00
0,00
77,82
1.990.102,65
8.971.750,00
2,54
6.981.647,35
0,00
0,00
77,82
1.990.102,65
9.750.000,00
2,76
10.091.565,02
0,00
0,00
103,50
-341.565,02
537.946,00
0,15
667.259,00
0,00
0,00
124,04
-129.313,00
10.287.946,00
2,91
10.758.824,02
0,00
0,00
104,58
-470.878,02
10.287.946,00
2,91
10.758.824,02
0,00
0,00
104,58
-470.878,02
1.400.000,00
0,40
1.471.034,19
0,00
0,00
105,07
-71.034,19
Ukupno za
funkc.kl.
473
Ukupno za
glavu
3.06
Glava
3.07
Funkc.kl.
980
REGIONALNA
AGENCIJA-DMO
istocna srbija
OPSTINSKA
UPRAVA
980
0
472000
980
0
472000
Ukupno za
funkc.kl.
980
Ukupno za
glavu
3.07
Glava
3.08
OPSTINSKA
UPRAVA
Funkc.kl.
090
090
090
Ukupno za
funkc.kl.
0
472000
3.08
Glava
3.09
KOMESARIJAT
ZA IZBEGLICE
Funkc.kl.
090
0
090
Ukupno za
glavu
3.09
Glava
3.10
DOTACIJE
SPORTSKIM
KLUBOVIMA
Funkc.kl.
810
0
810
Ukupno za
glavu
3.10
Glava
3.11
FOND ZA
SOLIDARNU
STAMBENU
IZGRADNJU
Funkc.kl.
610
Ukupno za
funkc.kl.
0
jednokratna pomockomesr.za izbeglice
KOMESARIJAT
ZA IZBEGLICE
481000
Ukupno za
funkc.kl.
610
OPSTINSKA
UPRAVA
472000
Ukupno za
funkc.kl.
810
FOND ZA
SOCIJALNU
POLITIKU
FOND ZA DECU
090
Ukupno za
glavu
090
OPSTINSKA
UPRAVA
472000
0
PREVOZ UCENIKA
NAGRADE
UCENICIMA I
STUDENTIMA
DONACIJE
SPORTSKIM
KLUBOVIMA
DOTACIJE
SPORTSKIM
KLUBOVIMA
451000
FOND ZA
STAMBENU
SOLIDARNU
IZGRADNJU
610
~ 79 ~
700.000,00
0,20
663.910,00
0,00
0,00
94,84
36.090,00
2.100.000,00
0,59
2.134.944,19
0,00
0,00
101,66
-34.944,19
2.100.000,00
0,59
2.134.944,19
0,00
0,00
101,66
-34.944,19
400.000,00
0,11
415.347,18
0,00
0,00
103,84
-15.347,18
400.000,00
0,11
415.347,18
0,00
0,00
103,84
-15.347,18
400.000,00
0,11
415.347,18
0,00
0,00
103,84
-15.347,18
5.500.000,00
1,56
6.107.126,20
0,00
0,00
111,04
-607.126,20
5.500.000,00
1,56
6.107.126,20
0,00
0,00
111,04
-607.126,20
5.500.000,00
1,56
6.107.126,20
0,00
0,00
111,04
-607.126,20
50.000,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
50.000,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
80 | С т р а н а
Ukupno za
glavu
3.11
Glava
3.12
Funkc.kl.
620
620
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
0
541000
620
Ukupno za
glavu
3.12
Glava
3.13
OPSTINSKA
UPRAVA
Funkc.kl.
421
0
421
Ukupno za
glavu
3.13
Glava
3.14
OPSTINSKA
UPRAVA
Funkc.kl.
760
0
760
Ukupno za
glavu
3.14
Glava
3.15
FOND ZA
PROTIVPOZARNU
ZASTITU
Funkc.kl.
320
320
0
320
Ukupno za
glavu
3.15
Glava
3.16
Funkc.kl.
330
POMOC
ZDRAVSTVENIM
ORGANIZACIJAMA
OPSTINSKA
UPRAVA
481000
Ukupno za
funkc.kl.
FOND ZA
POLJOPRIVREDU
OPSTINSKA
UPRAVA
463000
Ukupno za
funkc.kl.
IZUZIMANJE
ZEMLJI[TA
OPSTINSKA
UPRAVA
451000
Ukupno za
funkc.kl.
760
50.000,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
2.000.000,00
0,57
1.373.663,47
0,00
0,00
68,68
626.336,53
2.000.000,00
0,57
1.373.663,47
0,00
0,00
68,68
626.336,53
2.000.000,00
0,57
1.373.663,47
0,00
0,00
68,68
626.336,53
2.675.000,00
0,76
476.120,00
0,00
0,00
17,80
2.198.880,00
2.675.000,00
0,76
476.120,00
0,00
0,00
17,80
2.198.880,00
2.675.000,00
0,76
476.120,00
0,00
0,00
17,80
2.198.880,00
700.000,00
0,20
0,00
0,00
0,00
0,00
700.000,00
700.000,00
0,20
0,00
0,00
0,00
0,00
700.000,00
700.000,00
0,20
0,00
0,00
0,00
0,00
700.000,00
50.000,00
0,01
11.000,00
0,00
0,00
22,00
39.000,00
50.000,00
0,01
11.000,00
0,00
0,00
22,00
39.000,00
50.000,00
0,01
11.000,00
0,00
0,00
22,00
39.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,01
9.760,00
0,00
0,00
32,53
20.240,00
OPSTINSKA
UPRAVA
Ukupno za
funkc.kl.
421
FOND ZA
SOLIDARNU
STAMBENU
IZGRADNJU
FOND ZA
PROTIVPOZARNU
ZASTITU
FOND ZA
PROTIVPOZARNU
ZASTITU
OPSTINSKA
UPRAVA-JAVNI
PRAVOBRANILAC
330
0
411000
330
0
412000
330
0
414000
330
0
416000
330
0
422000
330
0
423000
Ukupno za
funkc.kl.
330
Ukupno za
glavu
3.16
Glava
3.20
NARODNA
BIBLIOTEKA
"STEVAN
SREMAC"
Funkc.kl.
820
PLATE, DODACI I
NAKNADE
ZAPOSLENIH
SOCIJALNI
DOPRINOSI NA
TERET
POSLODAVCA
SOCIJALNA
DAVANJA
ZAPOSLENIMA
NAGRADE
ZAPOSLENIMA I
OSTALI POSEBNI
RASHODI
TRO[KOVI
PUTOVANJA
USLUGE PO
UGOVORU
OPSTINSKA
UPRAVA-JAVNI
PRAVOBRANILAC
820
0
411000
820
0
412000
PLATE, DODACI I
NAKNADE
ZAPOSLENIH
SOCIJALNI
DOPRINOSI NA
TERET
POSLODAVCA
~ 80 ~
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,01
9.760,00
0,00
0,00
32,53
20.240,00
30.000,00
0,01
9.760,00
0,00
0,00
32,53
20.240,00
3.988.000,00
1,13
3.952.286,00
0,00
0,00
99,10
35.714,00
715.000,00
0,20
707.486,00
0,00
0,00
98,95
7.514,00
81 | С т р а н а
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
820
0
413000
820
0
414000
820
0
416000
820
0
415000
820
0
421000
820
0
422000
820
0
423000
820
0
424000
820
0
425000
820
0
426000
820
0
482000
820
0
512000
820
0
513000
820
0
515000
Ukupno za
funkc.kl.
820
Ukupno za
glavu
3.20
Glava
3.30
Funkc.kl.
473
NARODNA
BIBLIOTEKA
"STEVAN
SREMAC"
0
411000
473
0
412000
473
0
414000
473
0
415000
473
0
416000
473
0
421000
473
0
422000
473
0
423000
473
0
423000
473
0
423000
473
0
424000
473
0
425000
473
0
426000
473
0
482000
473
0
511000
473
0
512000
473
0
513000
473
1
523000
Ukupno za
funkc.kl.
473
Ukupno za
glavu
3.30
3.40
13.000,00
0,00
7.656,00
0,00
0,00
58,89
5.344,00
50.000,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
100.000,00
0,03
94.878,00
0,00
0,00
94,88
5.122,00
81.000,00
0,02
90.988,00
0,00
0,00
112,33
-9.988,00
440.000,00
0,12
324.514,71
0,00
0,00
73,75
115.485,29
80.000,00
0,02
71.478,00
0,00
0,00
89,35
8.522,00
301.000,00
0,09
124.590,25
0,00
0,00
41,39
176.409,75
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
40.000,00
0,01
5.774,98
0,00
0,00
14,44
34.225,02
260.000,00
0,07
105.321,00
0,00
0,00
40,51
154.679,00
70.000,00
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
160.000,00
0,05
0,00
0,00
0,00
0,00
160.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800.000,00
0,23
56.594,72
0,00
0,00
7,07
743.405,28
7.110.000,00
2,01
5.541.567,66
0,00
0,00
77,94
1.568.432,34
7.110.000,00
2,01
5.541.567,66
0,00
0,00
77,94
1.568.432,34
4.200.000,00
1,19
4.024.265,00
0,00
0,00
95,82
175.735,00
751.800,00
0,21
736.555,00
0,00
0,00
97,97
15.245,00
500.000,00
0,14
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
101.223,00
0,00
0,00
0,00
-101.223,00
1.200.000,00
0,34
1.293.090,83
0,00
0,00
107,76
-93.090,83
600.000,00
0,17
155.718,00
0,00
0,00
25,95
444.282,00
3.170.000,00
0,90
1.655.792,92
0,00
0,00
52,23
1.514.207,08
200.000,00
0,06
99.492,88
0,00
0,00
49,75
100.507,12
300.000,00
0,08
173.664,43
0,00
0,00
57,89
126.335,57
4.200.000,00
1,19
3.725.873,66
0,00
0,00
88,71
474.126,34
500.000,00
0,14
182.867,72
0,00
0,00
36,57
317.132,28
1.000.000,00
0,28
586.596,10
0,00
0,00
58,66
413.403,90
120.000,00
0,03
165.096,00
0,00
0,00
137,58
-45.096,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
650.000,00
0,18
222.522,40
0,00
0,00
34,23
427.477,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ORGANIZACIJA
ZA TURIZAM
KULTURU I
SPORT
473
Glava
NAKNADE U
NATURI
SOCIJALNA
DAVANJA
ZAPOSLENIMA
NAGRADE
ZAPOSLENIMA I
OSTALI POSEBNI
RASHODI
NAKNADE
TRO[KOVA ZA
ZAPOSLENE
STALNI TRO[KOVI
TRO[KOVI
PUTOVANJA
USLUGE PO
UGOVORU
SPECIJALIZOVANE
USLUGE
TEKU]E
POPRAVKE I
[email protected]
MATERIJAL
POREZI,
OBAVEZNE TAKSE
I KAZNE
MA[INE I OPREMA
OSTALE
NEKRETNINE I
OPREMA
NEMATERIJALNA
IMOVINA
PLATE, DODACI I
NAKNADE
ZAPOSLENIH
SOCIJALNI
DOPRINOSI NA
TERET
POSLODAVCA
SOCIJALNA
DAVANJA
ZAPOSLENIMA
NAKNADE
TRO[KOVA ZA
ZAPOSLENE
NAGRADE
ZAPOSLENIMA I
OSTALI POSEBNI
RASHODI
STALNI TRO[KOVI
TRO[KOVI
PUTOVANJA
USLUGE PO
UGOVORU
PROSLAVE
REPREZENTACIJA
SPECIJALIZOVANE
USLUGE
TEKU]E
POPRAVKE I
[email protected]
MATERIJAL
POREZI,
OBAVEZNE TAKSE
I KAZNE
ZGRADE I
GRADJEVINSKI
OBJEKTI
MA[INE I OPREMA
OSTALE
NEKRETNINE I
OPREMA
ZALIHE ROBE ZA
DALJU PRODAJU
ORGANIZACIJA
ZA TURIZAM
KULTURU I
SPORT
PREDSKOLSKA
USTANOVA
"BUCKO"
~ 81 ~
30.000,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
17.421.800,00
4,93
13.122.757,94
0,00
0,00
75,32
4.299.042,06
17.421.800,00
4,93
13.122.757,94
0,00
0,00
75,32
4.299.042,06
82 | С т р а н а
Funkc.kl.
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
911
911
0
411000
911
0
412000
911
0
413000
911
0
414000
911
0
415000
911
0
416000
911
0
421000
911
0
422000
911
0
423000
911
0
424000
911
0
425000
911
0
426000
911
0
431000
911
1
465000
911
0
472000
911
0
482000
911
Ukupno za
funkc.kl.
0
512000
PLATE, DODACI I
NAKNADE
ZAPOSLENIH
SOCIJALNI
DOPRINOSI NA
TERET
POSLODAVCA
NAKNADE U
NATURI
SOCIJALNA
DAVANJA
ZAPOSLENIMA
NAKNADE
TRO[KOVA ZA
ZAPOSLENE
NAGRADE
ZAPOSLENIMA I
OSTALI POSEBNI
RASHODI
STALNI TRO[KOVI
TRO[KOVI
PUTOVANJA
USLUGE PO
UGOVORU
SPECIJALIZOVANE
USLUGE
TEKU]E
POPRAVKE I
[email protected]
MATERIJAL
AMORTIZACIJA
OSTALE
DONACIJE,
DOTACIJE I
TRANSFERI
NAKNADE ZA
SOC. ZA[TITU IZ
[email protected]
DETE
POREZI,
OBAVEZNE TAKSE
I KAZNE
MA[INE I OPREMA
911
Ukupno za
glavu
3.40
Glava
3.50
DIREKCIJA ZA
URBANIZAM I
IZGRADNJU
SOKOBANJA
Funkc.kl.
620
PREDSKOLSKA
USTANOVA
"BUCKO"
620
0
411000
620
0
412000
620
0
414000
620
0
415000
620
0
416000
620
0
421000
620
0
422000
620
0
423000
620
0
424000
620
0
425000
620
0
426000
620
0
431000
620
0
482000
620
0
483000
620
0
511000
620
0
512000
620
0
515000
PLATE, DODACI I
NAKNADE
ZAPOSLENIH
SOCIJALNI
DOPRINOSI NA
TERET
POSLODAVCA
SOCIJALNA
DAVANJA
ZAPOSLENIMA
NAKNADE
TRO[KOVA ZA
ZAPOSLENE
NAGRADE
ZAPOSLENIMA I
OSTALI POSEBNI
RASHODI
STALNI TRO[KOVI
TRO[KOVI
PUTOVANJA
USLUGE PO
UGOVORU
SPECIJALIZOVANE
USLUGE
TEKU]E
POPRAVKE I
[email protected]
MATERIJAL
AMORTIZACIJA
NEKRETNINA I
OPREME
POREZI,
OBAVEZNE TAKSE
I KAZNE
NOV^ANE KAZNE I
PENALI PO
RE[ENJU SUDOVA
ZGRADE I
GRADJEVINSKI
OBJEKTI
MA[INE I OPREMA
NEMATERIJALNA
IMOVINA
~ 82 ~
20.070.000,00
5,68
20.070.000,84
0,00
0,00
100,00
-0,84
3.621.000,00
1,02
3.621.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
330.000,00
0,09
271.330,00
0,00
0,00
82,22
58.670,00
500.000,00
0,14
37.783,00
0,00
0,00
7,56
462.217,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
277.624,00
0,00
0,00
0,00
-277.624,00
1.538.000,00
0,44
1.407.844,09
0,00
0,00
91,54
130.155,91
50.000,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55.000,00
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
55.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55.000,00
0,02
54.532,00
0,00
0,00
99,15
468,00
600.000,00
0,17
116.800,00
0,00
0,00
19,47
483.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.819.000,00
7,59
25.856.913,93
0,00
0,00
96,41
962.086,07
26.819.000,00
7,59
25.856.913,93
0,00
0,00
96,41
962.086,07
7.105.300,00
2,01
7.016.183,00
0,00
0,00
98,75
89.117,00
1.255.125,00
0,36
1.271.799,00
0,00
0,00
101,33
-16.674,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
483.925,00
0,14
445.153,43
0,00
0,00
91,99
38.771,57
13.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.600,00
295.650,00
0,08
304.661,20
0,00
0,00
103,05
-9.011,20
59.500.000,00
16,84
56.778.746,50
0,00
0,00
95,43
2.721.253,50
423.400,00
0,12
221.591,34
0,00
0,00
52,34
201.808,66
4.300.000,00
1,22
2.930.811,31
0,00
0,00
68,16
1.369.188,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,01
10.739,16
0,00
0,00
26,85
29.260,84
50.000,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
4.500.000,00
1,27
4.058.551,40
0,00
0,00
90,19
441.448,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
83 | С т р а н а
620
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
0
523000
Ukupno za
funkc.kl.
620
Ukupno za
glavu
3.50
Glava
3.60
Funkc.kl.
160
DIREKCIJA ZA
URBANIZAM I
IZGRADNJU
SOKOBANJA
0
421000
160
0
422000
160
0
423000
160
0
424000
160
0
425000
160
0
426000
160
0
472000
160
0
482000
160
0
483000
160
0
511000
160
0
512000
160
0
513000
Ukupno za
funkc.kl.
160
Ukupno za
glavu
3.60
Glava
3.70
OS "MITROPOLIT
MIHAJLO"
Funkc.kl.
912
0
912
Ukupno za
glavu
3.70
Glava
3.80
SREDNJA SKOLA
"BRANISLAV
NUSIC"
Funkc.kl.
920
0
920
Ukupno za
glavu
3.80
Glava
3.90
CENTAR ZA
SOCIJALNI RAD
Funkc.kl.
090
0
472000
090
0
463000
090
1
463000
090
Ukupno za
glavu
3.90
Glava
3.91
FOND ZA
ZASTITU
ZIVOTNE
SREDINE
Funkc.kl.
510
TRANSFERI
OSTALIM
NIVOIMA VLASTI
SREDNJA SKOLA
"BRANISLAV
NUSIC"
090
Ukupno za
funkc.kl.
TRANSFERI
OSTALIM
NIVOIMA VLASTI
OS "MITROPOLIT
MIHAJLO"
463000
Ukupno za
funkc.kl.
STALNI TRO[KOVI
TRO[KOVI
PUTOVANJA
USLUGE PO
UGOVORU
SPECIJALIZOVANE
USLUGE
TEKU]E
POPRAVKE I
[email protected]
MATERIJAL
NAKNADE ZA
SOCIJALNU
ZA[TITU IZ
[email protected]
POREZI,
OBAVEZNE TAKSE
I KAZNE
NOV^ANE KAZNE I
PENALI PO
RE[ENJU SUDOVA
ZGRADE I
GRADJEVINSKI
OBJEKTI
MA[INE I OPREMA
OSTALE
NEKRETNINE I
OPREMA
MESNE
ZAJEDNICE
463000
Ukupno za
funkc.kl.
920
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
77.977.000,00
22,07
73.038.236,34
0,00
0,00
93,67
4.938.763,66
77.977.000,00
22,07
73.038.236,34
0,00
0,00
93,67
4.938.763,66
250.000,00
0,07
21.248,62
0,00
0,00
8,50
228.751,38
130.000,00
0,04
0,00
0,00
0,00
0,00
130.000,00
600.000,00
0,17
405.692,05
0,00
0,00
67,62
194.307,95
600.000,00
0,17
82.345,00
0,00
0,00
13,72
517.655,00
3.390.000,00
0,96
1.678.859,62
0,00
0,00
49,52
1.711.140,38
1.700.000,00
0,48
400.084,19
0,00
0,00
23,53
1.299.915,81
80.000,00
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
100.000,00
0,03
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
20.000,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
30.000,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
300.000,00
0,08
27.593,90
0,00
0,00
9,20
272.406,10
300.000,00
0,08
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
7.500.000,00
2,12
2.615.823,38
0,00
0,00
34,88
4.884.176,62
7.500.000,00
2,12
2.615.823,38
0,00
0,00
34,88
4.884.176,62
9.400.000,00
2,66
7.114.288,64
0,00
0,00
75,68
2.285.711,36
9.400.000,00
2,66
7.114.288,64
0,00
0,00
75,68
2.285.711,36
9.400.000,00
2,66
7.114.288,64
0,00
0,00
75,68
2.285.711,36
5.060.000,00
1,43
3.001.601,08
0,00
0,00
59,32
2.058.398,92
5.060.000,00
1,43
3.001.601,08
0,00
0,00
59,32
2.058.398,92
5.060.000,00
1,43
3.001.601,08
0,00
0,00
59,32
2.058.398,92
200.000,00
0,06
73.317,00
0,00
0,00
36,66
126.683,00
100.000,00
0,03
16.492,00
0,00
0,00
16,49
83.508,00
900.000,00
0,25
900.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
1.200.000,00
0,34
989.809,00
0,00
0,00
82,48
210.191,00
1.200.000,00
0,34
989.809,00
0,00
0,00
82,48
210.191,00
MESNE
ZAJEDNICE
160
912
ZALIHE ROBE ZA
DALJU PRODAJU
NAKNADE ZA
SOCIJALNU
ZA[TITU IZ
[email protected]
TRANSFERI
OSTALIM
NIVOIMA VLASTI
Projekat centar za
stare
CENTAR ZA
SOCIJALNI RAD
~ 83 ~
84 | С т р а н а
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
510
0
451000
510
0
424000
510
0
423000
510
0
426000
510
1
512000
510
2
511000
Ukupno za
funkc.kl.
