Goodyear
letnjI
PneUmatICI
Pneumatici za
putnička vozila
Potpun asortiman
Inovacija
Prvorazredniproizvodi
Vrhunsketehnologije(RunOnFlat,Weather
ReactiveTechnology-tehnologijakoja
reagujenavremenskepromene,3D-BIS,Stud
AnchorTechnology-tehnologijaugradnje
spajkova,AdaptiveSipeGripTechnology-
tehnologijalamelazaprilagodljivoprianjanje,
SMARTWEARTechnology-tehnologija
inteligentnoghabanja,ActiveCornerGrip
Technology-tehnologijaaktivnogprianjanja
ukrivini,FuelSavingTechnology-tehnologija
kojomseštedigorivo)
Pneumatici 4x4
Profili za svaki teren
Inovacija
Prvoklasniproizvodi
Vrhunskatehnologijazasveterene
(tehnologijeRunOnFlat,V-TRED,DuraWall,3DBIS,SmartTred,WeatherReactiveTechnology
-tehnologijakojareagujenavremenske
uslove,StudAnchorTechnology-tehnologija
ugradnjespajkova)
Pneumatici za
dostavna vozila
Profili za svako godišnje doba
Inovativnost
Prvoklasniproizvodi
Potvrđenizaprvuugradnju
Visokisigurnosnistandardi
Čeličnakarkasa
2
Sadržaj
Pneumatici za
putnička vozila
Letnji pneumatici
DuraGrip
OptiGrip EfficientGrip Excellence Eagle F1 Asymmetric 2 04
05
06
07
08
09
Pneumatici za sve vremenske
uslove (All-weather) 10
Vector 4Seasons Vector 5+ / Eagle Vector 2+ 11
12
Pnevmatici
4x4
EfficientGrip SUV Eagle F1 Asymmetric SUV Wrangler F1 (WRL-2) Wrangler HP AllWeather Vector 4Seasons SUV Wrangler AT/SA Wrangler AT/R Wrangler MT/R Wrangler DuraTrac 16
17
18
19
20
21
22
23
24
Pnevmatici za
dostavna vozila
DuraGrip Cargo Marathon Cargo G26 Cargo G28 Cargo G91 Cargo Vector 2 27
28
29
30
31
32
3
Pneumatici za putnička vozila
Goodyear
pneumatici
za sva
putnička
vozila
Goodyearrazvijasvakipneumatiksaciljemdaobezbedi
najvišinivoperformansiunajzahtevnijimuslovimavožnje.
Mismosigurnidasvakipneumatikispunjavanašezahtevne
standardezakontroluiizdržljivost,idavidobijatepneumatik
ukojimožeteimatipoverenjeusvimuslovimavožnjeiu
svakogodišnjedoba.
OvombrošuromobuhvaćenisusvipneumaticiGoodyear-aiz
našegasortimanazaputničkavozilainavedenesu
relevantneKarakteristika,načindelovanjainjihoveprednosti,
kaoiraspoloživeprednostsvakogpneumatika.
Udonjojtabelijeprikazanokojipneumatiknajboljeodgovara
brzinivašegvozilaiobezbeđujeoptimalneperformanseu
vožnji.
Zadodatnepodatkeiinformacijeotomekojipneumaticivam
stojenarapolaganjumolimovasdakontaktiratesvog
zastupnikaproizvodaGoodyear.
St
Standardni pnevmatici
Simbolbrzine Q
Brzina(km/h) 160
S
180
STANDARD
T
190
Visoke performanse
H
210
V
240
HP
HIGH
PERFORMANCE
Ultra visoke performanse
W
270
Y
300
UHP
ULTRA-HIGH
PERFORMANCE
ZR
>240
DuraGrip
Gt3 / Gt2
OptiGrip
efficientGrip
excellence / eagle nCt 5
eagle F1
asymmetric / 2
eagle F1 GS-D3
eagle F1 GS-2
Vector 4Seasons
Vector 5+
eagle Vector 2+
eagle F1 SuperCar
4
letnji
pneumatici
Standardni letnji pneumatici
St
STANDARD
Mirazvijamosvojepneumatikesaciljemdaomogućimo
njihovedobreperformanseuraznimuslovimavožnjeiraznim
ekstremnimsituacijama,odčestogkočenjaiskretanjau
uslovimagradskevožnjedobrzevožnjenaautoputu.Usvim
okolnostimanašipneumaticinudeudobnuvožnju,veliku
kilometražuimanjupotrošnjugoriva.
S leva na desno
DuraGrip
GT3
GT2
S leva na desno
OptiGrip
EfficientGrip
Excellence
EagleNCT5
EagleF1Asymmetric2*
EagleF1Asymmetric*
EagleF1GS-D3*
EagleF1SuperCar*
letnji pneumatici visokih performansi
HP UHP
HIGH
PERFORMANCE
ULTRA-HIGH
PERFORMANCE
Savremeniautomobilikoristevrhunskutehnologijudabi
ostvariliizuzetnovisoknivoperformansi,alisuimdefinitivno
potrebnipneumaticivisokihperformansidabipostiglisvoj
optimalannivo.
5
DuraGrip
St
STANDARD
HP
HIGH
PERFORMANCE
Inovativni pneumatik koji
štedi gorivo
PneumatikDuraGripje
specijalnorazvijenza
gradskuvožnjuiporodične
automobile.Poštojecena
gorivaprešlasvegranice,
Goodyearjeimplementirao
tehnologijukojomsepostiže
maliotporkotrljanjaitime
smanjujepotrošnjagoriva
vašegautomobila.
PneumatikDuraGrip,baziran
napneumaticimakojisu
pobeđivalinatestovima
(HydraGrip,UltraGrip7+i
Excellence)inajnovijiusvojoj
generaciji,omogućava
izuzetnuuštedugoriva,veliku
kilometražuivisoke
performanse.
Karakteristike i prednosti
Karakteristike
Delovanje
Prednosti
Specijalnanovakonstrukcija
Ujednačenapovršinanaleganja
Uštedagorivaipovećana
kilometraža
Asimetričandezengazećegsloja
Zatvorenspoljašnjidezen
Boljavodljivostimanjabuka
Otvorenunutrašnjidezen
Sprečavaakvaplaningi
poboljšavavodljivostna
mokrojpodlozi
Slepljeniproduženiblokovi
Blokovidelujukaorebro
Većesmanjenjebuke
Naprednemehurastelamele
(tehnologija3D-BIS)
Kanalinarazdvajanjeipovećana
čvrstina
Boljiodzivnakomande
tehnički podaci
Dimenzija
135/80R13
155/80R13
165/80R13
175/80R14
145/70R13
155/70R13
165/70R13
165/70R13XL
175/70R13
165/70R14
165/70R14C
(1)DezenGT2.
(2)DezenGT3.
Indeks
nosivosti
Brzina/
simbol
70
79
83
88
71
75
79
83
82
81
89/87
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
R
Dimenzija
(1)
(4)
(1)
(1)
165/70R14XL
175/70R14
175/70R14XL
185/70R14
195/70R14
155/65R13
165/65R13
175/65R13
155/65R14
165/65R14
175/65R14
Indeks
nosivosti
Brzina/
simbol
85
84
88
88
91
73
77
80
75
79
82
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
Dimenzija
(3)
(1)
(1)
(2)
(3)
175/65R14
175/65R14C
175/65R14XL
185/65R14
185/65R15
185/65R15
185/65R15XL
195/65R15
195/65R15XL
205/65R15
205/65R15
Indeks
nosivosti
Brzina/
simbol
82
90/88
86
86
88
88
92
91
95
94
99
T/H
T
T
T/H
T
H
T
T/H
T
T
S
Dimenzija
(3)
(2)
(3)
(3)
(3)
(1)
3)NaraspolaganjutakođeudezenuGT3
(4)NaraspolaganjutakođeudezenuGT2
215/65R15
165/60R14
185/60R14
165/60R15
185/60R15
185/60R15XL
195/60R15
185/55R14
165/70R14
Indeks
nosivosti
Brzina/
simbol
96
75
82
77
84
88
88
80
81
T
T/H
T
T
H
H
T
H
T
(1)
(2)
6
OptiGrip
HP
HIGH
PERFORMANCE
Sahabanjemgumeotkrivaju
sekanaliskriveniispod
površinegazećegslojakoji
Karakteristike i prednosti
doprinoseefikasnom
raspršivanjuvodei
omogućavajudaistrošen
pneumatikočuvasvoju
otpornostnaakvaplaning.
Sehr Empfehlenswert
Dabisteizvuklimaksimumizvaših
pneumatikaOptiGrip,rotirajteihsvakih
10.000km.
Karakteristike
Delovanje
Prednosti
Skrivenikanali
Kadasedubinašaregazećeg
slojasmanji,pojavljujusenovi
kanalizaraspršivanjevode
Otpornostnaakvaplaningikad
sepneumatikistroši
Gornjasmešaobezbeđuje
čvrstinudezenagazećegsloja
Dobravodljivostnasuvom
putuivelikakilometraža
Donjasmešaomogućavabolje
prianjanjenamokromputu
Dobravodljivostnamokrom
putuisigurnokočenje
Mehanizamtrodimenzionalnog
preplitanja
Velikačvrstinagazećegslojakad
jepneumatiknov
Dobravodljivostnovegume
Redosledzamaknutihblokova
gazećegsloja
Smanjenabuka
Tihavožnja
tehnički podaci
205/65R15
205/65R15
205/60R15
205/60R15
205/60R16
205/60R16
205/55R16
205/55R16
Goodyear OptiGrip
Auto Touring 03/2009
Testgröße: 205/55 R16 V
Dvoslojnasmešaomogućava
snažnoprianjanjeikontrolu
nadvozilomnamokromputu
tokomcelogvekatrajanja
pneumatika.
Dvoslojnasmeša
Dimenzija
Testsieger 2009
NAPRED
PneumatikOptiGripsa
tehnologijomSmartWear
zadržavaodlične
performansečakikadje
istrošenjersesahabanjem
pneumatikapojavljujunovi
kanaliinovasmeša.
ULTRA-HIGH
PERFORMANCE
POZAD
Odlične performanse
tokom celog veka trajanja
UHP
tÜV SÜD automotive - rezultati testova na mokrom putu*
Indeks
nosivosti
Brzina/
simbol
94
94
91
91
92
92
91
91
H
V
H
V
H
V
H
V
Dimenzija
215/55R16
215/55R16XL
225/55R16XL
205/50R16
205/50R17XL
225/50R17XL
225/45R17XL
Indeks
nosivosti
Brzina/
simbol
93
97
99
87
93
98
94
V
H
V
V
W
W
W
Posle10,000km*
• 5%kraćiputzaustavljanja
Posle20,000km*
• boljaotpornostnaakvaplaningnego
kodsasvimnovogkonkurenta
Posle30,000km*
• 20%kraćiputzaustavljanja
• dvaputboljakontrolanamokrom
• 6%većaotpornostnaakvaplanning
*Uporednitestuodnosunadvavodećakonkurentaizvedenodfebruarado
aprila2008.odstraneTÜVSÜDAutomotive;dimenzijapneumatika:225/45R17;
vozilonatestu:VWGolf2.0Fsi;izveštaj#76230122-1.
