BAKIRKÖYSPOR VAKFI TAHL8YE KARARI TARTI*ILIYOR
BakTrköyspor VakfT Mütevelli
Heyeti Üyesi Naci EkEi, Mütevelli Heyet Üyesi Av. Ahmet
Sanay, VakTf BaEkan Vekili
Hamdi 1nanç çok önemli
açTklamalarda bulundu. VakTf
üyelerinin sorularTnTn da
yanTtlandTBT toplantTda BakTrköy
Belediyesi’nin almTE olduBu bu
kararTn sonuna kadar takipçisi
olunacaBT vurgulandT.
ToplantTda yapTlan
konuEmalarTn tam metni;
BakTrköy Belediye Encümeni 25
Eylül 2014 tarihli kararT ile
BakTrköyspor VakfT’na tahliye
yazTsT gönderdi ve tesislerin
boEaltTlmasT için BakTrköyspor
VakfT’na 3 ay süre verdi.
BakTrköyspor VakfT ise konuyu
mahkemeye taETdT.
BakTrköy Belediyesi’nin almTE
olduBu tahliye kararTnTn
ardTndan geçtiBimiz günlerde
BakTrköyspor VakfT yönetimi bir
toplantT düzenleyerek,
geliEmeler hakkTnda üyelerine
ve BakTrköylüler’e bilgiler verdi.
Sürekli,
Etkili,
Ýlkeli.
22
a
Ya þ ý n d
SAYI: 243
Sayfa 16/17/18’de
Bakýrköy’de1
Numara
ATAKÖY
ARALIK 2014
Mücadele sonuç verdi
YE*8LKÖY OKULUNA KAVU*UYOR
YeEilköy' de bulunan Halil Vedat FTratlT 1lköBretim Okulu, deprem hasarlT ve riskli olmasTndan
dolayT ubat 2012’ de acilen boEaltTlarak sekiz yüz altmTE öBrencisi ile Kocasinan’da bulunan bir
ilköBretim okuluna taETnmTE ve yeniden yapTlacaBT söylenen okul için 3 yTldTr tek bir çivi dahi
çakTlmamTEtT. Okul arazisinin TOK1’ye devredileceBi, ünlü bir iEadamTnTn araziyi satTn alTp lüks
konutlar inEa edeceBi söylentileri mahalle sakinlerini ve bu okulun öBrencileri ile velilerini
rahatsTz etmiEti.
(YazTsT 13. sayfada)
AK Parti Bak-rköy 8lçe Bakan- Mahmut Gürcan 2015 Genel Seçimleri’nde
”M8LLETVEK8L8 ADAY ADAYI OLACAIM”
(YazTsT 21. sayfada)
YEMEKTE BULU*TU
F1YAT: 2
http://www.atakoygazete.com.tr
AK Parti’nin 3
dönem kuralTna
takTlan ve 20
AralTk’ta yapTlacak
olan 1lçe
Kongresi’nde
baEkanlTk görevi
sona erecek olan
BakTrköy Ak Parti
1lçe BaEkanT Mahmut
Gürcan, Haziran
2015’te yapTlacak
Genel Seçimler’de
Milletvekili Aday
AdayT olacaBTnT
açTkladT.
K-l-çdarolu seçim kaybeden bakanlarla
CHP Genel BaEkanT Kemal KTlTçdaroBlu, 30 Mart Yerel
Seçimleri’ne CHP'nin adayT olarak girip seçimi kaybeden
Belediye BaEkan AdaylarT’yla buluEtu.
Mustafa SarTgül'ün organize ettiBi yemek, Florya Beyti
Restoran'da düzenlendi.
(YazTsT 13. sayfada)
Kenan Zülalolu:
“BAKGEM” DEVAM ED8YOR
BAKGEM (BakTrköy Gençlik EBitim Merkezi) Kurucusu Kenan
ZülaloBlu, dar gelirli ailelerin çocuklarTnT üniversiteye
hazTrlayan BakTrköy Belediyesi’nin kurduBu BAKGEM’in
kapasitesini yüzde 20 oranTnda arttTrarak faaliyetine devam
ettiBini açTkladT. Yerel Seçimler’in ardTndan bir ara bocalama dönemine giren BAKGEM’in yeni dönemle birlikte
çalTEmalarTna kaldTBT yerden devam ettiBini belirtti.
(YazTsT 20. sayfada)
-lçe Milli Eitim Müdürü Aydn’dan örnek bir proje
BAKIRKÖY’DEK8 OKULLAR PAYLA*IYOR
BakTrköy 1lçe Milli EBitim MüdürlüBü ciddi tasarruf
saBlayacak örnek bir çalTEmaya imza attT. 1lçe Milli EBitim
Müdürü Emrullah AydTn’Tn tasarlayTp “Türkiye Projesi”
olarak tanTmladTBT, Bilgisayar ÖBretmeni Murat ÇakTr
tarafTndan yazTlTmT gerçekleEtirilen “BakTrköy OkullarT
PaylaETyor Projesi” uygulamaya konuldu. (YazTsT 15. sayfada)
3
CAROUSEL
“ESK8MEYEN AVM”
ÖDÜLÜNÜ ALDI
Peramoda 2014
Ödül Töreni &
YeEilçam’da
Eskimeyen 100’ler
Gecesi’nde; AlTEveriE
Merkezi, Perakende,
BasTn, Sinema
SanatçTlarTnT ve
Moda dünyasTnTn
önemli isimlerini
buluEturdu.
AlTEveriE merkezleri
kategorisinde
Carousel AlTEveriE
Merkezi eskimeyen
AVM kategorisinde
ödülünü Engin
YTldTrTm, Carousel
AVM 1cra Kurulu Üyesi Orhan Demir’e takdim etti. YTlTn AlTEveriE Merkezi Müdürü;
Hakan ElmastaE, YTlTn Outlet Avm Ödülü Armonipark, YTlTn Popüler AVM’si Tepe
Nautilius, YTlTn baEarTlT yenileme projesi Astoria AVM, AVM sektöründe duayen
yönetici Osman 1llez seçildi.
Görkemli gecenin açTlTE konuEmasTnT Peramoda Yönetim Kurulu BaEkanT Engin
YTldTrTm yaptT. Geceyi, Fashion TV'nin baEarTlT program yapTmcT ve sunucusu mimar
Tülay BeEir ve ünlü sunucu, program yapTmcTsT enol 1pek sundu. Gecenin sanat
yönetmenliBini ise Beste NaiboBlu yaptT.
2014’ün en görkemli, en keyifli, en kaliteli, en sanat dolu organizasyonunda; ödül
töreni, muhteEem defileler, konserler ve dans gösterilerinden oluEtu.
M-N-C-K ELLER-NDEN TUTUN K-
HAYATA BALANSINLAR
AyEegül Tuncer, Gaye
MataracT, Özgür KeleE, 1smet
Gülsoy, Hicabi KeleE, ebnem
Gülsoy, Refika Birgül, Tülin
Hattat, Zafer KozanoBlu, Beste
YurttaE’Tn da hazTr bulunduBu
etkinliBe AVM ziyaretçileri de
yoBun ilgi gösterdi.
Flyinn AVM yöneticileri de kermese olan ilgiden memnun
olduklarTnT belirterek, kermese
destek veren katTlTmcTlara ve
AVM ziyaretçilerine teEekkür
etti.
Bugün dünyada her 10
bebekten 1’i prematüre
doBuyor.
Erken doBan ve yaEama savaET
veren çocuklar ile ailelerine
destek vermek için “El Bebek
Gül Bebek DerneBi” yararTna
ALALUXA tarafTndan organize
edilen ve birbirinden deBerli
markalarTn katkTlarTyla hayat
bulan kermes Florya Flyinn
AVM’de gerçekleEtirildi.
Organizasyona katlmlaryla
destek verecek isimler:
AYIN
YAZISI
TAK8P ED8LEN YOL YANLI*
BakTrköy Belediye Encümeni karar
veriyor, BakTrköyspor VakfT’na tahliye
için yazTyT gönderiyor. Sonra ne oluyor,
ortalTk öyle bir karTETyor ki...
BakTrköylüler haberi duyunca bir araya
geliyor, adeta kenetleniyor. ToplantT
üstüne toplantT yapTlTyor. Genel kanaat
belediyenin izlediBi yolun yanlTElTBT.
Gazetemiz son yapTlan toplantTyT izliyor
ve yapTlan konuEmalarT aynen
Özcan Atamer
yayTnlTyor.
Belediyenin kontrolünde olan
yerlerdeki uygulamalarda kamu zararT varsa bunun giderilmesi ile
ilgili yapTlacak tüm giriEimlere kimsenin hayTr demesi mümkün
deBildir. Belediye mülkleri birtakTm yandaElara peEkeE çekilmiEse
bunlarT toplumun yararTna kullanTlTr hale getirmek, belediyeyi
yönetenlerin asli görevleri arasTndadTr. Ancak bunu yaparken sapla
samanTn karTEtTrTlmamasT gerekir.
Özellikle vakTflarda görev alanlar devlet memuru statüsündedir. NasTl
ki devlet memurlarT görevleri sTrasTnda yasadTET iEler yaptTklarT tespit
edildiBinde yargTlanTp gerekli cezaya çarptTrTlTyorlarsa vakTf
yöneticileri de bir suç iElerlerse, ihmalleri varsa gereken cezayT hukuk
sistemi içinde alTrlar. VakTflar, VakTflar Genel MüdürlüBü tarafTndan
her yTl gerekirse birkaç kez denetlenir.
Sosyal belediyecilikte kurumlarT yok sayamazsTnTz. Özellikle
bulunduBu yöreye uzun yTllardTr spor yapma imkanT saBlayan
BakTrköyspor VakfT gibi bir kurumu ortadan kaldTrmak yerine özellikle
kamu zararT sözkonusu ise belediyenin bu zararT ortadan kaldTrmak
için gerekeni yapmasT beklenir. Bunu yaparken de sonrasTnTn ne
olacaBT kamuoyuna açTkça anlatTlmasT EarttTr.
Belediyenin de yapmasT gereken budur.
Sonucu bekleyip hep birlikte göreceBiz...
BakTrköy Belediye Meclisi KasTm AyT Oturumu’nda Osmaniye, Kartaltepe, Zuhuratbaba, Yenimahalle, SakTzaBacT, Zeytinlik ve Cevizlik
Mahalleleri’ni Kentsel DönüEüm ve GeliEim Proje alanT ilan etti. Bu
alanlarda baEkanlTkça imar planlarT ve projeleri yapTlmasT kabul
edildi...
BilindiBi gibi bu mahallelerde Kentsel DönüEüm’ün uygulanabilmesi
için ada bazTnda projeler yapTlmasTnTn Eart olduBu, tüm uzmanlarca
ifade ediliyor. KerimoBlu’nun seçim öncesi ve sonrasT söylemleri de bu
yönde.
Ancak gelin görün ki bu mahallelerde ada bazTnda yapTlacak
dönüEümün önünde çok önemli engeller var.
BilindiBi gibi son on yTlda bu mahallelerde 700’ün üzerinde ruhsat
alTnarak yeni binalar yapTldT ve halen yapTlmaya devam ediliyor. Bu
yeni yapTlan binalarTn da ada bazTnda yapTlacak projelerin içinde
kalmasT durumunda yTkTlmalarT söz konusu olacak. DolayTsT ile iE
yargTya intikal ettiBinde davalar en az 5 yTl sürecek. Mahkeme
kararlarTnTn da nasTl sonuçlanacaBTnT Eimdiden kestirmek mümkün
olmadTBTna göre bu gibi yerlerde dönüEümü nasTl yapacaksTnTz?
GörüEtüBümüz uzmanlar Kentsel DönüEüme tabi yerlerde mülk
sahipleri binalarTnT yTkTp yenisini yapmak istediklerinde imar
mevzuatTna göre belediyelerin ruhsat vermemesi mümkün olamaz.
Ancak ruhsat verirken bu durum inEaat sahiplerine hatTrlatTlTp “EBer
bu yerlerde Kentsel DönüEüm ada bazTnda gerçekleEtirildiBinde
yapTlan bu binalarTn yTkTlmasT söz konusu olduBunda sahipleri
tarafTndan itiraz edilmeyeceBi EartTyla inEaat izni verilebilir” diyorlar.
Böyle yapTldT mT, yapTlmadT mT bilemiyoruz. Bu nedenlerle bu
mahallelerde Kentsel DönüEüm’ün hayli zor olacaBT görülüyor...
Gazetemizde “BakTrköy Belediyesi’nde yeni trend” baElTklT bir haberimiz var. Bu haberi dikkatle okuyun. Çok önemli bazT konular meclis
gündemine alTnTyor. Mecliste okunmasT gerekirken “Bu konu gruplara
daBTtTlmTEtT. OkunmuE olmasTnT oylarTnTza sunuyorum” deniyor ve
oylama yapTlTyor. Oy birliBi veya oy çokluBu ile okunmamasT kabul
ediliyor. DolayTsT ile o madde okunmadan kabul ediliyor. KTsaca o
maddenin içeriBi kamuoyuyla paylaETlmTyor. Meclis üyelerinin
çoBunun da madde içeriBinden habersiz olduBunu biliyoruz.
BakTrköy Belediye Meclisi her ayTn ilk haftasT Pazartesi, ÇarEamba ve
Cuma günleri saat 15:00’da toplanTyor. Bu sisteme göre de toplantTlar
15-20 dakika sürüyor.
Meclis görüEmeleri halka açTk. BakTrköylüler bu toplantTlara ilgi
göstermeli, katTlTp izlemeli ve seçerek hizmet için görevlendirdikleri
meclis üyelerinin, kendilerine hizmet için neler yaptTklarTnT yerinde
tespit etmelidir.
Birkaç meclis üyesi var ki tepeden inme listelere girip seçilmiE.
BunlarTn BakTrköy ve BakTrköylüler’e hizmet ile ilgileri yok.
BakTrköylüler’e selam bile vermiyorlar. Madem ki seçilip Meclis Üyesi
oldunuz BakTrköylüler için bir Eeyler yaparsanTz onlar sizin bu
çabalarTnTzT görmezden gelmezler. Bunu böyle bilin ve durumunuzu
bir kez daha deBerlendirin...
e-mail: [email protected]
5
5
24 KasTm ÖBretmenler Günü, BakTrköy’de
düzenlenen bir dizi etkinlikle kutlandT.
BakTrköy 1lçe Milli EBitim MüdürlüBü tarafTndan
hazTrlanan program çerçevesinde ilk olarak
BakTrköy Cumhuriyet (Özgürlük) MeydanT’nda
çelenk sunma töreni yapTldT. Buradaki törene 1lçe
Milli EBitim Müdürü Emrullah AydTn ve ilçedeki
okullarTn müdürleri ile öBretmenler katTldT.
BaE ÖBretmen Mustafa Kemal Atatürk ve
hayatTnT kaybeden tüm öBretmenler anTsTna
yapTlan saygT duruEu ve 1stiklal MarET’nTn
okunmasT ile baElayan tören, 1lçe Milli EBitim
MüdürlüBü çelenginin sunumu ile sona erdi.
Çelenk sunma törenine ilçe protokolünden ve
ilçedeki dernek, stk ve siyasi parti
temsilcilerinden kimsenin katTlmamasT ise
öBretmenleri üzerken, bazT öBretmenler,
“Bugünkü tören yalnTz olduBumuzun göstergesi
gibi oldu.” dediler.
Cumhuriyet MeydanT’ndaki çelenk sunma
töreninin ardTndan etkinliklere 1stek Bilge KaBan
Okulu’nda devam edildi. Bilge KaBan’daki
kutlamaya katTlmayan Belediye BaEkanT Bülent
KerimoBlu’nun TaE Okul’a gittiBi öBrenildi.
Toplum Destekli Polislik Büro Amirlii’nden 24 Kas-m Öretmenler Günü’nde örnek davran-
POLSLER ÖRETMENLER YALNIZ BIRAKMADI
BakTrköy 1lçe Emniyet
MüdürlüBü Toplum
Destekli Polislik Büro
AmirliBi ekipleri, 24
KasTm ÖBretmenler
Günü’nde, BakTrköy’deki
okullarT ziyaret ederek
öBretmenlere çiçek
verdi.
BakTrköy Özel Dadyan
Ermeni 1lköBretim
Okulu, Kartaltepe
1lkokulu, YeEilköy 1E
Okulu ve BehramaBa
1lkokulu’nu ziyaret
ederek, okul müdürleri
ve öBretmenlerin 24
KasTm ÖBretmenler
Günü’nü kutlayan ve
öBretmenlere çiçek
takdim eden Toplum
Destekli Polislik Büro
AmirliBi ekipleri, aynT
zamanda okullardaki
öBrenciler ile de
yakTndan ilgilendi.
Polis ekiplerinin
ziyaretlerinin kendilerini
açTkçasT EaETrttTBTnT
söyleyen öBretmenler
ise, “Polislerimizin
ziyareti bizi çok
sevindirdi ve EaETrttT.
UnutulmadTBTmTzT bize
gösterdiler. Hepsine çok
teEekkür ediyoruz. Bu
organizasyonda emeBi
geçen tüm polis
arkadaElarTmTza ve
amirlerine sonsuz
teEekkür ederiz.” dediler. Toplum Destekli
Polislik Büro ekipleri “24
KasTm ÖBretmenler
Günü’nde BakTrköy 1lçe
Emniyet Müdürümüz
Murat Çetiner’in
talimatlarT
doBrultusunda ilçedeki
tüm öBretmenlerimizin
bu özel günlerini
kutladTk.” diye
konuEtular.
ÖBretmen ve
öBrencilerle kahvaltT
yaparak sohbet eden
polis ekipleri, okullara
olan ziyaretlerin bundan
sonraki dönemde de
devam edeceBini
söyledi.
(Arzu G1R1T)
7
AK Parti Bak rköy lçe Bakanl ’ndan Anlaml Etkinlik
“ANNELER 1LE EL ELE ENGELS1Z GÜNLERE”
AK Parti BakTrköy 1lçe BaEkanlTBT 550 engelli ve ailesinin katTlTmTyla
“Anneler ile El Ele Engelsiz Günlere” etkinliBi düzenledi.
1BB Florya Tesisleri’nde düzenlenen geceye, 1stanbul’un bir çok
ilçesinden engelli vatandaElar ve aileleri ile AK Parti BakTrköy 1lçe
BaEkanT Mahmut Gürcan ve ilçe yöneticileri katTldT.
Engelliler ve aileleri ile yakTndan ilgilinen BaEkan Gürcan ve
parti yöneticileri engellilerin sorunlarTnT dinledi.
Gecede konuEan AK Parti BakTrköy 1lçe BaEkanT Mahmut Gürcan,
AK Parti döneminde engellilere yönelik yapTlan yatTrTmlar ve
düzenlemelerden bahsederek, “Burada bulunan tüm engelli
vatandaElarTmTzT ve ailelerini yürekten selamlTyorum. Her zaman
sizin yanTnTzdayTz. BakTrköy 1lçe BaEkanlTBT olarak elimizden gelen
tüm desteBi engelli kardeElerimize ve ailelerine saBlamaya çalTETyoruz.
Bu desteklerimiz bundan sonraki dönemde de artarak devam edecek.” dedi.
1lçe BaEkanT Mahmut Gürcan ayrTca ilçedeki engelli dernekleri ile de
sürekli bir iletiEim halinde olduklarTnT da kaydetti.
Gürcan’Tn konuEmasTnTn ardTndan engelli aileleri ile parti yöneticileri
yemek yediler ve sohbet ettiler.
EtkinliBin sonunda ise geceye katTlanlar hep birlikte hatTra fotoBrafT çektirdiler.
TOPLANAN KAPAKLAR MUTLULUA DÖNÜTÜ
Türkiye Omurilik Felçlileri Derne+i
(TOFD), Türkiye genelinde yürütmü#
oldu+u “Plastik Kapak Toplama
Kampanyas0”yla engelli vatanda#lar0
tekerlekli sandalye sahibi yapmaya
devam ediyor.
TOFD Genel Merkezi’nde düzenlenen,
engelliler ve kampanya destekçilerinin
bir araya geldi+i organizasyonda
ihtiyaç sahiplerine akülü ve manuel
tekerlekli sandalyenin yan0 s0ra t0bbi
malzemeler de teslim edildi.
Etkinli+e, Colgate–Palmolive, Türk
Telekom A.. Genel Müdürlü+ü, stanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,
Sa+l0k-Sen stanbul 1 No’lu ube,
Memur-Sen, Hayat Su, Do+an Koleji,
Türkiye E+itim Gönüllüleri Vakf0, HD
Group, Aybars Ak Ortaokulu gibi
birçok kurum ve kurulu#tan temsilciler
kat0larak, toplanan kapaklar0n
mutlulu+a dönü#mesine tan0k oldu.
Tören, akülü ve manuel tekerlekli sandalyelerin sahiplerine teslimi ve
destekçilere verilen te#ekkür
sertifikalar0n0n ard0ndan yap0lan toplu
foto+raf çekimiyle son buldu.
9
U LU Ö N D E R A N I S I N A M U H T E E M KO N S E R
Bak[rköy Belediyesi Klasik Müzik Oda
Orkestras[ ve Bak[rköy
Konservatuar[ Vakf[ Türk MüziKi Korosu, “10 Kas[m Atatürk’ü Anma
Günü ve Atatürk Haftas[” etkinlikleri
kapsam[nda muhteNem bir konser
verdi.
Leyla Gencer Opera ve Sanat
Merkezi’n de yüzlerce
Bak[rköylü’nün kat[ld[K[ muhteNem konser
öncesinde “Bak[rköyümün Müdafai
Hukukçular[, Kuva-yi Milliyecileri, Atatürk
Sevdal[lar[” diyerek kat[l[mc[lar[ tek tek
selamlayan Bülent KerimoKlu, M.
Kemal Atatürk’ü ölümünün 76.
y[l[nda sayg[yla, Nükranla, minnetle, hepsinden öte büyük bir
özlemle and[K[n[ söyleyerek
“Atatürk’e özlem duyuyoruz,
çünkü kimsesizlerin kimsesizi
Cumhuriyeti, Ulu Önder Mustafa
Kemal Atatürk kurdu.” dedi.
Anadolu’nun en uzak ve en yoksul coKrafyas[nda bir Türk Hekimi
olmas[n[, bu gün ise Bak[rköy gibi
:stanbul’un en güzide ilçesinin
Belediye BaNkan[ olmas[n[ Ulu
Önder Mustafa Kemal’e ve
kurduKu Cumhuriyet’e borçlu
olduKunu belirterek konuNmas[na
devam eden KerimoKlu “EKer
bizler Doktor, Mühendis, Avukat,
Belediye BaNkan[, CumhurbaNkan[ olduysak bu
bize Mustafa Kemal Atatürk’ün hediyesi ve
miras[d[r. Bu yüzden minnetle ve Nükranla
an[yorum.” ifadeleri ile konuNmas[n[ sürdürdü.
M. Kemal’in tarihin en büyük devrimcisi olduKunu
ifade eden KerimoKlu; Che Guevara’n[n
çantas[ndan Atatürk’ün kitab[ ç[kt[K[n[, Mao, Fidel
Castro ve Chavez’in Mustafa Kemal’i örnek
ald[K[n[, Deniz GezmiN’in idama giderken babas[na
yazd[K[ son mektupta “Baba beni bir Atatürkçü
olarak yetiNtirdiKin için sana müteNekkirim” sözlerini de hat[rlatarak, UKur Mumcu, Bahriye Üçok
ve Taner K[Nlal[’y[ da and[.
Salondan yükselen “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz”
sloganlar[yla konuNmas[na devam eden Belediye
BaNkan[ Bülent KerimoKlu; Mustafa Kemal
Atatürk’ün, “Yurtta sulh, dünyada sulh” ve “Vatan
savunmas[ olmad[kça savaNlar cinayettir” sözlerini
de hat[rlatarak konuNmas[n[ sürdüren
KerimoKlu, “O bu dünyan[n en
bar[Nç[l askeriydi ve biliyorum ki, Ulu
Önderimiz bizden yas tutmam[z[
istemez, bölücüler ülkeyi paramparça ediyor. Siz nerdesiniz?
AyaKa kalkt[n[zm[? derdi” diyerek “Bize yas tutmak yak[Nmaz. Bize
gericiliKe karN[ mücadele etmek,
geldikleri gibi göndermek yak[N[r. Türkiye
Cumhuriyeti’ni ve Cumhuriyet Halk
Partisi’ni sonsuza dek yaNatmak yak[N[r.
Geldikleri gibi gidecekler.” diyerek
konuNmas[na son verdi.
KerimoKlu’nun konuNmas[n[n
ard[ndan konsere geçildi. :ki
bölümden oluNan konserin ilk
bölümünde, ef ElNad Bagirov
yönetimindeki Bak[rköy Belediyesi Klasik Müzik Oda Orkestras[
45 dakikal[k bir konser verdi.
Konserin ikini bölümünde ise ef
Faruk Salgar yönetimindeki 130
kiNilik Bak[rköy Musiki
Konservatuar[ Vakf[ Korosu
unutulmaz bir konser verdi. Konserin son yar[m saatinde ise
Atatürk’ün sevdiKi Nark[lar
seslendirildi.
Konserin ard[ndan Bak[rköy
Belediye BaNkan[ Bülent
KerimoKlu, geceye kat[lan 9
K[br[s Gazisi ve koro efleri ElNad Bagirov ile Faruk
Salgar’a çiçek verdi. Daha sonra ise salonda bulunan tüm kat[l[mc[lar hep birlikte 10. Y[l MarN[’n[
söylediler.
Gecenin organizasyonu Selçuk Kurt, Nilgün
GüloKlu Ceyhan ve Nurten Tar[m’[n katk[lar[yla
gerçekleNti.
(Yavuz Arpac[k)
BEMED 10. Ola%an Genel Kurulu yap/ld/
FUAT YILMAZ ,LE YOLA DEVAM
Belediye Meclis Üyeleri Kültür ve Sosyal Dayan?5ma Derne1i’nin
(BEMED) 10. Ola1an Genel Kurulu yap?ld?. Genel Kurul’da tek aday
olan Fuat Y?lmaz yeniden ba5kanl?1a seçildi.
Ataköy’deki Eski Dostlar Park?’n?n Sosyal Tesisleri’nde yap?lan ve
Divan Ba5kanl?1?’n? Erol
Korkut’un yapt?1? Genel
Kurul’a üyelerin yan?
s?ra, AK Parti Bak?rköy
lçe Ba5kan? Mahmut
Gürcan da kat?ld?.
Sayg? Duru5u ve stiklal
Mar5?’n?n okunmas? ile
ba5layan Genel Kurul’da
daha sonra Dernek Ba5kan?
Fuat Y?lmaz bir selamlama
konu5mas? yapt?. Y?lmaz’?n
konu5mas?n?n ard?ndan ise
faaliyet ve denetim raporlar? okundu. Bu raporlar?n okunmas?n?n
ard?ndan ise seçime geçildi. Genel Kurul’da tek aday olan Fuat Y?lmaz kullan?lan
oylar?n tamam?n? alarak yeniden ba5kanl?1a seçildi.
Seçimin ard?ndan bir konu5ma yapan Fuat Y?lmaz, Genel Kurul’a kat?lan ve oy kullanan tüm üyelere te5ekkür etti. Y?lmaz, derne1in bundan sonraki dönemde daha
etkin olabilmesi için yeni Yönetim
Kurulu ile birlikte s?k? bir 5ekilde
çal?5acaklar?n? da kaydederek, yeni
dönemde tüm üyelerden tam destek
bekledilerini de ifade etti. Y?lmaz
ayr?ca yeni dönemde gençlerin daha
etkin olmalar?n? da istedi.
Bakanl na Fuat Y lmaz’ n
seçildii Belediye Meclis Üyeleri
Kültür ve Sosyal Dayan ma
Dernei’nin (BEMED) yeni Yönetim
Kurulu listesi u isimlerden olutu:
smail p, Teoman Yi1it, Hikmet
S?rma, Yahya Gökta5, Dilek Tekin,
Mahir Do1an.
10
Çok değerli okuyucularım, sevgili dostlar;
sizlerle paylaşmak istediğim köşe yazımın
başlığındaki konularda hepinizin hem bilgisi
olduğuna hem de bu olaylardan son derece
ızdırap duyduğunuza inanıyorum.
Yurtsever, toprağını, demokrasiyi benimseyen her Türk vatandaşının yapılan genel ve
yerel seçimlerin çokluğundan, ayrıca bu
seçimlerde dönen bir dizi olumsuz entrikalardan, yapılan masraflardan şikayetçi olduğunu
düşünüyorum.
YA Ş A M I N
İÇİNDEN
Sonuç olarak önümüzdeki seçimlerin hangi
yöntem ve kimlerle nasıl kazanılacağını ezberlemek zorundayız. Umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Ben bu umudu kaybetmeyenlerdenim.
Seçim çalışmaları gündeminde daha çok (BİZ
NE YAPACAĞIZ?) ülke ekonomisi, emekçi ve
emeklilere, işçilere, sendikalara ve işsizlik
konularına nasıl çareler üreteceğiz bunları
tartışmak zorundayız. Bu arada seçimlerin
mutlaka yüzde 90 oranında önseçimle yapılmasını dilerken, örgüt toplantılarında gençlerin, bayanların daha çok konuşmalarını bekliyor, özlüyoruz.
Mevcut siyasi olayların dışında hepinizin
bildiği ülke çapındaki yeşil alanların, yüz yıllık
ağaçların ve eşi olmayan sahillerimizin
katledilmesi, yandaşlar vasıtasıyla betonlaşmasıyla da mutlaka hepinizin yürekten yaraladığını düşünüyorum.
