Gazetemizi arayanlar “Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar?” diye soruyor
BAKIRKÖY’ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!)
Sürekli,
Etkili,
Ýlkeli.
22
a
d
n
ý
þ
a
Y
Bakýrköy’de
1
Numara
ATAKÖY
SAYI: 238
HAZİRAN 2014
YAZISI 17/18/19/20. SAYFALARDA
FLORYA’DAKİ AV KÖŞKÜ
FİYAT: 2
http://www.atakoygazete.com.tr
BÖYLEYDİ
Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’ndan Halk Günü’nde
ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, seçim propagandasında verdiği sözü tutarak her salı halk günü düzenliyor.
Kartaltepe Kültür Merkezi Altan Erbulak Sahnesi’nde her salı
11:00-17:00 saatleri arasında Bakırköylü vatandaşların istek
ve şikayetlerini dinleyen Kerimoğlu, halk gününde önemli
açıklamalarda da bulunuyor.
İşte Kerimoğlu’nun halk gününde öne çıkan açıklamaları;
Kentsel Dönüşüm
Biliyorsunuz seçim propagandası içinde Kentsel Dönüşüm
ile ilgili hem ben hem de diğer siyasi partinin adayı hemen
hemen benzer şeylerden bahsettik. Sorun aynı
olunca, çözüm içinde herkes 3 aşağı 5 yukarı
küçük nüanslarla aynı önerileri sunuyor. Bu
konuyla ilgili olarak ben siyasi parti farkı
gözetmeksizin ve hiçbir komplekse girmeksizin
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ı
ziyaret ettim.
Belediyede Yaşanan Maddi Sıkıntılar
Maaş alamayanlarla ilgili olarak, evet maaşlarla ilgili bir sorun var. Belediye bütçesinin
ekonomik zorluklarını aşmaya çalışıyoruz
Gezi ve kamplar.
BÖYLE OLDU
(Yazısı 13. sayfada)
Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü
site yönetimleri ve site sakinlerini bilgilendirdi.
BAKIRKÖY’DE GÜVENLİK TOPLANTISI
Bununla ilgili olarak daha önce bir takım
dernekler bu işi tur haline dönüştürdükleri,
kendi arkadaşlarını, dostlarını sürekli olarak
geziye götürdükleri için biz bunu disipline
Yazısı 9. sayfada etmek amacıyla şöyle dedik...
CAMİ DEĞİL KÜLLİYE
Ataköy 7-8 Kısım’da Cami tartışması devam
ederken
TMMOB İstanbul Şube Sekreteri Ali
Hacıalioğlu
“Referansını dinsel temelden alan
herkes benim için
aynıdır. Şehirciliğe öyle bakamayız. Kentlere
öyle bakamayız.
Bu ülkede
yaşayan insanların farklı dini
ve inançları olabilir. İhtiyaç ve
beklentilere paralel bir planlama
yapılabilir.
Katılımcılık da
budur. Gerçekten
Ataköy 7-8
Kısım’ın, 11.
Kısım’ın, Ataköy
Konakları’nın yoğun baskı ve talebi mi var?
Bunun bilinmesi lazım.” diyor.
Yazısı 17-20. sayfalarda
Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, Bakırköy’deki sitelerin güvenlik sorunlarına yönelik site yönetimleri ve site sakinlerini bilgilendirdi.
Bakırköy Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıda
Bakırköy İlçe Emniyet Müdürü Murat Çetiner, Bakırköy’de emniyet teşkilatının çalışmaları hakkında bilgi verirken, Bakırköy Asayiş Büro Amiri
Çağatay Şenol ve İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Cebrail Gündoğan ise
sitelerde ve binalarda alınması gereken önlemler ve uygulanacak tedbirler
hakkında bilgiler verdi.
Yazısı 11. sayfada
Uzun yıllar siyasetin her kademesinde görev almış Yakup AKYÜZ
BAKIRKÖY'ÜN SON İKİ AYINI DEĞERLENDİRDİ
Yazısı 15. sayfada
3
Bak;rköy Belediyesi’nde 12 y;l görev yapt;
AYIN
YAZISI
RANT PE2NDE KOANLAR
B2RAZ DA HALKI DÜÜNÜN
11 ySl BakSrköy Belediyesi
Hukuk 2Hleri Müdürlü?ü’nde Avukat olarak
görev yaptSktan sonra
son bir ySldSr BakSrköy
Belediyesi’nin iHtiraki
olan ve Botanik ParkS da iHleten BakSrköy YapS 2nHaat UlaHSm Hizmetleri
A..‘de Genel Müdür olarak görev yapan Avukat Turgay Gürcan bu görevlerinden ayrSlarak Hukuk Bürosu açtS. BakSrköy 2ncirli Caddesi Mine ApartmanS Kat 3 Daire15’teki bürosunun açSlSHSnda Avukat Turgay Gürcan’S ailesi,
arkadaH ve meslektaHlarS yalnSz bSrakmadS.
Ataköy 3-4-11 K;s;m Mahalle Muhtar; Fehamet Berk’ten Resim Sergisi
“GEÇMFTEN GÜNÜMÜZE
MOTEFLEREMEZ, DÜ*LEREMEZ”
Ataköy 3-4-11 KSsSm Mahalle MuhtarS
Fehamet Berk, “GeçmiHten Günümüze
Motiflerimiz, DüHlerimiz” isimli resim sergisi açtS.
Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi Çetin
Emeç Salonu’nda gerçekleHtirilen
serginin açSlSH törenine BakSrköy Kay-
makamS Adem Öztürk,
BakSrköy Mahalle MuhtarlarS ve Fehamet Berk’in
yakSn arkadaHlarS ile
mahalle sakinleri katSldS.
AçSlSHta konuHan sergi
sahibi Ataköy 3-4-11
Mahalle MuhtarS Fehamet
Berk, ySllardSr hobi olarak
çalSHtS?S alanda sergi
açmaktan dolayS mutlu
oldu?unu belirterek, kendisine destek verenlere ve
serginin açSlSHSna katSlarak
kendisini onurlandSran
BakSrköy KaymakamS Adem Öztürk’e
teHekkür etti.
AçtS?S sergiden ve sanata olan eme?inden dolayS Fehamet Berk’i kutlayan
BakSrköy KaymakamS Adem Öztürk de,
mahalle muhtarlarSnSn halkSn sorunlarSna, isteklerine cevap vermenin yanS sSra
bu Hekilde sanatla
ilgilenmelerinin de çok
güzel oldu?unu ve
insanlarS da sanata
teHvik edece?ini söyledi.
KonuHmalarSn ardSndan
Ataköy 3-4-11 KSsSm
Mahalle MuhtarS
Fehamet Berk, davetlilerle birlikte sergiyi gezerek çalSHmalar hakkSnda bilgiler verdi.
Gazetemizin orta sayfalarTnda BakTrköy’ün bizi
yönetenler tarafTndan ne hale getirildiCini görüyorsunuz. BakTrköy yapTlan gökdelenlerle rant
uCruna adeta beton duvarlarla çevriliyor.
Bizi yönetenlerin asTl amaçlarTnTn, bizlerin
huzurlu ve mutlu bir çevrede yaHamamTzT
saClamalarT deCil midir? Öyle olmasT gerekmez
Özcan Atamer
mi? Bizi yönetenler öyle mi yapTyor? Maalesef
tam tersi davranTH içindeler. Onlar için halk yok.
Sadece ve sadece kendi yandaHlarTna rant saClamak düHüncesi var. YaptTklarT bu
uygulamalarla halkTn yaHamTnT çekilmez hale getirecekler, umurlarTnda bile deCil. Rant
uCruna her Heyi kTlTfTna uydurarak bidiklerini okuyorlar.
Beni en çok üzen nedir biliyor musunuz? ehirleri yaHanmaz hale getiren bu yapTlaHmaya mimarlar, mühendisler, çevre mühendisleri nasTl imza atTyorlar? GeliHmiH ülkelerde olsa bunlarTn hepsinin diplomalarT ellerinden alTnTr, hapse tTkTlTr, ömürlerinin
sonuna kadar içeride kalmalarT için büyük mücadele verilir. Çünkü bunlarTn yaptTCT
insanlTk suçudur.
Bugün günlerden Cuma. Saat 18.30’da *ncirli Caddesi’ndeki ofisimden çTktTm. Her
zamanki kullandTCTm yoldan Ataköy 11. KTsTm’daki evime gideceCim. 4.5 kilometrelik
bir yol. 4. KTsTm’daki Zuhuratbaba Türbesi’nin oraya tahminen 30 dakikada geldim.
Ondan sonra evime gelmem 1 saat 15 dakikayT aldT. Sinan Erdem KapalT Spor
Salonu’nda etkinlik varmTH. Onlarca otobüs ve araba yollarda park etmiHler, geçmek
imkansTz. Bu iHkenceyi her zaman çekiyoruz. Bunu size niye anlattTm biliyor musunuz?
Sinan Erdem KapalT Spor Salonu yapTlTrken itiraz ettiCimizde bazT aklT evveller bizi vatan
hainliCi ile suçlamTHlardT. Oysa ki biz yatTrTma karHT çTkmayTp yerin yanlTH olduCunu
savunmuHtuk. imdi ne kadar haklT olduCumuz ortada.
Bizi yönetenlere her zaman söylüyorum. *mar deCiHikliCi yapmadan önce gelin projeyi
tartTHalTm. Burada yaHayanlar olarak birlikte karar verelim. Uygulamalar ondan sonra
yapTlsTn. Böyle olursa mutlu ve huzurlu bir yaHam sürmeye devam edebilir, bizden
sonra gelenlere ve çocuklarTmTza saClTklT yaHanacak bir yer bTrakmTH oluruz.
Sahil inHaatlarT ile ilgili tapeler de yayTnlandT. Biz de Cumhuriyet Gazetesi’nde yayTnlanan haberi aynen kullandTk bakalTm muhattaplarT ne cevap verecekler...
Bu arada Belediye BaHkanT Bülent Kerimoglu Halk Günü toplantTlarTnda önemli mesajlar
veriyor.
Erzen BaHkanlTCTndaki belediyeden nemalananlarTn avantalarTnT kesme yolunda önemli
adTmlar atTyor.
Bir tehlikenin farkTnda mT bilmiyoruz ama önceki dönemde avantalarT kesildiCi için yTllardTr yapmadTklarTnT bTrakmayanlar, belediyeye adeta savaH açanlar KerimoClu’nun
çevresindeki halkayT gittikçe daraltTyorlar. Biz uyarT görevimizi yapTyoruz.
Bu arada BakTrköy dTHTndan birilerinin BakTrköy’ü adeta karTH karTH tarayarak nereden
nasTl nemalanTrTz arayTHT içinde olduklarT ortada. KerimoClu’nun bu geliHmeleri de yakTndan takip etmesi ve gereken ne ise yapmasTnT beklemek hakkTmTz diye düHünüyorum.
SayTn KerimoClu Özel Kaleminiz’de önceki sistem aynen devam ediyor. Özel Kaleminizi
arayarak sizden 4 gün sonrasT için bir haber konusunda görüHmek üzere randevu talep
ettim. Geri dönüp cevap veren dahi olmadT. Bundan sonra bir daha ararmTyTm bilemiyorum.
Birkaç gün önce BakTrköy *lçe Emniyet MüdürlüCü BakTrköy’deki tüm site yönetimlerini
arayarak sitelerde alTnacak emniyet tedbirlerinin anlatTlTp tartTHTlacaCT bir toplantT
düzenledi. Bu çok önemli bir giriHimdi. BakTrköy’de yaklaHTk 12 yTl sonra bu yönlü bir
toplantT düzenleniyordu.
Halk ECitim Merkezi ToplantT Salonu’nda saat 19.30’da yapTlan toplantTya katTlTm
büyüktü. Osmaniye’den, Kartaltepe’den, Florya’dan ve Ataköy’den çok sayTda yönetici
ve apartman görevlisi toplantTya katTlmTHtT.
Emniyet Müdürü yardTcTlarTyla birlikte çok önemli ve aydTnlatTcT bilgiler aktardT sonra
soru cevaba geçildi. Herkes söz aldT. OlumsuzluklarT ve taleplerini anlattTlar. Bu arada
BakTrköy’de en çok siteyi barTndTran yer Ataköy olduCu için haliyle söz alanlarTn çoCunluCu Ataköy’dendi. Sonra ne oldu biliyor musunuz, bilmem ne gazetesi muhabiri
olduCunu söyleyen bir kadTn söz almadan baHladT konuHmaya; “Bu Ataköylüler zaten
her zaman böyledir. Her Heyin kendilerine yapTlmasTnT isterler. AyrTcalTk hep onlar
ister...’’ gibi suçlamalarda bulununca söz alarak kendisini gazeteci olarak tanTtan kiHiye
“Bunca yTldTr BakTrköy’de böyle bir gazetenin yayTnlandTCTndan haberim olmadTCTnT
söyledim ve toplantTya gazeteci kimliCi ile katTlTyorsa, görevi toplantTyT takip etmek ve
kendisinden bir Hey katmadan haberleHtirmektir.” dedim. Bu arada toplantTya katTlanlar
tarafTndan çok büyük tepki çektiCini de söylemeden geçemeyeceCim.
Her zaman söylüyorum gazetecilik onu bunu karalamak, menfaat peHinde koHmak
deCildir. Ulusal Medya’nTn büyük bölümünün durumu ortada. Yerel Medya’ya gelince
durum içler acTsT. Sapla saman birbirine karTHmTH durumda. Görevini yasalarTn amir
hükümlerine uyarak yapanlarTn sayTsT parmakla gösterilecek kadar az.
Çözüm yok mu? Tabii ki var. BaHta Valilik ve KaymakamlTk Yerel Gazeteleri mevcut
yasalara uymalarT yönünde uyarsa, uymayanlara yasalarT uygulasa kTsa sürede gerçek
gazeteciler ve gazeteler yayTnlanmaya devam eder, diCerleri silinir gider.
Bu arada özellikle resmi kuruluHlar toplantTlarTna gerçek gazeteleri davet etmelidir.
Bunu yapmadTklarT sürece onlar da yasalarT yok saymTH olurlar.
BaHta Vali olmak üzere Kaymakam ve diCer yetkilileri görevlerini yapmaya çaCTrTyorum.
ÇaCrTmTzT duyup gerekeni yapan çTkar mT doCrusu bilemiyorum. Bekleyip göreceCiz...
e-mail: [email protected]
5
“Ba k;rköy L isesi Gelen eksel P ilav Gün ü” ok ul b ahç es ind e yap ;ld;.
ESK@ DOSTLAR [email protected] ARAYA GELD@
BakTrköy Lisesi Mezunlar DeneCi’nin düzenlediCi
“BakTrköy Lisesi Geleneksel
Pilav Günü” okul bahçesinde
gerçekleHtirildi.
Pilav Günü’ne BakTrköy KaymakamT Adem
Öztürk, BakTrköy Lisesi mezunu olan CHP Grup BaHkan Vekili Akif Hamza Çebi, BakTrköy Belediye BaHkanT Bülent KerimoClu, AK Parti BakTrköy *lçe BaHkanT Mahmut Gürcan,
BakTrköy Lisesi Müdürü *rfan MüftüoClu ve çok sayTda mezun
katTldT.
Birbirleriyle bol bol sohbet ederek, eski günleri yad eden
mezunlar ayrTca 1967-1981 yTllarT arasTnda 14 yTl BakTrköy Lisesi Müdürü olarak görev yapan ve pilav gününe katTlan 94
yaHTndaki *smail Lütfü Alpay ve eski öCretmenleri ile hasret
gidererek, hatTra fotoCrafT çektirdiler.
SunuculuCunu BakTrköy Lisesi mezunu olan Göksenin *leri’nin
yaptTCT etkinlikte konuHan BakTrköy Lisesi MezunlarT DerneCi
BaHkanT Nihat YTlmaz, pilav gününe katTlan tüm eski mezunlara ve protokol üyelerine teHekkür ederek, eski anTlarT yad
ettikleri bu güzel günde çocukluklarTnT, öCrencilik yTllarTnT bir
kez daha güzel anTlarla andTklarTnT söyledi. YTlmaz ayrTca, 94
yaHTnda bu özel güne katTlan eski
müdürleri *smail Lütfü Alpay ve eski
öCretmenlerine de katTlTmlarTndan
dolayT teHekkür etti.
YTlmaz’Tn konuHmasTnTn ardTndan ise BakTrköy
KaymakamT Adem Öztürk, BakTrköy Lisesi MezunlarT
DerneCi’ni bu özel günü hazTrladTklarT için tebrik etti. Öztürk,
BakTrköy Lisesi mezunlarTnTn birlik ve beraberliCinin BakTrköy’e
örnek olacaCTnT da belirterek, eCitime önem verdiklerini ve
BakTrköy’de eCitimin kalitesini arttTrarak, eskiden olduCu gibi
yine çaCdaH ve ülkeye yararlT gençler mezun edeceklerini de
söyledi.
Öztürk’ün konuHmasTnTn ardTndan ise, çalTHmalarTnT BakTrköy
Lisesi Spor Salonu’nda sürdüren *stanbul Yeditepe Halk OyunlarT DerneCi ekibi, çeHitli yörelerin halk oyunlarTnT sergiledi.
Halk oyunlarT gösterilerinin ardTndan ise pilav gününe katTlan
eski mezunlara çeHitli ikramlar yapTldT.
BakTrköy Belediye BaHkanT Bülent KerimoClu ile birlikte etkinliCin ortalarTnda Pilav Günü’ne iHtirak eden CHP Grup BaHkan
Vekili Akif Hamza Çebi de, BakTrköy Lisesi mezunu olmaktan
dolayT gurur duyduCunu belirterek, herkesi saygT ve sevgiyle
selamladTCTnT söyledi.
BakTrköy Belediye BaHkanT Bülent KerimoClu ise, “Ben liseyi
Ankara’da okudum. Ama BakTrköy Liseliler beni fahri üye yaptTlar. Bana her konuda çok yardTm ve destekleri oldu. Onun
için beni de BakTrköy Liseli sayTn. Tüm BakTrköy Liselileri
saygT ve içtenlikle selamlTyorum.” diye konuHtu.
Gün boyu süren etkinlikte, eski mezunlar öCrencilik yTllarTna
geri dönerken, birbirleriyle bol bol sohbet ettiler.
7
Ev i n i zi n s; cak l ; %; v e ko n fo r u i h ti y ac ;n ; z o l an sa% l; k h i zm et l eri y l e b erab er
Aileden Biri Bak3mevi’nde
Aileden Biri Bak9mevi ve Galatasarayl9lar Yard9mla/ma Vakf9 i/birli+iyle Florya'da
kap9lar9n9 açan Aileden Biri Bak9mevi, sundu+u s9cak ve konforlu ortamda misafirlerini a+9rlamaya haz9r.
“Hedefimiz, hizmet verdi+imiz misafir ve yak9nlar9na, t9pk9 ailesinden birinin gösterdi+i ilgi ve özeni göstermektir." diyen /irketin Genel Müdürü Ferhat ayeste ile bu
alandaki tecrübelerini, bak9mevinde sunulan hizmet ve imkânlar9 konu/tuk.
Aileden Biri Bak9mevi hakk9nda biraz bilgi alabilir miyiz?
Aileden Biri BakTmevi, 2005 yTlTndan bu yana uzun dönemli bakTm alanTnda ihtiyaç sahiplerine
hizmet veren ve alanTnda ilk ruhsatlandTrTlan Hirketlerden biri olan Aileden Biri Evde BakTm
Merkezi ekibi tarafTndan kuruldu. KuruluHumuzdan günümüze binlerce aileye evlerinde,
ihtiyaç duyduklarT saClTk ve bakTm hizmetlerini sunduk. *nsanlar bize güvendiler ve
evlerini açtTlar. imdi de biz onlar için kendi sTcak ortamTmTzT oluHturduk, artTk yeni
tesisimiz olan Florya GalatasaraylTlar Yurdu’nda onlarT aCTrlayacaCTz. Hedefimiz
kurumsal ve sürdürülebilir çatT altTnda ilerlerken, hizmet verdiCimiz misafir
ve yakTnlarTna, tTpkT ailesinden birinin gösterdiCi ilgi ve özeni göstermektir.
Kurumunuzun Galatasarayl9lar Yard9mla.ma Vakf9’yla olan ili.kisi
nedir?
Aileden Biri BakTmevi olarak hizmet verdiCimiz bina Florya GalatasaraylTlar
Yurdu, GalatasaraylTlar YardTmlaHma VakfT'nTn inHa ettiCi bir bina.
GalatasaraylTlar YardTmlaHma VakfT’nTn öncülüCünde ve yalnTz baCTHlarla
inHa edilen binanTn yapTmTna 2002 yTlTnda baHlanmTH. 2013 yTlTnda Aileden
Biri BakTmevi olarak sürece dâhil olduCumuzda binanTn çok büyük bir
bölümü tamamlanmTHtT. Biz yalnTzca gereken tadilatlarT yapTp hizmete hazTr
hale getirdik. Böylece burasT bir sivil toplum örgütü ile özel sektör temsilcisinin birlikte çalTHtTCT bir alan haline geldi. GalatasaraylTlar YardTmlaHma
VakfT, Galatasaray camiasTndan olan kiHilerin arasTndaki dayanTHmayT saClamak için 1977 yTlTnda kurulmuH bir vakTf. Bu bakTmevinin iHletmesinde birlikte
çalTHacaCTz.
Aileden Biri Bak9mevi personeli ve hizmetleri hakk9nda
bilgi verir misiniz?
BinamTzda sosyal hizmet uzmanT olan bir
bina müdürümüz, uzun süre hemHire
olarak tecrübe edinmiH bir yönetici
hemHiremiz, kurum doktorumuz, kurum
doktorumuzun yönetiminde çalTHan
hemHirelerimiz ve hasta bakTcTlarTmTz
var. ÇalTHan personelimizi çok iyi seçiyor ve iyi eCitimler veriyoruz. Çünkü iHiniz saClTk olduCu zaman, görev
tanTmTnTzda yapmanTz gereken iHlemlerin yanTnda, karHTnTzdaki kiHiye bir
insan olarak dokunmayT, onunla iletiHim kurmayT, güvenini kazanmayT,
rahatlatmayT içeriyor. Biz 9 yTlT aHan tecrübemizle bu konudaki deneyimimize güveniyoruz. Burada huzurevi ve bakTmevi olmak üzere iki ayrT bölümde hizmet veriyoruz.
Huzurevi bölümünde kendi yaHamTnT baCTmsTz olarak devam ettirebilen kiHiler konaklTyorlar. Buradaki misafirlerimiz, hem artTk hayatTn getirdiCi bir takTm sorunlarla uCraHmak istemedikleri için hem de
sosyalleHme imkânlarTndan faydalanmak için buradalar. AynT zamanda ihtiyaç duyduklarTnda saClTk
hizmetlerine ulaHabiliyorlar. BakTmevi bölümümüzde ise bir kronik rahatsTzlTk sonucu ve yaHlTlTCTn
getirdiCi yetersizliklerden dolayT sürekli olarak bir saClTk personelinin bakTmTna ihtiyaç duyan kiHiler
konaklTyor. Bu kiHiler sürekli olarak hastabakTcT ve hemHire gözetimi altTnda oluyorlar.
Konaklayanlara sunulan imkân ve hizmetleriniz nelerdir?
BurayT bir otel ve saClTk kurumu olarak düHünebiliriz. Bir otelin sunduCu yemek, konaklama, temizlik,
oda servisi, uzun dönemli konaklamalara yönelik konfor arttTracak odaya gazete ve yemek servisinin
yapTlmasT gibi hizmetler sunuluyor. SaClTk ve bakTm hizmetleri tarafTnda ise doktor gözetiminde
uygulanabilecek, günlük yaHam aktivitelerinde destek sunuluyor. ÖrneCin, yataktan kalkmakta
güçlük çeken birisinin kalkmasTna, yardTmcT olmak, öz bakTmTnT, vücut temizliCini yapmasTnda
yardTmcT olmak ve sürekli olarak o kiHiye refakat etmekten baHlTyor, daha ciddi anlamda pansuman,
enjeksiyon, aspirasyon gibi hemHirelik giriHimlerine ihtiyaç duyan hastalarTn bakTmTna kadar
geniHliyor.
Aileden Biri Bak9mevi sakinleri günlük ya.ant9lar9nda burada neler yapabiliyor? Sosyal ya.am ve faaliyet alanlar9ndan bahseder misiniz?
GalatasaraylTlar YardTmlaHma VakfT tüzüCünde belirtildiCi üzere
bu bina, ihtiyaç sahibi olan üyelerine
huzurevi/bakTmevi ortamT sunabilmek
adTna tasarlanmTH bir bina.
DolayTsTyla bina en
baHTndan
itibaren uzun dönemli konaklamalara yönelik
bir merkez olarak tasarlanmTH. Mimarisinin
dikey yerine yatay olmasT bina içerisinde daha
kolay dolaHTlmasTna ve hizmet sunulmasTna
imkân veriyor. BinanTn çevresinde yürüyüH
yolu, 1500 m²’lik bir bahçemiz var. BulunduCumuz konum itibariyle çok rahat bir yerde,
Florya'nTn sessiz sakin, aCaçlarla çevrili bir
bölgesindeyiz. AynT zamanda Florya Caddesi'ne 5 dakika, sahil yolu ve Florya Koru’suna
10 dakika mesafedeyiz. Bina içinde
oldukça geniH oturma alanlarTmTz
mevcut. GeniH bir yemek ve oturma salonumuz, özel dekore
edilmiH bir kütüphanemiz,
bakTmevi sakinlerimiz
için ayrT bir
kafeteryamTz bulunuyor. AyrTca kat sakinlerinin sTklTkla bir araya
gelebileceCi, her katta
özel oturma alanlarT da
mevcut. En üst katTmTzda da aktivite salonumuz var. BurayT daha çok el iHleri,
resim yapma gibi uCraHlar için hazTrladTk. Bodrum katTmTzda ise sinema salonu
olarak kullandTCTmTz bir bölümümüz var. Bütün bunlarTn çok özel ve konforlu
Hartlar oluHturduCunu düHünüyoruz.
Görüyoruz ki "Aileden Biri" sadece Bak9mevi de"il, ayn9 zamanda her
detay9n dü.ünüldü"ü geni. bir ya.am alan9. Tüm bunlar9n yan9nda sa"l9k
hizmetlerine de oldukça önem veriyorsunuz. Bir bak9mevinde, olmas9
gereken öncelikli sa"l9k hizmetleri nelerdir ve sizin bu alanda özel çal9.man9z var m9?
BakTmevlerinin iHleyiHini düzenleyen
yönetmelikler gereCi en öncelikli saClTk
hizmeti “tTbbi takip” hizmetidir. Her
sakinimiz için aramTza katTldTCT ilk gün
tTbbi geçmiHlerine ve güncel saClTk
durumlarTna iliHkin raporlar oluHturuyoruz.
Bu raporlar doktorumuz gözetiminde saClTk
ekibimizce hazTrlanTyor. *kinci adTmT ise
düzenli ve kapsamlT kontroller oluHturmaktadTr. Bu kontroller sTrasTnda olumsuz
bir bulguya rastlanTrsa, ekibimiz durumu kontrol altTna almak adTna sakinimiz
için kapsamlT bir tedavi planT hazTrlTyor ve tüm süreç tarafTmTzca yönetiliyor.
Bu noktada Aileden Biri BakTmevi diCer huzurevlerinden ayrTlTyor. 2005’den beri verdiCimiz “evde
bakTm hizmetleri” sebebiyle iH birliCi halinde olduCumuz sayTsTz saClTk kuruluHu, doktor ve diCer
saClTk profesyonelleri sayesinde sakinlerimize çok daha kapsamlT hizmet verebiliyoruz.
Alzheimer hastalTCT en yoCun çalTHtTCTmTz alanlardan bir tanesi, bu konuda hem hasta hem de hasta
yakTnlarTna yönelik hizmetler konusunda uzun zamandTr çalTHTyoruz. Alzheimer DerneCi ile ortak
yürütmüH olduCumuz, bize bu konuda birikim katan bir projemiz oldu. AyrTca Alzheimer hastalTCT
olan kiHiler için uygun ve doCru bakTm, hastaya yaklaHTm, hasta için elveriHli
yaHam alanlarT oluHturulmasT, hasta ile kaliteli vakit geçirme gibi
konularda hasta yakTnlarT için eCitimler düzenledik. Bu
projeye destek veren personellerimiz,
bakTmevimizin Alzheimer bölümünün
oluHturulmasTnda ve uygulanacak
metotlarTn belirlenmesinde görev
aldTlar. Bu sebeplerden ötürü
Alzheimer ve benzer nörolojik
rahatsTzlTklar (Parkinson, demans
vb.) konusunda donanTmlT
olduCumuza
inanTyoruz.
Adres: Yeilyurt Caddesi Orman Sokak No:39 *enlikköy Florya/Estanbul - Telefon: 0212 574 5255
9
BakArköy Belediye Ba4kanA Bülent Kerimo1lu’ndan Halk Günü’nde
ÖNEMLG AÇIKLAMALAR
BakJrköy Belediye BaAkanJ Bülent Kerimo=lu, seçim
propandasJnda verdi=i sözü tutarak her salJ halk
günü düzenliyor.
Kartaltepe Kültür Merkezi Altan Erbulak Sahnesi’nde her salJ 11:00-17:00 saatleri arasJnda
BakJrköylü vatandaAlarJn istek ve Aikayetlerini
dinleyen Kerimo=lu, halk gününde önemli açJklamalarda da bulunuyor.
8Ate Kerimo=lu’nun halk gününde öne çJkan açJklamalarJ:
Kentsel DönüJüm
Biliyorsunuz seçim propagandasJ içinde Kentsel
DönüAüm ile ilgili hem ben hem de di=er siyasi
partinin adayJ hemen hemen benzer Aeylerden
bahsettik. Sorun aynJ olunca, çözüm içinde herkes
3 aAa=J 5 yukarJ küçük nüanslarla aynJ önerileri
sunuyor. Bu konuyla ilgili olarak ben siyasi parti
farkJ gözetmeksizin ve hiçbir komplekse girmeksizin BüyükAehir Belediye BaAkanJ Kadir TopbaA’J
ziyaret ettim. BakJrköy halkJnJn yararJna olacak bir
beklentiyi kendisinden rica ettim. Dedim ki, SayJn
BüyükAehir
Belediye
BaAkanJmJz
arkadaAlar da
aynJ Aeyi
söylüyordu.
Bizim de gündemimizde.
Burada ciddi
sorunlar var.
Bu sorunlarJn
çözümü için
yardJmcJ olun.
Kat artJrJmJ,
emsal
artJrJmJ, ama
büyük devasa
bloklaAmalar
de=il, 1-2 kat
arttJrarak bu
sorunu çözelim. BüyükAehir Belediye BaAkanJ SayJn
Kadir TopbaA aynen Aunu söyledi; “YakJn bir
dönemde büyük kentsel dönüAüm projesi konusunda hep birlikte çalJAma yapaca=Jz”. Zaman verebilir misiniz bana dedim. “3-6 ay arasJnda bu
konuyu masaya getirece=iz.” dedi. Çünkü ne onlar
bizsiz çözebiliyor, ne de biz onlarsJz çözebiliyoruz.