7
efficientGrip
HP
HIGH
PERFORMANCE
ne morate da birate
Novakonstrukcijamale
između smanjene potrošnje težinesainovativnim
goriva i drugih performansi materijalmainovom
generacijomsmešegazećeg
PneumatikGoodyear
slojapomažedasesmanji
EfficientGripjejedanod
količinaenergijepotrebneza
najboljihprijateljaživotne
kotrljanjepneumatika.
sredine.Koristećinajnoviji
razvojuproizvodnojtehnicii
usavršenematerijale,
Goodyear-oviinženjerisu
razvilitehnologijuFuelSaving
kojomseštedigorivo.
UHP
ULTRA-HIGH
PERFORMANCE
Nezavisnitestoviperformansi
izvršeniunemačkominstitutu
zatestiranjeicertifikovanje
TÜVSÜDAutomotive
pokazujudasenovpneumatik
GoodyearEfficientGrip
pokazaoizuzetnodobro:
•za1,9%manjapotrošnjagoriva*
•za2%kraćiputzaustavljanjanamokrojinasuvojpodlozi*
•za8%većakilometraža(pogonskaosovina)*
•za49%većakilometraža(upravljačkaosovina)*
*Upoređenjusaprosečnomizdržljivostičetiriglavnakonkurentnapneumatika.
Testjeumartu2009izvršioTÜVSÜDAutomotive;dimenzijapneumatika:
205/55R16;vozilonatestu:VWGolf;izveštaj76236753.
Karakteristike i prednosti
Karakteristike
Delovanje
Jedinstvenatehnologija
FuelSaving:
Konstrukcijamaletežine
Optimalanoblikpneumatika
Usavršenimaterijalismeše
gazećegslojaitehnologija
proizvodnje
PatentiranislojCoolCushion
Smanjujekoličinuenergije
potrebnezakotrljanje
pneumatika
Smešagazećegslojanabazi
silikesanajnovijomgeneracijom
polimera
Prednosti
Poboljšanaekonomičnost
goriva
SmanjenaemisijaCO2iuticaj
naživotnusredinu
Pojačanainterakcijaizmeđu
silikeipolimera
Optimalnamikrostruktura
površinegazećegsloja
Malisadržajpolicikličkih
aromatičnihulja
Velikakilometraža
Vrhunskeperformansepri
kočenjunamokromputu
Prijatanzaživotnusredinu
Kompjuterskiotimalizovana
čvrstinadezenagazećegsloja
Izbalansiranpritisakpneumatikai
distribucijaopterećenja
Ravnomernohabanjeivelika
kilometraža
Širokikanalipoobodu
Efikasnoraspršivanjevode
Otpornostnaakvaplaning
Višefunkcionalnelamele
Optimalnapozicijarubovaza
prianjanje
Boljeperformanseprikočenjuna
mokrimpovršinama
Čvrstospoljašnjerame
Dobrastabilnostprivožnji
velikimbrzinama
Poboljšanavodljivostnasuvom
putu
Promenljivugaoiraspored
blokovagazećegsloja
Smanjeneamplitudefrekvencija
buke
Tihavožnja
tehnički podaci
Dimenzija
185/65R14
185/65R15
195/65R15
205/65R15
185/60R14
185/60R15XL
195/60R15
195/65R15
205/60R15
205/60R15XL
205/60R16
205/60R16XL
225/60R16
225/60R16XL
215/60R16
215/60R17
Indeks
nosivosti
Brzina/
simbol
86
88
91
94
82
88
88
95
91
95
92
96
98
102
95
96
H
H
H/V
H/V
H
H
H/V
H
H/V
H
H/V
W
W
V
W
H
Dimenzija
185/55R15
195/55R15
195/55R16
205/55R16
205/55R16XL
215/55R16
215/55R16
215/55R16XL
225/55R16
225/55R16XL
215/55R17
215/55R17XL
225/55R17XL
235/55R17
235/55R18XL
195/50R15
Indeks
nosivosti
Brzina/
simbol
82
85
87
91
94
93
93
97
95
99
94
98
101
99
104
82
H
H/V
H/V
H/V/W
V
V/W
H
H
W
Y
V
W
W
Y
Y
V
(1)NaraspolaganjusamokaoROF(Goodyear-ovatehnologijaRunOnFlat).
Dimenzija
205/50R16
225/50R16
205/50R17XL
215/50R17
215/50R17XL
225/50R17XL
255/50R19
195/45R16
205/45R16
205/45R17XL
225/45R17XL
235/45R17
235/45R17XL
245/45R17
245/45R17XL
225/45R15
Indeks
nosivosti
Brzina/
simbol
87
92
93
91
95
98
103
84
83
88
94
94
97
95
99
91
W
W
W
V
W
W
Y
V
W
W
V/Y
W
W
W/Y
Y
Y
Dimenzija
(1)
225/45R18
255/45R18
255/45R20
205/40R17XL
215/40R17XL
255/40R17
225/40R18XL
235/40R18XL
245/40R18XL
255/40R18
255/40R19
285/40R20
255/35R18XL
Indeks
nosivosti
Brzina/
simbol
91
99
101
84
87
94
92
95
97
95
100
104
94
V/Y
Y
Y
W
W
Y
W
Y
Y
V/W
Y
Y
Y
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
8
excellence
HP
HIGH
PERFORMANCE
Visoke performanse 3 u 1
PneumatikExcellencenudi
sigurnost,udobnostinajviši
nivovodljivostiiperformansi.
Karakteristike i prednosti
UHP
ULTRA-HIGH
PERFORMANCE
Smešapolimerakojase
“lepi”naputomogućava
izvanrednoprianjanjei
kočenjenamokromputu,
dokprogresivnaspiralna
oblogaomogućavaprecizno
upravljanjeiravnomerno
habanjepneumatika.Bukaje
svedenanaminimum
zahvaljujućispecijalnom
redosledudvostruko
zamaknutihblokova.
Zahvaljujućinizuvrhunskih
karakteristika,proizvođači
favorizujuovajpneumatiku
širokomspektruvozila.
Karakteristike
Delovanje
Prednosti
Smešanabazislilike,najboljana
mokromputu
Zahvaljujućinovimpolimerima
poboljšanojeprianjanjenasvim
površinama
Visokeperformanseuvožnjina
mokrimisuvimputevima
Stabilizatoriramenapneumatika
Čvršćispoljašnjiblokovi
podržavajuikontrolišu
prenosopterećenjaprioštrim
manevrima
Dobroprianjanjeukrivinama
Vožnjavelikombrzinom
Efikasnijenaglokočenjena
suvomputu
Progresivnaspiralnaobloga
Optimalnadistribucijapritiskapo
celojpovršinikontakta
Preciznoupravljanje
Ravnomernohabanje
Redosleddvostrukozamaknutih
blokova
Patentiranimvariranjem
zamaknutihblokova
optimalizovanisuharmonici
buke
Smanjenointernoieksterno
zagađenjebukom
Centralnimblokovimapod
uglomublažavajuseudarci
pneumatikaprikotrljanju
tehnički podaci
Dimenzija
175/65R15XL
185/65R15
195/65R15
215/65R16
235/65R17
175/60R15
195/60R15
215/60R15
205/60R16
215/60R16
215/60R16XL
235/60R16
235/60R18
235/60R18XL
205/55R15
195/55R16
205/55R16
Indeks
nosivosti
Brzina/
simbol
88
88
91
98
104
81
88
94
92
95
99
100
103
107
88
87
91
H(2)
V
H(1)/V
H(2)
W
V(2)
H(2)
V(2)
H(2)
H/V
H/V/W
W(2)
W
W
V(2)
H(1)(3)/V(3)
H(1)/V(1)(3)/W
(1)NaraspolaganjutakođeudezenuEagleNCT5.
(2)DezenEagleNCT5.
Dimenzija
205/55R16XL
215/55R16
215/55R16XL
205/55R17XL
215/55R17
215/55R17XL
225/55R17
225/55R17XL
235/55R17
235/55R19
245/55R17
195/50R15
205/50R15
205/50R16
205/50R17
205/50R17XL
215/50R17
Indeks
nosivosti
Brzina/
simbol
94
93
97
95
94
98
97
101
99
101
102
82
86
87
89
93
91
V
H/V(1)/W
W
V
W
V
W/Y(3)
H(2)
H/V(4)
W
W(4)
H(1)/V
V(2)
V(2)
V(2)(4)/W(2)(4)
W(2)
W(1)
Dimenzija
215/50R17XL
225/50R17
225/50R17XL
235/50R18
255/50R21
205/45ZR17XL
205/45R16
215/45R16
215/45R17
225/45R17
225/45R17XL
235/45R17
245/45R17
205/45R18
245/45R18
255/45R18
275/45R18
Indeks
nosivosti
Brzina/
simbol
95
94
98
97
106
88
83
86
87
91
94
94
95
86
96
99
103
W
W(2)(3)/Y(2)(4)
W
V
W(2)(4)
W
H(2)
H
V(1)(3)
V(2)(4)/W(4)/Y(3)
W
Y
Y(2)(4)
Y(2)(4)
Y(4)
Y(4)
Y(4)
Dimenzija
245/45R19
255/45R19XL
255/45R20
285/45R21
215/40R17
215/40ZR17XL
245/40R17
225/40R18
225/40ZR18XL
245/40R18
245/40R19
245/40R19XL
275/40R19
245/40R20XL
275/40R20
275/35R19
275/35R20XL
Indeks
nosivosti
Brzina/
simbol
98
104
101
109
83
87
91
88
92
93
94
98
101
99
106
96
102
Y(4)
Y(4)
W
W(2)(4)
W
V
W(4)/Y(4)
W(2)(4)/Y(2)(4)
W
Y(2)(4)
Y(4)
Y(4)
Y(4)
Y(4)
Y
Y(4)
Y(4)
(3)NaraspolaganjutakođekaoROF(Goodyear-ovatehnol.RunOnFlat).
(4)NaraspolaganjusamokaoROF(Goodyear-ovatehnol.RunOnFlat).
9
eagle F1 asymmetric 2
Pneumatik eagle F1
asymmetric 2 sa
tehnologijom activeBraking
preduzeća Goodyear
UHP
ULTRA-HIGH
PERFORMANCE
Zahvaljujućiinovativnom
dezenugazećegslojasa
trodimenzionalnim
blokovima,prikočenjudolazi
dopovećanjapovršine
naleganjapneumatika.
Znamodanaputuidelić
sekundemožedaodlučidali
ćedoćidonesrećeilićemo
Timeseskraćujeput
jesrećnoizbeći.
zaustavljanjanamokroji
suvojpodloziidobija
NovpneumatikEagleF1
nekolikododatnihdelića
Asymmetric2odlikuje
sekunde,zakojećetebiti
najnovijatehnologija
zahvalnidokrajasvogživota.
preduzećaGoodyear–
ActiveBrakingTechnology.
