РАСПОРЕД
Девета гимназија "Михаило Петровић Алас"
А
Име и презиме
Предмет
1
Грујичић
Невена
2
Дашић
Милорад
3
Јовановић
Наталија
4
Јокић
Ана
Јеловац
Биљана
енглески
5
Ковачевић
Јасмина
енглески
6
Ранђеловић
Гордана
енглески
7
руски језик,
8
Пралица
Оливера
Шуковић
Татјана
руски
9
Котлајић
француски
српски језик
и
књижевност
српски језик
Одељења
I: 2, 3
III: 1, 2
учионица
и
књижевност
број
шинс.
часова
III2
12
I8
18
учионица
I: 4, 6
III: 5, 6, 7
1
2
I3
Б7
кс
40
грађ.васп.
језик
учионица
I: 8
III: 1, 2, 3
40
40
учионица
језик
17
40
кс
I: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7
III: 8
учионица
грађанско
васпитање
учионица
Поздер
11 Ковиљка
француски
кс
кс
г
г
г
III1
38
кс
кс
4
III5
8
32
32
језик
немачки
језик
30
италијански
језик
латински
учионица
Полугић
16 Снежана
филозофија
III: 1, 2, 3, 4, 5, 6
филозофија
III: 7, 8
I: 7, 8
III: 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8
историја
I: 1, 2, 3, 4, 5, 6
III: 1
учионица
Ристић
19 Душан
географија
биологија
I: 4, 5, 6, 8
III: 1, 2, 3, 6, 8
учионица
Здравковић
24 Славица
биологија
учионица
Павловић
27 Наташа
математика
III: 6, 8
математика
I: 3, 6
III: 1
математика
I: 5, 8
III: 5, 7
учионица
Борак
29 Биљана
Реџић
31 Слободанка
26
26
26
24
I56
24
24
24
37
37
37
9
9
36
36
9
36
9
9
сала сала
г
I3
I4
I5
I6
I7
I8
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
III1 III4 III5
24
24
III2 III6
24
24
III4 III1 III3 III5
24
24
20
20
24
Марић
38 Милена
39
III7 III6 III3
37
37
I5 III1 I3
8
8
I7 III4
37
37
I4
I6
I2
8
8
8
8
37
37
24
I7 III5 III7
37
III8 I8
кг
I6
I4
I5
I3
кг
кг
кг
28
I7 III6
кг
кг
кг
37
37
I3
I1
I6 III1
8
8
кг
кг
III6 I6
кб
кб
кг
кг
кг
кг
III2 III6
кб
39
39
Б 12
кб
III4
кб
I8
I5 III8
39
кб
кб
кб
Андонoски
39 Полексић
музичка
Б8
музичка
култура
физичко
васпитање
30
28
32
28
28
III5 III8 III7 III4
кф
III4 I5
26
I8
Б4
39
39
кф
кф
III7 I4
I6
26
26
39
кг
кг
кг
кг
30
30
III7
30
III7
кх
26
кф
кх
кф
III5
вежбе
кх
кх
ки
ки
блок
ки
I1
информатика
блок
ки
13
III3
блок
8
ки
кх
ки
ки
III2 III3
32
I1
32
32
28
28
28
III1
30
28
30
I3
28
I: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
III: 1, 2, 3
ки
30
I6
I7 III1
кф
кф
I4
28
30
I8
30
26
30
III3 I8
кф
кф
26
кф
I4
32
32
I7
37
37
III2 I5
кф
кф
III5 III6 I1
26
I2
32
32
кф
кх
24
24
III8
I7
информатика
ки
ки
ки
ки
кх
39
I2
I7 III8 III6
39
39
39
ки
I5
ки
ки
кх
информатика
ки
ки
30
ки
I3
I7
информатика
ки
информатика
ки
ки
ки
I8
информатика
ки
ки
39
I3
I2
40
40
ки
ки
ки
ки
I1
I8
40
40
9
9
9
I8
I7 III8 I1 III7
Б 12
фс
фс
9
9
фс
фс
40
9
9
фс
22
I3
I6
фс
фс
III6 III1 I4
фс
фс
фс
I2 III5 III3
I4
I3 III2 I5 III4 I6
фс
фс
фс
фс
фс
фс
фс
фс
I6
9
I8 III8 I7
I1 III7
фс
фс
фс
фс
фс
фс
учионица
фс
фс
фс
учионица
