SERBIATRIB ‘11
Serbian Tribology
Society
12th International Conference on
Tribology
Faculty of Mechanical
Engineering in Kragujevac
Kragujevac, Serbia, 11 – 13 May 2011
PRIMJENA TRIBOLOŠKI ISPRAVNOG KONSTRUIRANJA NA
RJEŠAVANJU PROBLEMA TROŠENJA (U CILJU SMANJENJA
GUBITAKA I TROŠKOVA ODRŽAVANJA)
Vlatko Marušiü 1, Goran Rozing2, Luka Marušiü3, Željko Ivandiü4
Strojarski fakultet Slavonski Brod, Hrvatska, [email protected], 2 Elektrotehniþki fakultet Osijek,
Hrvatska, [email protected], 3Industrijsko-obrtniþka škola Slavonski Brod, Hrvatska,
[email protected], 4Strojarski fakultet Slavonski Brod, Hrvatska, [email protected]
1
Apstrakt: Na primjeru dijelova pužnih presa za cijeÿenje ulja i turbopuhala motora SUI analizirana su
nova konstrukcijska rješenja. Snimanjem stanja utvrÿeno je prebrzo trošenje i ošteüivanje dijelova nosive
konstrukcije pužne preše, a na turbopuhalu uþestala pojava zaribavanja osovine propelera. Izvršena su
metalografska i mehaniþka ispitivanja materijala kao i dimenzionalna kontrola. Analizirani su direktni i
indirektni gubici. Zakljuþeno je da se pomoüu polukarika može postiüi znaþajno smanjenje troškova sanacije
ošteüenih jarmova cjedila pužne prese, a da bi kod turbopuhala ugradnja odgovarajuüeg senzora
temperature u znaþajnoj mjeri smanjila opasnost zaribavanja osovine.
Kljuþne reþi: tribološki ispravno konstruiranje, pužna presa, turbopuhalo motora SUI, triboloških gubici
1. UVOD
Tribologija „nije neka znanost radi znanosti“ [1]
nego se znanstvenim pristupom bavi rješavanjem
moguünosti produljenja vijeka dijelova izloženih
trošenju u cilju smanjenja troškova-gubitaka
tribonaravi [2].
Na novijoj konstrukcijskoj izvedbi pužnih presa
za cijeÿenje ulja, kapaciteta 100 i više tona/dan
uljnog sjemenja, razvijenoj tijekom protekle
decenije, uoþena je pojava neuobiþajeno brzog
ošteüivanja ne samo radnih dijelova nego i nosivih.
Radni dijelovi prese su noževi cjedilne korpe i
segmenti pužnice. Nosivi dijelovi konstrukcije
prese su vratilo, na koje se navlaþe segmenti i
formiraju pužnu zavojnicu, te polutke cjedila na
þije se jarmove slažu noževi radi formiranja
cjedilne korpe. Noževi cjedilne korpe i segmenti
pužnice dominantno se troše abrazijom uslijed
djelovanja SiO 2 x nH 2 O sadržanog u ljusci [3].
Izvršena je meÿusobna usporedba rezultata
ispitivanja dijelova presa, razliþitih kapaciteta i
proizvoÿaþa. ali i usporedbom sa starijim presama
manjeg kapaciteta.
Konstatirano je da na novim presama velikog
kapaciteta konstrukcijska izvedba elemenata
424
tribopara vratilo/segmenti pužnice uzrokuje njihovo
(pre)brzo ošteüivanje. Isto je uoþeno i na kuüištu
vratila kao i na dosjednim površinama kontakta
kuüišta reduktora s jarmovima. Na temelju
metalografskih pretraga je zakljuþeno da do otkaza
dolazi uslijed gotovo istovremenog djelovanja
abrazije, adhezije, umora i tribokorozije [4].