3 ile 6 ay içinde BakJrköy Belediyesi’ne de bir
iade-i ziyaret yapJp, kendi sorunlarJmJzJ burada
konuAmak üzere sözleAtik. Ama bana söyledi=i
takvimden 2 ay geçti, önümüzde en geç 4 ay daha
bir süre var. En geç 4 ay içinde biz nasJl bir kentsel
dönüAüm yapaca=JmJzJ, bununla ilgili proje, bunun
finansmanJnJ, bununla ilgili çalJAmayJ kamuoyuna
sunaca=Jz. Ben Kadir TopbaA ile bu konuyu konuAtum. 2 kez konuAtum. Kendileri de bu konuda iyi
niyet ortaya koydular. Çözüm konusunda hep birlikte çaba sarf ediyoruz.
Belediyede YaJanan Maddi SUkUntUlar
MaaA alamayanlarla ilgili olarak, evet
maaAlarla ilgili bir sorun var. Belediye
bütçesinin ekonomik zorluklarJnJ aAmaya
çalJAJyoruz. Bununla ilgili olarak 8ller
BankasJ’ndan kredi talebimiz var. Taktir
edersiniz ki, çok yüksek mebla=lardaki bir
maaA ödemesi için belediye bütçesinin
olanaklarJnJn yeterli olmasJ lazJm. Bu zorluklarJ aAaca=Jz. Kimsenin parasJ
belediyede kalmaz. Biraz gecikir ama
ödenir, ödenmeye de baAladJ zaten. MayJs
ayJ itibariyle emlak vergileri belediye
kasasJna girdi=i için kasada para oluAtu, para
oluAunca da maaAlarJ ödeyece=iz. Kimsenin hakkJ
yenmez. Kimsenin eme=i ödenmemezlik yapJlmaz.
Sa>lUktaki Sorunlar
Bugün 16-17 doktorumuzu belediyeye davet ettim.
Kendilerine yapmJA olduklarJ özverili çalJAmalarJndan dolayJ teAekkür ettim. ZorluklarJnJ bildi=imi,
aAmak için birlikte gayret edece=imizi söyledim.
Onlar da haklJ olarak hastalarJn önemli bir kJsmJnJn BakJrköy’den de=il
di=er ilçelerden geldi=ini, dolayJsJyla BakJrköy
halkJna yeterince hizmet
edemedi=imizi, e=er
mümkün olursa BakJrköy
dJAJndan hastalarJn
engellenmesi gerekti=ini
söylediler. Sizce bu haklJ
olabilir mi? Ama Aöyle
de bir düAünün, BakJrköy
dJAJndan hiçbir hasta
gelemeyecek denecek.
Bunun basJna bir yansJmasJnJ düAünün. Ya da
birisi der ki,
BakJrköylüler hasta da
biz de=il miyiz? AyrJca,
biliyorsunuz Evrensel
8nsan HaklarJ Beyannamesi’nde her hastanJn her hastaneye ve her
doktora gidebilme hakkJ var. Hekim seçebilme
hakkJ var. Siz bir sa=lJk merkezi açtJ=JnJzda
Güngören’deki, Ba=cJlar’daki, Zeytinburnu’ndakiler gelmesin demek olmaz. AyrJca BakkartlJlar’a
özel olsun dendi. Ama bu da aynJ Aey gibi geliyor.
Bu konuda ortak bir fikir bulaca=Jz. Belki internetten randevu sistemini kaldJrarak çözüm bulabiliriz.
O zaman sadece yürüme mesafesindeki
BakJrköylüler gelebilir, yo=unluk azalabilir. Bu
konuda tekrar bir araya gelip, çözümler arayaca=Jz.
Gezi ve kamplar
Bununla ilgili olarak daha önce bir takJm dernekler bu iAi tur haline dönüAtürdükleri, kendi
arkadaAlarJnJ, dostlarJnJ sürekli olarak geziye
götürdükleri için biz bunu disipline etmek amacJyla
Aöyle dedik. Belediyenin bütçesinde de sorunlar
var, geziye gitmek isteyenler otobüsü belediyeden
temin edilebilir. Ama bundan sonra gezi amaçlJ
seyahate gidecekler 10-20'Aer TL verecekler benzin
parasJnJ koyacaklar. Kim bu parayJ verip, gezi
düzenlerlerse buyursunlar gitsinler dedik. Burada
yanlJA var mJ? AyrJca dedik ki, cenazedir. Allah
göstermesin, insanlar telaAlJ, üzgün oluyor.
Cenazelerde bizim otobüs verme ile ilgili hiçbir
problemimiz yok. Onlardan maddi hiçbir destek de
istemeyiz. 8lkokul, ortaokul, lise ça=Jndaki ö=rencilerimize, spor kulüplerine otobüs verelim. Ama
takdir edersiniz ki, nisan ayJnda AyvalJk, MayJs
ayJnda Çanakkale, Haziran ayJnda Karadeniz gezisine gidece=im diyene, adeta bir tur Airketi gibi
gezi düzenleyenlere de karAJ koyaca=Jz. Bir ayrJ
hususu daha söyleyeyim. AnJtkabir ziyareti,
Ankara ziyareti, Çanakkale ehitlikler ziyareti ile
ilgili olarak belediyemizin programJnda hiçbir iptal
söz konusu de=il. Onunla ilgili olarak daha önce
AralJk ayJnda gezi takvimi ilan edilmiA. Fakat
maalesef daha sonra Ocak ayJnda, BakJrköy
Belediye BaAkan adayJnJn de=iAti=i tarihte iptal
edilmiA. Bizimle ilgili bir sorun de=il. Gezilerle ilgili
ilan ve duyurularJ mahallere asaca=Jz. 8nsanlar
baAvurularJnJ yapacak, kayJtlarJnJ alaca=Jz, böylece
bir takJm derneklerin insiyatifinden çJkarJp, bütün
halka açaca=Jz. Yoksa öbür türlü sürekli aynJ gruplar geziye gidiyorlar. Bütün mahallelere de
pankart asaca=Jz. Bununla ilgili de planlama yaptJk. ÇocuklarJmJz ve engellilerin yararlandJ=J kamplara gelince Kültür Müdürümüz ile bu konuda
geniA kapsamlJ görüAtüm. ÇocuklarJmJza ve
engellilerimize yönelik yaptJ=JmJz gezi ve kamplara
kaç kiAinin baAvurdu=unu, kaç kiAinin bu
hizmetlerden yararlandJ=JnJ söyledim. Kamplara
bin aile baAvuruyor, 100 çocuk yararlanJyor. Geri
kalan 900 çocu=un memnuniyetsizli=i ne olacak?
Bu nedenle kamplarJ yaptJ=JmJz zaman ya çok
geniA kapsamlJ yaparJz ya da zaten bu kadar sJkJntJlJ bir dönemde yapmayJz. Tabi ki, eski alJAkanlJklarJ olan bazJ bürokratlar beni yönetmeye çalJAJyor.
Bunu baAaramayJnca halkJn arasJnda baAkan gezileri, kamplarJ iptal etti diye bir söylem yaratJlJyor.
Ben de yüzlerce kiAiyi binlerce kiAiyi geziye
götürürüm, belediyenin borcunu 1 trilyona
çJkarJrJm. Bundan kolay bir Aey yok. Ama biz bunu
yapmayaca=Jz.
(Yavuz ARPACIK)
BAKIRKÖY KAYMAKAMLII HABERGMGZ ÜZERGNE SORU)TURMA BA)LATTI
Gazetemizin 237. sayJsJnda yayJnladJ=JmJz BakJrköy
Belediyesi’ne ait olmasJna ra=men arsa ve binanJn
Uzman Ticaret A.. tarafJndan
“8GAL8 DEVAM ED8YOR, BELED8YE GÖZ YUMUYOR
NEDEN?” baAlJklJ haberimizde ayrJca aynJ yerde
arJcJlJk da yapJldJ=JnJ foto=raflarJ ile yayJnlamJAtJk.
BakJrköy KaymakamlJ=J 8lçe Mahalli 8dareler efli=i’nden Kaymakam Adem Öztürk 8mzasJ ile gazetemize
gönderilen yazJ aynen Aöyle;
Ataköy Gazetesi’nin MayUs 2014 tarih ve 237 sayUlU
nüshasUnda Yüce Tarla Caddesi ile FiJekhane Caddesinin kesiJti>i yerde. Capacity otoparkUnUn tam
karJUsUnda yer alan arsa ve binanUn iJgal edildi>i ve bu
iJgalli yerde arUcUlUk yapUldU>U haberleJtirilmiJtir.
Konunun araJtUrUlarak yasal gere>inin yapUlmasUnU ve
sonucundan KaymakamlU>UmUza bilgi verilmesini rica
ederim. Da>UtUm
Belediye BaJkanlU>U’na, BakUrköy GUda TarUm ve HayvancUlUk Müdürlü>ü’ne.
A R I KO VA N L A R I
10
Çok değerli okuyucularım, sevgili
Bakırköylü dostlarım, inanınız son ülke faciasından sonra kaybedilen yüzlerce emekçilerin vefatları nedeniyle sizlere “iyi günler”
dilemeye bile utanıyor, üzülüyorum.
Orada daha çiçeği burnunda diyebileceğimiz ortalama yaş grupları 30’u
geçmeyen 301 fidana, geride bıraktıkları
yürek kaldırmaz acıları yaşayan yakınları
hele hele geride kalan 432 tane öksüzlere
nasıl “BAŞ SAĞLIĞI” dileyeceğimi bile
bilemiyorum.
YA Ş A M I N
İÇİNDEN
Hepimizin yakınen gözlemlediği olayların
detayları ışığında yine de tüm aile fertlerine, çocukları, eşleri, anne-baba-kardeşlerine yürekten sabırlar, gençliklerini yaşayamayan 301 insanımıza Tanrı’dan rahmetler
diliyor, dualar ediyoruz.
Değerli sevgili dostlar elbetteki bu acı
ölümde, alınmayan tedbirler ve güvenlik
eksikliklerine sebep olanlara da lanet
yağdırıyor, demokrasi ile yaşadığımız iddia
edilen bu ülkede kendilerine layık oldukları
cezaların en fazlasının verilmesini sade bir
Türk vatandaşı sıfatıyla sorumlulardan bekliyorum ve bu olayların hiç unutulmamasını
istiyorum.
Ayrıca bu unutulmaz ülke
felaketinde bizleri yöneten,
sorumluluk taşıyan, güvenlikte
eksik kalarak sadece para kazanmak, kömür elde etmek adına
insanlarımızı 21. yüzyılda Afrika’yı unutturan şekilde köle gibi (su içmeden, yemek
yemeden, tuvalete göndermeden) çalıştıranlara kocaman bir “YUH OLSUN” diyorum.
saldırgan, dili bozuk olurlar ve “ADAM
YERİNE KONMAZLAR.”
Adam olmak; bilgi, eğitim, kültür,
yetenek, çalışmak, karşılıksız özveride
olmak herkeste bulunmaz. Yoksa
günümüzde, her yerde rastladığımız gibi;
kimilerini adam sanarak yanılgıya düşeriz.
Siz, siz olun çevrenizde, sosyal alanlarda,
siyasette dost görünen, arkadan hemen size
sırtını çevirenlerden, sizi zaman zaman
sahte hareket ve tavırlarla göklere çıkartıp;
“ÇIKAR SÖZ KONUSU OLUNCA” 90 derece
fırıldak olabilen, küçülebilenlerden
sakınınız… Lütfen.
Terbiye sınırını aşanlar, yalan dolan ile iş
yapanlar, insanlık dışı davranışlarda bulunanlar adam yerine konmazlar. Sonuçta
her ortamda, beraber yaşamlarda, sosyal
aktivitelerde, sohbetlerde, eğlencelerde yalnız kalırlar, yüzlerine bile bakan bir
“GERÇEK DOST” bulamazlar.
Bu tespit ve görüşlerimi hem siz değerli
okuyucularımla paylaşıyor hem de yukarıdaki tespitleri ilgilisi olanlara armağan
ediyorum.
Fikret TORAMAN
MADENCİLİK - ADAM OLABİLMEK
KONULARI
Yine “DEVLET BABA” dediğimiz, vatandaşların çalışmasını, ekmek parası kazanmasını, teknik ve teknolojik imkanlarla
güvenliği, sağlığı korumak durumundakileri
de kınamak yanlış olmaz diye düşünüyorum. Bu ve benzeri durumlarda yurttaşlarının her türlü ihtiyacını temin etmek,
onlara müşfik davranmak, acıları paylaşmak, geride kalanların elinden tutmak
durumunda olanların tam aksine devletin
bütün gücünü kullanarak, polis-jandarma
gücü ile onları hırpalayan, tekmeleyen,
tokatlayanları da ayrıca kınıyor, lanet ediyor, protesto ediyorum.
Maden ocakları, kömür çıkarılması denince ülkemizde aklımıza ilk gelen Zonguldak ilimizdir. Ereğli İlçesi vatandaşı “UZUN
MEHMET”in buluşu olan ve ilk adı Ereğli
Kömür İşletmesi (EKİ) olan bu işletme irdelenmelidir, düzene sokulmalıdır.
Ömrümün ilk 20 yılını, gençliğimi
geçirdiğim bu ilimizde yaşayan birisi
olarak, madenci tabiri ile ifade edilen
“GÖÇÜK, GRİZU PATLAMASI ve YANGIN”
olaylarının bir canlı şahidiyim. Tabi ki o yıllarda (1940-1950) teknik olanakların azlığı
nedeniyle çok ölü verildi, çok insanımız
yaşamını yitirdi. Bu bağlamda bir kıyaslama
yapmak adına; 1960-1968 yıllarında bulunduğum Almanya’ya 1962 yılında
Tophane’deki İş ve İşçi Bulma Kurumu’nda
seçerek götürülen 400 Türk maden işçisi,
200 öğrencinin sevkiyatında tercüman
olarak görev alan bir kişi olarak Zonguldak
ile Kuzey Almanya’daki “DORTMUNDER
BERGBAU” Taş Kömürü Ocakları’ndaki
işletme, kömür çıkarılma, çalışma teknolojisi, emniyeti, dinlenmeleri, beslenmelerinin
-
yüzde yüz farklı olduğunu gördüm, yaşadım
ama hiçbir ölüme şahit olmadım. Orada (-)
800 metreye indiğinizde çevreyi ve tesisleri
süper olarak, eksiksiz gördüm. Bizim daha
o seviyelere gelmek için 100 yıl beklememiz
lazım.
ADAM OLABİLMEK!
Sevgili okurlarım, doğuyor, yaşıyor, ölüyoruz. Bu süreç içinde insanlar hem
ekonomik hem de kültürel olarak eline
geçen fırsatları değerlendirebilmek, iyilikler,
yardımlar yanında çevresi ile düzeyli bir
sosyal iletişim kurabilmek için var
olmuşlardır. Allah akıl ve can bahşetmiş. Bu
meziyetleri iyi yolda kullanmak onların
becerisine, başarılarına, insaflarına
kalmıştır.
Bu bölümde insan (ADAM) sözcüğünü çok
çeşitli amaçlar ve geniş anlamda ilişkiler,
konular için bazı belge ve yazılı medyadan
derleyerek edindiğim görüşleri sizlerle paylaşıyor, bu görüşten herkesin değil de bu
düzeni yakalamayanların pay alacaklarını
umuyorum.
ADAM sözcüğü saygı ve güvenle karşılama, ahlaklı, onurlu, erdemli, sözüne güvenilir, yapmacık yalakalıktan arınmış bir
kişiyi tarif eder…
Bu özelliklerde “İNSAN” her yerde, her
zaman bulunmaz, azınlıktadırlar. Bu özelliklerde olmayan kişiler, düş kırıklığı yaratır,
tutum ve davranışları, sahte ifadeleri “BİLİNÇLİ NANKÖRLÜK” ile kötülüklerle
küçülenler “ADAM SAYILMAZ BU SIFATA
GİREMEZLER”!..
Toplumun kınamasına, şikayetine neden
olanlar, bencilik, yalancılık, şakşakçılık ve
yalakacılık ile insanları birbirlerine düşürür,
sosyal düzeni, barışı bozarlar. Bu gibiler,
BAKIRKÖY
BELEDİYEMİZE
GELİNCE
Nisan ve Mayıs aylarında
Ataköy Gazetesi’nde detaylarını
sunduğum ve Bakırköy sorunlarını içeren
bir dosyayı yerel seçimlerden 10-15 gün
önce sevgili başkanımıza dernek adına sunmuştum. Projelerini anlattığı ziyaretinde,
fazla vaktini almamak için yazılı sunduğum
sorun ve çözüm önerileriyle ilgili iki ay süre
geçmesine rağmen henüz bir haber alamadık. Umarım sayın başkan, vatandaş ve
STK’lardan aldığı bu ve benzeri konuları
çok yakın tarihte ele alacak, ilgilerle konuların çözüm çalışmalarına girecektir.
İlgili toplantıda da söylediğim gibi, bizler
laftan çok icraata önem verdiğimizi, sorunların ve çözümlerin halk adına takipçisi olacağımızı tekrar ediyor, bu konuda bir
habercik beklediğimizi sizlerle paylaşıyorum.
Bu arada kentsel dönüşüm kapsamında
yıkılmalarda sulama yapılmadığını, çevre
binalardaki apartmanların kapı,
pencerelerinin ve sokakların toza
büründüğünü de buradan dile getiriyor, bu
konuda da bir çalışma yapılmasını öneriyorum.
Maden faciasını özetleyecek olursak,
Türkiye’deki tüm maden ocakları ve işletmeciliği ilkeldir. Tek çözüm Uluslararası
Çalışma Örgütü (İLO) Anlaşması’nı Türkiye
kabul ve imza etmelidir.Yargılama ve yargı
süresi hızlandırılmalı ve bu faciada sorumlulukları bulunan iki bakanın da derhal istifa etmeleri gerekmektedir.
Bu arada yine yaz sezonu geldi. Yeşilköy ve
sahillerinde doğa tahribatı, mangal dehşeti
ile her yıl boğulan 10-15 çocuğu hatırlıyorum. Yıllardır bu konuda net bir çözüm
üretilemedi. Bu bölge şu sıralarda da
Suriyeli’lerin istilasına uğradı. Hırsızlık,
kapkaççılık olayları çoğalmaya başladı. Bu
konuda da ilgililerin dikkatini çekerim.
Sağlık, huzur ve mutluluk dileklerimle...
11
BakJrköy 8lçe Emniyet Müdürlü=ü site yönetimleri ve site sakinlerini bilgilendirdi.
BAKIRKÖY’DE GÜVENLGK TOPLANTISI
BakYrköy .lçe Emniyet MüdürlüCü, BakYrköy’deki
sitelerin güvenlik sorunlarYna yönelik site yönetimleri ve site sakinlerini bilgilendirdi.
BakYrköy Halk ECitim Merkezi Konferans
Salonu’nda düzenlenen toplantYda BakYrköy .lçe
Emniyet Müdürü Murat Çetiner, BakYrköy’de
emniyet teKkilatYnYn çalYKmalarY hakkYnda bilgi
verirken, BakYrköy AsayiK Büro Amiri ÇaCatay
henol ve .lçe Emniyet Müdür YardYmcYsY
Cebrail GündoCan ise sitelerde ve binalarda
alYnmasY gereken önlemler ve uygulanacak
tedbirler hakkYnda bilgiler verdi.
YoCun katYlYmYn olduCu güvenlik toplantYsYnda
ilk olarak AsayiK Büro Amiri ÇaCatay henol,
hYrsYzlYk olaylarYna karKY alYnmasY gereken
önlemler hakkYnda bilgiler aktardY. BakYrköy’de
son dönemlerde evden hYrsYzlYk ve otodan
hYrsYzlYk olaylarYnda belli oranda artYK olduCunu
fakat aynY zamanda olaylarYn aydYnlatYlmasY
yönünde de önemli mesafeler kat edildiCini
söyledi.
BakYrköy’ün ekonomik düzeyinin yüksek olmasY
nedeniyle hYrsYzlYk olaylarYna sYkça rastlandYCYnY da
kaydeden henol, çoCu site ve binada ise hiçbir caydYrYcY güvenlik önlemlerinin bulunmadYCYnY da belirtti.
Kamera ve Alarm Sitemlerinin Önemine Dikkat Çekildi
Polis olarak hYrsYzlYk olaylarY ile ilgili yoCun çalYKmalar yaptYklarYnY da kaydeden henol, sitelerin güvenlik kamerasY ve
alarm sistemlerini mutlaka kullanmasY gerektiCini de ifade
ederek, “Güvenlik kameralarY ve alarm sistemleri caydYrYcYlYk
bakYmYndan çok önemli. Güvenlik kamera sistemlerinin de
takYlYrken kameralarYn çözünürlüklerinin yüksek olmasYna özen
gösterilmeli. HYrsYzlar inanYn hangi güvenlik kamerasYnYn ne
kadar çözünürlülük içerdiCini bile biliyorlar. AyrYca alarm sistemleri de caydYrYcYlYk anlamYnda önemli. Sizlerden ricam bu
sistemleri kullanYn.” dedi.
henol, özel güvenlik elemanlarY bulunan sitelerle de irtibata
geçeceklerini ve kendi telefon numaralarYnY özel güvenliklere
de vereceklerini ve özel güvenliklerle de sürekli iletiKim
halinde olacaklarYnY da söyledi.
Evden hYrsYzlYk, otodan hYrsYzlYk ve diCer bütün hYrsYzlYk olaylarYndan sonra, hYrsYzlYCY fark eden insanlarYn kesinlikle hiçbir
eKya veya maddeye ellerini sürmemeleri gerektiCini
de kaydeden henol, “DoCal olarak hYrsYzlYk olayYnY fark
eden insanlar bir takYm eKyalarYnY sakladYklarY yerlere
bakYyorlar. Bu iKlem polisin iKini güçleKtiriyor. Bu gibi
olaylarda hiçbir eKya veya maddeye dokunmadan
155’i arayYnYz. Polisimiz 5 dakika içinde yanYnYzda olacaktYr. Ve polisin iKi de daha kolaylaKacaktYr.” dedi.
Tatile çCkacaklar dikkat!
BakYrköy’deki çoCu sitede ve dairede megafon sisteminin bulunduCunu kaydeden AsayiK Büro Amiri
ÇaCatay henol, fakat bu megafon sisteminin de tam
anlamYyla kullanYlmadYCYnY, “Kim o?” sorusunu sormadan kapYlarYn açYlmasYnYn da yanlYK olduCunu belirtti. henol, yaz aylarYnda tatile çYkan ve uzun süreli
evinden ayrY olan kiKilerin de posta kutularYnYn
anahtarlarYnY komKularYna vermelerini ve komKularYnYn
da posta kutusuna gelen evraklarY almalarYnY istedi. HYrsYzlarYn
posta kutularYndaki evraklarYn doluluk oranlarYna bakarak
hangi evin ev sahibinin evde olmadYCYnY anladYklarYnY ve genellikle o dairelere girdiklerini söyledi.
AsayiK Büro Amiri ÇaCatay henol, son yYllarda kapkaççYlYk
olaylarYna ise çok nadir rastlanYldYCYnY da sözlerine ekledi.
AsayiK Büro Amiri ÇaCatay henol’un
bilgilendirmesinin ardYndan ise
BakYrköy .lçe Emniyet Müdürü
Murat Çetiner, emniyet teKkilatYnYn
BakYrköy’deki çalYKmalarY
hakkYnda bilgiler verdi.
“BAKIRKÖY SUÇ
ORANININ DÜTÜÜ
NAD&R &LÇELERDEN
B&R&”
BakYrköy’ün .stanbul’un 39
ilçesi arasYnda suç
oranlarYnYn düKüKte olduCu
nadir ilçelerden birisini
olduCunu fakat bunu
baKarY olarak görmediklerini
belirten Çetiner, “Polislik
hizmetleri, güvenlik hizmetleri yerine getirilirken mutlaka vatandaKlarYn desteCiyle bu hizmetler
yerine getirilmelidir. BakYrköy ilçemiz
.stanbul’daki 39 ilçemiz arasYnda suç
oranlarYnYn ciddi anlamda düKüK gösterdCi
nadir ilçelerden biri. BakYrköy çok sorunlu, sYkYntYlY bir
ilçe deCil. .lçemiz bütün suçlarda bir düKüK trendinde. Biz
kesinlikle suçlarYn düKüK içinde olmasYnY baKarY olarak görmüyoruz. Benim için baKarY suçun meydana gelmemesidir.”
dedi.
“BAKIRKÖY’ÜN
EN BÜYÜK SORUNU
HIRSIZLIK
VE NARKOT&K”
HYrzYlYk olaylarYnYn kendisini çok üzdüCünü de
kaydeden Çetiner, “Bir
hYrsYzlYk olayYna yakYnYmY
kaybetmiK kadar üzülüyorum. Çünkü insanlarYn
bütün kazanYmlarY bir
hYrsYzlYk olayYnda gidebiliyor. Benim bütün personelim de bunu dert
edinmek zorunda. .lçemizde neler oluyor her gün rapor halinde arkadaKlarYmYzdan alYyorum. BakYrköy’ün en büyük sorunu hYrsYzlYk ve narkotik
sorunu. Narkotik sorunu ile ilgili .lçe Milli ECitim Müdürümüzü
aradYm. Risk teKkil eden okullarla ilgili çok detaylY bir rapor
istedim.” diye konuKtu.
BakYrköy .lçe Emniyet MüdürlüCü hakkYnda da bilgiler veren Çetiner, “750 civarYnda polisim var. BunlarYn 170 tanesi nokta görevinde. .lçemizde,
büyük elçi, konsolosluklar var. Oralarda nokta
görevindeler. Biz bu arkadaKlarYmYzY aktif olarak
polislik hizmetlerinde kullanmYyoruz. Önleyici
hizmetler Kube müdürlüCümüz var. Bu müdürlüCümüze baClY 24 ekibimiz var. Bu ekipler 24
saat ilçemizin bütün sokaklarYnY dolaKYr, bir
sorun, suç olduCunda buna müdahale ederler.
BazY amir arkadaKlarYn da kullandYklarY
araçlar vardY. OnlarY da aldYk. Belki
arkadaKlarYmYz bana kYzYyor, müdür bey geldi
araçlarYmYzY elimizden aldYlar diyorlar ama
onlarY da sokaCa çYkartYyoruz ve bu ekip
sayYmYzY 34 çYkartacaCYz. Motorize ekiplerimizin sayYsYnY arttYracaCYz. ArkadaKlarYmYz çok iyi
çalYKYyor. Bizim için 08:00-17:00 mesaisi yok.
ArkadaKlarYmYz sabah evden çYktYklarYnda
çocuklarYnY görmüyor, gece eve geldiklerinde görmüyor. Bu onlar için bir sorun olabilir ama
BakYrköy’deki suçlarY minimize edene kadar bu böyle
devam edecek. En büyük ödül vatandaKYn güvenliCini, huzurunu saClamak.” dedi.
“BÜTÜN KAPILARI YIKIYORUZ,
VATANDAIMIZ RAHATLIKLA B&ZE GELEB&L&R”
Çetiner, Türkiye genelinde insanlarYn kamu kurumlarYna ve
polise gittiklerinde bir çekimser havaya büründüklerini de
belirterek, “Ben hYrnak’ta 4 yYl çalYKtYm. Orada da, burada da
aynY Keyi görüyorum. VatandaKYmYz, kamu kurumuna, polise
gelince çekiniyor. Böyle bir Key yok. Bütün kapYlarY yYkYyoruz,
vatandaKYmYz rahatlYkla gelsinler. Bana da gelsin. Herkes
vatandaKla ilgilenmek, görüKmek zorunda. VatandaK geldiCi
zaman ilk muhatap olduCu polis iKlemini yapmak zorunda en
azYndan rehberlik yapmak zorunda. Bunu arkadaKlarYmYza
söylüyoruz. DiCer önemli bir husus var, algY çok önemli.
Polisimiz gerçekten fedekarca çalYKYyor. Bizim teKkilatYmYzda
da sorumsuz davranan, kastY aKanlar oluyor. Biz de bunlarla
ilgili cezalandYrma mekanizmalarYnY uyguluyoruz. Ama
arkadaKlarYmYza Kunu söylüyoruz. En kötü fiili yaptYCYnY
düKündüCünüz insana bile nezaketli davranacaksYnYz.
Kimseye kötü davranmayacaksYnYz. Ben .lçe Emniyet
Müdürü olarak bunu size taahhütte bulunuyorum.
VatandaKlarYmYz kendisine kötü davranan polisleri
bana bildirsin ben gerekeni yapacaCYm. Polisler de
bizim evlatlarYmYz, bunlar uzaydan gelmiyor. Kimisi
teyzenizin oClu, kimisi komKunuz, kimisi arkadaKYnYz.”
diye konuKtu.
.lçe Emniyet Müdürü Çetiner’in konuKmasYnYn ardYndan ise toplantYya katYlan site yöneticileri ve site
sakinlerinin sorularYna geçildi. Bir çok mahalleden çok
sayYda katYlYmcYnYn sorduCu sorulara yanYtlar veren
BakYrköy .lçe Emniyet Müdürü Murat Çetiner ve
AsayiK Büro Amiri ÇaCatay henol, toplantYda gündeme getirilen konularla ilgili, araKtYrma yapYlYp, neticelerinin soruyu soran vatandaKlara iletileceCini de
söylediler.
ToplantYnYn sonunda ise katYlYmcYlara BakYrköy .lçe Emniyet
MüdürlüCü personeli tarafYndan “7/24 Suçla SavaKYyoruz”
isimli bilgilendirici broKürler daCYtYldY.
(Yavuz ARPACIK)
12
TEOG ve YGS hazArlAk ö1rencilerine
yaz ay3na özel
uygun ko4ullarda derslerimiz ba4layacaktAr.
Glk sBnavBnBza uzman kadromuz e,liinde
yazdan hazBr olmanBz için sizleri bekliyoruz.
Tel: 0533 769 22 04 - 0554 337 54 32
Yasemin BAYER
ARPACIK MOB8LYA
DEN8Z YILDIZI
Mutfak Dolab-, TV Ünitesi, Vestiyer,
Ofis Mobilyalar- ve
Her Türlü Özel Sipari Mobilyalar Yap-l-r.
Gününde Teslim Edilir.
YaAam boyu hiç farkJna varmadan sahip
oldu=umuz sa=lJ=JmJzJn ne denli de=erli
oldu=unu hiç düAünmeyiz. Sa=lJklJ olmak
nedense pek do=al gelir insana. Ama herhangi bir hastalJk sorunuyla karAJlaAtJ=JmJz zaman
hemen durumun ciddiyetini algJlarJz.
Oysa hastalJklar da insanlarJn yaAamJnda yer
alan olaylardandJr. TJpkJ do=umlar ve ölümler
gibi... Üstelik hastahanelerde do=umlarla
ölümlerin arasJnda bir kat uzaklJk vardJr
genellikle...
Ama herkes için yaAamJn çok önemli bir
de=eri vardJr.
“Hep yaAamak ister insan, hep yaAamak.
YaAamanJn bir anlamJ vardJr.” diyen doktorun
sözleri bana “Deniz YJldJzJ”nJn öyküsünü
anJmsattJ.