Karakteristike i prednosti
Sobziromnarezultate
testovavršenihu
Inovacijskomcentru
GoodyearuLuksemburgu,
novipneumatikGoodyear
EagleF1Asymmetric2se
izuzetnodobropokazao:
•16%manjiotporkotrljanja*
•4%kraćiputzaustavljanjanamokrojpodlozi*
•3%kraćiputzaustavljanjanasuvojpodlozi*
*Upoređenjusaprosečnomizdržljivostičetiriglavnakonkurentnapneumatika.Testjeu
oktobru2010provedenuGIC*L(GoodyearInnovationCenterLuxembourg);dimenzija
pneumatike:255/40R19;vozilonatestu:AudiA5;lokacija:Mireval(FR)&Colmar-Berg(LU)
Karakteristike
Delovanje
Prednosti
TehnologijaActiveBraking
Zbogpovećanogopterećenja
pojedinihblokovazavreme
kočenja,njihovapovršinakontaktasapodlogomsepovećava
Kraćiputzaustavljanjanasuvimi
mokrimputevima
TehnologijaFuelSaving
Aerodinamičanoblikbočnogzida
Manjiotporkotrljanja
zahvaljujućimanjojkoličini
materijalaupneumatikui
manjemzagrevanju
Manjiaerodinamičkiotpor
Manjapotrošnjagorivaimanje
emisijeCO2
Manjatežinapneumatika
Smanjujemasuvozilabez
vešanjanaistinačinkaoliveni
naplatakupoređenjusačeličnim
Preciznijeupravljanjeibolja
vodljivost
Dijagonalnakonstrukcijakarkase
Većačvrstoćanatorziju
BoljavodljivostiKarakteristika
prikočenju
Novasilikavelikepovršine
(usmešigazećegsloja)
Smešagazećegslojasadrži
jedinstvenukombinacijulepljive
smolekojasekoristizatrkačke
pneumatikeipolimeravelike
molekulskemase
Manjezagrevanje
Boljeprianjanjenamokroj
podlozi
Boljeprianjanjenamokrojisuvoj
podlozi
Manjiotporkotrljanja
Smanjenipotrošnjagorivai
emisijeCO2
Vrhunskavodljivostnasuvoj
podlozi
Kraćiputzaustavljanjana
mokrimputevima
Vrhunskavodljivostnasuvoj
podlozi
Kraćiputzaustavljanjana
mokrimputevima
tehnički podaci
Dimenzija
255/60R17
185/55R15
205/55ZR16
205/55ZR17
225/55ZR16
225/55ZR17XL
255/55R18XL
195/50R16
205/50ZR16
225/50ZR17
225/50ZR17XL
235/50ZR17
235/50R18XL
255/50R19
265/50R19XL
195/45R15
195/45R16
195/45R16XL
195/45ZR17
205/45ZR16
215/45R17
215/45R17XL
215/45R18XL
225/45R17
225/45R17XL
Indeks
nosivosti
106
82
91
91
95
101
109
84
87
94
98
96
101
107
110
78
80
84
81
83
87
91
93
91
94
Brzina/
simbol
V(5)(7)
V(7)
W(2)(7)
Y(7)
W(2)(7)
W(2)(7)
W/Y(5)(7)
V(7)
Y(2)(7)
Y(2)(7)
W(2)(7)
Y(1)(7)
Y
Y(5)(7)
Y(5)(7)
V(2)(7)
W(4)(7)
V(2)(7)
W(2)(7)
W(2)(7)
Y
Y
Y
(7)
W /Y
Y
Dimenzija
235/45R17
235/45R17XL
235/45R18
235/45R18XL
245/45R18XL
245/45R19XL
255/45R18XL
255/45ZR19
255/45R19XL
275/45R20XL
205/40ZR17XL
215/40ZR16
215/40ZR16XL
215/40ZR17
225/40R18
225/40R18
225/40R18XL
225/40R19
235/40R17
235/40R18XL
235/40ZR19
245/40R17
245/40R17XL
245/40R18
245/40R18XL
Indeks
nosivosti
94
97
98
98
100
102
103
100
104
110
84
82
86
83
88
92
92
89
90
95
92
91
95
93
93
(1)NaraspolaganjutakođeudezenuEagleF1GS-D3.
(2)DezenEagleF1GS-D3.
(3)NaraspolaganjusamokaoROF(Goodyear-ovatehnol.RunOnFlat).
Brzina/
simbol
Y
Y
W(7)
(7)
W /Y
Y
Y
Y
Y(7)
Y(7)
W/Y(5)(7)
W(2)(7)
W(4)(7)
W(2)(7)
Y(2)(7)
Y
W
Y
Y
Y(7)
Y
Y
Y
Y
Y
Y(2)(3)(7)
Dimenzija
245/40R18XL
245/40ZR19
245/40R19XL
255/40R17
255/40R18
255/40R19XL
255/40ZR19XL
265/40R18XL
265/40ZR19
275/40R19
285/40ZR19
215/35R18XL
225/35R18
225/35R18XL
225/35ZR19
225/35R19XL
235/35ZR19
235/35R19XL
245/35R18XL
245/35R19XL
245/35R20
245/35R20XL
255/35R18XL
255/35R19XL
255/35R20XL
Indeks
nosivosti
97
94
98
94
99
100
100
101
98
101
103
84
87
87
84
88
87
91
92
93
91
95
94
96
97
Brzina/
simbol
Y(7)
Y(2)(3)(7)
Y
Y
Y
Y
Y(7)
Y
Y
Y
Y(7)
W(7)
W(7)
Y(7)
Y(2)(3)(7)
Y(6)(7)
Y(7)
Y(7)
Y
Y(7)
Y(3)(7)
Y(7)
Y
Y(1)(7)
Y
Dimenzija
265/35R18XL
265/35ZR19
275/35R18
275/35R18XL
275/35R19
275/35R20XL
285/35R18
285/35ZR19
285/35R19
285/35ZR19
285/35R20
235/30R20XL
245/30R20XL
255/30R19XL
255/30R20XL
265/30R19XL
275/30R19XL
285/30R19XL
295/30R19XL
295/30R20XL
305/30R19XL
285/25R20XL
Indeks
nosivosti
97
94
95
99
96
102
97
99
99
103
100
88
90
91
92
93
96
98
100
101
102
93
(4)DezenEagleF1GS-D2.(5)DezenEagleF1AsymmetricSUV.
(6)NNaraspolaganjutakođekaoROF(Goodyear-ovatehnol.RunOnFlat).
(7)DezenEagleF1Asymmetric.
Brzina/
simbol
Y(7)
Y(7)
Y(2)(3)(7)
Y
Y
Y
Y
Y(2)(3)(7)
Y
Y
(3)(7)
Y
Y
Y
Y(6)(7)
Y
Y(7)
Y(7)
Y
Y
Y(7)
Y
Y
10
Pneumatici
za sve
vremenske
uslove
Standardni pneumatici
za sve vremenske uslove
St
STANDARD
Goodyearjeproizveoprvipneumatikzasvevremenske
uslove1927.godineuAmerici,prenegoštoje,lansiranjem
širokoprihvaćenogVector-a,ustoličiosebekaovodećegu
Evropinapodručjupneumatikazasvevremenskeuslove.
Našistandardnipneumaticizasvevremenskeuslove
pokrivajuširokspektaruslova,odvrućihletnjihdanadokiše,
snegaizimskogvremena.Ovepneumatiketrebamontiratina
vozilakojavozebrzinommaksimalnodo190km/h.
S leva na desno
Vector4Seasons
Vector5+
Pneumatici visokih performansi
za sve vremenske uslove
HP
HIGH
PERFORMANCE
Zavozilakojamogudavozebrzinomvećomod190km/h
Goodyearjerazviopneumatikkojiispunjavaspecijalne
zahteveautomobilavisokihperformansi.
Našipneumaticivisokihperformansizasvevremenske
uslovesupogodnikakozaletnjetakoizazimskeuslove,
uključujućiiusloveukojimabiinačebilipotrebnispecijalni
zimskipneumatici.
S leva na desno
Vector4Seasons
EagleVector2+
11
Vector 4Seasons
manje dosadnih poslova
Jedansetpneumatikaza
zimuadrugikaddođeleto.
Životjemnogojednostavniji
akosapoverenjemmožete
dakoristitejedanset
pneumatikatokomcele
godine.
St
STANDARD
naputuposvakakvom
vremenu.
PneumatikVector4Seasons
nosisimbolsnežnepahuljice
štoznačidazadovoljava
industrijskestandarde
propisanezačistozimske
pneumatike.
NovpneumatikVector
4Seasons-satehnologijom
kojareagujenavremenske
uslove(SmartTREDi
Allweathersmešanabazi
silike)-omogućavakontrolu
Karakteristike i prednosti
HP
HIGH
PERFORMANCE
Rezultati testiranja koja je
izvršiotÜV SÜDautomotive
na snegu, ledu i mokrom
putu*
Sneg
•5%jačeprianjanje
•2,4%kraćiputzaustavljanja
led
•5%jačeprianjanje
•11%kraćiputzaustavljanja
mokar put
•4%većaotpornostnaakvaplaning
*Uporednitestuodnosunadvavodećakonkurentaizvedenodmartadoaprila
2008.odstraneTÜVSÜDAutomotive,dimenzijapneumatika:175/65R14;
vozilonatestu:VWPolo;izveštaj#76230122-2
Karakteristike
Delovanje
Prednosti
SmartTRED
Prilagođavaseuslovimana
površiniputazahvaljujući
specifičnimperformansama
pojedinihzonagazećegsloja
Optimalneperformanseusvim
vremenskimuslovima
Obezbeđujeodgovarajuću
čvrstinugazećegslojau
zavisnostiodtemperaturei
optimalnoprianjanjenasvim
vrstamapovršine
Omogućavaoptimalnohabanje
gazećegsloja
Malisadržajpolicikličkih
aromatičnihulja
Smešanabazisilikezasve
vremenskeuslove
Sigurnoprianjanjeusvim
vremenskimuslovima
Velikakilometraža
Prijatanzaživotnusredinu
3Dlameleuobliku“vafla”
Omogućavavelikugustinu
lamelaiistovremenoodržava
čvrstinublokova
Pojačanoprianjanjenasnegui
ledu;kontrolisanastabilnost
upravljanjanamokromisuvom
putu
GazećislojuoblikuslovaV
Raspršivanjevodeibljuzgavice
Otpornostnaakvaplaning
Redosledzamaknutihblokova
gazećegsloja
Smanjenabuka
Tihavožnja
Optimalnakonturagazećegsloja
Izbalansiranpritisakpneumatikai
distribucijaopterećenja
Velikakilometražaimaliotpor
kotrljanja
tehnički podaci
Dimenzija
175/80R14
155/70R13
165/70R13
165/70R13XL
175/70R13
165/70R14
165/70R14XL
165/70R14C
175/70R14
175/70R14XL
185/70R14
215/70R16
165/65R13
175/65R13
Indeks
nosivosti
88
75
79
83
82
81
85
89/87
84
88
88
100
77
80
Brzina/
simbol
T
T
T
T
T
T
T
R
T
T
T
T
T
T
(4)
(2)
Dimenzija
155/65R14
165/65R14
175/65R14
175/65R14XL
175/65R14C
185/65R14
185/65R15
195/65R15
195/65R15XL
205/65R15
225/65R17
235/65R17XL
165/60R14
185/60R14
Indeks
nosivosti
75
79
82
86
90/88
86
88
91
95
94
102
108
75
82
(1)NaraspolaganjutakođekaoROF(Goodyear-ovatehnologijaRunOnFlat).
(2)DezenVector4SeasonsSUV.
(3)NaraspolaganjusamokaoROF(Goodyear-ovatehnologijaRunOnFlat).
(4)DezenVector5+.
Brzina/
simbol
T
T
T
T
T
T(4)/H
T(4)/H
T(5)/V
T(4)/H
H
H
V
H
H
(5)
(2)
(2)
Dimenzija
185/60R15XL
195/60R15
205/60R15XL
195/60R16C
205/60R16
205/60R16XL
215/60R16
215/60R17
185/55R14
185/55R15
195/55R15
195/55R16
205/55R16
205/55R16
Indeks
Brzina/
nosivosti simbol
88
H
(7)
88
H
(7)
95
H
99/97
H
92
H
96
V
95
H/V
96
H/V
80
T(4)/H
82
H
85
H/V(6)
87
H
(1)
91
H
91
V
(3)/(6)
Dimenzija
205/55R16XL
215/55R16XL
225/55R16XL
225/55R17XL
235/55R17
235/55R17XL
255/55R18XL
195/50R15
225/50R17
225/50R17XL
225/45R17XL
(5)NaraspolaganjutakođeudezenuVector5+.