YAĞMALANAN - KATLEDİLEN
DOĞAMIZ
Bu bağlamda önce siyaset arenasından
başlayarak partilerin seçim hazırlıklarına birlikte göz atalım ve olayların demokrasiye ne
kadar katkı sağlayacağının hesabını yapalım.
SİYASET ARENASINDA
SEÇİM ÇALIŞMALARI:
Değerli dostlar, Türkiyemiz’in şu sıralarda
içinde bulunduğu siyasal konjöktür pek de
sevindirici, iç açıcı durumda değil. 2015 yılında yapılacak Genel Seçimler, 90 yıllık
Cumhuriyetimiz’in en önemli
olayı olacak. Ya demokrasi
galip çıkacak ya da ucu açık
karanlık yola girilecektir.
Bu alanda en büyük kutsal
görev Cumhuriyet’i kuran,
Türkiyemiz’i yabancılar arasında paylaşılmaktan kurtaran asrın devlet adamı eşsiz lider
Mustafa Kemal’in ilk Genel Başkanı olduğu
CHP’sine düşmektedir.
alçın’ın başkan olarak atandığını duyduk.
Kendisine bu konuda çok iş düştüğünü
söyleyerek, başarılarını diliyorum.
Fikret TORAMAN
Sevgili dostlarım yukarıda ülkemizin siyaset
arenasındaki gelişmelerini paylaştık. Sizlerin
de aynı görüşte olduğunuza inanıyorum.
Şimdi de yine hepinizin görsel ve yazılı
medyadan takip ederek, bilgiye sahip
olduğunuzu bildiğim güzel yurdumuzun nasıl
beton mezbelesine döndüğünü, insafsızca
oksijen ve yağmur üreten ağaç ve ormanların, sahil ve parklarımızın yağmalandığını
görüşlerinize sunmak istiyorum. Bu doğa katliamları
arasında öncelikle yakın
çevremizdeki
Bakırköyümüz’ün ve orada
yaşayanlarımızın nefes
almalarını bile kısıtlayan Ataköy-Florya Sahilleri, Konakları, yeni planlamaya alınan Galleria ve çevresi turistlik alan oluşumu, taşlaşmalar, oteller, AVM’ler, 3. Köprü için kesilen
ve kesilecek milyon sayısında ağaçlar hepinizin bildiği konulardır. Ayrıca Bakırköy
Sahili, Yenimahalle, Zeytinburnu “Eski Sümerbank alanı” ve “Askeri Zırhlı Tank Birliği”
alanları satılmış, inşaatlarına başlanmıştır.
Şişli, Maslak Bölgesi’nde tüm yeşilliğin ve
ağaçların kesildiğini bilerek gerçekten ızdırap
duyuyoruz. Bu konuda çok taze haberleri de
sizlerle paylaşmak isterim. Ülke çapında en
önde gelen tıpkı Çamlıca gibi, Ankara Atatürk
Orman Çiftliği Atamız’ın millete hibe ettiği
arazide inşa edilen “KARASARAY”ın iktidar
yöneticilerinin ve zirvedekilerin çalışma yerleri
olması yanında yine bir marka olan Maslak
kuzey yönünde “FATİH ORMANI” keza imara
açılmıştır. Bir başka yenilik ve dudak ısırtacak
gelişme de, tarihi bir değeri olan ve dünya
turizminin tanıdığı Marmaris’teki Sedef Adası
ile korunması gereken Kleopatra Adası yanında “KARACA ADASI” meşhur Rus zengini
Abromovich’e satılmak üzeredir. Yine İstanbul’da Sarıyer tepelerinde eski Hava Kuvvetleri Füze Üssü olan alan da imara açılmıştır.
Allah herkesin gözünü doyursun. Bu bahsettiklerimiz orman ve ağaç katliamı tabiki
ülkede oksijen yokluğuna, erozyonlara, sebep
olmakta, Türkiyemiz çoraklaşmaya doğru
yürümektedir.
2015 SEÇİMLERİ - SİYASET - ÇEVRE YAĞMACILIĞI
Yarım asırdan beri tercihini yaptığım,
oylarımı verdiğim, alt kademelerinde görev
aldığım ve bunlarla da gurur duyduğum
CHP’nin seçim çalışmalarına 1 Kasım 2014’te
başlandığına göre; bizlere düşen asıl görev
ülkenin, cumhuriyetin ve demokrasinin tek bir
garantörü olan bu parti çalışmalarının verimli,
ılımlı, uzlaşma içerisinde sadece seçim kazanmak gündemiyle bir program ile yola çıkmak
gerekmektedir.
Bakırköy İlçe Yönetimi’nin düzenlediği ve 20
Kasım 2014 tarihinde yapılan seçim çalışmalarının ilk toplantısına baktığımızda
yukarıda bahsettiğim hedefe ulaşmak adına
yapılması gereken çalışmanın doğru bir
başlangıcı olduğunu söylemek zorlaşmaktadır.
Daha işin başında ve toplantının açılışındaki
bazı kısır, yersiz ve zamansız bir çekişmenin,
kargaşanın CHP’ye hiçbir verimli katkısı
olmamıştır, bundan vazgeçmek zorundayız.
Bir kere buradan sevgili ilçe başkanı ve
değerli yöneticilere eski bir ağabeyleri, parti
kıdemlisi olarak şunu öneriyorum. Yıllardır
yaptığımız, takip ettiğimiz bu ve benzeri
toplantılarında önce bir gündem hazırlanmaları, bu gündem çerçevesinde konuşmaların mutlaka tespit edilecek bir zaman
içinde tahdit bulunması şarttır. Bu suretle
hem gündem dışına çıkılmaz hem de daha
fazla konuşmacıya söz hakkı verilmiş olur. Bu
yapılamadığı sürece anılan toplantıda olduğu
gibi ağzı olan konuşur “SEÇİM KAZANMAK”
öneri ve düşünceleri dışında zamanımız çalınmış olur.
Çünkü, bu saatten sonra ya bizlere bazıları
demokrasi dersi verir, ya da mevcut iktidarın
yaptıkları yasa dışı ve de herkesin bildiği
olayları tekrar tekrar dile getirirler. Hatta
bazıları gündemle hiç alakası olmayan özel
meselelerini anlatır dururlar. Allah aşkına
-
lütfen söyler misiniz, memleketin hızla bilinmeyen hedefe doğru gittiğini, ülkemizin
güney ve doğuda pek yakında bir bölünme
yapılacağını, memleketin iliğine, köküne
kadar satıldığını, rüşvetin, adam kayırmanın,
ülkeyi taş yığınına dönüştürmenin, satılmadık
bir kurumun, gayrimenkulun kalmadığını
bilmeyen var mı bu ülkede? Bunları tekrar
anlatarak ne kazanıyoruz?, oysa bu lafların
yerine önümüzdeki seçimde ne yapabileceğimizi konuşmak daha doğru olmaz mı?
Yukarıda bahsettiğim örgüt toplantısında bir
arkadaşın kürsüye çıkıp konuşmak istemesi
sosyal demokrat bir partiye ne zarar verir?
“Eğer bilmediğimiz önemli bir gerekçe yoksa.”
Eğer vatandaşımız bu toplantıların öneminin
takdiri becerisinde olsaydı, zaten ilçe başkanı
ve yöneticilerine “DOLANDIRICILAR” demekle
oy kazanılamayacağını bilmez miydi? Ve
yahut tersini düşünelim. Arkadaşımız kürsüye
çıkıp, “kayıtsız, partisiz olsa da” düşüncelerini
dile getirip, kendini tatmin ederek deşarj
olsaydı ne kaybederdi bu parti (Belki de parti,
o arkadaşı da kazanmış olabilirdi).
Oysa sevgili okuyucular, değerli partili, partisiz dostlarım; ilgili örgüt toplantısında
sadece önümüzde hayati önemi olan seçimleri kazanmak için ilçenin, yönetimlerin ve biz
partililerin hedefi bence seçim ofislerinin
düzenlenmesi, mahallelerdeki parti temsilcilerinin çok ama çok özel biçimde seçilmeleri
ve görevlerinin önemlerini konuşmalıydık.
İktidar sandıktan çıktığına göre biz o sandığı
oylarımızla doldurmak zorundayız. Son on yıl
içinde seçim ofislerinde okul ve kat sorumluluğunda, sandık çevresinde görev yapmış
eski bir partili olarak şunu net biçimde ifade
ediyorum ki; görev alan arkadaşların yüzde
80’i sandık başına gelmiyor veya gelip
hemen ayrılıyor. Esas çalışma yapılması
gereken sandık çevresi bu şekilde aksamış
oluyor. İlçe yöneticilerimiz İnşallah bu kez bu
sorunlara bir çözüm üretirler, bizim de iddialarımız boşa çıkar. Şimdiden uyarıyorum. Bu
arada İstanbul İl Başkanlığı’na eski genel
Başkan, Dış İşleri Bakanı Sayın Murat Karay-
Son olarak da şunu söylemek istiyorum. Yalnız ve yalnız (ATATÜRK) adının yok edilmesi
için havaalanın kaldırılarak yapılmakta olan
3. havaalanına da bir başka yöneticinin adının
verilmesi planlanmıştır. İşte görüyorsunuz
değerli dostlar yapılanların hiçbirisi Osmanlı
Dönemi’nde dahi görülmemiştir. Doğrusu son
derece üzüntü içindeyiz. Her şeye rağmen iyi
olun dileklerimizle sizlere esenlikler dilerken,
demokrasinin de yerleşmesi hakkında çalışmamız gerektiğini ve önümüzdeki yeni yılın da
cümlemize sağlık ve mutluluklar getirmesini
diliyorum.
Saygıyla kalın...
11
Bak*rköy Lisesi 1962 mezunlar* olan ve Balyoz Davas*’ndan tahliye edilen Orgeneral ,ükrü Ak**k ve Korgeneral Köksal Karabay
Bak[rköy Lisesi
Mezunlar[ ve
Mensuplar[ DerneKi,
Bak[rköy Lisesi 1962
mezunlar[ olan ve
Balyoz Davas[’ndan tahliye edilen Orgeneral ükrü
Ak[N[k ve Korgeneral Köksal Karabay için bir
kahvalt[ düzenledi.
Dernek merkezinde
düzenlenen kahvalt[ya,
Dernek BaNkan[
Nihat Y[lmaz, dernek
üyeleri ve
Bak[rköy
Belediye
BaNkan[ Bülent
KerimoKlu da
kat[ld[.
Kahvalt[n[n
aç[l[N
konuNmas[n[
yapan Bak[rköy
Lisesi Mezunlar[ ve
Mensuplar[ DerneKi
BaNkan[ Nihat Y[lmaz,
Bak[rköy Lisesi’nin ilk
mezunlar[ndan olan komutanlar Orgeneral ükrü Ak[N[k ve
Korgeneral Köksal Karabay’[n tekrar
özgürlüklerine kavuNmalar[n[n
kendilerini sevindirdiKini ve dernek
olarak komutanlara aram[za tekrar
hoNgeldiniz demek, onlar[n geçen
süreçte yaNad[klar[n[ dinlemek ve
her zaman yanlar[nda destek
olacaklar[n[ belirtmek için bu
kahvalt[y[ tertipledik. Kahvalt[m[za
kat[lan tüm dostlar[m[za ve Bak[rköy
Belediye BaNkan[m[z Bülent
KerimoKlu ile CHP Bak[rköy :lçe
BaNkan[ M. Sait Yücel’e de teNekkür ediyorum.”
dedi.
Y[lmaz’[n aç[l[N konuNmas[n[n ard[ndan ise
Silivri’de çok kötü
Nartlar alt[nda zor
günler geçiren bu
süreçte yaNam[n[
yitiren, hasta olan
arkadaNlar[n[n da olduKunu kaydeden Karabay,
“Umar[m bundan sonra bu ülke deKerlerine sahip
ç[kar. Bunun için hepimize
görev düNüyor. Hepimiz çok
çal[Nmal[y[z. Hepinizi
göreve davet ediyorum.” diye konuNtu.
Karabay’[n
ard[ndan ise son
olarak Organeral ükrü
Ak[N[k söz ald[.
Kendileri için
verilen
kahvalt[dan
dolay[ Bak[rköy
Lisesi Mezunlar[
ve Mensuplar[
DerneKi’ne ve
Dernek BaNkan[ Nihat
Y[lmaz’a teNekkür eden
Ak[N[k, özellikle d[N kaynaklar arac[l[K[yla Türkiye üzerinde
oyunlar oynand[K[n[ ve mevcut
hükümetin de buna seyirci kald[K[n[
söyledi. Türkiye’nin borç yükünün
giderek artt[K[n[ da kaydeden
Ak[N[k, böyle giderse Türkiye’yi çok
zor günlerin beklediKini belirtti.
Ak[N[k ayr[ca, önümüzdeki genel
seçimlerin çok önemli olduKunu
aktard[.
Protokol konuNmalar[n[n ard[ndan
kahvalt[ya geçildi. Kahvalt[da misafirler bol bol sohbet ederek eski
y[llar[ and[lar. Kahvalt[n[n sonunda ise hep birlikte
hat[ra fotoKraf[ çekildi.
KAHVALTIDA BULU)TULAR
Bak[rköy Belediye BaNkan[ Bülent KerimoKlu,
tahliye olan komutanlara hoNgeldiniz, diyerek,
“Komutanlar[m[z bu ülkenin yetiNtirdiKi önemli
insanlar. Bak[rköyümüz’den yetiNen ve ülkeye çok
büyük hizmetleri olan insanlar. Bu deKerli
insanlar[m[za yap[lan haks[zl[klar bizlere,
vatan[m[za yap[lm[Nt[r. Adalet er geç yerini bulmuN
ve komutanlar[m[z tekrar özgürlüklerine
kavuNmuNtur. Ben kendilerine tekrar geçmiN
olsun diyorum. Her zaman yanlar[nda
olacaK[m[z[ da belirtmek istiyorum.” diye
konuNtu.
KerimoKlu’nun ard[ndan ise Korgeneral
Köksal Karabay söz alarak, onlarca y[l
hizmetimizden sonra emekliliKimizi
yaNayal[m derken bir anda kendimizi
içeride bulduk. 3,5 y[l tutuklu kald[k. Sorun
deKil yatar[z, ç[kar[z. Bizim zorumuza giden
ülke deKerlerine yap[lan bu sald[r[lar. Ülke
deKerlerini deKersizleNtirmek. Ülkenin çok önemli
insanlar[na yap[lan haks[zl[klar. Bizi üzen bunlar.
Yoksa biz içeride yatar[z, ç[kar[z bunlar[n hiç
önemi yok.” dedi.
(Yavuz ARPACIK)
AMAÇ:BAKIRKÖY’DE 5 B&N AFET GÖNÜLLÜSÜ
Bak[rköy Belediyesi taraf[ndan 12 Kas[m
1999 tarihinde Bolu-Düzce deprem
felaketinde hayat[n[ kaybeden
vatandaNlar[m[z[ anma program[
Bak[rköy Özgürlük Meydan[’nda yap[ld[.
12 Kas[m “Deprem EKitimi Haz[rl[k
Günü” münasebetiyle düzenlenen anma
program[na BAKUT (Bak[rköy Arama
Kurtarma Timi), MAG AME (Mahalle Afet
Gönüllüleri Arama Kurtarma Ekibi),
Bak[rköy Belediyesi yetkilileri ve
Bak[rköylü yurttaNlar kat[ld[.
BAKUT yetkilileri Bak[rköy’de 22 kadrolu
arama-kurtarma personeli ve bin
civar[nda Mahalle Afet Gönüllüsü
olduKunu belirterek gerekli bilbilinçlendirme çal[Nmalar[yla mahalle afet
gönüllüleri say[s[n[ 5 bine yükseltmek
istediklerini belirttiler. Ayr[ca Bak[rköy
ilçesinin Marmara Denizi’nde bulunan
fay hatt[na çok yak[n olduKunu ifade
ederek depremlerden önceki haz[rl[k
çal[Nmalar[na yurttaNlar[n da destek ver mesi gerektiKini söylediler.
12
MUHALEFET GÖZÜYLE
DeKerli okurlar[m[z, sayg[deKer Bak[rköylüler;
**Yaz[ma ek olarak 2004 - 2010 :BB Park Bahçeler
MüdürlüKü’ne ait yeNil alan dikilen parklar ile ilgili bir tabloyu
aNaK[da sizlere paylaN[yorum.
Gazetemizin Kas[m say[s[nda Tarihin Çeyiz sand[K[ diye
adland[r[lan güzel :stanbulumuz’un geçmiN yönetimi ile ilgili
haf[zalar[ yoklamak amac[yla baz[ bilgiler paylaNm[Nt[m.
Gecekondu Patlamas[, Arazi Mafyalar[, Apartkondu ve
Gecekondu kentleri gibi bu yap[laNmalar[n hangi parti ve
belediye baNkanlar[n[n dönemlerinde oluNtuKunu,
gecekondular[n çarp[k yap[laNmalar[n seçim dönemlerinde nas[l muhtar tapusuna, tapu tahsis belgelerine
ve hatta hatta tapuya dönüNtüKünü herkes hat[rlar.
DeKerli okurlar sevgili dostum Ferzan bey de hat[rlar;
tek çift plakal[ araçlar[n dönüNümlü trafiKe ç[karma
teklini, 28 Nisan 1993 Ümraniye çöplüKünün patlamas[n[
(39 ölü) Halkal[ çöplüKünün patlamas[n[, tankerlerle
sular[n bidonlara doldurulduKunu, hava kirliliKi nedeniyle
maskesiz sokaKa ç[kmamalar[ yönündeki bas[nda yap[lan
anonslar[, yaKmur bombalar[n[, belki de unutmuNtur
hat[rlatay[m istedim.
Sevgili okurlar[m[z son günlerde Yalova’da yap[lacak
kavNak nedeni ile 158 aKac[n CHP’li belediye baNkan[n
talimat[yla nas[l katledildiKini de hat[rlat[rken Taksim
meydan[nda yap[lacak düzenlemede 5 aKac[n yerini
deKiNtirmek istediKimizde ülkemizi kaosa sokanlardan
bunun da hesab[n[ ülkemizi kaosa sokmadan yak[p
y[kmadan demokratik bir Nekilde tepki vermelerini umuyorum.
imdi de gelelim Bak[rköy Belediyesi’nin geçtiKimiz Ekim
Ay[’nda Bütçe GörüNmeleri’nde Çevre Koruma
MüdürlüKü’ne ait bütçe kalemlerine ;
Bak[rköy Belediyesi Çevre Koruma MüdürlüKü Bütçe
Kalemleri
Sevgili dostum Ferzan bey Nimdi hocalar[m[z[n ve üniversitelerimizin belirtilen dönemlerde yapm[N olduklar[ baz[
aç[klamalar[ tekrar size hat[rlatay[m isterseniz:
Mehmet Emin ERTEKN
:TÜ Mimarl[k Fakültesi ehir ve Bölge Planlamas[ Bölümü
ÖKretim Üyesi Prof. Dr. Nuran Zeren Gülersoy, 1990’l[
y[llar[n sonunda :stanbul’daki yerleNik alanlar[n yüzde
55’inin gecekondu alan[ olduKunu, “düzensiz yap[laNma”
olarak tan[mlanan alanlarla birlikte bu oran[n yüzde 75’e yükseldiKini
söyledi.
“ARKA BAHÇE”
Prof. Dr. Gülersoy, bar[nma amac[yla ortaya ç[kan gecekondular[n özellikle
ç[kar[lan af yasalar[ ile bugün tamamen ticari boyut kazand[K[n[ vurgulayarak, “Sadece bar[nma ihtiyac[ndan doKan gecekondu, bir arazi
mafyas[n[n eline düNtüKünde kent haline gelmiN. Bunun en tipik örneKi Sultanbeyli ve Sar[gazi” dedi.
1980’li y[llarda ( 1980-dönemin :BB BaNkan[ Aytekin Kotil – CHP ) gecekondu sahiplerine kendi parselleri üzerinde 4 kata kadar yap[ yapma izni
verildiKini hat[rlatan Prof. Dr. Gülersoy, Nöyle konuNtu:
“Mevcut tek katl[ yap[lar dönüNerek apartmanlaNm[N, ulaN[m olanaklar[n[n
artmas[na ve sanayinin geliNmesine paralel olarak gecekondu kentleri
oluNmuNtur. Bunlar 1980’li y[llardan itibaren görülen yerleNmeler.
Ümraniye, SultançiftliKi, Sar[gazi, Pendik ve Maltepe’nin civar[ bu Nekilde
geliNen alanlar var.”
Sevgili okurlar Say[n Ferzan Özer’in Ekim say[m[zdaki yaz[s[nda yay[nlad[K[
yeNil alanlar[n yok olduKunu hangi nedenlerden dolay[ çarp[k
yap[laNmalara dönüNtüKünü san[r[m bir nebze aç[klam[N oldum.
imdi gelelim kum ve çimento olay[na evet sevgili dostum bizim projelerimizde yani son on y[lda :stanbul’a yapm[N olduKumuz 260’a yak[n köprülü
kavNaklarda, KaK[thane (sizin tan[d[K[n[z ismiyle KaK[ttepe ) –BomontiDolmabahçe yer alt[ tünelinde, Metro istasyonlar[nda, Marmaray’da,
tamamlanmak üzere olan deniz
alt[ndan geçen Lastik tekerlekli
Avrasya tünelinde, :stanbulumuz’un su sorununa çözüm
getiren ve Barajlar
tamamland[K[nda gelecek
yüzy[lda su sorununu çözecek
Melen Projesinin boKaz
geçiNinde ( yaKmur bombas[yla
kar[Nt[rma sak[n Ferzan bey ),
sayamad[K[m bir çok projede ve
benim Bak[rköy için
düNündüKüm projelerimde
Bak[rköy’de yap[lacak tüm
binalar[n denetiminde çimento
ve demir kullan[lmas[ zorunludur; sayd[K[m tüm projelerde
demir, çimento kullan[ld[.
DeKerli okurlar[m[z ülkemizdeki
üç büyük kentimizdeki kiNi
baN[na düNen yeNil alan miktar[
yapt[K[m araNt[rmalara göre ise
Nöyledir; **
Ankara kiNi baN[na düNen yeNil
alan miktar[ : 18 metrekare
:stanbul kiNi baN[na düNen yeNil
alan miktar[ : 6.4 metrekare
:zmir kiNi baN[na düNen yeNil
alan miktar[ : 4.38 metrekare
(:zmir’de yeNil alan miktar[
2008 y[l[nda 1.5 metrekare son
yap[lan orta refüj düzenlemeleri
ile 4.38 metrekareye
yükselmiNtir)
• Tüketime yönelik Mal Al[mlar[ : 3650000 TL
Yiyecek Al[m[ : 3250000 TL
Yiyecek
: 3000000 TL
:çecek
: 250000 TL
Mütahitlik Hizmetleri : 50000 TL
Temsil Tan[tma Hizmetleri : 550000 TL
DeKerli okurlar yukar[da belirttiKim tablodanda anlaN[lacaK[ üzere CHP’li
Bak[rköy Belediyesi’nin, Ferzan Bey’in savunduKu yeNile harcanacak
paralar[n nereye gideceKinin kan[t[ deKimli sevsinler sizin çevreciliKinizi
baz[ Neyleri eleNtirirken il önce kendi Arka Bahçenize bakacaks[n[z sonra
konuNacaks[n[z.
Hemen hat[rlatmak isterim sözde çevre korumaya 3650000 TL bütçe
Bak[rköy Belediyesi Makam ve hizmet arac[ kiralanmas[ için bütçeye konan
rakam 10.000.000 TL (eski para ile on trilyon)
Sevgili okurlar örnekleri çoKaltmak çok daha mümkün, fakat ben meclis
üyeliKim döneminde ve Nu an yazd[K[m köNe de muhalefet gözüyle
Bak[rköyümüz’de yap[lanlar[ yazmak düNüncesi ile baNlad[K[m yaz[mda
sevgili dostum say[n Ferzan Özer’in haks[z örneklerinin neden ve
sonuçlar[n[ siz deKerli okurlar[m[z ile paylaNmak istedim. Umar[m beni
mazur görürsünüz. Sevgili dostuma Nunu da hat[rlatmak isterim biz seçim
sonuçlar[ ne olursa olsun vatandaNlar[m[z[n demokratik tercihlerine her
zaman sayg[ duyduk ve her zaman da bunlar[n sonucundan kendimize dersler ç[kard[k. 30 Mart Yerel Seçimleri’nde evet ben ve partim Bak[rköy’de
seçimi kaybettik fakat Nunu da en kalbi duygular[mla ifade etmek isterim ki
Bak[rköylü deKerli komNular[m dostlar[m sizi tercih ettikleri için inNallah
verdikleri oy’lar[n karN[l[K[n[ hizmet olarak al[rlar.
DeKerli okurlar[m[z, sayg[deKer Bak[rköylüler Nimdiden yeni y[l[n hepinize
saKl[k, mutluk, huzur getirmesini dilerim...
13
Mücadele sonuç verdi
YE,/LKÖY OKULUNA KAVU,UYOR
PIN
AR KUMSAL
PINAR
BEN KI ÇOCUUYUM
Ben k[N çocuKuyum. Biraz deli dolu,
biraz kendi halinde, biraz aNk, biraz
sevgi, biraz tatl[, az biraz sert. Öyleyim
çünkü ekim ay[nda doKmuNum. KoNullar
bunun içinde oluNmuN. Bu yüzden zoru
aNmay[ severim, hedefsiz yaNamay[
sevmem illa kolay olmayacak. Hayallerim bile kendi içinde zor koNullar[ sever.
Zor olmadan kolay[n tad[ ç[kmaz iyi
bilirim. Pes edeni sevmem, pes etmem.
Karda yürümek gibi olmal[ hayat. Hani
dizine kadar kar yaKar ve yürümekte
zorlan[rs[n. Arada batars[n dibine kadar
kar[n, tam kar[n içinden kurtulmaya
çal[N[rken hop yeniden düNersin karlar[n
içine ve böyle düNe kalka bir mücadele
yürürsün. DüNtüKün anda az biraz da
içine soKuk iNler çünkü montun içine kar
damlam[Nt[r. Hemen s[cak bir Neyler
ciKerlerimi Nenlendirsin dersin. Bu yüzden severim s[cak olan her s[v[y[. SoKuk
oldu mu soKuk havay[ tek yenen, s[cak
çay[n, kahvenin veya herhangi bir
s[v[n[n ciKerlerini [s[tmas[d[r. SoKuk
hava mücadeleyi sever. Ben bu yüzden
soKuk iklimin yandaN[y[m. Ayn[ zamanda soKuk hava birleNtiricidir,
yan[ndakinin sana hep sar[lmas[n[
[s[tmas[n[ istersin.
K[N ne kadar çetinse, zoru seviyorsa, yaz
o kadar kolayc[d[r. K[yafetleri bile özensizdir. Bir tiNört, alt[na sandalet, pantolon tamamd[r. Ayr[ca yap[N yap[N, v[c[k
v[c[k bir mevsimdir. Nefes alman[za bile
imkan vermez. SoKuk için, ferahlars[n[z
derler ya bence deKil. :çtikten belli bir
dakika sonra gene bunalt[c[ havan[n
esiri olup, serinlemek istersiniz.
Yan[n[zdaki elinizi tutmas[n, size
yap[Nmas[n, sar[lmas[n istersiniz çünkü
kendinizi bile zor taN[yorsunuzdur.
Ne tür iliNki olursa olsun, biraz mevsimlere benzetirim. Mesela bahar arada
kalm[Nt[r, bir yaKar, bir açar [l[mand[r.
Arada kalan dostluk, sevgili hali olmaz.
Arada derede olmamal[ hiçbir yaNam.
Net olmal[ ya siyah ya beyaz. Yani iliNki
yaz gibi olursa; yap[N yap[N, bitiNik,
nefes ald[rmayan, bunalt[c[ bir durum
söz konusu olur. Ama k[N gibi oldu mu;
zordur, çetindir arada h[rç[nd[r, arada
kavgal[d[r ve sonra [s[nmak için s[cak
içecek gibi bar[Nmalar yaNan[r. Ve
iliNkiler ayakta kalmak için direnir, kar[n
ortas[nda yürümek gibi.
air demiN ya ayr[l[klar da sevdaya
dahildir diye. Zorluklar da sevdaya,
dostluklara dahildir. S[navdan
geçmeyen dostluklar da, sevdalar da bir
gün fire vermeye mahkumdur.
SON SÖZ: Her gün kar yaKs[n diye dua
ediyorum. :çimdeki Nenlikleri Ilg[n[mla
paylaNmak için.
YeNilköy' de bulunan Halil Vedat F[ratl[
:lköKretim Okulu, deprem hasarl[ ve riskli
olmas[ndan dolay[ ubat 2012’ de acilen
boNalt[larak sekiz yüz altm[N öKrencisi ile Kocasinan’da bulunan bir ilköKretim okuluna taN[nm[N
ve yeniden yap[lacaK[ söylenen okul için 3 y[ld[r
tek bir çivi dahi çak[lmam[Nt[.
:lerleyen y[llar içerisinde okul arazisinin TOK:’ye
devredileceKi, ünlü bir iN adam[n[n araziyi sat[n
al[p lüks konutlar inNa edeceKi söylentileri
mahalle sakinlerini ve bu okulun öKrencileri ile
velilerini rahats[z etmeye baNlam[Nt[. Mahalle
Muhtar[ Bülent Yurtsever, semt sakinlerinden
gelen yoKun talepler karN[s[nda konunun sürekli
takipçisi oldu. Gerek sosyal medyada gerek
ulusal bas[nda gündemde kalmas[n[ saKlayan
Yurtsever'in çabalar[ sonuç verdi. “:stanbul
ValiliKi :stanbul Proje Koordinasyon Birimi”,
Halil Vedat F[ratl[ :lkokulu için yeniden yap[m
ihale ilan[ verdi.