У Београду 29.08.2014. године
Б7
9
9
9
фс
фс
фс
г
г
г
I4 г I2 г I3 г I1 г
Б 16
15
I1
г
Б5
4
учионица
40
I3
I8 г I6 г I7 г I5 г
I: 1, 2, 3, 4
I: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
III: 1, 27, 38, 4, 5, 6
40
I5
III6 III1 III5 III2 III4 I5
4
васпитање
I4 III3
фс
III3 I2
фс
ки
информатика
40
10
ки
III4
III1
I6
Б 11
38
I4
40
III3 I8
39
информатика
40
I7
39
I4
Б 11
I2
38
ки
I5 III1 III2
I4 III2 III1
кф
информатика
I7
40
кф
I1
I5
I2
кф
III4 I5 III5
ки
I6
ки
III4
вежбе
ки
инорматика
30
кф
информатика
III2
I4
30
I8
ки
III5
30
информатика
информатика
ки
30
кф
39
информатика
30
III4 III7 III8 I2
39
39
I7
III5
26
I2
32
39
39
30
кф
I3
I8
III7
I7
III8 III7
I6
III8
26
III1 I3
I4 III7 III5
вежбе
ки
32
28
9
11
I: 1, 7, 8
III: 7, 8
28
I4
информатика
кх
32
I3
I5 III5 III7
ки
кб
III4
III8 III6
I6
информатика
I3
кб
кб
хор
I: 1, 4, 5, 6, 7, 8
III: 1, 2, 3
кб
информатика
ки
8
I2
39
III6
8
8
26
информатика
кб
I7
III4 III5 III6
кх
I1
кб
кб
III4
8
I3
III7
ки
III5
39
III3 III1 I8 III8
40
I1
8
информатика
информатика
30
кб
III6
Б1 , блок
кб
кб
кф
39
кг
кб
вежбе
7
кб
кг
кб
III6 I2
8
кг
I1
III2 III3 I3
кф
вежбе
ки
кг
I3
III5
I2
I1
кф
кг
I6 III8
III6
28
30
кг
I7
32
37
I1 III2 III3
28
I8
37
I2
28
III8 III6 I1
39
I6
I6
I5
III3 III2
8
I3
2
васпитање
верска
кф
26
учионица
учионица
настава
кф
I: 2, 3
I: 5, 6, 7, 8
грађанско
кф
19
8
грађанско
+
I7
8
I5
I6
30
I: 1, 4, 5, 6
I: 2, 3, 4, 5, 6
III: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Невенка
Голић
30
I3
I5
8
васпитање
физичко
I4
I2
учионица
46 Владислав
30
I6
16
учионица
Станисављевић
30
III6
учионица
45 Душка
28
20
култура
ликовна
Носовић
44 Дубравка
32
32
28
III7 I8
8
I4
кб
III4
I: 1, 2, 7, 8
III: 6, 8
Жигић
41 Лариса
Самарџић
32
28
III1
III5
I5
III6 I4 III2
III8
10
III7
учионица
43 Барјактаревић
32
I1
хемија
култура
Ранђић
28
I1 III1 I4
39
III6
28
I2
кг
кб
хемија
40 Александар
42 Љиљана
28
32
кг
кб
I: 3, 4, 5, 6
III: 4, 5, 7
Нада
Ђаковић
32
37
8
37
III7
I1 III4
24
кг
III1 I5
кб
24
III7 III5 III8 III6
III7
III4 III3 III2
III8
37
8
кг
III5
Б6
37
кг
кг
9
13
37
I2 III4 III1
I4 III3
кб
37
8
III3 I2 III4 III2 I1 III1
кг
24
III8 III2 III4 III3 I8
I8 III7
кг
кф
учионица
37
8
III5 I7
кф
I: 2, 3, 7, 8
III: 1, 2, 3, 4, 5
III6 III2
37
I: 1, 2
III: 4, 5, 6, 7, 8
и
рачунарство
24
39
III8 III5 I8
физика
информатика
24
III8 III7
I8
и
рачунарство
24
III3 III2 III6
III7 III8
I5
учионица
8
36
18
информатика
г
Б6
физика
Радевић
37 Вања
9
I2
ки
учионица
9
I1
30
I: 1, 4, 5, 6
36
I8
30
и
рачунарство
36
9
30
Радека
36
III7и III34 I18
Б3
36 Наташа
9
9
учионица
учионица
9
III34 III7и I18
30
I: 7, 8
III: 76, 7, 8
24
I27 III4н III6
I: 3, 4, 5, 6, 7, 8
III: 1, 2, 3
и
рачунарство
информатика
24
сала сала сала
III4н I27 III6