O gün denizin çok dalgalJ olmasJ nedeniyle
hiç kimse denize girmiyormuA. Küçük çocuk ve
ailesi de deniz kJyJsJnda dinleniyormuA. Dalgalar deniz yJldJzlarJnJ sürekli sahile atJyormuA. Binlerce deniz yJldJzJ sahilde ölümü beklerken küçük çocuk deniz yJldJzlarJnJ toplayarak denize atmaya çalJAJyormuA. GüneAin en
sJcak oldu=u saatlerde kan ter içinde kalan
çocu=unu izleyen baba dayanamayJp o=luna
seslenmiA: ”O=lum boAuna çaba harcJyorsun.
Sahil milyonlarca deniz yJldJzJyla dolu. Bu iAin
anlamJ yok!”
Çocuk çalJAmasJnJn temposunu düAürmeden
sahilden bir deniz yJldJzJ daha alJp denize
atarken babasJna, ”Bak BabacJ=Jm, onun için
bir anlamJ var. O yaAayacak!” diye yanJt vermiA.
BabasJ çocu=una bakarken aslJnda o=lunun
bu davranJAJyla evrende dikkatli bir gözlemci
olarak kendisine sunulmuA fark oluAturma
becerisini ne kadar iyi algJladJ=JnJ, yaAama
nasJl katkJda bulundu=unu görüp utanmJA.
HayatJmJzJ güzelleAtiren farkJndalJklar ayrJntJlarda gizli. Bu basit ve küçük ayrJntJlar bizim
yaAantJmJzJ anlamlJ, huzurlu, mutlu kJlan
Aeyler.
Neye de=er veriyoruz? Önemsediklerimiz nelerdir? YaAantJmJzda her Aeyi ona göre görür,
duyar, hisseder ve yaAarJz.
Sa=lJklJ yaAamak da böyle bir Aey...
ArdJmJzdan bJraktJklarJmJzla yaAayabilmeyi
gerçekleAtirmek için çabalamalJ, hep iyi ve
iyimser olmayJ becerebilmeli, “HayJr!”
sözcü=ünü konuAmamJzdan çJkarmalJ, hep
umutlu, kendi kendimizle barJAJk olmalJyJz.
Kendi deniz yJldJzJmJzJ bulmak, sa=lJklJ ve
mutlu olmak tamamen kendi elimizde...
Adres: Veliefendi Mah. 26/4 Sok. No: 34 Zeytinburnu / &stanbul
Tel : 0532 612 94 34
Ye4ilköy P4 Okulu ö1rencilerinin el eme1i ürünleri sergilendi
ENGELLP ÖRENCPLERDEN ÇOK ÖZEL SERGP
Hafif düzeyli zihinsel engelli öCrencilerin eCitim gördüCü
YeKilköy .K Okulu, Engelliler HaftasY’nda düzenlediCi etkinlik
ile engellerin nasYl aKYldYCYnY bir kez daha gösterdi.
BakYrköy Cumhuriyet MeydanY’nda BakYrköy .lçe Milli ECitim
MüdürlüCü’nün desteCiyle düzenlenen etkinlikte YeKilköy .K
Okulu’nda eCitim gören hafif düzeyli zihinsel engelli öCrencilerin resim, el sanatlarY, galoK, tekstil, yiyecek-içecek, büro
yönetimi, matbaa, güzellik ve saç bakYm atölyelerinde ürettiCi ürünler sergilendi.
Etkinlikte ayrYca öCrenciler
tarafYndan halk oyunlarY gösterileri yapYldY ve Türk Sanat MüziCi konseri de verildi.
YeKilköy .K Okulu tarafYndan
düzenlenen ve engelli öCrenciler tarafYndan hazYrlanan sergi
ve gösterilerin açYlYK törenine
BakYrköy KaymakamY Adem
Öztürk, BakYrköy Belediye
BaKkanY Bülent KerimoClu,
BakYrköy .lçe Milli ECitim
Müdürü Emrullah AydYn,
BakYrköy Askerlik hubesi ve
Garnizon KomutanY Per. Alb.
.hsan BursalY, BakYrköy
Müftüsü Zakir Uzun,
BakYrköy’deki okullarda görev yapan okul müdürleri öCretmenler, öCrenciler ve çok sayYda BakYrköylü vatandaK
katYldY.
Etkinlikte konuKan BakYrköy KaymakamY Adem Öztürk,
BakYrköy’de iki engelliler okulunda toplam 600 öCrencinin
eCitim gördüCünü belirterek, “Bugün bu sergiyle beraber
engelli çocuklarYmYzYn fYrsat verildiCinde neler yapabileceklerini bir kez daha görüyoruz. Hepsinin ellerine saClYk. AyrYca
tüm öCretmenlerinin de emeCine saClYk.” dedi.
BakYrköy Belediye BaKkanY Bülent KerimoClu ise doktor
olmasY nedeniyle engellilerin ve ailelerinin sorunlarYnY çok
yakYndan bildiCini belirterek, “Engelli vatandaKlarYn ve öCrencilerin üretimin içine ve sosyal hayatYn içine katma gibi
sorumluluCumuzun olduCunu çok iyi biliyorum ve bunun
içinde her zaman çaba göstereceCiz.” diye konuKtu.
Etkinlikte konuKan BakYrköy .lçe Milli ECitim Müdürü Emrullah AydYn ise BakYrköy’ün eCitim alanYnda sorunsuz ilçelerden birisi olduCunu ve YeKilköy .K Okulu’nun da BakYrköy’de
bulunmasYndan dolayY memnuniyet duyduklarYnY belirterek,
“Engelli öCrencilerimizin eCitimine çok
önem veriyoruz. Engelli öCrencilerimizi
sosyal yaKama ve aktivitelere katmak
için elimizden gelen desteCi vereceCiz.
YeKilköy .K Okulu da bugüne kadar elde
ettiCi baKarYlar ve yetiKtirdiCi öCrenciler
ile BakYrköy’ün adYnY çok iyi Kekilde temsil etmiKtir. Bugün de bu etkinlikte öCrencilerimizin birbirinden güzel eserlerini
seyrediyoruz. Hepsinin ellerine saClYk.
Hepsiyle gurur duyuyoruz. AyrYca onlarY
yetiKtiren tüm öCretmen arkadaKlarYma
da sonsuz teKekkür ediyorum.” dedi.
AçYlYK konuKmalarYnYn ardYndan ise protokol üyeleri ve BakYrköylü vatandaKlar
engelli öCrencilerin el emeCi ürünlerinden
hazYrlanan sergiyi gezdiler.
13
AV KÖKÜ KURTARILDI, RESNEL5LER KÖKÜ 5SE YOK OLMAK ÜZERE
komisyonda.
Servet Deniz: O konuyla ilgili komisyon baAkanJ
arkadaAJmJz Kenan Zülalo=lu bu iAin takipçisi.
Onunla görüA olur mu?
PJnar Ünsal: Onunla ilgili bir geliAme oldu=unu
duymadJm açJkçasJ...
Ve böyle giderse bu tarihi köAk çok kJsa süre
içerisinde ya yanJp kül olacak ya da kendili=inden
çöküp gidecek.
Bu arada 7 NumaralJ AnJtlar Kurulu ile VakJflar
Genel Müdürlü=ü’nün yasalarJ neden iAletmeyip
bu köAkü kamulaAtJrmadJ=JnJ da sorgulamak
gerekiyor.
BakJrköy’de tarihi eserlere olan ilgisizlik hatta
saygJsJzlJk devam ediyor. Gazetemiz ise tarihi eserlerin kurtarJlJp topluma kazandJrJlmasJ ile ilgili
haberleri yaparak bu saygJsJzlJ=J gündemde tutmaya çalJAJyor. Tarihten günümüze kalan
BakJrköy’deki iki önemli yapJdan birisi olan enlikköy Karakol BinasJ ve Atatürk ParkJ karAJsJndaki
1800 yJllarJn sonuna do=ru inAa edilen Tarihi Av
KöAkü’nün, Beyazlar 8nAaat tarafJndan satJn alJnarak, aslJna uygun olarak restorasyonu devam
ediyor. Beyazlar 8nAaat yetkilisi Mimar Tufan Beyaz
çalJAmalarJn %95’inin tamamlandJ=JnJ belirtti.
BakJrköy’deki en önemli tarihi eserlerden bir di=eri
de 8ncirli Caddesi’ndeki Resneliler KöAkü. Tarihi
de=eri çok büyük olan bu yapJ her geçen gün
ayakta durmakta zorlanJyor. YayJnlarJmJz üzerine
konuya ciddiyetle e=ilen BakJrköy Belediyesi,
Resneliler KöAkü’nün kurtarJlabilmesi için Belediye
Meclisi 20.10.2011 tarihli oturumunda 2012 yJlJ
mali bütçesine 10 milyon TL ayJrmJAtJ. O tarihte,
Belediye BaAkanJ AteA Ünal Erzen ile yaptJ=JmJz
söyleAide, Resneliler KöAkü’nün kamulaAtJrJlmasJ
için bütçeden bir pay ayrJldJ. Bundan sonraki süreç
nasJl iAleyecek sorumuza Erzen; “Resneliler KöAkü
ile ilgili çalJAmalarJmJz devam ediyor. Biz hazJrJz.
BaAka yerlerde kamulaAtJrma çJkmJA. Burada niye
çJkmasJn. E=er kimse partizanlJk yapmazsa çJkar.
OrasJ benim hayalimdi.” demiAti.
BakJrköy Belediye Meclisi Resneliler
KöAkü’nün kamulaAtJrma çalJAmalarJnJn
baAlamasJ için 10 milyon TL ayJrmJAtJ. Bu
olayJ takip edecek BakJrköy Belediye
Meclisi E=itim ve Kültür Komisyonu’na
01.04.2013 pazartesi tarihli Meclis Oturumu’nda Gülser Alparslan, Kenan
Zülalo=lu, Servet Deniz, U=ur Beceren ve
PJnar Ünsal oyçoklu=uyla seçilmiAlerdi.
Biz de konuyu bu o tarihte komisyon
üyelerine sormuAtuk. O tarihte Komisyon
üyelerinin verdikleri cevaplara biz hiç
yorum katmJyoruz.
Kenan Zülalo=lu: Hiç haberim yok o
konudan, senden duyuyorum.
U=ur Beceren: Ben E=itim Kültür Komisyonu’nda de=ilim. Gülser Alparslan var o
SORUMLULAR VE ANITLAR KURULU
DER8N UYKUDA (!)
RESNEL8LER KÖKÜ YOK OLMAK ÜZERE
BAKIRKÖY BELED8YE MECL8S8 EX8T8M VE KÜLTÜR
KOM8SYONU ÜYELER8N8N HABERLER8 B8LE YOK
Yine o tarihlerde görüAüne baAvurdu=umuz
BakJrköy Belediyesi E=itim ve Kültür Komisyonu
üyesi Gülser Alparslan: “Evet öylece kaldJ.
MirasçJlarJndan dolayJ öylece kaldJ. Benim bir bilgim yok. Öyle bir karar almJAtJk. Bende çok mutlu
oldu=umu söylemiAtim komisyonda. Ama
mirasçJlarJn yüzünden herhalde bir problem
yaAandJ. Bundan sonraki dönemde mecliste olalJm
veya olmayalJm bunun peAine düAmek lazJm.
Yo=un oldu=umuzdan dolayJ onu ben
unuttum. AslJnda ne güzel bir kültür
merkezi olacaktJ ama her yerede
yetiAilmiyor yo=unluktan dolayJ. Ama
bazen böyle göze çarpacak Aeylerin de
yapJlmasJ güzel olur. Ama bundan sonra
kim belediye baAkanJ olursa olsun
bunun peAine düAmek lazJm. Toplum
olarak peAine düAmemiz gerekir.”
demiAti.
Seçimler oldu, yeni meclis üyeleri seçildi.
BakUrköy Belediyesi E>itim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’na ise seçilen
üyeler Junlar:
Süleyman Nadir ATAMAN, Hasan ÇALI,
Hatice Selli DURSUN, 8brahim GÜNDÜZ,
Nurhan ÇET8NKAYA
BakJrköy Belediye Meclisi E=itim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyelerine
AÇIK ÇARI
Süleyman Nadir ATAMAN, Hasan ÇALI, Hatice Selli DURSUN, 8brahim GÜNDÜZ, Nurhan ÇET8NKAYA
PLK P"PNPZ RESNELPLER KÖ"KÜ’NÜ
T O P L U M A KA Z A N D I R M A K
OLMALIDIR.
14
Liseli ö1renciler tüm senenin yorgunlu1unu attAlar
KONUK YAZAR
BakJrköy
de Yahya GökBelediye
taA’J eklemek
BaAkanJ Bülent
lazJm. Kendisi
Kerimo=lu,
hakkJnda
genellikle kalaMHP’de siyaset
balJk toplanyaptJ=J Aeklinde
tJlarda yaptJ=J
haber yapan
konuAmasJnda
gazeteye bir
BakJrköy
açJklama gönBelediye
dererek MHP’de
BaAkanlJ=J
de=il DYP de
seçimlerinin,
yaptJ=JnJ
kazandJ=J ilk
MHP’de danJAseçim oldu=unu
manlJk yaptJ=JnJ
belirtiyor. Uzun
açJklJyor. 2007
yJllardJr
seçimsiyasetin
lerinde 3.
içinde aktif
Bölge AKP
olarak
Milletvekili
görev
AdayJ
oluyBak3rköy Belediye Bakanl3(3
aldJ=JnJ vuror.
SeçileKerimo(lu’na
gulayan
meyince
K3l3çdaro(lu’nun bir lütfu mu?
Kerimo=lu,
2009 seçimne hikmetse aday oldu=u hiçbir
lerinde CHP’den 8l Genel Meclis
seçimi kazanamamJA. Kendi
Üyesi 2014 seçimlerinde de
ifadesine göre örgüt içinde
BakJrköy Belediyesi Meclis Üyesi
girdi=i seçimleri de kazanaseçildi. Kendisine birde rüzmamJA. BakJrköy Belediye
gargülü lakabJ takmJAlar. MHP,
BaAkanlJ=J seçimleri Kerimo=lu’DYP, AKP ve CHP’de siyaset
nun kazandJ=J ilk seçim
yapmasJndan bu lakabJ almJA
oldu=undan heyecanJnJ hala
olsa gerek. Karacan operasyyenememiA olmalJ ki
onundan tutuklanJp 203 gün
BakJrköy’de seçilmiA bir Belediye
cezaevinde yatmasJ da iAin
BaAkanJ de=il atanmJA bir
cabasJ. Tek tek isimler
Belediye BaAkanJ oldu=unu
üzerinden gidecek olursam
(seçimler öncesinde ZeytinburyazJm baya uzun olacak. O
nu’nda yapJlan KarslJlar
nedenle kJsa kJsa açJklamalar
gecesindeki) toplantJda yaptJ=J
yapayJm. AtamasJ yapJlan
konuAmasJnda ifade etti=ini
Belediye BaAkan YardJmcJsJ’nJn
unutmuA olmalJ. Seçimler
Esenyurtlu oldu=u söyleniyor.
öncesinde kendisine verilen
Meclis üyeli=ine seçilenlerin
baAkanlJk sözünün yerine
birço=u Esenyurt ba=lantJlJ.
gelmesi için de en uygun ilçe
Daha ne olsun? YakJn bir
BakJrköy olarak görülmüA ki
zamanda müdürlerin ve çalJAanaday gösterildi. Öyle ya on dört
larJn ço=unlu=unu da
aday adayJnJn bulundu=u
Esenyurtlular oluAturursa AaAJrBakJrköy’de meclis üyelerinde
mayalJm. BakJrköy BakJryurt
oldu=u gibi önseçim yapJlmJA
olma yolundaysa buna dur
olsaydJ Kerimo=lu geçmiAte
demek BakJrköylüler’in ve paryaAadJ=J hüsranlardan birini
tililerin görevidir.
daha yaAayacaktJ. (Gerçi meclis
üyelikleri için yapJlan ön seçim
Mahir Çelik ne iJ yapar?
de baAlJ baAJna bir muamma
Bu soru bana da soruldu meclis
gibi. Bunu seçilen meclis üyelerüyelerinin birço=unu tanJmayan
ine bakJldJ=Jnda anlamamak
BakJrköylüler kendilerini
mümkün de=il. Kaç meclis üyesi
yönetenleri tanJmak için zaman
önseçimle listeye girdi kaç
zaman bana da meclis
meclis üyesi seçime girmeden
üyelerinin isimlerini ve ne iA
listeye seçilebilecek yerlerden
yaptJklarJnJ sorarlar. Bende
girdi) Bence BakJrköy’de adil bir
tanJdJklarJmJ isimleri ve yaptJkaday belirleme listesi olmamJA
larJ iAleriyle birlikte söyler insanbir anlamda kJsmi atamalarla
larJ aydJnlatJrJm. Geçenlerde
adaylar belirlenmiAtir.
eski BakJrköylüler’den biri bana
Meclis BaAkan Vekilli=i’ne kimin
BakUrköy BakUryurt Olma
seçildi=ini ve ne iA yaptJ=JnJ
Yolunda mU?
sordu. Bende kendisine aynen
Neden böyle bir soru baAlJ=J
Aöyle söyledim. Mahir Çelik
attJ=JmJn anlaAJlmasJ için
isminde bir arkadaA Birinci
konuyu açmakta yarar var.
BaAkan Vekilli=i’ne seçildi
Belediye BaAkanJ Op. Dr. Bülent
bildi=im kadarJyla Au sJralar
Kerimo=lu’ndan baAlayalJm
yaptJ=J bir iA yok gibi. Günün
siyasetin içinde olan herkesin
hangi saatinde meclis binasJna
bildi=i gibi Kerimo=lu,
gitsem kendisini orada görüyoEsenyurt’ta siyaset yapmJA,
rum. Bana soruyu soran
oradan aday olmuA, doktorluk
BakJrköylü dostum gibi bende
mesle=ini ircaa etmiA. Meclis
merak ettim.
Birinci BaAkan Vekilli=i’ne
seçilen Mahir Çelik her ne kadar Sahi!! Mahir Çelik Meclis BaAkan
BakJrköy’de oturuyorum dese de Vekilli=i’nden baAka ne iA
yapar?
Esenyurt kökenlidir. Bunlara bir
FLORYA TEVFPK ERCAN LPSESP
BAHAR ENL88
Florya Tevfik Ercan Lisesi okul yönetimi çok kapsamlJ bir Bahar enli=i programJ
düzenleyerek e=itim-ö=retim sezonunun sonunda ö=renci ve velileri ile tüm
senenin yorgunlu=unu attJlar.
YILMAZ BACACI
3 gün boyunca süren Bahar enli=i programJ kapsamJnda foto=raf sergisi, ö=rencilerin hazJrladJ=J projelerin sunuldu=u proje Aenli=i, Paleontolojik Fosiller sergisi,
Fen Power gösterisi, spor faaliyetleri ve müzikal dinletiler gerçekleAtirildi.
Bahar enli=i kapsamJnda Do=a Bilimleri Derne=i BaAkanJ Altu= Revnak, “CanlJlardaki Teknoloji” ve Prof. Dr. Orhan Kural’da “Çevre ve 8nsan” konulu konferanslarla ö=rencileri bilgilendirdiler.
Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi’nde gerçekleAtirilen ve 3 gün süren Bahar enli=i’nin açJlJAJnJ ise BakJrköy KayamakamJ Adem Öztürk, BakJrköy 8lçe Milli E=itim
Müdürü Emrullah AydJn, BakJrköy Halk E=itim Merkezi Müdürü Yener YJldJrJm ve
Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi Müdürü Adem Düzgün birlikte yaptJlar.
Bahar enli=i’nin açJlJAJnJ yaptJktan sonra ö=rencilerle yakJndan ilgilenen
BakJrköy KaymakamJ Adem Öztürk ve BakJrköy 8lçe Milli E=itim Müdürü Emrullah
AydJn daha sonra ise beraberlerindeki heyetle birlikte ö=rencilerin hazJrladJ=J
projelerin stantlarJnJ gezerek projeler hakkJnda ö=rencilerden bilgiler aldJlar.
Birbirinden farklJ ve özgün projelerin hazJrlandJ=JnJ ve ö=rencilerin bu konudaki
özverileri çalJAmalarJnJ takdir ve tebrik eden BakJrköy KaymakamJ Adem Öztürk,
ö=rencilerin hazJrladJ=J ve do=a ile insan odaklJ projeleri çok be=endi=ini
belirterek, “Bu projelerin hazJrlanmasJnda eme=i geçen tüm ö=rencilerimizi ve
onlara destek olan ö=retmenlerimizi tebrik ederim. Gördü=üm projeler çok güzel.
Ö=rencilerimizin ça=daA e=itim ve bilimin JAJ=Jnda ilerlediklerini görmek bizleri
çok memnun ve mutlu ediyor” dedi.
BakJrköy 8lçe Milli E=itim Müdürü Emrullah AydJn’da gezdikleri stantlarda
gördükleri projelerin kayda de=er ve çok önemli çalJAmalara JAJk tutabilecek
baAlangJçlar oldu=unu ifade ederek, eme=i geçen tüm ö=rencileri ve ö=retmenleri çalJAmalarJndan dolayJ kutladJ.
3 gün süren Bahar enli=i kapsamJnda ö=renciler, veliler ve ö=retmenlerle birlikte tüm sezonun yorgunlu=unu attJklarJnJ ifade eden Florya Tevfik Ercan Anadolu
Lisesi Müdürü Adem Düzgün ise, Bahar enli=i’ne katJlarak ö=rencileri ve kendilerini mutlu eden BakJrköy KaymakamJ Adem Öztürk, 8lçe Milli E=itim Müdürü
Emrullah AydJn ve tüm protokol üyelerine teAekkür etti.
Düzgün, Bahar enli=i boyunca müzik çalmadJklarJnJ bu yJl Soma’da gerçekleAen
faciadan dolayJ daha sade bir Bahar enli=i tertiplediklerini de belirterek, “Hepimizi derinden yaralayan çok üzücü bir olay yaAadJk. Soma’daki maden faciasJndan dolayJ Bahar enli=i’mizde bu yJl e=lence yapmadJk. AyrJca ö=rencilerimiz
kendi aralarJnda bir yardJm sandJ=J oluAturarak Soma’daki ailelere yardJmda
bulunmak için harekete geçtiler. Tüm ö=rencilerimin bu örnek davranJAJylada bir
kez daha gurur duydum.” dedi.
Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi Bahar enli=i kapsamJnda ayrJca okulun spor
salonunda voleybol, basketbol, masa tenisi ve satranç turnuvalarJ düzenlendi.
Turnuvada dereceye giren ö=rencilere kupalarJ ve madalyalarJ verildi.
15
Uzun yJllar siyasetin her kademesinde görev almJA Yakup AKYÜZ
BAKIRKÖY'ÜN SON GKG AYINI DEERLENDGRDG
SayJn Akyüz, BakJrköy’deki siyasi kimli=iniz biliniyor. Seçimlerden bu yana
2 ay geçti. BakJrköy’deki seçim sonrasJnJ nasJl görüyorsunuz ve iki
aylJk dönemi nasJl de=erlendirirsiniz?
Seçimlerin adaylJk tespitinden
baAlayarak devam edersek daha
sa=lJklJ bir sonuca varJrJz.
Ben aday belirlemede partili
üyelerle ön seçimi sürekli gündemde tutan ve ön seçimle
adaylarJn tespit edilmesini
isteyen biriyim. Özellikle
belediye baAkanlarJnJn atamayla de=il, seçimle gelmelerini
savundum. Aday seçimlerinde
ön seçim esas alJnmasJna
ra=men merkez yoklamasJyla
tespit edilece=i hükmü parti
tüzü=ümüzde var.
EsasJnda bu hükmü tüzü=e koymak bence son derece yanlJAtJ. Bu
hüküm konuldu=u dönemlerde de
yapJlan toplantJlarda, çalJAmalarda
benim savundu=um tez yine ön seçimdi.
Yani "halk kendisine hizmet edecek kiAiyi
kendisi seçmelidir" Aeklinde savunmam oldu.
Bu seçimde de ben aynJ Aeyi savundum ancak,
Genel Merkez özellikle belediye baAkan adaylarJnJ
önseçim ile de=il, merkez yoklamasJ ile belirledi ve
Bülent Kerimo=lu aday olarak BakJrköy’e atandJ.
Ben Kerimo=lu’nun aday olarak belirlendikten ve
çalJAmalara baAladJktan sonra BakJrköy’de özlem
duyulan bir baAkan olabilece=ini gördüm. Kerimo=lu’nu, istedi=imiz, özlemini çekti=imiz, kapJlarJ
halka açJk, halkJn arasJnda dolaAan, Anadolu terbiyesiyle yetiAmiA, zenginli=i de fakirli=i de
yaAamJA terbiyeli bir siyasetçi olarak gördüm. Bu
BakJrköy için bir Aans olabilir. Tabi ki bunlar benim
kiAisel de=erlendirmemdir. Genç bir insan, günde
15 saat çalJAabilecek bir insan. Çok ciddi bir
meslek sahibi. BakJrköy’e çok güzel hizmetler
yapabilir. Bizim yapmamJz gereken böyle bir
baAkana fJrsat vermemiz. YardJmcJ olmamJz. Kerimo=lu, CHP’de belli görevlerde bulunmuA ve defosu olmayan birisi. imdiye kadar bu anlamda
hiçbir Aey duymadJm. Kerimo=lu’nun baAarJsJz
olmasJnJ isteyen birilerinin oldu=unu da
ne yazJk ki görüyorum. Bu insanlar
her dönemde vardJ, bu dönemde de
var. Böylelerine fJrsat vermeyece=iz.
Kerimo=lu BakJrköy’e atamayla da gelse yapaca=J çalJAmalarla bu tarz eleAtirileri
bertaraf edecektir. Genellikle BakJrköylü olmadJ=J için
eleAtiriliyor. BakJrköylü olmak
ya da olmamak önemli.
BakJrköy’ün içinden gelen
biri önemli. Hep savunuruz
bunlarJ ama BakJrköy’lü
olup da burada siyaset yapan,
burada do=up büyüyen kaç
tane siyasetçi var. Bende
dahil olmak üzere hepimiz
dJAarJdan geldik. Ben 55 yJldJr
BakJrköy’deyim. Öteki 45,
öteki 35 yJldJr. Yani bunu bu Aekilde de=erlendirerek baAlangJçta
baAarJsJzlJ=J teAvik etmenin hiçbir
anlamJ yok.
BaAkanJn nereli oldu=una de=il nasJl
hizmet verdi=ine bakmak lazJm. Ben
hizmet konusunda sayJn baAkana güveniyorum.
SayJn Kerimo=lu, insanlarJ seven biri. Terbiyeli ve
ahlaklJ biri. 8yi bir aile reisi. 8yi bir doktor.
BakJrköy’de yapaca=J belediye baAkanlJ=Jyla
dürüst, ahlaklJ, temiz bir belediye baAkanJnJ siyaset
kazanmJA olacak. Bizim görevimiz, Kerimo=lu’nun
BakJrköy halkJnJn ihtiyaçlarJ do=rultusunda
yapaca=J hizmetlere yardJmcJ olmamJz. Gençlere,
kadJnlara, yaAlJlara önem vermesi, kültür ve sanatla yakJndan ilgilenmesi, engellilerle çok yakJndan
ilgilenmesi gerekir. Bundan önce halk yararJna
yapJlan hizmetleri kesinlikle devam ettirmesi
gerekir. Dün bir hizmet verilmiAse bugünkü baAkan
iki vermeli, en azJndan bir’i korumalJ. Çünkü dün
bir Aey veriliyor da bugün gelen vermiyorsa bunun
bir anda büyük bir tepkisi olacaktJr. Ve bu tepkinin
de insanJn çalJAma ve yaAam gücünü zorlaAtJraca=JnJ bilmemiz, görmemiz gerekir.
Tabi ki, iki ay çok kJsa bir süredir ve kesin bir Aey
söylemek do=ru de=ildir ama ben Kerimo=lu ile
bugüne kadar olan iliAkilerimizden, izlenimlerimden baAarJlJ olaca=JnJ hissettim. Kerimo=lu bundan
önce oldu=u gibi spora, sa=lJ=a önem verecek.
Bu arada önceden yapJlan hizmetleri göz ardJ edemeyiz. Ama ben oralardan geçen biri olarak açJk
ve net olarak söylüyorum; yapJlan hizmetler ve
onlar için ödenen bedellere bakJldJ=Jnda çok daha
fazla hizmet yapJlabilirdi. Ben sayJn baAkandan
bunu bekliyorum. KJlJ kJrk yararak, her kuruAu en
ince teferrautJna kadar hesaplayarak harcamalJ ve
bu harcamalarJ hizmete dönüAtürmeli. BunlarJ yaptJ=J zaman atamayla da
gelse bir dahaki seçimde
yapJlacak olan ön
seçimde en fazla oyu alan
olacaktJr. Kerimo=lu
seçimlerde yüzde 69 oy
aldJ. Ben e=er 10 gün
daha süre olsaydJ yüzde
75’lere yakJn oy oranJna
eriAece=ini düAünüyorum.
Yolu açJk olsun. Güzel bir
ilçeye, sorunlarJ olan bir
ilçeye belediye baAkanJ
oldu. Kerimo=lu, aldJ=J
yüzde 69 oyun yükünün
altJnda oldu=unu
düAünerek çalJAmalJ. u
anda oldu=u gibi kapJlarJnJ halka açan, halka
sJcak davranan, kucaklayan bir belediye baAkanJ
olarak, de=iAmeden devam etmesini istiyor ve
baAarJlar diliyorum.
Gelen 4ikayetleri ZabAta, Pmar Müdürlü1ü’ne, Pmar Müdürlü1ü ZabAta’ya havale etti ve büfe büyüdü
ESKG TAS ESKG HAMAM(!)
Ataköy 9-10 KYsYm B 5 Blok yanYnda bulunan büfe büyütülmeye
baKlayYnca önce semt sakinleri daha sonra mahalle muhtarY
BakYrköy Belediye ZabYtasY’na arayarak durumu bildirdiler. ZabYta
“Benem görevim deCil” deyince mahalle muhtarY BakYrköy
Belediyesi .mar ve hehircilik Müdürü’nü aradY. .mar Müdürü “Bu
iK benim deCil ZabYtanYn.” cevabYnY verdi. Bu arada büfenin
büyütme iKi son sürat devam ediyordu.
hu anda büfe fotoCraflarda da görüleceCi gibi iki kat kadar
büyütülmüK durumda.
YukarYdaki ifadeler olayY Kikayet edenlerin söylemleri. Mahalle
MuhtarY da görüKmeleri aynen teyit ediyor. Bir semt sakini “Bu
iKler hep böyle oluyor. hikayet ediyorsunuz yetkililer topu birbirlerine atYyor. Bu arada atY alan Üsküdar’Y geçiyor. .çimizden birisi
olmamasYna raCmen seçilen belediye baKkanYmYzY seçim dönemi
tanYdYk. .yi Keyler yapacaCYna inandYk. Aradan iki ay geçti demek
ki belediyede hiçbir Key deCiKmemiK. Bu arada büfenin her tarafY
ilan dolu. Bunun için büyük paralar alYyorlar. Ama merak ediyoruz
Belediye’ye reklam vergisi ödüyorlar mY?” diyor.
BGLMEYENLERE HATIRLATMA
Ataköy 9-10 KYsYm’da bulunan 150 daireli A Bloklar ile 54 daireli
B bloklar ki bu kYsYmda 6150 konut vardYr, 1989 ACustos ayYnda
iskana açYldY. Daire sahipleri taKYnmaya baKladYlar. Atrium
AVM’nin temeli bile atYlmamYKtY. Metronun bulunduCu yerdeki
hirinevler köprüsü de yoktu. Bu kYsma en yakYn çarKY 4. ve 5.