YeNilköy Mahalle Muhtar[ Bülent Yurtsever, konu
ile ilgili olarak kendisinin ve YeNilköy halk[n[n
verdiKi mücadelenin sonucunda yetkililerin
ald[klar[ karar[ bir an önce uygulamas[n[ istedi.
:lan metninde Nu ifadelere yer verildi;
Türkiye Cumhuriyeti, Dünya Bankas[ (IBRD),
Avrupa Yat[r[m Bankas[ (EIB), Avrupa Konseyi
Kalk[nma Bankas[ (CEB) ve :slam Kalk[nma
Bankas[’ndan (IDB) :stanbul’daki hastane, okul
ve idari binalar[ içeren kamu binalar[n[n
yeniden yap[m[nda kullan[lmak üzere kredi
alm[Nt[r.
Türkiye Cumhuriyeti :stanbul ValiliKi
:stanbul Proje Koordinasyon Birimi
(:PKB), firmalar[ aNaK[daki tabloda
belirtilen inNaat sözleNme paketi
kapsam[ndaki eKitim yap[lar[n[n
anahtar teslimi götürü bedel yeniden
yap[m iNleri için Dünya Bankas[n[n sat[n
alma esas ve usulleri doKrultusunda,
Uluslararas[ Rekabetçi :hale – Küçük
:Nler (International Competitive Bidding
– ICB Smaller Works) yöntemiyle kapal[
tekliflerini sunmaya davet etmektedir.
:stanbul :linde yedi adet okulun
yeniden yap[m iNi anahtar teslimi
götürü bedel olarak
gerçekleNtirilecektir.
K/l/çdaro%lu seçim kaybeden bakanlarla
YEMEKTE BULU)TU
CHP Genel
Ba5kan? Kemal
K?l?çdaro1lu,
30 Mart
seçimlerine CHP'nin aday? olarak girdikleri Belediye Ba5kanl?1?
seçimlerini kaybeden Belediye Ba5kan Adaylar?’yla biraraya geldi.
Mustafa Sar?gül'ün organize etti1i yemek daveti, Bak?rköy, Florya’daki Beyti Restoran'da düzenlendi.
Ba5kan adaylar?na tek tek söz veren K?l?çdaro1lu, aç?klamalar?
dinleyerek notlar ald?.
Tüm adaylar? dinledikten sonra konu5an K?l?çdaro1lu’nun
"Çal?5malar?n?z? ayn? kararl?l?kla sürdürün, yar?n seçim olacakm?5 gibi
çal?5?n'' dedi1i s?zan bilgiler aras?nda.
Toplant?ya Belediye
Ba5kan adaylar?
d?5?nda kimse
al?nmad?.
K?l?çdaro1lu’nun, stanbul genelinde köklü bir
de1i5im ifade etti1i de
söyleniyor. Ba5kan
adaylar?n?n seçimi
neden kaybettiklerine
ili5kin aç?klamalar?n? ve
gündeme ili5kin
görü5lerini de dinleyen
K?l?çdaro1lu, “Sa1l?kl?
bir üye ve sa1l?kl? bir
örgüt yap?s?na
kavu5mam?z gerekiyor.
Bunun için hepimize görev
dü5üyor. Bu
konuda hepinizin gerekeni yapaca1?n?za inan?yorum” dedi1i gelen bilgiler
aras?nda.
CHP örgütünün görü5lerine daha çok kulak vereceklerini de belirten
K?l?çdaro1lu, parti içi demokrasiye ili5kin mesajlar da verdi.
K?l?çdaro1lu'nun "Parti içi demokrasi olacak ama fikir ve dü5ünce
birli1i de olacak. Seçmenin kar5?s?na tek bir sesle ç?kmal?y?z'' dedi.
K?l?çdaro1lu stanbul’da önseçim olup olmayaca1? konusunda kesin
bir bigi vermedi1i s?zan bilgiler aras?nda ...
14
Ferzan ÖZER
OKUDUUNU ANLAMAK
OECD Üyesi 65 ülke var…
Biz de üyeyiz biliyorsunuz…
Zaman zaman OECD ülkelerinin çeNitli
göstergelerine göre s[ralamalar yay[nlan[r….
Son aç[klanan verilerden biri “eKitimin
ölçülmesi” diyebileceKimiz; çocuklar[m[z[n
durumunu gösteren s[ralama… Belki sizler
de rastlam[Ns[n[zd[r.
Bu s[ralamaya göre çocuklar[m[z[n durumu
Nöyle:
Matematikte 65 ülke aras[nda 44.cü…
Fen Bilgisinde 65 Ülke aras[nda 43. cü….
OkuduKunu anlamada 65 ülke aras[nda42. ci…
Her y[l deneme tahtas[na dönen milli eKitim
uygulamalar[yla,
Bilgiyi deKil, ezberi ölçen eKitim sistemiyle,
Ve son zamanlarda bütün okullar[ :mam Hatip Okulu’na çevirme uygulamalar[yla el-alem
“kuyruklu y[ld[za uydu” kondururken, bizim çocuklar[m[z evde oturup “m[zrakl[ ilmihal” okuyacaklar anlaN[lan…
Hedef “muas[r medeniyetler seviyesini aNmak” diyorlar ama bu gidiNle hedef; olsa olsa 13.
yüzy[l Kahire...
EVLAD-I FAT:HAN…
Her zaman gururla söylediKim bir konuyu okurlar[mla da paylaNmak istiyorum:
Rumelili’yim.
Kendimizi hep “Evlad-[ Fatihan” yani fatihlerin evlad[ olarak gördük. Öyle yetiNtirildik…
Ama gelin görün ki;
Her yerde karN[m[za ç[kan baz[ kendini bilmezler Balkanlar’da bize “az[nl[k” dediler.
Kendi ülkemizde “göçmen”...
Hep devletimize, milletimize baKl[ kald[k…
:lginçtir CHP’de siyaset yapan bir yurttaN olarak bu sefer de, SaKc[lar solcu dediler bize, solcular ise saKc[…
Eyüp’te Aday oldum, Bak[rköylü dediler…
Bak[rköy’de Eyüp’lü…
Dedim ya biz “evlad-[ fatihan”[z…
Devletimizi, milletimizi, ülkemizin taN[n[, topraK[n[, zenginini-fakirini, ve tüm bunlar[n üstünde
Atatürk’ü, onun cumhuriyetini her koNulda ve dünyan[n her yerinde savunmak ve mücadele
etmek bizim “f[trat”[m[zda var...
SÖYLESEM TES:R: YOK… SUSSAM GÖNÜL RAZI DE:L…
Bu dizeler Büyük Nairimiz Fuzuli’nin….
Gazetemizin Eylül say[s[ndaki ilk yaz[mda Bak[rköy halk[n[n AKP’ye ne dediKini yazm[Nt[m…
Bu yaz[m, AKP aday[ dostum M.Emin Ertekin’in aK[r[na gitmiN…
Önce beni kürkçü dükkan[na dönmekle ve kendime rol biçmekle itham etmiN…
Sonra da ne icraat yapt[n[z diye sormuN...
Asl[nda; Botanik Park ile, BAKGEM ile, Leyla Gencer Opera Salonu ile, BAK-KART ile, ücretsiz
ambulans ve saKl[k hizmetleriyle bu sorunun cevab[n[ kendisi de verebilir ama o ucuz siyaset
yapm[N…
Asl[nda cevap vermeyecektim.
Ama Nimdi ben soruyorum Sevgili Dostum Ertekin’e:
Veliefendi’den al[nan yaklaN[k 400 milyon TL olan gelirler Bak[rköy Belediyesi’nden, dolay[s[yla
Bak[rköy Halk[’ndan kesilirken neden sesin ç[kmad[?
Bu paray[ s[rf Belediye sizde deKil diye, Bak[rköy halk[ sizi seçmedi diye mi kestiniz?
Yani: “Eyy Bak[rköy Halk[ bizi seçmezseniz, biz de sizin y[llard[r hakk[n[z olan gelir kalemlerine
bir torba kanunla iNte böyle el koyar[z” m[ demek istediniz?
“Hava alan[ndan elde ettiKiniz gelirleri de elinizden al[r[z” m[ demek istediniz?
Sen elimi kolumu baKla, sonra da icraat[n[z ne diye sor… Oldu mu Nimdi?
Bak tekrar ediyorum; biz çimento, beton, demir, imar, rant üzerine kurulan projelere hizmet
demedik. Biz her yapt[K[m[z[n merkezine “insan”[ ald[k… Tabi bir de Cumhuriyet ilkelerini...
:Nte bu yüzden Bak[rköy bizi seçerken, AKP’ye hay[r demedi… “ASLA” dedi.
Yaz[n[n giriNinde söyledim ya….
OECD hakl[ym[N… Baz[lar[ da okuduKunu anlamakta zorluk çekiyormuN.
24 KASIM
ÖRETMENLER
GÜNÜ
AdI CUMHUR.YET soyadI DEMOKRAS. olan canImIz,
her 5eyimiz ve güzelim TÜRK.YEmiz’in kurucusu
büyük önder ATATÜRK'ün M.LLET MEKTEPLER.
BAÖRETMENL..'ni kabul etti)i 24 KasIm günü
ÖRETMENLER GÜNÜ olarak kutlanmaktadIr.
1921 y[l[nda Sakarya SavaN'[n[n yaNand[K[ ölüm kal[m
günlerinde Ankara'da öKretmenler kongresi
toplanacakt[r. Top seslerinin Ankara'dan duyulduKu o
günlerde böyle bir kongrenin toplanmas[ acaba uygun
mudur? Bu kayg[y[ taN[yan Mazhar Müfit bey bu durumu Mustafa Kemal PaNa'ya açar. PaNa, "Hay[r Mazhar
Müfit bey, kongreyi toplayacaks[n[z, ben de bir
konuNma yapacaK[m ve “CEHALETLE SAVA
DÜMANLA SAVAMAKTAN ÇOK DAHA
ÖNEML:D:R” der.
PaNa kongredeki konuNmas[n[ yapt[ktan sonra Mazhar
Müfit beyi yan[na çaK[r[r ve ona Nöyle seslenir: “Kongreye han[m öKretmenleri de çaK[rd[K[n[z için teNekkür
ederim, ama onlar[ neden ayr[ s[ralara oturttunuz?
Sizin kendinize mi güveniniz yok, yoksa Türk Kad[n['n[n
iffetine mi?” der. 1921'li y[llarda KurtuluN SavaN['n[
verdiKi bir zamanda eKitime ve onun asli unsuru olan
öKretmenlere ve kad[n erkek eNitliKine verdiKi önem
ATATÜRK'ün dahiliKini gün [N[K[ gibi gözler önüne sermektedir.
:ngiltere BaNbakan'[ David K.George 1922 y[l[nda
“Yüzy[llar nadir olarak dahi yetiNtirir. u Nanss[zl[K[m[za
bak[n ki, o büyük dahi TÜRK HALKINA nasip oldu...”
diye boNuna söylememiNtir. Günümüzün yorumunu ise
sizlere b[rak[yorum .
Madenlerde yaNanan cinayet gibi kazalarda ölenlerin
anne ve babalar[n[n y[rt[k lastik ayakkab[lar[na ve
analar[n[n giysilerine bak[nca yüreKimiz kan aKl[yor ve
ac[ baKr[m[z[ yang[n yerine çeviriyor.
ATATÜRK 1920'li y[llarda “Yoksul kad[n hiçbir Neyi
olmayan kad[n anlam[ndad[r. Oysa kad[n denilen
varl[k kendiliKinden yüce bir varl[kt[r. Kad[na yoksul
demek onun baKr[ndan kopup gelen insanl[K[n
yoksulluKu demektir.” diyordu. Anadolu kad[n[n[ ve
onun baKr[ndan kopup gelen insanlar[m[z[ yoksulluKa,
yoksunluKa ve köle düzeninde ölüme gönderenlere
yaz[klar olsun.
18/10/1925 tarihinde ATATÜRK Konya’da
öKretmenlerle yapt[K[ bir konuNmada Nöyle diyordu:
Ülkemizi mutluluk ve refah hedefine eriNtirmek için iki
orduya gereksinim vard[r. Biri vatan[n yaNam[n[ kurtaran asker ordusu, diKeri de ulusun geleceKini
yoKuran bilgi ordusunun neferleri olan öKretmenler
ordusu.
Yeni kuNaK[, Cumhuriyetin özverili öKretmenleri ve terbiyecileri olan sizler yetiNtireceksiniz. Eserin deKeri sizin
ustal[K[n[z[n ve özverinizin derecesiyle orant[l[ olacakt[r.
Cumhuriyet; fikir, bilgi, beden yönlerinden güçlü, yüksek ahlakl[ koruyucular ister. Yeni kuNaK[, bu nitelik ve
yeteneklere sahip olarak yetiNtirmek sizin elinizdedir.
CUMHUR:YET S:ZDEN F:KR: HÜR, :RFANI HÜR VE V:CDANI HÜR KUAKLAR :STER demiNtir YÜCE ATATÜRK.
Günümüzde ise asker ordusunun baN[na KUMPAS'la
olmad[k çoraplar örülmüN ve ilim-irfan ordusunun
öKretmenleri ise 17.nci büyük ekonominin küçük ücretleri ile d[Nar[da ikinci bir iN yaparak boKaz tokluKuna 4
Art[ 4 Art[ 4 sisteminde çal[Nmak zorunda
b[rak[lmaktad[r.
Tüm bu zorluklara karN[n “:NSAN G:B: :NSAN”
yetiNtirmek için özveriyle çal[Nan tüm öKretmenlerimizin
ÖRETMENLER GÜNÜ'nü kutluyor, saKl[k, mutluluk ve
esenlikler diliyorum.
BaNöKretmenimiz Gazi Mustafa Kemal
ATATÜRK olmak üzere ebediyete
göçmüN olan öKretmenlerimizi
Nükranla, minnetle ve rahmetle
an[yorum.
Ben de Bursa'da HÜRR:YET :lkokulu'ndaki öKretmenim olan Say[n
MEHMET AL: TAF:L:Z'i de hiç
unutmadan yaN[yorum...
Dr. Bilal ERMERAK
15
Bakrköy &lçe Milli Eitim Müdürü Emrullah Aydn’dan örnek bir proje
EFSANEV:
ZEYT:N AACI
BAKIRKÖY’DEK/ OKULLAR PAYLA,IYOR
Cennette iki tane aKaç
olduKuna inan[l[r. Bir
tanesi incir aKac[d[r
gerçeKi temsil eder;
diKeri ise hayat[ temsil
eden zeytin aKac[d[r.
:slamiyette zeytin
dünyan[n ekseni, zeytin
dal[ ise Hz. Peygamber’in
sembolü olarak kabul
ediliyor. Efsanelere göre
Roma :mparatorluKu’nda
da zeytin hayat[n
anlam[d[r. AntikçaK’daki olimpiyat oyunlar[nda
zafer kazanan atletlerin baN[na zeytin dal[ndan
taçlar tak[l[rm[N. Herkül’ün silah[ zeytin
dal[ndan, Hz. :sa’n[n son nefesini verdiKi Gethsemani Bahçesi’nde, çarm[ha gerildiKi haç bile
zeytin aKac[ndanm[N.
Ferhan
Ferhan KILIÇ
Zeytinin anavatan[n[n Anadolu olduKu,
buradan Yunanistan, :talya, Fransa ve :spanya’ya
kadar yay[ld[K[ birçok araNt[rmac[ taraf[ndan
doKrulanmaktad[r. Ama ilk zeytin, yap[lan arkeolojik kaz[lara göre Yunanistan’[n Santorini
adas[nda ortaya ç[km[N ve buradan Anadolu’ya
yay[lm[Nt[r. 39 bin y[ll[k zeytin yapraK[ fosilleri bu
adada ortaya ç[km[Nt[r. Akdeniz kültürünün
önemli bir parças[ olan zeytin aKac[, yeryüzüne
bir armaKan olarak gönderilmiNtir.
Eski Ahit’te yer alan efsanelerden biri, Hazret-i
Nuh ve tufan efsanesidir. Yaratt[K[
AdemoKlu’nun yeryüzüne kötülük tohumlar[
saçt[K[n[ gören Tanr[, onu bir tufanla
cezaland[rmaya karar verir. Hazret-i Nuh’a bir
gemi yapmas[n[, bu gemiye her temiz hayvandan
erkek ve diNi yediNer, her temiz olmayan hayvandan erkek ve diNi ikiNer ve kuNlardan da erkek ve
diNi yediNer çift almas[n söyler. Tufandan sonra
Nuh’un gemisindeki canl[lar hariç, yeryüzü
üzerinde yaNayan her Ney silinir. Tufan
durduKunda Hz. Nuh, sular[n çekilip
çekilmediKini anlamak için, geminin penceresinden bir güvercin salar. Güvercin, aKz[nda yeni
kopar[lm[N bir zeytin dal[yla geri döner. O günden bu güne, aKz[nda zeytin yapraK[ tutan
güvercin, ümidin ve bar[N[n simgesi olur. Tufan[n
yok edici gücüne karN[ direnen zeytin aKac[ ise
ölümsüzlüKün…
BaNka bir efsaneye göre ise; aKaçlar kral
seçmek için ilk olarak zeytin aKac[na baNvurmuN
ve ret cevab[ alm[Nlard[r. Zeytin aKac[, Allah’[n ve
insanl[K[n sena ettikleri (övdükleri) yaK[n[
b[rak[p, aKaçlar üzerinde sallanmaya gitmeyi
kabul etmemiNtir.
Tarih boyunca, zeytin aKac[na verilen deKeri
anlamak için; insanoKlunun ona umut, bar[N,
zafer gibi anlamlar yüklediKini, hatta kimi
toplumlarda aKac[n ve meyvesinin kutsal
say[ld[K[n[ bilmek yeterlidir. YaNad[K[m[z modern
çaKda alt[n s[v[ zeytinyaK[, yeni bir statü
kazanm[Nt[r. SaKl[k, lezzet ve safl[k…
Son zamanlardaki zeytin aKaçlar[ katliam[, içimi
burkup, yüreKimi daKlarken yazmak istedim bu
yaz[y[. Manisa’n[n Soma :lçesi’ne baKl[ Y[rca
Mahallesi’nde termik santral kurulmas[ için,
acele kamulaNt[rma karar[ ç[kar[larak, tüm
mücadelelere raKmen 200 y[ll[k binlerce zeytin
aKac[n[n dozerle birkaç saat içinde köklenmesi
ne ac[. Zaten ac[larla yoKurulan Soma’ya da, bu
son kaz[k olsa gerek. Köylüleri izlerken
gözyaNlar[ma hakim olamad[m; aKaca “evlad[m”
diye sar[lan yaNl[ teyzemin silüeti gözlerimin
önünden gitmedi günlerce…
:Nin trajikomik yan[ da, Geenpeace ve bir grup
Y[rcal[’n[n açt[K[ davay[ sonuçland[ran Dan[Ntay
6. Dairesi, Bakanlar Kurulu’nun acele
kamulaNt[rma karar[n[n yürütmesini durdurdu.
Ama ne çare ki, karar ç[kmadan önce aKaçlar
kesilmiNti…
Nice güzel ve ayd[nl[k günler dilerim.
Sevgi ve sayg[lar[mla…
Bak[rköy :lçe Milli EKitim MüdürlüKü ciddi tasarruf
saKlayacak örnek bir çal[Nmaya imza att[. :lçe Milli
EKitim Müdürü Emrullah
Ayd[n’[n tasarlay[p
“Türkiye Projesi” olarak
tan[mlad[K[, Bilgisayar
ÖKretmeni Murat
Çak[r taraf[ndan
yaz[l[m[
gerçekleNtirilen
“Bak[rköy Okullar[
PaylaN[yor Projesi”
uygulamaya
konuldu.
Okullardaki ihtiyaç
fazlas[
malzemelerin, araç
ve gereçlerin
paylaN[lmas[ esas[na
dayanan proje
kapsam[nda okullar
aras[ paylaN[mlar baNlad[.
Proje kapsam[nda ilk
paylaN[m, Bak[rköy Yahya Kemal
Beyatl[ Anadolu Lisesi’nden projeksiyon talebinde
bulunan Bak[rköy Emlak Kredi Bankas[ Ortaokulu’na ürün teslimi gerçekleNtirildi.
düNünülüyor.
“PROJEM:Z ÇOK BEEN:LD:”
Projeye çok önem verdiklerini belirten Bak[rköy
:lçe Milli EKitim Müdürü Emrullah Ayd[n, “Bu
paylaN[m projesi bizim için çok deKerli. Projemiz :l Milli EKitim MüdürlüKü ve Milli
EKitim Bakanl[K[ yetkilileri taraf[ndan da
beKenildi ve onayland[. Bu proje ile ayn[
zamanda ciddi bir tasarruf saKlam[N
oluyoruz. Bu aç[dan da büyük katk[
sunan bir proje. Projenin hayata geçirilmesinden k[sa bir süre sonra da ilk
paylaN[mlar[m[z[ yapt[k.
PaylaN[mlar[m[z devam da edecek.
Bak[rköy’de okullar aras[nda var olan
birlikteliKi bu proje ile de daha da
güçlendirmiN olacaK[z. Amac[m[z
Bak[rköy’ün eKitim seviyesini en üst noktalara çekebilmek. Bunun için gereken
çal[Nmalar[, projeleri üretip, hayata
geçireceKiz.” dedi.
S:STEM NASIL ÇALIIYOR
Bak[rköy :lçe Milli EKitim MüdürlüKü resmi sitesi
“Kurum Envanter” modülü üzerinden yay[nlanan
yaz[l[m sayesinde Bak[rköy’deki tüm resmi ve özel
okullar, kurumlar[nda at[l olarak tutulan ancak
kullan[labilecek durumda olan eKitim
malzemelerini ortak bir havuzda toplad[. Okullar
ihtiyaç duyduklar[ malzemeleri bu havuzdan internet ortam[nda iletiNim kurarak an[nda talep edebilecekler. Böylece önemli bir kaynak israf[n[n
önüne geçileceKi gibi ayn[ zamanda da okullar
aras[nda daha güçlü bir baK kurulacaK[
BAKIRKÖY BELED,YES,
YE&LYURT KADIN VOLEYBOL TAKIMINA SPONSOR OLDU
Türk voleyboluna baNta alt yap[ olmak üzere
büyük bir katk[ saKlayan ve her zaman Türk
voleyboluna yetenekli oyuncular kazand[ran
YeNilyurt Spor Kulübü'nün "Kad[n Voleybol Tak[m["
ile Bak[rköy Belediyesi aras[ndaki sponsorluk
anlaNmas[ Bak[rköy Belediye BaNkan[ Bülent
KerimoKlu ve YeNilyurt Spor Kulübü BaNkan[
Necmettin Karabacak taraf[ndan imzaland[.
YeNilyurt Spor Kulübü, Türkiye Bayanlar 1. Voleybol Ligi’nde bundan sonra 2 y[l boyunca Bak[rköy
Belediyesi YeNilyurt Spor Kulübü olarak mücadele
edecek.
Bak[rköy Belediye BaNkan[ Bülent KerimoKlu imza
töreninde YeNilyurt Spor Kulübü ile isim hakk[
sponsorluk anlaNmas[ yapmaktan dolay[ duyduKu
memnuniyeti dile getirerek baNlad[K[
konuNmas[nda, ”Bak[rköy Belediyesi olarak sporun
sadece futboldan ibaret olmad[K[n[ düNündüKümüz
için amatör sporculara ve amatör kulüplere her
zaman olabildiKince destek olmaya devam
edeceKiz. Bak[rköy Belediyesi YeNilyurt Spor
Kulübü’nün de önümüzdeki y[llarda Türkiye’de,
Avrupa’da ve dünyada hedefleyeceKi kal[c[
baNar[lara da imza atacaK[na inanc[m tam.” dedi.
YeNilyurt Spor Kulübü BaNkan[ Necmettin Karabacak da desteklerinden dolay[ Bak[rköy Belediye
BaNkan[ Bülent KerimoKlu’na teNekkür etti.
Karabacak bundan sonraki süreçte daha baNar[l[
olmak için tüm gayretlerini göstereceklerini de
söyledi.
16
BAKIRKÖYSPOR VAKFI TAHL/YE KARARI TARTI,ILIYOR
BakIrköy Belediyesi’nin BakIrköyspor VakfI’na
tahliye yazIsI göndermesi BakIrköy kamuoyunda
tartI5IlIyor.
BakIrköy Belediye Encümeni 25 Eylül 2014 tarihli
kararI ile BakIrköyspor VakfI’na tahliye yazIsI gönderdi ve tesislerin bo5altIlmasI için BakIrköyspor
VakfI’na 3 ay süre verdi. BakIrköyspor VakfI ise
konuyu mahmekemeye ta5IdI.
BakIrköy Belediyesi’nin almI5 oldu)u tahliye
kararInIn ardIndan geçti)imiz günlerde
BakIrköyspor VakfI yönetimi bir toplantI düzenleyerek, geli5meler hakkInda üyelerine ve
BakIrköylüler’e bilgiler verdi.
BakIrköyspor VakfI Mütevelli Heyeti Üyesi Naci
Ek5i’nin divan ba5kanlI)InI yaptI)I bilgilendirme
toplantIsInda, BakIrköyspor VakfI’nIn maruz kaldI)I
haksIzlIk kar5IsInda sonuna kadar mücadele
edilece)i vurgulandI.
.5te o toplantIda konu5ulanlar:
bunu inkar edemeyiz. Ama üzerindeki tesislerin
gidiNat[ bak[m[ndan vakf[n ve iNletmecilerin
saKlad[K[ katk[ belediyenin saKlad[K[ katk[dan 3-4
kat daha fazlad[r. Bu itibarla sen buradan ç[k
dendiKi zaman kimin yerinden kimi ç[kart[yorsun
sorusuyla karN[ karN[ya kalacakt[r. Yani bu iNlerle
ilgili belediyenin 1986 y[l[nda yapt[K[ ihalenin
d[N[nda bir çivisi yoktur, hizmeti yoktur, herhengi
bir mülkiyet hakk[ yoktur.
Kurumumuzun mali yap[s[ oldukça düzgündür.
Örnek teNkil edecek bir yap[ya sahiptir. Hatta
geçen toplant[da uluslararas[ denetim Nirketinin
yapt[K[ denetim raporlar[n[ da burada dinlediniz.
Buras[ Türkiye’nin örnek kuruluNlar[ndan birisidir.
:dari yap[s[ ile Türkiye’de örneKi olmayan bir
kurumsal yap[ya sahiptir. BildiKiniz üzere vak[flar,
vakfedenlerin idaresi doKrultusunda çal[N[rlar.
Ama Bak[rköyspor Vakf[’n[n inan[lmaz Nekilde
Vak[f BaNkan Vekili Hamdi
:nanç:
Say[n BaNkan, Say[n Yönetim
Kurulu Üyeleri, Say[n Mütevelli
Heyeti, Say[n Üyelerimiz,
deKerli konuklar, Say[n Dr.
Kemal Naci EkNi 1. Dönem
Bak[rköy Belediye BaNkan[. Yani
Bak[rköy Belediyesi’nin 1984
y[l[ndaki Kurucu BaNkan[. Ayn[
zamanda 18. Dönem Milletvekili, ayn[ zamanda Bak[rköyspor
Vakf[’n[ 1988’de kuran
Belediye BaNkan[.
DeKerli arkadaNlar bu toplant[n[n amac[ Bak[rköy
Belediyesi’nin Bak[rköyspor Vakf[’na gönderdiKi
tahliye talebi.
Bak[rköyspor 1988 y[l[nda kuruldu. Bak[rköyspor
Kulübü’nün tüzüKünde yaz[l[ iNlerin
gerçekleNmesine katk[ saKlamak
ve ona yard[mc[ olmak
amac[yla kurulmuN bir vak[fd[r.
1988 y[l[nda Bak[rköy Belediye
BaNkan[ Naci EkNi’nin havalesiyle belediye meclisinin
karar[yla 49 y[ll[K[na
Bak[rköyspor Vakf[’na kullan[m
hakk[ verilmiNtir. Bilhare baz[
sorunlar ç[km[Nt[r, baz[ müdahaleler olmuNtur. Dolay[s[yla
bu 49 y[ll[k tahsisi bizden
sonra gelen yönetimler
ortadan kald[rm[Nlard[r. Bir
müddet vak[f burada iNgalci
HAMD/
statüsünde kalm[N.
demokratik bir yap[s[ vard[r. 5 bloktan al[nan 13
yönetici taraf[ndan idare edilir. Kurumsal yap[s[
güçlü bir kurumdur.
Bak[rköyspor Vakf[’n[n Bak[rköyspor Kulübü ile
iliNkileri vard[r, Bak[rköyspor Vakf[’n[n belediye ile
iliNkileri vard[r, Bak[rköyspor Vakf[’n[n üyeleri ile
iliNkileri vard[r, Bak[rköyspor Vakf[’n[n
Bak[rköy’ün tüm insanlar[yla iliNkileri
vard[r. Bak[rköyspor Vakf[ örnek bir
kuruluN ayn[ zamanda Bak[rköy’ün
ortak paydas[ olan bir kuruluNtur.
Vakf[n, Bak[rköyspor Kulübü ile olan
irtibatlar[ Bak[rköyspor Kulübü’ne
maddi destek saKlamak, tesis desteKi,
sporcu desteKi, muhasebe desteKi
saKlamak gibi iliNkileridir.