510
Ukupno za
glavu
3.91
Glava
3.92
Funkc.kl.
473
FOND ZA
ZASTITU
ZIVOTNE
SREDINE
0
421000
473
0
422000
473
0
423000
473
0
424000
473
0
0
3.93
Funkc.kl.
473
473
0,00
43,29
2.071.500,00
2.507.000,00
0,71
100.000,00
0,00
0,00
3,99
2.407.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110.000,00
0,03
124.985,20
0,00
0,00
113,62
-14.985,20
2.017.371,00
0,57
517.371,00
0,00
0,00
25,65
1.500.000,00
2.500.000,00
0,71
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500.000,00
10.787.371,00
3,05
2.323.856,20
0,00
0,00
21,54
8.463.514,80
10.787.371,00
3,05
2.323.856,20
0,00
0,00
21,54
8.463.514,80
155.898,27
133.463,92
0,04
22.434,35
0,00
0,00
14,39
0,21
513.493,00
0,00
0,00
68,47
236.507,00
3.200.000,00
0,91
1.160.416,53
0,00
0,00
36,26
2.039.583,47
2.500.000,00
0,71
1.583.400,00
0,00
0,00
63,34
916.600,00
426000
300.000,00
0,08
15.648,18
0,00
0,00
5,22
284.351,82
512000
MA[INE I OPREMA
600.000,00
0,17
504.334,44
0,00
0,00
84,06
95.665,56
7.505.898,27
2,12
3.799.726,50
0,00
0,00
50,62
3.706.171,77
7.505.898,27
2,12
3.799.726,50
0,00
0,00
50,62
3.706.171,77
2.500.000,00
0,71
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500.000,00
2.500.000,00
0,71
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500.000,00
2.500.000,00
0,71
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500.000,00
345.108.102,66
97,68
281.965.310,70
0,00
0,00
81,70
63.142.791,96
353.318.102,66
100,00
289.175.260,76
0,00
0,00
81,85
64.142.841,90
621000
Ukupno za
funkc.kl.
473
Ukupno za
glavu
3.93
FOND ZA RAZVOJ
MALOG BIZNISA
U TURIZMU
Ukupno za
razdeo
3
OPSTINSKA
UPRAVA
01
0,00
FOND ZA RAZVOJ
MALOG BIZNISA
U TURIZMU
0
Ukupno za BK
1.581.500,00
750.000,00
ZDRAVO MESTO
ZA ZDRAVE
INVESTICIJE
3.92
Glava
1,03
STALNI TRO[KOVI
TRO[KOVI
PUTOVANJA
USLUGE PO
UGOVORU
SPECIJALIZOVANE
USLUGE
MATERIJAL
473
Ukupno za
glavu
3.653.000,00
ZDRAVO MESTO
ZA ZDRAVE
INVESTICIJE
473
473
Ukupno za
funkc.kl.
JKP Napredaksubvencije za zastitu
zivotne sredine
SPECIJALIZOVANE
USLUGE
USLUGE PO
UGOVORU
MATERIJAL
Oprema za
zast.zivotne sredine
ZGRADE I
GRADJEVINSKI
OBJEKTI
NABAVKA
DOMA]E
FINANSIJSKE
IMOVINE
OPSTINA SOKO
BANJA
ЗАЉУЧНИ ЛИСТ
ОПШТИНА СОКОБАЊА За период: 01.01.2012 - 31.12.2012
Валута:РСД
OPSTINSKA
UPRAVA
24.01.2013
~ 84 ~
85 | С т р а н а
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
SOKOBANJA
ZAKLJUcNI
LIST
Za period:
01.01.2012 31.12.2012
OPSTINA
SOKO
BANJA
Opis
Pocetno
stanje
Valuta: RSD
Tekuci promet
Klasa
Duguje
Potrazuje
Duguje
Potrazuje
Duguje
Ukupan p
romet
Potrazuje
SALDO
411111
Plate po osnovu cene rada
0,00
0,00
68.909.970,89
0,00
68.909.970,89
0,00
68.909.970,89
412111
Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje
0,00
0,00
7.581.775,00
0,00
7.581.775,00
0,00
7.581.775,00
412211
Doprinos za zdravstveno osiguranje
0,00
0,00
4.238.901,00
0,00
4.238.901,00
0,00
4.238.901,00
412311
Doprinos za nezaposlenost
0,00
0,00
516.939,00
0,00
516.939,00
0,00
516.939,00
413111
Obroci (hrana)
0,00
0,00
8.962,50
0,00
8.962,50
0,00
8.962,50
413112
Pice
0,00
0,00
7.452,00
0,00
7.452,00
0,00
7.452,00
413119
Ostale naknade u naturi u smislu za{tite zdravlja
0,00
0,00
4.620,00
0,00
4.620,00
0,00
4.620,00
413151
Prevoz na posao i sa posla (markica)
0,00
0,00
255.900,00
0,00
255.900,00
0,00
255.900,00
414111
Porodiljsko bolovanje
0,00
0,00
50.252,45
0,00
50.252,45
0,00
50.252,45
414311
Otpremnina prilikom odlaska u penziju
0,00
0,00
557.131,46
0,00
557.131,46
0,00
557.131,46
414314
Pomoc u slucaju smrti zaposlenog ili clana u`e por
0,00
0,00
46.970,00
0,00
46.970,00
0,00
46.970,00
414411
Pomoc u medicinskom lecenju zaposlenog ili clana u
0,00
0,00
106.037,00
0,00
106.037,00
0,00
106.037,00
414419
Ostale pomoci zaposlenim radnicima
0,00
0,00
78.700,00
0,00
78.700,00
0,00
78.700,00
415112
Naknade tro{kova za prevoz na posao i sa posla
0,00
0,00
953.781,00
0,00
953.781,00
0,00
953.781,00
416111
Jubilarne nagrade
0,00
0,00
364.486,00
0,00
364.486,00
0,00
364.486,00
416132
Naknade clanovima komisija
0,00
0,00
1.663.513,90
0,00
1.663.513,90
0,00
1.663.513,90
417111
Poslanicki dodatak
0,00
0,00
466.172,36
0,00
466.172,36
0,00
466.172,36
421111
Tro{kovi platnog prometa
0,00
0,00
2.161.392,23
0,00
2.161.392,23
0,00
2.161.392,23
421121
Tro{kovi bankarskih usluga
0,00
0,00
192.873,02
0,00
192.873,02
0,00
192.873,02
421211
Usluge za elektricnu energiju
0,00
0,00
3.020.797,14
0,00
3.020.797,14
0,00
3.020.797,14
421222
Ugalj
0,00
0,00
2.904.968,79
0,00
2.904.968,79
0,00
2.904.968,79
421223
Drvo
0,00
0,00
470.320,07
0,00
470.320,07
0,00
470.320,07
421311
Usluge vodovoda i kanalizacije
0,00
0,00
2.982.415,68
0,00
2.982.415,68
0,00
2.982.415,68
421411
Telefon, teleks i telefaks
0,00
0,00
594.182,11
0,00
594.182,11
0,00
594.182,11
421412
Internet i slicno
0,00
0,00
245.168,13
0,00
245.168,13
0,00
245.168,13
421414
Usluge mobilnog telefona
0,00
0,00
404.233,26
0,00
404.233,26
0,00
404.233,26
421421
Po{ta
0,00
0,00
749.683,14
0,00
749.683,14
0,00
749.683,14
421429
Ostale PTT usluge
0,00
0,00
6.271,52
0,00
6.271,52
0,00
6.271,52
421511
Osiguranje zgrada
0,00
0,00
650.000,00
0,00
650.000,00
0,00
650.000,00
421512
Osiguranje vozila
0,00
0,00
272.309,45
0,00
272.309,45
0,00
272.309,45
421513
Osiguranje opreme
0,00
0,00
353.105,33
0,00
353.105,33
0,00
353.105,33
421519
Osiguranje ostale dugorocne imovine
0,00
0,00
117.083,91
0,00
117.083,91
0,00
117.083,91
421521
Osiguranje zaposlenih u slucaju nesrece na radu
0,00
0,00
316.554,64
0,00
316.554,64
0,00
316.554,64
421522
Zdravstveno osiguranje zaposlenih
0,00
0,00
129.360,00
0,00
129.360,00
0,00
129.360,00
422111
Tro{kovi dnevnica (ishrane) na slu`benom putu
0,00
0,00
581.896,00
0,00
581.896,00
0,00
581.896,00
422121
Tro{kovi prevoza na slu`benom putu u zemlji (avion
0,00
0,00
9.999,00
0,00
9.999,00
0,00
9.999,00
422131
Tro{kovi sme{taja na slu`benom putu
0,00
0,00
106.208,00
0,00
106.208,00
0,00
106.208,00
422194
Naknada za upotrebu sopstvenog vozila
0,00
0,00
18.500,00
0,00
18.500,00
0,00
18.500,00
422199
Ostali tro{kovi za poslovna putovanja u zemlji
0,00
0,00
180.003,00
0,00
180.003,00
0,00
180.003,00
422211
Tro{kovi dnevnica za slu`beni put u inostranstvo
0,00
0,00
181.449,00
0,00
181.449,00
0,00
181.449,00
422231
Tro{kovi sme{taja na slu`benom putu u inostranstvo
0,00
0,00
80.991,00
0,00
80.991,00
0,00
80.991,00
422299
Ostali tro{kovi za poslovna putovanja u inostranst
0,00
0,00
10.245,65
0,00
10.245,65
0,00
10.245,65
422911
Tro{kovi selidbe i prevoza
0,00
0,00
16.398,00
0,00
16.398,00
0,00
16.398,00
423111
Usluge prevodenja
0,00
0,00
68.000,00
0,00
68.000,00
0,00
68.000,00
423131
Racunovodstvene usluge
0,00
0,00
445.000,00
0,00
445.000,00
0,00
445.000,00
423212
Usluge za odr`avanje softvera
0,00
0,00
1.326.018,52
0,00
1.326.018,52
0,00
1.326.018,52
423221
Usluge odr`avanja racunara
0,00
0,00
93.000,00
0,00
93.000,00
0,00
93.000,00
423311
Usluge obrazovanja i usavr{avanja zaposlenih
0,00
0,00
11.375,00
0,00
11.375,00
0,00
11.375,00
423321
Kotizacija za seminare
0,00
0,00
66.060,00
0,00
66.060,00
0,00
66.060,00
423322
Kotizacija za strucna savetovanja
0,00
0,00
22.700,00
0,00
22.700,00
0,00
22.700,00
423391
Izdaci za strucne ispite
0,00
0,00
39.500,00
0,00
39.500,00
0,00
39.500,00
423413
Usluge {tampanja publikacija
0,00
0,00
20.412,00
0,00
20.412,00
0,00
20.412,00
423419
Ostale usluge {tampanja
0,00
0,00
1.243.228,80
0,00
1.243.228,80
0,00
1.243.228,80
423421
Usluge informisanja javnosti
0,00
0,00
4.962.437,00
0,00
4.962.437,00
0,00
4.962.437,00
423431
Usluge reklame i propagande
0,00
0,00
1.018.761,81
0,00
1.018.761,81
0,00
1.018.761,81
423432
Objavljivanje tendera i informativnih oglasa
0,00
0,00
224.005,22
0,00
224.005,22
0,00
224.005,22
423439
Ostale usluge reklame i propagande
0,00
0,00
510.845,40
0,00
510.845,40
0,00
510.845,40
~ 85 ~
86 | С т р а н а
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
423441
Medijske usluge radija i televizije
0,00
0,00
90.104,00
0,00
90.104,00
0,00
90.104,00
423449
Ostale medijske usluge
0,00
0,00
103.260,00
0,00
103.260,00
0,00
103.260,00
423511
Usluge revizije
0,00
0,00
383.400,00
0,00
383.400,00
0,00
383.400,00
423521
Pravno zastupanje pred domacim sudovima
0,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
423531
0,00
0,00
52.317,90
0,00
52.317,90
0,00
52.317,90
0,00
0,00
743.376,00
0,00
743.376,00
0,00
743.376,00
423599
Usluge ve{tacenja
Naknade clanovima upravnih, nadzornih odbora i
kom
Ostale strucne usluge
0,00
0,00
2.659.209,70
0,00
2.659.209,70
0,00
2.659.209,70
423711
Reprezentacija
0,00
0,00
2.620.200,24
0,00
2.620.200,24
0,00
2.620.200,24
423712
Pokloni
0,00
0,00
515.359,06
0,00
515.359,06
0,00
515.359,06
423911
Ostale op{te usluge
0,00
0,00
9.552.922,05
0,00
9.552.922,05
0,00
9.552.922,05
424112
Za{tita bilja
0,00
0,00
8.205.626,44
0,00
8.205.626,44
0,00
8.205.626,44
424221
Usluge kulture
0,00
0,00
2.316.565,00
0,00
2.316.565,00
0,00
2.316.565,00
424231
Usluge sporta
0,00
0,00
715.589,00
0,00
715.589,00
0,00
715.589,00
424311
Zdravstvena za{tita po ugovoru
0,00
0,00
381.020,00
0,00
381.020,00
0,00
381.020,00
424351
Ostale medicinske usluge
0,00
0,00
168.557,80
0,00
168.557,80
0,00
168.557,80
424411
Usluge odr`avanja autoputeva
0,00
0,00
65.185.905,38
0,00
65.185.905,38
0,00
65.185.905,38
424511
Usluge odr`avanja nacionalnih parkova i prirodnih
0,00
0,00
4.113.145,54
0,00
4.113.145,54
0,00
4.113.145,54
424611
Usluge ocuvanja `ivotne sredine
0,00
0,00
1.532.627,21
0,00
1.532.627,21
0,00
1.532.627,21
424631
Geodetske usluge
0,00
0,00
843.934,50
0,00
843.934,50
0,00
843.934,50
424911
Ostale specijalizovane usluge
0,00
0,00
45.381.456,44
0,00
45.381.456,44
0,00
45.381.456,44
425112
Stolarski radovi
0,00
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
425113
Molerski radovi
0,00
0,00
17.700,00
0,00
17.700,00
0,00
17.700,00
425114
Radovi na krovu
0,00
0,00
18.190,00
0,00
18.190,00
0,00
18.190,00
425115
Radovi na vodovodu i kanalizaciji
0,00
0,00
25.173,04
0,00
25.173,04
0,00
25.173,04
425116
Centralno grejanje
0,00
0,00
129.327,14
0,00
129.327,14
0,00
129.327,14
425117
Elektricne instalacije
0,00
0,00
45.232,58
0,00
45.232,58
0,00
45.232,58
425119
Ostale usluge i materijali za tekuce popravke i od
0,00
0,00
326.285,50
0,00
326.285,50
0,00
326.285,50
425191
Tekuce popravke i odr`avanje ostalih objekata
0,00
0,00
1.548.000,00
0,00
1.548.000,00
0,00
1.548.000,00
425211
Mehanicke popravke
0,00
0,00
158.792,07
0,00
158.792,07
0,00
158.792,07
425219
Ostale popravke i odr`avanje opreme za saobracaj
0,00
0,00
450.385,30
0,00
450.385,30
0,00
450.385,30
425222
Racunarska oprema
0,00
0,00
193.684,00
0,00
193.684,00
0,00
193.684,00
425223
Oprema za komunikaciju
0,00
0,00
6.250,00
0,00
6.250,00
0,00
6.250,00
425224
Elektronska i fotografska oprema
0,00
0,00
1.160,00
0,00
1.160,00
0,00
1.160,00
425225
Oprema za domacinstvo i ugostiteljstvo
0,00
0,00
3.543,50
0,00
3.543,50
0,00
3.543,50
425253
Tekuce popravke i odr`avanje mernih i kontrolnih i
0,00
0,00
7.960,00
0,00
7.960,00
0,00
7.960,00
425263
Tekuce popravke i odr`avanje opreme za sport
0,00
0,00
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
100.000,00
425281
Tekuce popravke i odr`avanje opreme za javnu bezbe
0,00
0,00
17.185,00
0,00
17.185,00
0,00
17.185,00
425291
Tekuce popravke i odr`avanje proizvodne, motorne,
0,00
0,00
519.113,00
0,00
519.113,00
0,00
519.113,00
426111
Kancelarijski materijal
0,00
0,00
992.853,82
0,00
992.853,82
0,00
992.853,82
426121
Rashodi za radnu uniformu
0,00
0,00
51.900,00
0,00
51.900,00
0,00
51.900,00
426129
Ostali rashodi za odecu, obucu i uniforme
0,00
0,00
79.716,00
0,00
79.716,00
0,00
79.716,00
426311
Strucna literatura za redovne potrebe zaposlenih
0,00
0,00
388.730,00
0,00
388.730,00
0,00
388.730,00
426321
Materijali za obrazovanje
0,00
0,00
2.100,00
0,00
2.100,00
0,00
2.100,00
426411
Benzin
0,00
0,00
3.247.730,59
0,00
3.247.730,59
0,00
3.247.730,59
426412
Dizel gorivo
0,00
0,00
2.110.013,98
0,00
2.110.013,98
0,00
2.110.013,98
426413
Ulja i maziva
0,00
0,00
44.969,00
0,00
44.969,00
0,00
44.969,00
426491
Ostali materijal za prevozna sredstva
0,00
0,00
1.421.421,35
0,00
1.421.421,35
0,00
1.421.421,35
426511
Materijali za meteorolo{ka merenja
0,00
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
426621
Materijali za kulturu
0,00
0,00
85.253,00
0,00
85.253,00
0,00
85.253,00
426631
Materijali za sport
0,00
0,00
45.790,00
0,00
45.790,00
0,00
45.790,00
426761
Ortopedski materijali
0,00
0,00
14.970,31
0,00
14.970,31
0,00
14.970,31
426811
Hemijska sredstva za ci{cenje
0,00
0,00
2.325,00
0,00
2.325,00
0,00
2.325,00
426819
Ostali materijal za odr`avanje higijene
0,00
0,00
160.024,44
0,00
160.024,44
0,00
160.024,44
426823
Namirnice za pripremanje hrane
0,00
0,00
37.200,00
0,00
37.200,00
0,00
37.200,00
426911
Potro{ni materijal
0,00
0,00
81.856,10
0,00
81.856,10
0,00
81.856,10
426912
Rezervni delovi
0,00
0,00
66.000,00
0,00
66.000,00
0,00
66.000,00
426913
Alat i inventar
0,00
0,00
38.112,88
0,00
38.112,88
0,00
38.112,88
426914
So za puteve
0,00
0,00
532.260,00
0,00
532.260,00
0,00
532.260,00
426919
Ostali materijali za posebne namene
0,00
0,00
329.202,66
0,00
329.202,66
0,00
329.202,66
441411
Otplata kamata domacim poslovnim bankama
0,00
0,00
3.971.888,09
0,00
3.971.888,09
0,00
3.971.888,09
444111
Negativne kursne razlike
0,00
0,00
3.671.062,47
0,00
3.671.062,47
0,00
3.671.062,47
444211
Kazne za ka{njenje
0,00
0,00
9.897,78
0,00
9.897,78
0,00
9.897,78
451141
Tekuce subvencije za poljoprivredu
0,00
0,00
946.814,99
0,00
946.814,99
0,00
946.814,99
463111
Tekuci transferi nivou Republike
0,00
0,00
23.293.385,50
0,00
23.293.385,50
0,00
23.293.385,50
463141
Tekuci transferi nivou op{tina
0,00
0,00
567.106,50
0,00
567.106,50
0,00
567.106,50
463211
Kapitalni transferi nivou Republike
0,00
0,00
11.233.589,26
0,00
11.233.589,26
0,00
11.233.589,26
465112
Ostale tekuce dotacije po zakonu
0,00
0,00
256.933,09
0,00
256.933,09
0,00
256.933,09
472311
Naknade iz bud`eta za decu i porodicu
0,00
0,00
2.117.580,00
0,00
2.117.580,00
0,00
2.117.580,00
472611
Naknade iz bud`eta u slucaju smrti
0,00
0,00
90.979,07
0,00
90.979,07
0,00
90.979,07
423591
~ 86 ~
87 | С т р а н а
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
472712
Studentske nagrade
0,00
0,00
189.489,00
0,00
189.489,00
0,00
472713
Ucenicke nagrade
0,00
0,00
96.290,00
0,00
96.290,00
0,00
96.290,00
472717
Ishrana i sme{taj ucenika
0,00
0,00
531.614,78
0,00
531.614,78
0,00
531.614,78
472718
Prevoz ucenika
0,00
0,00
11.110.168,17
0,00
11.110.168,17
0,00
11.110.168,17
472719
Ostale naknade za obrazovanje
0,00
0,00
241.255,54
0,00
241.255,54
0,00
241.255,54
472811