KYsYm çarKYlarYydY. Dönemin Emlak BankasY yönetimi taKYnanlarYn
en azYndan gazete, su, meKrubat ve pakette satYlabilecçek gYda
ihtiyaçlarYnY gidermeleri için 19 adet Kioks konmasYna karar verdi.
Bu kiokslarYn bir kYsmY apartmanlarYn arazisi içinde, bir kYsmY da
kamuya ait araziye yerleKtirdildi. ApartmanlarYn arazisinde bulunan kiokslarYn kirasYnY apartman yönetimleri alYyor.
Zaman içinde Belediye yetkililerinin görmezden gelmesi ile bu
kiokslar, markete dönüKtü. BazYlarY hatYrlY kiKilerin araya girmesi
ile cadde kenarlarYna taKYndY. Büyüdükçe büyüdüler, yaya yollarYnY iKgal ettiler.
Belediyenin yapmasY gereken öncelikle yer deCiKtiren kiokslarYn
peysaj planlarYnda görülen yerlere kaldYrYlmasYnY, planlardaki
büyüklüCe dönüKtürülmesini saClamaktYr.
Bu yapYlmadYCY sürece Ataköylüler’in “Eski tas eski hamam” sözlerini daha yüksek sesle söyleyeceCinden kimsenin kuKkusu
olmamalYdYr...
16
Ye4ilköy P4 Okulu’nda okuyan 43 engelli
1 günlük temsili askerliklerini yaptA.
“ÖZEL TERTPP”LER ASKERLPPNP YAPTI
Jandarma Genel KomutanlYCY'nYn 175'inci kuruluK yYl dönümü kutlamalarY kapsamYnda aralarYnda YeKilköy .K Okulu’nda okuyan 43
öCrencinin de bulunduCu 204 engelli vatandaK 1 günlük "temsili"
askerlik yaptY.
zamankinden daha güçlü ve gururluyuz. Kahraman ordumuzun bir
mensubu olma onurunu bizlere verdiCiniz için KükranlarYmYzY sunarYz."
diye konuKtu.
KonuKmalarYn ardYndan, engelli vatandaKlar ant içti ve aileleriyle bir-
AlemdaC Jandarma Komando Tabur KomutanlYCY'na sabah saatlerinde gelen engelli vatandaKlar, kayYt iKlemlerinin ardYndan askeri
üniformalarYnY giydi. ArdYndan 2 saatlik temel askerlik eCitimini alan
engelli Mehmetçikler, öCle yemeCi yedikten sonra da yemin töreninin
yapYlacaCY alana geçti. Tören öncesinde, .stanbul BüyükKehir
Belediyesi Engelliler Mehteran takYmY konser verdi. SaygY
duruKu ve .stiklal MarKY'nYn okunmasYnYn ardYndan, .stanbul
.l Jandarma KomutanY Kurmay Albay Mehmet Artar bir
konuKma yaptY. Artar, engelli vatandaKlarY kYKlalarYnda görmenin mutluluCunu yaKadYklarYnY söyledi.
AskerliCin, necip Türk milleti için bir onur vesilesi olduCunu
vurgulayan Artar, "Kutsal askerlik görevini yerine getiren her
birey, bunun haklY gururunu ömür boyu yaKamaktadYr.
Engelli vatandaKlarYn da bu hak ve ödevi yerine getirmeleri
için bu günü tertiplemiK durumdayYz. Temsili askerlik hizmetini yerine getirmek için gelen ve asker elbiselerini giymiK
askerlerimiz, karKYnYzda gurur ve onurla durmaktadYr. Sevgili
mehmetçikler, bu üniforma ve kutsal askerlik andYyla tam
bir asker olacaksYnYz. hanlY Türk ordusunun birer neferi
olarak sizleri aramYzda görmekten mutluluk yaKYyoruz." dedi.
Yemin eden erler adYna konuKan Abdullah Köksal da bugün
bir hayallerini gerçekleKtirdiklerini kaydederek, "Bugün bizlerin ömründe ayrY bir sayfa açYldY. Kahraman Türk SilahlY
Kuvvetleri'nin bir ferdi olarak orduya katYldYk. Bir gün süreyle
askerlik yaptYk, bu ortamdaki o güzel havayY teneffüs ettik,
bayraCYmYzYn gölgesinde ant içtik. Bizler bugün her
likte objektiflere poz verdi. KYKlaya en erken gelen 10 engelliye de
terhis belgesi ve takdirnameleri, .stanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu
tarafYndan verildi.
Engelli vatandaKlarYn 1 günlük kYKla macerasY, tören geçiKinin ardYndan sona erdi.
Ferhan KILIÇ
Sevgili dostlar, gezi olaylarJnJn
yJldönümünde içimden Ata'ya
mektup yazmak geldi...
ATATÜRK'E MEKTUP...
Sevgili Atam;
Sen do=ru bildi=in Aeyleri açJkça
söylemekten çekinmeyen, yakJn tarihin en merkezi Aahsiyetlerinden
biriydin. Gençlere: "Yolunda yürüyen
bir yolcunun yanlJz ufku görmesi kafi
de=ildir. Muhakkak ufkun ötesini de
görmesi ve bilmesi lazJmdJr"
demiAtin.
Sana atfedilecek her türlü olumsuzluk, sadece senin hatJranJ zedelemekle kalmaz, toplumu da rencide
eder. imdilerde bazJ insanlara
"Kemalist" diyorlar. Kemalizm
kelimesini terörizm gibi algJlayan
kafalar var. OnlarJn dilinde Kemalist
sözü; cuntacJ, faAist, eli sopalJ, halka
tepeden bakan, bütün etnik gruplara
ve inançlara düAman, elitist, züppe
bir tipi anlatJyor. Bu kafalar bizleri
Do=u'ya sürüklemeye çalJAJyor.
OsmanlJyJ bilim karAJtlarJ ve kara
cehalet bitirmiAti. Ülkemizde hala
yüzlerce yJllJk cehaletin karanlJk
kuyusunda yaAamak isteyenlerin
bulunmasJ acJdJr, üzücüdür. Senin
büyük devrimlerini "din karAJtJ" gibi
göstermek isteyenlere, bizler yine
senin söyledi=in o anlamlJ sözlerle
ve ilkelerinin savunucusu olarak
karAJ duruyoruz. Senden bayra=J
devralanlar, senin açJk ara farkla
önde gitti=in koAuyu yavaAlatJp,
Türkiye'nin demokrat ülkeler ligine
girmesine engel oldular. Kendi iç
çekiAmelerimiz yüzünden arkada
kaldJk.
Sevgili Atam, sen 1926 suikast giriAiminin ardJndan Türk Milletine Au
sözleri sarf etmiAtin: "Benim naçiz
vücudum elbet bir gün toprak olacaktJr. Fakat Türkiye Cumhuriyeti
ilelebet payidar kalacaktJr."
Sen memleketin bütün sJnJr boylarJndan getirilen topra=Jn altJnda
yatarken unutma ki, biz senin bize
emanet etti=in, senin ve yüce Türk
Milleti’nin en de=erli varlJ=JmJz olan
Cumhuriyet'imize leke sürdürmeyece=iz. Senin ilke ve inkJlaplarJn
do=rultusunda O'nu her türlü iç ve
dJA tehdide karAJ kanJmJzJn son
damlasJna kadar tek yürek olup
koruyaca=Jz. Rahat uyu yerinde,
emanetin emin ellerde...
Sevgilerimle...
BAKIRKÖY’DE DENETPMLER ARALIKSIZ DEVAM EDPYOR
BakYrköy Gençlik Hizmetleri ve Spor .lçe
MüdürlüCü, ilçede bulunan özel spor
salonlarYnY oluKturduCu denetim ekibi ile
aralYksYz denetliyor.
Spor yapmak isteyen BakYrköylüler’e
saClYklY ortamlarda spor yaptYrmak istediklerini belirten BakYrköy Gençlik
Hizmetleri ve Spor .lçe
Müdürü Metin
Albayrak, denetimlerin aralYksYz devam
ettiCini belirterek,
“Öncelikli olarak
bütün spor salonlarYnY
ruhsatlandYrmak için
çalYKYyoruz. Daha
sonra fiziki ortamlarYn,
çalYKanlarYn ve personelin çalYKma
koKullarYnY sürekli istenilen Kekilde tutulmasY için çalYKmalarYmYz devam ede-
cek” dedi.
Bu arada polis, zabYta, uzman ve
memurlardan oluKan denetim ekibi 38
özel spor salonunu denetleyerek
tutanaklar tuttu. Tutulan tutanaklar
gerekli iKlemlerin yapYlmasY için Gençlik
Spor .l MüdürlüCü’ne gönderildi.
8 HAZPRAN TARPHPNP
UNUTMAYIN
BAKIRKÖYLÜLER
BULU"UYOR
BakArköy Belediyesi Botanik
ParkA’nda 8 Haziran 2014’te
BakArköylüler Bulu4masA
düzenleniyor.
11:00 ‘da ba4layAp gün boyu
sürecek etkinli1i tüm
BakArköylüler davetlidir.
17
Gazetemizi arayanlar “Bu ülkede ,ehircilik uzmanlarB ne i, yapar?” diye soruyor
YA"AMI ÇEKPLMEZ HALE GETPRECEK PROJELER
BakJrköy’de Sahil ve O-2 ( E-5) yoluna cepheli
yapJlaAma tüm hJzJyla sürüyor. ehircilik kurallarJna uymayan sadece BakJrköylüler’in de=il tüm
8stanbullular’Jn yaAamJnJ çekilmez hale getirecek
projelerin tamamJna ruhsat verildi. Bu arada
Ataköy 7-8 KJsJm’a da Külliye yapJlJyor.
GeliAmeleri TMMOB 8stanbul ube Sekreteri Ali
HacJalio=lu’na sorduk. 8Ate aldJ=JmJz cevaplar.
SayUn Ali HacUalio>lu, hiçbir Jehircilik
kurallarUna uymayan inJaatlar
BakUrköy’de süratle yapUlmaya
devam ediyor. Sahildeki olaylar belli.
Do>a 2nJaat’Un ve Ali A>ao>lu’nun
yapaca>U inJaatlar belli. Florya’da
O-2 yoluna cepheli nerede ise
iskana hazUr hale gelmiJ binalar
ortada. &imdi bir de Ataköy’ün
kuzeyinde Airport AlUJveriJ Merkezi
ile Kültür Üniversitesi’nin yanUnda 3
inJaat firmasUnUn devasa binalarU
yükselecek. 2sterseniz önce sahile
gelelim. Biliyorsunuz, sahildeki 159160-161 ve 164 parseldeki inJaatlar
durduruldu. BunlarUn içinde sadece
160 parsel Ataköy Sahili’nde. 6 adet
Baruthane harabelerinin bulundu>u
59 dönüm arazi. Bilindi>i gibi bu
arazi Çelebican A.&.’ye verilmiJti. &u
anda zaten bu alanda inJai faaliyet baJlamUJ de>il.
Di>er parseller Yenimahalle ve Zeytinburnu tarafUnda Turizm alanU ilan edilen yerlerde. 2nJaatlar 5.
2dare Mahkemesi tarafUndan yeniden duduruldu.
Sizce Jimdi ne olacak?
Bu binalarJn yapJlmasJna olanak tanJyan planlarJn
yürütmesi durduruldu. Yani ruhsata esas olan, o
ruhsatJn alJnmasJ için gerekli olan planlar yürürlükten kaldJrJlmJA oldu. Mahkeme nihai kararlarJnJ
da ileriki süreçte verecek. Bu durumda planlar
iptal oldu=u için ruhsatlar Au an kadük hale gelmiA
demektir. Nihai olarak mahkeme kararJnJ verinceye kadar belediyenin inAaatlarJ durdurmasJ lazJm.
E=er mahkeme planlarJ bütünüyle iptal ederse bu
binalarJn yJkJmJ gündeme gelir. Geriye dönük
olarak yJkJlmasJ gerekir.
Ali Bey yUkUldUktan sonra eskiye dönüJ olmayacak.
Biliyorsunuz orada korunmasU gereken anUt a>açlar
da vardU. YeJil bir alandU. Bu durum ortadan kalkmUJ
olacak.
imdi burada sJkJntJ Au. Malesef bu tür zararlar
karAJsJnda yine bu imar suçlarJyla ilgili yasal
mevzuatJmJzda; Ceza Kanunumuzda net tanJmlamalar olmadJ=J için bunu yapanlarJn geriye dönük
bunun bedelini ödeme gibi bir durumu söz konusu
olamJyor. Böyle bir gerçek var. Çünkü orada bol
miktarda anJt a=açlar vardJ. BunlarJn raporlarJ var.
Hepsinin yok edildi=ini biliyoruz. A=açlarJ geri
getirmek artJk imkansJz gibi görünüyor. Bu planlamalarJn bütünüyle esasen ranta dönük planlama
anlayJAJndan çJktJ=JnJ rahatlJkla söyleyebiliriz.
Ali Bey bunlar yetmiyormuJ gibi hiçbir Jehircilik
kurallarUna uymayan gökdelenler yükseliyor. Yollar
aynU yollar, alt yapU aynU alt yapU ama Jimdi bir de
Ataköy’ün kuzeyinde Airport AlUJveriJ Merkezi ile
Kültür Üniversitesi’nin yanUnda 3 ayrU inJaat firmasU
18’er katlU binalar yapUyor. Bu konuda neler
söyleyeceksiniz?
Plana bütünsel açJdan bakmak lazJm. Böyle baktJ=JmJzda gerek Ataköy Sahili’ndeki yapJlaAma,
gerek Sümerbank’Jn sattJ=J arazide Do=a 8nAaat’Jn
baAladJ=J inAaat, hemen onun yanJnda A=ao=lu’nun baAladJ=J ama Au an durdurulmuA olan inAaat
ve Aimdi sizin bahsetti=iniz yüksek yo=unluklu,
ayrJcalJklJ imar planlarJ BakJrköy’ün mevcut plan
bütünlü=ünün çok dJAJnda, bu yo=unluk kontrolünün tamamen dJAJnda artJ nüfus yo=unlu=u
çekecek, alt yapJ dengesini bozacak kararlarJn
oldu=unu görüyoruz. Bu açJdan do=ru bulmak
mümkün de=il. Çünkü mevcut dokusu oluAmuA
yerlerdeki planlama süreçlerinde oranJn sosyoekonomik tahlilleri yapJlJr, beklentileri yapJlJr. Bu
çerçevede e=er plan tadilatJ gerekiyorsa katJlJm-
cJlJk anlamJndaki süreçleri tamamlayarak bunlarJ
yaparsJnJz. Burada bu planlamalarJn bütünüyle
esasen ranta dönük planlama anlayJAJndan çJktJ=JnJ rahatlJkla söyleyebiliriz. Bu açJdan kabul
edilebilir planlama süreçleri de=ildir. Tamamen
kentsel rantJn belli projelerde odaklanarak toparlanmasJ ve o anlamda kontrol altJna alJnmasJ
olarak de=erlendirebiliriz. Kabul edilebilir projeler
de=ildir. Ataköy Sahili, Ataköy PlanJ’nJn bir
parçasJ. Yani orada zamanJnda 50’li, 60’lJ yJllarda
modern Aehircilik olarak bir cumhuriyet Aehircili=i
olarak Ataköy planlanJrken, bir nüfus öngörüsü
yapJlmJA, bir yo=unluk tanJmJ yapJlmJA, buna göre
fonksiyonlara ayrJlmJA, sahilde bu anlamda çok
düAük yo=unluklu misafirhane Aeklinde motellerin
oldu=u bir alan olarak zamanJnda planlanmJAtJ ve
yJllarca böyle kullanJldJ. imdi kentte oluAan bu
arz-talep dengesine de ba=lJ olan rantJ bir Aekilde
de=erlendirmek ve belli projeler kanalJyla bunu
paraya çevirmek için oluAturulan projeleri bizim
kabul etmemiz mümkün de=il. Ataköylüler,
BakJrköylüler, 8stanbullular da bunu kabul etmediler. YJllardJr bunun mücadelesini verdiler. Netice
olarak hukuk davalarJ açJldJ ve o davalardan bir
tanesi de Au an sonuçlandJ. Önemli bir hukuki
kazanJm elde edildi. HalkJn sesine bugüne kadar
kulak asmayanlar hukukun karAJsJnda mecbur
kalacaklar. Hukukun kurallarJnJ uygulayacaklardJr.
Belediye terk yapUlmadan nasUl imar veriyor?
Bu tür yapUlaJmalarda dikkatimizi çeken bir husus
var. Bu konuda da görüJlerinizi almak istiyoruz.
2mar kanunlarU belli, yönetmelikleri belli. Buna göre
bir parsel üzerinde yapUlaJma yapUlaca>U zaman
bunun kamuya terk alanlar olmasU lazUm. YeJil alanlar olmasU lazUm. Zannediyorum yüzde 40. Bunlarda
bunu da göremiyoruz. Bu konuda neler söylersiniz?
Bu projeleri de=erlendirirken hangi noktalarda
temel hatalarJn yapJldJ=JnJ sJralayarak söylememiz
gerekirse, öncelikle buralarJ kamu kurumlarJna ait
alanlar. Yani kamusal alanlar. Özel mülkiyet de=il.
Özel mülkiyette bir plan tadilatJ baskJsJ olabilir.
Çünkü bir ma=duriyet söz konusu olabilir. O
durumda ya kamulaAtJrJrsJnJz ya oranJn dokusuna
uygun bir imar izni vermek durumunda kalJrsJnJz.
Ama burasJ zaten kamuya ait bir mülkiyet. Bu açJdan buralarJn özelleAtirilme yoluyla ve yüksek
imarlar verilerek imara açJlmasJ kabullenilemez.
Bu çok önemli. 8kincisi küçücük bir tarlayJ imar
açarken yüzde 40’a kadar bila bedel terkler yapmak durumundasJnJz. Çünkü siz oraya bir nüfus
getirdi=inizde ihtiyaç duyulacak baAka alanlar da
gündeme geliyor. 8badet alanJndan tutun, e=itimden, sosyal donatJ alanlarJndan, yeAil alanlardan
yollara varJncaya kadar bir kent topraklarJnJn
oluAmasJ lazJm. Bunun için bir terk yapmak zorundasJnJz. Burada 400-500 dönümlük yerleri planlJyorlar, 1 metrekare terk yapJlmJyor. Ve belediye
terk yapJlmadan nasJl imar veriyor. AsJl kabul
edilemeyen noktalardan biri bu olmalJ. Bu planJn
bir parçasJ olarak bu terklerin yapJlJp, ruhsatlarJn
en azJndan terklerin yapJlmasJndan sonra verilmesi lazJm. Burada ben terklerin de yapJlmadJ=JnJ
biliyorum. Bu bakJmdan da kabul edilemez. Bir çok
Aey söylemek bu açJdan mümkün.
Ali Bey uygulamada Jöyle bir Jey de görüyoruz.
Usulen terk ediyorlar, fiilen terk etmiyorlar. Kendileri çeviriyor, kendileri kullanUyor?
Malesef bu da son yJllarda, son dönemlerde kullanJlan bir yöntem. Hukuki anlamda belediyeye
terki yapJlJyor. Bir çok projede
bunu görüyoruz ama fiilen oradaki proje giriAimcilerinin kullanJmJnda oluyor. Bu durum bir
çok yerde malesef var.
Ali Bey Türkiye’de hukukun
iJlemedi>ini biliyoruz. Tüketiciyi de
yanUltmUJ oluyorlar. Terk edilmiJ
alanU kendi alanUymUJ gibi gösteriyor. Oraya sportif aktiviteler koyuyor, yeJil alan koyuyor. Bunu zaten
Ataköy Sahili’nde de görüyoruz.
KUyU Kenar Kanunu’na göre 50
metre çektiklerini söylüyorlar. 50
metreyi ölçtü>ünüz zaman binanUn
ana duvarUna kadar geliyorsunuz.
Ama maketlerde baktU>UnUz zaman
10 metre yol ayUrmUJ sahilde,
ondan sonra yeJil alan gösteriyor.
Tüketici de balkonumda oturdu>um
zaman yeJil alan görece>im
zannediyor ama halbuki yeJil alan olarak gösterilen
yerler kamuya terk alanlar.
ATAKÖY’DEK8 CAM8 YER8
Ataköy’de sizin de takip etti>iniz çok önemli bir
konu daha var. Bir cami inJaatU söz konusu. Bu
araziyi 2SK2, Hazine’den Biyolojik ArUtma Tesisi kurmak için almUJ. 2SK2’ye devir edildi>i arazi
118.283.51 metrekare zannediyorum. 24 bin konuta cevap verebilecek bir arUtma tesisi kuruldu ama
çalUJmadU. Pompaj görevi gördü her yeri su bastU>U
için.
Bu açJkçasJ ideolojik bir dayatmanJn planlama
sürecine olan yansJmasJdJr.
2SK2 cami yapUlsUn diye 3331 metrekareyi bir de
orada kadostral boJluk var. 770 metrekare.
Toplamda 4081 metrekare araziye külliye yapUlacak. BüyükJehir Belediyesi’nden ibadet alanU olarak
geçti. BakUrköy Belediyesi’nden de cami alanU yapUlmak üzere geçti. Ama görüyoruz ki, belediyenin
yerel seçime 1 gün kala imzaladU>U ruhsatta orada
bir külliye yapUlUyor. 1557.49 metrekare cami alanU,
2925.75 metrekare yurt alanU ve bir de 311.41
metrekare oturum alanlU lojman alanU var. &imdi
meclisten geçen karar çok açUk. Cami diye geçiyor.
Hatta biz onu da yayUnladUk. Cami olarak geçti>ine
göre verilmiJ olan bu ruhsat kadük de>il midir?
Yani hukuki olarak bir dayana>U var mUdUr? Çünkü
külliye yapUlUyor orada.
imdi buranJn plan notlarJna iyi bakmak lazJm.
Ama mesele bence külliye veya cami meselesi de
de=il. Son yJllarda biliyoruz ki, 8stanbul plan tadilatlarJnda en çok tadilat gören, fonksiyon de=iAikli=i yapJlan konulardan bir tanesi de camidir. Cami
alanlarJna yönelik inanJlmaz derece de plan tadilatlarJ yapJldJ=JnJ biliyoruz. imdi Ataköy’de böyle
bir karar verilme sürecini iyi irdelememiz gerekiyor. Bu açJkçasJ ideolojik bir dayatmanJn planlama
sürecine olan yansJmasJdJr. Burada ideolojik bir
dayatma vardJr. Çünkü siz dokusu tamamlanmJA
bir bölgeye bir fonksiyon getiriyorsanJz öncelikle
planlamada katJlJmcJlJk konusu önemlidir ve
esastJr. O bölge halkJnJn ne derece böyle bir
fonksiyona ihtiyaç duyup duymadJ=JnJ analiz etmeniz lazJm. BunlarJn yöntemleri var. Yani bir yere
plan yapJlJrken kapsamlJ bir anket çalJAmasJyla
bölgenin ekonomik durumu, sosyal, kültürel durumu, dokusu her Aeyi analiz edilir, buna göre bir
öngörü yapJlJr. Çünkü plan yapmak gelece=i kurgulamaktJr.
YAZININ DEVAMI 20. SAYFADA
20
Öncelikle bu camiden yararlanacak olan Ataköy
mahallelerinin gerçekten camiye ihtiyacJ var mJ?
sorusunu sormak gerekir. Ataköy’de yeterli büyüklükte ve ölçekte iki caminin oldu=unu biliyoruz.
KullanJm yo=unluklarJnJ da orada yaAayan birisi
olarak çok iyi biliyoruz. Böyle bir camiye ihtiyaç
olmadJ=J çok açJk ortada. Bunun bilinmesi lazJm.
Bir tahlil yapJlsa ibadet fonksiyonu olarak belki
cami de=il farklJ bir fonksiyon ön plana çJkabilirdi.
Örne=in Cemevi talebi olabilirdi. O ayrJ bir Aey.
Orada yaAayan insanlarJn beklentileri yönünde
de=erlendirmeniz gerekiyor. OnlarJn de=erlendirmesine sunmanJz gerekiyor. Bu birincisi.
Planlamada bir esas daha var. Gizlilik esasJ. Fakat
bizim özellikle planlamadaki erkler, katJlJmcJlJk ve
gizlilik esaslarJnJ bilimsel, olmasJ gerekenin dJAJnda çok daha farklJ de=erlendirerek uyguluyorlar.
Gizlilikteki kasJt, siz bir yere plan yaparken bir
de=er oluAturuyorsunuz. Planlama arsaya, tarlaya
bir de=eri götüren düzenlemedir. Özellikle
mülkiyet sahipleri arasJndaki haklarJ maksimum
düzeyde korumak için, hiçbir baskJya maruz
kalmamak için gizli tutarsJnJz. Gizlilik budur.
Hakkaniyeti korumak içindir. PlanlarJn yapJlma aAamasJnJn gizlili=i
denen kavram buradan gelir.
Çünkü öbür türlü bir takJm etkiler
devreye girer. Siz oradaki planlama
sürecinde kamusal alanlar tespit
edeceksiniz, yollar geçecektir,
arsadaki kadastral sJnJrlara özen
gösterirsiniz, hak kayJplarJnJ minunum edersiniz, herkesin o plandan
eAit yararlanmasJnJ amaç
edinirsiniz. Bunun için gizlilik esasJ
vardJr. Fakat son yJllarda bu tür
tadilatlardaki gizlili=i halktan saklamak olarak görüyorlar. Ataköy’de
yaAayan insanlar cami inAaatJ
baAladJ=Jnda orada ne yapJlJyor
oldu=unu ö=renmesi vahim bir
durumdur. Önceden bunun bilinmesi lazJm. Buraya böyle bir öngörü
söz konusu, bunu siz talep ediyor
musunuz, etmiyor musunuz denmesi
lazJm. Olaya böyle bakmak lazJm.
Bu açJdan bakJldJ=J zaman buradaki
camiye ihtiyaç duyuldu=unu ben hiç zannetmiyorum. Bende yJllardJr orada yaAayan birisiyim.
Çünkü orada yeterli büyüklükte 2 tane cami var.
Doluluk oranJ haftaya, aya yaydJ=JnJzda son derecede düAüktür. Çok yo=un oldu=u da söylenemez.
Cenazelerde cami avlusunda yo=unlu=u görürüz,
bir de Cuma namazlarJnda görürüz. Onlarda
ibadet mekanlarJ servisle hizmet veren mekanlar
de=il. Yani taAJmalJ e=itim gibi, taAJmalJ ibadet söz
konusu de=il. Ama son yJllarda moda oldu. Kendini camide göstermek isteyenler Cuma namazlarJnda kalabalJklaAJyor. Böyle bir fonksiyona burada
gerçekten ihtiyaç yok. Ama Au var. YJllardJr mevcut
siyasi iktidarJn politik öngörüsüne ba=lJ olarak
yetiAtirmek istedi=i kuAa=J bu tür alt yapJ oluAturarak, külliyelerde yetiAtirmeleri lazJm. Onun alt
yapJsJnJ yapJyorlar. Onun için cümlemin baAJnda
söyledi=im gibi bu ideolojik yaklaAJmJn planlamaya yansJmasJnJ görüyoruz.
&imdi burada ince bir nokta daha var. BaJbakan
“Paralel yapUnUn inlerine kadar inece>iz” diyor.
Bunu yaptUranUn da paralel yapU oldu>u söyleniyor.
Ben onlarJn detayJnJ bilmiyorum. Beni hiç
ilgilendirmiyor. Paraleli, paralel olmayanJ hepsi
benim için bir. Yani referansJnJ dinsel temelden
alan herkes benim için aynJdJr. ehircili=e öyle
bakamayJz. Kentlere öyle bakamayJz. Bu ülkede
yaAayan insanlarJn farklJ dini ve inançlarJ olabilir.
8htiyaç ve beklentilere paralel bir planlama yapJlabilir. KatJlJmcJlJk da budur. Gerçekten Ataköy 7-8
KJsJm’Jn, 11. KJsJm’Jn, Ataköy KonaklarJ’nJn yo=un
baskJ ve talebi mi var. Bunun bilinmesi lazJm.
Böyle bir talebin olmadU>UnU biliyoruz.
Burada çok iyi biliyoruz ki bir külliye oluAturulacak.
Ve demin bahsetti=im anlamda bir nesil
yetiAtirmek üzere mekanlar elde ediliyor. Bu görüAlerin mekanlara yansJmasJdJr.
Ali Bey dini konular oldu>unda ilk karJUlaJUlan soru
Ju oluyor. “Cami’ye karJU mUsUnUz?”
Tam bu noktada bir Aey söyleyeyim. AsJl burada
dini istismar eden kendileridir. Çünkü camiye karAJ
mJsJnJz sloganJndan hareket ederek cami adJ altJn-
da yapmak istedikleri bambaAka bir Aeydir. AslJnda dini sömüren onlardJr. Camiye, dine karAJ olan
bizler de=iliz. Ama camiyi kullanarak, dinsel bir
mekanJ kullanarak dayatma yapan, dini kullanan
demektir. Bu kadar basit. Ataköy halkJnJn bir kJsmJ
bu tartJAmayJ cami yeri kJsmJna çekti. Ben bunu
do=ru bulmuyorum. Çünkü cami yeri tartJAmasJ;
konunun asJl kJsmJnJ bir kenara bJrakJp, nerede
olsun tartJAmasJ de=il. Bu caminin meAru olup,
olmadJ=JdJr. Bu planlama do=ru mudur, de=il
midir? Mesele budur. E=er gerçekten ihtiyaç varsa
siz yerini tartJAJrsJnJz. Birinciyi çözmeden ikinciyi
tartJAmak ilk yapJlanJn kararJnJ meArulaAtJrmak
anlamJna gelir, ben bunu do=ru bulmuyorum.
Bende sizin görüJlerinize Jöyle katUlUyorum.
Ataköy’de camiye ihtiyaç yok. Türkiye’nin en büyük
camilerinden birisi 5. KUsUm’da biliyorsunuz. 9.
KsUm’da bir camimiz var. 4. KUsUm’a gelince orada
da Zuhuratbaba’da 3 tane cami var. Bunu
söyledi>iniz zaman “camiye karJU mUsUnUz?”
deniyor.
SayUn HacUalio>lu 2SK2’ye arazi, Biyolojik ArUtma
Tesisi yapUlsUn diye tahsis ediliyor. Ama 2SK2 aradan
yUllar geçiyor, arazinin bir bölümü için fonksiyon
de>iJtiriyor. Bu konuda neler söyleyeceksiniz?
Bu konuda kanunda yJllardJr bildi=imiz net bir Aey
var. KamulaAtJrma amacJnJn dJAJnda kullanJlamaz.
Çok net. Size hangi konuda, ne tahsisi yapJlmJAsa
o konuda kullanmak durumundasJnJz. E=er tahsis
amacJnJ, kullanJm amacJnJ de=iAtirirseniz ilk
mülkiyet sahibinin tasarrufuna geçmesi söz
konusudur. Ben bunu böyle biliyorum. YJllardJr da
bu böyleydi. Son yJllarda bunu de=iAtirmek istiyorlar, de=iAtirdiler mi bilmiyorum ama bunu da
de=iAtirebilirler. KamulaAtJrma fonksiyonunun
dJAJnda kullanJmJna öngörücek bir düzenlemeyi
Torba Yasa ile çJkarmak istiyorlardJ. Henüz çJkmadJ diye biliyorum.