/NAN Ç
Vakf[n bir hizmet anlay[N[ vard[r. Sosyal tesis
iNletmeciliKi ve sosyal hizmet anlay[N[ içinde
hareket eden bir yap[ya sahiptir. Vakf[n temel
amaçlar[ndan birisi de sporu sevdirmek ve
yayg[nlaNt[rmakt[r.
Vak[f kurulduKu günden bu yana burada 50 bin
çocuKumuza spor yapt[rm[N[z. Çok say[da üyemiz
ve misafirlerimiz de bu tesisin deKiNik sosyal
faaliyetlerinden yararlanm[Nlard[r. Dolay[s[yla
vakf[n yapm[N olduKu iN, Bak[rköy’de önemli bir
iNtir.
Vakf[n kuruluNu ile bugüne kadar geliNi esnas[nda
deKiNik evreler olmuNtur. 1986 y[l[nda bu yerlerin,
sosyal tesislerin yap[lmas[ ile ilgili belediye
taraf[ndan bir ihale düzenlenmiNtir. O günün
koNullar[ içinde derme, çatma bir tesisi yap[lm[Nt[r.
Fakat bilhare bu tesisin fiziki kapasitesinin sosyal
amaçlar[n ve sportif amaçlar[n daha geniN platformda olmas[ konusunda yap[lan iNler vak[f
taraf[ndan, iNletmeciler taraf[ndan kontrol
içersinde yap[lm[Nt[r. Ve bu yap[lan hizmetlerin de
ödenmesinde üyelerimizin ödedikleri aidatlar ve
giriN ücretleri ile katk[ saKlam[Nlard[r.
Toprakla ilgili tabiki bir belediye hakk[ vard[r,
65 y[ll[k geçmiNi olan Bak[rköyspor
Kulübü bir çok sporcu yetiNtirmiNtir.
Kupalar kazanm[Nt[r, madalyalar
kazanm[Nt[r.
2003 y[l[nda Bak[rköy Belediyesi ile vak[f aras[nda
baz[ sorunlar oldu. Bu nedenle belediye ve vak[f
kullan[m protokolü imzalad[, bu protokol Nu
an da bizim elimizde. Bu protokolde
herkesin hak ve yükümlülükleri ortaya
kondu. Bunun yan[nda daha önceden yapiNlet-devret inNaat sözleNmesi yap[lm[Nt[.
Belediye encümeni bunlar[ da kabul etti.
Ve geçen süreç itibariyle herkes görevlerini
yerine getirdi. Bu Nekilde devam ederken
Bak[rköy Belediyesi bize tahliye yaz[s[ gönderdi. Bu yaz[y[ protokol yükümlülüklerine
uymad[K[m[z için göndermiNler. Alt[ boN bir
ifade bu. MüfettiN raporlar[nda belediyeye
bitlerle ilgili usulüne uygun hareket et
denmiN, tamam et. Ama biz senin iN
ortaK[n[z, kirac[n[z deKiliz ki. Bak[rköy
Belediyesi, :Nletmeci ve Bak[rköyspor Vakf[
bir akit imzalam[N, akit burada. Dolay[s[yla
hesab[ kitab[ görülecek, alt[ çizilecek, ondan sonra
sen mal[n[ alacaks[n, yeniden iNletmeye vereceksin
ya da devam edeceksin.
Denetçiler, örnek bir kuruluNtur, aksayan bir Ney
yoktur dediler ve bunu raporlar[na yazd[lar.
Problemi ç[kartan belediye.
BaNkan[n istifas[ dramatik bir olay deKildir, olabilir.
Ama bunu bu Nekilde anlatarak, çekip gitmenin ne
manaya geldiKini biz anlayamad[k. Belediye
baNkan[n[ etraf[ndaki insanlar[n yanl[N
yönlendirdiKini düNünüyorum.
Naci EkNi:
Biz Bak[rköy’ün emektarlar[y[z. Bak[rköy’de Nu
anda ne varsa biz yapt[k. Yani Nöyle, yer alt[
çarN[s[n[ biz yapt[k. Meydan[ biz yapt[k, sahilleri biz
açt[k, geçitleri biz yapt[k. YeNilköy-YeNilyurt Sahillerini biz açt[k. Bizden sonra 6-7 belediye baNkan[
geldi, geçti. Bak[rköy’ün fiziki yap[s[nda malesef
hiçbir deKiNiklik yap[lmad[. Vakfa da yeterince
sahip ç[k[lmad[, Bak[rköyspor Kulübü’ne de yeterince sahip ç[k[lmad[. Malesef gelen arkadaNlar
Bak[rköy’ü basamak olarak kullan[p, bir an önce
yukar[ya nas[l gideriz diye düNündüler, bir k[sm[
da gitti. unu söylemek istiyorum Bak[rköy
sevgisinin azl[K[ hem vakf[ maKdur etti, hem
Bak[rköyspor Kulubü’nü
maKdur etti, hem de Bak[rköy’ü
maKdur etti. Böyle
olmamal[yd[. Yani :ncirli Caddesi niye bir :stiklal Caddesi
olmas[n, rahatl[kla olabilirdi
ama ilgilenmediler.
Biz Bak[rköyspor Kulubü kimseye muhtaç olmadan kendi
gelirini temin etsin diye
Bak[rköyspor Vakf[’n[ kurduk,
amac[ Bak[rköyspor
Kulubü’nün giderlerini
karN[lamak, kimseye muhtaç
etmemek ve baNar[lar[n[n
devam ettirilmesini saKlamakt[.
Biz tahsisi yapt[k. Ama bir
arkadaN[m[z yürütmeyi durdurmak için :dare
Mahkemesi’ne müracaat etti. :dare Mahkemesi’nin
3 üyesinden hukukçu olmayan 2’sinin imzas[ ile
buras[n[n Bak[rköyspor Vakf[’na tahsisini
engellediler. Yap[lmas[ gereken ondan sonra gelen
belediye baNkanlar[n[n eksiKi tamamlay[p, buray[
Bak[rköyspor Vakf[’na vermesiydi. Tabi Bak[rköy
Belediyesi buraya bir miktar yat[r[m yapt[ ama bu
kadar deKildi. Bu gördüKünüz tesisler daha sonra
üyelerin katk[lar[yla, ticari iNletmenin gelirleriyle,
yap-iNlet-devret uygulamas[yla bu hale getirildi.
Yani Bak[rköy Belediyesi’nin yapt[K[ndan daha
çoKunu siz üyeler ve vak[f yapt[. Buradaki gelir
kimsenin cebine gitmiyor. Buran[n geliri sporcuya
gidiyor, spora gidiyor. :Nte 50 bin sporcu yetiNtirdi
buras[. :ftihar etmemek mümkün deKil. Bu bir
Nekilde bizim vesile olduKumuz bir Ney. BaNka
belediyeler belediye bütçesinden paralar vererek
spora hizmet ediyorlar, Bak[rköy Belediyesi’nden
tek kuruN para ç[kmadan Bak[rköyspor Vakf[ spora
hizmet ediyor. Öyle bir ayr[cal[kta var. Buran[n
gelirleri birirlerinin cebine gitse belediye baNkan[
hakl[d[r.
ikayet Nu, buralar[n kiras[ az. DoKru ben de
kat[l[yorum. Buralar[n kiras[ az. Peki kim
artt[racakt[ bunu.
Belediye, belediye
baNkan[ artt[racakt[.
Belediye baNkan[ hem
belediye baNkan[yd[, hem
de vak[f baNkan[yd[. Sen
belediye baNkan[n[n,
seçilmiN adam[n gücünün
ne olduKunu biliyor
musun? DaK[ yerinden
oynat[r, hem belediye
baNkan[ hem de vak[f
baNkan[ olarak “Gel
arkadaN senin verdiKin
para azd[r. Gel
anlaNal[m. Senin de
emeKin var tamam, Nunu
doKru dürüst rayiç bedele getirelim. Vakf[n da
geliri arts[n, spora hizmeti daha da yükselsin”
demesi gerekir. u anda bunu demek kimin görevi, mevcut belediye baNkan[n[n görevi. Vak[f
baNkanl[K[ndan ayr[lmak yerine hem vakf[ yönetecek hem de belediyeyi yönetecek. Ne eksik ne
kusur varsa hepsini düzeltmek elinde.
N AC/ EK,/
YAZININ DEVAMI
17
BAKIRKÖYSPOR VAKFI TAHLGYE KARARI TARTI*ILIYOR
Her Bey elindeyken bunu düzeltmek varken, her
türlü yasal statü yerine getirilmiBken, iBletme de
maydonoz bile hesaba girmiBken, “Ben vakNf
[email protected] istifa ediyorum” demek vakfa bir
saldNrN nedeniyle olabilir ancak. Biz bu vakfN
diBimizle, [email protected] kurduk. Böyle bir saldNrNya
karBN durmak hepimizin görevi. Tamam saldNrdNn,
yazN yazdNn, hadi Allah’a NsmarladNk diyecek halimiz yok. Bu iBin yasal direnci var Hamdi Bey ve
Ahmet Bey yapNyor, siyasi direnci var [email protected],
sosyal direnci var iBte sizlersiniz. Sizler de [email protected] bu
yapNlanlarNn bir haksNzlNk [email protected]
düBünüyorsanNz, bunun [email protected] hep birlikte yerine
[email protected]
unu söylüyoruz. 4lla burasN böyle kalsNn diye bir
Bey yok. Bu arsa gerçekten yüzük taBN kadar
[email protected] bir arsadNr. BurasN belli bir
[email protected] vakNf için de, üyeler için de,
belediye için de en üst seviyede katkN getirilebilir.
BurasN yNkNlNp yeniden yapNlabilir. Yerin altNna
inilebilir. BunlarNn hepsi yapNlabilir Beyler, zor
Beyler [email protected] BurayN yaptNrmak zor [email protected] O kadar
[email protected] bir yerki. 4Bletmecisiyle de oturulup,
konuBulabilir. Çözülür ama burayN yapmak için
sevgiyle yaklaBmak, baBarNlN olmayN kafaya koymak
ve inanmak gerekiyor. Bu konuda ben Bahsen çok
kNrgNnNm. Mevcut belediye baBkanNmNz buranNn
kurucusunun ben [email protected] biliyor. Kongre yaptNk,
onu vakNf baBkanN seçtik. Böyle bir hücuma geçmeden önce bana sormasN lazNmdN. Burada böyle
Beyler oluyor, sen buranNn kurucususun bir
konuBalNm ne yapabiliriz, nasNl daha iyi hale
getirebiliriz, bir fikrin var mN” diye sormasNnN bekliyordum açNkçasN. Ben olsam sorardNm. Buna hakkN
yok. Kimse burada bir çNkar peBinde [email protected] BurasN
spora hizmet ediyor, üyelerine hizmet ediyor. Her
kademe de mücadelemizi sürdü[email protected]
[email protected]
üzerine Belediye BaBkanNmNz Bülent [email protected],
“Bir toplantN düzenleyin. Bu durumu BakNrköylü
vatandaBlarNmNzla paylaBalNm. Ben vakfNn yöneticilerine teBekkür etmek istiyorum. Ve ayrNca böyle
bir vakfNn baBkanN olmaktan dolayN gurur duyuyorum” dedi. Sö[email protected] bu. Bu toplantN düzenlendi.
Burada denetim raporu okundu. Denetçiler
raporlarNnN beyan ettiler. Ama arkasNndan belediye
baBkanNmNz “Biz tahliye yazNsN gönderdik. Bu iB
davaya giderse ben masanNn iki tarafNnda olamam.
Yani belediye baBkanN olarak davacN, vakNf baBkanN
olarak davalN olamam. DolayNsNyla ben bu
görevden affNnNzN istiyorum. Ben asli görevime
belediye [email protected] dönüyorum” dedi. imdi
Naci Bey’in sö[email protected] gibi burada çok büyük çeliBki
var. Belediye baBkanNmNz Bikayetlerini açNkça
söylemelidir. Bu alanda ileriye yönelik herhangi bir
tasarrufu ve projesi varsa bunu da BakNrköylüler’e
açNklamalNdNr. Burayla ilgili düBünçesini
baBkanNmNza sorduk. Üstelik ben dedim ki,
belediyenin himayesinde kurulmuB bir vakNftNr. 3
tane [email protected] vardNr. Belediye, vakNf ve spor kulübü.
Bu üçü müBtereken belirli bir uzlaBN içerisinde
çalNBma zemini [email protected] burada baBarN
beklemeyin. Sizin BakNrköy’e baBkan olmanNzNn
amacN bu kurumlarN ihya ederek, düzelterek,
geliBtirirek yaBatmak mNdNr, yoksa yok etmek
midir? Bunu çok açNk ve net kendisine sordum.
Cevap olarak “hukukta görü[email protected] dedi. imdi
neticede BakNrköy Belediye Encümeni’nin burasN ile
ilgili 25 Eylül 2014’de [email protected] bir tahliye kararN var.
SözleBmemizin, protokolümüzün feshi ve buranNn
tahliyesi için bize 3 ay süre verdi. Biz
hazNrlNklarNmNzN yaptNk. Yasal süre içinde davamNzN
aç[email protected] Biz halen ihtilafNn karBNlNklN anlayNB ve
uzlaBN içinde çözü[email protected] inanNyoruz.
Bu tesisler tekrar spora hizmet anlamNnda her
yaBtan BakNrköylü vatandaBlarNmNza hizmet verecek
daha ç[email protected] daha modern dönüBüme [email protected] mN?
Av. Ahmet Rüstem Sanay:
ve herkesin içine sinebilecek
BakNrköy’de [email protected], BakNrköy’de
BakNrköyspor VakfN ve
büyüdüm, BakNrköy’de okudum,
BakNrköyspor yaratabilir
BakNrköy’de yaBamNmNzN sürdürüymiyiz? düBüncesindeyiz.
oruz ve BakNrköy’de de ö[email protected]
Halen de bunun arayNBN
AynN zamanda BakNrköysporluyum.
içindeyiz. Fakat karBN
YeBil-siyah renklere sevdalNyNm. 27
taraftan tahliyenin
yaBNndayken BakNrköyspor’a
dNBNndaki amacN
yönetici oldum. O gün bugündür
çö[email protected] için ve
bu sevdam asla bitmedi. u anda
buranNnda Ataköy’ün
BakNrköyspor VakfN’nNn mütevelgö[email protected] 20 dönüm
lisindeyim ve vakfNn hukuk
arazinin [email protected] ve
müBaviriyim.
bunun üzerinde olabileYeni belediye seçildikten sonra,
cek yapNlaBmanNn
geleneksel olarak Belediye BaBkanN
herkesin iBtahNnN çok
Bülent [email protected] vakNf
fazla kabartan bir
[email protected] teklif edildi. Ve bu teklipozisyonda [email protected]
fi kabul etti. Geldikten kNsa bir süre
biliyoruz. Biz bu iBin
sonra BakNrköyspor’un 8-10 yNl
hukuksal boyutunda
önceki borcu nedeniyle, icra
buranNn spor faaliyetdosyasN tozlu raflardan çNkarNldN ve
lerinde devam etmesini
BakNrköyspor VakfN’na bir ödeme
savunurken, sosyal
A v. A H M E T R Ü S T E M S A N A Y
belgesi gönderildi. Belediye
anlamda bir vatandaB
baBkanNmNz bu yazNyN gönderdikten
bilinciyle buranNn asla ve
sonra biz de haklN olarak itiraz ettik. “Bu
asla ranta kurban edilmemesini istiyoruz. Bu konuBakNrköyspor’un borcudur, BakNrköyspor VakfN’nNn
da da tüm BakNrköylüler’in [email protected] gerekirse
böyle bir borcu yoktur, BakNrköyspor Kulübünü’nün yanNmNzda görmek istiyoruz. Çünkü bu destek netBu anda bu borcu ödemeye imkanN yoktur, böyle
icede idari yöneticilerin de geri adNm atmasNna
bir parasN yoktur. Bu borçtan dolayN vakfNn üzerine
sebebiyet verebilir. Yani burada bir tek hedef var.
gelirseniz, vakNf BakNrköyspor’a aktarmasN gereken
Bu sosyal tesislerin ve bu spor tesislerinin
paralarN aktaramaz, neticede BakNrköyspor liglerde
korunmasN, geliBtirilmesi, güzelleBtirilmesi, gelirmücadele edemez, bu kadar genç insana da
lerinin arttNrNlmasN. Ama asla ve asla burada ne
hizmet veremez.” dedik. BakNrköyspor VakfN’na
[email protected] [email protected], alNBveriB merkezi, otel, bina
yapNlan birinci atak buydu.
olabilir bunlarNn ö[email protected] Türkiye’de çok fazla
4kinci atak ise, baBkanNmNz dedi ki, [email protected]
yaBNyoruz. Bu anlamda herkesin duyarlN olmasN en
denetleme Birketine ben bu vakfNn hesaplarNnN
büyük beklentimizdir.
[email protected], emin olmak istiyorum. Buna
Encümen kararNnda 2 tane gerekçe gösterilmiB.
buyrun dedik. Bütün hesaplar gelen denetçi
Birinci gerekçe, protokol BartlarNna [email protected]
arkadaBlarNn önüne konuldu. Gelen denetçi
diyor. Bizim BakNrköy Belediyesi ile [email protected] proarkadaBlarNmNz da bir hafta-on gün burada
tokol 12 maddeden ibaret bir protokoldür. 2003
çalNBtNlar. Bir rapor düzenlediler. Ve bu raporu
yNlNnda yapNlmNBtNr. Dönemin baBkanN Ahmet
belediye baBkanNna takdim ettiler. Raporda
BahadNrlN’nNn imzasNyla yapNlmNB bir protokoldür.
BakNrköyspor VakfN’nNn çok düzgün bir muhasebe
Protokol BartlarNnda sadece ve sadece sö[email protected],
sisteminin [email protected] ve hatta denetçilerin raporunda
vakNf protokolünde de olan maddelerdir ve
Birketlerde ve devlete [email protected] kitlerde bile bu kadar
buranNn gelirlerinin spora aktarNlmasNdNr. Bu noktadüzgün hesap [email protected] beyan ettiler. Bunun
da BakNrköyspor VakfN A’dan Z’ye protokol
BartlarNna uyuyor. Yani özürlüye de spor
yaptNrmNBtNr, gençlere de spor yaptNrmNBtNr,
BakNrköyspor’un ihtiyaçlarNnN karBNlamNBtNr ayrNca
bir takNm kamu kuruluBlarNndan gelen ailelerin
çocuklarNna da havuzda da yüzme imkanN
[email protected], tenis oynatmNBtNr. Bu konuda protokol
BartlarNna uymamak maddesini asla ve asla kabul
etmiyoruz. Bunu yaptNk ve bunu onlarca klasörle
ispatlayacak durumdayNz. 4kinci gerekçede de
4çiBleri [email protected] müfettiBleri tarafNndan yapNlan
teftiBte belediyeye ait çok sayNda taBNnmazNn uzun
yNllardan bu yana kullandNrNlmasNnNn yasal
[email protected] gerekçesine dayanNyorlar. imdi bu
4çiBleri [email protected] müfettiBleri Türkiye genelinde
bütün belediyelerde çok uzun süreli kullanNmlarda
bu maddeyi çalNBtNrmaya çalNBNyorlar. Fakat bu
gerekçenin bizle ilgili bölümünde de sakatlNk var.
Çünkü bakanlNk müfettiBlerinin BakNrköyspor
VakfN’nNn bu noktada [email protected] dair belediyeye
dair bir uyarNsN yok. Üstüne üstlük biz burada
kiracN [email protected], biz burada protokol BartlarNna göre
BakNrköy Belediyesi’nin yapmasN gereken bir
hizmeti üstlenmiBiz. Yani biz olmasak, BakNrköy
Belediyesi BakNrköy’ün sporuna hizmet etmeyecek
mi?, Biz belediyenin bu asli görevini üzerimize
almNBNz. Ve bu noktaya gelmiBiz. Ama bu Bekilde
çNkNn, edin demek hoB bir Bey [email protected] Bu
gerekçelerin hiçbiri mantNklN [email protected] Biz yürütmeyi
durdurma davamNzN aç[email protected] Tecrübeli hukukçu
olarak davayN kazanNrNz, ya da kaybederiz diye
görüB belirtmem yanlNB olur ama Bunu altNnN çizerek söylüyorum. Hep beraber [email protected] 4dare
Mahkemesi’ne. Sizler de belki müdahil olarak
davaya dilekçe koyacaksNnNz. Bunu sadece 3-5
kiBinin baBkaldNrNsN olarak görmeyin. Bu mülkün,
BakNrköy’deki bu [email protected] arazinin, sportif amaca
uygun kullanNlmasN için verilen bir sosyal
mücadeledir.
Üyelerin sorular* ve Naci Eki”nin cevaplar*;
Kulübün gelirleri nereden? VakNf, kulübe yardNma
ne kadar mecbur?
Bu vakfNn kuruluB amacN BakNrköyspor Kulübü’ne
yardNmdNr, katkNdNr. BakNrköyspor Kulubü’dür asNl.
Yani vakNf baBka yere harcayamaz, sadece belli bir
yüzdesini memuru için harcayabilir; o da yüzde
20’dir. KarNnNn yüzde 80’ni BakNrköyspor Kulubü’ne
vermek zordundadNr. Biraz önce BakNrköy Belediyesi, BakNrköyspor Kulubü’nü icraya verdi denilen
BakNrköyspor Kulubü’nün borcu varya o da bir
Bekilde iBi yasaya uydurmak suretiyle vakNf
tarafNndan ödenmiBtir. Onu belirtmeliyiz. Borcu
ödenmiBtir. Burada BakNrköyspor Kulubü’nün
sporcularN ne Hamdi Bey’i tanNr ne Ahmet Bey’i, ne
Kenan Bey’i tanNr. OnlarNn aylNklarN kimse bilmeden, kimseye minnet etmeden [email protected] bankadaki hesaplarNna yatNrNlNr, onlar da bankadan çeker.
Yani o kulüplerdeki israf, kulüplerdeki paranNn
nereye [email protected] bilinmemesi gibi bir durum
BakNrköyspor Kulubü’nde yok.
Kulubün baBka geliri yok mu?
Kulübün baBka gelirleri devlet katkNsN. Onun için
kulübün 3. Lige çNkmasN gerekiyor. 3. Lige
çNkarmak içinde 300-400 bin TL lazNm. 3. Lige
çNktNktan sonra da BakNrköyspor VakfN’nNn ve
devletin [email protected] ile gayet baBarNlN bir kulüp haline
gelebilir. Beklentimiz BakNrköy Belediyesi’nin,
belediye baBkanNmNzNn bu meseleyi halletmesi, ve
BakNrköyspor’un 3. Lige çNkmasNnN [email protected]
Ama bu uygulamayla karBN karBNya kalmak bizi
gerçekten üzmektedir.
BakNrköyspor Kulübü derken sadece futboldan mN
bahsediyoruz?
HayNr efendim. BakNrköyspor Kulübü’nün Bu anda
370 tane sporcusu var. Tenis, basketbol, voleybolda BampiyonluklarN var. BakNrköyspor’dan yetiBen
sporcularNmNzNn uluslararasN alanda baBarNlarN var.
BakNrköyspor’un borcu ödendi mi?
Evet. Direkt olarak bankaya yatNrNlmadN ama bir
yolunu bularak kulübe vererek kulüp vasNtasNyla
bu borcun ödenmesi [email protected]
YAZININ DEVAMI
18
BAKIRKÖYSPOR VAKFI TAHLGYE KARARI TARTI*ILIYOR
Neden atNlmak isteniyor?
Borçtan dolayN [email protected] herhalde tahliye. u olabilir,
4çiBleri [email protected] yazNsN. Uzun süre kalanlarN
tahliye edin diye yazNsN. Ama biz klasik kiracN
[email protected] Biz buranNn [email protected] Burada üyelerin
gelirleriyle burasN yapNldN. Her ay burayN yapan
yap-iBlet-devretçiye BakNrköyspor VakfN para ödüyor. Yani sadece belediyenin
[email protected] [email protected], BakNrköyspor
VakfN’nNn harcamalarN var
burada.
Bizler üyeler olarak maddi
manevi nasNl destek verebiliriz
sürece?
Maddi bir destek beklemiyoruz. Burada gelip mahkemeye müdahil olma hakkNnNz
var. Müdahil olmanNzN istiyoruz. Biz belediye
baBkanNmNzNn yNpranmasNnN,
üzülmesini istemeyiz. Daha
yeni iBe baBladN. ÇalNBacak,
hizmet edecek. Kendisine ben
bir Bekilde söyledim. Bize
yapNlan bu muameleye razN
[email protected] dolayNsNyla
belki de yanlNB bilgilerden dolayN bu meselelere
[email protected], vakfNn gerçek yapNsNnNn ne [email protected]
belki de kendisine tam anlatamadNk. Geri de
dönebilir, belediye baBkanN ve vakNf baBkanN
sNfatNyla burayN yüceltedebilir. Ama ben istifa ettim,
geriye dönmüyorum derse, buradan seçilecek vakNf
baBkanN ile el ele verip buranNn yücelmesini,
kusurlarNnNn giderilmesini [email protected] Varsa
[email protected], [email protected], [email protected], burasN
farklN bir yapN, buradaki insanlarNn hepsi baBarNlN,
belli seviyenin insanlarN. Bu baBarN böyle bir
kalemde silinip, atNlamaz, daha dikkatli
davran, otur, konuB, uygun bir çözüm
bul diyebilirsiniz. Bizim sizden beklentilerimiz öncelikle mahkemede müdahil
olmanNz. 4kincisi mahkemede bizimle
olmanNz. Üçüncüsü buranNn baBNna bir
Bey [email protected] zaman bizimle birlikte burada durmanNz.
Yasin Yavuz;
SayNn baBkan, ismim Yasin Yavuz.
Makine Yüksek Mühendisiyim. Ve Yerel
Yönetimler konusunda yüksek lisans
doktora yaptNm. Bugünkü toplantNda
aslNnda yapNlmasN gereken bir konu
var. Belediye baBkanN istifa etti. VakfNn
baBkanN yok. Buradaki mütevelli
heyetinde bir karar alNnNp, vakNf [email protected] sizin
bir an önce seçilmeniz gerekmekte. 4kincisi,
buradaki üyelerin iradesi bu. imdi süre azaldN.
Ahmet kardeBimin anlattNklarN bizi korkuttu, ürküttü. Sanki burayN bir rant gözüyle görüp, peBkeB
çekecek gibi bir havaya büründüm. Hiç bu konuya
da müsade etmeden bir an önce hukuki davanNn
açNlmasN ve bütün arkadaBlarNmNzNn bu hukuki
davadan haberdar olabilmesi için mahkeme
sürecinin takip edilmesi gerekir.
Belediye baBkanN, vakNf baBkanN iken daha olumlu
olsaydN bu problem çözülebilirdi diye
düBünüyorum. Ö[email protected] kira problemse, kirayN
arttNrabilirdi, Bimdi biz böyle bir öneri ile gidemiyor
muyuz?
Belediye baBkanNmNz vakNf baBkanN olmazsa vakNf
tabiki kendine bir baBkan seçecek. O vakNf yönetim
kurulu üyeleri ve baBkanN buradaki kiracN ile ilgili
tabiki konuBacak. Raiç bedeli gerçekleBtirmek
belediye baBkanNnNn göreviydi, vakNf baBkanN
[email protected] dönemde ayrNlNp gitmek yerine. VakNf yönetiminin görevi de burayN da raiç bedel düzeyine
getirmekti.
Av. Ahmet Rüstem Sanay:
Ben iki tane konuyu söyleyeyim. Bir tanesi
KavaklNpark, bir tanesi de Varan Tesisleri.
KavaklNpark, belediyenin [email protected] ihale ile verilmiB.
Yani belediyenin imzasN ile, kararN ile verilmiB bir
iBletmedir. Ve dolayNsNyla bizim o iBletmeciden
belediye kirasN çNktNktan sonra bize kalan parayla
söylenen amaçlar [email protected] BakNrköyspor’a
hizmet edilmeye çalNBNlmaktadNr. Yani biz vakNf
olarak tek baBNmNza oradaki kiracNya kirayN arttNr ya
da arttNrma deme hakkNna sahip [email protected] Üstüne
üstlük oranNn da tahliyesi için giriBimde
bulunulmuBtur. OranNn da tahliye edilmesi sonucunda BakNrköyspor VakfN’da çok ciddi bir kazanç
kaybNna [email protected] Burayla ilgili konuya
gelince, burasN da arkadaBlar yap-iBlet-devret
modeline göre verilmiBtir. 4Bletmeci bütün bu
binalarNn hepsini kendisi yapmNBtNr. Neticede yapiBlet-devret sözleBmesi BakNrköy Belediye Encümeni’nce tasdik edilmiBtir. Bu kiralarNn kabulü yine
bizzat belediye tarafNndan yapNlmNBtNr. Buradaki
arttNrNmlarNn BakNrköyspor VakfN tarafNndan
yapNlmasN hukuken mümkün [email protected] Onun için
diyoruz ki, BakNrköyspor VakfN ve belediye bu
iBlerin çözümünde mutlak ve mutlak dirsek temasN
halinde olmalNdNr. unu bir daha söylüyorum.
BakNrköyspor VakfN buralarNn gelirlerinde asla ve
asla tek baBNna bir artNB [email protected] bunu bilesiniz.