(6)DezenEagleVectorEV2+.
(7)NaraspolaganjutakođeudezenuEagleVectorEV2+.
Indeks
Brzina/
nosivosti simbol
94
V
(7)
97
V
99
V
101
V
99
V
(2)
103
V
(2)
109
V
(2)
82
T(4)/H(7)
94
V
98
H/V
94
V
(7)
12
Vector 5+ / eagle Vector 2+
tehnologija SmarttReD
koja reaguje na vremenske
uslove
St
STANDARD
HP
HIGH
PERFORMANCE
Sobziromdasurađenipo
Goodyear-ovojtehnologiji
SmartTREDkojareagujena
vremenskeuslove,
pneumaticiVector5+i
EagleVector2+se
neprekidnoprilagođavaju
promenamagodišnjihdobai
uslovavožnje,nudeći
vrhunskeperformansei
odličnukilometražu.
Goodyear-ovatehnologija
SmartTREDkojareagujena
vremenskeuslove
omogućava
pneumatikudapostigne
odličneperformansena
mokrim,zasneženimičak
zaleđenimpovršinama.
Centralnideogazećegsloja
omogućavapojačanuvučui
kočenje,aukrivinamana
suvomputuopterećenjese
prenosinačvrstiramenideoi
obezbeđujevrhunsku
vodljivost.
Ovajpneumatikpretstavlja
paketefikasnihperformansiomogućavavamdakoristite
samojedansetpneumatika
tokomcelegodine.
Karakteristike i prednosti
Karakteristike
Delovanje
Prednosti
TehnologijaSmartTREDkoja
reagujenavremenskeuslove
Prilagođavasepovršinikontakta
saputemupromenljivim
uslovimavožnje
Dobreperformanseusvim
vremenskimuslovimaipovećana
kilometraža
Prilagođavasepromenljivim
uslovima
Malisadržajpolicikličkih
aromatičnihulja
Dobroprianjanjeusvim
uslovimakojivladajuna
površiniputa
Pneumatikprijatanzaživotnu
sredinu
Novatehnologijasmešegazećeg
sloja
Tehnologija3D-BIS
Povećavagustinulamelai
istovremenoodržavačvrstinu
blokova
Pojačanoprianjanjezimi,stabilno
upravljanjenamokromisuvom
putu
ProfilsatehnologijomV-TRED
Raspršivanjevodeibljuzgavice
Otpornostnaakvaplaning
Zimskiindikatorhabanja
Kontrolahabanjapneumatika
Većasigurnost
tehnički podaci
Dimenzija
175/80R14
175/65R14
185/65R14
185/65R15
195/65R15
Indeks
nosivosti
Brzina/
simbol
88
82
86
88
91
T
T
T
T
T
SimbolbrzineT=Vector5+
SimbolbrzineH,V,W=EagleVector2+
Dimenzija
195/65R15XL
185/60R15XL
195/60R15
215/60R16XL
185/55R14
Indeks
nosivosti
Brzina/
simbol
95
88
88
99
80
T
H
H
H
T
Dimenzija
195/55R15
205/55R16
205/55R16XL
215/55R16
195/50R15
Indeks
nosivosti
Brzina/
simbol
85
91
94
93
82
V
V
V
V
H/T
Dimenzija
205/50R16
225/45R17XL
225/45R17
Indeks
nosivosti
Brzina/
simbol
87
94
91
V
V
W
13
Pneumatici 4x4
Vrhunske
performanse
i prianjanje pneumatici
Goodyear
Za vožnju po putu
4x4
ON-ROAD
UspektruproizvodaGoodyear4x4možetenaći
specijalizovanupneumatikuzasvakitipaplikacije.
Pomoćudonjetabelemožetebrzonaćinajboljipneumatikza
određenespecifičneuslovevožnje.
Zadodatnepodatkeiinformacijeomogućnostimaisporuke
proizvodamolimovasdakontaktiratesvogprodavca
proizvodaGoodyear.
Za put i teren
4x4
ON/OFF
ROAD
Za terensku vožnju
efficientGrip SUV
eagle F1 asymmetric SUV
Wrangler F1
Wrangler F1 (WRl-2)
Wrangler HP all Weather
Wrangler mt/R
Wrangler at/R
Wrangler at/Sa
Vector 4Seasons SUV
Wrangler Duratrac
4x4
OFF-ROAD
14
Pnevmatici
4x4
Za vožnju po putu
SUV
4x4
Za put i teren
ON-ROAD
S leva na desno
EfficientGripSUV
EagleF1AsymmetricSUV
WranglerF1(WRL-2)
WranglerHPAllWeather
Vector4SeasonsSUV
SUV
4x4
ON/OFF ROAD
S leva na desno
WranglerAT/SA
WranglerAT/R
Za terensku
vožnju
SUV
4x4
OFF-ROAD
S leva na desno
WranglerMT/R
WranglerDuraTrac
15
Ekvivalentna tabela najvažnijih dimenzija pneumatika 4x4
Korišćenje tabele
Ekvivalentan pneumatik treba
izabrati koristeći maksimalan
spoljašnji prečnik originalne
serije kao polaznu tačku (na
bazi ETRTO*) i primeniti
toleranciju od +1,5% do -2%.
LICE KOJE PUŠTA VOZILO U SAOBRAĆAJ SNOSI PUNU I
POTPUNU ODGOVORNOST, NAROČITO U POGLEDU
TEHNIČKE REGULATIVE ZA VOZILA NA PUTU.
Maksimalan
spolj. prečnik
Serija
75
Serija
60
Serija 85
i ostale
Serija
80
681
Serija
70
Serija
65
Serija
55
Serija
50
Serija
35/30
205/70R15
685
245/45R18
690
696
Serija
45/40
225/55R17
175R16
698
215/65R16
700
235/60R16
235/55R17
215/60R17
701
205/75R15
703
235/50R18
705
195/80R15
715
215/75R15
720
215/70R16
733
225/75R15
734
225/70R16
736
737
225/65R17
275/40R20
215R15C
740
285/30ZR22
215/75R16
746
275/55R17
747
235/75R15
LT235/75R15
749
205R16
255/55R18
750
235/70R16
235/65R17
751
255/50R19
285/45R19
255/60R17
235/60ZR18
752
255/65R16
753
255/70R15C
754
295/40R20
758
225/75R16
759
265/50R19
762
245/65R17
763
245/75R15C
764
245/60R18
245/70R16C
245/70R16
766
275/45R20
767
265/70R15
774
255/50R20
775
255/60R18
776
255/65R17
255/75R15
783
285/55R18
787
265/60R18
788
245/75R16
LT245/75R16
790
791
265/65R17
31X10.50R15LT
792
265/70R16
795
265/75R15C
801
275/60R18
804
275/65R17
808
818
275/70R16
7.50R16C
820
LT265/70R17
265/75R16
LT265/75R16
822
852
255/55R19
235/70R17
778
779
315/35R20
LT235/85R16
LT285/75R16
888
892
*ETRTO (The European Tyre and RimTechnical Organisation) Evropska tehnička organizacija za pneumatike i naplatke
LT305/60R20
LT315/70R17
16
efficientGrip SUV
Pneumatik koji vozači
terenskih automobila za
vožnju po asfaltu već dugo
čekaju
Poslelansiranjasvogviše
putanagrađenogºputničkog
pneumatikaEfficientGrip,
Goodyearsponosom
predstavljapneumatik
EfficientGripSUV.
Karakteristike i prednosti
SUV
4x4
ON-ROAD
Ovajpneumatikzavozila
SUVodlikujeGoodyearovatehnologijaFuelSaving,
izrađenjekorišćenjem
najsavremenijihpostupaka
proizvodnjeiusavršenih
materijalaizatojeprijatanza
životnusredinu.
Obezbeđenajevelika
kilometražabez
pogoršavanjadrugih
performansipneumatikakao
štosukraćiputzaustavljanja
nasuvimimokrimputevima,
preciznijeupravljanjeibolja
vodljivost.**
Vozačiterenskihautomobila
zavožnjupoputumoguda
uživajuuprednostimakoje
donosemanjapotrošnja
goriva,manjeemisijeCO2i
tihavožnja.*
º NagraderevijeFleetNews2010,Nagradazaživotnusredinu.
životnu sredinu.
vršio je TÜV SÜD Automotive u septembru i
* UporednetestovesanjegovimprethodnikomvršiojeTÜVSÜDAutomotiveuseptembrui
oktobru2011.;dimenzijepneumatika:215/65R1698H;vozilo:VWTiguan2.0TDI;lokacija:
Mireval(Francuska)iGarhing(Nemačka);Izveštajbr.:76247158.
** Uodnosunaprosekperformansitriglavnakonkurentskapneumatika.Merenjaputa
zaustavljanjaod80km/hdo20km/hnamokromputuiod100km/hdopotpunog
zaustavljanjanasuvomputuvršiojeTÜVSÜDAutomotiveseptembraioktobra2011.;
dimenzijepneumatika:215/65R1698H;vozilo:VWTiguan2.0TDI;lokacija:Mireval
(Francuska)iGarhing(Nemačka);Izveštajbr.:76247158.
Karakteristike
Delovanje
TehnologijaFuelSaving
Prednosti
Manjematerijalaupneumatiku
Glavnidelovikonstrukcije
pneumatikagenerišumanje
toplote
SlojemCoolCushionsmanjuje
seotporkotrljanja
Većomstabilnošćupolimera
smanjujesezagrevanje
Manjapotrošnjagorivaimanje
emisijeCO2
3Dlameleuramenomdelu
pneumatika
Boljiprenossilekočenja
Kraćiputzaustavljanjana
suvimputevima
Većačvrstinadezenagazećeg
slojapoobodu
Boljeprianjanjenamokroj
podlozi
Kraćiputzaustavljanjana
mokrimputevima
Smešagazećegslojasa
lepljivomsmolom
Smanjujeneogibljenumasu
vozila(kaoliveninaplataku
poređenjusačeličnim)
Preciznijeupravljanjeibolja
vodljivost
Manjatežinapneumatika
Većačvrstinabokagazećeg
sloja
Manjadeformacijablokovapri
promenismeravožnje
Smešagazećegslojasa
funkcionalnimpolimerima
Novoblikpodručjanoge
pneumatika
Boljenaleganjepneumatika
nanaplatak ▶neposredniji
prenossila
tehnički podaci
Dimenzije
215/70R16
215/65R16
215/65R16
225/65R17
235/65R17
265/65R17
235/60R16
255/60R17
225/60R18
255/60R18XL
235/55R17
225/55R18
235/55R18
255/55R18XL
255/50R19XL
Indeks
Indeks
opterećenja brzine
100
98
98
102
104
112
100
106
100
112
99
98
100
109
107
H
H
V
H
V
H
V
V
H
V
V
V
V
V
V
Nominalna Širina
Dozvoljena
š.naplatka pneumat.
