Универзитет у Крагујевцу
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
Број: 1100
01.12. 2010. године
Крагујевац
ЗАПИСНИК
Са XXV седнице Наставно-научног већа Природно-математичког факултета
у текућем мандатном периоду, одржане дана 01.12.2010. године, са почетком у 12
часова.
Седници Наставно-научног већа Факултета у тренутку отварања седнице
присуствовало је 25 чланова већа од укупно 33 члана и то: проф. др Вукота
Бабовић, проф. др Зорица Бугарчић, проф. др Растко Вукићевић, мр Љиљана
Вукићевић-Ђорђевић, проф. др Иван Гутман, мр Небојша Даниловић, доц. др
Горица Ђелић, проф. др Милош Ђуран, проф. др Предраг Ђорђевић, проф. др Иван
Живић, Милош Ивановић, проф. др Аца Марковић, проф. др Драгослав Никезић,
проф. др Владимир Пејчев, проф. др Мирослав Петровић, проф. др Бранислав
Ранковић, проф. др Владимир Ристић, проф. др Светислав Савовић, доц. др
Снежана Симић, доц. др Марија Станић, Милан Станковић, доц. др Бобан
Стојановић, проф. др Александар Теодоровић, проф. др Бранислав Чабрић и проф.
др Љиљана Чомић. Проф. др Драгић Банковић, проф. др Бранислав Поповић, проф.
др Мирослава Петровић-Торгашев, проф. др Душан Стефановић и проф. др Јелица
Стојановић дошла је на седницу са малим закашњењем тако да је укупан број
присутних чланова већа био 30.
Руководећи радници Факултета као и друга лица присутна по позиву или
сопственој иницијативи: управник Института за биологију и екологију, доц. др
Снежана Марковић, управник Института за хемију, проф. др Зоран Матовић,
секретар факултета Небојша Ђусић, дипл. правник и Далиборка Јовановић,
економиста.
Седницом Наставно-научног већа председавао је проф. др Драгослав
Никезић, декан Факултета. Чланови Наставно-научног већа су једногласно
усвојили следећи
ДНЕВНИ РЕД
1. Усвајање записника,
2. Утврђивање предлога за избор једног наставника у звање редовни професор за
ужу научну област Микробиологија у Институту за биологију и екологију,
3. Разматрање предлога за покретање поступка за избор једног асистента у
Институту за биологију и екологију и два асистента у Институту за хемију,
4. Разматрање извештаја о подобности кандидата за избор у звање истраживачсарадник у Институту за хемију,
5. Разматрање извештаја комисије за избор једног истраживача-приправника за
научну област Биологија у Институту за биологију и екологију,
6. Покретање поступка за избор једног истраживача-приправника за научну област
Биологија у Институту за биологију и екологију
7. Разматрање извештаја о подобности кандидата и научне заснованости теме
докторске дисертације у Институту за биологију и екологију,
8. Одређивање комисије о оцени подобности кандидата и научне заснованости
теме за израду докторске дисертације у Институту за хемију и Институту за
математику и информатику,
9. Разматрање извештаја комисија поводом приговора на магистраску тезу у
Институту за биологију и екологију,
10. Разматрање захтева чланова комисије за оцену и одбрану магистарске тезе у
Институту за биологију и екологију,
11. Разно.
I
Записник под бројем 1050 са XXIV седнице Наставно-научног већа, у
текућем мандатном периоду, одржане дана 17.11.2010. године, уз извесне измене у
тачки V-2 и V-3, а које се односе на назив седишта Унуверзитета у Новом Пазару
код једног од чланова комисије, једногласно је усвојен.
II
На основу дописа Универзитета бр.1743/6 од 24.11.2010. године, заведеног
под бројем 01-15/138 од 26.11.2010. године, као и на основу Извештаја стручне
комисије Природно-математичког факултета у саставу: др Славка Гајин, редовни
професор ПМФ-а у Новом Саду, ужа научна област: Микробиологија; др Јелена
Кнежевић-Вукчевић, редовни професор Биолошког факултета у Београду, ужа
научна област: Микробиологија и др Олга Петровић, редовни професор ПМФ-а у
Новом Саду, ужа научна област: Микробиологија, Наставно-научно веће Факултета
једногласно је донело следећу
Одлуку
II-1. Утврђује се предлог одлуке да се кандидат др Љиљана Чомић,
ванредни професор изабере у звање редовног професора за ужу област
Микробиологија у Институту за биологију и екологију Природно-математичког
факултета у Крагујевцу, на неодређено време.
Ову одлуку, заједно са комплетном конкурсном документацијом, доставити
Стручном већу и Сенату Универзитета у Крагујевцу на даљи поступак.
III
На основу захтева Института за биологију и екологију бр. 04-1100/7 од
26.11.2010. године, Наставно-научно веће једногласно је донело следеће
Одлуке
III-1. Предлаже се декану Факултета, као надлежном органу, да донесе
одлуку о објављивању конкурса за избор једног сарадника у звање асистента за ужу
област: Микробиологија.
