SPIN ´13
SPIN ´13
SPIN 2013 organizuju:
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA
CENTAR ZA OPERACIONI MENADŽMENT i
PRIVREDNA KOMORA SRBIJE
Tema SPIN 2013:
Nova industrijalizacija, reinženjering i
održivost
.
PROGRAMSKI ODBOR
Prof. dr Slobodan Aćimović, Ekonomski fakultet
Prof. dr Slađana Barjaktarović-Rakočević, FON
Prof. dr Slađana Benković, FON
Prof. dr Nebojša Bojović, Saobraćajni fakultet
Vidosava Džagić, Privredna komora Srbije, potpredsednik
Programskog odbora
prof. dr Marko Ferjan, FOV, Maribor
Prof. dr Jovan Filipović , FON
Prof. dr Vinka Filipović, FON
Prof. dr Oliver Ilić, FON
Mihailo Janković, “Knjaz Miloš”, Aranđelovac
Prof. dr Ondrej Jaško, FON
Prof. dr Gordana Kokeza, Tehnološko-metalurški fakultet
Prof. dr Konstantin Kostić, FON
Prof. dr Milica Kostić-Stanković, FON
Doc. dr Nenad Lalić, VZ Orao, Bijeljina
Prof. dr Maja Levi Jakšić, FON, predsednik Programskog
odbora
Prof. dr Aleksandar Marković, FON
Prof. dr Milan Martić, FON
Prof. dr Vesna Milićević, FON
Prof. dr Gordana Milosavljević, FON
Prof. dr Dobrivoje Mihailović, FON
Prof. dr Jasmina Omerbegović Bijelović, FON
Prof. dr Kulwant S. Pawar, Nottingham University, Bussines
School, UK
Prof. dr Dejan Petrović, FON
Prof. dr Nataša Petrović, FON
Prof. dr Zoran Radojević, FON
Prof. dr Milić Radović, FON
Prof. dr Ljubodrag Savić, Ekonomski fakultet
Prof. dr Dragoslav Slović, FON
Prof. dr Dušan Starčević, FON
Prof. dr Biljana Stošić, FON
Prof. dr Milija Suknović, FON
Prof. dr Dragan Vasiljević, FON, potpredsednik
Programskog odbora
Prof. dr Siniša Vlajić, FON,
Prof. dr Mirko Vujošević, FON
Prof. dr Drago Vuk, FOV, Maribor
Prof. dr Nevenka Žarkić - Joksimović, FON
(Lista nije zaključena)
SPIN ´13
SPIN ´13
SPIN ´13
SPIN ´13
ORGAN I ZACI ON I OD BOR
Mr Slobodan Antić, FON
Mr Biljana Cvetić, FON
Prof. dr Danica Lečić-Cvetković FON, predsednik
Organizacionog odbora
Doc. dr Sanja Marinković, FON
Mr Dušan Stokić, Privredna komora Srbije
Tehnički odbor
Marko Ćirović, FON
Miloš Danilović, FON
Lena Đorđević, FON
Žarko Iličić, FON
Jovana Kojić, FON
Radul Milutinović, FON
Nataša Popović, Privredna komora Srbije
Zoran Rakićević, FON
Barbara Simeunović, FON
Dragana Stojanović, FON
Ivan Tomašević, FON
CILJ SIMPOZIJUMA
Predstavljanje najnovijih rezultata nauke i prakse u
multidisciplinarnom pristupu otvorenim pitanjima nove
industrijalizacije putem temeljnog i održivog reinženjeringa
preduzeća i poslovnog ambijenta. Plenarnim radom,
aktivnostima na tematskim sekcijama, razmatranjem studija
slučaja kao i otvorenim diskusijama u okviru Okruglog stola
bliže će se sagledati posebnosti različitih aktera u privredi i
društvu i usmeriti pažnja ka strateškim sektorima
energetike, saobraćaja, turizma, poljoprivrede, javnog
sektora i drugih.
VRE ME I ME S T O OD RŽA VA N JA S I MPO ZI JUMA