инорматика
информатика
24
28
I2
Илић
35 Мирослав
г
III2 I3н I5н III78 I4н I1н
I7
учионица
г
I56 I27 I4ф I18
I4
Кујовић
34 Бранка
г
26
24
I4ф I27 I18
16
учионица
г
I7
учионица
Влаховић
33 Марина
26
III5 III7ф III34 III1ф
I3н I5н III2 I4н III78 I1н
18
III8
26
I3 р I6 р
III34 III7ф III1ф III5
математика
Цупаћ
32 Саша
30
I6
Б8
I: 2, 4, 7
информатика инф: I: 2, 3
38
I5
учионица
Елезовић
30 Светлана
38
26
I3 р I6 р
10
I3
38
I4
Б8
учионица
Спремо
28 Марица
32
38
Б6
III4
32
III78 III34 III1р III2г III5г III6г III1г
8
I: 1
математика III: 2, 3, 4
38
38
учионица
Димитријевић
26 Душан
кс
I3
12
учионица
кс
III2
III34 III78 III1р
Б8
биологија
кс
I3
I: 1, 2, 3, 7
Чукановић
25 Милена
38
кс
I2
Б5
III: 4, 5, 7
кс
38
12
I5
38
III7
кс
I1
15
учионица
Ђуричић
23 Бранка
кс
36
I6
37
учионица
I: 1, 2
III: 1, 2, 3, 4
36
III1 III3
38
9
26
III3
I7
I4
8
географија
38
36
кс
24
I: 3, 4, 5, 6
Цветић
22 Снежана
г
III3
I6 III5
30
24
26
26
I4
38
26
7
III4 III6 III5
38
Б 16
географија
кс
III4
38
4
учионица
Митровић
21 Ивана
III3г
39
38
38
26
16
Б8
I: 7, 8
III: 5, 6, 7, 8
кс
39
38
38
Б 10
12
учионица
Ивић
20 Милка
III8
III6
кс
38
38
8
III3
8
24
38
6
учионица
историја
Ковачевић
18 Весна
кс
38
37
6
III1
40
III2 III1
26
кс
38
Б 14
учионица
Сантини
17 Веселка
кс
I2 III8 I5
6
I1
37
кс
I1
I: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
језик
кс
III2 I3
I5
учионица
Димитријевић
15 Весна
I2
I4
Б2
I: 18
III: 34, 7
I3 III1 I2 III2
ПЕТАК
4
5
3
I6
24
учионица
Бабић
14 Бојана
III3
26
2
I7 III8 III7 I1
12
I: 27
III: 4, 6
40
8
32
1
I3
8
учионица
Чолић
13 Јелена
кс
кс
32
7
I5
40
III3
6
I7 III7 I2
I: 18, 27, 4, 56
I: 1, 3, 4, 5
III: 2, 78
40
2
III6 III4 III5
26
језик
немачки
кс
Б8
I6
40
1
ЧЕТВРТАК
3
4
5
I6 III7 I4
I8 III2 III3 III1
38
I1
III4 III3 III8 I7
учионица
Бијелић
12 Јасмина
кс
7
кс
I4
39
6
Важи од 1.09.2014. године
III1
кс
40
III6
10
учионица
III: 1, 34, 5, 7
кс
36
40
I: 3, 6
језик
језик
18
2
III2
Б 13
I2
III: 1, 34, 78
грађ: III: 1, 2, 5, 6
учионица
10 Радисав
39
36
III5
III2 III3 I8
32
1
СРЕДА
3
4
5
I8
I7 III4г III38 III7г
32
7
III1
6
учионица
језик
40
I6
9
III: 4, 5, 6
6
ЧАСОВА
I8
кс
III1
2
36
српски јез. и
19
1
УТОРАК
3
4
5
I2
I5
17
I7
7
26
I1
учионица
I: 7 ; III: 3, 4, 8
књижевност грађ: III: 3, 4, 7, 8
ПОНЕДЕЉАК
3
4
5
6
III2
кс
I: 1, 5, 8
и
књижевност
српски језик
Старе-
г
III4в III38 III27
в
в
в
г
г
г
I4 в I2 в I3 в I1 в
в
в
в
III5в III6в III1в I8в I6в I7в I5в
в
в
Директор:
в
в
в
в
в
в
РАСПОРЕД
Девета гимназија "Михаило Петровић Алас"
Б
Име и презиме
1
Васиљевић
Миланка
2
Дашић
Милорад
3
Миловановић
Светлана
4
Петровић
Драгана
5
Антал
Данијела
Одељења
Предмет
српски језик
II: 6, 7
IV: 3, 5, 8
и
књижевност учионица
српски језик
Старе-
број
шинс.