Naci EkBi:
Ahmet Bey hukuki tarafNnN
söylüyor. Bir de iliBki tarafN var
bunun. imdi burasN yapNlmNB,
vakNf tarafNndan yapNlmNBta
sonra birilerine kiraya veriBmiB
[email protected] Burada binayN yap, otur,
hem vakfa para ver, vakNf o
paranNn bir kNsmNnN sana
[email protected] iBin bedeli olarak
ödesin formulü var. imdi
vakNf gayet haklN olarak müracaat etmiB, demiBki arkadaB
buraya [email protected] iBin bedeli
nedir? Bunu bir tespit edelim
ki, sen burada bu iBi yaptNn
diye kaç yNl oturacaksNn belli
olsun. Bunu belediyeye müracaat etmiB. DemiBki, belediye
ya sen yap ya da akredite ekspertiz firmasNna ver,
buralara kaç para harcanmNB bakalNm. Kaç para
harcamNB ki bizim ödemelerimizle kaç sene oturacak. Belediye olur biz bunu yapalNm demiB.
4Bletmeci de belediyenin bunu yapmasNnN kabul
etmiB. Belediye bu iBi 7 senedir 10 senedir yapNp,
tamamlayNpta, bu arkadaBNn buraya [email protected] para
budur dememiB. Belediyenin bunu yapmasN lazNm.
AyrNca Ahmet Bey’in kiranNn arttNrNlmasN ile ilgili
[email protected] [email protected]
Ziraat Fakültesi Bölüm BaBkanN Prof. Dr.
Bülent NazlN:
4Bin hukuki tarafNndan bahsettiniz, ben
iBin etik tarafNndan söz etmek istiyorum.
Biz baBkanNmNza BakNrköy halkN olarak
seçildikten sonra destek olduk. YanNnda
olduk. Geleneksel olarak vakNf baBkanN
da yaptNk. Yönetim kurulumuza
baBkanlNk etti, bazN konularN konuBtuk,
tartNBtNk. Ama baBkanNn bize karBN samimi [email protected] hissettim ben bir yönetim
kurulu üyesi olarak. Biz onun
baBkanNmNz [email protected] halde bize
belediyedeki olaylarN hiçbir zaman
aktarmadN. Hem bizim baBkanNmNz oldu,
hem belediye baBkanN ama bize hiçbir
zaman taraf [email protected] söylemedi.
DolayNsNyla ben bunu saygNsNzlNk olarak görüyorum.
Yani baBkansa baBkan. Hepimizin burada kendi
[email protected] var. Herkes baBkan. BaBkanNmNz öyle bir
hava yaratNyor ki, yönetim kurulu baBta olmak
üzere bu vakNf rant peBinde. 4Bte burasN Bu kadar
parayken, kaç senedir Bu kadar para. Bu da çok
çirkin. Birde ne yapNyor, etik olmayan Bekilde
akredite bir kuruluBa [email protected] diyor,
denetletiyor, “Tebrikler ne kadar güzel iBletilen bir
vakNfmNB” diyor sonra da taraf oluyor. Gerçekten
çok saygNsNzca bir Bey. Vakfa, yönetim kuruluna
vakNf üyelerine, vatandaBNna yapNlmNB büyük bir
ayNp bence.
(Yavuz ARPACIK)
19
ArkadaBNmNn
[email protected] masal
gibi ama gerçekten yaBanmNB olayN
dinlerken yerde
yürüyen
hayvanlarNn, gökte
uçan kuBlarNn ne
kadar sevgi dolu,
vefakar, teBekkür
etmesini bilen
canlNlar oldu@unu
düBündüm.
“Hayat kNsa, kuBlar
uçuyor...” diyen
Cemal Süreyya...
kanadNnN çNrpan
sevgili kargasN ona
bir kez daha bakNp
uçup gider.
A T A K ÖY E M L A K
Ev sahibi hanNm
hemen içeri girer.
Üstünü baBNnN
de@iBtirip do@ru
adanNn Belediye
BaBkanN’na gider.
BaBNna gelenleri
anlatNp yardNm
ister.
30 YILLIK TECRÜBE LE
Kimbilir kimin saatidir bu?
”Bir kuB düBünür
bu bahçelerde,
altNn tüyü sonbahara
uygun.“
Ahmet
HaBim’in
ölümünden bir kaç hafta önce
yazdN@N iki dizesi...
Belediye BaBkanN
adada duyuru
yapNp bulunan
saatle ilgi
afiBler
hazNrlatNr.
”Saatin
sahibi aranNyor!“ yazNlN afiBler...
Yasemin BAYER
SATILIK - KRALIK
GAYRAMENKULLERANAZDE HAZMETANAZDEYAZ
(212) 559 80 80 - 661 20 20
0532 236 47 07
Adres: Ataköy 4. K7s7m Çar7s7 No:2 Ataköy 3-4-11 Mahalle
BAKIRKÖY / 9STANBUL
Kargan3n Teekkürü
“ÇamaBNr asNlN ipte
Duran küçük serçem
Bana acNyarak mN bakNyorsun?
Halbuki ben güneBin
Ve ilk beyaz
yapraklarNn
altNnda
Senin uçuBunu
seyredece@im.”
diye yazan Melih
Cevdet Anday...
Ve Tevfik
Fikret’in dizeleri
geldi aklNma:
“KuBlar uçar.
Ben koBarNm.
OnlarNn kanatlarN var.
Benim kanadNm kollarNm.
KuBlar kanadNnN çNrpar,
Ben de kolumu sallarNm.
Uçun kuBlar, uçun kuBlar,
Hepinizle yarNBNm var.”
Bir kaç gün sonra bir bayan
belediyeye gelir. Belediye
BaBkanN’na çNkNp saatin kendisine
ait oldu@unu belgeler. “Saatin
maddi de@eri yüksek
ama benim için
manevi açNdan her
Beyden daha de@erli.
Çünkü onu dünyasNnN
de@iBmiB olan babam
hediye etmiBti bana.”
diye anlatNr.
Saatin nasNl seyahat
etti@i ise ortaya çNkar.
Saatini çay fincanNnNn yanNna
bNrakNp çalan telefona koBan hanNm
aslNnda saatin yok oldu@unun
farkNna varmNBtNr o an. Ama
terasNndaki masanNn üstünden o
saati eve girmeden kim alabilirdi
ki?
ArtNk alan belli olmuBtur...
4nsanlarla kuBlarNn yarNBabilece@i
arkadaBNmNn bir karga ile onu
Büyükada’daki iki katlN evinin
terasNnda besleyen ev sahibesinin
yaBadNklarN çok güzel kanNtlNyordu.
Yaz aylarNnda her gün evin
terasNna gelen kargaya yem ve su
veren ev sahibesi oturdu@u yerden
onu izlerken büyük bir keyif
alNyordu. Karga yeme@ini bitirip
suyunu içtikten sonra uçup gidiyordu. Hem ev sahibesi hem de karga
için rutin bir iBe dönüBen
akBamüstü ortak yaBadNklarN
zaman da uçup gidiyordu.
Ama bir akBamüstü ev sahibesi
hanNm her zamanki saatte terasNna
çNktN@Nnda gördükleri karBNsNnda
BaBNrNp kaldN. Sonra korktu. Çünkü
böyle bir Bey satNn almamNBtN.
Rolex marka çok pahalN bir saat...
Saat balkondaki eski ahBap
masanNn üstünde pNrNl pNrNl
parlNyordu. Bugün kimse onu
ziyarete gelmemiBti ki... Hani olur
ya, insan kimi zaman kolundan
saatini çNkarNr masanNn üstüne
bNrakNr. ArdNndan da unutup gidebilir...
Çevresine bakNnNr. Sevgili kargasN
kapkara gözleriye onu izlemektedir. Bir an göz göze gelirler. HNzla
KargalarNn en zeki hayvanlarNn
baBNnda geldi@i söylenir. Gerçekten
de bu tanNmlama çok do@ruymuB.
Karga, kendisini sürekli besleyen
ve onu seven ev sahibesine karBN
vefa borcunu ödeyerek teBekkür
etmek istemiB.
MasanNn üzerinde duran saati alNp
kendisine sürekli ilgi gösteren çok
sevgili hanNma getirmiB... Kendince
sevgisini ve minnet duygularNnN
böyle belirtmiB.
Unutulan sözlerin, yitirilen de@er
yargNlarNmNzNn, sevginin, saygNnNn
yok oldu@u dünyamNzda biz insanlara bu ne güzel bir ders mi desem
yoksa ibretlik bir olay mN?
“KuBlar do@a adlN annenin
çalgNcNlarNdNr.” diyen
Gavin Douglas...
“Hayat kNsa,
KuBlar uçuyor...” diye yazan
Cemal Süreyya.
KuBlar uçuyor. Ama uçarken de
yalnNzca do@aya de@il,
insano@lunun yaBamNna da renk
katNyor.
KuBlarNn yaBamN sanki biz insanlardan daha istikrarlN...
Mutfam
Yeilköy
Mutfa$2m Ye ilköy
evinizin mutfa$2nda pi en yemekler kadar
do$al ve sa$l2kl2 lezzetler sunuyor.
Ev ve i%yerlerine yemek sipari%i al,n,r.
Adres: 'evketiye Mah. Hatboyu Cad. Canik Pasaj7 No:8 Yeilköy / 9stanbul
0212 663 39 19
ONUR EMLAK
EMLAK VE GAYRMENKUL
DANI*MANLIK OFGSG
(212) 559 36 37 - 559 64 26
Adres: Ataköy 4. K7s7m Çar7s7 No:8 Ataköy 3-4-11 Mahalle
BAKIRKÖY / 9STANBUL
ÖRNEK
EMLAK
DAHGLG TGCARET
Real Estate
9smet DURMAZ
0532 272 64 47
Vahap ÜTEBAY
0532 467 10 52
Sat2l2k, kiral2k ev - i yeri, arsa
ilanlar2 ile hizmetindeyiz.
Ataköy 4. KNsNm ÇarBNsN
No:34 4stanbul
e-mail: ornekemlak@ttmail.com
Tel: (212) 661 00 90
(212) 559 54 94
Fax:(212) 559 75 99
20
Zaman zaman kiBilik bozukluklarN
K. Heinberg, Masterson gibi kuram
üzerine düBünmeyi seviyorum. Neden
bilimciler ile tam olarak örtüBmese de
bu noktada olduklarNnN, tüm kuram ve
ben böyle bakNyorum en azNndan.
ö@retilerden ba@NmsNz olarak anlaBu yazNmda BORDERL4NE, NARS4ST4K
maya, saf empati yapmaya
ve 4ZO4D kiBiliklerden bahsedece@im.
kalkNBNyorum.
Bahsedece@im bahsetmesine de Bimdi
Olmuyor tabi… Bu hiç de kolay bir
okurken kendinizden bir parça bulup,
Bey de@il. Tüm ö@rendiklerinizi sileüniversite yNllarNnda bizim düBtü@ümüz
mezsiniz. Benim de bir psikoterapist
hataya düBmenizden korkuyorum.
olarak onca yNl yüklendi@im bilgi
Lütfen kendinize teBhis koymayNnNz.
birikimim var ki belki de bu
Çünkü kiBilik bozukluklarN en tecrübeli
zannedildi@inin aksine iyi bir Bey
terapistleri bile yanNltacak kadar girift
olmayabilir.
yapNlanmalardNr ki bazNlarN bir arada
KiBiye sadece insan gibi yaklaBNmN
da bulunabilirler (obsesif ve paranoid
engelleyen bir mesleki deformasyon
yapNlanmalar gibi).
da olabilir. BunlarNn tamamN mümkün
Bu vesile ile kendimizden bir parçayN
iken ben kiBilik bozukluklarNna kendi
ya da birkaç parçayN yazNlanlara
penceremden, mesleki bilgimi (deforuygun bulduk diye hemen yaftayN
masyonumu da) elime
yapNBtNrmamNzNn
alarak bakmaya karar
kendimize haksNzlNk
veriyorum.
K44LER ve K44L4KLER üzerine KÜÇÜK NOTLAR olaca@NnN da söylemek
K44L4K, öyle bir olgu
isterim.
ki aslNnda kategorize edilemez ama deformasyonlarN
Birkaç cümle ile atNflar yaparak devam edelim
kategorize edilebiliyor ya da son olarak DSM-5 de
BORDERL4NE; SENDEN NEFRET ED4YORUM, BEN4
sunulmuB oldu@u gibi ki ICQ da bu iBe çok önceden
BIRAKMA tarzNnda ki yaklaBNmN ile karar verme
el atmNBtNr, öyle oldu@u var sayNlNyor.
mekanizmasNndaki bozuklu@u ve terk edilmeye karBN
4nsan tekil bir varlNkken ve de tikel aynN zamanda da
tolerans geliBtiremedi@ini açNkça ortaya koyar. YalnNz
ihtiyaçlarN açNsNndan tümel…
kalmaya da aynN oranda dayanNksNzdNrlar. Renkli
KiBili@i kategorize etmek mi?
kiBilikleri ile aranNlan insanlardNr. Su gibi
Çok içime sinmese de edelim bakalNm,
karBNlarNndaki kiBinin kabNnN doldurabilirler ancak
Bir insanNn yaBam biçimi, ona özgü psikolojik özellikkendi kaplarN di@eri olmaksNzNn boBtur.
leri, bilinçli ya da bilinçdNBN tüm davranNB örüntülerine
BNrakNlma ya da terk edilme düBüncelerine bile katve düBünce kalNplarNna kiBilik diyoruz.
lanamaz, iliBkiden iliBkiye atlayabilirler, sadece biri
DolayNsN ile düBünce kalNplarNnNn yanlNB oluBmasN
olsun diye ve içindeki boBluk duygusu ile yüzleBmeye
beyindeki nöronal a@larNn oluBumunu etkiler ki
dayanamadN@Nndan bunu dNBarNdan birileri ile doldurbununla birlikte ö@renme BemalarN, duygulanNmN,
maya çalNBNr ki çocuklukta muhtemel taciz öyküsü karar mekanizmasN, yaBama becerileri de domino
Bart de@il - vardNr. 4ntihar e@ilimleri, kNsa süreli bilinç
etkisi ile tetiklenir.
karNBNklN@N ve aBNrN zorlantN dönemlerinde psikoza
Örnekleyelim,
girip, çNkmalar görülebilir.
Çocu@un sorusu 2,5 yaB civarNn da anneden ayrNBma
Bu bozuklukta kalNtNmsal yatkNnlNktan da söz edilirse
istemi ile “Ben kimim?” olayNna dönüBür.
de iki uçlu duygu durum bozuklu@u ile karNBtNrmamak
AyrNBma sancNlN bir durumdur çünkü çocuk o zamana
gerekir.
kadar annenin davranNBlarNna göre kendisini
NARS4S4ST4K;
anlamlandNrmNBtNr.
Narsist ya da narsisistik kiBilik kendi içinde devalüe
Burada ki anne sözcü@ünü “bakNm veren” anlamNnda
edici ya da yüceltici tutumlar sergilese de ana cümlesi
kullanNyorum.
Budur; GEL4N BERABER BEN4 SEV4P, TAKD4R EDEL4M.
Anne tutarsNz, çocu@a ra@men davranNBlar sergiliyor,
E@er sevilip, takdir gördükleri bir iBleri ya da
ikide bir çocu@u de@ersizleBtiriyor ya da çocu@a
hayatlarN varsa buradan doyum elde etmek sureti ile
suçluluk yüklüyor ise bu dönemde çocuk ba@NmsNz
mükemmeliyetçi yapNlarNnN sürdürebilirler. Narsistik
hareket etmek istedi@inde anne otur, sus, yapma gibi
kNrNlma yaBadNklarNnda ise borderline gibi ortalN@N birsözcükleri lügatNnde ilk sNralara eklemiB ise çocuk
birine katmaktansa kabuklarNnN onaracak süreyi
kendilik geliBiminde sekteye u@rar. Annenin gözkendilerine tanNyNp, tekrar piyasaya çNkarlar. Empati
lerindeki dengesiz, ilgisiz ya da BartlN sevgi yansNmasN
kurma ve realiteyi anlama kendilerini koyduklarN
çocuk tarafNndan içselleBtirilir. Çocuk kendi
büstten aBa@N bakarak yaBadNklarN için fazla geliBkin
aynasNndaki gerçek yansNmasNnN keBfetmek yerine
de@ildir. Bu nedenle gerçek kNrNlmalar 40lN yaBlar ve
annenin gözlerini ayna olarak kullanmaya devam
üzerinde yaBanNr. Kendilerinden baBkasN ile ilgili
eder ve annenin onu nasNl gördü@ünü zannediyorsa,
olmadNklarNndan di@erlerinin gözünde nasNl
o kiBiye dönüBür.
göründükleri önemlidir, bu önemi kaybetmeye
4Bte kendilik algNsN böyle oluBan çocuk ileride bir birdayanamaz, hemen baBka aynalar bulurlar.
eye dönüBtü@ünde kendini gerçekleBtiren kehanet
AYNALANMA ihtiyaçlarN giderilmezse, psikoza giregibi annenin ona davranNB stilini yansNtan, gerçek
bilirler. A@Nr formlarN genellikle füzyonda yaBar.
kendili@i hiçbir zaman inBa edemeyecek olandNr.
Realiteyi kendi grandi öz bakNB açNsNna uydurur ve
Çocuk kendini anneden ayrNBtNramamNBtNr ki gerçek
saptNrNr. Böylece zeytinya@N gibi suyun üstünde
kendili@ini inBa edebilsin.
kalmayN baBarmaya çabalayNp dururlar.
Tabi kiBilik bozukluklarN bu kadar basite indirgene4ZO4D; MESAFEY4 BEN AYARLAMALIYIM,
mez; çevrenin, travmalarNn ve mizaç özelliklerinin
YOKSA ya KAYBOLUR ya da YANARIM.
hatta bazN kiBilik bozukluklarNn da - borderline, narizoid yapNlanmalar, ne çok yakNn ne de çok uzak bir
sistik, Bizotipal gibi - kalNtNmNn etkisi de oldu@u son
duruB sergilerler.
araBtNrmalarla bilinmektedir.
Bu yaBadNklarN Bizoid dilemma yüzündendir. KendileriKiBili@in çekirdekleri 0-3 yaB arasNnda oluBmak ile
ni di@erlerine göre optimal mesafede tutmak zorunda
beraber ergenlik ve genç yetiBkinlikte ilk belirtiler
hissederler. E@er çok yakNnlaBNrlar ise duygularNnNn
açN@a çNkmaya baBlar, teBhisi ise 18 yaBNndan sonra
ortaya çNkaca@N, bu yo@unlu@a dayanamayacaklarN ve
konulabilir.
di@eri tarafNndan nasNl algNlanacaklarN kaygNsN taBNrlar.
Buradan yola çNkarak bakNldN@Nnda, zihinsel geliBimin
Di@er taraftan çok uzak bir duruB sergilemekte
etkilenmesi - yürütücü motor iBlevler - biliBsel geliBim
onlarNn dünyadan kopmalarNna ve Bizoid bir
ve duygu merkezlerimizin etkilenmesi ile 0-3/0-5 yaB
uzaklaBma adeta algN bozuklu@u yaBamalarNna sebep
aralN@N kiBilik temellerimizin oluBmasN söz konusudur.
olabilir ki bu durumda kendileri ve di@eri ile
KiBilik bozukluklarNnNn çekirde@inin pre-ödipal ve ödi- uzlaBmalarN zorunludur. Mesafe ayarNnN Bizoid
pal yani bebeklik ve ilk çocukluk dönemlerinde
yapNlanmada bu denli önemli kNlan da onlara so@uk
atNldN@N düBünülür, lakin dönemsel olarak
ve yalnNz bir hava katan da aynN içsel kopuB ve
incelendi@inde çocuk aynN bakNm verende kalNyor ise
yanma tehlikesidir.
her dönemi aynN bakNm veren ( anne ) ile geçirecektir. Her yalnNz Bizoid de@ildir ama her Bizoid (intrapsiBik
Yani bir dönemdeki kNrNlma di@er dönemlere de
dünyasNnda) yalnNzdNr.
taBNnNrken telafisi olmayacaktNr.
KiBilik bozukluklarN üzerine bir kitap yazNlsa bile
Tüm kiBilik bozukluklarN hafif, orta, a@Nr diye kendi
dahasNnN isteyecek kadar derin ve farklN açNlardan
içlerinde ayrNlNrlar ki bozuklu@un Biddeti bu mevcut
bakNlabilecek bir konu aslNnda,
durum ile çocu@un baB edebilme becerileri, zekâ
Burada bir ES vermek istiyorum… RA ile devam sözü
seviyesi, dNB BartlarNn destekleyici olup olmadN@N ile
vererek tabi.
esra.erdogan@psikoakademi.com.tr
yakNndan ilgilidir.
Esra
E sra ERDOAN
Kenan Zülalo@lu:
“BAKGEM”
DEVAM EDGYOR
BAKGEM (BakRrköy Gençlik EDitim Merkezi) Kurucusu
Kenan ZülaloDlu, dar gelirli ailelerin çocuklarRnR üniversiteye hazRrlayan BAKGEM’in kapasitesini yüzde 20
oranRnda arttRrarak faaliyetine devam ettiDini söyledi.
Yerel Seçimler’in ardRndan bir ara bocalama dönemine
giren BAKGEM’in yeni dönemle birlikte çalRFmalarRna
kaldRDR yerden devam ettiDini belirten ZülaloDlu,
“BAKGEM’i 2009 yRlRnda kurduk. 6 yRldRr faaliyetine
devam ediyor. 2014 yerel seçimlerinden sonra yeni
yönetimin baFa gelmesinin ardRndan bir ara bocalama
dönemine girdi. Bu dönemde bir takRm iddialar ortaya
atRldR. BAKGEM’in kapanacaDR söylendi. Son dönemde
de BAKGEM’de .Fitme Engelliler SRnRfR’nRn kaldRrRldRDRna
dair söylemler oldu. BAKGEM kapasitesini yüzde 20
oranRnda arttRrarak eDitim faaliyetine devam etmektedir. Geçen senelerde 25 olan iFitme engelli öDrenci
sayRsR da bu yRl 32’ye yükselmiFtir.” dedi.
Gazetemize açRklamalarda bulunan Kenan ZülaloDlu,
kurucusu olduDu BAKGEM’de Fu anda gönüllü olarak
çalRFtRDRnR ve 6 yRllRk tecrübelerini, bilgi ve birikimini
yeni yönetime, yeni öDretmenlere aktardRDRnR kaydetti.
ZülaloDlu ayrRca BAKGEM’de 6 yRl boyunca ücretsiz
olarak çalRFtRDRnR, bu dönemde de hiçbir ücret
almadRDRnR en büyük hedefinin BAKGEM’in ayakta
kalmasR, geliFmesi ve diDer belediyelerin de bu projeyi
uygulamalarR olduDunu da kaydetti.
BAKGEM Kurucusu Kenan Zülalolu,
BAKGEM’in kuruluundan bugüne kadar
verdii hizmetler ve BAKGEM’in bugünkü
durumu hakk/nda unlar/ söyledi;
“Ben 2009 seçimlerinden önce CHP BakRrköy .lçe
Yöneticisi’ydim. AynR zamanda 35 yRllRk dershaneciyim.
BakRrköy’de dershanecilik yapRyordum. .lçe yöneticisi
olduDum dönemde ilçe teFkilatRna çok sayRda dar gelirli ailelerin çocuklarR geliyordu ve dershaneye gidecek
paralarR yoktu, durumlarR müsait deDildi. Ben o ara
belediyeye böyle bir kurum açtRrabilir miyiz diye
düFündüm. Bu amaçla da belediye meclis üyesi olmak
için kollarR sRvadRm. Ve meclis üyesi oldum. Meclis
üyesi olduktan sonra dönemin baFkanR SayRn AteF
Ünal Erzen’e ben böyle bir Feyi yapmak için buraya
geldim dedim. Benim meclis üyesi olmamRn sebebi bu
dedim. AteF Bey de bana projeni getir dedi. Ben de
projemi yaptRm götürdüm. MayRs 2009’da dershane
açmaya karar aldRk. Ve BAKGEM öyle baFladR. 20092010 öDretim yRlRnda 120 öDrenci ile eDitime baFladRk.
Sonraki yRllarda talep çok artR. O dönemki mevcut
binamRz bu talebi karFRlamaya yetmiyordu. Bu nedenle
Fimdiki yeni binamRza taFRndRk. Kapasitemizi yeni
binamRzda 300’e sonra da 400’e çRkardRk. Daha sonra
.Fitme Engelliler SRnRfR da açtRk. Bu da Türkiye’de ilk
kez olan bir Feydi. Bu konuda çok büyük tebrikler
aldRk. Bu Fekilde BAKGEM eDitim faaliyetlerine devam
etti. Benim en büyük arzum, her zaman söylediDim
konu ise BAKGEM’in diDer belediyelere de örnek
olmasR, ülkemizin çoDu yerinde bu tür sosyal belediyecilik anlayRFRnRn gösterilmesi idi. Ama bunu pek
baFaramadRk. Sesimizi duyan olmadR. Bu sesime bir
tek Milletvekilimiz afak Pavey destek verdi. Ama bir
tek onun desteDiyle de olmadR. Ben ona çok teFekkür
ediyorum. u anda da ben BAKGEM’de ücretsiz olarak
görev yapRyorum. Eskiden olduDu gibi bu dönemde de
tecrübelerimi aktarRyorum. Ben BAKGEM’den hiçbir
dönemde ücret almadRm. BAKGEM benim çocuDum
gibi. Benim tek hedefim BAKGEM’in var olmasR,
yürümesi, geliFtirilmesi. Bu arada bildiDiniz üzere Haziran ayRnda dershaneler kapanRyor. Bu iF bitecek. Bu iF
bitince bizim gibi kurumlara 100 kat daha iF düFecek.
Ve bunu belediyeler de yapacaklar, Halk eDitim merkezleri de yapacak. BakRrköy’ün avantajR bunu 6 yRldRr
yapmRF olacak. Seneye bütün belediyeler bunu
yapacak, yapmasR da gerekecek. Bunun devam
etmesi, yaygRnlaFmasR için eDitim gönüllüsü olarak
elimden gelen her Feyi yapRyorum. BAKGEM Fu anda
açRktRr, çalRFRyor, kapasitesini yüzde 20 oranRnda
arttRrdR, .Fitme engelliler de var. BAKGEM’in ayakta
kalmasR, daha geliFmesi için gönüllü olarak elimden
geleni yapRyorum.”
21
AK Parti Bak3rköy Glçe Bakan3 Mahmut Gürcan 2015 Genel Seçimleri’nde
”MGLLETVEKGLG ADAY ADAYI OLACAIM”
KONUK YAZAR
Bülent Kerimo@lu
BakNrköy Belediye
BaBkanlN@N görevine
baBlayalN dokuz aylNk
bir süre geçti. Geçen
bu süre içerisinde de
hayata geçirilen bir
projenin olmayNBN
vatandaBlar arasNnda
Bülent BaBkan bu iBi
götüremeyecek izlenimleri bNrakmaya
baBlamNB. Bu izlenimlere katNlmamak
bence de yanlNB olur.
Öyle ya göreve
geldi@inde ilk
icraatlarN eski
kadrolarN de@iBtirip
YILMAZ BACACI
da bulmuB. Medyatik
bir avukat arkadaB
kendisine kahve
içerken arkadaBlNk
ediyormuB. Bu avukat
arkadaB aynN zamanda Ataköy sahillerinde yapNmN
devam eden
inBaatlarNn da
avukatlN@NnN
yürütüyormuB. Eee
kahveler içilirken ne
olacak bu Ataköy
Sahilleri diye de
konuBuyorlardNr her
halde.
Bak*rköyspor Vakf*
Ne Olacak?
Kerimolu yanl,% m, yönlendiriliyor?
Yoksa uygulayabilecei projeleri mi yok?
kendi kadrolarNnN kurmak olmuBtu.
Belediye bünyesinde görev yeri
de@iBmeyen müdür bir iki istisna
dNBNnda neredeyse kalmadN gibi.
Müdürlerin de@iBtirilmesi yetmezmiB
gibi belediye baBkan yardNmcNlarN da
dNBarNdan atamalarla göreve getirildi.
Durum böyle olunca yeni atananlarNn
BakNrköy’ü ve belediyeyi tanNmalarN bir
hayli zamanNn boBa geçmesine neden
oldu. Hatta yapNlan belediye baBkan
yardNmcNlN@N atamalarNnda da sanNrNm
Kerimo@lu yaptN@N atamanNn yanlNB
oldu@unun farkNna varmNB ya da birileri kurban istemiB olmalN ki atama
öncesinde öve öve bitiremedi@i
ODTÜ’lü yol arkadaBNm dedi@i BaBkan
YardNmcNsN Taner Ö@ünç’ü üç aylNk
geçici görevle Edirne Belediyesi’ne
yollamNB. Eee yanlNB hesap Ba@dat’tan
dönermiB.
Bak*rköy Belediyesi Proje yoksunu mu?
Seçimler öncesinde prestij projelerden
söz eden Kerimo@lu, bunlarN hayata
geçirmenin ne denli zor oldu@unu çok
iyi bilmesine ra@men insanlarNn
güvenini kazanmak için küçük çaplN
projelere de imza atmadN ya da
atamadN. Durum böyle olunca ister
istemez insanNn aklNna belediye
baBkanlN@N kesin adaylarNn
atamalarNnNn yapNldN@N hararetli geçen
PM toplantNsN geliyor. Önce KadNköy’e
aday gösterildi Gürsel Tekin karBN
çNktN. BeBiktaB dediler Mustafa SarNgül
karBN çNktN. KNlNçdaro@lu ben
belirleyece@im dedi kimsenin sesi
çNkmadN. PM’de de BakNrköylü olan PM
üyeleri Kadriye Benan Baykal, Umut
Oran ve 4brahim Yener vardN. Hatta
4brahim Yener BakNrköy Belediye
BaBkanlN@N’na da aday olmuBtu. Bu
süreçten geçen Kerimo@lu, BakNrköy
Belediye BaBkanlN@N’na atanmasNndan
sonra hiç mi proje üretemedi? Ya da
BakNrköy Belediyesi hakkNnda hiç mi
araBtNrma yapmadN ki enkaz devraldNk
edebiyatN yapNlNyor. AteB Ünalerzen de
enkaz devraldNk demiBti. Ancak on yNl
süreyle ne iBçi-memur maaBlarNnda bir
aksaklNk yaBandN ne de hayata geçirilen projelerde aksamalar yaBandN.