&unu yapmUJ olabilirler mi? 3. JahUsa, bir baJka
JahUsa da gerekti>inde devredebilir gibi bir ibare.
Çünkü Emlak BankasU da bunu çok yaptU>U için biliyorum. Acaba öyle bir Jey var mU, onu da araJtUrmamUz gerekiyor.
Son bir konumuz var. Yine Ataköy ve BakUrköy ile
ilgili. Biliyorsunuz sahillerde 6. AnUtlar Kurulu bu
ifrazU yapmUyordu. 7.AnUtlar Kurulu’nu kurdular. Bir
gecede ilk icraatU sahildeki arsayU ifraz ederek 4
parçaya böldüler.
Sonra onu da kaldJrdJlar. 7. Kurul yok Aimdi.
Fonksiyonu bitti. Yenileme kurulu yaptJlar onu.
SayUn HacUalio>lu, Yunus Emre Kültür Merkezi
olarak adU geçen Baruthane, 2spirtohane ve onun
uzantUsU olarak sahilde de 6 tane tarihi eser var. Ve
bu parça 59 dönümlük bir parça. Biz, “Halkla kavga
etmenin bir gere>i yok. Tamam sahillerin tamamU
halka açUlacak diye bir kural da yok. Halka açUlan
bölümlerin dUJ dünyada gördü>ümüz gibi açUlmasU
lazUm. Ama orada yapUlacak yapUlaJmanUn da çevreye uyum sa>lamasU gerekir, dedik. Ve Jöyle bir
öneri getirdik, “Yunus Emre’ye, 2spirtohane’ye yaptU>UmUz gibi buralarda uzantUsU oldu>una göre 6
adet tarihi eser niteli>indeki bina BakUrköy
Belediyesi’ne kültür hizmetlerinde kullanUlmak
üzere verilsin ve bu 59 dönümlük yerde pUrUl pUrUl
halka açUlmUJ olur”. Bu önerimizi o zamanki Kaymakam ve Belediye BaJkanU ile görüJtük. Onlar da
çok sUcak baktU ama eski Çevre ve &ehircilik BakanU
Erdo>an Bayraktar, eski Kaymakam’Un bana ifadesini söylüyorum. “Sadece sahil yolundaki binayU verebiliriz.” demiJ.
Tabi bir söz vardJr. Ölümü gösterip, sJtmaya razJ
etmek gibi bir durum. Orman yanJyor, ne kadar
a=acJ kurtarabiliriz diye u=raAJyoruz. Bu durumda
o. Elbetteki bu binalarJn bahsetti=iniz deminki
kültür fonksiyonlarJna ba=lJ belediye tarafJndan
iAletilmesi son derece güzel olurdu. Bu çok do=ru.
Buna aykJrJ bir Aey söyleyemeyiz. Bizim zaten
söylemimiz, yapJlacak her türlü düzenlemenin
toplumun geneline dönük olmasJdJr. Buna uyan
her Aeye biz mimar olarak, meslek odasJ olarak
zaten evet deriz. Bu çerçevedeki öneri benimsenebilir bir öneri. Ama Aöyle de anlaAJlmamasJ
lazJm. O da çok büyük sJkJntJ. Sanki di=er kesimleri bütünüyle unuttuk. Onun bir pazarlJ=J gibi öyle
bir Aeye varJlJyor noktasJ çok tehlikeli bir noktadJr.
Buna da dikkat etmek gerekir. AslJnda TOK8
burayJ 49 yJllJ=Jna kiraya verdi. Hemen yan tarafta
inAaatlarJ yükselen 2 parseli kar paylaAJm usulüyle verdi, di=er tarafJ
sattJ. AsJl mesele bu. Yani siz 450
dönümlük sahili, tek parseli parçalayarak farklJ yöntemlerle pazarlJyorsunuz. Kamu açJsJndan olaya
bakalJm. imdi burada ciddi bir
kamu zararJ var. Niye kamu zararJ
var? BuranJn aynJ imar planlarJ verilerine göre, hepsine aynJ imar
koAullarJnda inAaat yaptJrmayJ taahhüt ediyorsunuz, planlarJ buna göre
yapJyorsunuz. YatJrJmcJnJn bir tanesi
arsaya ciddi Aekilde para ödüyor,
ondan sonra bu inAaatlarJ yapJyor.
Di=eri arsaya hiçbir para ödemeden
hasJlat paylaAJm usulüyle yapJyor.
Bir di=erine ise sadece kiraya veriyorsunuz ve 49 yJllJ=Jna yayJyorsunuz, aynJ imar koAullarJnda
inAaatJ yapJyorsunuz. Bu ihale yöntemlerinin aynJ parselden parçalanmJA yerlerde uygulanmasJ bile baAlJ
baAJna soruAturma konusudur. Büyük
bir haksJz rekabettir. OlayJn bir de bu boyutu var.
Buna kimse de=inmiyor. Onun için bunu vurgulamak istedim.
Burada yalnUz ince bir husus var. Biliyorsunuz tarihi
eserlerin yanUnda bina yapUldU>U taktirde tarihi eserlerin çatUsUnU geçemez, yani irtifa aynU olmasU lazUm.
Burada 4 parsele bölmelerinin nedenlerinden biri
de bu olabilir mi?
Tabiki. Zaten bu parseli ayJrJp, tarihi eserleri 1.
Derecede etkileAimin dJAJna çJkarabilmek için di=er
hemen yanlarJnda da geçiA parselleri gibi parsel
bJraktJlar. Bu kanun tanJmamazlJ=Jn sonu yok. EtkileAim falan kimsenin umrunda de=il. Parselin kendisinin içinde devasa projeye ruhsat verdiler. Burada yanJlmJyorsam 300 bin metrekareye yakJn
inAaat ruhsatJ verilmiA durumda. 8nAaat baAlamadJ
henüz. BaAlamasJ da bizim açtJ=JmJz davayla
mahkeme kararJyla durdurulmuA durumda. u an
inAaat yapJlamJyor. RuhsatJ biz iptal ettirdik.
Ali Bey dönüp dolaJUp Juna geliyoruz. E>er hukuk
gerçekten iJlese bunlarUn hiçbirine kimse tevessül
dahi edemez. AynU Jeyi Yunus Emre’nin yanUnda
yaJUyoruz Jimdi. Yunus Emre’nin yanUnda biz 2
dönüm yer ayUrtmUJtUk. DüJük yo>unluklu hizmet
alanU olarak.
OrasJnJ da satmJA TOK8.
Ali Bey TOK2 orasUnU kiJiye özel ihaleyle KUzUlay’a
sattU. Oraya Atatürk Heykeli ve Atatürk’ün Selanikte’teki evinin maketini koydurtmuJtuk. Parsel içinde
kalmak kaydUyla hem 5 binlikte öyle geçti,
1000’likte öyle geçti. BakUrköy Belediyesi’nin yaptU>U
gerçekten BakUrköylüler’e ve Ataköylüler’e ihanettir. Bir gece ansUzUn Atatürk Heykeli’ni arsanUn dUJUna çUkardUlar. &imdi biz Junun kavgasUnU veriyoruz.
Diyoruz ki, dünyanUn hiçbir yerinde tarihi eserlerin
yanUnda bina yoksa bina yaptUrUlmaz. AyrUca olan
binalar da kaldUrUlUr ki tarihi eserler tam ortaya çUksUn diye. &imdi onun kavgasU devam ediyor. BakalUm
o konuda ne olacak? Gerekirse hukuka müraracaat
edece>iz. Tüm bunlarUn UJU>Unda son olarak neler
söylemek istersiniz?
Bütün bu süreçlerden ders çJkaran bir siyasi iktidarJn olmasJnJ temenni ederim.
21
TOKG’nin sahildeki ‘betonla,masB’ 17 AralBk’Bn yasal dinleme kayBtlarBna girdi.
“Çuvalla para aldAk önlerini kesmeyelim”
YalJ Ataköy projesi ile ilgili suç örgütünün
illegal faaliyetlerde bulundu=u anlaAJlmJAtJr.
üphelilerin turizm alanJna konut yapJlmasJ ile
ilgili sorunu çözebilmek için plan de=iAikli=i
yaptJklarJ ve plan notlarJna ‘apart konaklama’
ibaresi ekleyerek ba=JmsJz bölüm oluAturduklarJ ve bunlarJn konut gibi satJlmasJnJ sa=ladJklarJ anlaAJlmJAtJr. AyrJca söz konusu ‘Apart konaklama yapJlabilir’ ibaresinin sadece
1/5000’lik planda bulundu=u, 1/1000 ölçekli
planda yer almadJ=J, söz konusu de=iAikli=in
desuç örgütü tarafJndan, proje ile ilgili yapJ
ruhsatJ aldJktan sonra yapJlaca=J anlaAJlmJAtJr.
Ya y A n l a n m a t a r i h i : 2 9 M a y A s 2 0 1 4 P e r 4 e m b e Konu ile ilgili Çevre ve ehircilikBakanJ
Erdo=an Bayraktar’Jn ... söz konusu projenin
usulsüzlüklerini bildi=i ve bunun Ahmet
17 AralJk “Büyük RüAvet” operasyonunun ardJndan
ÖzyazJcJ’nJn lehine olacak Aekilde halledilmesi için
8stanbul Cumhuriyet BaAsavcJlJ=J’nJn hakkJnda
Mehmet Ali Kahraman’a talimat verdi=i
fezleke hazJrlayarak Adalet BakanlJ=J’na göngörülmüAtür. YapJlan açJk kaynak araAtJrmalarJnderdi=i eski Çevre ve ehircilik BakanJ Erdo=an
da; ÖzyazJcJ 8nAaat’Jn söz konusu arsaya yapaca=J
Bayraktar dosyasJndan “Ataköy tapeleri” çJktJ.
‘YalJ Ataköy Evleri’ projesinin satJAJna 23 Nisan
8stanbul Ataköy’de sahil Aeridindeki 80 dönümlük
2013 tarihinde baAladJ=J, satJAJn 2+1 140
arazide yer alan ve büyük tartJAma yaratan “YalJ
metrekare daireler Aeklinde oldu=u görülmüAtür.
Ataköy Projesi”, Cumhuriyet SavcJsJ Mehmet
Bu durum arsanJn otel alanJ olarak ihaleye çJkYüzgeç’in Bayraktar’la ilgili Adalet BakanlJ=J’na
masJna ra=men, ihale AartlarJna aykJrJ olarak
gönderdi=i fezlekeye, “Ataköy sahil kenarJna
konut olarak satJldJ=JnJ göstermektedir.”
ÖzyazJcJ 8nAaat tarafJndan imar planlarJna aykJrJ
DOSYAYI KAPATAN SAVCININ TESP8T8: EleAtirolarak yapJlan projeye izin verilmesi” iddiasJyla
ilecek yanlar var ama iddialar varsayJm!
girdi. SavcJ Yüzgeç, “ArsanJn otel alanJ olarak ihal17 AralJk’Jn TOK8 aya=Jyla ilgili soruAturmada
eye çJkmasJna ra=men, ihale AartlarJna aykJrJ
aralarJnda Erdo=an Bayraktar’Jn o=lu Abdullah
olarak Airket tarafJndan konut olarak satJldJ=JnJ”
O=uz Bayraktar’Jn da bulundu=u 60 Aüpheli
tespit etti. Fezlekeye dönemin bakanJ Bayraktar ile
hakkJnda
bakanlJk bürokratlarJ arasJndaki yasal dinleme
takipsizlik kararJ vererek “kovuAturmaya gerek
kayJtlarJ da girdi. KayJtlarda, “PlanJn da Aöyle bi
olmadJ=Jna” hükmeden Cumhuriyet SavcJsJ Ekrem
sJkJntJsJ var Aimdi. O 5000’likte orda apart ünite
AydJner’in “Ataköy” tespiti ise Aöyle:
gibi bir ifade var ama binliklere yansJmamJA o.
“Henüz gerçekleAmiA hiçbir iAlemin bulunmadJ=J,
8lerde çözmek lazJm, yapJ ruhsatJ aldJktan sonra
iddialarJn iletiAimin denetlenmesi sJrasJnda tespit
hemen planJ de=iAtirecez bütün o parsellerde, o
edilen bazJ konuAmalardan çJkan varsayJmlara
zaman belki çözeriz onu ama aslJnda Au anki
dayandJrJldJ=J, kaldJ ki yapJlan iA ve iAlemlerde
durumuyla binlikte pek apart ünite yapamaz gibi
imar ve Aehircilik açJsJndan eleAtirilebilecek yanlar
görülüyor”, “Neyse onu bakJn adama yardJmcJ
bulunsa bile suç teAkil edecek herhangi bir eylemin
olalJm artJk”, “Pek apart ünite yapamaz gibi
bulunmadJ=J, iletiAimin denetlenmesi sJrasJnda
görülüyor”, “Kamuoyunda tartJAJlJr, önlem alJnmasJ lazJm”, “Çuvalla para aldJk önlerini kesmeye- kayJt edilen konuAmalardan ve fiziki takip yoluyla
elde edilen delillerden Aüphelilerin açJklanan iA ve
lim” diyaloglarJ dinlemeye takJldJ. Bayraktar’Jn
o=lu Abdullah O=uz Bayraktar’Jn da bulundu=u 60 iAlemlerin yapJlmasJ sJrasJnda menfaat temin ettiklerine, rüAvet anlaAmasJ yaptJklarJna, rüAvet aldJkAüpheli hakkJnda takipsizlik kararJ vererek “kovuAturmaya gerek olmadJ=Jna” hükmeden Cumhuriyet larJna, verdiklerine dair hiçbirdelil elde
edilemedi=i...”
SavcJsJ Ekrem AydJner ise “Ataköy” projesiyle ilgili
“8mar ve Aehircilik açJsJndan eleAtirilebilecek yan‘Çuvalla para aldJk, önlerini kesmeyelim’
lar var” tespitini yaptJktan sonra iddialarJn
Tarih: 16 AralJk 2013. Saat: 18.19..
“varsayJma” dayandJ=JnJ savundu. 2+1 daire 3.6
Erdo=an Bayraktar: Ben telefonda Au anda Abdulmilyon TL’den satJAa sunuldu 17 AralJk’tan önce
lah Bey’le görüAüyorum. Abdullah he telefonla
basJna açJklamalarda bulunan Airketin sahibi
görüAüyorum Aimdi, bu Ataköy’deki iA uzuyor hâlâ
Ahmet ÖzyazJcJ, araziye 447 milyon TL’lik TOK8
daha yani oradaki iA. Mehmet Ali Kahraman:
payJyla birlikte 800 milyon liralJk yatJrJm planOnlar Aeyi kabul etmediler, biz biliyorsunuz bu
ladJklarJnJ belirterek “Burada konut yapaca=JmJz
planJ yaparken 10 metre de sahildeki yolun terki
bile belli olmamasJna ra=men di=er projelerimizin
meselesi vardJ bir de 40 metrelik ... oluAturma
satJA ofislerine eski müAterilerimiz arasJndan 200
durumu vardJ. O 40 metrelik... terk olmayacak
kiAi isim yazdJrdJ” demiAti. ÖzyazJcJ’nJn bu açJklaama arazi içinde yeAil alan gibi olacak, bi çekme
masJndan kJsa bir süre sonra ise “ÖzyazJcJ
mesafesi gibi olacak, onlar o kJsmJ kabul etmediler
8nAaat’Jn YalJ Ataköy Evleri projesinde 23 Nisan
yani. E.B.: YarJn o zaman gelsin, sen de gel bi
2013 tarihinde satJAlara baAladJ=J” duyuruldu. Pro- toplantJ yapalJm çözelim onu ya. Çünkü orada satjede yer alan 140 metrekarelik 2+1 konutlarJnsatJA tJk çuvalla da para aldJk onlardan. imdi sanki
fiyatJ ise 3 milyon 600 bin TL olarak açJklandJ.
önlerini biz kesiyormuA gibi sJkJntJ oluyor ya.
BetonlaAmaya durdurma...
M.A.K.: Tamam bakanJm tamam...
Kamuoyunun gündeminden düAmeyen Ataköy
Kamuoyunda tartJAJlJr, önlem alJnmasJ lazJm
sahilindeki betonlaAma yaklaAJk bir hafta önce bir
Tarih: 18 AralJk 2012. Saat: 16.33..
mahkeme kararJyla gündeme gelmiAti. Ataköy
Aliseydi Karao=lu (TOK8 8stanbul Emlak Dairesi
sahildeki inAaatlarJn yapJmJna izin veren 1/5000
BaAkanJ): ...Bakan Beyi gönderece=im, bugün
ve 1/1000 ölçekli imar planlarJ için 8stanbul 5.
Denizli’ye gidiyor. Biraz önce beni aradJ, belki
8dare Mahkemesi’nde açJlan davada mahkeme
sana
TOK8 ortaklJ projelerle ilgili yürütmeyi durdurma
da söylemiAtir, bu ÖzyazJcJ’nJn en son konuAtu=ukararJ vermiAti. BilirkiAiler kJyJ kullanJmJnJn
muz hususlar neyse ona göre Aey yapalJm, adam
kamuya kapatJldJ=Jndan ve 70 metre yüksekli=in
da bize projeyi getirdi. Yine plan notlarJna apart
sakJncalarJndan
mapart bir Aeyler koymuA falan diye. imdi orda
söz ederek planlarJn “kamu yararJna uygun
kesinlikle olmaz diye bir kararJnJz var mJydJ? Ya
olmadJ=J” sonucuna ulaAmJAtJ
Aöyle turizm tesisi olarak getirecekti bize. Mehmet
Apart dediler konut yaptJlar
Ali Kahraman: O sanki biraz bana söyledi ya bi
sJkJntJ yoksa çözelim falan gibiydi ama hani daha
Erdo=an Bayraktar hakkJnda düzenledi=i fezlekeyi
do=rusu Aöyle dedi, üzerinde konuAtu=umuz
Adalet BakanlJ=J’na gönderen Cumhuriyet SavcJsJ
Aeyi sen biliyor musun dedi, anlaAtJ=JmJz, ben de
Mehmet Yüzgeç’in “Ataköy” tespiti Aöyle: “8limiz
efendim yoktum dedim. Yani onda Haluk Bey vardJ
BakJrköy ilçesi Ataköy 1. KJsJm Mahallesi’ndeki
iAte Ali Bey, Aliseydi Bey vardJ falan filan AyAe
TOK8 arsasJna ÖzyazJcJ 8nAaat tarafJndan yapJlan
HanJm, o yüzden herhalde bi size Aey yaptJ o. A.K.:
Ya turizm tesisi abi, turizm tesisinin dJAJnda baAka
bi Aey yok, turizm tesisi olacak. Apart
da turizm tesisi sayJlabilir. Ba=JmsJz olarak tescil
edilebilir mi apart. M.A.K.: Edilemez... A.K.: ...O
konuda gerekirse Turizm BakanlJ=J’ndan
görüA sorulabilir. Çünkü bu yapJldJktan sonra mutlaka bi kamuoyunda tartJAma olacaktJr. OnlarJ
bertaraf edecek önlemlerin alJnmasJ lazJm...
‘Pek apart ünite yapamaz gibi görülüyor’
Tarih: 29 KasJm 2012. Saat: 21.43...
Erdo=an Bayraktar: Bu Ahmet ÖzyazJcJ geldi de.
imdi o ...sini tasdikini istiyor. Mehmet Ali Kahraman (Çevre ve ehircilik BakanlJ=J Mekânsal Planlama Genel Müdürü): Tabii Aey oldu bakanJm,
Aimdi o zaten TOK8 üzerinden gelmiAti bize. Fakat
biz incelememizi daha tam Aey yapamadJk,
bitiremedik yani orada Aöyle bi durum var. Biz
daha önce, geçen sene, merkez komisyon kararJ
aldJk. Tabiat VarlJklarJ Merkez Komisyon, orada
iAte yüksekli=in indirilmesi, iAte bloklarJn 5’e
indirilmesi falan, bu tip hususlarJ Aey yapmJAtJk
belki bi. Yani yine bi merkez komisyon kararJyla
onu düzeltsek belki daha iyi olur diyoruz, ama
yine de ben tabii size danJAacaktJm o konuyu. E.B.:
Yani biz bunu yani öyle üst yazJyla bize gelmesi
konu de=il. ...biz orada ne konuAtuk, ne söz
verdiysek onu yapaca=Jz. Biz ona ne söz verdik
ona onu tabii ama bu verdi=imiz söz de orada
TOK8’deki elemanlarda
Haluk Bey’de Haluk Bey’in yardJmcJlarJ da oradaydJ. OnlarJ Aimdi bizim çizmemiz, atlamamJz olmaz
onlar bize diyecek ki ihale Aartnamesine uygun
burada iAte konut ve ihale Aartnamesinde varsa
burada oradaki imar planJna, imar durumuna
uygun buraya iAte konut yaptJ veya otel yaptJ.
Buna göre de Aartnameye de uygun olarak
yapJlmJAtJr, bunu bakanlJk tarafJndan da onaylanmasJnJ arz ederiz demesi lazJm bize, onun oradaki
bir rapora dayanmadan veya ama Haluk Bey kendisi yazJyorsa öyle yazsJn. Biz de ona göre tabii
yani TOK8’nin uygunlu=u olsun orada ne konuAtuk,
onlar anlaAJrken orada Haluk Bey de okey dedi,
hepsi okey dediler. Dedi=imiz okey’e istinaden
onlar bize desinler ki okey biz de bunu onaylayaca=Jz. Ahmet’in de Ahmet’in de iAi kolaylaAJr yani.
8mar ... uygundur gere=ini arz ederiz diye bize
diyecek Aey yönünden plan yönünden kJyJ kenar
Aeridi yönünden ve bir de Tabiat VarlJklarJ yönünden bize gönderecek onu, biz onaylayaca=Jz bitecek gidecek iA. M.A.K.: 8Ate planJn da Aöyle bi
sJkJntJsJ var bakanJm; Aimdi o 5000’likte orada
apart ünite gibi bi ifade var ama 1000’liklere yansJmamJA o, 1000’liklerde yok. Onu da tabii Aey
yapmak lazJm, ilerde çözmek lazJm. Biz zaten
orada bu Aeyler yapJ ruhsatJ aldJktan sonra hemen
payJnJ de=iAtirece=iz. Bütün o parsellerde o zaman
belki çözeriz onu. Ama aslJnda Au anki durumuyla
1000’likte pek apart ünite yapamaz gibi görülüyor.
E.B.: Neyse onu bakJn ayrJca adama yardJmcJ
olalJm artJk.
Bitirirken
6 gündür gazetemizde 17 AralJk yolsuzluk ve
rüAvet soruAturmasJnJn takipsizlik kararJyla kapatJlan TOK8 dosyasJnJn bilinmeyenlerini resmi belgeler ve yasal dinleme kayJtlarJ JAJ=Jnda açJkladJk.
17 AralJk’tan bu yana kamuoyuna yansJmamJA bilgileri okurlarJmJzla paylaAtJk. Tüm dosyayJ
okudu=umuzda dönemin Çevre ve ehircilik
BakanJ Bayraktar’Jn operasyonun ilk günlerinde
söyledi=i, “Ne yaptJysam BaAbakan Erdo=an’Jn talimatJyla yaptJm. BaAbakan da istifa etmeli” tepkisinin do=ru oldu=una tanJk oldum. Bir tapede
geçen “BaAbakan ilgilendi=ine göre çJkmasJ lazJm”
ifadesinin bile baAlJ baAJna yeterli oldu=unu
düAünüyorum. DosyamJzJ Erdo=an Bayraktar’Jn
yasal dinleme kayJtlarJyla ilgili yapaca=J açJklamalara gazetemizin sayfalarJnJn açJk oldu=unu bir
kez daha açJklayarak noktalJyoruz...
Gazetemizin notu:
Gazetemiz Erdo=an Bayraktar’Jn bu haber ile ilgili
olarak yapaca=J açJklamalarJ Cumhuriyet Gazetesi’nden alJntJ yaparak aynen yayJnlayacaktJr.
22
ASLINDA FARKINA VARMADIIMIZ KAOSUN 5Ç5NDE
DURUMLAR NASIL?
DÜ"ÜNELPM...
Esra ERDOAN
YER8N ALTINDAN MESAJ VAR…
Türkiyem kaybetti=i madencilerine a=lJyor.
Ya geriye kalanlarJn aldJ=J
travma… KadJnlar, çocuklar,
analar- babalar… BunlarJn
aldJ=J travmayJ kim
üstlenecek?
Kaza ya da her neyse ama
“geliyorum” dedi.
CHP ÖNERGE verdi, RED
ED8LD8.
Resmi rakamlara göre
baAka, sosyal medyaya göre
baAka - kat be kat olan
rakamlarda- Aehitler verdik
bu reddin sebebi ile.
8nsan hayatJ bu kadar
de=ersiz, bu kadar önceliksiz
Soma’da ölen insanlJktJr,
yumru=u yiyen ise Türk
halkJ…
Kim sorumlu diye soruyor
vatandaA, ses yok
kimseden…
E, suç samur kürk olmuA,
kimse üstüne almamJA diye
boAuna dememiAler.
Ben mi ne yaptJm?
Ölen bir madencinin
yüre=inden sizlere bu satJrlarJ yazdJm;
YER2N ALTINDAN
MESAJ VAR…
Yerin yüzlerce metre altJnda
“Ölüyoruz”
Soma’da metan sJzmaya
baAlamJA, kapJlar vardiya
bitiminden evvel çJkmayalJm
diye kapalJ
Bugün vardiya ansJzJn bitti
oysa
KapJlar kapalJ,
Ölümün beyaz kapJsJ
aralanJyor önümüzde
Biz ölüyoruz, siz konuAmaya
devam edeceksiniz ardJmJzdan
YaAam odalarJnJz var mJydJ?
Oksijen maskeleriniz çalJAJyor muydu?
Vardiya de=iAimleri neden
içeridekiler tam olarak çJkmadan di=erleri ile de=iAim
Aeklinde gerçekleAiyordu?
Vs. vs. vs…
Ölmeden cevaplamak
istiyorum;
YaAam odalarJmJz yoktu,
oksijen maskelerimiz yetersizdi, vardiya de=iAimleri ise
iA durmasJn diye böyle
yapJlJyordu.
Kapitalizm sa=,
biz ölüyoruz…
Ellerim silikleAiyor,
arkadaAlarJmJn artJk kJpJrdamadJ=JnJ
hissediyorum.
Üzerlerine bJrakJyorum
ruhumu…
Direnmemin imkânsJzlaAtJ=J
bir uyku çöküyor üstüme
Bedenimi hissetmiyorum.
Ruhum dJAarJ çJkmayJ
baAardJ.
imdi gökyüzünden bakJyorum, bir telaA içinde
insanlar…
A=layan anamJ,
ölü bedenimi görüyorum
O da ne?
Yüzümde oksijen maskesi
sedyedeki benim
Oysa yüzüm örtülü olmalJydJ
ve maske, maske gerçekten
nefes almak da zorlanan bir
kardeAimde kullanJlmalJydJ,
Öyle ya oksijen dirilere
lazJm, diri gibi gösterilmek
istenilen ölülere de=il.
imdi çok fazla gözyaAJ,
karanlJk ve ço=unlu=un
paylaAtJ=J bir yalnJzlJk
görüyorum
AcJ yalnJzdJr zira…
Her kafadan bir ses, her
duadan bir sitem yükseliyor,
duymaya benzer bir algJ ile
hissediyorum.
Di=er arkadaAlarJm da
geldiler yanJma yavaA,
yavaA…
Bedenlerinden önce ruhlarJ
gelenler var
Ölüm bu ya…
Ruhun bedenden ayrJlmasJ...
ArtJk özgürüm…
Daima hasret kaldJ=Jm
gökyüzü de alabildi=ince
puslu
Bir de aAa=Jdaki zifiri karanlJk olmasa
KuA bakJAJ daha iyi görüyorum ülkemin gerçeklerini
imdi ben özgürken, sizin
köleleAmeye devam etti=inizi
Çocuklara üzülüyorum en
çok, bir de analara
BJraksalar gözyaAlarJ
söndürecek ocaktaki yangJnJ
Biliyorum
bJrakmayacaklar…
Bir Aey daha biliyorum;
bJrakmasalar da kJrJlacak
zincirler,
UmarJm son JAJk
sönmeden…
Amerika'da son alJAveriA trendi: AlJAveriA
yapmamak!
Hatta eldeki mallardan da kurtulup, hayatJ
sadeleAtirmek!
Kriz sonrasJ, çalJAanlar, gelirlerinin daha
büyük bir bölümünü harcamayJp biriktirmeye baAlayJnca, ABD'li üreticilerin etekleri
tutuAmuA! u ara yapJlan ço=u tüketici
araAtJrmalarJ "Bu adamlar ne satJn alJrlarsa mutlu olurlar?"la ilgili.
Ortaya çJkmJA ki bir servis almak, mal
almaktan daha faydalJ insan do=asJna.
Yani bir ayakkabJ yerine kutu oyunu,
pahalJ bir çanta yerine spor salonu üyeli=i,
araba yerine seyahat, ruj yerine sinema
bileti, insanlarJ daha mutlu ediyor!!!
Bir tecrübe satJn almak, kiAiye daha yo=un
ve uzun süreli bir tatmin sa=lJyor. Üstelik;
mal edinmenin mutluluk getirmedi=ini
ö=renen 'dünyanJn en çok satJn alan
halkJ', kocaman otomobillerini, dört oda
bir salon evlerini, 48 parçalJk yemek
takJmlarJnJ, do=rayan parçalayan
karJAtJran onlarca mutfak aletlerini satJp,
ayrJ bir oda haline gelmiA gardJroplar
dolusu giysilerini fakirlere ba=JAlayJp hayatlarJnJ sadeleAtiriyor.
BazJ aileler 40 metrekare bir evde, dört
tabak, dört bardakla ve iAe bisikletle gidip
gelerek yaAamanJn onlarJ hiç olmadJklarJ
kadar mesut etti=ini iddia ediyor. Bu esnada biriktirdikleri parayJ yoga derslerine ve
tatillere harcJyorlar.
YÜZ E"YAYLA
YA"AMAYA DAVET !!!
Bir internet sitesi, tüketicileri sadece ve
sadece 100 adet kiAisel eAyayla yaAamaya
davet ediyor! Yani kJyafet, kozmetik,
ayakkabJ, kitap, kalem, her Aey toplam
100 parça edecek. Sitenin ça=rJsJ büyük
ilgi görüyor ve internet kullanJcJlarJndan
hatJrJ sayJlJr sayJda bir grup, kiAisel
eAyalarJnJ hayJr derneklerine ba=JAlayJp
hayatlarJndaki kalabalJktan kurtuluyor.
Hikâye psikologlara göre Ju:
8nsanlar, iyi ya da berbat, yaAamlarJndaki
tüm de=iAikliklere çabucak alJAJyor ve
do=alarJnda var olan sabit mutluluk
seviyesine bir an önce ulaAmaya çalJAJyorlar.
Ebeveynlerinden birini kaybeden bir
insanJn bir süre sonra eski mutluluk ve
neAesine kavuAmasJ da bu yüzden, yalJ
alanJn birkaç yJl sonra yalJda oturmayJ
kanJksayJp eskisi kadar 'mutsuz' olmasJ da!