часова
IV3
36
7
1
2
36
36
18
кс
36
II5
40
IV1 II2 IV2
кс
II: 3, 4, 8
кс
кс
39
кс
36
кс
Димитријевић
Ана
енглески
језик
кс
II: 4, 7, 8
IV: 2, 3, 7, 8
7
Ковачевић
Јасмина
руски
8
Пралица
Оливера
Котлајић
Радисав
француски
9
Ћоровић
10 Милица
француски
енглески
језик
II: 3
IV: 1, 4, 5, 6
учионица
језик
језик
језик
IV2
18
38
II3
IV8 IV3 II8 IV7
38
38
38
кс
A6
8
учионица
A 10
II: 1, 7, 8
IV: 6, 8
10
учионица
A8
II: 3
IV: 3
4
немачки
језик
IV: 5
II5р IV7 II1р
26
26
учионица
Чолић
12 Јелена
немачки
Бабић
13 Бојана
италијански
језик
II: 2, 4, 6, 8
IV: 1, 2, 4
учионица
II4
26
24
латински
језик
Васић
15 Јерина
устав и права
Јовић
16 Александра
14
Сантини
филозофија
19 Веселка
грађанско
васпитање
Милекић
20 Наталија
историја
2
II25
историја
учионица
A 12
IV: 1, 5, 6, 7, 8
грађ.: IV: 1, 5, 6, 7, 8
16
A4
IV1
учионица
географија
учионица
Блечић
24 Ана
биологија
II:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
IV: 4
учионица
Здравковић
25 Славица
биологија
IV: 5, 6, 7, 8
учионица
Димитријевић
26 Душан
A 12
II: 1, 2, 3, 4
Цветић
математика
IV2
II5
IV: 1, 2, 3
математика
II: 4, 7
IV: 6, 7
учионица
Павловић
28 Наташа
математика
учионица
A 10
II: 2, 6, 8
математика IV: 8
учионица
A 10
II8
II: 4
IV: 1, 2, 6, 7, 8
учионица
Цветић
33 Жељко
физика
II: 1, 2, 6, 8
IV: 3, 4, 5
учионица
Спремо
34 Слободан
физика
астрономија
26
II6
8
40
19
8
8
Милица
Аврамовић
38 Бојана
Илић
IV: 4, 5, 6
учионица
37
37
26
30
37
Ђаковић
музичка
40 Александар
култура
Жигић
41 Лариса
ликовна
Ранђић
култура
8
кг
кг
кг
физичко
11
IV: 1, 2, 3, 4, 7, 8
12
учионица
A 10
Ћирић
43 Зоран
II:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
васпитање : 5, 6IV
физичко
учионица
Митровић
грађанско
Носовић
Ђаковац
грађанско
васпитање
верска
46 Олгица
настава
Голић
47 Владислав
верска
20
8
38
A8
II: 5, 8
IV: 2, 3, 4
5
учионица
A4
9
9
учионица
У Београду 29.08.2014. године
24
9
36
30
26
26
24
9
30
30
30
30
кб
39
9
24
36
IV6 IV1 IV2
24
40
II8 II7 II2 II6
8
24
36
IV4
24
IV3
24
8
37
24
IV8 IV5 IV6 IV7
24
кб
кб
8
8
8
37
37
37
37
8
8
II5 II3 II4 II1
8
8
кб
24
г
8
г
г
г
кг
кг
37
37
37
37
37
II8 II5
37
37
37
8
кг
кг
кг
II4 II1 II3 II2
кг
кг
II7 II6 II4
кб
кб
II1 IV4 II8 II5 II6
кб
26
кф
кб
кб
II3 II2 II4 IV4
кб
кб
кб
кб
кб
кб
кб
30
30
кб
32
IV6
30
30
39
30
II4 II7
30
26
32
кб
кб
кб
30
30
IV5
26
26
30
30
II7
30
II4
30
30
IV7
30
39
28
28
II2
28
26
26
26
II5
28
26
II6 IV8 II8
28
28