Na jednom tipu automobila poznate marke, sa
dizelskim agregatom od 1,9 l raspona snage od 66
do 77 kW, koji je proizvoÿen od 2004. godine do
2008. godine, snimanjem stanja je utvrÿeno
uþestalo ošteüivanje osovine turbopuhala. Jedan
ovlašteni distributer i ujedno serviser je u RH od
2004. do 2008. godine ukupno prodao 101 vozilo
analiziranog tipa. Vozila u toj grupaciji su u to
vrijeme imala jamstvo dvije godine od dana
preuzimanja-kupovine. Na temelju podataka o
aktiviranju jamstva i servisiranja došlo se do
informacije da je do 2010. godine zamjenjeno 21
turbopuhalo. S obzirom na to da se radi o 20-tak %
od ukupnog broja prodanih vozila ukazala se
potreba za analizom tribosustava turbopuhala.
Ispitivanjem je trebalo obuhvatiti radne parametre i
dijelove turbopuhala: kuüište,
kompresorski
impeler, turbinski rotor, zazor osovine te njenu
dimenzionalnu kontrolu, analizu kemijskog sastava,
12th International Conference on Tribology – Serbiatrib’11
metalografske pretrage i mjerenja tvrdoüe. Cilj je
naüi uzroke ošteüivanja a pomoüu njih moguüi
pristup kako bi se smanjili troškovi ali i indirektni
gubici.
Prikupljeni rezultati analiza i meÿusobnih
usporedbi poslužili su kao osnova za pristup
rješavanju problema primjenom mjere poznate kao
tribološki ispravno konstruiranje [5,6]. Cilj je
smanjenje ne samo direktnih nego i indirektnih
troškova-gubitaka u promatranim tribosustavima.
2. SNIMANJE STANJA RADA PRESE ZA
PREDPREŠANJE
Prva neuobiþajena trošenja na presi uoþena su
veü nakon tri godine od ugradnje, a pristup
produljenju vijeka sastojao se, prvo u navarivanju
površina jarmova cjedila [7]. Nakon 5 godina rada s
navarenim jarmovima uoþeno je da je došlo do
njihovog ponovnog ošteüivanja. Konstatirano je da
je nanošenjem dodatnog materijala, tvrdoüe oko
400 HB, postignuto produljenje vijeka jarmova za
skoro 70 %.
Na slici 1 prikazana je pužna presa. Glavni
nosivi dijelovi prese su prijenosnik snage i gibanja i
kuüište (reduktora), vratilo pužnice i jarmovi
cjedila, a radni dijelovi su segmenti pužnice i
noževi cjedilne korpe.
Pužnica je sastavljena od pužnih segmenata i
konusnih prstenova koji su nanizani na vratilo.
Vratilo je izraÿeno u pet stupnjeva razliþitih
promjera. Na reduktoru promjer vratila je najveüi i
iznosi 160 mm a najmanji promjer vratila je na
izlazu iz prese i on iznosi 151,4 mm. Treba
istaknuti da je vratilo (ukupne dužine 4355 mm)
uležišteno samo kod reduktora tako da pužnica
ustvari „pliva“ u cjedilnoj korpi okružena mlivom.
Cjedilna korpa se formira slaganjem noževa na
nosaþe "jarmove" koji, nakon sastavljanja polutki
þine zatvorenu korpu oko pužnice. Noževi su
konstrukcijski izvedeni tako da nakon slaganja i
formiranja plašta košare, izmeÿu njih ostaje
odgovarajuüi zazor (0,75 mm na ulazu u prešu, pa
do 0,17 mm na izlazu iz prese). Kroz te zazore se
cijedi ulje. Veliþina zazora definira tzv. radna polja
kojih u presi ovoga tipa ima ukupno 7. Pomoüu
konusnih segmenata postiže se da pritisak raste od
ulaza prema izlazu iz prese, a zbog stupnjevite
izvedbe pužnice pritisak lokalno doseže vrijednosti
450 do 500 bara.
Utvrÿeno je da je do prestanka funkcionalnog
rada prese došlo zbog:
- ošteüivanja kuüišta reduktora,
- ošteüivanja dosjednih površina cjedila, i
- ošteüivanja jarmova.