Naknade iz bud`eta za stanovanje i `ivot
0,00
0,00
36.255,00
0,00
36.255,00
0,00
36.255,00
472931
Jednokratna pomoc
0,00
0,00
790.146,96
0,00
790.146,96
0,00
790.146,96
481131
Dotacije Crvenom krstu Srbije
0,00
0,00
709.485,50
0,00
709.485,50
0,00
709.485,50
481911
Dotacije sportskim omladinskim organizacijama
0,00
0,00
9.224.881,87
0,00
9.224.881,87
0,00
9.224.881,87
481931
Dotacije verskim zajednicama
0,00
0,00
13.000,00
0,00
13.000,00
0,00
13.000,00
481941
Dotacije ostalim udru`enjima gradana
0,00
0,00
2.740.858,81
0,00
2.740.858,81
0,00
2.740.858,81
481942
Dotacije politickim strankama
0,00
0,00
652.051,97
0,00
652.051,97
0,00
652.051,97
481991
Dotacije ostalim neprofitnim institucijama
0,00
0,00
26.500,00
0,00
26.500,00
0,00
26.500,00
482131
Registracija vozila
0,00
0,00
148.009,00
0,00
148.009,00
0,00
148.009,00
482191
Ostali porezi
0,00
0,00
159.132,00
0,00
159.132,00
0,00
159.132,00
482211
Republicke takse
0,00
0,00
625.569,52
0,00
625.569,52
0,00
625.569,52
482251
Sudske takse
0,00
0,00
204.211,00
0,00
204.211,00
0,00
204.211,00
483111
Novcane kazne i penali po re{enju sudova
0,00
0,00
2.331.732,38
0,00
2.331.732,38
0,00
2.331.732,38
484111
Naknada {tete za povrede ili {tetu nastalu usled e
0,00
0,00
87.687,00
0,00
87.687,00
0,00
87.687,00
0,00
0,00
347.594.878,15
0,00
347.594.878,15
0,00
347.594.878,15
Ukupno
189.489,00
511223
Objekti za potrebe obrazovanja
0,00
0,00
441.444,67
0,00
441.444,67
0,00
441.444,67
511292
Komunikacioni i elektricni vodovi
0,00
0,00
3.411.287,00
0,00
3.411.287,00
0,00
3.411.287,00
511293
Otvoreni sportski i rekreacioni objekti
0,00
0,00
23.563.546,79
0,00
23.563.546,79
0,00
23.563.546,79
511451
Projektna dokumentacija
0,00
0,00
2.455.000,00
0,00
2.455.000,00
0,00
2.455.000,00
512111
Automobili
0,00
0,00
813.477,40
0,00
813.477,40
0,00
813.477,40
512211
Name{taj
0,00
0,00
1.022.756,16
0,00
1.022.756,16
0,00
1.022.756,16
512221
Racunarska oprema
0,00
0,00
84.120,00
0,00
84.120,00
0,00
84.120,00
512241
Elektronska oprema
0,00
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
512251
Oprema za domacinstvo
0,00
0,00
22.629,00
0,00
22.629,00
0,00
22.629,00
512252
Oprema za ugostiteljstvo
0,00
0,00
21.289,00
0,00
21.289,00
0,00
21.289,00
512411
Oprema za za{titu `ivotne sredine
0,00
0,00
1.497.420,00
0,00
1.497.420,00
0,00
1.497.420,00
512511
Medicinska oprema
0,00
0,00
80.154,57
0,00
80.154,57
0,00
80.154,57
512641
Oprema za sport
0,00
0,00
227.270,60
0,00
227.270,60
0,00
227.270,60
512811
Oprema za javnu bezbednost
0,00
0,00
79.060,00
0,00
79.060,00
0,00
79.060,00
512931
Ugradena oprema
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
513111
Ostale nekretnine i oprema
0,00
0,00
109.727,00
0,00
109.727,00
0,00
109.727,00
515111
Kompjuterski softver
0,00
0,00
430.344,30
0,00
430.344,30
0,00
430.344,30
515121
Knjige u biblioteci
0,00
0,00
694.343,90
0,00
694.343,90
0,00
694.343,90
515122
Muzejski eksponati i spomenici kulture
0,00
0,00
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
30.000,00
541111
Nabavka poljoprivrednog zemlji{ta
0,00
0,00
559.254,00
0,00
559.254,00
0,00
559.254,00
541112
Nabavka gradevinskog zemlji{ta
0,00
0,00
8.037.794,31
0,00
8.037.794,31
0,00
8.037.794,31
0,00
0,00
44.630.918,70
0,00
44.630.918,70
0,00
44.630.918,70
15.138.947,17
Ukupno
611411
Otplata glavnice domacim poslovnim bankama
0,00
0,00
15.138.947,17
0,00
15.138.947,17
0,00
621411
Krediti domacim poslovnim bankama
0,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
699999
Kontra knji`enje – izdaci za otplatu glavnice i na
0,00
0,00
0,00
11.755.342,35
0,00
11.755.342,35
-11.755.342,35
0,00
0,00
19.138.947,17
11.755.342,35
19.138.947,17
11.755.342,35
7.383.604,82
Ukupno
711111
Porez na zarade
0,00
0,00
0,00
117.207.344,17
0,00
117.207.344,17
711121
Porez na prihode od samostalnih delatnosti koji se
0,00
0,00
0,00
4.662.336,43
0,00
4.662.336,43
117.207.344,17
-4.662.336,43
711122
Porez na prihode od samostalnih delatnosti koji se
0,00
0,00
0,00
3.004.250,72
0,00
3.004.250,72
-3.004.250,72
711143
Porez na prihode od nepokretnosti
0,00
0,00
0,00
5.199.264,10
0,00
5.199.264,10
-5.199.264,10
711145
Porez na prihode od davanja u zakup pokretnih stva
0,00
0,00
0,00
19.144,62
0,00
19.144,62
-19.144,62
711146
Porez na prihod od poljoprivrede i {umarstva, po r
0,00
0,00
0,00
42.349,18
0,00
42.349,18
-42.349,18
711147
Porez na zemlji{te
0,00
0,00
0,00
186.429,92
0,00
186.429,92
-186.429,92
711161
0,00
0,00
0,00
11.285,65
0,00
11.285,65
-11.285,65
0,00
0,00
0,00
4.690,00
0,00
4.690,00
-4.690,00
711191
Porez na prihode od osiguranja lica
Samodoprinos prema zaradama zaposlenih i po
osnovu
Porez na ostale prihode
0,00
0,00
0,00
4.905.999,86
0,00
4.905.999,86
-4.905.999,86
711193
Porez na prihode sportista i sportskih strucnjaka
0,00
0,00
0,00
36.864,00
0,00
36.864,00
-36.864,00
712112
Porez na fond zarada ostalih zaposlenih
0,00
0,00
0,00
-47,17
0,00
-47,17
47,17
713121
Porez na imovinu (osim na zemlji{te, akcije i udel
0,00
0,00
0,00
11.971.441,03
0,00
11.971.441,03
-11.971.441,03
713122
Porez na imovinu (osim na zemlji{te, akcije i udel
0,00
0,00
0,00
4.156.100,20
0,00
4.156.100,20
-4.156.100,20
713311
Porez na naslede i poklon po re{enju Poreske uprav
0,00
0,00
0,00
351.791,05
0,00
351.791,05
-351.791,05
713421
Porez na prenos apsolutnih prava na nepokretnosti,
0,00
0,00
0,00
9.602.786,88
0,00
9.602.786,88
-9.602.786,88
713423
Porez na prenos apsolutnih prava na polovnim motor
0,00
0,00
0,00
1.169.649,88
0,00
1.169.649,88
-1.169.649,88
714513
Komunalna taksa za dr`anje motornih drumskih i pri
0,00
0,00
0,00
2.720.811,00
0,00
2.720.811,00
-2.720.811,00
714514
Godi{nja naknada za motorna vozila, traktore i pri
0,00
0,00
0,00
2.293.753,00
0,00
2.293.753,00
-2.293.753,00
711181
~ 87 ~
88 | С т р а н а
714547
Naknada za promenu namene obradivog
poljoprivredno
Naknada za zagadivanje `ivotne sredine
714552
714562
714543
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
0,00
0,00
0,00
63.340,08
0,00
63.340,08
-63.340,08
0,00
0,00
0,00
765.708,00
0,00
765.708,00
-765.708,00
Boravi{na taksa
0,00
0,00
0,00
11.174.918,14
0,00
11.174.918,14
-11.174.918,14
Posebna naknada za za{titu i unapredenje `ivotne s
0,00
0,00
0,00
2.735.685,56
0,00
2.735.685,56
-2.735.685,56
716111
Komunalna taksa za isticanje firme na poslovnom pr
0,00
0,00
0,00
15.854.775,14
0,00
15.854.775,14
-15.854.775,14
732151
Tekuce donacije od medunarodnih organizacija u kor
0,00
0,00
0,00
5.249.780,91
0,00
5.249.780,91
733151
Nenamenski transferi od Republike u korist nivoa o
0,00
0,00
0,00
143.996.544,00
0,00
143.996.544,00
733152
Drugi tekuci transferi od Republike u korist nivoa
0,00
0,00
0,00
1.635.000,00
0,00
1.635.000,00
-5.249.780,91
143.996.544,00
-1.635.000,00
733154
Tekuci namenski transferi, u u`em smislu, od Repub
0,00
0,00
0,00
12.139.704,00
0,00
12.139.704,00
-12.139.704,00
733253
Kapitalni transferi od gradova u korist nivoa op{t
0,00
0,00
0,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
-2.500.000,00
741151
Prihodi bud`eta op{tine od kamata na sredstva kons
0,00
0,00
0,00
1.609.223,91
0,00
1.609.223,91
-1.609.223,91
741522
Sredstva ostvarena od davanja u zakup poljoprivred
0,00
0,00
0,00
184.945,62
0,00
184.945,62
-184.945,62
741526
Naknada za kori{cenje {uma i {umskog zemlji{ta
0,00
0,00
0,00
267.544,54
0,00
267.544,54
-267.544,54
741531
Komunalna taksa za kori{cenje prostora na javnim p
0,00
0,00
0,00
3.988.567,30
0,00
3.988.567,30
-3.988.567,30
741534
Naknada za kori{cenje gradevinskog zemlji{ta
0,00
0,00
0,00
21.926.921,50
0,00
21.926.921,50
-21.926.921,50
741542
Naknada za kori{cenje prirodnog lekovitog faktora
0,00
0,00
0,00
2.691.630,00
0,00
2.691.630,00
-2.691.630,00
741569
Slivna vodna naknada od pravnih lica
0,00
0,00
0,00
203.039,82
0,00
203.039,82
-203.039,82
742152
Prihodi od davanja u zakup, odnosno na kori{cenje
0,00
0,00
0,00
1.226.999,69
0,00
1.226.999,69
-1.226.999,69
742153
Prihodi od zakupnine za gradevinsko zemlji{te u ko
0,00
0,00
0,00
674.906,00
0,00
674.906,00
-674.906,00
742154
Naknada po osnovu konverzije prava kori{cenja u pr
0,00
0,00
0,00
213.566,25
0,00
213.566,25
-213.566,25
742251
Op{tinske administrativne takse
0,00
0,00
0,00
834.678,53
0,00
834.678,53
-834.678,53
742253
Naknada za uredivanje gradevinskog zemlji{ta
0,00
0,00
0,00
9.922.250,56
0,00
9.922.250,56
-9.922.250,56
743324
Prihodi od novcanih kazni za prekr{aje, predvidene
0,00
0,00
0,00
905.310,00
0,00
905.310,00
-905.310,00
743351
Prihodi od novcanih kazni izrecenih u prekr{ajnom
0,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
25.000,00
-25.000,00
744151
Tekuci dobrovoljni transferi od fizickih i pravnih
0,00
0,00
0,00
35.559,46
0,00
35.559,46
-35.559,46
745151
Ostali prihodi u korist nivoa op{tina
0,00
0,00
0,00
2.283.473,36
0,00
2.283.473,36
-2.283.473,36
771111
Memorandumske stavke za refundaciju rashoda
0,00
0,00
0,00
25.368,60
0,00
25.368,60
0,00
0,00
0,00
410.680.685,49
0,00
410.680.685,49
-25.368,60
410.680.685,49
Ukupno
921951
Primanja od prodaje domacih akcija i ostalog kapit
0,00
0,00
0,00
55.537,50
0,00
55.537,50
-55.537,50
999999
Kontra knji`enje – primanja od zadu`ivanja i proda
0,00
0,00
55.537,50
0,00
55.537,50
0,00
55.537,50
0,00
0,00
55.537,50
55.537,50
55.537,50
55.537,50
0,00
Ukupno
8
OPSTINSKA
UPRAVA
SOKOBANJA
24.01.2013
PLAN I IZVRSENJE
RASHODA
Za period: 01.01.2012 31.12.2012
01
OPSTINA
SOKO
BANJA
~ 88 ~
89 | С т р а н а
Funkcio-
Broj
nalna
pozicije
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
Analitika
Ekonom-
klasifikacija
Struktura
Izvrseno
Izvrseno
Izvrseno
Procenat
ska
Opis rashoda
u
Sredstva
Sredstva iz
Sredstva
izvr{enja
klasifi-
%
iz
sopstvenih
iz
bud`eta
izvora
transfera
kacija
Razdeo
1
SKUPsTINA OPSTINE
Glava
1.01
SKUPSTINA OPSTINE
Funkc.kl.
110
PLATE, DODACI I
NAKNADE ZAPOSLENIH
SOCIJALNI DOPRINOSI NA
TERET POSLODAVCA
SOCIJALNA DAVANJA
ZAPOSLENIMA
110
0
411000
110
0
412000
110
0
414000
110
0
417000
POSLANI^KI DODATAK
110
0
421000
STALNI TRO[KOVI
110
0
422000
TRO[KOVI PUTOVANJA
110
0
423000
USLUGE PO UGOVORU
110
0
426000
MATERIJAL
110
0
481000
110
0
482000
DONACIJE POLITICKIM
STRANKAMA
POREZI, OBAVEZNE TAKSE
I KAZNE
Ostatak
za
izvr{enje
2.100.000,00
0,42
2.079.135,68
0,00
0,00
99,01
20.864,32
410.000,00
0,08
370.190,00
0,00
0,00
90,29
39.810,00
30.000,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
600.000,00
0,12
455.012,36
0,00
0,00
75,84
144.987,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.372,00
0,00
21.372,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
652.051,97
0,13
652.051,97
0,00
0,00
100,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.833.423,97
0,77
3.577.762,01
0,00
0,00
93,33
255.661,96
Ukupno za
funkc.kl.
110
Ukupno za
glavu
1.01
SKUP[TINA OPSTINE
3.833.423,97
0,77
3.577.762,01
0,00
0,00
93,33
255.661,96
1
SKUP[TINA OP[TINE
3.833.423,97
0,77
3.577.762,01
0,00
0,00
93,33
255.661,96
2.485.000,00
0,50
2.481.843,42
0,00
0,00
99,87
3.156,58
454.000,00
0,09
444.250,00
0,00
0,00
97,85
9.750,00
30.000,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
Ukupno za
razdeo
Razdeo
2
PREDSEDNIK OP[TINE I
OP[TINSKO VE]E
Glava
2.01
PREDSEDNIK OP[TINE I
OP[TINSKO VE]E
Funkc.kl.
110
PLATE, DODACI I
NAKNADE ZAPOSLENIH
(ZARADE)
SOCIJALNI DOPRINOSI NA
TERET POSLODAVCA
SOCIJALNA DAVANJA
ZAPOSLENIMA
110
0
411000
110
0
412000
110
0
414000
110
0
417000
POSLANI^KI DODATAK
20.000,00
0,00
11.160,00
0,00
0,00
55,80
8.840,00
110
0
421000
STALNI TRO[KOVI
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
110
0
422000
TRO[KOVI PUTOVANJA
150.000,00
0,03
35.160,00
0,00
0,00
23,44
114.840,00
110
0
423000
REPREZENTACIJA
300.000,00
0,06
227.342,00
0,00
0,00
75,78
72.658,00
110
0
426000
MATERIJAL
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
110
0
484000
110
1
424000
NAKNADA [TETE ZA
POVREDE -ELEMENTARNE
NEPOGODE
SPECIJALIZOVANE
USLUGE
100.000,00
0,02
87.687,00
0,00
0,00
87,69
12.313,00
3.081.000,00
0,62
2.363.540,00
0,00
0,00
76,71
717.460,00
6.640.000,00
1,33
5.650.982,42
0,00
0,00
85,11
989.017,58
Ukupno za
funkc.kl.
110
Ukupno za
glavu
2.01
PREDSEDNIK OP[TINE I
OP[TINSKO VE]E
6.640.000,00
1,33
5.650.982,42
0,00
0,00
85,11
989.017,58
Ukupno za
razdeo
2
PREDSEDNIK OP[TINE I
OP[TINSKO VE]E
6.640.000,00
1,33
5.650.982,42
0,00
0,00
85,11
989.017,58
27.914.311,93
5,59
27.914.311,93
0,00
0,00
100,00
0,00
5.090.000,00
1,02
4.998.638,00
0,00
0,00
98,21
91.362,00
Razdeo
3
OP[TINSKA UPRAVA
Glava
3.01
OP[TINSKA UPRAVA
Funkc.kl.
410
PLATE, DODACI I
NAKNADE ZAPOSLENIH
(ZARADE)
SOCIJALNI DOPRINOSI NA
TERET POSLODAVCA
410
0
411000
410
0
412000
410
0
413000
410
0
414000
410
0
415000
410
0
416000
410
0
421000
STALNI TRO[KOVI
410
0
422000
410
0
410
0
410
NAKNADE U NATURI
25.000,00
0,01
8.962,50
0,00
0,00
35,85
16.037,50
458.701,45
0,09
458.701,45
0,00
0,00
100,00
0,00
789.305,00
0,16
789.305,00
0,00
0,00
100,00
0,00
304.173,00
0,06
304.173,00
0,00
0,00
100,00
0,00
10.861.752,28
2,18
10.861.752,18
0,00
0,00
100,00
0,10
TRO[KOVI PUTOVANJA
711.452,65
0,14
616.709,65
0,00
0,00
86,68
94.743,00
423000
USLUGE PO UGOVORU
12.193.671,37
2,44
12.193.671,37
0,00
0,00
100,00
0,00
423000
REPREZENTACIJA
1.258.546,13
0,25
1.258.546,13
0,00
0,00
100,00
0,00
0
423000
TROSKOVI PROSLAVA
524.875,83
0,11
524.875,83
0,00
0,00
100,00
0,00
410
0
441000
4.579.000,00
0,92
3.971.888,09
0,00
0,00
86,74
607.111,91
410
0
444000
410
0
611000
410
0
482000
SOCIJALNA DAVANJA
ZAPOSLENIMA
NAKNADE TRO[KOVA ZA
ZAPOSLENE
NAGRADE ZAPOSLENIMA I
OSTALI POSEBNI RASHODI
OTPLATA DOMA]IH
KAMATA
PRATE]I TRO[KOVI
[email protected]
OTPLATA GLAVNICE
DOMA]IM KREDITORIMA
POREZI, OBAVEZNE TAKSE
I KAZNE
~ 89 ~
3.680.960,25
0,74
3.680.960,25
0,00
0,00
100,00
0,00
15.150.000,00
3,03
15.138.947,17
0,00
0,00
99,93
11.052,83
1.123.572,04
0,23
993.011,52
0,00
0,00
88,38
130.560,52
90 | С т р а н а
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
410
0
483000
410
1
465000
Ukupno za
funkc.kl.
NOV^ANE KAZNE I PENALI
PO RE[ENJU SUDOVA
OSTALE DONACIJE,
DOTACIJE I TRANSFERI
410
Ukupno za
glavu
3.01
Glava
3.02
Funkc.kl.
110
OP[TINSKA UPRAVA
DONACIJE NEVLADINIM
ORGANIZACIJAMA
DONACIJE VERSKIM
ZAJEDNICAMA
0
481000
110
0
481000
110
0
463000
ISTORIJSKI ARHIV
110
0
499110
Stalna rezerva
110
0
499120
Teku}a rezerva
110
Ukupno za
glavu
3.02
Glava
3.03
Funkc.kl.
130
OP[TINSKA UPRAVA
0
424000
TRO[KOVI IZRADE I
SPROVODJENJA PLANOVA
REGULACIJE
130
0
424000
PROTIVGRADNA ZA[TITA
130
0
424000
TRO[KOVI UTVRDJIVANJA
SMRTI
130
0
424000
ODVODNJAVANJE
130
0
424000
130
0
423000
130
1
426000
130
0
425000
130
0
425000
130
0
426000
MATERIJAL
130
0
511000
130
0
512000
130
0
513000
130
0
515000
3.03
Glava
3.04
Funkc.kl.