Yani para mutluluk getirmiyor denemez
ama, parayla satJn alJnan mallar mutluluk
getirmiyor!
an dersleri, seyahatler, piknikler, tiyatro
oyunlarJ filansa baAka!
FarklJ tecrübeler hayatJ zenginleAtirip
memnuniyeti yükseltiyor! Los Angeles'li
filmci Roko Belic dünyayJ dolaAJp "Happy Mutlu" isimli bir belgesel üzerinde çalJAJyor.
New York Times gazetesinin haberine
göre San Fransisco'nun kalburüstü semtlerinden birindeki evini bJrakJp, hayatJnJ
tamamen de=iAtirip, Malibu plajJnda bir
karavana taAJnmJA! Haftada üç dört gün
sörf yapabildi=i için Au anda ufacJk karavanda çok daha mutlu bir hayat yaAadJ=JnJ
anlatmJA.
AVUCUNUZU AÇMAYI
DENEDPNPZ MP?
Asya'da maymun yakalamak için kullanJlan bir çeAit tuzak vardJr:
Bir Hindistan cevizi oyulur ve iple bir
a=aca veya yerdeki bir kazJ=a ba=lanJr.
Hindistan cevizinin altJna ince bir yarJk
açJlJr ve oradan içine tatlJ bir yiyecek
konur. Bu yarJk sadece maymunun elini
açJkken sokaca=J büyüklüktedir. Yumruk
yaptJ=Jnda elini dJAarJ çJkaramaz. Maymun
tatlJnJn kokusunu alJr, yiyece=i yakalamak
için elini içeri sokar, ama yiyecek
elindeyken elini dJAarJ çJkarmasJ
olanaksJzdJr. SJkJca yumruk yapJlmJA el, bu
yarJktan dJAarJ çJkmaz. AvcJlar eldi=inde
maymun çJlgJna döner, ama kaçamaz.
AslJnda bu maymunu tutsak eden hiçbir
Aey yoktur.
Onu sadece, kendi ba=JmlJlJ=JnJn gücü tutsak etmiAtir. YapmasJ gereken tek Aey,
elini açJp yiyece=i bJrakmaktJr. Ama zihninde açgözlülü=ü o kadar güçlüdür ki, bu
tuzaktan kurtulan maymun çok nadir
görülür.
Bizleri de tuza=a düAüren ve orada
kalmamJza neden olan Aey,arzularJmJz ve
zihnimizde onlara ba=JmlJ oluAumuzdur.
Tüm yapmamJz gereken; elimizi açJp benli=imizi, ba=JmlJ oldu=umuz Aeyleri serbest
bJrakmak ve dolayJsJyla özgür olmaktJr! Bu
örnekle benzeAtirirsek; ben, sahip oldu=umuzu düAündü=ümüz her Aeyin bizim için
birer tuzak oldu=unu fark etmedi=imizi
düAünüyorum:
— Ço=unlukla konuAmaktan fazla bir özelli=ini kullanmadJ=JmJz son model cep telefonlarJna sahip olmak,
— Ortalama 15 m²´sini kullandJ=JmJz ama
kullandJ=JmJz alandan 10–20 kat büyük
evlere sahip olmak,
— Belki bir kez giydikten sonra çok uzun
süre dolabJmJzJn bir köAesinde unuttu=umuz günün modasJna uygun giysilere
sahip olmak,
— OkumadJ=JmJz kitaplara sahip olmak,
—Asla kadranJn gösterdi=i sürate ulaAamayaca=JmJz en süratli arabaya sahip
olmak,
— Bize günde 3–5 kez zamanJ, baAkalarJna sürekli zenginli=imizi gösteren kol
saatlerine sahip olmak,
— Vakit bulup gidilemeyen, gidilse bile
dinlendirmekten çok caizse yorgunluktan
haAatJmJzJ çJkaracak deniz kenarJna yakJn
bir yazlJk, bir dinlence evine sahip olmak,
— OturmadJ=JmJz koltuk takJmlarJ,
izlemedi=imiz dev ekran televizyonlar; kullanmadJ=JmJz, faydalanmadJ=JmJz daha
nelere sahip olmak…
— Sadece çevre olsun diye bulundu=umuz
ortamlar ve arkadaAlJklar!
O maymun gibi; avucumuzda tuttu=umuz
sürece (faydalanmasak bile) sahip oldu=umuzu sanmJyor muyuz ?
Ve ancak parmaklarJmJzJ gevAetip bunlardan vazgeçti=imiz zaman gerçekten özgür
olup tüm yeteneklerimizi hale gelmeyecek
miyiz?
AslJnda biz bu dünyaya sahip olmaya
de=il, Aahit olmaya gelmiAiz.
Ah bunu bir anlayabilsek...
23
BakBrköylüler soruyor;
NGKAH SARAYI SÜS GÇGN MG YAPILDI?
Önceleri BakJrköy Belediye BaAkanlJ=J’nJn arkasJndaki binanJn giriA katJ Nikah Salonu olarak kullanJlJyordu. Ahmet BahadJrlJ döneminde kokteyl
salonlu yeni bir nikah sarayJ yapJlmasJ projelendirildi ancak gerçekleAtirilemedi. Daha sonra
AteA Ünal Erzen döneminde Novus Rezidans’Jn
önünde, Belediye mülkü olan yerde Nikah SarayJ
SarayJ’nJn açJlJAJna engel oluyorlarmJA. Do=rusunu
isterseniz nikahlar hala Yunus Emre Kültür
Merkezi’nde kJyJldJ=Jna göre bu söylemlerin do=ru
oldu=unu kabul etmemek mümkün de=il. imdi
Belediye BaAkanJmJza soruyoruz; Bu söylemler
do=ru mudur? Nikah SarayJ’nda nikah kJyma
iAlemleri ne zaman baAlayacak?” diyorlar.
yapJldJ. Bu Nikah SarayJ seçimden önce açJldJ.
Son derece modern, BakJrköy’e yakJAJr bir
nikah salonu, ihtiyacJ karAJlayacak bir de
otoparkJ mevcut.
Seçimlerden bu yana 2 ay geçmesine ra=men
Yunus Emre Kültür Merkezi’nin Nikah Salonu
olarak kullanJlmasJ tepki çekiyor. Gazetemizi
arayanlar “Nikah SarayJ’nJn açJlJAJ yapJldJ. Her
Aeyi tamam. Sadece nikah memuru gidip orada
nikah kJyacak. Yani herhangi bir prosedüre
gerek yok. Belediye BaAkanJnJn iki duda=JnJn
arasJnda. Ancak duyumlarJmJz hiç de iç açJcJ
de=il. Novus gökdelenlerinde oturan bazJ güçlü
ve hatJrlJ kiAiler, huzurumuz bozulur diye Nikah
Kesinle4mi4 mahkeme kararAna göre AVM’ler 3 saate kadar otopark ücreti alamaz ve PBB’nin tarifesini uygulamak zorundadArlar
CAPACPTY AVM OTOPARK ÜCRETP ALMAYA DEVAM EDPYOR VE KPMSE DUR DPYEMPYOR
GeçtiCimiz aylarda gazetemizde yayYmladYCYmYz, Capacity
AVM’nin UKOME ve Mahkeme kararlarYna uymadYCYnY ve
araçlarYnY bYrakanlardan ilk 3 saate kadar ücret almamasY
gerekirken ücret aldYCYnY “Capacity UKOME kararlarYna
uymuyor” baKlYklY haberimiz büyük ilgi toplamYKtY.
Buna raCmen Capacity’nin kural tanYmamazlYCY devam
ediyor. GeçtiCimiz günlerde gazetemizi arayanlar “Kendilerine UKOME kararYnY hatYrlatmamYza raCmen” AVM Otopark
Ödeme noktasYndaki personelin; “siz ücreti ödeyin sonra
gidin Kikayet edin” cevaplarY verdiklerine söylüyorlar.
Av. Öner Aybek, AVM’ler otopark ücreti alabilirler mi?
sorumuza bak<n nas<l cevap vermi5ti.
AVM’lere ait otoparklar hizmet otoparkY olduCu için hiçbir
Kekilde ücret alamazlar. Ancak 29.01.2007 tarihinde .stanbul BüyükKehir Belediyesi’nin UlaKYm Koordinasyon
Merkezi konuyla ilgili geniK bir rapor hazYrlYyor. Bu rapor
doCrultusunda 31.01.2007 tarih ve 2007/1-4 sayYlY UKOME
kararYna göre AVM’ler hiçbir Kekilde 3 saate kadar müKterilerinden ücret alamazlar, 3 saatten sonra da .BB’nin Tarife
Komisyonu’nca belirlenen otopark ücreti alYnYr.
AyrYca yine bu karara göre otopark giriKlerine boK
veya dolu olduCunu gösteren bilgi sistemi de
konulmasY zorunluluCunu getirmiKtir. Bu karardan
sonra karara uymayan AVM’lere ceza kesmeye
baKlayYnca bazY iKletmeler bu kararY .dare
Mahkemeleri’ne taKYyYp uygulamayY iptal
etmiKlerdir. .stanbul BüyükKehir Belediyesi de
.dare Mahkemesi’nin iptal kararYnY DanYKtay’a
götürmüK ve DanYKtay, .dare Mahkemesi’nin
kararYnY bozmuKtur.
30.12.1993 tarihli otopark yönetmeliCi hakkYndaki
tebliCin 2. Maddesi’nin 2. FYkrasY’nYn (c) bendinde
“…. Talebin yüksek olduCu merkezi iK alanlarY ve
benzeri bölgelerde genel amaçlY otoparklarYn
yapYmY, bakYmY, onarYm ve iKletmesi üçüncü KahYslara verilebilir. Bu hizmetler karKYlYCYnda alYnacak ücret
valilik ve belediyelerce tespit edilir. ”Yani UKOME kararlarYnY da göz önüne aldYCYmYzda ilk 3 saatten sonra alYnacak
ücret belediye ve valilikler tarafYndan tespit edilebilir.
.mar Kanunu’na göre otoparklarYn kullanYmY için yapY ruhsatY ve kullanma izni gerekir. Ruhsata aykYrYlYkta ise
belediyelerin AVM’leri mühürleme yetkisi vardYr. Ancak ne
yazYk ki belediyeler bu yetkilerini kullanmYyorlar. Otopark
YönetmeliCi’nin 10. maddesi çok açYk. Buna göre yapY kullanma izni alYndYktan sonra otopark yerleri tasdik edilmiK
plan ve yönetmeliklere aykYrY amaçlara tahsis edilemez.
.dare, otoparklarYn kullanYmYnY engelleyici her türlü ihlali
engellemekle yetkili ve görevlidir. Aksi uygulamalarda .mar
Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanYr. .mar Kanunu’nun 37.
maddesine göre kullanma izni alYndYktan sonra yönetmelik
hükümlerine aykYrY davranYKlarda bulunanlarYn 3 ay içinde
bunlarY düzeltmesi aksi takdirde ilgili idarece bu aykYrYlYCYn
giderileceCi ve masraflarYn ihlal edenden tahsil edileceCi
yazmaktadYr.
AnYlan hüküm ve yönetmeliklere çoCu AVM’ler uymuyor.
Capacity AVM de otoparkta ilk yarYm saat ücret almYyor.
.lk 3 saat ücret almamayY da 30 TL’lik alYKveriK
YASAL HAKKINIZI KULLANIN
PLK 3 SAATE KADAR
OTOPARK ÜCRETP ÖDEMEYPN
mecburiyetine baClYyor. Bu durum UKOME kararlarYna,
Otopark Yönetmelikleri’ne ve .mar Kanunu’na da aykYrYdYr.
Belediyeler bu aykYrYlYklarY gidermekle yetkili ve görevlidir.
Belediyelerin AVM’leri mühürleme yetkisi olmasYna raCmen bu yetkisini Capacity AVM’ye uygulamYyor.
Tüketicinin KorunmasY HakkYnda Kanunu’nun 12. Maddesini ihlal ettiCi gerekçesiyle aynY kanunun 25. Maddesi
gereCi 200 TL .dari para cezasY veriliyor. Bunun tekerrürü
halinde cezanYn 2 katY uygulanYyor. Capacity AVM’ye de
yapYlan budur. Capacity AVM orta düzeydeki bir evin
kirasYndan dahi az olan bu para cezasYnY ödeyerek kanuna
aykYrY uygulamalara devam ettiCi yayYnladYCYnYz belgelerden
anlaKYlYyor. Gelelim bu yaptYrYmYn uygulanmasYna. Bu yaptYrYm her AVM’ye de uygulanmYyor. Belediyeler tarafYndan
çifte standart uygulanYyor.
“DanYKtay’Yn son kararYna raCmen, ilk üç saat için otopark
ücreti almaya devam eden AlYKveriK Merkezleri
mühürlenmelidir.”
AlYKveriK Merkezlerinin otoparklarYnYn ilk üç saate kadar
ücretsiz olmasY gerektiCi yönündeki kararYna tepki gösterip,
uygulamayan ve iptali için DanYKtay’a baKvuran AVM’lerin
itirazY ret edilmiKtir. DanYKtay 8. Dairesi’nin 23.11.2009 tarihli 2009/5562 Esas sayYlY kararYnda; .stanbul UKOME’nin
otoparklarYn üç saat ücretsiz olmasY kararY, oybirliCi ile
haklY ve hukuka uygun bulunmuKtur.
Otopark YönetmeliCi, .stanbul .mar YönetmeliCi ve .stanbul
Otopark YönetmeliCi’nde hükme baClandYCY üzere, "binayY
kullananlarYn otopark ihtiyacYnYn bina içinde veya
parselinde karKYlanmasY esas" olduCu gibi, alYKveriK merkezlerinin müKterilerinin de "binayY kullananlar" kapsamYnda
deCerlendirilmesi ve bu nedenle de otopark ihtiyaçlarYnYn
bina içinde veya parselinde karKYlanmasY gerekmektedir.
Ticari amaçlY otoparklarYn, ancak binanYn ihtiyacY olan
otoparkYn parsel veya bina bünyesinde karKYlanmasY
halinde yapYlabileceCi hüküm altYna alYndYCYndan alYKveriK
merkezlerine iliKkin hizmet otoparklarYnYn binanYn ihtiyacYnY
karKYlamak amacYyla ücretsiz hizmet vermesi,
binanYn ihtiyacYnY karKYladYCY zaman ticari amaçlY
otopark olarak kullanYlmasY gerekir. Bu durumda,
alYKveriK merkezlerine müKteri olarak gelenlerin
otopark ihtiyaçlarYnYn, esas itibarYyla ticari amaç
güdülmeksizin ve ücretsiz olarak bina içinde veya
parselinde karKYlanmasY gerekmektedir.
Ancak aradan geçen süreye raCmen, bazY AlYKveriK Merkezleri’nin hala yargY kararYna uymadYCY, ilk
üç saat içerisinde de tüketiciden otopark ücreti
kesildiCi görülmektedir.
Sermaye sahiplerine yenik düKen .stanbul
BüyükKehir Belediyesi, üzerine düKen denetim
görevini acilen yerine getirmelidir. Gerekirse bu
AlYKveriK Merkezleri’nde günaKYrY zabYta denetimi
yapYlarak, caydYrYcY para cezalarY kesilmelidir. YargY
ve UKOME kararYna uymamakta direnen AlYKveriK Merkezlerini ise mühürleme yetkisini kullanabilmelidir. Aksi
takdirde .BB, kendi aldYCY kararlarY uygulatamayan aciz bir
belediye olarak anYlacaCY gibi, bu tutumu sebebiyle tüketicileri de maCdur etmeye devam edecektir.
Ancak yetkililerin bu yayYnlardan sonra gerekeni yapacaCYna, belediyelerin açYkça haksYz kazanç saClayan bu iKletmeler hakkYnda vatandaKYn lehine alYnmYK olan kararlarY
uygulayarak AVM’lerde 3 saate kadar ücret alYnmamasYnY
saClayacaklarYna inanmak istiyorum. Gerekirse herkesin
bireysel dava açma hakkYnY kullanmasY gerekir. YargY da
yasalarY uygulamayanlar ile uygulatmamakta diretenler
hakkYnda gerekli kararY verecektir.
24
Zuhurat babal -lar b ahara sp or yap ar ak gi rdi
Z U H U R A T B A B A’ D A A Ç I K H A VA S P O R U
ZÜLKANÝ SÝRMEN
SÖZ UÇAR,YAZI KALIR
Nereden nerelere geldik...
Yükseldik mi alçakdJk mJ?
ZenginleAtik mi, fakirleAtik mi?
Verdigimiz sözleri yerine getirdik
mi, yoksa vaatleri sigara
kutusuna yazJp bir kenera bJraktJk mJ?
VatandaAJn yüzü güldü mü,
daha da asJk suratlJ mJ olduk?
Ekonomi düzeldi mi yoksa
aAa=Jya do=ru mu gitti? Seçimde
devlet imkanlarJ kullanJldJ mJ
yoksa birileri devlete dayanJp
siyaset yaptJ mJ?
Daha önceleri yazmJAtJm güzel
günler yakJnda diye fakat güzel
günler yok çileli günler var. Beyaz
tebeAirin kara tahtaya yazdJ=J
yazJlar silinip gider ama sütunlara yazJlan yazJlar aynen öyle
kalJr.
Yi=idi öldür ama hakkJnJ yeme
diye bir söz var. Yi=idi öldürdük
hakkJnJ vermedik. Hak sahibi
anayasa mahkemesinin kapJsJnJ
aAJndJrJyor, hakkJnJ almak için.
Ne güzel bir dünya yJllarJn
birikimlerini bir anda kaybediyoruz oturup ben bilirim ben
yaparJm demek bu devir Sultan
Süleyman’a kalmamJA de=il mi?
Ekranlarda ana muhalefet partisinin genel BaAkanJna yapJlan
hakaretler kendine yapJlsa acaba
ne olur merak ediyorum? Zaman
gelecek o da olur kaanatini taAJyorum. Her taAJn altJndan bir
bürokrat, devlet adamJ çJkJyor.
Ondan sonra 11 gelmeyecek
bunu bilelim.
Gazateci yazar abimiz SayJn YJlmaz Özdil'e yapJlan haksJzlJklarJ,
onu devlet düAmanJ ilan etmeleri
bize hiç mi hiç yakJAmJyor. Adam
gibi adam oldugunu herkes
tanJyor, biliyor, yazJlarJnJ okuyor.
Onun kalemi kurAun kalem de=il,
tükenmez. Çünkü; YazdJklarJ kaybolmaz. HalkJmJza yön ve güç
verir. UnutmayalJm bu yapJlanlarJn karAJsJnda dik duralJm,
boyun e=meyelim ki zaten hiç bir
zamanda boyun e=meyiz.
Soma’daki maden kazasJnda
ölen kardeAlerimi rahmetle anJyorum, ailelerine sabJr diliyorum.
Neredeyse Soma Maden Oca=Jndaki suçlu, çalJAanlar
olacak.
HER EY GÖNLÜNÜZCE OLSUN...
Zuhuratbaba Mahalle MuhtarJ Mustafa Aykut 8ncesaraç’Jn gerçekleAtidi=i organizasyon ile Zuhuratbaba Mahalle sakinleri bir ay boyunca profosyonel
hocalar eAli=inde açJk hava sporu yaptJlar.
Zuhuratbaba MuhtarlJk yanJndaki parkta bulunan
basketbol sahasJnda yapJlan açJk hava sporlarJnda
Jatomi Spor Salonu’nundan gelen profosyonel
hocalar, Zuhuratbaba Mahallesi sakinlerine plates,
yoga, aerobik ve çeAitli çalJAmalar yaptJrdJlar.
Binlerce ZuhuratbabalJ vatandaAJn yararlandJ=J spor
etkinli=inin organizasyonunu yaparak vatandaAlar
tarafJndan takdir edilen Zuhuratbaba Mahalle
MuhtarJ Aykut 8ncesaraç, proje ile ilgili olarak,
“Yo=un iA temposu ve çeAitli nedenler ile spora fazla
vakit ayJramayan mahalle sakinlerimizin de spora
yönelmesi ve bu Aekilde parkJmJzJn temiz çam
havasJnJ soluyarak sa=lJklJ yaAama adJm atmasJna
vesile olmak arzusu ile bu projeyi hayata geçirdik.
Günümüzde maalesef çok yaAamadJ=JmJz komAuluk
iliAkileri ve mahalle ruhunu da canlandJrmak
arzusundayJz. Bu proje ile bunu da bir nebze olsun
gerçekleAtirdik. 1 ay boyunca süren etkinli=imizde
profosyonel hocalar eAli=inde plates, yoga ve aerobik dersleri verildi. Ve bu çalJAmalar tam bir spor
salonu havasJnda gerçelkeAtirildi. Spor yapJlacak
olan basketbol sahasJnJn dezenfekte iAlemi yapJldJ.
ParkJn içi çok iyi Aekilde temizlendi. VatandaAlarJn
spor yapabilecekleri malzemeler Jatomi Spor Salonu
tarafJndan temin edildi. AyrJca spor sonrasJ vatandaAlarJmJza çeAitli ikramlarda yapJldJ. Bu açJdan çok
güzel bir spor etkinli=i oldu. KatJlJm çok yüksek
oldu. VatandaAlarJmJz çok memnun kaldJlar. Benimde amacJm onlarJn memnuniyetiydi” dedi.
8ncesaraç ayrJca, spor etkinli=ine katJlarak kendisine teAekkürlerini sunan mahalle sakinlerineve bir
ay boyunca vatandaAlara ücretsiz spor yaptJran
Jatomi Spor Salonu ekibine teAekkür ederek,
önümüzdeki süreçlerde daha de=iAik proje ve çalJAmalarla yine mahalleliye hizmet edece=ini de söyledi.
Bu arada spor etkinli=ine katJlan bazJ mahalleli ise
çok güzel bir ortamda 1 ay boyunca profosyonel
hocalar eAli=inde spor yapabilme imkanJ bulduklarJnJ ifade ederek, Zuhuratbaba MuhtarJ Mustafa
Aykut 8ncesaraç’a teAekkür ettiler.
Mahalleli ayrJca, etkinlik günlerinde komAularJnJ da
gördüklerini ve sohbet etme imkanJ da bulduklarJnJ,
bu açJdan da yararlJ bir proje oldu=unu söylediler.
ÇOCUKLARDAN ANLAMLI YARDIM
Özel bir FransJz Okulu ö=rencileri anlamlJ bir kampanya yaparak evlerden topladJklarJ ilaçlarJ dar
gelirlilere verilmek üzere BakJrköy Belediyesi Halk
Eczanesi’ne ba=JAladJ.
Kendileri küçük yaptJklarJnJn büyük anlamJ olan
çocuklar 2 koli ilacJ BakJrköy Belediyesi Halk Eczanesi
Sorumlusu Ecz. Vartan BoyacJ’ya ö=retmenleriyle
beraber teslim ettiler.
ÇocuklarJmJzda yardJmseverli=i aAJlayan çok anlamlJ
bir kampanya yürütüklerini
belirten BakJrköy Belediye
BaAkanJ Bülent Kerimo=lu,
“Hekim olmamdan dolayJ ilaç
temininde özellikle dar gelirli
yurttaAlarJmJzJn sJkJntJlarJnJ çok
iyi biliyorum. BakJrköy
Belediyesi olarak elimizden
gelen çabayJ göstermeye
devam edece=iz. BakJrköy
Belediyesi Halk Eczanemizde
ilaç israfJnJ ve kimyasal kirlili=i
önleyerek sa=lJk güvencesi
olmayan ve dar gelirli yurttaAlarJmJza ilaçlarJ da=JtJyoruz.
Bir ayda en az bin 500 kalem
ilaç sirkülasyonu yapJlJyor. AyrJca vefat eden hastalarJmJzJn
yakJnlarJnJn bize telefonla ulaAmasJnJn ardJndan ilaçlarJnJ ve
özel beslenme mamalarJnJ
evlerinden araçlarJmJzla alJp
ihtiyaç sahiplerine veriyoruz. Eczanemize ilaç ba=JAJ
yapan hastanelere, aile sa=lJk merkezlerine, yurttaAlarJmJza ve yurt dJAJndan gelenlere çok teAekkür
ediyorum. 8laçlarJmJzJ ayrJca biz de, ihtiyacJ olan hastane ve vakJflara da veriyoruz. Bir de ola=anüstü Aartlarda yani deprem, sel felaketi gibi durumlarda da
felaket bölgesine gönderiyoruz.” dedi.
Kerimo=lu, Halk Eczanesi’nde miadJ geçmiA ilaçlarJn
ayrJAtJrJlarak imha edildi=ini de belirtti.
25
Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi AB Comenius Projeleri kapsamAnda
2 ÖNEML5 PROJEYE EV SAH5PL55 YAPTI
Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi, “Bilgi 8letiAim
Teknolojileri’nin Okul Derslerinde ö=retmenler
tarafJndan kullanJmJnJn yaygJnlaAtJrJlmasJ (ICTWays at School Subject)” ve “Okul OrtaklJ=J
CREA” konulu AB Comenius Projeleri’ne ev
sahipli=i yaptJ.
“Bilgi 8letiAim Teknolojileri’nin okul derslerinde
ö=retmenler tarafJndan kullanJmJnJn yaygJnlaAtJrJlmasJ (ICTWays at School Subject)” proje kurucusu
olarak baAta Portekiz, Porto Yüksek Mühendislik
Enstitüsü, Porto Üniversitesi, Litvanya'dan Vilnius Koleji, Almanya ve
8talya’dan e=itmenler katJldJ. “Okul
OrtaklJ=J CREA” konulu projeye ise
Slovakya, Almanya, Slovenya, Portekiz, Macaristan ve 8talya'dan ö=retmen
ve ö=renciler katJldJ.
8ki proje kapsamJnda çeAitli toplantJ,
konferans ve kültürel faaliyetler
düzenlendi. Ataköy Cumhuriyet
Anadolu Lisesi Müdürü 8smail Karahan ve proje sorumlusu 8ngilizce
Ö=retmeni Seher YaldJz’Jn yakJndan
ilgilendi=i misafirler, 8stanbul'un tarihi yerleri (TopkapJ SarayJ, Ayasofya Müzesi, Yerebatan SarnJcJ,
Sultanahmet Camii) ziyaret edildi.
Proje Sorumlusu Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi
8ngilizce Ö=retmeni Seher YaldJz, iki proje kapsamJnda iki hafta boyunca çok yararlJ konferanslar
ve çalJAmalar yapJldJ=JnJ belirterek, “AB Comenius
Projeleri kapsamJnda okulumuza gelen misafirlerimizi en iyi Aekilde a=Jrlamaya çalJAtJk. Okulumuzda gerçekleAtirilen konferanslarJn yanJ sJra 8stan-
bul’umuzun tarihi yerlerini gezdirdik. Hepsi çok
memnun kaldJlar. Ö=rencilerimizle birlikte güzel
kazanJmlar elde ettik. Yurt dJAJndaki e=itim modellerini birinci a=Jzlardan duyduk ve Türkiye ve okulumuzla karAJlaAtJrma fJrsatJ bulduk. Çok güzel bir
2 hafta yaAadJk.” dedi.
Okul Müdürü 8smail Karahan’da projeye emek
veren baAta proje sorumlusu Seher YaldJz ve tüm
ö=rencilere teAekkür ederek, “Okulumuz adJna,
ö=rencilerimiz adJna, bizler adJna çok yararlJ bir
çalJAma oldu. Bir çok ülkeden gelen
e=itimci arkadaAlarJmJzla e=itim sistemleri ve di=er konular hakkJnda
bilgi alJAveriAinde bulunduk. Ö=rencilerimiz açJsJndan çok yararlJ projeler oldu=unu düAünüyorum. AyrJca
misafirlerimizin güzel vakit
geçirmeleri, ülkemizi sevmeleri
adJna da çok güzel geziler düzenledik. 8stanbul’un kültürel ve tarihi
yerlerine geziler yaptJk. Misafirlerimizin hepsi 8stanbul’u çok be=endi”
diye konuAtu.
ULUSLARARASI KARTPOSTAL (POSTA) SANATI
BAKIRKÖY’DE SERG8LEND8
8talya, Portekiz,
8spanya, Japonya,
Amerika, Kanada,
Arjantin, Uruguay,
Meksika, Almanya ,
Avusturya, Belçika,
Brezilya, Bulgaristan,
Finlandiya, Fransa,
Hollanda, 8ngiltere,
8rlanda, 8sveç, 8sviçre,
Lüksemburg, Macaristan, Nepal, Norveç,
Romanya, Rusya, SJrbistan, Singapur, ili ve
Türkiye’den 450 kartpostal sanatJ
sanatçJsJnJn yaklaAJk
800 eseri BakJrköy
Belediyesi Botanik
ParkJ’nda sergilendi.
BakJrköy Belediyesi’nin
deste=iyle Atölye Arts-
In tarafJndan düzenlenen NazJm Hikmet’e
atfedilen “Ben Bir Ceviz
A=acJ=Jm” adlJ sergide
ülkemizde de az tanJnan posta sanatJnJn
özgür, sJra dJAJ, samimi, gizemli,
baAkaldJran, çocuksu,
muzip, e=lenceli, sürprizli, dJAavurumcu,
ilginç ve özgün örnekleri sanatseverlerle
buluAtu.
10-15 cm orijinal kartpostal ölçülerinde
hazJrlanan eserlerin
sergilendi=i sergi
sJrasJnda ayrJca ö=rencilere workshop çalJAmalarJ da yapJldJ.
Yavuz ARPACIK
26
05 MAYIS 2014 PAZARTES8
Ekseriyetin bulundu=u tespit edilerek birleAim
Meclis 1. BaAkan Vekili Mahir Çelik tarafJndan açJldJ. AyAe Tansel Gülmezo=lu ve
8brahim Gündüz’ün izinli sayJlmalarJna oybirli=i ile karar verildi. Gündem okundu, oy birli=i ile kabul edildi. Gündem maddelerinin
görüAülmesi neticesinde; Mali Hizmetler
Müdürlü=ü baAlJklJ “2013 Mali YJlJ Kesin
HesabJna” dair dosyanJn Bütçe Plan Komisyonu'na havalesinin oybirli=i ile kabulüne,
Mali Hizmetler Müdürlü=ü baAlJklJ “2013 Mali
YJlJ TaAJnJr Kesin HesabJna” dair dosyanJn
Bütçe Plan Komisyonu'na havalesinin oybirli=i
ile kabulüne, Fen 8Aleri Müdürlü=ü baAlJklJ
“2015 Mali YJlJ YatJrJm ProgramJna” dair
dosyanJn Bütçe Plan Komisyonu'na
havalesinin oybirli=i ile kabulüne, Park ve
Bahçeler Müdürlü=ü baAlJklJ “2015 Mali YJlJ
YatJrJm ProgramJna” dair dosyanJn Bütçe Plan
Komisyonu'na havalesinin oybirli=i ile kabulüne karar verilerek birleAim Meclis 1.
BaAkan Vekili Mahir Çelik tarafJndan
07.05.2014 ÇarAamba günü saat 11:00’de
toplanmak üzere kapatJldJ.