12th International Conference on Tribology – Serbiatrib’11
Slika 1. Prikaz dijelova prese tip EP 16
1-elektromotor, 2-reduktor, 3-termometar, 4-dozirni
puž, 6,7-jarmovi, 10-lomaþ pogaþe, 12-pužnica, 13-sabirni puž,
14-brtveni prsten, 15-vratilo, 17-klinasto remenje
2.1 Ošteüivanje kuüišta reduktora
Na slici 2 prikazan je detalj najošteüenijih
površina kuüišta reduktora. Kontrolom pomoüu
prijenosnog
spektrometarskog
kemijskog
analizatora utvrÿeno je da je kuüište izraÿeno od
þeliþnog Cr-Mo lijeva, a kontrolom prijenosnim
(umjerenim) tvrdomjerom konstatirano je da se
tvrdoüa njegove površine kreüe izmeÿu 210 i 235
HB.
Detaljnom kontrolom površina konstatirano je
da je ošteüivanje izazvano djelovanjem agresivnog
medija (kisele supare) a manifestiralo se pojavom
tribokorozije na zaptivnim i dosjednim dijelovima
reduktora koje su u kontaktu s dosjednim
površinama cjedila.
Slika 2. Trobokorozijom ošteüene površine kuüišta
reduktora
Ošteüivanje kuüišta reduktora je za posljedicu
imalo nedozvoljeno ekscentriþno "njihanje" cjedila.
2.2 Ošteüivanje cjedila pužne prese
Ošteüivanje cjedila drugi je razlog prestanka
funkcionalnog rada prese. Na dijelu cjedila koji se
nalazi u dosjedu s kuüištem reduktora uoþeni su
425
tragovi koji ukazuju na ošteüivanje ulijed
ekscentriþnog gibanja u kontaktu površina na
zaporu kuüište/cjedilo, ali i tragovi koji se mogu
pripisati tribokoroziji, slika 3.
traje od pet do šest tjedana, a rad s djelomiþno
istrošenim radnim površinama dovodi do
smanjenog iskorištenja instaliranog kapaciteta
prese. Na izbor toga pristupa utjecala je relativna
usporedba visina direktnih triboloških gubitaka s
indirektnim u koje ulaze dužina trajanja zastoja,
smanjeno iskorištenje instaliranog kapaciteta i
smanjena efikasnost cijeÿenja ulja.
3.1 Produljenje vijeka dosjednih površina
reduktora
Slika 3. Ošteüenje dosjedne površine na ulazu u cjedilo
Oslonci noževa (jarmovi) trošeni su
erozijom abrazivnim þesticama mliva koje s uljem
intenzivno prolazile kroz zazore izmeÿu djelomiþno
istrošenih noževa. Vizualnim pregledom jarmova
uoþeno je da ta ošteüenja imaju neujednaþene
vrijednosti, ne samo po radnim poljima nego i po
obujmu jarmova, slika 4. U uvjetima ovako
ošteüenih
jarmova
nemoguüe
je
izvršiti
geometrijski pravilno slaganje nove garniture
noževa na mjesto istrošenih [7]. Materijal cjedila je
Cr-Mo þeliþni lijev, sliþnog kemijskog sastava kao i
kuüište reduktora. Tvrdoüa dosjednih površina
cjedila i osnovnog materijala jarmova kreüe se u
rasponu od 170 do 225 HB. Izmjerene vrijednosti
tvrdoüa pri sanaciji navarenog (površinskog) sloja
na jarmovima iznosile su od 380 d0 430 HB.
S obzirom na to da je dominantni mehanizam
ošteüivanja dosjednih i zaptivnih površina
reduktora
tribokorozija,
kao
varijantni
(eksperimentalni) materijal odabran je Cr Ni
nehrÿajuüi kiselootporni þelik.