050
050
0,00
0,00
100,00
0,00
256.933,09
0,00
0,00
65,94
132.728,41
87.386.715,81
17,50
86.303.119,54
0,00
0,00
98,76
1.083.596,27
87.386.715,81
17,50
86.303.119,54
0,00
0,00
98,76
1.083.596,27
3.476.844,31
0,70
3.476.844,31
0,00
0,00
100,00
0,00
475.000,00
0,10
13.000,00
0,00
0,00
2,74
462.000,00
96.413,01
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
96.413,01
300.000,00
0,06
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
14.410,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.410,99
4.362.668,31
0,87
3.489.844,31
0,00
0,00
79,99
872.824,00
4.362.668,31
0,87
3.489.844,31
0,00
0,00
79,99
872.824,00
275.332,90
485.971,90
0,10
210.639,00
0,00
0,00
43,34
1.049.908,00
0,21
1.049.908,00
0,00
0,00
100,00
0,00
475.537,15
0,10
381.020,00
0,00
0,00
80,12
94.517,15
1.140.000,00
0,23
818.966,22
0,00
0,00
71,84
321.033,78
8.670.690,75
1,74
8.670.590,75
0,00
0,00
100,00
100,00
1.722.476,80
0,35
504.271,00
0,00
0,00
29,28
1.218.205,80
157.015,26
0,03
0,00
0,00
0,00
0,00
157.015,26
475.000,00
0,10
441.604,50
0,00
0,00
92,97
33.395,50
570.000,00
0,11
562.101,94
0,00
0,00
98,61
7.898,06
3.445.620,47
0,69
3.445.620,47
0,00
0,00
100,00
0,00
ZGRADE I GRADJEVINSKI
OBJEKTI
50.025.705,12
10,02
21.618.292,40
0,00
0,00
43,21
28.407.412,72
MA[INE I OPREMA
13.965.000,00
2,80
3.480.249,13
0,00
0,00
24,92
10.484.750,87
109.727,00
0,02
109.727,00
0,00
0,00
100,00
0,00
95.000,00
0,02
29.160,00
0,00
0,00
30,69
65.840,00
82.387.652,45
16,50
41.322.150,41
0,00
0,00
50,16
41.065.502,04
82.387.652,45
16,50
41.322.150,41
0,00
0,00
50,16
41.065.502,04
2.600.000,00
0,52
2.600.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
2.600.000,00
0,52
2.600.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
2.600.000,00
0,52
2.600.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
SPECIJALIZOVANE
USLUGE
KANCELARIJA ZA MLADE
- USLUGE PO UGOVORU
KANC.ZA MLADEMATERIJAL
TEKU]E POPRAVKE I
[email protected]
AUTOMOBILA SO
TEKU]E POPRAVKE I
[email protected]
OSTALA OSNOVNA
SREDSTVA
NEMATERIJALNA
IMOVINA
130
Ukupno za
glavu
2.331.732,38
0,08
OP[TINSKA UPRAVA
130
Ukupno za
funkc.kl.
0,47
389.661,50
OP[TINSKA UPRAVA
110
Ukupno za
funkc.kl.
2.331.732,38
OP[TINSKA UPRAVA
OP[T.UPRAVA FOND ZA PODR.
AKTIVNOM.ZAPOSLJAVANJU
0
423000
Ukupno za
funkc.kl.
050
Ukupno za
glavu
3.04
Glava
3.05
OP[TINSKA UPRAVA-CENTAR
ZA STARE
Funkc.kl.
020
USLUGE PO UGOVORU
OP[T.UPRAVA FOND ZA PODR.
AKTIVNOM.ZAPOSLJAVANJU
020
0
423000
USLUGE PO UGOVORU
300.000,00
0,06
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
020
0
426000
MATERIJAL
100.000,00
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
020
0
421000
STALNI TRO[KOVI
100.000,00
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
500.000,00
0,10
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
500.000,00
0,10
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
1.000.000,00
0,20
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
0,20
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
0,20
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
10.892.168,17
2,18
10.892.168,17
0,00
0,00
100,00
0,00
475.000,00
0,10
285.779,00
0,00
0,00
60,16
189.221,00
11.367.168,17
2,28
11.177.947,17
0,00
0,00
98,34
189.221,00
Ukupno za
funkc.kl.
020
Ukupno za
glavu
3.05
Glava
3.06
REGIONALNA AGENCIJADMO-istocna Srbija
Funkc.kl.
473
473
0
Ukupno za
funkc.kl.
OP[TINSKA UPRAVA-CENTAR
ZA STARE
424000
SPECIJALIZOVANE
USLUGE
473
Ukupno za
glavu
3.06
Glava
3.07
Funkc.kl.
980
REGIONALNA AGENCIJADMO-istocna Srbija
OP[TINSKA UPRAVA
980
0
472000
PREVOZ UCENIKA
980
0
472000
NAGRADE UCENICIMA I
STUDENTIMA
Ukupno za
funkc.kl.
980
~ 90 ~
91 | С т р а н а
Ukupno za
glavu
3.07
Glava
3.08
Funkc.kl.
090
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
OP[TINSKA UPRAVA
11.367.168,17
2,28
11.177.947,17
0,00
0,00
98,34
189.221,00
843.681,90
OP[TINSKA UPRAVA
090
0
472000
FOND ZA SOCIJALNU
POLITIKU
2.280.000,00
0,46
1.436.318,10
0,00
0,00
63,00
090
0
472000
FOND ZA DECU
2.132.832,00
0,43
2.132.832,00
0,00
0,00
100,00
0,00
4.412.832,00
0,88
3.569.150,10
0,00
0,00
80,88
843.681,90
4.412.832,00
0,88
3.569.150,10
0,00
0,00
80,88
843.681,90
1.650.000,00
0,33
275.448,78
0,00
0,00
16,69
1.374.551,22
1.650.000,00
0,33
275.448,78
0,00
0,00
16,69
1.374.551,22
1.650.000,00
0,33
275.448,78
0,00
0,00
16,69
1.374.551,22
9.224.881,87
1,85
9.224.881,87
0,00
0,00
100,00
0,00
9.224.881,87
1,85
9.224.881,87
0,00
0,00
100,00
0,00
9.224.881,87
1,85
9.224.881,87
0,00
0,00
100,00
0,00
50.000,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
50.000,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
50.000,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
8.560.000,00
1,71
8.477.048,31
0,00
0,00
99,03
82.951,69
8.560.000,00
1,71
8.477.048,31
0,00
0,00
99,03
82.951,69
8.560.000,00
1,71
8.477.048,31
0,00
0,00
99,03
82.951,69
2.654.000,00
0,53
946.814,99
0,00
0,00
35,68
1.707.185,01
2.654.000,00
0,53
946.814,99
0,00
0,00
35,68
1.707.185,01
2.654.000,00
0,53
946.814,99
0,00
0,00
35,68
1.707.185,01
700.000,00
0,14
699.867,00
0,00
0,00
99,98
133,00
700.000,00
0,14
699.867,00
0,00
0,00
99,98
133,00
700.000,00
0,14
699.867,00
0,00
0,00
99,98
133,00
50.000,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
50.000,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
50.000,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
690.650,00
0,14
0,00
0,00
0,00
0,00
690.650,00
122.550,00
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
122.550,00
30.000,00
0,01
27.360,00
0,00
0,00
91,20
2.640,00
Ukupno za
funkc.kl.
090
Ukupno za
glavu
3.08
Glava
3.09
Funkc.kl.
090
090
0
472000
Ukupno za
funkc.kl.
090
Ukupno za
glavu
3.09
Glava
3.10
DOTACIJE SPORTSKIM
KLUBOVIMA
Funkc.kl.
810
810
0
810
Ukupno za
glavu
3.10
Glava
3.11
FOND ZA
SOLIDAR.STAMB.IZGRADNJU
Funkc.kl.
610
0
Ukupno za
funkc.kl.
3.12
Funkc.kl.
620
FOND ZA
SOLIDAR.STAMB.IZGRADNJU
541000
IZUZIMANJE ZEMLJISTA
620
Ukupno za
glavu
3.12
Glava
3.13
Funkc.kl.
421
OP[TINSKA UPRAVA
FOND ZA POLJOPRIVREDU
0
Ukupno za
funkc.kl.
451000
FOND ZA POLJOPRIVREDU
421
Ukupno za
glavu
3.13
Glava
3.14
Funkc.kl.
760
FOND ZA POLJOPRIVREDU
POMOC ZDRAVSTVENIM
ORGANIZ.
0
463000
Ukupno za
funkc.kl.
760
Ukupno za
glavu
3.14
Glava
3.15
FOND ZA PROTIVPOZARNU
ZA[TITU
Funkc.kl.
320
320
FOND ZA SOLIDARNU
STAMB. IZGRADNJU
OP[TINSKA UPRAVA
0
Ukupno za
funkc.kl.
760
DOTACIJE SPORTSKIM
KLUBOVIMA
451000
3.11
Glava
421
DONACIJE SPORTSKIM
KLUOBVIMA
610
Ukupno za
glavu
620
NAKNADE ZA SOCIJALNU
ZA[TITU-jednokratna pomoc
KOMESERIJAT ZA
IZBEGLICE
481000
Ukupno za
funkc.kl.
610
OP[TINSKA UPRAVA
KOMESERIJAT ZA
IZBEGLICE
0
POMOC ZDRAVSTVENIM
ORGANIZ.
481000
Ukupno za
funkc.kl.
320
Ukupno za
glavu
3.15
Glava
3.16
OP[TINSKA UPRAVAOP[TINSKI JAVNI
PRAVOBRANILAC
Funkc.kl.
330
POMOC ZDRAVSTVENIM
ORGANIZACIJAMA
FOND ZA
PROTIVPOZARNU
ZASTITU
FOND ZA PROTIVPOZARNU
ZA[TITU
330
0
411000
330
0
412000
330
0
422000
PLATE I DODACI
ZAPOSLENIH
SOCIJALNI DOPRINOSI NA
TERET POSLODAVCA
TRO[KOVI PUTOVANJA
~ 91 ~
92 | С т р а н а
Ukupno za
funkc.kl.
330
Ukupno za
glavu
3.16
Glava
3.2
NARODNA BIBLIOTEK
''STEVAN SREMAC''
Funkc.kl.
820
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
OP[TINSKA UPRAVAOP[TINSKI JAVNI
PRAVOBRANILAC
PLATE, DODACI I
NAKNADE ZAPOSLENIH
(ZARADE)
SOCIJALNI DOPRINOSI NA
TERET POSLODAVCA
843.200,00
0,17
27.360,00
0,00
0,00
3,24
815.840,00
843.200,00
0,17
27.360,00
0,00
0,00
3,24
815.840,00
4.500.000,00
0,90
3.854.613,00
0,00
0,00
85,66
645.387,00
805.500,00
0,16
689.975,00
0,00
0,00
85,66
115.525,00
13.000,00
0,00
12.072,00
0,00
0,00
92,86
928,00
100.000,00
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
3.827,00
820
0
411000
820
0
412000
820
0
413000
820
0
416000
820
0
415000
100.000,00
0,02
96.173,00
0,00
0,00
96,17
820
0
421000
STALNI TRO[KOVI
539.660,74
0,11
539.660,74
0,00
0,00
100,00
0,00
820
0
422000
TRO[KOVI PUTOVANJA
146.450,00
0,03
44.150,00
0,00
0,00
30,15
102.300,00
820
0
423000
USLUGE PO UGOVORU
300.000,00
0,06
234.372,00
0,00
0,00
78,12
65.628,00
820
0
424000
15.550,00
0,00
15.550,00
0,00
0,00
100,00
0,00
820
0
425000
340.000,00
0,07
174.689,00
0,00
0,00
51,38
165.311,00
820
0
426000
MATERIJAL
320.000,00
0,06
172.514,00
0,00
0,00
53,91
147.486,00
820
0
482000
POREZI, OBAVEZNE TAKSE
I KAZNE
80.000,00
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
820
0
512000
MA[INE I OPREMA
285.000,00
0,06
0,00
0,00
0,00
0,00
285.000,00
820
0
515000
NEMATERIJALNA
IMOVINA
1.140.000,00
0,23
665.183,90
0,00
0,00
58,35
474.816,10
8.685.160,74
1,74
6.498.952,64
0,00
0,00
74,83
2.186.208,10
8.685.160,74
1,74
6.498.952,64
0,00
0,00
74,83
2.186.208,10
4.713.462,00
0,94
4.713.462,00
0,00
0,00
100,00
0,00
846.438,00
0,17
846.438,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,02
79.912,00
0,00
0,00
79,91
20.088,00
126.874,99
Ukupno za
funkc.kl.
820
Ukupno za
glavu
3.2
Glava
3.3
ORGANIZACIJA ZA
TURIZAM,KULTURU I SPORT
Funkc.kl.
473
NAKNADE U NATURI
NAGRADE ZAPOSLENIMA I
OSTALI POSEBNI RASHODI
NAKNADE TRO[KOVA ZA
ZAPOSLENE
SPECIJALIZOVANE
USLUGE
TEKU]E POPRAVKE I
[email protected]
NARODNA BIBLIOTEK
''STEVAN SREMAC''
PLATE, DODACI I
NAKNADE ZAPOSLENIH
(ZARADE)
SOCIJALNI DOPRINOSI NA
TERET POSLODAVCA
SOCIJALNA DAVANJA
ZAPOSLENIMA
NAGRADE BONUSI I
OSTALI RASHODI
473
0
411000
473
0
412000
473
0
414000
473
0
416000
473
0
421000
STALNI TRO[KOVI
1.905.543,95
0,38
1.778.668,96
0,00
0,00
93,34
473
0
422000
TRO[KOVI PUTOVANJA
600.000,00
0,12
135.008,00
0,00
0,00
22,50
464.992,00
473
0
423000
USLUGE PO UGOVORU
8.702.000,00
1,74
2.092.872,63
0,00
0,00
24,05
6.609.127,37
473
0
423000
PROSLAVE
160.000,00
0,03
133.084,60
0,00
0,00
83,18
26.915,40
473
0
423000
REPREZENTACIJA
360.000,00
0,07
259.113,90
0,00
0,00
71,98
100.886,10
473
0
424000
4.620.000,00
0,93
4.611.629,40
0,00
0,00
99,82
8.370,60
473
0
425000
980.000,00
0,20
461.822,27
0,00
0,00
47,12
518.177,73
473
0
426000
MATERIJAL
1.310.000,00
0,26
693.695,16
0,00
0,00
52,95
616.304,84
473
0
482000
POREZI, OBAVEZNE TAKSE
I KAZNE
150.000,00
0,03
56.361,00
0,00
0,00
37,57
93.639,00
473
0
512000
MA[INE I OPREMA
2.180.000,00
0,44
111.269,00
0,00
0,00
5,10
2.068.731,00
473
0
523000
ZALIHE ROBE ZA DALJU
PRODAJU
Ukupno za
funkc.kl.
473
Ukupno za
glavu
3.3
Glava
3.4
PRED[KOLSKA USTANOVA
''BUCKO''
Funkc.kl.
911
SPECIJALIZOVANE
USLUGE
TEKU]E POPRAVKE I
[email protected]
ORGANIZACIJA ZA
TURIZAM,KULTURU I SPORT
PLATE, DODACI I
NAKNADE ZAPOSLENIH
(ZARADE)
SOCIJALNI DOPRINOSI NA
TERET POSLODAVCA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.627.443,95
5,33
15.973.336,92
0,00
0,00
59,99
10.654.107,03
26.627.443,95
5,33
15.973.336,92
0,00
0,00
59,99
10.654.107,03
21.600.000,00
4,33
20.863.535,86
0,00
0,00
96,59
736.464,14
3.900.000,00
0,78
3.734.572,00
0,00
0,00
95,76
165.428,00
330.000,00
0,07
255.900,00
0,00
0,00
77,55
74.100,00
380.389,46
0,08
380.389,46
0,00
0,00
100,00
0,00
58.921,00
0,01
58.921,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.123.695,32
0,43
1.778.905,21
0,00
0,00
83,76
344.790,11
911
0
411000
911
0
412000
911
0
413000
911
0
414000
911
0
415000
911
0
416000
911
0
421000
STALNI TRO[KOVI
911
0
422000
TRO[KOVI PUTOVANJA
50.000,00
0,01
16.398,00
0,00
0,00
32,80
33.602,00
911
0
423000
USLUGE PO UGOVORU
35.600,00
0,01
17.600,00
0,00
0,00
49,44
18.000,00
911
0
424000
327.080,00
0,07
295.368,00
0,00
0,00
90,30
31.712,00
911
0
425000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
911
0
426000
340.000,00
0,07
37.200,00
0,00
0,00
10,94
302.800,00
911
0
431000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
911
0
482000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
911
0
511000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
911
0
512000
1.000.000,00
0,20
1.000.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
NAKNADE U NATURI
SOCIJALNA DAVANJA
ZAPOSLENIMA
NAKNADE TRO[KOVA ZA
ZAPOSLENE
NAGRADE ZAPOSLENIMA I
OSTALI POSEBNI RASHODI
SPECIJALIZOVANE
USLUGE
TEKU]E POPRAVKE I
[email protected]
MATERIJAL
AMORTIZACIJA
NEKRETNINA I OPREME
POREZI, OBAVEZNE TAKSE
I KAZNE
ZGRADE I GRADJEVINSKI
OBJEKTI
MA[INE I OPREMA
~ 92 ~
93 | С т р а н а
Ukupno za
funkc.kl.
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
911
Ukupno za
glavu
3.4
Glava
3.5
Funkc.kl.
620
PRED[KOLSKA USTANOVA
''BUCKO''
30.145.685,78
6,04
28.438.789,53
0,00
0,00
94,34
1.706.896,25
30.145.685,78
6,04
28.438.789,53
0,00
0,00
94,34
1.706.896,25
7.051.000,00
1,41
7.003.069,00
0,00
0,00
99,32
47.931,00
1.253.552,00
0,25
1.253.552,00
0,00
0,00
100,00
0,00
176.000,00
0,04
0,00
0,00
0,00
0,00
176.000,00
10.000,00
0,00
9.382,00
0,00
0,00
93,82
618,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
584.000,00
0,12
505.286,72
0,00
0,00
86,52
78.713,28
DIREKCIJA ZA URBANIZAM I
IZGRADNJU-SOKOBANJA
PLATE, DODACI I
NAKNADE ZAPOSLENIH
(ZARADE)
SOCIJALNI DOPRINOSI NA
TERET POSLODAVCA
SOCIJALNA DAVANJA
ZAPOSLENIMA
NAKNADE TRO[KOVA ZA
ZAPOSLENE
NAGRADE ZAPOSLENIMA I
OSTALI POSEBNI RASHODI
620
0
411000
620
0
412000
620
0
414000
620
0
415000
620
0
416000
620
0
421000
STALNI TRO[KOVI
620
0
422000
TRO[KOVI PUTOVANJA
13.600,00
0,00
2.200,00
0,00
0,00
16,18
11.400,00
620
0
423000
USLUGE PO UGOVORU
683.154,90
0,14
677.414,30
0,00
0,00
99,16
5.740,60
620
0
424000
108.026.682,82
21,64
108.026.682,82
0,00
0,00
100,00
0,00
620
0
425000
423.400,00
0,08
369.619,20
0,00
0,00
87,30
53.780,80
620
0
426000
4.300.000,00
0,86
4.258.782,07
0,00
0,00
99,04
41.217,93
620
0
431000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
620
0
482000
103.391,00
0,02
87.549,00
0,00
0,00
84,68
15.842,00
620
0
483000
620
0
511000
620
0
512000
620
1
515000
620
0
523000
Ukupno za
funkc.kl.
620
Ukupno za
glavu
3.5
Glava
3.6
Funkc.kl.