28
30
IV4
II3 II5
II6 II8
кг
кб
32
IV6 IV7 II7
IV5
26
кг
кб
IV8 IV6 IV7 IV5
кб
32
II5
28
38
IV3 IV1 IV2
IV6 II4
26
28
32
кг
II5 II7 II8
кб
IV8 IV5 IV7 IV6
IV4
II3
8
г
II6 II2 II3 IV1 IV2
8
кб
30
8
24
8
кб
II7 IV7
30
8
IV2
IV3 II1
32
II4
40
IV5г IV7г IV8г IV1г IV6г
II8 II7 IV1 II5 II4 IV2
37
40
39
IV1 IV2 IV3
II6
28
28
II2 II8
28
28
IV8
28
II1
28
II8
28
28
26
IV8 II6
28
28
28
II1
32
IV7 IV1 II4
кф
IV8 IV6
кф
кф
IV2 IV7 IV8
кф
32
IV3 II6 IV5 II8
32
32
32
IV6 II4
кф
32
II4 IV8
кф
32
IV5 II1 IV4
кф
32
кф
IV6 IV8 IV7
кф
32
IV5 II8 IV4
кф
кф
кф
кф
кф
28
II8
39
II3 II7 IV4
39
39
II1 IV4 II8
кф
кф
кф
28
40
кб
24
II5
II4
вежбе
кх
кх
II3
40
40
кф
II5
37
26
26
32
32
32
IV4 IV8
37
26
IV5 IV4 II6 IV3 II2
кф
32
32
IV7 IV6 IV5
кф
кф
кф
кф
II8 II5 II4
вежбе
кх
кф
кх
39
39
39
IV8 IV7
39
39
II2 IV5
кб
26
II2 II6
II7
II4 II8 II5
39
IV7 IV2 IV6 IV1
кф
II7 II3 II5
II7 II6 IV6
кб
39
39
II1 IV4
39
39
IV4 IV5
8
9
IV3
8
IV8 IV6 IV7 IV5
32
9
IV2 IV1 IV6 IV5 IV7 IV8
39
II7
вежбе
кх
кх
IV3 IV7 IV2
кг
8
кг
39
II6
II3 II6
8
II1 II2 IV5 IV6
вежбе
кх
8
кх
39
39
39
39
IV1 IV6
кг
кг
кг
IV8
ки
II8 II6 IV1 II2 IV2
40
40
40
40
II7 II3 II5 II1
40
40
40
40
IV3 II4
40
40
II1 IV2 II7 II3 IV1
9
9
9
9
9
IV8 IV3 IV7 IV1
фс
IV6 II7 IV5 II4 II1 II5
фс
фс
фс
фс
фс
фс
фс
9
9
9
9
9
IV2 IV7 IV4 IV3
фс
фс
фс
фс
IV1 IV8 IV2 IV4
фс
фс
II3 II6 II8
II1 II2 II5
II8 II7 II4 IV6 II6 II3
фс
фс
фс
фс
фс
40
II5 II8 II6 II2 IV3 II4
9
фс
фс
фс
фс
фс
фс
фс
фс
фс
II2 IV5
фс
фс
фс
II3г II4г II2г II6г II1г II7г
г
IV3г IV4г IV2г
г
г
8
26
Директор:
в
г
г
г
II3в II4в II2в II6в II1в II7в
в
28
IV3в IV4в IV25 IV7в IV8в IV1в IV6в
в
г
26
II5в II8в
в
г
II5г II8г
28
A 15
38
II4 II8Н IV4 IV2 II6
9
8
7
38
30
II:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
IV: 1, 25, 3, 4, 6, 7, 8
IV4 II3
38
24
учионица
настава
38
24
6
учионица
40
IV5
IV6 II8ф IV8
24
IV2
37
II2 II3 IV4 II1
фс
II: 1, 2, 3, 4, 6, 7
васпитање
45 Дубравка
II1
38
IV2 IV8 IV1
II4 IV1
37
кг
II:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
A 11
IV3
40
IV1
кг
А 7, блок
IV: 1, 2, 3
40
II2 II4 II3 II1
1
учионица
IV2
38
кг
20
A9
кс
II5 II6 II8 II7
IV7 IV8
учионица
васпитање
44 Ивана
8
4
11
кс
38
II1
вежбе
II:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
IV: 1, 2, 3
42 Љиљана
37
12
блок
38
IV4 II8
кс
II6
38
II7 IV2
II6 II5 II8 II7
39
и
IV: 8
рачунарство учионица
II1
38
кс
39
26
40
8
37
информатика
39 Мирослав
40
24
II6 II2 II3