širina naplatka
Min (inča) Max (inča) (inča)
(mm)
5.5
6.0
6.0
6.0
6.5
7.5
6.5
7.0
6.0
7.0
6.5
6.0
6.5
7.0
7.0
7.0
7.5
7.5
8.0
8.5
9.5
8.5
9.0
8.0
9.0
8.5
8.0
8.5
9.0
9.0
6.5
6.5
6.5
6.5
7.0
8.0
7.0
7.5
6.5
7.5
7.5
7.0
7.5
8.0
8.0
221
221
221
228
240
272
240
260
228
260
245
233
245
265
265
Prečnik
(mm)
Obim
kotrljanja
(mm)
1.6
708
686
686
724
738
776
688
738
727
763
690
705
715
737
739
2159
2092
2092
2208
2251
2367
2098
2251
2217
2327
2105
2150
2181
2248
2254
560
525
525
595
630
785
560
665
560
700
540
525
560
645
610
Nosivost (kg)
u zavisnosti od pritiska (bar) u hladnoj gumi
1.8
2.0
2.2
2.4
615
575
575
655
690
860
615
730
615
770
595
575
615
710
675
670
625
625
710
755
935
670
795
670
835
650
625
670
775
730
720
675
675
765
815
1010
720
860
720
905
700
675
720
835
790
775
725
725
825
870
1085
775
920
775
970
750
725
775
895
845
2.5
800
750
750
850
900
1120
800
950
800
1000
775
750
800
925
875
17
eagle F1 asymmetric SUV
SUV
4x4
ON-ROAD
Za vrhunske performanse
Goodyear-ovpneumatik
EagleF1AsymmetricSUV
uspešnoprodiremeđuSUV
vozilavrhunskihperformansi.
Karakteristike i prednosti
Karakteristike
Ovudodatnuverzijuvišeputa
nagrađenogpneumatika
EagleF1Asymmetrictakođe
karakterišenaprednaGoodyearovatehnologijizaaktivno
prianjanjeukrivini(Active
CornergripTechnology)ismeša
zatrkačkeautomobilekoji
obezbeđujuefikasnijeprianjanje
nakolovozinenadmašneopšte
performanse.
Delovanje
Jedinstvenatehnologijaza
aktivnoprianjanjeukrivini-
ActiveCornerGripTechnology
Prednosti
Tehnologijaojačanjanogena
unutrašnjemzidupneumatika:
Obezbeđujeravnomernu
distribucijupritiskaitime
efikasnijikontaktpovršine
naleganjasapodlogomjersu
svezonegazećegslojaaktivne
Asimetričnidezengazećegsloja
Redosledzamaknutihblokova
Visokeperformanse
Pojačavakompresiju
otvorenogpodručjagazećeg
slojaprojektovanogzakritične
uslovenamokrojpodlozi,kao
štojeakvaplaning
Akvaplaning,vodljivostna
mokrojpodlozi
Zatvorenspoljašnjidezen
Boljavodljivostismanjennivo
buke
Otvorenunutrašnjidezen
Sprečavapojavuakvaplaninga
ipoboljšavavodljivostina
mokromputu
Optimalneharmonične
komponentebuke
Obezbeđujemirnuitihuvožnju
tehnički podaci
Dimenzije
255/60R17
255/55R18XL
235/50R18
255/50R19XL
265/50R19XL
275/45R20XL
Indeks
Indeks
opterećenja brzine
106
109
97
107
110
110
(1)DezenEagleF1GS-D3SUV.
V
W/Y
V (1)
Y
Y
W/Y
Nominalna Širina
Dozvoljena
š.naplatka pneumat.
širina naplatka
Min (inča) Max (inča) (inča)
(mm)
7.0
7.0
6.5
7.0
7.5
8.5
9.0
9.0
8.5
9.0
9.5
10.5
7.5
8.0
7.5
8.0
8.5
9.0
260
265
245
276
277
273
Prečnik
(mm)
Obim
kotrljanja
(mm)
1.6
738
737
693
749
749
756
2251
2248
2097
2255
2284
2306
665
645
510
605
665
665
Nosivost (kg)
u zavisnosti od pritiska (bar) u hladnoj gumi
1.8
2.0
2.2
2.4
730
710
560
685
730
730
795
775
610
725
795
795
860
835
660
780
860
860
920
895
705
840
920
920
2.5
950
925
730
865
950
950
18
Wrangler F1 (WRl-2)
SUV
4x4
ON-ROAD
Ultra visoke performanse
Goodyear-ovpneumatik
WranglerF1ubrzini,stilui
udobnostiperfektno
dopunjavanajsnažnijavozila
4x4nasvetu.
Svojimdezenomgazećeg
slojaprojektovanimza
maksimalnoraspršivanje
vodeismešomgazećegsloja
kojapomažedaprianjanje
budečvrstonasvim
terenima,pneumatik
WranglerF1(WRL-2)
obezbeđujesigurne
performanseinavećim
brzinama.
Karakteristike i prednosti
Karakteristike
Delovanje
Prednosti
UsmereniVdezengazećegsloja
Maksimalnoraspršivanjevode
Otpornostnaakvaplaning
Radijalnirezurebruodramena
docentralnelinije
Povećanbrojrubovana
blokovima
Poboljšanavuča
Razdvajanjeblokovauramenu
pneumatika
Optimalnadistribucijapritiska
Ravnomernohabanje
Lameleukanalima
Dodatnirubovizaprianjanjeu
fazikadasepneumatikistroši
Dobreperformanseistrošenog
pneumatika
tehnički podaci
Dimenzije
Indeks
opterećenja
Indeks
brzine
108
97
113
107
107
102
106
W
W
V
Y
V
W
W
235/65R17XL
225/55R17
285/55R18
255/50R19XL
285/45R19
275/40R20
315/35R20
(1)WranglerF1
(2)WranglerF1(WRL-2)
Nominalna Širina
Dozvoljena
š.naplatka pneumat.
širina naplatka
Min (inča) Max (inča) (inča)
(mm)
(2)
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
6.5
6.0
8.0
7.0
9.0
9.0
10.5
8.5
8.0
9.0
9.0
10.5
9.5
12.5
7.0
7.0
10.0
8.0
9.5
11.0
11.0
240
233
297
265
285
278
320
Prečnik
(mm)
Obim
kotrljanja
(mm)
1.6
738
680
771
739
739
728
728
2251
2074
2333
2254
2254
2203
2203
630
510
805
610
680
595
665
Nosivost (kg)
u zavisnosti od pritiska (bar) u hladnoj gumi
1.8
2.0
2.2
2.4
690
560
885
675
750
655
730
755
610
960
730
815
710
795
815
660
1040
790
880
765
860
870
705
1115
845
945
825
920
2.5
900
730
1150
875
975
850
950
19
Wrangler HP all Weather
SUV
4x4
On-ROaD
Inteligentan pneumatik 4x4
koji se sam adaptira
WranglerHPjepneumatik
4x4visokihperformansi
istinskipogodanzasve
vremenskeuslove,anjegova
tajnajenašajedinstvena
tehnologijaSmartTREDkoja
reagujenavreme.
Smešagazećegslojazasve
vremenskeuslove
omogućava
efikasnuvučukakouletnjim
takoiuzimskimuslovima,na
putuiliizvannjega.
Karakteristike i prednosti
Karakteristike
Delovanje
Prednosti
TehnologijaSmartTREDkoja
reagujenavremeismešazasve
vremenskeuslove
Prilagođavasepovršiniputai
promenljivimuslovimanaputu
Optimalneperformanseusvim
vremenskimuslovima
Dubokiiširokikanali
Dezensablokovimazatihu
vožnju
Brzoraspršivanjevode
Otpornostnaakvaplaning
Izbacivanjeblata
Maksimalnoprianjanjeu
uslovimaizvanputa
Postupankontaktsaputem
Tihavožnja
Prečnik
(mm)
Obim
kotrljanja
(mm)
1.6
Nosivost (kg)
u zavisnosti od pritiska (bar) u hladnoj gumi
1.8
2.0
2.2
2.4
693
728
744
739
722
736
750
750
778
792
762
738
738
750
750
764
790
664
688
739
751
763
787
734
737
763
764
2097
2220
2251
2254
2185
2227
2270
2270
2354
2397
2324
2233
2251
2288
2288
2312
2410
2009
2082
2254
2291
2327
2382
2221
2248
2327
2330
495
610
630
595
665
680
680
785
825
680
720
630
680
680
740
850
430
575
680
645
700
805
720
645
680
645
tehnički podaci
Dimenzije
195/80R15
215/75R16
225/75R16
255/70R15C
225/70R16
235/70R16
245/70R16
245/70R16
265/70R16
275/70R16
235/70R17XL
255/65R16
235/65R17XL
245/65R17
245/65R17XL
255/65R17
275/65R17
215/60R16
235/60R16
235/60R18
245/60R18
255/60R18XL
275/60R18
275/55R17
255/55R18XL
255/55R19XL
255/50R20XL
Indeks
opterećenja
96
103
104
112/110
103
106
107
107
112
114
111
109
108
107
111
110
115
95
100
103
105
112
113
109
109
111
109
Nominalna Širina
Dozvoljena
š.naplatka pneumat.
širina naplatka
Min (inča) Max (inča) (inča)
(mm)
Indeks
brzine
H
H
H
S (1)
H
H
H
H (1)
H
H
H
H
H
H
H
H/T
H
H (1)
H/V
V
H
H/V
H
V
H (1)
V (2)
V
(1)Naraspolaganjusamouprethodnomdezenu.
5.0
5.5
6.0
7.0
6.0
6.0
6.5
6.5
7.0
7.0
6.0
7.0
6.5
7.0
7.0
7.0
7.5
6.0
6.5
6.5
7.0
7.0
7.5
7.5
7.0
7.0
7.0
6.5
7.0
7.5
8.0
7.5
8.0
8.0
8.0
9.0
9.0
8.0
9.0
8.5
8.5
8.5
9.0
9.5
7.5
8.5
8.5
8.5
9.0
9.5
9.5
9.0
9.0
9.0
5.5
6.0
6.5
7.5
6.5
7.0
7.0
7.0
8.0
8.0
7.0
7.5
7.0
8.0
8.0
7.5
8.0
6.5
7.0
7.0
7.0
7.5
8.0
8.5
8.0
8.0
8.0
196
216
223
260
228
240
248
248
272
279
240
260
240
248
248
260
279
221
240
240
248
260
279
284
265
265
265
545
675
690
655
730
750
750
860
905
750
790
690
750
750
815
935
470
635
750
710
770
885
790
710
750
710
595
730
755
710
795
815
815
935
985
815
860
755
815
815
885
1015
515
690
815
775
835
960
860
775
815
775
640
790
815
765
860
880
880
1010
1065
880
930
815
880
880
955
1095
555
745
880
835
905
1040
930
835
880
835
685
845
870
825
920
945
945
1085
1140
945
995
870
945
945
1025
1175
595
800
945
895
970
1115
995
895
945
895
(2)NaraspolaganjuikaoEMT(Goodyear-ovatehnologijaRunOnFlat).
2.5
710
875
900
850
950
975
975
1120
1180
975
1030
900
975
975
1060
1215
615
825
975
925
1000
1150
1030
925
975
925
20
Vector 4Seasons SUV
Dobre performanse tokom
cele godine
SUV
4x4
ON-ROAD
Goodyear-ovprvipneumatik
Vector4SeasonsSUV
zadržavaoptimalne
performansetokomcele
godine.
Njegovajedinstvena
tehnologijakojareagujena
vremenskeuslove
omogućavadasepneumatik
prilagođavasezonskim
promenamauslovavožnje.