160
SPECIJALIZOVANE
USLUGE
TEKU]E POPRAVKE I
[email protected]
MATERIJAL
AMORTIZACIJA
NEKRETNINA I OPREME
POREZI, OBAVEZNE TAKSE
I KAZNE
NOV^ANE KAZNE I PENALI
PO RE[ENJU SUDOVA
ZGRADE I GRADJEVINSKI
OBJEKTI
MA[INE I OPREMA
NEMATERIJALNA
IMOVINA
ZALIHE ROBE ZA DALJU
PRODAJU
DIREKCIJA ZA URBANIZAM I
IZGRADNJU-SOKOBANJA
50.000,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
8.252.986,06
1,65
8.252.986,06
0,00
0,00
100,00
0,00
39.294,00
0,01
39.294,00
0,00
0,00
100,00
0,00
462.000,00
0,09
430.344,30
0,00
0,00
93,15
31.655,70
400.000,00
0,08
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
131.829.060,78
26,40
130.916.161,47
0,00
0,00
99,31
912.899,31
131.829.060,78
26,40
130.916.161,47
0,00
0,00
99,31
912.899,31
MESNE ZAJEDNICE
160
0
421000
STALNI TRO[KOVI
237.500,00
0,05
17.952,91
0,00
0,00
7,56
219.547,09
160
0
422000
TRO[KOVI PUTOVANJA
123.500,00
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
123.500,00
160
0
423000
USLUGE PO UGOVORU
1.045.000,00
0,21
403.293,74
0,00
0,00
38,59
641.706,26
160
0
424000
1.045.000,00
0,21
438.033,12
0,00
0,00
41,92
606.966,88
160
0
425000
3.582.450,00
0,72
1.567.844,22
0,00
0,00
43,76
2.014.605,78
160
0
426000
2.062.450,00
0,41
1.002.217,43
0,00
0,00
48,59
1.060.232,57
160
0
472000
76.000,00
0,02
29.060,00
0,00
0,00
38,24
46.940,00
160
0
482000
95.000,00
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
95.000,00
160
0
483000
19.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.000,00
160
0
511000
28.500,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
28.500,00
160
0
512000
MA[INE I OPREMA
760.000,00
0,15
267.364,60
0,00
0,00
35,18
492.635,40
160
0
513000
OSTALE NEKRETNINE I
OPREMA
760.000,00
0,15
0,00
0,00
0,00
0,00
760.000,00
160
1
541000
ZEMLJI[TE
589.000,00
0,12
120.000,00
0,00
0,00
20,37
469.000,00
160
2
515000
NEMATERIJALNA
IMOVINA
30.000,00
0,01
30.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
10.453.400,00
2,09
3.875.766,02
0,00
0,00
37,08
6.577.633,98
10.453.400,00
2,09
3.875.766,02
0,00
0,00
37,08
6.577.633,98
25.725.000,00
5,15
22.890.166,15
0,00
0,00
88,98
2.834.833,85
25.725.000,00
5,15
22.890.166,15
0,00
0,00
88,98
2.834.833,85
25.725.000,00
5,15
22.890.166,15
0,00
0,00
88,98
2.834.833,85
13.009.509,26
2,61
11.268.948,61
0,00
0,00
86,62
1.740.560,65
13.009.509,26
2,61
11.268.948,61
0,00
0,00
86,62
1.740.560,65
13.009.509,26
2,61
11.268.948,61
0,00
0,00
86,62
1.740.560,65
200.000,00
0,04
152.172,47
0,00
0,00
76,09
47.827,53
Ukupno za
funkc.kl.
3.6
Glava
3.7
Funkc.kl.
912
MESNE ZAJEDNICE
463000
TRANSFERI OSTALIM
NIVOIMA VLASTI
912
Ukupno za
glavu
3.7
Glava
3.8
Funkc.kl.
920
O[ ''MITRIPOLIT MIHAILO''
ET[ ''BRANISLAV NU[IC''
0
Ukupno za
funkc.kl.
463000
TRANSFERI OSTALIM
NIVOIMA VLASTI
920
Ukupno za
glavu
3.8
Glava
3.9
Funkc.kl.
090
090
NAKNADE ZA SOCIJALNU
ZA[TITU IZ [email protected]
POREZI, OBAVEZNE TAKSE
I KAZNE
NOV^ANE KAZNE I PENALI
PO RE[ENJU SUDOVA
ZGRADE I GRADJEVINSKI
OBJEKTI
O[ ''MITRIPOLIT MIHAILO''
0
Ukupno za
funkc.kl.
920
MATERIJAL
160
Ukupno za
glavu
912
SPECIJALIZOVANE
USLUGE
TEKU]E POPRAVKE I
[email protected]
0
ET[ ''BRANISLAV NU[IC''
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
472000
NAKNADE ZA SOCIJALNU
ZA[TITU IZ [email protected]
~ 93 ~
94 | С т р а н а
090
0
Ukupno za
funkc.kl.
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
463000
TRANSFERI OSTALIM
NIVOIMA VLASTI
090
Ukupno za
glavu
3.9
Glava
3.91
Funkc.kl.
510
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
236.000,00
0,05
235.099,50
0,00
0,00
99,62
900,50
436.000,00
0,09
387.271,97
0,00
0,00
88,82
48.728,03
436.000,00
0,09
387.271,97
0,00
0,00
88,82
48.728,03
4.100.000,00
0,82
0,00
0,00
0,00
0,00
4.100.000,00
1.200.000,00
0,24
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200.000,00
130.000,00
0,03
46.665,10
0,00
0,00
35,90
83.334,90
1.030.000,00
0,21
15.000,00
0,00
0,00
1,46
1.015.000,00
6.460.000,00
1,29
61.665,10
0,00
0,00
0,95
6.398.334,90
6.460.000,00
1,29
61.665,10
0,00
0,00
0,95
6.398.334,90
FOND ZA ZASTITU ZIV.
SREDINE
JKP NAPREDAK-Subvencije
za zast.ziv.sredine
SPECIJALIZOVANE
USLUGE
510
0
451000
510
0
424000
510
0
423000
USLUGE PO UGOVORU
510
1
426000
MATERIJAL
Ukupno za
funkc.kl.
510
Ukupno za
glavu
3.91
Glava
3.92
ZDRAVO MESTO ZA ZDR.
INVESTICIJE
Funkc.kl.
473
FOND ZA ZASTITU ZIV.
SREDINE
473
0
421000
STALNI TRO[KOVI
70.000,00
0,01
68.290,20
0,00
0,00
97,56
1.709,80
473
0
422000
TRO[KOVI PUTOVANJA
380.000,00
0,08
287.332,00
0,00
0,00
75,61
92.668,00
473
0
423000
USLUGE PO UGOVORU
4.320.000,00
0,87
4.290.148,30
0,00
0,00
99,31
29.851,70
473
0
424000
SPECIJALIZOVANE
USLUGE
1.963.403,91
0,39
1.962.500,00
0,00
0,00
99,95
903,91
473
0
426000
MATERIJAL
110.000,00
0,02
108.655,00
0,00
0,00
98,78
1.345,00
6.843.403,91
1,37
6.716.925,50
0,00
0,00
98,15
126.478,41
6.843.403,91
1,37
6.716.925,50
0,00
0,00
98,15
126.478,41
Ukupno za
funkc.kl.
473
Ukupno za
glavu
3.92
Glava
3.93
FOND ZA RAZVOJ MALOG
BIZNISA
Funkc.kl.
473
ZDRAVO MESTO ZA ZDR.
INVESTICIJE
473
0
621000
NABAVKA DOMA]E
FINANSIJSKE IMOVINE
4.158.905,50
0,83
4.000.000,00
0,00
0,00
96,18
158.905,50
473
1
423000
USLUGE PO UGOVORU
1.300.000,00
0,26
1.128.937,00
0,00
0,00
86,84
171.063,00
473
2
421000
STALNI TRO[KOVI
5.000,00
0,00
4.455,00
0,00
0,00
89,10
545,00
5.463.905,50
1,09
5.133.392,00
0,00
0,00
93,95
330.513,50
5.463.905,50
1,09
5.133.392,00
0,00
0,00
93,95
330.513,50
Ukupno za
funkc.kl.
473
Ukupno za
glavu
3.93
Glava
3.94
Funkc.kl.
130
FOND ZA RAZVOJ MALOG
BIZNISA
OPSTINSKI IZBORI
130
0
416000
NAKNADE CLANIVIMA
IZBORNE KOMISIJE
1.691.000,00
0,34
1.643.914,90
0,00
0,00
97,22
47.085,10
130
0
421000
STALNI TRO[KOVI
30.000,00
0,01
15.746,50
0,00
0,00
52,49
14.253,50
130
0
422000
TRO[KOVI PUTOVANJA
30.000,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
130
0
423000
USLUGE PO UGOVORU
90.000,00
0,02
48.924,80
0,00
0,00
54,36
41.075,20
130
0
425000
TEKU]E POPRAVKE I
[email protected]
20.000,00
0,00
10.300,00
0,00
0,00
51,50
9.700,00
130
0
426000
MATERIJAL
50.000,00
0,01
1.745,00
0,00
0,00
3,49
48.255,00
1.911.000,00
0,38
1.720.631,20
0,00
0,00
90,04
190.368,80
1.911.000,00
0,38
1.720.631,20
0,00
0,00
90,04
190.368,80
Ukupno za
funkc.kl.
130
Ukupno za
glavu
3.94
Glava
3.95
OPSTINSKA UPRAVABEZBEDNOST U
SAOBRACAJU
Funkc.kl.
360
OPSTINSKI IZBORI
360
0
423000
USLUGE PO UGOVORU
1.000.000,00
0,20
140.360,00
0,00
0,00
14,04
859.640,00
360
0
424000
SPECIJALIZOVANE
USLUGE
2.000.000,00
0,40
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000.000,00
360
0
426000
MATERIJAL
Ukupno za
funkc.kl.
360
Ukupno za
glavu
3.95
OPSTINSKA UPRAVABEZBEDNOST U
SAOBRACAJU
Ukupno za
razdeo
3
OP[TINSKA UPRAVA
Ukupno za
BK
01
OPSTINA SOKO BANJA
~ 94 ~
450.000,00
0,09
0,00
0,00
0,00
0,00
450.000,00
3.450.000,00
0,69
140.360,00
0,00
0,00
4,07
3.309.640,00
3.450.000,00
0,69
140.360,00
0,00
0,00
4,07
3.309.640,00
488.788.688,53
97,90
402.135.999,59
0,00
0,00
82,27
86.652.688,94
499.262.112,50
100,00
411.364.744,02
0,00
0,00
82,39
87.897.368,48
95 | С т р а н а
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ОДЛУКA
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА 2014. ГОДИНУ
I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Сокобања за 2014. годину (у
даљем тексту: буџет), састоје се од:
1. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА
Укупни приходи и примања остварени по основу
продаје нефинансијске имовине

Укупни расходи и издаци за набавку

нефинансијске имовине
Буџетски суфицит/дефицит
Издаци за набавку финансијске имовине
(осим за набавку домаћих хартија од вредности)
2. Укупан фискални суфицит/дефицит
у динарима
576.650.720,00
612.296.928,00
-35.646.208,00
0,00
-35.646.208,00
3. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

Примања од продаје финансијске имовине
Неутрошена средства из претходног периода
Издаци за отплату главнице дуга
Нето финансирање
54.261.208,00
18.615.000,00
35.646.208,00
Члан 2.
Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима:
Шифра економске класификације
Средства из
буџета
2
3
1
A.
I.
Пренета неутрошена средства из
ранијих година
Рачун прихода и примања,расхода и
издатака буџета општине
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
1.Порески приходи
1.1.Порез на доходак,добит и
капит.добитке
1.2Порез на добра и услуге
1.3 Остали порески приходи
класа 3
2.Непорески приходи,од чега
-наплаћене камате
-накнада за коришћење простора и
грађевинског земљишта
3.Меморандумске ставке за
рефундацију расхода из претходне
~ 95 ~
54.261.208,00
7+8
7
71
576.650.720,00
575.905.830,00
268.280.000,00
711
714
712+713+716+719
173.600.000,00
31.000.000,00
63.680.000,00
74
7411
118.300.000,00
6.500.000,00
7415
25.500.000,00
772
0,00
96 | С т р а н а
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
године
II
III
IV
Б
B
V
VI
VII
VIII
IX
X
5.Донације
6.Трансфери
Примања од продаје нефинансијске
имовине
УКУПНИ РАСХОДИ ИЗДАЦИ
ТЕКУЋИ РАСХОДИ
731+732
733
31.267.642,00
158.058.188,00
8
4+5
4
744.890,00
612.296.928,00
430.422.928,00
1.Расходи за запослене
2.Коришћење роба и услуга
3.Отплата камата
4.Субвенције
5.Издаци за социјалну заштиту
6.Остали расходи
7.ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ
8.КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ
Издаци за нефинансијску имовину
БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ
41
42
44
45
47
48+49
4631+4641+4651
632
5
(7+8)-(4+5)
93.769.616,00
192.637.592,00
6.564.000,00
8.100.000,00
38.436.000,00
38.500.000,00
52.415.720,00
Издаци за набавку финансијске
имовине(осим за набавку домацих
хартија од вредности)
УКУПНИ ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ(IIIIV)
62
РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од продаје финансијске
имовине
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА
1.Примања од домаћих задуживања
1.1.Задуживање код јавних
финансијских институција и
пословних банака
1.2.Задуживање код осталих
кредитора
2.Примања од иностраног
задуживања
Пренета неутрошена средства из
ранијих година
Издаци за набавку финансијске
имовине(за набавку домацих хартија
од вредности)
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ
1.Отплата главнице домаћим
кредиторима
1.1.Отплата главнице домаћим
јавним финансијским институцијама
и пословним банкама
1.2.Отплата главнице осталим
кредиторима
2.Отплата главнице страним
кредиторима
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (V+VI+VIIVIII-IX)Укупни фискални суфицит
плус нето финансирање
181.874.000,00
-35.646.208,00
-35.646.208,00
92
91
911
0,00
0,00
9113+9114
9111+9112+9115+9116+9117+9118+9119
912
54.261.208,00
61
18.615.000,00
611
18.615.000,00
6113+6114
6111+6112+6115+6116+6117+6118+6119
612
35.646.208,00
Члан 3.
~ 96 ~
97 | С т р а н а
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
Потребна средства за финансирање буџетског дефицита из члана 1.ове одлуке обезбедиће
се из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година.
Члан 4.
Приходи и примања буџета општине у укупном износу од 663.025.176,00 динара по врстама,
односно економским класификацијама, утврђени су у следећим износима :
КОНТО
1
ОПИС
ИЗНОС
711000
2
ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ
ДОБИТКЕ
711110
Порез на зараде
711120
Порез на приходе од самосталних делатности
711140
Порез на приход од имовине
711180
смодоприноси
711190
Порез на друге приходе
УКУПНО 711000
УКУПНО
148.000.000,00
148.000.000,00
10.600.000,00
10.600.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
0,00
9.000.000,00
9.000.000,00
173.600.000,00
173.600.000,00
712000
ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА
712100
Порез на фонд зарада
30.000,00
30.000,00
УКУПНО 712000
30.000,00
30.000,00
37.000.000,00
37.000.000,00
713000
ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ
713120
Порез на имовину
713310
Порез на наслеђе и поклоне
713420
650.000,00
650.000,00
Порез на капиталне трансакције
15.000.000,00
15.000.000,00
УКУПНО 713000
52.650.000,00
52.650.000,00
0,00
0,00
5.500.000,00
5.500.000,00
714000
ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ
714440
Средства за противпожарну заштиту
714510
Порез на моторна возила
714540
Накнада за загађење животне средине
714550
Боравишна такса
714560
Општинске и градске накнаде
УКУПНО 714000
0,00
0,00
19.000.000,00
19.000.000,00
6.500.000,00
6.500.000,00
31.000.000,00
31.000.000,00
716000
ДРУГИ ПОРЕЗИ
716110
Комунална такса на фирму
11.000.000,00
11.000.000,00
УКУПНО 716000
11.000.000,00
11.000.000,00
732000
ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
732100
Текуће донације од међународних организација
31.267.642,00
31.267.642,00
УКУПНО 732000
31.267.642,00
31.267.642,00
158.058.188,00
158.058.188,00
733000
ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ
733100
Текући трансфери од других нивоа власти
733200
Капитални трансфери од других нивоа власти
УКУПНО 733000
741000
ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ
741150
741530
Камате на средства буџета општине
Накнаде за коришћење простора и грађевинског
земљишта
741540
Накнада за коришћење природног лековитог фактора
741560
Сливна водна накнада од правних лица
УКУПНО 741000
742000
ПРОДАЈА ДОБАРА И УСЛУГА
742150
Приходи од давања у закуп објеката
742250
Таксе у корист нивоа општина
742351
Приходи општинских органа управе
УКУПНО 742000
~ 97 ~
0,00
0,00
158.058.188,00
158.058.188,00
6.500.000,00
6.500.000,00
25.500.000,00
25.500.000,00
3.500.000,00
3.500.000,00
850.000,00
850.000,00
36.350.000,00
36.350.000,00
4.500.000,00
4.500.000,00
29.500.000,00
29.500.000,00
0,00
0,00
34.000.000,00
34.000.000,00
98 | С т р а н а
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
743000
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ
743324
Приходи од новчаних казни за прекршаје у саобраћају
Новчане казне изречене у прекршајном поступку у корист
општина
2.800.000,00
2.800.000,00
50.000,00
50.000,00
УКУПНО 743000
ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И
ПРАВНИХ ЛИЦА
Текући добровољни трансфери од физичких и правних
лица
2.850.000,00
2.850.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
743351
744000
744150
УКУПНО 743000
745000
МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ
745151
Остали приходи у корист нивоа општина
45.000.000,00
45.000.000,00
УКУПНО 745000
45.000.000,00
45.000.000,00
800000
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
800000
Приходи од продаје нефинансијске имовине
744.890,00
744.890,00
УКУПНО 800000
744.890,00
744.890,00
576.650.720,00
576.650.720,00
УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИЛИВИ
ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
32.113.248,00
ПРЕНЕТА НАМЕНСКА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ. ГОД.
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ
ГОДИНА
11.436.208,00
УКУПНА ПРИМАЊА
42.825.000,00
576.650.720,00
663.025.176,00
Члан 5.
Расходи и издаци буџета, по основним наменама, утврђени су и распоређени у
следећим износима:
КОНТО
НАЗИВ КОНТА
УКУПНИ ПЛАН
ИЗ БУЏЕТА
ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА
410000
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
99.967.864,00
93.769.616,00
6.198.248,00
411000
81.071.983,00
76.369.483,00
4.702.500,00
412000
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
14.819.881,00
13.978.133,00
841.748,00
413000
Накнаде у натури
424.000,00
394.000,00
30.000,00
414000
Социјална давања запосленима
1.234.000,00
980.000,00
254.000,00
415000
Накнаде за запошљене
1.208.000,00
1.008.000,00
200.000,00
416000
Накнаде члановима комисија
570.000,00
400.000,00
170.000,00
417000
Посланички додатак
640.000,00
640.000,00
0,00
420000
КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА
212.432.592,00
192.637.592,00
19.795.000,00
421000
Стални трошкови
42.955.000,00
41.251.000,00
1.704.000,00
422000
Трошкови путовања
2.755.435,00
2.045.435,00
710.000,00
423000
Услуге по уговору
44.731.155,00
37.965.155,00
6.766.000,00
424000
Специјализоване услуге
37.773.905,00
36.423.905,00
1.350.000,00
425000
Текуће поправке и одржавање
56.466.210,00
53.221.210,00
3.245.000,00
426000
Материјал
27.750.887,00
21.730.887,00
6.020.000,00
430000
УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА
0,00
0,00
0,00
431000
Употреба основних средстава
0,00
0,00
0,00
440000
ОТПЛАТА КАМАТА
6.564.000,00
6.564.000,00
0,00
441000
Отплате домаћих камата
4.311.000,00
4.311.000,00
0,00
444000
Пратећи трошкови задуживања
2.253.000,00
2.253.000,00
0,00
450000
СУБВЕНЦИЈЕ
8.100.000,00
8.100.000,00
0,00
~ 98 ~
%
15,08
32,04
0,00
0,99
1,22
99 | С т р а н а
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
451000
Текуће субвенције јавним нефинансијским
организацијама
460000
ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ
НИВОИМА ВЛАСТИ
462000
Донације и дотације међународним
организацијама
8.100.000,00
8.100.000,00
0,00
52.415.720,00
52.415.720,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43.665.720,00
43.665.720,00
0,00
8.600.000,00
8.600.000,00
0,00
150.000,00
150.000,00
0,00
464000
Текуће донације и трансфери осталим
нивоима власти
Дотације организацијама обавезног
социјалног осигурања
465000
Текуће донације и трансфери осталим
нивоима власти
470000
СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ
38.436.000,00
38.436.000,00
0,00
472000
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
38.436.000,00
38.436.000,00
0,00
480000
ОСТАЛИ РАСХОДИ
33.210.000,00
32.500.000,00
710.000,00
481000
Донације невладиним организацијама
16.950.000,00
16.950.000,00
0,00
482000
Порези, обавезне таксе и казне нанетнуте
од једог нивоа
12.530.000,00
11.920.000,00
610.000,00
483000
Новчане казне по решењу судова
3.630.000,00
3.530.000,00
100.000,00
484000
Накнада штете - елементарне непогоде
100.000,00
100.000,00
0,00
490000
АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ
БУЏЕТА
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
499000
Средства резерве
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
510000
ОСНОВНА СРЕДСТВА
177.154.000,00
171.774.000,00
5.380.000,00
511000
Зграде и грађевински објекти
162.644.000,00
161.014.000,00
1.630.000,00
512000
Машине и опрема
9.970.000,00
8.970.000,00
1.000.000,00
513000
Остала основна средства
240.000,00
190.000,00
50.000,00
515000
Нематеријална имовина
1.700.000,00
1.600.000,00
100.000,00
523000
Залихе робе за даљу продају
2.600.000,00
0,00
2.600.000,00
540000
ПРИРОДНА ИМОВИНА
10.130.000,00
10.100.000,00
30.000,00
541000
земљиште
10.130.000,00
10.100.000,00
30.000,00
610000
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ
18.615.000,00
18.615.000,00
0,00
611000
Отплата главнице домаћим кредиторима
18.615.000,00
18.615.000,00
0,00
621000
ОСНИВАЧКИ УЛОГ И НАБАВКА
ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
0,00
0,00
0,00
621000
Оснивачки улог и набавка домаће
финансијске имовине
0,00
0,00
0,00
663.025.176,00
630.911.928,00
32.113.248,00
463000
УКУПНИ РАСХОДИ
~ 99 ~
7,91
5,80
5,01
0,90
26,72
1,53
2,81
0,00
100,00
100 | С т р а н а
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
II ПОСЕБНИ ДЕО
Члан 6.