IV3
20
7
37
30
II7 IV2
кф
информатика
и
IV: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
рачунарство учионица
24
9
IV1
A 16
IV4
40
30
II3
II3 II2 II1
IV6 IV7 IV1
II: 1, 2, 3, 6,, 7
хемија
36
8
кх
IV: 7, 8
26
9
39
28
учионица
Краговић
37 Петровић
24
8
учионица
хемија
39
II2 II8 II7
II: 4, 5, 8
Кујовић
36 Бранка
32
36
40
13
хемија
24
IV4
учионица
Илић
35 Драгана
24
24
IV5 IV8
32
II: 3, 5, 7
аст: IV: 4, 5, 6, 7, 8
38
IV8 IV6 IV1 IV2 IV7 IV5
IV3 IV4
17
A 16
IV6
36
IV3
37
8
3
учионица
физика
38
28
IV7 IV1р
26
9
II3 II1 II5 II6 II4
28
математика
Јевтовић
32 Дејан
9
IV4
II: 1
Елезовић
31 Светлана
9
IV5 IV7
8
учионица
Стојковић
30 Јованка
9
36
18
8
кс
IV1 IV5 IV6
38
36
36
IV6 II3
кг
36
40
30
математика
кг
36
II25
19
IV: 4, 5
кс
II2Н IV4 II6 II4 IV1Н II3Н
8
A9
кс
II1 II2 II3
II: 3, 5
Спремо
29 Марица
кг
24
A 13
IV7
32
24
A 12
12
36
6
IV3 IV8
IV3 II3ф
6
учионица
Костадиновић
27 Маја
9
9
IV8
кс
IV3 IV8 II8
40
38
А 15
8
кс
36
40
24
20
II: 5, 6, 7, 8
23 Снежана
кс
ПЕТАК
4
5
3
II1 II2 IV2
II3 II4
32
2
II7
IV1
II2 II5
II3
5
географија
кс
1
II5 IV7
II1
38
26
37
II: 1
IV: 3
7
II7 II1ф IV6 IV8
37
8
кс
36
II2
38
IV2 IV1Н II3Н
7
учионица
Ивић
22 Милка
38
II5р II1р
26
IV: 2, 3, 4
учионица
Ристић
21 Душан
38
кс
32
26
II2Н II8Н
9
A4
6
IV5
A8
учионица
2
IV5
30
16
II: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
IV: 1, 2
кс
30
кг
20
учионица
кс
IV3 II3ф
II:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
филозофија
30
24
устав и права
Полугић
18 Снежана
30
39
психологија
1
II1 IV1
II8
38
6
грађана,
IV: 3, 4
социологија учионица
II2
IV7 II4
A 16
грађана,
IV: 1, 2, 5, 6, 7, 8
социологија учионица
Станисављевић
17 Душка
кс
38
II: 1, 2 3
учионица
36
A 12
учионица
Димитријевић
36
IV4
II7 II8ф II1ф
24
7
II7 IV3
2
II: 2, 5
језик
14 Весна
кг
6
ЧЕТВРТАК
3
4
5
36
IV1р
24
IV5
38
36
IV2
II4 II7
38
36
IV5
IV1 IV6 IV4
13
II: 1, 5
IV: 1, 7
38
кс
кс
38
II7
2
II6
Важи од 1.09.2014. године
40
II6 II5 II1
учионица
Бијелић
11 Јасмина
40
30
10
учионица
кс
СРЕДА
3
4
5
IV7
IV6
учионица
6
1
IV8
IV2
II4
II: 1, 2, 5, 6
језик
40
кс
кс
7
ЧАСОВА
IV7
IV1
IV4 IV6
18
6
IV3 IV5
A 12
II2
УТОРАК
3
4
5
IV8 II6
7
и
IV: 4, 6
књижевност учионица
енглески
19
II: 1, 2
и
IV: 1, 2
књижевност учионица
српски језик
2
IV3
II: 5
и
IV: 7
књижевност учионица
српски језик
1
ПОНЕДЕЉАК
3
4
5
6
в
в
в
в
в
в
в
в
в
7
Download

Распоред часова 2014/15 - Девета гимназија „Михаило