Karakteristike i prednosti
Ovajpneumatikzasve
vremenskeuslovenosii
simbolsnežnepahuljice,što
značidazvaničnoispunjava
standardepropisanezačisto
zimskepneumatike.
Karakteristike
Delovanje
Prednosti
TehnologijaSmartTRED
Zonegazećegslojasa
specifičnimperformansama
omogućavajuprilagođavanje
pneumatikavremenskimuslovima
Optimalneperformanseusvim
vremenskimuslovima
Smešagazećegslojazasve
vremenskeuslove,100%od
silike
Obezbeđujeadekvatnu
čvrstinugazećegslojau
zavisnostiodtemperature
Malisadržajpolicikličkih
aromatičnihulja
Dobroprianjanjeusvim
vremenskimuslovima
UsmereniVdezenikanalipo
obodu
Brzoraspršivanjevode
Otpornostnaakvaplaning
Ekološkiprihvatljivzaživotnu
sredinu
Raspršivanjebljuzgavice
3Dlameleuobliku“vafla”
Imavelikugustinulamelai
istovremenoodržavačvrstinu
bloka
Poboljšanoprianjanjenasnegu
iledu;dobrastabilnostna
mokrominasuvomputu
Gazećislojsarazmaknutim
ramenimblokovima
Imadodatnerubovezaprianjanje
Dobreperformanseuvožnji
izvanputeva
Optimalnakonturagazećegsloja
Ujednačenonaprezanje
idistribucijaopterećenja
pneumatika
Poboljšanakilometraža
Redosledipomakblokova
gazećegsloja
Smanjenabuka
Tihavožnja
tehnički podaci
Dimenzije
215/70R16
225/65R17
235/65R17XL
235/55R17XL
255/55R18XL
Indeks
opterećenja
Indeks
brzine
100
102
108
103
109
T
H
V
V
V
Nominalna Širina
Dozvoljena
š.naplatka pneumat.
širina naplatka
Min (inča) Max (inča) (inča)
(mm)
5.5
6.0
6.5
6.5
7.0
7.0
8.0
8.5
8.5
9.0
6.5
6.5
7.0
7.5
8.0
221
228
240
245
265
Prečnik
(mm)
Obim
kotrljanja
(mm)
1.6
708
724
738
690
737
2142
2208
2251
2105
2248
575
595
630
540
645
Nosivost (kg)
u zavisnosti od pritiska (bar) u hladnoj gumi
1.8
2.0
2.2
2.4
635
655
690
595
710
690
710
755
650
775
745
765
815
700
835
800
825
870
750
895
2.5
825
850
900
775
925
21
Wrangler at/Sa
SUV
4x4
ON/OFF
ROAD
Pneumatik za terensku
vožnju i autoput, sa
tehnologijom Silentarmor
Karakteristike i prednosti
PneumatikWranglerAT/
SAizGoodyear-anabazi
tehnologijeSilentArmor
omogućavadasigurnovozite
pogrubimputevima
zahvaljujućiizdržljivostidva
slojaizrađenaodmaterijala
DuPont™Kevlar®kojijejači
odčelikaiojačanombočnom
ziduDurawall™kojimse
povećavaotpornostbočnih
zidovapneumatikana
rezanje.
Uživajteumirnojitihojvožnji
zahvaljujućislojevimaod
materijalaDuPont™Kevlar®
kojipomažedaseneutrališe
buka.
Karakteristike
Delovanje
SapneumatikomWrangler
AT/SAmožeteićikudgod
želite,bezobziranauslove
naputu.
Prednosti
Dvačeličnapojasavelike
čvrstinenaistezanjeidva
slojanapravljenaodmaterijala
DuPont™Kevlar®kojijepet
putajačiodčelika
Ojačanjebočnogzida
pneumatikamaterijalom
DuraWall™
Smanjenabukazahvaljujući
optimalnomredosledu
zamaknutihblokova
TehnologijaSilentArmor
Povećanaotpornost
pneumatikanabušenje
gazećegsloja
Smanjenabuka,mirnaitiha
vožnja
Povećanaotpornost
pneumatikanabušenjei
rezanjebočnogzida
Tihaiudobnavožnja
Dubokiramenizareziu
razmaknutomrasporeduibrazde
zaboljuvuču
Pojačanoizbacivanjeblata
Poboljšavavučupriterenskoj
vožnjiiublatu
Gazećislojsavelikomgustinom
lamela
Dodatnirubovizaprianjanjeu
radijalnomilongitudinalnom
smeru
Boljeprianjanjenamokromputu
Velikaotpornostgazećegsloja
nasečenjeidobrainterakcija
namokrojpodlozi
Optimalnasmešapolimera
Malisadržajpolicikličkih
aromatičniholja
Optimalnoprianjanje
namokromputu,velika
kilometražaidobre
performanseuvožnjiizvan
puta
Ekološkiprihvatljiv
tehnički podaci
Dimenzije
Nominalna Širina
Dozvoljena
š.naplatka pneumat.
širina naplatka
Min (inča) Max (inča) (inča)
(mm)
Indeks
opterećenja
Indeks
brzine
108/104
97
102
104
105
96
100
103
106
Q
T
T
T
T
T
T
T
T
C
6.0
5.0
6.0
6.0
6.0
6.0
5.5
6.0
8.0
7.5
7.0
7.5
7.5
8.0
5.0
7.0
7.5
8.0
6.5
5.5
6.0
6.0
6.5
7.0
6.5
6.5
7.0
109/107
109/107
113/111
111/109
112/110
112
108
112
T
S
T
T
T
T
T
T
C
C
C
C
C
5.5
6.5
7.0
6.5
7.0
7.0
6.5
7.5
7.0
7.5
8.5
7.5
8.0
9.0
8.5
9.5
6.0
6.5
7.5
7.0
7.5
8.0
7.0
8.0
Prečnik
(mm)
Obim
kotrljanja
(mm)
1.6
235
203
223
223
235
209
221
228
240
806
689
719
744
733
669
708
722
736
2391
2058
2151
2225
2191
1999
2117
2156
2227
510
595
630
645
495
575
610
665
560
655
690
710
545
635
675
730
610
710
755
775
595
690
730
795
660
765
815
835
640
745
790
860
705
825
870
895
685
800
845
920
730
850
900
925
710
825
875
950
216
242
267
248
260
272
240
272
725
749
779
750
739
778
738
776
2181
2256
2345
2261
2226
2360
2251
2350
785
630
785
860
690
860
935
755
935
1010
815
1010
1085
870
1085
1120
900
1120
Nosivost (kg)
u zavisnosti od pritiska (bar) u hladnoj gumi
1.8
2.0
2.2
2.4
2.5
DEZENSA4REBARA
LT235/85R16
205/75R15
225/75R15
225/75R16
235/75R15
205/70R15
215/70R16
225/70R16
235/70R16
DEZENSA5REBARA
215R15C
245/75R15C
265/75R15C
245/70R16C
255/70R15C
265/70R16
235/65R17XL
265/65R17
22
Wrangler at/R
SUV
4x4
ON/OFF
ROAD
Dobre performanse u
terenskoj vožnji i na
autoputu
Akosuputevipokojima
vozitečestoblatnjaviimokri,
iliakovozitepoputevimačija
površinanijesavršena,
montirajtepneumatike
WranglerAT/R.
Agresivandezenovog
pneumatikaotpornogna
akvaplaningpoboljšava
izbacivanjeblatai
omogućavaboljeprianjanje
naterenuizvanputa,
ravnomernohabanje,dobru
vodljivostinizaknivobuke
naulici.
Karakteristike i prednosti
Karakteristike
Delovanje
Prednosti
Inovativnimeđusobnospojeni
blokovidezena
Bočnastabilnostblokagazećeg
sloja
Ravnomernohabanje,dobra
vodljivost,nizaknivobuke
Velikiramenizarezi
Pojačanoizbacivanjeblata
Dobravučanaterenimaizvan
puta
Centralnikanal
Usmerenoodvođenjevode
Otpornostnaakvaplaning
Cik-cakkanali
Dubokirubovizaprianjanje
Dobraukupnavuča
Radijalneilongitudinalnelamele
Dodatnirubovizaprianjanjeu
radijalnomilongitudinalnom
smeru
Dobroprianjanjezimiina
mokromputu
Optimalnopostavljendezen
gazećegsloja
Smanjeneamplitudefrekvencija
buke
Minimalannivobuke
tehnički podaci
Dimenzije
215/75R15
255/75R15
245/75R16
265/75R16
265/70R15
275/70R16
215/65R16
245/65R17
235/60R18XL
245/45R18XL
Indeks
opterećenja
100
110
111
116
112
114
98
107
107
100
(1)OWL–Oivičenabelaslova.
Indeks
brzine
T
T
T
T
T
T
T
T
T
H
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Nominalna Širina
Dozvoljena
š.naplatka pneumat.
širina naplatka
Min (inča) Max (inča) (inča)
(mm)
5.0
7.0
6.0
216
6.5
8.5
7.0
255
6.5
8.0
7.0
248
7.0
9.0
7.5
267
7.0
9.0
8.0
272
7.0
9.0
8.0
279
6.0
7.5
6.5
221
7.0
8.5
7.0
248
6.5
8.5
7.0
240
7.5
9.0
8.0
243
Prečnik
(mm)
703
763
774
804
753
792
686
750
739
677
Obim
kotrljanja
(mm)
2144
2377
2344
2435
2279
2397
2076
2288
2254
2065
1.6
560
740
765
875
785
825
525
680
680
560
Nosivost (kg)
u zavisnosti od pritiska (bar) u hladnoj gumi
1.8
2.0
2.2
2.4
615
670
720
775
815
885
955
1025
840
910
985
1055
960
1045
1130
1210
860
935
1010
1085
905
985
1065
1140
575
625
675
725
750
815
880
945
750
815
880
945
615
670
720
775
2.5
800
1060
1090
1250
1120
1180
750
975
975
800
23
Wrangler mt/R
SUV
4x4
OFF-ROAD
Pneumatik namenjen vožnji
izvan puta
Ekstremnipneumatikza
vožnjuizvanputaprojektovan
davozibilokuda,preko
svakeprepreke.
Zahvaljujućispecijalnom
dezenublokovazadodatnu
vučuiprianjanjeitehnologiji
Dura-wallzazaštitubočnog
zidaodbušenja,MT/Rje
idealanpneumatikza
ekstremnuvožnjuizvan
puteva.
Karakteristike i prednosti
Karakteristike
Delovanje
Prednosti
Centralniblokoviiagresivni
rameniblokovi
Rubovizaprianjanje
Dobravučaizvanputeva-na
mokromterenuiposnegu
Bočniblokovi
Rubovizaprianjanje
Dobravodljivostivučanapred
Jakibočnizarezi
Izbacivanjeblata
PoboljšaneKarakteristikavuče
Dvostrukaširinagazećegsloja/
nižepodručjegazećegsloja
Poboljšankontaktpneumatika
saputem
Dubokoprianjanjenapovršinu
radiboljevuče
Cik-cakkanali
Pojačanoizbacivanjeblata
Samočišćenje
TehnologijabočnogzidaDurawall
Ojačanjebočnogzida
pneumatika
Poboljšanaotpornostnabušenje
tehnički podaci
Dimenzije
LT235/85R16
235/70R16
255/55R19XL
Indeks
opterećenja
Indeks
brzine
114/111
106
111
Q
Q
S
Nominalna Širina
Dozvoljena
š.naplatka pneumat.