III-2. Бира се комисија за припрему Извештаја по расписаном конкурсу за
избор једног сарадника у звање асистента за ужу научну област Микробиологија у
следећем саставу:
1. Др Љиљана Чомић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна
област: Микробиологија;
2. Др Драгутин Ђукић, редовни професор Агрономског факултета у Чачку,
ужа научна обалст: Микробиологија;
3. Др Светлана Ћурчић, доцент Педагошког факултета у Јагодини, ужа научна
област: Микробиологија и Методика наставе природне и друштва.
На основу захтева Института за хемију бр. 03-1100/4 од 24.11.2010. године,
Наставно-научно веће једногласно је донело следеће
Одлуке
III-3. Предлаже се декану Факултета, као надлежном органу, да донесе
одлуку о објављивању конкурса за избор једног сарадника у звање асистента за ужу
област: Органска хемија.
III-4. Бира се комисија за припрему Извештаја по расписаном конкурсу за
избор једног сарадника у звање асистента за ужу научну област Органска хемија у
следећем саставу:
1 Др Растко Вукићевић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна
област: Органска хемија;
2 Др Александар Теодоровић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа
научна обалст: Органска хемија;
3 Др Радосав Палић, редовни професор ПМФ-а у Нишу, ужа научна област:
Органска хемија.
На основу захтева Института за хемију бр. 03-1100/5 од 24.11.2010. године,
Наставно-научно веће једногласно је донело следеће
Одлуке
III-5. Предлаже се декану Факултета, као надлежном органу, да донесе
одлуку о објављивању конкурса за избор једног сарадника у звање асистента за ужу
област: Органска хемија.
III-6. Бира се комисија за припрему Извештаја по расписаном конкурсу за
избор једног сарадника у звање асистента за ужу научну област Органска хемија у
следећем саставу:
1. Др Зорица Бугарчић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна
област: Органска хемија;
2. Др Растко Вукићевић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна
обалст: Органска хемија;
3. Др Владимир Павловић, редовни професор Хемијског факултета у Београду,
ужа научна област: Органска хемија.
IV
На основу члана 102 и 103 Статута Факултета и Извештаја стручне
комисије Природно-математичког факултета бр. 03-1100/1 од 24.11.2010. године у
саставу: Др Предраг Ђурђевић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу,ужа научна
област: Аналитичка хемија, др Милена Јеликић-Станков, редовни професор
Фармацеутског факултета у Београду, ужа научна област: Аналитичка хемија у
фармацији и др Радмила Џудовић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа
научна област: Аналитичка хемија, Наставно-научно веће Факултета
је
једногласно донело следећу
Одлуку
IV-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичкког
факултета у Крагујевцу са предлогом за избор Андрије Ћирића, дипломираног
хемичара у звање истраживач-сарадник, за научну област - Хемија и доставља
Универзитету у Крагујевцу са циљем објављивања на Универзитетском сајту у
трајању од 30 дана.
V
На основу члана 102 и 103 Статута Факултета и Извештаја стручне комисије
Природно-математичког факултета бр. 04-1100/9 од 26.11.2010. године у саставу:
Др Светлана Милошевић-Златановић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу,ужа научна
област: Зоологија, др Владица Симић, ванредни професор, ПМФ-а у Крагујевцу,
ужа научна област: Екологија, биогеографија и заштита животне средине, др
Предраг Симоновић, ванредни професор Биолошког факултета у Београду, ужа
научна област: Морфологија, систематика и филогенија животиња и др Мирјана
Стојановић-Петровић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област: Зоологија и
Екологија, биогеографија и заштита животне средине, Наставно-научно веће
Факултета једногласно је донело следећу
Одлуку
V-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког
факултета у Крагујевцу са предлогом за избор Ине Љујић, дипломираног биолога-
еколога у звање истраживач-приправник, за научну област – Биологија у Институту
за биологију и екологију Природно-математичког факултета у Крагујевцу и
доставља Универзитету у Крагујевцу са циљем објављивања на Универзитетском
сајту у трајању од 30 дана.
VI
На захтев Института за биологију и екологију, бр.04-1100/8 од 26.11.2010.
године, Наставно-научно веће, једногласно је донело, следећу
Одлуку
VI-1. Покреће се поступак за избор Милене Ћурчић, дипломираног биолога
у истраживачко звање истраживач- приправник у Институту за биологију и
екологију Природно-математичког факултета у Крагујевцу, за научну област
Биологија.
Одређује се комисија ради спровођења поступка за избор Милене Ћурчић у
звање из става 1 ове одлуке у следећем саставу:
1. Др Андраш Штајн, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу; ужа научна
област: Физиологија животиња;
2. Др Снежана Марковић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу; ужа научна област:
Физиологија животиња и Биохемија и молекуларна биологија;
3. Др Татјана Митровић, ванредни професор ПМФ-а у Нишу, ужа научна
област: Биотехнологија.