07 MAYIS 2014 ÇARAMBA
Ekseriyetin bulundu=u tespit edilerek birleAim Meclis 1. BaAkan Vekili Mahir Çelik
tarafJndan açJldJ. 8smail TaA’Jn izinli sayJlmasJna oybirli=i ile karar verildi. Geçen birleAime ait zabJt özeti okundu, oybirli=i ile
kabul edildi. Gündem maddelerinin
görüAülmesi neticesinde; Özel Kalem
Müdürlü=ü baAlJklJ “Toplu SözleAme Yetkisi”
hakkJndaki BaAkanlJk Teklifi'nin 5 çekimser
(Hasan Kaptan, Fatma Elmasgül Torun, IAJl
8lgin Oktay, Servet Toraman, 8brahim KeleA)
oya karAJn oyçoklu=u ile kabulüne, Özel
Kalem Müdürlü=ü baAlJklJ ”Kartal Belediyesi-
09 MAYIS 2014 CUMA
MAYIS 2014
BELEDÝYE MECLÝSÝ’NDE
NELER GÖRÜÞÜLDÜ?
Karyapsan A..nin faaliyetlerine devam edebilmesi için sermaye artJrJmJna gidilmesine”
dair BaAkanlJk Teklifi'nin 5 çekimser (Hasan
Kaptan, Fatma Elmasgül Torun, IAJl 8lgin
Oktay, Servet Toraman, 8brahim KeleA) oya
karAJn oyçoklu=u ile kabulüne, 8nsan KaynaklarJ ve E=itim Müdürlü=ü'nün “Memur
Kadro 8hdas Cetveli 8le 2 Adet BoA Kadro
De=iAikli=i YapJlmasJ Talebine” dair BaAkanlJk Teklifinin 5 çekimser (Hasan Kaptan,
Fatma Elmasgül Torun, IAJl 8lgin Oktay,
Servet Toraman, 8brahim KeleA) oya karAJn
oyçoklu=u ile kabulüne, 8mar ve ehircilik
Müdürlü=ü baAlJklJ “14.05.2013 t.t.’li
1/1000 ölçekli BakJrköy Merkez Demiryolu
Güneyi’ne 8liAkin Revizyon 8mar PlanJ Plan
Notu de=iAikli=ine” dair 8mar ve BayJndJrlJk
Komisyon Raporu'nun 5 çekimser (Hasan
Kaptan, Fatma Elmasgül Torun, IAJl 8lgin
Oktay, Servet Toraman, 8brahim KeleA) oya
karAJn oyçoklu=u ile kabulüne, 8mar ve
ehircilik Müdürlü=ü baAlJklJ “YeAilköy
Mahallesi 325 ada 4 parsele iliAkin plan
de=iAikli=i teklifine” dair dosyanJn 8mar ve
BayJndJrlJk Komisyon Raporu'nun 5
çekimser (Hasan Kaptan, Fatma Elmasgül
Torun, IAJl 8lgin Oktay, Servet Toraman,
8brahim KeleA) oya karAJn oyçoklu=u ile kabulüne karar verilerek birleAim Meclis 1.
BaAkan Vekili Mahir Çelik tarafJndan
09.05.2014 Cuma günü saat 11:00’de
toplanmak üzere kapatJldJ.
Ekseriyetin bulundu=u tespit edilerek birleAim Meclis 1. BaAkan Vekili Mahir Çelik
tarafJndan açJldJ. Geçen birleAime ait zabJt
özeti okundu, oybirli=i ile kabul edildi.
Adalet ve KalkJnma Partisi (AKP) Grubu'nun
vermiA oldu=u “Meclis toplantJlarJnJn internet
üzerinden yayJnJ talebine” dair yazJlJ önerge
okundu. Gündem maddelerinin görüAülmesi
neticesinde; Ruhsat ve Denetim Müdürlü=ü'nün “E=itim Hizmetleri Tarifesi'nin 2.
Bölüm baAlJ=J altJnda Umuma açJk 8stirahat
ve E=lence Yerleri” hakkJndaki evrakJn Tarife
Komisyonu'na havalesinin oybirli=i ile kabulüne, Fen 8Aleri Müdürlü=ünün “2015 Mart
YJlJ YatJrJm ProgramJna” dair Bütçe Plan
Komisyon Raporu'nun 5 ret oya karAJn
(Hasan Kaptan, Fatma Elmasgül Torun, IAJl
8lgin Oktay, Servet Toraman, 8brahim KeleA)
oyçoklu=u ile kabulüne, Park ve Bahçeler
Müdürlü=ü'nün “2015 Mali YJlJ YatJrJm ProgramJna” dair Bütçe Plan Komisyon Raporu'nun 5 red oya karAJn (Hasan Kaptan, Fatma
Elmasgül Torun, IAJl 8lgin Oktay, Servet Toraman, 8brahim KeleA) oyçoklu=u ile kabulüne,
Mali Hizmetler Müdürlü=ü'nün “2013 Mali
YJlJ TaAJnJr Kesin HesabJna” dair Bütçe Plan
Komisyon Raporu'nun 5 ret oya karAJn
(Hasan Kaptan, Fatma Elmasgül Torun, IAJl
8lgin Oktay, Servet Toraman, 8brahim KeleA)
oyçoklu=u ile kabulüne, Mali Hizmetler
Müdürlü=ü'nün “2013 Mali YJlJ Kesin HesabJna” dair Bütçe Plan Komisyon Raporu'nun 5
ret oya karAJn (Hasan Kaptan, Fatma Elmasgül Torun, IAJl 8lgin Oktay, Servet Toraman,
8brahim KeleA) oyçoklu=u ile kabulüne ile
kabulüne karar verilerek birleAim Meclis 1.
BaAkan Vekili Mahir Çelik tarafJndan
02.06.2014 Pazartesi günü toplanmak üzere
kapatJldJ.
Meclis oturumlarýnýn tamamýný gazetemizin
www.atakoygazete.com.tr
sitesini ziyaret ederek okuyabilir ve sesli olarak dinleyebilirsiniz.
“KAÇAK GN)AAT” KIYAI YAPILDI...
Planda olmamasYna raCmen Zorlu Center’a fazladan 400 bin m²
inKaat alanY artYKY (Kaçak .nKaat) kYyaCY yapYldY...
CHP’li SaC, AKP’li TopbaK’a sordu: “Zorlu Center 230.000 m²
in5aat alan< ile ihaleyi ald<, bodrum kat< k<l<f< ile in5aat alan<
628.000 m² ç<kar<ld< ve 400 bin m² art<5 oldu. stanbul
Büyük5ehir Belediyesi ilgili birimlerine plan de.i5ikli.i
ba5vurusu yap<lm<5 m<d<r? Yerinde yapt<.<m inceleme ve
taraf<ma gelen 5ikâyetlerde iskân
edilmemesi gereken sözde bodrum katlar<n<n iskân edildi.i, çe5itli amaçlarla
kiraya verildi.i, ayr<ca galeri bo5luklar<nda
ma.azalara kat<ld<.< aç<kça görülmektedir.
An<lan projedeki olumsuzluklar ile ilgili
al<nm<5 encümen karar< var m<d<r?”
2009-2014 .BB Meclis çalYKmasY döneminde
CHP .BB Meclis Üyeleri Dr. HakkY SaClam,
Serdar Bayraktar ve DoCan Tekel taraflarYndan
onlarca kez yazYlY-sözlü önergeler ve konuKmalarla gündeme getirtilen ve her defasYnda
da CHP’li Meclis Üyelerine kaçamak ve net bilgiler verilmeyen ZORLU CENTER bir kez daha .BB Meclis gündemine getirtildi. .stanbul BüyükKehir Belediyesi (.BB) 2014 yYlY
MayYs ayY Meclis ToplantYlarY’nda KadYköy Belediyesi ve .BB
Meclisi CHP Üyesi Hüseyin SaC hazYrladYCY yazYlY soru önergesini
Meclis BaKkanlYCY’na sundu. .BB BaKkanY Kadir TopbaK’Yn yazYlY
cevaplanmasY isteCi ile oy birliCi ile Meclis BaKkanlYCY’na havale
edilen yazYlY soru önergesi Köyle;
“BüyükKehir Belediyesi Meclis BaKkanlYCY’na; BeKiktaK 37 pafta
30 ada 165 parsel (eski 157 parselde) yapYmY biten ve hizmete
açYlan Zorlu Center ile ilgili ÖzelleKtirme .daresi BaKkanlYCY
230.000 metrekare inKaat alanY ile ihaleye çYktY. Ahmet Nazif
Zorlu ihaleyi kazanYnca sevinçten basYnYn önünde harman dalY
oynadY, nedeni daha sonra belli oldu, diCer katYlYmcYlar ihale
bedelini 230.000 m²’ye göre hesapladYlar. Bir Kekilde bodrum katY
kYlYfY ile inKaat alanY 628.000
m²’ye çYkarYldY. Nazif bey
boKuna oynamadY, 400 bin
m² inKaat alanY artYKYna takla
bile atYlYr. Zorlu YapY YatYrYm
A.h. ihaleyi kazandY. Projede
metrekare satYK deCeri
15.000 dolar civarYndadYr.
Önemli bir ayrYntY ise
ÖzelleKtirme .daresi BaKkanlYCY'nYn hazYrladYCY planlar 5
yYl boyunca deCiKtirilemez.
BaKbakanlYk ÖzelleKtirme
.daresi BaKkanlYCY tarafYndan yapYlan plan KartlarY kapsamYnda
avan projeleri BüyükKehir Belediye BaKkanlYCY ve .stanbul 3 nolu
Kültür ve Tabiat VarlYklarYnY Koruma Bölge Kurulu tarafYndan onaylandY. 4708 sayYlY yasa kapsamYnda her türlü yetki ve sorumluluCu Zirve YapY Denetime aittir. TarafYma gelen bilgiler neticesinde söz konusu taKYnmaz ile ilgili onaylY projesinin aykYrYlYklarYnYn giderilerek yasal hale getirilmesi için .stanbul BüyükKehir
Belediyesi'nde plan tadilatY deCiKikliCine baKvurulduCu ve Zorlu
Center'in, Belediyesi'nce onaylanan projesine aykYrY imal edildiCi
yönündedir.
Bu çerçevede; Zorlu Center alYKveriK merkezi ile ilgili .stanbul
BüyükKehir Belediyesi ilgili birimlerine plan deCiKikliCi baKvurusu
yapYlmYK mYdYr? Varsa teklif plan deCiKikliCinin neler içerdiCini
yönündeki bilgilerin tarafYma verilmesini. Zorlu Center AlYKveriK
Merkezinde Otel, Rezidans ve Ofis olarak kullanYlan binalarla ilgili
olumlu ya da olumsuz itfaiye görüKü var mYdYr? ÖzelleKtirme
.daresi Daire BaKkanlYCY tarafYndan hazYrlanan imar planY deCiKikliCi ile Ku anda yapYlmYK olan inKaat alanY arasYndaki fark ne
kadardYr? .Klem dosyasYnda binanYn kontur ve gabari raporu var
mYdYr? Varsa örneCinin tarafYma verilmesini. Zorlu Center alYKveriK
merkezinde otel, rezidans, ofis binalarYnYn dolayYsY ile tüm inKaat
alanYnYn tamamYnYn kontur ve gabarilerinin ölçülmesini, terk alanlarYnYn kamu eline geçip geçmediCinin, ÇatY piyeslerinin onaylY
projesine uygun olup olmadYCYnYn tespit edilmesini. Yerinde yaptYCYm inceleme ve tarafYma gelen Kikâyetlerde iskân edilmemesi
gereken sözde bodrum katlarYnYn iskân edildiCi çeKitli amaçlarla
kiraya verildiCi ayrYca galeri boKluklarYnda maCazalara katYldYCY
açYkça görülmektedir. AnYlan projedeki olumsuzluklar ile ilgili alYnmYK encümen kararY var mYdYr? Netice olarak onaylY projesine
aykYrY olarak imal edildiCi açYk olan Zorlu Center .stanbul’un kYsmi
iskan izni dahil tüm izinlerinin iptal edilmesi gerekmektedir, ivedilikle gereCinin yapYlmasYnY önergemin baKkanlYk makamYna
havalesini arz ederim.”
HCdCr Ula2
27
Türk KadBnlar Birlii BakBrköy )ubesi
TANIMA GECES8 DÜZENLED8
PIN AR KUMSAL
KADIN OLMAK
1. Her sabah spor yapacaksJn. GünaAJrJ filan
de=il evladJm. Her sabah.
2. Hep çalJAacaksJn. Üreteceksin. Beynin
meAgul olacak, hep koAturman gereken iAler
olacak.
3. Günceli takip edeceksin. Haber izle, dergi,
kitap, gazete oku. Gündemi yakala. Her
konuda kendini update et. Yeni çJkan kitaplarJ
da bil, yeni açJlan lokantalarJ da, bu sene
moda olan renkleri de.
4. Evlilik ise Aart de=il, kafanJ takma. Gerekli
de de=il. Hatta Aöyle söyleyeyim: One problem less! (Bir problem eksik!)
5. Çocuk meselesine gelince... Ha iAte, burada
akan sular duruyor. Yapabiliyorsan yap. Birini
bu kadar çok sevmek, onun sorumlulu=unu
taAJmak sadece onu de=il, seni de mutlu eder.
Do=urmayacaksan, evlat edin. O zaman da
senin çocu=un de=iAen bir Aey yok. Evlat edinmeyeceksen de, manevi çocu=un olsun, birini
okut, gelece=ini Aekillendirmesine yardJmcJ ol.
6. Günde bir kere et ye. Mutlaka her ö=ün
sebze ve meyve ye. Kusura bakma, ben tatlJ
severim. TatlJdan uzak dur diyemeyece=im!
7. Ölümden sonra yaAamak istiyorsan, günlük
tut. O küçük notlar, hem kendi hayatJnJn
tanJklJ=J, hem de yarJna kalan bir bilgi kayna=J. Mesela benim babam, hiç üAenmeden
60 sene boyunca her gün Ece Ajanda'sJna o
gün olanlarJ yazmJA. Hâlâ açJp okuyorum ve
çok faydalanJyorum.
8. Olumlu olacaksJn.
9. BazJ Aeyleri kabul edeceksin. Bütün kadJnlarJn seni sevmesine imkân yok! Demek ki
bazJ kadJnlara dikkat edeceksin.
10. Erkeklere gelince, aynJ anda birkaçJnJ
sevmeyeceksin. Ama onlarJn böyle bir
yetene=i oldu=unu bileceksin!!!
YukarJda okudu=unuz bu on madde
Türkiye’nin halkla iliAkiler duayeni Betül
Mardin’e ait. BilgisayarJmda, odamda, iA yerimde sabitleAmiA on madde... Kolumu bile
kaldJrmaktan aciz oldu=umda; üretece=im
yazJlar, öyküler, öylece masamda beklemeye
aldJ=Jmda veya bekleyen iAlere uzak
kaldJ=Jmda, bu o maddeyi kendime gelene
kadar okurum. Bu on maddeden biri, günlük
tutmaya baAlamama ön ayak olmuAken,
di=er madde uzun, tempolu yürüyüAlerimin
sebebidir. Ve geri kalan sekiz madde hayatJmda ya uygulanmaya hazJr durumdalar
veya yürürlükteler. KJsaca, bir kadJnJn hayatJnda etkili olmasJ gereken on maddeyi, sizlerin de aklJnJzJn bir köAesinde saklamanJzJ
umut ediyorum.
SON SÖZ: Üretmeye, ürettiklerimizle topluma
faydalJ olmaya devam. Yeni gelen nesildeki
kJz çocuklarJnJn topluma faydalJ olmalarJ için,
üretmeleri adJna e=itimlerine destek vermek
dile=i ile. Çünkü o kJz çocuklarJ günün birinde
anne olup, evlat yetiAtirecekler.
Türk KadJnlar Birli=i’nin
geçti=imiz aylarda açJlan
BakJrköy ubesi, bir tanJAma
gecesi düzenledi.
BakJrköy Spor VakfJ Sosyal
Tesisleri’nde düzenlenen
tanJAma gecesine
BakJrköy’deki çeAitli sivil
toplum kuruluAlarJnJn yöneticileri ile Türk KadJnlar Birli=i
BakJrköy ubesi üyeleri ve
davetliler katJldJ.
Sunuculu=unu Göksenin
8leri’nin yaptJ=J gecede
konuAan Türk KadJnlar Birli=i
BakJrköy ubesi BaAkanJ
Asuman Erkan, geceye
katJlan tüm davetlilere
teAekkür ederek, Türk KadJnlar Birli=i’nin
Türkiye’nin en eski sivil toplum kuruluAlarJndan
birisi oldu=unu belirterek, “Türk KadJnlar Birli=i
1924 yJlJnda kuruldu. O tarihten bu yana kadJnlarJmJza yönelik yararlJ çalJAmalarJnJ sürdürdü. BakJrköy
ubesi olarak biz de bu güzel ve
yararlJ çalJAmalara ilçemizde
devam edece=iz. Sizlerden bu
yolda destek bekliyoruz.” dedi.
Erkan ayrJca, gecenin düzenlenmesinde ve organizasyonda
büyük eme=i geçen Göksenin
8leri’ye de ayrJca teAekkür
ederek, tablo hediye etti.
Erkan’Jn konuAmasJnJn ardJndan, Türk KadJnlar Birli=i
BakJrköy ubesi Yönetim Kurulu
sahneye çJkarak kendilerini
tanJttJlar.
Gecede ayrJca Soma’da yaAanan
maden faciasJnda hayatJnJ
kaybedenlerin ailelerine katkJ
sunmak amacJyla bazJ
hediyelerin satJAJ da yapJldJ.
BAKIRKÖYLÜ MALP MÜ"AVPRLER
VE MUHASEBECPLER BPR ARAYA GELDP
Mali MüAavirler ve Muhasebeciler Birli=i Derne=i
(MMMBD) BakJrköy ubesi’nin düzenledi=i kahvaltJlJ sohbet toplantJsJnda bir araya gelen
BakJrköylü Mali MüAavirler ve Muhasebeciler
mesleki konularda sohbet ederek, fikir alJAveriAinde bulundular.
BakJrköy 8ncirli Caddesi üzerinde bulunan bir
restoranda düzenlenen kahvaltJlJ programda
konuAan MMMBD BakJrköy ubesi BaAkanJ 8rfan
Demirci, mali müAavirler ve muhasebecilerin
önlerindeki çözüm bekleyen sorunlarJn baAJnda
valtJlarJnda üyeleri ile bir araya gelerek mesleki
konularda fikir alJAveriAinde bulunduklarJnJ da
belirterek, düzenlenen kahvaltJlar ile BakJrköylü
Mali MüAavir ve Muhasebecilerin arasJnda
iletiAimin kuvvetlendi=ini de söyledi.
KahvaltJlarJn bundan sonrada belirli dönemlerde
yapJlaca=JnJ kaydeden Demirci, önümüzdeki
toplantJlarda da bir gündem maddesi belirlenece=ini ve her kahvaltJda belirlenen gündem
maddesi hakkJnda fikir alJAveriAinde bulunulaca=JnJ kaydetti.
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim StandartlarJ Kurumu’nun (KGK) yaklaAJmlarJnJn ilk sJrayJ
aldJ=JnJ belirtti.
Demirci, geleneksel hale getirdikleri sabah kah-
ube BaAkanJ 8rfan Demirci’nin konuAmasJnJn
ardJndan kahvaltJya geçilirken, katJlJmcJlar
mesleki konularda sohbet ettiler.
TEKNOLOJÝ DÜNYA SI
otoriter rejimlerin halka sadece tank ya da makineli tüfekle deCil
aynY zamanda internet gözetleme teknolojileriyle de baskY uyguladYCYnY ifade etti. Gabriel “.nternetin özgürlüCünü savunmak
isteyenler, internet kullanYcYlarYnY gözetleyen ve böylece en temel
insan haklarYnY çiCneyen bu tarz rejimlerin eline teknoloji veremez” diye konuKtu. Almanya 2012 yYlYnda Suriye ve .ran'a bu tür
ürünlerin satYKYnY yasaklamYKtY ancak bunun dYKYnda herhangi bir
yasal kYsYtlamaya gidilmemiKti.
Ç&N’DE SOSYAL A TEM&ZL&& HP 16.000 ÇALIANINI &TEN ÇIKARIYOR
GÖKHAN ATAMER
[email protected]
BEATS, ARTIK RESM& OLARAK APPLE’IN
Apple, ortada dolaKan birçok söylentinin ardYndan Beats'i satYn
aldYCYnY resmi olarak duyurdu. Apple'a 3 milyar dolara malolan
anlaKma, Beats'in müzik akYK hizmetini de içeriyor. Apple, bu
paranYn 2.6 milyar dolarYnY peKin, yaklaKYk 400 milyon dolarlYk
bölümünü ise eKit parçalar halinde Beats'e ödeyecek. AnlaKma
sonucunda Beats'in eK kurucularY Jimmy Iovine ve Dr. Dre,
Apple'a katYlacaklar. Beats, hayatYnY baCYmsYz olarak sürdürecek,
ancak güç birleKiminin yenilikler olarak karKYmYza çYkma olasYlYCY
çok yüksek. Apple CEO'su Tim Cook, yayYnlanan basYn duyurusunda "Müzik, hayatYmYzYn önemli bir bölümü ve biz Apple'Yn
kalbinde müziCin özel bir yeri var" dedi ve sözlerini Köyle devam
ettirdi: ".Kte bu yüzden müziCe yatYrYm yapmaya devam ettik ve
bu olaCanüstü takYmlarY bir araya getirdik. Bu sayede dünyadaki
en yenilikçi müzik ürünlerini ve hizmetlerini sunmaya devam edebileceCiz." Apple'Yn 3 milyar dolarlYk bu satYn almasY, firmanYn tarihindeki en pahalY satYn alma olarak kayYtlara geçti. BirleKme,
Beats ürünlerinin Apple Store'lar sayesinde daha fazla ülkeye
ulaKacaCY anlamYna geliyor. Beats Music'in Apple'Yn müzik ürünleriyle nasYl çalYKacaCY ise Kimdilik belli deCil, ancak muhtemelen
ayrY bir hizmet olarak sunulacak. Apple, anlaKmanYn dördüncü
mali çeyrek sonunda tamamlanacaCYnY tahmin ediyor.
&RAN ZUCKENBERG’& MAHKEMEYE ÇAIRDI
Sosyal Medya devi Facebook’a .ran’dan ilginç bir haber geldi.
Sosyal hayatY .ran’da çok karYKtYrdYCY iddia edilen Facebook’un
.ran’daki davasYnYn ardYndan Facebook’un sahibi Mark0Zuckerberg’i mahkemeye çaCYrdY. Oldukça ilginç karKYlanan bu haber
sonrasYnda gözler0 Zuckerberg’e çevrildi. BakalYm Facebook
tarafYndan bu çaCrYya nasYl bir cevap gelecek. Uzun bir süre önce
.ran’da yasaklanan Facebook’un ardYndan yine Facebook tarafYndan satYn alYnan Whatsapp ve Instagram’Y da yasaklamaya
çalYKan .ran yönetimi, Facebook’u siyonist bir Kirket olarak
gördüCünden dolayY ve gizlilik, güvenlik gibi gerekçeleri öne sürererek bu konuda gerekli savunmayY yapmak üzere,0Zuckerberg’i
.ran’a savunmaya çaCYrdY.
TÜRK&YE’YE TEKNOLOJ& &HRACATINA KISITLAMA
Almanya BaKbakan YardYmcYsY Sigmar Gabriel, Türkiye de dahil
birçok ülkeye gözetleme teknolojileri alanYnda ihracatYn durdurulacaCYnY açYkladY. Gabriel, internet gözetleme teknolojilerinin
baskY aracY olarak kullanYldYCYnY söyledi. Almanya BaKbakan
YardYmcYsY ve Ekonomi BakanY Sigmar Gabriel konuyla ilgili olarak
WDR, NDR ve Süddeutsche Zeitung'a açYklamalarda bulundu.
Gabriel bu tarz ürünlerin ihracatYnYn daha sYkY denetlenmesi
yönünde bakanlYCY tarafYndan gümrüCe talimat verildiCini
belirterek "Buna artYk izin vermeyeceCiz" dedi. Almanya Ekonomi
BakanY Gabriel, Avrupa BirliCi düzeyinde daha katY bir ihracat
kontrolü yürürlüCe konana dek bu tarz ihracatlarYn yasaklanacaCYnY belirtti. Avrupa BirliCi Komisyonu'nun sonbaharda
gözetleme teknolojilerinin ihracatYna bir düzenleme getirmesi
bekleniyor. Gabriel Alman hükümeti tarafYndan ayrYca bu tür
araçlar üreten tüm Alman firmalarYna baskYcY rejimlerle ticaret
yapmama konusunda nisan ayYnda uyarY yapYldYCYnY belirtti.
Ekonomi BakanY Sigmar Gabriel sözkonusu teknolojilerin satYlmayacaCY ülkelerin listesini vermedi ancak NDR, WDR ve Süddeutsche Zeitung muhabirlerinin sorularY üzerine NATO üyesi
Türkiye ve Rusya'nYn da ihracat yapYlmayacak ülkeler arasYnda
olduCunu söyledi. Sosyal Demokrat Parti Genel BaKkanY Gabriel
ATAKÖY
AYLIK BÖLGE GAZETESÝ
Aylýk Süreli Yayýn
YIL: 22 Sayý: 238 HAZ8RAN 2014
[email protected]
Köþe yazýlarýndaki sorumluluk, yazarlarýna aittir.
Gazetemizde yayAnlanan ilanlarAn sorumlulu1u ilan sahibine aittir.
yanlYK algYlanabiliyor. Microsoft ise, farklY dillerin tercüme edilmesi
konusunda çok daha deneyimli olduCu için, tercüme servisinin
daha isabetli olabileceCi umut ediliyor.0Yeni hizmetin testlerine, bu
yYlYn sonunda baKlanacak. Türkçe için ilk aKamada mükemmel bir
tercüme beklentisi içinde deCiliz ancak en azYndan farklY dillerden
.ngilizce'ye, Almanca'ya veya FransYzca'ya baKarYlY çeviriler yapYlabilirse, dünyadaki dil engelinin biraz daha aKYlmYK olduCunu görebileceCiz.0
Bilgisayar denince akla ilk gelen markalardan olan HP0HewlettPackard yakYn zamanda 16 bin iKçi çYkarYcak. GeçtiCimiz dönemlerde paradan tasarruf etmek için034 bin iKçi çYkaran HP,0yeni
yaptYCY açYklamada016 bin iKçi0daha çYkaracaCYnY açYkladY. HP
toplamda 50 bin iKçi çYkartmYK olacak ve bu iKten çYkarma
operasyonuyla beraber yYlda01 Milyar Dolar tasarruf edileceCi
açYklandY.
ANTIVIRUS DEV& HACKLEND&
BilgisayarlarY zararlY yazYlYm koruyan Avast antivirüs programY
hacklendi, Avast resmi forumlarYnda çYkan bilgilere göre bir çok
kullanYcYnYn bilgisi siber casuslar tarafYndan ele geçirildi! Avast
400.000 kullanYcYsYnYn0bilgilerinin çalYndYCYnY kabul etti. Firma
yaptYCY açYklamada0mail adresleri, Kifreler çalYnmYK durumda
deyip forumlarYnY eriKime kapattY, Kirket yaptYCY açYklamada korsanlarY aradYklarYnY ve kullanYcYlarYnYn Kifrelerini deCiKtirmeleri
gerektiCini açYkladY, herhangi bir kart bilgisi çalYnYp çalYnmadYCY
konusunda ise Kirket açYklama yapmadY.
TÜRK&YE’DEN B&R YOUTUBE KARARI DAHA
Anayasa Mahkemesi, video paylaKYm sitesi YouTube'a eriKimin
engellenmesiyle ilgili yapYlan bireysel baKvurularda, baKvurucularYn haklarYnYn ihlal edildiCine karar verdi. Hürriyet'in haberine
göre0YouTube avukatY aracYlYCYyla, Türkiye Barolar BirliCi (TBB)
ile0CHP'li bazY milletvekilleri, YouTube'a eriKim engelinin kaldYrYlmasY için Anayasa Mahkemesi'ne ayrY ayrY bireysel baKvuruda
bulunmuKlardY. BaKvurularY ele alan0Anayasa Mahkemesi, baKvurucularYn haklarYnYn ihlal edildiCine, eriKimin engellenmesinin,
ifade özgürlüCünün ihlali anlamYna geldiCine karar verdi. Yüksek
Mahkeme, gerekçe yazYldYktan sonra hak ihlalinin giderilmesi ve
gereCinin yapYlmasY için kararY, T.B ile UlaKtYrma, Denizcilik ve
HaberleKme BakanlYCY'na gönderecek. Ancak bu kararYn ne kadar
uygulanacaCY soru iKareti...
DROPBOX’TAN AIRTAN AÇIKLAMA
.nternet baClantYlarYnYn ve depolama teknolojilerinin hYzla
geliKmesi, bulut bazlY servislerin de her geçen gün daha iyi
hizmet vermesinin önünü açYyor. Microsoft ve Google gibi devler,
kendi online depolama servislerinde sürekli güncellemeler
yaparak, çeKitli fiyat indirimleriyle kullanYcYlarY kendi saflarYna
çekmeye çalYKYyor. Tüm bu geliKmeler YKYCYnda Dropbox ise
pazarYn ilk oyuncularYndan olmanYn avantajYnY bir süre daha kullanmak istiyor. Zira Dropbox CEO'su Drew Houston'Yn Re/code
için verdiCi röportajdan bu anlam çYkYyor. Henüz fiyat indirimine
niyetli olmadYklarYnY belirten Houston, yeni servisler eklediklerinde müKterilerin kendilerinden ayrYlmayacaklarYna inanYyor.
GeçtiCimiz aylarda ücret tarifesinde deCiKiklik yaparak 100 GB
depolamayY yYlda 23,88 dolara vermeye baKlayan Google Drive'Y,
Microsoft OneDrive benzer bir indirimle izlemiKti. Dropbox ise
benzer bir depolama alanY için yYllYk 99 dolar ücret alYyor. KullanYcY
kitlesine güvendiCini belirten Dropbox CEO'su, "kullanYcYlarYmYz
ara sYra bu yeni servisleri deniyor, ancak çoCunlukla döndükleri
yer yine Dropbox oluyor" diyor. Fiyat indirimi yerine Carousel gibi
uygulamalarla yenilikçi fikirlere yönelen Dropbox, bakalYm
önümüzdeki dönemde bulut yarYKYnda nasYl bir yol izleyecek.