širina naplatka
Min (inča) Max (inča) (inča)
(mm)
6.0
6.0
7.0
7.5
8.0
9.0
6.5
7.0
8.0
235
240
265
Prečnik
(mm)
Obim
kotrljanja
(mm)
1.6
812
736
763
2460
2221
2327
665
680
Nosivost (kg)
u zavisnosti od pritiska (bar) u hladnoj gumi
1.8
2.0
2.2
2.4
730
750
795
815
860
880
920
945
2.5
950
975
24
Wrangler Duratrac
terenski pneumatik za
vozače entuzijaste koji
ekstremno uživaju u vožnji
vozilima 4x4
Zahvaljujućitehnologiji
TractiveGrooveTechnologyTM
pneumatikWrangler
DuraTracobezbeđuje
potrebneperformansekada
moratepotpunodaiskoristite
krajnjemogućnostisvog
vozilasapogonomnasva
četiritočka.
Karakteristike i prednosti
SUV
4x4
OFF-ROAD
Obezbeđujeboljuvučuu
dubokomblatuisnegu,dok
kombinacijakosihblokovau
centralnomdelugazećeg
slojaisitnihcik-cakkanala
omogućavavećubočnu
stabilnostiboljeprianjanjena
mokrimizasneženim
putevima.Specijalnasmeša
gazećegslojapovećava
čvrstinuiprodužavavek
trajanjapneumatika.
Bilodaprevozitetežakteret
dogradilišta,zavikend
krenetedaseopustiteu
prirodiilijednostavnosvojim
vozilomskrenetesaputana
zahtevnuterenskuvožnju,
WranglerDuraTracjeidealan
izborkakozavožnjuu
poslovnesvrhetakoiza
rekreaciju.
Karakteristike
Delovanje
Prednosti
TehnologijaTractiveGroove
Technology™
Poboljšanavučausvimuslovima
Omogućavapoboljšanuvučuu
dubokomblatuisnegu
Kosiblokoviucentralnomdelu
gazećegsloja
Površinanaleganjasapovećanim
brojemrubovazaprianjanjei
optimalnimblokovima
Doprinosiboljojvučiivećoj
bočnojstabilnostidok
istovremenosmanjujebuku
Samočistećiblokovinapodručju
ramenagume
Odstranjivanjeblata
Doprinosiboljojvučipoprašini,
peskuiblatu
Simbolsnežnepahuljice
Dezensalamelamaioptimalna
smešagazećegslojaobezbeđuju
dobreperformansezimi
Izuzetnavučazimi
Pripremljenzaugradnjumetalnih
spajkova
Saugrađenimspajkovima
obezbeđenojevrhunsko
prianjanje
Boljavučauzimskimuslovima
vožnje
tehnički podaci
Dimenzije
31X10.50R15LT
LT235/75R15
LT245/75R16
LT265/75R16
LT285/75R16
LT265/70R17
LT315/70R17
Indeks
opterećenja
Indeks
brzine
PR
109
104/101
120/116
112/109
126/123
112/109
121/118
Q(1)
Q(1)
Q(1)
Q(1)
P(1)
Q(1)
Q
C
C
E
C
E
C
D
(1)OWL–Oivičenabelaslova.
Nominalna Širina
Dozvoljena
š.naplatka pneumat.
širina naplatka
Min (inča) Max (inča) (inča)
(mm)
7.0
6.0
6.5
7.0
7.5
7.0
8.5
9.0
8.0
8.0
9.0
9.0
8.5
10.0
8.5
6.5
7.0
7.5
8.0
8.0
9.5
268
235
248
267
286
272
323
Prečnik
(mm)
Obim
kotrljanja
(mm)
775
733
774
804
834
804
874
2364
2236
2361
2452
2544
2452
2666
25
Pneumatici za dostavna vozila
Neka vaš
tovar putuje
sigurno
Mala dostavna vozila
Asortiman pneumatika Goodyear za dostavna vozila
odražava velike promene koje se u poslednje vreme
događaju u konstrukciji kamiona i dostavnih vozila kao i
promene na putnim površinama.
Donja tabela će vam pomoći da odredite koji pneumatik
najbolje odgovara specifičnom načinu vožnje i uslovima
opterećenja.
Za dodatne podatke i informacije o mogućnostima isporuke
proizvoda molimo vas da kontaktirate svog zastupnika
proizvoda Goodyear.
CSV
CARGO
SMALL VAN
Srednja dostavna vozila
CMV
CARGO
MEDIUM VAN
Velika dostavna vozila
DuraGrip - Light Truck
Cargo Marathon
Cargo G91
GT2
Cargo G26
Cargo G28
GT3
Cargo G28
Vector 5+
Cargo Vector
Vector 4Seasons
Cargo Vector 2
CLV
CARGO
LARGE VAN
26
Pneumatici
za dostavna
vozila
mala
dostavna
vozila
S leva na desno
DuraGrip
Vector4Seasons
CSV
CARGO
SMALL VAN
Srednja
dostavna
vozila
S leva na desno
CargoMarathon
CargoG26
CargoG28
CargoVector
CargoVector2
CmV
CARGO
MEDIUM VAN
Velika
dostavna
vozila
S leva na desno
CargoG91
ClV
CARGO
LARGE VAN
27
DuraGrip
CSV
CARGO
SMALL VAN
Inovativni pneumatik koji
štedi gorivo
Goodyearjespecijalnorazvio
novipneumatikDuraGripda
zadovoljipotrebesavremenih
malihdostavnihvozila.
Karakteristike i prednosti
Poštojecenagorivaprešla
svegranice,Goodyearje
implementiraotehnologiju
kojomsepostižemaliotpor
kotrljanjaitimesmanjuje
potrošnjagorivavašegvozila.
Ovajpneumatikomogućava
izuzetnuuštedugoriva,veliku
kilometražuivisoke
performanse.
PneumatikDuraGripkoristi
najnovijutehnologijukoja
potičeodpobednikana
testovima-pneumatika
HydraGripiUltraGrip7+.
Karakteristike
Delovanje
Prednosti
Novaspecijalnakonstrukcija
Ujednačenapovršinanaleganja
Uštedagorivaipovećana
kilometraža
Asimetričnidezengazećegsloja
Zatvorenspoljašnjidezen
Boljavodljivostimanjabuka
Otvorenunutrašnjidezen
Sprečavaakvaplaningi
poboljšavavodljivostna
mokrojpodlozi
Slepljeniproduženiblokovi
Blokovidelujukaorebro
Većesmanjenjebuke
Naprednemehurastelamele
(tehnologija3D-BIS)
Kanalinarazdvajanjeipovećana
čvrstina
Boljiodzivnakomande
tehnički podaci
Dimenzije
165/70R13XL
165/70R14C
165/70R14XL
175/70R14C
175/70R14XL
175/65R14C
175/65R14XL
185/65R15XL
195/65R15XL
195/65R15XL
205/65R15XL
185/60R15XL
Indeks
nosivosti
Simbol
brzine
83
89/87
85
95/93
88
90/88
86
92
92
95
99
88
T
R
T
T
T
T
T
T
T
T
S
H
(1)DezenGT2.(2)DezenGT3.
PR
(2)
(2)
(2)
(1)
Dozvoljena
širina naplatka
Min (inča)
Max (inča)
4.0
4.5
4.0
4.5
4.5
5.0
5.0
5.0
5.5
5.5
5.5
5.0
5.5
5.0
5.5
6.0
6.0
6.0
6.0
6.5
7.0
7.0
7.5
6.5
Preporučena
širina naplatka
(inča)
Širina
gume
(mm)
Prečnik
(mm)
Obim
kotrljanja
(mm)
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.5
6.0
6.0
6.0
5.5
170
170
170
177
177
177
177
189
601
601
209
189
562
588
588
602
602
584
584
621
635
635
647
603
1714
1793
1793
1836
1836
1781
1781
1894
1937
1937
1958
1839
Osna nosivost
Jednostruka
Dvostruka
(kg)
(kg)
487
1160
515
1380
1120
1200
1060
630
630
690
775
560
218
2600
2240
28
Cargo marathon
CmV
CARGO
MEDIUM VAN
Radijalni pneumatik za lake
kamione
Dabinastaviosvojudugu
tradicijunapodručju
pneumatikavisokih
performansizalakekamione,
sadolaskomnovihplatformi
lakihkamiona,Goodyearje
razvionovpneumatikCargo
Marathonsainovativnim
elementimafokusiranimna
aspektbuke,udobnostii
poboljšanjevuče.
Pneumatikkoristiprednosti
kojedajevišinivo
sigurnosnihstandardai
razvijenjezajednosaOE
(proizvođačimavozila).
PneumatikCargoMarathon
zamenjujeCargoG26za
seriju65iniže.
Karakteristike i prednosti
Karakteristike
Delovanje
Prednosti
Dezengazećegslojasa4rebra
Ravnomernadistribucija
opterećenja
Poboljšanavučaivodljivost
Širokikanalipoobodu
Brzoraspršujevodu
Otpornostnaakvaplaning
Višefunkcionalnelamele
Jačeprianjanjenaklizavomputu
Poboljšanavučazimiina
mokromputu
Optimalnozamaknutiblokovi
dezena
Smanjeneamplitudefrekvencija
buke
Nizaknivobuke
Polovinasmešegazećegslojaje
odsilike
Jačeprianjanje
Poboljšanavučanamokrom
putuivodljivostnasuvom
225/65R16
tehnički podaci
Dimenzije
Indeks
nosivosti
Simbol
brzine
PR
195/65R16C
205/65R16C
205/65R16C
215/65R16C
225/65R16C
235/65R16C
195/60R16C
100/98
107/105
103/101
106/104
112/110
115/113
99/97
T
T
T
T
R
R
H
06
08
06
06
08
08
06
(1)Dvostrukaoznaka:103/101T(99H).
(2)Dvostrukaoznaka:106/104T(102H).
(1)
(2)
Dozvoljena
širina naplatka
Min (inča)
Max (inča)
5.5
5.5
5.5
6.0
6.0
6.5
5.5
6.0
6.5
6.5
7.0
7.0
7.5
6.5
Preporučena
širina naplatka
(inča)
Širina
gume
(mm)
Prečnik
(mm)
Obim
kotrljanja
(mm)
6.0
6.0
6.0
6.5
6.5
7.0
6.0
201
209
209
221
228
240
201
660
672
672
686
698
712
640
1997
2034
2034
2076
2112
2158
1937
Osna nosivost
Jednostruka
Dvostruka
(kg)
(kg)
1600
1950
1750
1900
2240
2430
1550
3000
3700
3300
3600
4240
4600
2920
29
Cargo G26
CmV
CARGO
MEDIUM VAN
Vrhunske ukupne
performanse
Specijalnorazvijenzanovu
generacijulakihkamionai
dostavnihvozila,pneumatik
CargoG26postavljanove
standardeusvomsektoru.
Konturagazećegsloja
pneumatikaG26sadva
radijusaomogućava
optimalnudistribucijupritiska
napovršinunaleganja,atoje
bitanuslovzadobru
vodljivostiravnomerno
habanje.