КОНТО
извор финансирања
ПОЗИЦИЈА
ФУНКЦ.КЛ.
Средства буџета у износу од 630.911.928,00 динара, и средства прихода из изворних акктивности директних и индиректних корисника
средстава буџета, у укупном износу од 32.113.248,00динара, распоређују се по корисницима и врстама издатака то:
ВРСТА РАСХОДА
УКУПНО
УКУПНО
раздео
1
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
функ.
Кл.
110
Извршни И законодавни
органи
Плате и додаци
запослених
Социјални доприноси на
терет послодавца
Социјална давања
запосленима
Посланички
додатак(накнаде
одборницима - дневнице)
извор
финансирања
(01) приходи из
буџета
извор
финансирања
(06) донације
од
међународних
организација
извор
финансирања
(13)
нераспоређени
вишак прихода
из ранијих
година)
01
06
13
извор
финансирања
(15)
неутрошена
средства
донација из
ранијих година
УКУПНО
СРЕДСТВА ИЗ
БУЏЕТА
(01+06+13+15)
Извор
финансирања
из осталих
извора
15
СРЕДСТВА ИЗ
БУЏЕТА
ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА
1.989.000,00
1.989.000,00
0,00
0,00
0,00
1.989.000,00
0,00
355.000,00
355.000,00
0,00
0,00
0,00
355.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
600.000,00
600.000,00
0,00
0,00
0,00
600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Трошкови путовања
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
Услуге по уговору
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
426000
Материјал
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
850.000,00
850.000,00
0,00
0,00
0,00
850.000,00
0,00
110
1
411000
1
110
2
412000
110
3
414000
110
4
417000
110
5
421000
Стални трошкови
110
6
422000
110
7
423000
110
8
110
9
481000
Дотација политичким
странкама
110
10
482000
Порези таксе и казне
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
УКУПНО ФУНКЦИЈА 110
3.914.000,00
3.914.000,00
0,00
0,00
0,00
3.914.000,00
0,00
УКУПНО
раздео
2
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
функ.
Кл.
110
Извршни И законодавни
органи
01
06
~100~
13
15
СРЕДСТВА ИЗ
БУЏЕТА
ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА
101 | С т р а н а
Плате и додаци
запослених
Социјални доприноси на
терет послодавца
Социјална давања
запосленима
2.647.000,00
2.647.000,00
0,00
0,00
0,00
2.647.000,00
0,00
475.000,00
475.000,00
0,00
0,00
0,00
475.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
Посланички додатак
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
Стални трошкови
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
Трошкови путовања
120.000,00
120.000,00
0,00
0,00
0,00
120.000,00
0,00
423000
Услуге по уговору
400.000,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
18
424000
Специјализоване услуге
717.000,00
0,00
0,00
717.000,00
0,00
717.000,00
0,00
19
426000
Материјал
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
484000
Накнада штете елементарне непогоде
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
4.509.000,00
3.792.000,00
0,00
717.000,00
0,00
4.509.000,00
0,00
110
11
411000
110
12
412000
110
13
414000
110
14
417000
110
15
421000
110
16
422000
110
17
110
110
110
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
20
УКУПНО ФУНКЦИЈА 110
раздео
3
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
функ.
Кл.
110
Извршни И законодавни
органи
УКУПНО
01
06
13
СРЕДСТВА ИЗ
БУЏЕТА
15
ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА
110
21
417000
Посланички додатак
20.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
110
22
421000
Стални трошкови
20.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
110
23
422000
Трошкови путовања
20.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
110
24
423000
Услуге по уговору
20.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
УКУПНО ФУНКЦИЈА 110
80.000,00
80.000,00
80.000,00
0,00
раздео
4
ОПШТИНСКА УПРАВА
функ.
Кл.
410
Општи економски И
комерцијални послови
Плате и додаци
запослених
Социјални доприноси на
терет послодавца
410
25
411000
410
26
412000
410
27
413000
410
28
414000
410
29
415000
410
30
416000
410
31
421000
Стални трошкови
410
32
422000
Трошкови путовања
Накнаде у натури
Социјална давања
запосленима
Накнаде трошкова за
запослене
Награде, бонуси и остали
посебни расходи
УКУПНО
01
0,00
06
0,00
13
0,00
СРЕДСТВА ИЗ
БУЏЕТА
15
ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА
31.525.738,00
31.525.738,00
0,00
0,00
0,00
31.525.738,00
0,00
5.764.447,00
5.764.447,00
0,00
0,00
0,00
5.764.447,00
0,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
300.000,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
800.000,00
800.000,00
0,00
0,00
0,00
800.000,00
0,00
400.000,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
7.400.000,00
7.400.000,00
0,00
0,00
0,00
7.400.000,00
0,00
600.000,00
600.000,00
0,00
0,00
0,00
600.000,00
0,00
~101~
102 | С т р а н а
410
33
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
Услуге по уговору
423000
410
34
465000
410
35
482000
410
36
483000
Остале дотације и
трансфери
Порези, обавезне таксе и
казне
Новчане казне и пенали по
решењима судова
УКУПНО ФУНКЦИЈА 410
ОПШТИНСКА УПРАВА
раздео
функ.
Кл.
170
170
37
170
38
444000
170
39
611000
Пратећи трошкови
задуживања
Отплата главнице код
пословних банака
УКУПНО ФУНКЦИЈА 110
ОПШТИНСКА УПРАВА
раздео
функ.
Кл.
110
21.200.000,00
0,00
0,00
0,00
21.200.000,00
0,00
150.000,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
3.500.000,00
3.500.000,00
0,00
0,00
0,00
3.500.000,00
0,00
76.670.185,00
76.670.185,00
0,00
0,00
0,00
76.670.185,00
0,00
УКУПНО
0,00
4.311.000,00
0,00
2.253.000,00
2.253.000,00
0,00
0,00
0,00
2.253.000,00
0,00
18.615.000,00
18.615.000,00
0,00
0,00
0,00
18.615.000,00
0,00
25.179.000,00
25.179.000,00
0,00
0,00
0,00
25.179.000,00
0,00
УКУПНО
Дотације невладиним
организацијама
Дотације невладиним
организацијама - верским
заједницама
Трансфери другим
нивоима власти-историјски
архив
0,00
0,00
3.500.000,00
300.000,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
500.000,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
5.500.000,00
5.500.000,00
0,00
0,00
0,00
5.500.000,00
9.850.000,00
0,00
0,00
0,00
9.850.000,00
463000
110
43
499110
Стална резерва
110
44
499120
Текућа резерва
УКУПНО ФУНКЦИЈА 110
9.850.000,00
ОПШТИНСКА УПРАВА
423000
130
47
425000
СРЕДСТВА ИЗ
БУЏЕТА
15
0,00
42
46
13
3.500.000,00
110
130
06
3.500.000,00
481000
424000
01
ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА
Извршни И законодавни
органи
41
45
ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА
0,00
110
130
СРЕДСТВА ИЗ
БУЏЕТА
15
0,00
481000
130
13
4.311.000,00
40
функ.
Кл.
06
4.311.000,00
110
раздео
01
Трансакције везане за
јавни дуг
Камата
441000
21.200.000,00
УКУПНО
01
06
13
СРЕДСТВА ИЗ
БУЏЕТА
15
Опште услуге
Специјализоване услуге
Услуге по уговоруканцеларија за младе
Текуће поправке и
одржавање
9.000.000,00
9.000.000,00
0,00
0,00
0,00
9.000.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
3.550.000,00
3.550.000,00
0,00
0,00
0,00
3.550.000,00
~102~
0,00
ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА
103 | С т р а н а
130
48
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
Материјал
426000
Материјал-канцеларија за
младе
Зграде и грађевински
објекти
4.500.000,00
4.500.000,00
0,00
0,00
0,00
4.500.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
11.500.000,00
11.500.000,00
0,00
0,00
0,00
11.500.000,00
450.000,00
450.000,00
0,00
0,00
0,00
450.000,00
90.000,00
90.000,00
0,00
0,00
0,00
90.000,00
130
49
426000
130
50
511000
130
51
512000
Машине и опрема
130
52
513000
Остала основна средства
130
53
515000
Нематеријална имовина
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
УКУПНО ФУНКЦИЈА 130
29.390.000,00
29.390.000,00
0,00
0,00
0,00
29.390.000,00
ОПШТИНСКА УПРАВА
раздео
функ.
Кл.
560
УКУПНО
01
06
13
СРЕДСТВА ИЗ
БУЏЕТА
15
54
421000
Стални трошкови
12.700.000,00
12.700.000,00
0,00
0,00
0,00
12.700.000,00
560
55
424000
Специјализоване услуге
9.500.000,00
9.500.000,00
0,00
0,00
0,00
9.500.000,00
3.900.000,00
3.900.000,00
0,00
0,00
0,00
3.900.000,00
3.500.000,00
3.500.000,00
0,00
0,00
0,00
3.500.000,00
29.600.000,00
29.600.000,00
0,00
0,00
0,00
29.600.000,00
560
56
425000
Текуће поправке и
одржавање
560
57
512000
Машине и опрема
УКУПНО ФУНКЦИЈА 560
ОПШТИНСКА УПРАВА
функ.
Кл.
520
520
58
511000
функ.
Кл.
50
50
59
423000
функ.
Кл.
473
01
06
13
СРЕДСТВА ИЗ
БУЏЕТА
15
Зграде и грађевински
објекти
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
0,00
0,00
6.000.000,00
УКУПНО ФУНКЦИЈА 050
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
0,00
0,00
6.000.000,00
ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА
УКУПНО
01
06
13
СРЕДСТВА ИЗ
БУЏЕТА
15
0,00
ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА
Незапосленост
Услуге по уговору
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000.000,00
УКУПНО ФУНКЦИЈА 050
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000.000,00
РЕГИОНАЛНА АГЕНЦИЈА
- ДМО источна Србија
раздео
УКУПНО
0,00
Управљање отпадним
водама
ОПШТИНСКА УПРАВА Фонд за подршку
активном запошљавању
раздео
ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА
Заштита животне
средине
некласификована на
другом месту
560
раздео
0,00
УКУПНО
01
06
Туризам
~103~
13
15
СРЕДСТВА ИЗ
БУЏЕТА
0,00
ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА
104 | С т р а н а
60
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
424000
Специјализоване услуге
1.046.605,00
0,00
0,00
1.046.605,00
0,00
1.046.605,00
УКУПНО ФУНКЦИЈА 473
1.046.605,00
0,00
0,00
1.046.605,00
0,00
1.046.605,00
ОПШТИНСКА УПРАВА
раздео
функ.
Кл.
980
980
61
472000
980
62
472000
функ.
Кл.
90
90
63
472000
90
64
472000
90
90
65
472000
90
66
421000
0,00
0,00
20.100.000,00
500.000,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
УКУПНО ФУНКЦИЈА 980
20.600.000,00
20.600.000,00
0,00
0,00
0,00
20.600.000,00
Социјална заштита
некласификована на
другом месту
Накнаде за социјалну
заштиту-фонд за социјалну
политику
Накнаде за социјалну
заштиту-фонд за децу
Социјална заштита
некласификована на
другом месту
Накнада за социјалну
заштиту - једнократна
помоћ
УКУПНО ФУНКЦИЈА 090
ОПШТИНСКА УПРАВА
функ.
Кл.
810
810
67
481000
СРЕДСТВА ИЗ
БУЏЕТА
15
0,00
Стални трошкови
раздео
13
20.100.000,00
Комесаријат за избеглице
функ.
Кл.
06
20.100.000,00
УКУПНО ФУНКЦИЈА 090
раздео
01
Образовање
некласификовано на
другом месту
Накнаде за социјалну
заштиту -превоз ученика
Накнаде за социјалну
заштиту-Награде
ученицима и студентима
ОПШТИНСКА УПРАВА
раздео
УКУПНО
УКУПНО
7.000.000,00
01
06
13
СРЕДСТВА ИЗ
БУЏЕТА
15
7.000.000,00
0,00
0,00
0,00
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
0,00
0,00
6.000.000,00
13.000.000,00
13.000.000,00
0,00
0,00
0,00
13.000.000,00
УКУПНО
3.586.000,00
01
06
13
600.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
3.596.000,00
610.000,00
УКУПНО
01
2.986.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
2.986.000,00
0,00
3.596.000,00
06
13
0,00
ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА
0,00
ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА
3.586.000,00
СРЕДСТВА ИЗ
БУЏЕТА
15
ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА
7.000.000,00
СРЕДСТВА ИЗ
БУЏЕТА
15
0,00
0,00
ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА
Услуге рекреације И
спорта
Дотације невладиним
организацијама спортским клубовима
11.000.000,00
11.000.000,00
0,00
0,00
0,00
11.000.000,00
УКУПНО ФУНКЦИЈА 810
11.000.000,00
11.000.000,00
0,00
0,00
0,00
11.000.000,00
~104~
0,00
105 | С т р а н а
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ОПШТИНСКА УПРАВА
раздео
функ.
Кл.
620
620
68
541000
функ.
Кл.
421
421
69
421
70
451000
421
71
481000
10.000.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000.000,00
510
72
451000
функ.
Кл.
760
760
73
464000
УКУПНО
01
06
13
СРЕДСТВА ИЗ
БУЏЕТА
15
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
6.700.000,00
6.700.000,00
0,00
0,00
0,00
6.700.000,00
1.300.000,00
1.300.000,00
0,00
0,00
0,00
1.300.000,00
9.000.000,00
9.000.000,00
0,00
0,00
0,00
9.000.000,00
УКУПНО
01
06
13
СРЕДСТВА ИЗ
БУЏЕТА
15
0,00
ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА
0,00
ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА
Управљање отпадом
Субвенције јавним
нефинансијским
предузећима
700.000,00
700.000,00
0,00
0,00
0,00
700.000,00
УКУПНО ФУНКЦИЈА 510
700.000,00
700.000,00
0,00
0,00
0,00
700.000,00
ОПШТИНСКА УПРАВА
раздео
ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА
Пољопривреда
ОПШТИНСКА УПРАВА
510
СРЕДСТВА ИЗ
БУЏЕТА
15
10.000.000,00
УКУПНО ФУНКЦИЈА 421
функ.
Кл.
13
Земљиште
Субвенције јавним
нефинансијским
предузећима
Дотације невладиним
организацијама
раздео
06
УКУПНО ФУНКЦИЈА 620
Специјализоване услуге
424000
01
Развој заједнице
ОПШТИНСКА УПРАВАПрограм подршке за
спровођење
пољопривредне
политике И политике
руралног развоја на
подручју општине
Сокобања за 2014 год.
раздео
УКУПНО
Здравство
некласификовано на
другом месту
Дотације организацијама
обавезног социјалног
осигурања-помоћ
здравственим
организацијама
УКУПНО ФУНКЦИЈА 760
УКУПНО
01
06
13
СРЕДСТВА ИЗ
БУЏЕТА
15
0,00
ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА
8.600.000,00
8.600.000,00
0,00
0,00
0,00
8.600.000,00
0,00
8.600.000,00
8.600.000,00
0,00
0,00
0,00
8.600.000,00
0,00
~105~
106 | С т р а н а
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
раздео
4
глава
4,1
функ.
Кл.
330
330
74
411000
330
75
412000
330
76
422000
330
77
423000
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНСКИ ЈАВНИ
ПРАВОБРАНИЛАЦ
глава
4,2
функ.
Кл.
820
06
13
СРЕДСТВА ИЗ
БУЏЕТА
15
764.867,00
764.867,00
0,00
0,00
0,00
764.867,00
136.915,00
136.915,00
0,00
0,00
0,00
136.915,00
Трошкови путовања
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
Услуге по уговору
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
941.782,00
941.782,00
0,00
0,00
0,00
941.782,00
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4,1
4
01
ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА
Судови
Плате и додаци
запослених
Социјални доприноси на
терет послодавца
раздео
УКУПНО
НАРОДНА
БИБЛИОТЕКА"СТЕВАН
СРЕМАЦ"
УКУПНО
01
06
13
СРЕДСТВА ИЗ
БУЏЕТА
15
0,00
ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА
Услуге културе
Плате и додаци
запослених
Социјални доприноси на
терет послодавца
4.182.000,00
4.182.000,00
0,00
0,00
0,00
4.182.000,00
748.578,00
748.578,00
0,00
0,00
0,00
748.578,00
14.000,00
14.000,00
0,00
0,00
0,00
14.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
108.000,00
108.000,00
0,00
0,00
0,00
108.000,00
425.000,00
420.000,00
0,00
0,00
0,00
420.000,00
5.000,00
Трошкови путовања
110.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
10.000,00
Услуге по уговору
396.000,00
330.000,00
0,00
0,00
0,00
330.000,00
66.000,00
424000
Специјализоване услуге
130.000,00
110.000,00
0,00
0,00
0,00
110.000,00
20.000,00
140.000,00
140.000,00
0,00
0,00
0,00
140.000,00
295.000,00
265.000,00
0,00
0,00
0,00
265.000,00
30.000,00
50.000,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
10.000,00
820
78
411000
820
79
412000
820
80
413000
820
81
414000
820
82
415000
820
83
421000
Стални трошкови
820
84
422000
820
85
423000
820
86
Накнаде у натури
Социјална давања
запосленима
Накнаде трошкова за
запослене
820
87
425000
Текуће поправке и
одржавање
820
88
426000
Материјал
820
89
482000
820
90
511000
820
91
512000
Машине и опрема
820
92
515000
Порези, обавезне таксе и
казне
Зграде и грађевински
објекти
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170.000,00
170.000,00
0,00
0,00
0,00
170.000,00
Нематеријална имовина
1.500.000,00
1.400.000,00
0,00
0,00
0,00
1.400.000,00
100.000,00
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4,2
8.318.578,00
8.027.578,00
0,00
0,00
0,00
8.027.578,00
291.000,00
~106~
107 | С т р а н а
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА
ТУРИЗАМ,КУЛТУРУ И
СПОРТ
раздео
глава
4,3
функ.
Кл.
473
Плате и додаци
запослених
Социјални доприноси на
терет послодавца
Социјална давања
запосленима
Награде бонуси и остали
расходи
06
13
СРЕДСТВА ИЗ
БУЏЕТА
15
ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА
10.084.020,00
5.381.520,00
0,00
0,00
0,00
5.381.520,00
4.702.500,00
1.804.941,00
963.193,00
0,00
0,00
0,00
963.193,00
841.748,00
204.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
204.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.864.000,00
4.250.000,00
0,00
0,00
0,00
4.250.000,00
614.000,00
934.000,00
624.000,00
0,00
0,00
0,00
624.000,00
310.000,00
Услуге по уговору
14.035.000,00
9.305.000,00
0,00
0,00
0,00
9.305.000,00
4.730.000,00
424000
Специјализоване услуге
10.445.000,00
10.065.000,00
0,00
0,00
0,00
10.065.000,00
380.000,00
425000
Текуће поправке и
одржавање
1.400.000,00
1.300.000,00
0,00
0,00
0,00
1.300.000,00
100.000,00
426000
Материјал
4.770.000,00
4.360.000,00
0,00
0,00
0,00
4.360.000,00
410.000,00
7.000.000,00
6.500.000,00
0,00
0,00
0,00
6.500.000,00
500.000,00
7.350.000,00
5.800.000,00
0,00
0,00
0,00
5.800.000,00
1.550.000,00
3.400.000,00
2.900.000,00
0,00
0,00
0,00
2.900.000,00
500.000,00
2.600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.600.000,00
68.890.961,00
51.448.713,00
0,00
0,00
0,00
51.448.713,00
17.442.248,00
93
411000
473
94
412000
473
95
414000
473
96
416000
473
97
421000
Стални трошкови
473
98
422000
Трошкови путовања
473
99
423000
473
100
473
101
473
102
Порези, обавезне таксе и
казне
Зграде и грађевински
објеки
473
103
482000
473
104
511000
473
105
512000
Машине и опрема
523000
Залихе робе за даљу
продају
106
01
Туризам
473
473
УКУПНО
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4,3
ПРЕДШКОЛСКА
УСТАНОВА 'БУЦКО'
раздео
глава
4,4
функ.
Кл.
