POPULARNA PREDAVANJA
1. Dr Božo Dalmacija
BUDUĆNOST VODE
UNIVERZITET U NOVOM SADU
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
DEPARTMAN ZA HEMIJU, BIOHEMIJU I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
2. Dr Božo Dalmacija
EKOLOŠKI IZAZOV
3. Dr Jasmina Agbaba
SUDBINA METALA U VODENOM EKOSISTEMU
4. Dr Jasmina Agbaba
ZAGAĐENJE VAZDUHA I EFEKAT STAKLENE BAŠTE
5. Dr Srđan Rončević
ZAGAĐENA ŽIVOTNA SREDINA-PROBLEMI I REŠENJA
6. Dr Jasna Adamov
VIRTUELNI HEMIJSKI EKSPERIMENTI
7. Dr Branislav Jović
HEMIČAR OTKRIO KONAČNU ČESTICU, OSTAVLJA BOA DAVITELJE I URIN
8. Dr Đenđi Vaštag
DROGE I DOPING SREDSTVA SA ASPEKTA ANALITIČKE HEMIJE
9. Dr Slobodan Gadžurić
FORENZIČKA TOKSIKOLOGIJA
10. Dr Valeria Guzsvány
HEMIJSKI SENZORI I NANOSKALA
11. Dr Aleksandar Đorđević
FULERENI
Univerzitet u Novom Sadu
Prirodno-matematički fakultet
Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine
Trg Dositeja Obradovića 3, Novi Sad
tel.: 021/6350672
e-mail: [email protected]
www.dh.pmf.uns.ac.rs
STUDIJSKI PROGRAMI
• OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE HEMIJE
• OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE BIOHEMIJE
• OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE HEMIJE - KONTROLA KVALITETA I
UPRAVLJANJE ŽIVOTNOM SREDINOM
• OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
PROGRAMSKI SADRŽAJI I TERMINI ODRŽAVANJA PRIPREMNE NASTAVE
06.04.2013.
V METALI
I
-
23.02.2013.
OSNOVNI HEMIJSKI ZAKONI I STRUKTURE SUPSTANCI
Zakon stalnih masenih odnosa, zakon umnoženih masenih odnosa, zakon stalnih
zapreminskih odnosa, Avogadrov zakon
Pojam mola, Avogadrovog broja, molarne mase, molarne zapremine gasa
Struktura atoma, principi izgradnje elektronskog omotača, elektronska konfiguracija atoma i
jona
Hemijska veza
Hemijske formule i izračunavanja iz njih
02.03.2013.
Rastvori, rastvorak, rastvarač
Tečni rastvori, voda kao rastvarač, vodeni rastvori
Sastav rastvora (maseni udeo, količinska i masena koncentracija, molalitet)
Razblaživanje rastvora
Koligativne osobine razblaženih rastvora (sniženje temperature mržnjenja, povišenje
temperature ključanja, osmotski pritisak)
VI NEMETALI
-
-
-
23.03.2013. i 30.03.2013.
IV OSNOVNE KLASE NEORGANSKIH JEDINJENJA
-
-
Hidridi i oksidi
Kiseline i baze, Arenijusova teorija: jake i slabe kiseline i baze, amfoterni hidroksidi,
protolitička teroija, konjugovani parovi, amfoliti, elektrolitička disocijacija vode i pH
vrednost
Soli, tipovi soli (neutralne, kisele, bazne, dvogube, kompleksne), hidroliza soli
Puferski sistemi
Priroda C-atoma, tipovi veza u organskim molekulima, osnovni tipovi organskih reakcija
(supstitucija, adicija, eliminacija)
Ugljovodonici: nomenklatura, dobijanje, fizičke osobine, hemijske reakcije i praktični značaj
alkana, alkena, alkina, diena, cikolalkana i aromatičnih ugljovodonika
27.04.2013.
VIII ORGANSKA KISEONIČNA JEDINJENJA
-
III HEMIJSKE REAKCIJE
Hemijske reakcije i njihovo predstavljanje, značenje hemijskih jednačina i izračunavanja iz
njih
Osnovni tipovi hemijskih reakcija
Toplotni efekti hemijskih reakcija, standardna entalpija hemijske reakcije, entalpija
nastajanja jedinjenja, egzotermne i endotermne reakcije
Brzina hemijske reakcije, faktori koji utiču na brzinu hemijske reakcije, hemijska ravnoteža,
konstanta ravnoteže, Le Šateljeov princip
Elektrolitička disocijacija i primena ravnoteže na nju, stepen elektrolitičke disocijacije i
konstanta disocijacije, jaki i slabi elektroliti
Oksidoredukcione reakcije, oksidacioni broj, polureakcije oksidacije i redukcije, oksidaciona i
redukciona sredstva, određivanje koeficijenata u jednačinama oksidoredukcija, naponski niz
metala
Hemijske osobine i tipovi jedinjenja elemenata 14, 15, 16. i 17. grupe PSE
20.04.2013.
VII HEMIJA UGLJENIKOVIH JEDINJENJA
09.03.2013. i 16.03.2013.
-
Hemijske osobine i tipovi jedinjenja elemenata 1, 2. i 13. grupe PSE
13.04.2013.
-
II RASTVORI
-
-
Funkcionalne grupe, nomenklatura, dobijanje, fizičke osobine, hemijske reakcije i praktični
značaj alkohola, fenola i etara, aldehida i ketona, karboksilnih kiselina, supstituisanih
kiselina i derivata kiselina (estri, halogenidi, amidi i anhidridi)
18.05.2013.
IX ORGANSKA JEDINJENJA SA AZOTOM
-
Funkcionalna grupa, nomenklatura, dobijanje, fizičke osobine, hemijske reakcije i praktični
značaj amina i nitrojedinjenja
Heterociklična jedinjenja: petočlani i šestočlani heterocikli sa jednim i sa dva heteroatoma,
kondenzovana heterociklična jedinjenja.
25.05.2013.
X BIOLOŠKI VAŽNA ORGANSKA JEDINJENJA
- Fizičke i hemijske osobine masti i ulja, ugljenih hidrata, aminokiselina, proteina i nukleinskih
kiselina.
08.06.2013. i 15.06.2013. u okviru pripremne nastave obrađivaće se teme po
izboru polaznika.
U svakom terminu pripremne nastave održava se predavanje o zanimljivim
dostignućima hemije (popularno predavanje).
Početak pripremne nastave je od 9 časova!
Download

univerzitet u novom sadu prirodno-matematički fakultet departman