Vreme: 05 - 06. novembra 2013. godine
Mesto: Privredna komora Srbije,
Resavska 13 – 15, Beograd
O S N O VNE T E MAT S KE O BL A S TI









Strategija industrijalizacije i operacioni
menadžment
Organizaciono restrukturiranje i reinženjering
Menadžment tehnologije i održivi razvoj
Reinženjering procesa
Menadžment lanca vrednosti
Menadžment investicija i projekata
Ekološki menadžment
Preduzetništvo i upravljanje malim i srednjim
preduzećima
Upravljanje promenama i razvoj organizacije
SPIN ´13
SPIN ´13
SPIN ´13















SPIN ´13
Menadžment logistike i lanaca snabdevanja
Upravljanje kvalitetom
Spredšit inženjerstvo
Menadžment inovacija
Menadžment poslovnih operacija
Marketing menadžment i poslovne komunikacije
Finansijski menadžment
Strategijski operacioni menadžment
Integrisani menadžment proizvodnje i usluga
Menadžment ljudskih resursa
Međunarodni menadžment
Menadžment performansi
Kooperacija, mreže i patnerstva
Metode i modeli u menadžmentu
Informacioni sistemi i tehnologije
RADOVI
Rok za slanje radova, na srpskom ili engleskom jeziku, po
uputstvu za pripremu, je 15. septembar 2013. godine.
Uputstvo za pripremu radova
http://www.spin.fon.bg.ac.rs
nalazi
se
na
sajtu:
Radove dostaviti putem e-mail-a na: [email protected]
Obaveštenje o prihvatanju radova do 10. oktobara 2013.
ZBORNIK RADOVA
Prihvaćeni radovi će biti objavljeni u Zborniku radova. Uslov
objavljivanja rada je prethodno uplaćena kotizacija.
KOTIZACIJA
Kotizacija za domaće učesnike iznosi 10.000,00 dinara, a za
studente doktorskih i master studija iznosi 5.000,00 dinara
(u cenu uračunat PDV). Studenti osnovnih studija su
oslobođeni plaćanja kotizacije.
Kotizaciju uplatiti na žiro račun:
SPIN 2013
Fakultet organizacionih nauka, Jove Ilića 154, Beograd
PIB: 100383934
Tekući račun: 840-1344666-69 (sopstveni račun)
Tekući račun: 840-1344660-87 (budžetski račun na
koji su obavezni da uplaćuju budžetski
korisnici)
Banka: Uprava za trezor, Beograd
Poziv na broj: 742121-70016
Uplatu kotizacije izvršiti najkasnije do 17. oktobra 2013.
INFORMACIJE
Fakultet organizacionih nauka
Centar za operacioni menadžment
Adresa: Jove Ilića 154, 11000 Beograd
Telefon: 011 39 50 859, Fax: 011 24 61 221
E-mail: s p i n @ f o n . b g . a c . r s
http://www.spin.fon.bg.ac.rs
SPIN ´13
SPIN ´13
SPIN ´13
SPIN ´13
SPIN ´13
SPIN ´13
C E N T A R Z A O P E R AC I O N I M E N AD Ž M EN T
CENTAR ZA OPERACIONI MENADŽMENT
PRIVREDNA KOMORA SRBIJE
IX SKUP PRIVREDNIKA I NAUČNIKA
Resavska 13 – 15
11000 Beograd
I
SPIN ´13
PRIVREDNA KOMORA SRBIJE
SPIN ´13
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA
Jove Ilića 154, 11000 Beograd
Tel: +381 11 3950 800
http://www.fon.bg.ac.rs
http://www.spin.fon.bg.ac.rs
SPIN ´13
NOVA
INDUSTRIЈАLIZACIJA,
REINŽENJERING I
ODRŽIVOST
IX SKUP PRIVREDNIKA I
NAUČNIKA
Poziv za učešće
I saopštenje
Beograd,
05-06. novembar 2013.
SPIN ´13
SPIN ´13
SPIN ´13
SPIN ´13
SPIN ´13
SPIN ´13
Download

SPIN ´13 - Spin`13 - Fakultet organizacionih nauka