Nakon utvrÿivanja razlike izmeÿu istrošenih i
nazivnih
mjera,
odabrana
je
tehnologija
(pred)obrade istrošenih i izrade nadomjesnih
površina kuüišta. Iz varijantnog materijala izraÿeni
su dijelovi u obliku poluprstenova. Predobraÿene
dosjedne površine kuüišta nadomještene su
poluprstenovima izraÿenim prema potrebnim
konstrukcijskim dimenzijama. Zbog opasnosti
prodiranja agresivnog medija („kisele supare“ s
visokim udjelom fosfatida) i njegovog korozijskog
djelovanja te razvijanja korozije u zaporu, na
vanjskoj strani poluprstenova izraÿeni su utori u
koje su postavljene silikonske brtve. Na slici 5
prikazano je sanirano kuüište reduktora (montirano
na presu).
Slika 5. Prikaz saniranog i ugraÿenog reduktora
Slika 4. Karakteristiþni tragovi trošenja površina
jarmova s navarenim slojem
3. PRISTUP RJEŠAVANJU PROBLEMA
TROŠENJA PUŽNIH PRESA
Težište pristupa stavljeno na smanjenje
indirektnih gubitaka. Razlog se nalazi u þinjenici da
zastoj zbog potrebe zamjene ošteüenih dijelova
426
3.2 Produljenje vijeka dosjednih površina
cjedila
Utvrÿivanju nazivnih mjera ošteüenih površina
nosaþa noževa cjedilne korpe, tehnologiji obrade i
izrade nadomjesnih istrošenih pozicija pristupilo se
na isti naþin kao i u sluþaju ošteüenog kuüišta
reduktora. Dosjedne površine koje su u kontaktu s
12th International Conference on Tribology – Serbiatrib’11
kuüištem
reduktora
nadomještene
su
poluprstenovima
obraÿenim
na
potrebnu
konstrukcijsku mjeru, a na pripremljeni osnovni
materijal cjedila (slika 6) dotegnute su
odgovarajuüom steznom napravom.
Slika 6. Poluprstenovi u fazi montaže na
dosjedne površine ulaznog dijela cjedila
3.3 Produljenje vijeka jarmova cjedila
S obzirom na to da je dominantni
mehanizam ošteüivanja površina jarmova erozija
abrazivnim þesticama kao osnovni materijal
nadomjesnih eksperimentalnih materijala odabran
je Cr-Mo þelik za poboljšavanje. Iz njega su
izraÿene polukarike, zakaljene i popuštene na oko
400 HB. Polukarike su konstrukcijski izraÿene tako
da je njihova zamjena jednostavna. Prije ugradnje
izvršena je dimenzionalna kontrola kako bi se
tijekom upotrebe u presama moglo utvrditi kolika je
otpornost trošenju. Izgled polukarika prikazan je na
slici 7.
jednostupanjski radijalni kompresori. Za male
promjere i niske protoke radijalno turbopuhalo ima
veüu efikasnost, meÿutim problemi proizvodnje
ograniþavaju
njezinu
primjenu.
Radijalna
turbopuhala treba lijevanjem izraditi veoma toþno
iz materijala otpornog na visoke temperature, što
zahtjeva skupe kalupe. Na slici 8 prikazani su
glavni dijelovi turbopuhala.
Impelari se ljevaju tehnikom vakumskog
ljeva te se spajaju sa osovinom tupim zavarivanjem.
Buduüi da je u radu temperatura lopatica veüa od
temperature kola, mogu se koristiti razliþiti
materijali, primjerice, disk se izraÿuje od þeliþne
legure s 13% Cr, ili CrNi þelik 1613, a lopatice se
izraÿuju iz In-713C. Izbor materijala ovisi o
oþekivanoj
ispušnoj
temperaturi
motora.
Temperatura ispušnih plinova se kod dizelskih
motora kreüe do max. 450 ÷ 500°C, dok se
temperatura ispušnih plinova kod otto motora penje
i do 1000°C. Za impelere kompresora mogu se
koristiti sljedeüi materijali: silumin gamma
(lijevano ili kovano), aluforit 47 (lijevano), perunal
B (kovano), steel G-x22 CrMoV 121 (lijevano),
steel DMU83 (kovano - omekšano popuštanjem),
titan 1,33 (kovano) i titan alloy 6AL4V
[8,9].