Kerimolu Türk Kahvesi Sever
Bildi@im kadarNyla Kerimo@lu’nun
Belediye BaBkanlN@N’na karBN çNkan
Gürsel Tekin hala Kerimo@lu’na tebrik
ziyaretine de gelmemiB. Bence vakit
geçirmeden Tekin kahve içmeye
gelsin. Malum Kerimo@lu Türk
kahvesini sever. Hatta son zamanlarda da kendisine kahve içecek arkadaBN
Geçti@imiz günlerde BakNrköyspor
VakfN BaBkanlN@N’ndan istifa eden
BakNrköy Belediye BaBkanN Bülent
Kerimo@lu kafalarda soru iBaretleri
bNraktN. Vakfa gönderdi@i tahliye
emrinden sonra (bir toplantNda böyle
bir vakfNn baBkanN olmaktan dolayN
gurur duyuyorum demiBti.)
ben masanNn iki tarafNnda olamam
diyerek istifa eden Kerimo@lu, bu
konuBmasNyla vakNf üyelerinin de tepkisini aldN. 1988 yNlNnda o dönem ki
BakNrköy Belediye BaBkanN Dr. Kemal
Naci EkBi tarafNndan kurulan vakfNn
asNl amacN BakNrköyspor’u
kalkNndNrmak ve yaBatmaktN. O
dönemlerde bu hedeflerine de ulaBmNB
BakNrköyspor’u birinci lige taBNmNBlardN.
VakfNn Kurucu BaBkanN EkBi, Bizim
burayN kurmaktaki amacNmNz BakNrköy
halkNna ve spora destek vermekti.
Bunu da fazlasNyla yaptNk. 50 bin
sporcu yetiBtirilmiB gelirler kimsenin
cebine gitmiyor. AnladN@Nm kadarNyla
burasN birilerine rant sa@lamak için
kullanNlmaya çalNBNlNyor. Ancak biz bu
iBin peBini bNrakmayaca@Nz. Hukuksal
alanda mücadelemizi sürdürece@iz
diyor.
VakNf yöneticilerinden Ahmet Rüstem
Sanay, konuBmasNnda oldukça ilgi
çekici bir noktaya parmak basmNB.
Sanay, yaptN@N konuBmasNnda
“Belediye baBkanNmNz buradaki yönetimden mi Bikayetçi, iBletmeciden mi
Bikayetçi, gelirlerden mi Bikayetçi? Ya
da kafasNnda rahatsNz oldu@u, yani
onu istifaya zorlayan sebep nedir
bunu çözebilmiB de@iliz arkadaBlar. Bu
soruyu baBkanNmNza sorduk. Üstelik
ben dedim ki, belediyenin
himayesinde kurulmuB bir vakNftNr. 3
tane aya@N vardNr. Belediye, vakNf ve
spor kulübü. Bu üçü müBtereken belirli
bir uzlaBN içersinde çalNBma zemini
sa@layamazlarsa burada baBarN beklemeyin. Sizin BakNrköy’e baBkan
olmanNzNn amacN bu kurumlarN ihya
ederek, düzelterek, geliBtirerek
yaBatmak mNdNr, yoksa yok etmek
midir?” Kerimo@lu’ndan aldN@N cevap
hukukta görüBece@iz. Bu cevap
yakNBmamNB baBkan.
Öretmenlere vefas*zl*k
BakNrköy 4lçe Milli E@itim
Müdürlü@ü’nün düzenledi@i 24 KasNm
Ö@retmenler Günü resmi çelenk
koyma töreninde ilçe protokolünden
son anda tören alanNna gelen meclis
üyesi Ali Türko@lu dNBNnda gelen kimsenin olmayNBN ö@retmenlerimizi üzmüB.
AK Parti’nin 3 dönem kuralRna takRlan ve 20
AralRk’ta yapRlacak olan .lçe Kongresi’nde
baFkanlRk görevi sona erecek olan Ak Parti
BakRrköy .lçe BaFkanR Mahmut Gürcan, Haziran 2015’te yapRlacak Genel Seçimler’de Milletvekili Aday AdayR olacaDRnR açRkladR.
AK Parti BakRrköy .lçe BaFkanlRDR’nda 3. dönemini dolduran ve AK Parti’nin tüzüDü gereDi
20 AralRk’ta yapRlacak olan BakRrköy .lçe Kongresi’nde ilçe baFkanlRDRnR bRrakacak olan
Gürcan ile .lçe BaFkanlRDR’nda geçirdiDi 8 yRl 8
ayda yaFadRklarRnR, yaptRklarRnR ve önümüzdeki dönemde neler yapacaDRnR konuFtuk.
Gazetemizin sorularRnR yanRtlayan Gürcan,
“BakRrköy’de 8 yRl 8 ay boyunca .lçe
BaFkanlRDR yaptRm. TüzüDümüz gereDi 20
AralRk’ta yapacaDRmRz kongrede aday
olmayacaDRm ve ilçe
baFkanlRDR görevim sona
erecek. Haziran 2015 Genel
Seçimleri’nde Milletvekili
Aday AdayR olacaDRm.
TeFkilatRmRz, partimizin üst
kademeleri ne takdir eder,
onu da önümüzdeki süreçte
göreceDiz. Ama aday olsam
da olmasam da her zaman
partimin bir neferiyim.”
dedi.
Say/n Gürcan, tüzüünüz
gerei 3 dönemden fazla ilçe bakanl//
yapam/yorsunuz. u anda süreniz doldu,
bu ay içerisinde de genel kurulunuz
yap/lacak. Yakla/k 9 y/ld/r görevdesiniz.
Ve 9 y/ld/r da iktidar partisinin ilçe
bakan/s/n/z. Bu süre zarf/nda neler
yaad/n/z, neler yapt/n/z?
28 Nisan 2006’dan beri ilçe baFkanRyRm. 20
AralRk 2014 Cuma günü de 5. OlaDan Genel
Kongremizde ilçe baFkanlRDRmRzdan
ayrRlacaDRm. TüzüDümüz gereDi 3 dönemden
fazla ilçe baFkanlRDR yapamRyoruz.
TüzüDümüzü .stanbul’da uygulayan ilk ilçe
baFkanR ben olacaDRm. Göreve geldiDim 2006
ve öncesinde de ben BakRrköy’de siyasetin
içerisindeydim. AK Parti’nin Kurucu Yönetim
Kurulu Üyesi idim. BaFkan YardRmcRlRDR
yaptRm. .lçe baFkanR olduDum her yRlRm
hemen hemen seçimle geçti. 8 yRl 8 ay ilçe
baFkanlRDR yaptRm. Bu süre zarfRnda partimizi
tam 7 tane seçime götürdüm. 2 yerel seçim,
2 referandum ve 1 tane de cumhurbaFkanlRDR
seçimi yaFadRk. TeFkilat olarak BakRrköy’de
sandRDa sahip çRkma sorumluluDumuz vardR.
Bunu da arkadaFlarRmRzla beraber yerine
getirdim. .nanRyorum ki, bunda da baFarRlR
olduk. Tabi BakRrköy’de ilk göreve geldiDim
günden bugüne kadar BakRrköy’de maalesef
vatandaFRn hep Fikayetini gördük. CHP’ye oy
verdiDi halde bize gelip Fikayetlerini anlatan
insanlarRmRz oldu. Hatta zaman zaman randevu alamRyoruz, bize belediyeden randevu alRn
dediklerini hatRrlRyorum. Onlara da yardRmcR
olmaya çalRFtRk. Ama insanlarRmRz 10 yRl
boyunca BakRrköy’de hizmetten yoksun
yaFadRlar. AnlaFRlan o ki, bundan sonra da bu
hizmetten yoksunluk devam edecek. Yeni
gelen belediye baFkanR ve ekibinin de
BakRrköy’e hizmetle alakalR çok projelerinin
olmadRDRnR görüyoruz. Özellikle yeni gelen
arkadaFlarRn BakRrköy ile ilgili bilgisi dahi
olmadRDRnR, BakRrköy’ü yeni yeni öDrenmeye
çalRFtRklarRnR görüyoruz. Ama bu
öDrendikleriyle ne kadar hizmet edebilecekleri
noktasRnda endiFeliyiz. Seçimden bugüne
kadar 7-8 ay geçti. Hala ne hizmet yapRlacak
diye beklerken birden bire kaldRrRm deDiFtirme
furyasR baFladR. u anda Florya’da olsun
Ataköy’de olsun daha 3-4 yRl önce yapRlan
kaldRrRmlarRn sökülüp, yeniden yapRldRDRnR
görüyoruz. Bunun faturasR maalesef
vatandaFa çRkRyor. Belli bir süre sonra bütün
insanlarRmRzRn kapRsRna katkR payR gelecek.
VatandaFlarRn Fikayetleri yine bize gelecek.
Maalesef belediyeciliDi kaldRrRm belediyeciliDi
olarak algRlayanlar aynR Fekilde devam ediyor.
Bu iFler sadece Yunus Emre’de programlar
düzenlemekle, kendi teFkilatRyla bir arada
olmakla olmuyor. BaFlattRklarR halk günleri
bile fiyaskoyla sonuçlandR. Her Fey göstermelik. Bundan sonra da vatandaFlarRmRzdan beklentimiz BakRrköy’de bir AK Parti Belediyesi
ile kendilerine Fans vermeleri.
Bu söylediklerinize k/smen kat/l/yorum.
Bende Bak/rköy’de yaayan birisiyim.
Ancak, biliyorsunuz yasalar gerei illerde
ve ilçelerde belirli bölgeler özellikle ana
arterler, yollar, baz/ parklar da buna dahil
Büyükehir Belediyesi’nin kontrolünde.
Peki Büyükehir Belediyesi Bak/rköy’de
görevini tam olarak yapabildi mi?
BüyükFehir Belediyesi’nin görevini yaptRDR
alanlar var, yapamadRDR alanlar var. Ben BüyükFehir
Belediyesi Koordinasyon
ToplantRlarR’na katRldRDRmda
BaFkanRmRz Kadir TopbaF,
BakRrköy’de ne yapabiliriz
diye bize her zaman sordu.
Ancak, özellikle geçtiDimiz
dönem BakRrköy Belediyesi
BüyükFehir Belediyesi ile
çok uyumlu çalRFmak
istemedi. BüyükFehir
Belediyesi’nin BakRrköy’de
baFlatmRF olduDu park projeleri vardR. OnlarR yaparken her zaman engel
çRkardRlar. YapRlan her iF için BüyükFehir
Belediyesi mahkemeye verildi. Özellikle
adliyenin üzerindeki yol açRldR. Orada
kamulaFtRrmasRz el atRldRDRndan dolayR
BüyükFehir Belediyesi mahkemeye verildi. 31
milyondan fazla BüyükFehir’e ödettirildi. Ve
bu da tabiki diyaloDu bozuyor. AynR Fekilde
geçen dönemin son zamanlarRnda Küçükçekmece’ye bir 3. köprü yapRldR. YapRlan yerin
önünde BasRnköy’de BakRrköy Belediyesi’ne
ait bin metrekarelik bir arsa var. O arsanRn
trampa yapRlmasR veya oranRn yol olarak
açRlmasR için iliFkiler kuruldu ama bir türlü
sonuç elde edilmedi. Dönemin Belediye
BaFkanR AteF Ünal Erzen verelim dediDi halde
baFkan yardRmcRsR buna diretti. Hala o köprü
açRlamamRF durumda. Hizmet getiriyorsunuz
ama bir yerde BakRrköy Belediyesi ile
karFRlaFtRDRnda bu hizmeti yerine getirmekte
güçlük çekiyorsunuz. Engel olunuyor. Yoksa
BüyükFehir Belediyesi kendi sorumluluk
alanlarRnRn çoDunu talebimiz doDrultusunda
yapRyor. Biz talep ettik de yapRldR bunlar. Biz
BakRrköy Belediyesi’nin BüyükFehir ile bir
araya gelip de, buraya da Funu yapRn
dediDini, talep ettiDini hiç duymadRk. Hep
engel olundu ve BakRrköy Belediyesi’ne giden
insanlarRn hepsine “BurasR BüyükFehir’in yetki
alanR biz bir Fey yapamRyoruz.” dediler. Hatta
kendi alanlarR için bile bunu dediler, buna da
Fahidiz. Maalesef topu BüyükFehir’e atRp,
BüyükFehir karalanarak siyaset yapRlRyor
BakRrköy’de.
Say/n Gürcan, bundan sonraki yaant/n/z
ne olacak? Bizim duyumlar/m/z milletvekili
aday aday/ olaca/n/z yönünde. Neler
söyleyeceksiniz?
Bundan sonraki süreçte önümüzdeki
dönemde yapRlacak olan Haziran 2015 seçimlerinde Milletvekili Aday AdayR olacaDRm.
Tabi biz sadece aday adayR olacaDRz.
TeFkilatRmRz, partimizin üst kademeleri ne
takdir eder, onu da önümüzdeki süreçte
göreceDiz. Ama aday olsam da olmasam da
her zaman partimin bir neferiyim.
Bak/rköylüler’e vermek istediiniz son
mesajlar nedir?
.deolojik bakRF açRsRndan kurtulmasR gerekiyor
vatandaFlarRmRzRn. AK Parti’nin yapmRF olduDu
hizmetler gerçekten Türkiye’de çRDRr açtR. Bu
hizmetleri getiren AK Parti’ye destek vermelerini beklerim.
.nFallah BakRrköylüler kendilerine hizmet edecek insanlara oy verirler.
22
03 KASIM 2014 PAZARTES4
Ekseriyetin bulundu@u tespit edilerek birleBim
Meclis 1. BaBkan Vekili Mahir Çelik tarafNndan
açNldN. ükrü AydNn’Nn izinli sayNlmasNna oybirli@i ile
karar verildi. Gündem okundu, oybirli@i ile kabul
edildi. Gündem maddelerinin görüBülmesi neticesinde; 1- Sosyal YardNm 4Bleri Müdürlü@ü’nün
“Sosyal YardNm ve Sosyal Hizmetler
Yönetmeli@ine” dair evrakNn Hukuk Komisyonu’na
havalesinin oybirli@i ile kabulüne, 2- Ruhsat ve
Denetim Müdürlü@ü’nün “2015 YNlN Ek Ücret Tarifesi” hakkNndaki evrakN Tarife Komisyonu’na
havalesinin oybirli@i ile kabulüne, 3- Mali
hizmetler Müdürlü@ü’nün “5393 sayNlN kanunun
15. maddesi ve 2004 sayNlN 4cra ve 4flas
Kanunu’nun 82. maddesi gere@ince belediye
gayrimenkulleri ile tüm taBNnmazlarNnNn
belediyenin sahibi veya hisse orta@N oldu@u
Birketlerin gelirlerinin kamuya tahsis kararN
alNnmasN” hakkNndaki dosyayN Plan ve Bütçe
Komisyonu ile Hukuk Komisyonu’na havalesinin
oybirli@i ile kabulüne, 4- Mali Hizmetler
Müdürlü@ü’nün “5393 SayNlN Kanunun 15. maddesine 4stinaden belediyenin
proje karBNlN@N borçlanma yoluyla elde etti@i gelirleri, BartlN ba@NBlar ve kamu hizmetlerinde
kullanNlan mallarN ile belediye tarafNndan tahsil
edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez
kararNnNn alNnmasN” hakkNndaki dosyayN Plan ve
Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonu’na
havalesinin oybirli@i ile kabulüne, 5- Emlak ve
4stimlak Müdürlü@ü’nün “Sultangazi ilçesi Habipler
Köyü’nde bulunan mülkiyeti belediyemize ait 1863
ada, 7 parsel sayNlN taBNnmazNn satNBN” hakkNndaki
evrakNn 4mar ve BayNndNrlNk Komisyonu’na
havalesinin oybirli@i ile kabulüne, 6- Hukuk 4Bleri
Müdürlü@ü’nün “BakNrköy 9. Asliye Hukuk
Mahkemesi’nde açNlan 2013/336 esas
sayNlN Tapu 4ptal Ve Tescil DavasN’nNn takip
edilmeyerek müracaata bNrakNlmasN suretiyle
davadan vazgeçilmesi, feragat edilmesi talebi”
hakkNndaki dosyayN 4mar ve BayNndNrlNk Komisyonu
ile Hukuk Komisyonu’na havalesinin oybirli@i ile
kabulüne, 7- Emlak ve 4stimlak Müdürlü@ü’nün
“Mülkiyeti belediyemize ait Bahçelievler 4lçesi
Merkez Mahallesi 70 pafta, 222 ada, 20 parsel
sayNlN taBNnmazNn Milli E@itim BakanlN@N adNna
E@itim Tesis AlanN olarak bedelsiz devir tescil iB ve
iBlemlerinin yapNlmasN” hakkNndaki dosyayN 4mar
ve BayNndNrlNk Komisyonu’na havalesinin oybirli@i
ile kabulüne, 8- Mali Hizmetler Müdürlü@ü’nün
“BakNrköy YapN 4nBaat UlaBNm Hizmetleri Anonim
irketi’nin sermaye artNrNmN” hakkNndaki baBkanlNk
teklifinin 5 ret (Hasan Kaptan, Fatma Elmasgül
KASIM 2014
BELEDÝYE MECLÝSÝ’NDE
NELER GÖRÜÞÜLDÜ?
Torun, IBNl ilgin Oktay, Servet Toraman, 4brahim
KeleB) oya karBNn oyçoklu@u ile kabulüne karar
verilerek birleBim Meclis 1. BaBkan Vekili Mahir
Çelik tarafNndan 05.11.2014 ÇarBamba günü saat
15:00’ de toplanmak üzere kapatNldN.
05 KASIM 2014 ÇARAMBA
Ekseriyetin bulundu@u tespit edilerek birleBim
Meclis 1. BaBkan Vekili Mahir Çelik tarafNndan
açNldN. 4brahim KeleB’in izinli sayNlmasNna oybirli@i
ile karar verildi. Geçen birleBime ait zabNt özeti
okundu, oybirli@i ile kabul edildi.
Gündem maddelerinin görüBülmesi neticesinde;
1- Özel Kalem Müdürlü@ü’nün “Hizmet Pasaportu”
hakkNndaki baBkanlNk teklifinin oybirli@i ile kabulüne, 2- 4mar ve ehircilik Müdürlü@ü’nün
“4lçemiz Osmaniye, Kartaltepe, Zuhuratbaba, Yenimahalle, SakNza@acN, Zeytinlik ve Cevizlik Mahalleleri’nde Kentsel DönüBüm ve GeliBim Proje AlanN
ilan edilmesi ve bu alanda baBkanlN@NmNzca imar
planlarN ve projelerinin yapNlmasN” hakkNndaki
baBkanlNk teklifinin oybirli@i ile kabulüne, 3Emlak ve 4stimlak Müdürlü@ü’nün “Ataköy 62 ada,
63 parselin satNBN ve satNn alNnmamasN halinde
genel hükümlere göre de@erlendirilmesi için
belediye baBkanNna yetki verilmesi” hakkNndaki
baBkanlNk teklifinin 4 ret (Hasan Kaptan, Fatma
Elmasgül Torun, IBNl 4lgin Oktay, Servet Toraman)
oya karBNn oyçoklu@u ile kabulüne ile kabulüne, 4Destek Hizmetleri Müdürlü@ü’nün “YNllara sari
hizmet alNmN ihalesi” hakkNndaki baBkanlNk teklifinin 4 çekimser (Hasan Kaptan, Fatma Elmasgül
Torun, IBNl 4lgin Oktay, Servet Toraman) oya karBNn
oyçoklu@u ile kabulüne, 5- Park ve Bahçeler
Müdürlü@ü’nün “20 adet spor aletinin Çanakkale
ili Çan ilçesi Çevre Köyleri Kültür DayanNBma ve
YardNmlaBma Derne@i’ne hibe edilmesi”
hakkNndaki baBkanlNk teklifinin oybirli@i ile kabulüne, 6- Tiyatro Müdürlü@ü’nün “Personel Vize
DosyalarN” hakkNndaki baBkanlNk teklifinin, tasarruf
tedbirleri gere@ince yönetim kurulunda sanatçNlara
verilecek olan puanlamanNn reddi ile eski puandan devam edilmesine ve teknik kadronun ise
C’den B’ye geçiBinin kabul edilmesi Bekliyle
düzeltilmesinin 4 ret (Hasan Kaptan, Fatma Elmasgül Torun, IBNl 4lgin Oktay, Servet Toraman) oya
karBNn oyçoklu@u ile kabulüne karar verilerek
birleBim Meclis 1. BaBkan Vekili Mahir Çelik
tarafNndan 07.11.2014 Cuma günü saat 15:00’ de
toplanmak üzere kapatNldN.
07 KASIM 2014 CUMA
Ekseriyetin bulundu@u tespit edilerek birleBim
Meclis 1. BaBkan Vekili Mahir Çelik tarafNndan
açNldN. Taner Kazano@lu ve Baki Gövtepe’nin izinli
sayNlmasNna oybirli@i ile karar verildi. Geçen
birleBime ait zabNt özeti okundu, oybirli@i ile kabul
edildi. Gündem maddelerinin görüBülmesi neticesinde; 1- Mali Hizmetler Müdürlü@ü’nün
BakNrköy Belediye Sosyal Tesisleri’nde Botanik Park
Tesisleri’nde BakkartlNlara %50 4ndirim
uygulanmasN hakkNndaki evrakNn Tüketiciyi Koruma Komisyonu ile E@itim Kültür Gençlik ve Spor
Komisyonu’na havalesinin oybirli@i ile kabulüne,
2- Mali Hizmetler Müdürlü@ü’nün 2015 yNlN ücret
tarifesi hakkNndaki Tarife Komisyon Raporu’nun
oybirli@i ile kabulüne, 3- Sosyal YardNm 4Bleri
Müdürlü@ü’nün E@itim YardNm Yönetmeli@i
hakkNndaki Hukuk Komisyonu ile E@itim Kültür
Gençlik ve Spor Komisyonu ortak raporunun 5 ret
(Hasan Kaptan, Fatma Elmasgül Torun, IBNl 4lgin
Oktay, Servet Toraman, 4brahim KeleB) oya karBNn
oyçoklu@u ile kabulüne, 4- Belediyenin proje
karBNlN@N borçlanma yoluyla elde etti@i gelirleri,
BartlN ba@NBlar ve kamu hizmetlerinde fiilen
kullanNlan mallarN ile belediye tarafNndan tahsil
edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez
kararNnNn alNnmasN hakkNndaki Plan ve Bütçe
Komisyonu ile Hukuk Komisyonu ortak raporunun
oybirli@i ile kabulüne, 5- Belediye Gayrimenkulleri
ile tüm taBNnmazlarNnNn belediyenin sahibi veya
hisse orta@N oldu@u Birketlerin gelirlerinin kamuya
tahsis kararN alNnmasN hakkNndaki Plan ve Bütçe
Komisyonu ile Hukuk Komisyonu ortak raporunun
5 ret (Hasan Kaptan, Fatma Elmasgül Torun, IBNl
4lgin Oktay, Servet Toraman, 4brahim KeleB) oya
karBNn oyçoklu@u ile kabulüne, 6- BakNrköy 9.
Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açNlan 2013/336
esas sayNlN tapu iptal ve tescil davasNnNn takip
edilmeyerek müracaata bNrakNlmasN suretiyle
davadan vazgeçilmesi hakkNndaki 4mar ve
BayNndNrlNk Komisyonu ile Hukuk Komisyonu ortak
raporunun oybirli@i ile kabulüne, 7- Sosyal YardNm
ve Sosyal Hizmet Yönetmeli@i hakkNndaki Hukuk
Komisyon Raporu’nun 5 ret (Hasan Kaptan, Fatma
Elmasgül Torun, IBNl 4lgin Oktay, Servet Toraman,
4brahim KeleB) oya karBNn oyçoklu@u ile kabulüne
karar verilerek birleBim Meclis 1. BaBkan Vekili
Mahir Çelik tarafNndan kapatNldN.
Meclis oturumlarýnýn tamamýný gazetemizin
www.atakoygazete.com.tr
sitesini ziyaret ederek okuyabilir ve sesli olarak dinleyebilirsiniz.
CHP’li Salam, Ba kan Kadir Topba ’a sordu:
“3. KÖPRÜ VE 3. HAVALAMANI BA*LANTI YOLLARI AÇAN KAÇ KALOMETREKARE
ORMAN ALANI YOK EDALMATAR? KESALEN A*AÇ SAYISI NEDAR?”
CHP .BB Meclis Üyesi Dr. HakkR SaDlam, .BB BaFkanR Kadir
TopbaF’a 3.Köprü ve baDlantR yollarR için kaç kilometrekare
orman alanR yok edilmiFtir? Kesilen aDaç sayRsR nedir?” diye
sordu.
.stanbul BüyükFehir Belediyesi (.BB) Meclisi’nin 2014 yRlR Ekim
ayR toplantRlarRnda KadRköy Belediyesi ve .BB Meclisi’nin CHP’li
Üyesi Dr. HakkR SaDlam’Rn hazRrladRDR, .BB Meclis BaFkanlRDR’na
sunduDu ve oy birliDi ile BaFkanlRk MakamR’na havale edilen
yazRlR soru önergesinde Fu sorularR sordu:
BilindiDi üzere .BB tarafRndan yüzlerce bilim insanRnRn katRlarak
katkR saDladRDR ve sonucunda bu mecliste oybirliDi ile kabul
edilen 1/100.000 Çevre Düzeni PlanR bulunmaktadRr. Bu plan
yakRn bir zamanda yürürlüDe girmesine raDmen planda yer
almayan 3. HavalimanR ve 3. Köprü ve çevre yollarRnRn imalatRna
birçok kesimin haklR eleFtirilerine raDmen baFlanmRFtRr.
KuFlarRn göç yollarR, .stanbul’un su havzalarR ve Kuzey
ormanlarRnda yer alan bu 2 projedeki imalatlar sonucunda;
iliFikteki uydu fotoDrafRndan da açRkça görüleceDi Fekilde kRsa
bir süre öncesinde orman alanR olan burada önemli miktarda
aDaçlar kesilmiF ve doDal dokuya önemli ölçüde zarar verildiDi
görülmektedir. DiDer taraftan Projenin ilk açRklandRDR günlerde
dönemin ilgili bakanlarRnca; “3. Köprünün havzalarda herhangi
bir sorun doDurmayacaDRnR, kesilen aDaçlarRn da 10 mislinin
dikileceDi”, .stanbul BoDazR'na yapRlacak 3. Köprü için en uygun
güzergâhRn seçildiDi”, "Kesilen aDaçlarRn 10 misli kadar fidan
dikileceDi”, “Yaban hayatRnRn geçiFine müsaade edecek yeFil,
ekolojik köprüler de kurulacaDR, projenin içme suyu havzalarRnda
bir problem doDurmayacaDR”. "Herhangi bir olumsuzluDa karFR
tedbirlerin alRndRDR yol inFaatRnda orman tahribatRnR minimuma
indirecek tedbirlerin olduDu, Fu anda aceleye gerek olmadRDR",
“Devletin bir projesi varsa tahribatR minimuma indirilecek tedbirlerin alRnacaDR.” söylenmiFti. AyrRca bu meclisin çatRsR altRnda
iktidar partisi grup baFkanvekili tarafRndan meclis gruplarRnRn
yeFil konusundaki duyarlRlRklarR daha önce ifade edilmiFti. Bu
kapsamda; Bu gün itibariyle 3. Köprü ve baDlantR yollarR için kaç
kilometrekare orman alanR yok edilmiFtir? Kesilen aDaç sayRsR
nedir? Bu gün itibariyle 3. HavalimanR için kaç kilometrekare
orman alanR yok edilmiFtir? Kesilen aDaç sayRsR nedir? .BB
baFkanR ve .BB’nin kurumsal olarak bu olumsuz sürecin hangi
aFamasRnda ve hangi konuda hukuki takip yapRlmRFtRr?
YapRlmamRF ise bu durumun gerekçesi nedir? Yol, köprü, kavFak
vb. imalatlar esnasRnda rastlanan arkeolojik, tarihi veya doDal
deDerler var mRdRr? Varsa ayrRntRsR nedir? Her iki proje için su
toplama havzalarRnda su toplama kapasitelerine olumsuz etkilerine iliFkin yapRlmRF bir çalRFma var mRdRr? Varsa sonuçlarR
nedir? Bu alanlarda son beF yRl içerisinde yapRlmRF arsa
spekülasyonu konusunda .BB’ye yansRmRF bilgi ve/veya Fikayet
var mRdRr? Varsa detaylarR ve sonuçlarR nedir? .BB tarafRndan
son beF yRl içerisinde söz konusu 2 projenin kapsadRDR alan ve
civarRndaki gayrimenkullere iliFkin olarak yapRlan tahsis, kiraya
verme ve satRF vb. var mRdRr? Varsa bilgileri ve detaylarR nedir?”
23
BAKIRKÖY BELEDGYE MECLGSG’NDE YENG TREND(!)
“OKUNMU OLMASINI
OYLARINIZA SUNUYORUM!”
ZÜLKANÝ SÝRMEN
AKA FOTO*RAF...