911
911
107
411000
911
108
412000
911
109
413000
911
110
414000
911
111
415000
911
112
416000
УКУПНО
01
06
13
СРЕДСТВА ИЗ
БУЏЕТА
15
ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА
Предшколско
образовање
Плате и додаци
запослених
Социјални доприноси на
терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања
запосленима
Накнаде трошкова за
запослене
Награде, бонуси и остали
посебни расходи
22.500.000,00
22.500.000,00
0,00
0,00
0,00
22.500.000,00
4.150.000,00
4.150.000,00
0,00
0,00
0,00
4.150.000,00
380.000,00
350.000,00
0,00
0,00
0,00
350.000,00
560.000,00
560.000,00
0,00
0,00
0,00
560.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
170.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170.000,00
~107~
30.000,00
108 | С т р а н а
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
911
113
421000
Стални трошкови
911
114
422000
911
115
423000
911
116
2.909.000,00
2.174.000,00
0,00
0,00
0,00
2.174.000,00
735.000,00
Трошкови путовања
350.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350.000,00
Услуге по уговору
970.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
970.000,00
424000
Специјализоване услуге
550.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
350.000,00
1.645.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.645.000,00
4.330.000,00
270.000,00
0,00
0,00
0,00
270.000,00
4.060.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
911
117
425000
Текуће поправке и
одржавање
911
118
426000
Материјал
911
119
431000
Амортизација
911
120
482000
911
121
511000
911
122
512000
Порези, обавезне таксе и
казне наметнуте од једног
нивоа
Зграде и грађевински
објекти
Машине и опрема
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4,4
ДИРЕКЦИЈА ЗА
УРБАНИЗАМ И
ИЗГРАДЊУ - СОКОБАЊА
раздео
глава
4,5
функ.
Кл.
620
0,00
120.000,00
70.000,00
0,00
50.000,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
39.234.000,00
30.274.000,00
0,00
0,00
0,00
30.274.000,00
8.960.000,00
УКУПНО
01
06
13
СРЕДСТВА ИЗ
БУЏЕТА
15
ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА
Раyвој заједнице
Плате и додаци
запослених
Социјални доприноси на
терет послодавца
Социјална давања
запосленима
7.379.358,00
7.379.358,00
0,00
0,00
0,00
7.379.358,00
1.385.000,00
1.385.000,00
0,00
0,00
0,00
1.385.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.117.000,00
14.067.000,00
0,00
0,00
0,00
14.067.000,00
110.000,00
110.000,00
0,00
0,00
0,00
110.000,00
Услуге по уговору
2.900.000,00
2.050.000,00
0,00
0,00
0,00
2.050.000,00
850.000,00
Специјализоване услуге
1.735.300,00
1.335.300,00
0,00
0,00
0,00
1.335.300,00
400.000,00
37.831.210,00
17.831.210,00
0,00
20.000.000,00
0,00
37.831.210,00
8.506.200,00
8.386.200,00
0,00
0,00
0,00
8.386.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
78.966.000,00
56.141.000,00
0,00
22.825.000,00
0,00
78.966.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
620
123
411000
620
124
412000
620
125
414000
620
126
415000
Накнаде за запослене
620
127
416000
Награде, бонуси и остали
посебни расходи
620
128
421000
Стални трошкови
620
129
422000
Трошкови путовања
620
130
423000
620
131
424000
620
132
425000
Текуће поправке и
одржавање
620
133
426000
Материјал
620
134
431000
Амортизација
620
135
482000
620
136
483000
620
137
511000
620
138
512000
Порези, обавезне таксе и
казне
Новчане казне и пенали по
решењима судова
Зграде и грађевински
објекти
Машине и опрема
~108~
50.000,00
120.000,00
109 | С т р а н а
620
620
139
140
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
515000
Нематеријална имовина
523000
Залихе робе за даљу
продају
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4,5
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
раздео
глава
4,6
функ.
Кл.
160
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
153.480.068,00
109.235.068,00
0,00
42.825.000,00
0,00
152.060.068,00
УКУПНО
01
06
13
141
421000
Стални трошкови
500.000,00
200.000,00
0,00
160
142
422000
Трошкови путовања
190.000,00
150.000,00
160
143
423000
Услуге по уговору
850.000,00
663.629,00
160
144
424000
Специјализоване услуге
600.000,00
160
145
425000
Текуће поправке и
одржавање
160
146
426000
Материјал
160
147
472000
Накнада за социјалну
заштиту
160
148
482000
Порези и обавезне таксе
160
149
483000
Новчане казне и пенали
160
150
511000
Зграде и грађевински
објекти
160
151
512000
Машине и опрема
160
152
513000
Остала основна средства
160
153
541000
Земљиште
160
154
515000
Нематеријална имовина
глава
4,7
функ.
Кл.
912
912
155
463000
раздео
глава
ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА
Опште јавне услуге
некласификоване на
другом месту
160
раздео
СРЕДСТВА ИЗ
БУЏЕТА
15
1.420.000,00
0,00
0,00
200.000,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
40.000,00
0,00
36.371,00
0,00
700.000,00
150.000,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
200.000,00
5.000.000,00
3.164.258,00
0,00
335.742,00
0,00
3.500.000,00
1.500.000,00
3.200.000,00
1.497.145,00
0,00
302.855,00
0,00
1.800.000,00
1.400.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
100.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
50.000,00
130.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
100.000,00
3.580.000,00
3.500.000,00
0,00
0,00
0,00
3.500.000,00
80.000,00
200.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
130.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4,6
14.580.000,00
9.905.032,00
0,00
674.968,00
0,00
10.580.000,00
4.000.000,00
ОШ "М.МИХАЈЛО"
УКУПНО
01
06
13
СРЕДСТВА ИЗ
БУЏЕТА
15
ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА
Основно образовање
Трансфери другим
нивоима власти
17.325.000,00
17.325.000,00
0,00
0,00
0,00
17.325.000,00
0,00
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4,7
17.325.000,00
17.325.000,00
0,00
0,00
0,00
17.325.000,00
0,00
СШ "Б. НУШИЋ"
УКУПНО
01
06
4,8
~109~
13
15
СРЕДСТВА ИЗ
БУЏЕТА
ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА
110 | С т р а н а
функ.
Кл.
920
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
920
156
463000
Средње образовање
Трансфери другим
нивоима власти
22.720.000,00
22.720.000,00
0,00
0,00
0,00
22.720.000,00
0,00
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4,8
22.720.000,00
22.720.000,00
0,00
0,00
0,00
22.720.000,00
0,00
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАД
раздео
глава
4,9
функ.
Кл.
90
90
157
472000
90
158
463000
Социјална заштита
некласификована на
другом месту
Накнаде за социјалну
заштиту
Трансфери другим
нивоима власти
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4,9
ФОНД ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
раздео
глава
4,10
функ.
Кл.
510
159
451000
ЈКП Напредак - Субвенције
за заштиту животне
средине
510
160
424000
510
161
425000
510
162
426000
4,11
функ.
Кл.
360
06
13
СРЕДСТВА ИЗ
БУЏЕТА
15
ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА
1.200.000,00
1.200.000,00
0,00
0,00
0,00
1.200.000,00
0,00
3.570.720,00
3.570.720,00
0,00
0,00
0,00
3.570.720,00
0,00
4.770.720,00
4.770.720,00
0,00
0,00
0,00
4.770.720,00
0,00
УКУПНО
01
06
13
СРЕДСТВА ИЗ
БУЏЕТА
15
ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА
700.000,00
700.000,00
0,00
0,00
0,00
700.000,00
0,00
Специјализоване услуге
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000.000,00
0,00
Текуће поправке и
одржавање
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000.000,00
0,00
Материјал
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4,10
7.700.000,00
7.700.000,00
0,00
0,00
0,00
7.700.000,00
0,00
ОПШТИНСКА УПРАВА БЕЗБЕДНОСТ У
САОБРАЋАЈУ
глава
01
Управљање отпадом
510
раздео
УКУПНО
УКУПНО
01
06
13
СРЕДСТВА ИЗ
БУЏЕТА
15
ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА
Јавни ред И безбедност
некласификован на
другом месту
360
163
423000
Услуге по уговору
360
164
424000
Специјализоване услуге
360
165
426000
Материјал
360
166
512000
Машине и опрема
360
167
513000
Остала основна средства
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
400.000,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
1.850.000,00
1.850.000,00
0,00
0,00
0,00
1.850.000,00
0,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
~110~
111 | С т р а н а
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4,11
,,СПОРТ ЗА СВЕ-СВЕ ЗА
СПОРТ”
раздео
глава
4,12
функ.
Кл.
810
168
422000
Трошкови путовања
810
169
423000
Услуге по уговору
810
170
424000
Специјализоване услуге
810
171
426000
Материјал
511000
172
глава
4,13
функ.
Кл.
451
0,00
144.155,00
0,00
0,00
0,00
1.631.775,00
0,00
0,00
0,00
69.687,00
0,00
Зграде и грађевински
објекти
53.320.000,00
20.000.000,00
27.308.365,00
0,00
6.011.635,00
53.320.000,00
0,00
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4,12
55.165.617,00
20.000.000,00
29.153.982,00
0,00
6.011.635,00
55.165.617,00
0,00
УКУПНО
01
06
13
СРЕДСТВА ИЗ
БУЏЕТА
15
ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА
Друмски саобраћај
175
424000
Специјализоване услуге
451
176
426000
Материјал
511000
107.280,00
0,00
107.280,00
0,00
0,00
107.280,00
0,00
78.380,00
0,00
78.380,00
0,00
0,00
78.380,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Зграде и грађевински
објекти
1.928.000,00
0,00
1.928.000,00
0,00
0,00
1.928.000,00
0,00
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4,13
2.113.660,00
0,00
2.113.660,00
0,00
0,00
2.113.660,00
0,00
ВОЈНА ОДБРАНА
426000
0,00
1.631.775,00
0,00
451
178
144.155,00
0,00
0,00
Услуге по уговору
210
0,00
0,00
Трошкови путовања
210
144.155,00
1.631.775,00
0,00
423000
4,14
ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА
0,00
422000
функ.
Кл.
СРЕДСТВА ИЗ
БУЏЕТА
15
0,00
69.687,00
174
глава
2.500.000,00
0,00
173
раздео
13
0,00
0,00
451
177
06
0,00
0,00
451
451
01
0,00
69.687,00
ТЕХНИЧКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА
раздео
УКУПНО
2.500.000,00
Услуге рекреације И
спорта
810
810
2.500.000,00
УКУПНО
01
06
13
СРЕДСТВА ИЗ
БУЏЕТА
15
ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА
ВОЈНА ОДБРАНА
Материјал
550.000,00
550.000,00
0,00
0,00
0,00
550.000,00
0,00
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 4,14
550.000,00
550.000,00
0,00
0,00
0,00
550.000,00
0,00
663.025.176,00
545.383.078,00
31.267.642,00
48.249.573,00
6.011.635,00
630.911.928,00
32.113.248,00
~ 111~
112 | С т р а н а
СОКОБАЊА
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ
Члан 7.
У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од 5.500.000,00 динара, а у
сталну буџетску резерву издвајају се средства у износу од 500.000,00 динара
Члан 8.
Капитални издаци општине Сокобања у оквиру економске класификације 500000 – Издаци
за нефинансијску имовину у текућој и наредне две буџетске године према функционалним
класификацијама буџетских корисника планирају се у следећим износима:
Шифра СДК:
0
Укупно
39.358
87.766
Извор
2013
2014
2015
2016
Након 2016
7
8
9
10
Изградња зграда и
објеката
1
Приходи из
буџета
4.200
1.784
Изградња зграда и
објеката
1
Приходи из
буџета
3.158
13.842
1
Приходи из
буџета
1.200
Капитално одржавање
зграда и објеката
1
Приходи из
буџета
1.800
5113
Капитално одржавање
зграда и објеката
1
Приходи из
буџета
7.000
Конто 4.
ниво
6
Конто 3.
ниво
5а
Р. бр.
5
1
2
3
1
РЕКОНСТРУКЦИЈА ТРОТОАРА У
УЛ. КНЕЗА МИЛОША
511
5112
2
РЕКОНТРУКЦИЈА УЛ.НИКОЛЕ
ПАШИЋА
511
5112
Опис конта
4
4а
511
5114
511
5113
511
5
ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНЕ
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА ГРАДСКИМ
УЛИЦАМА
КАПИТАЛО ОДРЖАВАЊЕ
СВЕТЛОСНЕ САОБРАЋАЈНЕ
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ
КАП.ОДРЖАВАЊЕ ТРОТОАРА У
УЛ. А.МАРКИШИЋА
6
ПРОСЕЦАЊЕ УЛИЦЕ У БЛОКУ
21 НАСЕЉЕ ЦАРИНА
511
5112
Изградња зграда и
објеката
1
Приходи из
буџета
840
7
УРЕЂЕЊЕ ПАРКИНГ ПРОСТОРА
(ПОРЕД ПАРЦЕЛЕ ЕПСА)
511
5113
Капитално одржавање
зграда и објеката
1
Приходи из
буџета
1.200
511
5112
Изградња зграда и
објеката
1
Приходи из
буџета
2.400
511
5113
Капитално одржавање
зграда и објеката
1
Приходи из
буџета
48.900
515
5151
1
Приходи из
буџета
100
511
5112
511
5112
8
9
КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ
ГРАДСКЕ УЛИЦЕ (КИШНА
КАНАЛИЗАЦИЈА УЛ.СОЛУНСКА)
КАП.ОДРЖАВАЊЕ ОПШТНСКИХ
ПУТЕВА - ДУГО ПОЉЕ И РЕСНИК
Пројектно планирање
СОФТВЕР ЗА РАЧУНОВОДСТВО
10
Нематеријална имовина
12
НАБАВКА И УГРАДЊА АКВА
ТОРЊА У ДЕЧИЈЕМ БАЗЕНУ У
КОМПЛЕКСУ ОТВОРЕНИХ
БАЗЕНА "ПОДИНА"
ИЗГРАДЊА ДЕЧИЈЕГ БАЗЕНА НА
АКВА ПАРКУ "ПОДИНА"
13
НАБАВКА ПОКРИВКИ ЗА БАЗЕНЕ
СА СОЛАРНИМ ПРИЗМАМА
512
5129
14
НАБАВКА ДВЕ РЕЗЕРВНЕ ПУМПЕ
ЗА ФИЛТЕРЕ И ТОБОГАНЕ
512
5129
512
5129
511
5112
11
15
16
0
Опис
извора
Назив капиталног пројекта
4
0
у дин (заокружено на 000)
0
3
0
НАБАВКА И МОНТАЖА
ЗАБАВНИХ СПРАВА ИЛИ МИНИ
ГОЛФ ТЕРЕНА
ИЗГРАДЊА НАДСТРЕШНИЦЕ
ИЗНАД УЛАЗА У МАШИНСКУ
САЛУ И ШАХТА
Изградња зграда и
објеката
Изградња зграда и
објеката
Опрема за производњу,
моторна, непокретна и
немоторна опрема
Опрема за производњу,
моторна, непокретна и
немоторна опрема
Опрема за производњу,
моторна, непокретна и
немоторна опрема
Изградња зграда и
објеката
~112~
1
Приходи из
буџета
5.500
1
Приходи из
буџета
1
Приходи из
буџета
1.500
1
Приходи из
буџета
400
1
Приходи из
буџета
1.000
1
Приходи из
буџета
300
32.000
113 | С т р а н а
СОКОБАЊА
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ
III ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА
Члан 9
Корисник буџета може преузимати обавезе на терет буџета само до износа
апропријације утврђене Одлуком.
Директни и индиректни корисници средстава буџета могу користити средства распоређена
овом Одлуком само за намене за које су им по њиховим захтевима та средства одобрена и
пренета.
Члан 10.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним
примањима буџета.
Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и
то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални стални
трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.
Ако корисници буџетских средстава не остваре приходе из других извора у планираном
износу апропријације утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет буџета
општине.
Члан 11.
Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава имају
расходи за сталне трошкове, текућих поправки и одржавања и материјал.
Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу сталних
трошкова, трошкова текућих поправки и одржавања, материјала, као и по основу
капиталних издатака измире у року утврђеном законом који регулише рокове измирења
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.
Члан 12.
Средства буџета и остали извори прихода буџетских корисника распоређују се и исказују
по ближим наменама, у складу са економском и функционалном класификацијом,
годишњим програмом и финансијским планом прихода и расхода.
Финансијски план буџетског корисника усаглашен са годишњим износима апропријација
доноси надлежни орган буџетског корисника најкасније 15 дана по усвајању одлуке о
буџету.
Члан 13.
Корисници буџетских средстава приликом набавке роба,услуга и радова су дужни да
поступе у складу са Законом о јавним набавкама.
Набавком мале вредности, у смислу Закона о јавним набавкама, сматра се набавка чија
је вредност дефинисана Законом о буџету Републике Србије.
Члан 14.
Распоред остварених прихода врши се тромесечним плановима, које доноси орган
управе надлежан за финансије. Корисник средстава буџета може вршити плаћања у
границама прописаних квота за свако тромесечје.
Члан 15.
~113~
114 | С т р а н а
СОКОБАЊА
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ
У случају да се у току године обим пословања или овлашћења директног корисника
буџетских средстава промени, износ апропријација издвојених за активности тог корисника
могу се увећати, односно смањити на терет или у корист текуће буџетске резерве.
Председник општине доноси одлуку о промени апропријације из општих прихода и
преносу апропријације у текућу буџетску резерву, у складу са чланом 61. Закона о
буџетском систему.
Директни корисник буџетских средстава, уз одобрење локалног органа управе надлежног за
финансије, може извршити преусмеравање апропријација одобрених на име одређеног
расхода у износу од 5 % вредности апропријације за расход чији се износ умањује.
Члан 16.
За извршење ове Одлуке одговоран је председник општине.
Наредбодавац за извршење буџета је председник општине.
Члан 17.
Општинско веће је одговорно, у смислу Закона о буџетском систему, за спровођење
фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и примањима и
расходима и издацима.
Овлашћује се председник општине да, у складу са чланом 27ж Закона о буџетском
систему, може поднети захтев министарству надлежном за послове финансија за
одобрење фискалног дефицита од 10% уколико је резултат реализације јавних
финансија.
Члан 18.
Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и
најмање два пута годишње информише председника општине (општинско веће), а
обавезно у року петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног
периода.
У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана општинско веће
усваја и доставља извештај Скупштини општине.
Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложења
великих одступања.
Члан 19.
Одлуку о употреби текуће буџетске резерве, на предлог органа управе надлежног за
финансије, доноси председник општине.
Средства текуће буџетске резерве користиће се за непланиране или недовољно
планиране апропријације.
Одобрена средства по овом основу представљају повећање апропријације корисника за
одређене намене и исказују се на конту намена за коју су средства усмерена.
Члан 20.
Стална буџетска резерва исказује се као посебна апропријација и користи се за
финансирање расхода на име учешћа локалне власти у отклањању последица
ванредних околности.
Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве доноси Председник на предлог
органа управе надлежног за финансије, а на основу закључка Штаба за ванредне
ситуације , а у складу са Законом о ванредним ситуацијама.
Члан 21.
~114~
115 | С т р а н а
СОКОБАЊА
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ
За законито, наменско, економично и ефикасно коришћење средстава директног
корисника одговоран је функционер директног корисника.
За законито, наменско, економично и ефикасно коришћење средстава распоређених
буџетом индиректним корисницима одговорни су руководиоци индиректних корисника
буџетских средстава.
Члан 22.
Корисници средстава буџета могу користити средства распоређена овом Одлуком само
за намене за које су им по њиховим захтевима одобрена и пренета.
Члан 23.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава чија се делатност у целини или
претежно финансира из буџета умањиће обрачунату амортизацију средстава за рад у
2014. години сразмерно делу средстава обезбеђених из буџета.
Члан 24.
У случају да за извршење одређеног плаћања корисника није постојао правни основ
средства се враћају у буџет.
Члан 25.
Уколико корисник буџета својом делатношћу изазове судски спор извршење
правоснажних судских одлука и судска поравњања извршавају се на терет његових
апропријација, а преко апропријације која је намењена за ову врсту расхода.
Члан 26.
Новчана средства буџета општине и директних и индиректних корисника средстава
буџета, воде се на консолидованом рачуну трезора општине Сокобања .
Средства остварена у поступку приватизације користиће се за набавку нефинансијске
имовине у 2014. години.
Члан 27.
Новчана средства на консолидованом рачуну трезора општине Сокобања могу се
инвестирати у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему.
Члан 28.
Распоред и коришћење средстава са раздела 4, глава 10 Фонд заштите животне
средине, функција 510, економска класификација 423, 424, 426 и 451 у износу од
.7.700.000,00 динара вршиће се у складу са Програмом коришћења средстава накнаде
за заштиту и унапређење животне средине за 2014. годину усвојеног од стране
Скупштине општине.
Распоред и коришћење средстава са раздела 4. глава 11 Општинска управа- Безбедност
у саобраћају, функција 360, позиције 423, 424, 426,512,513 у износу од 2.500.000,00
динара вршиће се у складу са
Програмом коришћења новчаних средстава од
наплаћених казни за прекршаје у саобраћају.