Slika 8. Osnovni dijelovi turbopuhala
Slika 7. Polukarike izraÿene od eksperimentalnog
materijala
4. SNIMANJE STANJA TURBOPUHALA
4.1 Osnovne konstrukcijske karakteristike
Turbopuhalo se sastoji od kompresorskog i
ispušnog dijela koji su meÿusobno povezani istom
osovinom. Danas se u pravilu koriste
12th International Conference on Tribology – Serbiatrib’11
Kod turbopuhala se koriste vanjski i unutarnji
ležaji. Ako se radi o vanjskim ležajima oni su u
paru, a ako se radi o unutarnjim onda je obiþno
samo jedan ležaj. Vanjski ležaji su pretežno
kugliþni dok su unutarnji ležaji klizni.
Kod manjih turbopuhala se radi o unutarnjim
kliznim ležajima koji su spojeni sa uljnim krugom
motora. Karakteristiþno je za njih da imaju
smanjeno trošenje kod pravilno konstruiranih ležaja
s punim hidromehaniþkim podmazivanjem na
prevladavajuüim niskim naprezanjima i visokim
brzinama. Imaju duži vijek trajanja, manje su
osjetljivi na udarce i vibracije. Nedostaci su im
potreba za veüim protokom i višim tlakom ulja koje
treba da odvede toplinu proizvedenu trenjem.
Potrebno je vršiti predpodmazivanje prije starta
427
motora ali i kontinuirano podmazivanje nakon što
je motor zaustavljen pri visokom optereüenju.
Razlog se nalazi u tome što toplina koja ulazi u
ležaj kroz osovinu pregrijava ulje a može
prouzroþiti „koksiranje“ ulja.
4.2 Ispitivanje ošteüenja na odabranim
uzorcima
Od 21 ošteüenog turbopuhala sluþajnim
odabirom za potrebe ispitivanja uzeto je 5. Na
njima je nakon rastavljanje obavljen detaljan
pregled. Uoþeno je sljedeüe:
- nema vidljivih ošteüenja na kuüištu turbopuhala,
- nema vidljivih ošteüenja na komprsorskom
impeleru,
- nema vidljivih ošteüenja na turbinskom rotoru,
- zazor osovine nije poveüan, i
- daljnom demontažom ustanovljeno da je osovina
promjenila boju, boja osovine je od tamno crvene
do ljubiþaste, slika 9.
Slika 10. Pozicije snimanja strukture i mjerenja
tvrdoüe HV0,1
Na dijelovima presjeka „b“ i „c“ tvrdoüa se
kreüe izmeÿu 330 i 350 HV 0,1 dok se na presjeku
„a“ tvrdoüa penje na 420 do 430 HV 0,1 (to je dio
osovine na kojemu se uoþava promjena boje u
ljubiþastu).
Ispitivanje radnh uvjeta temperature pri
normalnom optereüenju je pokazalo da temperatura
ne prelazi ekstremne granice. Ispitivanja su
obavljena na radnom stolu, slika 11, pri optereüenju
turbopuhala: 3440 o/min (slika12).
Slika 9. Karakteristiþna promjene boje osovine
turbopuhala
Po promjeni boje je jasno da je došlo do
pregrijavanja materijala, uzrok pregrijavanja je
nedovoljno hlaÿaenje, osovina se hladi uljem.
Uzrok ošteüenja je loše podmazivanje ili prekid
podmazivanja. Prekid podmazivanja uzrokuje
poveüavanje temperature u kliznom ležaju te veüe
trošenje materijala, kao posljedica nastaje debalans
rotirajuüih tijela: ošteüenja rotora i impelera.
Kemijska analiza matrijala spektrometrom
je pokazala da je osovina turbopuhala izraÿena od
matrijala CrMo þelika za poboljšavanje.
Metalografske pretrage i mjerenja vrdoüe
HO 0,1 obavljene su na tri presjeka, slika 10.
Rezultati metalografskih ispitivanja na osovini
turbopuhala su pokazali da je u zoni utjecaja topline
došlo do promjene strukture materijala. Dodatna
mjerenja tvrdoüe u zoni utjecaja povišene
temperature su pokazateli da je došlo do znaþajnijih
lokalnih promjena tvrdoüe površinskog sloja.
428
Slika 11. Ispitivanje na radnom stolu
Temperatura zagrijanosti rashladne tekuüine u
motoru dosegla je 90 °C, a temperatura na kuüištu
kliznog ležaja iznosila je 219,2 °C. Iz sigurnosnih
razloga, broj okretaja motora nije više podizan, ali
iz izvedenog ispitivanja je vidljivo da se
temperatura rapidno poveüava ovisno o broju
okretaja. Maksimalan broj okretaja iznosi 6000
o/min.
Mazivo (koje preporuþa proizvoÿaþ za
podmazivanje kliznog ležaja se koristi i za
podmazivanje motora.
12th International Conference on Tribology – Serbiatrib’11
Slika 12. Tlak i temperatura pri 3440 o/min
Kritiþna temperatura na kojoj se ulje
poþinje raspadati na lake konponente i koks je vrlo
niska, tek 360 °C što ne zadovoljava. Naime,
rezultati ispitivanja na probnom stolu, ukazuju na to
da u ekstremnim uvjetima temperatura turbopuhala
može prekoraþiti dopuštenu temperaturu.
4.3 Analiza moguüih konstrukcijskih rješenja
Da bi se izbjegao utjecaj promjene
temperature na turbopuhalu, napravljena je analiza
moguüih konstrukcijskih rješenja:
1. Senzor za temperaturu turbo puhala koji ne bi
dozvolio gašenje pogonskog agregata dok se ne
snizi temperature turbopuhala na prihvatljivu
vrijednost.
2. Zasebni sustav podmazivanja kliznog ležaja koji
nije vezan na sistem podmazivanja pogonskog
agregata, sa prilagoÿenim sredstvom podmazivanja
te da ima zasebno hlaÿenje i pogonsku pumpu koja
nastavlja rad nakon zaustavljanja pogonskog
agregata.
3. Hlaÿenje kuüišta turbopuhala tekuüinom s kojom
se hladi i pogonski agregat. U ovom rješenju je
problem taj što je temperatura rashladne tekuüine
morora 90 °C a temperatura kuüišta turbopuhala
puno veüa pa je potrebna prilagodba sistama
hlaÿenja s veüim hladnjacima i veüom koliþinom
rashladnog sredstva.
5. ZAKLJUýAK
Direktni troškovi u promatranom sluþaju
ošteüivanja pužne prese su troškovi demontaže i
rastavljanja ošteüenih dijelova, transporta i usluge
strojne obrade za pripremu istrošenih dijelova, kao i
za izradu novih poluprstenova i polukarika te
steznih naprava. Zastoj u radu prese u trajanju od
pet do šest tjedana, zbog potrebe zamjene i/ili
sanacije ošteüenih površina, doprinosi veoma
visokom iznosu indirektnih triboloških gubitaka.
12th International Conference on Tribology – Serbiatrib’11
Naroþito je to izraženo ako neplanirano dugi zastoji
nastupe za vrijeme kampanje.
S obzirom na to da se izborom materijala i
zaštitnog sloja radnih dijelova prese može direktno
utjecati na njihov eksploatacijski vijek, težište
pristupa stavljeno je na tribološki ispravno
konstruiranje. U ovom sluþaju odabran je pristup
kojim se odgovarajuüim konstrukcijskim rješenjem
treba omoguüiti ne samo veüa otpornost
dominantnom mehanizmu trošenja nego se
olakšava i zamjena istrošenih dijelova. Prethodna
laboratorijska ispitivanja uzoraka-dijelova i njihova
usporedba s rezultatima koji üe se dobiti njihovim
praüenjem u realnim uvjetima trebaju poslužiti kao
pokazatelj moguünosti i opravdanosti ovakvog
tribološkog pristupa.
Rezultati ispitivanja uzoraka turbopuhala
ali i snimanja stanja ukazuju na to da kod vožnje na
dužim relacijama i pri veüim brzinama dolazi do
ekstemnog zagrijavanja turbopuhala a da uslijed
prekida podmazivanja kod gašenja agregata dolazi
do ošteüenja kliznih površina ležajeva. S vremenom
može doüi do pojave debalansa rotirajuüih dijelova,
a kao posljedica tog debalansa I do ošteüenja
turbinskog rotora i kompresorskog impelera.
Da bi se izbjegao utjecaj promjene
temperature na turbopuhalu, napravljena je analiza
moguüih konstrukcijskih rješenja.
Kao najpovoljnije u ovom trenutku istiþe se
rješenje sa senzorom koji ne bi dopustio gašenje
pogonskog agregata sve dok se ne snizi temperature
turbopuhala na prihvatljivu vrijednost.
LITERATURA
[1] R Zgaga: Tribologija u cementnoj i srodnim
industrijama, Zbornik savjetovanja o tribološkoj
problematici u cementnoj i srodnim industrijama,
Split, 1987, 1-5
[2] V. Marušiü, D. Štrucelj, Ž. Ivandiü: Poveüanje
uþinkovitosti
prerade
sjemena
suncokreta
primjenom novih postupaka zaštite za smanjenje
intenziteta trošenja dijelova pužnih preša, 53,
Kemija u industriji, 9 (2004), 393-400
[3] V. Ivušiü, V. Marušiü, K. Grilec: Abrasion
resistance of surface layers, VTT Symposium 180
& COST 516 Tribology Symposium: proceedings,
Ronkainen, H., Holmberg, K., (ur.). VTT Technical
Researche Centre of Finland, 1998. 201-210
[4] V. Marušiü, D. Krumes, S. Marušiü: Sva þetiri
osnovna
mehanizma
trošenja
u
jednom
tribosustavu, Zbornik radova Meÿunarodnog
savjetovanja MATRIB 2008, Hrvatsko društvo za
materijale i tribologiju, Zagreb, 2008. 191-197
[5] B. Nediü: Merna oprema za tribološka ispitivanja,
Monografija Mašinskog fakulteta Kragujevac 2007
[6] V. Marušiü, F. Rozing, D. Krumes, S. Marušiü:
Problem održavanja pužnih preša u uvjetima
trošenja uzrokovanog konstrukcijskim rješenjem,
429
Zbornik
14.
Meÿunarodnog
savjetovanja
Održavanje 2008, Šibenik, 2008, 169-174
[7] V. Marušiü, R. Popoviü, S. Marušiü: Moguünost
sanacije jarmova cjedila pužne preše u cilju
poveüanja efikasnosti rada prešaone, 37, Uljarstvo,
1-2 (2006), 29-36
[8] M. Grljušiü, Mirko: Motori s unutrašnjim
izgaranjem, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i
brodogradnje sveuþilišta u Splitu, Split 2000.. str.
301-346
[9] SP_209_19litarski_motor_sa_sustavom_ubrizgavan
ja_p umpamlaznica_2, URL: https://www.grouptraining-online.com,
04.03.10.
PDF,
str.
14,15,16,17,18
APPLICATION OF TRIBOLOGICALLY ACCURATE CONSTRUCTION
ON WEAR PROBLEMS SOLUTION
(TOWARDS LOSSES AND MAINTENANCE COSTS DECREASE)
Abstract: The possibility of applaying tribological corrextly design of the example pieces of worm process
for squeezing oil and turbochargers internal combustion engines were analyzed. Recording status:to fast
wear and damage to parts of the bearing structure screw presses,and the turbocharger frequent seizure
propeller shaft. Metallographic and mehanical testing of materials and dimenzional controls were carried
out. The direct and indirect lossers were analyzed.We came to the conclusion when the construction and
installation of a removable semi rings can achive a significant reduction in a rehabilitation costs of damage
yokes strainers. The cheapest solution were to install appropriate temperature sensor by
turbochargers,which would not be allowed off the drive unit until the temperature lowers to an acceptable
vaule of turbochargers.
Keywords: tribological correctly design, cavity press, turbochargers, internal combustion engines,
tribological losses
430
12th International Conference on Tribology – Serbiatrib’11
Download

PDF