Çok de@il üç-dört sene önce
Siyaset MeydanN
Çanakkale'den canlN yayNn
yapmNBtN, SayNn Ali KNrca,
Çanakkale’de savaBN
yaBayan ve savaB da
babasNnN kaybeden Fatma
Nine ile bir röportaj
yapmNBtN. Bu röportaj
sNrasNnda bütün TÜRK4YE’'yi
a@latmNBtN. Dün de
Ermenek'deki maden
kazasNnda o@lunu kaybeden
Recep Amca’nNn duruBu bizlerin içini sNzlattN. Tüm
dünya bu foto@rafN izledi,
yorumlar yaptN. 4Bte;
Türkiye’nin gerçegi bu
dendi. Fatma Nine savaBNn
en acNmasNz yönlerini; açlNk
sefalet ve sa@lam bir irade
ile cumhuriyeti biz böyle
kurduk dedi ve o günlerini
anlattN. Recep Amca da yokluktan giydi@i yNrtNk lastik
ayakkabNlarNyla o@lunun
cenazesinde son görevini
yaparken gözleri dolu
doluydu. Bu görüntüler
aslNnda çok büyük anlam
taBNyor tabi ki anlayana.
Daha sonra yetkililer yNrtNk
ayakkabNlarNn yerine sa@lam
bir lastik ayakkNbNyN Recep
Amca’ya veriyorlar. Recep
Amca yNrtNk ayakkabNyla
daha mutlu oldu@unu, yeni
ayakkabNlarNyla ise hüzünlü
oldugunu belirtiyor. Siyah
Kömürün Ak Yüzü gibi
fakat Recep Amca’nNn içi
kan a@lNyor. Hiç kimse görmüyor, görmezlikten geliyor. Hayat acNmasNz ama bu
bir kader de@il bile bile
ölüm kokluyor bu gibi yerlerde çalNBan kardeBlerimiz.
Ben cebimi para doldurayNm
da kim ne yaparsa yapsNn
zihniyetini önleyen yok mu?
Devlet bunlarN görsün,
önlem alsNn.
Bu 2 foto@raf bizlere son
10 yNlNn bilançosunu çiziyor.
Yi@itler bir kere ölür her
gün ölmez. Maden
kazasNnda ölen tüm
kardeBlerimizin yakNnlarNna
baB sa@lN@N ve sabNr diliyorum. Fatma Nine
röportajNnda devlet bana
maaB ba@lamak istedi. Ben
canNmN zaten savaBta kaybettim, buna razN olmadNm,
babam nur içinde yatsNn
demiBti.
Sözlerine katNlNyor saygN ile
ellerinden öpüyorum.
Her Bey gönlünüzce olsun.
YukarRdaki haber baFlRDRnR
okuduDunuzda bu baFlRDa bir anlam
verememiF olabilirsiniz. O halde
açRklayalRm.
Son dönemde BakRrköy Belediye Meclisi’nde, Meclis 1. BaFkan Vekili Mahir
Çelik’ten en çok duyduDumuz cümlelerden birisi “OkunmuF olmasRnR oylarRnRza
sunuyorum” cümlesi.
YRllardRr aralRksRz olarak takip ettiDimiz BakRrköy Belediye Meclisi’nde son bir
kaç aydRr, meclise gelen hemen hemen her dosyanRn içeriDi mecliste okunmadan sadece dosyanRn konusu Divan Katibi tarafRndan okunuyor. Daha sonra
ise Meclis 1. BaFkan Vekili Mahir Çelik tarafRndan dosya okunmuF olarak
oylanRyor. Ve bir kaç istisna haricinde oybirliDiyle okunmuF olmasR kabul ediliyor. Gerekçe olarak ise dosyanRn daha önce meclis gruplarRna verilmiF olmasR
gösteriliyor.
9'TE BU AY K9 MECL9S GÖRÜ'MELER9
Kasm ay meclis toplantlarnda ise meclise gelen dosyalarn tamam okunmu
olarak kabul edildi. te o görümeler:
03 KASIM 2014 PAZARTES9
Meclis 1. BaFkan Vekili Mahir Çelik: BakRrköy Belediye Meclisi Sosyal YardRm
.Fleri MüdürlüDü yönetmeliDini daha önce gruplara daDRtmRFtRk. OkunmuF
olmasRnR oylarRnRza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oybirliDiyle kabul
edilmiFtir.
Meclis 1. BaFkan Vekili Mahir Çelik: Ruhsat Denetim MüdürlüDü’nün 2015 yRlR
ek cüret tarifeleri hakkRndaki baFkanlRk teklifi gruplara daha önceden verilmiFti.
OkunmuF olmasRnR oylarRnRza sunuyorum, kabul edenler, etmeyenler,
oybirliDiyle kabul edilmiFtir.
Meclis 1. BaFkan Vekili Mahir Çelik: Mali Hizmetler MüdürlüDü’nün olurlar ve
olaylar hakkRndaki baFkanlRk teklifini gruplara daha önceden iletmiFtik.
OkunmuF olmasRnR onayRnRza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler,
oybirliDiyle kabul edilmiFtir
Meclis 1. BaFkan Vekili Mahir Çelik: Mali Hizmetler MüdürlüDü’nün olurlar ve
olaylar hakkRndaki 2. baFkanlRk teklifinin okunmuF olmasRnR oylarRnRza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oybirliDiyle kabul edilmiFtir
Meclis 1. BaFkan Vekili Mahir Çelik: Emlak .stimlak MüdürlüDü’nün Sultangazi
.lçesi 1863 ada 7 parsel satRF kararR
alRnmasR hakkRndaki dosyayR gruplara
daha önceden iletmiFtik. OkunmuF
olmasRnR oylarRnRza sunuyorum. Kabul
edenler, etmeyenler, oybirliDiyle kabul
edilmiFtir.
Meclis 1. BaFkan Vekili Çelik: Mahir
Hukuk .Fleri MüdürlüDü’nün baFkanlRk
makamRna sayR 3428 ile ilgili konuyu
gruplara daha önceden iletmiFtik,
okunmuF olmasRnR oylarRnRza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler,
oybirliDiyle kabul edilmiFtir.
Meclis 1. BaFkan Vekili Mahir Çelik: Emlak .stimlak MüdürlüDü’nün
Bahçelievler 222 ada 20 parsel hakkRndaki baFkanlRk teklifini gruplara daha
önceden iletmiFtik, okunmuF sayRlmasRnR oylarRnRza sunuyorum. Kabul edenler,
etmeyenler, oybirliDiyle kabul edilmiFtir.
Meclis 1. BaFkan Vekili Mahir Çelik: Mali Hizmetler MüdürlüDü’nün BakRrköy
YapR .nFaat UlaFRm Hizmetleri Anonim irketi sermaye artRrRmR ile ilgili dosyayR
gruplara daha önceden iletmiFtik. OkunmuF olmasRnR oylarRnRza sunuyorum.
Kabul edenler, etmeyenler, oybirliDiyle kabul edilmiFtir.
05 KASIM 2014 ÇAR'AMBA
Divan Katibi: BakRrköy Belediye BaFkanlRDR Özel Kalem MüdürlüDü. Konu:
Hizmet pasaportu. BaFkanlRk makamRna.
Meclis 1. BaFkan Vekili Mahir Çelik: Özel Kalem MüdürlüDü’nün hizmet pasaportu ile ilgili dosya gruplara daha önceden daDRtRlmRFtR. OkunmuF olmasRnR
oylarRnRza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oybirliDiyle kabul edilmiFtir.
Divan Katibi: BakRrköy Belediye BaFkanlRDR .mar ve ehircilik MüdürlüDü. SayR:
673. BaFkanlRk makamRna.
Meclis 1. BaFkan Vekili Mahir Çelik: .mar ve Fehircilik MüdürlüDü’nün bu
dosyasRnR gruplara daDRtmRFtRk. OkunmuF olmasRnR oylarRnRza sunuyorum. Kabul
edenler, etmeyenler, oybirliDiyle kabul edilmiFtir.
Divan Katibi: BakRrköy Belediye BaFkanlRDR Emlak ve istimlak MüdürlüDü. Konu:
Ataköy 62 ada 63 parselin satRFR ve yetki verilmesi hakkRnda. BaFkanlRk
makamRna.
Meclis 1. BaFkan Vekili Mahir Çelik: Emlak ve .stimlak MüdürlüDü’nün Ataköy
62 ada 63 parselin satRFR ile ilgili yetki verilmesi hakkRndaki teklifi gruplara
daha önceden daDRtRlmRFtR. OkunmuF olmasRnR oylarRnRza sunuyorum. Kabul
edenler, etmeyenler,
Fatma Elmasgül Torun: SayRn baFkan ben okunmasRnR rica ediyorum, önemine
binaen.
Meclis 1. BaFkan Vekili Mahir Çelik: Sizin elinizde sanRyorsam var.
Fatma Elmasgül Torun: Bizim elimizde var ama ben konuklarRn da duymasR
açRsRndan
Meclis 1. BaFkan Vekili Mahir Çelik: Bu konuda açRklama yapar arkadaFlarRmRz.
OkunmuF olmasRnR oylarRnRza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler,
oyçokluDuyla kabul edilmiFtir.
Divan Katibi: BakRrköy Belediye BaFkanlRDR Destek Hizmetleri MüdürlüDü. Konu:
YRllara salih hizmet alRmR ihalesi için yetki verilmesi. BaFkanlRk makamRna.
Meclis 1. BaFkan Vekili Mahir Çelik: Destek Hizmetleri MüdürlüDü’nün yRllara
salih hizmet alRmR ihalesi için yetki verilmesi hakkRndaki baFkanlRk teklifini gru-
plara daha önceden iletmiFtik. OkunmuF
olmasRnR oylarRnRza sunuyorum. Kabul
edenler, etmeyenler, oybirliDiyle kabul
edilmiFtir.
Divan Katibi: BakRrköy Belediye BaFkanlRDR Park ve Bahçeler MüdürlüDü.
BaFkanlRk makamRna. .lgi: 28 Ekim 2014 tarihli ve 201418397 sayRlR YazR .Fleri
MüdürlüDü kayRtlR dilekçe.
Meclis 1. BaFkan Vekili Mahir Çelik: Park ve Bahçeler MüdürlüDü’nün 20 adet
spor aletinin Çanakkale Çan .lçe ve Köyleri Kültür ve DayanRFma DerneDi’ne
verilmesi ile ilgili teklifi gruplara daha önceden iletmiFtik. OkunmuF olmasRnR
oylarRnRza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oybirliDiyle kabul edilmiFtir.
Meclis 1. BaFkan Vekili Mahir Çelik: Tiyatro MüdürlüDü’nün personel dosyalarR
hakkRndaki baFkanlRk teklifini gruplara daha önceden iletmiFtik. OkunmuF
olmasRnR oylarRnRza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler...
Fatma Elmasgül Torun: SayRn baFkan burada bize verildi evrak fakat ekleri
verilmediDi için okunmuF sayRlmasR diyoruz da, sözleFme ekleri bizde yok.
Meclis 1. BaFkan Vekili Mahir Çelik: Bununla ilgili görüF belirtmek mi istiyorsunuz. Buyurun.
Taner KazanoDlu: Teklif incelenmiF olup, tasarruf tedbirleri gereDince yönetim
kurulunda sanatçRlara verilecek olan puanlamanRn reddine, eski puanlarRn
geçerliliDini talep edeceDiz. Teknik kadronun da C’den B’ye geçiFini kabulüne
karar verilmesini talep ediyoruz.
Meclis 1. BaFkan Vekili Mahir Çelik: .lgili teklifi oylarRnRza sunuyorum. Kabul
edenler, etmeyenler, çekimserler, oyçokluDuyla kabul edilmiFtir. Tiyatro
MüdürlüDü’nün personel vize dosyalarRna dair baFkanlRk teklifini oylarRnRza
sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, çekimserler, oyçokluDuyla kabul
edilmiFtir. DeDerli meclis üyeleri gündemin görüFülmesi bitmiFtir. BakRrköy
Belediye Meclisi’nin 1. ToplantR yRlR 2014 senesi KasRm AyR OlaDan Meclis
ToplantRsR’nRn 05 KasRm 2014 gününe ait 2. birleFimini 7 KasRm 2014 Cuma
günü saat 15:00’te toplanmak üzere kapatRyorum.
07 KASIM 2014 CUMA GÖRÜ'MELER9
Divan Katibi: BakRrköy Belediye BaFkanlRDR Mali Hizmetler MüdürlüDü Tahakkuk
efliDi. SayR: 4639. Konu: Meclis Gündemleri.
Meclis 1. BaFkan Vekili Mahir Çelik: Evet ilgili meclis gündemini Mali
Hizmetler MüdürlüDü’nden gelen yazRyR komisyonlara daha önceden iletmiFtik.
OkunmuF olmasRnR oylarRnRza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler,
oybirliDiyle kabul edilmiFtir.
Divan Katibi: Tarife Komisyonu Raporu.
Tarih: 17 Ekim 2014. Karar No:
2014/11. Komisyon Üyeleri: Sinan Emre
KRzRltuD, Kenan ahin, Taner KazanoDlu,
Ali TürkoDlu, TaFkRn Toprak. Konu: Mali
Hizmetler MüdürlüDü’ne ait 2015 yRlR
ücret tarifesi.
Meclis 1. BaFkan Vekili Mahir Çelik: Evet Mali Hizmetler MüdürlüDü’ne ait
2015 yRlR ücret tarifesini komisyonlara daha önceden iletmiFtik. OkunmuF
olmasRnR oylarRnRza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oybirliDiyle kabul
edilmiFtir.
Divan Katibi: Hukuk ve EDüitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu ortak raporu.
Tarih: 10 Ekim 2014. Konu: Sosyal YardRm .Fler MüdürlüDü’nün EDitim YardRm
YönetmeliDi.
Meclis 1. BaFkan Vekili Mahir Çelik: Sosyal YardRm .Fleri MüdürlüDü’nün
EDitim YardRm YönetmeliDi ile ilgili komisyon raporunu gruplara daha önceden
iletmiFtik. OkunmuF olmasRnR oylarRnRza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler,
oybirliDiyle kabul edilmiFtir.
Divan Katibi: Hukuk Komisyonu ile Plan Bütçe Komisyonu ortak raporu. Tarih:
6 KasRm 2014. Konu: Belediyenin proje karFRlRDR borçlanma yoluyla elde
edeceDi gelirleri, FartlR baDRFlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanRlan mallarR
ile belediye tarafRndan tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez
kararRnRn alRnmasR.
Meclis 1. BaFkan Vekili Mahir Çelik: Hukuk Komisyonu ile Plan Bütçe Komisyonu ortak raporunu gruplara daha önceden iletmiFtik. OkunmuF olmasRnR
oylarRnRza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oybirliDiyle kabul edilmiFtir.
Divan Katibi: Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu ortak raporu. Tarih:
6 KasRm 2014. Konu: 5393 sayRlR kanunun 15. Maddesi ve 2004 sayRlR .cra ve
.flas Kanunu’nun 82. Maddesi gereDince belediye gayrimenkulleri ile tüm
taFRnmazlarRn belediyenin sahibi veya hisse ortaDR olduDu Firketlerin gelirlerinin
kamuya tahsis kararR alRnmasRna.
Meclis BaFkan Vekili Mahir Çelik: Hukuk Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonu
ortak raporunu gruplara daha evvel vermiFtik. OkunmuF olmasRnR oylarRnRza
sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oybirliDiyle kabul edilmiFtir.
Divan Katibi: Hukuk Komisyonu ile .mar ve BayRndRrlRk Komisyonu ortak komisyon raporu. Konu: BakRrköy 9. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açRlan 2013/336
esas sayRlR tapu iptal ve tescil davasRnRn takip edilmeyerek, müracaata
bRrakRlmasR suretiyle davadan vazgeçilmesi/feragat edilmesi talebi.
Meclis 1. BaFkan Vekili Mahir Çelik: Evet Hukuk Komisyonu ile .mar ve
BayRndRrlRk Komisyonu ortak raporunu dinlediniz. Komisyon raporu daha önceden
gruplara daDRtRlmRFtR. OkunmuF olmasRnR oylarRnRza sunuyorum. Kabul edenler,
etmeyenler, oybirliDiyle kabul edilmiFtir.
Divan Katibi: Hukuk Komisyonu Raporu. Tarih: 6 KasRm 2014. Konu: Sosyal
YardRm .Fleri MüdürlüDü’nün Sosyal YardRm ve Sosyal Hizmet YönetmeliDi.
Meclis 1. BaFkan Vekili Mahir Çelik: Hukuk Komisyonu Raporu’nu Sosyal YardRm
ve Sosyal Hizmetler ile ilgili konuyu gruplara daha evvelden iletmiFtik. OkunmuF
olmasRnR oylarRnRza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oybirliDiyle kabul
edilmiFtir.
TEKNOLOJÝ DÜNYA SI
GÖKHAN ATAMER
gokhanatamer@atakoygazete.com.tr
TWITTER UYGULAMALARIMIZA BAKACAK
Twitter, telefonunuzda hangi uygulamalarWn yüklü
olduFunu yakWndan incelemeye baMlayacaFWnW açWkça
söyledi. FirmanWn amacW, elbette hakkWmWzda bilgi
toplayWp, bize daha isabetli reklamlar göstermek.
Twitter'Wn destek sayfasWnda konuyla ilgili Möyle bir
açWklama yayWnlandW: "Daha kiMisel bir Twitter deneyimi
sunmak ve ilgilenebileceFiz içerikleri size ulaMtWrabilmek
için mobil cihazWnWzda yüklü olan uygulamalarWn listesini
topluyor ve zaman zaman bu listeyi güncelliyoruz." Twitter uygulamalarWn içerisinden herhangi bir veri
toplamWyor, sadece uygulama listesini alWyor, en azWndan
bunu iddia ediyor. Sosyal aFWn topladWFW bu veriler,
"Takip edilecek kiMi" önerileri, sponsorlu tweet'ler ve ana
sayfanWzdaki diFer "istenmeyen" öFeleri etkiliyor. .Mlev,
Twitter'Wn ayarlar menüsünden kapatWlabiliyor. "Reklam
takibini kWsWtla" iMlevini devre dWMW bWraktWysanWz yeni iMlev,
kullandWFWnWz iMletim sistemine göre varsayWlan olarak
kapalW durumda bulunuyor. AyarWn açWlmasW halinde
firmanWn söylediFine göre Twitter size bir uyarW
gösterdiFinden, Mimdilik endiMelenmenize gerek yok.
YAZILIM GEL.T.R.C.LER
.STANBUL’DA BULUACAK
Geçen yWl 1.600’ün üzerinde katWlWmcWyW aFWrlayan GDG
DevFest .stanbul için geri sayWm baMladW. Yurt dWMWndan
ve Türkiye’den çok sayWda sektör liderinin katWlacaFW
etkinlik, code-lab ve çalWMtay bölümleriyle de yazWlWm
geliMtiricileri bir araya getirecek. Google geliMtirici
dünyasWnWn geleneksel etkinliFi haline gelen ve GDG
üyeleri tarafWndan gönüllük esasWyla organize edilen
GDG DevFest’in .stanbul ayaFW, 6 AralWk 2014 Cumartesi günü .stanbul’da BaFlarbaMW Kültür Merkezi’nde
gerçekleMtirilecek. Google GeliMtirici GruplarW tarafWndan
dünya çapWnda 300’den fazla noktada gerçekleMtirilen
DevFest’in .stanbul duraFWnda, mobil teknolojiler, web
teknolojileri, “back¬end” ve “front¬end” teknolojileri,
kullanWcW ara yüzü (UI) tasarWmW, kullanWcW deneyimi (UX),
oyun teknolojileri konusunda uzmanlaMmWM pek çok isim
aFWrlanacak. Google ve Turkcell ana sponsorluFunda
GDG .stanbul ekibi tarafWndan düzenlenen konferans
kapsamWnda, sunumlarWn yapWldWFW oturumlarWn yanW sWra
çalWMtaylar ve code-lab bölümü yer alacak.
GDG DevFest .stanbul, fuaye alanWnda yer alacak özel
bölümde ise Türkiye’deki giriMimcilere, teknoloji devleriyle buluMma ve ürünlerini tanWtma olanaFW da
sunacak. Konferans kapsamWnda yurt dWMWndan gelerek
geliMtiricilerle buluMacak isimler arasWnda Oracle’dan
Geertjan Wielenga, Mongo DB’den Massimo Brignolli,
IDR Solutions’tan Mark Stephens, Vaadin’den Thomas
Mattsson, Itude Mobile’dan Wiebe Elsinga ve Ali Darbane yer alWyor. Bununla birlikte Türkiye’den ÇaFatay
Çivici, Mert ÇalWMkan, Naci Dai ve Murat Çorlu gibi
konuMmacWlar da etkinlikte katWlWmcWlarla buluMmaya
hazWrlanWyor. GDG DevFest etkinliFinin en önemli bölümlerinden biri olan code¬lab kapsamWnda, katWlWmcWlara
yeni teknolojilerle kod yazma ve yeni uygulama
geliMtirme olanaFW sunulacak. AynW zamanda kod
dünyasWna adWm atmak isteyen katWlWmcWlar da bu alanda
ATAKÖY
AYLIK BÖLGE GAZETESÝ
Aylýk Süreli Yayýn
YIL: 22 Sayý: 243 ARALIK 2014
info@atakoygazete.com.tr
Köþe yazýlarýndaki sorumluluk, yazarlarýna aittir.
Gazetemizde yay3nlanan ilanlar3n sorumluluu ilan sahibine aittir.
uzman isimlerle buluMarak onlarWn deneyimlerinden faydalanabilecek. DevFest’te gerçekleMecek çalWMtaya da
katWlWmWn yüksek olmasW bekleniyor. Bu çalWMtay
kapsamWnda veliler çocuklarWyla Minecraft’W “hackleme”yi
öFrenecekler. Var olanW deFiMtirmenin, daha iyisini ve
yenisini yaratma vizyonuyla düzenlenen çalWMtayWn hedef
kitlesi, Minecraft’W bir programlama aracW olarak
keMfetmek isteyen çocuklar ve ebeveynler. Bu çalWMtaya
katWlmak için etkinlik web sitesinden kayWt yaptWrmak
gerekiyor. AyrWca GDG .stanbul Ekibi’nin baMlattWFW
yarWMmada en çok oy alan tiMört, etkinlik günü DevFest
katWlWmcWlarWna hediye edilecek. KatWlWmWn ücretsiz olduFu
GDG DevFest 2014 .stanbul hakkWnda ayrWntWlW bilgiye
http://devfesttr.com/adresinden ulaMabilirsiniz.
Ebay’DEN AKILLI MA_AZALARA YATIRIM
Online müzayede ve alWMveriM servisi Ebay artWk fiziksel
maFaza sektöründe de rol alacak. Dev dokunmatik
aynalar ve özel soyunma kabinleri ile akWllW maFaza
kavramWnW hayata geçirecek. Ebay’in akWllW maFazalarW,
müMterilerin aradWklarW ürünleri sadece raflardan deFil,
maFazaya yerleMtirilmiM, dev dokunmatik ayna/ekranlardan seçmesini saFlayacak. Giyim maFazalarW için
düMünülen konseptte, müMterinin dijital ortamda seçtiFi
tüm ürünler yine akWllW soyunma odalarWna yerleMtirilecek.
AkWllW soyunma odalarW yine akWllW aynalarla donatWlacak.
MüMteri odanWn WMWk rengini ve Middetini dilediFi gibi
deFiMtirebilecek ve alacaFW kWyafetin farklW WMWklardan
nasWl göründüFünü de kontrol edebilecek. Ürünleri denemesi bittikten sonra yine akWllW ayna üzerinden maFaza
görevlisine satWn aldWFW ürünleri bildirip, onlarW soyunma
odasWndan alWp paket yapmalarWnW isteyebilecek.
KullananWn ebay üzerinde bir hesabW varsa, ödemeler
yine bu hesap üzerinden otomatik olarak gerçekleMecek.
Sistemin ilk örneFi, New York’taki giyim maFazasW
Rebecca Minkoff’ta kullanWma baMladW. YakWnda baMka
maFazalarWn da Ebay ile iMbirliFi yaparak bu yeni sistemi
kullanmaya baMlamasW bekleniyor.
INTERNET B.N KAT HIZLANACAK
AkWllW cihazlar için geliMtirilmesi planlanan 5’inci nesil
mobil telekomünikasyon teknolojisi 5G için çalWMma
baMlatan Çin merkezli Huawei, bu amaç doFrultusunda
Güney Kore merkezli 3 telekomünikasyon Mirketi ile
ortak hareket etme kararW aldW. 2020'de dünyanWn Mu
anda kullanWmda olan 4G’den yaklaMWk 1000 kat daha
hWzlW bir internet hWzW saFlamasW beklenen 5G için
dünyanWn çeMitli bölgelerinde araMtWrma geliMtirme
çalWMmalarW gerçekleMtiriliyor. AnlaMma ile ilgili
açWklamalarda bulunan Huawei’nin CTO’su Sanqi Li,
Güney Kore'ye bu proje kapsamWnda yeni bir laboratuvar
kurmayW planladWklarWnW ama bu planWn henüz kesinlik
kazanmadWFWnW belirtti. Güney Kore merkezli
telekomünikasyon Mirketleriyle 5G konusunda temas
halinde olduklarWna vurgu yapan Li, söz konusu
anlaMmanWn kapsamWnda baMka konularda da beraber
çalWMWlabileceFinin sinyalini verdi. 4G Mu an için ABD,
.ngiltere ve Almanya gibi ülkelerde kullanWlWyor. 3G
teknolojisine sahip olan Türkiye’de ise bu sistem bulunmuyor.
SUR.YE’DEN MEDYAYA S.BER SALDIRI
Suriyeli bir grup bilgisayar korsanW, aralarWnda New York
Times, Independent ve Telegraph gibi medya
kuruluMlarWnWn olduFu .ngiltere ve ABD merkezli internet
sitelere siber saldWrWlar düzenledi. ‘Syrian Electronic
Army’ isimli grubun düzenlediFine inanWlan saldWrWlarWn
ardWndan söz konusu sitelerin belli baMlW kWsWmlarWnWn bir
süreliFine eriMime kapandWFW bildirildi. Siber saldWrWnWn
ardWndan resmi Twitter hesabWndan konuyla ilgili bir
açWklama yayWnlayan .ngiltere merkezli Telegraph
gazetesi, söz konusu saldWrWnWn bertaraf edildiFini ve
üyelerinin bilgilerinin güvende olduFunu açWkladW. ün
gerçekleMen saldWrWnWn ardWndan bir paylaMWmda bulunan
Syrian Electronic Army, söz konusu mesajda “ükran
Gününüz kutlu olsun. UmarWm bizi özlememiMsinizdir.
Lütfen I.D’in sivillerden oluMtuFunu belirtmekten
vazgeçin” ifadelerine yer verdi. GerçekleMen siber
saldWrWnWn ardWndan New York Times, the Chicago Tribune, CNBC, CBC ve Forbes’un internet sayfalarWnWn da
etkilendiFi, söz konusu sitelerin yayWnlarWnWn kWsa bir süre
sonra normale döndüFü bildirildi.
INTERNET DEV. SIFIRI TÜKETT.
Dosya paylaMWm sitesi Megaupload’un kurucusu ‘Kim
Dotcom’ olarak anWlan Kim Schmitz, hakkWnda açWlan
davalar için yaptWFW harcamalarWn ardWndan sWfWrW
tükettiFini açWkladW. 2012’den beri bu alanda yaklaMWk 10
milyon dolar harcadWFWnW belirten Schmitz, kendsini
savunan avukatlarWn görevi bWrakmalarWnWn ardWndan
2014 sonuna doFru görülecek olan duruMmada kendi
kendini savunacaFWnW duyurdu.ParasWz kalmasWnWn
ardWndan avukatlarWnWn görevi bWraktWFWnW açWklayan ve
hakkWnda Mantaj, telif hakkW ihlali ve kara para aklama
iddialarW bulunan Schmitz, bu iddialarWn gerçeFi
yansWtmadWFWnW ve ABD’nin tüm kaynaklarWnW kuruttuFunu
iddia etti. 2005 yWlWnda kurduFu Megaupload sayesinde
200 ila 500 milyon dolar arasWnda deFiMen bir servete
sahip olduFu tahmin edilen Schmitz, ABD’nin talebiyle
2012'de bir süredir yaMadWFW Yeni Zellanda’da gözaltWna
alWnmWM ve evini terk etmeme kaydWyla MartlW
salWverilmiMti.
SAMSUNG’TA ZOR GÜNLER
Samsung'un son günlerde yaMadWFW kriz görünüMe göre
sadece alt kademedeki iMçi ve yöneticileri deFil, aynW
zamanda Mirketin üst seviye isimlerini de koltuFundan
edebilir. Son üç yWlWn en düMük mali tablosuna sahip olan
Güney Koreli Mirket geçtiFimiz günlerde büyük bir iMten
çWkartma operasyonundan bahsetmiMti.
Reuters'Wn paylaMtWFW bilgilere göre Koreli bir medya
mecrasW, Samsung'un mobil bölümün yüzde 30'luk kWsmW
ile birlikte yönetici pozisyonundaki kiMileri de iMinden
edeceFini dile getirmiM. .ddiaya göre AralWk ayWnda
gerçekleMecek olan yeniden yapWlanma sürecinin bilincinde olan çalWManlar Mimdiden performans düMüMü
sergilemeye baMlamWMlar. irket genelinde moralin
oldukça düMük seviyede olduFu eklenirken, yöneticilerin
dahi endiMeli olmasW bazW projelerde aksaklWklara yol
açWyormuM. Reuters'a konuMan bir Samsung çalWManW, bir
kWsWm yöneticinin ekstra mesailer koyarak ellerindeki
iMleri zamanWnda yetiMtirmenin peMinde olduFunu belirtiyor. AyrWca pek çok önemli stratejik hamle ise bu bilinmezlik sebebiyle beklemeye alWnmWM. Küresel bazda 300
bin kiMinin iMten çWkarWlacaFW söylenirken, hastaneye
kaldWrWlan Samsung Group BaMkanW Lee Kun-Hee'nin
yerine oFlu Jay Y. Lee'nin büyük bir yük altWnda olduFu
söyleniyor.