Karakteristike i prednosti
Karakteristike
Delovanje
Prednosti
Dezenrebro-blok
Omogućavaneprekidan
površinskikontaktidodatno
prianjanje
Velikakilometražaidobravuča
Dezensa4rebra
Ravnomernadistribucija
opterećenja
Boljavodljivostiveća
kilometraža
Čvrstirameniblokovi
Stabilnoramenopodručje
Poboljšanavodljivost
3širokakanalapoobodu
Brzoraspršujevodu
Otpornostnaakvaplaning
Dijagonalneiradijalnelamele
Pojačanoprianjanjeimanjabuka
Boljavodljivostnamokrom
putu
Minimalannivobuke
tehnički podaci
Dimenzije
Indeks
nosivosti
Simbol
brzine
PR
185/75R14C
175/75R16C
185/75R16C
195/75R16C
205/75R16C
215/75R16C
195/70R15C
195/70R15C
205/70R15C
215/70R15C
225/70R15C
205/65R15C
195/65R16C
195/65R16C
205/65R16C
215/65R16C
102/100
101/99
104/102
107/105
110/108
113/111
100/98
104/102
106/104
109/107
112/110
102/100
100/98
104/102
107/105
106/104
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
T
T
R
T
T
08
08
08
08
08
08
06
08
08
08
08
06
06
08
08
06
Dozvoljena
širina naplatka
Min (inča)
Max (inča)
5.0
4.5
5.0
5.0
5.5
5.5
5.0
5.0
5.5
5.5
6.0
5.5
5.0
5.0
5.5
6.0
6.0
5.5
6,0
6.0
6.5
6.5
6.0
6.0
6.5
7.0
7.0
6.5
6.0
6.0
6.5
7.0
Preporučena
širina naplatka
(inča)
Širina
gume
(mm)
Prečnik
(mm)
Obim
kotrljanja
(mm)
5.0
5.0
5.0
5.5
5.5
6.0
6.0
6.0
6.0
6.5
6.5
6.0
6.0
6.0
6.0
6.5
184
177
184
196
203
216
201
201
209
230
228
209
201
201
209
221
634
668
684
698
714
728
655
655
669
695
697
647
660
660
672
686
1918
2021
2070
2112
2161
2203
1982
1982
2040
2070
2109
1958
1997
1997
2034
2076
Osna nosivost
Jednostruka
Dvostruka
(kg)
(kg)
1700
1650
1800
1950
2120
2300
1600
1800
1900
2060
2240
1700
1600
1800
1950
1900
3200
3100
3400
3700
4000
4360
3000
3400
3600
3900
4240
3200
3000
3400
3700
3600
30
Cargo G28
CmV ClV
CARGO
MEDIUM VAN
CARGO
LARGE VAN
Pouzdan pneumatik sa
dodanom vrednošću
Razvijenzaklasičnelake
kamioneidostavnavozila,
pneumatikCargoG28
objedinjujevelikukilometražu
iudobnostuvožnji.
Širokikonusnikanali
omogućavajuvrhunsku
otpornostnaakvaplaning.
PneumatikCargoG28jeviše
negovredansvojecene.
Karakteristike i prednosti
Karakteristike
Delovanje
Prednosti
Dezensa4rebra
Ravnomernadistribucija
opterećenja
Boljavodljivostiveća
kilometraža
Širokikanalipoobodu
Brzoraspršujevodu
Otpornostnaakvaplaning
Optimalanredosledzamaknutih
blokova
Smanjenabuka
Udobnijavožnjazahvaljujući
nižemnivoubuke
Širokotemegazećegsloja
Većapovršinanaleganja
Velikakilometražairavnomerno
habanje
tehnički podaci
Dimenzije
Indeks
nosivosti
Simbol
brzine
PR
185R14C
195R14C
102/100
106/104
P
P
08
08
Dozvoljena
širina naplatka
Min (inča)
Max (inča)
5.0
5.0
6.0
6.0
Preporučena
širina naplatka
(inča)
Širina
gume
(mm)
Prečnik
(mm)
Obim
kotrljanja
(mm)
5,5
5.5
196
198
662
666
1970
2015
Osna nosivost
Jednostruka
Dvostruka
(kg)
(kg)
1700
1900
3200
3600
31
Cargo G91
ClV
CARGO
LARGE VAN
Izdržljivost i jačina
PneumatikCargoG91se
ističesigurnimnošenjem
velikogtereta.
Bazirannapriznatoj
tehnologijiUnisteel,Cargo
G91imakarkasunapravljenu
samoodčelikakojapovećava
njegovkapacitetnošenja
velikogtereta.
Karakteristike i prednosti
Odličneperformanse
pneumatikatokomcele
godinedodatnooplemenjuju
dobravučanamokromputu,
hladnokotrljanjeipovećana
kilometraža.
Karakteristike
Delovanje
Prednosti
Ultrarastegljivačeličnakarkasa
Unisteel
Ojačanpneumatik
Dezensa4rebra
Ravnomernadistribucija
opterećenja
Boljavodljivostiveća
kilometraža
Većadubinagazećegsloja
Povećanazapreminagume
Većakilometraža
Radijalnelamele
Omogućavadodatnoprianjanje
Dobravučanamokromputu
Zareziuramenupneumatika
Disipacijaakumuliranetoplote
pneumatika
Izdržljivost
Velikikapacitetnošenjatereta
Hladnokotrljanjepneumatika
Dugvektrajanja
tehnički podaci
Dimenzije
Indeks
nosivosti
Simbol
brzine
PR
205/75R16C
215/75R16C
225/75R16C
225/75R16C
113/111
116/114
121/120
118/116
Q
Q
P
P
10
10
12
12
Dozvoljena
širina naplatka
Min (inča)
Max (inča)
5.5
5.5
6.0
6.0
6.5
6.5
7.0
7.0
Preporučena
širina naplatka
(inča)
Širina
gume
(mm)
Prečnik
(mm)
Obim
kotrljanja
(mm)
5.5
6.0
6.0
6.0
203
216
223
223
714
728
744
744
2161
2203
2251
2251
Osna nosivost
Jednostruka
Dvostruka
(kg)
(kg)
2300
2500
2900
2900
4360
4720
5600
5600
32
Cargo Vector 2
Pneumatik za sva godišnja
doba
Lakimkamionimai
dostavnimvozilimaovaj
pneumatikdonosisve
prednostiGoodyear-ove
reputacijevodećeg
proizvođačapneumatikaza
svagodišnjadoba.
CmV
CARGO
MEDIUM VAN
PneumatikCargoVector
doprinosidaseloševreme
lakšepodnosijeromogućava
sigurnijeputovanjepokišii
bljuzgavici.
CargoVectorobezbeđuje
efikasnuvučuzimiposnegu,
iistovremenozadržavasve
Karakteristikapneumatika
visokihperformansileti.
PneumatikCargoVector2sa
simbolomsnežnepahuljice
ispunjavasvezahteveza
vožnjuposneguuoštrim
zimskimuslovima,uskladu
saproceduramatestiranja
ETRTO.
CargoVector
Karakteristike i prednosti
Karakteristike
Delovanje
Prednosti
CargoVector2
Asimetričnidezengazećegsloja
Obezbeđujeoptimalne
performanseputemdistribucije
čvrstinegazećegslojapo
pojedinimspecifičnimzonama
dezena
Dobravodljivostiprianjanje
tokomcelegodine,optimalno
prianjanje(bočnoipodužno)
Elastičnicentralniblokovi
Povećanbrojrubovaza
prianjanjeuvišesmerova
Sigurnavučazimiinamokrom
putu
3Dlameleuobliku“vafla”
Omogućavavelikugustinu
lamelaiistovremenoodržava
čvrstinublokova
Jačeprianjanjenasnegui
ledu;kontrolisanastabilnostna
mokromisuvomputu
Redosledipomakblokova
gazećegsloja
Smanjenabuka
Tihavožnja
Smešagazećegslojanabazi
silikezasvevremenskeuslove
Obezbeđujeadekvatnu
čvrstinugazećegslojau
zavisnostiodtemperature
Malisadržajpolicikličkih
aromatičnihulja
Dobroprianjanjeusvim
vremenskimuslovima
Pneumatikprijatanzaživotnu
sredinu
tehnički podaci
Dimenzije
185R14C
195R14C
195/75R16C
205/75R16C
165/70R13XL
165/70R14C
165/70R14XL
175/70R14XL
195/70R15C
225/70R15C
175/65R14C
175/65R14XL
195/65R15XL
195/65R15XL
205/65R15C
195/65R16C
205/65R16C
205/65R16C
215/65R16C
235/65R16C
285/65R16C
185/60R15XL
205/60R15XL
195/60R16C
205/60R16XL
225/60R16C
215/60R17C
205/55R16XL
Indeks
nosivosti
102/100
106/104
107/105
110/108
83
89/87
85
88
104/102
112/110
90/88
86
95
95
102/100
104/102
107/105
103/101
106/104
115/113
128
88
95
99/97
96
101/99
109/107
99
Simbol
brzine
Q
Q
R
R
T
R
T
T
R
R
T
T
T
H
T
T
T
T
T
R
N
H
H
H
V
H
T
V
(4)
(4)
(4)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(1)
(5)
(2)
(4)
(4)
(4)
(5)
(5)
(5)
(5)
(4)
(3)
(5)
PR
08
08
08
08
06
08
08
06
06
08
08
06
06
08
10
06
04
08
(1)Vector5+.(2)Dvostrukaoznaka:103/101T(99H).
(3)Dvostrukaoznaka:109/107T(104H).
Dozvoljena
širina naplatka
Min (inča)
Max (inča)
5.0
6.0
5.0
6.0
5.0
6.0
5.5
6.5
4.0
5.5
4.5
5.0
4.0
5.5
4.5
6.0
5.0
6.0
6.0
7.0
5.0
5.5
5.0
6.0
5.5
7.0
5.5
7.0
5.5
7.5
5.5
6.0
5.5
6.5
5,5
6,5
6.0
7.0
6.5
7.5
8.0
9.0
5.0
6.5
5.5
7.5
5.5
6.5
5.5
7.5
6.5
7.5
6.0
7.0
5.5
7.5
Preporučena
širina naplatka
(inča)
5.5
5.5
5.5
5.5
5.0
5.0
5.0
5.0
6.0
6.5
5.0
5.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.5
7.0
8.5
5.5
6.0
6.0
6.0
6.5
6.5
6.5
Širina
gume
(mm)
188
198
196
203
170
170
170
177
201
228
177
177
601
601
209
201
209
217
221
240
292
189
209
201
209
228
221
214
Prečnik
(mm)
650
666
698
714
562
588
588
602
655
697
584
584
635
635
647
660
672
682
686
712
776
603
627
640
652
676
690
632
(4)CargoVector2.(5)Vector4Seasons.
Obim
kotrljanja
(mm)
1967
2015
2112
2161
1714
1793
1793
1836
1982
2109
1781
1781
1937
1937
1958
2000
2034
2035
2098
2158
2367
1839
1912
1937
1989
2050
2091
1928
Osna nosivost
Jednostruka
Dvostruka
(kg)
(kg)
1700
3200
1900
3600
1950
3700
2300
4360
487
1160
2180
515
1120
1800
3400
2240
4240
1200
2240
1060
690
690
1700
3200
1800
3400
1950
3700
1750
3300
1900
3600
2430
4600
3600
560
690
1559
2920
710
1650
3100
2060
3900
670
-
33
Povzetek
Beleške
34
Povzetek
Beleške
35
www.goodyear.si
Goodyear Dunlop Sava
Tires d.o.o.
Škofjeloška c. 6
4000 Kranj, Slovenija
Telefon
+386 (0)4 2077 000
Telefaks
+386 (0)4 2077 500
Za informacije o mogućnosti isporuke kontaktirajte svog
lokalnog prodavca pneumatika Goodyear
Prodavac
GY-SRB-0212
Sigurno. Zajedno.
Download

Goodyear