РАСПОРЕД НА КАНДИДАТИ ПО ГРУПИ
Ime
Prezime
Grad
Pedijatriska
ambulanta
Ginekolo{ka
ambulanta
Десанка
Стојмановиќ
Georgi
Kostadinov
Радица Маџоска
Љиљана
Јовановска
Ложанковски
Глигор
Grupa D - 3 MESECI DOEDUKACIJA
Pavka
Cekova
Kumanovo
Svetlana
Stojkova
Skopje
Elica
Janeva
Strumica
Grupa C - 6 MESECI DOEDUKACIJA
C1
Sne`ana
Mitevska
Kumanovo
Sevim
Saliu
Skopje
Goran
Georgievski
Petkovska
Ogwanova
Skopje
Biqana
Suzana
Lidija
C2
Arsova
Gligorova
Македонка
Глигорова
Десанка
Стојмановиќ
Славица
Тодоровска
Радица Маџоска
Митка Тренчева
Skopje
Skopje
Skopje
Славица
Тодоровска
Светлана
Смугревска
Нејашмиќ Вале
Mihajlo
Mome
Ќulumov
Petkovski
Skopje
Skopje
Gabriela
Gulevska
Bitola
Milena
Simovi}
Skopje
Selami
Svetlana
Tatjana
Limani
Zlatanova
Popovska
Kumanovo
Skopje
Skopje
Илија Тимовски
Margarita
Kambovska
Светлана
Смугревска
Десанка
Стојмановиќ
Радица Маџоска
Илија Тимовски
Georgi
Kostadinov
Андроника
Димитровска
Андроника
Димитровска
Љиљана
Јовановска
Весна Блажевска
Петар Калчовски
Димитар
Кацарски
Петар Калчовски
Петар Калчовски
Љиљана
Јовановска
Sr”an \or|evi}
Радица Бојчевска
Радица Бојчевска
Grupa B - 9 MESECI DOEDUKACIJA
B1
Радица Маџоска
Katerina
Andonovska
Skopje
Лидија Парлиќ
Vesna
Petrovska
Tetovo
Vladimir
Timovski
[tip
Svetlana
Krstova
Ko~ani
Sne`ana
Fileva
Skopje
Sne`ana
Kotevska
Skopje
Goran
Andonovski
Skopje
Svetlana
B2
Kiroska
Tetovo
Bisera
^ekovi}
Skopje
Sne`ana
Dragi}
Skopje
Katerina
Kova~evi}
Zarevska
Popovska
Skopje
Кожухарова
Лиле
Кожухарова
Лиле ([tip)
Митка Тренчева
Светлана
Смугревска
Илија Тимовски
Лидија Парлиќ
Светлана
Смугревска
Митка Тренчева
Митка Тренчева
Jasminka
Skopje
Petar
Atanasovski
Skopje
Ne~eva
Orhideja
Petrova
Veles
Kostovska
Elizabeta
Prilep~anska
Skopje
Grupa A - 12 MESECI DOEDUKACIJA
A1
Gostivar
Mejdini
Jakupi
s.^egrane
Tawa
Georgievska
Kumanovo
Nata{a
Gievska
Kumanovo
Pavlinka
A2
Milosavqevi}
Skopje
Makbule
Elezi
Tetovo
Blagorodna
Mi{kovska
Tetovo
Светлана
Смугревска
Славица
Тодоровска
Нејашмиќ Вале
Славица
Тодоровска
Димитар
Кацарски
Весна
Серафимовска
Ogne Mickov
Ogne Mickov
Петар
Калчовски
Андроника
Димитровска
Радица
Бојчевска
Весна
Серафимовска
Димитар
Кацарски
Весна
Блажевска
Ложанковски
Глигор
Љиљана
Јовановска
Петар
Калчовски
Љупчо
Синадиновски
Петар
Калчовски
Лидија Парлиќ
Тетово
Зорица
Јовановска
Зорица
Јовановска
Илија Тимовски
Гавриловска
Маргарита
Georgi
Kostadinov
Sr”an
\or|evi}
Љиљана
Јовановска
Лидија Парлиќ
Весна
Серафимовска
Весна
Серафимовска
Лидија Парлиќ
Лидија Парлиќ
Anif
Kurti{i
Tetovo
Gajur
Xaferi
s.Selce
Bekim
A3
Ismaili
Tetovo
Katerina
Kikerkovska
Skopje
Silvana
Nikolovska
Skopje
Ana
Todorovska
Skopje
Лидија Парлиќ
Лидија Парлиќ
Славица
Тодоровска
Радица Маџоска
Митка Тренчева
Илија Тимовски
Jadranka
Dam~evska
Skopje
Aleksandra
Lazarevska
Skopje
Miroslava
[ev~enko
Skopje
Славица
Тодоровска
Илија Тимовски
Весна
Серафимовска
Весна
Серафимовска
Весна
Серафимовска
Весна
Блажевска
Димитар
Кацарски
Радица
Бојчевска
Петар
Калчовски
Андроника
Димитровска
Димитар
Кацарски
Grupa G - 6 MESECI DOEDUKACIJA
Zajkovska
Biqana
Trajkovska
Prilep
^olakova
Lilija
Dervi{ova
Veles
Poliksenija
Mijoska
Prilep
Olga
Stojkovska
Bitola
Grupa F - 9 MESECI DOEDUKACIJA
Slobodan
s.Lozovo
Nata{a
Jovanovski
Spaseska
Anreeska
Monika
Jari}
Prilep
Biqana
Jordanovska
Prilep
Katerina
Andreeska
Prilep
Ukali
Xevdet
Ki~evo
Prilep
Slobodanka Saveska
Ирена
Московска
Нејашмиќ Вале Љупчо
Синадиновски
Slobodanka Saveska
Ирена
Московска
Ложанковски
Margarita
Глигор
Kambovska
Нејашмиќ Вале Љупчо
Синадиновски
Slobodanka Saveska
Ирена
Московска
Slobodanka Saveska
Ирена
Московска
Slobodanka Saveska
Ирена
Московска
Slobodanka Saveska
Ирена
Московска
Китаноска
?
Славица
Slobodanka Saveska
Ирена
Московска
Makedonka
Zeroska
Prilep
Grupa E - 12 MESECI DOEDUKACIJA
Makedonski Китаноска
Славица
Igor
Dabeski
Brod
Ирена
Silvana
Gra{kovska
Prilep
Московска
Нејашмиќ Вале
Tawa
Saraginov
Veles
Nadica
Toni
Jovanov
Kavadarci
Resavska
Margarita
Eli
Dimovska
Bitola
Kambovska
Весна Блажевска
Slobodanka Saveska
Радица Бојчевска
Љупчо
Синадиновски
Димитар Кацарски
Download

Име Презиме Град Педијатриска амбуланта Гинеколошка