5-85-19 ,45409 8'89 878&28719 32859 /73562879 %4/6760
.8.%1528"1.379 '69 *)9 878&287289 &6042659 3+3 789 '69 '4/63
-8.1-19%(5/659%(56908+28587809*(.(.37!9)9+765/49%765
80-4.359 08,678-19 (76+4$4-49 3#739 /89 9 -35)5/8
065/49,8708-1.289/73569(76+49-8+8$8 15198&1028/1!9
73569-8426745459'4/639&60,6094&459629*47908,678.8
4+4.8$19328*424.37!9819/73569,3/6226749065/4908,6782871
4269 *(+(526"409 3287809 -8+121.379 85$809 *819 08,6782878
3#739 %4*49 80-4.359 08,6782871519 /1"871/859 6026,60
,(,0(5932).37!90-4.35908,678-19%4*4954-6+6598821
*47908,678.89.8+171,9.8859,8$6789-6'67267459.8515/8
*479 /69 /73569 -8+159 82,809 4-+6,6-4569 -109 78-+2851.37!
3#735)59 *)9 +826*49 087"128,809 4&459 08,6782871.28
).),2)9 065/49 /7356)5)9 (76+,6-49 /73569 4269 '4/63
&60652674594"45490328.28"+178$809%4*49%7(5(.37!
3#739 /735628715159 9 /32879 4.8+9 87821 15/8
-8+1"89&10,8-19'694#35694#8/95/734/9).),2)9035+732
,60854,82871589 -849 32,8-19 *602654.37!9 )9 85/8
4.8-8/89 9 '69 #8773+9 ,8708219 /73562879 *(.(09 78 *6+
%7(.379 85$809 3#735)59 80-4.359 -6'672679 878-15/804
*42454724 49'69+67$496/424724 493#739/7356287151594.8-8.8
&10+1 15/897608*6+459011"8$8 15894"876+96/4.37!
Yurtgün 4ç ve DNB Ticaret A.. AdNna
4mtiyaz Sahibi
Hukuk Danýþmaný: Av. Öner AYBEK
Göksenin ATAMER 4LER4
Ofset Baský : ÜNÝFORM
GENEL YÖNETMEN VE SORUMLU
YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ
Renk Ayýrým : FÝLMEVÝ
Özcan ATAMER
Haber Koordinatörü
Ýdare Yeri: Ýncirli Caddesi Yeþilada Sokak No:2/1
Ferhat Apt. Kat:1 D:4 Bakýrköy / Ýstanbul
Gökhan ATAMER
Tel: (0212) 543 86 64-543 86 65-543 86 47 Fax: 543 86 16
Haber Merkezi
Ataköy Gazetesi, Yurtgün Ýç ve Dýþ Ticaret A.Þ.
tarafýndan yayýnlanmaktadýr.
Gazetemizde yayýnlanan yazý ve fotoðraflar kaynak
gösterilmeden kullanýlamaz.
Yavuz ARPACIK
Arzu G4R4T
25
Ortopedi ve Travmatoloji Uzman@ Prof. Dr. Yavuz Kocabey uyard@.
“KASLAR ISINMADAN SPOR YAPMAK ÇOK TEHL$KEL$”
Ortopedi ve Travmatoloji Uzman7 Prof. Dr. Yavuz
Kocabey, kaslar7 7s7nd7rmadan spor yap7lmas7
halinde çok ciddi sorunlarla kar*7la*7laca,7n7
söyledi.
Bak7rköy Ac7badem Hastanesi’nde görev yapan ve
spor yaralanmalar7 konusunda Amerika’da da
e,itim alan Prof. Dr. Yavuz Kocabey, diz ve
menisküs cerrahisi ile spor yaralanmalar7 ve
tedavileri hakk7nda gazetemizin sorular7n7 yan7tlad7.
Menisküs ve diz cerrahisinde
özellikle ön çapraz ba:
kopmalarLnLn çok sLk
ya>andL:LnL vurgulayan
Kocabey, bunun nedeninin
ise LsLnmadan spor yapLlmasL
sonucunda kaslara binen
a>LrL yük oldu:unu belirtti.
Menisküs içinde çok sayLda
yaralanmanLn meydana
geldi:ini de kaydeden
Kocabey, menisküs
tedavisinde hasta ile doktor
arasLnda diyalo:un çok iyi
olmasL gerekti:ini ve mecbur
kalLnmadLkça menisküsün
alLnmamasL, dikilmesi
taraftarL oldu:unu söyledi.
Say7n Kocabey, kendinizden bahseder misiniz?
Hacettepe TLp Fakültesi’ni bitirdim. Trakya
Üniversitesi’nde ihtisas yaptLm. Trabzon Of’ta
mecburi hizmetimi yaptLktan sonra Harran
Üniversitesi’nde ö:retim üyesi oldum. Daha sonra
Amerika’ya gittim. 2,5 yLl Amerika’da kaldLm. Spor
yaralanmalarL ile ilgili uzmanlLk yaptLktan sonra
döndüm ve akademik kariyer yaptLm; Profesör
oldum. 2006 yLlLndan itibaren de AcLbadem
Ailesi’ne katLldLm. Haftada iki gün SalL ve
Per>embe günleri BakLrköy AcLbadem
Hastanesi’nde di:er günler ise Kocaeli AcLbadem
Hastanesi’nde çalL>Lyorum. Spesifik olarak
Artroskopik Diz Cerrahisi ve spor yaralanmalarL ile
daha çok ilgileniyorum.
Genel olarak ne tür spor yaralanmalar7 oluyor? Bu yaralanmalar neden kaynaklan7yor?
Sporu profesyonel de, amatör de yapsanLz
öncelikle kaslarLn çok iyi LsLnmasL gerekir. Bu
dönemde en çok görülen diz yaralanmalarL
oluyor. Diz yaralanmalarL içinde de ön çapraz ba:
yaralanmalarL ile menisküs yaralanmalarL çok
fazla. Bunun nedeni de, dizin etrafLndaki kaslar
kuvvetli olmadL:L müddetçe bütün yük ön
çapraza biniyor, buna ba:lL olarak yaralanmalar meydana geliyor. Diz kaslarL
kuvvetliyse ön çapraz i>liyor. !>ledi:i zaman
da kopmasL daha zor oluyor. Ama siz bunu
kuvvetlendirmeden spor yaptL:LnLzda çok
daha kolay kopabiliyor. Bu menisküs için de
geçerli ba>ka bölgeler içinde.
e:itim dersinde spor yaptLracaksLnLz, önce
hakikaten çocu:un buna yetene:i var mL? Bunu
görmek lazLm. ArtL çocuklarLn kaslarLnLn bu spora
hazLr olmasL lazLm. $öyle dü>ünün çocuk depar
atacak ama kaslar açLlmamL>. Kesin kasL
kopartLrsLnLz burada. O kas o depara kuvvet
vermeyecektir. O depara yeterli açLlLm
yapmayacaktLr ve kas kopacaktLr. Dedik ya
eklemin etrafLndaki kaslar çok önemli onlarL kesin
kuvvetlendirmemiz gerekir. $imdi
kuvvetlendirmedi:iniz zaman
bütün yapLya yük biniyor. Yine
aynL olay ön çapraza geliyor. KasL
güçlü olan bir insanla zayLf olan
bir insana aynL kuvveti
uyguladL:LnLzda birinde kopma
olabilir, di:erinde olmayabilir.
KopmayanLn kesinlikle kaslarL çok
güçlüdür. O kaslar kesin yükü
ta>Lyordur. Kas kuvvetlendi:i
zaman dize binen yük azalmL>
oluyor. KaslarL kuvvetlendirerek de
kemik ve kLkLrda:a binen yükü
azaltLp, a:LrlL:Ln kaslar üzerine
i>lemesi ile hastayL rahatlatmaya
çalL>Lyoruz. AslLnda bütün olay
sizin yapaca:LnLz spora
vücudunuzun hazLr olmasL.
“AÇMA-GERME HAREKETLER!
ÇOK ÖNEML!”
Vücudumuzu spora nas7l haz7rlar7z?
Vücudumuza elastikiyet kazandLrmalLyLz. Örne:in,
kayak yapacaksLnLz. Da:a gittiniz, kayak
takLmlarLnL aldLnLz ve pat diye kaymaya ba>ladLnLz.
Burada travmaya çok daha kolay maruz kalLrsLnLz.
KasLnLzL ilk önce
LsLtmanLz ve
açmanLz
gerekiyor. KaslarLn bir
büyüme oranL vardLr, o
oranL yakalamanLz
gerekiyor ve kasL germeniz
gerekiyor. En çok hazLrlama
>eklini bu >ekilde yapabiliriz.
Dizdeki yaralanmalar7n
belirtisi nedir?
Menisküs yLrtL:Lnda
kanama veya
Spora ba*lamadan önce 7s7nmak neden
önemli?
Ki>inin hangi mevsimde olursa olsun spor
hareketlerine geçmeden önce tüm kaslarLnL
çalL>tLrmasL büyük önem ta>Lyor. E:er bunu
yapmazsa ani bir aktivitede, ani bir hLzlanma
ya da yava>lamada kas bu yükü kaldLramLyor ve
kolayca yLrtLlLyor.
Yani vücudun her tarafLnda eklemleri sa:layan
kaslarLn kuvvetlenmesi gerekiyor. Bu kaslar
kuvvetlensin ki ekleme binen yük azalsLn. Yoksa
kLkLrda:L kLrLyor. Daha sonra kireçlenmeye do:ru
gidiyor. Ve sonuç daha kötüye gidiyor.
“VÜCUDUMUZU SPORA
HAZIRLAMALIYIZ”
Spor yaparken yap7lan en büyük yanl7*l7klar
nelerdir?
YanlL>lar hep aynL. YanlL>lar ilkokulda da, 50
ya>Lnda da de:i>miyor. Diyelim ki, siz >imdi beden
>i>me gibi belirtiler hemen ortaya çLkmLyor, sadece
a:rL hissediliyor. Menisküsü yLrtLlan ki>i, a:rLya
ra:men spor yapmaya devam edebiliyor. Ön
çapraz ba: yLrtL:Lnda ise çok belirgin bir ses geliyor ve spora devam etmek mümkün olmuyor. Diz
>i>iyor, kanama oluyor. A:rL duyan ki>inin spora
devam etmemesi öneriliyor.
“MEN!SKÜS’ÜN D!K!LMES!
TARAFTARIYIM”
Menisküse ba,l7 yaralanmalar7n çok fazla
oldu,unu biliyoruz. Menisküs konusunda neler
söylersiniz?
YazLn ya da kL>Ln,
LsLnmadan spor yapmak
sakatlanma riskini
arttLrLyor. KL>Ln havanLn
so:uk olmasL da, kaslarLn
dayanLklLlL:LnL azaltan
önemli bir faktör.
Ben menisküsü dizin beyni olarak görüyorum.
Menisküsün 7-8 tane fonksiyonu vardLr. AslLnda
menisküs tedavisi çok kolaydLr. 10-15 dakikalLk bir
operasyonla menisküs alLnLr. Ama geride bLrakLlan
efektler çok fazladLr. Bu da hastada 5-10 yLl sonra
çLkar. !nsanLn dizindeki menisküs arabanLn amortisörü gibidir. Siz menüsküsü aldL:LnLzda dize yük
binmeye ba>lLyor. Yük bindikçe dökülmeler
ba>lLyor. Buna ba:lL olarak da kLkLrdak kLrLlmalarL
meydana geliyor ve son olarak kireçlenme
olu>uyor. Ben menisküsün alLnmasLndan çok
dikilmesi taraftarLyLm. Ama hastanLn bana o >ansL
vermesi lazLm. AyrLca menisküsün dikilmesi ya>a
göre, menisküsün tipine, yapLsLna göre ve geçen
zaman göre de:i>iyor. Geç ameliyatlarda menisküs
dikilemiyor, o yapLyL kaybediyor. KLsaca her
menisküsü dikemezsiniz, her dikilen menisküs
iyile>meyebilir. Hastaya “Ben bunu dikmek istiyorum, ama diksem bile tekrar etme >ansL yüksek,
bunu kabul ediyor musun?” diye soruyorum. Bu >u
anlama geliyor. 5 ay sonra ikinci bir operasyon
olabilir. Benim dizim olsa ben bunu kabul ederim.
Çok net. !yile>mezse 5 ay sonra ikinci bir operasyon olur, 10 dakika sürer. Çok sorun olmaz.
Dikti:im zaman düzelmezse yine dikerim
olmuyorsa en sonda alLrLm. Ama direkt aldL:Lm
zaman bir daha dikme >ansLm yok. Bu konuda
hasta ile çok iyi ileti>im halinde olmak çok
önemli.
“KES!NL!KLE YÜZME
SPORUNU ÖNER!R!M”
En çok önerdi,iniz spor nedir?
Kesinlikle yüzmeyi öneririm.
Ya>lLlarda ve orta ya>Ln üstündeki insanlarda en büyük
problem diz problemi ve
kireçlenme. Örne:in buna
kar>L genellikle
yürüyü> verilir. Ama
yürüyü> vererek, yükü
artLrLyorsun.
Bu hasta için
çok iyi bir
olay de:il. O yük
de bizim için
sorun
çLkartLyor. O
zaman hasta
ne yapacak
spor
yapmayacak
mL? En güzel spor yüzme. Yük vermiyor, kalori
harcatLyor, hem diz kaslarLmLzL, hem omuz
kaslarLmLzL kuvvetlendirebiliyoruz. Ve yüklenmeden yapabiliyorsunuz. En önemli nokta da bu.
Spor yaparken nelere dikkat edilmeli?
• Geçmi>inize ve ya>LnLza uygun spor yapLn.
• Spora ba>lamadan önce tüm vücut kaslarLnLzL en
az 10-15 dakika esneterek LsLtLn.
• E:er uzun aralLklarla kL> sporu yapLyorsanLz,
spora ba>lamadan birkaç hafta önce antrenman
yapmaya vakit ayLrLn.
Verdi,iniz bilgiler için te*ekkür ederiz.
Arzu GRT
27
VÜCUDUNUZU KI)A HAZIRLAYIN!
K
7* geldi! Havalar so,udu... So,uk
alg7nl7,7, bo,az a,r7s7, grip, nezle ve
burun ak7nt7lar7...
K7*7 sa,l7kl7 geçirmek ve hastal7klarla
bo,u*mak istemeyenler alternatif t7p olarak
bilinen *ifal7 bitkilere yöneliyor ve aktarlar7n
kap7s7n7 çal7yor...
So,uktan korunmak için her ne kadar s7k7 da
giyinsek vücut her zaman bir direnç kayna,7na
gereksinim duyuyor. Aktarlar da uzun ve
so,uk k7* aylar7nda vatanda*7n gribal
enfeksiyonlardan korunmas7na yard7mc7
olmaya çal7*7yor.
Mevsimsel hava de,i*ikliklerinden dolay7 nezle
ve grip vakalar7n7n artt7,7 bu dönemde bu
hastal7klara yakalanmadan vücudun direncini
art7rmak için ise zencefil, 7hlamur, ada çay7,
zerdeçal, karanfil gibi bitkisel ürünler en çok
tavsiye edilenler aras7nda. Vatanda*lar
özellikle yan etkisi bulunmad7,7 için bu gibi
*ifal7 bitkileri tercih ediyor.
K7* aylar7n7n gelmesi ile so,uk alg7nl7,7 gibi
hastal7klara önlem almak isteyenler aktarlar7n
destekleyici do:al bitkilerden istifade edebiliriz. Üçüncü unsur ise vücudumuzun
hareketli olmasL gerekiyor, yani burada
da spor devreye giriyor. Spor >art.
Sporcularda kondisyon nasLl
önemli ise, bu mevsimde
vücudumuzun kondisyonunu spor yaparak
yükseltmemiz lazLm.
“ÇÖREK OTU,
BAKL!YATLAR
VE ARI ÜRÜNLER!
ÇOK ÖNEML!”
Bu üç ana unsurdan sonra
bunlar nasLl yapLlacak. Kan
dola>LmLnL hLzlandLrmak
için en do:al >ey çörek otu.
Çörek otu bir antioksidan. Bu
bakLmdan bunu bol miktarda
tüketmemiz lazLm. Sindirim sistemimizi kuvvetlendirmek için
genelde sebze türü yiyecekleri
önerece:im ama en önemli unsur
yapm7* oldu,u özel kar7*7mlardan
yararlan7yor ve sa,l7kl7 bir k7* geçirmek
için önlem almaya çal7*7yorlar. Ancak bu
önlemi al7rken dikkat edin bilinçsiz ki*iler
yüzünden *ifa bulaca,7m derken daha
fazla hastal7k çekmeyin.
Ataköy’ün 27 y7ll7k aktar7 brahim Durmaz
ile k7* aylar7na girdi,imiz *u günlerde
yap7lmas7 gerekenler ve k7*7 sa,l7kl7
geçirmek için kullanabilece,imiz *ifal7
ürünler hakk7nda konu*tuk.
SayLn Durmaz, Ataköy’de 27 yLllLk aktarsLnLz.
Hatta Ataköy’ün aktarL olarak anLlLyorsunuz.
KL> aylarLnLn kendini iyice hissettirdi:i >u
günlerde BakLrköylü vatanda>lar neler
yapmalL. Neler tavsiye edersiniz?
Önümüzde bir kL> mevsimi var. !nsan vücudu
yaz aylarLnda biraz gev>ek olur. Ama kL> mevsimi
geldi:inde kL>Ln a:Lr >artlarLna >imdiden kendimizi
hazLrlarsak kL>L çok rahat geçiririz.
NasLl hazLrlayaca:Lz?
$imdiden ba:L>LklLk sistemimizi kuvvetlendirmemiz
gerekir. Bunun için de do:al ürünler bizi destekler,
bunlar çay olabilir, bakliyat olabilir, özellikle
bakliyatlar çok önemli, bir de arL ürünleri çok
önemli. Ba:L>LklLk sistemimizi kuvvetlendirmek için
insan ya>amLnda dikkat edilmesi gereken 3 tane
unsur var. Bunlardan biri sindirim sistemimizi çok
iyi çalL>tLrmamLz lazLm. Sindirim sistemimizi iyi
çalL>tLrLrsak vücudumuzda toksin birikimi olmaz.
Vücut sa:lLklL olur. !kincisi kan dola>LmLmLzLn iyi
olmasL için yine vücudumuza kan dola>LmLnL
mutfaklarLmLzda bakliyat türü ürünleri çok
tüketmemiz gerekir. Ba:L>LklLk sistemimizin
kuvvetlenmesi için bütün hane halkLndan so:an ve
sarLmsak tüketmelerini öneriyorum. Çok önemli.
Ba:LrsaklarLmLzL çalL>tLrmak için keten tohumu,
bakliyatlar çok iyi çalL>tLrLr. Ve atLk maddeleri
vücudumuzdan dL>arLya atmamLza sebep verir.
Ödem olu>masL önlenmi> olur. Kan dola>LmLmLzL
da çörek otuyla sa:ladL:LmLzda vücudumuz
makine gibi çalL>maya ba>lar. Bundan sonra
destek vermemiz gerekiyor. Bunu da arL ürünleri
ile yapaca:Lz, arL sütü, bal, polen, propolis gibi arL
ürünlerini bu dönemde çok kullanmamLz gerekir.
Bunlarla yapLlan misk çok önemli. $u dönemde iki
kür arka arkaya bunlarL kullandL:LmLzda ba:L>LklLk
sistemimiz çok güçlenir ve grip, nezle
olmadan kL>L atlatLrLz. Ataköy’ün 27 yLllLk
aktarL olarak bu bilgileri Ataköylüler’e, daha
do:rusu BakLrköylüler’e vermemiz >art.
Çocuklar için hangi ürünleri önerirsiniz?
Biraz önce önerdi:imiz tüm ürünleri
çocuklarLmLz da dozu dü>ük olmak kaydLyla
kullanabilir.
Sadece sabahlarL mL?
BunlarL sabah kahvaltLsLndan bir iki dakika
önce almamLz gerekiyor. Direkt kana karL>Lr
ve günlük aktivitemizi arttLrLr. Bayanlarda çok
etkili bir >ey. BayanlarLn yapLlarL erkeklere
göre daha narin ve üretken oldu:undan
onlar da her türlü ba:L>LklLk sisteminin
yanLnda di:er problemlerini de bu kürle
a>abilirler.
BakLrköy ya>lL nüfusun yo:un oldu:u bir ilçe.
Ya>lLlarLmLz için neler önerirsiniz?
ArL ürünleri ya>lLlLkta da çok önemli ürünler.
Ya>lLlarLn özellikle yorgunluk, halsizlik
durumlarLnda müthi> bir >ekilde onlara pozitif etki
eder. ÇocuklarLn ders çalL>ma dönemlerinde arL
sütü, bal, polen onlarLn zihinsel geli>imlerini
arttLrLr. OnlarLn içinde bütün vitaminler var, aminoasitler var, bir de proteinler var.
Bir de Ataköy’de BakLrköy’de çalL>an insanlar
fazla. Ve çalL>an insanlarLn, özellikle masa ba>Lnda
çalL>an insanlarLn en büyük problemi ba> a:rLsL.
Bunun için neler yapLlmalL?
Ba> a:rLsLnLn çözümü spor ve temiz hava. Özellikle
ba> a:rLlarLnLn giderilmesi için temiz havanLn
oldu:u ormanlLk alanlarda spor yapLlmalLdLr.
(Arzu G!R!T)
29
5
ÖĞRETMENLER GÜNÜ
SATRANÇ TURNUVASI YAPILDI
Bakırköy Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Bakırköy İlçe Temsilciliği tarafından düzenlenen, ”24 Kasım Öğretmenler Günü Satranç Turnuvası”nı Abdullah Dinke kazandı.
Buğra Ayyıldız’ın başhakemliğinde, TSF Bakırköy İlçe Temsilcisi Nur Şakar’ın
koordinasyonunda Bakırköy Belediyesi Sanat Evi ve Kent Müzesi’nde yapılan
turnuvada ikinciliği Soner İlhan Ulaş, üçüncülüğü de Aybars Gencer elde etti.
Yeşilköy Sahil’de Balıkçılar Barınağı karşısında bulunan Bakırköy Belediyesi
Sanat Evi ve Kent Müzesi’nde gerçekleşen turnuvaya ilk, orta, lise öğretmenleri, üniversite öğretim üyeleri ve görevlileri, satranç öğretmenleri ve emekli
öğretmen 30 sporcu katıldı.
İlk 3 dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarının yanı sıra Bakırköy
Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’nun hediyesi sırasıyla Cumhuriyet altını,
yarım altın ve çeyrek altın verildi.
Bayanlarda da ilk 3 dereceye giren sporculara da özel bir eğitim kurumunun
hediyeleri sunuldu. Bayanlarda Nurcan Sapmaz birinci, Aliye Kuş ikinci ve
Melike Gülen de üçüncü oldu.
Ferahnak Türk Sanat Müziği Topluluğu’ndan
ŞEFKAT HUZUREVİ SAKİNLERİNE KONSER
Ferahnak Türk Sanat Müziği Topluluğu, Bakırköy Belediyesi Şefkat Huzurevi’ni ziyaret ederek huzurevi sakinlerine mini bir konser verdi.
Kartaltepe Mahallesi’nde bulunan Şefkat Huzurevi’ni ziyaret eden Ferahnak
Türk Sanat Müziği Topluluğu, Şef Kanuni-Bestekar Nezih Elbirler yöneti-
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
Bakırköy Şubesi’nin
20. Yıl Kutlama Programı’na
katılımınız
bizleri onurlandıracaktır.
Yer: İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Yerleşkesi
Akıngüç Oditoryumu (Airport AVM Yanı)
Tarih: 11.12.2014 Perşembe
Saat: 19.00
– 23.00
minde Hicaz, Uşşak - Hüseyni ve Muhayyer makamından oluşan
İstanbul türkülerini seslendirirken huzurevi sakinleri de koroya eşlik
ederek güzel bir gün geçirdiler.
Konser sonrasında ise huzurevi sakinleri Ferahnak Türk Sanat Müziği
Topluluğu üyeleri ile birlikte çay içerek bol bol sohbet ettiler. Huzurevi
sakinleri kendilerini ziyaret ederek güzel bir konser veren Ferahnak
Türk Sanat Müziği Topluluğu’na teşekkür ettiler.
Ferahnak Türk Sanat Müziği Topluluğu Şefi Nezih Elbirler de yılda en
az 2 kez olmak üzere fırsat buldukça huzurevi ziyareti yaparak burada kalan yaşlılara güzel saatler geçirmeleri için konserler verdiklerini
ve onlarla sohbet ettiklerini ifade ederek, “Yaşlılarımızı unutmuyoruz.
Onlarla beraber olmak bizlere de büyük keyif veriyor. Her zaman
onların yanındayız. Bize çok yakın ilgi gösteriyorlar. Ferahnak Türk
Müziği Topluluğu üyeleri adına bizleri en iyi şekilde ağırlayan huzur
evi sakinleri ve yönetimine de teşekkür ederiz.” dedi.
Şefkat Huzurevi yönetimi de bu tür etkinlikler ile huzurevi sakinlerinin
hayata daha da bağlandıklarını, acılarını, sorunlarını bir kenara itip,
güzel bir gün geçirdiklerini belirterek, bu tür etkinliklerin artarak
devam edeceğini söylediler.
KERİMOĞLU VE ERZEN SEVGİ SORFASI’NDA BULUŞTU
Ermeni Cemaati’nin düzenlediği Sevgi Sofrası
Yemeği’ne Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ve eski başkan Ateş Ünal Erzen de katıldı.
Bakırköy Dzınunt Surp Asdvadzadzni Kilisesi, Dadyan
İlköğretim Okulu yararına düzenlenen sevgi sofralarına
ev sahipliği yaptı. Okulun yapım aşamasındaki yeni
binası için destek aranan organizasyona Kerimoğlu ve
Erzen’in yanı sıra Şişli Belediye Başkan Yardımcısı
Vasken Barın, Azınlık Vakıfları Temsilcisi Laki Vingas
ve Bakırköy Belediyesi Meclisi üyeleri de katıldı.
Sevgi Sofra’sında yapımı devam eden Özel Dadyan
Ermeni İlköğretim Okulu’nun yeni binası kurulan ekranda davetlilere gösterildi. Dadyan Okulu Müdürü Alis
Bayram’ın, okulun ve öğrencilerin eğitim sırasında
karşılaştıkları zorluklara ilişkin konuşmasının ardından
üçüncü sınıf öğrencilerinin seslendirdiği şarkılar ve
dans gösterileri davetlilerin beğenisini topladı.
Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Özdemir, yemek-
te yaptığı konuşmada, “İki yıl önceki sevgi sofrasında
bana okulumuzun inşaat ruhsatını veren, dönemin
Belediye Başkanı Ateş Ünal Erzen’e sonsuz teşekkür
ederim. Ondan aldığımız destekle yola çıktık ve
inşaatın %80’i tamamlandı. Bütçemizin bir çivi çakmaya dahi el vermediği ilk dönemde, Parseğ Saraylı
imdadımıza yetişti. Bugünlere gelirken desteklerini
esirgemeyen Dikran Gülmezgil, Aksel Topalyan,
Yetkin Berberoğlu, Efrim Bağ, Cezo Taş ve isimlerini
sayamadığım birçok hayırseverimize sonsuz teşekkür
ederim. Sevgi soframızda toplanan bağışlardan sonra,
inşaatın geri kalan %20’lik kısmının masraflarını
Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu karşılayacak.” dedi.
Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’nun da bir konuşma yaparak katılımcıları selamladığı sevgi sofrasında,
hayırseverlerden bağış olarak 400 bin TL toplandı.
BakLrköy
B akLrköy Lisesi MezunlarL ve MensuplarL Derne:i,
BakLrköy Lisesi 1962 mezunlarL olan ve Balyoz DavasL’ndan tahliye edilen
Orgeneral $ükrü AkL>Lk ve Korgeneral Köksal Karabay için bir kahvaltL
düzenledi. Dernek merkezinde düzenlenen kahvaltLya, Dernek Ba>kanL Nihat
YLlmaz, dernek üyeleri ve BakLrköy Belediye Ba>kanL Bülent Kerimo:lu’da katLldL.
YazLsL 11. sayfada
BakLrköy
Belediyesi Klasik
Müzik Oda
OrkestrasL ve
BakLrköy
KonservatuarL
VakfL Türk
Müzi:i Korosu,
“10 KasLm
Atatürk’ü Anma
Günü ve Atatürk
HaftasL”
etkinlikleri
kapsamLnda
muhte>em bir
konser verdi.
Leyla Gencer
Opera ve Sanat
Merkezi’n de
yüzlerce
BakLrköylü’nün
katLldL:L muhte>em
konser öncesinde
Belediye Ba>kanL
Bülent Kerimo:lu
“BakLrköyümün
Müdafai
HukukçularL,
Kuva-yi
Milliyecileri, Atatürk
SevdalLlarL” diyerek
katLlLmcLlarL tek tek
selamladL.
ULU ÖNDER ANISINA MUHTE)EM KONSER
YazLsL 9. sayfada
Download

YEMEKTE BULU*TU - Ataköy Gazetesi