VII
На основу Извештаја стручне комисије Института за биологију и екологију
бр. 04-1100/6 од 26.11.2010. године Природно-математичког факултета у
Крагујевцу у саставу: Др Бранислав Ранковић, редовни професор ПМФ-а у
Крагујевцу, ужа научна област: Алгологија, микологија и лихенологија, Др Јелена
Вукојевић, редовни професор Биолошког факултета у Београду, ужа научна област:
Алгологија, микологија и лихенологија, Др Мирјана Стајић ванредни професор
Биолошког факултета у Београду, ужа научна област: Алгологија, микологија и
лихенологија и Др Слободан Сукдолак, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу,
ужа научна област: Биохемија, Наставно-научно веће је једногласно донело
следећу
Одлуку
VII-1. Прихвата се Извештај стручне комисије Природно-математичког
факултета у Крагујевцу и одобрава предложена тема под насловом « Биолошка
активност екстраката и секундарних метаболита лишајева» за израду докторске
дисертације кандидату Маријани Косанић.
Ову одлуку, сходно одредбама члана 123 и128 Закона о високом образовању,
а у вези са чланом 57 став 3 Закона о Универзитету, доставити Универзитету у
Крагујевцу у циљу добијања сагласности.
VIII
На основу захтева Института за хемију бр. 03-1100/3 од 24.11.2010. године,
Наставно-научно веће једногласно је донело следећу
Одлуку
VIII-1. Бира се комисија за оцену подобности теме под називом "Синтеза,
карактерисање и потенцијална антимикробна активност комплекса неких
прелазних метала са лигандима едда-типа" и кандидата мр Драгослава Илића, за
израду докторске дисертације под наведеним насловом, у следећем саставу:
1. Др Срећко Трифуновић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна
област: Неорганска хемија;
2. Др Тибор Сабо, редовни професор Хемијског факултета у Београду, ужа
научна област: Неорганска хемија;
3. Др Миорад Васојевић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област:
Неорганска хемија.
На основу захтева Института за математику и информатику бр. 05-1100/10 од
01.12.2010. године, Наставно-научно веће једногласно је донело следећу
Одлуку
VIII-2. Бира се комисија за оцену подобности теме под називом "Прилог
теорији контрактивних пресликавања у уређеним Банаховим просторима" и
кандидата мр Љиљане Пауновић, за израду докторске дисертације под наведеним
насловом, у следећем саставу:
1
Др Стојан Раденовић, редовни професор Машинског факултета у Београду,
ужа научна област: Математичка анализа са применама;
2 Др Миодраг Спалевић, редовни професор Машинског факултета у Београду,
ужа научна област: Математичка анализа са применама;
3 Др Марија Станић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област:
Математичка анализа са применама.
IX
После дискусије у којој је учествовао: проф. др Бранислав Ранковић, а
основу извештаја стручне комисије бр. 04-1050/12 од 11.11.2010. године, у саставу:
др Бранислав Ранковић, редовни професор ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна
област: Алгологија, микологија и лихенологија, др Јелена Станисављевић, доцент
Биолошког факултета у Београду, ужа научна област: Методика наставе биологије
и др Драгана Муратспахић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу, ужа научна област.
Морфологија, систематика и филогенија виших биљака, Наставно-научно веће
једногласно је донело следећу
Одлуку
IX-1. Одбија се приговор који су поднели проф. др Миле С. Шиљак и мр
сци. Мара Шиљак бр. 1302 од 06.07.2010. године а односи се на стручни аспект
магистарске тезе под насловом: "Модел реализације еколошких садржаја у
основној школи" кандидата Ане Ђокић-Остојић, као неоснован.
X
У оквиру ове тачке повела се нешто шира дискусија у којој су
учествовали: проф. др Бранислав Ранковић, доц. др Снежана Марковић, проф. др
Иван Гутман, проф. др Владимир Ристић, проф. др Мирослав Петровић, проф. др
Љиљана Чомић, проф. др Милош Ђуран, проф. др Иван Живић и Небојша Ђусић,
дипл. прав. Након ове дискусије, а у вези захтева доц. др Јелене Станисављевић бр.
04-1050/17 од 15.11.2010. године, проф. др Бранислава Ранковића бр. 04-1050/14 од
12.11.2010. године и доц. др Драгане Муратспахић бр. 01-1050/20 од 15.11.2010.
године, а које се односе на повлачење чланства у стручној комисији за оцену
магистраске тезе Ане Ђокић- Остојић, Наставно-научно веће није донело никакву
одлуку.
XI
У оквиру ове тачке није поведена никаква дискусија.
Седница Наставно-научног већа закључена је у 12 часова и 52 минута.
З А П И С НИ Ч А Р
ДЕКАН
Далиборка Јовановић
Проф. др. Драгослав Никезић
Download

Zapisnik