KATIĆ Srđan
Books / Knjige
Јеген Осман-паша [Yegen Osman Pasha], Београд 2001.
Османски документи о руднику Мајданпек XVI-XVIII век [Ottoman documents on Majdanpek mine
XVI-XVIII centuty], Мајданпек 2009.
Articles / Članci
“Зимовање османске војске у Румелији 1686/87. године“ [Wintering of the Ottoman army in Rumelia
in 1686/87], Мешовита грађа (Miscellanea) 32 (2011) 219-242 (with Tatjana Katić).
“Rudarska naselja u Smederevskom sandžaku, primer funkcionisanja etnički i verski mešovitih sredina na
Balkanu”, IV. Uluslararası Güney-Doğu Avrupa Türkolojisi Sempozyumu Bildirileri (03-07 Aralık 2007,
Zagrep), Hazırlayan Nimetullah Hafız, Prizren: BAL-TAM 2011, 461-468.
„Закупи београдске и смедеревске скеле и карловачког хаса седамдесетих и осамдесетих година
16. века“ [Lease of Belgrade and Smederevo ferry and Karlovacʼs has in the seventies and eighties of the
16th century], Мешовита грађа (Miscellanea) 32 (2011) 205-218 (with Dragana Amedovski).
„Ковачницата на монети во Кратово во времеевладењето на султанот Сулејман I Величествениот
(1520-1566)“ [Kratovo’s Smithy during the Reign of Sultan Suleiman I the Magnificent 1520-1566]
Гласник. Институт за национална историја Скопје 54, 1-2 (2010) 67-80.
„Закуп рудника и хасова Трепче 1585. године“ [Lease of Trepča mine and hâs in the year 1585]
Мешовита грађа (Miscellanea) 31 (2010) 109-121.
„Рудник Жезна и рударство Рогозне и Подбуковика у 16. веку“ [The Žežna Mine and Mining of
Rogozna and Podbukovik in the XVI century], Историјски часопис 59 (2010) 197-224 (with Tatjana
Katić).
„Обрачуни ковнице златника у Кучајни из 1562/63. и 1570/71. године“ [Accounts of the Kučajna
Gold Coins Mint Datting from 1562/3 and 1570/1], Мешовита грађа (Miscellanea) 31 (2010) 123-135.
„Заповест о производњи шалитре у Румелији 1521.“ [The Imperial Order Saltpeter Production in
Rumelia in 1521] Мешовита грађа (Miscellanea) 30 (2009) 15-22.
„Потрошни материјали у османском рударству и металургији“ [Auxilary Materials Used in Mining
and Metallurgy of the Ottoman Empire] Историјски часопис 58 (2009) 197-207.
„Стварање мартолоских одреда у копаоничким рудницима Плана, Заплана и Беласица“ [Creating of
Martolos Units in the Kopaonik Mines Plana, Zaplana and Belasica], Крушевачки зборник 13 (2009) 7378.
„Производња бродске ужади у селима крушевачког снаџака Баготе и Шареница“ [Hawser
Production in Villages of Kruševac Sandzak Batote and Šarenica], Крушевачки зборник 14 (2009) 231236 (with Dragana Amedovski).
“Cooper production in Majdanpek in sixties and seventies of the 16th century”, Journal of Minning and
Metallurgy 45 (2) b (2009) 213-219.
„Потчињавање Црне Горе и Брда после битке у Острошком кланцу“ [Subjugation of Montenegro and
Brda after the battle in the gorge of Ostrog], Историјски записи 81, 1-4 (2008) 95-107.
„Производња бакра у Мајданпеку шездесетих и седамдесетих година 16. века“ [Copper production
in Majdanpek during 1560s and 1570s], Историјски часопис 57 (2008) 123-136.
„Обнова београдске тврђаве 1565. године“ [Reconstruction of the Belgrade fortress in the year of
1565] Мешовита грађа (Miscellanea) 29 (2008) 2009, 55-62.
„Рудник под османском влашћу у XV и XVI веку“ [Rudnik under the Ottoman rule in the 15th and
16th centuries] Историјски часопис 55 (2007) 133-155.
„Два извештаја о пословању рудника Мајданпек из 1566/67. и 1567/68. године“ [Two business
reports of the Majdanpek mine from 1566/67 and 1567/68.], Мешовита грађа (Miscellanea) 27 (2006)
175-186.
„Обнављање рудника Нови Безистан у Трепчи 1664. године“ [Restoration of Novi Bezistan mine in
Trepča in 1664.], Мешовита грађа (Miscellanea) 27 (2006) 235-244.
„Отварање рудника Самоков и Мајданпек 1691. године“ [Opening of the Samakov and Majdanpek
mines in 1691.], Мешовита грађа (Miscellanea) 27 (2006) 245-252.
„Попис прихода Београдске канцеларије из 1708. године“[Inventory of the Belgrade Office revenues
from 1708], Мешовита грађа (Miscellanea) 24 (2005) 7-18.
„Кнежевачко потисје под турском влашћу“, Историја Новог Кнежевца и околине, Нови Кнежевац,
2003, 135 – 209.
„Турско утврђење Кучајна од оснивања 1552/53. до аустријског освајања 1718. године“ [The
Turkish fortification of Kučajna from its establishment in 1552/53 to the Austrian conquest in 1718],
Историјски часопис 48 (2002) 137-146.
„Улога Јевреја у отварању и развоју рудника Кучајна и Мајданпек у другој половини XVI века“
[The role of Jews in the opening and development of Kučajna and Majdanpek mines in the second half of
the 16th century], Годишњак за друштвену историју 7, 1-2 (2001) 7-17.
„Организација поштанског саобраћаја у Османском царству од 16. до 18. века“ [Organization of the
postal service in the Ottoman empire XVI-XVIII centuries ], Писмо, зборник радова, Београд 2001, 2937.
„Јеген Осман-паша во Македoнија, Австро-турската војна 1683-1699. година со посебен осврт на
Карпошовото востание во Македонија“: Материјали од Научниот собир одржан од 5-7. октомври
1990. година во Кратово и Охрид. - Скопје, 1997, 177-188.
„Битке код Осијека и Харшања 1687. године“ [Battles of Osijek and Harshan in 1687.], Зборник
Мaтице српске за историју 49 (1994) 121-132.
„Нишка тврђава након пада Београда 1717. године“ [Nish fortress after the fall of Belgrade in 1717.],
Историјски часопис 39 (1994) 119-136.
Download

KATIĆ Srđan Books / Knjige Јеген Осман