SKYPE TRANSLATOR CANLI ÇEV&R& YAPACAK
Microsoft'un yeni baKkanY Staya Nadella, Skype hakkYnda heyecan verici yeni bir geliKmeyi duyurdu. Skype'Yn yakYnda, farklY
dillere sahip insanlarYn sohbetlerinde tercüme yapmayY mümkün
kYlacaCYnY açYklayan Nadella, bu yeni servisin isminin de Skype
Translator olacaCYnY belirtti. Böylece Skype üzerinden sohbet
eden ve farklY diller konuKan insanlar, konuKmalarY canlY olarak
kendi dillerine çevirerek okuyabilecekler. Google da, YouTube
servisi üzerinde farklY dillerdeki videolarYn otomatik olarak tercüme edilmiK altyazYlarla seyredilmesini saClYyor ancak Google
Translate servisine dayanan bu hizmette kelimeler çoCu zaman
Çin’de yaygYn olarak kullanYlan yerli mikroblog sitesi "Weibo" ve
mobil mesaj uygulamasY "Wechat" baKta olmak üzere sosyal aClarda "sakYncalY ve zararlY" içerikleri silmek üzere "temizlik operasyonu" yapYlacaCY bildirildi. Sanayi ve Enformasyon ile Kamu GüvenliCi bakanlYklarYnYn ortak yürüttüCü operasyon çerçevesinde
mikroblog ve mobil sohbet uygulamalarYnda "Kiddet, terör,
pornografi ve diCer zararlY içerikleri" tespit edip silmek üzere bir ay
sürecek "temizlik operasyonu" baKlatYldY. Operasyonun, geniK
takipçi kitlesine sahip kurumsal hesaplarY kapsadYCYna iKaret
edilirken, "Yurtiçi ve yYrtdYKY kaynaklY düKman güçlerin sanal aleme
sYzmasYnYn engelleneceCi" ifadesi kullanYldY. Youtube, Facebook ve
Twitter gibi küresel sosyal paylaKYm sitelerine eriKimin yasak
olduCu Çin'de bunlarYn "Weibo", "Youku" ve "Renren" gibi yerli
alternatifleri bulunuyor. DiCer yandan ülkenin en büyük biliKim
teknolojileri firmasY "Tencent" bünyesindeki "Wechat" adlY mobil
sesli ve yazYlY mesajlaKma uygulamasYnYn Çin'de kayYtlY 650 milyon
kullanYcYsY bulunuyor. Çin firmasY, bu uygulamayY küresel anlamda
yaygYnlaKtYrmak için dünyadaki birçok ülkede geniK kapsamlY promosyon kampanyalarY düzenliyor.
TWITTER’DAN CANLI DESTEK HATTI
Bilgi Teknolojileri ve .letiKim Kurumu (BTK) BaKkanY Tayfun Acarer ve beraberindeki heyet, Twitter Avrupa, OrtadoCu ve Afrika
Kamu PolitikalarY Direktörü Sinead McSweeney baKkanlYCYndaki
heyet ile .rlanda'nYn baKkenti Dublin'de bir araya geldi. Acarer,
görüKme konularYnYn mevcut iKbirliCinin güçlendirilmesi, karKYlYklY
talep ve önerilerin ele alYnmasY, Twitter'dan tehdit ve kiKisel haklarYn ihlali, mahkeme kararlarYnYn uygulanmasY sürecinde ortaya
çYkan sorunlar gibi baKlYklardan oluKtuCunu ifade etti. GörüKmede
ele alYnan konular arasYnda ofis açYlmasY konusu da gündeme
geldi. .lki 14 Nisan'da Ankara'da yapYlan toplantYnYn Dublin'deki
ikinci turunda en somut geliKme, "Türkçe canlY destek hattYnYn
kYsa süre içinde devreye gireceCinin" ifade edilmesi oldu. AtYlacak adYma göre Twitter'Yn, bundan böyle herhangi bir Kikayeti
olan ya da sYkYntY yaKayan kullancYlara destek olmak ve sorunlarYnY gidermek adYna Türkçe canlY destek hattY kurulmasY kararlaKtYrYldY. Buna göre Twitter, Türkiye'de herhangi bir kullanYcYnYn
kiKilik hak ihlali ya da tehdit gibi bir konuda canlY destek hattY ile
iletiKime geçerek Kikayette bulunmasY durumunda konuyu ivedilikle inceleyip, gerektiCinde mahkeme kararY olmaksYzYn sorunun
çözümünü kendisi gerçekleKtirecek. BTK BaKkanY Acarer,
Türkiye'de Twitter kullanYcYlarYyla ilgili mahkemelerin aldYCY kararlarYn ivedilikle uygulanabilmesi adYna kendilerinin bu kararlarY
.ngilizceye çevirttiklerini ve Twitter'a bu Kekilde gönderdiklerini
hatYrlarak, bu gibi durumlarYn yüzde 70'inin çözüldüCünü anlattY.
Tayfun Acarer, sosyal medyada yasaklama ya da engel olarak
nitelenen olaylarYn tamamYnYn mahkeme kararY olduCunun altYnY
çizerek, "Twitter'dan istenenlerin tamamamY mahkeme kararY.
KiKisel olarak, kurum olarak istediCimiz bürokrasinin aldYCY
kararklar deCil, BTK Kurulu'nun bir kararY deCil bu. Tüm beklentimiz, mahkeme kararlarYna saygY. Youtube'dan da beklentimiz
budur" dedi.
GOOGLE, ANITKAB&R’& DÜNYAYA AÇTI
Google Street View Special Collections kapsamYnda ziyaretçiler
AnYtkabir’i 360° panoramik görüntüyle üç boyutlu olarak gezerken,
sunulan bilgiler ile AnYtkabir’i ve Atatürk’ün bYraktYCY deCerli
hatYralarY öCrenme imkanYna da sahip olacak. Cumhuriyet döneminin ilk heykeltYraKlarYndan Hüseyin Anka Özkan’Yn heykelleriyle
bezeli AslanlY Yol’dan geçerek tören meydanYna ulaKmak, ardYndan
Keref holünü ziyaret etmek, mozolenin önünde saygY sunmak ve
AnYtkabir Atatürk ve KurtuluK SavaKY Müzesi’nde Atatürk’ün
eKyalarYna göz atmak bu sanal ziyarette sunulanlar arasYnda. AyrYca, Atatürk’ün özel kütüphanesi de sanal tur kapsamYnda ziyaret
edilebilecek. AnYtkabir’i 360° panoramik görüntüyle
gezmek için
https://www.google.com/maps/views/streetview/ataturk-mausoleum?gl=us adresine girmeniz yeterli.
Yurtgün 8ç ve DJA Ticaret A.. AdJna
8mtiyaz Sahibi
Hukuk Danýþmaný: Av. Öner AYBEK
Göksenin ATAMER 8LER8
Ofset Baský : ÜNÝFORM
GENEL YÖNETMEN VE SORUMLU
YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ
Renk Ayýrým : FÝLMEVÝ
Özcan ATAMER
Haber Koordinatörü
Ýdare Yeri: Ýncirli Caddesi Yeþilada Sokak No:2/1
Ferhat Apt. Kat:1 D:4 Bakýrköy / Ýstanbul
Gökhan ATAMER
Tel: (0212) 543 86 64-543 86 65-543 86 47 Fax: 543 86 16
Haber Merkezi
Ataköy Gazetesi, Yurtgün Ýç ve Dýþ Ticaret A.Þ.
tarafýndan yayýnlanmaktadýr.
Gazetemizde yayýnlanan yazý ve fotoðraflar kaynak
gösterilmeden kullanýlamaz.
Yavuz ARPACIK
Arzu BERATOXLU
29
A ta k ö y C u m h u ri y e t A n a d o l u L i s e si ö % r e n c i l e r i t o h u m d a n y e t i t i r d i k l e r i b i t ki l e r i s e r gi l e d i l e r .
Ö[email protected] [email protected] #ENL@@
Ataköy Cumhuriyet Lisesi 10/D sTnTfT tarafTndan hazTrlanan proje
ile her öCrenci evlerinde tohumdan yetiHtirdiCi bitkileri
sergilediler.
Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi Biyoloji ÖCretmeni Melek Bil-
geçen projede öCrenciler ve öCretmenler yetiHtirilen meyveleri
tatTlar. AyrTca okul öCrencilerine GDO’suz ve hormonsuz ürünler
hakkTnda bilgiler verildi.
EtkinliCe AKAT DerneCi, LÖSEV ve Anadolu Tohumculuk da
sevelim ve koruyalTm” adT altTnda biyoloji dersi kapsamTnda
gerçekleHtirilen proje ile ilgili öCrencilerin bitkileri sevgiyle
yetiHtirilmesi gerektiCini öCreneceklerini belirtti.
Özdem ayrTca, organizasyona destek sunan AKAT DerneCi,
gen Özdem ve 10/D sTnTfT öCrencileri 2 ay önce bitkilerin tohumdan yetiHtirilmesi üzerine aHTlanmTH bitkileri yetiHtirmeye baHlayarak, tohumun geliHim evrelerini incelediler. Bir Henlik havasTnda
destek verdi. Bu arada yurt dTHTndan gelen 40 kiHilik bir heyet de
sergiyi gezerek dalTndan organik çilek ve domates yediler.
10/D sTnTfT Biyoloji ÖCretmeni Melek Bilgen Özdem, “DoCayT
LÖSEV ve Anadolu TohumculuCa da teHekkür ederken, yurt dTHTndan gelen 40 kiHilik bir heyetin de sergiyi gezmeleri, öCrencilerini
çok mutlu ettiCini söyledi.
(Yavuz Arpac9k)
Türk Kad;nlar Birli%i Bak;rköy ubesi çal; malar;na ba lad;.
TÜRKFYE’NFN EN ESKF KADIN DERNE$F BAKIRKÖY’DE
1924 yTlTnda kurulan ve Türkiye’nin en eski sivil toplum kuruluHlarTndan biri olan Türk KadTnlar BirliCi’nin BakTrköy ubesi açTldT.
Kurucu BaHkan Asuman Erkan, 2. BaHkan Gülümser Türkozan ve arkadaHlarTnTn giriHimiyle açTlan
BakTrköy ubesi, BakTrköy’deki kadTnlarTn sosyal yaHama
aktif olarak katTlmalarT için çalTHmalar yürütmeyi hedefliyor.
ÇalTHmalarTna BakTrköy’deki kamu kurum ve kuruluHlarT
ile sivil toplum kuruluHlarTnT ziyaret ederek baHlayan Türk
KadTnlar BirliCi ubesi BaHkanT Asuman Erkan ve
Gülümser Türkozan gazetemizi de ziyaret ederek, Türk
KadTnlar BirliCi ve BakTrköy ubesi’nin çalTHmalarT hakkTnda bilgiler verdi.
Türk KadTnlar BirliCi’nin Türkiye’nin en eski sivil toplum
kuruluHlarTndan biri olduCunu belirten BakTrköy ubesi
BaHkanT Asuman Erkan, “1924 yTlTnda kurulan Türk
KadTnlar BirliCi, Atatürk’ün eHi Latife HanTm’dan da büyük
destek almTHtTr. BirliCin kuruluH amacT, kadTnTn siyasal
haklarTnT elde etmesi ve sosyal yaHama aktif olarak katTlmasTnTn saClanmasTdTr. Türk KadTnlar BirliCi 1996 yTlTndan
bu yana da Av. Sema Kendirci’nin genel baHkanlTCTnda
faaliyetlerini yürütmektedir. Bu dönemde derneCimiz,
Atatürk’ün öngördüCü çaCdaH kadTna yönelik, eCitim,
örgütlülük ve bilinç düzeyinin yükseltilmesi konusunda,
etkin çalTHmalar sergilemiH ve büyük bir atTlTmla yurdumuzun hemen her köHesinde kadTnlarTmTzTn destek ve
katkTlarTyla Hube sayTsTnT 8 tanesi Kuzey KTbrTs Türk
Cumhuriyeti’nde olmak üzere 80 ile yaymayT baHarmTHtTr. Türk KadTnlar BirliCi, Türkiye’de ilk kez
uygulamasTnT baHlattTCT “Toplum Merkezleri” ile hedef kitle olan kadTnTn saClTCT, eCitimi ve örgütlenmesine, yerel yönetimleri ve devleti de katmayT baHarmTHtTr. DerneCimiz halen çeHitli il ve ilçelerden
gelen yoCun örgütlenme ve birlikte çalTHma taleplerini göz
önüne alarak, ülke düzeyinde tamamen örgütlü duruma
gelmeyi hedeflemektedir.” dedi.
Türk KadTnlar BirliCi BakTrköy ubesi ve yürütecekleri
çalTHmalar hakkTnda da görüHlerini belirten Erkan,
“DerneCimizin BakTrköy ubesi’ni geçtiCimiz ay açtTk. *lk
olarak BakTrköy’deki kamu kurum ve kuruHlarT ile sivil
toplum kuruluHlarTnT ziyaret ederek, derneCimizi tanTtTyoruz. Bu manada bir de TanTHma Gecesi düzenledik.
Gecemize çeHitli sivil toplum kuruHlarTnTn saygTdeCer
yöneticileri katTldT. Bundan sonraki süreçte BakTrköy’deki
çalTHmalarTmTza etkin bir Hekilde devam edeceCiz.
BakTrköy’deki kadTnlarTmTza yönelik güzel ve faydalT
hizmetler gerçekleHtireceCiz.” diye konuHtu.
BakTrköy’deki tüm kadTnlarT derneklerine beklediklerine de
ifade eden Asuman Erkan, Türk KadTnlar BirliCi BakTrköy
ubesi’nin Osmaniye Mahallesi Cami Sokak No: 9/A
adresinde çalTHmalarTnT sürdürdüCünü söyledi.
Erkan ayrTca, BakTrköylü kadTnlarTn
(212) 571 27 73 nolu Hube telefonunu arayarak
kendilerine ulaHabileceklerini de belirtti.
(Arzu BERATOLU)
31
19 MAYIS’TA HÜZÜNLÜ KUTLAMA
19 MaySs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor
BayramS kutlamalarS, Soma’da meydana
gelen maden kazasSndan dolayS BakSrköy’de
hüzünlü bir Hekilde kutlandS.
BakSrköy Gençlik Hizmetleri ve Spor 2lçe
Müdürlü?ü tarafSndan hazSrlanan program
iptal edildi. Sadece Cumhuriyet MeydanS’nda
Atatürk AnStS’na Gençlik Hizmetleri ve Spor
2lçe Müdürü Metin Albayrak tarafSndan çelenk
konuldu, saygS duruHu ve 2stiklal MarHS okunarak tören sona erdi.
Törene BakSrköy Belediye BaHkanS Bülent Kerimo?lu, 2lçe Milli E?itim Müdürü Emrullah
AydSn, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, okul
müdürleri, 2lçe Müdürlü?ü sporcularS ve az
saySda vatandaH katSldS.
Resmi törenin ardSndan ise CHP 2lçe BaHkanlS?S da çelenk sunma töreni gerçekleHtirdi. Çelenk
sunma törenine BakSrköy Belediye BaHkanS Bülent
Kerimo?lu, CHP 2lçe BaHkanS M. Sait Yücel, sivil
toplum kuruluHlarSnSn temsilcileri ve az saySda
vatandaH katSldS. Törende CHP BakSrköy 2lçe
BaHkanS M. Sait Yücel ve sivil toplum kuruluHlarS
baHkanlarS Atatürk AnStS’na çelenk koydular.
Törende ayrSca CHP BakSrköy 2lçe BaHkanS M. Sait
Yücel kSsa bir konuHma yaparken, konuHmasSnda
ilk olarak 19 MaySs’Sn önemine dikkat çekti. Daha
sonra ise Soma’da yaHanan maden faciasSyla ilgili
görüHlerini aktaran Yücel, yaHananlarSn bir kaza
de?il, cinayet oldu?unu söyledi.
Yücel’in konuHmasSnSn ardSndan tören sona erdi.
Türkiye Omurilik Felçlileri Derne0i’nden Ça0r3
“ENGELE RUHSAT VERME”
Türkiye Omurilik Felçliler DerneCi
(TOFD), Türkiye’deki belediyelerin
kanunda belirtildiCi gibi engelli standartlarTna uygun olmayan mimari
projelere ruhsat verilmemesi
konusuna dikkat çekmek amacTyla
“Engele Ruhsat Verme” isimli bir
etkinlik düzenledi.
BakTrköy Belediyesi’nin desteCiyle
BakTrköy Belediyesi Botanik ParkT’nda düzenlenen etkinliCe TOFD
üyelerinin yanT sTra BakTrköy KaymakamT Adem Öztürk, Belediye
BaHkanT Bülent KerimoClu, CHP
BakTrköy *lçe BaHkanT Sait Yücel ve
BakTrköy’deki sivil toplum örgütleri
temsilcileri de katTldT. EtkinliCe *stanbul Harley Sahipleri DerneCi
(HOG) ve Türk Chopper Motosiklet Kulübü de destek verdi.
Etkinlikte, TOFD Rüya ve Maskeler Dans Grubu’nun Harley
Davidson sahiplerinin de iHtirakiyle yaptTklarT kTsa gösterinin
ardTndan basTn açTklamalarT yapTldT.
Etkinlikte konuHan TOFD BaHkanT Ramazan BaH, engellilere uygun
olmayan yapTlara ruhsat verilmemesini istedi. Bu konuda
duyarlTlTk gösteren belediye baHkanlarTna teHekkür eden ve daha
fazla duyarlTlTk isteyen BaH, “Ruhsat verilmesin. KanunlarTn yanT
sTra bu vicdani ve insani bir sorumluluktur. Kendilerine bundan
sonra yapacaklarT çalTHmalarda bir kez daha inanacaCTmTzT belirtiyoruz. ÇalTHmalarTnTzda baHarTlar diliyoruz ama biz de bu
konunun takipçisi olacaCTmTzT belirtiyoruz.” dedi.
BakTrköy Belediye BaHkanT Bülent KerimoClu ise engele ruhsat
verme konusunda BakTrköy Belediyesi’nin çok ciddi çalTHmalarT
olduCunu belirterek, “*mar YasasT’nTn yetkili hükmünde de açTkça
ifade edildiCi gibi belediye olarak bundan önce de hassasiyetimiz vardT
ama biz bundan sonra yapTlarTn
tamamTnda engellilerin gözardT
edildiCi, onlarTn sosyal hayata, üretime ve sokaCa çTkmalarTnT
engelleyen çalTHmalara izin vermeyeceCiz.” sözünü verdi. KerimoClu,
BakTrköy’ün tamamTnda engelli vatandaHlarTn olabildiCince rahat kullanabileceCi fiziki koHullarT saClama
adTna da çaba göstereceklerini kaydetti.
BakTrköy’de güzel faaliyetler
yapTldTCTnT ifade eden Kaymakam
Adem Öztürk de, “Bugün de onlardan
biri. Engelli vatandaHlarTmTzTn yanTnda olmaktan her zaman gurur
duydum.” diye konuHtu.
EtkinliCin sonunda ise katTlTmcTlar hep bir aCTzdan “Engele Ruhsat
Verme” sloganT attT. AyrTca etkinliCin olduCu günün Anneler Günü
ile denk gelmesinden dolayT da ayrTca BakTrköy Belediye BaHkanT
Bülent KerimoClu ve BakTrköy KaymakamT Adem Öztürk, etkinliCe
katTlan annelere karanfil daCTttTlar.
Arzu BERATOLU
33
HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN
EL FF SERGFSF BAKIRKÖY’DE SERGFLENDF
Adalet BakanlS?S Ceza ve Tevkifevleri Genel
Müdürlü?ü’nce düzenlenen, 40 ceza infaz kurumundaki hükümlü ve tutuklularSn yaptS?S el iHi
ürünlerinden oluHan sergi BakSrköy’de sergilendi.
Cumhuriyet (Özgürlük) MeydanS’nda düzenlenen
ve BakSrköy Cumhuriyet BaHsavcSlS?S evsahipli?inde
gerçekleHen sergide çiniden çantaya, halSdan
ayakkabSya pek çok el eme?i göz nuru eser vatandaHlarSn be?enisine sunuldu.
Sergi açSlSHSna, 2stanbul Vali YardSmcSsS Faruk
Eraslan, BakSrköy KaymakamS
Adem Öztürk, 2HyurtlarS Daire
BaHkanS Talat AkbaH, 2stanbul
Bölge Adliye Mahkemeleri
Cumhuriyet BaHsavcSsS Turan
ÇolakkadS, BakSrköy
Cumhuriyet BaHsavcSsS Selami
Hatipo?lu, BakSrköy Belediye
BaHkanS Bülent Kerimo?lu,
Bölge 2dare Mahkemesi
BaHkanS Ali YaHar Yurdabak, Adalet Komisyonu
BaHkanS Orhan Gödel ve çok saySda vatandaH
katSldS.
Serginin açSlSH töreninde konuHan Adalet BakanlS?S
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlü?ü 2HyurtlarS
Daire BaHkanS Talat AkbaH, hükümlülerin çalSHSp
üretime katkS sa?layarak istihdam edilmelerinin
çok önemli oldu?unu söyledi.
AkbaH, ''Cezaevine giren hükümlüleri, meslek
ö?retmek veya mevcut mesleklerini devam
ettirmek amacSyla topluma kazandSrmayS hedefliyoruz'' dedi.
BakSrköy Cumhuriyet BaHsavcSsS Selami Hatipo?lu
da sergide, cezaevlerinde bulunanlara yönelik
çalSHmalarSn yansSmasSnSn görülece?ini belirterek,
"Cezaevleri, sadece suçlularSn yattS?S bir yer olmaktan çSkarSlarak, bu projelerle topluma faydalS
bireylerin tanStSm yeri olacak. Bu sebeple Adalet
BakanlS?S'na ve bu hizmette eme?i geçenleri kutluyorum." ifadelerini kullandS.
KonuHmalarSn ardSndan 2stanbul Vali YardSmcSsS
Faruk Eraslan, BakSrköy KaymakamS Adem Öztürk,
2HyurtlarS Daire BaHkanS Talat AkbaH, 2stanbul Bölge
Adliye Mahkemeleri Cumhuriyet BaHsavcSsS Turan
ÇolakkadS, BakSrköy Cumhuriyet BaHsavcSsS Selami
Hatipo?lu ve beraberindekiler, sergi alanSnS gezerek alSHveriH yaptS.
Konser verilen ve halk oyunlarS gösterileri sunulan
serginin açSlSHSnda, ziyaretçilere çömlek, takS ve çini
iHlemecili?inin nasSl yapSldS?S da gösterildi.
BAKIRKÖYLÜ SPORCULARDAN BÜYÜK BAARI
BakSrköy Gençlik Hizmetleri ve Spor 2lçe Müdürlü?ü’ne ba?lS sporcular Antalya’nSn Alanya 2lçesi’nde yapSlan UluslararasS Eskrim Çocuk
KupasS ampiyonasS’nda büyük bir baHarSya
imza atarak takSm halinde Hampiyon oldular.
Süper Minikler ve Minikler Kategorisi’nde ferdi
ve Minikler TakSm müsabakalarS Heklinde
düzenlenen turnuvaya BakSrköy Gençlik Hizmetleri ve Spor 2lçe Müdürlü?ü 28 sporcuyla katSldS.
ampiyonada BakSrköy Minik Erkek Flore
TakSmlarS 1. ve 2., Minik Bayan Flore TakSmS 1.
olarak turnuvayS tamamladSlar.
BakSrköylü sporcularSn elde etti?i baHarSlar
hakkSnda konuHan BakSrköy Gençlik Hizmetleri
ve Spor 2lçe Müdürü Metin Albayrak, planlS ve
disiplinli çalSHmanSn karHSlS?SnS yavaH yavaH
almaya baHladSklarSnS belirterek, “BakSrköy 2lçesi’ni eskrimde ülkemizde ve dünyada bilinir
hale getirene kadar çalSHaca?Sz. BakSrköy’ü
eskrimde marka haline getirmek için
hocalarSmSz, sporcularSmSz ve ekibimizle var
gücümüzle çalSHaca?Sz.” dedi.
35
5
11. Yüzm e yi Te v ik Ka y m a ka ml 3k Ya r3 la r3 Yap 3ld 3.
BA*ARILI SPORCULAR ÖDÜLLENDERELDE
BakSrköy Ataspor Kulübü ve Özel 2stek Bilge Ka?an OkullarS’nSn iHbirli?inde,
BakSrköy KaymakamlS?S’nSn deste?iyle düzenlenen “Yüzmeyi TeHvik KaymakamlSk YarSHlarS”nSn 1.si gerçekleHtirildi.
YaklaHSk 120 küçük sporcunun katSldS?S yarSHlar Florya
Özel 2stek Bilge Ka?an OkullarS’nSn YarS Olimpik
Havuzu’nda yapSldS. ÇeHitli kategorilerde kSyasSya
mücadele eden sporcularSn ödüllleri de yapSlan törenle
BakSrköy KaymakamS Adem Öztürk ve protokol üyeleri
tarafSndan verildi.
Florya 2stek Bilge Ka?an Okulu Konferans Salonu’nda
yapSlan ödül törenine, BakSrköy KaymakamS Adem
Öztürk, 2stek Bilge Ka?an OkullarS Genel Müdürü Ali
2hsan Özyazgan, BakSrköy Ataspor BaHkanS Sait Babao?lu,
BakSrköy Ataspor Kulübü Kurucu BaHkanS ve BakSrköy
2HadamlarS Derne?i (B2AD) BaHkanS Salim Ylmaz, Favori
Kuyumculuk Yöneticisi Erdo?an Türko?lu ve çok saySda
ö?retmen ile ö?renci katSldS.
Ödül töreninde konuHan BakSrköy Ataspor Kulübü BaHkanS
Sait Babao?lu, BakSrköy’de yüzme sporunu geliHtirmek ve
ülke sporuna katkSda bulunmak amacSyla baHlatSlan
yarSHlarSn bu ySl 11. sini düzenledikleri için çok mutlu ve
gururlu olduklarSnS belirterek, “Bu yarSHlara katSlan 120
çocu?umuzu da alnSndan öpüyorum. Hepsi çok baHarSlS bir
Hekilde yarSHtSlar. Dereceye giren ö?rencilerimizi bugün
ödüllendirece?iz. Hepsi bu ödülleri hak ettiler. 11 ySl önce
çSktS?SmSz bu yolda amacSmSz BakSrköy’deki gençleri spora
yönlendirmek ve BakSrköy’ün sporuna katkS sunmaktS.
KaymakamS Adem Öztürk, BakSrköy Ataspor Kulübü BaHkanS Sait Babao?lu,
Özel 2stek Bilge Ka?an OkullarS Genel Müdürü Ali 2hsan Özyazgan ve B2AD
Bugün ise geçti?imiz dönemlerde bu yarSHlarda derece alan sporcularSmSz
Haziran aySnSn sonlarSnda ülkemizi Dünya KupasS Yüzme YarSHlarS’nda temsil
edecekler. 2Hte bu yarSHlar bu noktalara kadar geldi. Buradan çSkan çocuklarSmSz ülkemizi temsil ediyorlar. Bundan daha güzel bir gurur ve mutluluk
olamaz.” dedi.
Babao?lu ayrSca, 11.si düzenlenen yarSHlarSn her kademesinde eme?i geçen
2stek Bilge Ka?an OkullarS Genel Müdürü Ali 2hsan Özyazgan ve BakSrköy
KaymakamS Adem Öztürk’e de ayrSca teHekkür etti.
Babao?lu’nun konuHmasSnSn ardSndan ise, ödül törenine geçildi. Yüzme
yarSHlarSnda baHarS sa?layarak dereceye giren sporculara ödülleri BakSrköy
BaHkanS Salim YSlmaz tarafSndan verilirken, ödül ve madalyalarSnS alan çocuklarSn sevinçleri görülmeye de?erdi.
BaHarSlS sporculara kupa ve madalyalarSnS sunan BakSrköy KaymakamS Adem
Öztürk de tüm çocuklarS kutlayarak, e?itime çok önem verdiklerini, e?itimin
sadece ders görmek olmadS?SnS, aynS zamanda sportif, sosyal, kültürel ve
sanatsal çalSHmalarla e?itimin desteklenmesi gerekti?ini ve BakSrköy’de bunu
yaptSklarSnS söyledi.
Bu arada ödül töreninin sonunda Milli TakSm’a giren BakSrköy Ataspor Kulübü
sporcularS da Triatlon Federasyonu Onursal BaHkanS Halil KSlSço?lu ve Favori
Kuyumculuk yöneticileri tarafSndan özel hediyelerle ödüllendirildiler.
Foto0raf Sanatç3s3 Gaye Yön’den
[email protected] YARARINA SERG@
Foto?raf SanatçSsS Gaye Yön,
toplumsal bilinç ve farkSndalS?Sn
arttSrSlmasS, hareket özgürlü?üne
dikkat çekilmesi amacSyla
Türkiye Omurilik Felçlileri
Derne?i (TOFD) yararSna “Baletic
Reflections” isimli bir sergi
düzenledi.
Ataköy A Plus AlSHveriH Merkezi’nde gerçekleHtirilen serginin
açSlSH törenine TOFD Genel
BaHkanS Ramazan BaH, TOFD
üyeleri ve AVM ziyaretçileri
katSlSrken, sergiden elde edilen
tüm gelir TOFD’ye aktarSldS.
Serginin açSlSH töreninde
konuHan TOFD BaHkanS
Ramazan BaH, Foto?raf SanatçSsS
Gaye Yön’e teHekkür ederek,
“Gaye HanSm derne?imiz yararSna bir sergi düzenlemek istedi.
Bu güzel düHüncesinden ve
katkSlarSndan dolayS teHekkür
ederim. Bu güzel sergide satSHS
yapSlan eserlerin geliri
derne?imize aktarSlacak, biz de
ihtiyaç sahibi üyelerimizin engelli bireylerin yararSna bu geliri
kullanaca?Sz. AyrSca bu serginin
burada sergilenmesi için kolaylSk
sa?layan Ataköy A Plus AlSHveriH
Merkezi Yönetimi’ne de çok
teHekkür ederiz.” dedi.
Foto?raf SanatçSsS Gaye Yön ise
sergiyi düzenleyerek toplumda
engellilere yönelik farkSndalS?Sn
arttSrSlmasSnS amaçladS?SnS
belirterek, her zaman
engellilerin yanSnda yer almaya
devam edece?ini de söyledi.
AçSlSH konuHmalarSnSn ardSndan
Türkiye Omurilik Felçlileri
Derne?i BaHkanS Ramazan BaH,
Foto?raf SanatçSsS Gaye Yön ve
Ataköy A Plus Pazarlama
Müdürü Semra Uçar’a emeklerinden ve katkSlarSndan dolayS
teHekkür plaketi verdi.
Z u h u r a t b a b a l l a r B a h a r a S p o r Ya p a r a k G i r d i
Z U H U R A T B A B A’ D A A Ç I K H A VA S P O R U
Zuhuratbaba Mahalle MuhtarS Mustafa Aykut 2ncesaraç’Sn gerçekleHgerçekleHtidi?i organizasyon ile Zuhuratbaba Mahalle sakinleri bir ay boyunca
profosyonel hocalar eHli?inde açSk hava sporu yaptSlar. Zuhuratbaba
MuhtarlSk yanSndaki parkta bulunan basketbol
sahasSnda yapSlan açSk hava sporlarSnda Jatomi Spor Salonu’nundan
gelen profosyonel hocalar, Zuhuratbaba Mahallesi sakinlerine plates,
yoga, aerobik ve çeHitli çalSHmalar yaptSrdSlar.
DevamS 24. sayfada
Lis eli öIrenci ler tü m se nenin yorgu nlu Iunu attlar
F L O R YA T E V F F K E R C A N L F S E S F B A H A R E N L F $ F
Florya Tevfik Ercan Lisesi okul yönetimi çok kapsamlS bir
Bahar enli?i programS düzenleyerek e?itim-ö?retim
sezonunun sonunda ö?renci ve velileri ile tüm senenin
yorgunlu?unu attSlar. 3 gün boyunca süren Bahar en -
li?i programS kapsamSnda foto?raf sergisi, ö?rencilerin
hazSrladS?S projelerin sunuldu?u proje Henli?i, Paleon tolojik Fosiller sergisi, Fen Power gösterisi, spor
faaliyetleri gerçekleHtirildi.
DevamS 14. sayfada
Download

CAMİ DEĞİL KÜLLİYE