Члан 29.
Обавезе које преузимају директни и индиректни корисници буџетских средстава морају
одговарати апропријацији која им је за ту намену овом одлуком одобрена и пренета.
Изузетно корисници из става 1.овог члана у складу са чланом 54. Закона о буџетском
систему , могу преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и
~115~
116 | С т р а н а
СОКОБАЊА
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ
захтева плаћање у више година, на основу предлога органа надлежног за послове
финансије , уз сагласност општинског већа, а највише до износа исказаних у плану
капиталних издатака из члана 8. ове одлуке.
Корисници буџетских средстава су обавезни , да пре покретања поступка јавне набавке
за преузимања обавеза по уговору за капиталне пројекте прибаве сагласност органа
надлежног за финансије.
Корисник буџетских средстава , који одређени расход извршава из средстава буџета и из
других прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из тих
других извора.
Обавезе преузете у 2014. години у складу са одобреним апропријацијама у 2014. години,
а неизвршене у току 2014. године преносе се у 2015 годину и имају статус преузетих
обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овом Одлуком.
Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на
принципу готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је
законом,односно актом Владе предвиђен другачији метод.
Члан 30.
У складу са Упутством за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2014. годину и
пројекцијама за 2015 и 2016. годину број 401-00-291/2013-03, које је донео министар
надлежан за финансије, исказује се број запослених и то:
1.Органи и организације локалне власти 51 на неодређено време и 7 на одређено
време,
2. Установе које се финансирају из буџета (осим предшколских установа)-Народна
библиотека ,,Стеван Сремац” 6 на неодређено и Организација за туризам, културу и
спорт 9 на неодређено време,
3.Привредна друштва и остали облици организовања чији је једини оснивач локална
власт и месне заједнице(индиректни корисници буџета):Дирекција за урбанизам и
изградњу Сокобања 11 на неодређено време.
4.Предшколска установа-Предшколска установа ``Буцко `` 36 на неодређено време.
У овој одлуци о буџету средства за плате се обезбеђују за број запослених из става
1.овог члана.
Члан 31.
Директни и индиректни корисници средстава буџета општине не могу засновати радни
однос са новим лицима на неодређено време без одобрења министарства надлежног за
послове финансија
Члан 32.
У буџетској 2014 год.неће се вршити исплата божићних , годишњих и других врста
накнада и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима,за
директне и индиректне кориснике средстава буџета, осим јубиларних награда за
запослене које су то право стекли у 2014. години.
Члан 33.
За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед
неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, могу се користити
краткорочни кредити у складу са Законом о јавном дугу.
Члан 34.
~116~
117 | С т р а н а
СОКОБАЊА
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ
Буџетски корисници дужни су да на захтев органа управе надлежне за финансије ставе
на увид документацију о свом финансијском пословању, као и да достављају извештаје
о остварењу прихода и извршењу расхода у одређеном периоду. Директни и индиректни
корисници буџета дужни су да о свим променама битним за свој статус и финансирање
обавесте Скупштину општине и надлежно одељење Општинске управе.
Члан 35.
Извештај о извршењу годишњег финансијског плана буџетски корисник доставља органу
управе надлежном за финансије који извршава буџет, 15 дана пре рока предвиђеног за
подношење завршног рачуна.
Члан 36.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава буџета општине Сокобања
пренеће на рачун –Извршење буџета општине Сокобања до 31. децембра 2013. године
средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2013. години, која су овим
корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Сокобања за 2013. годину.
Члан 37.
Ову Одлуку доставити министарству надлежном за послове финансија и објавити у
''Службеном листу општине Сокобања''
Члан 38.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Сокобања''.
I БРОЈ :401-562/2013-01
У Сокобањи, 20.12.2013. год
~117~
118 | С т р а н а
СОКОБАЊА
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ
13. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
Послови јавних набавки
На основу члана 27. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 116/08)
и члана 25. став 1. тачка 11. Одлуке о организацији Општинске управе општине
Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 04/08,11/09), начелник
Општинске управе општине Сокобања, доноси
ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2014. Г0ДИНУ
~118~
119 | С т р а н а
СОКОБАЊА
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ
~119~
120 | С т р а н а
СОКОБАЊА
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ
~120~
121 | С т р а н а
СОКОБАЊА
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ
~121~
122 | С т р а н а
СОКОБАЊА
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ
~122~
123 | С т р а н а
СОКОБАЊА
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ
~123~
124 | С т р а н а
СОКОБАЊА
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ
~124~
125 | С т р а н а
СОКОБАЊА
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ
~125~
126 | С т р а н а
СОКОБАЊА
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ
~126~
127 | С т р а н а
СОКОБАЊА
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ
~127~
128 | С т р а н а
СОКОБАЊА
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ
~128~
129 | С т р а н а
СОКОБАЊА
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ
~129~
130 | С т р а н а
СОКОБАЊА
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ
~130~
131 | С т р а н а
СОКОБАЊА
Планом
2014.
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ
I
набавки
~131~
за
132 | С т р а н а
СОКОБАЊА
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ
~132~
133 | С т р а н а
СОКОБАЊА
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ
~133~
134 | С т р а н а
СОКОБАЊА
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ
~134~
135 | С т р а н а
СОКОБАЊА
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ
~135~
136 | С т р а н а
СОКОБАЊА
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ
~136~
137 | С т р а н а
СОКОБАЊА
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ
~137~
138 | С т р а н а
СОКОБАЊА
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ
I
За 2014. годину Општина Сокобања планира набавку следећих добара, услуга и радова:
годину регулисани су предмет набавке, конто, процењена вредност набавки, врста поступка,
оквирно време покретања набавке, оквирно време реализације уговора, извор финансирања и
~138~
139 | С т р а н а
СОКОБАЊА
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ
законски основ.
II
За 2014. годину Општинска управа општине Сокобања планира набавку следећих добара,
услуга и радова:
III
Начелник Општинске управе општине Сокобања као одговорно лице наручиоца одлучује о
времену приступања јавној набавци по позицијама из Плана и одабиру поступка.
У случају ванредних потреба за набавком одређених добара, услуга и радова приступиће се
допуни Плана набавки за 2014. годину у складу са законом и Одлуком о буџету општине
Сокобања за 2014.годину.
14.
ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА
ЗОС – 1
ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД
О СТАЊУ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ ПО ВРСТАМА
НА ДАН 31.12.2013. ГОДИНЕ
Рекапитулација нефинансијске имовине основних средстава
(предлог за отпис)
Рачун.
Инвент.
Назив
комада
Набав.
Исправка
конто
број
011221
83
Школска клупа
011222
258
011223
011311
Вред.
вредности
2
2,96
2,96
0,00
Лаптоп
1
68.841,20
68.841,20
0,00
20
Мобилни телефон
2
15.832,04
15.832,04
0,00
204
Фотокопир "Canon"
1
308,14
308,14
0,00
Рекапитулација пописних листи нефинансијске имовине у сталним средствима
~139~
Садашња
вредност
140 | С т р а н а
СОКОБАЊА
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ
Стварно стање
конто
назив
наб.вред.
По попису
испр.вр.
наб.вред.
испр.вр.
011115
Остале стамбене зграде
281.584,00
169.898,53
281.584,00
169.898,53
011125
Остале пословне зграде
12.496.935,02
1.064.321,29
12.496.935,02
1.064.321,29
011193
Спортски и рекреациони објекти
148.124.947,73
1.683.508,24
148.124.947,73
1.683.508,24
011211
Опрема за копнени саобраћај
6.613.860,79
2.700.419,01
6.613.860,79
2.700.419,01
011215
Остала опрема за саобраћај
11.377.121,88
1.185.116,86
11.377.121,88
1.185.116,86
011221
Канцеларијска опрема
2.830.021,20
1.342.227,62
2.830.021,20
1.342.227,88
011222
Рачунарска опрема
6.509.063,46
4.766.272,82
6.509.063,46
4.766.272,82
011223
Комуникациона опрема
628.050,64
404.808,36
628.050,64
404.808,36
011224
Електронска и фотографска опрема
1.119.041,04
596.328,69
1.119.041,04
596.328,69
011225
Опрема за домаћинство и
угоститељство
142.170,96
121.136,07
142.170,96
121.136,07
011241
Опрема за заштиту животне средине
36.816,00
11.044,80
36.816,00
11.044,80
011255
Остала медицинска и лабораторијска
опрема
80.154,56
5.009,66
80.154,56
5.009,66
011281
Опрема за јавну безбедност
39.766,00
3.313,85
39.766,00
3.313,85
011293
Непокретна опрема
1.546.909,20
979.709,16
1.546.909,20
979.709,16
011294
Немоторна опрема
572.282,89
385.118,70
572.282,89
385.118,71
011311
Остале некретнине и опрема
472.043,26
319.988,43
472.043,26
319.988,43
016111
Компјутерски софтвер
4.969.596,40
3.977.791,65
4.969.596,40
3.977.791,65
016121
Књижевна и уметничка дела
347.165,18
79.472,26
347.165,18
79.472,26
014111
Земљиште
014112
Грађевинско земљиште
015124
1.327.962,00
1.327.962,00
26.288.559,82
26.288.559,82
Опрема за заштити животне средине
у припреми
1.497.420,00
1.497.420,00
015114
Водоводна инфраструктура у
припреми
4.458.347,58
4.458.347,58
015115
Други објекти у припреми
7.748.081,39
7.748.081,39
~140~
141 | С т р а н а
СОКОБАЊА
016181
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ
Нематеријална имовина у припреми
Укупно:
3.827.051,14
243.334.952,14
3.827.051,14
19.795.486,00
243.334.952,14
19.795.486,27
1.3 Послови који предходе попису обављени су благовремено и добро.
Комисија нема никакве примедбе на припремљене услове за обаљање пописа , као и на
сарадњу и понашање запослених радника.
2. Прилози уз извештај о извршеном попису
2.1 Уприлогу овог извештаја Комисија прилаже:
Пописне листе основних средстава 1. до 10.закључно са редним бројем 475.
Пописне листе ситног инвентара 1. до 2. закључно са редним бројем 103. и
Пописне листе земљишта.
Попис завршен и извештај предат 22.02.2013.године
15. ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА
Носачи информација којима располаже локална самоуправа, насталих у њеном раду су:
1.архива са предметима
2.електронска база података
Информације (подаци) који су примљени и настали у раду органа општине Сокобања,
обрађују се у складу са канцеларијским пословањем.
Канцеларијско пословање обухвата: примање, прегледање, распоређивање,
евидентирање, достављање у рад и отпремање поште, административно-техничко
обрађивање аката, архивирање и чување архивираних предмета, излучивање безвредног
регистратурског материјала и предају архивске грађе надлежном архиву , као и праћење
ефикасности и ажурности рада органа управе.
Информације (подаци) чувају се у папирном облику, те је носилац информација папир
осим бирачког списка и матичних књига које се чувају у електронском облику.
Сви носачи информација (података) у папирном облику чувају се у писарници и
архиви, као посебној просторији која је закључана и одвојена од осталог дела зграде, на
металним полицама .
Носачи информација у електронском облику чувају се: бирачки списак- у канцеларији
бр. 22; матичне књиге у канцеларији бр. 11 и 13.
У архиви се чувају свршени (архивирани) предмети, евиденција о предметима, као и
~141~
142 | С т р а н а
СОКОБАЊА
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ
остали регистратурски материјал до предаје надлежном архиву.
Регистратурски материјал који настаје у току рада органа Општине дели се на
управне и остале предмете у складу са канцеларијским пословањем, при чему се управним
предметима сматрају предмети у којима се води управни поступак којим се решава о
правима и обавезама и правним интересима грађана и правних лица.
Све информације (подаци, предмети) које настају у раду органа Општине, доступни
су на увид грађанима и правним лицима у складу са Законом о општем управном поступку
за управне предмете и законим који регулишу могућност увида у поједине вресте управних
предмета, док за остале предмете у складу са актима Општинске управе.
За акта која су прописом одређена као државна, војна, или службена тајна, води се
посебна евиденција и на посебан начин су доступна.
16. ПОДАЦИ О ВРСТАМА ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ
Органи општине у свом раду или у вези са радом поседују:
1.опште акте органа општине – објављују се у „Службеном листу општине
Сокобања“ и на веб-сајту општине
2.стратегије
3.акционе планове
4.прописе виших органа
5.записнике са седница Скупштине општине
6.записнике са седница радних тела Скупштине општине
7.записнике са седница Општинског већа,
8.записнике са седница радних тела Општинског већа
9.закључене уговоре
10.захтеве, иницијативе грађана
11.акте донете по захтевима странака
12.јавне позиве, конкурсе
13.понуде и документације на јавним набавкама
14.документацију о извршеним плаћањима
15.финансијску, документацију
16.песоналну докуменатцију запослених
17.бирачки списак
18.појединачне акте донете у управном поступку
~142~
143 | С т р а н а
СОКОБАЊА
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ
17. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА
Захтев за приступ информацијама од јавног значаја може се поднети на исти начин на који
се подноси и сваки други захтев.
У захтеву треба навести која се информација тражи, назив органа од кога се информација
тражи, подаци о тражиоцу информације као и начин достављања информације.
Тражилац информације у захтеву не мора навести разлог тражења информације.
Тражилац у захтеву наводи на који начин жели да му се омогући право на приступ
информацијама односно наводи да ли жели увид, дали копију документа, да ли жели
докуменат у електронском облику.
Корисник, односно тражилац информације: сваки грађанин и правно лице
1. Поступак:
Захтев за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја тражилац
информације може поднети писменим путем.
Тражилац подноси писмени захтев органу власти за остваривање права на приступ
информацијама од јавног значаја.
Обрасци за подношење захтева налазе се на инфо-пулту Општинском услужном
центру и на веб-сајту општине.
Захтев мора садржати:
- назив органа власти:
ОПШТИНА СОКОБАЊА
Ул. Светог Саве бр. 23.
ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ЗА ПОСТУПАЊЕ
ПО ЗАХТЕВУ ЗА СЛОБОДАН ПРИСТУП
ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
- име, презиме и адресу тражиоца,
- што прецизнији опис информације која се тражи
Захтев може садржати:
- и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације.
Писмени захтев се може поднети и лично на шалтеру број 1 у Општинском услужном
центру.
Тражилац се може обратити и усменим захтевом који се саопштава у записник који
води овлашћено лице органа власти за приступ информацијама од јавног значаја
Тражилац од органа јавне власти може да захтева:
- обавештења да ли поседује тражену информацију,
- да му омогући увид у документ који садржи тражену информацију,
- да му изда копију тог документа,
- да му достави копију документа поштом, или на други начин.
~143~
144 | С т р а н а
СОКОБАЊА
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ
2. Одлучивање по захтеву
Орган власти дужан је да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана
пријема захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ
који садржи тражену информацију, односно изда му или упути копију тог документа.
Ако се захтев односи на информацију за коју се може претпоставити да је од значаја
за заштиту живота, или слободе неког лица, односно за угрожавање, или заштиту здравља
становништва и животне средине, орган власти мора да обавести тражиоца о поседовању те
информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, односно да
му изда копију тог документа најкасније у року од 48 сати од пријема захтева.
Ако орган власти није у могућности, из оправданих разлога да у року од 15 дана од
дана пријема захтева обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид
документ који садржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог документа,
дужан је да о томе одмах обавести тражиоца и одреди накнадни рок, који не може бити дужи
од 40 дана од дана пријема захтева, у коме ће тражиоца обавестити о поседовању
информације, ставити му на увид документ који садржи тражену информацију, изда му,
односно упути копију тог документа.
3. Накнада:
- увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан,
- издавање копије документа који садржи тражену информацију издаје се у обавезу
тражиоца да плати накнаду нужних трошкова израде копије,
- код упућивања копије документа наплаћују се и трошкови упућивања
Ослобођени од обавезе плаћања накнаде за издавање копије документа
који садржи тражену информацију су:
- новинари, када копију документа захтевају ради обављања свог позива,
- удружења за заштиту људских права, када копију документа захтевају ради
остваривања циљева удружења и
- сва лица када се тражена информација односи на угрожавање, односно заштиту
здравља становништва и животне средине,
осим у случајевима из члана 10. став 1. Закона, односно ако се ради о информацији
која је већ објављена и доступна у земљи, или на интернету.
4. Ж а л б а
Изјављивање жалбе: Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту
података о личности
Р о к: 15 дана од дана достављања решења органа власти
Адреса повереника:
Повереник за информације од јавног значаја
Ул. Светозара Марковића бр. 42
11000 Б Е О Г Р А Д
~144~
145 | С т р а н а
СОКОБАЊА
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ
Образац захтева
_____________________________________________________________
назив органа коме се захтев упућује
ЗАХТЕВ
за приступ инфомацији од јавног значаја
На основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног
значаја («Сл.гласник РС» бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/2010) од горе наведеног органа
захтевам *:
тражену информацију
Овај захтев се односи на следеће информације:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________
(навести што прецизније опис информације која се тражи као и друге податке који
олакшавају проналажење тражене информације).
У ____________________
Дана: ________200__ године
ТРАЖИЛАЦ ИНФОРМАЦИЈЕ
_______________________
име и презиме
_______________________
адреса
_______________________
л.к.бр.
_______________________
контакт телефон
_______________________
потпис
*у кућици означити која законска права на приступ информацијама
желите да остварите
**у кућици означити начин достављања копије докумената
*** када захтевате други начин достављања обавезно уписати који начин достављања
захтевате
~145~
146 | С т р а н а
СОКОБАЊА
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ
ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ
ПОСТУПКА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА
ЗАХТЕВ
усмени - писмени
РЕШЕЊЕ О ОДБИЈАЊУ
ЗАХТЕВА
или
ЋУТАЊЕ УПРАВЕ
УДОВОЉАВАЊЕ
ЗАХТЕВУ
обавештење о поседовању
информације;
увид у документ са траженом
информацијом;
издавање копије документа са
траженом информацијом;
достављање копиједокумента
поштом или на други начин
ЖАЛБА
ПОВЕРЕНИКУ
РЕШЕЊЕ ПОВЕРЕНИКА
ПО ЖАЛБИ
РЕШЕЊЕ
о усвајању жалбе
РЕШЕЊЕ
о одбијању жалбе
ТУЖБА
којом се покреће
управни спор
пред надлежним
судом против
решења
Повереника
~146~
147 | С т р а н а
СОКОБАЊА
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ
Одељење за финансије, наплату јавних прихода и имовинско правне послове
Обавља послове Општинске управе из области финансија. У обављању послова из
своје надлежности обавља управне, планско-аналитичке, финансијске, књиговодствене,
статистичке и нормативне послове који се односе на израду нацрта одлука из надлежности
одељења.
I Област финансија:
Координира поступак припреме буџета, разрађује смернице за припрему буџета,
припрема нацрт буџета и завршног рачуна буџета, контролише план извршења буџета,
контролише преузете обавезе, даје препоруке и смернице корисницима буџета, Пројектује и
прати приливе на консолидовани рачун трезора и захтеве за плаћање. Дефинише тромесечне,
месечне и дневне квоте преузетих обавеза и плаћања. Управља готовинским средствима на
консолидованом рачуну трезора, контролише расходе и управља дугом.
Обавља
рачуноводствено-књиговодствене послове за индиректне кориснике
буџетских средстава, послове правне помоћи буџетским корисницима, нарочито у припреми
програма и предлога пројеката за коришћење средстава донатора и страних инвеститора за
решавање проблема од интереса за општину. Врши обраду свих финансијских докумената,
води финансијско књиговодство, књиговодство основних средстава и ситног ивентара,
послове благајне, обрачуна накнаде зараде и исплате из области дечје заштите и инвалидско
борачке заштите, обрачуна плата и других примања запослених,
вођења помоћних
евиденција, састављање извештаја, води књиговодствену евиденцију имовине Републике
Србије чији је корисник општина Сокобања.
II Област наплате јавних прихода
Обавља послове који се односе на вођење првостепеног поступка утврђивања
изворних прихода јединице локалне самоуправе пореским решењем, канцеларијску и
теренску контролу као и наплату изворних прихода јединице локалне самоуправе, покретање
и вођење првостепеног пореског поступка за учињене пореске прекршаје из области
изворних прихода, води књиговодство изворних прихода јединице локалне самоуправе,
припрема извештаје и одржава и развија свој информациони систем.
III Област имовинско правних послова
Обавља управне и стручне послове из имовинско правне области, спроводи поступак
експропријације, одлучује по захтевима за враћање земљишта, води и друге поступке за које
је законом и одлукама Скупштине прописана надлежност органа за имовинско правне
послове, води евиденцију јавног грађевинског земљишта, израђује тапије и врши и друге
послове из ове области.
ПОДАЦИ У ИНФОРМАТОРУ О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА СЕ
ОДНОСЕ НА ПЕРИОД 01.01-30.06.2014.ГОДИНЕ.
Датум израде информатора: 31.07.2014.године
~147~
Download

И Н Ф О Р М А Т О Р О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА