Изборном већу Медицинског факултета у Нишу
Научно-стручном већу за природно-математичке науке Универзитета
у Нишу
На седници Научно-стручног већа за природно-математичке науке Универзитета у
Нишу одржаној 18.02.2013. године, а на предлог Изборног већа Медицинског
факултета у Нишу, именована је Комисија за писање Извештаја о пријављеним
кандидатима за избор једног наставника у звање редовни професор за ужу научну
област Хемија - Физичка хемија по конкурсу објављеном у дневном листу Народне
новине од 05.12.2012. године у саставу:
1. др Весна Кунтић, редовни професор, Универзитет у Београду - Фармацеутски
факултет,
2. др Милорад Цакић, редовни професор, Технолошки факултет, Универзитет у
Нишу и
3. др Снежана Митић, редовни професор, Природно-математички факултет,
Универзитет у Нишу.
На расписани конкурс пријавио се један кандидат - др Горан М. Николић, ванредни
професор Медицинског факултета у Нишу. После детаљног разматрања достављеног
конкурсног материјала Комисија подноси следећи
ИЗВЕШТАЈ
1. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ
а) Лични подаци
Горан М. Николић рођен је 11.12.1959. године у Скопљу, Македонија. Живи и ради у
Нишу. Ожењен је и има две ћерке.
б) Подаци о досадашњем образовању
Основну и средњу школу (гимназију) кандидат је завршио у Нишу. Завршио је студије
хемије на Филозофском факултету у Нишу, Одсек Хемија, 1982. године са просечном
оценом 9,48 у току студија. Магистарску тезу под називом “Идентификација ортобензосемихинонског радикала у мокраћи пушача методом електронске спинске
резонанце” одбранио је на Филозофском факултету у Нишу, Одсек Хемија, 1995.
године. Докторску дисертацију под називом “Испитивање утицаја неорганских соли на
екстракцију различитих фенола из водених раствора и биолошких узорака” одбранио је
на Природно-математичком факултету у Нишу, 2002. године.
в) Професионална каријера
У периоду од 1982. до 1991. Године кандидат је био запослен у фабрици ЕИПолупроводници (касније ЕИ-Микроелектроника) у Нишу. За асистента-приправника
на предмету Медицинска хемија Медицинског факултета у Нишу изабран је 1991.
године, а на истом предмету је 1996. године изабран за асистента. У звање асистента
реизабран је 2001. године. У звање доцента за ужу научну област Хемија изабран је
2003. године, а 2008. године је изабран у звање ванредног професора за ужу научну
област Хемија-Физичка хемија. Од 2003. године обавља функцију продекана за
Фармацију на Медицинском факултету у Нишу.
2. ПРЕГЛЕД НАУЧНОГ И СТРУЧНОГ РАДА КАНДИДАТА
а) Објављени радови и саопштења
Кандидат је до конкурисања објавио укупно 38 радова у међународним и домаћим
часописима са рецензијом (22 од претходног избора), 31 рад у зборницима
међународних и домаћих научних скупова (13 од последњег избора) и 48 саопштења на
међународним и домаћим научних скуповима (13 од последњег избора). Од тога је
након последњег избора објавио 2 рада у врхунским међународним часописима
(категорија М21), 3 рада у истакнутим међународним часописима (категорија М22) и
10 радова у међународним часописима (категорија М23). Такође је коаутор 3 рада у
тематским зборницима међународног значаја (поглавља у монографији међународног
значаја - категорија М14) и коаутор је једног патента реализованог на међународном
нивоу (категорија М91).
Списак радова и саопштења кандидата дат је у складу са Правилником о поступку и
начину вредновања, и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата
истраживача Националног савета за научни и технолошки развој (Службени гласник
Републике Србије бр. 38/08), при чему су масним словима (bold) означени радови и
саопштења објављени након последњег избора.
Монографије међународног значаја
M14 - Рад у тематском зборнику међународног значаја
1. G. Kocić, D. Stojanović, R. Kocić, G. Nikolić, T. Jevtović, D. Sokolović, S.
Stojanović, The possible technological procedure for preparation of milk
formula for population under cardiovascular or cerebrovascular risk. Functional
foods for chronic diseases Vol.4 Obesity, Diabetes, Cardiovascular Disorders and
AIDS (2009) 217-233. Ed. Danik D. Martirosyan, ISBN 10: 0-9767535-5-3, ISBN
13: 978-0-9767535-5-1.
2. J. Živković, S. Sunarić, N. Trutić, R. Pavlović, G. Kocić, G. Nikolić, T.
Jovanović, Antioxidant capacity of UHT cow milk with vitamin addition.
Functional foods for chronic diseases Vol.5 Diabetes and Related Diseases (2010)
164-176. Ed. Danik D. Martirosyan, ISBN 10: 0-9767535-6-1, ISBN 13: 978-09767535-6-8.
3. G. Kocić, D. Stojanović, R. Kocić, G. Nikolić, S. Stojanović, R. Pavlović, B.
Milojković, D. Sokolović, T. Jevtović, Cow milk as a prospective functional food
product for type II diabetes. Functional foods for chronic diseases Vol.5 Diabetes
and Related Diseases (2010) 246-276. Ed. Danik D. Martirosyan, ISBN 10: 09767535-6-1, ISBN 13: 978-0-9767535-6-8.
Радови објављени у научним часописима међународног значаја
M21 - Рад у врхунском међународном часопису
1. Ž. Mitić, M. Cakić, G.M. Nikolić, R. Nikolić, G.S. Nikolić, R. Pavlović, E.
Santaniello, Synthesis, physicochemical and spectroscopic characterization of
copper(II)-pollysaccharide pululan complexes by UV-vis, ATR-FTIR, and EPR.
Carbohydrate Research, Vol.346, No.3 (2011) 434-441. IF (2011) = 2,332
2. G. Kocić, R. Pavlović, S. Najman, G. Nikolić, D. Sokolović, T. JevtovićStoimenov, D. Mušović, A. Veljković, R. Kocić, N. Đinđić, Circulating
ribonucleic acids and metabolic stress parameters may reflect progression of
autoimmune or inflammatory conditions in juvenile type 1 diabetes, The
Scientific World Journal, Vol.11, No.7 (2011) 1496-1508. IF (2010) = 1,524
M22 - Рад у истакнутом међународном часопису
1. G. Kocić, R. Pavlović, G. Nikolić, D. Stojanović, T. Jevtović, D. Sokolović, A.
Cenčić, S. Stojanović, M. Jelić, S. Živanović, The effect of depurinized milk
draught diet on rat serum uric acid, lipid status and haematological parameters.
Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, Vol.96, No.4 (2012) 648-655.
IF (2011) = 0,855
2. D. Ilić, I.S. Ristić, L. Nikolić, M. Stanković, G. Nikolić, L. Stanojević, V. Nikolić,
Characterization and release kinetics of allylthiosufinate and its transforments
from poly(D,L-lactide) microspheres. Journal of Polymers and the Environment
Vol.20, No.1 (2012) 80-87. IF (2011) = 1,349
3. A.M. Veselinović, J.B. Milosavljević, A.A. Toropov, G.M. Nikolić, SMILESbased QSAR models for the calcium channel-antagonistic effect of 1,4dihydropyridines. Archiv der Pharmazie Vol.346, No.2 (2013) 134-139. IF (2011)
= 1,708
M23 - Рад у међународном часопису
1. G.M. Nikolić, Structure investigation of photo-CVD silicon nitride films by IR and
ESR spectroscopy. Vacuum, Vol.40, No.1/2 (1990) 143-144. IF = 0,645
2. G.M. Nikolić, P.I. Premović, R.S. Nikolić, Spectrophotometric study of catechol
oxidation by aerial O2 in alkaline aqueous solutions containing Mg(II) ions.
Spectroscopy Letters, Vol.31, No.2 (1998) 327-333. IF (1998) = 0,526
3. R.S. Nikolić, B.M. Kaličanin, G.M. Nikolić, Potentiometric stripping analysis of lead
and cadmium leaching from dental prosthetic materials and teeth. Journal of the
Serbian Chemical Society, Vol.69, No.7 (2004) 575-580. IF (2004) = 0,522
4. G. Kocić, G. Bjelaković, Lj. Šaranac, R. Kocić, T. Jevtović, D. Sokolović, G. Nikolić,
D. Pavlović, S. Stojanović, Altered degradation of circulating nucleic acids and
oligonucleotides in diabetic patients. Diabetes Research and Clinical Practice,
Vol.79, No.2 (2008) 204-213. IF (2006) = 1,888
5. M. Cakić, Ž. Mitić, G.S. Nikolić, Lj. Ilić, G.M. Nikolić, The investigations of
bioactive complexes with reduced low-molar dextran. Spectroscopy. An
International Journal, Vol.22, No.2-3 (2008) 177-185. IF (2008) = 0,820
6. G.M. Kocić, R. Kocić, R. Pavlović, T. Jevtović-Stoimenov, D. Sokolović, G.
Nikolić, V. Pavlović, S. Stojanović, J. Bašić, A. Veljković, D. Pavlović B.
Kamenov, Possible impact of impaired duble-stranded RNA degradation and
nitrosative stress on immuno-inflammatory cascade in type 2 diabetes.
Experimental and Clinical Endocrinology & Diabetes, Vol.117, No.9 (2009) 480485. IF (2009) = 1,685
7. J. Živković, Z. Zeković, I. Mujić, S. Vidović, D. Cvetković, Ž. Lepojević, G.
Nikolić, N. Trutić, Scavenging capacity of superoxide radical and screening of
antimicrobial activity of Castanea sativa Mill. Extracts. Czech Journal of Food
Science, Vol.28, No.1 (2010) 61-69. IF (2010) = 0,413
8. G. Kocić, S. Radenković, T. Cvetković, A. Cenčić, F. Carluccio, D. Mušović, G.
Nikolić, T. Jevtović-Stoimenov, D. Sokolović, B. Milojković, J. Bašić, A.
Veljković, S. Stojanović, Circulating nucleic acids as possible damage-associated
molecular patterns in different stages of renal failure. Renal Failure, Vol.32, No.4
(2010) 486-492. IF (2010) = 0,790
9. A.M. Veselinović, A.Lj. Bojić, M.M. Purenović, G.M. Nikolić, T.D. Anđelković,
S.D. Dačić, D.V. Bojić, Ispitivanje uticaja parametara UV/H2O2 procesa na
degradaciju huminskih kiselina. Hemijska industrija, Vol.64, No.4 (2010) 265273. IF (2010) = 0,137
10. G. Kocić, D. Sokolović, T. Jevtović, A. Veljković, R. Kocić, G. Nikolić, J. Bašić,
D. Stojanović, A. Cenčić, S. Stojanović, Hyperglycemia, oxidative and nitrosative
stress affect antiviral, inflammatory and apoptotic signaling of cultured
thymocytes. Redox Report, Vol.15, No.4 (2010) 179-184. IF (2010) = 1,514
11. G. Kocić, V. Pavlović, Lj. Šaranac, R Kocić, S. Živić, D. Sokolović, T. Jevtović,
G. Nikolić, S. Stojanović, I. Damnjanović, Circulating nucleic acids in type 1
diabetes may modulate thymocite turnover rate. Cellular Immunology, Vol.266,
No.1 (2010) 76-82. IF (2010) = 2,575
12. G.M. Nikolić, A.M. Veselinović, R.S. Nikolić, S.S. Mitić, Spectroscopic study of
Mg(II) ion influence on the autoxidation of gallic acid in weakly alkaline aqueous
solutions. Russian Journal of Physical Chemistry A Vol.85, No.13 (2011) 22702273. IF (2011) = 0,459
13. A.M. Veselinović , R.S. Nikolić, G.M. Nikolić, Application of multivariate curve
resolution-alternating least squares (MCR-ALS) for resolving pyrogallol
autoxidation in weakly alkaline aqueous solutions. Central European Journal of
Chemistry Vol.10, No.6 (2012) 1942-1948. IF (2011) = 1,073
14. S.S. Ilić-Stojanović, Lj.B. Nikolić, V.D. Nikolić, J.R. Milić, S.D. Petrović, G.M.
Nikolić, A.J. Kapor, Potential application of thermo-sensitive hydrogels for
controlled release of phenacetin. Hemijska industrija Vol.66, No.6 (2012) 831-839.
IF (2011) = 0,205
M24 - Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном
одлуком
1. G. Kocić, D. Pavlović, R. Pavlović, G. Nikolić, T. Cvetković, I. Stojanović, T.
Jevtović, R. Kocić, D. Sokolović, Sodium nitroprusside and peroxynitrite effect on
hepatic DNases an in vitro study. Comparative Hepatology 2004, 3:6 doi:
10.1186/1476-5926-3-6 (9 pages).
2. I. Mujić, J. Živković, Z.P. Zeković, G.M. Nikolić, S.S. Vidović, Z. Prgomet, S.Đ.
Dudaš, Capacity of extracts of Castanea sativa Mill. for removal of organic,
hydrophilic radicals. Acta Horticulturae Vol.866 (2010) 647-652.
Радови објављени у зборницима међународних научних скупова
M33 - Саопштење са међународног скупа штампано у целини
1. G. Nikolić, Deposition rate study of photo-CVD silicon nitride films. Proceedings of
the 17th Yugoslav Conference on Microelectronics MIEL 89, Vol.1 (Niš 1989) 101104.
2. G.M. Nikolić, R.S. Nikolić, B.Lj. Milić, J.M. Čanadanović-Brunet, An ESR study of
autooxidation of pyrogallol in aqueous solutions in the presence of diamagnetic metal
ions. Papers of the 4th International Conference on Fundamental and Applied Aspects
of Physical Chemistry (Belgrade 1998) 107-109.
3. G.M. Nikolić, P.I. Premović, R.S. Nikolić, B.Lj. Milić, J.M. Čanadanović-Brunet,
ESR signal intensity of ortho-benzosemiquinone anion radical in alkaline aqueous
solutions containing Mg(II)-ions: The effects of modulation amplitude and microwave
power. Papers of the 4th International Conference on Fundamental and Applied
Aspects of Physical Chemistry (Belgrade 1998) 600-602.
4. G.M. Nikolić, R.S. Nikolić, B.Lj. Milić, J.M. Čanadanović-Brunet, An ESR study of
autooxidation of rutin in alkaline aqueous solutions containing Mg(II)-ions.
Proceedings of the 5th International Conference on Fundamental and Applied Aspects
of Physical Chemistry (Belgrade 2000) 123-125.
5. G.M. Nikolić, R.S. Nikolić, J.M. Perović, Influence of inorganic salts on the
extraction of catechol from aqueous solutions with ethyl and isopropyl ether.
Proceedings of the 6th International Conference on Fundamental and Applied Aspects
of Physical Chemistry (Belgrade 2002) 770-772.
6. G.M. Nikolić, R.S. Nikolić, J.M. Perović, Influence of inorganic salts on the
extraction of hydroquinone from aqueous solutions with ethyl and isopropyl ether.
Proceedings of the 6th International Conference on Fundamental and Applied Aspects
of Physical Chemistry (Belgrade 2002) 773-775.
7. G. Nikolić, S. Sunarić, R. Pavlović, G. Kocić, R. Nikolić, Spectrophotometric study
of the influence of Mg(II) ions on the hematoxylin autooxidation in weakly alkaline
aqueous solutions. Proceedings of the 7th International Conference on Fundamental
and Applied Aspects of Physical Chemistry (Belgrade 2004) 122-124.
8. G.M. Nikolić, Lj. Ilić, M. Cakić, G.S. Nikolić, R.S. Nikolić, Ž. Mitić, Copper (II)
complexes of reduced low-molecular dextran: An ESR study. Proceedings of the 7th
International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry
(Belgrade 2004) 775-777.
9. G.M. Nikolić, R.S. Nikolić, J.M. Perović, Determination of Setschenow salting-out
constants of catechol by liquid-liquid extraction. Proceedings of the 7th International
Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry (Belgrade
2004) 841-843.
10. G.M. Nikolić, R.S. Nikolić, J.M. Perović, The influence of ortho-effect on the
extraction of cresols and dihydroxybenzenes by ethers. Proceedings of the 8th
International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry
(Belgrade 2006) 754-756.
11. G.M. Nikolić, ESR study of variable pressure deposited photo-CVD silicon
nitride thin films. Proceedings of the 9th International Conference on
Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry (Belgrade 2008) 479481.
12. G. Kocić, S. Radenković, T. Cvetković, T. Jevtović, G. Nikolić, B. Milojković, D.
Sokolović, J. Bašić, A. Veljković, S. Stojanović, Circulating nucleic acids as
possible damage-associated molecular patterns (DAMP) in renal diseases.
Zbornik radova - Četvrti simpozijum iz kardionefrologije sa međunarodnim
učešćem KARNEF 2009, Vrnjačka Banja (2009) 45-50.
13. R. Pavlović, G. Kocić, S. Sunarić, J. Živković, A. Cenčić, N. Trutić, G. Nikolić, S.
Živanović, D. Stojanović, Evaluation of a purine profile in cow and goat milk.
Proceedings of the 6th International Conference Functional Foods for Chronic
Diseases: Diabetes and Related Diseases, Denton, Texas, USA (2009) 59-61.
14. J.V. Živković, S.M. Sunarić, N.V. Trutić, R.M. Pavlović, G.M. Kocić, G.M.
Nikolić, T.V. Jovanović, Antoxidant capacity of pasteurized cow milk with
vitamin addition. Proceedings of the 6th International Conference Functional
Foods for Chronic Diseases: Diabetes and Related Diseases, Denton, Texas, USA
(2009) 70-72.
15. G.M. Nikolić, A.M. Veselinović, R.S. Nikolić, Ž.J. Mitić, J.V. Živković,
Spectrophotometric study of gallic acid autoxidation in alkaline aqueous
solutions. Proceedings of the 10th International Conference on Fundamental and
Applied Aspects of Physical Chemistry (Belgrade 2010) 188-190.
16. G.M. Nikolić, Ž. Mitić, M. Cakić, R. Nikolić, Lj. Ilić, R. Pavlović, A. Veselinović,
Characterization of Cu(II) complexes with reduced dextran derivatives by the
computer simulation of EPR spectra. Proceedings of the 10th International
Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry
(Belgrade 2010) 644-646.
17. G.M. Nikolić, J.V. Živković, A.M. Veselinović, D. Atanasković, D. Vlajin,
Salting-out effect in the ether extraction of paracetamol. Macedonian
Pharmaceutical Bulletin, Vol.57, Supplement (2011) 41-42. (5th Congress of
Pharmacy of Macedonia with International Participation)
18. G.M. Nikolić, J.V. Živković, M.G. Nikolić, F. Miljković F, Synergism in the
extraction of paracetamol from the aqueous NaCl solutions by the diethyl
ether/1-butanol binary solvent mixtures. European Journal of Pharmaceutical
Sciences, Vol.44, No.S1 (2011) 183-184. IF (2011) = 3,212 (4th BBBB-Bled
International Conference on Pharmaceutical Sciences, Bled, Slovenia)
19. R.S. Nikolić, G.M Nikolić, N.S. Krstić, Spectroscopic study of paracetamolbiometal (M2+) ion complexes. European Journal of Pharmaceutical Sciences
Vol.44, No.S1 (2011) 187-188. IF (2011) = 3,212 (4th BBBB-Bled International
Conference on Pharmaceutical Sciences, Bled, Slovenia)
20. G.M. Nikolić, A.M. Veselinović, Ž.J. Mitić, F.S. Miljković, Application of
multivariate curve resolution-alternating least squares (MCR-ALS) method for
the study of Cu(II) ion influence on the pyrogallol autoxidation in aqueous
solution. Proceedings of the 11th International Conference on Fundamental and
Applied Aspects of Physical Chemistry (Belgrade 2012) 188-190.
21. G.M. Nikolić, J.V. Živković, D. Vlajin, D. Atanasković, M.G. Nikolić, The
influence of various inorganic chloride salts on the synergic effect in the
extraction of paracetamol from aqueous solutions by the diethyl ether/1-butanol
mixtures. Proceedings of the 11th International Conference on Fundamental and
Applied Aspects of Physical Chemistry (Belgrade 2012) 597-599.
22. Ž. Mitić, M. Cakić, G.M. Nikolić, A. Veselinović, Lj. Ilić, Cobalt(II)-reduced
dextran complexes characterization by electron spectroscopy. Proceedings of the
11th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical
Chemistry (Belgrade 2012) 695-697.
M34 - Саопштење са међународног скупа штампано у изводу
1. M. Kiwaki, G. Nikolić, A. Morimoto, M. Kumeda, T. Shimizu, Photo-creation and
annealing behavior of E” center in SiO2 glass. Abstracts of the Spring Meeting of the
Japanese Society of Applied Physics (Tokyo 1987).
2. S. Otsubo, G. Nikolić, M. Saito, A. Morimoto, M. Kumeda, T. Shimizu, Silicon
nitride films deposited by mercury photosensitized or direct photo-CVD. Abstracts of
the Fall Meeting of the Japanese Society of Applied Physics (Nagoya 1987).
3. G.M. Nikolić, P.I. Premović, M.Ž. Abramović, B.Lj. Milić, J.M. Čanadanović-Brunet,
Quantitative analysis of catechol in human urine by ESR spectroscopy. Biochemiche
Analytik (Leipzig 1995); European Journal of Clinical Chemistry and Clinical
Biochemistry, Vol.33, No.4 (1995) A80.
4. G. Stanisavljević, G. Nikolić, M. Apostolović, D. Kocić, Influence of buffering
capacity and flow rate of whole stimulated saliva on dental health of children
sufferring from chronic tonsillitis Abstract book of 6. European Students´ Conference
of the Charite, (Berlin 1995).
5. B.Lj. Milić, S.M. Đilas, J.M. Čanadanović-Brunet, G.M. Nikolić, Characterization of
free radicals formed from myricetin in lipid system. An ESR spin stabilization and
spin trapping study. Abstracts of the Third International Sympozium of Bulgarian
Lipid League “Free Radicals in Biology and Medicine” (Sofia 1997).
6. R.S. Nikolić, G.M. Nikolić, Influence of some chlorides on the extraction of
dihydroxybenzenes from aqueous solutions. Book of abstracts of the 1st International
Conference of the Chemical Societies of the South-East European Countries, Vol. II
(Halkidiki 1998).
7. R.S. Nikolić, G.M. Nikolić, J.M. Perović, Influence of some sulphates on the
extraction of dihydroxybenzenes from aqueous solutions. Book of abstracts of the 2nd
International Conference of the Chemical Societies of the South-East European
Countries, Vol. II (Halkidiki 2000).
8. M. Abramović, G. Nikolić, R. Pavlović, Model system for easy study of aromatic
dyes affinities for elastic tissue. Book of abstracts of the 2nd International Conference
of the Chemical Societies of the South-East European Countries, Vol.II (Halkidiki
2000).
9. G.M. Nikolić, R.S. Nikolić, An ESR study of mercury-sensitized photo-CVD silicon
nitride thin films. 4th General Conference of the Balkan Physics Union (Veliko
Trnovo 2000).
10. G.M. Nikolić, R.S. Nikolić, J.M. Perović, Salting-out extraction of acetaminophen
from aqueous solutions with ethyl ether. Book of abstracts of the 3rd International
Conference of the Chemical Societies of the South-East European Countries, Vol. II
(Bucharest 2002).
11. G. Kocić, G. Bjelaković, R. Pavlović, D. Pavlović, R. Kocić, T. Jevtović, G. Nikolić,
I. Stojanović The impact of RNAses in post-transcriptional control of RNA
population after reactive nitrogen species attack. Abstracts of the 38th Annual
Meeting of the European Association for the Study of the Liver, Istanbul, Turkey
(March 2003); Journal of Hepatology, Vol.38, Suppl.2 (2003) 212.
12. G. Kocić, I. Stojanović, R. Pavlović, T. Cvetković, T. Jevtović, R. Kocić, D. Pavlović,
D. Sokolović, G. Nikolić, Correlation of DNA degradation and nitrosilation induced
by peroxynitrite. XI Meeting of the Balkan Clinical Laboratory Federation, Belgrade,
Serbia and Montenegro (September 2003); Yugoslav Medical Biochemistry, Vol.22,
Suppl.2 (2003) 194.
13. R.S. Nikolić, B.M. Kaličanin, G.M. Nikolić, Chemical stability study of dental
prosthetic materials in oral fluid and weakly acidic solutions. The Book of Abstracts
of the Fifth Yugoslav Materials Research Society Conference YUCOMAT 2003,
Herceg Novi, Serbia and Montenegro (2003) 123.
14. M. Višnjić, S. Ilić, D. Pavlović, G. Nikolić, G. Kocić, The Procedure of Earning PhD
Degree at University of Niš Medical School. Proceedings of the Second European
Conference on Harmonisation of PhD Programmes in Biomedicine and Health
Sciences, Zagreb, Croatia (April 2005) 59.
15. R.S. Nikolić, B.M. Kaličanin, G.M. Nikolić, Method developmet for the
potentiometric stripping analsis of soluble copper in dental materials. Book of
abstracts of The International Conference Analytical Chemistry and Chemical
Analysis (AC&CA-05), Kyiv, Ukraine (September 2005) 373.
16. B.M. Kaličanin, R.S. Nikolić, G.M. Nikolić, D.M. Đorđević, Examination mobility of
toxic heavy metals from natural caolinite. The book of abstracts of The Sixth
European Meeting on Environmental Chemistry (EMEC6), Belgrade, Serbia and
Montenegro (December 2005) 305.
17. R.S. Nikolić, B.M. Kaličanin, G.M. Nikolić, Chemical stability study of some dental
materials in weakly acidic solutions. The Book of Abstracts of the Eighth Yugoslav
Materials Research Society Conference YUCOMAT 2006, Herceg Novi, Serbia and
Montenegro (2006) 148.
18. G.M. Nikolić, R.S. Nikolić, Electrophoretic deposition of glass powder for
passivation of high voltage electronic devices, Book of Abstracts of the 1st
Regional Symposium on Electrochemisty of South-East Europe, Rovinj, Croatia
(2008) 208-209.
19. I. Mujić, J. Živković, Z. Zeković, G. Nikolić, S. Vidović, A. Mujić, H. Jukić, M.
Kasumović, Total phenolics and condensed tannins content in Castanea sativa
extracts. Book of Abstracts 5th International Meeting Advances in Antioxidants
(trace elements, vitamins and polyphenols), Molecular mechanisms, nutritional
and clinical aspects, Monastir - Sousse, Tunisia (2008) P27, 74.
20. I. Mujić, J. Živković, Z. Zeković, G. Nikolić, S. Vidović, Z. Prgomet, S. Dudas,
Capacity of extracts of Castanea sativa Mill. for removal of organic hydrophilic
radicals. Abstracts of the 1st European Congress on Chesnaut, Cuneo, Italy
(2009) P95, 249.
21. R. Pavlović, S. Sunarić, J. Živković, G. Kocić, N. Trutić, G. Nikolić, T.
Jovanović, S. Živanović, Simultaneous determination of uric acid and purine
profile in milk using RP-HPLC and diode array detection. Abstracts of
EUROANALYSIS 2009, Innsbruck, Austria (2009) P069-A1.
22. I. Mujić, J. Živković, Z. Zeković, S. Vidović, G. Nikolić, Capacity of extracts of
Castanea sativa Mill. to remove lipid peroxidation in the membrane of
erythrocytes. Abstracts of the 28th International Horticultural Congress, Lisbon,
Portugal (2010) S06.301, Vol.II, 326.
23. G.M. Nikolić, A.M. Veselinović, J.V. Živković, R.S. Nikolić, Relation between
solubility and partitioning of paracetamol for various organic solvents. Abstract
Volume 14th International Symposium on Solubility Phenomena ISSP 2010,
Leoben, Austria (2010) 88.
24. R. Nikolić, T. Anđelković, G. Nikolić, ESR spectroscopic study of humic acid-like
materials obtained by the autoxidation of caffeic and chlorogenic acid. Book of
Abstracts of 25th International Meeting on Organic Geochemistry IMOG 2011,
Interlaken, Switzerland, P-388, 516.
25. J. Živković , S. Sunarić, N. Trutić, R. Pavlović, G. Kocić, G. Nikolić, Total
antioxidant capacity of milk with nutraceutical addition. Book of Abstracts of
Pharma-Nutrition Conference, Amsterdam, The Netherlands 2011, P 1.19.
26. D.P. Ilić, V.D. Nikolić, Lj.B. Nikolić, I. Ristić, Lj.P. Stanojević, M.Z. Stanković,
G. Nikolić, Dissolution profiles allicin and products of its transformation from
microspheres based on poly(D,L-lactide). Book of Abstracts 22nd Congress of
Chemists and Technologists of Macedonia, Ohrid, Macedonia 2012, 297.
27. Veselinović A.M., J.V. Živković, Ž.J. Mitić, R.S. Nikolić, G.M. Nikolić,
Spectrophotometric study of ethyl gallate autoxidation in alkaline aqueous
solutions with the application of multivariate curve resolution-alternating least
square method. Book of Abstracts 32nd Balkan Medical Week, Niš, Serbia 2012,
O78.
28. Živković J., A.M. Veselinović, G.M. Nikolić, I. Mujić, Castanea sativa mill. leaf
extracts as a potential source of antioxidant and antimicrobial agents. Book of
Abstracts 32nd Balkan Medical Week, Niš, Serbia 2012, P74.
29. G. Kocić, D. Stojanović, G. Nikolić, The impact of depurinized milk in the diet of
people with primary and secondary hyperuricemia. Book of Abstracts 12th
Congress of Nutrition with international participation, Belgrade, Serbia,2012,
132-133.
Радови објављени у научним часописима националног значаја
M51 - Рад у водећем часопису националног значаја
1. G.M. Nikolić, Defects investigation in photo-CVD silicon nitride films. Fizika,
Vol.21, Suppl.1 (1989) 291-294.
2. G.M. Nikolić, S.S. Radulović, J.M. Perović, R.S. Nikolić, Age-dependence of urinary
catechol concentration in smokers. Archives of Toxicology, Kinetics and Metabolism,
Vol.9, No.1-2 (2001) 47-51.
3. J. Živković, I. Mujić, Z. Zeković, G. Nikolić, S. Vidović, A. Mujić, Extraction and
analysis of condensed tannins in Castanea sativa Mill. Journal of Central
European Agriculture, Vol.10, No.3 (2009) 283-288.
4. I. Mujić, J. Živković, G. Nikolić, S. Vidović, N. Trutić, U. Kosić, S. Jokić, A.
Ruznić, Phenolic compounds of olive leaf extract as a source of useful
antioxidants. Croatian Journal of Food Technology, Biotechnology and Nutrition,
Vol.6, No.3-4 (2011) 129-133.
M52 - Рад у часопису националног значаја
1. R.S. Nikolić, G.M. Nikolić, Infracrvena spektroskopija tankih filmova silicijum
nitrida dobijenih foto-CVD postupkom. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Nišu,
Serija hemija, 1 (1990) 83-87.
2. G. Stanisavljević, M. Vulović, M. Apostolović, D. Beloica, M. Janković, G. Nikolić,
P. Stamenković, Influence of buffering capacity and flow rate of whole stimulated
saliva on dental health of children suffering chronic tonsillitis. Acta Stomatologica
Naissi, 23 (1995) 45-53.
3. R.S. Nikolić, B. Pavlović, Z. Mišić, G.M. Nikolić, The change of volatile phenols
content in cigarette smoke condensate by the addition of metal salts to cigarettes
before smoking. Facta Universitatis (Series: Physics, Chemistry and Technology),
Vol.1, No.4 (1997) 41-46.
4. G.M. Nikolić, R.S. Nikolić, B.Lj. Milić, J.M. Čanadanović-Brunet, Primena metode
elektronske spinske rezonance za proučavanje antioksidantnih svojstava prirodnih
fenolnih jedinjenja. Acta Facultatis Medicae Naissensis, Vol.15, No.4 (1998) 183188.
5. B.M. Kaličanin, R.S. Nikolić, G.M. Nikolić, The analysis of migration property of
lead from primary matrix tooth and metal ceramic crowns in less acid medium. Acta
Stomatologica Naissi, Vol.19, No.44 (2003) 151-158.
6. G.M. Nikolić, J.M. Perović, R.S. Nikolić, M.M. Cakić, Salting-out extraction of
catechol and hydroquinone from aqueous solutions and urine samples. Facta
Universitatis (Series: Physics, Chemistry and Technology), Vol.2, No.5 (2003) 293299.
7. M. Abramović, G. Nikolić, Colorimetric determination of diazo-dyes affinity for
elastic tissue and model proteins. Facta Universitatis (Series: Medicine and Biology),
Vol.11, No.3 (2004) 143-147.
8. B. Kaličanin, G. Nikolić, R. Nikolić, Migracija jona metala (Cu, Zn) u sistemu
sredstva za zaštitu bilja: zemljište-hrana-čovek. Ecologica, Vol. 12, No. 10 (2005)
297-300.
9. B.M. Kaličanin, R.S. Nikolić, G.M. Nikolić, Određivanje sadržaja olova u vodama za
piće jugoistočne Sbije potenciometrijskom striping analizom. Ecologica, Vol. 13, No.
11 (2006) 63-66.
10. J. Živković, S. Sunarić, N. Trutić, R. Pavlović, G. Nikolić, T. Jovanović, DPPH
radical-scavenging activity of pasteurized cow milk. Prehrambena industrija,
Vol.20, No.1-2 (2009) 45-47.
11. N. Trutić, R. Pavlović, G. Nikolić, M. Srećković, T. Jovanović, HPLC-FLD-DAD
karakteristike derivata S-nitrozoglutationa dobijenih sa o-ftalaldehidom. Acta
Medica Medianae, Vol.49, No.1 (2010) 27-32.
12. J. Živković, S. Sunarić, R. Pavlović, N. Trutić, G. Kocić, G. Nikolić, T.
Jovanović, The influence of phenolic compounds addition on antioxidant activity
of cow milk. Prehrambena industrija, Vol.21, No.1-2 (2010) 119-121.
13. G. Nikolić, A. Veselinović, Ž. Mitić, S. Živanović, HPLC-DAD study of gallic acid
autoxidation in alkaline aqueous solutions and the influence of Mg(II) ion. Acta
Facultatis Medicae Naissensis, Vol.28, No.4 (2011) 219-224.
Радови објављени у зборницима националних научних скупова
M63 - Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини
1. D. Zlatanović, G. Nikolić, Ispitivanje uticaja nekih tehnoloških parametara na
koncentraciju fosfora u fosfornom staklu dobivenom CVD postupkom. Zbornik
radova XI jugoslovenskog savetovanja o mikroelektronici MIEL 83 (Zagreb 1983)
329-333.
2. G.M. Nikolić, Zavisnost brzine nagrizanja od uslova depozicije kod tankih filmova
silicijum nitrida dobijenih foto-CVD postupkom. Zbornik referatov XXV
jugoslovanskega simpozija o elektronskih sestavnih delih in materialah SD 89
(Maribor 1989) 49-54.
3. G.M. Nikolić, P.I. Premović, B.Lj. Milić, J.M. Čanadanović-Brunet, Uticaj pH
vrednosti na intenzitet ESR signala kod orto-benzosemihinonskog radikala u prisustvu
Mg(II)-jona. Izvodi radova. 2. savetovanje Društva fizikohemičara Srbije (Beograd
1994) 118-119.
4. G.M. Nikolić, R.S. Nikolić, P.I. Premović, Promene ESR spektra Mn(II)-jona u
CaCO3 pod dejstvom povišenog pritiska i temperature. Izvodi radova. 2. savetovanje
Društva fizikohemičara Srbije (Beograd 1994) 120-121.
5. G. Stojanović, G. Nikolić, Kinetika termičke oksidacije silicijuma vodenom parom.
Izvodi radova. 2. savetovanje Društva fizikohemičara Srbije (Beograd 1994) 131-132.
6. G.M. Nikolić, G.S. Stojanović, Ekstrakcija katehola iz kiselih vodenih rastvora.
Izvodi radova. 2. savetovanje Društva fizikohemičara Srbije (Beograd 1994) 275-276.
7. G.Nikolić, P.I. Premović, R.S. Nikolić, B.Lj. Milić, J.M. Čanadanović-Brunet,
Ispitivanje strukture sekundarnih radikala nastalih oksidacijom katehola u baznim
vodenim rastvorima u prisustvu Mg(II) jona metodom elektronske spinske rezonance.
Knjiga izvoda. 3. savetovanje Društva fizikohemičara Srbije (Beograd 1996) 81-84.
8. J.M. Perović, R.S. Nikolić, G.M. Nikolić, Uticaj neorganskih soli na ekstrakciju nekih
monohidroksibenzena iz vodenih rastvora. Knjiga izvoda. IV Jugoslovenski
simpozijum “Hemija i zaštita životne sredine” (Zrenjanin 2001) 151-153.
9. S.M. Sunarić, J.V. Živković, N.V. Trutić, R.M. Pavlović, G.M. Kocić, G.M.
Nikolić, I.O. Mujić, Evaluation of antioxidative capacity of pasteurized and UHT
cow milk by using DPPH radical scavenging method. Proceedings of the 48th
Meeting of the Serbian Chemical Society, Novi Sad (2010) 234-236.
M64 - Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводу
1. G. Nikolić, Ispitivanje strukture tankih filmova silicijum nitrida dobijenih foto-CVD
postupkom. Izvodi od soopštenija. Desetto jugoslovensko sovetuvanje po opšta i
primeneta spektroskopija (Ohrid 1989).
2. R.S. Nikolić, G.M. Nikolić, M. Miljković, P.I. Premović, Primena SEM sa
elektronskom mikrosondom u analizi ruda bakra. Zbornik abstrakata. Treći
simpozijum za elektronsku mikroskopiju Srbije SEM 92 (Niš 1992).
3. R.S. Nikolić, G.M. Nikolić, P.I. Premović, Analiza Cu u različitom geološkom
materijalu metodom ESR. Izvodi radova. XXXV savetovanje SHD (Beograd 1993).
4. G.M. Nikolić, R.S. Nikolić, P.I. Premović, Ispitivanje uticaja pritiska i temperature na
ESR spektar Mn(II)-jona u CaCO3. Izvodi radova. XXXV savetovanje SHD (Beograd
1993).
5. G.M. Nikolić, P.I. Premović, B.Lj. Milić, J.M. Čanadanović-Brunet, Ispitivanje
mogućnosti detekcije katehola u ljudskoj mokraći metodom elektronske spinske
rezonance. Izvodi radova. XXXVI savetovanje SHD (Beograd 1994).
6. M. Purenović, A. Bojić, G. Nikolić, Sinteza i fizičko-hemijska analiza ZnO-B2O3V2O5-MoO3 stakla za spojeve staklo-metal. Izvodi radova. II simpozijum SHD o
keramici i staklu (Aranđelovac 1994).
7. G.M. Nikolić, G.S. Stojanović, R.S. Nikolić, Ekstrakcija hidrohinona iz vodenih
rastvora. Izvodi radova. XXXVII savetovanje SHD (Novi Sad 1995).
8. G.M. Nikolić, P.I. Premović, R.S. Nikolić, Spektrofotometrijsko praćenje oksidacije
katehola vazdušnim O2 u baznim vodenim rastvorima koji sadrže Mg(II)-jone. Knjiga
izvoda. 11. jugoslovensko savetovanje o opštoj i primenjenoj spektroskopiji (Novi
Sad 1995).
9. R. Nikolić, B. Pavlović, Z. Mišić, G. Nikolić Ispitivanje sadržaja fenola u kondenzatu
duvanskog dima cigareta sa dodatkom hlorida nekih dvovalentnih metala. Prvo
jugoslovensko savetovanje o proizvodnji i preradi duvana (Niš 1995).
10. R.S. Nikolić, G.S. Stojanović, G.M. Nikolić, Ispitivanje uticaja nekih hlorida i sulfata
na ekstrakciju trihidroksibenzena iz vodenih rastvora. Izvodi radova. XXXVIII
Savetovanje SHD (Beograd 1996).
11. A. Krstić, J. Grujić, G.M. Nikolić, Kolorimetrijsko određivanje afiniteta diazo- boje
Evans blue za elastično tkivo i model proteina. Zbornik sažetaka 39. Kongresa
studenata medicine i stomatologije Jugoslavije (Novi Sad 1997).
12. M. Abramović, S. Petrović, G. Rančić, G. Nikolić, Ispitivanje uticaja rastvarača na
afinitet diazo boje Evans blue prema komponentama elastike aortnog zida kod
čoveka. Zbornik sažetaka 25. kongresa DAJ sa međunarodnim učešćem (Niš 1998).
13. G.M. Nikolić, R.S. Nikolić, J.M. Perović, Etarska ekstrakcija morina i kvercetina iz
vodenih rastvora. Izvodi radova XXXIX Savetovanja SHD (Beograd 1999).
14. G.M. Nikolić, R.S. Nikolić, B.Lj. Milić, J.M. Čanadanović-Brunet, An ESR
spectroscopic study of caffeic and chlorogenic acid autooxidation in alkaline aqueous
solutions containing Mg(II)-ions. Book of abstracts of the 12th Yugoslav Conference
on General and Applied Spectroscopy with international participation (Beograd
1999).
15. G.M. Nikolić, R.S. Nikolić, J.M. Čanadanović-Brunet, ESR spektroskopsko
proučavanje hematoksilina tehnikom spinske stabilizacije. XL Savetovanje SHD
(Novi Sad 2001).
16. R. Pavlović, G. Kocić, I. Stojanović, T. Cvetković, D. Pavlović, T. Jevtović, G.
Nikolić, Nitrosative and oxidative stress induced by authentic peroxynitrite. XIV
Kongres medicinske biohemije i laboratorijske medicine, Beograd, Srbija i Crna Gora
(Jun 2004); Yugoslav Medical Biochemistry, Vol.23, Suppl.2 (2004) 171.
17. G.M. Nikolić, R.S. Nikolić, J.M. Čanadanović-Brunet, Primena metode elektronske
spinske rezonance za praćenje autooksidacije galne kiseline u slabo baznoj sredini.
Kratki izvodi radova XLIII Savetovanja Srpskog hemijskog društva, Beograd, Srbija i
Crna Gora (Januar 2005) 23.
18. G.M. Nikolić, R. Nikolić, Ž. Mitić, G.S. Nikolić, ESR spectroscopic study of Cu(II)
complexes with biologically important polysaccharides. Book of abstracts of 6th
Symposium “Novel Technologies and Economic Development“, Leskovac, Serbia
and Montenegro (October 2005) 84.
19. R. Nikolić, Z. Ajduković, G.M. Nikolić, S. Najman, Ž. Mitić, The specroscopic bone
tissue characterization of tested animals after cortical treatments. Book of abstracts of
7th Symposium “Novel Technologies and Economic Development“, Leskovac, Serbia
(October 2007) 106.
Патенти
M91 - Реализован патент на међународном нивоу
1. Kocić G., G. Nikolić, D. Stojanović, R. Pavlović, T. Jevtović-Stoimenov, D.
Sokolović, S. Stojanović, S. Pajović, R. Kocić, F. Carluccio, A. Cencič, I. Kranjc,
A.M. Txopitea, Kompozitni dietetični mlečni napitek in postopek za proizvodnjo
kompozitnega dietetičnega mlečnega napitka z reduciranim nivojem sečne
kiseline in purina. Patent št.23130, Slovenija.
Компетентност кандидата приказана кроз бодовне вредности радова и саоштења по М
категоријама, укупно и од последњег избора, дата је у табели.
Категорија Вредност
4
М14
8
М21
5
М22
3
М23
3
М24
1
М33
0,5
М34
2
М51
1,5
М52
М63
0,5
0,2
М64
6
М71
3
М72
10
М91
ЗБИР БОДОВА
УКУПНА КОМПЕТЕНТНОСТ
Бр. Аутор Коаутор Бодови
3
3
12
2
2
16
3
3
15
14
3
11
42
2
2
6
22
16
6
22
29
5
24
14,5
3
2
2
8
13
3
10
19,5
9
5
4
4,5
19
10
9
3,8
1
1
6
1
1
3
1
1
10
182,3
ОД ПОСЛЕДЊЕГ ИЗБОРА
Бр. Аутор Коаутор Бодови
3
3
12
2
2
16
3
3
15
10
1
9
30
1
1
3
12
6
6
12
12
2
10
6
2
2
4
4
1
3
6
1
1
0,5
1
1
10
114,5
Укупан број цитата радова које је кандидат објавио у часописима износи 58 (без
аутоцитата) од чега је: 28 хетероцитата у часописима са SCI листе, 7 хетероцитата у
часописима ван SCI листе и 23 коцитата у часописима са SCI листе.
б) Уџбеници, практикуми и збирке задатака
Кандидат је коаутор једног уџбеника, два практикума и једне збирке задатака и то:
1. G. Nikolić, Ž. Mitić, Praktikum iz fizičke hemije. Medicinski fakultet u Nišu, Punta,
2007. ISBN 978-86-80599-56-4
2. Z. Vujović, I. Karadžić, V. Vujić, K. Gopčević, R. Vukićević, P. Đurđević, G.
Nikolić, N. Trutić, M. Popović, Zbirka zadataka za pripremu prijemnog ispita iz
hemije. CIBD Beograd, 2009. ISBN 978-86-7117-236-3
3. R.S. Nikolić, G.M. Nikolić, D.M. Đorđević, N.S. Krstić, Koordinaciona hemija,
osnovi, vežbe, drugi oblici nastave. PMF Niš, 2010. ISBN 978-86-83481-73-6
4. J. Živković, P. Džodić, A. Šmelcerović, G. Nikolić, Praktikum iz farmaceutske
hemije. Medicinski fakultet u Nišu, 2012. ISBN 978-86-6265-008-5
в) Учешће на пројектима
Кандидат је као истраживач учествовао или још увек учествује у реализацији следећих
пројеката финансираних од стране надлежног Министарства Републике Србије:
1. Биокомпатибилност и могућност примене биоматеријала базираних на
хидроксиапатиту и биополимерима у репарацији ткива – експериментална и
клиничка студија, бр. 145068 (2006-2010).
2. Утицај технолошких поступака прераде на биохемизам млека и медицинска
оправданост производње нових дијететских производа за ризичне популације,
бр. 19042 (2008-2011)
3. Добијање, физичко-хемијска карактеризација, аналитика и биолошка активност
фармаколошки активних супстанци, бр. ОИ172044 (2011-2014)
4. Производња нових дијететских млечних производа за ризичне популације
заснована на квалитативној и квантитативној анализи бохемијских маркера
здравственог ризика конзумирања млека, бр. ТР31060 (2011-2013)
Кандидат је такође активно учествовао и био координатор Универзитета у Нишу за
пројекaт Postgraduate Qualification in Pharmacy: The Way Forward. (Project reference No.
158897-TEMPUS-1-2009-1-RS-TEMPUS-JPCR) који је реализован у периоду јануар
2010. - јануар 2013. године.
г) Педагошка активност
Као асистент-приправник и аситент кандидат је учествовао у организацији и
реализацији практичне наставе из предмета Медицинска хемија за студенте медицине
и стоматологије. Од избора у прво наставничко звање кандидат је организовао и
реализовао теоријску наставу из предмета Физичка хемија и инструменталне методе,
Физичка хемија, Инструменталне методе хемијске анализе и Колоидна хемија (изборни
предмет) за студенте фармације. Такође учествује у извођењу теоријске наставе из
предмета Биохемија за студенте медицине и наставе на докторским академским
студијама на Медицинском факултету у Нишу (предмет Методе у молекуларној
медицини) и Природно-математичком факултету у Нишу (предмет Одабрана поглавља
бионеорганске хемије).
У студентским анкетама кандидат је редовно оцењиван високим оценама (изнад 4,5).
д) Остварени резултати у развоју научно-наставног подмлатка
Кандидат је био члан комисија за одбрану 3 магистарска рада и 4 докторске
дисертације. Именован је за ментора једне докторске дисертације чија је тема одобрена
на Универзитету у Нишу (кандидат мр Александар Веселиновић). Кандидат је такође
био ментор или коментор више од 10 студентских радова од којих су неки награђивани
на студентским научним конгресима, а такође је био члан више од 20 комисија за
оцену и одбрану завршних дипломских радова студената фармације на Медицинском
факултету у Нишу.
ђ) Стручно усавршавање
У периоду од октобра 1985. до марта 1987. године кандидат је провео 18 месеци на
стручном усавршавању у Јапану као стипендиста владе Јапана. Од тога је 12 месеци
радио у лабораторији за испитивање материјала на Faculty of Technology, Kanazawa
University, под руководством професора Tatsuo Shimizu-а.
е) Допринос академској и широј заједници
Кандидат је исказао допринос академској и широј заједници у више елемената међу
којима су:
- од 2003. године обавља функцију продекана за Фармацију на Медицинском
факултету Универзитета у Нишу и осим редовних активности на обезбеђењу
и праћењу квалитета наставе на програму интегрисаних академских студија
Фармације, активно је учествовао у припреми материјала за акредитацију
студијског програма и високошколске установе и значајно се ангажовао на
успостављању добрих односа са струковним удружењима (Фармацеутска
комора Србије) и другим високошколким установама на којима се школују
фармацеути (Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет,
Медицински факултети Универзитета у Новом Саду и Крагујевцу,
Фармацеутски факултет Универзитета у Скопљу, Фармацеутски факултет
Универзитета у Штипу);
- давао је пуну подршку ваннаставним активностима студената, пре свега кроз
добру сарадњу са Националном асоцијацијом студената фармације Србије
(NAPSer);
- био је члан комисија за избор најбољег студентског рада у две сесије
Фармација на 53. Конгресу студената биомедицинских наука са
међународним учешћем (Копаоник 2012);
- рецензирао је научне радове за часописе: Toxicology and Industrial Health
(часопис категорије М22), Acta Facultatis Medicae Naissensis (часопис
индексиран у Scopus бази података) и Savremene tehnologije-Advanced
Technologies (часопис Технолошког факултета у Лесковцу);
- био је ангажован од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета
Републике Србије као рецензент за три студијска програма и једну
високошколску установу;
- био је рецензент два помоћна универзитетска уџбеника: Практикум из
хемије за студенте медицине и стоматологије аутора М. Абрамовић, Н.
Трутић и Р. Павловић (Медицински факултет Универзитета у Нишу,
објављен 2005. године) и Практикум опште хемије за студенте фармације
аутора Н. Милић и Н. Милошевић (Медицински факултет Универзитета у
Новом Саду, објављен 2012. године);
- члан је Савета Центра за развој каријере студената Универзитета у Нишу;
- био је члан већег броја комисија за изборе наставника, сарадника и
истраживача на Медицинском факултету у Нишу, Природно-математичком
факултету у Нишу и Технолошком факултету у Лесковцу;
- од 2004. године је стално био члан Комисије за спровођење пријемних
испита на медицинским факултетима при Заједници факултета медицинских
наука Републике Србије.
3. АНАЛИЗА ОБЈАВЉЕНИХ РАДОВА
Радови и саопштења које је кандидат објавио пре последег избора реферисани су
приликом претходних избора. У радовима који су објављени након последњег избора
кандидат је презентовао резултате истраживања из области хемије и посебно физичке
хемије који се односе на:
- испитивање антиоксидативних својстава млека (радови М14-2; М33-14; М52-10
и 12; М63-9) и поступке обраде млека у циљу побољшања његових нутритивних
својстава (радови М14-1 и 3; М22-1; М33-13; М91-1). Резултати добијени
испитивањем на експерименталним животињама указују да млеко из кога су
поступком адсорпције у великој мери уклоњене пуринске компоненте (пре свега
мокраћна киселина) поседује потенцијално побољшане нутритивне
карактеристике за пацијенте са гихтом и кардиоваскуларним проблемима.;
- примену физичкохемијских метода анализе за одређивање и праћење
оксидативне модификације и нитрозилације нуклеинских киселина (посебно
циркулишућих рибонуклеинских киселина) у условима који доводе до
настајања дијабетеса типа 1 и 2 (радови М21-2; М23-6 и 11), отказа бубрега
(радови М23-8; М33-12) односно повећања оксидативног стреса (рад М23-10).
Добијени резултати могу се искористити за праћење биохемијских параметара
код појединих патолошких стања и евентуално побољшање одговарајућих
дијагностичких метода.;
- физичкохемијску карактеризацију комплекса јона прелазних метала са
полисахаридима (радови М21-1; М23-5; М33-16 и 22) и фармаколошки
активним супстанцама (рад М33-19) применом различиих спектроскопских
метода. У испитиваним комплексима утврђен је начин везивања јона прелазних
метала за одговарајуће лиганде и фактори који утичу на стабилност добијених
комплекса. Резултати ових испитивања значајни су пре свега због
фармаколошке активности испитиваних комплекса и њихове потенцијалне
примене у ветеринарској и хуманој медицини.;
- проучавање оксидације (рад М23-9) и аутооксидације полифенолних једињења
(радови М23-12 и 13; М33-15 и 20; М52-13) применом спектроскопских и
хроматографских метода. У овим радовима посебно је испитиван утицај
биолошки значајних дијамагнетних јона метала (нарочито магнезијума) на
аутооксидацију вициналних трохидроксилних фенолних једињења (пирогалол,
гална киселина, етил-галат) што је од значаја због њихових антиоксидантних
особина. Хемометријска анализа спектрофотометријских података методама
матричне анализе и MCR-ALS (multivariate curve resolution-alternating least
squares) у комбинацији са течном хроматографијом високе ефикасности (HPLC)
омогућила је утврђивање механизма аутооксидације ових једињења. Прелазне
слободнорадикалске врсте детектоване су методом електронске спинске
резонанце (ESR) и окарактерисане анализом добијених спектара.;
- испитивање антиоксидативних карактеристика биљних екстраката применом
методе електронске спинске резонанце (ESR) (радови М23-7; М24-2; М51-3 и 4).
Применом спинских хватача и детекцијом њихових адуката са фенолним
компонентама биљних екстраката утврђиван је допринос ових једињења
укупној антиоксидативној активности биљних екстраката.;
- синтезу једињења са потенцијалном фармаколошком активношћу (рад М52-11),
испитивање квантитативног односа структура-активност за поједине групе
фармаколошки активних супстанци (рад М22-3) као и проучавање система за
њихово контролисано отпуштање (радови М22-2; М23-14). Проучавана је
-
могућност повећања фармаколошке активности односно утврђивања
повезаности структуре и фармаколошке активности појединих група органских
једињења. Испитивањем параметара који утичу на отпуштање фармаколошки
активних једињења из полимерних матрица добијени су резултати који се могу
искористити за формулације фармацеутских препарата са побољшаним
карактеристикама у односу на постојеће.; и
проучавање феномена исољавања и синергизма при екстракцији фармаколошки
активних једињења из водених раствора (радови М33-17, 18 и 21). Добијени
резултати су показали да се применом исољавања односно коришћењем
синергичког ефекта при екстракцији смешом растварача, а нарочито
комбинацијом обе методе, може у великој мери повећати ефикасност
екстракције фармаколошки активних једињења која се иначе тешко екстрахују
из водених раствора. Осим потенцијалне практичне примене за оптимизацију
квантитативне анализе испитиваних једињења (пре свега побољшања
осетљивости различитих метода анализе), добијени резултати се могу користити
и за боље разумевање феномена екстракције
4. МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР
Након детаљног разматрања приложеног конкурсног материја Комисија је мишљења
да кандидат Горан М. Николић испуњава све услове предвиђене Законом о високом
образовању Републике Србије, Статутом Медицинског факултета Универзитета у
Нишу и Ближим критеријумима за избор у звања наставника на Универзитету у
Нишу за избор у звање редовног професора за ужу научну област Хемија - Физичка
хемија јер:
-
-
-
има академски назив доктора наука из области за коју се бира;
из области за коју се бира има већи број радова објављених у међународним и
домаћим часописима и зборницима са рецензијом као и радове саопштене на
међународним и домаћим научним скуповима, при чему су 2 рада публикована
у врхунским међународним часописима а 3 рада су публикована у истакнутим
међународним часописима, а од посебног значаја је и податак да су радови
кандидата вишеструко цитирани (од тога 28 хетероцитата у часописима са SCI
листе);
учествује у реализацији научних пројеката (тренутно је ангажован као
истраживач на два пројекта које финансира Министарство просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије);
има објављен један уџбеник, два практикума и једну збирку задатака;
поседује велико педагошко искуство, а његов наставни рад је позитивно
оцењиван у студентским анкетама;
показао је добре резултате у развоју научно-наставног подмлатка на факултету;
дао је значајан допринос академској и широј заједници у више елемената.
Комисја жели да нагласи да је кандидат на функцији продекана за Фармацију од 2003.
године. Обављајући ову дужност, кандидат је уложио велики труд, енергију и
ентузијазам да нови студијски програм интегрисаних академских студија Фармација
заживи и развија се на Медицинском факултету Универзитета у Нишу.
5. ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ
На основу приказаних података, целокупне анализе наставне и научноистраживачке
делатности кандидата, као и активности у академској и широј заједници, Комисија
сматра да кандидат испуњава све услове за избор у звање редовног професора и са
задовољством предлаже Изборном већу Медицинског факултета Универзитета у Нишу
и Научно-стручном већу за природно-математичке науке Универзитета у Нишу да се
Горан М. Николић, доктор хемијских наука, изабере у звање редовног професора за
ужу научну област Хемија - Физичка хемија.
У Београду, Лесковцу
и Нишу
фебруар/март 2013. године
КОМИСИЈА
1. __________________________________________
др Весна Кунтић, редовни професор
Универзитет у Београду - Фармацеутски факултет
2. __________________________________________
др Милорад Цакић, редовни професор
Технолошки факултет у Лесковцу
3. __________________________________________
др Снежана Митић, редовни професор
Природно-математички факултет у Нишу
Download

preuzeti